POLITIEVERORDENING OP DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "POLITIEVERORDENING OP DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN"

Transcriptie

1 POLITIEVERORDENING OP DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikelen 117, 119, 119bis, 133 en 135, 2; Gelet op de artikelen 15bis, 2, tweede lid, 23bis en 32 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging; Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging; Gelet op het besluit van 14 mei 2004 van de Vlaamse regering tot organisatie, inrichting en beheer van begraafplaatsen en crematoria; Gelet op het besluit van 2 december 2005 van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 2004 tot organisatie, inrichting en beheer van begraafplaatsen en crematoria; Overwegende dat de gemeentelijke overheid krachtens artikel 135, 2 van de nieuwe gemeentewet, moet instaan voor een goede politie en ondermeer de zindelijkheid, gezondheid, veiligheid en rust moet waarborgen; Overwegende dat de gemeentelijke begraafplaatsen en crematoria onderworpen zijn aan het gezag, de politie en het toezicht van de gemeentelijke overheden die ervoor moeten zorgen dat er geen wanorde heerst, dat er geen handelingen verricht worden die strijdig zijn met de aan de overledenen verschuldigde eerbied en dat er geen opgravingen gebeuren zonder dat daartoe verlof werd verleend; Overwegende dat de gemeenteraad de uitoefening moet regelen van ieders recht om, tenzij de overledene anders heeft beschikt of zijn verwanten zich ertegen verzetten, op het graf van zijn verwante of vriend een grafteken te doen plaatsen; Overwegende dat de gemeenteraad alles regelt wat betrekking heeft op de afmetingen van de graftekens en de aard van de te gebruiken materialen; Overwegende dat de gemeenteraad de meest passende wijze voor het vervoeren van lijken bepaalt; BESLUIT Afdeling 1: Algemene bepalingen Artikel 1 Elk overlijden in de gemeente wordt zonder verwijl en uiterlijk de eerstvolgende werkdag aangegeven aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit geldt eveneens indien een menselijk lijk op het grondgebied van de gemeente wordt ontdekt. Het overlijden wordt door de ambtenaar van de burgerlijke stand vastgesteld op basis van een getuigschrift afgeleverd door de behandelende geneesheer of een geneesheer hiertoe aangesteld door de ambtenaar van de burgerlijke stand. Artikel 2 Tot vormneming, balseming of kisting mag slechts worden overgegaan nadat het overlijden werd vastgesteld door de behandelende geneesheer of de geneesheer hiertoe aangesteld, ofwel, wanneer het overlijden te wijten is aan een gewelddadige of verdachte oorzaak, na vrijgave van het lijk door de procureur des Konings. Behalve om te voldoen aan een gerechtelijke beslissing mag de kist na de kisting niet meer geopend worden. Goedgekeurd gemeenteraad

2 Artikel 3 De nabestaanden of diegenen aangesteld door de nabestaanden die voor de begraving, bijzetting of uitstrooiing instaan regelen met het gemeentebestuur de noodzakelijke formaliteiten. Bij ontstentenis daaraan, wordt door het gemeentebestuur het nodige gedaan. De begraving, bijzetting of uitstrooiing zal plaatshebben binnen de vijf dagen volgend op de dag van overlijden, zon- en feestdagen niet meegeteld. De burgemeester beslist over uitzonderingen om ernstige redenen. Het gemeentebestuur beslist over de datum en het uur van de begraving, bijzetting of uitstrooiing. Behoudens in speciale gevallen, op advies van de behandelende geneesheer, zal de begraving,bijzetting of uitstrooiing ten vroegste plaatshebben 24 uren na de aangifte van het overlijden. Artikel 4 De teraardebestellingen van de stoffelijke resten hebben plaats op één van de stedelijke begraafplaatsen. De begraafplaatsen zijn bestemd voor het begraven van stoffelijke overschotten, het bijzetten van stoffelijke overschotten in reeds bestaande grafkelders, het begraven van asurnen of het bijzetten ervan in een columbarium, en de verstrooiing van as op een strooiweide van : a. personen die in het plaatselijk bevolkingsregister ingeschreven zijn, personen, overleden op het grondgebied van de gemeente en menselijke lijken, ontdekt op het grondgebied; b. personen die in de gemeente effectief wonen, doch krachtens wettelijke bepalingen of internationale overeenkomsten vrijgesteld zijn van inschrijving in één van de bevolkingsregisters; c. personen die begunstigde zijn van een eerder afgeleverd recht op begraving in een geconcedeerd perceel of bijzetting in een bestaande grafkelder of in een geconcedeerde nis; d. personen die sedert minder dan 10 jaar de gemeente verlaten hebben, waarvan de familiebanden hun begraving op één van de gemeentelijke begraafplaatsen rechtvaardigen en voor wie een aanvraag werd ingediend; e. uitzonderlijk en voor zover de overledene een bijzondere relatie heeft gehad met de gemeente kan de burgemeester toestemming geven tot begraving op een stedelijke begraafplaats, conform de bepalingen van het huishoudelijk reglement en het retributiereglement. Het college van burgemeester en schepenen zal nadien in kennis worden gesteld van deze toestemming. In de gevallen vermeld onder b. en c. moeten de nodige bewijsstukken voorgelegd worden door de aanvrager. Artikel 5 De dodenhuisjes op de begraafplaatsen dienen voor het bewaren van de stoffelijke overschotten van overleden personen of asurnen in afwachting van de begraving of in afwachting van het vervoer naar een andere plaats in de gemeente, naar een andere gemeente of naar het buitenland. Deze bewaring mag geenszins langer duren dan 12 uur. De opzichter van de begraafplaats is belast met de maatregelen voorgeschreven om de ontsmetting, de gezondmaking en het onderhoud van de lokalen te verzekeren Afdeling 2: Lijkvervoer Artikel 6 Het lijkvervoer wordt waargenomen door gespecialiseerde ondernemingen onder toezicht van het gemeentebestuur. Bij het bezorgen van de stoffelijke overblijfselen op de stedelijke begraafplaats moet de stedelijke administratie ten minste twee werkdagen vooraf verwittigd worden, door middel van het daartoe bestemd formulier, dat vermeldt of het gaat om een begraving, een bijzetting in het columbarium of een uitstrooiing. Onmiddellijk na de bezorging van de stoffelijke overblijfselen op de stedelijke begraafplaats wordt een voorlopig gedenkteken geplaatst, waarop de naam van de overledene vermeld wordt. Deze verplichtingen rusten bij de naaste verwanten of de gemachtigde. Goedgekeurd gemeenteraad

