Woord vooraf Roger Blanpain, Voorzitter Robbie Tas, Secretaris

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woord vooraf... 21 Roger Blanpain, Voorzitter Robbie Tas, Secretaris"

Transcriptie

1 Overzicht Woord vooraf Roger Blanpain, Voorzitter Robbie Tas, Secretaris Arbeidsrecht Het Generatiepact Belangrijkste nieuwigheden rond herstructurering van ondernemingen Arnout De Koster, Directeur Sociaal departement VBO Arbeidsrecht Arbeidsrecht ge(de-)blokkeerd: over rechterlijke tussenkomst bij staking Frank Hendrickx, Docent KULeuven, Hoofddocent UvTilburg Communicatierecht ( ) Nieuw federaal en Vlaams kader voor telecommunicatie en omroep Peggy Valcke, docent K.U.Brussel, plaatsvervangend docent KULeuven en postdoctoraal onderzoeker FWO-Vlaanderen (ICRI-IBBT) David Stevens, wetenschappelijk medewerker K.U.Leuven (ICRI-IBBT) Crisiscommunicatie Crisiscommunicatie: reputatiebescherming van uw merk én bedrijfsimago Peter Frans Anthonissen, Gedelegeerd Bestuurder Anthonissen & Associates en Executive Professor Universiteit Antwerpen Management School Energierecht Recente evoluties in het federale energierecht Bram Delvaux, Voltijds wetenschappelijk medewerker IMER, KULeuven, Raadgever Energie Kabinet van de Viceminister-president, Fientje Moerman Europees Recht De gedecentraliseerde afdwinging van het communautaire mededingingsrecht: een voorlopige balans vanuit de praktijk Karel Bourgeois, Advocaat aan de balie te Brussel en deeltijds assistent aan de K.U.Leuven Familierecht en Jeugdrecht Recente ontwikkelingen inzake het vermogensbeheer door ouder(s), voogd en voorlopig bewindvoerder. Capita selecta Tim Wuyts, aspirant FWO-Vlaanderen 5

2 ICT-Recht Juridische vragen over elektronische post Jos Dumortier, K.U.Leuven ICRI-IBBT, Advocaat Lawfort Brussel Geert Somers, K.U.Leuven ICRI-IBBT, Advocaat Lawfort Brussel Insolventierecht Inzake Borgtocht & Faillissement Annick De Wilde, Vrijwillig wetenschappelijk medewerker, Instituut voor Insolventierecht, K.U. Leuven Internationaal Recht De rechter als hoeder van het internationaal recht: recente toepassingen van internationaal recht voor Belgische hoven en rechtbanken Jan Wouters, Gewoon hoogleraar, K.U.Leuven; Directeur, Instituut voor Internationaal Recht, K.U.Leuven; Of Counsel, Linklaters De Bandt, Brussel Maarten Vidal, Wetenschappelijk medewerker, Instituut voor Internationaal Recht, K.U.Leuven Medisch Recht Gezondheidsrechtelijke bedenkingen bij ziekenhuisinfecties Stefaan Callens, Centrum voor Medische Ethiek en Recht, K.U.Leuven; advocaat, Brussel De ontwikkelingen in het Medisch Recht in Herman Nys, Gewoon hoogleraar K.U.Leuven Mensenrechten Toepassing van het EVRM door de Belgische Rechtbanken op het vlak van Burgerlijk Recht en Strafrecht Paul Bekaert, advocaat Strafrecht Naar een hervorming van de assisenprocedure? Raf Verstraeten, buitengewoon hoogleraar; advocaat Lore Gyselaers, wetenschappelijk medewerker Vennootschapsrecht Het Europees vennootschapsrecht bijna vijftig jaar later Koen Geens, Buitengewoon Hoogleraar KULeuven Verbintenissenrecht Recente ontwikkelingen van de leer der wilsgebreken, met aandacht voor toepassingen in koopcontracten Elke Swaenepoel, Instituut voor Verbintenissenrecht, K.U. Leuven 6

3 Verzekeringsrecht bisWAM-wet: een onuitputtelijke bron van betwistingen: stand van zaken ( ) An De Graeve, assistent K.U.Leuven 7

