REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN. HOOFDSTUK 6: BEGRAAFPLAATSEN Begraafplaatsreglement goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN. HOOFDSTUK 6: BEGRAAFPLAATSEN Begraafplaatsreglement goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28.06."

Transcriptie

1 REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN HOOFDSTUK 6: BEGRAAFPLAATSEN Begraafplaatsreglement goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van AFDELING 6.1 Algemene bepalingen Artikel : definities Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder : 1. Ontgraven : uit een graf halen van een stoffelijk overschot. 2. Graf : rustplaats voor een stoffelijk overschot 3. Stoffelijk overschot : een lijk of asresten 4. Decreet : het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en op de lijkbezorging 5. Urne : een urne die voldoet aan volgende maximale afmetingen : diameter 18 cm en hoogte : 24 cm Artikel De begraving, bijzetting of asverstrooiing hebben plaats op één van de gemeentelijke begraafplaatsen, namelijk voor Sint-Laureins: te Sint-Laureins te Sint-Margriete te Sint-Jan-in-Eremo te Bentille te Watervliet te Waterland-Oudeman : Dorpsstraat : Kerkplein : Sint-Jansstraat (kerk Sint-Jan-de-doper) : Sint-Jansstraat (kerk Sint-Eligius) : Stee : Kerkstraat De gemeentelijke begraafplaatsen zijn voor het publiek toegankelijk behoudens afwijking vastgesteld door de burgemeester, van april tot september van tot uur van oktober tot maart van tot uur Voor dienstnoodwendigheden kunnen de begraafplaatsen, tijdens deze openingsuren, op bevel van de burgemeester tijdelijk voor het publiek gesloten worden. Artikel Op de begraafplaatsen is het verboden gelijk welke daad te stellen, houding aan te nemen of manifestatie op touw te zetten die de welvoeglijkheid van de plaats, de openbare orde en de eerbied voor de doden stoort of kan storen. Het is eveneens verboden te leuren, gelijk welke voorwerpen uit te stallen of te verkopen, zijn diensten aan te bieden, aan enige vorm van reclame of aanplakking te doen en gelijk welke opschriften, borden of andere aankondigingtekens aan te brengen, behoudens de gevallen voorzien bij de wettelijke bepalingen op de begraafplaatsen en de lijkbezorging of, binnen zijn bevoegdheid, gemachtigd door de burgemeester. Artikel De gemeente staat niet in voor de bewaking van de op de graven geplaatste voorwerpen. Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de diefstallen of beschadigingen welke op de begraafplaatsen ten nadele van de families zouden gepleegd worden aan de graven, erop aangebrachte gedenktekens, beplantingen, Artikel Het is verboden:

2 a) de grasperken en de aanplantingen van de begraafplaats en aanhorigheden te betreden of op welke wijze dan ook, te beschadigen; b) de graftekens en alle hulde- en versieringsvoorwerpen op welke wijze ook, te beschadigen; c) binnen de omheining van de begraafplaats en de aanhorigheden vuilnis en afval neer te leggen, tenzij op de daartoe bestemde plaatsen; d) op de begraafplaats of de aanhorigheden zich te gedragen op een wijze die met de ernst en de stilte der plaats en met eerbied verschuldigd aan de doden niet overeenstemt; e) met voertuigen de begraafplaats binnen te rijden, tenzij om uitzonderlijke redenen waartoe toelating wordt verleend door de burgemeester. Enkel lijkwagens worden toegelaten; f) vergezeld te zijn van honden of andere dieren, met uitzondering voor visueel gehandicapten of andere mindervalide met hun geleidehond, politiediensten en erkende bewakingsondernemingen met waak-, speur- en verdedigingshonden; g) opschriften of grafschriften aan te brengen die de welvoeglijkheid, de orde en de aan de doden verschuldigde eerbied, verstoren. AFDELING 6.2 Formaliteiten die de begrafenis voorafgaan Artikel Elk overlijden in de gemeente moet zonder verwijl en ten laatste 2 werkdagen voor de begrafenis aangegeven worden aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit geldt eveneens in geval van ontdekking van een stoffelijk overschot op het grondgebied van de gemeente. In dit laatste geval dient de politie hier onmiddellijk van in kennis gesteld. Artikel Diegenen die voor de lijkbezorging instaan, regelen met de gemeente de formaliteiten betreffende de begraving. Bij ontstentenis daarvan wordt door de gemeente het nodige gedaan en dit op kosten van de nalatenschap. De wens van de overledenen moet geëerbiedigd worden, onverminderd de wettelijke en reglementaire bepalingen ter zake. Artikel Tenzij in speciale gevallen en op advies van de behandelende geneesheer of de daartoe aangestelde geneesheer, vindt ten vroegste 24 uur na het overlijden, de begraving van niet-gecremeerde stoffelijke overschotten of de crematie met daarop volgend de begraving, de bijzetting of de uitstrooiing van de as plaats. Het gemeentebestuur beslist over de dag en het uur van de begrafenis, die plaats heeft binnen de 7 dagen volgend op de aangifte van het overlijden en toelating tot begraven. Deze termijn kan bij beslissing van de burgemeester worden verlengd. Artikel Uitsluitend de gemeentelijke grafmaker of de door de gemeente aangestelde firma is ertoe bevoegd te zorgen voor: a) het aanhechten van een volgnummer aan de kist of de urne; b) het uitstrooien van de as; c) het plaatsen van de kist of de urne in de kuil, de grafkelder of het columbarium; d) het delven van een graf voor begravingen of bijzettingen in volle grond en het vullen van de kuil; e) het openen en sluiten van bestaande grafkelders, welke gemeentelijke eigendom zijn; f) het openen en afsluiten van de nis in een columbarium en het plaatsen van de urne; g) Het bevestigen van een herdenkingsplaatje zoals beschreven in de artikels , en Artikel Levenloos geboren kinderen die de wettelijke levensvatbaarheidgrens nog niet hebben bereikt (foetussen), worden na een zwangerschapsduur van ten volle 12 weken op verzoek van de ouders begraven op een voorbehouden gemeenschappelijke ruimte op de gemeentelijke begraafplaats.

3 De naaste verwant of een gemachtigde meldt deze begraving aan de dienst burgerzaken, minstens 2 werkdagen vooraf, via het geëigende formulier. Op deze ruimte mogen geen individuele aanduidingen worden geplaatst. Enkel losse, natuurlijke bloemen zijn toegelaten bij de gemeenschappelijke gedenksteen. Voor de nabestaanden bestaat de mogelijkheid om op de gemeenschappelijke gedenksteen, door de zorgen van de gemeente, een gelijkvormig gedenkplaatje te laten aanbrengen. De kostprijs die hiervoor aan betrokkenen wordt aangerekend, wordt vastgesteld in het retributiereglement. De naamplaatjes blijven gedurende 20 jaar op de gedenkzuil aangebracht. Na deze periode kunnen ze door de gemeente worden verwijderd en ter beschikking gesteld van de familie. AFDELING 6.3 Kisting Vervoer Artikel Tot vormneming, balseming of kisting mag niet overgegaan worden zolang het overlijden niet werd vastgesteld door de behandelende geneesheer of de geneesheer hiertoe aangesteld, ofwel, wanneer het overlijden te wijten is aan een gewelddadige of verdachte oorzaak, na vrijgave van het stoffelijk overschot door de procureur des Konings. De burgemeester kan beslissen dat hij/zij of zijn/haar gemachtigde de kisting zal bijwonen en toezicht zal houden op de voorschriften inzake doodskisten. Artikel Een balseming of enige andere conserverende behandeling, voorafgaand aan de kisting, kan in de door de Vlaamse Regering bepaalde gevallen toegelaten worden. Deze gevallen zijn opgenomen in het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004, tot organisatie, inrichting en beheer van begraafplaatsen en crematoria. Artikel De kisting van het naar het buitenland (met uitzondering van Luxemburg en Nederland), te vervoeren stoffelijk overschot heeft plaats in aanwezigheid van de burgemeester of diens afgevaardigde, die de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen nagaat. Voor zover stoffelijke overschotten van de in België overleden personen naar het buitenland moet vervoerd worden, is het vervoer, naargelang het geval, onderworpen aan de formaliteiten vermeld in: a) het KB van 8 maart 1967, wanneer het stoffelijk overschot moet vervoerd worden naar Luxemburg of Nederland; b) het akkoord van Straatsburg van 26 oktober 1973, wanneer het stoffelijk overschot moet vervoerd worden naar een ander land dan vermeld onder a) en dat het akkoord van Straatsburg ondertekend heeft; c) het Regentbesluit van 20 juni 1947, wanneer een stoffelijk overschot moet vervoerd worden naar een land, niet bedoeld in a) of b). Artikel Het gebruik van lijkkisten, foedralen, doodswaden en producten en procedés die de natuurlijke en normale ontbinding van stoffelijke overschotten verhinderen is verboden. Artikel Behalve om te voldoen aan een gerechtelijke beslissing mag de kist na de kisting niet meer geopend worden. Artikel De niet-gecremeerde stoffelijke overschotten moeten individueel met een lijkwagen of op passende wijze vervoerd worden. 2. Het vervoer van gecremeerde stoffelijke overschotten is vrij, doch dient te gebeuren volgens de regels van welvoeglijkheid.

