Diksmuidelaan Berchem Tel.03/ Fax 03/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Diksmuidelaan Berchem Tel.03/ Fax 03/"

Transcriptie

1 BRUGPENSIOEN & CANADA-DRY WIJZIGINGEN BIJDRAGEN EN INHOUDINGEN FEBRUARI 2010 Diksmuidelaan Berchem Tel.03/ Fax 03/

2 BRUGPENSIOEN & CANADA-DRY WIJZIGINGEN BIJDRAGEN EN INHOUDINGEN Bron: Unisoc, Unie van socialprofitondernemingen De conventionele brugpensioenregeling alsmede die van het pseudo-brugpensioen (canada-dry) behoren wellicht tot de meest complexe onderdelen van de Belgische sociale wetgeving. De verklaring voor deze vaststelling ligt wellicht in de talrijke wetswijzigingen (waarvan er een groot aantal nog steeds niet zijn uitgevoerd bij koninklijk besluit) die deze regelingen de laatste jaren ondergingen. De wet houdende diverse bepalingen van 30 december 2009 alsmede de programmawet van 23 december 2009 brengen nogmaals een aantal belangrijke wijzigingen aan de huidige regeling aan wat betreft de in aanmerking te nemen werkgeversbijdragen en de inhoudingen 1. Het leek ons dus nuttig de balans op te maken van deze instrumenten en daaruit de voornaamste elementen te distilleren. Voor het overige merken we op dat die wetten geen enkele verandering inzake leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden impliceren. Timing Die wijzigingen zouden normalerwijze integraal toepasbaar moeten zijn op 1 april Programmawet van 23 december 2009, Titel VII, Hoofdst. 4, MB. 30/12/2009 ; Wet houdende diverse bepalingen van 30 december 2009, Titel VIII, Hoofdst. 10, BS. 31/12/2009 1

3 INHOUDSTAFEL 1. KORT HISTORISCH OVERZICHT WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN : DRAAGWIJDTE VAN DE WIJZIGINGEN WERKGEVERSBIJDRAGEN Harmonisering van de werkgeversbijdragen Uitbreideing van de verminderde werkgeversbijdragen tot de sociale werkplaatsen en sommige bij de RSZPPO aangesloten werkgevers : INHOUDINGEN Vereenvoudiging : Een enkele verantwoordelijke voor een enkele inhouding Inhoudingen : vereenvoudiging van de berekeningsmethode WAT GEBEURT ER IN GEVAL VAN WERKHERVATTING? HUIDIGE REGELING WAT BETREFT DE BRUGPENSIOENREGELING HUIDIGE REGELING WAT BETREFT DE PSEUDO-BRUGPENSIOENREGELING NIEUWE REGELING IN GEVAL VAN WERKHERVATTING : BRUGPENSIOEN EN PSEUDO-BRUGPENSIOEN DOOR DE BETROKKEN PARTIJEN TE VERSTREKKEN GEGEVENS : QUID IN GEVAL VAN VERSCHILLENDE DEBITEUREN? ANDER AANDACHTSPUNT : ONDERNEMINGEN IN ECONOMISCHE MOEILIJKHEDEN EN HERSTRUCTURERING KORT HISTORISCH OVERZICHT Verscheidene aanzienlijke wijzigingen met betrekking tot de conventionele brugpensioen- en pseudo-brugpensioenregelingen werden beslist naar aanleiding van het Generatiepact in De bedoeling van de sociale partners strekte voornamelijk ertoe vroegtijdige vertrekken te ontmoedigen door de toegang tot die regelingen minder aantrekkelijk te maken voor werkgevers én werknemers. Ziehier drie belangrijke wijzigingen die in het Generatiepact werden ingevoerd 2 : Voor de brugpensioenen: strengere leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden 3 en omzetting van de hoofdelijke bijdragen in percentages; Voor de pseudo-brugpensioenen: instelling van een ontradend sociaal regime 4 ; 2 Pact dat vorm kreeg in de wet van 30 december 2005 betreffende het Generatiepact. Titel IV, hoofdst. 8, BS. 30/12/ Maatregelen die in werking werden gesteld in het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het generatiepact; BS 08/06/ Maatregelen die in werking worden gesteld in het koninklijk besluit van 22 maart 2006 tot invoering van een speciale patronale sociale zekerheidsbijdrage op sommige aanvullende vergoedingen in het kader van het generatiepact en tot vaststelling van de uitvoeringsregelen van artikel 50 van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen.(1), BS 31/03/

4 Voor de beide regelingen: vrijstelling van de bijdragen en inhoudingen, indien erin wordt voorzien dat in geval van werkhervatting de betaling van de aanvullende vergoeding doorloopt 5. Deze nota zal slechts betrekking hebben op de 3 laatste punten (niet op de leeftijds-en anciënniteitsvoorwaarden). Deze 3 punten werden grotendeels reeds opgenomen in de wet houdende diverse bepalingen van 27 december Slechts een zeer klein deel van het hoofdstuk met betrekking tot de brugpensioenen en pseudo-brugpensioenen is thans in werking getreden. 7 Tot op heden werden immers nog niet de noodzakelijke uitvoeringsbesluiten genomen, zodat de vroegere regeling nog grotendeels van toepassing is. De programmawet en de wet houdende diverse bepalingen van 2009 voeren op hun beurt in de regeling bepaalde nieuwigheden en vereenvoudigingen in door een deel van de bepalingen vervat in de wet houdende diverse bepalingen van 2006 te wijzigen. Een groot deel van die wijzigingen zijn van louter technische aard en strekken ertoe de bepalingen van de wet houdende diverse bepalingen van 2006 te perfectioneren. Andere wijzigingen daarentegen beogen een vereenvoudiging van de regelingen en de toepassing van bepaalde opmerkingen die in de Nationale Arbeidsraad door de sociale partners werden geformuleerd naar aanleiding van verscheidene adviezen die de laatste jaren terzake werden uitgebracht 8. Het is uiteraard de bedoeling dat een koninklijk besluit (momenteel ontworpen en ter advies voorgelegd aan de NAR) alle maatregelen van de wet houdende diverse bepalingen van 2006, zoals gewijzigd bij de beide wetten van 2009, zo snel mogelijk uitvoert. Als alles goed gaat, dit wil zeggen indien het uitvoeringsbesluit daadwerkelijk door de ministerraad wordt genomen, zouden de wijzigingen van toepassing moeten zijn vanaf 1 april WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN : DRAAGWIJDTE VAN DE WIJZIGINGEN Wij zullen ons hier beperken tot de maatregelen die de momenteel van kracht zijnde regeling m.b.t. de bijdragen en inhoudingen aanzienlijk wijzigen vanaf 1 april WERKGEVERSBIJDRAGEN 5 Principe dat nadien is opgenomen in de CAO 17 tricies bis du 20 december 2007 tot wijziging van de CAO nr. 17 van 19 december 1974 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen, zie. infra punt 3 6 Wet houdende diverse bepalingen van 27 december 2006, Titel XI, hoofdst. 6, BS. 28/12/ Namelijk dat in geval van werkhervatting bij een andere werkgever dan diegene die de bruggepensioneerde heeft ontslagen, e aanvullende vergoeding behandeld zal blijven als een brugpensioenvergoeding, wat betreft de berekening van de socialezekerheidsbijdrage. In dat geval wordt de vergoeding dus niet beschouwd als een loon. 8 Adviezen die betrekking hadden op de ontwerpen van uitvoeringsbesluiten van Titel XI, Hoofdstuk 6 van de wet houdende diverse bepalingen van december 2006 ; Advies nr van 24 april 2007, Advies nr van 9 juli 2008 en Advies nr van 22 december

