1 Over welke bepaling uit het regeerakkoord spreken we in deze FAQ? Hoe is deze bepaling uit het regeerakkoord geconcretiseerd?...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Over welke bepaling uit het regeerakkoord spreken we in deze FAQ?... 2 2 Hoe is deze bepaling uit het regeerakkoord geconcretiseerd?..."

Transcriptie

1 FAQ Werkloosheid met bedrijfstoeslag, beter gekend onder de naam conventioneel brugpensioen Datum 08/08/12 Inhoudstafel 1 Over welke bepaling uit het regeerakkoord spreken we in deze FAQ? Hoe is deze bepaling uit het regeerakkoord geconcretiseerd? Verhoging van de leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden brugpensioen? Wijziging van de patronale bijdragen brugpensioen? Zeg niet brugpensioen, maar wel SWT! Verhoging van de leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden? Welke types SWT bestaan er? In welke SWT s zijn/worden de voorwaarden inzake leeftijd en anciënniteit verhoogd? De met het IPA verbonden afwijkende stelsels Basisstelsel SWT vanaf 60 jaar, lange loopbaan, zware beroepen Basisstelsel SWT vanaf 60 jaar & lange loopbaan SWT Zware beroepen Wanneer moeten de leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden vervuld zijn? Verhoging van de patronale bijdragen SWT? Voorafgaandelijke opmerkingen Inwerkingtreding van de verhoogde werkgeversbijdragen? Werkgeversbijdragen SWT Voor welke andere elementen moet ik nog aandacht hebben? Gelijkstellingen Vervangingsplicht Vastklikken van de rechten Outplacement & Sollicitatieverlof Referenties Bijlage Bijlage Bijlage unisoc 1

2 1 OVER WELKE BEPALING UIT HET REGEERAKKOORD SPREKEN WE IN DEZE FAQ? In het federale regeerakkoord van december 2011 lezen we onder punt MEER OUDERE WERKNEMERS AAN HET WERK HELPEN wat volgt: Brugpensioen op 58 jaar voor een lange loopbaan, brugpensioen zware beroepen (58 jaar en 35 loopbaanjaren) en de cao 17: Anciënniteit: Het aantal loopbaanjaren komt op 40 jaar voor alle cao's die vanaf 1 januari 2012 worden afgesloten. Voor de lopende en hernieuwde cao's zal de voorwaarde van 40 loopbaanjaren vanaf 1 januari 2015 gelden. Voor de vrouwen zal in een overgangsperiode worden voorzien; Leeftijd: Voor de cao's die vanaf 1 januari 2012 worden gesloten zal de leeftijd tot 60 jaar worden opgetrokken. Voor de lopende en hernieuwde cao's zal de leeftijdsvoorwaarde van 60 jaar vanaf 1 januari 2015 gelden. De regering zal zich, op basis van de evaluatie van de werkzaamheidgraad van de oudere werknemers die het Nationaal Hervormingsprogramma voorschrijft, uiterlijk in 2014, uitspreken over de noodzaak om de brugpensioenleeftijd in het kader van de cao nr. 17 tegen 2020 tot 62 jaar op te trekken. Gelijkstellingen: de gelijkstellingregels zullen worden herzien met het oog op een grotere harmonisering. Voor de vrouwen zal in een aangepaste overgangsperiode worden voorzien. De met het IPA verbonden afwijkende stelsels kunnen via het IPA worden verlengd, of, bij gebrek daaraan, door een regeringsbeslissing. [ ] De patronale bijdragen inzake brugpensioen en pseudo-brugpensioen zullen worden aangepast rekening houdend met de leeftijd van de bruggepensioneerde. 2 HOE IS DEZE BEPALING UIT HET REGEERAKKOORD GECONCRETISEERD? 2.1 VERHOGING VAN DE LEEFTIJDS- EN ANCIËNNITEITSVOORWAARDEN BRUGPENSIOEN? Het KB van 28 december 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het generatiepact, met het oog op het verhogen van de werkgelegenheidsgraad van de oudere werknemers verhoogt de leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden voor het basis brugpensioenstelsel vanaf de leeftijd van 60 jaar, brugpensioen voor een lange loopbaan en voor de zware beroepen. Dit KB is op 30 december 2011 in het Belgische Staatsblad gepubliceerd. Een KB tot aanpassing van het KB van 28 december 2011 is in uitwerking en zou kortelings gepubliceerd moeten worden. De overwogen aanpassingen zitten verwerkt in onderhavige nota, uiteraard onder voorbehoud van definitieve bevestiging. Deze unisoc 2

3 aanpassingen hebben betrekking op de verhoging van de voorwaarden inzake leeftijd en anciënniteit (Voor meer uitleg: zie punt 4), maar ook op de vervangingsplicht (Zie punt 6.2) en het vastklikken van de rechten (Zie punt 6.3). 2.2 WIJZIGING VAN DE PATRONALE BIJDRAGEN BRUGPENSIOEN? De verhoging van de patronale bijdragen brugpensioen zit vervat in de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (art ) zoals gewijzigd door de programmawet van 29 maart 2012 (art ) (BS 06/04/12). De tenuitvoerlegging van de bovenvermelde wettelijke bepalingen zit vervat in het KB van 19 juni 2012 tot uitvoering van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (1) en tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2010 tot uitvoering van het hoofdstuk 6 van Titel XI van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (1), betreffende socialezekerheidsbijdragen en inhoudingen verschuldigd op brugpensioenen, op aanvullende vergoedingen bij sommige socialezekerheidsuitkeringen en op invaliditeitsuitkeringen (BS 22/06/12). 3 ZEG NIET BRUGPENSIOEN, MAAR WEL SWT! Conform de bepalingen van het regeerakkoord is de benaming brugpensioen aangepast om het stelsel meer in overeenstemming te brengen met de realiteit. We spreken inderdaad niet meer van (conventioneel) brugpensioen, maar wel van Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, in het vervolg van deze nota afgekort tot SWT. 4 VERHOGING VAN DE LEEFTIJDS- EN ANCIËNNITEITSVOORWAARDEN? 4.1 WELKE TYPES SWT BESTAAN ER? Voor een goed begrip van deze nota hernemen we eerst en vooral de verschillende types SWT die vandaag de dag bestaan: Basisstelsel, SWT vanaf de leeftijd van 60 jaar; Afwijkende stelsels SWT: o SWT na 20 jaar nachtarbeid vanaf 56 jaar; o SWT i.g.v. arbeidsongeschiktheid bouw vanaf 56 jaar; o SWT voor lange loopbaan vanaf 58 jaar; o SWT voor zeer lange loopbanen vanaf 56 jaar; o SWT voor zware beroepen vanaf 58 jaar; o SWT i.g.v. ernstige lichamelijke problemen vanaf 58 jaar. Herinneren we eraan dat bovenstaande stelsels steeds in een CAO (afgesloten op interprofessioneel, sectoraal of op ondernemingsniveau) gegoten moeten worden alvorens het recht op SWT bij ontslag te openen! unisoc 3

4 Naast bovenstaande lijst bestaan er ook nog een aantal historische CAO s SWT. Het betreft CAO s die ten laatste op 31 mei 1986, respectievelijk 31 augustus 1987 neergelegd zijn op de griffie van de Algemene Directie van de collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en die op 31 december 2007 zonder onderbreking nog steeds van kracht waren. Deze CAO s die van toepassing zijn in een aantal profitsectoren, zitten al in een uitdoofscenario met als einddatum 31 december Ten slotte bestaat er ook nog een specifiek SWT voor ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering. Deze beide laatste categorieën, de zogenaamde historische CAO s en het SWT voor ondernemingen in moeilijkheden/herstructurering, worden in deze nota niet verder uitgediept. 4.2 IN WELKE SWT S ZIJN/WORDEN DE VOORWAARDEN INZAKE LEEFTIJD EN ANCIËNNITEIT VERHOOGD? Wat de verhoging van de leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden in de diverse SWT s betreft, maakt het regeerakkoord een onderscheid tussen enerzijds het basisstelsel SWT vanaf de leeftijd van 60 jaar, het SWT lange en zware beroepen telkens vanaf 58 jaar en anderzijds de met het IPA verbonden afwijkende stelsels DE MET HET IPA VERBONDEN AFWIJKENDE STELSELS Met betrekking tot de met het IPA verbonden afwijkende stelsels stelt het regeerakkoord wat volgt: deze stelsels kunnen via het IPA worden verlengd, of, bij gebrek daaraan, door een regeringsbeslissing. Met andere woorden, in deze stelsels worden de leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden vooralsnog niet gewijzigd. Een woordje toelichting Eerst en vooral, wat is het IPA? Het IPA, het Interprofessioneel Akkoord, is een sectoroverschrijdend akkoord voor de private sector dat enerzijds de loonnorm voor de komende twee jaren vastlegt en anderzijds een reeks afspraken inzake arbeidsvoorwaarden. De onderhandelaars van dienst zijn de federale, interprofessionele sociale partners met name het VBO, de middenstandsorganisaties Unizo en UCM en de Boerenbond aan werkgeverszijde en de drie traditionele vakbonden ACV, ABVV en ACLVB aan werknemerszijde. Het is aan dit IPA dat de hierna volgende stelsels hun ontstaan danken, met vermelding van de leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden zoals momenteel, in ieder geval tot eind 2012, van toepassing tussen haakjes: SWT na 20 jaar nachtarbeid (56 jaar, 33 jaar beroepsverleden) 2, SWT i.g.v. arbeidsongeschiktheid bouw (56 jaar, 33 jaar beroepsverleden) 3, 1 De CAO s in kwestie bieden de mogelijkheid op brugpensioen vanaf de leeftijd van 55 jaar (vanaf 2010: 56 jaar & vanaf 2013: 57 jaar) respectievelijk 57 jaar na een loopbaan van telkens 38 jaar. Deze CAO s kunnen verlengd worden, zonder dat de datum van 31 december 2014 overschreden kan worden. 2 KB van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, art. 3, 1 unisoc 4