4 Artikel Ieder stoffelijk overschot of as van veraste stoffelijke overschotten wordt onmiddellijk bij aankomst op de begraafplaats begraven, bijgezet of verstrooid. Indien de onmiddellijke teraardebestelling, bijzetting of verstrooiing onmogelijk is, hetzij omwille van gevallen van overmacht, hetzij door weer- of familiale omstandigheden, hetzij wegens wettelijke of plaatselijke feestdagen, dan moet het stoffelijk overschot of de urne terug meegenomen worden naar een funerarium. AFDELING 6.4 Mortuarium Artikel De mortuaria zijn bestemd voor: 1. het bewaren in afwachting van de begraving, van de gevonden stoffelijke overschotten die nog dienen geïdentificeerd te worden; 2. het ontvangen van het stoffelijk overschot van overleden personen, die niet kunnen bewaard worden op de plaats van overlijden of hun woonplaats; 3. het opnemen van stoffelijke overschotten waarop ingevolge rechterlijke beslissing een lijkschouwing moet worden verricht; 4. het bewaren van stoffelijke overschotten voor vrijwaring van de openbare gezondheid; in dit geval is overbrenging naar een mortuarium verplicht; 5. het bewaren van stoffelijke overschotten waarvan de overbrenging is gevraagd door de familie of bij ontstentenis door elke belanghebbende, na machtiging van het gemeentebestuur. De stoffelijke overschotten mogen slechts naar een mortuarium gebracht worden na officiële vaststelling van het overlijden. AFDELING 5 Begravingen Artikel Begrafenissen of ontgravingen zijn niet mogelijk op zondagen en volgende wettelijke en reglementaire feestdagen of dagen : 1 januari 2 januari 2 e Pasen 1 mei O.L. Heer Hemelvaart 2 e Pinksteren 11 juli 21 juli 15 augustus 1 november 2 november 11 november 25 december 26 december. Men kan op de begraafplaats aankomen tijdens de openingsuren vermeld in artikel Artikel De gemeentelijke begraafplaatsen zijn bestemd voor de begraving, bijzetting en uitstrooiing van de as van: 1. de personen welke op datum van hun overlijden ingeschreven waren in het bevolkings-, wacht- of vreemdelingenregister van de gemeente Sint-Laureins; 2. de personen die op het grondgebied van de gemeente overleden zijn of er dood zijn aangetroffen; 3. de personen die buiten het grondgebied van de gemeente overleden zijn of daar dood werden aangetroffen, maar die in het bevolkings-,wacht- of vreemdelingenregister van de gemeente Sint-Laureins zijn ingeschreven; 4. personen die de gemeente effectief bewonen, doch krachtens wettelijke bepalingen of internationale overeenkomsten vrijgesteld zijn van inschrijving in haar bevolkings-, wacht- of vreemdelingenregister; 5. de personen die begunstigde zijn van een recht op bijzetting in een grafkelder-, nis-, of grondconcessie of een concessie op het urnenveld op een gemeentelijke begraafplaats; 6. ten uitzonderlijke titel en voor zover de overledene een bijzondere relatie heeft gehad met de gemeente, kan de burgemeester toestemming geven tot begraving op een gemeentelijke begraafplaats; 7. andere dan de hiervoor vermelde personen:

5 - wanneer de aanvraag tot begraving, bijzetting of uitstrooiing van de as op een gemeentelijke begraafplaats aangevraagd wordt door de persoon die instaat voor de teraardebestelling - en tegen de in het retributiereglement vermelde voorwaarden, mits machtiging van de gemeente. Artikel Bij het bezorgen van de stoffelijke overblijfselen op de gemeentelijke begraafplaats: a) moet de dienst burgerzaken ten minste twee werkdagen vooraf verwittigd zijn, d.m.v. het daartoe bestemde formulier, dat vermeldt of het gaat om een begraving, een bijzetting in een columbarium of grafkelder of een uitstrooiing. Deze verplichting rust bij de naaste verwanten of de gemachtigde. b) rijdt de lijkwagen de begraafplaats op tot aan de begroetingsplaats, waar de familie de laatste begroeting aan de overledene kan brengen. Artikel De begravingen worden uitgevoerd op een door de gemeente aangewezen bestemming. Deze bestemming is terug te vinden op een plan. Dit plan wijst de percelen aan voor begraving, as verstrooiing of as bewaring. 2. De begraving, bewaring in een columbarium of grafkelder of uitstrooiing van de as op de gemeentelijke begraafplaats met nauwkeurige aanduiding van de plaats ervan, wordt opgetekend in een register op elektronische wijze bijgehouden door de gemeente. Voor de uitstrooiing van de as beperkt de nauwkeurige aanduiding van de plaats zich tot de vermelding van de strooiweide. 3. Het register wordt op het einde van elk jaar afgesloten en vastgesteld door de Burgemeester of zijn afgevaardigde en in de gemeentearchieven neergelegd of bewaard op elektronische wijze. AFDELING 6.6 Graf- en nisconcessies Artikel Afmeting - algemeen : De minimale afstand tussen een graf en de perceelgrens van de begraafplaats bedraagt 1 meter. De afstanden tussen de doodskisten en lijkwaden bedraagt minstens 60 cm a) Graven in volle grond : de afmeting van een graf in volle grond is maximaal 2,3 meter bij 1 meter voor volwassenen en 1,30 meter bij 0,75 meter voor kinderen van minder dan 7 jaar. b) Urnengraven in volle grond : de afmeting van een urnengraf in volle grond is maximaal 1 meter bij 1 meter zowel voor volwassenen als kinderen. c) Keldergraven : de afmeting van een keldergraf zijn deze zoals de kelders geplaatst zijn of worden door de gemeente. d) Urnenkelders : de afmeting van een urnenkelder zijn deze zoals de kelders geplaatst zijn of worden door de gemeente. e) Bovengronds begraven : indien voorzien op de begraafplaats bestaat de mogelijk om bovengronds te worden begraven. De afmeting van een bovengronds graf zijn deze zoals deze geplaatst zijn of worden door de gemeente. f) Columbaria of urnenmuren of urnenzuilen : de afmeting zijn deze zoals ze geplaatst zijn of worden door de gemeente 2. - Capaciteit van de diverse gedenkvormen : a) Graven in volle grond : er worden maximum één kist en drie urnen per graf toegestaan en dit voor concessies toegestaan vanaf het inwerkingtreden van het reglement. b) Urnengraven in volle grond : er worden maximum vier urnen per graf toegestaan.

6 c) Keldergraven : één of twee of drie kisten volgens de capaciteit van de kelder of acht urnen per kist. In een kelder die volzet is kan één urne bij de kist worden geplaatst die van bovenaf nog bereikbaar is. d) Urnenkelders : twee of vier urnen per kelder volgens geplaatste kelder of kelders. e) Bovengronds begraven : een kist per ruimte. f) Columbaria of urnenmuren of urnenzuilen : maximum twee urnen per nis. Voor c) en d) : een grafkelder kan voor een lagere capaciteit in concessie worden gegeven op voorwaarde dat er op deze begraafplaats geen kelders meer vrij zijn van de gevraagde capaciteit Reservatie van concessies en bijzetting : a) Naast elkaar gelegen vrije kelders of gronden kunnen binnen één concessietitel worden samengevoegd. Na de oorspronkelijke concessie kan nog steeds worden gevraagd om de concessieovereenkomst uit te breiden voor een aantal urnen of kisten op voorwaarde dat er voldoende ruimte beschikbaar is zonder de aanwezige kisten in volume te verminderen. Voor een dergelijke uitbreiding en dus reservatie van de naastliggende grond wordt vooraf een vergoeding betaald zoals voorzien in het retributiereglement. b) Naast elkaar gelegen vrije kelders of gronden kunnen binnen één concessietitel worden samengevoegd. Door naast een nieuwe concessie een ruimte te reserveren voor het herbegraven na ontgraving van een reeds eerder op een andere plaats begraven persoon, mits het betalen van de in het retributiereglement voorziene retributie. Deze ontgraving zal behoudens overmacht door de door de gemeente aan te duiden firma gebeuren binnen het jaar volgend op de begraving in de kelder of grond waarmee de concessie wordt samengevoegd en mits dit wettelijk toegelaten is. c) Reservatie van grafkelders of urnenkelders zonder samenvoeging met een bestaande concessie is mogelijk mits vooraf een vergoeding betaald wordt zoals voorzien in het retributiereglement. Voor graven in volle grond is op die wijze geen reservatie mogelijk. Met het oog op de realisatie van deze vorm van reservatie is het mogelijk reeds gedurende zijn leven daartoe een reservatie te maken, mits een verbintenis aan te gaan om het op het ogenblik van het ontgraven en herbegraven de van toepassing zijnde retributie te betalen onder aftrok van de reeds bij reservatie betaalde retributie. d) Bijzetting in een grondgraf of een kelder is mogelijk in zoverre de capaciteit zoals hierboven vermeld niet wordt overschreden. In het geval van een bijzetting dient een eventueel grafteken vooraf door een vakman te worden weggenomen. De kosten die hiertoe worden gemaakt, worden gedragen door de nabestaanden. Artikel Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gemachtigd om de concessies te verlenen conform de modaliteiten van het begraafplaatsenreglement en de tarieven voorzien in het retributiereglement betreffende de gemeentelijke begraafplaatsen dat door de gemeenteraad wordt vastgesteld. 2. Het College van Burgemeester en Schepenen wordt tevens gemachtigd om de concessie te beëindigen bij toepassing van de procedure van verwaarlozing, zonder dat dit recht geeft op enige teruggave van de destijds betaalde retributie. Artikel Zolang de omvang van de begraafplaatsen dit mogelijk maakt worden concessies verleend voor het begraven van stoffelijke overschotten en voor het begraven of bijzetten van urnen, volgens de tarieven opgenomen in dit gemeentelijk retributiereglement. Artikel De concessies ten behoeve voor zowel inwoners als niet-inwoners kunnen betrekking hebben op:

7 1 graven in volle grond voor een termijn van 20 jaar voor 1 persoon; 2 urnengraven in volle grond voor een termijn van 20 jaar voor 1 persoon; 3 keldergraven voor een termijn van 50 jaar voor 1 of 2 personen met inbegrip van kelder en grond; 4 keldergraven voor een termijn van 50 jaar voor 3 personen met inbegrip van kelder en grond; 5 urnenkelders voor een termijn van 50 jaar voor 1 of 2 personen met inbegrip van kelder en grond; 6 urnenkelders voor een termijn van 50 jaar voor 3 of 4 personen met inbegrip van kelder en grond; 7 bovengronds begraven voor een termijn van 50 jaar voor 1 persoon, van zodra beschikbaar; 8 columbaria, urnenmuren of urnenzuilen voor een termijn van 20 jaar voor 1 of 2 personen ; 9 begraving urne in volle grond bij een kist voor een termijn van 20 jaar; 10 begraving urne in volle grond bij een urnengraf voor een termijn van 20 jaar; 11 begraven van urne in grafkelder die volzet is voor een termijn van 20 jaar; 12 bijzetting in een urnen- of grafkelder voor een termijn van 50 jaar; 13 kindergraven. Artikel Een zelfde concessie mag slechts dienen als graf voor de aanvrager, zijn echtgenoot, zijn bloed- of aanverwanten en de personen met wie men een feitelijk gezin vormt. Dit geldt ook voor de leden van een of meer religieuze gemeenschappen die daartoe hun wil te kennen geven bij de gemeente, evenals voor alle personen die daartoe ieder hun wil te kennen geven bij de gemeente. 2. De concessie wordt schriftelijk aangevraagd bij het College van Burgemeester en Schepenen. Zij vermeldt de identiteit van de aanvrager(s) en van de begunstigde(n). 3. De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen over de concessieaanvraag, indien ze gunstig is, wordt aan de aanvrager betekend samen met een uittreksel uit dit reglement. Artikel De concessies worden verleend voor een duur van 20 en 50 jaar; deze periode neemt aanvang op de datum van het verlenen van de concessie. Artikel Naar aanleiding van elke bijbegraving of bijzetting dient de concessie expliciet hernieuwd te worden. Indien er geen vernieuwing wordt aangevraagd tussen de datum van de laatste bijbegraving of bijzetting in de concessie en het verstrijken van de periode waarvoor deze werd verleend, blijft de concessie bestaan, gedurende een termijn van 10 jaar die begint te lopen op de datum van de bijbegraving of bijzetting, indien dit overlijden zich minder dan 10 jaar voor het verstrijken van de concessie heeft voorgedaan. In de andere gevallen vervalt de concessie op de termijn voorzien in de oorspronkelijk verleende concessie. Artikel De concessies worden op het ogenblik van het eerste overlijden nominatief toegewezen. De nominatief toegekende concessies kunnen enkel door de concessiehouder of zijn erfgenamen schriftelijk gewijzigd worden. De wijzigingen kunnen slechts gedaan worden ten aanzien van het aantal voorbehouden plaatsen. Artikel De mogelijkheid tot verlenging wordt door middel van een akte van de burgemeester of zijn gemachtigde gedurende 1 jaar voor de definitieve vervaldatum van de concessie bekendgemaakt aan het betrokken graf en aan de ingang van de begraafplaats. Op schriftelijk verzoek en voor het verstrijken van de toegekende concessietermijn, kan de concessie verlengd worden. 2. Indien er geen aanvraag tot vernieuwing van de concessie is ingediend voor de vervaldatum, vervalt de concessie. Na het vervallen van de concessie wordt geen bijbegraving meer toegestaan. 3. In ieder geval neemt een nieuwe termijn van 20 en 50 jaar van rechtswege een aanvang vanaf de laatste bijzetting binnen de oorspronkelijk verleende concessieperiode van 20 en 50 jaar, tegen de prijs en onder de voorwaarden op het tijdstip van de laatste bijzetting van toepassing.

8 4. De verlenging van de concessies daterend van voor de inwerkingtreding van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en lijkbezorging gebeurt overeenkomstig de voormelde wet of latere wijzigingen ervan. Artikel Door het verlenen van een grafconcessie vervreemdt het gemeentebestuur de grond niet. Het verleent slechts een recht van genot en van gebruik met een speciale nominale bestemming. De concessies zijn onoverdraagbaar en worden niet bij voorbaat verleend, ter uitzondering van hetgeen bepaald onder punten Artikel De concessiehouder is verplicht binnen de zes maanden na het verlenen van een grafconcessie een grafteken in duurzaam materiaal te plaatsen, tenzij het op een andere wijze netjes wordt onderhouden. 2. Grafmonumenten en/of graftekens dienen gedurende de ganse duur van de concessie behouden te blijven. Artikel In geval van terugneming van het geconcedeerd perceel wegens openbaar belang of dienstnoodwendigheden kan de concessiehouder geen aanspraak maken op enige vergoeding en heeft hij slechts recht: wat betreft de grond- en/of kelderconcessies op het kosteloos bekomen van een perceel van dezelfde oppervlakte op de nieuwe begraafplaats wat betreft de concessies voor bijzetting in een columbarium, op een gelijkaardige nis in een ander columbarium. Het recht op het kosteloos bekomen van hetzij een perceel van dezelfde oppervlakte op de nieuwe begraafplaats, hetzij een nis in een ander columbarium, is afhankelijk van het indienen van een aanvraag door enige belanghebbende die daartoe zal worden aangeschreven door de gemeente. 2. In geval van sluiting en/of wijziging van de bestemming van de begraafplaats kunnen de concessiehouders geen aanspraak maken op enige vergoeding. Zij hebben slechts recht op het bekomen van een perceel of nis van dezelfde afmetingen op een andere gemeentelijke begraafplaats, tot het einde van de concessietermijn. De eventuele kosten voor het overbrengen van de stoffelijke overschotten zijn ten laste van het gemeentebestuur. De kosten voor het overbrengen van de graftekens zijn ten laste van diegenen die de overbrenging hebben aangevraagd. Het recht op het kosteloos bekomen van een nieuw perceel of nis is afhankelijk van het indienen van een aanvraag door enige belanghebbende, binnen een termijn van 1 jaar, volgend op de bekendmaking van de gemeenteraadsbeslissing tot sluiting. Artikel In het in artikel bedoelde geval zijn de kosten van de eventuele overbrenging van de stoffelijke resten ten laste van de gemeente en de kosten van de eventuele overbrenging van de graftekens ten laste van diegene die de aanvraag heeft ingediend. Artikel Op verzoek van de concessiehouder kan het College van Burgemeester en Schepenen in de loop van een concessie een graf terugnemen: wanneer dit ongebruikt is gebleven of wanneer het zulks wordt ingevolge de overbrenging van de stoffelijke overblijfselen. 2. Bij beëindiging op verzoek, kan de betaalde concessieprijs noch geheel, noch gedeeltelijk teruggevorderd worden.

9 3. Vooraleer men tot beëindiging overgaat, zal de vraag tot beëindiging worden aangeplakt gedurende 6 maanden aan de ingang van de begraafplaats en aan de betrokken concessie, en zal, indien mogelijk, de concessiehouder schriftelijk in kennis worden gesteld. Bezwaren tegen een voortijdige beëindiging moeten schriftelijk worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen. ONDERAFDELING Niet-geconcedeerde percelen Artikel Een niet-geconcedeerd graf moet minstens 10 jaar bewaard worden. Artikel Kosteloos begraven is mogelijk voor de inwoners van Sint-Laureins: 1. In niet-geconcedeerde volle grond op voorwaarde dat er als grafteken op de begraafplaats enkel een houten gedenkteken geplaatst wordt zoals voorzien in artikel punt g); 2. Bijzetting in een columbarium; 3. Begraven van urne in volle grond, op voorwaarde dat er als grafteken op de begraafplaats enkel een houten gedenkteken zoals voorzien in artikel punt g) wordt geplaatst. 4. Verstrooiing van de as. In de gevallen bedoeld in 1 en 3, indien blijkt dat er toch een ander grafteken geplaatst werd dan voorzien in artikel punt g), dan zal van ambtswege een concessie toegekend worden vanaf de overlijdensdatum. Bij niet-betaling, binnen de maand van verzoek daartoe, zal het grafteken door de gemeente verwijderd worden. De aanvraag tot het bekomen van een grafconcessie voor de gevallen zoals vermeld in artikel , 2 en 3 is mogelijk ten laatste 10 jaar na datum van begrafenis en/of bijzetting. AFDELING 6.7 Graftekens Artikel Tenzij de overledene anders heeft beschikt of zijn verwanten zich ertegen verzetten, heeft eenieder het recht op het graf van zijn verwante of vriend een grafteken te doen plaatsen zonder afbreuk te doen aan het recht van de concessiehouder. Artikel Het is niet toegelaten grafstenen of andere gedenktekens te plaatsen die door hun vorm, afmetingen, hun opschriften of aard van de materialen, de reinheid, gezondheid, veiligheid en rust op de begraafplaats kunnen verstoren. Artikel De graftekens mogen de vermelde maximumafmetingen niet overschrijden: Afmetingen lengte breedte hoogte boven maaiveld a) Graven in volle grond 2 meter 1 meter 1 meter b) Grafkelders lengte kelder breedte kelder 1 meter c) Kindergraven 1 meter 0,75 meter 1 meter d) Urnen in volle grond 1 meter 0,75 meter 0,75 meter e) Urnenkelders 1 meter 0,75 meter 0,75 meter f) Graf of urne in volle grond g) Zonder concessie 0,20 meter 0,75 meter 0,75 meter voor dit laatste is enkel een houten gedenkteken toegestaan. Voor grafkelders en urnenkelders die van bovenaf worden bijgezet in een kelder moet een vakman, in opdracht van de nabestaanden, minstens de 2 de dag voor de begrafenis de grafsteen wegnemen en binnen

10 de week na de begraving deze terugplaatsen, tenzij hij wordt meegenomen voor het opnieuw aanbrengen van letters, in welk geval dit binnen de 6 maand moet teruggeplaatst worden. Bloembakken en andere voorwerpen die zich voor de kelderopening bevinden moeten eveneens vooraf worden weggenomen. De kosten die hiertoe worden gemaakt, worden gedragen door de nabestaanden of de opdrachtgever. Voor een grafsteen op een kelder die van bovenaf toegankelijk moet zijn gelden volgende bepalingen : a) Maximale afmetingen : volgens de lengte en breedte van de kelder. b) Staat de concessiehouder ervoor in dat bij een volgende bijzetting het grafteken kan worden weggenomen zonder gebruik te maken van voertuigen. Voor bovengrondse grafkelders : de grafmaker neemt vooraf de arduinen naamplaat weg en vervangt die door een voorlopige afdekplaat. Een door de concessiehouder aangestelde vakman kan de naamplaat ophalen. Daarin mogen namen worden ingeslepen of bij middel van opzetletters worden aangebracht. Het aanbrengen van andere naamplaten is niet toegelaten. De randen van de plaat mogen niet worden gedicht. Voor columbaria, urnenmuren of urnenzuilen : de grafmaker neemt zo noodzakelijk vooraf de naamplaat weg en vervangt die door een voorlopige afdekplaat. Een door de concessiehouder aangestelde vakman kan de naamplaat ophalen. Daarin mogen namen worden ingeslepen of bij middel van opzetletters worden aangebracht. Het aanbrengen van andere naamplaten is niet toegelaten. De randen van de plaat mogen niet worden gedicht. Voor bijzettingen in bestaande concessies : een vakman moet, in opdracht van de nabestaanden, minstens de 2 de dag voor de begrafenis de grafsteen wegnemen en binnen de week na de begraving deze terugplaatsen, tenzij hij wordt meegenomen voor het opnieuw aanbrengen van letters, in welk geval dit binnen de 6 maand moet teruggeplaatst worden. Bloembakken en andere voorwerpen die zich voor de kelderopening bevinden moeten eveneens vooraf worden weggenomen. De kosten die hiertoe worden gemaakt, worden gedragen door de nabestaanden of de opdrachtgever. Artikel voor de begravingen bedoeld in artikel , en Op het gemeenschappelijk gedenkteken mag een naamplaatje worden aangebracht door de gemeente. Op deze naamplaatjes wordt de naam, voornaam en geboortedatum gegraveerd. De kostprijs die hiervoor wordt aangerekend, wordt vastgesteld in het retributiereglement. Artikel Alvorens op de begraafplaatsen toegelaten te worden, moeten de voor de graftekens bestemde materialen volledig afgewerkt en gekapt zijn en gereed om onmiddellijk geplaatst te worden. 2. Binnen de omheining van de begraafplaatsen mag geen enkel materiaal achtergelaten worden en worden de materialen aangevoerd en geplaatst naarmate de behoeften. 3. Na een zonder gevolg gebleven ingebrekestelling wordt er op bevel van de Burgemeester van ambtswege overgegaan tot de wegneming van de materialen op kosten van de overtreder. Artikel De graftekens moeten zodanig opgericht en onderhouden worden dat zij de veiligheid en de doorgang niet belemmeren en zonder schade aan te brengen aan de aangrenzende graftekens en graven. 2. De graftekens moeten in goede staat onderhouden worden. Artikel Rond de graven mogen geen afsluitingen of omheiningen gemaakt worden. Artikel Kronen uit natuurlijke bloemen moeten weggenomen worden zodra zij niet meer fris zijn.