4

5 Inhoud Overzicht... 5 Woord vooraf Roger Blanpain - Robbie Tas Het Generatiepact Belangrijkste nieuwigheden rond herstructurering van ondernemingen Arnout DE KOSTER I. Een nieuw wettelijk kader voor herstructureringen De politieke ratio achter het hoofdstuk herstructurering De belangrijkste nieuwigheden inzake de herstructurering A. Het toepassingsgebied van de nieuwe regeling herstructurering en de noties herstructurerende onderneming en betrokken personeel Het toepassingsgebied algemeen De notie herstructurerend bedrijf Het personeel dat in aanmerking komt voor de telling van het aantal ontslagenen B. De eerste fase bij herstructureringen: verkorte termijnen voor afwikkeling van de informatie- en consultatieprocedure? C. De tweede fase: afsluiten van een herstructureringsplan Verplichte inhoud voorzien in het herstructureringsplan en noodzaak een goedkeuring te bekomen Minimaal te voorziene tewerkstellingsondersteuning: outplacement en tewerkstellingscel a. Outplacement b. De tewerkstellingscel ) Algemene rol ) Samenstelling tewerkstellingscel (art. 5 KB) ) Deelname aan een overkoepelende tewerkstellingscel (art. 35 Wet en art. 8 KB) ) Gelijkstelling met de oprichting van een tewerkstellingcel (art. 33 in fine Wet en art. 8 KB) ) Minimale bestaansduur (art. 7 KB) ) De inschrijvingsprocedure ) Instap en deelname aan de tewerkstellingscel: quasi verplichtend D. Inwerkingtreding II. De inhoudelijke wijzigingen in afscheidsregelingen voor oudere werknemers welke mechanismen zijn veranderd? Beperking in het gebruik van brugpensioen A. De lage leeftijden: niet verhoogd maar wel beperkt gewijzigd

6 B. Het systeem van korte opzegtermijn ingeval van herstructurering blijft behouden C. Procentuele heffingen in de plaats van een capitatieve bijdrage D. Zwaardere goedkeuringsprocedure Canada Dry systemen A. Definitie van Canada dry systemen B. Aanzienlijke kostenverzwaring Principe Uitzonderingen a. Eerste uitzondering: Vrijstelling van betaling van de heffing b. Tweede uitzondering: verlaagde heffing c. Derde uitzondering: tijdelijke vrijstelling van heffing bij werkhervatting d. Vierde uitzondering: verdubbelde heffing III. Besluit Arbeidsrecht ge(de-)blokkeerd: over rechterlijke tussenkomst bij staking Frank HENDRICKX I. Inleiding II. De problematiek van de rechterlijke bevoegdheid III. Stakingspiketten, stakingsrecht of feitelijkheden? De normale uitoefening van het stakingsrecht Internationale normen terzake Een indeling van soorten stakingspiketten? Het overtuigingspiket en het belemmeringspiket IV. Afrondende opmerkingen Nieuw federaal en Vlaams kader voor telecommunicatie en omroep Peggy VALCKE - David STEVENS I. Federaal kader voor de elektronische communicatie Overzicht Wet elektronische communicatie (WEC) A. Krachtlijnen en toepassingsgebied B. Begrippenkader Elektronische-communicatienetwerk Elektronische-communicatiedienst Operator Gebruikers C. Voorwaarden voor het betreden van de markt Uitgangspunt: voorafgaande kennisgeving voor netwerken en diensten Uitzondering: individuele gebruiksrechten voor nummers en frequenties Overige bepalingen in verband met het betreden van de markt

7 D. Bepalingen inzake de eerlijke mededinging tussen operatoren Uitgangspunt: commerciële onderhandelingen Operatoren met sterke marktpositie Marktdefinitie Marktanalyse Opleggen van verplichtingen E. Universele dienst en aanvullende diensten F. Bescherming van de eindgebruikers G. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer Uitgangspunt Verkeersgegevens Locatiegegevens Medewerkingsplicht, identificatie, afluisteren en zakelijke communicatie Bescherming van informatie in netwerken of eindapparatuur Overige faciliteiten of diensten H. Procedurele bepalingen Institutionele aspecten van elektronische communicatie A. Regulator: Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie B. Beroep: Hof van Beroep te Brussel C. Geschillenbeslechting: Raad voor de Mededinging D. Samenwerking V. Vlaams kader voor radio- en televisieomroep Decreet tot omzetting elektronische communicatierichtlijnen van 7 mei A. Omzetting van de elektronische communicatierichtlijnen Regime voor markttoezicht Schrapping vergunningsvereiste voor kabelnetwerken Aanpassing must carry-verplichtingen Digitale ethernetwerken Toegang tot digitale decoders B. Overige wijzigingen Aanpassing omroepdefinitie Televisiediensten Radiodiensten Vernietiging Arbitragehof en "Hersteldecreet" Nieuwe coördinatie omroepdecreten 2005 (en enkele kleinere wijzigingen) Vlaamse Regulator voor de Media Literatuurlijst Websites Crisiscommunicatie: reputatiebescherming van uw merk én bedrijfsimago Peter Frans ANTHONISSEN I. Paniek

