23. Verordening op de begraafplaatsen en lijkbezorging herziening: goedkeuring.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "23. Verordening op de begraafplaatsen en lijkbezorging herziening: goedkeuring."

Transcriptie

1 GEMEENTE SINT-MARTENS-LATEM Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Gent UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD zitting van 16 december 2013 Aanwezig: Agnes Lannoo-Van Wanseele, burgemeester-voorzitter; Rigo Van de Voorde, Peter Draulans, Emiel Verschueren, Pieter Vanderheyden, schepenen Kristof Vanden Berghe, OCMW-voorzitter toegevoegd schepen met raadgevende stem; Bob Van Hooland, Freddy Vanmassenhove, Magda Van Hevel-Pynket, Erik Van Den Abeele, Bea Roos, Arnold Meirlaen, Piet Van Aken, Guy Vanseveren, Linda Colpaert-Vermaercke, Marian De Clercq, Annelies Vansintjan, Sonja Ledoux-Helleputte, gemeenteraadsleden. Jef Van den Heede, gemeentesecretaris. 23. Verordening op de begraafplaatsen en lijkbezorging herziening: goedkeuring. De raad, in openbare zitting Gelet op de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, gewijzigd bij de wet van 20 september 1998, bij de wet van 28 december 1998 en de wet van 8 februari 2001 en de desbetreffende uitvoeringsbesluiten; Gelet op de omzendbrief van 27 januari 2000 betreffende de toepassing van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging; Gelet op het decreet van 16 januari 2004 betreffende de begraafplaatsen en lijkbezorging, gewijzigd door de decreten van 10 november 2005, het decreet van 18 april 2008, het decreet van 9 december 2011, het decreet van 22 februari 2013; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 2004 tot organisatie, inrichting en beheer van de begraafplaatsen en crematoria, gewijzigd bij besluit van 2 december 2005; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 februari 2006 tot vaststelling van de wijzen van lijkbezorging, de asbestemming en de rituelen van de levensbeschouwing voor de uitvaartplechtigheid die kunnen opgenomen worden in de schriftelijke kennisgeving van de laatste wilsbeschikking die aan de ambtenaar van de burgerlijke stand kan overgemaakt worden; Gelet op de omzendbrief B.A. 2006/03 van 10 maart 2006 betreffende de toepassing van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en de uitvoeringsbesluiten en de omzendbrieven van 6 en 27 juni 2008 betreffende de wijzigingen van het decreet; Gelet op de omzendbrief B.B. 2208/04 van 6 juni 2008 betreffende wijziging van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, bij decreet van 18 april 2008; Gelet op de omzendbrief B.B. 2008/05 van 27 juni 2008 betreffende wijziging van het decreet 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en lijkbezorging, bij decreet van 18 april 2008; Herzien ons besluit van 14 december 2009;

2 Overwegende dat, met het oog op vereenvoudiging, het opportuun is de verordening aan te passen, in het bijzonder de artikelen 34 tot 37, en tevens een gecoördineerde tekst goed te keuren;

3 Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gaat over tot de stemming; Met eenparigheid van stemmen; BESLUIT TITEL I : HANDELINGEN VOORAFGAAND AAN DE LIJKBEZORGING Hoofdstuk 1: Aangifte van overlijden - verlof tot begraving - verlof tot crematie Artikel 1: Wanneer een persoon op het grondgebied van de gemeente overlijdt of er dood wordt aangetroffen, wordt dit overlijden met inachtneming van de artikelen 78, 80 en 84 van het burgerlijk wetboek onverwijld aangegeven aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. Artikel 2: Er zijn twee vormen van lijkbezorging: begraven en verstrooien of bewaren van de as na de crematie. Elkeen kan tijdens zijn leven vrijwillig een schriftelijke kennisgeving van zijn laatste wilsbeschikking richten tot de ambtenaar van de burgerlijke stand van zijn gemeente. Deze kennisgeving wordt ingeschreven in het gemeentelijk bevolkingsregister. BEGRAVING: Artikel 3: 1 Geen begraving geschiedt zonder een kosteloos afgegeven verlof van de ambtenaar van de burgerlijke stand, die dit slechts kan afgeven nadat hij van de behandelende geneesheer of deze die het overlijden heeft vastgesteld, het voorgeschreven attest heeft ontvangen. 2 De behandelende geneesheer, of deze die werd opgeroepen om het overlijden vast te stellen, dient zich persoonlijk naar de overledene te begeven om het overlijden vast te stellen. De ambtenaar van de burgerlijke stand kan zich steeds zelf naar de overledene begeven om het overlijden vast te stellen. 3 In geval van gewelddadige of verdachte dood wordt het dossier gestuurd naar de procureur des Konings die na onderzoek machtiging verleent tot het afgeven van het verlof tot teraardebestelling. CREMATIE: Artikel 4: 1 Voor crematie is een verlof vereist, dat wordt verleend door de ambtenaar van de burgerlijke stand die het overlijden heeft vastgesteld, indien dat overlijden in België heeft plaatsgehad, of door de procureur des Konings van het arrondissement waar zich ofwel het crematorium ofwel de hoofdverblijfplaats van de overledene bevindt, indien het overlijden heeft plaats gehad in het buitenland. 2 Voor crematie na opgraving is een verlof tot opgraving vereist.

4 Na het verlenen van het verlof tot opgraving wordt de behoorlijk gemotiveerde aanvraag om verlof tot crematie door de ambtenaar van de burgerlijke stand doorgestuurd aan de procureur des Konings van het arrondissement van de plaats waar het crematorium of de hoofdverblijfplaats van de aanvrager is gevestigd, van de plaats van overlijden of van de plaats waar het stoffelijk overschot begraven is. Het verlof tot crematie wordt geweigerd of toegestaan door de procureur des Konings aan wie de vraag tot crematie gericht is. Artikel 5: 1 Iedere aanvraag om verlof wordt ondertekend door degene die bevoegd is om in de lijkbezorging te voorzien (of door zijn gemachtigde). Een akte, die voldoet aan de voorwaarden inzake bekwaamheid en gesteld is in de vorm van akten van uiterste wilsbeschikking, waarbij de overledene de uitdrukkelijke wens te kennen geeft zijn stoffelijk overschot te doen verbranden, kan als aanvang om verlof gelden. 2 Het verlof moet door de ambtenaar van de burgerlijke stand of door de procureur des Konings geweigerd worden als de overledene in een akte, die voldoet aan de voorwaarden inzake bekwaamheid en gesteld is in de vorm van de akten van de uiterste wil, zijn voorkeur voor een andere wijze van teraardebestelling te kennen heeft gegeven, of als hij kennis heeft gekregen van het verzoek bedoeld in 4 van dit artikel. 3 Het verlof mag niet verleend worden voor het verstrijken van een termijn van vierentwintig uren, ingaande met de ontvangst van de aanvraag om verlof. 4 Iedere persoon die bij het verlenen of de weigering van het verlof belang heeft, kan daartoe bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg een verzoek indienen. De bevoegde voorzitter is die van de plaats waar de aanvraag om verlof werd ingediend. Van het verzoek wordt kennis gegeven aan de partijen, die bij het verlenen of de weigering van het verlof belang hebben, alsmede aan de ambtenaar van de burgerlijke stand of aan de procureur des Konings, bij de aanvraag om verlof werd ingediend. Het verzoek wordt behandeld en beoordeeld als in kort geding, het openbaar ministerie gehoord. Artikel 6: 1 Bij de aanvraag om verlof moet een attest worden gevoegd waarin de behandelende geneesheer of de geneesheer die het overlijden heeft vastgesteld, vermeldt of het overlijden te wijten is aan een natuurlijke of gewelddadige of verdachte of niet vast te stellen oorzaak. Geldt de aanvraag het lijk van een in België overleden persoon, en heeft de in het bovenstaand lid bedoelde geneesheer bevestigd dat het een natuurlijk overlijden betreft, dan moet bovendien het verslag worden bijgevoegd van een beëdigd

