GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT"

Transcriptie

1 1 GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 11 MEI Tegenwoordig : J. Meeus Burgemeester Voorzitter F. Van Dessel, P. Van Roy, G. De Vroe, W. Kemps, S. Peremans Schepenen M. Verhoeven, V. Peeters, J. Aerts, W. Merckx, G. Willems, E. Tytgat, H. Vandevenne, W. Van Roost, S. Vranckx, R. Swillen, F. Lampaert, E. Torbeyns, V. Dooms, D. Vanderbeken, J. Vos. Raadsleden D. Coucke.Gemeentesecretaris Begraafplaatsen : Algemeen reglement op de gemeentelijke begraafplaatsen De Gemeenteraad; Gelet op de bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet d.d. 15 juli 2005; Gelet op art. 15bis 2, tweede lid, 23 bis en 32 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en lijkbezorging; Gelet op het Decreet van 16 januari 2004, gewijzigd door het Decreet van 10 november 2005 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 2004 tot organisatie, inrichting en beheer van begraafplaatsen en crematoria, gewijzigd door het besluit van de Vlaamse regering van 2 december 2005; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 21 oktober 2005 tot bepaling van de voorwaarden waaraan een doodskist of ander lijkomhulsel moet voldoen; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 februari 2006 tot vaststelling van de wijzen van lijkbezorging, de asbestemming en de rituelen van de levensbeschouwing voor de uitvaartplechtigheid die kunnen worden opgenomen in de schriftelijke kennisgeving van de laatste wilsbeschikking die aan de ambtenaar van de burgerlijke stand kan worden overgemaakt; Gelet op omzendbrief BA /03 d.d. 10 maart 2006 inzake toepassing van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en de uitvoeringsbesluiten; Gelet op de bevoegdheden van de gemeenteraad met betrekking tot de gemeentelijke begraafplaatsen; Gelet op de huidige gemeentelijke reglementering inzake begraafplaatsen en de noodzaak tot herziening ervan conform de vigerende wetgeving; Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;

2 2 Beslist : Hoofdstuk I : Algemene bepalingen Artikel 1 : Definities - Begraving : Tenzij duidelijk anders bepaald of blijkt in dit reglement, omvat dit zowel de letterlijke begraving van een stoffelijk overschot alsook de plaatsing van een asurn met stoffelijke resten in een columbarium, urnenveld en uitstrooiing. - Opgraving : Het uit het graf halen van een stoffelijk overschot of een asurn met het oog op herbegraving of crematie. - Graf : Tenzij duidelijk anders bepaald of blijkt in dit reglement, iedere laatste rustplaats van een overledene op de begraafplaats, behalve een strooiweide en de graftekens die hiertoe behoren. - Graftekens : Ieder voorwerp ter herinnering aan een overledene geplaatst op of bij het betreffende graf, columbariumnis of strooiweide, inclusief de grafsteen. - Lijk : het al dan niet gecremeerde stoffelijk overschot van een overledene. - Plaats bestemd voor de teraardebestellingen : hier worden de niet-gecremeerde stoffelijke overschotten begraven. - Urnenveld : Hier worden de urnen met assen van gecremeerde stoffelijke overschotten begraven. - Columbarium : Hier worden de urnen met assen van gecremeerde stoffelijke overschotten bijgezet in gesloten nissen. - Strooiweide : Hier worden de assen van gecremeerde stoffelijke overschotten uitgestrooid. - Ere-perk voor oud-strijders : Dit perk is voorbehouden voor de erkende oud-strijders van de oorlogen en Desgevallend wordt een monument voorzien met naamvermelding van er niet-begraven erkende oud-strijders. - Kinderperk : Dit perk is bestemd voor overleden kinderen tot 12 jaar en voor levenloos geboren kinderen na een minimale zwangerschapsduur van 12 weken. De burgemeester kan in een afwijking voorzien. - Foetusweide : Die weide, de zogenaamde engelenweide, is bestemd voor levenloos geboren kinderen die de wettelijke levensvatbaarheidsgrens (ten volle 26 weken) nog niet hebben bereikt, na een minimale zwangerschapsduur van ten volle 12 weken. - Burgemeester of diens gemachtigde : De gemachtigde is de bevoegde schepen van begraafplaatsen Artikel 2 : Begraafplaatsen De gemeente beschikt over 5 begraafplaatsen gelegen te : 1. Berg Kerkhoflaan 2. Buken Bukenstraat 3. Kampenhout Rusthuisstraat 4. Nederokkerzeel Sint-Stefaanstraat 5. Relst Hutstraat Bij gemeenteraadsbesluit van 13 juli 1963 werd de voormalige begraafplaats (rond de kerk) in de deelgemeente Nederokkerzeel gesloten. Artikel 3 : Voorzieningen A. Algemeen Iedere begraafplaats beschikt over percelen voor het begraven in volle grond, grafkelders, een columbarium, een urnenveld en een strooiweide.

3 3 B. Grafkelders Op niet-geconcedeerde percelen worden geen grafkelders toegelaten. De bouw van grafkelders op geconcedeerde percelen wordt toegelaten maar is geen verplichting. Geconcedeerde begravingen zonder grafkelder worden toegekend op voorwaarde dat: - er met volledige percelen/rijen kan worden gewerkt; - de uitgraving van de betrokken graven machinaal kan worden uitgevoerd; - het nodige uitrustings-/stutmateriaal beschikbaar is. Na ontknekeling van gronden en/of bij herstructurering van de begraafplaatsen kan het gemeentebestuur de grafkelders in eigen beheer plaatsen en deze concederen tegen betaling van de kostprijs, zoals vastgesteld in het retributiereglement. Voor de percelen waarvoor de gemeente niet zelf voorziet in de bouw van grafkelders, moet deze beëindigd zijn, op kosten van de nabestaanden, vóór het aanpalende perceel wordt in gebruik genomen en uiterlijk binnen een termijn van 2 maanden vanaf de datum van de toekennning van een concessie. Deze maatregel geldt ook voor geconcedeerde percelen met grafkelder, toegekend vooraleer één van de begunstigden is overleden. Alleen betonnen geprefabriceerde grafkelders worden toegelaten. De grafkelders dienen te voldoen aan de bepalingen zoals vastgesteld in art. 33 van het besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 2004 tot organisatie, inrichting en beheer van begraafplaatsen en crematoria. De kelders worden derwijze gebouwd dat zij afgescheiden cellen vormen voor elk te bergen lichaam of urne. Na de bijzetting wordt de opening van de keldercel gesloten door middel van een plaat in gewapend beton of een arduinen plaat van minstens 5cm dikte. C. Wachtgrafkelder Op één van de gemeentelijke begraafplaatsen wordt een zogenaamde wachtgrafkelder voorzien, waar stoffelijke overschoten die worden toevertrouwd aan de gemeente en waarbij het onmogelijk is deze (langdurig) over te brengen naar een funerarium, zullen worden bewaard. De wachtgrafkelder kan ondermeer dienen voor: a) het voorlopig onderbrengen van een stoffelijk overschot in afwachting van mogelijkheid tot begraving of crematie; b) het bewaren van een stoffelijk overschot voor vrijwaring van de openbare gezondheid; c) het bewaren van een stoffelijk overschot waarop een door de gerechtelijke overheden bevolen maar nog niet volledig uitgevoerde autopsie moet gebeuren. Behoudens schriftelijke toestemming van de burgemeester of diens gemachtigde mag een stoffelijk overschot maximum één week in een wachtgrafkelder worden bewaard. Bij het verstrijken van deze termijn en uitgezonderd toegestane afwijking gaat het gemeentebestuur, op kosten van de nalatenschap, voor zover deze werd aanvaard, en behoudens andersluidende bepalingen in een laatste wilsbeschikking, ambtshalve over tot de begraving in een nietgeconcedeerd perceel. Deze bepaling geldt niet bij toepassing van art. 3 C c) van onderhavig reglement.

4 4 Artikel 4 : Tijdstip en termijn voor begraving Het gemeentebestuur verleent, na vervulling van de wettelijke formaliteiten, toelating tot begraven. Er mag alleen worden begraven op de gemeentelijke begraafplaatsen met uitzondering van asurnen die onder bepaalde voorwaarden ter beschikking worden gesteld van de nabestaanden voor bewaring, begraving of verstrooiing. A. Tijdstip Diegenen die voor de lijkbezorging instaan, regelen met het gemeentebestuur hiertoe de nodige formaliteiten. Bij ontstentenis daarvan wordt van ambtswege het nodige gedaan door het gemeentebestuur op kosten van de nalatenschap, met uitzondering van behoeftigen. a) Begravingen en asbezorgingen zijn verboden op zondagen en wettelijke feestdagen. b) Op volgende reguliere feestdagen worden begravingen en asbezorgingen toegelaten, voor zover zij niet op een zondag vallen : - 11 juli (Feest van de Vlaamse Gemeenschap) - 02 november (Allerzielen) - 15 november (Koningsdag) - 26 december (2 e Kerstdag) c) Onverminderd de hiervoor vermelde bepaling kunnen de lijk- en asbezorgingen plaats hebben op volgende dagen en tijdstippen : - Lijkbezorgingen : op werkdagen tussen 9u00 en 16u00 en op zaterdagen tussen 9u00 en 14u00 - Asbezorgingen : op werkdagen tussen 9u00 en 18u00, afhankelijk van het seizoen maar in elk geval vóór valavond en op zaterdagen tussen 9u00 en 16u00 B. Termijn - Tussen het overlijden en de afgifte van het verlof tot teraardebestelling moet een minimumtermijn van 24 uren worden gerespecteerd. Die termijn geldt eveneens tussen de ontvangst van de aanvraag en de afgifte van het verlof tot crematie met daarop volgend de begraving, de bewaring of verstrooiing van de as. - Wanneer de overledene getroffen was door een epidemische of besmettelijke ziekte en/of wanneer de volksgezondheid in het gedrang komt, kan de ambtenaar van de burgerlijke stand, na schriftelijk medisch advies, een dringende en onmiddellijke vorm van lijkbezorging bevelen. - Het gemeentebestuur beslist in elk geval over dag en uur van de lijkbezorging die plaats heeft binnen een redelijke termijn en uiterlijk op de 7 e dag na de vaststelling van het overlijden. Is de laatste dag een zondag of wettelijke feestdag dan mag uitstel worden verleend tot de eerstvolgende werkdag. Deze termijn kan worden teruggebracht tot 4 dagen na het overlijden, indien het stoffelijk overschot niet in een funerarium of mortuarium wordt opgebaard. - De gemeentelijke overheid heeft het recht, indien zij het nodig acht, op kosten van de nabestaanden geneeskundig advies in te winnen. Artikel 5 : Wijze van begraven De begravingen worden uitgevoerd zonder onderscheid van cultus, filosofische of religieuse overtuiging, met uitzondering van de schriftelijke wilsbeschikking van de overledenen en de wensen van hun familie met betrekking tot de inscripties en symbolen die op de grafindicaties zullen worden vermeld. Bovengrondse begravingen worden niet toegelaten.