11 Kronen uit kunstmatig materiaal mogen niet geplaatst worden in omhulsels, geheel of ten dele uit breekbaar glas. Artikel De bloemen en planten op de graven aangebracht, moeten steeds in goede staat onderhouden worden. Ze moeten altijd zo geschikt worden dat ze de doorgang niet belemmeren. Bloemen, struiken en seizoenplanten van meer dan één meter hoog zijn verboden. Wanneer bloemen, planten of struiken afgestorven zijn, moeten ze verwijderd worden. Bij gebreke hiervan zullen de opruiming en het verwijderen van de potten geschieden door het gemeentebestuur. Artikel De scheefstaande en omgevallen of andere graftekens moeten uiterlijk veertien dagen voor Allerheiligen door toedoen van de familieleden terug recht gezet of verwijderd worden. In geval van aanschrijven door de gemeente aan de concessiehouder is men verplicht deze graftekens terug recht te zetten of te verwijderen binnen de in de brief vermelde termijn en in geval er geen termijn is vermeld uiterlijk binnen 4 maand na verzending van de brief. 2. De aangevoerde grafsteen of tekens, die drie werkdagen voor Allerheiligen bij de sluiting van de begraafplaats niet zouden geplaatst zijn, moeten door toedoen van de betrokken familieleden daags nadien voor 10u. s morgens verwijderd zijn, zo niet zullen grafstenen, -tekens en andere voorwerpen op risico ten laste van de overtreder en zonder enig verhaal opgeruimd worden door de zorgen van de gemeente. AFDELING 6.8 Crematie Columbarium verstrooiing van de as Artikel De crematie is onderworpen aan de formaliteiten bepaald bij het decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging. Artikel Voor crematie is een toestemming vereist van de ambtenaar van de burgerlijke stand waar het overlijden werd vastgesteld, indien dat overlijden in een gemeente van het Vlaamse Gewest heeft plaatsgehad. Ingeval van overlijden buiten een gemeente van het Vlaams Gewest is een verlof tot crematie vereist van de procureur des Konings van het arrondissement van de plaats waar zich ofwel het crematorium ofwel de hoofdverblijfplaats van de overledene bevindt. Artikel De as van de gecremeerde stoffelijke overschotten kan in urnen worden geplaatst die binnen de omheining van de begraafplaats: a) begraven worden op de plaats der gewone begravingen op een diepte van ten minste 50 cm; b) worden bijgezet in een columbarium, urnenmuur of urnenzuil in gesloten nissen; c) bijgezet worden in een grafkelder of urnenkelder. 2. De as van de gecremeerde stoffelijke overschotten kan: 1. uitgestrooid worden op het daartoe bestemde perceel van de begraafplaats door middel van een strooitoestel, dat alleen door de gemeentelijke aangestelde of begrafenisondernemer mag worden bediend; 2. hetzij worden uitgestrooid op de aan het grondgebied van België grenzende territoriale zee, onder de voorwaarden die de Vlaamse Regering bepaalt. Indien de overledene dit schriftelijk heeft bepaald of, bij gebrek aan schriftelijke bepaling door de overledene, op gezamenlijk schriftelijk verzoek, van zowel de echtgenoot of van diegene met wie de overledene een feitelijk gezin vormde als van alle bloed- of aanverwanten van de eerste graad of, indien het om een minderjarige gaat, op verzoek van de ouders of voogd, kan de as van gecremeerde stoffelijke overschotten:

12 a) worden uitgestrooid of begraven op een andere plaats dan de begraafplaats. Deze uitstrooiing of begraving kan evenwel niet gebeuren op het openbaar domein, uitgezonderd de begraafplaats. Indien het een terrein betreft dat niet eigendom is van de overledene of zijn nabestaanden, is een voorafgaande schriftelijke toestemming vereist van de eigenaar van het betrokken terrein. De verstrooiing van de as of de begraving van de as gebeurt aansluitend op de crematie. b) in een urne ter beschikking gesteld worden van de nabestaanden om te worden bewaard op een andere plaats dan de begraafplaats. Indien er een eind komt aan de bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats, wordt de as door toedoen van de nabestaande die er zorg voor heeft of zijn erfgenamen in geval van diens overlijden, ofwel naar een begraafplaats gebracht om er begraven, in een columbarium bijgezet of uitgestrooid te worden ofwel uitgestrooid te worden op een aan het grondgebied van België grenzende territoriale zee. De persoon die de as in ontvangst neemt, is verantwoordelijk voor de naleving van deze bepalingen. 3. Onverminderd hetgeen is bepaald in 1 kan, op verzoek van de echtgenoot en van de bloed- of aanverwanten in eerste en tweede graad, een gedeelte van de as van het gecremeerde stoffelijk overschot aan hen worden meegegeven. Artikel De asurnen van een gecremeerde, begraven op de plaats der gewone begravingen, kunnen steeds op vraag van de nabestaanden, ofwel verstrooid worden, ofwel bijgezet worden via een concessie. Voor het ontgraven van de urnen is de toestemming van de burgemeester vereist overeenkomstig afdeling 6.9 van deze verordening. Artikel Zowel op de strooiweide als aan het columbarium wordt een plaats voorbehouden voor het aanbrengen van gedenkenisvoorwerpen. Artikel Het bijzetten van de urne op de plaats van de gronden in concessie of in een nis in concessie in het columbarium, urnenzuil, urnenmuur en urnenkelders is onderworpen aan het algemeen begraafplaatsreglement. Artikel De urne met de as van de gecremeerde kan op verzoek worden bijgezet in een gesloten nis van het columbarium, urnenzuil of urnenmuur. De maximum afmetingen van de urne zijn de volgende: hoogte: 24 cm diameter : 18 cm Nadat de urne in de nis is geplaatst wordt deze laatste door de zorgen van de aangestelde van de gemeente afgesloten. Artikel Voor de nabestaanden bestaat de mogelijkheid om, in geval van verstrooiing van de as op één van de strooiweiden, op de gedenkzuilen die daar geplaatst zijn, door de zorgen van de gemeente, eveneens een gelijkvormig gedenkplaatje te laten aanbrengen. De kostprijs die hiervoor aan betrokkenen wordt aangerekend, wordt vastgesteld in het retributiereglement. De naamplaatjes blijven gedurende 20 jaar op de gedenkzuil aangebracht. Na deze periode kunnen ze door de gemeente worden verwijderd en ter beschikking gesteld van de familie. AFDELING 6.9 Ontgravingen Artikel Behoudens de ontgravingen door de gerechtelijke overheid bevolen, mag geen ontgraving worden verricht dan met een schriftelijke toelating van de burgemeester. Het verlenen tot toestemming tot

13 ontgraving door de burgemeester kan enkel om ernstige redenen en dit overeenkomstig de bepalingen van het decreet. 2. Van elke ontgraving wordt een verslag opgemaakt. 3. Indien de staat van de ontgraven kist het vereist, schrijft de burgemeester voor dat ze vernieuwd wordt of dat elke andere maatregel genomen wordt die van die aard is om de welvoegelijkheid of de openbare gezondheid te beschermen. 4. Het recht verschuldigd bij ontgraving wordt vastgesteld in het retributiereglement en alle ermee samenhangende kosten zijn ten laste van de aanvrager. Artikel De ontgraving is slechts toegelaten: a) bij terugneming van het geconcedeerd perceel of de nis wegens openbaar belang of dienstnoodwendigheden; b) op bevel van de gerechtelijke overheid c) wegens een bestuurlijke beslissing d) bij wijziging van de bestemming van de begraafplaats e) op verzoek van belanghebbende volgens de bepalingen van het decreet mits een schriftelijke en gemotiveerde aanvraag ondertekend door alle verwanten in de eerste graad of de concessiehouder en wanneer het stoffelijk overschot wordt overgebracht naar een behoorlijker rustplaats, naar een graf met een concessie van langere duur dan de oorspronkelijke of voor het samenbrengen van echtgenoten, ouders en kinderen, bloed- en aanverwanten, personen die op het moment van overlijden een feitelijk gezin vormden of voor leden van een of meer religieuze gemeenschappen evenals voor personen die daartoe hun wil te kennen gaven bij de gemeentelijke overheid. Het herbegraven van een kist of een urne kan enkel in een perceel of nis met een concessie. Artikel De overbrenging van een stoffelijk overschot uit een bestaande grafconcessie naar een andere grafconcessie is verboden, behoudens machtiging van de burgemeester. Artikel De aanvraag tot ontgraving dient door de nabestaanden schriftelijk te worden gericht aan de burgemeester. Onverminderd het recht van de burgemeester om in de toelating bijzondere voorwaarden op te leggen, moeten steeds volgende beschikkingen worden nageleefd: a) dag en uur waarop de ontgraving zal geschieden, wordt bepaald door de burgemeester en in overleg met de technische dienst; b) het grafteken, de beplantingen en alle andere voorwerpen die het openleggen van het graf kunnen bemoeilijken of beletten moeten door de aanvrager verwijderd worden vooraleer tot de ontgraving wordt overgegaan; c) het openleggen van een graf, het openen van de grafkelders, het lichten van de kist uit het graf en het vullen van de kuil, geschieden door de zorgen van de gemeente of door de gemeente aangestelde firma; d) het openen van de nis, het uitnemen van de urne uit de nis en het terug sluiten van de nis, geschieden door de zorgen van de gemeente, of door de gemeente aangestelde firma; e) onmiddellijk na de lichting moeten de stoffelijke overblijfselen naar de nieuwe bestemming worden gevoerd, mits in acht name van alle ter zake geldende voorschriften. f) voorafgaandelijk betaalt de aanvrager de in het retributiereglement voorziene retributie. Artikel Behalve bij gerechtelijk bevel worden vanaf 01 oktober tot 30 november en op zaterdagen, zondagen en feestdagen, geen ontgravingen verricht. Tijdens de ontgraving wordt de plaats ervan voor het publiek visueel afgeschermd.

