1 Over welke bepaling uit het regeerakkoord spreken we in deze FAQ? Hoe is deze bepaling uit het regeerakkoord geconcretiseerd?...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Over welke bepaling uit het regeerakkoord spreken we in deze FAQ?... 2 2 Hoe is deze bepaling uit het regeerakkoord geconcretiseerd?..."

Transcriptie

1 FAQ Werkloosheid met bedrijfstoeslag, beter gekend onder de naam conventioneel brugpensioen Datum 08/08/12 Inhoudstafel 1 Over welke bepaling uit het regeerakkoord spreken we in deze FAQ? Hoe is deze bepaling uit het regeerakkoord geconcretiseerd? Verhoging van de leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden brugpensioen? Wijziging van de patronale bijdragen brugpensioen? Zeg niet brugpensioen, maar wel SWT! Verhoging van de leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden? Welke types SWT bestaan er? In welke SWT s zijn/worden de voorwaarden inzake leeftijd en anciënniteit verhoogd? De met het IPA verbonden afwijkende stelsels Basisstelsel SWT vanaf 60 jaar, lange loopbaan, zware beroepen Basisstelsel SWT vanaf 60 jaar & lange loopbaan SWT Zware beroepen Wanneer moeten de leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden vervuld zijn? Verhoging van de patronale bijdragen SWT? Voorafgaandelijke opmerkingen Inwerkingtreding van de verhoogde werkgeversbijdragen? Werkgeversbijdragen SWT Voor welke andere elementen moet ik nog aandacht hebben? Gelijkstellingen Vervangingsplicht Vastklikken van de rechten Outplacement & Sollicitatieverlof Referenties Bijlage Bijlage Bijlage unisoc 1

2 1 OVER WELKE BEPALING UIT HET REGEERAKKOORD SPREKEN WE IN DEZE FAQ? In het federale regeerakkoord van december 2011 lezen we onder punt MEER OUDERE WERKNEMERS AAN HET WERK HELPEN wat volgt: Brugpensioen op 58 jaar voor een lange loopbaan, brugpensioen zware beroepen (58 jaar en 35 loopbaanjaren) en de cao 17: Anciënniteit: Het aantal loopbaanjaren komt op 40 jaar voor alle cao's die vanaf 1 januari 2012 worden afgesloten. Voor de lopende en hernieuwde cao's zal de voorwaarde van 40 loopbaanjaren vanaf 1 januari 2015 gelden. Voor de vrouwen zal in een overgangsperiode worden voorzien; Leeftijd: Voor de cao's die vanaf 1 januari 2012 worden gesloten zal de leeftijd tot 60 jaar worden opgetrokken. Voor de lopende en hernieuwde cao's zal de leeftijdsvoorwaarde van 60 jaar vanaf 1 januari 2015 gelden. De regering zal zich, op basis van de evaluatie van de werkzaamheidgraad van de oudere werknemers die het Nationaal Hervormingsprogramma voorschrijft, uiterlijk in 2014, uitspreken over de noodzaak om de brugpensioenleeftijd in het kader van de cao nr. 17 tegen 2020 tot 62 jaar op te trekken. Gelijkstellingen: de gelijkstellingregels zullen worden herzien met het oog op een grotere harmonisering. Voor de vrouwen zal in een aangepaste overgangsperiode worden voorzien. De met het IPA verbonden afwijkende stelsels kunnen via het IPA worden verlengd, of, bij gebrek daaraan, door een regeringsbeslissing. [ ] De patronale bijdragen inzake brugpensioen en pseudo-brugpensioen zullen worden aangepast rekening houdend met de leeftijd van de bruggepensioneerde. 2 HOE IS DEZE BEPALING UIT HET REGEERAKKOORD GECONCRETISEERD? 2.1 VERHOGING VAN DE LEEFTIJDS- EN ANCIËNNITEITSVOORWAARDEN BRUGPENSIOEN? Het KB van 28 december 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het generatiepact, met het oog op het verhogen van de werkgelegenheidsgraad van de oudere werknemers verhoogt de leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden voor het basis brugpensioenstelsel vanaf de leeftijd van 60 jaar, brugpensioen voor een lange loopbaan en voor de zware beroepen. Dit KB is op 30 december 2011 in het Belgische Staatsblad gepubliceerd. Een KB tot aanpassing van het KB van 28 december 2011 is in uitwerking en zou kortelings gepubliceerd moeten worden. De overwogen aanpassingen zitten verwerkt in onderhavige nota, uiteraard onder voorbehoud van definitieve bevestiging. Deze unisoc 2