5 2.1.1 HARMONISERING VAN DE WERKGEVERSBIJDRAGEN Huidige regeling De harmonisering van de werkgeversbijdragen werd reeds voorzien in de wet houdende diverse bepalingen van 2006, maar ze werd nooit doorgevoerd, zodat de oude regeling vandaag nog steeds van toepassing is. Ter herinnering, de regeling betreffende de conventionele brugpensioenen die thans van kracht is, voorziet in : Een bijzondere bijdrage bestemd voor de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) die 24,80 bedraagt. Er wordt in een vermindering van die bijdrage voorzien voor een deel van de instellingen van de socialprofitsector 9. Een hoofdelijke bijdrage van 24,79 bestemd voor de Rijksdienst der Sociale Zekerheid (RSZ). Er wordt in een vrijstelling van betaling van hoofdelijke bijdragen voorzien voor sommige instellingen van de socialprofitsector 10. In verband met de pseudo-brugpensioenen, voorziet het KB van 22 maart momenteel in de betaling van een maandelijkse bijzondere werkgeversbijdrage van 32,25% van het brutobedrag van de maandelijkse vergoeding. Opnieuw is deze bijdrage momenteel niet verschuldigd door de sectoren van de sociale Maribel wat betreft de aanvullende vergoedingen die worden betaald in het raam van de eindeloopbaanmaatregelen waarin is voorzien in de akkoorden van de socialprofitsector (onder andere de tandemplannen/les plans tandem ). De gesubsidieerde instellingen van het vrij onderwijs zijn eveneens vrijgesteld. Waarin voorziet de nieuwe regeling? 1 VOOR DE (PSEUDO-) BRUGGEPENSIONNEERDEN WIER AANVULLENDE VERGOEDING VOOR DE EERSTE MAAL ZAL WORDEN BETAALD VANAF 1 APRIL 2010: Vanaf 1 april 2010 zullen de werkgeversbijdragen met betrekking tot de brugpensioenen en de pseudo-brugpensioenen geharmoniseerd zijn. Zij zullen dus identiek zijn voor de beide regelingen. Bovendien zullen die geharmoniseerde werkgeversbijdragen worden opgetrokken en uitgedrukt in percentages. Die bijdragen zullen schommelen van 50% tot 10% van de aanvullende vergoedingen naar gelang van de leeftijd waarop het brugpensioen of het pseudo-brugpensioen werd aangevat. 9 Teneinde de exhaustieve lijst te kennen van de bedoelde sectoren, zie art. 1 1, 2 van het KB van 4 april 1991 tot vermindering van de bijzondere werkgeversbijdrage op het conventioneel brugpensioen, BS., 25/04/1991. Die vermindering heeft betrekking op de instellingen bedoeld in artikel van de programmawet van 22 december Idem : zie art. 1 1 van het KB van 5 augustus 1991 houdende vrijstelling of vermindering van de bijzondere werkgeversbijdrage op het conventioneel brugpensioen bestemd voor de regeling inzake arbeidsvoorziening en werkloosheid, Bs., 15/10/1991. Die vrijstelling heeft betrekking op de instellingen bedoeld in artikel van de wet houdende sociale bepalingen van 29 december 1990, Bs., 09/01/ Zie supra 4

6 Wij merken op dat de werkgeversbijdragen worden berekend op basis van het bedrag van de toegekende aanvullende vergoeding. Voor de meeste sectoren van de sociale Maribel werd in een aantal verschillen voorzien: Ten eerste, de vastgestelde percentages bedragen duidelijk minder dan diegene waarin werd voorzien voor de profitsectoren ( van 5% tot 0% naar gelang van de leeftijd). Vervolgens moet worden opgemerkt dat die percentages degressief zijn naar gelang van de leeftijd van de (pseudo)-bruggepensionneerde, in tegenstelling tot de profitsectoren waarvoor het criterium de leeftijd is waarop het brugpensioen wordt aangevat. Ten slotte is de enige bijdrage niet langer verschuldigd voor de bruggepensioneerden of pseudo-bruggepensioneerden die de leeftijd van 60 jaar hebben bereikt. Ziehier de percentages voor de socialprofitsectoren : 5% voor elke maand waarin de (pseudo-) bruggepensionneerde de leeftijd van 52 jaar niet heeft bereikt; 4% voor elke maand waarin de (pseudo-) bruggepensionneerde meer dan 52 jaar oud is maar jonger dan 55 jaar; 3% voor elke maand waarin de (pseudo-) bruggepensionneerde meer dan 55 jaar oud is maar jonger dan 58 jaar; 2% voor elke maand waarin (pseudo-) bruggepensionneerde meer dan 58 jaar oud is maar jonger dan 60 jaar; Die nieuwe percentages zullen enkel van toepassing zijn op de bruggepensioneerden en pseudo-bruggepensionneerden wier aanvullende vergoeding zal worden betaald vanaf 1 april 2010 en van wier opzegging kennis werd gegeven na 15 oktober VOOR DE ANDERE BRUGGEPENSIONNEERDEN: Voor de andere bruggepensionneerden die niet onder die criteria vallen (m.a.w. indien vergoeding werd betaald vóór 1 april 2010 of indien de opzegging werd gegeven vóór 15 oktober 2009), zullen de vroegere percentages bedoeld in artikel (profitsectoren) en 3 (socialprofitsectoren) van de voormelde wet houdende diverse bepalingen van 27 december 2006 van toepassing zijn. In die percentages werd voorzien sinds 2006 maar ze zijn nooit in werking getreden, bij ontstentenis van koninklijk besluit tot uitvoering van het desbetreffende artikel. Dit heeft echter geen gevolg voor de socialprofitsectoren, vermits de vroegere percentages bedoeld in de voorrmelde 3 dezelfde zijn als diegene waarin werd voorzien in bovenstaand overzicht... 5

