Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs vzw Guimardstraat BRUSSEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs vzw Guimardstraat BRUSSEL"

Transcriptie

1 Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs vzw Guimardstraat BRUSSEL VSKO/Dienst Beleidscoördinatie/07.1 Brussel, 18 januari 2007 MEDEDELING Meesters-, vak- en dienstpersoneel (PC 152): nieuwe collectieve arbeidsovereenkomsten was een druk jaar voor Paritair Comité 152 Voor het Paritair Comité 152 stond 2006 vooral in het teken van de eisenbundel die in het begin van het jaar door het gemeenschappelijk vakbondsfront ACV-ABVV werd ingediend bij de vertegenwoordigers van de werkgevers. Voeg hierbij de besprekingen rond CAO VIII die eveneens een aantal maatregelen voor het MVD-personeel bevat en u zal begrijpen dat 2006 een goed gevuld jaar was voor de onderhandelaars van PC 152. De onderhandelingen m.b.t. de uitvoering van CAO VIII zijn op het ogenblik van het verschijnen van deze tekst nog lopende. Andere discussies konden wel gefinaliseerd in een viertal CAO s die ondertekend werden op vrijdag 22 december Het betreft hier de volgende CAO s: CAO m.b.t. de betaling van de carensdag; CAO m.b.t. het conventioneel brugpensioen; CAO m.b.t. het halftijds brugpensioen; CAO m.b.t. de wijziging van de statuten van het Sociaal en Waarborgfonds (met het oog op de solidarisering van het werkgeversbijdrage in het brugpensioen). De tekst van deze CAO s vindt u in bijlage bij deze mededeling. Volgende CAO s zullen eind januari 2007 ondertekend worden: CAO m.b.t. de toekenning van de syndicale premie; CAO m.b.t. de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten van de werklieden. Tenslotte wordt in de loop van de komende maanden ook de ondertekening voorzien van een CAO die uitvoering moet geven aan de maatregelen die werden opgenomen in CAO VIII. 2 CAO m.b.t. de betaling van de carensdag De CAO van 8 mei 2002 voorzag reeds voor de werklieden met minstens 15 jaar anciënniteit, (het) recht op de betaling door de werkgever van de twee eerste carensdagen per kalenderjaar. Tijdens de onderhandelingen in 2002 werd reeds duidelijk dat deze CAO door de vakbonden werd beschouwd als een tussenstap naar de volledige vergoeding van alle carensdagen voor het arbeiderspersoneel. In het kader van hun streven naar de gelijkschakeling van de statuten van arbeider en bediende speelt deze problematiek immers een centrale rol. Bij de beslissing om alle carensdagen te vergoeden, werd door de VIMKO (Vereniging van Inrichtende Machten van het Katholiek Onderwijs) rekening gehouden met het feit dat in de verzorgingssector dit reeds het geval is sinds 2001, terwijl in de schoonmaaksector alle carensdagen betaald worden sedert 1 januari 2006.

2 Naar analogie hiermee zullen vanaf 1 januari 2007 nu ook alle carensdagen voor het MVD-personeel in het gesubsidieerd vrij onderwijs vergoed worden. 2 3 CAO m.b.t. het conventioneel brugpensioen en de wijziging van de statuten van het Sociaal en Waarborgfonds De CAO conventioneel brugpensioen is in essentie de verlenging van de CAO van 31 augustus 2004 die ten einde liep op 31 december In de CAO conventioneel brugpensioen van 22 december 2006 wordt de einddatum bepaald op 31 december Toch zijn er enkele belangrijke wijzigingen te melden. Op de eerste plaats werd de tekst aangepast overeenkomstig de bepalingen van het generatiepact (zie de tekst tussen de haakjes in artikel 3). Voor de belangrijkste wijziging verwijzen we naar hoofdstuk III van de CAO. In dit hoofdstuk wordt bepaald dat het Sociaal en Waarborgfonds zal instaan voor de terugbetaling aan de werkgevers van de aanvullende vergoeding die moet betaald worden aan de bruggepensioneerde. Er werd reeds vaak opgemerkt dat de benaming brugpensioen in feite misleidend is. Het betreft hier immers geen pensioenregeling maar wel een ontslagregeling die erin bestaat dat oudere werknemers die ontslagen worden recht hebben op een aanvullende vergoeding bovenop de werkloosheidsuitkering. Deze vergoeding is gelijk aan de helft van het verschil tussen het laatste loon en de werkloosheidsuitkering en valt integraal ten laste van de werkgever. Aangezien het ontslag een autonome beslissingsbevoegdheid blijft van de werkgever, kan er geen sprake zijn van een recht op brugpensioen. Ondanks het feit dat de eerste CAO m.b.t. brugpensioenen voor het MVD-personeel in het gesubsidieerd onderwijs reeds werd afgesloten in 1987 en men dus mag verwachten dat dit stelsel ondertussen stevig ingeburgerd is, bleef bij de vakbonden de klacht bestaan dat de inrichtende machten van het vrij onderwijs moeilijk te bewegen zijn tot ontslag van oudere arbeid(st)ers en dus het toekennen van brugpensioen. De kostprijs van dit stelsel wordt door de inrichtende machten als belangrijkste reden voor deze terughoudendheid naar voor geschoven. Het mag dan ook niet verbazen dat de vakbonden reeds geruime tijd pleiten voor een solidarisering van de aanvullende vergoeding bij brugpensioen d.m.v. een fonds dat gespijsd wordt met extra patronale bijdragen. Binnen VIMKO (Vereniging van Inrichtende Machten van het Katholiek Onderwijs) werd over dit voorstel een uitgebreid debat gevoerd. De omvang van de bijkomende lasten en de weerslag van deze maatregel op het aantal brugpensioenen waren hierbij een grote bezorgdheid. Uiteindelijk werd beslist om het voorstel aan te nemen voor een proefperiode van drie jaar. In dit kader moet gewezen worden op artikel 7 van de CAO conventioneel brugpensioen waarin de partijen zich ertoe verbinden deze regeling te evalueren zes maanden voor het verstrijken van de CAO. De maatregel tot solidarisering houdt in dat de patronale bijdrage ten behoeve van het Sociaal en Waarborgfonds zal verhogen van 0,45% naar 0,71%. Het verschil van 0,26% zal gebruikt worden om een fonds aan te leggen waarmee de aanvullende vergoeding aan de werkgevers zal terugbetaald worden voor de brugpensioenen die ingaan na de ingangsdatum van de CAO (1 januari 2007). De CAO m.b.t. de wijziging van de statuten van het Sociaal en Waarborgfonds geeft een overzicht van de aanwending van de verschillende inningen door de RSZ. Deze regeling is uitsluitend van toepassing voor de inrichtende machten die gesubsidieerd worden door de Vlaamse Gemeenschap. Om het voor de RSZ (die de inning doet en doorstort naar het Fonds) mogelijk te maken een onderscheid te maken op basis van het taalregime, wordt het kengetal 074 toegekend aan de inrichtingen waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maar die bij de RSZ ingeschreven zijn op de Nederlandse taalrol. Aan de Franstalige inrichtingen wordt het kengetal 174 toegekend. Wij menen dat deze CAO een belangrijke doorbraak betekent in de problematiek van het brugpensioen van het MVD-personeel in het gesubsidieerd vrij onderwijs. De precieze modaliteiten voor de terugbetaling zijn op dit ogenblik nog niet gekend. Hieromtrent wordt in de schoot van het Sociaal en Waarborgfonds verder overleg gepleegd. Van zodra er meer duidelijkheid bestaat over de te volgen procedures zullen de inrichtende machten hierover geïnformeerd worden.