5 SWT zeer lange loopbanen (56 jaar, 40 jaar beroepsverleden) 4, SWT i.g.v. ernstige lichamelijke problemen (58 jaar, 35 jaar beroepsverleden) 5. Het is in dit IPA dat de federale interprofessionele sociale partners om de twee jaren beslissen over de al dan niet verlenging van deze stelsels. Het eerstvolgende IPA wordt op het einde van dit jaar, 2012, onderhandeld voor de periode waarbij de hierna volgende mogelijke situaties zich kunnen presenteren: De onderhandelaars beslissen tot verlenging, al dan niet met aanpassing van de leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden. Normaal geldt de verlenging dan voor twee jaren, voor de jaren 2013 en De onderhandelaars beslissen om niet te verlengen. In dit geval lopen deze stelsels af op 31 december De onderhandelaars komen niet tot een akkoord. In voorkomend geval heeft de regering zich alvast bereid verklaard om zich zelf over de al dan niet verlenging te buigen. Let op! De regering heeft niet gewacht tot de volgende onderhandelronde van het IPA op het einde van 2012 om het SWT zeer lange loopbanen alvast te verlengen tot 31 december De werknemers die op dit stelsel beroep wensen te doen, moeten daarenboven niet langer het bewijs kunnen leveren dat ze: Ofwel vóór de leeftijd van 17 jaar gedurende ten minste 78 dagen arbeidsprestaties geleverd hebben waarvoor sociale zekerheidsbijdragen zijn betaald met volledige onderwerping aan de sociale zekerheid; Ofwel ten minste 78 dagen arbeidsprestaties zijn geleverd in het kader van het leerlingenwezen welke zich situeren voor 1 september Deze verlenging en versoepeling van het SWT zeer lange loopbanen staat ingeschreven in de wet van 12 april 2011 houdende aanpassing van de wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord, en tot uitvoering van het compromis van de Regering met betrekking tot het ontwerp van interprofessioneel akkoord (art. 47&48), zoals gewijzigd door wet houdende diverse bepalingen van 29 maart 2012 (art. 72&74) BASISSTELSEL SWT VANAF 60 JAAR, LANGE LOOPBAAN, ZWARE BEROEPEN BASISSTELSEL SWT VANAF 60 JAAR & LANGE LOOPBAAN De verhoging van de leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden zoals voorzien in het regeerakkoord vindt plaats in de twee hierna volgende stelsels, met tussen haakjes vermelding van de leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden zoals van toepassing op 31 december 2011: Het basisstelsel SWT (60 jaar, 30 jaar beroepsverleden), 7 Het stelsel lange loopbaan (58 jaar, 37 jaar beroepsverleden/33 jaar voor de vrouwen), 8 3 Ibidem 4 KB van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, art. 3, 7 *** Wet van 12 april 2011, art KB van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, art. 3, 6 *** CAO nr. 91 van 20 december 2007 van de Nationale Arbeidsraad tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van een aanvullende vergoeding in het kader van het brugpensioen voor sommige oudere mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen, indien zij worden ontslagen 6 Het hiernavolgende IPA wordt eind 2014 onderhandeld. Tijdens deze onderhandelronde zullen de onderhandelaars zich opnieuw moeten buigen over de vraag of en in voorkomende geval hoe deze stelsels verlengd moeten worden. 7 KB van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, art. 2 8 Idem, art. 3, 2 unisoc 5

6 De leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden in het basisstelsel vanaf 60 jaar en het stelsel lange loopbaan zullen opgetrokken worden tot 60 jaar en 40 jaar loopbaanvereiste. Voor de vrouwen zal, voor wat de loopbaanvereiste betreft, in een bijkomend aangepaste overgangsperiode voorzien worden. Het moment waarop deze verhoging toepassing zal vinden, hangt af van het moment waarop de CAO voor de allereerste keer afgesloten is. Nieuwe CAO s - Voor de CAO s die voor de allereerste keer afgesloten worden na 31 december 2011, wordt de leeftijd en de anciënniteit vanaf 1 januari 2012 onmiddellijk op 60 respectievelijk 40 jaar gebracht. Concreet geeft dit het volgende resultaat, opgesplitst naar geslacht rekening houdend met de bijkomend aangepaste overgangsperiode op vlak van loopbaanvereiste voor de vrouwelijke werknemers: Voor de mannelijke werknemers zijn de voorwaarden identiek in beide stelsels: 01/01/12 01/01/13 01/01/14 01/01/15 Leeftijd Anc. Leeftijd Anc. Leeftijd Anc. Leeftijd Anc. Basisstelsel vanaf jaar Lange loopbaan Voor de vrouwelijke werknemers is het stelsel lange loopbaan tot 2015 voordeliger dan het basisstelsel vanaf 60 jaar (identieke leeftijd, maar minder hoge loopbaanvereiste): 01/01/12 01/01/13 01/01/14 01/01/15 Leeftijd Anc. Leeftijd Anc. Leeftijd Anc. Leeftijd Anc. Basisstelsel vanaf jaar Lange loopbaan Bestaande & hernieuwde CAO s - Voor de CAO s die ofwel gesloten en neergelegd zijn voor 1 januari 2012 ofwel gesloten zijn na 31 december 2011 maar een ononderbroken verlenging uitmaken van een CAO neergelegd voor 1 januari 2012, wordt de leeftijd en loopbaanvereiste geleidelijk aan opgetrokken tot 60 respectievelijk 40 jaar in Concreet geeft dit het volgende resultaat, opgesplitst naar geslacht, wederom rekening houdend met de bijkomend aangepaste overgangsperiode op vlak van loopbaanvereiste voor de vrouwelijke werknemers: Voor de mannelijke werknemers is het basisstelsel vanaf 60 jaar op vlak van loopbaanvereiste 3 jaar voordeliger dan het stelsel lange loopbaan, terwijl dit laatste stelsel twee jaar voordeliger is dan het basisstelsel op vlak van vereiste leeftijd worden de leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden gelijk getrokken: 01/01/12 01/01/13 01/01/14 01/01/15 Leeftijd Anc. Leeftijd Anc. Leeftijd Anc. Leeftijd Anc. Basisstelsel vanaf unisoc 6

7 60 jaar 9 Lange loopbaan Voor de vrouwelijke werknemers is het basisstelsel vanaf 60 jaar merkelijk voordeliger op vlak van loopbaanvereiste tot 2024, het moment waarop de loopbaanvereiste ook voor het basisstelsel op 40 jaar gebracht zal worden. Tot één januari 2015 is het stelsel lange loopbaan voordeliger op vlak van leeftijd: 01/01/12 t.e.m /01/14 01/01/15 01/01/16 01/01/17 Leeftijd Anc Leeftijd Anc Leeftijd An Leeftijd Anc Leeftijd Anc Basisstelsel (*) vanaf 60j. Lange loopbaan (*) De anciënniteit wordt jaarlijks met één jaar opgetrokken om vanaf 1 januari 2024 uit te komen op 40 jaar SWT ZWARE BEROEPEN Let op! Het KB van 28 december 2011 tot wijziging van het KB van 3 mei 2007 tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het generatiepact voorziet in artikel 5 eveneens een verhoging van de leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden in het stelsel zware beroepen zoals hieronder uitgewerkt: Nieuwe CAO s - Voor de CAO s die voor de allereerste keer afgesloten worden na 31 december 2011: Mannen Vrouwen Leeftijd Anciënniteit Leeftijd Anciënniteit 01/01/ /01/ /01/ /01/ Bestaande of hernieuwde CAO s - Voor de CAO s die ofwel gesloten en neergelegd zijn voor 1 januari 2012 ofwel gesloten zijn na 31 december 2011 maar een ononderbroken verlenging uitmaken van een CAO neergelegd voor 1 januari 2012: Mannen Vrouwen Leeftijd Anciënniteit Leeftijd Anciënniteit 01/01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ Na consultatie van de federale sociale partners heeft de regering echter beslist om de verhoging van de leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden in het SWT zware beroepen ongedaan te maken. 9 CAO nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad van 19 december 1974 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen valt onze deze categorie. Deze CAO voorziet het recht op SWT in geval van ontslag vanaf de leeftijd van 60 jaar en is op 19 december 1974 al getekend. unisoc 7