3 a) Vervoer van niet-gecremeerde lijken. De stoffelijke overschotten moeten in een doodskist of een ander lijkomhulsel geplaatst worden. De niet-gecremeerde stoffelijke overschotten worden individueel met een lijkwagen of op de meest passende wijze vervoerd. Het vervoer moet steeds in de kortst mogelijke afstand gebeuren. Het vervoer van stoffelijke overschotten naar een andere gemeente is verboden, behoudens machtiging van de burgemeester. Deze machtiging wordt slechts gegeven op voorlegging van een document waaruit het akkoord blijkt van de burgemeester van de plaats van bestemming. Het vervoer naar een plaats op het grondgebied van de gemeente, van stoffelijke overschotten van personen die er niet zijn overleden of dood aangetroffen werden is verboden, behoudens machtiging van de burgemeester. Voor het vervoer naar een rouwcentrum buiten de gemeente, in afwachting van een begrafenis binnen de gemeente, kan door de burgemeester aan een gespecialiseerde onderneming een permanente toelating worden verleend. Voor het vervoer naar een rouwcentrum binnen de gemeente, in afwachting van een begrafenis buiten de gemeente, kan door de burgemeester aan een gespecialiseerde onderneming een permanente toelating worden verleend. b) Vervoer van gecremeerde lijken. Het vervoer van gecremeerde lijken is vrij, doch moet gebeuren volgens de regels van welvoeglijkheid. c) Vervoer van niet-gecremeerde stoffelijke overschotten naar het buitenland Voor zover stoffelijke overschotten van de in België overleden personen naar het buitenland moeten vervoerd worden, is het vervoer, naargelang het geval, onderworpen aan de formaliteiten vermeld in: 1. het koninklijk besluit van 8 maart 1967, wanneer het lijk moet vervoerd worden naar Luxemburg of Nederland; 2. het akkoord van Straatsburg van 26 oktober 1973, wanneer het lijk moet vervoerd worden naar een ander land dan vermeld onder a) en dat het akkoord van Straatsburg ondertekend heeft; 3. het verdrag van Berlijn van 10 februari 1937, wanneer het lijk moet vervoerd worden naar Duitsland 4. het regentbesluit van 20 juni 1947, wanneer een lijk moet vervoerd worden naar een land, niet bedoeld in 1 of 2 Afdeling 3: Lijkbezorging Artikel 7 De lijkkisten en de lijkwaden moeten in volle grond begraven worden op een minimumdiepte zoals bepaald in dit artikel. Er mogen ten hoogste 2 stoffelijke overschotten boven elkaar geplaatst worden mits boven iedere doodskist of lijkwade een laag grond van ten minste 30 cm wordt aangebracht. Boven de bovenste doodskist of lijkwade bevindt zich een laag grond van ten minste 65 cm. De minimale afstand tussen een graf en de perceelsgrens van de begraafplaats bedraagt één meter. Diepte van de graven : - Minimumdiepte van 1,50 m voor een afzonderlijk graf. - Minimumdiepte van 2,00 m voor een graf bestemd voor dubbele begraving. Behoudens in geval van bijzetting in een grafkelder waar een hermetisch omhulsel verplicht is gedurende de periode van de bijzetting, is het verboden gebruik te maken van doodskisten, foedralen, lijkwaden, producten en procédés die de natuurlijke en normale ontbinding van het stoffelijk overschot of de crematie verhinderen. Artikel 8 De asurnen worden begraven in volle grond op een diepte van ten minste 65 cm of worden bijgezet in een columbarium dat ter beschikking gesteld wordt door het gemeentebestuur. Goedgekeurd gemeenteraad

4 Afdeling 3: Crematie columbarium - asverstrooiing Artikel 9 Voor crematie is een toestemming vereist van de ambtenaar van de burgerlijke stand waar het overlijden werd vastgesteld, indien dat overlijden in een gemeente van het Vlaamse Gewest heeft plaatsgehad. Ingeval van overlijden buiten een gemeente van het Vlaamse gewest is een verlof tot crematie vereist van de procureur des Konings van het arrondissement van de plaats waar zich ofwel het crematorium ofwel de hoofdverblijfplaats van de overledene bevindt. Artikel De as van gecremeerde lijken kan in urnen worden geplaatst die op de begraafplaats worden begraven of in een columbarium worden bijgezet. De as van gecremeerde lijken kan op een van de volgende plaatsen worden uitgestrooid : 1 op een daartoe bestemd perceel van de begraafpla ats; 2 op de aan het grondgebied van België grenzende t erritoriale zee onder de voorwaarden die de Vlaamse regering bepaalt. De as van de overledene wordt met respect en eerbied behandeld en kan geen voorwerp uitmaken van een commerciële activiteit, met uitzondering van die activiteiten die verband houden met het uitstrooien of begraven van de as of met het overbrengen ervan naar de plaats waar de as bewaard zal worden. Indien de overledene dit schriftelijk heeft bepaald of, bij gebrek aan schriftelijke bepaling door de overledene, op gezamenlijk schriftelijk verzoek, vooraleer de crematie plaatsvindt, van zowel de echtgenoot of van diegene met wie de overledene een feitelijk gezin vormde als van alle bloed- of aanverwanten van de eerste graad of, indien het om een minderjarige gaat, op verzoek van de ouders of voogd, kan de as van gecremeerde lijken : 1 worden uitgestrooid op een andere plaats dan de begraafplaats. Deze uitstrooiing kan evenwel niet gebeuren op het openbaar domein, uitgezonderd de begraafplaats bedoeld in het eerste lid en het tweede lid. Indien het een terrein betreft dat niet in eigendom is van de overledene of zijn nabestaanden, is een voorafgaande, schriftelijke toestemming van de eigenaar van het betrokken terrein vereist; 2 worden begraven op een andere plaats dan de begr aafplaats. Deze begraving kan evenwel niet gebeuren op het openbaar domein, uitgezonderd de begraafplaats bedoeld in het eerste en het tweede lid. Indien het een terrein betreft dat niet in eigendom is van de overledene of zijn nabestaanden, is een voorafgaande, schriftelijke toestemming van de eigenaar van het betrokken terrein vereist; 3 in een urne ter beschikking worden gesteld van d e nabestaanden om te worden bewaard op een andere plaats dan de begraafplaats. Indien er een einde komt aan de bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats, wordt de as door toedoen van de nabestaande die er de zorg voor heeft of zijn erfgenamen in geval van diens overlijden, ofwel naar een begraafplaats gebracht om er begraven, in een columbarium bijgezet of uitgestrooid te worden, ofwel op de aan het grondgebied van België grenzende territoriale zee uitgestrooid te worden. De persoon die de as in ontvangst neemt, is verantwoordelijk voor de naleving van deze bepalingen. De Vlaamse regering kan nadere voorwaarden bepalen waaraan de in het vierde lid bedoelde bewaringen, begravingen of uitstrooiingen moeten voldoen. 2. Onverminderd hetgeen is bepaald in 1 kan, op verzoek van de echtgenoot en van de bloed- of aanverwanten in eerste graad, een gedeelte van de as van het gecremeerde lijk aan hen worden meegegeven. Artikel 11 Onverminderd de naleving van de laatste wilsbeschikking inzake de wijze van lijkbezorging, overeenkomstig artikel 15 van het decreet kan een asurn op vraag van de nabestaanden en mits toestemming van de burgemeester, opgegraven worden om te worden uitgestrooid of om te worden bijgezet in een concessie. Goedgekeurd gemeenteraad

5 Artikel 12 In het columbarium mag een nis maximaal twee urnen bevatten. De nadere bepalingen zijn opgenomen in het huishoudelijk reglement. De heropening en de sluiting vóór en na de bijzetting in het columbarium mag enkel en uitsluitend gebeuren door de zorgen van de bevoegde aangestelde van het gemeentebestuur. De gedenktekens, die worden aangebracht op de afdekplaat moeten voldoen aan de bepalingen van het huishoudelijk reglement. Het is onder geen enkel beding toegelaten andere of bijkomende herdenkingsplaten of naamplaten aan te brengen op de gesloten nissen. Voor wat betreft het columbarium wordt tevens bepaald dat : - het toegelaten is een gedenkteken of een bloemstuk (al dan niet natuurlijk) te bevestigen op de afdekplaat van de nis, voor zover dit voorwerp de afmetingen van de afdekplaat niet overschrijdt, noch enige hinder betekent voor de andere nissen. Het is verboden boven op het columbarium enig voorwerp te plaatsen; - kronen en andere bloemstukken geplaatst voor het columbarium in aantal beperkt worden tot één per gesloten nis of bijzetting, uitgezonderd tijdens de volgende perioden : a) de periode die volgt op de bijzetting met een maximum duur van één maand; b) de periode rond Allerheiligen, zijnde van één week vóór tot twee weken na Allerheiligen. De bloemstukken zullen desgevallend ambtshalve verwijderd worden. Artikel 13 Uitstrooiing van de as op het daartoe bestemde perceel van de begraafplaats gebeurt door middel van een strooitoestel dat alleen door de gemeentelijke aangestelde mag worden bediend. Bij een perceel bestemd voor de asverstrooiing wordt : - door de gemeente een plaats voorzien waarop er per asverstrooiing een naamplaatje bevestigd wordt. - een plaats voorbehouden voor het aanbrengen van gedenkenisvoorwerpen. Op de asverstrooiingspercelen op de openbare begraafplaatsen mogen geen voorwerpen worden geplaatst (bloemen, kransen, herinneringsbeelden) die de normale groei van het gras belemmeren. Artikel 14 Een graf op het urnenveld kan maximaal 2 urnen bevatten. De nadere bepalingen zijn onderworpen aan de reglementering opgenomen in het huishoudelijk reglement. Afdeling 4: Opgravingen Artikel 15 Opgravingen zijn enkel mogelijk : a. op bevel van de gerechtelijke overheid; b. bij terugneming van een geconcedeerd perceel of een nis wegens openbaar belang of dienstnoodwendigheden; c. bij wijziging van de bestemming van de begraafplaats; d. op verzoek van belanghebbenden en mits voorafgaande machtiging van de burgemeester. Het verlenen van toestemming tot opgraving door de burgemeester kan enkel om ernstige redenen. In geval van herbegraving moet door de burgemeester een toelating verleend worden tot herbegraving op een stedelijke begraafplaats. Als een overledene in een andere gemeente wordt herbegraven moet de burgemeester van die andere gemeente toestemming geven voor de herbegraving in zijn gemeente vooraleer het stoffelijk overschot wordt opgegraven. De burgemeester van de gemeente waar het stoffelijk overschot begraven ligt moet toestemming geven tot de opgraving. Het stoffelijk overschot moet onmiddellijk naar de nieuwe bestemming worden vervoerd en begraven, mits inachtneming van alle voorschriften terzake. Goedgekeurd gemeenteraad