3 4 CAO m.b.t. het halftijds brugpensioen en de wijziging van de statuten van het Sociaal en Waarborgfonds Ook de CAO halftijds brugpensioen is in essentie de verlenging van de CAO van 31 augustus 2004 die ten einde liep op 31 december M.b.t. de opmerkingen bij deze CAO, kunnen we ons beperken tot de vaststelling dat deze volledig gelijklopend zijn met de bovenstaande opmerkingen betreffende de CAO conventioneel brugpensioen. 3

4 Bijlage 1 PARITAIR COMITÉ VOOR DE GESUBSIDIEERDE INRICHTINGEN VAN HET VRIJ ONDERWIJS (VLAAMSE GEMEENSCHAP) COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 22 DECEMBER 2006, BETREFFENDE DE BETALING VAN DE CARENSDAG Hoofdstuk I - Toepassingsgebied Artikel 1 Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers van de onderwijsinstellingen en internaten die ressorteren onder het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs en gesubsidieerd zijn door de Vlaamse Gemeenschap. Onder werknemers wordt verstaan, het mannelijke en vrouwelijk arbeiderspersoneel. Deze collectieve arbeidsovereenkomst wijkt af alleen voor wat betreft de onderwijsinstellingen en internaten die ressorteren onder het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, en gesubsidieerd zijn door de Vlaamse Gemeenschap, van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende de betaling van de carensdag. Hoofdstuk II Betaling van de carensdag Artikel 2 1. Deze CAO regelt het recht op betaling van carensdagen zoals bepaald in artikel 52 van de wet van betreffende de arbeidsovereenkomsten. 2. Vanaf 1 januari 2007 worden alle carensdagen betaald. Hoofdstuk III Slotbepalingen Artikel 3 Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2007 en is gesloten voor onbepaalde tijd. Elk van de partijen kan ze opzeggen mits een opzeggingstermijn van drie maanden. Deze opzegging wordt bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs.

5 Bijlage 2 PARITAIR COMITÉ VOOR DE GESUBSIDIEERDE INRICHTINGEN VAN HET VRIJ ONDERWIJS COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 22 DECEMBER 2006 CONVENTIONEEL BRUGPENSIOEN Hoofdstuk I - Toepassingsgebied Art Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werklieden en werksters, hierna werknemers genoemd, die ressorteren onder het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het Vrij Onderwijs. Hoofdstuk II - Brugpensioen Art De leeftijd om te kunnen genieten van het brugpensioen zoals bedoeld bij hoofdstuk III van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17, gesloten op 19 december 1974 in de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen, algemeen verbindend verklaard bij Koninklijk Besluit van 16 januari 1975, wordt vastgesteld op 58 jaar. Art De aanvullende vergoeding waarvan sprake in artikel 2 wordt enkel toegekend aan de werknemers die de leeftijd hebben bereikt, voorzien in artikel 2, en die voldoen aan de wettelijk gestelde anciënniteitsvoorwaarden om het statuut van bruggepensioneerde te kunnen bekomen, zijnde 25 jaar loondienst of gelijkgestelde dagen (vanaf 1 januari 2008: 35 jaar voor werklieden en 30 jaar voor werksters). Hoofdstuk III Tussenkomst door het Waarborg- en Sociaal Fonds Art. 4. De bepalingen van hoofdstuk III van onderhavige CAO zijn enkel van toepassing op de inrichtingen waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest, en op de inrichtingen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, waarvan de maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigd is en die bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid ingeschreven zijn op de Nederlandse taalrol. Art. 5. Voor de brugpensioenen die ingaan na ingangsdatum van onderhavige CAO, neemt het Waarborg- en Sociaal Fonds voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs de terugbetaling aan de werkgevers ten laste van de aanvullende vergoeding zoals voorzien in de CAO nr. 17 van 19 december 1974, en van de bijzondere werkgeversbijdragen. Het Waarborg- en Sociaal Fonds voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs zal ertoe gehouden zijn binnen de limieten van de daartoe geïnde bijdragen te blijven. Art. 6. De modaliteiten van terugbetaling zoals voorzien in artikel 5, worden bepaald in de Raad van Beheer van het Waarborg- en Sociaal Fonds voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs. Art. 7. De werkgevers- en werknemersorganisaties vertegenwoordigd in het Waarborg- en Sociaal Fonds voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, verbinden er zich toe de bepalingen van artikel 5 te evalueren zes maanden vóór het verstrijken van onderhavige CAO.