8 II. Onkunde III. Curatieve crisiscommunicatie IV. Preventieve crisiscommunicatie V. Tien vuistregels voor wanneer het onvoorziene u grijpt Ga uit van het scenario waarbij alles fout loopt Centraliseer de in- en uitgaande informatiestromen Werk met afzonderlijke crisis- en crisiscommunicatiecomités Voorzie gescheiden ruimtes voor beide comités op een interne en externe locatie Stel een bedrijfsmedewerker als woordvoerder aan Kom afspraken met de buitenwereld (bv. journalisten) altijd na Probeer de rol van journalisten te begrijpen en bereid hun vragen voor Informeer in eerste instantie de eigen medewerkers en hun achterban Tracht geallieerden te vinden onder organisaties die met gelijkaardige crisissituaties worden geconfronteerd Hou permanent modulaire en actuele persinformatie (omzet, tewerkstelling, productiegegevens, ) bij de hand VI. Checklist voor crisissituaties Hoe bereid ik mij voor op een crisis? Wie is betrokken partij in een crisis? Het crisisboek Crisisstrategie Hoe de crisis aanpakken? Berichtgeving Achtergrondinformatie Opleidingen voor uw personeel: 'Hoe omgaan met de media?' De Crisiszaal De crisisoverlevingskoffer Bibliografie Recente evoluties in het federale energierecht Bram DELVAUX, I. Inleiding II. Bevoegdheidsverdeling energiebeleid III. Federale elektriciteits- en gaswet IV. Federale bijdrage en het degressief maximumtarief De nadere regels betreffende de federale bijdrage in de elektriciteitsmarkt De nadere regels betreffende de federale bijdrage in de gasmarkt V. Windmolens op zee Inleiding Domeinconcessies voor offshore windparken Bevordering van de elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen VI. Rechtsmiddelen tegen de beslissingen genomen door de CREG

9 1. Inleiding Beroepsprocedure bij het hof van beroep te brussel Beroepsprocedure bij de raad voor de mededinging Schorsing door de ministerraad VII. Overzicht wetswijzigingen Elektriciteitswet Gaswet De gedecentraliseerde afdwinging van het communautaire mededingingsrecht: een voorlopige balans vanuit de praktijk Karel BOURGEOIS I. Het ex post rechtstreeks toepasselijk vrijstellingsregime en de rechtszekerheid II. Gedecentraliseerde afdwinging door de nationale mededingingsautoriteiten Samenwerking tussen de NMA's en de Commissie in het kader van het "European Competition Network" A. Een netwerk van parallel bevoegde mededingingsautoriteiten B. Effectiviteit en efficiëntie van de afdwinging verhoogd C. Coherentie van het materiële mededingingsrecht verzekerd D. Geen afdoende coherentie van de procedures en de sancties Bilaterale samenwerking tussen mededingingsautoriteiten: lacunes in de rechtsbescherming III. Gebrek aan private afdwinging voor de nationale rechtscolleges IV. Conclusie Beknopte bibliografie Boeken Tijdschriftartikels Beleidsdocumenten Recente ontwikkelingen inzake het vermogensbeheer door ouder(s), voogd en voorlopig bewindvoerder. Capita selecta Tim WUYTS Inleiding I. Wetgevende ontwikkelingen in het Familierecht en Jeugdrecht Wetgevende ontwikkelingen van 2001 tot op heden En de nabije toekomst? II. Kenmerken en knelpunten van de lijst machtigingbehoevende handelingen Voorafgaand A. Beginsel B. Gevolgen C. Praktische moeilijkheden en oplossingen Vraagstuk 1: Kan een verkoop uit de hand plaatsvinden onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de machtiging?