6 Voor crematie na opgraving is eveneens de toestemming tot opgraving van de burgmeester vereist. De behandeling van de as gebeurt overeenkomstig artikel 10 van dit hoofdstuk. Artikel 16 Behalve de opgravingen door de gerechtelijke overheid bevolen, mag geen opgraving worden verricht dan met een schriftelijke toelating van de burgemeester. De aanvraag tot opgraving dient door de nabestaanden schriftelijk te worden gericht aan de burgemeester. Onverminderd het recht van de burgemeester om in de toelating bijzondere voorwaarden op te leggen, moeten steeds volgende beschikkingen worden nageleefd : a) dag en uur waarop de opgraving zal geschieden, worden in overleg met de stedelijke administratie vastgesteld; b) het grafteken, de beplantingen en alle andere voorwerpen die het openleggen van het graf kunnen bemoeilijken of beletten moeten verwijderd worden vooraleer tot de opgraving wordt overgegaan; c) het verwijderen van de grafsteen gebeurt ten laatste 2 dagen voor de ontgraving. d) het openleggen van het graf, het openen van de grafkelder, het lichten van de kist uit het graf en het vullen van de kuil geschieden door de zorgen van de gemeente; e) het openen van de nis, het uitnemen van de urn uit de nis en het terug sluiten van de nis, geschieden door de zorgen van de gemeente. Artikel 17 De begraafplaats dient op het tijdstip van de opgraving voor het publiek gesloten te worden. Deze sluiting kan vooraf aan het publiek bekend gemaakt worden. Behalve bij gerechtelijk bevel worden de ontgravingen enkel op werkdagen en bij gunstige weersomstandigheden verricht. De opgraving wordt bij voorkeur vroeg in de morgen uitgevoerd. De personen die belast zijn met de opgravingswerkzaamheden moeten voldoende opgeleid zijn en moeten beschermende kledij dragen. De opzichter van de begraafplaatsen kan de vernieuwing van de kist voorschrijven. Elke andere maatregel kan genomen worden die van aard is de welvoeglijkheid en de openbare gezondheid te beschermen, op kosten van de aanvrager. Artikel 18 Indien wordt vastgesteld dat kledingstukken of andere omhulsels het verteringsproces ernstig vertragen moet de ondoordringbaarheid voor lucht van deze omhulsels bij herkisting worden opgeheven. Zo mogelijk wordt het storende omhulsel verwijderd. Tijdens een eventueel transport van de onverteerde resten wordt gebruik gemaakt van een al dan niet herbruikbare lucht- en vloeistofdichte kist. Artikel 19 De prijs en betalingsmodaliteiten voor de opgraving worden vastgesteld in het retributiereglement. Alle kosten zijn ten laste van de aanvrager(s). Artikel 20 Ontruimingen kunnen plaatsvinden nadat de termijn van een graf of nis, om welke reden dan ook verlopen is. Nadere bepalingen worden vermeld in het huishoudelijk reglement. Afdeling 5: Graftekens, bouw- en beplantingswerken Artikel 21 Tenzij de overledene anders heeft beschikt of zijn verwanten zich ertegen verzetten, heeft eenieder het recht een grafteken te plaatsen zonder afbreuk te doen aan het recht van de concessiehouder. Artikel 22 Op de begraafplaatsen van de gemeente : a) mogen de graftekens de maximale afmetingen vermeld in het huishoudelijk reglement in geen geval overschrijden. b) moeten de aanplantingen binnen de perken, toegewezen aan elk graf, blijven. Ze moeten altijd zo geschikt worden dat ze het zicht en de doorgang niet belemmeren. Goedgekeurd gemeenteraad

7 c) is het planten van bloemen, struiken en seizoenplanten, wier hoogte niet meer bedraagt dan 1,00 m, toegelaten. d) zullen de opschriften en de grafschriften de orde en de aan de doden verschuldigde eerbied vrijwaren. e) mag er geen materiaal achtergelaten worden. De burgemeester laat op kosten van de overtreder de materialen verwijderen in geval van overtreding van de verbodsbepaling vervat in punt d) en zulks na een zonder gevolg gebleven ingebrekestelling. f) mogen rond de graven geen afsluitingen of omheiningen gemaakt worden. g) moeten de op de graven aangebrachte bloemen en planten goed onderhouden worden. Afgestorven bloemen en planten worden onmiddellijk verwijderd. Bij gebreke hiervan zal de opruiming en het verwijderen geschieden door de zorgen van de gemeente. Artikel 23 Op de gemeentelijke begraafplaatsen gebeurt de plaatsing, de wegneming of de verbouwing van graftekens en de uitvoering van beplantingen onder toezicht van de opzichter van de begraafplaatsen en dit binnen de uren en termijnen die opgelegd worden. De graftekens moeten zodanig opgericht en onderhouden worden dat zij de veiligheid en doorgang niet belemmeren en zonder schade aan te brengen aan de aangrenzende graftekens en graven. Artikel 24 Voor de plaatsing of de verbouwing van grafstenen en van aanplantingen is een schriftelijke toestemming vereist. Deze toelating wordt enkel verleend aan de eigenaars of hun lasthebbers, die zich hiervoor moeten wenden tot de gemeentelijke administratie. Voor het afnemen van de grafstenen staan de familieleden of naasten in. Het verwijderen van de grafsteen gebeurt ten laatste 2 dagen voor de begraving om 8.00 uur s morgens. In de twee bovenvermelde gevallen worden de werken uitgevoerd onder toezicht van de opzichter van de begraafplaatsen. Alle bouw -, beplanting - of aanlegwerken en elke plaatsing van graftekens zijn verboden op zon- en feestdagen en buiten de openingsuren van de kerkhoven op werkdagen. De materialen moeten derhalve zo veel als mogelijk geprefabriceerd ter plaatse worden gebracht om de werken op de begraafplaats tot het volstrekt minimum te beperken. Artikel 25 Drie werkdagen vóór Allerheiligen tot en met Allerzielen is het verboden : a. om het even welke grafsteen of bijhorigheid op een graf te plaatsen, te herstellen of ervan te verwijderen. Dit verbod omvat niet het aanbrengen van bloemen en kransen, bloempotten of ornamenten. De reeds geleverde grafstenen of graftekens, die drie werkdagen voor Allerheiligen niet geplaatst zijn, moeten door de opdrachtgever daags nadien voor uur verwijderd worden. Indien de opdrachtgever hieraan geen gevolg geeft, worden de kosten voor het verwijderen van de grafsteen of het grafteken door het gemeentesbestuur, verhaald op de overtreder. b. beitel - of schilderwerk uit te voeren, graftekens en bijhorigheden te voegen, recht te zetten of te herstellen. Enkel de opschik van de beplanting is toegelaten mits de wegen en andere graven rein worden gehouden en niet worden beschadigd. c. bij het poetsen van grafzerken, andere zerken te bevuilen. Afval, plantresten, papier enz. worden naar de daarvoor aangeduide plaatsen gebracht. Artikel 26 De graftekens moeten voldoen aan de bepalingen van het huishoudelijk reglement. Gedenktekens die niet overeenstemmen met de bepalingen van de politieverordening moeten worden verwijderd door de opdrachtgever van de plaatsing. De concessiehouder of nabestaanden, indien gekend, zullen hiervoor schriftelijk in gebreke worden gesteld. Bij gebrek aan herstel binnen een periode van 6 maanden na de ingebrekestelling en na de aanplakking van het desbetreffende bericht zal de verwijdering door het gemeentebestuur gebeuren, en zullen de kosten ten laste gelegd worden van de opdrachtgever(s). Goedgekeurd gemeenteraad