6 Bijlage 2/2 Hoofdstuk IV - Berekeningswijze Art De aftrek van de persoonlijke sociale zekerheidsbijdragen voor de berekening van de aanvullende vergoeding wordt berekend op 100% van het brutoloon. Art De bepalingen van artikel 9 van onderhavige CAO zijn enkel van toepassing op de inrichtingen waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest, en op de inrichtingen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, waarvan de maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigd is en die bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid ingeschreven zijn op de Nederlandse taalrol. Voor de werknemers die gebruik maken van het recht op een vermindering van de arbeidsprestaties voor werknemers van 50 jaar en ouder, zoals bepaald in artikel 9 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77 bis, wordt de aanvullende vergoeding van het brugpensioen berekend op basis van een voltijdse arbeidsprestatie wanneer zij overstappen van de loopbaanvermindering naar het conventioneel brugpensioen zoals voorzien in onderhavige CAO. Hoofdstuk V - Geldigheidsduur Art Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor een bepaalde tijd. Zij heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2007 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2009.

7 Bijlage 3 PARITAIR COMITE VOOR DE GESUBSIDIEERDE INRICHTINGEN VAN HET VRIJ ONDERWIJS COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 22 DECEMBER 2006 HALFTIJDS BRUGPENSIOEN Hoofdstuk I - Toepassingsgebied Art Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werklieden en werksters, hierna werknemers genoemd, die ressorteren onder het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het Vrij Onderwijs. Onder voltijdse arbeidsregeling moet worden verstaan, de normale arbeidsregeling en arbeidsduur die volgens het arbeidsreglement van de onderneming van toepassing is op de voltijds tewerkgestelde werknemers. Hoofdstuk II - Principe Art In uitvoering van artikel 112 van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen, wordt aan de werknemers het voordeel van het halftijds brugpensioen toegekend, zoals bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 55 gesloten op 13 juli 1993 in de Nationale Arbeidsraad, tot instelling van een regeling van aanvullende vergoeding voor sommige oudere werknemers in geval van halvering van de arbeidsprestaties (algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 17 november 1993), indien zij op het ogenblik van de vermindering van de prestaties de leeftijd van 55 jaar bereikt hebben. Art Tijdens de twaalf maanden die onmiddellijk voorafgaan aan de vermindering van de arbeidsprestaties, moeten de betrokken werknemers in dienst zijn geweest bij dezelfde onderneming in een voltijdse arbeidsregeling, zoals bepaald in artikel 1 van deze collectieve arbeidsovereenkomst. Art Uiterlijk op het ogenblik dat de werknemers met de uitvoering van hun halftijdse arbeidsregeling beginnen, wordt er tussen de werkgever en de werknemers een schriftelijk akkoord afgesloten met vermelding van de deeltijdse arbeidsregeling, evenals het overeengekomen uurrooster. Het aantal arbeidsuren van de deeltijdse arbeidsregeling, na vermindering moet per arbeidscyclus gemiddeld gelijk zijn aan de helft van het aantal arbeidsuren van een normale voltijdse arbeidsregeling in de onderneming. Hoofdstuk III - Bedrag van de aanvullende vergoeding Art De aanvullende vergoeding wordt berekend zoals bepaald in voormelde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 55 van 13 juli De aftrek van de persoonlijke sociale zekerheidsbijdragen voor de berekening van de aanvullende vergoeding wordt berekend op 100% van het brutoloon. Hoofdstuk IV Betaling Art Het bedrag van de aanvullende vergoeding valt ten laste van de werkgever van de betrokken werklieden, en wordt maandelijks betaald.

8 Hoofdstuk V Tussenkomst door het Waarborg- en Sociaal Fonds Bijlage 3/2 Art. 7. De bepalingen van hoofdstuk V van onderhavige CAO zijn enkel van toepassing op de inrichtingen waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest, en op de inrichtingen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap waarvan de maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigd is en die bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid ingeschreven zijn op de Nederlandse taalrol. Art. 8. Voor de halftijdse brugpensioenen die ingaan na ingangsdatum van onderhavige CAO, neemt het Waarborg- en Sociaal Fonds voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, in afwijking van artikel 6, de terugbetaling aan de werkgevers ten laste van de aanvullende vergoeding zoals voorzien in de CAO nr. 17 van 19 december Het Waarborg- en Sociaal Fonds voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs zal ertoe gehouden zijn binnen de limieten van de daartoe geïnde bijdragen te blijven. Art. 9. De modaliteiten van terugbetaling zoals voorzien in artikel 8, worden bepaald in de Raad van Beheer van het Waarborg- en Sociaal Fonds voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs. Art. 10. De werkgevers- en werknemersorganisaties vertegenwoordigd in het Waarborg- en Sociaal Fonds voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, verbinden er zich toe de bepalingen van artikel 8 te evalueren zes maanden vóór het verstrijken van onderhavige CAO. Hoofdstuk VI - Overgang naar het voltijds brugpensioen Art De betrokken werknemers hebben recht op de aanvullende brugpensioenvergoeding, onder de voorwaarden die zijn vastgesteld door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974, indien zij op de datum van het ontslag de leeftijd van het voltijds brugpensioen hebben bereikt. Indien zij op dat ogenblik de leeftijd van het voltijds brugpensioen niet hebben bereikt, kan de opzegging pas ingaan op de eerste dag van de maand volgend op die waarin zij die leeftijd hebben bereikt. Art Indien de werknemers de bepalingen van artikel 11 kunnen genieten, wordt de aanvullende brugpensioenvergoeding berekend alsof ze hun arbeidsprestaties niet hebben verminderd. Daartoe wordt het brutoloon dat de werknemers voor hun halftijdse prestaties ontvangen, vermenigvuldigd met twee. Hoofdstuk VII - Geldigheidsduur Art Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2007 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2009.