5 geneesheer door de ambtenaar van de burgerlijke stand aangesteld om de doodsoorzaken na te gaan, in welk verslag wordt vermeld of het overlijden te wijten is aan een natuurlijke of gewelddadige of verdachte of niet vast te stellen oorzaak. 2 De ambtenaar van de burgerlijke stand moet het dossier aan de procureur des Konings van het arrondissement zenden wanneer omstandigheden het vermoeden van een gewelddadige of verdachte of niet vast te stellen oorzaak van overlijden wettigen of wanneer de geneesheer in een van de onder 1 voorgeschreven documenten, niet heeft kunnen bevestigen dat er geen tekens of aanwijzingen van een gewelddadige of verdachte of niet vaststellen oorzaak van overlijden zijn. In dat geval kan verlof tot crematie eerst worden verleend nadat de procureur des Konings aan de ambtenaar van de burgerlijke stand heeft laten weten dat hij er zich niet tegen verzet Hoofdstuk 2: Kisting en vervoer van stoffelijke overschotten. Artikel 7: De stoffelijke overschotten dienen in een doodskist geplaatst te worden. Doodskisten moeten uit massief hout of andere materialen, die de natuurlijke en normale ontbinding van het lijk of de crematie niet beletten, worden vervaardigd. Het gebruik van kartonnen doodskisten is verboden. Lijmen, vernissen en andere afdeklagen mogen de natuurlijke en normale ontbinding van het lijk of de crematie niet beletten. Kunststoffen of metalen die worden gebruikt voor handvaten, sierstukken en verbindingselementen als spijkers, schroeven, nieten, klemmen en metalen voeglatten zijn toegestaan. Behalve de houten handgrepen moeten de andere handgrepen, sierschroeven en andere sierstukken van buitenaf verwijderd kunnen worden. De binnenafwerking mag enkel bestaan uit natuurlijke, afbreekbare stoffen. Deze voorwaarden waaraan de doodskist moet voldoen zijn niet toepasselijk op doodskisten bestemd voor het internationaal vervoer. Lijkzakken mogen enkel bestaan uit natuurlijke, afbreekbare stoffen en materialen. Artikel 8: Op eensluidend advies van de gezondheidsinspecteur, die ressorteert onder de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu, kan de burgemeester de balseming in uitzonderlijke gevallen, zoals voor internationaal lijkenvervoer en in sommige rampsituaties, toestaan. Artikel 9: De burgemeester of zijn gemachtigde mag de kisting bijwonen. Behalve om te voldoen aan een gerechtelijke beslissing, mag de kist niet meer geopend worden. Artikel 10: Onverminderd artikel 14, tweede lid van de wet van 20 juli 1971, staat het gemeentebestuur niet in voor het lijkenvervoer.

6 Artikel 11: Zijn verboden, behoudens machtiging van de burgemeester: 1 het vervoer, buiten het grondgebied van de gemeente, van de stoffelijke overschotten van personen die er overleden zijn of dood werden aangetroffen. 2 het vervoer, naar een plaats gelegen op het grondgebied van de gemeente, van de stoffelijke overschotten van personen die er niet overleden zijn of dood werden aangetroffen. In het in bovenstaande lid, 1 bedoelde geval, wordt de machtiging slechts verleend op voorlegging van een document waaruit het akkoord blijkt van de burgemeester van de plaats van de bestemming. Artikel 12: Voor ieder vervoer van een stoffelijk overschot moet gebruik worden gemaakt van een afzonderlijke en speciaal daartoe ingerichte lijkwagen. Het is absoluut verboden een reeds gestorven persoon met een ziekenwagen over te brengen naar een mortuarium of funerarium. In afwijking van het eerste lid is het toegelaten dezelfde lijkwagen te gebruiken: 1 voor het vervoer van een overleden moeder en haar doodgeboren kind of voor het vervoer van een doodgeboren meerling; 2 voor het vervoer van twee of meer bloed- en aanverwanten tot de tweede graad, die ten gevolge van hetzelfde feit overleden zijn, onder voorwaarde dat de kisten op behoorlijke wijze in de lijkwagen kunnen geplaatst worden. Artikel 13: De burgemeester kan, bij uitzonderlijke gebeurtenissen en bij rampen, toelating verlenen het stoffelijk overschot van de slachtoffers gezamenlijk te vervoeren met een daartoe geschikte wagen. Artikel 14: Het is verboden het stoffelijk overschot te vervoeren of te dragen anders dan in een gesloten waterdichte kist. Artikel 15: Het stoffelijk overschot van behoeftigen wordt kosteloos en op behoorlijke wijze gekist en vervoerd. Artikel 16: Het vervoer van de assen is vrij. Degene die bevoegd is om in de lijkbezorging te voorzien, beslist in voorkomend geval over de wijze waarop de asurne zal worden overgebracht en ziet toe dat dit volgens de eisen van de welvoeglijkheid geschiedt. TITEL II: INRICHTING EN BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATSEN Artikel 17: Het gemeentelijk mortuarium op de begraafplaats in de Latemstraat is bestemd voor tijdelijke bijzettingen van lijken en asurnen in afwachting van een definitieve bestemming. Artikel 18: Lijkbezorging op de gemeentelijke begraafplaatsen is mogelijk voor:

7 1 de personen die op het grondgebied van de gemeente overleden zijn of er dood worden aangetroffen; 2 de personen gedomicilieerd in de gemeente op sterfdatum; 3 de personen begunstigd, op een van de gemeentelijke begraafplaatsen, van een recht op begraving in een geconcedeerd graf of op bijzetting in een geconcedeerde columbariumnis of urnenkelder; deze bepaling geldt niet voor de begraafplaats te Deurle; 4 de personen die vrijgesteld zijn van immigratiebepalingen en vreemdelingen- registers; 5 personen wiens echtgenoot of echtgenote op hun sterfdatum op de gemeente gedomicilieerd waren en begraven zijn op een gemeentelijke begraafplaats; 6 personen die de gemeente hebben verlaten voor een bejaardentehuis of instellingbuiten de gemeente, en daar overleden zijn en waarvan de familie t.e.m. de derde graad de wens uitdrukt de overledene in Sint-Martens-Latem te begraven; 7 personen van 65 jaar en meer die de gemeente verlaten hebben om hun intrek te nemen bij een familielid (t.e.m. de derde graad) buiten de gemeente en waarvan het betrokken familielid de wens uitdrukt de overledene in Sint- Martens-Latem te begraven. Artikel 19: De tarieven voor de concessies wordt door de gemeenteraad vastgesteld in een afzonderlijke tariefverordening. Artikel 20: Het aanleggen van graven boven de grond is verboden, behoudens bijzondere machtiging van de provinciale gezondheidsinspectie. Dit verbod is niet toepasselijk op de columbaria. Artikel 21: Veraste stoffelijke overschotten worden onmiddellijk na de aankomst op de begraafplaats verstrooid of bijgezet in een columbariumnis of urnenkelder. Niet-veraste stoffelijke overschotten worden begraven. De toeziener-grafmaker staat in voor de begraving, bijzetting of verstrooiing. Indien de onmiddellijke asverstrooiing, teraardebestelling of bijzetting in een columbarium of urnenkelder onmogelijk is, hetzij door gevallen van heirkracht, hetzij door weers- of familiale omstandigheden, moet het niet-veraste stoffelijk overschot of de asurne in het mortuarium, een wachtkelder of wachtnis. Artikel 22: Het onderhoud van de graven op de gemeentelijke begraafplaatsen rust op de belanghebbenden. TITEL III: SPECIFIEKE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE DE MOGELIJKE VORMEN VAN BEGRAVING. Hoofdstuk 1: Niet-geconcedeerde grond. Artikel 23: In niet-geconcedeerde grond worden de niet-veraste stoffelijke overschotten begraven op de plaats aangeduid door de burgemeester.

8 Op eenvoudig verzoek van de ouders of de behandelende geneesheer worden foetussen die geboren werden na een spontane abortus en voor het verstrijken van de zesde maand van de zwangerschap in een ziekenhuis of ten huize, begraven in nietgeconcedeerde grond. De veraste stoffelijke overschotten worden begraven in een daartoe aangewezen urnenveld. Zij kunnen eveneens worden bijgezet in nietgeconcedeerde grond voor niet-veraste stoffelijke overschotten voor zover het gaat over bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad. Artikel 24: In niet geconcedeerde grond moet ieder niet-verast stoffelijk overschot horizontaal in een afzonderlijke grafkuil begraven worden op een minimum diepte van 1 m 50. Veraste stoffelijke overschotten worden in een urne bewaard en begraven op een minimum diepte van 80 cm. In afwijking van het eerste en tweede lid is het toegelaten de moeder en doodgeboren kinderen in één en dezelfde kist en in één en hetzelfde graf te begraven of de respectievelijke asurnen in één en hetzelfde graf te begraven. De grafkuilen op de gemeentelijke begraafplaatsen worden bepaald op 60 cm. Artikel 25: Niet geconcedeerde grond wordt verleend voor een termijn van 10 jaar, te rekenen vanaf de datum der teraardebestelling, waarbij de inschrijving in het begravingsregister als bewijs geldt. De niet geconcedeerde gronden worden slechts hernomen nadat blijkt dat het eerder begraven niet-veraste stoffelijk overschot en de bijhorende kist voldoende verteerd zijn, het graf volledig werd gezuiverd, of nadat de as werd verstrooid op de daarvoor voorziene strooiweide. Artikel 26: Het is verboden om een niet-geconcedeerde grond, toegestaan vanaf de inwerkingstreding van onderhavig reglement, na het verstrijken van de in artikel 25 vermelde termijn, om te zetten in een concessie. Hoofdstuk 2: Niet geconcedeerde columbariumnissen Artikel 27: In een niet geconcedeerde columbariumnis worden de urnen bijgezet in de door de burgemeester aangeduide nissen. Iedere urne wordt in een afzonderlijke nis geplaatst. Artikel 28: Niet geconcedeerde columbariumnissen worden verleend voor een termijn van 10 jaar, te rekenen vanaf de datum van bijzetting van de urne, waarbij de inschrijving in het begravingsregister als bewijs geldt. Wanneer een niet geconcedeerde columbariumnis wordt hernomen, zal men de oude urne uit de nis verwijderen en de as verstrooien op de daarvoor aangewezen strooiweide. Artikel 29: De asresten worden in de standaard- of sierurne bewaard. Artikel 30:

9 Het is verboden om een niet geconcedeerde columbariumnis, toegestaan vanaf de inwerkingtreding van onderhavig reglement, na het verstrijken van de in artikel 28 vermelde termijn, om te zetten in een geconcedeerde columbariumnis. Hoofdstuk 3: Asverstrooiing Artikel 31: Op de begraafplaatsen in de Latemstraat en in Deurle wordt een speciaal perceel voorzien voor het uitstrooien van de asse van stoffelijke overschotten. Artikel 32: Bij aankomst van de asurne op de begraafplaats wordt deze door de gemeentelijke aangestelde geopend en wordt de asse met een speciaal toestel op de strooiweide verspreid. Dit toestel wordt enkel door de gemeentelijke aangestelde bediend. In geval van uitzonderlijke familiale of weersomstandigheden kan de asverstrooiing uitgesteld worden. In overleg met de familie wordt een nieuwe datum afgesproken zo de familie de wens heeft uitgesproken aanwezig te zijn bij de verstrooiing. In afwachting van de asverstrooiing wordt de as in de gemeentelijke wachtnis bewaard gedurende een termijn die in onderling overleg wordt vastgesteld waarna de as verstrooid wordt. Hoofdstuk 4: Concessies Artikel 33: Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gemachtigd concessies te verlenen die betrekking hebben op: 1 een perceel grond 2 een grafkelder 3 een urnenkelder 4 een columbariumnis Het verlenen van een concessie houdt geen verhuring noch een verkoop in. Een concessie is niet overdraagbaar. Artikel 34: De concessie voor de begraving van niet-veraste stoffelijke overschotten in volle grond wordt verleend voor een vaste periode van 20 jaar. De concessie meet 2,10 m x 1,00 m en is bestemd voor de begraving van niet-veraste stoffelijke overschotten van maximum 2 personen of gebeurlijk voor de begraving van de niet-veraste stoffelijke overschotten van 1 persoon + de veraste stoffelijke overschotten van 2 personen. Artikel 35: De concessie met grafkelder wordt verleend voor een vaste periode van 50 jaar. Deze concessie meet 2,10 m x 1,00 m en is bestemd voor de begraving van niet-veraste stoffelijke overschotten van maximum 2 personen + de veraste stoffelijke overschotten van 1 persoon of gebeurlijk voor de begraving van de niet-veraste stoffelijke overschotten van 1 persoon + de veraste stoffelijke overschotten van 2 personen. Artikel 36:

10 De concessie voor de begraving van veraste stoffelijke overschotten, wordt verleend voor een vaste periode van 20 jaar indien zonder kelder en een vaste periode van 50 jaar indien met kelder. Deze concessie meet 0,50 m x 0,50 m en is bestemd voor de begraving van maximum twee veraste stoffelijke overschotten. Artikel 37: De concessie voor een columbariumnis wordt verleend voor een vaste periode van 20 jaar. Een columbariumnis is bestemd voor maximum 4 urnen. Artikel 38: In eenzelfde concessie kunnen begraven worden: 1 ofwel het stoffelijk overschot van de aanvrager, van zijn echtgeno(o)t(e), van zijn bloed-of aanverwanten; 2 ofwel het stoffelijk overschot van een derde aangewezen door de aanvrager, van diens echtgeno(o)t(e), van diens bloed- of aanverwanten; 3 ofwel het stoffelijk overschot van de leden van één of meer religieuze gemeenschappen; 4 ofwel het stoffelijk overschot van personen die tijdens hun leven ieder bij de gemeente hun wil te kennen hebben gegeven in éénzelfde concessie te rusten; 5 ofwel het stoffelijk overschot van de aanvrager en van de personen met wie deze op ogenblik van het overlijden een feitelijk gezin vormde. Artikel 39: De concessie wordt schriftelijk aangevraagd bij het College van Burgemeester en Schepenen, ondertekend door de aanvrager of zijn gevolmachtigde. Artikel 40: Behoudens in het geval waarin de begunstigden de leden zijn van één of meer religieuze gemeenschappen: 1 vermeldt de aanvraag steeds de identiteit van de begunstigden; 2 wanneer één of meerdere begunstigden niet de echtgeno(o)t(e), noch de bloedof aanverwant zijn van de aanvrager, wordt de aanvraag ondertekend door de aanvrager zelf en, voor akkoord, door alle andere begunstigden. In het geval van artikel 38, 4 en de begunstigde overleden is, dient een familielid de aanvraag mee te ondertekenen. In het geval van artikel 38, 5 en de begunstigde overleden is, dient de aanvrager een uittreksel uit het bevolkingsregister voor te leggen waarmee wordt aangetoond dat deze een feitelijk gezin vormde met de begunstigde. Artikel 41: De concessie wordt verleend onder de in het desbetreffend reglement en in de desbetreffende tariefverordening bepaalde voorwaarden, zoals deze gesteld zijn op het ogenblik van de aanvraag. Deze voorwaarden worden vermeld in de beslissing die de concessie verleend. Artikel 42:

11 De concessie vangt aan op datum van de begrafenis (dagtekening in het register begrafenissen) of op datum van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen in geval de concessie op voorhand wordt genomen. (GR 23/04/2007) Artikel 43: Een aanvraag tot hernieuwing van de concessie kan niet meer ingediend worden na het verstrijken van de termijn van de oorspronkelijke concessie of de hernieuwing ervan. Tevens is geen enkele nieuwe teraardebestelling toegestaan na het verstrijken van die termijn. (GR 23/04/2007. Artikel 44: Een concessie kan hernieuwd worden voor een periode van telkens 10 jaar. De aanvraag daartoe moet gericht worden aan het College van Burgemeester en Schepenen door een belanghebbende persoon voor het verstrijken van de lopende concessie. De hernieuwing van de concessie wordt verleend onder de in het desbetreffend reglement en in de desbetreffende tariefverordening bepaalde voorwaarden, zoals deze gesteld zijn op het ogenblik van de aanvraag. Deze voorwaarden worden vermeld in de beslissing die hernieuwing van de concessie verleent. Artikel 45: De bouw van grafkelders, urnenkelders en columbariumnissen gebeurt door toedoen van het gemeentebestuur. Zij moeten, evenals de graftekens, gedurende de hele concessieperiode behouden blijven. Artikel 46: In geval van terugneming van een geconcedeerd perceel of van een geconcedeerde nis, wegens openbaar belang of dienstnoodwendigheden, kunnen de concessiehouders: a) geen aanspraak maken op enige vergoeding; b) hebben de concessiehouders slechts recht op het bekomen van een perceel van dezelfde grootte, op dezelfde begraafplaats of op een andere begraafplaats. Dit recht is ondergeschikt aan het indienen van een aanvraag tot overbrenging welke moet worden ingediend: - door enige belanghebbende; - voor de datum van de terugneming; Artikel 47: Ook in geval van sluiting van een begraafplaats: a) kunnen de concessiehouders geen aanspraak maken op enige vergoeding; b) hebben zij slechts recht op het bekomen van een perceel van dezelfde oppervlakte of op een nis van dezelfde grootte, op de nieuwe begraafplaats, voor zover een verzoek tot overbrenging werd ingediend: - door enig belanghebbende - voor de datum van stopzetting van de begravingen. Artikel 48: Indien, overeenkomstig het bepaalde in artikel 46 en 47, kosteloos een perceel van dezelfde oppervlakte of een nis van dezelfde grootte bekomen wordt, zijn de kosten van