8 Afdeling 6: Onderhoud van de graven Artikel 27 De nabestaanden staan in voor het onderhoud van de graven en alles wat zich erop bevindt. Wanneer een graf, door plantengroei overwoekerd, vervallen, ingestort of bouwvallig is, wordt een akte van verwaarlozing opgesteld door de burgemeester. Die akte blijft één jaar lang aangeplakt aan de ingang van de begraafplaats en bij het graf. De vaststelling van de verwaarlozing wordt, in de mate van het mogelijke, ook schriftelijk ter kennis gebracht van de nabestaanden. Na het verstrijken van de termijn van 1 jaar en bij niet herstelling wordt op bevel van de burgemeester overgegaan tot afbraak of tot het wegnemen van de materialen op kosten van de nabestaanden. Daarenboven kan het college van burgemeester en schepenen een einde stellen aan de toegestane concessie. De concessiehouder of nabestaanden kunnen echter ook beslissen om het grafmonument of de voorwerpen erop, tijdens of onmiddellijk na de procedure, zelf te verwijderen. De opgegraven stoffelijke resten zullen naar een andere grafplaats overgebracht worden. In geval van dringende noodzakelijkheid kan de burgemeester verwaarloosde gedenktekens doen wegnemen zonder verhaal of aanspraak op vergoeding. De dringende noodzaak zal worden vastgesteld in een akte, opgemaakt door de burgemeester, die wordt aangeplakt aan het graf en aan de ingang van de begraafplaats, Een afschrift van deze akte wordt verstuurd naar de concessiehouder of naar de nabestaanden. Afdeling 7: Ordemaatregelen Artikel 28 De begraafplaatsen zijn voor het publiek toegankelijk alle dagen op de volgende uren: - van 01 april tot 30 september vanaf uur tot uur. - van 01 oktober tot 31 maart vanaf 8.30 uur tot uur. Voor dienstnoodwendigheden kunnen de begraafplaatsen, tijdens deze openingsuren, op bevel van de burgemeester tijdelijk voor het publiek gesloten worden. Artikel 29 De begraafplaatsen mogen enkel betreden worden: a) bij begrafenissen door voetgangers, vervoermiddelen van gehandicapte personen, lijkwagens of daarmee gelijkgestelde wagens, en andere voertuigen mits machtiging van de burgemeester. De lijkwagen of een daarmee gelijkgesteld vervoermiddel, die op de begraafplaats toegelaten is, moet stapvoets rijden. b) bij andere gelegenheden. De toegang tot de begraafplaatsen is in elk geval verboden voor: ruiters, fietsers en bromfietsers (fietsen en bromfietsen kunnen wel binnen de begraafplaatsomheining gestald worden). personen in staat van dronkenschap. spelende kinderen. dragers van vuurwapens (uitgezonderd politieagenten). Artikel 30 De volgende dieren worden toegelaten op de begraafplaats: honden die aan de leiband lopen; geleidehonden voor visueel gehandicapten of andere mindervaliden; waak-, speur-en verdedigingshonden, die de politiediensten en de erkende bewakingsondernemingen begeleiden. De begeleider van het dier moet steeds in het bezit zijn van een poepzak. Goedgekeurd gemeenteraad

9 Artikel 31 Het gemeentebestuur staat niet in voor de bewaking van de op de graven geplaatste voorwerpen. Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor : a) de schade aan de graven door particulieren of natuurelementen toegebracht; b) de diefstallen. Artikel 32 De ondernemers welke gelast zijn met het plaatsen of herstellen van de gedenktekens zijn verantwoordelijk bij mogelijke beschadiging van de wegen, bloemperken of graftekens. Alle beschadigingen zullen van ambtswege en op hun kosten hersteld worden. Artikel 33 Het is verboden : 1. de grasperken en de aanplantingen van de begraafplaats te betreden of op welke wijze ook te beschadigen; 2. de graftekens en alle hulde- en versieringsvoorwerpen op welke wijze ook te beschadigen; 3. binnen de omheining van de begraafplaats vuilnis en afval neer te leggen, tenzij op de daartoe bestemde plaatsen; 4. binnen de omheining van de begraafplaats huishoudelijk afval te storten; 5. gelijk welke daad te stellen, een manifestatie op het getouw te zetten of zich te gedragen op een wijze die de orde, de rust en de eerbied voor de doden stoort of kan storen; 6. elke aanplakking, reclameboodschappen en opschriften aan te brengen, behoudens in de gevallen bepaald bij het decreet van 16 januari 2004 of deze politieverordening; 7. te leuren, gelijk welke voorwerpen uit te stallen of te verkopen of zijn diensten aan te bieden tegen betaling; 8. om strooibrieven uit te delen. Artikel 34 Uitsluitend de gemachtigde van de gemeente is bevoegd voor : het aanhechten van een volgnummer aan de kist of de urne; het uitstrooien van de as; het plaatsen van de kist of de urne in de kuil, de grafkelder of het columbarium; het delven van een graf voor begravingen of bijzettingen in volle grond en het vullen van de kuil; het openen en sluiten van bestaande grafkelders; het openen, plaatsen en afsluiten van de nis in een columbarium. Goedgekeurd gemeenteraad

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN HERENT

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN HERENT POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN HERENT AFDELING 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Elk overlijden in de gemeente moet zonder verwijl en uiterlijk de eerstvolgende werkdag

Nadere informatie

Model van politieverordening op de begraafplaats(en) Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2;

Model van politieverordening op de begraafplaats(en) Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2; 1 Model van politieverordening op de begraafplaats(en) Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2; Gelet op de artikelen 15bis, 2, tweede lid, 23bis en 32 van

Nadere informatie

POLITIEVERORDENING. Begraafplaatsen

POLITIEVERORDENING. Begraafplaatsen POLITIEVERORDENING Begraafplaatsen A. Algemene bepalingen Artikel 1 De gemeente beschikt over 3 begraafplaatsen gelegen te Denderleeuw - Toekomststraat, Iddergem - Kloosterstraat, Welle Welleplein. Artikel

Nadere informatie

Gelet op de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, in het bijzonder de artikelen 15bis, 2, tweede lid, 23bis en 32;

Gelet op de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, in het bijzonder de artikelen 15bis, 2, tweede lid, 23bis en 32; POLITIEREGLEMENT overlijden en begraafplaats Gelet op het strafwetboek artikels 143, 315 1, 340 en 526; Gelet op de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, in het bijzonder de artikelen

Nadere informatie

POLITIEVERORDENING OP DE BEGRAAFPLAATSEN

POLITIEVERORDENING OP DE BEGRAAFPLAATSEN POLITIEVERORDENING OP DE BEGRAAFPLAATSEN Art. 1: De gemeente beschikt over 8 begraafplaatsen gelegen te Elst, Everbeekbeneden, Everbeek-boven, Michelbeke, Nederbrakel, Opbrakel, Parike en Zegelsem. I.

Nadere informatie

Artikel 1. Het huishoudelijk reglement op gemeentelijke begraafplaatsen, zoals hieronder weergegeven, goed te keuren.