10 Vraagstuk 2: Wat indien de overledene wiens nalatenschap toekomt aan een beschermde persoon reeds het verkoopscompromis heeft ondertekend? Vraagstuk 3: Kan een aankoop van een onroerend goed op een openbare verkoop in naam en voor rekening van een beschermde persoon geschieden? Limitatief Bijzonder III. Beschermingsmechanismen tegen wanbeheer door ouder(s) Het opstellen van een boedelbeschrijving Verzoeken om machtiging voor het stellen van bepaalde rechtshandelingen Belangentegenstelling Blokkering van bepaalde geldsommen Algemeen en bijzonder toezicht: art. 387bis B.W. en art. 376, 4 de lid B.W Voorwaardelijke machtiging Uitsluiting van het vruchtgenot Rekening en verantwoordingsverplichting IV. De aanvaarding van een nalatenschap anno V. Schenkingen en testamenten bij voorlopig bewind Giften door de beschermde persoon zonder voorafgaande machtiging Plaatsvervangende giften Giften door de beschermde persoon met voorafgaande machtiging A. Materieel recht B. Procedureel recht C. Draagwijdte van de machtiging D. Sanctie Beknopte bibliografie I. Ontwikkelingen in het familie- en jeugdrecht in het algemeen II. Ontwikkelingen in het vermogensbeheer in het bijzonder Juridische vragen over elektronische post Jos DUMORTIER - Geert SOMERS I. Inleiding II. Juridische definitie van elektronische post III. Contracteren via elektronische post IV. Bewijzen met elektronische post V. Kennisgeving via elektronische post VI. Handtekening en elektronische post VII. Factureren via elektronische post VIII. Reclame via elektronische post X. Wettelijk verplichte vermeldingen op elektronische post XI. Werkgevercontrole op elektronische post XII. Archiveren van elektronische post

11 Inzake Borgtocht & Faillissement Annick DE WILDE I. Inleiding II. Wat voorafging: het Arbitragehof wikt III. De wetgever beschikt Enkele krachtlijnen Een nieuw begrip: de persoon die zich kosteloos persoonlijk zeker heeft gesteld Procedurele wijzigingen Bevrijding van de kosteloze persoonlijke zekerheidssteller Ondertussen: de verschoonbaarheid van de gefailleerde? Het lot van de echtgenoot van de gefailleerde Overgangsregeling IV. Besluit Bibliografie De rechter als hoeder van het internationaal recht: recente toepassingen van internationaal recht voor Belgische hoven en rechtbanken* Jan WOUTERS - Maarten VIDAL I. De naleving van het internationaal recht: een volkenrechtelijke verplichting II. Instrumenten om de naleving van het internationaal recht te garanderen Volkenrechtconforme interpretatie Inroepbaarheid van bepalingen van internationaal recht "met directe werking" "Standstill"-werking Exceptie van internationale illegaliteit Gebruik van internationale normen in een vernietigingsberoep of in het kader van prejudiciële vraagstelling aan het Arbitragehof Overheidsaansprakelijkheid voor schending van internationale normen III. Interpretatie van het internationaal recht IV. Enkele toepassingsgevallen uit de recente rechtspraak Directe werking voor het consulaire recht Een bijzonder geval: het recht van de Wereldhandelsorganisatie De nationale rechter geeft mee vorm aan het internationaal recht: internationale voorrechten en immuniteiten Gezondheidsrechtelijke bedenkingen bij ziekenhuisinfecties Stefaan CALLENS I. Samenvatting II. Inleiding III. De burgerlijke vordering en de bewijslast van de patiënt IV. Wet patiëntenrechten V. Ziekenhuiswet en uitvoeringsbesluiten