12 overbrenging van de stoffelijke overschotten en van de graftekens en deze van het eventueel bouwen van een nieuwe grafkelder, ten laste van de gemeente. Artikel 49: Wanneer een grafconcessie om welke reden ook een einde neemt, worden de niet weggenomen graftekens en de nog bestaande ondergrondse constructies, na het verstrijken van de door het College van Burgemeester en Schepenen vastgestelde termijn, eigendom van de gemeente. Artikel 50: Op verzoek van de concessiehouder kan de gemeenteraad een graf terugnemen wanneer dit ongebruikt is gebleven of wanneer het ongebruikt geworden is ingevolge de overbrenging van de stoffelijke overblijfselen. Bij terugname is de gemeente slechts gehouden tot terugbetaling: - in verhouding tot de nog resterende periode; - en op basis van de bij de toekenning van de grafconcessie betaalde prijs. (GR16/12/2013) Wanneer een asurne, op vraag van de concessiehouder, wordt verwijderd uit een graf of columbarium met het oog op thuisbewaring, wordt de concessie gedurende een periode van twee jaar vrij gehouden. Na deze periode vervalt de concessie. Terugbetaling van de resterende jaren van de concessie is niet mogelijk. De gemeenteraad bepaalt de retributie voor het verwijderen van een asurne. TITEL IV: GRAFTEKENS, GRAFZERKEN, GRAFKELDERS, BEPLANTINGEN Artikel 51: Tenzij de overledene anders heeft beschikt of zijn verwanten zich ertegen verzetten, heeft eenieder het recht op het graf van zijn verwant of vriend een grafteken te (doen) plaatsen zonder afbreuk te doen aan het recht van de concessiehouder. Artikel 52: De graftekens op het graf van niet-veraste stoffelijke overschotten mogen volgende afmetingen niet overschrijden: lengte 2,00m; breedte 1,00m; hoogte 1,00 m. De gekozen materialen mogen het algemeen uitzicht van de begraafplaats niet storen. Zij moeten kleurvast en weerbestendig zijn. De graftekens op het graf van veraste stoffelijke overschotten mogen volgende afmetingen niet overschrijden: lengte 0,83 m; breedte 0,63 m; hoogte 0,40 m; dikte horizontale plaat 0, 08 m; dikte verticale plaat 0,10 m. (GR 23/04/2007) De beplantingen mogen niet hoogstammig zijn. Het onderhoud van de beplanting gebeurd door de belanghebbende. Alvorens op de begraafplaatsen te worden toegelaten moeten de als graftekens bestemde stenen langs alle zichtbare kanten afgewerkt en gekapt zijn zodat ze onmiddellijk kunnen geplaatst worden. De plaatsing, verbouwing of wegneming van graftekens, evenals de beplantingen, gebeuren onder toezicht van het College van Burgemeester en Schepenen of zijn aangestelde. Er mag geen materiaal achtergelaten worden. Artikel 53: De bouw van grafkelders, urnengraven of urnenkelders (inclusief betonnen afdekplaat) gebeurt door toedoen van het gemeentebestuur. (GR 23/04/2007)

13 De opschriften op de zerken en op de nissen van het columbarium dienen door toedoen van het gemeentebestuur te gebeuren in een eenvormig lettertype. Deze opschriften moeten beperkt zijn tot naam, geboorte- en sterfdatum van de overledenen en de naam van de echtgenote/partner. Op de muur van het columbarium of op een afzonderlijke zerk kunnen door toedoen van het gemeentebestuur plaatjes met naam, geboorte- en sterfdatum van de overledene wiens lichaam werd verast en verstrooid op de strooiweide, worden aangebracht. De plaatjes en het lettertype dienen éénvormig te zijn. Deze diensten worden door het gemeentebestuur geleverd tegen de voorwaarden bepaald in desbetreffende tariefverordening. TITEL V: ONTGRAVINGEN Artikel 54: Behalve op bevel van de rechterlijke macht mag niet tot ontgraving overgegaan worden zonder voorafgaand verlof van de burgemeester. Artikel 55: De aanvraag tot ontgraving moet schriftelijk gedaan worden door het naaste familielid van de overledene(n) of door enig belanghebbende. De gemeenteraad bepaalt de retributie voor het ontgraven van een kist of asurne in voorkomend geval. Artikel 56: De ontgravingen hebben plaats op datum en uur in gemeen akkoord vastgesteld tussen de burgemeester en de aanvrager. Van 15 oktober tot en met 11 november worden geen ontgravingen verricht. Naast de van ambtswege aangestelden, mogen alleen twee familieleden van de overledene(n), of twee door hen daartoe aangestelde personen, bij de ontgraving aanwezig zijn. Artikel 57: Indien de staat van de opgegraven kist zulks vereist, doet de burgemeester ze vernieuwen of legt hij elke maatregel op, nodig om de welvoeglijkheid of de openbare gezondheid te vrijwaren. Artikel 58: Met uitzondering van de ontgravingen bevolen door de rechterlijke macht en de ontgravingen genoodzaakt door de bestemmingsverandering van de begraafplaats, zijn de ontgravingen onderworpen aan de betaling van een taks zoals bepaald in de tariefverordening geldig op het ogenblik van de aanvraag. TITEL VI: ORDEMAATREGELEN Artikel 59: De gemeentelijke begraafplaatsen zijn voor het publiek toegankelijk van 8.00 uur tot uur, behoudens afwijking vastgesteld door de burgemeester. Artikel 60:

14 Geen voertuigen mogen de begraafplaatsen binnenrijden, tenzij de burgemeester, om gewichtige redenen, daartoe toelating verleend. Dit verbod is niet van toepassing voor lijkwagens, rijtuigen voor gehandicapten of voertuigen voor de begrafenisdienst. De voertuigen van de steenhouwers en de betonwerkers mogen zich op de begraafplaats bevinden voor zover dit noodzakelijk is voor het werk. Artikel 61: De toegang tot de begraafplaatsen is verboden voor: - de personen die kennelijk in staat van dronkenschap verkeren; - personen die goederen of diensten te koop aanbieden; - personen die drager zijn van een vuurwapen, uitgezonderd de leden van de openbare veiligheid met dienst; - alle personen die de rust van de begraafplaatsen verstoren of door hun daden of - woorden een volkstoeloop veroorzaken. Artikel 62: Op de begraafplaatsen is het verboden: - over de muren en omheiningen, evenals de omheiningen der graven, de grafstenen en de gedenktekens te klimmen, erop te springen of te stappen; - de bomen, de gewassen of de bloemen te beschadigen; - om eerbiedige grafschriften of grafschriften die aanleiding geven tot wanorde aan te brengen; - de graftekens of -monumenten te beschadigen of te bekladden, iets erop te schrijven of te schrappen; - de bloemperken te betreden of erop te gaan zitten of te liggen; - de wegen en paden zonder voorafgaandelijke toestemming open te breken; - afval, papier of andere voorwerpen, binnen de omheining der begraafplaats weg te gooien, tenzij in de daartoe bestemde korven of bakken, en afval die niet van de begraafplaats afkomstig is op de begraafplaats te brengen;. - handelingen te begaan in strijd met de welvoeglijkheid; - zonder toelating binnen te dringen in de dienstlokalen; - voorwerpen uit te stallen om te verkopen of ermee te leuren; - te spelen en te fietsen; - te zingen en muziek te spelen, die niet overeenstemt met de dodenverering; - reclame te maken onder gelijk welke vorm of voor om het even welk doel, zowel binnen de begraafplaats als op de poorten of muren. Nochtans mag zo dicht mogelijk bij de grond een plaatje van maximum 5 op 10 cm, met gegevens in verband met de maker van de grafteken, op het rechtstaand stuk worden aangebracht; - op gelijk welke wijze de doorgang van een lijkstoet te belemmeren; - op de begraafplaatsen, tenzij het opgravingen betreft, buiten de wachtkelders niet-veraste stoffelijke overschotten van de ene lijkkist in de andere te plaatsen; - zich buiten de openingsuren op de begraafplaatsen te bevinden. Artikel 63: Het is verboden begrafenissen of lijkstoeten te fotograferen of te filmen binnen de omheining van de begraafplaats, tenzij mits uitdrukkelijke aanvraag of met het akkoord van een bevoegd familielid van de overledene.