7 3 VOOR DE ANDERE PSEUDO-BRUGGEPENSIONNEERDEN: Voor de andere pseudobruggepensionneerden die niet onder die criteria vallen (m.a.w. indien vergoeding werd betaald vóór 1 april 2010 of indien de opzeg werd gegeven vóór 15 oktober 2009) is het daarentegen de bijzondere werkgeversbijdrage van 32,25% die van toepassing blijft (artikel 120, 2 van de wet houdende diverse bepalingen van 27 december 2006). Bovendien is het belangrijk erop te wijzen dat de nieuwe percentages enkel van toepassing zullen zijn in geval van ontslag. Dit sluit dus het geval uit van de aanvullende vergoedingen bij de sociale uitkeringen in geval van tijdskrediet of andere aanvullende vergoedingen wanneer het niet om ontslag gaat : voor laatstgenoemde blijft het tarief van 32,25 % van het bruto maandbedrag van de aanvullende vergoeding van toepassing 12. In die beide gevallen wordt echter voor de socialprofitsectoren, zoals in de vroegere reglementering, in het uitvoeringsbesluit bepaald dat de werkgeversbijdrage op de aanvullende vergoeding bij de sociale uitkeringen (pseudo-brugpensioen) niet verschuldigd zal zijn, indien de werknemer de aanvullende vergoeding geniet in het raam van de eindeloopbaanmaatregelen waarin in de socialprofitsectoren is voorzien. In een uitsluiting is tevens voorzien voor de gesubsidieerde instellingen van het vrij onderwijs UITBREIDEING VAN DE VERMINDERDE WERKGEVERSBIJDRAGEN TOT DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN SOMMIGE BIJ DE RSZPPO AANGESLOTEN WERKGEVERS : De toepassing van het verminderde tarief van de werkgeversbijdrage voor brugpensioen wordt ten aanzien van de socialprofitsectoren uitgebreid tot bepaalde werkgevers die tot nog toe werden uitgesloten : de bij de RSZPPO aangesloten werkgevers die onder de toepassingssfeer van de sociale Maribel vallen. de sociale werkplaatsen en zulks uit een bekommernis van rechtvaardigheid, aangezien hun uitsluiting enkel en alleen voortvloeide uit het feit dat zij niet langer onder de toepassingssfeer van de sociale Maribel vielen 13. Wij merken op dat het hier om de inwerkingstelling gaat van een verzoek dat unisoc had geformuleerd in advies nr van de NAR, dat dateert van 24 april Tot nader order geldt die uitbreiding van de toepassingssfeer enkel voor wat het brugpensioen betreft. In geval van pseudo-brugpensioen vallen die sectoren dus nog steeds onder de toepassingssfeer van de werkgevers van de profitsectoren. Een dergelijk verschil is waarschijnlijk het resultaat van een vergetelheid in de wet houdende diverse bepalingen van Unisoc zal uiteraard erover waken dat dit verschil wordt weggeruimd. 12 Art. 120 van de wet houdende diverse bepalingen van de voormelde wet van 27 december Reeds gevraagd door de sociale partners in het hiervoor vermelde advies nr

8 2.2 INHOUDINGEN VEREENVOUDIGING : EEN ENKELE VERANTWOORDELIJKE VOOR EEN ENKELE INHOUDING Tot op heden werden de inhoudingen (werknemersbijdragen) deels (3,5%) verricht door de werkgever en door de uitbetalinginstellingen van de sociale uitkeringen voor het andere deel (1 of 3%). Dat systeem bracht niet alleen een ingewikkelde situatie op administratief vlak teweeg maar veroorzaakte ook een risico in geval van werkhervatting (gepaard met een vrijstelling van werkgeversbijdragen en inhoudingen 14 ) : in geval van werkhervatting bij een andere werkgever dan diegene die had ontslagen, gebeurde het vaak dat de vroegere werkgever de inhoudingen bleef aangeven en verrichten, vermits hij niet op de hoogte was van de hervatting. Een identieke situatie deed zich voor bij de RVA die een bepaald percentage op de sociale uitkering bleef inhouden. Een latere correctie was mogelijk ten aanzien van de werkgever, maar was niettemin problematisch ten aanzien van de werknemer, aangezien de RSZ hem niet rechtstreeks het teveel geïnde kon terugbetalen 15. Vanaf 1 april 2010 zal één enkele aangifte aan de RSZ worden gedaan door de hoofddebiteur van de aanvullende vergoeding (de werkgever of eventueel een ander debiteur) 16. Die zal als enige verantwoordelijk zijn voor het heffen van één inhouding van 6,5 % 17. Zoals wij hierna zullen zien, wordt die inhouding berekend op het totale bedrag van de sociale uitkering en de aanvullende vergoeding INHOUDINGEN : VEREENVOUDIGING VAN DE BEREKENINGSMETHODE Een van de met de wijzigingen beoogde doelstellingen bestond erin tot een vereenvoudiging van het systeem te komen. Aangezien de methode van berekening van het bedrag van de sociale uitkering en van de aanvullende vergoedingen te ingewikkeld werd bevonden en bijgevolg een risico teweeg bracht van verschillend resultaat ten aanzien van de debiteur van de aanvullende vergoeding, enerzijds, en van de RSZ, anderzijds, werd beslist om de berekeningswijze te herbekijken en ze te vereenvoudigen als volgt 18 : De inhoudingen worden berekend op de som van het theoretische maandelijkse bedrag van de sociale uitkering en van het bruto maandbedrag van de aanvullende vergoeding : 14 Zie infra, punt 3 15 Met betrekking tot die problematiek, zie de hiervoor vermelde adviezen nr en 1644 van de NAR 16 Zie infra, punt 5 17 Of van 4,5 % in het geval van het deeltijds brugpensioen 18 Dit werd overigens reeds voorgesteld door de NAR in zijn hiervoor vermeld advies nr

9 Indien de desbetreffende sociale uitkeringen werkloosheidsuitkeringen zijn, worden de inhoudingen voortaan berekend op basis van een theoretisch maandbedrag van uitkering dat overeenstemt met het dagelijkse bedrag van de uitkering vermenigvuldigd met 26. In geval van deeltijdse werkloosheid, wordt de berekening aangepast teneinde rekening te houden met de verminderde uitkering. Er wordt in geen enkele aanpassing voorzien voor de onderbrekingsuitkeringen waarbij het om een maandelijks bedrag gaat. Het bruto maandbedrag van de aanvullende vergoeding hangt af van twee gevallen: Indien de aanvullende vergoeding wordt gestort op een maandelijkse basis tot de wettelijke pensioenleeftijd, is het eenvoudigweg dat maandelijks bedrag dat in aanmerking wordt genomen. Indien de aanvullende vergoeding niet op een maandelijke basis wordt gestort : dan wordt in dat geval het totaal van de te storten vergoedingen berekend. Dat totale bedrag wordt vervolgens verdeeld over de maanden die de periode van pseudobrugpensioen dekken teneinde daarvan een gemiddelde te nemen. 3. WAT GEBEURT ER IN GEVAL VAN WERKHERVATTING? Zoals hiervoor werd vermeld, heeft het Generatiepact van 2005 in twee belangrijke principes voorzien in geval van werkhervatting van de (pseudo-)bruggepensioneerde bij een nieuwe werkgever : De verplichting om de aanvullende vergoeding te blijven betalen gedurende de werkhervatting (en zulks uitdrukkelijk te vermelden in de overeenkomst waarbij hem het (pseudo-)brugpensioen wordt toegekend) De vrijstelling van de bijdragen en inhoudingen, indien die verplichtingen worden in acht genomen. 3.1 HUIDIGE REGELING WAT BETREFT DE BRUGPENSIOENREGELING Teneinde te vermijden dat in de sectorale of ondernemings-cao s systematisch moet worden voorzien dat de betaling van de aanvullende vergoeding in geval van werkhervatting gehandhaafd blijft, werd beslist om de CAO 17 te wijzigen door daarin een artikel 4bis in te voegen dat ambtshalve voorziet in het beginsel van de continuïteit van de betaling van de vergoeding in geval van werkhervatting Principe ingevoerd in artikel 4bis bij de CAO 17 tricies bis, zie supra punt 1. 8