Artikel 1. Het huishoudelijk reglement op gemeentelijke begraafplaatsen, zoals hieronder weergegeven, goed te keuren. Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2; Gelet op de artikelen 15bis, 2, tweede lid, 23bis en 32 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de

Nadere informatie

Zitting van 25 februari 2008. Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op de artikelen 42 en 64;

Zitting van 25 februari 2008. Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op de artikelen 42 en 64; UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 25 februari 2008 Aanwezig : G. Naeyaert, voorzitter, N. De Cuyper, burgemeester, P. Vanthournout, A. Verhelst, W. Depoorter, L. Denolf, E.

Nadere informatie

Politiereglement op de begraafplaatsen

Politiereglement op de begraafplaatsen Politiereglement op de begraafplaatsen Afdeling 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Elk overlijden in de gemeente wordt zonder verwijl aangegeven aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit geldt eveneens

Nadere informatie

POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN

POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN Van kracht vanaf 1 september 2006 Vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 3 juli 2006 1 De raad in openbare zitting, Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid de

Nadere informatie

reglement begraafplaatsen aanpassing Gelet op het reglement op de begraafplaatsen dd ; Gelet op het bericht dd. 16 februari 2015 van dhr.

reglement begraafplaatsen aanpassing Gelet op het reglement op de begraafplaatsen dd ; Gelet op het bericht dd. 16 februari 2015 van dhr. reglement begraafplaatsen aanpassing Gelet op het reglement op de begraafplaatsen dd 16.12.2015; Gelet op het bericht dd. 16 februari 2015 van dhr. Michaël Cornelis, Afdeling Lokale Financiën, Agentschap

Nadere informatie

Gemeentelijke begraafplaatsen

Gemeentelijke begraafplaatsen Gemeentelijke begraafplaatsen gemeenteraad van 25 februari 2013 Artikel 1 De gemeente Boortmeerbeek beschikt over drie begraafplaatsen: - Boortmeerbeek (Rijmenamsebaan) kadaster: Boortmeerbeek, 1ste afdeling,

Nadere informatie

Reglement begraafplaats

Reglement begraafplaats Reglement begraafplaats Algemeen reglement Artikel 1: De begraafplaats Hofheide is een Intergemeentelijke Begraafplaats onder het beheer van de Intergemeentelijke samenwerking voor crematoriumbeheer in

Nadere informatie

De kist mag na de kisting niet meer geopend worden tenzij om te voldoen aan een gerechtelijke beslissing.

De kist mag na de kisting niet meer geopend worden tenzij om te voldoen aan een gerechtelijke beslissing. POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN DE LIJKBEZORGING Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 Elk overlijden in de gemeente moet zonder verwijl aangegeven worden aan de ambtenaar van de burgerlijke

Nadere informatie

Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging (Belgisch Staatsblad van 10 februari 2004), gewijzigd bij de decreten van:

Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging (Belgisch Staatsblad van 10 februari 2004), gewijzigd bij de decreten van: 1 Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging (Belgisch Staatsblad van 10 februari 2004), gewijzigd bij de decreten van: - 10 november 2005 (B.S. van 15 december 2005); - 18 april

Nadere informatie

Ingeval van internationaal lijkenvervoer is een conserverende behandeling toegestaan.

Ingeval van internationaal lijkenvervoer is een conserverende behandeling toegestaan. POLITIEREGLEMENT: BEGRAAFPLAATSEN Aangepast bij gemeenteraadsbesluit op 25 november 2008. Aangepast bij gemeenteraadsbesluit van 23 juni 2015. Afdeling 1: Algemene bepalingen Artikel 1.1: Elk overlijden,

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement voor de parkbegraafplaats en de oude begraafplaatsen

Gemeentelijk reglement voor de parkbegraafplaats en de oude begraafplaatsen Gemeentelijk reglement voor de parkbegraafplaats en de oude begraafplaatsen I. Algemeen Coördinatie van de raadsbesluiten van 28 januari 2008, 16 juni 2008, 3 november 2008, 13 september 2010, 3 december

Nadere informatie

Politieverordening op de begraafplaatsen

Politieverordening op de begraafplaatsen Politieverordening op de begraafplaatsen Art. 1: De gemeente beschikt over 6 openbare begraafplaatsen gelegen te : Glabbeek Bunsbeek Attenrode Kapellen Wever Zuurbemde. Art. 2: Er zijn geen privébegraafplaatsen

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. op de begraafplaatsen en de lijkbezorging TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. op de begraafplaatsen en de lijkbezorging TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Stuk 1864 (2003-2004) Nr. 11 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 7 januari 2004 ONTWERP VAN DECREET op de begraafplaatsen en de lijkbezorging TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie : 1864 (2003-2004)

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 7 mei 2010)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 7 mei 2010) GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 7 mei 2010) AFDELING 1 VASTSTELLING OVERLIJDEN, LIJKBEZORGING, BEGRAVINGEN EN ONTGRAVINGEN

Nadere informatie

GEMEENTE DILBEEK. Gemeentelijk reglement op de begraafplaatsen

GEMEENTE DILBEEK. Gemeentelijk reglement op de begraafplaatsen GEMEENTE DILBEEK Gemeentelijk reglement op de begraafplaatsen Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2; Gelet op de artikelen 15bis, 2, tweede lid, 23bis

Nadere informatie

UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad ZITTING VAN 25 november 2013

UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad ZITTING VAN 25 november 2013 UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad ZITTING VAN 25 november 2013 Provincie OOST-VLAANDEREN GEMEENTE 9570 L I E R D E Aanwezig : MM.DOOMS Melissa, voorzitter; SOETENS Jurgen, burgemeester; MORTIER

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 15 bis, 2, tweede lid, 23 bis en 32 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging;

Gelet op de artikelen 15 bis, 2, tweede lid, 23 bis en 32 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging; Politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging. DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 15 bis, 2, tweede lid, 23 bis en 32 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging;

Nadere informatie

Reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging

Reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging Reglement Reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging Vastgesteld door de gemeenteraad op 5 december 2007 Afdeling I : algemene bepalingen Art. 1 : De gemeente beschikt over vijf gemeentelijke begraafplaatsen:

Nadere informatie

----------------------------------------------------------------------------- POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN CREMATORIA

----------------------------------------------------------------------------- POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN CREMATORIA ----------------------------------------------------------------------------- POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN CREMATORIA -----------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

BEGRAAFPLAATS WESTLEDE ALGEMEEN REGLEMENT

BEGRAAFPLAATS WESTLEDE ALGEMEEN REGLEMENT BEGRAAFPLAATS WESTLEDE ALGEMEEN REGLEMENT BEGRAAFPLAATS "WESTLEDE" - ALGEMEEN REGLEMENT Artikel 1 : Artikel 2 : Artikel 3 : Artikel 4 : Artikel 5 : Artikel 6 : Artikel 7 : Artikel 8 : Artikel 9 : Begraafplaats

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN HOOFDSTUK 1 : ALGEMEEN Artikel 1 De teraardebestelling van stoffelijke overschotten is mogelijk op de werkdagen van 09.00 uur tot 12.00

Nadere informatie

De categorieën vermeld onder de nrs. 4 en 5 worden wat de retributie betreft gelijkgesteld met de inwoners.

De categorieën vermeld onder de nrs. 4 en 5 worden wat de retributie betreft gelijkgesteld met de inwoners. REGLEMENT OP BEGRAAFPLAATSEN Titel 1:INRICHTING EN BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATSEN 1.1 Bestaande begraafplaatsen in de gemeente Laarne Artikel 1: de gemeente Laarne beschikt over 2 begraafplaatsen: a) De

Nadere informatie

REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN. HOOFDSTUK 6: BEGRAAFPLAATSEN Begraafplaatsreglement goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28.06.

REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN. HOOFDSTUK 6: BEGRAAFPLAATSEN Begraafplaatsreglement goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28.06. REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN HOOFDSTUK 6: BEGRAAFPLAATSEN Begraafplaatsreglement goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28.06.2012 AFDELING 6.1 Algemene bepalingen Artikel 6.1.0.1 : definities Voor

Nadere informatie

Reglement Huishoudelijk reglement gemeentelijke begraafplaatsen

Reglement Huishoudelijk reglement gemeentelijke begraafplaatsen Reglement Huishoudelijk reglement gemeentelijke begraafplaatsen Verklarende woordenlijst Afdekplaat stenen plaat ter afdekking van columbariumnis Afdeksteen steen ter afdekking van urnenkelder Begraafplaats

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering gemeenteraad van 11/06/2012 Aanwezig: Vos Mark, Burgemeester Peumans Jan, Pauly Marina, Cilissen Bert, Stratermans Gerard, Kersten Guy, Onclin

Nadere informatie

REGLEMENTEN VAN INWENDIG BESTUUR BELEIDSDOMEIN VEILIGHEID EN BURGERZAKEN

REGLEMENTEN VAN INWENDIG BESTUUR BELEIDSDOMEIN VEILIGHEID EN BURGERZAKEN REGLEMENTEN VAN INWENDIG BESTUUR BELEIDSDOMEIN VEILIGHEID EN BURGERZAKEN Inhoud BELEIDSDOMEIN VEILIGHEID EN BURGERZAKEN... 2 AFDELING 1 - Reglement van inwendig bestuur betreffende de gemeentelijke begraafplaatsen

Nadere informatie

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikelen 117, 119, 119bis, 133 en 135 2;

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikelen 117, 119, 119bis, 133 en 135 2; Beslissing van de gemeenteraad van 24 oktober 2005 Aanvullend politiereglement op de begraafplaatsen Gecoördineerde versie (Artikel 15bis werd toegevoegd en artikel 18 werd aangevuld ingevolge beslissing

Nadere informatie

Politieverordening op de begraafplaatsen

Politieverordening op de begraafplaatsen op de begraafplaatsen Gemeenteraadzitting van 23 november 2009 Artikel 1 De gemeente beschikt over vier begraafplaatsen gelegen te Rotselaar-Centrum, Rotselaar-Heikant, Wezemaal en Werchter. Artikel 2

Nadere informatie

POLTIEVERORDENING OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN LIJKBEZORGING

POLTIEVERORDENING OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN LIJKBEZORGING POLTIEVERORDENING OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN LIJKBEZORGING Art. 1: De gemeente beschikt over 8 begraafplaatsen gelegen te: 1 Elst 2 Everbeek-beneden 3 Everbeek-boven 4 Michelbeke 5 Nederbrakel 6 Opbrakel

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN

GEMEENTELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN GEMEENTELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN Artikel 1 De gemeente beschikt over meerdere begraafplaatsen gelegen te Alveringem kerk en Alveringem Hoogstraat, Beveren-IJzer, Gijverinkhove, Hoogstade, Izenberge,

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement voor de begraafplaatsen

Gemeentelijk reglement voor de begraafplaatsen Gemeentelijk reglement voor de begraafplaatsen I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Omschrijving begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: a. begraafplaats: De gemeentelijke begraafplaats gelegen aan

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN Goedgekeurd door de gemeenteraad 23 februari 2013 Artikel 1 de gemeenteraadbeslissing van 18 september 2008 houdende goedkeuren huishoudelijk reglement begraafplaatsen

Nadere informatie

Politieverordening op de begraafplaatsen

Politieverordening op de begraafplaatsen Politieverordening op de begraafplaatsen I. PLEEGVORMEN DIE DE BEGRAVINGEN / CREMATIES VOORAFGAAN. Artikel 1:Elk overlijden in de gemeente Maasmechelen wordt zonder verwijl aangegeven aan de ambtenaar

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30 oktober 2012.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30 oktober 2012. HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30 oktober 2012. Artikel 1 Er kunnen grond- of columbariumconcessies worden verleend op de door ons beheerde

Nadere informatie

Gelet op de nieuwe gemeentewet; inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2;

Gelet op de nieuwe gemeentewet; inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2; Arrondissement : Gent Provincie : Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN ZOMERGEM Zitting van woensdag 30 april 2014 Aanwezig: Dirk De Poorter, voorzitter; Tony Vermeire, burgemeester;

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 7 september 2010

Huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 7 september 2010 Huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 7 september 2010 Hoofdstuk 1- Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsomschrijving In dit reglement wordt

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD BESLUIT

DE GEMEENTERAAD BESLUIT DE GEMEENTERAAD 1 Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikelen 117, 119, 119bis, 133 en 135 2; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid art. 42; Gelet

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad PROVINCIE LIMBURG ARRONDISSEMENT MAASEIK GEMEENTE HOUTHALEN-HELCHTEREN Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van: 27/10/2005 Aanwezig: Verontschuldigd: Alain Yzermans: burgemeester-voorzitter

Nadere informatie

Politiereglement op gemeentelijke begraafplaatsen (gemeenteraad van 28 juni 2005, gewijzigd op 22 september 2010)

Politiereglement op gemeentelijke begraafplaatsen (gemeenteraad van 28 juni 2005, gewijzigd op 22 september 2010) Politiereglement op gemeentelijke begraafplaatsen (gemeenteraad van 28 juni 2005, gewijzigd op 22 september 2010) AFDELING 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Elk overlijden, vastgesteld op het grondgebied

Nadere informatie

REGLEMENT. Huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging. I. Algemene bepalingen

REGLEMENT. Huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging. I. Algemene bepalingen REGLEMENT Stadsbestuur Gemeenteplein 2 8790 Waregem 056 62 12 21 secretariaat@waregem.be goedgekeurd in de gemeenteraad van 7 juni 2016 (bijlage APV) Huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging

Nadere informatie

GEMEENTELIJK POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN DE LIJKBEZORGING

GEMEENTELIJK POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN DE LIJKBEZORGING GEMEENTELIJK POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN DE LIJKBEZORGING Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 29 maart 2012 DE GEMEENTERAAD, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke begraafplaatsen

Huishoudelijk reglement gemeentelijke begraafplaatsen HOOFDSTUK 1: ALGEMEENHEDEN Artikel 1 Op de gemeentelijke begraafplaatsen van Berlare is de begraving van stoffelijke overschotten en asurnen, de bijzetting van asurnen in het columbarium en de asuitstrooiing

Nadere informatie

Reglement op de begraafplaatsen

Reglement op de begraafplaatsen Reglement op de begraafplaatsen Zitting van 5 juli 2016. Gepubliceerd op 31 augustus 2016. Artikel 1. Delegatie De gemeenteraad delegeert, overeenkomstig artikel 6 en 8 van het decreet op de begraafplaatsen

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement betreffende begraafplaatsen TERNAT

Gemeentelijk reglement betreffende begraafplaatsen TERNAT Gemeentelijk reglement betreffende begraafplaatsen TERNAT HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen Artikel 1: begraafplaatsen De gemeente beschikt over 3 begraafplaatsen gelegen te Ternat, Sint-Katherina-Lombeek

Nadere informatie

Artikel 5 De graven worden onmiddellijk na het zinken van de kist met aarde gevuld en aangedamd.

Artikel 5 De graven worden onmiddellijk na het zinken van de kist met aarde gevuld en aangedamd. fhuishoudelijk reglement stedelijke begraafplaatsen (GR 16 december 2009) De stad Turnhout beschikt over twee stedelijke begraafplaatsen enerzijds de begraafplaats Nazareth aan de Steenweg op Merksplas

Nadere informatie

23. Verordening op de begraafplaatsen en lijkbezorging herziening: goedkeuring.

23. Verordening op de begraafplaatsen en lijkbezorging herziening: goedkeuring. GEMEENTE SINT-MARTENS-LATEM Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Gent UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD zitting van 16 december 2013 Aanwezig: Agnes Lannoo-Van Wanseele,

Nadere informatie

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT 1 GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 11 MEI 2006. Tegenwoordig : J. Meeus Burgemeester Voorzitter F. Van Dessel, P. Van Roy, G. De Vroe, W.