5 5 Doodkisten worden begraven in volle grond of grafkelders. Urnen met assen van een lijk kunnen: a) op de gemeentelijke begraafplaatsen : - worden begraven op het urnenveld, in al dan niet geconcedeerde percelen en al dan niet in een urnenkelder; - worden bijgezet in een grafkelder; - worden bijgezet in het columbarium in gesloten nissen, al dan niet-geconcedeerd; - worden uitgestrooid op het asverstrooiingsperceel; b) in de territoriale zee worden uitgestrooid; c) ter beschikking worden gesteld aan de nabestaanden voor asverstrooiing, asbewaring of asbegraving. In principe wordt in een kist slechts één stoffelijk overschot toegelaten. De burgemeester of diens gemachtigde kan de plaatsing in éénzelfde doodskist toelaten van het stoffelijk overschot van een moeder en haar doodgeboren kind of de stoffelijke resten van twee doodgeboren kinderen of vlak na de geboorte overleden kinderen. Zo de overledene drager is van een pacemaker of implantaat dat werkt op een batterij, wordt geen toelating tot begraving of crematie verleend, zolang dit niet werd verwijderd; Artikel 6 : Wie kan worden begraven Elkeen kan onder bepaalde voorwaarden een laatste rustplaats krijgen op de gemeentelijke begraafplaatsen. A. Gerechtigden op een kosteloze begraving - De personen welke op datum van hun overlijden ingeschreven zijn in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente; - De personen die krachtens hun statuut zijn vrijgesteld van inschrijving in het bevolkings- of vreemdelingenregister maar die er hun werkelijke verblijfplaats hebben. B. Gerechtigden op een graf-, columbarium-, urnenveldconcessie 1. Eigen inwoners of gelijkgestelden (gewoon concessietarief) a) Diegenen die ingeschreven zijn in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente, ongeacht waar het overlijden zich heeft voorgedaan; b) De personen die begunstigde zijn van een recht of begraving of bijzetting in een concessie; c) De personen die de gemeente Kampenhout hebben verlaten om in een bejaardentehuis hun intrek te nemen of bij hun verwanten, tot en met de 2 e graad te gaan inwonen om redenvan ouderdom of ziekte en in totaal minstens 20 jaar waren ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente Kampenhout of vroegere deelgemeenten; d) De personen die de gemeente minder dan 2 jaar hebben verlaten na er gedurende ten minste 20 jaar ononderbroken te hebben gewoond; e) Uitzonderlijk en voor zover de overledene een bijzondere relatie had met de gemeente en mits toestemming van het College van Burgemeester en Schepenen. De bewijsstukken moeten door de aanvrager worden geleverd. 2. Anderen (aangepast concessietarief) Elke andere persoon op voorwaarde dat wordt ingestemd met een concessie waarvan het retributiebedrag wordt vastgesteld aan het tarief "niet-inwoners".

6 6 C. Regeling asverstrooiingen Iedereen, ongeacht de woon- of overlijdensplaats kan worden uitgestrooid op een gemeentelijk asverstrooiingsperceel, mits betaling van de daartoe verschuldigde belasting. Artikel 7 : Grafrust Er is geen verplichte termijn van grafrust. De opgraving van een stoffelijk overschot of van een asurn met het oog op een andere vorm van begraving is mogelijk op gemotiveerd schriftelijk verzoek van de meest belanghebbende na toestemming van de burgemeester, ongeacht het tijdstip van de lijkbezorging. Als de overledene in een andere gemeente wordt herbegraven, moet de burgemeester van de gemeente waar hij wordt begraven ook toestemming verlenen. Indien geen laatste wilsbeschikking, kan voorkomend worden geopteerd voor een andere vorm van lijkbezorging. De bepalingen van art van het decreet van 16 januari 2004 zijn inzonderheid van toepassing. Het graf of de as moet bij begraving of bijzetting minimum 10 jaar worden bewaard. Artikel 8 : aanvang en beëindiging van termijnen Bij alle niet-geconcedeerde vormen van lijkbezorging, met uitzondering van asverstrooiing, begint de begravingtermijn te lopen op het moment van de ingebruikname van het graf, de columbariumnis of het urnenperceel. Een concessie wordt verleend voor 30 jaar en neemt aanvang op datum van de concessieverlening of verlenging door het college van burgemeester en schepenen. Voor asverstrooiingen kunnen geen termijnen worden bepaald. Het eindigen van een termijn, om welke reden dan ook, heeft steeds tot gevolg dat : - de termijn nooit meer kan worden verlengd; - alle graftekens van rechtswege eigendom van de gemeente worden; - het graf kan worden ontruimd. De bijzondere bepalingen met betrekking tot de graven van historisch belang, de ere-graven en de begraving van kinderen en foetussen werd opgenomen in de artikels 56 tot en met 58 van onderhavig reglement. Artikel 9 : Bekendmakingen Bekendmakingen aangaande voorgenomen beslissingen omtrent een graf of begraafplaats of het aflopen van termijnen of om belanghebbenden de gelegenheid te bieden alsnog een concessie of concessiehernieuwing aan te vragen of om graftekens weg te nemen, geschieden steeds op dezelfde wijze. Dit gebeurt, behoudens ingeval vaststelling van verwaarlozing, door gedurende één jaar voorafgaand aan het verlopen van een termijn of de voorziene uitvoering van een beslissing een bekendmaking hieromtrent aan het graf en alle ingangen van de begraafplaats uit te voeren. De verdere geëigende communicatiekanalen (website, gemeentelijk infoblad, ) kunnen eveneens worden aangewend.

7 7 Hierin worden belanghebbenden tevens gewezen op de gevolgen van het aflopen van de termijn of beslissing én de eventuele mogelijkheden die hen hieraan voorafgaand openstaan. Artikel 10 : Niet-geconcedeerde graven Niet-geconcedeerde graven of nissen worden kosteloos bewaard gedurende een termijn van 15 jaar. Afhankelijk van de beschikbare ruimte op de begraafplaats kan deze termijn echter worden ingekort. De minimum grafrust van 10 jaar dient steeds te worden gerespecteerd. Ingeval van inkorting kan herbegraving plaatsvinden op voorwaarde dat wordt geopteerd voor een concessie. De gemotiveerde aanvragen dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en schepenen dat hiertoe beslissingsbevoegdheid heeft. De bepalingen van art. 9 van onderhavig reglement zijn van toepassing, ongeacht de reden om inkorting van termijn toe te kennen. In een niet-geconcedeerd perceel of niet-geconcedeerde columbariumnis wordt maximaal één stoffelijk overschot toegelaten, tenzij in uitzonderlijke gevallen bij gelijktijdige begraving of asbijzetting. Het absolute maximum wordt op twee kisten of asurnen bepaald. De bouw van ondergrondse constructies (grafkelders) wordt niet toegelaten. Wanneer een niet-geconcedeerde begraving, om welke reden ook een einde neemt, kan het graf worden ontruimd, mits inachtneming van de wettelijk voorgeschreven bekendmakingsprocedure, en worden de niet-weggenomen graftekens eigendom van de gemeente. Binnen één maand na het verstrijken van de bekendmakingstermijn hebben de nabestaanden het recht deze op eigen kosten en op eigen risico te verwijderen en er vrij over te beschikken. Artikel 11: Omzetting in concessie De niet-geconcedeerde graven of nissen kunnen, na goedkeuring door het schepencollege, binnen de termijn van 15 jaar op schriftelijke aanvraag van enige belanghebbende worden omgezet in een concessie mits herbegraving in een geconcedeerd perceel of bijzetting in een geconcedeerde nis. De ontgraving zal worden uitgevoerd door een privé-firma, aangesteld door het gemeentebestuur, op kosten van aanvrager, zijnde : - de ontgravingskost op zich; - de kosten voor het overbrengen van de graftekens; - de verschuldigde gemeentelijke belasting op ontgravingen. De overbrenging van een asurn van een niet-geconcedeerde vorm van lijkbezorging naar een geconcedeerde vorm gebeurt door het gemeentepersoneel. Een omzetting is geen verlenging en start dus op datum van de eerste ingebruikname van het graf of de nis. Deze bepaling geldt niet voor de concessies die werden verleend in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 11 mei 2006 houdende goedkeuring mogelijke omzetting in nieuwe graf- /columbarium-/urnenveldconcessies van vervallen niet-geconcedeerde begravingen of asbijzettingen.

8 8 Hoofdstuk II : Concessies Artikel 12: Definitie Op de gemeentelijke begraafplaatsen kunnen, zolang de omvang van de begraafplaats dit mogelijk maakt, concessies worden verleend. Deze hebben betrekking op : - ofwel een perceel grond - ofwel een perceel grond met een ondergrondse constructie - ofwel een nis in het columbarium. De columbarium- en urnenveldconcessies worden verleend onder dezelfde voorwaarden als de grafconcessies. Het verlenen van een concessie door de gemeentelijke overheid houdt geen verhuring of verkoop in, maar wel een tijdelijk gebruiksrecht van een perceel of een nis in een afgescheiden plaats met een bijzondere en nominatieve bestemming nl. de opberging van niet-gecremeerde of gecremeerde lichamen. Er mag aan de concessie nooit een andere bestemming worden gegeven dan die waarvoor ze werd verleend. De concessies zijn nominatief bepaald en derhalve onoverdraagbaar. Artikel 13: Voorwerp Eenzelfde concessie kan dienen: - voor de aanvragers, zijn echtgenoot, zijn bloed-of aanverwanten; - voor personen daartoe aangewezen door de concessiehouder en die daartoe bij de gemeentelijke overheid hun wil te kennen hebben gegeven. Elke natuurlijke en rechtspersoon kan een concessieaanvraag indienen ten behoeve van een derde en van diens bovengenoemde(n). Wanneer iemand overlijdt terwijl hij/zij op dat ogenblik een feitelijk gezin vormde, kan de overlevende een concessie aanvragen. In bestaande concessies waarbij niet nominatief is bepaald voor wie de concessie is bestemd, mag worden begraven zolang de bestaande grafkelders niet zijn volzet, of indien geen grafkelder, zolang er nog begraafruimte is op het betrokken perceel. Het maximum aantal begravingen of bijzettingen wordt vastgesteld in die zin dat per 2m² verleende concessie maximaal twee lichamen of urnen met as van gecremeerde lijken of één lichaam en één urne een laatste rustplaats kunnen krijgen, ongeacht of er al dan niet een grafkelder werd geplaatst. In geval van betwisting over een al dan niet verleende concessie berust de bewijslast van het bestaan van de concessie en voor hoeveel personen deze werd verleend bij de persoon die beweert de concessiehouder of een begunstigde te zijn. Geschillen betreffende de begravingen in een concessie worden beslecht door de rechtbank van eerste aanleg of ingeval van hoogdringendheid door de voorzitter van de rechtbank die zitting houdt in kortgeding. Het is aan de meest gerede partij om eventueel een gerechtelijke procedure op te starten.