10 Het principe werd deels ingeschreven in de wet houdende diverse bepalingen van december 2006 : in geval van werkhervatting bij een andere werkgever dan diegene die de bruggepensioneerde heeft ontslagen, zal de aanvullende vergoeding behandeld blijven als een brugpensioenvergoeding, wat betreft de berekening van de socialezekerheidsbijdragen 20. In dat geval wordt de vergoeding dus niet beschouwd als een loon. Het luik dat betrekking had op de vrijstelling van de bijdragen en inhoudingen is sindsdien echter nooit in werking gesteld. 3.2 HUIDIGE REGELING WAT BETREFT DE PSEUDO-BRUGPENSIOENREGELING Het KB van 22 maart 2006 voorziet uitdrukkelijk in de vrijstelling van de bijdragen en inhoudingen ingeval de uitbetaling van de aanvullende vergoeding gedurende de werkhervatting gehandhaafd blijft. In het tegenovergestelde geval, voorziet het KB in een verdubbeling van de bijdragen en inhoudingen als sanctie voor de hele periode van pseudo-brugpensioen. 3.3 NIEUWE REGELING IN GEVAL VAN WERKHERVATTING : BRUGPENSIOEN EN PSEUDO- BRUGPENSIOEN Het nieuwe KB tot uitvoering van de wet houdende diverse bepalingen van 2006, zoals gewijzigd bij de wet houdende diverse bepalingen van 2009, stelt voortaan de regels met betrekking tot de vrijstelling van de bijdragen en inhoudingen in geval van werkhervatting in werking. Het KB voorziet in de toe te passen regeling, zowel wat betreft de brugpensioenen als de pseudo-brugpensioenen (het KB herneemt de regels bedoeld in het KB van 22 maart 2006) 21. Met betrekking tot het brugpensioen : 1- Indien de uitbetaling van de vergoeding wordt gehandhaafd in geval van hervatting bij een andere werkgever dan diegene die de bruggepensioneerde heeft ontslagen : de werkgeversbijdrage en de inhouding zullen niet verschuldigd zijn gedurende de hervatting. Indien de werkhervatting minder dan één maand bedraagt, zijn de bijdrage en de inhouding verschuldigd, maar in verhouding tot het aantal werkdagen. 2- Indien de vergoeding niet wordt gehandhaafd in geval van werkhervatting, zal het bedrag dat als basis dient voor de berekening van de werkgeversbijdrage worden verdubbeld gedurende de perioden waarin de werknemer de werkloosheidsuitkering zal genieten, dus vanaf de dag waarop het brugpensioen ingaat! 20 Artikel van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen. Die maatregel werd overigens reeds geformuleerd naar aanleiding van het hiervoor vermelde Generatiepact van Logisch aangezien het voormelde KB van 22 maart 2006 zal worden opgeheven wanneer de wet houdende diverse bepalingen van december 2006 in werking treedt (zie. infra punt 6). 9

11 3- Indien de werkhervatting bij dezelfde werkgever gebeurt : dan wordt de doorbetaalde aanvullende vergoeding als loon beschouwd. Opmerking : zoals hiervoor werd uitgelegd, is het niet noodzakelijk dat in de continuïteit van de uitbetaling van de vergoeding in geval van werkhervatting wordt voorzien voor de werkgevers die aan de CAO nr. 17 zijn onderworpen. Voor de werkgevers daarentegen die niet onder de wet van 5 december 1968 op de paritaire comité s en de CAO s vallen 22, is het noodzakelijk, in geval van werkhervatting, in de collectieve overeenkomst of in de bedrijfsovereenkomst krachtens welke de aanvullende vergoeding wordt toegekend uitdrukkelijk in de handhaving van uitbetaling te voorzien. Met betrekking tot de pseudo-brugpensioenen : De regeling is identiek wat betreft de pseudo-brugpensioenen. Aangezien het pseudo-brugpensioen niet wordt beoogd in de CAO nr. 17, dient de overeenkomst krachtens welke de aanvullende vergoeding wordt toegekend uitdrukkelijk te voorzien in de handhaving van de uitbetaling in geval van werkhervatting. In het tegenovergestelde geval is de sanctie waarin wordt voorzien dezelfde als voor het brugpensioen. 4. DOOR DE BETROKKEN PARTIJEN TE VERSTREKKEN GEGEVENS : In de nieuwe in de reglementering ingevoerde bepalingen wordt eveneens voorzien in de uitwisseling van informatie tussen de betrokken partijen. Merken we bijvoorbeeld op dat de werkgever aan de RVA de identiteit van de debiteur(en) van de aanvullende vergoeding zal moeten mededelen en daarbij zal moeten preciseren wie de verantwoordelijk hoofddebiteur van de sociale bijdragen is. Het tijdstip van die mededeling is gevalsgebonden (op het einde van de arbeidsovereenkomst of op het ogenblik van de vermindering of de opschorting van de prestaties). Die mededeling gebeurt op formulieren die door de RVA worden bezorgd. Die worden door de werkgever overgezonden aan de werknemer die ze zelf naar de RVA stuurt (via zijn uitbetalinginstelling ingeval de uitkeringen werkloosheidsuitkeringen zijn). Anderzijds, zullen de RVA of de uitbetalinginstellingen de verplichting hebben om bepaalde noodzakelijke gegevens aan de debiteur te verstrekken (zoals bij voorbeeld het bedrag van de werkloosheidsuitkering). Al die maatregelen zullen nader worden toegelicht in het te nemen uitvoeringsbesluit. 22 Werkgevers die dus niet onder de toepassingssfeer van de CAO 17 vallen. 10

12 5. QUID IN GEVAL VAN VERSCHILLENDE DEBITEUREN? Twee situaties zijn denkbaar : 1 de eerste betreft het geval waarin de werknemer verscheidene deeltijdse prestaties verricht bij verschillende werkgevers : In dat geval worden de werkgeversbijdragen pro rata berekend naar gelang van het deel van de aanvullende vergoeding dat door elke werkgever wordt uitbetaald. Hetzelfde geldt voor de inhoudingen : die worden berekend op basis van het deel van de aanvullende vergoeding dat door de werkgever wordt betaald, maar in dat geval bevat de berekeningsbasis daarnaast de sociale uitkering die aan de werknemer wordt uitbetaald. Dat deel wordt eveneens pro rata berekend. 2 een ander geval beoogt de situatie waarin een werkgever debiteur is van een vergoeding samen met een bestaanszekerheidfonds of een andere debiteur (vb: verzekeringsorganisme) : In dat geval moeten de werkgeversbijdragen volledig worden betaald door de debiteur van de hoogste aanvullende vergoeding. Zij worden berekend op basis van het totale bedrag van de gestorte aanvullende vergoedingen. Hetzelfde geldt voor de inhoudingen. Het enig verschil is ook hier dat de inhoudingen worden berekend op basis van de aanvullende vergoeding en de sociale uitkering. 6. ANDER AANDACHTSPUNT : Wij merken tevens op dat, sinds de inwerkingtreding van de wet houdende diverse bepalingen van 27 december 2006, bepaalde wettelijke of reglementaire teksten zullen worden opgeheven 23. Dat is bijvoorbeeld het geval voor het KB van 22 maart 2006 dat tot nog toe voorzag in de regeling betreffende de pseudo-brugpensioenstelsels. 7. ONDERNEMINGEN IN ECONOMISCHE MOEILIJKHEDEN EN HERSTRUCTURERING De programmawet van 2009 bepaalt dat in percentages van verminderde werkgeversbijdragen voor de erkende ondernemingen in moeilijkheden en in herstructurering kan worden voorzien bij een in Ministerraad overlegd besluit. Een 23 Art 146 van de voormelde wet houdende diverse bepalingen van