15 Artikel 64: De personen die zich op de begraafplaatsen niet met de vereiste eerbied zouden gedragen, of die één van de bepalingen van de tegenwoordige verordening zouden overtreden, zullen door de toeziener-grafdelver vriendelijk verzocht worden om de begraafplaats te verlaten. De toeziener-grafdelver kan indien nodig de hulp inroepen van de politie. De in het eerste lid vermelde personen kunnen,volgens de ernst van het geval, de toegang tot de begraafplaats voorlopig ontzegd worden overeenkomstig artikel 64 van onderhavig reglement. Artikel 65: De voorwerpen die op de begraafplaats gevonden worden, dienen onverwijld aan de toeziener-grafdelver toevertrouwd, die ze onmiddellijk op het politiekantoor in bewaring zal geven. De gemeente is niet aansprakelijk voor diefstallen die gepleegd worden. Artikel 66: Onverminderd de straffen bepaald in deze verordening kan de burgemeester, tijdelijk en volgens de belangrijkheid van de gevallen, de toegang tot de begraafplaats verbieden aan personen die een bepaling van deze verordening zouden overtreden. TITEL VII: STRAFBEPALINGEN Artikel 67: Onverminderd de toepassing van de artikelen e lid, 340, 453 en 526 van het Strafwetboek, worden de inbreuken op de bepalingen van deze verordening gestraft met de straffen bepaald in artikel e lid van hetzelfde wetboek. TITEL VIII: SLOTBEPALINGEN Artikel 68: Onze besluiten van 17 februari 1986 houdende huishoudelijk reglement betreffende de grafconcessies en houdende administratieve politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging worden opgeheven. Artikel 69: Onderhavige verordening zal bekend gemaakt worden overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet. Artikel 70: Alle niet in de titels I tot en met V geregelde gevallen worden beslecht door het college van burgemeester en schepenen of de burgemeester, in zoverre zij niet door een wet, besluit of decreet aan een andere overheid worden toegewezen en niet in strijd zijn met het nietdiscriminatieprincipe. De gemeenteraad wordt op de eerstvolgende zitting van de genomen collegebeslissing in kennis gesteld. (GR 23/04/2007) Artikel 71: Ons besluit van 8 juli 2002 houdende verordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, zoals gewijzigd door ons besluit van 23 april 2007 wordt opgeheven. ALDUS VASTGESTELD IN HOGERVERMELDE ZITTING: DE SECRETARIS, NAMENS DE GEMEENTERAAD DE BURGEMEESTER-VOORZITTER,

16 get. J. VAN DEN HEEDE DE SECRETARIS, get. A. LANNOO-VAN WANSEELE VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT DE BURGEMEESTER,

Model van politieverordening op de begraafplaats(en) Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2;

Model van politieverordening op de begraafplaats(en) Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2; 1 Model van politieverordening op de begraafplaats(en) Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2; Gelet op de artikelen 15bis, 2, tweede lid, 23bis en 32 van

Nadere informatie

Reglement begraafplaats

Reglement begraafplaats Reglement begraafplaats Algemeen reglement Artikel 1: De begraafplaats Hofheide is een Intergemeentelijke Begraafplaats onder het beheer van de Intergemeentelijke samenwerking voor crematoriumbeheer in

Nadere informatie

Zitting van 25 februari 2008. Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op de artikelen 42 en 64;

Zitting van 25 februari 2008. Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op de artikelen 42 en 64; UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 25 februari 2008 Aanwezig : G. Naeyaert, voorzitter, N. De Cuyper, burgemeester, P. Vanthournout, A. Verhelst, W. Depoorter, L. Denolf, E.

Nadere informatie

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN HERENT

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN HERENT POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN HERENT AFDELING 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Elk overlijden in de gemeente moet zonder verwijl en uiterlijk de eerstvolgende werkdag

Nadere informatie

Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging (Belgisch Staatsblad van 10 februari 2004), gewijzigd bij de decreten van:

Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging (Belgisch Staatsblad van 10 februari 2004), gewijzigd bij de decreten van: 1 Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging (Belgisch Staatsblad van 10 februari 2004), gewijzigd bij de decreten van: - 10 november 2005 (B.S. van 15 december 2005); - 18 april

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN Goedgekeurd door de gemeenteraad 23 februari 2013 Artikel 1 de gemeenteraadbeslissing van 18 september 2008 houdende goedkeuren huishoudelijk reglement begraafplaatsen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 7 mei 2010)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 7 mei 2010) GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 7 mei 2010) AFDELING 1 VASTSTELLING OVERLIJDEN, LIJKBEZORGING, BEGRAVINGEN EN ONTGRAVINGEN

Nadere informatie

POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN

POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN Van kracht vanaf 1 september 2006 Vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 3 juli 2006 1 De raad in openbare zitting, Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid de

Nadere informatie

Politiereglement op de begraafplaatsen

Politiereglement op de begraafplaatsen Politiereglement op de begraafplaatsen Afdeling 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Elk overlijden in de gemeente wordt zonder verwijl aangegeven aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit geldt eveneens

Nadere informatie

De categorieën vermeld onder de nrs. 4 en 5 worden wat de retributie betreft gelijkgesteld met de inwoners.

De categorieën vermeld onder de nrs. 4 en 5 worden wat de retributie betreft gelijkgesteld met de inwoners. REGLEMENT OP BEGRAAFPLAATSEN Titel 1:INRICHTING EN BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATSEN 1.1 Bestaande begraafplaatsen in de gemeente Laarne Artikel 1: de gemeente Laarne beschikt over 2 begraafplaatsen: a) De

Nadere informatie

POLITIEVERORDENING OP DE BEGRAAFPLAATSEN

POLITIEVERORDENING OP DE BEGRAAFPLAATSEN POLITIEVERORDENING OP DE BEGRAAFPLAATSEN Art. 1: De gemeente beschikt over 8 begraafplaatsen gelegen te Elst, Everbeekbeneden, Everbeek-boven, Michelbeke, Nederbrakel, Opbrakel, Parike en Zegelsem. I.

Nadere informatie

POLITIEVERORDENING OP DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN

POLITIEVERORDENING OP DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN POLITIEVERORDENING OP DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikelen 117, 119, 119bis, 133 en 135, 2; Gelet op de artikelen 15bis, 2, tweede lid, 23bis en 32

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement voor de parkbegraafplaats en de oude begraafplaatsen

Gemeentelijk reglement voor de parkbegraafplaats en de oude begraafplaatsen Gemeentelijk reglement voor de parkbegraafplaats en de oude begraafplaatsen I. Algemeen Coördinatie van de raadsbesluiten van 28 januari 2008, 16 juni 2008, 3 november 2008, 13 september 2010, 3 december

Nadere informatie

Gemeentelijke begraafplaatsen

Gemeentelijke begraafplaatsen Gemeentelijke begraafplaatsen gemeenteraad van 25 februari 2013 Artikel 1 De gemeente Boortmeerbeek beschikt over drie begraafplaatsen: - Boortmeerbeek (Rijmenamsebaan) kadaster: Boortmeerbeek, 1ste afdeling,

Nadere informatie

----------------------------------------------------------------------------- POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN CREMATORIA

----------------------------------------------------------------------------- POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN CREMATORIA ----------------------------------------------------------------------------- POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN CREMATORIA -----------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging;

Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging; Belasting op het begraven. Aanpassing. DE RAAD, Juridische overwegingen Gelet op de artikelen 41, 162 en 170 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 42, 186 en 253 van het Gemeentedecreet; Gelet op het

Nadere informatie

GEMEENTE DILBEEK. Gemeentelijk reglement op de begraafplaatsen

GEMEENTE DILBEEK. Gemeentelijk reglement op de begraafplaatsen GEMEENTE DILBEEK Gemeentelijk reglement op de begraafplaatsen Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2; Gelet op de artikelen 15bis, 2, tweede lid, 23bis

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 15 bis, 2, tweede lid, 23 bis en 32 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging;

Gelet op de artikelen 15 bis, 2, tweede lid, 23 bis en 32 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging; Politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging. DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 15 bis, 2, tweede lid, 23 bis en 32 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging;

Nadere informatie

REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN. HOOFDSTUK 6: BEGRAAFPLAATSEN Begraafplaatsreglement goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28.06.

REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN. HOOFDSTUK 6: BEGRAAFPLAATSEN Begraafplaatsreglement goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28.06. REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN HOOFDSTUK 6: BEGRAAFPLAATSEN Begraafplaatsreglement goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28.06.2012 AFDELING 6.1 Algemene bepalingen Artikel 6.1.0.1 : definities Voor

Nadere informatie

Politieverordening op de begraafplaatsen

Politieverordening op de begraafplaatsen Politieverordening op de begraafplaatsen Art. 1: De gemeente beschikt over 6 openbare begraafplaatsen gelegen te : Glabbeek Bunsbeek Attenrode Kapellen Wever Zuurbemde. Art. 2: Er zijn geen privébegraafplaatsen

Nadere informatie

Reglement Huishoudelijk reglement gemeentelijke begraafplaatsen

Reglement Huishoudelijk reglement gemeentelijke begraafplaatsen Reglement Huishoudelijk reglement gemeentelijke begraafplaatsen Verklarende woordenlijst Afdekplaat stenen plaat ter afdekking van columbariumnis Afdeksteen steen ter afdekking van urnenkelder Begraafplaats

Nadere informatie

Ingeval van internationaal lijkenvervoer is een conserverende behandeling toegestaan.