9 9 Artikel 14: Aanvraag De concessie wordt schriftelijk aangevraagd met het formulier "Concessieaanvraag op de gemeentelijke begraafplaatsen". Wanneer één of meerdere begunstigden niet de echtgenoot, noch de bloed- of aanverwant zijn van de aanvrager, worden de concessieaanvragen ondertekend, niet alleen door de aanvrager zelf, maar ook "voor akkoord" door alle begunstigden. Deze regeling geldt ook voor de leden van een religieuze gemeenschap. Deze verplichting moet niet worden nageleefd, wanneer gebruik wordt gemaakt van de in artikel 13, derde lid bepaalde mogelijkheid (feitelijk gezin). De schriftelijke concessieaanvragen vermelden de identiteit van de persoon of personen in wiens of wier voordeel ze worden ingediend. Bij toepassing van art. 13, eerste alinea, tweede punt, wordt de concessieaanvraag ondertekend door de persoon of personen in wiens of wier voordeel ze wordt ingediend. Concessies kunnen worden verleend voor het overlijden van de begunstige of één der begunstigden. Artikel 15 : Toekenning De concessies worden enkel toegestaan op de plaatsen daarvoor aangewezen op de gemeentelijke begraafplaatsen. In geen geval mag een concessie worden verleend op de plaats bestemd voor de nietvergunde lijkbezorgingen. Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd concessies te verlenen conform de modaliteiten, tarieven en reglementering, zoals vastgesteld op het ogenblik van de concessieaanvraag. Artikel 16 :Duur Een concessie wordt verleend voor 30 jaar en neemt aanvang op de datum van de concessieverlening door het college van burgemeester en schepenen, ongeacht de datum van eerste ingebruikname of latere bijzetting. Bij omzetting van een niet-geconcedeerde vorm van lijkbezorging naar een geconcedeerde vorm van lijkbezorging neemt de concessie een aanvang op datum van de eerste begraving. Bij de aanvragen in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 11 mei 2006 waarbij de mogelijkheid wordt geboden om vervallen begravingen (al dan niet geconcedeerd) gedurende een éénmalige overgangsperiode om te vormen tot een nieuwe concessie geldt de datum van de bestuurlijke beslissing houdende nieuwe concessietoekenning als aanvangsdatum. Artikel 17 : Concessiehernieuwing Op aanvraag van enige belanghebbende kunnen opeenvolgende hernieuwingen worden toegestaan vóór de lopende concessietermijn is verstreken. Concessiehernieuwingen worden toegestaan door het college van burgemeester en schepenen onder de door de gemeenteraad vastgestelde voorwaarden die gelden op het ogenblik van de aanvraag tot hernieuwing. Na het overlijden van de concessiehouder kan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon een hernieuwingsaanvraag indienen. Hernieuwingen kunnen enkel geweigerd worden als blijkt dat op het moment van de aanvraag de concessie verwaarloosd is. Hernieuwing zonder bijzetting De concessie kan op uitdrukkelijke vraag voor een nieuwe periode worden hernieuwd voor het verstrijken van de concessietermijn. De duur van de hernieuwing bedraagt 20 jaar en neemt een

10 10 aanvang op datum van de gunstige beslissing van het college van burgemeester en schepenen houdende toekenning hernieuwingsaanvraag. Hernieuwing met bijzetting De concessie kan op uitdrukkelijke vraag voor een nieuwe periode worden hernieuwd naar aanleiding van elke nieuwe bijzetting in de concessie. De duur van de hernieuwing bedraagt 20 jaar en neemt een aanvag op datum van de gunstige beslissing van het college van burgemeester en schepenen houdende toekenning hernieuwingsaanvraag. In geval van hernieuwing van de concessie voor het verstrijken ervan of bij de laatste bijzetting wordt de retributie proportioneel berekend op het aantal jaren dat de hernieuwde concessie de vervaldatum van de vorige concessie overschrijdt en dit volgens onderstaande formule: Aantal jaren van de nieuwe concessietermijn die verschuldigde bedrag dat bij het to- De lopende concessietermijn overschrijdt X tale aantal jaren van de termijn v.d Nieuwe concessietermijn concessie hoort Een onvolledig jaar wordt beschouwd als een volledig jaar. Als geen hernieuwing wordt aangevraagd tussen de datum van de laatste bijzetting in de concessie en het verstrijken van de periode waarvoor deze werd verleend, blijft het graf bestaan gedurende een termijn van 10 jaar die begint te lopen op datum van de laatste begraving indien dit overlijden zich minder dan 10 jaar voor het verstrijken van de concessie heeft voorgedaan. Een aanvraag tot hernieuwing van een concessie kan niet meer worden ingediend na het verstrijken van de termijn van de oorspronkelijke concessie of de hernieuwingen ervan. Tevens wordt geen enkele nieuwe teraardebestelling of bijzetting toegestaan na het verstrijken van die termijn. Artikel 18 : Betaling Bij het aanvragen van een concessie of van een hernieuwing wordt de retributie : - bij de gemeenteontvanger gedeponeerd bij het indienen van de aanvraag; - indien de beslissing gunstig is, door het gemeentebestuur verworven. Artikel 19 : Concessiebeëindiging Het verstrijken van de termijn van de concessie mag niet tot gevolg hebben dat het stoffelijk overschot gedurende minder dan 10 jaren begraven blijft. Wanneer een concessie -om welke reden ook een einde neemt- kan het graf worden ontruimd en worden de niet weggenomen graftekens en de nog bestaande ondergrondse constructies van ambtswege eigendom van de gemeente die er vrij over beschikt, voor zover deze niet werden verwijderd binnen één maand na de bekendmakingstermijn op kosten en op risico van de nabestaanden. Na deze termijn wordt geen concessiehernieuwing meer toegestaan. A. Voortijdige ambtshalve beëindiging Het college van burgemeester en schepenen kan een geconcedeerd perceel of een geconcedeerde nis, wegens openbaar belang, dienstnoodwendigheden of in geval van wijziging van de bestemming van de begraafplaats (sluiting van de begraafplaats) voortijdig beëindigen. In dit geval kan de concessiehouder geen aanspraak maken op enige vergoeding.

11 11 De concessiehouder heeft wel het recht op het bekomen van een perceel van dezelfde oppervlakte of een nis van dezelfde grootte tot het einde van de concessietermijn op dezelfde of op een andere begraafplaats in de gemeente. De kosten voor: - het overbrengen van de stoffelijke overschotten - het overbrengen van de graftekens - desgevallend voor een vervangende grafkelder zijn ten laste van het gemeentebestuur. Het recht op het kosteloos bekomen van een nieuw perceel of nis is afhankelijk van het indienen van een schriftelijke aanvraag door enige belanghebbende, binnen een termijn van één jaar, volgend op de bekendmaking van de voorgenomen beslissing. De bekendmakingsprocedure in uitvoering van art. 9 van onderhavig besluit dient te worden gevoerd. B. Voortijdige beëindiging op aanvraag Op schriftelijk verzoek van de concessiehouder of na zijn overlijden op schriftelijk verzoek van alle overlevende begunstigden of bij overlijden van alle overleden begunstigden op schriftelijk verzoek van de meest belanghebbende kan het college van burgemeester en schepenen : - een concessie voortijdig beëindigen; - een geconcedeerd graf terugnemen wanneer het ongebruikt is gebleven of wanneer het ongebruikt is geworden tengevolge van de overbrenging van de stoffelijke overblijfselen. De betaalde concessieprijs kan noch geheel noch gedeeltelijk worden teruggevorderd. C. Definitieve beëindiging Om belanghebbenden de gelegenheid te bieden alsnog een concessiehernieuwing aan te vragen wordt gedurende één jaar voorafgaand aan het verlopen van de concessie de bekendmaking gedaan zoals bepaald in artikel 9 van onderhavig besluit. Na deze termijn wordt geen concessiehernieuwing meer toegestaan. Wanneer een concessie definitief een einde neemt, zal na beslissing van het schepencollege, het graf worden ontruimd. Nieuwe begravingen worden op de geruimde percelen toegelaten : a) zonder ontknekeling, indien de resterende stoffelijke resten op een zodanige diepte liggen dat nieuwe begravingen kunnen worden uitgevoerd conform de vigerende wetgeving, d.w.z. bij begraving in volle grond moet een laag grond van ten minste 30 cm dikte kunnen worden aangebracht boven iedere doodskist of lijkwade en boven de bovenste doodskist of lijkwade dient zich een laag grond van ten minste 65cm te bevinden. b) na ontknekeling van de gronden, waarbij de stoffelijke resten worden overgebracht naar een ossuarium op een gemeentelijke begraafplaats of worden gecremeerd, rekening houdend met eventuele laatste wilsbeschikkingen van de overleden personen. Artikel 20 : Eeuwigdurende concessies Algemeen principe : - Telkens na vijftig jaar en zonder vergoeding kan de concessie, die krachtens het keizerlijk decreet van 23 prairial jaar XII, werd verleend voor de inwerkingtreding van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging op schriftelijke aanvraag worden hernieuwd voor een termijn van 50 jaar.

12 12 - Hiertoe wordt gedurende één jaar voorafgaand aan het verlopen van de concessie een bekendmaking aan het graf en de ingang van de begraafplaats geplaatst. Andere geëigende communicatiekanalen kunnen eveneens worden aangewend in de bekendmakingsprocedure. - Voor het overige gelden de bepalingen van het gemeenteraadsbesluit d.d. 11 mei 2006 houdende goedkeuring bepalingen m.b.t. en hernieuwingsmogelijkheden (vervallen) altijddurende concessies. Hoofdstuk III : Lijkbezorging Artikel 21 : Aangifte en vaststelling Elk overlijden of het ontdekken van een stoffelijk overschot in de gemeente moet zonder verwijl worden aangegeven aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. Het overlijden wordt door de ambtenaar van de burgerlijke stand vastgesteld op basis van een getuigschrift van de behandelende geneesheer of de geneeshier die het overlijden heeft vastgesteld. Artikel 22 : Formaliteiten Degenen die voor de begraving instaan, regelen met het gemeentebestuur de formaliteiten betreffende de begraving. Bij ontstentenis daarvan wordt door het gemeentebestuur het nodige gedaan op kosten van de nalatenschap, behoudens vaststelling van onvermogen. Iedereen kan tijdens zijn leven vrijwillig een schriftelijke kennisgeving van zijn laatste wilsbeschikking bezorgen aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van zijn gemeente Die laatste wilsbeschikking kan handelen over de wijze van lijkbezorging, de asbestemming evenals het ritueel van de levensbeschouwing voor de uitvaartplechtigheid. De laatste wilsbeschikking dient te worden gerespecteerd. Bij twijfel of onenigheid is het de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in kortgeding die definitief uitsluitsel zal geven. Artikel 23 : Kisting Tot kisting mag slechts worden overgegaan nadat het overlijden werd vastgesteld door de ambtenaar van de burgerlijke stand, op voorlegging van het daartoe nodige medisch attest afgeleverd door de behandelende geneesheer of arts die het overlijden heeft vastgesteld of, wanneer het overlijden te wijten is aan een niet-natuurlijke doodsoorzaak na vrijgave van het lichaam door de Procureur des Konings; De burgemeester of zijn gemachtigde mag de kisting bijwonen. Het gebruik van doodskisten, foedralen, lijkwaden, producten en procedés die de natuurlijke en normale ontbinding van het lijk of de crematie beletten is verboden. De doodskisten moeten voldoen aan de wettelijke normen terzake, inzonderheid het besluit van de Vlaamse regering van 21 oktober 2005 tot bepaling van de voorwaarden waaraan een doodskist of ander lijkomhulsel moet voldoen. Een balseming of enige andere conserverende behandeling, voorafgaand aan de kisting, kan in de gevallen zoals voorzien in de artikelen 25, 26 en 27 van het besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 2004 tot organisatie, inrichting en beheer van begraafplaatsen en crematoria worden toegelaten. Behalve om te voldoen aan een rechterlijke beslissing mag de kist na kisting niet meer worden geopend.