13 dergelijk besluit ligt momenteel ter studie bij de NAR voor advies. Dat besluit zou bekend moeten worden gemaakt op hetzelfde moment als het KB waarbij de wet houdende diverse bepalingen 2006 wordt uitgevoerd. Met vriendelijke groet, Laurent Vander Elst (02/ ) 12

Brugpensioen : hoofdelijke bijdragen en sociale inhoudingen. Belangrijke wijzigingen vanaf 1 april 2010

Brugpensioen : hoofdelijke bijdragen en sociale inhoudingen. Belangrijke wijzigingen vanaf 1 april 2010 Inhoudstafel Nieuwe hoofdelijke bijdragen inzake brugpensioen... 2 Nieuwe hoofdelijke bijdragen inzake pseudobrugpensioen (Canada Dry private sector)... 4 Vrijstelling van de werkgeversbijdrage en de sociale

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. 2012 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S

Nadere informatie

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 ONDERRICHTING AAN DE WERKGEVERS 2010-2 BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 Ingevolge het K.B. van 29/03/2010 B.S. 31/03/2010 tot uitvoering van het

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van 20 juli 2007;

Gelet op de aanvraag van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van 20 juli 2007; SCSZ/07/130 1 BERAADSLAGING NR. 07/043 VAN 4 SEPTEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING EN DE RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN AAN DE RIJKSDIENST

Nadere informatie

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 Brugpensioen 2010 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 DEEL I: VOLTIJDS BRUGPENSIOEN... 7 INLEIDING... 7 1. TOEKENNINGSVOORWAARDEN... 8 1.1. Inleiding... 8 1.2. Ontslag gegeven door de werkgever... 8 1.2.1.

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 9 juli

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 9 juli A D V I E S Nr. 1.644 ------------------------------ Zitting van woensdag 9 juli 2008 ------------------------------------------ Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van het hoofdstuk 6 van Titel

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 TRICIES -----------------------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 TRICIES ----------------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 TRICIES ----------------------------------------------------------------------------------- Zitting van dinsdag 19 december 2006 ----------------------------------------------------

Nadere informatie

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 bedrijfstoeslag (Brugpensioen) 2014 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 DEEL I: HET STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOLTIJDS BRUGPENSIOEN)... 7 INLEIDING... 7 1. TOEKENNINGSVOORWAARDEN... 8

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.605 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 -------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.605 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 ------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.605 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 ------------------------------------------- Uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-2008 Outplacement Ontwerp

Nadere informatie

Nr januari 2016

Nr januari 2016 Nr. 216 14 januari 2016 Belgisch Staatsblad Wijzigingen betaald educatief verlof in Vlaanderen Naar aanleiding van de zesde staatshervorming werden heel wat bevoegdheden van de federale overheid overgeheveld

Nadere informatie

BIJZONDERE BIJDRAGEN TEN LASTE VAN DE WERKGEVER

BIJZONDERE BIJDRAGEN TEN LASTE VAN DE WERKGEVER BIJZONDERE BIJDRAGEN TEN LASTE VAN DE WERKGEVER TITEL 2 Bijzondere bijdragen ten laste van de werkgever 1.2.03 Bijdrage bestemd voor het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen I.1.1 BASISBIJDRAGE FSO VOOR

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING VOOR SOMMIGE OUDERE WERKNEMERS, IN GEVAL VAN HAL- VERING VAN DE ARBEIDSPRESTATIES, GEWIJZIGD

Nadere informatie

Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs vzw Guimardstraat BRUSSEL

Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs vzw Guimardstraat BRUSSEL Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs vzw Guimardstraat 1 1040 BRUSSEL VSKO/Dienst Beleidscoördinatie/07.1 Brussel, 18 januari 2007 MEDEDELING Meesters-, vak- en dienstpersoneel (PC 152): nieuwe

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels 2012

Nieuwe ontslagregels 2012 Nieuwe ontslagregels 2012 De IPA wet 2011-2012 voorziet in een eerste stap naar de harmonisering tussen arbeiders en bedienden. Hiervoor worden de ontslagregels vanaf 1 januari 2012 voor beide statuten

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

CIRCULAIRE. DECAVA-systeem: nieuwe werkgeversbijdragen met ingang van 1 april 2012 S.2012/035 S.2012/XXX. Samenvatting AH/LP/S.235 CI12-035N.

CIRCULAIRE. DECAVA-systeem: nieuwe werkgeversbijdragen met ingang van 1 april 2012 S.2012/035 S.2012/XXX. Samenvatting AH/LP/S.235 CI12-035N. Annick Hellebuyck Adviseur AH/LP/S.235 CI12-035N.AH CIRCULAIRE S.2012/XXX DECAVA-systeem: nieuwe werkgeversbijdragen met ingang van 1 april 2012 18 juni 2012 Samenvatting De regering heeft besloten om

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 17 december

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 17 december A D V I E S Nr. 1.455 --------------------------- Zitting van woensdag 17 december 2003 ------------------------------------------------------- Harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake

Nadere informatie

DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE

DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE Brussel, 4 juni 2008 VSKO/DB/08.06 V0806 Paritair Comité 152 Meesters-, vak- en dienstpersoneel: brugpensioen OPGELET, ENQUETE SCHOOLBESTUREN! Enkel de schoolbesturen die de enquête

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 16 juli 2004 tot bevordering van de tewerkstelling van werknemers in het kader van herstructureringen (B.S

Koninklijk besluit van 16 juli 2004 tot bevordering van de tewerkstelling van werknemers in het kader van herstructureringen (B.S Koninklijk besluit van 16 juli 2004 tot bevordering van de tewerkstelling van werknemers in het kader van herstructureringen (B.S. 06.08.2004) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van [28 maart 2007 tot

Nadere informatie

--------------------------

-------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 107 VAN 28 MAART 2013 BETREFFENDE HET KLIKSYSTEEM VOOR HET BEHOUD VAN DE AANVULLENDE VERGOEDING IN HET KADER VAN BEPAALDE STELSELS VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BETREFFENDE HET KLIKSYSTEEM VOOR HET BEHOUD VAN DE AANVULLENDE VERGOEDING IN HET KADER VAN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BETREFFENDE HET KLIKSYSTEEM VOOR HET BEHOUD VAN DE AANVULLENDE VERGOEDING IN HET KADER VAN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 107 ----------------------------------------------------------------------- Zitting van donderdag 28 maart 2013 ------------------------------------------------- COLLECTIEVE

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 21 november

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 21 november A D V I E S Nr. 1.574 ----------------------------- Zitting van dinsdag 21 november 2006 -------------------------------------------------- Uitvoering van het Generatiepact : conventioneel brugpensioen

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Inleiding 1 Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Toepassingsgebied 5 Werkgevers 5 Werknemers 5 Specificiteiten voor sommige sectoren 6 Ontslag door de werkgever 9 Begrip ontslag 9 Ontslagprocedure Overleg 10 1.