Ingeval van internationaal lijkenvervoer is een conserverende behandeling toegestaan. POLITIEREGLEMENT: BEGRAAFPLAATSEN Aangepast bij gemeenteraadsbesluit op 25 november 2008. Aangepast bij gemeenteraadsbesluit van 23 juni 2015. Afdeling 1: Algemene bepalingen Artikel 1.1: Elk overlijden,

Nadere informatie

UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad ZITTING VAN 25 november 2013

UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad ZITTING VAN 25 november 2013 UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad ZITTING VAN 25 november 2013 Provincie OOST-VLAANDEREN GEMEENTE 9570 L I E R D E Aanwezig : MM.DOOMS Melissa, voorzitter; SOETENS Jurgen, burgemeester; MORTIER

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN

GEMEENTELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN GEMEENTELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN Artikel 1 De gemeente beschikt over meerdere begraafplaatsen gelegen te Alveringem kerk en Alveringem Hoogstraat, Beveren-IJzer, Gijverinkhove, Hoogstade, Izenberge,

Nadere informatie

Hoofdstuk I Inleidende bepalingen.

Hoofdstuk I Inleidende bepalingen. Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 14 december 2010; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; besluit: De

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen 9185 Wachtebeke Tel 09/345.01.35 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE Openbare zitting van 29 april 2015

Nadere informatie

Artikel 1. Begripsbepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen De raad van de gemeente Grootegast; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 29 oktober 2010, agendapunt 11: gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel

Nadere informatie

MODEL-BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN

MODEL-BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN MODEL-BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN De raad van de gemeente..., gelezen het voorstel van het college van... (datum), nr...., inzake...; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen De raad van de gemeente Maasdriel; gezien het voorstel van het college van 2 november 2010; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen

Nadere informatie

Gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet;

Gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; De raad van de gemeente Vaals, Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2014; Gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; Besluit vast

Nadere informatie

Stedelijk reglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging. Stad Kortrijk

Stedelijk reglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging. Stad Kortrijk 1 Stedelijk reglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging. Stad Kortrijk Goedgekeurd door de gemeenteraad van 6 juni 2011 2 Inhoudstabel Hoofdstuk I. Algemeenheden.blz. 3 Definities De begraafplaatsen

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD BESLUIT

DE GEMEENTERAAD BESLUIT DE GEMEENTERAAD 1 Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikelen 117, 119, 119bis, 133 en 135 2; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid art. 42; Gelet

Nadere informatie

GEMEENTELIJK POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN DE LIJKBEZORGING

GEMEENTELIJK POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN DE LIJKBEZORGING GEMEENTELIJK POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN DE LIJKBEZORGING Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 29 maart 2012 DE GEMEENTERAAD, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. gelezen het voorstel van het burgemeester en wethouders van 17 december 2013, nummer 6,

Gemeente Langedijk. gelezen het voorstel van het burgemeester en wethouders van 17 december 2013, nummer 6, Gemeente Langedijk De raad van de gemeente Langedijk, gelezen het voorstel van het burgemeester en wethouders van 17 december 2013, nummer 6, gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering gemeenteraad van 11/06/2012 Aanwezig: Vos Mark, Burgemeester Peumans Jan, Pauly Marina, Cilissen Bert, Stratermans Gerard, Kersten Guy, Onclin

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 7 september 2010

Huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 7 september 2010 Huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 7 september 2010 Hoofdstuk 1- Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsomschrijving In dit reglement wordt

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen 9185 Wachtebeke Tel 09/345.01.35 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE Openbare zitting van 26 juni 2014

Nadere informatie

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT 1 GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 11 MEI 2006. Tegenwoordig : J. Meeus Burgemeester Voorzitter F. Van Dessel, P. Van Roy, G. De Vroe, W.

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE B E K E N D M A K I N G ====================

GEMEENTE LENDELEDE B E K E N D M A K I N G ==================== Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE B E K E N D M A K I N G ==================== De gemeenteraad van de gemeente Lendelede, provincie West-Vlaanderen heeft in zitting van

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Provincie Limburg Arrondissement Hasselt Gemeente Zutendaal UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van : 2 juli 2015 Aanwezig: Robben Martens - voorzitter Jef Bobbaers - burgemeester Raymond

Nadere informatie

Artikel 5 De graven worden onmiddellijk na het zinken van de kist met aarde gevuld en aangedamd.

Artikel 5 De graven worden onmiddellijk na het zinken van de kist met aarde gevuld en aangedamd. fhuishoudelijk reglement stedelijke begraafplaatsen (GR 16 december 2009) De stad Turnhout beschikt over twee stedelijke begraafplaatsen enerzijds de begraafplaats Nazareth aan de Steenweg op Merksplas

Nadere informatie

REGLEMENT. Huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging. I. Algemene bepalingen

REGLEMENT. Huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging. I. Algemene bepalingen REGLEMENT Stadsbestuur Gemeenteplein 2 8790 Waregem 056 62 12 21 secretariaat@waregem.be goedgekeurd in de gemeenteraad van 7 juni 2016 (bijlage APV) Huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen, de graven en asbezorging.

Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen, de graven en asbezorging. Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen, de graven en asbezorging. Het college van burgemeester en wethouders van Hillegom, gelet op artikel 11, tweede lid, 12, 14, 16, 20, derde lid en 28, eerste lid,

Nadere informatie

Reglement beheer Protestantse begraafplaats

Reglement beheer Protestantse begraafplaats Reglement beheer Protestantse begraafplaats REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATS VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE HURDEGARYP Reglement beheer Protestantse begraafplaats Hurdegaryp Pagina 1 van 12

Nadere informatie

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 05.12.2013

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 05.12.2013 UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 05.12.2013 Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU, Regine VANWYNSBERGHE-ROORYCK,

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad PROVINCIE LIMBURG ARRONDISSEMENT MAASEIK GEMEENTE HOUTHALEN-HELCHTEREN Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van: 27/10/2005 Aanwezig: Verontschuldigd: Alain Yzermans: burgemeester-voorzitter

Nadere informatie

Gemeentelijke begraafplaatsen in Voorst

Gemeentelijke begraafplaatsen in Voorst Gemeentelijke begraafplaatsen in Voorst Twello Gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Voorst Inleiding Dat u deze brochure aan het lezen bent, betekent waarschijnlijk dat u aan het nadenken bent

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING OP 16 APRIL 2009.

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING OP 16 APRIL 2009. - 1 - NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING OP 16 APRIL 2009. Tegenwoordig: Roland Crabbe, Burgemeester-Voorzitter; Rik Lips, mevr. Greet Ardies-Vyncke, mevr. Els Filliaert Vanlandschoot en Kris Vandecasteele,

Nadere informatie

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 14 december 1993 (De Zeekant van PUBLICATIEDATUM)

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 14 december 1993 (De Zeekant van PUBLICATIEDATUM) Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 14 december 1993 (De Zeekant van PUBLICATIEDATUM) Beheersverordening Algemene Begraafplaats Noordwijk De raad der gemeente Noordwijk gelezen het voorstel

Nadere informatie

RICHTLIJNEN GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN TE KAPELLEN

RICHTLIJNEN GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN TE KAPELLEN RICHTLIJNEN GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN TE KAPELLEN A. Huishoudelijk regleent 1. Algeene bepalingen Artikel 1: In dit regleent worden de volgende begrippen gebruikt: - Lijk: dood lichaa van een ens waarvan

Nadere informatie

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Zoetermeer

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Zoetermeer Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Zoetermeer Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 september 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 september 2014; De raad van de gemeente Hilversum; RAADSBESLUIT gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 september 2014; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: INLEIDENDE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1: INLEIDENDE BEPALINGEN De raad der gemeente het Bildt: Overwegende, dat bij besluit van 24 november 1994, no. 941110, een beheersverordening begraafplaatsen het Bildt 1994 is vastgesteld; Dat het op grond van technische aanpassingen,

Nadere informatie

24. Belasting op de afgifte van administratieve stukken: goedkeuring.

24. Belasting op de afgifte van administratieve stukken: goedkeuring. GEMEENTE SINT-MARTENS-LATEM Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Gent UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD zitting van 16 december 2013 Aanwezig: Agnes Lannoo-Van Wanseele,

Nadere informatie

REGLEMENT. voor de begraafplaats "Oud-Kralingen" Laan van Oud Kralingen 1, 3066 HA Rotterdam. telefoon 010-2202700. fax 010-2201905 HOOFDSTUK 1