8 Concreet betekent dit dat de voorwaarden voor dit stelsel zijn en blijven zoals op 31 december 2011, en dit voor zowel mannen als vrouwen: Leeftijd: 58 jaar Loopbaanverleden: 35 jaar Uitoefening zwaar beroep: Van de 35 jaar loopbaan moeten er in de laatste 10 jaar vijf in een zwaar beroep gepresteerd zijn, ofwel zeven in de laatste 15 jaar. Onder zwaar beroep moet verstaan worden: o het werk in wisselende ploegen; o het werk in onderbroken diensten; o het werk in een arbeidsregime zoals bedoeld in artikel 1 van de CAO nr. 46. (U vindt een meer gedetailleerde definitie van de notie zwaar beroep in BIJLAGE 1). Een KB dat de verhoging van de leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden zoals voorzien in het KB van 28 december 2011 (BS 30/12/11) terug intrekt, is in volle uitwerking en zou kortelings in het Belgische Staatsblad gepubliceerd moeten worden. Hoogstwaarschijnlijk zal deze intrekking retroactief, vanaf één januari 2012, van toepassing zijn WANNEER MOETEN DE LEEFTIJDS- EN ANCIËNNITEITSVOORWAARDEN VERVULD ZIJN? De regels met betrekking tot het ogenblik waarop de voorwaarden inzake leeftijd en anciënniteit vervuld moeten zijn, zijn niet gewijzigd. Het lijkt evenwel nuttig ze nogmaals in herinnering te brengen. Om te genieten van een bepaalde CAO SWT moet de werknemer de leeftijd zoals vastgelegd in de CAO in kwestie ten laatste bereikt hebben: Op het einde van de arbeidsovereenkomst; èn gedurende de periode waarin de CAO 10 van toepassing is. Om te genieten van een bepaalde CAO SWT moet de werknemer de loopbaanvereiste die is vastgelegd in de CAO in kwestie ten laatste bereikt hebben op het einde van de arbeidsovereenkomst, ook al valt het einde van de arbeidsovereenkomst buiten de geldigheidsduur van de CAO in kwestie. De vereiste leeftijd en anciënniteit moeten met andere woorden beide obligatoir vervuld zijn op het einde van de arbeidsovereenkomst waarbij de leeftijd daarenboven ook nog tijdens de geldigheidsduur van de CAO vervuld moet zijn. Verduidelijken we dit nog even aan de hand van een voorbeeld. De sector heeft een CAO afgesloten voor de periode die de mogelijkheid op SWT biedt vanaf de leeftijd van 58 jaar na een loopbaan van 37 jaar voor mannen & 33 jaar voor vrouwen. De opzegperiode van Xavier loopt af op 14 januari Hij heeft recht op SWT voor zover hij 58 jaar is op ten laatste 31 december 2012, einde geldigheidsduur CAO, en voor zover hij op uiterlijk 14 januari 2013, einde opzegtermijn, een loopbaan van 38 jaar kan bewijzen. De opzegperiode van Marie loopt af op 11 december Zij heeft recht op SWT voor zover zij 58 jaar is op ten laatste 11 december 2012 en voor zover zij op dat zelfde moment een loopbaan van 33 jaar kan bewijzen. 10 Ofwel de periode waarin de CAO van toepassing is die deze CAO verlengt, voor zover de verlengende CAO dezelfde leeftijdsvoorwaarde voorziet. unisoc 8

9 5 VERHOGING VAN DE PATRONALE BIJDRAGEN SWT? De bijdragen die de werkgevers moeten betalen op de aanvullende vergoeding SWT zijn inmiddels ook aangepast. Deze aanpassing van de patronale bijdragen is een proces van trial and errror geweest. We besparen u echter de verschillende fases van trial and error en geven u onmiddellijk de uiteindelijk weerhouden bijdragen verschuldigd in hoofde van de werkgevers. 5.1 VOORAFGAANDELIJKE OPMERKINGEN De werkgeversbijdragen SWT zijn verschuldigd voor elke maand waarin een aanvullende vergoeding in het kader van een SWT wordt uitbetaald en worden sinds één april 2010 uitgedrukt in percentages. De door een werkgever verschuldigde bijdragen zijn verschillend naargelang de werkgever ressorteert onder de profit- dan wel social rofitsector. Onder socialprofitsector wordt in deze context verstaan: De werkgevers die behoren tot de non-profitsector zoals bedoeld in artikel 1,1 en 2 van het KB van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector (KB sociale Maribel): o o De werkgevers die ressorteren onder de volgende paritaire comités: PC 318 (01 & 02), PC 319 (01 & 02), 327 (01, 02 & 03), 329 (01; 02 & 03), 330, 331, 332 (voor meer gedetailleerde informatie: zie bijlage 2) De werkgevers die zijn aangesloten bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten voor het personeel dat zij aangeven onder de volgende NACE-codes ; 63303; 80421; 80422; 85110; 85120; tot en met 85145; tot en met 85316; tot en met 85324; 91330; 92312; 92313; 92321; 92322; 92510; 92520; 92530; 92611, en (voor meer gedetailleerde informatie: zie bijlage 2) Alle paritaire comités met een socialprofitactiviteit die niet onder deze definitie vallen, denken we bijvoorbeeld aan het PC en het PC , vallen onder de regels voor de profitsector. Sociale werkplaatsen De door de profit- dan wel socialprofitwerkgever verschuldigde percentages variëren daarenboven in functie van de leeftijd van de werkloze met bedrijfstoeslag alsook in functie van de instapdatum in het SWT. Voor de volledigheid van uw informatie vermelden we nog dat niet alleen de werkgeversbijdragen SWT verhoogd zijn, maar ook de patronale bijdragen op de 11 De nace-codes hernomen in het KB van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector komen nog uit de nomenclatuur gelding tot 2007/4. 12 Aanvullend PC voor de non profit 13 PC voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren unisoc 9

10 aanvullende vergoeding bij sommige sociale zekerheidsuitkeringen, beter gekend onder de naam pseudobrugpensioenen of nog canada dry. U vindt de aangepaste bijdragen voor de canada dry s terug in bijlage INWERKINGTREDING VAN DE VERHOOGDE WERKGEVERSBIJDRAGEN? De verhoogde werkgeversbijdragen SWT 14 zijn van toepassing op de aanvullende vergoedingen die toegekend worden vanaf één april WERKGEVERSBIJDRAGEN SWT Social Profit: Leeftijd Instapdatum Opzegging/verbreking na 28/11/11 EN In alle andere gevallen SWT vanaf 01/04/12 < 52 10% 5,30% 52 < 55 9,50% 4,24% 55 < 58 8,50% 3,18% 58 < 60 5,50% 2,12% 60 0% 0% De door de werkgever verschuldigde percentages zijn degressief want verschuldigd voor elke maand waarin de werkloze met bedrijfstoeslag de leeftijd vermeld in kolom één niet bereikt heeft. Laten we dit even concreet maken: Voor elke maand waarin de werkloze met bedrijfstoeslag de leeftijd van 52 jaar niet bereikt heeft, moet de werkgever een bijdrage betalen ten belope van 10% dan wel 5,30%; Voor elke maand waarin de werkloze met bedrijfstoeslag die ten minste 52 jaar is de leeftijd van 55 jaar niet bereikt heeft, moet de werkgever een bijdrage betalen ten belope van 9,50% dan wel 4,24%; Merken we op dat vanaf het moment dat de werkloze met bedrijfstoeslag de leeftijd van 60 jaar bereikt heeft, de socialprofitwerkgever geen bijdrage meer moet betalen. Indien het bedrag, verkregen in toepassing van bovenstaande percentages, lager is dan 6,57- voor een werkloze met bedrijfstoeslag van minder dan 60 jaar oud, is de werkgever een minimumbijdrage verschuldigd. Deze minimumbijdrage wordt vastgelegd op 6,57 euro, een verhoging met 37 eurocent ten opzichte van de vroegere minimumbijdrage van 6,20-. Merken we op dat deze minimumbijdrage voor de socialprofitwerkgevers een bijzonder beperkte toepassing kent. Deze minimumbijdrage is enkel en alleen verschuldigd voor zover de opzegging of de verbreking van de arbeidsovereenkomst met het oog op SWT voor 15 oktober 2009 heeft plaatsgevonden of voor zover het SWT voor 1 april 2010 is ingegaan. 14 Alsook voor de pseudobrugpensioenen. unisoc 10

11 Profit: Instapdatum Instap- Leeftijd Opzegging/verbreking na 28/11/11 EN SWT vanaf 01/04/12 Opzegging/verbreking na 15/10/09 EN In alle andere gevallen SWT vanaf 01/04/10 < % 53,00% 31,80% 52 < 55 95% 42,40% 25,44% 55 < 58 50% 31,80% 19,08% 58 < 60 50% 21,20% 12,72% ,60% 6,36% In tegenstelling tot de percentages verschuldigd in de social profit, zijn de percentages in de profitsector niet degressief 15. Laten ook dit weer concreet maken: Het door de werkgever verschuldigde percentage van de werkgeversbijdrage bijdraagt 31,80%, respectievelijk 53 of 100% voor de werkloze met bedrijfstoeslag die op het ogenblijk van de aanvang van het SWT de leeftijd van 52 jaar niet bereikt heeft. Het door de werkgever verschuldigde percentage van de werkgeversbijdrage bijdraagt 25,44% respectievelijk 42,40 of 95%, voor de werkloze met bedrijfstoeslag die op het ogenblik van de aanvang van het SWT de leeftijd van 55 jaar niet bereikt heeft. Nog in tegenstelling tot de social profit moet de profitwerkgever ook na de leeftijd van 60 jaar nog een bijdrage betalen. Net zoals in de social profit is ook de profit een minimumbijdrage verschuldigd. Deze bijdrage verschilt naargelang de datum van opzegging/verbreking en de datum van ingang van het SWT: Opzegging/verbreking na 28/11/11 & ingang SWT vanaf 01/04/12: o o Indien het bedrag, verkregen in toepassing van bovenstaande percentages, lager is dan 50- voor een werkloze met bedrijfstoeslag van minder dan 60 jaar oud, is de werkgever een minimumbijdrage van 50- (ten opzichte van 25- vroeger) verschuldigd. Indien dit bedrag lager is dan 37,60- voor een werkloze met bedrijfstoeslag van 60 jaar of ouder, wordt het bedrag vastgelegd op 37,60- (ten opzichte van 18,80- vroeger) vanaf de maand waarin de werkloze met bedrijfstoeslag de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt. In alle andere gevallen: 15 Met uitzondering van de percentages van toepassing de brugpensioenen waarvoor de opzeg of verbreking voor 15/10/09 plaatsgevonden heeft of die voor 01/10/04 in werking getreden zijn. unisoc 11