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 39 VAN 13 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE VOORLICHTING EN HET OVERLEG INZAKE DE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 39 VAN 13 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE VOORLICHTING EN HET OVERLEG INZAKE DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 39 VAN 13 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE VOORLICHTING EN HET OVERLEG INZAKE DE SOCIALE GEVOLGEN VAN DE INVOERING VAN NIEUWE TECHNOLOGIEEN ------------------ Gelet op de

Nadere informatie

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 1 april 2014 DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 De wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen

Nadere informatie

De patronale bijdragen vanaf 1 april 2012

De patronale bijdragen vanaf 1 april 2012 De patronale n vanaf 1 april 2012 Het onderscheid tussen drie periodes: de oudste fase, de tussenfase en de nieuwe fase Vóór 1 april 2012 bevatte de wetgeving reeds een onderscheid tussen zogenaamde 'lopende'

Nadere informatie

Van 77bis naar 103: een nieuwe CAO over tijdskrediet: wijzigingen vanaf 1 september 2012

Van 77bis naar 103: een nieuwe CAO over tijdskrediet: wijzigingen vanaf 1 september 2012 Blijf met ons aan de spits van het sociaal recht 36-2012 - 31 augustus t.e.m. 6 september Van 77bis naar 103: een nieuwe CAO over tijdskrediet: wijzigingen vanaf 1 september 2012 CAO nr. 103 van 27 juni

Nadere informatie

Nieuwe bijdrageregeling (pseudo-)brugpensioen vanaf 1 april 2010

Nieuwe bijdrageregeling (pseudo-)brugpensioen vanaf 1 april 2010 Nieuwe bijdrageregeling (pseudo-)brugpensioen vanaf 1 april 2010 p. 1 / 26 Inhoudsopgave 1. BEGRIPPEN... 5 1.1. Lopende en nieuwe (pseudo-)brugpensioenen... 5 1.2. Profit en non-profitsector... 5 1.3.

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Spotlight Eubelius www.eubelius.com Onderwerp What's in a name: van tot werkloosheid met bedrijfstoeslag Datum Mei 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 118 van 27 april 2015 tot vaststelling

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian Lawyers Employment, Pensions & Benefits www.lydian.be Onderwerp SWT (het vroegere brugpensioen), Canada Dry en Tijdskrediet: verhoogde werkgeversbijdragen, ook voor het verleden! Datum

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 27 oktober

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 27 oktober A D V I E S Nr. 1.963 ------------------------------- Zitting van dinsdag 27 oktober 2015 -------------------------------------------------- Technische problemen als gevolg van de gezamenlijke toepassing

Nadere informatie

WET VAN 29 MAART 1976. betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen. (B.S. 6 mei 1976)

WET VAN 29 MAART 1976. betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen. (B.S. 6 mei 1976) WET VAN 29 MAART 1976 betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen (B.S. 6 mei 1976) Gewijzigd door: - de wet van 17 maart 1993 (B.S. 22 april 1993) ; - de wet van 6 april 1995 (B.S. 26 juli 1995) ;

Nadere informatie

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP)

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Pensioenfonds info@claeysengels.be www.claeysengels.be Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) www.iuslaboris.com

Nadere informatie

De volledige CLB Group wenst u een gezond en succesvol 2016!

De volledige CLB Group wenst u een gezond en succesvol 2016! Nr. 213 24 december 2015 De volledige CLB Group wenst u een gezond en succesvol 2016! Belgisch Staatsblad Vermindering loonbeslag bij kinderen ten laste: bedragen in 2016 Vorige week informeerden wij u

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/13/177 BERAADSLAGING NR. 13/082 VAN 3 SEPTEMBER 2013 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Rekening houdend met de financieringsmethode, kan er een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende types van pensioenplannen.

Rekening houdend met de financieringsmethode, kan er een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende types van pensioenplannen. CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 De groepsverzekering info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com I WAT IS EEN GROEPSVERZEKERING?

Nadere informatie

CAO van 30 september 2009 tot vaststelling van de overgangsregeling in het kader van de invoering van de sectorale tweede pensioenpijler

CAO van 30 september 2009 tot vaststelling van de overgangsregeling in het kader van de invoering van de sectorale tweede pensioenpijler CAO van 30 september 2009 tot vaststelling van de overgangsregeling in het kader van de invoering van de sectorale tweede pensioenpijler Art. 1 Voorwerp van deze CAO Deze CAO stelt voor de arbeiders van

Nadere informatie

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet Directie reglementering Tijdskrediet en Loopbaanonderbreking Communicatie Datum 29.12.2014 Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet In toepassing van het federaal regeerakkoord van 09.10.2014

Nadere informatie

Iedereen heeft recht op vier weken vakantie via de aanvullende vakantie

Iedereen heeft recht op vier weken vakantie via de aanvullende vakantie Tekst & U! tleg 2012/41 06/07/2012 PC 319.01 2012/35 PC 327.01 2012/31 PC 330 2012/29 PC 331 2012/35 andere 2012/29 Iedereen heeft recht op vier weken vakantie via de aanvullende vakantie Het Verbond Sociale

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector of de onderneming 9

Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector of de onderneming 9 DEEL 1. VOLTIJDS BRUGPENSIOEN 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector

Nadere informatie

De hieronder behandelde wijzigingen hebben betrekking op de rustpensioenen in de privésector.

De hieronder behandelde wijzigingen hebben betrekking op de rustpensioenen in de privésector. Bij het uitvoeren van het regeerakkoord heeft de federale regering onder druk van budgettaire beperkingen heel wat maatregelen genomen die impact hebben op de arbeidsmarkt. Zowel de snelheid en hoeveelheid

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.653 ------------------------------ Zitting van vrijdag 10 oktober 2008 ---------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.653 ------------------------------ Zitting van vrijdag 10 oktober 2008 --------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.653 ------------------------------ Zitting van vrijdag 10 oktober 2008 --------------------------------------------- Gevolgen van de verhoging op 1 oktober 2008 van het gemiddeld gewaarborgd

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 10 juli

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 10 juli A D V I E S Nr. 1.414 -------------------------------- Zitting van woensdag 10 juli 2002 --------------------------------------------- Centralisatie van de geld- en informatiestromen met betrekking tot

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. 2012 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S sociaal secretariaat».

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de RVA ingediend op de Kruispuntbank op 4 juli 1997;

Gelet op de aanvraag van de RVA ingediend op de Kruispuntbank op 4 juli 1997; TC/97/82 BERAADSLAGING Nr. 97/49 VAN 11 SEPTEMBER 1997 BETREFFENDE EEN MACHTIGINGSAANVRAAG VAN DE RIJKSDIENST VOOR ARBEIDS- VOORZIENING TOT HET RAADPLEGEN VAN HET WERKGEVERS- REPERTORIUM VAN DE RIJKSDIENST

Nadere informatie

Wijzigingen in het brugpensioenstelsel vanaf 1 januari 2012

Wijzigingen in het brugpensioenstelsel vanaf 1 januari 2012 Tekst & U! tleg 2012/03 definitief 06/01/2012 PC 319.01 2012/03 PC 327.01 2012/03 PC 330 2012/03 PC 331 2012/03 andere 2012/03 Wijzigingen in het brugpensioenstelsel vanaf 1 januari 2012 Het Verbond Sociale

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 24 september

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 24 september A D V I E S Nr. 1.865 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 september 2013 --------------------------------------------------- Problemen met betrekking tot de toepassing van de DECAVA-regeling