14 Er moet tot een ontgraving worden overgegaan in tegenwoordigheid van de gemeentelijke grafmaker of de door de gemeente aangestelde firma, indien gewenst een lid of een afgevaardigde van de familie. De gemeentelijke grafmaker of een gemachtigde door de burgemeester aangesteld, maakt er een verslag van op. Zij kunnen de vernieuwing van de kist voorschrijven indien zij zulks nodig achten en elke andere maatregel nemen, die van die aard is dat de welvoeglijkheid en de openbare gezondheid worden beschermd, zulks op kosten van de aanvrager. Indien de ontgraving ten gevolge is van maatregelen van de gemeente zoals bepaald in artikel dan zijn de kosten ten laste van de gemeente. Indien wordt vastgesteld dat kledingsstukken of andere omhulsels het verteringsproces ernstig vertragen moet de ondoordringbaarheid voor lucht van deze omhulsels bij herkisting worden opgeheven. Zo mogelijk wordt het storende omhulsel verwijderd. Artikel Indien het op te graven stoffelijk overschot naar een andere begraafplaats op het grondgebied of naar dit van een andere gemeente moet overgebracht worden, is het verplicht de opgegraven kist in een hermetisch gesloten omhulsel te plaatsen alvorens zij mag vervoerd worden. AFDELING 6.10 Ontruiming van graven Artikel Wanneer gronden zonder concessie of bij verval van de concessie moeten worden ontruimd, dan zal een afschrift van de beslissing tot ontruiming gedurende 1 jaar voor het vervallen van termijn van begraving bekendgemaakt worden: a) aan het betrokken graf en/of in de nabijheid van het te ontruimen perceel; b) aan de ingang van de begraafplaats. De belanghebbenden zullen, te rekenen vanaf de datum van de bekendmaking bedoeld in vorige alinea, beschikken over een termijn van 1 jaar om de graftekens weg te nemen. Na die termijn worden zij van ambtswege verwijderd, en worden ze eigendom van de gemeente. Het College van Burgemeester en Schepenen beslist over de bestemming van deze materialen. 2. Een niet-geconcedeerd graf wordt minstens tien jaar bewaard. 3. Op het tijdstip van de verwijdering of ontruiming waarvan sprake in 1, kunnen de nabestaanden er eveneens voor opteren om gebruik te maken van de mogelijkheden die op dat tijdstip gelden inzake verkrijgen van een concessie, onder de voorwaarden en tarieven die op dat tijdstip van toepassing zijn. AFDELING 6.11 Onderhoud Artikel Het onderhoud van de graven op de gemeentelijke begraafplaatsen rust op de belanghebbenden. 2. Verwaarlozing opleverend onderhoudsverzuim staat vast, als het graf doorlopend onzindelijk, door plantengroei overwoekerd, vervallen, ingestort of bouwvallig is. De verwaarlozing wordt vastgesteld in een akte van de Burgemeester of zijn gemachtigde; die akte blijft een jaar bij het graf en aan de ingang van zijn begraafplaats aangeplakt. In de mate van het mogelijke zullen de familieleden worden verwittigd. 3. Na het verstrijken van die termijn en bij niet herstelling wordt op bevel van de burgemeester van ambtswege overgegaan tot afbraak of tot het wegnemen van de materialen op kosten van de in gebreke gebleven familie. Ingeval van dringende noodzakelijkheid kan de burgemeester ambtshalve verwaarloosde gedenktekens doen wegnemen zonder verhaal of aanspraak op de vergoeding. De dringende noodzaak zal worden vastgelegd in een akte, opgemaakt door de burgemeester, die wordt aangeplakt aan het graf en aan de

15 ingang van de begraafplaats, en zal verstuurd worden aan de concessiehouder of zijn of haar gekende nabestaande of belanghebbende. AFDELING 6.12 Graven met lokaal historisch belang en graven van oud-strijders Artikel De graven en grafmonumenten, opgenomen op de lijst van graven met lokaal historisch belang worden onderhouden door de gemeente overeenkomstig de voorschriften van het decreet betreffende de begraafplaatsen en de lijkbezorging en kunnen worden verplaatst door de gemeente bij beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen. Het College van Burgemeester en Schepenen bepaalt autonoom welke graven van historisch belang zijn. Deze grafmonumenten worden gedurende 50 jaar bewaard. De termijn is verlengbaar. Het onderhoud is ten laste van het gemeentebestuur. Artikel Op elke gemeentelijke begraafplaats of in het centrum van de gemeente op een andere plaats werd op een door het College van Burgemeester en Schepenen aangeduide plaats een herdenkingsmonument opgericht voor de oud-strijders uit de wereldoorlogen en De in aanmerking komende overleden oud-strijders worden op dit monument afzonderlijk vermeld, met vermelding van naam, voornaam, geboortedatum en datum van overlijden. Om voor vermelding op dit monument in aanmerking te komen gelden volgende voorwaarden: a. begraven zijn op de gemeentelijke begraafplaats b. in het bezit zijn van : een vuurkaart voor de strijders van de oorlog of een kaart met opgave der oorlogsdiensten voor strijder , afgeleverd door de bevoegde dienst van het Ministerie van Landsverdediging of; een attest, afgeleverd door dezelfde dienst van het Ministerie van Landsverdediging, waaruit blijkt dat betrokkene aan de voorwaarden voldeed om een onder a. vermelde kaart te bekomen. De aanvraag tot opname op dit monument kan gebeuren door iedere belanghebbende bij het College van Burgemeester en Schepenen, mits voorlegging van de documenten waaruit blijkt dat aan de voorziene voorwaarden werd voldaan. De aanvraag kan enkel ingediend worden ten voordele van een nog levende persoon of op het ogenblik van zijn overlijden. AFDELING 6.13 Strafbepalingen Artikel Onverminderd de toepassing van de artikelen 315, 340, 453 en 526 van het strafwetboek, worden de inbreuken op de bepalingen van deze verordening gestraft met een gevangenisstraf van één tot zeven dagen evenals met een boete van één tot vijfentwintig euro ofwel met één van deze straffen alleen. Artikel Eenieder die één der verbodsbepalingen, voorzien bij vorige artikelen overtreedt, wordt uit de begraafplaats gewezen, onverminderd gebeurlijke vervolgingen. AFDELING 6.14 Slotbepalingen Artikel De bepalingen van dit reglement zullen van toepassing zijn op de begraafplaatsen van de gemeente, onverminderd de wettelijke of reglementaire beschikkingen voorzien bij de wetgeving op de begraafplaatsen en lijkbezorging.

16 Artikel Alle niet in dit reglement voorziene gevallen worden beslecht door het College van Burgemeester en Schepenen, in zoverre zij niet door een wet, besluit of decreet aan een andere overheid worden toegewezen. Artikel Dit reglement is van kracht vanaf 01 juli 2012.

Model van politieverordening op de begraafplaats(en) Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2;

Model van politieverordening op de begraafplaats(en) Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2; 1 Model van politieverordening op de begraafplaats(en) Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2; Gelet op de artikelen 15bis, 2, tweede lid, 23bis en 32 van

Nadere informatie

POLITIEVERORDENING. Begraafplaatsen

POLITIEVERORDENING. Begraafplaatsen POLITIEVERORDENING Begraafplaatsen A. Algemene bepalingen Artikel 1 De gemeente beschikt over 3 begraafplaatsen gelegen te Denderleeuw - Toekomststraat, Iddergem - Kloosterstraat, Welle Welleplein. Artikel

Nadere informatie

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN HERENT

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN HERENT POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN HERENT AFDELING 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Elk overlijden in de gemeente moet zonder verwijl en uiterlijk de eerstvolgende werkdag

Nadere informatie

Artikel 1. Het huishoudelijk reglement op gemeentelijke begraafplaatsen, zoals hieronder weergegeven, goed te keuren.

Artikel 1. Het huishoudelijk reglement op gemeentelijke begraafplaatsen, zoals hieronder weergegeven, goed te keuren. Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2; Gelet op de artikelen 15bis, 2, tweede lid, 23bis en 32 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de

Nadere informatie

reglement begraafplaatsen aanpassing Gelet op het reglement op de begraafplaatsen dd ; Gelet op het bericht dd. 16 februari 2015 van dhr.

reglement begraafplaatsen aanpassing Gelet op het reglement op de begraafplaatsen dd ; Gelet op het bericht dd. 16 februari 2015 van dhr. reglement begraafplaatsen aanpassing Gelet op het reglement op de begraafplaatsen dd 16.12.2015; Gelet op het bericht dd. 16 februari 2015 van dhr. Michaël Cornelis, Afdeling Lokale Financiën, Agentschap

Nadere informatie

POLITIEVERORDENING OP DE BEGRAAFPLAATSEN

POLITIEVERORDENING OP DE BEGRAAFPLAATSEN POLITIEVERORDENING OP DE BEGRAAFPLAATSEN Art. 1: De gemeente beschikt over 8 begraafplaatsen gelegen te Elst, Everbeekbeneden, Everbeek-boven, Michelbeke, Nederbrakel, Opbrakel, Parike en Zegelsem. I.