12 o o Indien het bedrag, verkregen in toepassing van bovenstaande percentages, lager is dan 26,50- voor een werkloze met bedrijfstoeslag van minder dan 60 jaar oud, is de werkgever een minimumbijdrage van 26,50- (ten opzichte van 25- vroeger) verschuldigd. Indien dit bedrag lager is dan 19,93- voor een werkloze met bedrijfstoeslag van 60 jaar of ouder, wordt het bedrag vastgelegd op 19,93- (ten opzichte van 18,80- vroeger) vanaf de maand waarin de werkloze met bedrijfstoeslag de leeftijd van 60 jaar heeft. Let op! Bovenstaande wijzigingen doen geen afbreuk aan de al bestaande regels, genomen in uitvoering van het Generatiepact, die voorzien in een vrijstelling van werkgeversbijdrage indien de werkgever de aanvullende vergoeding i.g.v. werkhervatting van de werkloze met bedrijfstoeslag doorbetaalt. Indien de aanvullende vergoeding in geval van werkhervatting niet doorbetaald wordt, worden de werkgeversbijdragen verdubbeld gedurende de periode van werkhervatting èn gedurende de periode van inactiviteit. Bijkomende voorwaarde om voor de vrijstelling van bijdrageplicht tijdens de periode van werkhervatting in aanmerking te komen, is daarenboven de verankering van de doorbetaling in de overeenkomst die voorziet in de uitbetaling van de aanvullende vergoeding. 6 VOOR WELKE ANDERE ELEMENTEN MOET IK NOG AANDACHT HEBBEN? 6.1 GELIJKSTELLINGEN Het regeerakkoord bepaalt dat de gelijkstellingregels herzien zullen worden met het oog op een grotere harmonisering. Het zijn vooral de periodes die gelijkgesteld worden met gewerkte periodes voor de berekening van het pensioen die hier geviseerd worden. Het regeerakkoord voorziet inderdaad dat de impact van de gelijkstelde periodes tijdens de loopbaan van een werknemer op de berekening van het pensioen herzien moet worden. De wettelijke basis voor de herziening van deze gelijkstellingen zit vervat in artikel 122 van de wet diverse bepalingen van 28 december 2011 waarin voorzien wordt dat een KB zal bepalen [ ] de nadere toekennings- en berekeningregels voor de met de arbeidsperiodes gelijkgestelde tijdvakken die zijn gelegen vanaf 1 januari 2012 en betrekking hebben op: 1 2 de periodes van brugpensioen toegekend voor de leeftijd van 60 jaar, met uitzondering van de brugpensioenen in geval van een bedrijf in moeilijkheden of in herstructurering, evenals die welke werden genomen ingevolg de collectieve arbeidsovereenkomt nr van 20 februari 2009 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen, ter uitvoering van het interprofessioneel akkoord van 22 december De beoogde wijzigingen aan de gelijkstelde periodes zullen met andere woorden slechts betrekking hebben op de periodes SWT gelegen voor de leeftijd van 60 jaar. 16 Stelsel SWT zeer lange loopbaan unisoc 12

13 Merken we op dat de twee uitzonderingen die voorzien zijn weldra weer gewijzigd zullen worden door een nieuwe wet tot wijziging van de wet van 28 december 2011 (midden juli in de Kamer gestemd) 17. In de gewijzigde versie wordt de tweede uitzondering (met name CAO 96 SWT zeer lange loopbaan) uitgebreid tot de afwijkende SWT s zoals opgesomd in artikel 3 van het KB van 3 mei 2007 die geheel dan wel ten dele als gelijkstelde periode beschouwd zullen worden. Een KB moet de bovenvermelde maatregelen uitvoeren en ons eindelijk duidelijkheid verschaffen over het lot van de periodes waarvan de gelijkstelling voor het pensioen gewijzigd wordt. We verwachten de bespreking van dit KB op het niveau van de Ministerraad in de loop van de maanden september/oktober Verduidelijken we ten slotte nog dat het artikel 124 van dezelfde wet van 28 december 2012 niet van toepassing is op de personen die zich op 28 november 2011 in een periode van SWT bevonden. Ook deze uitzondering wordt door het ontwerp van wet verruimd naar personen die voor 28 november 2011 ontslagen of in opzegging geplaatst werden met het oog op het SWT. 6.2 VERVANGINGSPLICHT De werkgever die een werknemer ontslaat met het oog op SWT, is verplicht om deze persoon te vervangen voor zover deze persoon de leeftijd van 60 jaar nog niet bereikt heeft. Deze vervangingsplicht geldt enkel en alleen voor de zogenaamde afwijkende SWT s (met andere woorden alle stelsels behalve het basisstelsel SWT vanaf 60 jaar). Parallel aan het optrekken van de leeftijd om toegang te krijgen tot het SWT, wordt de leeftijd vanaf wanneer een werkloze met bedrijfstoeslag niet meer hoeft te worden vervangen, opgetrokken naar 62 jaar. Met andere woorden, vanaf 1 januari 2015 zou de werkgever over moeten gaan tot vervanging voor zover de persoon op het einde van de arbeidsovereenkomst de leeftijd van 62 jaar niet bereikt heeft. Dit is het ogenblik waarop de leeftijd in het kader van het SWT van 58 jaar met een lange carrière op basis van een CAO die voor 2012 al bestond, wordt opgetrokken tot 60 jaar. Merk op dat we vooralsnog in de voorwaardelijke wijs spreken. Het koninklijk besluit dat het KB van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag in het kader van het generatiepact op dit punt moet aanpassen, is namelijk nog niet in het Belgische Staatsblad gepubliceerd. 6.3 VASTKLIKKEN VAN DE RECHTEN De verhoging van de leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden vanaf 2015 dreigt te leiden tot een verhoogde uitstroom uit de arbeidsmarkt van de werknemers die aan de huidige voorwaarden inzake brugpensioen voldoen ook al hadden ze hun aanwezigheid op de arbeidsmarkt willen verlengen. Immers, na 2015 voldoen ze misschien niet meer aan de nieuwe, verhoogde voorwaarden. Daarenboven kunnen we niet uitsluiten dat na 2015 nog een nieuwe aanpassing zal volgen, een mogelijkheid die expliciet in het regeerakkoord ingeschreven staat: De regering zal zich, op basis van de evaluatie van de werkzaamheidgraad van de oudere werknemers die het Nationaal Hervormingsprogramma voorschrijft, uiterlijk in 2014, uitspreken over de 17 Kamerdocument nr. 2264/005, art unisoc 13

14 noodzaak om de brugpensioenleeftijd in het kader van de cao nr. 17 tegen 2020 tot 62 jaar op te trekken. De regering en sociale partners denken daarom aan de uitwerking van een zogenaamd kliksysteem. Dit systeem zou het bereiken van de huidige, lagere voorwaarden inzake leeftijd en anciënniteit door een werknemer valoriseren. Concreet betekent deze valorisatie dat een werknemer die de huidige voorwaarden vervult, als het ware een ticketje krijgt waarmee hij ook na 2015 in geval van ontslag door de werkgever zijn recht op SWT op basis van huidige, lagere voorwaarden veiligstelt. Verduidelijken we dit even aan de hand van een voorbeeld. Op 10 augustus 2014 wordt Yves 58 jaar en zal hij 38 jaar gewerkt hebben. Op dit moment zou Yves, in geval van ontslag door de werkgever, recht hebben op een bedrijfstoeslag bovenop zijn werkloosheidsuitkering (stelsel lange loopbaan). één januari 2015 worden de leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden opgetrokken tot 60 respectievelijk 40 jaar waardoor Yves pas vanaf 10 augustus 2016 weer in aanmerking zou komen voor het SWT. Het kliksysteem zou toelaten om in 2014 vast te stellen dat Yves de leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden zoals op dat moment van toepassing bereikt heeft. Deze vaststelling geeft Yves, in geval van ontslag, eveneens na 2014 recht op het SWT ook al voldoet hij op dat moment niet meer aan de nieuwe, verhoogde leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden. Let op! Dit kliksysteem zou enkel gelden voor de twee stelsels waarin de leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden vanaf 2015 verhoogd worden, met name het basisstelsel SWT vanaf 60 jaar en het SWT voor de lange loopbaan en zou in de hierna volgende gevallen van toepassing zijn: Een werknemer die zijn aanwezigheid op de arbeidsmarkt wenst te verlengen, Een werknemer van wie de begindatum SWT vertraagd wordt om redenen van schorsing of uitstel. Het kliksysteem is vooralsnog in uitwerking en moet nog geconcretiseerd worden doorheen een KB tot wijziging van het KB van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag in het kader van het generatiepact. We informeren u zodra we over meer duidelijkheid over dit systeem beschikken. 6.4 OUTPLACEMENT & SOLLICITATIEVERLOF De werkgever is verplicht om een werknemer van 45 jaar of ouder in geval van ontslag een outplacementbegeleiding aan te bieden. Op deze regel bestaan een aantal uitzonderingen, onder meer voor de werklozen met bedrijfstoeslag (basisstelsel of afwijkende stelsels): de werkgever is enkel verplicht aan werklozen met bedrijfstoeslag een begeleiding aan te bieden op uitdrukkelijk verzoek van de betrokkene zelf. 18 In het verlengde van deze vrijstelling inzake outplacement, geniet een werkloze met bedrijfstoeslag slechts van het recht op sollicitatieverlof wanneer ze vragen om een outplacementbegeleiding. 19 Vooralsnog blijven beide vrijstellingen (outplacement & sollicitatieverlof) ongewijzigd van toepassing. 18 KB van 21 oktober 2007 tot uitvoering van artikel 13, 3, 2, van de wet van 5 september 2001 tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikel 7 en 9 van de wet van 17 mei 2007 houdende uivoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode , artikel 1 19 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, artikel 41, 3 unisoc 14