12 VI. Wetgeving inzake producten VII. Jurisprudentiële ontwikkelingen VIII. Naar een foutloze aansprakelijkheid in België? IX. Besluit X. Abstract Hospital infections and health law items De ontwikkelingen in het Medisch Recht in Herman NYS Inleiding I. Euthanasie II. De rechten van de patiënt De wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt De basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden III. Wetenschappelijk onderzoek Medische experimenten op de menselijke persoon A. Richtlijn 2005/28/EG inzake goede klinische praktijken B. Aanvullend Protocol inzake biomedisch onderzoek van de Raad van Europa C. De wet betreffende medische experimenten op de menselijke persoon Het toepassingsgebied De commissies voor medische ethiek Wetenschappelijk onderzoek met menselijke embryo's in vitro Biotechnologisch onderzoek IV. De uitoefening van de gezondheidszorgberoepen De continuiteitsplicht De uitoefening van de tandheelkunde Het visum vereist voor de uitoefening van een gezondheidszorgberoep Het voorschrijven van geneesmiddelen Bestrijding van de uitwassen van de promotie van geneesmiddelen Medisch-farmaceutische cumulatie Niet-conventionele praktijken Geselecteerde bibliografie Toepassing van het EVRM door de Belgische Rechtbanken op het vlak van Burgerlijk Recht en Strafrecht Paul BEKAERT I. Interne werking EVRM II. De toepassing van het EVRM door de belgische rechtbanken op vlak van strafrecht en burgerlijk recht Verbod van foltering Recht op vrijheid en veiligheid Recht op een eerlijk proces Toepassingsgebied van art. 6 EVRM

13 3.1.2 Onafhankelijkheid en onpartijdigheid Uitlokking Afwezigheid van de beklaagde Voorrang EVRM op algemene rechtsbeginselen De redelijke termijn Deskundigenonderzoek Zitting in de gevangenis: Mediacampagne tegen de verdachte: Recht op eerbiediging van privé, familie- en gezinsleven privéleven en sexualiteitsbeleving Eerbiediging van de communicatie Huiszoeking DNA analyse Vaststelling overspel Communicatiemiddelen Afstamming Bezoekrecht Het recht op bescherming van het privéleven als beperking van de vrjiheid van meningsuiting Legaliteitsbeginsel: geen straf zonder wet Vrijheid van meningsuiting Recht om te huwen Bibliografie Naar een hervorming van de assisenprocedure? Raf VERSTRAETEN - Lore GYSELAERS I. Verbetering van de samenstelling en de representativiteit van de jury Aantal juryleden en leeftijdsgrenzen A. Aantal juryleden B. Leeftijd C. Sociale samenstelling en seksuele pariteit Samenstelling van de jury A. Wijziging van het lijstensysteem B. Afschaffing van de discretionaire wrakingsmogelijkheid II. Verbetering van de efficiëntie en doelmatigheid van de assisenprocedure Specifiek kader A. Een vast kader van magistraten B. De afschaffing van de assessoren Verlichting van de procedure A. Afsluiting van het onderzoek B. Na de aanhangigmaking bij het hof van assisen De preliminaire zitting Zitting ten gronde Objectivering van de bevoegdheid III. Verbetering van de kwaliteit van de uitspraken van het hof van assisen IV. Verbetering van de rechten van de verdediging

14 1. Motivering Rechtsmiddel Tijdens de assisenprocedure V. Verbetering van de rechtspositie van de burgerlijke partij en het slachtoffer Het Europees vennootschapsrecht bijna vijftig jaar later Koen GEENS I. Vrije vestiging II. Onderdanen natuurlijke personen vs. vennootschappen III. Recente Europese rechtspraak IV. Grondslag en beweegredenen harmonisatie V. De 'voorbije' harmonisatie: grote thema's VI. De harmonisatie in de toekomst VII. Besluit Recente ontwikkelingen van de leer der wilsgebreken, met aandacht voor toepassingen in koopcontracten Elke SWAENEPOEL Inleiding I. Wilsgebreken Algemeen II. Dwaling Begrip, voorwaarden en gevolgen A. Begrip B. Voorwaarden Substantieel karakter van de dwaling Verschoonbaar karakter van de dwaling C. Gevolgen Recente ontwikkelingen inzake dwaling geïllustreerd aan de hand van rechtspraak over koop van onroerende goederen A. Recente ontwikkelingen inzake dwaling B. Illustraties aan de hand van rechtspraak inzake koop van onroerende goederen III. Bedrog Begrip, voorwaarden en gevolgen A. Begrip B. Voorwaarden C. Gevolgen Recente ontwikkelingen inzake bedrog geïllustreerd aan de hand van rechtspraak over koop van onroerende goederen A. Recente ontwikkelingen inzake bedrog B. Illustraties aan de hand van rechtspraak inzake koop van onroerende goederen IV. Gekwalificeerde benadeling Begrip, voorwaarden en gevolgen A. Begrip B. Voorwaarden C. Gevolgen Recente ontwikkelingen inzake gekwalificeerde benadeling