Nadere informatie

Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen

Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen De raad van de gemeente Reimerswaal; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 november 2009, nummer 09.034320; gelet op het bepaalde in de Wet op de lijkbezorging en artikel 150 van Gemeentewet;

Nadere informatie

FORMULIER: OVERGANGSREGELING ARTIKEL 37 REGLEMENT OP GEMEENTELIJKE BEGRAAF PLAATSEN

FORMULIER: OVERGANGSREGELING ARTIKEL 37 REGLEMENT OP GEMEENTELIJKE BEGRAAF PLAATSEN FORMULIER: OVERGANGSREGELING ARTIKEL 37 REGLEMENT OP GEMEENTELIJKE BEGRAAF PLAATSEN Aanvraag nr. 201 / Concessie nr : CONCESSIE VAN EEN NIET- GECONCEDEERD BESTAAND GRAF OF EEN BESTAAND GRAF WAARVAN DE

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen 9185 Wachtebeke Tel 09/345.01.35 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE Openbare zitting van 29 april 2015

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Provincie Limburg Arrondissement Hasselt Gemeente Zutendaal UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van : 2 juli 2015 Aanwezig: Robben Martens - voorzitter Jef Bobbaers - burgemeester Raymond

Nadere informatie

Goedkeuren huishoudelijk reglement begraafplaatsen

Goedkeuren huishoudelijk reglement begraafplaatsen BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet Goedkeuren huishoudelijk reglement begraafplaatsen Artikel 1 Artikel 2 de gemeenteraadbeslissing van 23 februari 2012 houdende

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement betreffende de gemeentelijke begraafplaatsen

Huishoudelijk reglement betreffende de gemeentelijke begraafplaatsen Huishoudelijk reglement betreffende de gemeentelijke begraafplaatsen I. ALGEMEEN Artikel 1 : Definities In voorliggend reglement wordt verstaan onder : a. begraving begraving van een eerste stoffelijk

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement op de gemeentelijke begraafplaatsen

Huishoudelijk reglement op de gemeentelijke begraafplaatsen Huishoudelijk reglement op de gemeentelijke begraafplaatsen I. Inleidende bepalingen Artikel 1 De gemeentelijke begraafplaats is bestemd voor het begraven van een al dan niet gecremeerd stoffelijk overschot;

Nadere informatie

Gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet;

Gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; De raad van de gemeente Vaals, Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2014; Gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; Besluit vast

Nadere informatie

Politiereglement van 29 maart 2016 op de begraafplaatsen

Politiereglement van 29 maart 2016 op de begraafplaatsen Politiereglement van 29 maart 2016 op de begraafplaatsen ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1- De gemeentelijke begraafplaatsen van de gemeente Nevele zijn enkel bestemd voor de teraardebestelling van lijken en

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN EN LIJKBEZORGING 1. Begraafplaatsen

REGLEMENT BETREFFENDE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN EN LIJKBEZORGING 1. Begraafplaatsen REGLEMENT BETREFFENDE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN EN LIJKBEZORGING 1. Begraafplaatsen 1.1. Algemeen Artikel 1 De gemeentelijke begraafplaatsen zijn bestemd voor de teraardebestelling van de lijken of

Nadere informatie

Retributiereglement van 23 december 2014 op de begraafplaatsen, verkoop en plaatsing van graf- en of urnenkelders en columbariumnissen

Retributiereglement van 23 december 2014 op de begraafplaatsen, verkoop en plaatsing van graf- en of urnenkelders en columbariumnissen Retributiereglement van 23 december 2014 op de begraafplaatsen, verkoop en plaatsing van graf- en of urnenkelders en columbariumnissen De gemeenteraadsbeslissing van 29 maart 2011 houdende aanpassing van

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen De raad van de gemeente Maasdriel; gezien het voorstel van het college van 2 november 2010; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging;

Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging; Belasting op het begraven. Aanpassing. DE RAAD, Juridische overwegingen Gelet op de artikelen 41, 162 en 170 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 42, 186 en 253 van het Gemeentedecreet; Gelet op het

Nadere informatie

reglement op de begraafplaatsen Goedkeuring

reglement op de begraafplaatsen Goedkeuring Huishoudelijk Provincie Arrondissement Gemeente LIMBURG TONGEREN HOESELT Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad in vergadering van 28 april2016 Aanwezig: Alfons Capiot, voorzitter; Werner Raskin,

Nadere informatie

GEMEENTE ROOSDAAL BEGRAAFPLAATSREGLEMENT

GEMEENTE ROOSDAAL BEGRAAFPLAATSREGLEMENT GEMEENTE ROOSDAAL BEGRAAFPLAATSREGLEMENT Goedkeuring gemeenteraad: 2 april 2015 Hoofdstuk 1 Begravingen Artikel 1 (gemeentelijke begraafplaatsen) De gemeente beschikt over: Gesloten begraafplaatsen (gemeenteraadsbesluit

Nadere informatie

technisch uitvoerende diensten R E G L E M E N T POLITIEVERORDENING OP DE BEGRAAFPLAATSEN Gemeenteraad van 28-11-2013

technisch uitvoerende diensten R E G L E M E N T POLITIEVERORDENING OP DE BEGRAAFPLAATSEN Gemeenteraad van 28-11-2013 technisch uitvoerende diensten R E G L E M E N T Gemeenteraad van 28-11-2013 POLITIEVERORDENING OP DE BEGRAAFPLAATSEN Artikel 1 De gemeente beschikt over 12 openbare begraafplaatsen gelegen te : Tienen-centrum

Nadere informatie

Artikel 1. Begripsbepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen De raad van de gemeente Grootegast; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 29 oktober 2010, agendapunt 11: gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel

Nadere informatie

GOEDKEURING VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE BEGRAAFPLAATSEN BESLUIT: 1. Algemene bepalingen

GOEDKEURING VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE BEGRAAFPLAATSEN BESLUIT: 1. Algemene bepalingen GOEDKEURING VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE BEGRAAFPLAATSEN BESLUIT: 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1.- De teraardebestelling van stoffelijke overschotten is mogelijk alle dagen van 9 uur tot

Nadere informatie

MODEL-BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN

MODEL-BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN MODEL-BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN De raad van de gemeente..., gelezen het voorstel van het college van... (datum), nr...., inzake...; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel

Nadere informatie

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 27 FEBRUARI 2014

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 27 FEBRUARI 2014 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 27 FEBRUARI 2014 Aanwezig : Aelvoet Carlos, Voorzitter ; Vander Meeren Luc, Burgemeester ; Nachtegaele Veerle, Cnudde Frank, Van den Dorpe Isabelle

Nadere informatie

VERSIE HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS

VERSIE HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS VERSIE 30-08-2016 HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS Inhoud ALGEMEEN... 3 Artikel 1: Definities... 3 Artikel 2: Bestemming... 4 Artikel 3: Register en plaatsbepaling graven...

Nadere informatie

Verordening op het beheer en het gebruik van de gesloten gemeentelijke begraafplaatsen

Verordening op het beheer en het gebruik van de gesloten gemeentelijke begraafplaatsen Nr. GRIFFIE / Beheersverordening gesloten begraafplaatsen De raad van de gemeente Roosendaal, gelezen het voorstel van het college van 2 maart 2009, nr...., gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE B E K E N D M A K I N G ====================

GEMEENTE LENDELEDE B E K E N D M A K I N G ==================== Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE B E K E N D M A K I N G ==================== De gemeenteraad van de gemeente Lendelede, provincie West-Vlaanderen heeft in zitting van

Nadere informatie

gemeentelijk politiereglement: algemeen, lokaal en zonaal deel 2 van 9

gemeentelijk politiereglement: algemeen, lokaal en zonaal deel 2 van 9 afdeling burgerzaken dienst begraafplaatsen ALGEMEEN EN ZONAAL DEEL VAN HET GEMEENTELIJK POLITIEREGLEMENT vastgesteld in zitting van de gemeenteraad van 9 december 2010 en gewijzigd bij besluit van 14

Nadere informatie

Begraafplaats Leopoldsburg Diestersteenweg (ingang Diestersteenweg en Kerkhofstraat)

Begraafplaats Leopoldsburg Diestersteenweg (ingang Diestersteenweg en Kerkhofstraat) Voorwoord Afscheid nemen is voor iedereen een gevoelig moment in het leven. Wanneer iemand uit de familie- of vriendenkring overlijdt, moeten er op enkele dagen moeilijke keuzes gemaakt worden. Deze brochure