15 Het is evenwel niet uitgesloten dat deze vrijstellingen in de (al dan niet nabije) toekomst herzien worden. Beide vrijstellingen vloeien voort uit het gegeven dat de werkloze met bedrijfstoeslag niet beschikbaar moet zijn voor de arbeidsmarkt. In een dergelijke context is het inderdaad contradictoir te stellen dat ze wèl van outplacement en sollicitatieverlof zouden moeten kunnen genieten. Het regeerakkoord voorziet echter wat volgt: De controle op de beschikbaarheid zal worden uitgebreid tot de bruggepensioneerden, de pseudo-bruggepensioneerden en de oudere werklozen, met uitzondering van de bruggepensioneerden met een zwaar beroep en de afwijkende brugpensioenstelsels buiten lange loopbaan. Op het moment dat bovenstaande bepaling in muziek gezet wordt, is het dan ook niet uitgesloten dat er ook wijzigingen/nuanceringen doorgevoerd worden op het niveau van de vrijstelling outplacement/sollicitatieverlof. We houden u op de hoogte 7 REFERENTIES KB van 28 december 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het generatiepact, met het oog op het verhogen van de werkgelegenheidsgraad van de oudere werknemers (BS 30/12/11) Wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (art ) zoals gewijzigd door de programmawet van 29 maart 2012 (art ) (BS 06/04/12) KB van 19 juni 2012 tot uitvoering van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (1) en tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2010 tot uitvoering van het hoofdstuk 6 van Titel XI van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (1), betreffende socialezekerheidsbijdragen en inhoudingen verschuldigd op brugpensioenen, op aanvullende vergoedingen bij sommige socialezekerheidsuitkeringen en op invaliditeitsuitkeringen (BS 22/06/12) Wet van 12 april 2011 houdende aanpassing van de wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord, en tot uitvoering van het compromis van de Regering met betrekking tot het ontwerp van interprofessioneel akkoord (art. 47&48), zoals gewijzigd door wet houdende diverse bepalingen van 29 maart 2012 (art. 72&74). CAO nr. 17 van 19 december 1974 van de Nationale Arbeidsraad tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers Wet houdende diverse bepalingen van 28 december 2012 (BS 30/12/12) Ontwerp van wet tot wijziging van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, wat betreft het pensioen van de werknemers en houdende nieuwe overgangsmaatregelen inzake het vervroegd rustpensioen van de werknemers, Kamerdocument 2264/005, zoals in de Kamer gestemd op 13 juli 2012 unisoc 15

16 Advies nr van 23 mei 2012 van de Nationale Arbeidsraad - Bijdragen op brugpensioenen en pseudobrugpensioenen Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2010 tot uitvoering van het hoofdstuk 6 van Titel XI van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (1), betreffende sociale zekerheidsbijdragen en inhoudingen verschuldigd op brugpensioenen, op aanvullende vergoedingen bij sommige sociale zekerheidsuitkeringen en op invaliditeitsuitkeringen Follow-up van advies nr Advies nr van 4 april 2012 van de Nationale Arbeidsraad - Wet van 29 maart 2012 houdende diverse bepalingen (I) - Aanpassing van de bijzondere werkgeversbijdrage op de werkloosheid met bedrijfstoeslag en op de pseudobrugpensioenen Advies nr van 7 februari 2012 van de Nationale Arbeidsraad Voorontwerp van programmawet. Titel Werk en titel Fraudebestrijding unisoc 16

17 8 BIJLAGE 1 Punt SWT zwaar beroep Definitie zwaar beroep Gedetailleerde definitie: Het werk in wisselende ploegen, meer bepaald de ploegenarbeid in minstens twee ploegen van minstens twee werknemers, die hetzelfde werk doen, zowel qua inhoud als qua omvang en die elkaar in de loop van de dag opvolgen zonder dat er een onderbreking is tussen de opeenvolgende ploegen en zonder dat de overlapping meer bedraagt dan één vierde van hun dagtaak, op voorwaarde dat de werknemer van ploegen alterneert; Het werk in onderbroken diensten waarbij de werknemer permanent werkt in dagprestaties waarvan de begintijd en de eindtijd minimum 11 uur uit elkaar liggen met een onderbreking van minstens 3 uur en minimumprestaties van 7 uur. Onder permanent verstaat men dat de onderbroken dienst de gewone arbeidsregeling van de werknemer vormt en dat hij niet occasioneel in een dergelijke dienst wordt tewerkgesteld; Het werk in een arbeidsregime zoals bedoeld in artikel 1 van de CAO nr. 46 gesloten op 23 maart 1990 en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 10 mei unisoc 17

18 9 BIJLAGE 2 Punt 5.1 Voorafgaandelijke opmerkingen verhoging patronale bijdragen SWT Definitie socialprofitsector Bijkomende informatie: De werkgevers die behoren tot de non-profitsector zoals bedoeld in artikel 1,1 en 2 van het KB van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector: o o De werkgevers die ressorteren onder het toepassingsgebied van volgende paritaire comités PC 318 voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp; PSC voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap; PSC voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap; PC 319 voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten; PSC voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten van de Vlaamse Gemeenschap; PSC voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap; PC 327 voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, met uitzondering van de sociale werkplaatsen; PC 329 voor de socio-culturele sector; PC voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap; PSC voor de federale en bicommunautaire socio-culturele organisaties; PSC voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waals Gewest; PC 330 voor de gezondheidsinrichtingen en diensten, met uitzondering van de werkgevers die onder de omschrijving van het paritaire subcomité voor de tandprothese vallen; PC 331 voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector; PC 332 voor de Franstalige, Duitstalige en bicommunautaire welzijns- en gezondheidssector; PSC voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, met uitzondering van de sociale werkplaatsen; PSC voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap; PSC voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap. De werkgevers die zijn aangesloten bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten voor het personeel dat zij aangeven onder de volgende NACE-codes ; 63303; 80421; 80422; 85110; 85120; tot en met 85145; tot en met 85316; tot en met 85324; 91330; 92312; 92313; 92321; 92322; 92510; 92520; 92530; 92611, en Vakantiecentra en vakantiedorpen Reisbegeleiders en gidsen, toeristische informatiediensten en dergelijke Volwassenenvorming Kunstonderwijs dat niet naar niveau kan worden ingedeeld Ziekenhuizen 20 De nace-codes hernomen in het KB van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector komen nog uit de nomenclatuur geldig tot 2007/4. unisoc 18

19 85120 Medische praktijken t.e.m Ziekenvervoer, Paramedische activiteiten exclusief kinesitherapeuten, Kinesitherapeuten (fysiotherapeuten), Bloedbanken, organenbanken en dergelijke t.e.m Instituten voor gehandicapte minderjarigen, Weeshuizen, Instituten voor probleemkinderen, Instituten voor gehandicapte volwassenen, Rusten verzorgingstehuizen, Overige maatschappelijke dienstverlening met huisvesting t.e.m Kinderdagverblijven, onthaalmoeders en overige kinderopvang, ook indien voor gehandicapte kinderen, Beschutte werkplaatsen, Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting, Centra voor beroepsoriëntering of herscholing en PMS-centra Overige verenigingen Productie van kunstmanifestaties en voorstellingen door artistieke ensembles Diensten verwant aan de scheppende en uitvoerende kunst Exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke Beheer en exploitatie van culturele centra Bibliotheken en openbare archieven Musea en monumentenzorg Botanische tuinen, dierentuinen en natuurreservaten Beheer en exploitatie van sportcentra Exploitatie van overige sportinstallaties en accomodaties Activiteiten van sportclubs en bonden Sociale werkplaatsen zoals bedoeld in het Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 14 juli 1998 inzake sociale werkplaatsen. unisoc 19