9 Bijlage 4 PARITAIR COMITÉ VOOR DE GESUBSIDIEERDE INRICHTINGEN VAN HET VRIJ ONDERWIJS COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 22 DECEMBER 2006 WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN HET WAARBORG- EN SOCIAAL FONDS VOOR DE GESUBSIDIEERDE INRICHTINGEN VAN HET VRIJ ONDERWIJS Art. 1. Artikel 14 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 1978, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 5 juli 1978 (Belgisch Staatsblad van 12 september 1978), en de laatste maal gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 maart 2000 wordt aangevuld met de volgende bepaling: Vanaf 1 april 2007 wordt dit bedrag voor de inrichtingen waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest, en voor de inrichtingen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, waarvan de maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigd is en die bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid ingeschreven zijn op de Nederlandse taalrol, vastgesteld op 0,71%: 0,35 % wordt geïnd ten behoeve van de werking van het fonds en van de aanvullende sociale voordelen die het uitkeert; 0,26 % wordt geïnd ten behoeve van de terugbetaling van de door de werkgevers betaalde vergoedingen in het kader van conventioneel en halftijds brugpensioen; 0,10 % wordt geïnd ten behoeve van de werkgelegenheid en de vorming en opleiding van risicogroepen. Voor de inrichtingen waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het Waals Gewest, en voor de inrichtingen waarvan de maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigd is en die bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid ingeschreven zijn op de Franse taalrol, blijft dit bedrag vanaf 1 april 2007 vastgesteld op 0,45%: 0,35 % wordt geïnd ten behoeve van de werking van het fonds en van de aanvullende sociale voordelen die het uitkeert; 0,10 % wordt geïnd ten behoeve van de werkgelegenheid en de vorming en opleiding van risicogroepen. Art. 2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang vanaf 1 april 2007 en wordt gesloten voor een onbepaalde duur. Zij kan door elk van de partijen worden opgezegd met een opzeg van zes maanden, te betekenen bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs.

DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE

DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE Brussel, 4 juni 2008 VSKO/DB/08.06 V0806 Paritair Comité 152 Meesters-, vak- en dienstpersoneel: brugpensioen OPGELET, ENQUETE SCHOOLBESTUREN! Enkel de schoolbesturen die de enquête

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING VOOR SOMMIGE OUDERE WERKNEMERS, IN GEVAL VAN HAL- VERING VAN DE ARBEIDSPRESTATIES, GEWIJZIGD

Nadere informatie

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420300 Terugwinning van papier Ploegenarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 31 augustus

Nadere informatie

Groententeelt

Groententeelt Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf 1450006 Groententeelt Eindejaarspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2000 (55.844)... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007 (85.129)...

Nadere informatie

Bloementeelt

Bloementeelt Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf 1450001 Bloementeelt Eindejaarspremie... 1 Bijkomend vakantiegeld... 1 Getrouwheidspremie... 4 Anciënniteitstoeslag... 4 Ecocheques... 4 Aanvullend pensioen...

Nadere informatie

PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR (331)

PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR (331) PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR (331) Bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2012, in toepassing van artikel 27 van de wet van 5 december 1968 betreffende

Nadere informatie

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van allerlei producten

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van allerlei producten Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420400 Terugwinning van allerlei producten Overgang naar contract van onbepaalde duur... 2 Collectieve

Nadere informatie

DE AANVULLENDE EINDEJAARSPREMIE VOOR BEDIENDEN (PC 225)

DE AANVULLENDE EINDEJAARSPREMIE VOOR BEDIENDEN (PC 225) DE AANVULLENDE EINDEJAARSPREMIE VOOR BEDIENDEN (PC 225) Contact: Algemeen: eindejaarspremie@sectorvrijonderwijs.be Hans De Becker: hans.debecker@vsko.be, 02 507 08 39 Rudi Warson: rudi.warson@vsko.be Magda

Nadere informatie

Paritair Comité voor de landbouw

Paritair Comité voor de landbouw 1440000 Paritair Comité voor de landbouw Anciënniteitstoeslag... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2011 (107.564)... 2 Eindejaarspremie... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2000

Nadere informatie

Paritair Comité voor de landbouw

Paritair Comité voor de landbouw 1440000 Paritair Comité voor de landbouw Anciënniteitstoeslag... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juli 2005 (76.404)... 2 Eindejaarspremie... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2000

Nadere informatie

Bloementeelt

Bloementeelt Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf 1450001 Bloementeelt Eindejaarspremie... 1 Bijkomend vakantiegeld... 1 Getrouwheidspremie... 4 Anciënniteitstoeslag... 4 Ecocheques... 4 Aanvullend pensioen...

Nadere informatie

PC 152 Flexibiliteit, vervoerskosten & vormingsinspanning

PC 152 Flexibiliteit, vervoerskosten & vormingsinspanning DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE Brussel, 24 september 2013 VSKO/DB/13.13 Contact: Hans De Becker, hans.debecker@vsko.be, 02 507 08 39 Rudi Warson, rudi.warson@vsko.be, 02 529 04 00 PC 152 Flexibiliteit, vervoerskosten

Nadere informatie

1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden

1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden Paritair Comité voor de houtnijverheid 1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009(94.284)... 2 Ploegenarbeid... 3 Collectieve

Nadere informatie

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420300 Terugwinning van papier Premie voor ploegenarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie

Paritair Comité voor het garagebedrijf

Paritair Comité voor het garagebedrijf 1120000 Paritair Comité voor het garagebedrijf Uurlonen... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2007 (86.361)... 2 Overgang naar contract van onbepaalde duur... 4 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Module VIII: Brugpensioen

Module VIII: Brugpensioen CAO betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf de leeftijd van 58 jaar (21/06/2004) 286 CAO betreffende het halftijds conventioneel brugpensioen vanaf de leeftijd van 56 jaar (21/06/2004) 289 Bijzondere

Nadere informatie

PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PSC ).

PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PSC ). PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PSC 318.02). COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 29 MAART 2001 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN VIJF AANVULLENDE

Nadere informatie

Paritair Comité voor de houtnijverheid Houthandel

Paritair Comité voor de houtnijverheid Houthandel Paritair Comité voor de houtnijverheid 1250300 Houthandel Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 april 2007 (82.838)... 2 Drenken van hout... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

PC 152 Nieuw in 2013

PC 152 Nieuw in 2013 DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE Brussel, 8 januari 2013 VSKO/DB/13.01 Contact: Hans De Becker, hans.debecker@vsko.be, 02 507 08 39 PC 152 Nieuw in 2013 1 Inleiding Ook in PC 152 zullen in 2013 enkele zaken wijzigen.

Nadere informatie

Protocol van akkoord van 31 mei 2011

Protocol van akkoord van 31 mei 2011 Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek Protocol van akkoord 2011-2012 van 31 mei 2011 1. TOEPASSINGSGEBIED Dit akkoord is van toepassing op de werkgevers

Nadere informatie

Paritair subcomité voor de terugwinning van metalen

Paritair subcomité voor de terugwinning van metalen 1420100 Paritair subcomité voor de terugwinning van metalen Eindejaarspremie... 1 Anciënniteitstoeslag... 1 Sectoraal systeem van ecocheques... 1 Aanvullend pensioen... 1 Sectorale omkadering van de regimes

Nadere informatie

Middelgrote levensmiddelenbedrijven. Overloon voor de arbeidsprestaties na negentien uur... 2

Middelgrote levensmiddelenbedrijven. Overloon voor de arbeidsprestaties na negentien uur... 2 Paritair comité voor kleinhandel in voedingswaren 2020100 Middelgrote levensmiddelenbedrijven Overloon voor de arbeidsprestaties na negentien uur... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2002 (64.133)

Nadere informatie

Nationaal akkoord voor arbeiders (PC 116)

Nationaal akkoord voor arbeiders (PC 116) Nationaal akkoord 2009-2010 voor arbeiders (PC 116) CAO gesloten op 1 april 2009 in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid betreffende het Nationaal Akkoord 2009-2010 Toepassingsgebied Artikel

Nadere informatie

Geldigheidsdatum: 01/01/2016 Laatste aanpassing: 22/09/ Paritair Comité voor de handel in brandstoffen

Geldigheidsdatum: 01/01/2016 Laatste aanpassing: 22/09/ Paritair Comité voor de handel in brandstoffen 1270000 Paritair Comité voor de handel in brandstoffen Eindejaarspremie... 1 Ecocheques... 1 Hospitalisatieverzekering... 1 Aanvullend pensioen... 2 Premie bij pensionering... 4 Forfaitaire A.R.A.B. -vergoeding...

Nadere informatie

Laatste aanpassing: 26/11/2014. Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf Fruitteelt

Laatste aanpassing: 26/11/2014. Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf Fruitteelt Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf 1450005 Fruitteelt Eindejaarspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2000 (55.844)... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007 (85.129)...

Nadere informatie

Bloementeelt

Bloementeelt Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf 1450001 Bloementeelt Ecocheques... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2011 (107.581)... 2 Eindejaarspremie... 5 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Benaming, zetel en doel

HOOFDSTUK I. Benaming, zetel en doel 1270000 Paritair Comité voor de handel in brandstoffen Eindejaarspremie... 1 Aanvullend pensioen... 1 Premie bij pensionering... 3 Forfaitaire A.R.A.B. -vergoeding... 4 Verblijfsvergoedingen van het rijdend

Nadere informatie

Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken. Anciënniteitstoeslag... 2

Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken. Anciënniteitstoeslag... 2 1320000 Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken Anciënniteitstoeslag... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2012 (110.303)... 2 Vergoedingen aan de werknemers

Nadere informatie

Socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest. Waalse Gewest

Socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest. Waalse Gewest Paritair Comité voor de socio-culturele sector 3290220 Socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest Waalse Gewest Collectieve arbeidsovereenkomst van 14 februari

Nadere informatie

Paritair Comité voor de houtnijverheid. 1250300 Houthandel

Paritair Comité voor de houtnijverheid. 1250300 Houthandel Paritair Comité voor de houtnijverheid 1250300 Houthandel Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009 (94.291)... 2 Eco-cheques... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27

Nadere informatie

Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap

Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap 3290105 Nederlandstalige organisaties voor socio-professionele inschakeling in Brussel Eindejaarspremie... 1 Aanvullend pensioen...

Nadere informatie

Protocol akkoord van 8 mei 2017

Protocol akkoord van 8 mei 2017 Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek Protocol akkoord 2017-2018 van 8 mei 2017 1. TOEPASSINGSGEBIED Dit akkoord is van toepassing op de werkgevers

Nadere informatie

Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector

Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector 3320030 Instellingen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Diensten

Nadere informatie

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarden worden gebracht Terugwinning van metalen

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarden worden gebracht Terugwinning van metalen Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarden worden gebracht 1420100 Terugwinning van metalen Overgang naar contract van onbepaalde duur... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Paritair Comité voor de banken

Paritair Comité voor de banken 3100000 Paritair Comité voor de banken Vakantiegeld... 2 Ecocheques... 2 Jaarlijkse gratificatie... 3 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel... 5 De hierna

Nadere informatie

Diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap. Duitstalige Gemeenschap

Diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap. Duitstalige Gemeenschap Paritair comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp 3180130 Diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap Duitstalige Gemeenschap

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 42 VAN 2 JUNI 1987 BETREF- FENDE DE INVOERING VAN NIEUWE ARBEIDSREGELINGEN IN DE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 42 VAN 2 JUNI 1987 BETREF- FENDE DE INVOERING VAN NIEUWE ARBEIDSREGELINGEN IN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 42 VAN 2 JUNI 1987 BETREF- FENDE DE INVOERING VAN NIEUWE ARBEIDSREGELINGEN IN DE ONDERNEMINGEN, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 42 BIS VAN 10 NOVEMBER

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 10 VAN 8 MEI 1973 BETREFFENDE HET COLLECTIEF ONTSLAG, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 10 VAN 8 MEI 1973 BETREFFENDE HET COLLECTIEF ONTSLAG, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 10 VAN 8 MEI 1973 BETREFFENDE HET COLLECTIEF ONTSLAG, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN NR. 10 BIS VAN 2 OKTOBER 1975, NR. 24 VAN 2 OKTOBER 1975, NR.

Nadere informatie

Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap Integratiecentra

Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap Integratiecentra Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap 3290104 Integratiecentra Overwerk... 1 Nachtarbeid... 2 Arbeid op zon en feestdagen... 3 Eindejaarspremie... 4 Vervoerskosten...

Nadere informatie

Luchtvaartmaatschappijen

Luchtvaartmaatschappijen 3150200 Luchtvaartmaatschappijen Jaarlijkse recurrente premie of gelijkwaardig... 2 Ecocheques of gelijkwaardig... 2 Ploegenpremie voor arbeid in variabele uurroosters in opeenvolgende ploegen... 2 Maaltijdcheques...

Nadere informatie

Paritair comité voor de uitzendarbeid en erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren

Paritair comité voor de uitzendarbeid en erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren Paritair comité voor de uitzendarbeid en erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren 3220100 Erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren Eindejaarspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel...

Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel... 3100000 Paritair Comité voor de banken Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel... 4 De hierna vermelde CAO

Nadere informatie

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420300 Terugwinning van papier Premie voor ploegenarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie

Overloon voor de arbeidsprestaties na negentien uur... 2. Collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2012 (113.207)... 15

Overloon voor de arbeidsprestaties na negentien uur... 2. Collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2012 (113.207)... 15 2010000 Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel Overloon voor de arbeidsprestaties na negentien uur... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2012 (113.207)... 2 Overloon zondagarbeid...

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

Textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers

Textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers Paritair comité voor de textielnijverheid en breiwerk 1200100 Textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers Eénmalige premie... 1 Bijkomend vakantiegeld... 1 Maaltijdcheques... 1 Ecocheques...

Nadere informatie

Behangpapier. Ploegenpremie Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2011 ( ) Overurentoeslag Jaarlijkse premie...

Behangpapier. Ploegenpremie Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2011 ( ) Overurentoeslag Jaarlijkse premie... Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking 1360003 Behangpapier Ploegenpremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2011 (104.451)... 2 Overurentoeslag... 5 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 36 TER VAN 27 NOVEMBER 1981 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN SOCIALE VOORDELEN TEN LASTE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 36 TER VAN 27 NOVEMBER 1981 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN SOCIALE VOORDELEN TEN LASTE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 36 TER VAN 27 NOVEMBER 1981 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN SOCIALE VOORDELEN TEN LASTE VAN HET SOCIAAL FONDS VOOR DE UITZENDKRACHTEN ---------------------------------------------

Nadere informatie

Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit. KONINKLIJK BESLUIT van 24 JUNI 1998 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen,

Nadere informatie

--------------------------

-------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 107 VAN 28 MAART 2013 BETREFFENDE HET KLIKSYSTEEM VOOR HET BEHOUD VAN DE AANVULLENDE VERGOEDING IN HET KADER VAN BEPAALDE STELSELS VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs

Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs 2250100 Inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap DE INTERNATEN VAN HET VRIJ

Nadere informatie

Suikerfabrieken, suikerraffinaderijen, fabrieken van invertsuiker en citroenzuur, kandijsuikerfabrieken, gistfabrieken en distilleerderijen

Suikerfabrieken, suikerraffinaderijen, fabrieken van invertsuiker en citroenzuur, kandijsuikerfabrieken, gistfabrieken en distilleerderijen Paritair Comité voor de voedingsnijverheid 1180006 Suikerfabrieken, suikerraffinaderijen, fabrieken van invertsuiker en citroenzuur, kandijsuikerfabrieken, gistfabrieken en distilleerderijen DE SUIKERFABRIEKEN,

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk 2140000 Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk Maaltijdcheques... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2007 (82.707)... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking. Werkkleding... 2

Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking. Werkkleding... 2 2220000 Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking Werkkleding... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2009 (94.774)... 2 Vervoer van de bedienden... 4 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking. Werkkleding... 2

Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking. Werkkleding... 2 2220000 Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking Werkkleding... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 28 augustus 2007 (85.111)... 2 Vervoerskosten... 4 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten. Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2014 (121179)...

Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten. Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2014 (121179)... 3170000 Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2014 (121179)... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2014 (121179) (Lonen,

Nadere informatie

Houthandel. Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009 (94.291)... 2 Eco-cheques... 3

Houthandel. Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009 (94.291)... 2 Eco-cheques... 3 Paritair Comité voor de houtnijverheid 1250300 Houthandel Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009 (94.291)... 2 Eco-cheques... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 6

Nadere informatie

Zagerijen en aanverwante nijverheden

Zagerijen en aanverwante nijverheden Paritair comité voor de houtnijverheid 1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009 (94.284)... 2 Ploegenarbeid... 3 Collectieve

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het Glasbedrijf, betreffende de vervoerkosten

Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het Glasbedrijf, betreffende de vervoerkosten 1/9 Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het Glasbedrijf, betreffende de vervoerkosten Artikel 1. TITEL I TOEPASSINGSGEBIED Deze collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 10 VAN 8 MEI 1973 BETREFFENDE HET COLLECTIEF ONTSLAG, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN-

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 10 VAN 8 MEI 1973 BETREFFENDE HET COLLECTIEF ONTSLAG, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 10 VAN 8 MEI 1973 BETREFFENDE HET COLLECTIEF ONTSLAG, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN- KOMSTEN NR. 10 BIS VAN 2 OKTOBER 1975, NR. 24 VAN 2 OKTOBER 1975,

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Recht op tijdskrediet

Hoofdstuk 2. Recht op tijdskrediet Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2013 ter uitvoering van CAO nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, en inzake het stelsel

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf

Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf 2150000 Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf Premie voor tijdelijke vermeerdering van werk... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2006 (81.493)... 2 De maaltijdcheques...

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 36 DECIES VAN 4 MAART 1986 BETREFFENDE DE EINDEJAARSPREMIE VAN DE UITZENDKRACHTEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 36 DECIES VAN 4 MAART 1986 BETREFFENDE DE EINDEJAARSPREMIE VAN DE UITZENDKRACHTEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 36 DECIES VAN 4 MAART 1986 BETREFFENDE DE EINDEJAARSPREMIE VAN DE UITZENDKRACHTEN GEWIJZIGD BIJ COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 SEXIES VAN 18 DECEMBER 1990 ---------------------------------

Nadere informatie

Paritair Comité voor de notarisbedienden

Paritair Comité voor de notarisbedienden 2160000 Paritair Comité voor de notarisbedienden De hierna vermelde CAO s kunnen geraadpleegd worden op de site van de FOD WASO : http://www.werk.belgie.be/searchcao.aspx?id=4708 Aangezien de site geen

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten. Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2016 (133133)...

Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten. Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2016 (133133)... 3170000 Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2016 (133133)... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2016 (133133) (Lonen, premies,

Nadere informatie

Textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers

Textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers Paritair comité voor de textielnijverheid en breiwerk 1200100 Textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers Halve overbruggingsploeg... 1 Overbruggingsploegen... 1 Bijkomend vakantiegeld...

Nadere informatie

Aanvullend dubbel vakantiegeld CAO van 10 oktober 2007 (85.585) Eindejaarspremie... 3

Aanvullend dubbel vakantiegeld CAO van 10 oktober 2007 (85.585) Eindejaarspremie... 3 3210000 Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen Aanvullend dubbel vakantiegeld... 2 CAO van 10 oktober 2007 (85.585)... 2 Eindejaarspremie... 3 CAO van 10 oktober 2007 (85.585)...

Nadere informatie

Laatste aanpassing: 27/03/ Paritair Comité voor de non-ferro metalen

Laatste aanpassing: 27/03/ Paritair Comité voor de non-ferro metalen 1050000 Paritair Comité voor de non-ferro metalen Sectoraal stelsel van de bestaanszekerheid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005 (74.724)... 2 Arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur,

Nadere informatie

Oprichting van een Fonds voor Bestaanszekerheid demografie voor de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences

Oprichting van een Fonds voor Bestaanszekerheid demografie voor de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences Oprichting van een Fonds voor Bestaanszekerheid demografie voor de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences CAO gesloten op 18 oktober 2016 in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige

Nadere informatie

De hierna vermelde CAO s kunnen geraadpleegd worden op de site van de FOD WASO :

De hierna vermelde CAO s kunnen geraadpleegd worden op de site van de FOD WASO : 1090000 Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf De hierna vermelde CAO s kunnen geraadpleegd worden op de site van de FOD WASO : http://www.werk.belgie.be/searchcao.aspx?id=4708 Aangezien

Nadere informatie

Paritair Comité voor de wapensmederij met de hand

Paritair Comité voor de wapensmederij met de hand 1470000 Paritair Comité voor de wapensmederij met de hand Eindejaarspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 28 oktober 1974 (3.071)... 2 Vervoerskosten... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie

Socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest. Waalse Gewest

Socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest. Waalse Gewest Paritair Comité voor de socio-culturele sector 3290220 Socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest Waalse Gewest Overwerk... 2 Nachtarbeid... 2 Arbeid op zon

Nadere informatie

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 1 april 2014 DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 De wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs

Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs 2250001 Onderwijsinstellingen en internaten gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap DE INTERNATEN VAN HET VRIJ

Nadere informatie

Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van allerlei producten

Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van allerlei producten Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420400 Terugwinning van allerlei producten Eindejaarspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Geldigheidsdatum: 01/01/2011 Laatste aanpassing: 02/05/2016. Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid Nationaal

Geldigheidsdatum: 01/01/2011 Laatste aanpassing: 02/05/2016. Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid Nationaal Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid 1160001 Nationaal Eindejaarspremie... 1 Vakantiegeld 4 e vakantieweek... 1 Aanvullend pensioen... 3 Ploegenpremies... 4 Arbeid op zon en feestdag... 4 Overuren...

Nadere informatie

Nachtarbeid Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302) Arbeid op zon en feestdagen... 4

Nachtarbeid Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302) Arbeid op zon en feestdagen... 4 2270000 Paritair Comité voor de audiovisuele sector Nachtarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302)... 2 Arbeid op zon en feestdagen... 4 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie

Federale en bicommunautaire Socio-culturele organisaties. Overwerk... 2 Nachtarbeid... 2 Arbeid op zon en feestdagen... 2 Vevoerkosten...

Federale en bicommunautaire Socio-culturele organisaties. Overwerk... 2 Nachtarbeid... 2 Arbeid op zon en feestdagen... 2 Vevoerkosten... Paritair Comité voor de socio-culturele sector 3290300 Federale en bicommunautaire Socio-culturele organisaties Overwerk... 2 Nachtarbeid... 2 Arbeid op zon en feestdagen... 2 Vevoerkosten... 3 De hierna

Nadere informatie

Jaarlijkse premie... 1 Eindejaarspremie... 1 Anciënniteit... 2 Ecocheques... 2 Tussenkomst in de vervoerskosten... 2 Werkkledij...