Nadere informatie

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk 3 HOOFDSTUK I De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk AFDELING 1 Inleiding Doelstelling Achtergrond Sinds 1 juli 2005 geldt een fiscale lastenverlaging voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief Arbeidsrecht APRIL 2012 DE SOCIALE VERKIEZINGEN KOMEN DICHTERBIJ

Nieuwsbrief Arbeidsrecht APRIL 2012 DE SOCIALE VERKIEZINGEN KOMEN DICHTERBIJ Nieuwsbrief Arbeidsrecht APRIL 2012 DE SOCIALE VERKIEZINGEN KOMEN DICHTERBIJ Terwijl de sociale verkiezingen dichterbij komen en de meeste procedurestappen die de sociale verkiezingen voorafgaan reeds

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling

Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling PARITAIR COMITÉ VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN (PC 306) Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling Inleiding Gezien de

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 126 ----------------------------------------------------------------------- Zitting van dinsdag 21 maart 2017 ---------------------------------------------- Collectieve

Nadere informatie

Programmawet (1) van 24 december 2002 (B.S ) TITEL IV. - Werkgelegenheid

Programmawet (1) van 24 december 2002 (B.S ) TITEL IV. - Werkgelegenheid Programmawet (1) van 24 december 2002 (B.S. 31.12.2002) Gewijzigd bij: (1) programmawet van 8 april 2003 (B.S. 17.04.2003) (2) programmawet van 22 december 2003 (B.S. 31.12.2003) (3) programmawet van 9

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 30 maart

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 30 maart A D V I E S Nr. 1.598 ----------------------------- Zitting van vrijdag 30 maart 2007 ------------------------------------------ Koninklijk besluit tot vaststelling van de toekenningsmodaliteiten van de

Nadere informatie

Rolnummer 4880. Arrest nr. 34/2011 van 10 maart 2011 A R R E S T

Rolnummer 4880. Arrest nr. 34/2011 van 10 maart 2011 A R R E S T Rolnummer 4880 Arrest nr. 34/2011 van 10 maart 2011 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over de wet van 28 juni 1966 betreffende de schadeloosstelling van de werknemers die ontslagen worden bij

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 24 oktober 2017

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 24 oktober 2017 A D V I E S Nr. 2.058 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 oktober 2017 ---------------------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit Vermindering van de persoonlijke

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 19 juli

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 19 juli A D V I E S Nr. 1.989 ------------------------------- Zitting van dinsdag 19 juli 2016 ---------------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 16 november

Nadere informatie

VRAGEN en ANTWOORDEN Infosessie 2013/1

VRAGEN en ANTWOORDEN Infosessie 2013/1 VRAGEN en ANTWOORDEN Infosessie 2013/1 Inhoud 1 Crosscontrole personeel van onderwijsinstellingen... 3 2 Doelgroepverminderingen: refertekwartaalloon... 3 3 Doelgroepverminderingen voor jonge werknemers:

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 35 VAN 27 FEBRUARI 1981 BETREFFENDE SOMMIGE BEPALINGEN VAN HET ARBEIDSRECHT TEN AANZIEN VAN DE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 35 VAN 27 FEBRUARI 1981 BETREFFENDE SOMMIGE BEPALINGEN VAN HET ARBEIDSRECHT TEN AANZIEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 35 VAN 27 FEBRUARI 1981 BETREFFENDE SOMMIGE BEPALINGEN VAN HET ARBEIDSRECHT TEN AANZIEN VAN DE DEELTIJDSE ARBEID, GEWIJZIGD DOOR COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR.

Nadere informatie

AANVULLENDE VAKANTIE AAN HET BEGIN OF BIJ DE HERVATTING VAN DE ACTIVITEIT

AANVULLENDE VAKANTIE AAN HET BEGIN OF BIJ DE HERVATTING VAN DE ACTIVITEIT AANVULLENDE VAKANTIE AAN HET BEGIN OF BIJ DE HERVATTING VAN DE ACTIVITEIT In België werd het recht op dagen tot voor kort volledig bepaald op basis van de prestaties die de werknemer in het jaar ervoor

Nadere informatie

BETREFT: PAB en CAO 26 of Vlaamse inschakelingspremie (VIP)

BETREFT: PAB en CAO 26 of Vlaamse inschakelingspremie (VIP) 1/2 Brussel, 25 maart 2005 Kenmerk: 50/sjp/mededeling11 Vragen naar: medewerker van de PAB-cel Telefoon: 0800/97.907 Fax: 02/225.84.05 t.a.v. de PAB-cel E-mail: pab@vlafobe Bijlagen: 4 BETREFT: PAB en

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.833 ----------------------------- Zitting van dinsdag 18 december 2012 ---------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.833 ----------------------------- Zitting van dinsdag 18 december 2012 --------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.833 ----------------------------- Zitting van dinsdag 18 december 2012 --------------------------------------------------- Hoofdelijke aansprakelijkheid voor loonschulden - Uitvoering

Nadere informatie

Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (BS 02.07.1981)

Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (BS 02.07.1981) Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (BS 02.07.1981) Gewijzigd bij : (1) Programmawet van 22 december 2003 (BS 31.12.2003) Gewijzigd bij : (2) Programmawet

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 21 maart

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 21 maart A D V I E S Nr. 2.025 ------------------------------ Zitting van dinsdag 21 maart 2017 ----------------------------------------------- Uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2017-2018 over de stelsels

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 1 ANTHEMIS

Inhoud. Inleiding 1 ANTHEMIS Inhoud Inleiding 1 Titel I TOEGANGSVOORWAARDEN Toepassingsgebied 5 Werkgevers 5 Werknemers 5 1. Algemeen 5 2. Buitenlandse werknemers en grensarbeiders 6 Specificiteiten voor sommige sectoren 7 Ontslag

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 42 VAN 2 JUNI 1987 BETREF- FENDE DE INVOERING VAN NIEUWE ARBEIDSREGELINGEN IN DE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 42 VAN 2 JUNI 1987 BETREF- FENDE DE INVOERING VAN NIEUWE ARBEIDSREGELINGEN IN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 42 VAN 2 JUNI 1987 BETREF- FENDE DE INVOERING VAN NIEUWE ARBEIDSREGELINGEN IN DE ONDERNEMINGEN, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 42 BIS VAN 10 NOVEMBER

Nadere informatie

2010 PERSOLIS «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S sociaal secretariaat».

2010 PERSOLIS «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S sociaal secretariaat». 2010 SAP solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep

Nadere informatie

MEDEDELING Nr. 10 ---------------------------- Zitting van woensdag 4 april 2012 --------------------------------------------

MEDEDELING Nr. 10 ---------------------------- Zitting van woensdag 4 april 2012 -------------------------------------------- MEDEDELING Nr. 10 ---------------------------- Zitting van woensdag 4 april 2012 -------------------------------------------- MEDEDELING BETREFFENDE HET AKKOORD TUSSEN DE IN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD VERTEGENWOORDIGDE

Nadere informatie

Dienst. voor de. Bijzondere Socialezekerheidsstelsels

Dienst. voor de. Bijzondere Socialezekerheidsstelsels Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS) + Sociaal statuut van de Onthaalouders Laatste update: 1/01/2015 (versie 2015.1) ALGEMEENHEDEN... 3 TOEPASSINGSGEBIED... 3 HET SOCIAAL STATUUT...