3 aanpassingen hebben betrekking op de verhoging van de voorwaarden inzake leeftijd en anciënniteit (Voor meer uitleg: zie punt 4), maar ook op de vervangingsplicht (Zie punt 6.2) en het vastklikken van de rechten (Zie punt 6.3). 2.2 WIJZIGING VAN DE PATRONALE BIJDRAGEN BRUGPENSIOEN? De verhoging van de patronale bijdragen brugpensioen zit vervat in de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (art ) zoals gewijzigd door de programmawet van 29 maart 2012 (art ) (BS 06/04/12). De tenuitvoerlegging van de bovenvermelde wettelijke bepalingen zit vervat in het KB van 19 juni 2012 tot uitvoering van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (1) en tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2010 tot uitvoering van het hoofdstuk 6 van Titel XI van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (1), betreffende socialezekerheidsbijdragen en inhoudingen verschuldigd op brugpensioenen, op aanvullende vergoedingen bij sommige socialezekerheidsuitkeringen en op invaliditeitsuitkeringen (BS 22/06/12). 3 ZEG NIET BRUGPENSIOEN, MAAR WEL SWT! Conform de bepalingen van het regeerakkoord is de benaming brugpensioen aangepast om het stelsel meer in overeenstemming te brengen met de realiteit. We spreken inderdaad niet meer van (conventioneel) brugpensioen, maar wel van Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, in het vervolg van deze nota afgekort tot SWT. 4 VERHOGING VAN DE LEEFTIJDS- EN ANCIËNNITEITSVOORWAARDEN? 4.1 WELKE TYPES SWT BESTAAN ER? Voor een goed begrip van deze nota hernemen we eerst en vooral de verschillende types SWT die vandaag de dag bestaan: Basisstelsel, SWT vanaf de leeftijd van 60 jaar; Afwijkende stelsels SWT: o SWT na 20 jaar nachtarbeid vanaf 56 jaar; o SWT i.g.v. arbeidsongeschiktheid bouw vanaf 56 jaar; o SWT voor lange loopbaan vanaf 58 jaar; o SWT voor zeer lange loopbanen vanaf 56 jaar; o SWT voor zware beroepen vanaf 58 jaar; o SWT i.g.v. ernstige lichamelijke problemen vanaf 58 jaar. Herinneren we eraan dat bovenstaande stelsels steeds in een CAO (afgesloten op interprofessioneel, sectoraal of op ondernemingsniveau) gegoten moeten worden alvorens het recht op SWT bij ontslag te openen! unisoc 3

4 Naast bovenstaande lijst bestaan er ook nog een aantal historische CAO s SWT. Het betreft CAO s die ten laatste op 31 mei 1986, respectievelijk 31 augustus 1987 neergelegd zijn op de griffie van de Algemene Directie van de collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en die op 31 december 2007 zonder onderbreking nog steeds van kracht waren. Deze CAO s die van toepassing zijn in een aantal profitsectoren, zitten al in een uitdoofscenario met als einddatum 31 december Ten slotte bestaat er ook nog een specifiek SWT voor ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering. Deze beide laatste categorieën, de zogenaamde historische CAO s en het SWT voor ondernemingen in moeilijkheden/herstructurering, worden in deze nota niet verder uitgediept. 4.2 IN WELKE SWT S ZIJN/WORDEN DE VOORWAARDEN INZAKE LEEFTIJD EN ANCIËNNITEIT VERHOOGD? Wat de verhoging van de leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden in de diverse SWT s betreft, maakt het regeerakkoord een onderscheid tussen enerzijds het basisstelsel SWT vanaf de leeftijd van 60 jaar, het SWT lange en zware beroepen telkens vanaf 58 jaar en anderzijds de met het IPA verbonden afwijkende stelsels DE MET HET IPA VERBONDEN AFWIJKENDE STELSELS Met betrekking tot de met het IPA verbonden afwijkende stelsels stelt het regeerakkoord wat volgt: deze stelsels kunnen via het IPA worden verlengd, of, bij gebrek daaraan, door een regeringsbeslissing. Met andere woorden, in deze stelsels worden de leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden vooralsnog niet gewijzigd. Een woordje toelichting Eerst en vooral, wat is het IPA? Het IPA, het Interprofessioneel Akkoord, is een sectoroverschrijdend akkoord voor de private sector dat enerzijds de loonnorm voor de komende twee jaren vastlegt en anderzijds een reeks afspraken inzake arbeidsvoorwaarden. De onderhandelaars van dienst zijn de federale, interprofessionele sociale partners met name het VBO, de middenstandsorganisaties Unizo en UCM en de Boerenbond aan werkgeverszijde en de drie traditionele vakbonden ACV, ABVV en ACLVB aan werknemerszijde. Het is aan dit IPA dat de hierna volgende stelsels hun ontstaan danken, met vermelding van de leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden zoals momenteel, in ieder geval tot eind 2012, van toepassing tussen haakjes: SWT na 20 jaar nachtarbeid (56 jaar, 33 jaar beroepsverleden) 2, SWT i.g.v. arbeidsongeschiktheid bouw (56 jaar, 33 jaar beroepsverleden) 3, 1 De CAO s in kwestie bieden de mogelijkheid op brugpensioen vanaf de leeftijd van 55 jaar (vanaf 2010: 56 jaar & vanaf 2013: 57 jaar) respectievelijk 57 jaar na een loopbaan van telkens 38 jaar. Deze CAO s kunnen verlengd worden, zonder dat de datum van 31 december 2014 overschreden kan worden. 2 KB van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, art. 3, 1 unisoc 4