Nadere informatie

Reglement begraafplaats

Reglement begraafplaats Reglement begraafplaats Algemeen reglement Artikel 1: De begraafplaats Hofheide is een Intergemeentelijke Begraafplaats onder het beheer van de Intergemeentelijke samenwerking voor crematoriumbeheer in

Nadere informatie

Zitting van 25 februari 2008. Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op de artikelen 42 en 64;

Zitting van 25 februari 2008. Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op de artikelen 42 en 64; UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 25 februari 2008 Aanwezig : G. Naeyaert, voorzitter, N. De Cuyper, burgemeester, P. Vanthournout, A. Verhelst, W. Depoorter, L. Denolf, E.

Nadere informatie

BEGRAAFPLAATS WESTLEDE ALGEMEEN REGLEMENT

BEGRAAFPLAATS WESTLEDE ALGEMEEN REGLEMENT BEGRAAFPLAATS WESTLEDE ALGEMEEN REGLEMENT BEGRAAFPLAATS "WESTLEDE" - ALGEMEEN REGLEMENT Artikel 1 : Artikel 2 : Artikel 3 : Artikel 4 : Artikel 5 : Artikel 6 : Artikel 7 : Artikel 8 : Artikel 9 : Begraafplaats

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN HOOFDSTUK 1 : ALGEMEEN Artikel 1 De teraardebestelling van stoffelijke overschotten is mogelijk op de werkdagen van 09.00 uur tot 12.00

Nadere informatie

Politiereglement op de begraafplaatsen

Politiereglement op de begraafplaatsen Politiereglement op de begraafplaatsen Afdeling 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Elk overlijden in de gemeente wordt zonder verwijl aangegeven aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit geldt eveneens

Nadere informatie

De categorieën vermeld onder de nrs. 4 en 5 worden wat de retributie betreft gelijkgesteld met de inwoners.

De categorieën vermeld onder de nrs. 4 en 5 worden wat de retributie betreft gelijkgesteld met de inwoners. REGLEMENT OP BEGRAAFPLAATSEN Titel 1:INRICHTING EN BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATSEN 1.1 Bestaande begraafplaatsen in de gemeente Laarne Artikel 1: de gemeente Laarne beschikt over 2 begraafplaatsen: a) De

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 7 mei 2010)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 7 mei 2010) GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 7 mei 2010) AFDELING 1 VASTSTELLING OVERLIJDEN, LIJKBEZORGING, BEGRAVINGEN EN ONTGRAVINGEN

Nadere informatie

Gemeentelijke begraafplaatsen

Gemeentelijke begraafplaatsen Gemeentelijke begraafplaatsen gemeenteraad van 25 februari 2013 Artikel 1 De gemeente Boortmeerbeek beschikt over drie begraafplaatsen: - Boortmeerbeek (Rijmenamsebaan) kadaster: Boortmeerbeek, 1ste afdeling,

Nadere informatie

POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN

POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN Van kracht vanaf 1 september 2006 Vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 3 juli 2006 1 De raad in openbare zitting, Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid de

Nadere informatie

Gelet op de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, in het bijzonder de artikelen 15bis, 2, tweede lid, 23bis en 32;

Gelet op de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, in het bijzonder de artikelen 15bis, 2, tweede lid, 23bis en 32; POLITIEREGLEMENT overlijden en begraafplaats Gelet op het strafwetboek artikels 143, 315 1, 340 en 526; Gelet op de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, in het bijzonder de artikelen

Nadere informatie

Reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging

Reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging Reglement Reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging Vastgesteld door de gemeenteraad op 5 december 2007 Afdeling I : algemene bepalingen Art. 1 : De gemeente beschikt over vijf gemeentelijke begraafplaatsen:

Nadere informatie

GEMEENTE DILBEEK. Gemeentelijk reglement op de begraafplaatsen

GEMEENTE DILBEEK. Gemeentelijk reglement op de begraafplaatsen GEMEENTE DILBEEK Gemeentelijk reglement op de begraafplaatsen Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2; Gelet op de artikelen 15bis, 2, tweede lid, 23bis

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30 oktober 2012.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30 oktober 2012. HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30 oktober 2012. Artikel 1 Er kunnen grond- of columbariumconcessies worden verleend op de door ons beheerde

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN Goedgekeurd door de gemeenteraad 23 februari 2013 Artikel 1 de gemeenteraadbeslissing van 18 september 2008 houdende goedkeuren huishoudelijk reglement begraafplaatsen

Nadere informatie

Politieverordening op de begraafplaatsen

Politieverordening op de begraafplaatsen Politieverordening op de begraafplaatsen Art. 1: De gemeente beschikt over 6 openbare begraafplaatsen gelegen te : Glabbeek Bunsbeek Attenrode Kapellen Wever Zuurbemde. Art. 2: Er zijn geen privébegraafplaatsen

Nadere informatie

POLITIEVERORDENING OP DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN

POLITIEVERORDENING OP DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN POLITIEVERORDENING OP DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikelen 117, 119, 119bis, 133 en 135, 2; Gelet op de artikelen 15bis, 2, tweede lid, 23bis en 32

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement voor de parkbegraafplaats en de oude begraafplaatsen

Gemeentelijk reglement voor de parkbegraafplaats en de oude begraafplaatsen Gemeentelijk reglement voor de parkbegraafplaats en de oude begraafplaatsen I. Algemeen Coördinatie van de raadsbesluiten van 28 januari 2008, 16 juni 2008, 3 november 2008, 13 september 2010, 3 december

Nadere informatie

Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging (Belgisch Staatsblad van 10 februari 2004), gewijzigd bij de decreten van:

Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging (Belgisch Staatsblad van 10 februari 2004), gewijzigd bij de decreten van: 1 Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging (Belgisch Staatsblad van 10 februari 2004), gewijzigd bij de decreten van: - 10 november 2005 (B.S. van 15 december 2005); - 18 april

Nadere informatie

De kist mag na de kisting niet meer geopend worden tenzij om te voldoen aan een gerechtelijke beslissing.

De kist mag na de kisting niet meer geopend worden tenzij om te voldoen aan een gerechtelijke beslissing. POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN DE LIJKBEZORGING Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 Elk overlijden in de gemeente moet zonder verwijl aangegeven worden aan de ambtenaar van de burgerlijke

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke begraafplaatsen

Huishoudelijk reglement gemeentelijke begraafplaatsen HOOFDSTUK 1: ALGEMEENHEDEN Artikel 1 Op de gemeentelijke begraafplaatsen van Berlare is de begraving van stoffelijke overschotten en asurnen, de bijzetting van asurnen in het columbarium en de asuitstrooiing

Nadere informatie

----------------------------------------------------------------------------- POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN CREMATORIA

----------------------------------------------------------------------------- POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN CREMATORIA ----------------------------------------------------------------------------- POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN CREMATORIA -----------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. op de begraafplaatsen en de lijkbezorging TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. op de begraafplaatsen en de lijkbezorging TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Stuk 1864 (2003-2004) Nr. 11 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 7 januari 2004 ONTWERP VAN DECREET op de begraafplaatsen en de lijkbezorging TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie : 1864 (2003-2004)

Nadere informatie

UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad ZITTING VAN 25 november 2013

UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad ZITTING VAN 25 november 2013 UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad ZITTING VAN 25 november 2013 Provincie OOST-VLAANDEREN GEMEENTE 9570 L I E R D E Aanwezig : MM.DOOMS Melissa, voorzitter; SOETENS Jurgen, burgemeester; MORTIER

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 15 bis, 2, tweede lid, 23 bis en 32 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging;

Gelet op de artikelen 15 bis, 2, tweede lid, 23 bis en 32 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging; Politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging. DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 15 bis, 2, tweede lid, 23 bis en 32 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging;

Nadere informatie

Reglement Huishoudelijk reglement gemeentelijke begraafplaatsen

Reglement Huishoudelijk reglement gemeentelijke begraafplaatsen Reglement Huishoudelijk reglement gemeentelijke begraafplaatsen Verklarende woordenlijst Afdekplaat stenen plaat ter afdekking van columbariumnis Afdeksteen steen ter afdekking van urnenkelder Begraafplaats

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering gemeenteraad van 11/06/2012 Aanwezig: Vos Mark, Burgemeester Peumans Jan, Pauly Marina, Cilissen Bert, Stratermans Gerard, Kersten Guy, Onclin

Nadere informatie

Politieverordening op de begraafplaatsen

Politieverordening op de begraafplaatsen op de begraafplaatsen Gemeenteraadzitting van 23 november 2009 Artikel 1 De gemeente beschikt over vier begraafplaatsen gelegen te Rotselaar-Centrum, Rotselaar-Heikant, Wezemaal en Werchter. Artikel 2

Nadere informatie

Goedkeuren huishoudelijk reglement begraafplaatsen

Goedkeuren huishoudelijk reglement begraafplaatsen BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet Goedkeuren huishoudelijk reglement begraafplaatsen Artikel 1 Artikel 2 de gemeenteraadbeslissing van 23 februari 2012 houdende

Nadere informatie

Ingeval van internationaal lijkenvervoer is een conserverende behandeling toegestaan.