15 V. Besluit bisWAM-wet: een onuitputtelijke bron van betwistingen: stand van zaken ( ) An DE GRAEVE I. Wetgeving II. Openbare orde III. Vergoedingsgerechtigden Slachtoffer en rechthebbenden A. Definitie B. Werkgever C. Andere rechthebbenden Bestuurder als rechthebbende Bestuurder zelf uitgesloten A. Bestuurder uitgesloten B. Bestuurder Eigen en enge definitie Bestuurder en verkeersongeval in opeenvolgende fasen Bewijslast IV. Voorwaarden voor de toekenning van de vergoeding Motorrijtuig Betrokken motorrijtuig A. Ruime interpretatie geen causaliteit B. Concrete toepassing Verkeersongeval A. Begrip: zeer ruim B. Privé-terrein uitgesloten C. Rally-wedstrijden V. De onverschoonbare fout Algemeen Onverschoonbare fout Geen onverschoonbare fout VI. Rechten van de verzekeraar Subrogatoir verhaalsrecht op een derde aansprakelijke of zijn verzekeraar A. Personen tegen wie het verhaal kan worden uitgeoefend Een slachtoffer is aansprakelijk Derde aansprakelijke is een verwant van het slachtoffer Bestuurder is aansprakelijk B. Omvang van het subrogatoir verhaalsrecht Een derde is alleen aansprakelijk voor het ongeval Fout van het slachtoffer is mede oorzaak van de schade Verhaal op de verzekeraar van de andere betrokken voertuigen A. Voorwaarden voor de toepassing van 1251,3 BW B. Wanneer kan verhaal onder de betrokken W.A.M.- verzekeraars op grond van artikel 1251,3 BW? Regres op de eigen verzekerde VII. Verjaring

16 VIII. Bevoegdheid van de Politierechtbank Bibliografie (niet exhaustief)

Overzicht Woord vooraf Consumentenrecht Energierecht Europees Recht Intellectuele Rechten Internationale ontwikkelingen Maatschappelijke Visie

Overzicht Woord vooraf Consumentenrecht Energierecht Europees Recht Intellectuele Rechten Internationale ontwikkelingen Maatschappelijke Visie Overzicht Woord vooraf...17 Roger BLANPAIN, Voorzitter Robbie TAS, Secretaris Consumentenrecht...19 De nieuwe richtlijn consumentenkrediet en de implicaties voor de Belgische wetgeving Prof. Evelyne Terryn,

Nadere informatie

GS Personen- en Familierecht

GS Personen- en Familierecht GS Personen- en Familierecht Inhoudsopgave I. Afstamming... 2 II. Bijzondere onderhoudsplicht van ouders t.a.v. hun kinderen... 12 III. Adoptie... 18 IV. Geesteszieken: voorlopig bewind... 19 V. Minderjarigen...

Nadere informatie

I. Inleiding!... 9! 2. Samenspel & Coördinatie!... 7! 3. Andere systemen voor schadevergoeding!... 7! 4. Schadeverschuiving en schadespreiding!... 9!

I. Inleiding!... 9! 2. Samenspel & Coördinatie!... 7! 3. Andere systemen voor schadevergoeding!... 7! 4. Schadeverschuiving en schadespreiding!... 9! I. Door de mens veroorzaakte schade!... 6! 1. Inleiding!... 6! 2. Samenspel & Coördinatie!... 7! 3. Andere systemen voor schadevergoeding!... 7! 3.1. Beperkingen van het aansprakelijkheidsrecht!... 7!

Nadere informatie

Oneerlijke handelspraktijken

Oneerlijke handelspraktijken Oneerlijke handelspraktijken Bescherming van consumenten en ondernemingen onder de nieuwe regelgeving Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Sectie Burgerlijk Recht Oktober 2010

Nadere informatie

Studentencursus Economisch recht. Academiejaar 2009-2010 Jeroen De Mets

Studentencursus Economisch recht. Academiejaar 2009-2010 Jeroen De Mets Studentencursus Economisch recht Academiejaar 2009-2010 Jeroen De Mets Inhoudsopgave HOOFDSTUK I. INHOUD, BRONNEN EN GRONDSLAGEN VAN HET ECONOMISCH RECHT... 1 AFDELING 1. BEGRIPOMSCHRIJVING... 1 1 Inleiding...