Jaarlijkse premie... 1 Eindejaarspremie... 1 Anciënniteit... 2 Ecocheques... 2 Tussenkomst in de vervoerskosten... 2 Werkkledij... 2000000 Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden PC 218 wordt opgeheven vanaf 01/04/2015. De gegevens van PC 218 van vóór 01/04/2015 kunnen evenwel steeds geconsulteerd worden via de historiek van

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR.77 TER

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR.77 TER COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR.77 TER ----------------------------------------------------------------------------- Zitting van woensdag 10 juli 2002 --------------------------------------------- COLLECTIEVE

Nadere informatie

Diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap.

Diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap. Paritair comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp 3180110 Diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap Waalse Gewest Collectieve

Nadere informatie

PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PC )

PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PC ) Informatief 2009/078 - bijlage 2 PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PC 319.01) Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 2009 inzake

Nadere informatie

Geldigheidsdatum: 01/02/2016 Laatste aanpassing: 24/01/2017. Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid Nationaal

Geldigheidsdatum: 01/02/2016 Laatste aanpassing: 24/01/2017. Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid Nationaal Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid 1160001 Nationaal Eindejaarspremie... 1 Vakantiegeld 4 e vakantieweek... 1 Aanvullend pensioen... 4 Ploegenpremies... 5 Arbeid op zon en feestdag... 5 Overuren...

Nadere informatie

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

Ontwerp Protocol van akkoord van 28 oktober 2013

Ontwerp Protocol van akkoord van 28 oktober 2013 Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek Ontwerp Protocol van akkoord 2013-2014 van 28 oktober 2013 1. TOEPASSINGSGEBIED Dit akkoord is van toepassing

Nadere informatie

Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht. 1420400 Terugwinning van allerlei producten

Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht. 1420400 Terugwinning van allerlei producten Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420400 Terugwinning van allerlei producten Eindejaarspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Nationaal Akkoord voor bedienden (PC 207)

Nationaal Akkoord voor bedienden (PC 207) Nationaal Akkoord 2015-2016 voor bedienden (PC 207) CAO gesloten op 16 juni in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid betreffende het Nationaal Akkoord 2015-2016 Preambule

Nadere informatie

CAO van 30 september 2009 tot vaststelling van de overgangsregeling in het kader van de invoering van de sectorale tweede pensioenpijler

CAO van 30 september 2009 tot vaststelling van de overgangsregeling in het kader van de invoering van de sectorale tweede pensioenpijler CAO van 30 september 2009 tot vaststelling van de overgangsregeling in het kader van de invoering van de sectorale tweede pensioenpijler Art. 1 Voorwerp van deze CAO Deze CAO stelt voor de arbeiders van

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid

Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid 2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2007 (84.936)... 2 Minimumwedde

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied

HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied Paritair Comité voor de voedingsnijverheid 1180003 Bakkerijen (grote en kleine) / kleine banketbakkerijen, eventueel met consumptiesalon / kleine (ambachtelijke) roomijsfabrikant / kleine (ambachtelijke)

Nadere informatie

STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG

STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG HOOFDSTUK 1: HET STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG 1 VANAF 58 JAAR I. Wat is het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag? Het stelsel van werkloosheid

Nadere informatie

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van lompen

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van lompen Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420200 Terugwinning van lompen Uurlonen (stukwerk / ploegenpremie / ploegtoeslag voor werk in nachtploeg)...

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels 2012

Nieuwe ontslagregels 2012 Nieuwe ontslagregels 2012 De IPA wet 2011-2012 voorziet in een eerste stap naar de harmonisering tussen arbeiders en bedienden. Hiervoor worden de ontslagregels vanaf 1 januari 2012 voor beide statuten

Nadere informatie

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst, wordt onder bedienden verstaan: de mannelijke en vrouwelijke bedienden.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst, wordt onder bedienden verstaan: de mannelijke en vrouwelijke bedienden. CAO van 5 augustus 2010 gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid tot oprichting van het fonds voor bestaanszekerheid voor het sectoraal pensioenstelsel voor de bedienden

Nadere informatie

2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid

2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid 2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2007 (84.936)... 2 Minimumwedde

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek

Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek 2260000 Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek Loontoeslagen ploegenarbeid-nachtarbeid-weekendwerk -feestdagen... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Welke zijn de voorwaarden om recht te hebben op brugpensioen tot en vanaf ?

Infoblad - werknemers Welke zijn de voorwaarden om recht te hebben op brugpensioen tot en vanaf ? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 63 VAN 5 MAART 1997 BETREFFENDE DE TOEKENNING IN 1997 EN 1998 VAN EEN AANVULLENDE VERGOE-

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 63 VAN 5 MAART 1997 BETREFFENDE DE TOEKENNING IN 1997 EN 1998 VAN EEN AANVULLENDE VERGOE- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 63 VAN 5 MAART 1997 BETREFFENDE DE TOEKENNING IN 1997 EN 1998 VAN EEN AANVULLENDE VERGOE- DING GELIJK AAN HET DUBBEL VAKANTIEGELD VOOR DE DERDE DAG VAN DE VIERDE VAKANTIEWEEK

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk 2140000 Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk Sectoraal akkoord 2009 2010... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2009 (92.203)... 2 Invoering van een nieuwe

Nadere informatie

Paritair comité van het cementbedrijf Vezelcement

Paritair comité van het cementbedrijf Vezelcement Paritair comité van het cementbedrijf 1060300 Vezelcement Ploegenpremies... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 2005 (77.854)... 2 Overuren... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei

Nadere informatie