13 13 Artikel 24 : Lijkenvervoer A. Algemeen Het lijkenvervoer wordt waargenomen door private ondernemingen, die de nodige dragers ter beschikking stellen. Niet-gecremeerde lijken worden met een lijkwagen of op een passende wijze vervoerd. Behalve in de door de burgemeester speciaal toegestane gevallen (ondermeer moeder en kind, twee jonge kinderen) mag de lijkwagen maar één overledene tegelijkertijd vervoeren. Deze beperking geldt niet na ontruiming van graven bij vervoer van de stoffelijke resten naar een ossuarium of crematorium. Het vervoer van niet-gecremeerde lijken naar of van het grondgebied van de gemeente is verboden, behoudens toelating van de burgemeester of zijn gemachtigde. In geval van vervoer van het grondgebied van de gemeente wordt de machtiging slechts verleend op voorlegging van een document waaruit het akkoord blijkt van de burgemeester van de plaats van bestemming en mits voorlegging van een attest inzake laatste wilsbeschikking van de overledene. Uitsluitend in volgende gevallen mag een stoffelijk overschot zonder schriftelijke toestemming van de burgemeester of diens gemachtigde worden vervoerd : - bij een overlijden op de openbare weg of op voor het publiek toegankelijke plaatsen - bij overlijden in de gemeente en vervoer naar de kerk en/of de begraafplaats. Voor het vervoer naar een rouwcentrum buiten de gemeente, in afwachting van de lijkbezorging, kan door de burgemeester of diens gemachtigde aan een private onderneming een permanente toelating worden verleend. De verplaatsing van een stoffelijk overschot naar eender welke plaats mag niet gebeuren voordat het lijk werd onderzocht door de geneesheer die met de vaststelling van het overlijden werd belast. Indien er twijfel bestaat omtrent de doodsoorzaak, indien er tekenen zijn van een niet-natuurlijke doodsoorzaak of indien er aanwijzingen zijn van een epidemische of besmettelijke ziekte mag het stoffelijk overschot niet worden verplaatst voordat de nodige vaststellingen door de bevoegde personen/instanties werden gedaan. Het vervoer van gecremeerde lijken (as) is vrij, doch dient te gebeuren volgens de regels van welvoeglijkheid. B. Naar het buitenland Voor zover stoffelijke overschotten van de in België overleden personen naar het buitenland moeten worden vervoerd, is het vervoer, naargelang het geval, onderworpen aan de formaliteiten vermeld in : a) het KB van 8 maart 1967, wanneer het lijk moet worden vervoerd naar Luxemburg of Nederland; b) het akkoord van Straatsburg van 26 oktober 1973, wanneer het lijk moet worden vervoerd naar een ander land dan vermeld onder a) en dat het akkoord van Straatsburg heeft ondertekend; c) het Regentsbesluit van 20 juni 1947, wanneer een lijk moet worden vervoerd naar een land, niet bedoeld in a) of b).

14 14 Artikel 25 : Mortuarium De mortuaria dienen voor : 1. het bewaren in afwachting van de begraving, van de gevonden lijken die nog dienen te worden geïdentificeerd; 2. het ontvangen van het stoffelijk overschot van overleden personen die niet kunnen worden bewaard op de plaats van overlijden of hun woonplaats; 3. het opnemen van lijken waarop ingevolge rechterlijke beslissing een lijkschouwing moet worden verricht; 4. het bewaren van stoffelijke overschotten voor vrijwaring van de openbare gezondheid; 5. het bewaren van lijken waarvan de overbrenging is gevraagd door de familie of, bij ontstentenis door elke belanghebbende, na machtiging van het gemeentebestuur. Bij gebrek aan een ingericht gemeentelijk mortuarium worden in artikel 25 vermelde overschotten overgebracht naar een door het gemeentebestuur hiertoe aangewezen funerarium. Bij toepassing van art worden de kosten voor overbrenging en bewaring door het gemeentebestuur verhaald op de aanvrager(s). In de andere gevallen worden deze kosten gedragen door het gemeentebestuur. De lijken mogen slechts naar het mortuarium of vervangend funerarium worden overgebracht na schriftelijke toelating van de burgemeester of diens gemachtigde. Artikel 26 : Bepalingen begravingen De begravingen worden volgens plan, in regelmatige volgorde uitgevoerd. Dit plan wijst de percelen aan voor begraving in volle grond, grafkelders, urnenkelders, kindergraven, ereperk, foetusweide, alsook voor de bijzetting in de nissen van het columbarium en de asverstrooiingspercelen. Bovengrondse begravingen worden niet toegelaten. Er mogen maximum 2 stoffelijke overschotten bij elkaar worden geplaatst. Boven de bovenste kist bevindt zich een laag grond van ten minste 65 cm en tussen de twee kisten wordt een laag grond van minimum 30 cm aangebracht. De afstand tussen de doodskisten en lijkwaden bedraagt ten minste 60 cm. Urnenvelden hebben een diepte van 50 cm onder het maaiveld. De overige bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 2004 tot organisatie, inrichting en beheer van de begraafplaatsen blijven onverminderd van toepassing. Artikel 27 : Taak gemeente Uitsluitend gemachtigden van de gemeente zijn ertoe bevoegd te zorgen voor : - het aanhechten van een loden plaatje met jaartal en volgnummer van de begraving aan de kist of de urn; - het openen en sluiten van bestaande grafkelders; - het openen, plaatsen, afsluiten van de nis in een columbarium door middel van een afdekplaat; - het bedienen van het asverstrooiingstoestel.

15 15 De begraving, bewaring in een columbarium of uitstrooiing van de as op de gemeentelijke begraafplaats met nauwkeurige aanduiding van de plaats ervan wordt opgetekend in een gemeentelijk register. Voor de uitstrooiing van de as beperkt de nauwkeurige aanduiding van de plaats zich tot de vermelding van de strooiweide. Het register wordt op het einde van elk jaar gesloten en vastgesteld door de burgemeester of zijn afgevaardigde en in de gemeentearchieven neergelegd. Artikel 28 : Lijkbezorging van behoeftigen Er wordt in een behoorlijke wijze voorzien in de lijkbezorging van behoeftigen waarvoor niemand anders bereid is dit te doen. De daaruit voortvloeiende kosten zijn ten laste van de gemeente, hetzij het van OCMW van het Vlaamse Gewest waar zij in de bevolkingsregisters, het vreemdelingen- of het wachtregister zijn ingeschreven. Voorwat betreft de bepaling "ten laste te nemen kosten" moet niet alleen worden rekening gehouden met een behoorlijke lijkbezorging (kisting en vervoer), doch ook met de laatste wilsbeschikking en het door de overledene gekozen begrafenisritueel. Het gemeentebestuur, hetzij het OCMW-bestuur komt niet tussen in andere eventuele kosten (rouwbrieven, rouwmaaltijden, ). Niemand, met uitzondering van de door de lokale overheid aangeduide begrafenisondernemer, kan een aanvraag tot terugbetaling richten aan het gemeentebestuur op basis van gemaakte kosten. In voorkomend geval zullen de kosten worden verhaald op de nalatenschap, voor zoverre die werd aanvaard; Bij gebrek aan een laatste wilsbeschikking of indien de laatste wilsbeschikking van de overledene voorziet in crematie, wordt het stoffelijk overschot overgebracht naar het crematorium. In voorkomend geval wordt de as na crematie uitgestrooid op de begraafplaats verbonden aan het crematorium of in voorkomend geval op een gemeentelijke begraafplaats, behalve wanneer de overledene een andere wijze van asbestemmng heeft gekozen. Artikel 29 : Grafcapaciteit en afmetingen percelen voor begravingen De capaciteit per laatste rustplaats wordt vastgesteld als volgt : - niet-geconcedeerde grond : 1 lichaam - geconcedeerde grond : max. 2 lichamen of 1 lichaam en een asurne - niet-geconcedeerde columbariumnis : 1 asurne - geconcedeerde columbariumnis : max. 2 asurnen - niet-geconcedeerd urnenveldperceel : 1 asurn - geconcedeerd urnenveldperceel : max. 2 asurnen. In uitzonderlijke gevallen bij gelijktijdige begraving of asbijzetting worden maximaal 2 kisten of asurnen in eenzelfde kuil of nis toegelaten. A. In volle grond De percelen voor het begraven in volle grond van een niet-gecremeerd lichaam zijn voor een persoon jonger dan 12 jaar max.180cm bij 80cm groot en voor een persoon vanaf 12 jaar 2m bij 1m groot. Voor de geconcedeerde percelen gelden dezelfde afmetingen. B. In grafkelder De geconcedeerde percelen voor het begraven in een grafkelder van twee lichamen of van één lichaam en één asurne zijn 2m bij 1m groot. C. In urnenveld De percelen voor het begraven van 1 of 2 asurnen op het urnenveld zijn 0,45m bij 0,35m groot groot. D. In columbarium De gesloten nissen voor bijzetting in het columbarium zijn bestemd voor 2 gecremeerde lichamen. De maximumafmetingen van de urn zijn : - hoogte : 28 cm

16 16 - diameter : 20 cm E. Strooiweide Een asuitstrooiing geschiedt op een daarvoor bestemd perceel van de begraafplaats door middel van een asverstrooiingstoestel. De strooiweide bestaat uit een droge bovenlaang en kan met gras of ander groen worden bezaaid. Hoofdstuk IV : Crematie Artikel 30 : Formaliteiten De crematie is onderworpen aan de formaliteiten bepaald bij het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, en latere wijzigingen. De schriftelijke aanvraag tot crematie dient te zijn vergezeld van volgende documenten : - een getuigschrift waarin de behandelend geneesheer of de geneesheer die het overlijden heeft vastgesteld, bevestigt dat de overledene een nauurlijke dood is gestorven en dat het lichaam al dan niet drager is van een pace-maker; - een verslag van de beëdigd geneesheer, aangesteld door de ambtenaar van de burgerlijke stand over het nagaan van de doodsoorzaken, waarin nogmaals wordt geattesteerd dat het om een natuurlijke doodsoorzaak gaat en dat het lichaam al dan niet drager is van een pacemaker; - een kopie van de identiteitskaart van de persoon die de aanvraag tot crematie ondertekent. De ondertekenaar mag eventueel een begrafenisondernemer zijn op voorwaarde dat hij hiertoe gemachtigd werd door de persoon die in de lijkbezorging voorziet. In voorkomend geval dient de machtiging alsook een kopie van de identiteitskaart van de procuratiehouder en -verlener te worden voorgelegd. Artikel 31 : Asbestemmingen Mogelijke asbestemmingen zijn : Begraving van de asurn op de begraafplaats; Bijzetting van de asurn in het columbarium van de begraafplaats; Uitstrooiing van de as op het daartoe bestemde perceel van de begraafplaats; Uitstrooiing van de as op de aan het grondgebied van België grenzende territoriale zee, zoals geregeld door het koninklijk besluit van 25 juli 1990, gewijzigd door het koninklijk besluit van 31 augustus Indien de overledene dit schriftelijk heeft bepaald, of bij gebrek aan schriftelijke bepaling door de overledene, op gezamenlijk schriftelijk verzoek, vooraleer de crematie plaatsvindt, van zowel de echtgenoot of van diegene met wie de overledene een feitelijk gezin vormde als van alle bloed- of aanverwanten van de eerste graad* of, indien het om een minderjarige gaat, op verzoek van de ouders of voogd, kan de as van gecremeerde lijken : worden uitgestrooid of begraven op een andere plaats dan de begraafplaats. De as mag niet worden uitgestrooid op het openbaar domein. Tot het openbaar domein behoren ondermeer de bevaarbare stromen en rivieren, de wegen en de stranden. Indien het een terrein betreft dat niet in eigendom is van de overledene of van zijn nabestaanden, is een voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar vereist; worden bewaard op een andere plaats dan de begraafplaats. De persoon die de as in ontvangst neemt, is verantwoordelijk voor de naleving van deze bepalingen. In voorkomend geval wordt de identiteit van diegene die de as in ontvangst neemt, vermeld op de toelating tot crematie, alsook de exacte plaats waar de as zal worden uitgestrooid, bewaard of begraven. De asverstrooiing of begraving gebeurt aansluitend op de crematie.