20 10 BIJLAGE 3 Punt 5.3 Werkgeversbijdragen SWT Werkgeversbijdragen pseudo-brugpensioen/canada Dry: Social profit: Instap- Leeftjd Opzegging/verbreking na 28/11/11 EN Canada Dry vanaf 01/04/12 Opzegging/verbreking na 15/10/09 EN In alle andere Canada Dry vanaf 01/04/10 gevallen < 52 10% 5,30% 38,82% 52 < 55 9,50% 4,24% 38,82% 55 < 58 8,50% 3,18% 38,82% 58 < 60 5,50% 2,12% 38,82% 60 0% 0% 38,82% Net zoals de bijdragen voor SWT, zijn ook de bijdragen voor een canada dry in de social profit degressief: ze dalen naarmate de persoon in canada dry ouder wordt. In tegenstelling tot de bijdragen voor SWT is voor de canada dry s geen minimumbijdrage bepaald. Profit: Leeftijd Instapdatum Instapdatum Opzegging/verbreking na 28/11/11 EN Canada Dry vanaf 01/04/12 Opzegging/verbreking na 15/10/09 EN In alle andere gevallen Canada Dry vanaf 01/04/10 < % 53,00% 38,82% 52 < 55 95% 42,40% 38,82% 55 < 58 50% 38,82% 38,82% 58 < 60 50% 38,82% 38,82% 60 38,82% 38,82% 38,82% De bijdragen voor de canada dry s in de profit zijn, net zoals de bijdragen voor de SWT s, niet degressief. Ze worden bepaald op het moment van de instap van de werknemer in canada dry en zijn vervolgens ongewijzigd verschuldigd tot aan de pensioengerechtigde leeftijd. In tegenstelling tot de bijdragen voor SWT is voor de canada dry s geen minimumbijdrage bepaald. unisoc 20

Brugpensioen : hoofdelijke bijdragen en sociale inhoudingen. Belangrijke wijzigingen vanaf 1 april 2010

Brugpensioen : hoofdelijke bijdragen en sociale inhoudingen. Belangrijke wijzigingen vanaf 1 april 2010 Inhoudstafel Nieuwe hoofdelijke bijdragen inzake brugpensioen... 2 Nieuwe hoofdelijke bijdragen inzake pseudobrugpensioen (Canada Dry private sector)... 4 Vrijstelling van de werkgeversbijdrage en de sociale

Nadere informatie

Wijzigingen in het brugpensioenstelsel vanaf 1 januari 2012

Wijzigingen in het brugpensioenstelsel vanaf 1 januari 2012 Tekst & U! tleg 2012/03 definitief 06/01/2012 PC 319.01 2012/03 PC 327.01 2012/03 PC 330 2012/03 PC 331 2012/03 andere 2012/03 Wijzigingen in het brugpensioenstelsel vanaf 1 januari 2012 Het Verbond Sociale

Nadere informatie

NOTA STUDIEDIENST SWT vanaf

NOTA STUDIEDIENST SWT vanaf JAN UAR I 2015 P ATR ICIA DE MAR CH I ADVISEUR B ALAN S WER K - P R IVÉ LEVEN EN EIN DELOOP B AAN NOTA STUDIEDIENST SWT vanaf 01.01.2015 1. Context Het koninklijk besluit (KB) ter wijziging van de regels

Nadere informatie

Werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen): de verschillende stelsels voor 2015 en 2016 eindelijk bevestigd

Werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen): de verschillende stelsels voor 2015 en 2016 eindelijk bevestigd Werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen): de verschillende stelsels voor 2015 en 2016 eindelijk bevestigd Ms. Nathalie Wellemans Senior Legal Consultant nathalie.wellemans@groups.be De Nationale

Nadere informatie

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 1 april 2014 DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 De wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 120 VAN 21 MAART 2017 TOT VASTSTELLING, VOOR 2017 EN 2018, VAN DE VOORWAARDEN VOOR DE TOEKENNING VAN EEN BEDRIJF- STOESLAG IN HET KADER VAN HET STELSEL VAN WERKLOOSHEID

Nadere informatie

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) gewijzigd vanaf 1 januari 2015

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) gewijzigd vanaf 1 januari 2015 Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) gewijzigd vanaf 1 januari 2015 1. Inleiding In het Belgisch Staatsblad van 31 december 2014 werd het KB gepubliceerd dat het stelsel van werkloosheid

Nadere informatie

--------------------------

-------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 107 VAN 28 MAART 2013 BETREFFENDE HET KLIKSYSTEEM VOOR HET BEHOUD VAN DE AANVULLENDE VERGOEDING IN HET KADER VAN BEPAALDE STELSELS VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG

Nadere informatie

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet 12-01-2015 In toepassing van het federaal regeerakkoord van 09.10.2014 is de reglementering rond tijdskrediet gewijzigd vanaf 01.01.2015. Om de reglementering

Nadere informatie

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen)

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen) je rechten op zak Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen) Sinds 1 januari 2012 werd het zogenaamde brugpensioen vervangen door het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 27 oktober

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 27 oktober A D V I E S Nr. 1.963 ------------------------------- Zitting van dinsdag 27 oktober 2015 -------------------------------------------------- Technische problemen als gevolg van de gezamenlijke toepassing

Nadere informatie

De hieronder behandelde wijzigingen hebben betrekking op de rustpensioenen in de privésector.

De hieronder behandelde wijzigingen hebben betrekking op de rustpensioenen in de privésector. Bij het uitvoeren van het regeerakkoord heeft de federale regering onder druk van budgettaire beperkingen heel wat maatregelen genomen die impact hebben op de arbeidsmarkt. Zowel de snelheid en hoeveelheid

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.937 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ----------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.937 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ---------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.937 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ---------------------------------------------- Uitvoering van het akkoord dat de groep van Tien op 17 december 2014

Nadere informatie

Brugpensioen Stand van zaken op 1 maart A. Inleiding

Brugpensioen Stand van zaken op 1 maart A. Inleiding Stand van zaken op 1 maart 2012 A. Inleiding De teksten inzake het brugpensioen, die eind vorig jaar werden aangenomen, zijn de volgende: Twee koninklijke besluiten van 28 december 2011 (BS 30.12.2011),

Nadere informatie

Eindeloopbaan: je rechten

Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Bedragen Alle bedragen zijn van toepassing op moment van publicatie (april 2016) en uitgedrukt in euro. Vrouwen-Mannen Alle

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BETREFFENDE HET KLIKSYSTEEM VOOR HET BEHOUD VAN DE AANVULLENDE VERGOEDING IN HET KADER VAN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BETREFFENDE HET KLIKSYSTEEM VOOR HET BEHOUD VAN DE AANVULLENDE VERGOEDING IN HET KADER VAN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 107 ----------------------------------------------------------------------- Zitting van donderdag 28 maart 2013 ------------------------------------------------- COLLECTIEVE

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 118 van 27 april 2015 tot vaststelling

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Inleiding 1 Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Toepassingsgebied 5 Werkgevers 5 Werknemers 5 Specificiteiten voor sommige sectoren 6 Ontslag door de werkgever 9 Begrip ontslag 9 Ontslagprocedure Overleg 10 1.

Nadere informatie

TETRALERT - SOCIAAL STAND VAN ZAKEN : DE HERVORMING VAN HET STELSEL VAN DE WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOORDIEN «BRUGPENSIOEN»)

TETRALERT - SOCIAAL STAND VAN ZAKEN : DE HERVORMING VAN HET STELSEL VAN DE WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOORDIEN «BRUGPENSIOEN») RÉGIMES PARTICULIERS : CONDITIONS D ACCÈS AU RCC TETRALERT - SOCIAAL STAND VAN ZAKEN : DE HERVORMING VAN HET STELSEL VAN DE WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOORDIEN «BRUGPENSIOEN») De regering Michel

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 111 ------------------------------------------------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ----------------------------------------------- Collectieve

Nadere informatie

Eindeloopbaan: je rechten

Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Bedragen Alle bedragen zijn van toepassing op moment van publicatie (oktober 2017) en uitgedrukt in euro. Vrouwen-Mannen Alle verwijzingen naar personen

Nadere informatie

Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector

Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector 3320030 Instellingen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Diensten

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 TRICIES -----------------------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 TRICIES ----------------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 TRICIES ----------------------------------------------------------------------------------- Zitting van dinsdag 19 december 2006 ----------------------------------------------------

Nadere informatie

CAO van 30 september 2009 tot vaststelling van de overgangsregeling in het kader van de invoering van de sectorale tweede pensioenpijler

CAO van 30 september 2009 tot vaststelling van de overgangsregeling in het kader van de invoering van de sectorale tweede pensioenpijler CAO van 30 september 2009 tot vaststelling van de overgangsregeling in het kader van de invoering van de sectorale tweede pensioenpijler Art. 1 Voorwerp van deze CAO Deze CAO stelt voor de arbeiders van

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.605 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 -------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.605 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 ------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.605 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 ------------------------------------------- Uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-2008 Outplacement Ontwerp

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST TOT VASTSTELLING, VOOR 2013 EN 2014,

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST TOT VASTSTELLING, VOOR 2013 EN 2014, COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 106 ------------------------------------------------------------------------- Zitting van donderdag 28 maart 2013 ------------------------------------------------ COLLECTIEVE

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 -------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 ------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 ------------------------------------------------- Outplacement werknemers van beschutte en sociale werkplaatsen en

Nadere informatie

Algemene principes blijven

Algemene principes blijven Nummer 3/2012 vrijdag 2 maart 2012 Wat verandert er aan het brugpensioen? Een aantal van de maatregelen opgenomen in het regeerakkoord zijn gericht op de verhoging van de tewerkstellingsgraad van oudere

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 21 maart

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 21 maart A D V I E S Nr. 2.025 ------------------------------ Zitting van dinsdag 21 maart 2017 ----------------------------------------------- Uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2017-2018 over de stelsels

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 30 maart

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 30 maart A D V I E S Nr. 1.601 ----------------------------- Zitting van vrijdag 30 maart 2007 -------------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van het conventioneel brugpensioen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp De leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden voor SWT vanaf 1 januari 2015 Datum 16 januari 2015 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Welke zijn de voorwaarden om recht te hebben op brugpensioen tot en vanaf ?