5 SWT zeer lange loopbanen (56 jaar, 40 jaar beroepsverleden) 4, SWT i.g.v. ernstige lichamelijke problemen (58 jaar, 35 jaar beroepsverleden) 5. Het is in dit IPA dat de federale interprofessionele sociale partners om de twee jaren beslissen over de al dan niet verlenging van deze stelsels. Het eerstvolgende IPA wordt op het einde van dit jaar, 2012, onderhandeld voor de periode waarbij de hierna volgende mogelijke situaties zich kunnen presenteren: De onderhandelaars beslissen tot verlenging, al dan niet met aanpassing van de leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden. Normaal geldt de verlenging dan voor twee jaren, voor de jaren 2013 en De onderhandelaars beslissen om niet te verlengen. In dit geval lopen deze stelsels af op 31 december De onderhandelaars komen niet tot een akkoord. In voorkomend geval heeft de regering zich alvast bereid verklaard om zich zelf over de al dan niet verlenging te buigen. Let op! De regering heeft niet gewacht tot de volgende onderhandelronde van het IPA op het einde van 2012 om het SWT zeer lange loopbanen alvast te verlengen tot 31 december De werknemers die op dit stelsel beroep wensen te doen, moeten daarenboven niet langer het bewijs kunnen leveren dat ze: Ofwel vóór de leeftijd van 17 jaar gedurende ten minste 78 dagen arbeidsprestaties geleverd hebben waarvoor sociale zekerheidsbijdragen zijn betaald met volledige onderwerping aan de sociale zekerheid; Ofwel ten minste 78 dagen arbeidsprestaties zijn geleverd in het kader van het leerlingenwezen welke zich situeren voor 1 september Deze verlenging en versoepeling van het SWT zeer lange loopbanen staat ingeschreven in de wet van 12 april 2011 houdende aanpassing van de wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord, en tot uitvoering van het compromis van de Regering met betrekking tot het ontwerp van interprofessioneel akkoord (art. 47&48), zoals gewijzigd door wet houdende diverse bepalingen van 29 maart 2012 (art. 72&74) BASISSTELSEL SWT VANAF 60 JAAR, LANGE LOOPBAAN, ZWARE BEROEPEN BASISSTELSEL SWT VANAF 60 JAAR & LANGE LOOPBAAN De verhoging van de leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden zoals voorzien in het regeerakkoord vindt plaats in de twee hierna volgende stelsels, met tussen haakjes vermelding van de leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden zoals van toepassing op 31 december 2011: Het basisstelsel SWT (60 jaar, 30 jaar beroepsverleden), 7 Het stelsel lange loopbaan (58 jaar, 37 jaar beroepsverleden/33 jaar voor de vrouwen), 8 3 Ibidem 4 KB van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, art. 3, 7 *** Wet van 12 april 2011, art KB van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, art. 3, 6 *** CAO nr. 91 van 20 december 2007 van de Nationale Arbeidsraad tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van een aanvullende vergoeding in het kader van het brugpensioen voor sommige oudere mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen, indien zij worden ontslagen 6 Het hiernavolgende IPA wordt eind 2014 onderhandeld. Tijdens deze onderhandelronde zullen de onderhandelaars zich opnieuw moeten buigen over de vraag of en in voorkomende geval hoe deze stelsels verlengd moeten worden. 7 KB van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, art. 2 8 Idem, art. 3, 2 unisoc 5

6 De leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden in het basisstelsel vanaf 60 jaar en het stelsel lange loopbaan zullen opgetrokken worden tot 60 jaar en 40 jaar loopbaanvereiste. Voor de vrouwen zal, voor wat de loopbaanvereiste betreft, in een bijkomend aangepaste overgangsperiode voorzien worden. Het moment waarop deze verhoging toepassing zal vinden, hangt af van het moment waarop de CAO voor de allereerste keer afgesloten is. Nieuwe CAO s - Voor de CAO s die voor de allereerste keer afgesloten worden na 31 december 2011, wordt de leeftijd en de anciënniteit vanaf 1 januari 2012 onmiddellijk op 60 respectievelijk 40 jaar gebracht. Concreet geeft dit het volgende resultaat, opgesplitst naar geslacht rekening houdend met de bijkomend aangepaste overgangsperiode op vlak van loopbaanvereiste voor de vrouwelijke werknemers: Voor de mannelijke werknemers zijn de voorwaarden identiek in beide stelsels: 01/01/12 01/01/13 01/01/14 01/01/15 Leeftijd Anc. Leeftijd Anc. Leeftijd Anc. Leeftijd Anc. Basisstelsel vanaf jaar Lange loopbaan Voor de vrouwelijke werknemers is het stelsel lange loopbaan tot 2015 voordeliger dan het basisstelsel vanaf 60 jaar (identieke leeftijd, maar minder hoge loopbaanvereiste): 01/01/12 01/01/13 01/01/14 01/01/15 Leeftijd Anc. Leeftijd Anc. Leeftijd Anc. Leeftijd Anc. Basisstelsel vanaf jaar Lange loopbaan Bestaande & hernieuwde CAO s - Voor de CAO s die ofwel gesloten en neergelegd zijn voor 1 januari 2012 ofwel gesloten zijn na 31 december 2011 maar een ononderbroken verlenging uitmaken van een CAO neergelegd voor 1 januari 2012, wordt de leeftijd en loopbaanvereiste geleidelijk aan opgetrokken tot 60 respectievelijk 40 jaar in Concreet geeft dit het volgende resultaat, opgesplitst naar geslacht, wederom rekening houdend met de bijkomend aangepaste overgangsperiode op vlak van loopbaanvereiste voor de vrouwelijke werknemers: Voor de mannelijke werknemers is het basisstelsel vanaf 60 jaar op vlak van loopbaanvereiste 3 jaar voordeliger dan het stelsel lange loopbaan, terwijl dit laatste stelsel twee jaar voordeliger is dan het basisstelsel op vlak van vereiste leeftijd worden de leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden gelijk getrokken: 01/01/12 01/01/13 01/01/14 01/01/15 Leeftijd Anc. Leeftijd Anc. Leeftijd Anc. Leeftijd Anc. Basisstelsel vanaf unisoc 6