17 17 Op verzoek van de echtgeno(o)t(e) en van de bloed- en aanverwanten in de eerste graad* kan op eenvoudig verzoek en als er geen geschreven wilsbeschikking hierover van de overledene bestaat, een gedeelte van de as van het gecremeerde lijk meenemen. Deze hoeveelheid is klein en van symbolische aard. De deling vande as kan uitsluitend in het crematorium waar de lijkverbranding plaats had, worden uitgevoerd. Deze maatregel kan niet retro-actief worden toegepast. *Het in artikel 31; tweede lid en derde lid bedoeld gezamenlijk schriftelijk verzoek van zowel de echtgenoot of van diegene met wie de overledene een feitelijk gezin vormde als van alle bloed- of aanverwanten van de eerste graad wordt ingediend op verantwoordelijkheid van de aanvrager(s). Het gemeentebestuur dient geenszins de volledigheid en correctheid van de vermeldingen na te gaan. Artikel 32 : Wijziging bestemming Onverminderd de naleving van de laatste wilsbeschikking inzake de wijze van lijkbezorging, overeenkomstig artikel 15 van het decreet van 16 januari 2004, kan een asurn, onder verantwoordelijkheid op schriftelijke vraag van de nabestaanden en mits toestemming van de burgemeester, worden opgegraven om te worden verstrooid of om te worden bijgezet. Geen enkele periode van grafrust dient te worden gerespecteerd met dien verstande dat de as, behoudens ingeval van asverstrooiing, gedurende 10 jaar moet worden bewaard. Alle kosten verbonden aan de ontgraving worden gedragen door de aanvrager. Wanneer, om welke reden ook, een einde komt aan de bewaring of begraving van de as, al dan niet ter beschikking gesteld aan de nabestaanden, wordt de as uitgestrooid op: - het gemeentelijk asverstrooiingsperceel van de begraafplaats waar de as werd begraven of bewaard; - een gemeentelijk asverstrooiingsperceel naar keuze van de nabestaanden, mits akkoord van de burgemeester, indien de as werd ter beschikking gesteld van de nabestaanden. Artikel 33 : ASVERSTROOIINGSPERCELEN Op de asverstrooiingspercelen op de openbare begraafplaatsen mogen geen voorwerpen worden geplaatst (ondermeer herinneringsbeelden), die de normale groei van het gras belemmeren. Bloemen en kransen zijn toegelaten, voor zover een volgende asverstrooiing hierdoor niet wordt belemmerd. De strooiweiden mogen niet worden betreden door bezoekers van de begraafplaats. Hoofdstuk V : Opgravingen en ontruimingen Artikel 34 : Opgravingen Opgravingen zijn mogelijk op bevel van : - de gerechtelijke overheid; - de burgemeester. Het verlenen van toestemming tot opgraving door de burgemeester kan enkel om ernstige redenen. De aanvraag terzake dient schriftelijk te worden ingediend door de meest belanghebbende. - bij terugneming van een geconcedeerd perceel of geconcedeerde nis wegens openbaar belang of dienstnoodwendigheden; - bij wijziging van de bestemming van de begraafplaats; Alleen in geval van een gerechtelijke opdracht, indien een nieuwe doodskist noodzakelijk blijkt of bij wijziging van de vorm van lijkbezorging mag de kist worden geopend.

18 18 Artikel 35 : Herbegravingen In geval van herbegraven moet door de burgemeester een toelating worden verleend tot herbegraven op een gemeentelijke begraafplaats. Als een overledene in een andere gemeente wordt herbegraven, moet zowel de burgemeester van de gemeente waar hij wordt herbegraven, toestemming verlenen voor het opgraven van een stoffelijk overschot. Het stoffelijk overschot moet onmiddellijk, in een lijkwagen op kosten van aanvrager, naar de nieuwe bestemming worden vervoerd en begraven, mits inachtneming van alle voorschriften terzake. In geval van crematie wordt de as behandeld overeenkomstig artikel 19 tot 24 van het decreet op de begraafplaatsen en lijkbezorging van 16 januari 2004 en eventuele latere wijzigingen. Artikel 36 : Aanvraag De aanvraag tot opgraving of herbegraving dient door de meest belanghebbende schriftelijk te worden gericht aan de burgemeester of diens gemachtigde. Onverminderd het recht van de burgemeester of diens gemachtigde om in de toelating bijzondere voorwaarden op te leggen, moeten steeds volgende schikkingen worden nageleefd : a) dag en uur waarop de opgraving zal gebeuren, worden in overleg met de dienst van de begraafplaatsen vastgesteld; b) het grafteken, de beplantingen en alle andere voorwerpen die het openleggen van het graf kunnen bemoeilijken of beletten moeten worden verwijderd door de aanvrager of familie vooraleer tot de opgraving kan worden overgegaan; c) het openleggen van het graf, het lichten van de kist uit het graf en het vullen van de kuil gebeurt door de zorgen van een private onderneming en dit onder toezicht van de kerkhofbewaarder en/of politie; d) het openen en sluiten van grafkelders gebeurt steeds door het gemeentepersoneel; e) alle handelingen met betrekking tot het openen van de nis, het uitnemen van de urn uit de nis en het terug sluiten van de nis worden uitgevoerd door de zorgen van het gemeentepersoneel. Artikel 37 : Nadere bepalingen. Behalve bij gerechtelijk bevel worden vanaf 1 oktober tot 30 november en op zaterdagen, zon- en feestdagen geen opgravingen verricht. Tijdens de opgraving wordt de plaats ervan voor het publiek visueel afgeschermd. Er moet tot een opgraving worden overgegaan in tegenwoordigheid van de grafmaker en een gemachtigde door de burgemeester aangesteld, die er verslag van opmaakt. Zij kunnen de vernieuwing van de kist voorschrijven, indien zij zulks nodig achten en elke andere maatregel nemen die van dien aarde is dat de welvoeglijkheid en de openbare gezondheid worden beschermd, zulks op kosten van de aanvrager, behalve indien de ontgraving het gevolg is van een gerechtelijke of bestuurlijke beslissing. Opgravingen worden enkel uitgevoerd door een privé-firma hiertoe aangesteld. Een lid of afgevaardigde van de familie mag de opgraving bijwonen. Bij de opgraving moet het kerkhof gesloten blijven. Artikel 38 : Vervoer

19 19 Tijdens het vervoer van onverteerde resten wordt gebruik gemaakt van een al dan niet herbruikbare lucht- en vloeistofdichte kist. Zo de kist uitsluitend voor het vervoer is bestemd,, mag deze vervaardigd zijn uit niet-afbreekbaar materiaal. Als de bestemming van het lijk buiten de begraafplaats van opgraving is gelegen, moet het lijk in afwachting van vervoer worden bewaard in een lucht- en lekdichte kist. Het vervoer gebeurt in een lijkwagen. Artikel 39 : Kosten De prijs- en betalingsmodaliteiten voor de opgraving worden in het belastingreglement vastgesteld door de gemeenteraad. Indien de opgraving gebeurt op verzoek van de nabestaanden of belanghebbenden worden alle hieraan verbonden kosten (opgravingskost, nieuwe kist, vervoer, belasting,.) integraal gedragen door de aanvrager(s). Is de opgraving het gevolg van een bestuurlijke beslissing of gerechtelijk bevel, worden de kosten gedragen door de gemeentelijke overheid. Artikel 40 : Ontruimingen Ontruimingen kunnen plaatsvinden : - nadat de termijn van een graf of een nis, om welke reden ook, verlopen is; - na voortijdige beëindiging van een concessie (hetzij ambtshalve hetzij op verzoek) Indien de ontruiming betrekking heeft op één of meer niet-gecremeerde lichamen, zullen de onverteerde resten ofwel: - in een hiertoe aangewezen algemeen graf, zogenaamd ossuarium worden geplaatst; - worden gecremeerd, rekening houdend met eventuele laatste wilsbeschikkingen van de overleden personen; - op een diepte in dezelfde kuil worden begraven zodat latere begravingen, rekening houdend met de bepalingen terzake kunnen worden uitgevoerd. - In het geval de ontruiming betrekking heeft op één of een beperkt aantal gecremeerde lichamen, zal de as worden uitgestrooid op het asverstrooiingsperceel op de begraafplaats. De ontruimingskosten worden integraal gedragen door het gemeentebestuur. Voor zover de ontruiming kadert in het definitief verwijderen van een graf tengevolge van beëindiging begraving-/concessietermijn of tengevolge van een bestuurlijke beslissing dienen de bekendmakingsregels zoals bepaald in art. 9 van onderhavig reglement te worden gerespecteerd. Hoofdstuk VI : Graftekens, bouw- en beplantingswerken Artikel 41: Recht op en aanvraag tot plaatsing graftekens Tenzij de overledene anders heeft beschikt of zijn verwanten zich ertegen verzetten, heeft eenieder het recht op het graf van zijn vriend of verwant een grafteken te laten aanbrengen. Ze moeten zodanig geplaatst en onderhouden worden dat ze de veiligheid en doorgang niet belemmeren en zonder enige schade aan te brengen. Voorafgaand aan de aflevering van de toelating tot plaatsing van een grafteken door het college van burgemeester en schepenen dient een plan van het ontworpen grafteken met tekst van het inschrift, opgave van het materiaal waarin het zal worden uitgevoerd en opgave van de afmetingen in tweevoud op een duidelijke schaal ter goedkeuring te worden voorgelegd. Eén exemplaar wordt ofwel met akkoordverklaring ofwel met eventuele opmerkingen terug gezonden.