Ingeval van internationaal lijkenvervoer is een conserverende behandeling toegestaan. POLITIEREGLEMENT: BEGRAAFPLAATSEN Aangepast bij gemeenteraadsbesluit op 25 november 2008. Aangepast bij gemeenteraadsbesluit van 23 juni 2015. Afdeling 1: Algemene bepalingen Artikel 1.1: Elk overlijden,

Nadere informatie

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikelen 117, 119, 119bis, 133 en 135 2;

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikelen 117, 119, 119bis, 133 en 135 2; Beslissing van de gemeenteraad van 24 oktober 2005 Aanvullend politiereglement op de begraafplaatsen Gecoördineerde versie (Artikel 15bis werd toegevoegd en artikel 18 werd aangevuld ingevolge beslissing

Nadere informatie

REGLEMENTEN VAN INWENDIG BESTUUR BELEIDSDOMEIN VEILIGHEID EN BURGERZAKEN

REGLEMENTEN VAN INWENDIG BESTUUR BELEIDSDOMEIN VEILIGHEID EN BURGERZAKEN REGLEMENTEN VAN INWENDIG BESTUUR BELEIDSDOMEIN VEILIGHEID EN BURGERZAKEN Inhoud BELEIDSDOMEIN VEILIGHEID EN BURGERZAKEN... 2 AFDELING 1 - Reglement van inwendig bestuur betreffende de gemeentelijke begraafplaatsen

Nadere informatie

POLTIEVERORDENING OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN LIJKBEZORGING

POLTIEVERORDENING OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN LIJKBEZORGING POLTIEVERORDENING OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN LIJKBEZORGING Art. 1: De gemeente beschikt over 8 begraafplaatsen gelegen te: 1 Elst 2 Everbeek-beneden 3 Everbeek-boven 4 Michelbeke 5 Nederbrakel 6 Opbrakel

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement voor de begraafplaatsen

Gemeentelijk reglement voor de begraafplaatsen Gemeentelijk reglement voor de begraafplaatsen I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Omschrijving begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: a. begraafplaats: De gemeentelijke begraafplaats gelegen aan

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD BESLUIT

DE GEMEENTERAAD BESLUIT DE GEMEENTERAAD 1 Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikelen 117, 119, 119bis, 133 en 135 2; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid art. 42; Gelet

Nadere informatie

Politieverordening op de begraafplaatsen

Politieverordening op de begraafplaatsen Politieverordening op de begraafplaatsen I. PLEEGVORMEN DIE DE BEGRAVINGEN / CREMATIES VOORAFGAAN. Artikel 1:Elk overlijden in de gemeente Maasmechelen wordt zonder verwijl aangegeven aan de ambtenaar

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad PROVINCIE LIMBURG ARRONDISSEMENT MAASEIK GEMEENTE HOUTHALEN-HELCHTEREN Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van: 27/10/2005 Aanwezig: Verontschuldigd: Alain Yzermans: burgemeester-voorzitter

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN

GEMEENTELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN GEMEENTELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN Artikel 1 De gemeente beschikt over meerdere begraafplaatsen gelegen te Alveringem kerk en Alveringem Hoogstraat, Beveren-IJzer, Gijverinkhove, Hoogstade, Izenberge,

Nadere informatie

Retributiereglement van 23 december 2014 op de begraafplaatsen, verkoop en plaatsing van graf- en of urnenkelders en columbariumnissen

Retributiereglement van 23 december 2014 op de begraafplaatsen, verkoop en plaatsing van graf- en of urnenkelders en columbariumnissen Retributiereglement van 23 december 2014 op de begraafplaatsen, verkoop en plaatsing van graf- en of urnenkelders en columbariumnissen De gemeenteraadsbeslissing van 29 maart 2011 houdende aanpassing van

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 7 september 2010

Huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 7 september 2010 Huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 7 september 2010 Hoofdstuk 1- Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsomschrijving In dit reglement wordt

Nadere informatie

GEMEENTELIJK POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN DE LIJKBEZORGING

GEMEENTELIJK POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN DE LIJKBEZORGING GEMEENTELIJK POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN DE LIJKBEZORGING Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 29 maart 2012 DE GEMEENTERAAD, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid

Nadere informatie

Infobrochure begraafplaatsen

Infobrochure begraafplaatsen Infobrochure begraafplaatsen Inhoudstabel Voorwoord 1 Voorwaarden 2 Begraafplaatsen Hoegaarden 3 Soorten begraving 4 Begraving in volle grond 4,5 Columbariumnis 6 Urneveld 7 Strooiweide 8 Sterretjesweide

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement betreffende de gemeentelijke begraafplaatsen

Huishoudelijk reglement betreffende de gemeentelijke begraafplaatsen Huishoudelijk reglement betreffende de gemeentelijke begraafplaatsen I. ALGEMEEN Artikel 1 : Definities In voorliggend reglement wordt verstaan onder : a. begraving begraving van een eerste stoffelijk

Nadere informatie

REGLEMENT. Huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging. I. Algemene bepalingen

REGLEMENT. Huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging. I. Algemene bepalingen REGLEMENT Stadsbestuur Gemeenteplein 2 8790 Waregem 056 62 12 21 secretariaat@waregem.be goedgekeurd in de gemeenteraad van 7 juni 2016 (bijlage APV) Huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3 : CONCESSIES.

HOOFDSTUK 3 : CONCESSIES. Huishoudelijk reglement betreffende de gemeentelijke begraafplaatsen 1 (uittreksel uit de notelen van de gemeenteraad van 28/06/2007, aangepast op 09/10/2008 en op 05/05/2015) HOOFDSTUK 1 : ALGEMEENHEDEN

Nadere informatie

reglement op de begraafplaatsen Goedkeuring

reglement op de begraafplaatsen Goedkeuring Huishoudelijk Provincie Arrondissement Gemeente LIMBURG TONGEREN HOESELT Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad in vergadering van 28 april2016 Aanwezig: Alfons Capiot, voorzitter; Werner Raskin,

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging;

Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging; Belasting op het begraven. Aanpassing. DE RAAD, Juridische overwegingen Gelet op de artikelen 41, 162 en 170 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 42, 186 en 253 van het Gemeentedecreet; Gelet op het

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement op de gemeentelijke begraafplaatsen

Huishoudelijk reglement op de gemeentelijke begraafplaatsen Huishoudelijk reglement op de gemeentelijke begraafplaatsen I. Inleidende bepalingen Artikel 1 De gemeentelijke begraafplaats is bestemd voor het begraven van een al dan niet gecremeerd stoffelijk overschot;

Nadere informatie

GEMEENTE ROOSDAAL BEGRAAFPLAATSREGLEMENT

GEMEENTE ROOSDAAL BEGRAAFPLAATSREGLEMENT GEMEENTE ROOSDAAL BEGRAAFPLAATSREGLEMENT Goedkeuring gemeenteraad: 2 april 2015 Hoofdstuk 1 Begravingen Artikel 1 (gemeentelijke begraafplaatsen) De gemeente beschikt over: Gesloten begraafplaatsen (gemeenteraadsbesluit

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement betreffende begraafplaatsen TERNAT

Gemeentelijk reglement betreffende begraafplaatsen TERNAT Gemeentelijk reglement betreffende begraafplaatsen TERNAT HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen Artikel 1: begraafplaatsen De gemeente beschikt over 3 begraafplaatsen gelegen te Ternat, Sint-Katherina-Lombeek

Nadere informatie

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT 1 GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 11 MEI 2006. Tegenwoordig : J. Meeus Burgemeester Voorzitter F. Van Dessel, P. Van Roy, G. De Vroe, W.

Nadere informatie

Reglement op de begraafplaatsen

Reglement op de begraafplaatsen Reglement op de begraafplaatsen Zitting van 5 juli 2016. Gepubliceerd op 31 augustus 2016. Artikel 1. Delegatie De gemeenteraad delegeert, overeenkomstig artikel 6 en 8 van het decreet op de begraafplaatsen

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN EN LIJKBEZORGING 1. Begraafplaatsen

REGLEMENT BETREFFENDE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN EN LIJKBEZORGING 1. Begraafplaatsen REGLEMENT BETREFFENDE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN EN LIJKBEZORGING 1. Begraafplaatsen 1.1. Algemeen Artikel 1 De gemeentelijke begraafplaatsen zijn bestemd voor de teraardebestelling van de lijken of

Nadere informatie

Gelet op de nieuwe gemeentewet; inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2;

Gelet op de nieuwe gemeentewet; inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2; Arrondissement : Gent Provincie : Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN ZOMERGEM Zitting van woensdag 30 april 2014 Aanwezig: Dirk De Poorter, voorzitter; Tony Vermeire, burgemeester;

Nadere informatie

23. Verordening op de begraafplaatsen en lijkbezorging herziening: goedkeuring.

23. Verordening op de begraafplaatsen en lijkbezorging herziening: goedkeuring. GEMEENTE SINT-MARTENS-LATEM Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Gent UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD zitting van 16 december 2013 Aanwezig: Agnes Lannoo-Van Wanseele,

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen 9185 Wachtebeke Tel 09/345.01.35 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE Openbare zitting van 29 april 2015

Nadere informatie

Begraafplaats Leopoldsburg Diestersteenweg (ingang Diestersteenweg en Kerkhofstraat)

Begraafplaats Leopoldsburg Diestersteenweg (ingang Diestersteenweg en Kerkhofstraat) Voorwoord Afscheid nemen is voor iedereen een gevoelig moment in het leven. Wanneer iemand uit de familie- of vriendenkring overlijdt, moeten er op enkele dagen moeilijke keuzes gemaakt worden. Deze brochure

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen De raad van de gemeente Maasdriel; gezien het voorstel van het college van 2 november 2010; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Provincie Limburg Arrondissement Hasselt Gemeente Zutendaal UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van : 2 juli 2015 Aanwezig: Robben Martens - voorzitter Jef Bobbaers - burgemeester Raymond

Nadere informatie

Artikel 1. Begripsbepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen De raad van de gemeente Grootegast; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 29 oktober 2010, agendapunt 11: gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel

Nadere informatie

FORMULIER: OVERGANGSREGELING ARTIKEL 37 REGLEMENT OP GEMEENTELIJKE BEGRAAF PLAATSEN

FORMULIER: OVERGANGSREGELING ARTIKEL 37 REGLEMENT OP GEMEENTELIJKE BEGRAAF PLAATSEN FORMULIER: OVERGANGSREGELING ARTIKEL 37 REGLEMENT OP GEMEENTELIJKE BEGRAAF PLAATSEN Aanvraag nr. 201 / Concessie nr : CONCESSIE VAN EEN NIET- GECONCEDEERD BESTAAND GRAF OF EEN BESTAAND GRAF WAARVAN DE

Nadere informatie

Artikel 5 De graven worden onmiddellijk na het zinken van de kist met aarde gevuld en aangedamd.