7 60 jaar 9 Lange loopbaan Voor de vrouwelijke werknemers is het basisstelsel vanaf 60 jaar merkelijk voordeliger op vlak van loopbaanvereiste tot 2024, het moment waarop de loopbaanvereiste ook voor het basisstelsel op 40 jaar gebracht zal worden. Tot één januari 2015 is het stelsel lange loopbaan voordeliger op vlak van leeftijd: 01/01/12 t.e.m /01/14 01/01/15 01/01/16 01/01/17 Leeftijd Anc Leeftijd Anc Leeftijd An Leeftijd Anc Leeftijd Anc Basisstelsel (*) vanaf 60j. Lange loopbaan (*) De anciënniteit wordt jaarlijks met één jaar opgetrokken om vanaf 1 januari 2024 uit te komen op 40 jaar SWT ZWARE BEROEPEN Let op! Het KB van 28 december 2011 tot wijziging van het KB van 3 mei 2007 tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het generatiepact voorziet in artikel 5 eveneens een verhoging van de leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden in het stelsel zware beroepen zoals hieronder uitgewerkt: Nieuwe CAO s - Voor de CAO s die voor de allereerste keer afgesloten worden na 31 december 2011: Mannen Vrouwen Leeftijd Anciënniteit Leeftijd Anciënniteit 01/01/ /01/ /01/ /01/ Bestaande of hernieuwde CAO s - Voor de CAO s die ofwel gesloten en neergelegd zijn voor 1 januari 2012 ofwel gesloten zijn na 31 december 2011 maar een ononderbroken verlenging uitmaken van een CAO neergelegd voor 1 januari 2012: Mannen Vrouwen Leeftijd Anciënniteit Leeftijd Anciënniteit 01/01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ Na consultatie van de federale sociale partners heeft de regering echter beslist om de verhoging van de leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden in het SWT zware beroepen ongedaan te maken. 9 CAO nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad van 19 december 1974 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen valt onze deze categorie. Deze CAO voorziet het recht op SWT in geval van ontslag vanaf de leeftijd van 60 jaar en is op 19 december 1974 al getekend. unisoc 7

8 Concreet betekent dit dat de voorwaarden voor dit stelsel zijn en blijven zoals op 31 december 2011, en dit voor zowel mannen als vrouwen: Leeftijd: 58 jaar Loopbaanverleden: 35 jaar Uitoefening zwaar beroep: Van de 35 jaar loopbaan moeten er in de laatste 10 jaar vijf in een zwaar beroep gepresteerd zijn, ofwel zeven in de laatste 15 jaar. Onder zwaar beroep moet verstaan worden: o het werk in wisselende ploegen; o het werk in onderbroken diensten; o het werk in een arbeidsregime zoals bedoeld in artikel 1 van de CAO nr. 46. (U vindt een meer gedetailleerde definitie van de notie zwaar beroep in BIJLAGE 1). Een KB dat de verhoging van de leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden zoals voorzien in het KB van 28 december 2011 (BS 30/12/11) terug intrekt, is in volle uitwerking en zou kortelings in het Belgische Staatsblad gepubliceerd moeten worden. Hoogstwaarschijnlijk zal deze intrekking retroactief, vanaf één januari 2012, van toepassing zijn WANNEER MOETEN DE LEEFTIJDS- EN ANCIËNNITEITSVOORWAARDEN VERVULD ZIJN? De regels met betrekking tot het ogenblik waarop de voorwaarden inzake leeftijd en anciënniteit vervuld moeten zijn, zijn niet gewijzigd. Het lijkt evenwel nuttig ze nogmaals in herinnering te brengen. Om te genieten van een bepaalde CAO SWT moet de werknemer de leeftijd zoals vastgelegd in de CAO in kwestie ten laatste bereikt hebben: Op het einde van de arbeidsovereenkomst; èn gedurende de periode waarin de CAO 10 van toepassing is. Om te genieten van een bepaalde CAO SWT moet de werknemer de loopbaanvereiste die is vastgelegd in de CAO in kwestie ten laatste bereikt hebben op het einde van de arbeidsovereenkomst, ook al valt het einde van de arbeidsovereenkomst buiten de geldigheidsduur van de CAO in kwestie. De vereiste leeftijd en anciënniteit moeten met andere woorden beide obligatoir vervuld zijn op het einde van de arbeidsovereenkomst waarbij de leeftijd daarenboven ook nog tijdens de geldigheidsduur van de CAO vervuld moet zijn. Verduidelijken we dit nog even aan de hand van een voorbeeld. De sector heeft een CAO afgesloten voor de periode die de mogelijkheid op SWT biedt vanaf de leeftijd van 58 jaar na een loopbaan van 37 jaar voor mannen & 33 jaar voor vrouwen. De opzegperiode van Xavier loopt af op 14 januari Hij heeft recht op SWT voor zover hij 58 jaar is op ten laatste 31 december 2012, einde geldigheidsduur CAO, en voor zover hij op uiterlijk 14 januari 2013, einde opzegtermijn, een loopbaan van 38 jaar kan bewijzen. De opzegperiode van Marie loopt af op 11 december Zij heeft recht op SWT voor zover zij 58 jaar is op ten laatste 11 december 2012 en voor zover zij op dat zelfde moment een loopbaan van 33 jaar kan bewijzen. 10 Ofwel de periode waarin de CAO van toepassing is die deze CAO verlengt, voor zover de verlengende CAO dezelfde leeftijdsvoorwaarde voorziet. unisoc 8