20 20 Artikel 42 : Minimale afstand De minimale afstand tussen een graf en de perceelsgrens van de begraafplaats bedraagt één meter. Artikel 43 : Type grafzerk Volgende types van grafzerken worden toegelaten : - begravingen in niet-geconcedeerde grond : klassiek type zerk met rugstuk en liggend gedeelte; - begravingen in geconcedeerde grond met grafkelder : klassiek type zerk met rugstuk en liggend gedeelte; - begravingen in geconcedeerde grond zonder grafkelde : zerktype met enkel rugstuk (geen liggend gedeelte). Artikel 44 : Afmetingen graftekens - Kindergraf : max. 1.80m x 0,80m - Niet-geconcedeerde graven : 2m x 1m - Geconcedeerde graven : 2m x 1 m - De rugzijde van de graftekens is nooit hoger dan 1m, voor kindergraven max. 0,75cm en voor urnezerken max. 0,50m - Voor eventuele liggende graftekens op de urnenvelden geldt de standaardafmeting van 40cm bij 40 cm. - De columbariumplaten zijn standaard vanwege de grootte van de nissen. - Urnezerken : 0,45m bij 0,35m Artikel 45 : Verplichtingen Op het perceel, waarin een stoffelijk overschot werd begraven, moet uiterlijk zes maanden na de begraving een duurzaam grafteken aanwezig zijn, waarop is minimaal is aangebracht de naam en voornaam van de overledene eventueel aangevuld met jaartal van geboorte of overlijden, alsook de naam, voornaam van de nog levende partner. Indien hieraan na zes maanden of tijdens de verdere duur niet voldaan is, kan in geval van een concessie deze vervallen worden verklaard, en/of op kosten van de belanghebbende(n) door de gemeente alsnog een gedenkteken worden geplaatst. Artikel 46 : Nadere bepalingen Elk bouw-, beplantings- of aanaardingswerk en elke plaatsing van graftekens is verboden op zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen. De uitgegraven grond wordt afgevoerd door toedoen en op kosten van de aangestelde onderneming voor de plaatsing van de (ondergrondse) constructie. Het is niet toegelaten graftekens te plaatsen die door hun vorm, kleur, afmetingen, hun opschriften of aard van de materialen de zindelijkheid, gezondheid, veiligheid en rust op de begraafplaats of het uitzicht hiervan kunnen verstoren. De graftekens zijn gedurende de concessie eigendom van de nabestaande of belanghebbende en moeten zodanig opgericht en onderhouden worden dat zij de veiligheid en doorgang niet belemmeren en zonder schade aan te brengen aan de aangrenzende graftekens en graven. Indien een dubbele concessie wordt aangekocht, dient er een aanduiding voorzien te worden dat het nog ongebruikte perceel van de concessie hiertoe is gereserveerd. In principe dient hiertoe een duurzaam teken op het perceel te worden voorzien. In geval van het urnenveld kan worden gekozen voor afdekking met een urnendeksel voorzien van een eenvormig naamplaatje aangeleverd door het gemeentebestuur.

Artikel 1. Het huishoudelijk reglement op gemeentelijke begraafplaatsen, zoals hieronder weergegeven, goed te keuren.

Artikel 1. Het huishoudelijk reglement op gemeentelijke begraafplaatsen, zoals hieronder weergegeven, goed te keuren. Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2; Gelet op de artikelen 15bis, 2, tweede lid, 23bis en 32 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de

Nadere informatie

Zitting van 25 februari 2008. Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op de artikelen 42 en 64;

Zitting van 25 februari 2008. Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op de artikelen 42 en 64; UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 25 februari 2008 Aanwezig : G. Naeyaert, voorzitter, N. De Cuyper, burgemeester, P. Vanthournout, A. Verhelst, W. Depoorter, L. Denolf, E.

Nadere informatie

reglement begraafplaatsen aanpassing Gelet op het reglement op de begraafplaatsen dd ; Gelet op het bericht dd. 16 februari 2015 van dhr.

reglement begraafplaatsen aanpassing Gelet op het reglement op de begraafplaatsen dd ; Gelet op het bericht dd. 16 februari 2015 van dhr. reglement begraafplaatsen aanpassing Gelet op het reglement op de begraafplaatsen dd 16.12.2015; Gelet op het bericht dd. 16 februari 2015 van dhr. Michaël Cornelis, Afdeling Lokale Financiën, Agentschap

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN Goedgekeurd door de gemeenteraad 23 februari 2013 Artikel 1 de gemeenteraadbeslissing van 18 september 2008 houdende goedkeuren huishoudelijk reglement begraafplaatsen

Nadere informatie

Reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging

Reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging Reglement Reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging Vastgesteld door de gemeenteraad op 5 december 2007 Afdeling I : algemene bepalingen Art. 1 : De gemeente beschikt over vijf gemeentelijke begraafplaatsen:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN HOOFDSTUK 1 : ALGEMEEN Artikel 1 De teraardebestelling van stoffelijke overschotten is mogelijk op de werkdagen van 09.00 uur tot 12.00

Nadere informatie

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN HERENT

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN HERENT POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN HERENT AFDELING 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Elk overlijden in de gemeente moet zonder verwijl en uiterlijk de eerstvolgende werkdag

Nadere informatie

Reglement begraafplaats

Reglement begraafplaats Reglement begraafplaats Algemeen reglement Artikel 1: De begraafplaats Hofheide is een Intergemeentelijke Begraafplaats onder het beheer van de Intergemeentelijke samenwerking voor crematoriumbeheer in

Nadere informatie

Goedkeuren huishoudelijk reglement begraafplaatsen

Goedkeuren huishoudelijk reglement begraafplaatsen BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet Goedkeuren huishoudelijk reglement begraafplaatsen Artikel 1 Artikel 2 de gemeenteraadbeslissing van 23 februari 2012 houdende

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 7 mei 2010)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 7 mei 2010) GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 7 mei 2010) AFDELING 1 VASTSTELLING OVERLIJDEN, LIJKBEZORGING, BEGRAVINGEN EN ONTGRAVINGEN

Nadere informatie

De categorieën vermeld onder de nrs. 4 en 5 worden wat de retributie betreft gelijkgesteld met de inwoners.

De categorieën vermeld onder de nrs. 4 en 5 worden wat de retributie betreft gelijkgesteld met de inwoners. REGLEMENT OP BEGRAAFPLAATSEN Titel 1:INRICHTING EN BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATSEN 1.1 Bestaande begraafplaatsen in de gemeente Laarne Artikel 1: de gemeente Laarne beschikt over 2 begraafplaatsen: a) De

Nadere informatie

Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging (Belgisch Staatsblad van 10 februari 2004), gewijzigd bij de decreten van:

Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging (Belgisch Staatsblad van 10 februari 2004), gewijzigd bij de decreten van: 1 Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging (Belgisch Staatsblad van 10 februari 2004), gewijzigd bij de decreten van: - 10 november 2005 (B.S. van 15 december 2005); - 18 april

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke begraafplaatsen

Huishoudelijk reglement gemeentelijke begraafplaatsen HOOFDSTUK 1: ALGEMEENHEDEN Artikel 1 Op de gemeentelijke begraafplaatsen van Berlare is de begraving van stoffelijke overschotten en asurnen, de bijzetting van asurnen in het columbarium en de asuitstrooiing

Nadere informatie

Retributiereglement van 23 december 2014 op de begraafplaatsen, verkoop en plaatsing van graf- en of urnenkelders en columbariumnissen

Retributiereglement van 23 december 2014 op de begraafplaatsen, verkoop en plaatsing van graf- en of urnenkelders en columbariumnissen Retributiereglement van 23 december 2014 op de begraafplaatsen, verkoop en plaatsing van graf- en of urnenkelders en columbariumnissen De gemeenteraadsbeslissing van 29 maart 2011 houdende aanpassing van

Nadere informatie

Model van politieverordening op de begraafplaats(en) Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2;

Model van politieverordening op de begraafplaats(en) Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2; 1 Model van politieverordening op de begraafplaats(en) Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2; Gelet op de artikelen 15bis, 2, tweede lid, 23bis en 32 van

Nadere informatie

BEGRAAFPLAATS WESTLEDE ALGEMEEN REGLEMENT

BEGRAAFPLAATS WESTLEDE ALGEMEEN REGLEMENT BEGRAAFPLAATS WESTLEDE ALGEMEEN REGLEMENT BEGRAAFPLAATS "WESTLEDE" - ALGEMEEN REGLEMENT Artikel 1 : Artikel 2 : Artikel 3 : Artikel 4 : Artikel 5 : Artikel 6 : Artikel 7 : Artikel 8 : Artikel 9 : Begraafplaats

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. op de begraafplaatsen en de lijkbezorging TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. op de begraafplaatsen en de lijkbezorging TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Stuk 1864 (2003-2004) Nr. 11 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 7 januari 2004 ONTWERP VAN DECREET op de begraafplaatsen en de lijkbezorging TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie : 1864 (2003-2004)

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30 oktober 2012.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30 oktober 2012. HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30 oktober 2012. Artikel 1 Er kunnen grond- of columbariumconcessies worden verleend op de door ons beheerde

Nadere informatie

POLITIEVERORDENING OP DE BEGRAAFPLAATSEN

POLITIEVERORDENING OP DE BEGRAAFPLAATSEN POLITIEVERORDENING OP DE BEGRAAFPLAATSEN Art. 1: De gemeente beschikt over 8 begraafplaatsen gelegen te Elst, Everbeekbeneden, Everbeek-boven, Michelbeke, Nederbrakel, Opbrakel, Parike en Zegelsem. I.

Nadere informatie

GEMEENTE DILBEEK. Gemeentelijk reglement op de begraafplaatsen

GEMEENTE DILBEEK. Gemeentelijk reglement op de begraafplaatsen GEMEENTE DILBEEK Gemeentelijk reglement op de begraafplaatsen Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2; Gelet op de artikelen 15bis, 2, tweede lid, 23bis

Nadere informatie

POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN

POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN Van kracht vanaf 1 september 2006 Vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 3 juli 2006 1 De raad in openbare zitting, Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid de

Nadere informatie

POLITIEVERORDENING. Begraafplaatsen

POLITIEVERORDENING. Begraafplaatsen POLITIEVERORDENING Begraafplaatsen A. Algemene bepalingen Artikel 1 De gemeente beschikt over 3 begraafplaatsen gelegen te Denderleeuw - Toekomststraat, Iddergem - Kloosterstraat, Welle Welleplein. Artikel

Nadere informatie

Politiereglement op de begraafplaatsen

Politiereglement op de begraafplaatsen Politiereglement op de begraafplaatsen Afdeling 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Elk overlijden in de gemeente wordt zonder verwijl aangegeven aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit geldt eveneens

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging;

Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging; Belasting op het begraven. Aanpassing. DE RAAD, Juridische overwegingen Gelet op de artikelen 41, 162 en 170 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 42, 186 en 253 van het Gemeentedecreet; Gelet op het

Nadere informatie

Reglement Huishoudelijk reglement gemeentelijke begraafplaatsen

Reglement Huishoudelijk reglement gemeentelijke begraafplaatsen Reglement Huishoudelijk reglement gemeentelijke begraafplaatsen Verklarende woordenlijst Afdekplaat stenen plaat ter afdekking van columbariumnis Afdeksteen steen ter afdekking van urnenkelder Begraafplaats

Nadere informatie

REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN. HOOFDSTUK 6: BEGRAAFPLAATSEN Begraafplaatsreglement goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28.06.

REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN. HOOFDSTUK 6: BEGRAAFPLAATSEN Begraafplaatsreglement goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28.06. REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN HOOFDSTUK 6: BEGRAAFPLAATSEN Begraafplaatsreglement goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28.06.2012 AFDELING 6.1 Algemene bepalingen Artikel 6.1.0.1 : definities Voor

Nadere informatie

Gemeentelijke begraafplaatsen

Gemeentelijke begraafplaatsen Gemeentelijke begraafplaatsen gemeenteraad van 25 februari 2013 Artikel 1 De gemeente Boortmeerbeek beschikt over drie begraafplaatsen: - Boortmeerbeek (Rijmenamsebaan) kadaster: Boortmeerbeek, 1ste afdeling,

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement voor de parkbegraafplaats en de oude begraafplaatsen

Gemeentelijk reglement voor de parkbegraafplaats en de oude begraafplaatsen Gemeentelijk reglement voor de parkbegraafplaats en de oude begraafplaatsen I. Algemeen Coördinatie van de raadsbesluiten van 28 januari 2008, 16 juni 2008, 3 november 2008, 13 september 2010, 3 december

Nadere informatie

Gelet op de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, in het bijzonder de artikelen 15bis, 2, tweede lid, 23bis en 32;

Gelet op de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, in het bijzonder de artikelen 15bis, 2, tweede lid, 23bis en 32; POLITIEREGLEMENT overlijden en begraafplaats Gelet op het strafwetboek artikels 143, 315 1, 340 en 526; Gelet op de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, in het bijzonder de artikelen

Nadere informatie

----------------------------------------------------------------------------- POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN CREMATORIA

----------------------------------------------------------------------------- POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN CREMATORIA ----------------------------------------------------------------------------- POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN CREMATORIA -----------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

POLITIEVERORDENING OP DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN

POLITIEVERORDENING OP DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN POLITIEVERORDENING OP DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikelen 117, 119, 119bis, 133 en 135, 2; Gelet op de artikelen 15bis, 2, tweede lid, 23bis en 32

Nadere informatie

Politieverordening op de begraafplaatsen

Politieverordening op de begraafplaatsen Politieverordening op de begraafplaatsen Art. 1: De gemeente beschikt over 6 openbare begraafplaatsen gelegen te : Glabbeek Bunsbeek Attenrode Kapellen Wever Zuurbemde. Art. 2: Er zijn geen privébegraafplaatsen

Nadere informatie

GEMEENTELIJK POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN DE LIJKBEZORGING

GEMEENTELIJK POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN DE LIJKBEZORGING GEMEENTELIJK POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN DE LIJKBEZORGING Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 29 maart 2012 DE GEMEENTERAAD, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid

Nadere informatie

Retributiereglement: Lijkbezorging

Retributiereglement: Lijkbezorging Retributiereglement: Lijkbezorging Datum vaststelling gemeenteraad : 25/11/2013 Geldigheidsduur : 01/01/2014-onbepaalde duur De Gemeenteraad, Overwegende dat de taksverordening op het vervoer van lijken

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 15 bis, 2, tweede lid, 23 bis en 32 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging;

Gelet op de artikelen 15 bis, 2, tweede lid, 23 bis en 32 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging; Politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging. DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 15 bis, 2, tweede lid, 23 bis en 32 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging;

Nadere informatie

Ingeval van internationaal lijkenvervoer is een conserverende behandeling toegestaan.

Ingeval van internationaal lijkenvervoer is een conserverende behandeling toegestaan. POLITIEREGLEMENT: BEGRAAFPLAATSEN Aangepast bij gemeenteraadsbesluit op 25 november 2008. Aangepast bij gemeenteraadsbesluit van 23 juni 2015. Afdeling 1: Algemene bepalingen Artikel 1.1: Elk overlijden,

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT OP DE

ALGEMEEN REGLEMENT OP DE P A G I N A 1 ALGEMEEN REGLEMENT OP DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN Gemeenteraadszitting 20 oktober 2016 Departement Burgerzaken Afdeling Burgerlijke Stand Begraafplaatsen P A G I N A 3 Inhoud Inhoud...

Nadere informatie

REGLEMENTEN VAN INWENDIG BESTUUR BELEIDSDOMEIN VEILIGHEID EN BURGERZAKEN

REGLEMENTEN VAN INWENDIG BESTUUR BELEIDSDOMEIN VEILIGHEID EN BURGERZAKEN REGLEMENTEN VAN INWENDIG BESTUUR BELEIDSDOMEIN VEILIGHEID EN BURGERZAKEN Inhoud BELEIDSDOMEIN VEILIGHEID EN BURGERZAKEN... 2 AFDELING 1 - Reglement van inwendig bestuur betreffende de gemeentelijke begraafplaatsen

Nadere informatie

FORMULIER: OVERGANGSREGELING ARTIKEL 37 REGLEMENT OP GEMEENTELIJKE BEGRAAF PLAATSEN

FORMULIER: OVERGANGSREGELING ARTIKEL 37 REGLEMENT OP GEMEENTELIJKE BEGRAAF PLAATSEN FORMULIER: OVERGANGSREGELING ARTIKEL 37 REGLEMENT OP GEMEENTELIJKE BEGRAAF PLAATSEN Aanvraag nr. 201 / Concessie nr : CONCESSIE VAN EEN NIET- GECONCEDEERD BESTAAND GRAF OF EEN BESTAAND GRAF WAARVAN DE

Nadere informatie

reglement op de begraafplaatsen Goedkeuring

reglement op de begraafplaatsen Goedkeuring Huishoudelijk Provincie Arrondissement Gemeente LIMBURG TONGEREN HOESELT Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad in vergadering van 28 april2016 Aanwezig: Alfons Capiot, voorzitter; Werner Raskin,

Nadere informatie

Infobrochure begraafplaatsen

Infobrochure begraafplaatsen Infobrochure begraafplaatsen Inhoudstabel Voorwoord 1 Voorwaarden 2 Begraafplaatsen Hoegaarden 3 Soorten begraving 4 Begraving in volle grond 4,5 Columbariumnis 6 Urneveld 7 Strooiweide 8 Sterretjesweide

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD BESLUIT

DE GEMEENTERAAD BESLUIT DE GEMEENTERAAD 1 Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikelen 117, 119, 119bis, 133 en 135 2; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid art. 42; Gelet

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING OP 16 APRIL 2009.

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING OP 16 APRIL 2009. - 1 - NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING OP 16 APRIL 2009. Tegenwoordig: Roland Crabbe, Burgemeester-Voorzitter; Rik Lips, mevr. Greet Ardies-Vyncke, mevr. Els Filliaert Vanlandschoot en Kris Vandecasteele,

Nadere informatie

GOEDKEURING VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE BEGRAAFPLAATSEN BESLUIT: 1. Algemene bepalingen

GOEDKEURING VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE BEGRAAFPLAATSEN BESLUIT: 1. Algemene bepalingen GOEDKEURING VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE BEGRAAFPLAATSEN BESLUIT: 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1.- De teraardebestelling van stoffelijke overschotten is mogelijk alle dagen van 9 uur tot

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD PROVINCIE VLAAMS-BRABANT ZITTING van 26 mei 2015 Aanwezig : MM. Mevr. Joske Vermeir, raadslid voorzitter; GEMEENTE Jan Couck, Pierre Van de Velde, Johan Deleu,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 7 september 2010

Huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 7 september 2010 Huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 7 september 2010 Hoofdstuk 1- Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsomschrijving In dit reglement wordt

Nadere informatie

POLTIEVERORDENING OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN LIJKBEZORGING

POLTIEVERORDENING OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN LIJKBEZORGING POLTIEVERORDENING OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN LIJKBEZORGING Art. 1: De gemeente beschikt over 8 begraafplaatsen gelegen te: 1 Elst 2 Everbeek-beneden 3 Everbeek-boven 4 Michelbeke 5 Nederbrakel 6 Opbrakel

Nadere informatie

Artikel 1.- het hiernavolgend huishoudelijk reglement op de gemeentelijke begraafplaatsen goed te keuren:

Artikel 1.- het hiernavolgend huishoudelijk reglement op de gemeentelijke begraafplaatsen goed te keuren: UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 22 december 2015 Aanwezig: Afwezig: Moyaerts Charly - burgemeester - voorzitter Lismont Patrick, Wicheler Jan, Princen Annick, Medart Gilbert,

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3 : CONCESSIES.

HOOFDSTUK 3 : CONCESSIES. Huishoudelijk reglement betreffende de gemeentelijke begraafplaatsen 1 (uittreksel uit de notelen van de gemeenteraad van 28/06/2007, aangepast op 09/10/2008 en op 05/05/2015) HOOFDSTUK 1 : ALGEMEENHEDEN

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering gemeenteraad van 11/06/2012 Aanwezig: Vos Mark, Burgemeester Peumans Jan, Pauly Marina, Cilissen Bert, Stratermans Gerard, Kersten Guy, Onclin

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen 9185 Wachtebeke Tel 09/345.01.35 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE Openbare zitting van 29 april 2015

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen De raad van de gemeente Maasdriel; gezien het voorstel van het college van 2 november 2010; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen

Nadere informatie

Artikel 1. Begripsbepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen De raad van de gemeente Grootegast; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 29 oktober 2010, agendapunt 11: gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 22 december 2014

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 22 december 2014 Aanwezig: Afwezig: Alain Wyffels, Burgemeester Lieven Vanbelleghem, Johan Vanysacker, Marleen Soete, Frank Gheeraert, Schepenen Robert Barthier, Jacqueline Mostaert, Frans Vandeputte, Peter Vantomme, Jean-Marie

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN

GEMEENTELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN GEMEENTELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN Artikel 1 De gemeente beschikt over meerdere begraafplaatsen gelegen te Alveringem kerk en Alveringem Hoogstraat, Beveren-IJzer, Gijverinkhove, Hoogstade, Izenberge,

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen 9185 Wachtebeke Tel 09/345.01.35 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE Openbare zitting van 26 juni 2014

Nadere informatie

Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen

Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen De raad van de gemeente Reimerswaal; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 november 2009, nummer 09.034320; gelet op het bepaalde in de Wet op de lijkbezorging en artikel 150 van Gemeentewet;

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement betreffende begraafplaatsen TERNAT

Gemeentelijk reglement betreffende begraafplaatsen TERNAT Gemeentelijk reglement betreffende begraafplaatsen TERNAT HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen Artikel 1: begraafplaatsen De gemeente beschikt over 3 begraafplaatsen gelegen te Ternat, Sint-Katherina-Lombeek

Nadere informatie

23. Verordening op de begraafplaatsen en lijkbezorging herziening: goedkeuring.

23. Verordening op de begraafplaatsen en lijkbezorging herziening: goedkeuring. GEMEENTE SINT-MARTENS-LATEM Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Gent UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD zitting van 16 december 2013 Aanwezig: Agnes Lannoo-Van Wanseele,

Nadere informatie

Politieverordening op de begraafplaatsen

Politieverordening op de begraafplaatsen op de begraafplaatsen Gemeenteraadzitting van 23 november 2009 Artikel 1 De gemeente beschikt over vier begraafplaatsen gelegen te Rotselaar-Centrum, Rotselaar-Heikant, Wezemaal en Werchter. Artikel 2

Nadere informatie

MODEL-BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN

MODEL-BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN MODEL-BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN De raad van de gemeente..., gelezen het voorstel van het college van... (datum), nr...., inzake...; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. gelezen het voorstel van het burgemeester en wethouders van 17 december 2013, nummer 6,

Gemeente Langedijk. gelezen het voorstel van het burgemeester en wethouders van 17 december 2013, nummer 6, Gemeente Langedijk De raad van de gemeente Langedijk, gelezen het voorstel van het burgemeester en wethouders van 17 december 2013, nummer 6, gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 14 november 2006, Nr. PD/2006/13987;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 14 november 2006, Nr. PD/2006/13987; Gemeentebestuur Ontwerp besluit - V De RAAD van de gemeente Dordrecht; gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 14 november 2006, Nr. PD/2006/13987; overwegende dat het wenselijk

Nadere informatie

Verordening op het beheer en het gebruik van de gesloten gemeentelijke begraafplaatsen

Verordening op het beheer en het gebruik van de gesloten gemeentelijke begraafplaatsen Nr. GRIFFIE / Beheersverordening gesloten begraafplaatsen De raad van de gemeente Roosendaal, gelezen het voorstel van het college van 2 maart 2009, nr...., gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging

Nadere informatie

UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad ZITTING VAN 25 november 2013

UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad ZITTING VAN 25 november 2013 UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad ZITTING VAN 25 november 2013 Provincie OOST-VLAANDEREN GEMEENTE 9570 L I E R D E Aanwezig : MM.DOOMS Melissa, voorzitter; SOETENS Jurgen, burgemeester; MORTIER

Nadere informatie

Stuk 1864 ( ) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT. Zitting oktober 2003 ONTWERP VAN DECREET. op de begraafplaatsen en de lijkbezorging

Stuk 1864 ( ) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT. Zitting oktober 2003 ONTWERP VAN DECREET. op de begraafplaatsen en de lijkbezorging Stuk 1864 (2003-2004) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 10 oktober 2003 ONTWERP VAN DECREET op de begraafplaatsen en de lijkbezorging 4224 Stuk 1864 (2003-2004) Nr. 1 2 INHOUD Blz. Memorie van toelichting...........................................................