Artikel 5 De graven worden onmiddellijk na het zinken van de kist met aarde gevuld en aangedamd. fhuishoudelijk reglement stedelijke begraafplaatsen (GR 16 december 2009) De stad Turnhout beschikt over twee stedelijke begraafplaatsen enerzijds de begraafplaats Nazareth aan de Steenweg op Merksplas

Nadere informatie

Politiereglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging

Politiereglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging Politiereglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging Goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 maart 2014 Bekendgemaakt op 27 maart 2014 Inhoudstafel - Hoofdstuk I Algemene bepalingen o Artikel 1. Doel

Nadere informatie

Politiereglement op gemeentelijke begraafplaatsen (gemeenteraad van 28 juni 2005, gewijzigd op 22 september 2010)

Politiereglement op gemeentelijke begraafplaatsen (gemeenteraad van 28 juni 2005, gewijzigd op 22 september 2010) Politiereglement op gemeentelijke begraafplaatsen (gemeenteraad van 28 juni 2005, gewijzigd op 22 september 2010) AFDELING 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Elk overlijden, vastgesteld op het grondgebied

Nadere informatie

technisch uitvoerende diensten R E G L E M E N T POLITIEVERORDENING OP DE BEGRAAFPLAATSEN Gemeenteraad van 28-11-2013

technisch uitvoerende diensten R E G L E M E N T POLITIEVERORDENING OP DE BEGRAAFPLAATSEN Gemeenteraad van 28-11-2013 technisch uitvoerende diensten R E G L E M E N T Gemeenteraad van 28-11-2013 POLITIEVERORDENING OP DE BEGRAAFPLAATSEN Artikel 1 De gemeente beschikt over 12 openbare begraafplaatsen gelegen te : Tienen-centrum

Nadere informatie

Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen

Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen De raad van de gemeente Reimerswaal; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 november 2009, nummer 09.034320; gelet op het bepaalde in de Wet op de lijkbezorging en artikel 150 van Gemeentewet;

Nadere informatie

Artikel 1.- het hiernavolgend huishoudelijk reglement op de gemeentelijke begraafplaatsen goed te keuren:

Artikel 1.- het hiernavolgend huishoudelijk reglement op de gemeentelijke begraafplaatsen goed te keuren: UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 22 december 2015 Aanwezig: Afwezig: Moyaerts Charly - burgemeester - voorzitter Lismont Patrick, Wicheler Jan, Princen Annick, Medart Gilbert,

Nadere informatie

Verordening op het beheer en het gebruik van de gesloten gemeentelijke begraafplaatsen

Verordening op het beheer en het gebruik van de gesloten gemeentelijke begraafplaatsen Nr. GRIFFIE / Beheersverordening gesloten begraafplaatsen De raad van de gemeente Roosendaal, gelezen het voorstel van het college van 2 maart 2009, nr...., gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging

Nadere informatie

GOEDKEURING VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE BEGRAAFPLAATSEN BESLUIT: 1. Algemene bepalingen

GOEDKEURING VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE BEGRAAFPLAATSEN BESLUIT: 1. Algemene bepalingen GOEDKEURING VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE BEGRAAFPLAATSEN BESLUIT: 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1.- De teraardebestelling van stoffelijke overschotten is mogelijk alle dagen van 9 uur tot

Nadere informatie

MODEL-BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN

MODEL-BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN MODEL-BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN De raad van de gemeente..., gelezen het voorstel van het college van... (datum), nr...., inzake...; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel

Nadere informatie

Gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet;

Gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; De raad van de gemeente Vaals, Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2014; Gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; Besluit vast

Nadere informatie

VERSIE HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS

VERSIE HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS VERSIE 30-08-2016 HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS Inhoud ALGEMEEN... 3 Artikel 1: Definities... 3 Artikel 2: Bestemming... 4 Artikel 3: Register en plaatsbepaling graven...

Nadere informatie

Stedelijk reglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging. Stad Kortrijk

Stedelijk reglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging. Stad Kortrijk 1 Stedelijk reglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging. Stad Kortrijk Goedgekeurd door de gemeenteraad van 6 juni 2011 2 Inhoudstabel Hoofdstuk I. Algemeenheden.blz. 3 Definities De begraafplaatsen

Nadere informatie

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 27 FEBRUARI 2014

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 27 FEBRUARI 2014 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 27 FEBRUARI 2014 Aanwezig : Aelvoet Carlos, Voorzitter ; Vander Meeren Luc, Burgemeester ; Nachtegaele Veerle, Cnudde Frank, Van den Dorpe Isabelle

Nadere informatie

2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN: GOEDKEURING.

2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN: GOEDKEURING. Arrondissement : Gent Provincie : Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN ZOMERGEM Zitting van woensdag 30 april 2014 Aanwezig: Dirk De Poorter, voorzitter; Tony Vermeire, burgemeester;

Nadere informatie

Gemeentelijke begraafplaatsen in Voorst

Gemeentelijke begraafplaatsen in Voorst Gemeentelijke begraafplaatsen in Voorst Twello Gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Voorst Inleiding Dat u deze brochure aan het lezen bent, betekent waarschijnlijk dat u aan het nadenken bent

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTEBESTUUR Zitting van donderdag 26 mei 2016 van SINT-PIETERS-LEEUW Aanwezig : Luc Deconinck,

Nadere informatie

Retributiereglement: Lijkbezorging

Retributiereglement: Lijkbezorging Retributiereglement: Lijkbezorging Datum vaststelling gemeenteraad : 25/11/2013 Geldigheidsduur : 01/01/2014-onbepaalde duur De Gemeenteraad, Overwegende dat de taksverordening op het vervoer van lijken

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement op de gemeentelijke begraafplaatsen

Huishoudelijk reglement op de gemeentelijke begraafplaatsen Provincie Antwerpen Arrondissement Mechelen GEMEENTEBESTUUR SINT-AMANDS Huishoudelijk reglement op de gemeentelijke begraafplaatsen opgemaakt 2012 ingang van 1 januari 2013 Inhoudsopgave 1. TOEPASSINGSGEBIED...

Nadere informatie

Hoofdstuk I Inleidende bepalingen.

Hoofdstuk I Inleidende bepalingen. Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 14 december 2010; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; besluit: De

Nadere informatie

Politiereglement van 29 maart 2016 op de begraafplaatsen

Politiereglement van 29 maart 2016 op de begraafplaatsen Politiereglement van 29 maart 2016 op de begraafplaatsen ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1- De gemeentelijke begraafplaatsen van de gemeente Nevele zijn enkel bestemd voor de teraardebestelling van lijken en

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. gelezen het voorstel van het burgemeester en wethouders van 17 december 2013, nummer 6,

Gemeente Langedijk. gelezen het voorstel van het burgemeester en wethouders van 17 december 2013, nummer 6, Gemeente Langedijk De raad van de gemeente Langedijk, gelezen het voorstel van het burgemeester en wethouders van 17 december 2013, nummer 6, gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING OP 16 APRIL 2009.

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING OP 16 APRIL 2009. - 1 - NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING OP 16 APRIL 2009. Tegenwoordig: Roland Crabbe, Burgemeester-Voorzitter; Rik Lips, mevr. Greet Ardies-Vyncke, mevr. Els Filliaert Vanlandschoot en Kris Vandecasteele,

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen 9185 Wachtebeke Tel 09/345.01.35 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE Openbare zitting van 26 juni 2014

Nadere informatie

Regelement voor Begraafplaats de Lichtenberg te Bavel d.d Artikel 1. Algemene Bepalingen. Definities. Dit regelement verstaat onder:

Regelement voor Begraafplaats de Lichtenberg te Bavel d.d Artikel 1. Algemene Bepalingen. Definities. Dit regelement verstaat onder: Regelement voor Begraafplaats de Lichtenberg te Bavel d.d. 1-7-2017 Artikel 1. Algemene Bepalingen Definities Dit regelement verstaat onder: a. Begraafplaats: Begraafplaats de Lichtenberg gelegen aan de

Nadere informatie

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 14 december 1993 (De Zeekant van PUBLICATIEDATUM)

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 14 december 1993 (De Zeekant van PUBLICATIEDATUM) Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 14 december 1993 (De Zeekant van PUBLICATIEDATUM) Beheersverordening Algemene Begraafplaats Noordwijk De raad der gemeente Noordwijk gelezen het voorstel

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 22 december 2014

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 22 december 2014 Aanwezig: Afwezig: Alain Wyffels, Burgemeester Lieven Vanbelleghem, Johan Vanysacker, Marleen Soete, Frank Gheeraert, Schepenen Robert Barthier, Jacqueline Mostaert, Frans Vandeputte, Peter Vantomme, Jean-Marie

Nadere informatie

Stuk 1864 ( ) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT. Zitting oktober 2003 ONTWERP VAN DECREET. op de begraafplaatsen en de lijkbezorging

Stuk 1864 ( ) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT. Zitting oktober 2003 ONTWERP VAN DECREET. op de begraafplaatsen en de lijkbezorging Stuk 1864 (2003-2004) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 10 oktober 2003 ONTWERP VAN DECREET op de begraafplaatsen en de lijkbezorging 4224 Stuk 1864 (2003-2004) Nr. 1 2 INHOUD Blz. Memorie van toelichting...........................................................

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 december 2011;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 december 2011; De raad van de gemeente Stede Broec; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 december 2011; gelet op artikel 35 van de Wet op de Lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; b e

Nadere informatie

GEMEENTE GEETBETS. Gemeentelijk reglement betreffende begraafplaatsen

GEMEENTE GEETBETS. Gemeentelijk reglement betreffende begraafplaatsen GEMEENTE GEETBETS Gemeentelijk reglement betreffende begraafplaatsen goedgekeurd op 27 december 2004 gewijzigd op 25 april 2005 gewijzigd op 3 november 2005 gewijzigd op 30 oktober 2006 gewijzigd op 23

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD PROVINCIE VLAAMS-BRABANT ZITTING van 26 mei 2015 Aanwezig : MM. Mevr. Joske Vermeir, raadslid voorzitter; GEMEENTE Jan Couck, Pierre Van de Velde, Johan Deleu,

Nadere informatie

DIENST BURGERZAKEN - RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR GRAFCONCESSIES

DIENST BURGERZAKEN - RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR GRAFCONCESSIES DIENST BURGERZAKEN - RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR GRAFCONCESSIES Goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 december 2013 Gewijzigd door de gemeenteraad op 17 december 2014 (treedt in werking op 1 januari 2015)

Nadere informatie

RICHTLIJNEN GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN TE KAPELLEN

RICHTLIJNEN GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN TE KAPELLEN RICHTLIJNEN GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN TE KAPELLEN A. Huishoudelijk regleent 1. Algeene bepalingen Artikel 1: In dit regleent worden de volgende begrippen gebruikt: - Lijk: dood lichaa van een ens waarvan

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen Nr. 48337 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 juli 2009; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; B

Nadere informatie

BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN

BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN De raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van het college van 31 augustus 2010; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van

Nadere informatie