Nadere informatie

Regelement voor Begraafplaats de Lichtenberg te Bavel d.d Artikel 1. Algemene Bepalingen. Definities. Dit regelement verstaat onder:

Regelement voor Begraafplaats de Lichtenberg te Bavel d.d Artikel 1. Algemene Bepalingen. Definities. Dit regelement verstaat onder: Regelement voor Begraafplaats de Lichtenberg te Bavel d.d. 1-7-2017 Artikel 1. Algemene Bepalingen Definities Dit regelement verstaat onder: a. Begraafplaats: Begraafplaats de Lichtenberg gelegen aan de

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE BEGRAFENISSEN EN DE LIJKENVERASSING HOOFDSTUK I FORMALITEITEN DIE DE BEGRAFENIS OF DE LIJKENVERASSING VOORAFGAAN

REGLEMENT BETREFFENDE DE BEGRAFENISSEN EN DE LIJKENVERASSING HOOFDSTUK I FORMALITEITEN DIE DE BEGRAFENIS OF DE LIJKENVERASSING VOORAFGAAN GEMEENTE UKKEL REGLEMENT BETREFFENDE DE BEGRAFENISSEN EN DE LIJKENVERASSING HOOFDSTUK I FORMALITEITEN DIE DE BEGRAFENIS OF DE LIJKENVERASSING VOORAFGAAN Art 1 : Elk overlijden te Ukkel wordt zonder verwijl

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. gelezen het voorstel van het burgemeester en wethouders van 17 december 2013, nummer 6,

Gemeente Langedijk. gelezen het voorstel van het burgemeester en wethouders van 17 december 2013, nummer 6, Gemeente Langedijk De raad van de gemeente Langedijk, gelezen het voorstel van het burgemeester en wethouders van 17 december 2013, nummer 6, gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel

Nadere informatie

Stuk 1864 ( ) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT. Zitting oktober 2003 ONTWERP VAN DECREET. op de begraafplaatsen en de lijkbezorging

Stuk 1864 ( ) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT. Zitting oktober 2003 ONTWERP VAN DECREET. op de begraafplaatsen en de lijkbezorging Stuk 1864 (2003-2004) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 10 oktober 2003 ONTWERP VAN DECREET op de begraafplaatsen en de lijkbezorging 4224 Stuk 1864 (2003-2004) Nr. 1 2 INHOUD Blz. Memorie van toelichting...........................................................

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement op de gemeentelijke begraafplaatsen

Huishoudelijk reglement op de gemeentelijke begraafplaatsen Provincie Antwerpen Arrondissement Mechelen GEMEENTEBESTUUR SINT-AMANDS Huishoudelijk reglement op de gemeentelijke begraafplaatsen opgemaakt 2012 ingang van 1 januari 2013 Inhoudsopgave 1. TOEPASSINGSGEBIED...

Nadere informatie

Reglement op de stedelijke begraafplaatsen

Reglement op de stedelijke begraafplaatsen Reglement op de stedelijke begraafplaatsen Inhoud Afdeling 1: Algemene bepalingen... 1 Afdeling 2: Lijkbezorging en vervoer van lijken... 2 Afdeling 3: Teraardebestelling... 2 Afdeling 4: Concessies...

Nadere informatie

Stedelijk reglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging. Stad Kortrijk

Stedelijk reglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging. Stad Kortrijk 1 Stedelijk reglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging. Stad Kortrijk Goedgekeurd door de gemeenteraad van 6 juni 2011 2 Inhoudstabel Hoofdstuk I. Algemeenheden.blz. 3 Definities De begraafplaatsen

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING OP 16 APRIL 2009.

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING OP 16 APRIL 2009. - 1 - NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING OP 16 APRIL 2009. Tegenwoordig: Roland Crabbe, Burgemeester-Voorzitter; Rik Lips, mevr. Greet Ardies-Vyncke, mevr. Els Filliaert Vanlandschoot en Kris Vandecasteele,

Nadere informatie

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 14 december 1993 (De Zeekant van PUBLICATIEDATUM)

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 14 december 1993 (De Zeekant van PUBLICATIEDATUM) Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 14 december 1993 (De Zeekant van PUBLICATIEDATUM) Beheersverordening Algemene Begraafplaats Noordwijk De raad der gemeente Noordwijk gelezen het voorstel

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen 9185 Wachtebeke Tel 09/345.01.35 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE Openbare zitting van 26 juni 2014

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen Nr. 48337 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 juli 2009; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; B

Nadere informatie

BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN

BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN De raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van het college van 31 augustus 2010; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3 : CONCESSIES.

HOOFDSTUK 3 : CONCESSIES. Huishoudelijk reglement betreffende de gemeentelijke begraafplaatsen 1 (uittreksel uit de notelen van de gemeenteraad van 28/06/2007, aangepast op 09/10/2008 en op 05/05/2015) HOOFDSTUK 1 : ALGEMEENHEDEN

Nadere informatie

Artikel 1.- het hiernavolgend huishoudelijk reglement op de gemeentelijke begraafplaatsen goed te keuren:

Artikel 1.- het hiernavolgend huishoudelijk reglement op de gemeentelijke begraafplaatsen goed te keuren: UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 22 december 2015 Aanwezig: Afwezig: Moyaerts Charly - burgemeester - voorzitter Lismont Patrick, Wicheler Jan, Princen Annick, Medart Gilbert,

Nadere informatie

RICHTLIJNEN GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN TE KAPELLEN

RICHTLIJNEN GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN TE KAPELLEN RICHTLIJNEN GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN TE KAPELLEN A. Huishoudelijk regleent 1. Algeene bepalingen Artikel 1: In dit regleent worden de volgende begrippen gebruikt: - Lijk: dood lichaa van een ens waarvan

Nadere informatie

Oefenvragen onderdeel Wet op de lijkbezorging

Oefenvragen onderdeel Wet op de lijkbezorging Oefenvragen onderdeel Wet op de lijkbezorging Opgave 1: Welke stelling is juist. a. Van een overlijden dient aangifte te worden gedaan bij de burgerlijke stand van de gemeente waar de overledene is geboren.

Nadere informatie

Verordening op het beheer en het gebruik van de algemene begraafplaatsen

Verordening op het beheer en het gebruik van de algemene begraafplaatsen Verordening op het beheer en het gebruik van de algemene begraafplaatsen No.: 8/4. De raad van de gemeente Menterwolde; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; overwegende dat het gewenst

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 22 december 2014

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 22 december 2014 Aanwezig: Afwezig: Alain Wyffels, Burgemeester Lieven Vanbelleghem, Johan Vanysacker, Marleen Soete, Frank Gheeraert, Schepenen Robert Barthier, Jacqueline Mostaert, Frans Vandeputte, Peter Vantomme, Jean-Marie

Nadere informatie

Infobrochure begraafplaatsen

Infobrochure begraafplaatsen Infobrochure begraafplaatsen Inhoudstabel Voorwoord 1 Voorwaarden 2 Begraafplaatsen Hoegaarden 3 Soorten begraving 4 Begraving in volle grond 4,5 Columbariumnis 6 Urneveld 7 Strooiweide 8 Sterretjesweide

Nadere informatie

Voorschriften begraafplaats De Lutte

Voorschriften begraafplaats De Lutte Voorschriften begraafplaats De Lutte 1 juli 2012 Voorschriften voor het toelaten van graftekens, grafbeplantingen en bijzettingen op de R.K. begraafplaats van de locatie St.Plechelmus De Lutte, gelegen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. INLEIDENDE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1. INLEIDENDE BEPALINGEN Nr. 14 De raad van de gemeente Marum, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 30 september 2010, nr. 10.10.14.; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel

Nadere informatie

Hoofdstuk I Inleidende bepalingen.

Hoofdstuk I Inleidende bepalingen. Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 14 december 2010; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; besluit: De

Nadere informatie

Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats(en) voor de gemeente Haren 2011

Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats(en) voor de gemeente Haren 2011 D E RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van het college van 11 januari 2011; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen

Nadere informatie