9 5 VERHOGING VAN DE PATRONALE BIJDRAGEN SWT? De bijdragen die de werkgevers moeten betalen op de aanvullende vergoeding SWT zijn inmiddels ook aangepast. Deze aanpassing van de patronale bijdragen is een proces van trial and errror geweest. We besparen u echter de verschillende fases van trial and error en geven u onmiddellijk de uiteindelijk weerhouden bijdragen verschuldigd in hoofde van de werkgevers. 5.1 VOORAFGAANDELIJKE OPMERKINGEN De werkgeversbijdragen SWT zijn verschuldigd voor elke maand waarin een aanvullende vergoeding in het kader van een SWT wordt uitbetaald en worden sinds één april 2010 uitgedrukt in percentages. De door een werkgever verschuldigde bijdragen zijn verschillend naargelang de werkgever ressorteert onder de profit- dan wel social rofitsector. Onder socialprofitsector wordt in deze context verstaan: De werkgevers die behoren tot de non-profitsector zoals bedoeld in artikel 1,1 en 2 van het KB van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector (KB sociale Maribel): o o De werkgevers die ressorteren onder de volgende paritaire comités: PC 318 (01 & 02), PC 319 (01 & 02), 327 (01, 02 & 03), 329 (01; 02 & 03), 330, 331, 332 (voor meer gedetailleerde informatie: zie bijlage 2) De werkgevers die zijn aangesloten bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten voor het personeel dat zij aangeven onder de volgende NACE-codes ; 63303; 80421; 80422; 85110; 85120; tot en met 85145; tot en met 85316; tot en met 85324; 91330; 92312; 92313; 92321; 92322; 92510; 92520; 92530; 92611, en (voor meer gedetailleerde informatie: zie bijlage 2) Alle paritaire comités met een socialprofitactiviteit die niet onder deze definitie vallen, denken we bijvoorbeeld aan het PC en het PC , vallen onder de regels voor de profitsector. Sociale werkplaatsen De door de profit- dan wel socialprofitwerkgever verschuldigde percentages variëren daarenboven in functie van de leeftijd van de werkloze met bedrijfstoeslag alsook in functie van de instapdatum in het SWT. Voor de volledigheid van uw informatie vermelden we nog dat niet alleen de werkgeversbijdragen SWT verhoogd zijn, maar ook de patronale bijdragen op de 11 De nace-codes hernomen in het KB van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector komen nog uit de nomenclatuur gelding tot 2007/4. 12 Aanvullend PC voor de non profit 13 PC voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren unisoc 9

10 aanvullende vergoeding bij sommige sociale zekerheidsuitkeringen, beter gekend onder de naam pseudobrugpensioenen of nog canada dry. U vindt de aangepaste bijdragen voor de canada dry s terug in bijlage INWERKINGTREDING VAN DE VERHOOGDE WERKGEVERSBIJDRAGEN? De verhoogde werkgeversbijdragen SWT 14 zijn van toepassing op de aanvullende vergoedingen die toegekend worden vanaf één april WERKGEVERSBIJDRAGEN SWT Social Profit: Leeftijd Instapdatum Opzegging/verbreking na 28/11/11 EN In alle andere gevallen SWT vanaf 01/04/12 < 52 10% 5,30% 52 < 55 9,50% 4,24% 55 < 58 8,50% 3,18% 58 < 60 5,50% 2,12% 60 0% 0% De door de werkgever verschuldigde percentages zijn degressief want verschuldigd voor elke maand waarin de werkloze met bedrijfstoeslag de leeftijd vermeld in kolom één niet bereikt heeft. Laten we dit even concreet maken: Voor elke maand waarin de werkloze met bedrijfstoeslag de leeftijd van 52 jaar niet bereikt heeft, moet de werkgever een bijdrage betalen ten belope van 10% dan wel 5,30%; Voor elke maand waarin de werkloze met bedrijfstoeslag die ten minste 52 jaar is de leeftijd van 55 jaar niet bereikt heeft, moet de werkgever een bijdrage betalen ten belope van 9,50% dan wel 4,24%; Merken we op dat vanaf het moment dat de werkloze met bedrijfstoeslag de leeftijd van 60 jaar bereikt heeft, de socialprofitwerkgever geen bijdrage meer moet betalen. Indien het bedrag, verkregen in toepassing van bovenstaande percentages, lager is dan 6,57- voor een werkloze met bedrijfstoeslag van minder dan 60 jaar oud, is de werkgever een minimumbijdrage verschuldigd. Deze minimumbijdrage wordt vastgelegd op 6,57 euro, een verhoging met 37 eurocent ten opzichte van de vroegere minimumbijdrage van 6,20-. Merken we op dat deze minimumbijdrage voor de socialprofitwerkgevers een bijzonder beperkte toepassing kent. Deze minimumbijdrage is enkel en alleen verschuldigd voor zover de opzegging of de verbreking van de arbeidsovereenkomst met het oog op SWT voor 15 oktober 2009 heeft plaatsgevonden of voor zover het SWT voor 1 april 2010 is ingegaan. 14 Alsook voor de pseudobrugpensioenen. unisoc 10