REGLEMENT. voor de begraafplaats Oud-Kralingen Laan van Oud Kralingen 1, 3066 HA Rotterdam. telefoon 010-2202700. fax 010-2201905 HOOFDSTUK 1 REGLEMENT voor de begraafplaats "Oud-Kralingen" Laan van Oud Kralingen 1, 3066 HA Rotterdam telefoon 010-2202700 fax 010-2201905 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen Dit reglement

Nadere informatie

Inlichtingen begrafenissen in concessies

Inlichtingen begrafenissen in concessies Gemeentebestuur van Jette Inlichtingen begrafenissen in concessies Mevrouw, Mijnheer, Een naaste verliezen is een pijnlijk moment. Met deze brochure wensen wij u te informeren en te begeleiden. Er moeten

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013; Verordening *BM1301896* BM1301896 De raad van de gemeente Steenbergen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013; gelet op: artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel

Nadere informatie

OVERLIJDENS / BEGRAFENISSEN. Reglement:

OVERLIJDENS / BEGRAFENISSEN. Reglement: GEMEENTE UKKEL BURGERLIJKE STAND OVERLIJDENS / BEGRAFENISSEN Reglement: Begrafenissen, crematies en opgravingen Lijkenvervoer Orde van de begraafplaatsen Grafconcessies Lijkenhuis Dienst Overlijdens/Begrafenissen

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE BEGRAFENISSEN EN DE LIJKENVERASSING HOOFDSTUK I FORMALITEITEN DIE DE BEGRAFENIS OF DE LIJKENVERASSING VOORAFGAAN

REGLEMENT BETREFFENDE DE BEGRAFENISSEN EN DE LIJKENVERASSING HOOFDSTUK I FORMALITEITEN DIE DE BEGRAFENIS OF DE LIJKENVERASSING VOORAFGAAN GEMEENTE UKKEL REGLEMENT BETREFFENDE DE BEGRAFENISSEN EN DE LIJKENVERASSING HOOFDSTUK I FORMALITEITEN DIE DE BEGRAFENIS OF DE LIJKENVERASSING VOORAFGAAN Art 1 : Elk overlijden te Ukkel wordt zonder verwijl

Nadere informatie

gemeentelijk politiereglement: algemeen, lokaal en zonaal deel 2 van 9

gemeentelijk politiereglement: algemeen, lokaal en zonaal deel 2 van 9 afdeling burgerzaken dienst begraafplaatsen ALGEMEEN EN ZONAAL DEEL VAN HET GEMEENTELIJK POLITIEREGLEMENT vastgesteld in zitting van de gemeenteraad van 9 december 2010 en gewijzigd bij besluit van 14

Nadere informatie

De deelraad van stadsdeel Noord, gemeente Amsterdam. Gezien de voordrachit m.b.t. Vaststellen Beheerverordening Begraafplaatsen stadsdeel Noord

De deelraad van stadsdeel Noord, gemeente Amsterdam. Gezien de voordrachit m.b.t. Vaststellen Beheerverordening Begraafplaatsen stadsdeel Noord Pagina 7 van 16 stadsdeel Beslult deelraad De deelraad van stadsdeel, gemeente Amsterdam Gezien de voordrachit m.b.t. BESLUIT: de vast te stellen. BEHEERVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN STADSDEEL NOORD HOOFDSTUK

Nadere informatie

Reglement beheer Protestantse begraafplaats Broekerhaven

Reglement beheer Protestantse begraafplaats Broekerhaven Reglement beheer Protestantse begraafplaats Broekerhaven REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATS VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE Stede Broec Maart 2011 HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT OP HET BEHEER EN DE POLITIE VAN DE BEGRAAFPLAATS

ALGEMEEN REGLEMENT OP HET BEHEER EN DE POLITIE VAN DE BEGRAAFPLAATS ALGEMEEN REGLEMENT OP HET BEHEER EN DE POLITIE VAN DE BEGRAAFPLAATS HOOFDSTUK I. DE BEGRAAFPLAATS - POLITIEMAATREGELEN Artikel 1.- Het beheer en de politie over de begraafplaats vallen onder de bevoegdheid

Nadere informatie

29. Belasting op bouwen, verbouwen en verkavelen: goedkeuring.

29. Belasting op bouwen, verbouwen en verkavelen: goedkeuring. GEMEENTE SINT-MARTENS-LATEM Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Gent UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD zitting van 16 december 2013 Aanwezig: Agnes Lannoo-Van Wanseele,

Nadere informatie

Politiereglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging

Politiereglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging Politiereglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging Goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 maart 2014 Bekendgemaakt op 27 maart 2014 Inhoudstafel - Hoofdstuk I Algemene bepalingen o Artikel 1. Doel

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet

gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROERMOND, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013, raadsvoorstelnummer 2013/083/1; gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen

Nadere informatie

gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet;

gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; Nr. 775 Beheersverordening Gemeentelijke begraafplaats Zeist 2012 vastgesteld 4 december 2012 De raad van de gemeente Zeist, gelezen het voorstel van het college van 3 oktober 2012, registratienummer 12cv.00394,

Nadere informatie

eurne DE RAAD DER GEMEENTE gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 oktober 2014, nr. 86;

eurne DE RAAD DER GEMEENTE gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 oktober 2014, nr. 86; eurne Nr 86f DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 oktober 2014, nr. 86; gelet op artikel 229, eerste fid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet

Nadere informatie

Reglement. voor de begraafplaats. Oud Kralingen

Reglement. voor de begraafplaats. Oud Kralingen Reglement voor de begraafplaats Oud Kralingen zoals vastgesteld op 20 december 2013, ingaande 1 januari 2014 Begraafplaats Oud Kralingen Laan van Oud Kralingen 1 3066 HA Rotterdam t: (010) 220 27 00 e:

Nadere informatie

Gelet op de nieuwe gemeentewet; inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2;

Gelet op de nieuwe gemeentewet; inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2; Arrondissement : Gent Provincie : Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN ZOMERGEM Zitting van woensdag 30 april 2014 Aanwezig: Dirk De Poorter, voorzitter; Tony Vermeire, burgemeester;

Nadere informatie

VERORDENING op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke

VERORDENING op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke VERORDENING op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats 2006 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling VERORDENING

Nadere informatie

Reglementering op de gemeentelijke begraafplaatsen in Oosterzele

Reglementering op de gemeentelijke begraafplaatsen in Oosterzele Reglementering op de gemeentelijke begraafplaatsen in Oosterzele Oosterzele, 27.02.2002 Gewijzigd op 23.04.2003 Gewijzigd op 21.05.2003 Gewijzigd op 17.12.2003 Gewijzigd op 24.03.2004 Gewijzigd op 22.06.2005

Nadere informatie

Oefenvragen onderdeel Wet op de lijkbezorging

Oefenvragen onderdeel Wet op de lijkbezorging Oefenvragen onderdeel Wet op de lijkbezorging Opgave 1: Welke stelling is juist. a. Van een overlijden dient aangifte te worden gedaan bij de burgerlijke stand van de gemeente waar de overledene is geboren.

Nadere informatie

Verordening op het beheer en het gebruik van de algemene

Verordening op het beheer en het gebruik van de algemene Verordening op het beheer en het gebruik van de algemene begraafplaats Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Papendrecht Officiële naam regeling Verordening op

Nadere informatie

Tarieven 2008 begraven in Leerdam

Tarieven 2008 begraven in Leerdam Tarieven 2008 begraven in Leerdam Begrippenlijst Zandgraf met bekisting en looproosters Begraaftoestel Baarwagen Rechthebbende : Zandgraf: Keldergraf: Algemeen graf: Familiegraf: Kindergraf: 1e bijzetting:

Nadere informatie

Inzicht in de mogelijkheden die de gemeente Oud-Beijerland biedt op de algemene begraafplaats. BEGRAVEN

Inzicht in de mogelijkheden die de gemeente Oud-Beijerland biedt op de algemene begraafplaats. BEGRAVEN Inzicht in de mogelijkheden die de gemeente Oud-Beijerland biedt op de algemene begraafplaats. BEGRAVEN Inleiding Begraven, het is geen alledaags onderwerp. Toch kunt u er geheel onverwachts mee te maken

Nadere informatie

REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS

REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS dienst ruimtelijke ordening R E G L E M E N T Gemeenteraad van 28-11-2013 REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS HOOFDSTUK 1: BEGRIPPENKADER Artikel 1: defintities Voor de

Nadere informatie

DIENSTVERLENING MET RESPECT

DIENSTVERLENING MET RESPECT INLEIDING Bij het geven van een bestemming aan de as dacht men vroeger vaak automatisch aan verstrooiing en kwam veelal later het besef dat dit toch wel erg abrupt is. Anders dan bij een begraving mist

Nadere informatie

Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties

Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties REGLEMENT Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied, vaststellingsmodaliteiten en aangewezen ambtenaar Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