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 20 VAN 29 JANUARI 1976 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN EEN DUBBEL VAKANTIEGELD VOOR EEN GEDEELTE VAN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 20 VAN 29 JANUARI 1976 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN EEN DUBBEL VAKANTIEGELD VOOR EEN GEDEELTE VAN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 20 VAN 29 JANUARI 1976 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN EEN DUBBEL VAKANTIEGELD VOOR EEN GEDEELTE VAN DE VIERDE VAKANTIEWEEK, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 17 juli

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 17 juli A D V I E S Nr. 1.811 ----------------------------- Zitting van dinsdag 17 juli 2012 ------------------------------------------ Problemen met betrekking tot de toepassing van de Decava-regelgeving Voorstellen

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 124 ----------------------------------------------------------------------- Zitting van dinsdag 21 maart 2017 ---------------------------------------------- Collectieve

Nadere informatie

Uittreksel m.b.t. de doelgroepvermindering mentors :

Uittreksel m.b.t. de doelgroepvermindering mentors : Programmawet (I) van 24 december 2002 Titel IV. Werk - Hoofdstuk 7. Harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van sociale zekerheidsbijdragen (B.S. 31.12.2002) Uittreksel

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/007 1 BERAADSLAGING NR. 07/004 VAN 9 JANUARI 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK CIMIRE AAN DE RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN MET HET

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Augutus. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Augustus. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Augutus. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Augustus. Solutions for Human Resources. 2013 Solutions for Human Resources. Newsletter Sociale actualiteit van Augutus PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met

Nadere informatie

AFDELING 1 NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN

AFDELING 1 NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN INHOUD INLEIDING 11 AFDELING 1 NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN 13 1. GEWONE REGELING 13 1.1. Duur 13 1.1.1. In geval van ontslag uitgaande van de werkgever 13 1.1.2. In geval van ontslag uitgaande van de werknemer

Nadere informatie

Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten

Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Jozef II-straat 47 B-1000 BRUSSEL Tel. (02) 239 12 11 Aan mevrouw Aan de heer Gouverneur Burgemeester Voorzitter

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 117 ------------------------------------------------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ----------------------------------------------- Collectieve

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST SOCIAAL PLAN «BEDIENDEN»

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST SOCIAAL PLAN «BEDIENDEN» COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST SOCIAAL PLAN «BEDIENDEN» Tussen NV AMP (hierna «AMP»), met ondernemingsnummer BE 0403.482.188, gelegen te 1070 Brussel, Lenniksebaan 451, vertegenwoordigd door: - Dirk Van

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.937 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ----------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.937 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ---------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.937 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ---------------------------------------------- Uitvoering van het akkoord dat de groep van Tien op 17 december 2014

Nadere informatie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie Definitie Eindejaarspremie Een eindejaarspremie of dertiende maand is een vergoeding voor een jaar prestaties, die meestal rond de jaarwisseling uitbetaald wordt. De eindejaarspremie wordt niet bij het

Nadere informatie

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik Out Sim Handleiding te lezen voor gebruik Om tot een eenvormig statuut voor arbeiders en bedienden te komen, moeten er vanaf 1 januari 2014 nieuwe regels worden toegepast ingeval van beëindiging van een

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 125 ----------------------------------------------------------------------- Zitting van dinsdag 21 maart 2017 ---------------------------------------------- Collectieve

Nadere informatie

NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012. 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering

NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012. 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering 1 NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering De nieuwe reglementering is van toepassing op de arbeidsovereenkomsten waarvan de uitvoering is ingegaan vanaf 1

Nadere informatie

(B.Vl.Reg. 20.I.1993) (B.Vl.Reg. 19.I.1994) (B.S. 27.IV.1990, err. B.S. 11.IX.1990)1

(B.Vl.Reg. 20.I.1993) (B.Vl.Reg. 19.I.1994) (B.S. 27.IV.1990, err. B.S. 11.IX.1990)1 BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 7 MAART 1990 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning, van het bedrag en van de betalingsmodaliteiten van de uitkeringen en het aanvullend loon van de gehandicapten

Nadere informatie

DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS

DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS Sinds het begin van 2010 kan het ontslag van een arbeider tot betaling van een crisispremie aanleiding geven, die voor de onderneming tot een bijkomende kost kan

Nadere informatie

De individuele pensioentoezegging

De individuele pensioentoezegging CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 De individuele pensioentoezegging info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com I WAT IS EEN INDIVIDUELE

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING ONTWERP VAN DECREET HOUDENDE WIJZIGING VAN ARTIKEL 339 VAN DE PROGRAMMAWET (I) VAN 24 DECEMBER 2002 MEMORIE VAN TOELICHTING A. Algemene toelichting 1. Samenvatting Het decreet van 4 maart 2016 houdende

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 36 DECIES VAN 4 MAART 1986 BETREFFENDE DE EINDEJAARSPREMIE VAN DE UITZENDKRACHTEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 36 DECIES VAN 4 MAART 1986 BETREFFENDE DE EINDEJAARSPREMIE VAN DE UITZENDKRACHTEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 36 DECIES VAN 4 MAART 1986 BETREFFENDE DE EINDEJAARSPREMIE VAN DE UITZENDKRACHTEN GEWIJZIGD BIJ COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 SEXIES VAN 18 DECEMBER 1990 ---------------------------------

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING VOORONTWERP VAN DECREET HOUDENDE WIJZIGING VAN ARTIKEL 339 VAN DE PROGRAMMAWET (I) VAN 24 DECEMBER 2002 MEMORIE VAN TOELICHTING A. Algemene toelichting 1. Samenvatting Het decreet van 4 maart 2016 houdende

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 20 VAN 29 JANUARI 1976 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN EEN DUBBEL VAKANTIEGELD VOOR EEN GEDEELTE VAN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 20 VAN 29 JANUARI 1976 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN EEN DUBBEL VAKANTIEGELD VOOR EEN GEDEELTE VAN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 20 VAN 29 JANUARI 1976 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN EEN DUBBEL VAKANTIEGELD VOOR EEN GEDEELTE VAN DE VIERDE VAKANTIEWEEK, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 116 -------------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 116 ------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 116 ------------------------------------------------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ----------------------------------------------- Collectieve

Nadere informatie

Jaarlijks een premie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2007 (83.930)... 2 Hospitalisatieverzekering... 4

Jaarlijks een premie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2007 (83.930)... 2 Hospitalisatieverzekering... 4 2160000 Paritair Comité voor de notarisbedienden Jaarlijks een premie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2007 (83.930)... 2 Hospitalisatieverzekering... 4 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/107 BERAADSLAGING NR. 09/054 VAN 1 SEPTEMBER 2009, GEWIJZIGD OP 3 NOVEMBER 2009 EN OP 7 SEPTEMBER 2010,

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. 2011 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S

Nadere informatie

A D V I E S Nr

A D V I E S Nr A D V I E S Nr. 1.368 ---------------------------------- Onderwerp : Uitvoering van het interprofessioneel akkoord van 22 december 2000 : centralisering van de geld- en informatiestromen met betrekking

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 122 ----------------------------------------------------------------------- Zitting van dinsdag 21 maart 2017 ----------------------------------------------- Collectieve

Nadere informatie