Nadere informatie

Eerbiediging van het privéleven op het werk. www.aclvb.be

Eerbiediging van het privéleven op het werk. www.aclvb.be Eerbiediging van het privéleven op het werk www.aclvb.be V.U.: Jan Vercamst, Koning Albertlaan 95, 9000 Gent Inhoud Inleiding basisbeginselen...6 I Bescherming van persoonsgegevens...7 1. Begrip persoonsgegevens...7

Nadere informatie

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nrs. 11 en 14 met de aanvullende Protocollen Nrs. 1, 4, 6, 7, 12 en 13 Dutch version/version

Nadere informatie

VOORWOORD DEEL I. HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT. Wetboek van Koophandel. Distributiecontracten. Mededingingsrecht

VOORWOORD DEEL I. HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT. Wetboek van Koophandel. Distributiecontracten. Mededingingsrecht VOORWOORD DEEL I. HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT Wetboek van Koophandel Wetboek van Koophandel (Uittreksel).... 3 Boek I. Koophandel in het algemeen.............. 3 Wet houdende Titels I tot IV van het Wetboek

Nadere informatie

Europees Verdrag. voor de Rechten van de Mens

Europees Verdrag. voor de Rechten van de Mens Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocollen Nrs. 11 en 14 met de aanvullende Protocollen Nrs.

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek III Inhoud BOEK III. - Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen... 3 TITEL 1. - Vrijheid van vestiging en van dienstverlening...

Nadere informatie

Privaatrecht: Rechtsregels die de verhoudingen tss burgers onderling regelen

Privaatrecht: Rechtsregels die de verhoudingen tss burgers onderling regelen Ex: multiplechoice en open vragen Belangrijke vragen Contractrecht DEEL I 1. Wat is het verschil tussen publiekrecht en privaatrecht? Publiekrecht: Rechtsregels die verhoudingen tss burger en overheid

Nadere informatie

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11 Dutch version/version néerlandaise Vertaling Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11 met de aanvullende Protocollen Nrs. 1,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 197 Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Wet op de economische

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen EURO-MEDITERRANE OVEREENKOMST

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen EURO-MEDITERRANE OVEREENKOMST L 70/2 18.3.2000 EURO-MEDITERRANE OVEREENKOMST waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en haar lid-staten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds HET

Nadere informatie

Bescherming van persoonsgegevens in België

Bescherming van persoonsgegevens in België Bescherming van persoonsgegevens in België Inhoudsopgave Inleiding... 3 Enkele nuttige definities... 5 Voorafgaande formaliteit... 8 Verzameling van gegevens... 10 Onder welke voorwaarden mogen persoonsgegevens

Nadere informatie

De bescherming van de consument bij de verwerving van elektriciteit

De bescherming van de consument bij de verwerving van elektriciteit FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID UNIVERSITEIT GENT ACADEMIEJAAR 2011-2012 De bescherming van de consument bij de verwerving van elektriciteit Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door

Nadere informatie

C.O.B. 30 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES INZAKE DE ALGEMENE VOORWAARDEN IN OVEREENKOMSTEN TUSSEN ENERGIELEVERANCIERS EN CONSUMENTEN

C.O.B. 30 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES INZAKE DE ALGEMENE VOORWAARDEN IN OVEREENKOMSTEN TUSSEN ENERGIELEVERANCIERS EN CONSUMENTEN C.O.B. 30 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES INZAKE DE ALGEMENE VOORWAARDEN IN OVEREENKOMSTEN TUSSEN ENERGIELEVERANCIERS EN CONSUMENTEN Brussel, 30 maart 2011 2 Inhoudstafel Inleidend: behandeling

Nadere informatie

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Gecoördineerde versie, zoals laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998,

Nadere informatie

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens Inleiding: Een omschrijving en historische situering van het begrip mensenrechten, grondr&v 1 Definiëring van het begrip R&V, mensenrechten of grondrechten

Nadere informatie

Ondernemen in België www.lydian.be

Ondernemen in België www.lydian.be Ondernemen in België www.lydian.be LEGAL INSIGHT. BUSINESS INSTINCT. INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Wat is de meest geschikte vennootschapsvorm?... 4 2. Fiscaal perspectief... 6 3. Belgische vennootschapsbelasting...