11 Profit: Instapdatum Instap- Leeftijd Opzegging/verbreking na 28/11/11 EN SWT vanaf 01/04/12 Opzegging/verbreking na 15/10/09 EN In alle andere gevallen SWT vanaf 01/04/10 < % 53,00% 31,80% 52 < 55 95% 42,40% 25,44% 55 < 58 50% 31,80% 19,08% 58 < 60 50% 21,20% 12,72% ,60% 6,36% In tegenstelling tot de percentages verschuldigd in de social profit, zijn de percentages in de profitsector niet degressief 15. Laten ook dit weer concreet maken: Het door de werkgever verschuldigde percentage van de werkgeversbijdrage bijdraagt 31,80%, respectievelijk 53 of 100% voor de werkloze met bedrijfstoeslag die op het ogenblijk van de aanvang van het SWT de leeftijd van 52 jaar niet bereikt heeft. Het door de werkgever verschuldigde percentage van de werkgeversbijdrage bijdraagt 25,44% respectievelijk 42,40 of 95%, voor de werkloze met bedrijfstoeslag die op het ogenblik van de aanvang van het SWT de leeftijd van 55 jaar niet bereikt heeft. Nog in tegenstelling tot de social profit moet de profitwerkgever ook na de leeftijd van 60 jaar nog een bijdrage betalen. Net zoals in de social profit is ook de profit een minimumbijdrage verschuldigd. Deze bijdrage verschilt naargelang de datum van opzegging/verbreking en de datum van ingang van het SWT: Opzegging/verbreking na 28/11/11 & ingang SWT vanaf 01/04/12: o o Indien het bedrag, verkregen in toepassing van bovenstaande percentages, lager is dan 50- voor een werkloze met bedrijfstoeslag van minder dan 60 jaar oud, is de werkgever een minimumbijdrage van 50- (ten opzichte van 25- vroeger) verschuldigd. Indien dit bedrag lager is dan 37,60- voor een werkloze met bedrijfstoeslag van 60 jaar of ouder, wordt het bedrag vastgelegd op 37,60- (ten opzichte van 18,80- vroeger) vanaf de maand waarin de werkloze met bedrijfstoeslag de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt. In alle andere gevallen: 15 Met uitzondering van de percentages van toepassing de brugpensioenen waarvoor de opzeg of verbreking voor 15/10/09 plaatsgevonden heeft of die voor 01/10/04 in werking getreden zijn. unisoc 11

12 o o Indien het bedrag, verkregen in toepassing van bovenstaande percentages, lager is dan 26,50- voor een werkloze met bedrijfstoeslag van minder dan 60 jaar oud, is de werkgever een minimumbijdrage van 26,50- (ten opzichte van 25- vroeger) verschuldigd. Indien dit bedrag lager is dan 19,93- voor een werkloze met bedrijfstoeslag van 60 jaar of ouder, wordt het bedrag vastgelegd op 19,93- (ten opzichte van 18,80- vroeger) vanaf de maand waarin de werkloze met bedrijfstoeslag de leeftijd van 60 jaar heeft. Let op! Bovenstaande wijzigingen doen geen afbreuk aan de al bestaande regels, genomen in uitvoering van het Generatiepact, die voorzien in een vrijstelling van werkgeversbijdrage indien de werkgever de aanvullende vergoeding i.g.v. werkhervatting van de werkloze met bedrijfstoeslag doorbetaalt. Indien de aanvullende vergoeding in geval van werkhervatting niet doorbetaald wordt, worden de werkgeversbijdragen verdubbeld gedurende de periode van werkhervatting èn gedurende de periode van inactiviteit. Bijkomende voorwaarde om voor de vrijstelling van bijdrageplicht tijdens de periode van werkhervatting in aanmerking te komen, is daarenboven de verankering van de doorbetaling in de overeenkomst die voorziet in de uitbetaling van de aanvullende vergoeding. 6 VOOR WELKE ANDERE ELEMENTEN MOET IK NOG AANDACHT HEBBEN? 6.1 GELIJKSTELLINGEN Het regeerakkoord bepaalt dat de gelijkstellingregels herzien zullen worden met het oog op een grotere harmonisering. Het zijn vooral de periodes die gelijkgesteld worden met gewerkte periodes voor de berekening van het pensioen die hier geviseerd worden. Het regeerakkoord voorziet inderdaad dat de impact van de gelijkstelde periodes tijdens de loopbaan van een werknemer op de berekening van het pensioen herzien moet worden. De wettelijke basis voor de herziening van deze gelijkstellingen zit vervat in artikel 122 van de wet diverse bepalingen van 28 december 2011 waarin voorzien wordt dat een KB zal bepalen [ ] de nadere toekennings- en berekeningregels voor de met de arbeidsperiodes gelijkgestelde tijdvakken die zijn gelegen vanaf 1 januari 2012 en betrekking hebben op: 1 2 de periodes van brugpensioen toegekend voor de leeftijd van 60 jaar, met uitzondering van de brugpensioenen in geval van een bedrijf in moeilijkheden of in herstructurering, evenals die welke werden genomen ingevolg de collectieve arbeidsovereenkomt nr van 20 februari 2009 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen, ter uitvoering van het interprofessioneel akkoord van 22 december De beoogde wijzigingen aan de gelijkstelde periodes zullen met andere woorden slechts betrekking hebben op de periodes SWT gelegen voor de leeftijd van 60 jaar. 16 Stelsel SWT zeer lange loopbaan unisoc 12