Nadere informatie

Gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet;

Gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; De raad van de gemeente Vaals, Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2014; Gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; Besluit vast

Nadere informatie

REGLEMENT. Huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging. I. Algemene bepalingen

REGLEMENT. Huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging. I. Algemene bepalingen REGLEMENT Stadsbestuur Gemeenteplein 2 8790 Waregem 056 62 12 21 secretariaat@waregem.be goedgekeurd in de gemeenteraad van 7 juni 2016 (bijlage APV) Huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN EN LIJKBEZORGING 1. Begraafplaatsen

REGLEMENT BETREFFENDE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN EN LIJKBEZORGING 1. Begraafplaatsen REGLEMENT BETREFFENDE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN EN LIJKBEZORGING 1. Begraafplaatsen 1.1. Algemeen Artikel 1 De gemeentelijke begraafplaatsen zijn bestemd voor de teraardebestelling van de lijken of

Nadere informatie

Artikel 5 De graven worden onmiddellijk na het zinken van de kist met aarde gevuld en aangedamd.

Artikel 5 De graven worden onmiddellijk na het zinken van de kist met aarde gevuld en aangedamd. fhuishoudelijk reglement stedelijke begraafplaatsen (GR 16 december 2009) De stad Turnhout beschikt over twee stedelijke begraafplaatsen enerzijds de begraafplaats Nazareth aan de Steenweg op Merksplas

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTEBESTUUR Zitting van donderdag 26 mei 2016 van SINT-PIETERS-LEEUW Aanwezig : Luc Deconinck,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement op de gemeentelijke begraafplaatsen

Huishoudelijk reglement op de gemeentelijke begraafplaatsen Huishoudelijk reglement op de gemeentelijke begraafplaatsen I. Inleidende bepalingen Artikel 1 De gemeentelijke begraafplaats is bestemd voor het begraven van een al dan niet gecremeerd stoffelijk overschot;

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement betreffende de gemeentelijke begraafplaatsen

Huishoudelijk reglement betreffende de gemeentelijke begraafplaatsen Huishoudelijk reglement betreffende de gemeentelijke begraafplaatsen I. ALGEMEEN Artikel 1 : Definities In voorliggend reglement wordt verstaan onder : a. begraving begraving van een eerste stoffelijk

Nadere informatie

De kist mag na de kisting niet meer geopend worden tenzij om te voldoen aan een gerechtelijke beslissing.

De kist mag na de kisting niet meer geopend worden tenzij om te voldoen aan een gerechtelijke beslissing. POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN DE LIJKBEZORGING Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 Elk overlijden in de gemeente moet zonder verwijl aangegeven worden aan de ambtenaar van de burgerlijke

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement voor de begraafplaatsen

Gemeentelijk reglement voor de begraafplaatsen Gemeentelijk reglement voor de begraafplaatsen I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Omschrijving begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: a. begraafplaats: De gemeentelijke begraafplaats gelegen aan

Nadere informatie

RICHTLIJNEN GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN TE KAPELLEN

RICHTLIJNEN GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN TE KAPELLEN RICHTLIJNEN GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN TE KAPELLEN A. Huishoudelijk regleent 1. Algeene bepalingen Artikel 1: In dit regleent worden de volgende begrippen gebruikt: - Lijk: dood lichaa van een ens waarvan

Nadere informatie

Voorstel tot goedkeuring van de wijziging van het tariefreglement van 20 december 2007 op de begraafplaatsen

Voorstel tot goedkeuring van de wijziging van het tariefreglement van 20 december 2007 op de begraafplaatsen Uittreksel treksel uit het notulenboek Gemeenteraad Datum zitting 27/08/2009 Aanvangsuur zitting 20:00 Locatie Raadzaal Voorstel tot goedkeuring van de wijziging van het tariefreglement van 20 december

Nadere informatie

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 22.12.2011

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 22.12.2011 UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 22.12.2011 Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU, Jo TIJTGAT,

Nadere informatie

Gemeentelijke begraafplaatsen in Voorst

Gemeentelijke begraafplaatsen in Voorst Gemeentelijke begraafplaatsen in Voorst Twello Gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Voorst Inleiding Dat u deze brochure aan het lezen bent, betekent waarschijnlijk dat u aan het nadenken bent

Nadere informatie

Reglement op de begraafplaatsen

Reglement op de begraafplaatsen Reglement op de begraafplaatsen Zitting van 5 juli 2016. Gepubliceerd op 31 augustus 2016. Artikel 1. Delegatie De gemeenteraad delegeert, overeenkomstig artikel 6 en 8 van het decreet op de begraafplaatsen

Nadere informatie

Stedelijk reglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging. Stad Kortrijk

Stedelijk reglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging. Stad Kortrijk 1 Stedelijk reglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging. Stad Kortrijk Goedgekeurd door de gemeenteraad van 6 juni 2011 2 Inhoudstabel Hoofdstuk I. Algemeenheden.blz. 3 Definities De begraafplaatsen

Nadere informatie

Politieverordening op de begraafplaatsen

Politieverordening op de begraafplaatsen Politieverordening op de begraafplaatsen I. PLEEGVORMEN DIE DE BEGRAVINGEN / CREMATIES VOORAFGAAN. Artikel 1:Elk overlijden in de gemeente Maasmechelen wordt zonder verwijl aangegeven aan de ambtenaar

Nadere informatie

2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN: GOEDKEURING.

2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN: GOEDKEURING. Arrondissement : Gent Provincie : Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN ZOMERGEM Zitting van woensdag 30 april 2014 Aanwezig: Dirk De Poorter, voorzitter; Tony Vermeire, burgemeester;

Nadere informatie

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikelen 117, 119, 119bis, 133 en 135 2;

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikelen 117, 119, 119bis, 133 en 135 2; Beslissing van de gemeenteraad van 24 oktober 2005 Aanvullend politiereglement op de begraafplaatsen Gecoördineerde versie (Artikel 15bis werd toegevoegd en artikel 18 werd aangevuld ingevolge beslissing

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad PROVINCIE LIMBURG ARRONDISSEMENT MAASEIK GEMEENTE HOUTHALEN-HELCHTEREN Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van: 27/10/2005 Aanwezig: Verontschuldigd: Alain Yzermans: burgemeester-voorzitter

Nadere informatie

I.T WIJZE VAN LIJKBEZORGING EN RITUELEN

I.T WIJZE VAN LIJKBEZORGING EN RITUELEN I.T. 153 - WIJZE VAN LIJKBEZORGING EN RITUELEN Inhoud I.T. 153 - WIJZE VAN LIJKBEZORGING EN RITUELEN... 1 TOEPASSING VOOR DE GEMEENTEN VAN HET VLAAMSE GEWEST... 2 Algemeenheden... 2 Samenstelling van de

Nadere informatie

Oefenvragen onderdeel Wet op de lijkbezorging

Oefenvragen onderdeel Wet op de lijkbezorging Oefenvragen onderdeel Wet op de lijkbezorging Opgave 1: Welke stelling is juist. a. Van een overlijden dient aangifte te worden gedaan bij de burgerlijke stand van de gemeente waar de overledene is geboren.

Nadere informatie

GEMEENTE GEETBETS. Gemeentelijk reglement betreffende begraafplaatsen

GEMEENTE GEETBETS. Gemeentelijk reglement betreffende begraafplaatsen GEMEENTE GEETBETS Gemeentelijk reglement betreffende begraafplaatsen goedgekeurd op 27 december 2004 gewijzigd op 25 april 2005 gewijzigd op 3 november 2005 gewijzigd op 30 oktober 2006 gewijzigd op 23

Nadere informatie

BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN

BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN De raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van het college van 31 augustus 2010; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van

Nadere informatie

Er worden geen begravingen verricht zonder toelating van de burgemeester.

Er worden geen begravingen verricht zonder toelating van de burgemeester. HUISHOUDELIJK REGLEMENT: BEGRAAFPLAATSEN Vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit op 25 november 2008. Aangepast bij gemeenteraadsbesluit op 23 juni 2015. 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1: De gemeente Londerzeel

Nadere informatie

Hoofdstuk I Inleidende bepalingen.

Hoofdstuk I Inleidende bepalingen. Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 14 december 2010; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; besluit: De

Nadere informatie

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 05.12.2013

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 05.12.2013 UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 05.12.2013 Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU, Regine VANWYNSBERGHE-ROORYCK,

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van begraafplaatsrechten gemeente Gennep

Verordening op de heffing en de invordering van begraafplaatsrechten gemeente Gennep GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Gennep. Nr. 125771 23 december 2015 Verordening op de heffing en de invordering van begraafplaatsrechten gemeente Gennep De raad van de gemeente Gennep; gelezen

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Provincie Limburg Arrondissement Hasselt Gemeente Zutendaal UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van : 2 juli 2015 Aanwezig: Robben Martens - voorzitter Jef Bobbaers - burgemeester Raymond

Nadere informatie

Voorschriften begraafplaats De Lutte

Voorschriften begraafplaats De Lutte Voorschriften begraafplaats De Lutte 1 juli 2012 Voorschriften voor het toelaten van graftekens, grafbeplantingen en bijzettingen op de R.K. begraafplaats van de locatie St.Plechelmus De Lutte, gelegen

Nadere informatie

Begraafplaats Leopoldsburg Diestersteenweg (ingang Diestersteenweg en Kerkhofstraat)

Begraafplaats Leopoldsburg Diestersteenweg (ingang Diestersteenweg en Kerkhofstraat) Voorwoord Afscheid nemen is voor iedereen een gevoelig moment in het leven. Wanneer iemand uit de familie- of vriendenkring overlijdt, moeten er op enkele dagen moeilijke keuzes gemaakt worden. Deze brochure

Nadere informatie

Wijziging van de Wet op de lijkbezorging. Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wijziging van de Wet op de lijkbezorging. Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 30 696 Wijziging van de Wet op de lijkbezorging Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of

Nadere informatie

Politiereglement op gemeentelijke begraafplaatsen (gemeenteraad van 28 juni 2005, gewijzigd op 22 september 2010)

Politiereglement op gemeentelijke begraafplaatsen (gemeenteraad van 28 juni 2005, gewijzigd op 22 september 2010) Politiereglement op gemeentelijke begraafplaatsen (gemeenteraad van 28 juni 2005, gewijzigd op 22 september 2010) AFDELING 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Elk overlijden, vastgesteld op het grondgebied

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet

gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROERMOND, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013, raadsvoorstelnummer 2013/083/1; gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van ; De raad van de gemeente Lochem; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 01-11-2016; gelet op de artikel 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h en op artikel 229, eerste

Nadere informatie