- 3 - ADRESSEN. Crematorium en Begraafplaats Eikelenburg. Bezoekadres Eikelenburglaan 7 RIJSWIJK

- 3 - ADRESSEN. Crematorium en Begraafplaats Eikelenburg. Bezoekadres Eikelenburglaan 7 RIJSWIJK ADRESSEN Crematorium en Begraafplaats Eikelenburg Bezoekadres Eikelenburglaan 7 RIJSWIJK Administratie open: maandag t/m vrijdag van 09.00-16.30 uur. Postadres Postbus 160 2280 AD RIJSWIJK telefoon 070

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES Zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van Hamme van 18 juni 2014. HOOFDSTUK 1: TOEPASSINGSGEBIED... 2 HOOFDSTUK 2: SANCTIES... 2 AFDELING 1:

Nadere informatie

ADRES Crematorium en Begraafplaats Nieuw Eykenduynen Bezoek- en postadres

ADRES Crematorium en Begraafplaats Nieuw Eykenduynen Bezoek- en postadres ADRES Crematorium en Begraafplaats Nieuw Eykenduynen Bezoek- en postadres Kamperfoeliestraat 2a 2563 KJ DEN HAAG t 070 325 8396 f 070 325 8417 Administratie open: maandag t/m vrijdag van 09.00-16.30 uur.

Nadere informatie

Reglement voor het beheer van de RK Begraafplaats aan de Bergweg te Velp. Artikel(en) 1. Algemene bepalingen 1. 2. De begraafplaats 2-4

Reglement voor het beheer van de RK Begraafplaats aan de Bergweg te Velp. Artikel(en) 1. Algemene bepalingen 1. 2. De begraafplaats 2-4 Reglement voor het beheer van de RK Begraafplaats aan de Bergweg te Velp. Inhoudsopgave Artikel(en) 1. Algemene bepalingen 1 2. De begraafplaats 2-4 3. Indeling van de begraafplaats en onderscheid van

Nadere informatie

Voorschriften voor het aanbrengen van grafbedekking

Voorschriften voor het aanbrengen van grafbedekking Voorschriften voor het aanbrengen van grafbedekking en grafkelders en voor het plaatsen van losse voorwerpen (Nadere regels in de zin van artikel 6 lid 9 en 14 lid 4 van de Beheersverordening Essenhof)

Nadere informatie

Begraven en asbestemming. Gemeente De Marne Afdeling Burgerzaken Postbus 11 9965 ZG Leens

Begraven en asbestemming. Gemeente De Marne Afdeling Burgerzaken Postbus 11 9965 ZG Leens Begraven en asbestemming Gemeente De Marne Afdeling Burgerzaken Postbus 11 9965 ZG Leens 1 De laatste rustplaats in de Gemeente De Marne Na het overlijden De keuze voor een laatste rustplaats is belangrijk,

Nadere informatie

Toelichting en tarieven. begraafplaatsen Leidschendam-Voorburg

Toelichting en tarieven. begraafplaatsen Leidschendam-Voorburg Toelichting en tarieven begraafplaatsen Leidschendam-Voorburg 1 Regelgeving die van toepassing is - Wet op de lijkbezorging - Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2015

Nadere informatie

gelezen het raadsvoorstel nummer RVO12.0272 van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 9 oktober 2012;

gelezen het raadsvoorstel nummer RVO12.0272 van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 9 oktober 2012; gemeente Den Helder Geamendeerd raadsbesluit Raadsvergadering d.d. : 7 november 2012 Besluit nummer : RB12.0184 Onderwerp : verordening iijkbezorgingsrechten 2013 De raad van de gemeente Den Helder; gelezen

Nadere informatie

Reglement Begraafplaats Laurentius Rotterdam

Reglement Begraafplaats Laurentius Rotterdam Reglement Begraafplaats Laurentius Rotterdam Inhoud I Algemene Bepalingen artikel 1 8 II Het vestigen van de grafrechten artikel 9 17 III Het verlengen van de grafrechten artikel 18 22 IV Einde van de

Nadere informatie

gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 oktober 2011, met kenmerk AP 020; raadsstuk 2011-3021o;

gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 oktober 2011, met kenmerk AP 020; raadsstuk 2011-3021o; Verordening lijkbezorgingsrechten 2012 De raad van de gemeente Rotterdam, gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 oktober 2011, met kenmerk AP 020; raadsstuk 2011-3021o;

Nadere informatie

Tekstuitgave van de beheerverordening begraafplaatsen Krimpen aan den IJssel 2003

Tekstuitgave van de beheerverordening begraafplaatsen Krimpen aan den IJssel 2003 Tekstuitgave van de beheerverordening begraafplaatsen Krimpen aan den IJssel 2003 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 december 2003;

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25 GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25 Standplaatsverordening 2001 (raadsbesluit van 31 mei 2001) De raad der gemeente Utrecht gelet op het voorstel van b. en w. d.d. 14 mei 2001 Besluit vast te stellen

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 september 2014, met kenmerk AP020, raadsstuk 14bb4454;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 september 2014, met kenmerk AP020, raadsstuk 14bb4454; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 74 7 december 204 Verordening lijkbezorgingsrechten 205 De raad van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

Begraafplaatsen in Zwijndrecht

Begraafplaatsen in Zwijndrecht Begraafplaatsen in Zwijndrecht Begraafplaatsen in Zwijndrecht Inleiding Aan het einde van een mensenleven wacht onvoorwaardelijk de dood. Bij het eind van een leven hoort ook het proces van afscheid nemen.

Nadere informatie

Bespreking van de voorstellen tot wijziging van de regelgeving, opgenomen in de conceptnota en aanvullende opmerkingen.

Bespreking van de voorstellen tot wijziging van de regelgeving, opgenomen in de conceptnota en aanvullende opmerkingen. RVB 2014_6 Standpunt van de VVSG inzake de conceptnota van mevrouw Katrien Schryvers e.a. over de regelgeving begraafplaatsen en lijkbezorging en de erin opgenomen voorstellen (doc Vl. Parl. 2188 (2013-2014)-nr.1

Nadere informatie

Reglement van de R.K. Begraafplaats St. Laurentius te Rotterdam

Reglement van de R.K. Begraafplaats St. Laurentius te Rotterdam Reglement van de R.K. Begraafplaats St. Laurentius te Rotterdam Inhoud I Algemene Bepalingen artikel 1-8 II Het vestigen van de grafrechten artikel 9-17 III Het verlengen van de grafrechten artikel 18-22

Nadere informatie

Nadere regels voor het plaatsen van gedenktekens e.d. 2005

Nadere regels voor het plaatsen van gedenktekens e.d. 2005 Nadere regels voor het plaatsen van gedenktekens e.d. 2005 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling Nadere regels voor het plaatsen

Nadere informatie

Reglement voor het beheer van de R-K begraafplaats van de parochie Heilige Bavo te Ursem

Reglement voor het beheer van de R-K begraafplaats van de parochie Heilige Bavo te Ursem Reglement voor het beheer van de R-K begraafplaats van de parochie Heilige Bavo te Ursem Inhoud pagina I Algemene Bepalingen artikel 1-8 1 II Het vestigen van de grafrechten artikel 9-17 4 III Het verlengen

Nadere informatie

U bewaart deze bij uw belangrijke papieren of u geeft deze af aan degene die de uitvaart te zijner tijd met ons bespreekt. Geboortedatum: te: BSN:

U bewaart deze bij uw belangrijke papieren of u geeft deze af aan degene die de uitvaart te zijner tijd met ons bespreekt. Geboortedatum: te: BSN: 1 Wilsbeschikking Bij een overlijden voelen nabestaanden zich gesteund als zij weten hoe de overledene dacht over zijn of haar afscheid en uitvaart. Om uw nabestaanden niet in onwetendheid achter te laten

Nadere informatie

Toelichting gemeenteraad van 21 augustus 2014. 3.023.830,78-0,00 Netto vastgestelde rechten Vastgelegde uitgaven

Toelichting gemeenteraad van 21 augustus 2014. 3.023.830,78-0,00 Netto vastgestelde rechten Vastgelegde uitgaven Openbare vergadering. Toelichting gemeenteraad van 21 augustus 2014. 1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 23 juni 2014. Toelichting: De notulen werden samen met de dagorde aan de leden van de gemeenteraad

Nadere informatie

Conceptnota voor nieuwe regelgeving

Conceptnota voor nieuwe regelgeving stuk ingediend op 2188 (2013-2014) Nr. 1 25 september 2013 (2013-2014) Conceptnota voor nieuwe regelgeving van mevrouw Katrien Schryvers, de heer Veli Yüksel, de dames Sonja Claes en Cindy Franssen en

Nadere informatie