13 Merken we op dat de twee uitzonderingen die voorzien zijn weldra weer gewijzigd zullen worden door een nieuwe wet tot wijziging van de wet van 28 december 2011 (midden juli in de Kamer gestemd) 17. In de gewijzigde versie wordt de tweede uitzondering (met name CAO 96 SWT zeer lange loopbaan) uitgebreid tot de afwijkende SWT s zoals opgesomd in artikel 3 van het KB van 3 mei 2007 die geheel dan wel ten dele als gelijkstelde periode beschouwd zullen worden. Een KB moet de bovenvermelde maatregelen uitvoeren en ons eindelijk duidelijkheid verschaffen over het lot van de periodes waarvan de gelijkstelling voor het pensioen gewijzigd wordt. We verwachten de bespreking van dit KB op het niveau van de Ministerraad in de loop van de maanden september/oktober Verduidelijken we ten slotte nog dat het artikel 124 van dezelfde wet van 28 december 2012 niet van toepassing is op de personen die zich op 28 november 2011 in een periode van SWT bevonden. Ook deze uitzondering wordt door het ontwerp van wet verruimd naar personen die voor 28 november 2011 ontslagen of in opzegging geplaatst werden met het oog op het SWT. 6.2 VERVANGINGSPLICHT De werkgever die een werknemer ontslaat met het oog op SWT, is verplicht om deze persoon te vervangen voor zover deze persoon de leeftijd van 60 jaar nog niet bereikt heeft. Deze vervangingsplicht geldt enkel en alleen voor de zogenaamde afwijkende SWT s (met andere woorden alle stelsels behalve het basisstelsel SWT vanaf 60 jaar). Parallel aan het optrekken van de leeftijd om toegang te krijgen tot het SWT, wordt de leeftijd vanaf wanneer een werkloze met bedrijfstoeslag niet meer hoeft te worden vervangen, opgetrokken naar 62 jaar. Met andere woorden, vanaf 1 januari 2015 zou de werkgever over moeten gaan tot vervanging voor zover de persoon op het einde van de arbeidsovereenkomst de leeftijd van 62 jaar niet bereikt heeft. Dit is het ogenblik waarop de leeftijd in het kader van het SWT van 58 jaar met een lange carrière op basis van een CAO die voor 2012 al bestond, wordt opgetrokken tot 60 jaar. Merk op dat we vooralsnog in de voorwaardelijke wijs spreken. Het koninklijk besluit dat het KB van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag in het kader van het generatiepact op dit punt moet aanpassen, is namelijk nog niet in het Belgische Staatsblad gepubliceerd. 6.3 VASTKLIKKEN VAN DE RECHTEN De verhoging van de leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden vanaf 2015 dreigt te leiden tot een verhoogde uitstroom uit de arbeidsmarkt van de werknemers die aan de huidige voorwaarden inzake brugpensioen voldoen ook al hadden ze hun aanwezigheid op de arbeidsmarkt willen verlengen. Immers, na 2015 voldoen ze misschien niet meer aan de nieuwe, verhoogde voorwaarden. Daarenboven kunnen we niet uitsluiten dat na 2015 nog een nieuwe aanpassing zal volgen, een mogelijkheid die expliciet in het regeerakkoord ingeschreven staat: De regering zal zich, op basis van de evaluatie van de werkzaamheidgraad van de oudere werknemers die het Nationaal Hervormingsprogramma voorschrijft, uiterlijk in 2014, uitspreken over de 17 Kamerdocument nr. 2264/005, art unisoc 13

Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014

Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, werkgever, arbeider,...) hebben vanzelfsprekend

Nadere informatie

TIJDSKREDIET DÉ VOLLEDIGE GIDS STIJN COPPENS I MONICA DE JONGHE I GRIET VANDEWALLE 50 EUR

TIJDSKREDIET DÉ VOLLEDIGE GIDS STIJN COPPENS I MONICA DE JONGHE I GRIET VANDEWALLE 50 EUR TIJDSKREDIET DÉ VOLLEDIGE GIDS STIJN COPPENS I MONICA DE JONGHE I GRIET VANDEWALLE 50 EUR VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Stefan Maes, Ravensteinstraat 4, 1000 Brussel PUBLICATIEVERANTWOORDELIJKE Stefan Maes

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN --------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ----------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ---------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ---------------------------------------------------------------------- Zitting van 27 juni 2012 --------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

Nadere informatie

EXTRA EDITIE. In deze. Bezoek onze website: www.admb.be

EXTRA EDITIE. In deze. Bezoek onze website: www.admb.be In deze EXTRA EDITIE IPA 2007-2008 - Krijtlijnen voor het komende sectoroverleg PAGINA 02 Schijnzelfstandigen en schijnwerknemers PAGINA 04 De tewerkstellingsmaatregel herstructurering vernieuwd PAGINA

Nadere informatie

september 2012 septembre 2012 tijdskrediet www.aclvb.be

september 2012 septembre 2012 tijdskrediet www.aclvb.be september 2012 septembre 2012 tijdskrediet www.aclvb.be Inhoud Inleiding...5 Basisprincipes...5 Wat verandert er ten opzichte van de CAO 77bis?...6 Wat blijft hetzelfde t.o.v. de CAO 77bis?...7 De nieuwe

Nadere informatie

e-doc A B ABVV M E T A A M E M E T A A L ARBEIDERS- BEDIENDEN M E M E M E ALLES OVER HET EENHEIDSSTATUUT 01/2015

e-doc A B ABVV M E T A A M E M E T A A L ARBEIDERS- BEDIENDEN M E M E M E ALLES OVER HET EENHEIDSSTATUUT 01/2015 e-doc A BVV A B A BVV ARBIDRS- BDINDN AS OVR HT NHIDSSTATUUT 01/2015 2 Geen discriminatie meer tussen arbeiders en bedienden! A BVV 3 Deel 1 WT VAN 26 DCBR 2013 betreffende de invoering van een NHIDSSTATUUT

Nadere informatie

Het tijdskrediet eindeloopbaan CAO nr. 103 Nieuwe reglementering

Het tijdskrediet eindeloopbaan CAO nr. 103 Nieuwe reglementering Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Het tijdskrediet eindeloopbaan

Nadere informatie

DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt

DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014 De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt VOORWOORD Dit dossier wil een aantal aspecten van de 6de staatshervorming toelichten, in het

Nadere informatie

BRUGPENSIOENEN ONDER DE LOEP

BRUGPENSIOENEN ONDER DE LOEP focus De intersectorale thematische publicatie van de BBTK april 2008 #1 BRUGPENSIOENEN ONDER DE LOEP inhoud Edito 5 BRUGPENSIOEN... 6 Brugpensioen: wat is dat?... 6 Wat zijn de voorwaarden om met brugpensioen