Nadere informatie

3de bach Rechten. Fiscaal Recht. Prof. Bruno Peeters. uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be R32 17.5 EUR

3de bach Rechten. Fiscaal Recht. Prof. Bruno Peeters. uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be R32 17.5 EUR 3de bach Rechten Fiscaal Recht Prof. Bruno Peeters Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be R32 17.5 EUR Nieuw!!! Online samenvattingen kopen via www.quickprintershop.be FISCAAL

Nadere informatie

NOTA S + PPT SOPHIE SCHIETTEKATTE

NOTA S + PPT SOPHIE SCHIETTEKATTE FAMILIERECHT 2013-2014 NOTA S + PPT SOPHIE SCHIETTEKATTE 1 Inhoudsopgave Woord vooraf... 15 DEEL I.VERTICALE RELATIES... 18 TITEL I. AFSTAMMING... 18 Hoofdstuk 1. ALGEMEEN... 18 AFDELING 1. BEGRIP... 18

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband

Nadere informatie

Ambtelijke criminaliteit: In welke mate is het Vlaams klokkenluidersstatuut een efficiënte tool?

Ambtelijke criminaliteit: In welke mate is het Vlaams klokkenluidersstatuut een efficiënte tool? Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2012-13 Ambtelijke criminaliteit: In welke mate is het Vlaams klokkenluidersstatuut een efficiënte tool? Masterproef in de opleiding Master in

Nadere informatie

SAMENVATTING BOEK (+ NOTITIES)

SAMENVATTING BOEK (+ NOTITIES) SAMENVATTING BOEK (+ NOTITIES) Julie Kerckaert Basisbegrippen van recht Academiejaar 2014-2015 Inhoudsopgave Deel 1: Wat is recht?... 4 Hoofdstuk 1: Het recht een geheel van gedragsregels... 4 1. Enkele

Nadere informatie

Archiveren van e-mail. Filip Boudrez. Hannelore Dekeyser. Sofie Van den Eynde. 2 de herwerkte editie FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID K.U.

Archiveren van e-mail. Filip Boudrez. Hannelore Dekeyser. Sofie Van den Eynde. 2 de herwerkte editie FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID K.U. DAVID Archiveren van e-mail Filip Boudrez Hannelore Dekeyser Sofie Van den Eynde 2 de herwerkte editie FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID K.U.LEUVEN INTERDISCIPLINAIR CENTRUM VOOR RECHT EN INFORMATICA Versie

Nadere informatie

OVERZICHT VAN RECHTSPRAAK

OVERZICHT VAN RECHTSPRAAK -- -:-=-'..:..::=-=--=---=--~ o=---===-=-----=-=-=--------==---l _:: - ~------c---o-------------------- OVERZICHT VAN RECHTSPRAAK VERZEKERING MOTORRIJTUIGEN 1980-1997 door Caroline VAN SCHOUBROECK * Postdoctoraal

Nadere informatie

Handelscontracten. Inleiding. Mélanie Sevenant

Handelscontracten. Inleiding. Mélanie Sevenant Handelscontracten Mélanie Sevenant Algemene informatie Start 26 september 10 uur (bij uitzondering) Colleges: Op vrijdag: 8.30-11.15 (paddenhoek 1, lokaal 2) Op dinsdag: 10.00-11.15 (blauwe zaal) Sheets:

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTRECHT. Arbeidsbemiddeling en terbeschikkingstelling van werknemers

ARBEIDSMARKTRECHT. Arbeidsbemiddeling en terbeschikkingstelling van werknemers INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR ARBEIDSRECHT I.CA.-reeks ARBEIDSMARKTRECHT Arbeidsbemiddeling en terbeschikkingstelling van werknemers Headhunting - Outplacement - Plaatsing - Selectie - Uitzendarbeid -

Nadere informatie

Motivering, informatie en rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten

Motivering, informatie en rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten Motivering, informatie en rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten Vrijdag 7 december 2012 Johan GEERTS Advocaat GD&A Advocaten 1 2 1. Rechtsbescherming bij overheidsopdrachten: wettelijk kader 2. Motiverings-

Nadere informatie