Infoblad - werknemers Welke zijn de voorwaarden om recht te hebben op brugpensioen tot en vanaf ? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag

Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag 05-10-2017 I Saartje Brits Agenda 1. Wat is SWT 2. Voorwaarden 3. Inkomsten SWT 4. Bijdragen en inhoudingen 5. Vervangingsplicht

Nadere informatie

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet Directie reglementering Tijdskrediet en Loopbaanonderbreking Communicatie Datum 29.12.2014 Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet In toepassing van het federaal regeerakkoord van 09.10.2014

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 17 TRICIES SEXIES --------------------------------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 17 TRICIES SEXIES -------------------------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 17 TRICIES SEXIES -------------------------------------------------------------------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 -----------------------------------------------

Nadere informatie

--------------------------

-------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 106 VAN 28 MAART 2013 TOT VASTSTELLING, VOOR 2013 EN 2014, VAN DE VOORWAARDEN VOOR DE TOEKENNING VAN EEN AANVUL- LENDE VERGOEDING IN HET KADER VAN DE REGELING VAN WERKLOOSHEID

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 1 ANTHEMIS

Inhoud. Inleiding 1 ANTHEMIS Inhoud Inleiding 1 Titel I TOEGANGSVOORWAARDEN Toepassingsgebied 5 Werkgevers 5 Werknemers 5 1. Algemeen 5 2. Buitenlandse werknemers en grensarbeiders 6 Specificiteiten voor sommige sectoren 7 Ontslag

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 118 ----------------------------------------------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ---------------------------------------------- Collectieve

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 112 -------------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 112 ------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 112 ------------------------------------------------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ----------------------------------------------- Collectieve

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels 2012

Nieuwe ontslagregels 2012 Nieuwe ontslagregels 2012 De IPA wet 2011-2012 voorziet in een eerste stap naar de harmonisering tussen arbeiders en bedienden. Hiervoor worden de ontslagregels vanaf 1 januari 2012 voor beide statuten

Nadere informatie

Het tijdskrediet Na het KB van 28 december 2011 resultaten van overleg met de regering Situatie op 19 april 2012

Het tijdskrediet Na het KB van 28 december 2011 resultaten van overleg met de regering Situatie op 19 april 2012 Het tijdskrediet Na het KB van 28 december 2011 resultaten van overleg met de regering Situatie op 19 april 2012 Inleiding Context Het tijdskredietlandschap is vernieuwd en vloeit voort uit: Het koninklijk

Nadere informatie

1. Verhoging toegangsleeftijd en minimale loopbaan voor vervroegd pensioen: afzwakking 1.1. Context

1. Verhoging toegangsleeftijd en minimale loopbaan voor vervroegd pensioen: afzwakking 1.1. Context Nieuwe definitieve overgangsmaatregelen rond de pensioenhervorming 1. Verhoging toegangsleeftijd en minimale loopbaan voor vervroegd pensioen: afzwakking 1.1. Context Vanaf 2013 verhoogt de toegangsleeftijd

Nadere informatie

Module VIII: Brugpensioen

Module VIII: Brugpensioen CAO betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf de leeftijd van 58 jaar (21/06/2004) 286 CAO betreffende het halftijds conventioneel brugpensioen vanaf de leeftijd van 56 jaar (21/06/2004) 289 Bijzondere

Nadere informatie

Dag van de Payroll Professional 2015. Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens

Dag van de Payroll Professional 2015. Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens Dag van de Payroll Professional 2015 Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens 1. Wat is SWT? BRUGPENSIOEN = STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG U ressorteert onder PC 200. Kan Liliane

Nadere informatie

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

Nr januari 2016

Nr januari 2016 Nr. 216 14 januari 2016 Belgisch Staatsblad Wijzigingen betaald educatief verlof in Vlaanderen Naar aanleiding van de zesde staatshervorming werden heel wat bevoegdheden van de federale overheid overgeheveld

Nadere informatie

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 ONDERRICHTING AAN DE WERKGEVERS 2010-2 BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 Ingevolge het K.B. van 29/03/2010 B.S. 31/03/2010 tot uitvoering van het

Nadere informatie

Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs vzw Guimardstraat BRUSSEL

Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs vzw Guimardstraat BRUSSEL Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs vzw Guimardstraat 1 1040 BRUSSEL VSKO/Dienst Beleidscoördinatie/07.1 Brussel, 18 januari 2007 MEDEDELING Meesters-, vak- en dienstpersoneel (PC 152): nieuwe

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 113 ------------------------------------------------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ----------------------------------------------- Collectieve

Nadere informatie

Van 77bis naar 103: een nieuwe CAO over tijdskrediet: wijzigingen vanaf 1 september 2012

Van 77bis naar 103: een nieuwe CAO over tijdskrediet: wijzigingen vanaf 1 september 2012 Blijf met ons aan de spits van het sociaal recht 36-2012 - 31 augustus t.e.m. 6 september Van 77bis naar 103: een nieuwe CAO over tijdskrediet: wijzigingen vanaf 1 september 2012 CAO nr. 103 van 27 juni

Nadere informatie

nationale arbeidsraad

nationale arbeidsraad nationale arbeidsraad A D V I E S Nr. 1.339 ------------------------------ Zitting van dinsdag 14 februari 2001 Interprofessioneel akkoord: tijdskrediet x x x 1.840-1. Website: http ://www.nar-cnt.be E-mail:

Nadere informatie

Lange loopbaan : 35 jaar vanaf 2012, 38 jaar vanaf 2014, 39 jaar vanaf 2016 en 40 jaar vanaf 2017 ;

Lange loopbaan : 35 jaar vanaf 2012, 38 jaar vanaf 2014, 39 jaar vanaf 2016 en 40 jaar vanaf 2017 ; INHOUD EN UITVOERING VAN HET REGEERAKKOORD OP SOCIAALRECHTELIJK VLAK Onder het motto beter laat dan nooit, ligt er na 541 dagen onderhandelen eindelijk een regeerakkoord op tafel. Naast het feit dat het

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 125 ----------------------------------------------------------------------- Zitting van dinsdag 21 maart 2017 ---------------------------------------------- Collectieve

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 127 ----------------------------------------------------------------------- Zitting van dinsdag 21 maart 2017 ---------------------------------------------- Collectieve

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 93 VAN 20 DECEMBER 2007 TOT INSTELLING EN VASTSTELLING, VOOR 2007 EN 2008, VAN DE PROCEDURE VAN TENUITVOERLEG-

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 93 VAN 20 DECEMBER 2007 TOT INSTELLING EN VASTSTELLING, VOOR 2007 EN 2008, VAN DE PROCEDURE VAN TENUITVOERLEG- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 93 VAN 20 DECEMBER 2007 TOT INSTELLING EN VASTSTELLING, VOOR 2007 EN 2008, VAN DE PROCEDURE VAN TENUITVOERLEG- GING EN VAN DE VOORWAARDEN VOOR DE TOEKENNING VAN EEN

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 122 ----------------------------------------------------------------------- Zitting van dinsdag 21 maart 2017 ----------------------------------------------- Collectieve

Nadere informatie

NOTA STUDIEDIENST Tijdskrediet vanaf

NOTA STUDIEDIENST Tijdskrediet vanaf JAN UAR I 2015 P ATR ICIA DE MAR CH I ADVISEUR B ALAN S WER K - P R IVÉLEVEN & EIN DELOOP B AAN NOTA STUDIEDIENST Tijdskrediet vanaf 1.1.2015 1. Context Het koninklijk besluit (KB) van 30 december 2014

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 124 ----------------------------------------------------------------------- Zitting van dinsdag 21 maart 2017 ---------------------------------------------- Collectieve

Nadere informatie

INHOUD. Werknemers van 18, 19 en 20 jaar krijgen hoger gewaarborgd minimummaandinkomen. Dat geldt niet voor de jobstudenten... 1

INHOUD. Werknemers van 18, 19 en 20 jaar krijgen hoger gewaarborgd minimummaandinkomen. Dat geldt niet voor de jobstudenten... 1 Blijf met ons aan de spits van het sociaal recht 15 2013 5 t.e.m. 11 april INHOUD Werknemers van 18, 19 en 20 jaar krijgen hoger gewaarborgd minimummaandinkomen. Dat geldt niet voor de jobstudenten....

Nadere informatie

Welk land kent de meeste belastingsontduiking? Welk land kent de meeste depressies? Welk land kent het hoogste BTW tarief?

Welk land kent de meeste belastingsontduiking? Welk land kent de meeste depressies? Welk land kent het hoogste BTW tarief? Welk land kent de meeste belastingsontduiking? Welk land kent de meeste depressies? Welk land kent het hoogste BTW tarief? Welk land kent de hoogste overheidsschuld? Welk land kent de grootste loonkloof

Nadere informatie

en laatste punt wordt nagegaan hoe een erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering kan bekomen worden.

en laatste punt wordt nagegaan hoe een erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering kan bekomen worden. Hoofdstuk VII Activerend beleid bij herstructureringen 273 en laatste punt wordt nagegaan hoe een erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering kan bekomen worden. A. Onderneming in

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 115 ------------------------------------------------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ----------------------------------------------- Collectieve

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 116 -------------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 116 ------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 116 ------------------------------------------------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ----------------------------------------------- Collectieve

Nadere informatie

NIEUWE REGELS ROND TIJDSKREDIETUITKERINGEN: REGEERAKKOORD DI RUPO.