Nadere informatie

Het interprofessioneel akkoord verder in uitvoering

Het interprofessioneel akkoord verder in uitvoering Rob Stevens Het interprofessioneel akkoord verder in uitvoering Bijlage bij Vakbeweging nr. 672 25 december 2007 Vakbeweging verschijnt tweemaal per maand Uitgegeven door het ACV, Haachtsesteenweg 579,

Nadere informatie

Scenario 1: volledige werkloosheid

Scenario 1: volledige werkloosheid Scenario 1: volledige werkloosheid Inleiding In toepassing van artikel 137 van het KB van 25.11.1991 bent u verplicht bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst, ongeacht van wie het initiatief uitgaat,

Nadere informatie

Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector

Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector tijdkrediet en landingsbanen in de privésector Inleiding 6 I. Tijdkrediet en landingsbanen 8 1. Voor welke werknemers? 9 1.1 Privésector 9 1.2 Ondernemingen

Nadere informatie

Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector

Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector tijdkrediet en landingsbanen in de privésector Inleiding 6 I. Tijdkrediet en landingsbanen 8 1. Voor welke werknemers? 9 1.1 Privésector 9 1.2 Ondernemingen

Nadere informatie

-------------------- TOELICHTING BIJ DE GECOÖRDINEERDE TEKST --------------------------------------------------------------------------

-------------------- TOELICHTING BIJ DE GECOÖRDINEERDE TEKST -------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 VAN 19 DECEMBER 1974 TOT INVOERING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING TEN GUNSTE VAN SOMMIGE BEJAARDE WERKNEMERS INDIEN ZIJ WORDEN ONTSLAGEN, GEWIJZIGD DOOR

Nadere informatie

S O C I A A L - J U R I D I S C H E I N F O R M A T I E

S O C I A A L - J U R I D I S C H E I N F O R M A T I E S O C I A A L - J U R I D I S C H E I N F O R M A T I E 46 - THEMA Vorming en opleiding: recht of plicht? 52 - NADER BEKEKEN Brugpensioen 58 - TOEGELICHT Valorisering van verworven competenties 60 - DE

Nadere informatie

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009 Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009 2010 Brussels Hoofdstedelijk Gewest DOCUMENT OPGESTELD IN HET KADER VAN DE OPVOLGING VAN HET NATIONAAL

Nadere informatie

Easypay News 2/2011. Inhoudsopgave. Nieuwigheden op RSZ vlak tijdens het tweede kwartaal DmfA 2/2011... 4

Easypay News 2/2011. Inhoudsopgave. Nieuwigheden op RSZ vlak tijdens het tweede kwartaal DmfA 2/2011... 4 N E W S Juli 2011 Inhoudsopgave Nieuwigheden op RSZ vlak tijdens het tweede kwartaal DmfA 2/2011... 4 1 RSZ-bijdragen... 4 2 RSZ-verminderingen... 5 3 DmfA-wijzigingen... 6 4 Andere... 7 5 Aangepaste bedragen...

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Het tijdskrediet 1/5

Infoblad - werknemers Het tijdskrediet 1/5 Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 HET GENERATIEPACT INHOUDSTAFEL 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 2. Actief ouder worden... 5 2.1. Inleiding... 5 2.2. Nieuwe houding en praktijk... 5 2.3. Vorming en opleiding... 7 2.4. Herstructureringen

Nadere informatie

Gids Sociale Verkiezingen

Gids Sociale Verkiezingen Gids Sociale Verkiezingen 2008 2 Mannen-Vrouwen Verwijzingen naar personen of functies (zoals 'werknemer', 'werkgever', 'arbeider', ) hebben betrekking op vrouwen en mannen. INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL VOORWOORD...

Nadere informatie

Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen

Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen garages www.abvvmetaal.be Inhoudsopgave SAMEN STERK Voorwoord...4 1. Inkomen...6 1.1 Loonvoorwaarden...6 1.1.1 Index...6 1.1.2 Koopkracht...6

Nadere informatie

Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie

Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie Inleiding De regelingen jeugd- en seniorvakantie voorzien dat pas afgestudeerde jongeren en oudere werknemers die aan de reglementaire

Nadere informatie

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid 20121602L De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid Brochure voor de leden van Federgon Fédération des partenaires de l emploi Federgon Federatie van partners voor werk Avenue du Port 86c/302

Nadere informatie

2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen. 2.1 Algemene beschrijving

2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen. 2.1 Algemene beschrijving Wegwijs Herstructureringen 2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen 2.1 Algemene beschrijving Algemene beschrijving Deze regeling geldt voor werkgevers die overgaan tot collectief ontslag, maar

Nadere informatie

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva. Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Allen & Overy Employment, pensions & incentives www.allenovery.com Onderwerp Oudere werknemers: ervaring uitgestoten, vergrijzing op te vangen? Datum Maart 2003 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

cao-bundeling Gas en elektriciteit PC 326

cao-bundeling Gas en elektriciteit PC 326 ACLVB cao-bundeling Gas en elektriciteit PC 326 www.aclvb.be PC 326 PARITAIR COMITÉ VOOR HET GAS- EN ELEKTRICITEITSBEDRIJF NIEUWE ARBEIDSVOORWAARDEN CAO-BUNDELING Versie juni 2014 Bart De Crock Nationaal

Nadere informatie

Sectorale Sociale Gids Horeca

Sectorale Sociale Gids Horeca Sectorale Sociale Gids Horeca Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden gekopieerd, opgeslagen in een elektronische database of openbaar gemaakt worden, op welke manier ook, zonder

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Allen & Overy Employment, pensions & incentives www.allenovery.com Onderwerp De Wet Vandenbroucke van 28 april 2003 Datum Oktober 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de

Nadere informatie