NIEUWE REGELS ROND TIJDSKREDIETUITKERINGEN: REGEERAKKOORD DI RUPO. Nr. 1000 Brussel, 6 februari 2012 BETREFT: NIEUWE REGELS ROND TIJDSKREDIETUITKERINGEN: REGEERAKKOORD DI RUPO. De voorwaarden om recht te hebben op tijdskrediet met uitkeringen worden strenger. Die uitkeringen

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING VOOR SOMMIGE OUDERE WERKNEMERS, IN GEVAL VAN HAL- VERING VAN DE ARBEIDSPRESTATIES, GEWIJZIGD

Nadere informatie

Diksmuidelaan Berchem Tel.03/ Fax 03/

Diksmuidelaan Berchem Tel.03/ Fax 03/ BRUGPENSIOEN & CANADA-DRY WIJZIGINGEN BIJDRAGEN EN INHOUDINGEN FEBRUARI 2010 Diksmuidelaan 50 2600 Berchem Tel.03/366.02.53 Fax 03/366.11.58 E-mail: post@vso.be BRUGPENSIOEN & CANADA-DRY WIJZIGINGEN BIJDRAGEN

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.847 ------------------------------ Zitting van donderdag 28 maart 2013 --------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.847 ------------------------------ Zitting van donderdag 28 maart 2013 -------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.847 ------------------------------ Zitting van donderdag 28 maart 2013 -------------------------------------------------- Regeerakkoord van 1 december 2011 Stelsel van werkloosheid met

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 21 maart

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 21 maart A D V I E S Nr. 2.026 ------------------------------ Zitting van dinsdag 21 maart 2017 ----------------------------------------------- Verlenging bestaande afspraken voor de periode 2017-2018 x x x 2.901-1

Nadere informatie

De impact van het Generatiepact op pensioenen en tijdkrediet. Regeringsbeslissing! =>Protest vakbonden =>Onderhandelingen =>Bijschaving Generatiepact

De impact van het Generatiepact op pensioenen en tijdkrediet. Regeringsbeslissing! =>Protest vakbonden =>Onderhandelingen =>Bijschaving Generatiepact De impact van het Generatiepact op pensioenen en tijdkrediet Regeringsbeslissing! =>Protest vakbonden =>Onderhandelingen =>Bijschaving Generatiepact We trachten volgende vragen te beantwoorden : Stoppen:

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van 20 juli 2007;

Gelet op de aanvraag van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van 20 juli 2007; SCSZ/07/130 1 BERAADSLAGING NR. 07/043 VAN 4 SEPTEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING EN DE RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN AAN DE RIJKSDIENST

Nadere informatie

Voor bepaalde werknemers is er echter al recht op tijdskrediet voor oudere werknemers vanaf 50 jaar. Het gaat hier meer bepaald om werknemers:

Voor bepaalde werknemers is er echter al recht op tijdskrediet voor oudere werknemers vanaf 50 jaar. Het gaat hier meer bepaald om werknemers: Eerder werden reeds de wijzigingen van het tijdskrediet zonder motief en van het tijdskrediet met motief besproken. Deze keer bekijken we welke wijzigingen er komen in het tijdskrediet voor oudere werknemers,

Nadere informatie

SWT: Uitstel van het afstel

SWT: Uitstel van het afstel ABVV-Metaal januari 2015 e-doc SWT: Uitstel van het afstel (13/01/2015) Wat is er veranderd sinds 26 november 2014 toen wij jullie informeerden over de nieuwe SWT-regelingen (brugpensioen)? Op politiek

Nadere informatie

DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS

DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS Op 5 juli 2013, net voor het verstrijken van het ultimatum gesteld door het Grondwettelijk Hof, bereikte een

Nadere informatie

Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing

Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing 2190000 Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing Negende verlenging van collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 2007 betreffende de

Nadere informatie

R A P P O R T Nr. 67 ------------------------------- RAPPORT BETREFFENDE HET TIJDSKREDIET - JAARLIJKSE EVALUATIE

R A P P O R T Nr. 67 ------------------------------- RAPPORT BETREFFENDE HET TIJDSKREDIET - JAARLIJKSE EVALUATIE R A P P O R T Nr. 67 ------------------------------- RAPPORT BETREFFENDE HET TIJDSKREDIET - JAARLIJKSE EVALUATIE ---------------- 9 november 2005 1.984-1 Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040 Brussel Tel: 02

Nadere informatie

Nationaal akkoord voor arbeiders (PC 116)

Nationaal akkoord voor arbeiders (PC 116) Nationaal akkoord 2009-2010 voor arbeiders (PC 116) CAO gesloten op 1 april 2009 in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid betreffende het Nationaal Akkoord 2009-2010 Toepassingsgebied Artikel

Nadere informatie

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 bedrijfstoeslag (Brugpensioen) 2014 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 DEEL I: HET STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOLTIJDS BRUGPENSIOEN)... 7 INLEIDING... 7 1. TOEKENNINGSVOORWAARDEN... 8

Nadere informatie

PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR (331)

PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR (331) PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR (331) Bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2012, in toepassing van artikel 27 van de wet van 5 december 1968 betreffende

Nadere informatie

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis 1 december 2007. De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis van 17 juli 2007 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 van 10 juli 2002 betreffende het recht op outplacement voor werknemers

Nadere informatie

Nationaal Akkoord voor bedienden (PC 207)

Nationaal Akkoord voor bedienden (PC 207) Nationaal Akkoord 2015-2016 voor bedienden (PC 207) CAO gesloten op 16 juni in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid betreffende het Nationaal Akkoord 2015-2016 Preambule

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Spotlight Eubelius www.eubelius.com Onderwerp What's in a name: van tot werkloosheid met bedrijfstoeslag Datum Mei 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn

Nadere informatie

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 1. Inleiding Eén van de eerste beslissingen van de regering Di Rupo I, had betrekking op de hervorming van de pensioenen. Intussen werden al heel wat

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/085 BERAADSLAGING NR 10/016 VAN 2 MAART 2010, GEWIJZIGD OP 6 JULI 2010, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 21 november

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 21 november A D V I E S Nr. 1.574 ----------------------------- Zitting van dinsdag 21 november 2006 -------------------------------------------------- Uitvoering van het Generatiepact : conventioneel brugpensioen

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. 2012 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S

Nadere informatie

CIRCULAIRE. DECAVA-systeem: nieuwe werkgeversbijdragen met ingang van 1 april 2012 S.2012/035 S.2012/XXX. Samenvatting AH/LP/S.235 CI12-035N.

CIRCULAIRE. DECAVA-systeem: nieuwe werkgeversbijdragen met ingang van 1 april 2012 S.2012/035 S.2012/XXX. Samenvatting AH/LP/S.235 CI12-035N. Annick Hellebuyck Adviseur AH/LP/S.235 CI12-035N.AH CIRCULAIRE S.2012/XXX DECAVA-systeem: nieuwe werkgeversbijdragen met ingang van 1 april 2012 18 juni 2012 Samenvatting De regering heeft besloten om

Nadere informatie

DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE

DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE Brussel, 4 juni 2008 VSKO/DB/08.06 V0806 Paritair Comité 152 Meesters-, vak- en dienstpersoneel: brugpensioen OPGELET, ENQUETE SCHOOLBESTUREN! Enkel de schoolbesturen die de enquête

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Recht op tijdskrediet

Hoofdstuk 2. Recht op tijdskrediet Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2013 ter uitvoering van CAO nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, en inzake het stelsel

Nadere informatie

Laatste aanpassing: 27/03/ Paritair Comité voor de non-ferro metalen

Laatste aanpassing: 27/03/ Paritair Comité voor de non-ferro metalen 1050000 Paritair Comité voor de non-ferro metalen Sectoraal stelsel van de bestaanszekerheid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005 (74.724)... 2 Arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur,

Nadere informatie

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk 3 HOOFDSTUK I De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk AFDELING 1 Inleiding Doelstelling Achtergrond Sinds 1 juli 2005 geldt een fiscale lastenverlaging voor

Nadere informatie

Aanmoedigingspremies Tijdskrediet

Aanmoedigingspremies Tijdskrediet Aanmoedigingspremies Tijdskrediet Zoals reeds eerder werd aangekondigd wil de Vlaamse Gemeenschap het stelsel van de aanmoedigingspremies in de privé-sector hervormen. Het besluit van 14 december 2001

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Van brugpensioen naar SW(ee)T of SW(ea)T Datum 13 januari 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Kinderopvang

Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Kinderopvang Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector 3310001 Kinderopvang... 1... 2 Bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2014... 2 Haard en standplaatstoelage... 2 Eindejaarspremie...

Nadere informatie

De volledige CLB Group wenst u een gezond en succesvol 2016!

De volledige CLB Group wenst u een gezond en succesvol 2016! Nr. 213 24 december 2015 De volledige CLB Group wenst u een gezond en succesvol 2016! Belgisch Staatsblad Vermindering loonbeslag bij kinderen ten laste: bedragen in 2016 Vorige week informeerden wij u

Nadere informatie

Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing

Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing 2190000 Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing Verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 2007 betreffende de nationale

Nadere informatie

Het recht op tijdskrediet

Het recht op tijdskrediet Het recht op tijdskrediet Op 28 december 2011 verscheen er in het Staatblad een Koninklijk Besluit tot wijziging van het stelsel van loopbaanonderbrekingsrecht waarbij de voorwaarden om aanspraak te kunnen

Nadere informatie