Huishoudelijk reglement gemeentelijke begraafplaatsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huishoudelijk reglement gemeentelijke begraafplaatsen"

Transcriptie

1 HOOFDSTUK 1: ALGEMEENHEDEN Artikel 1 Op de gemeentelijke begraafplaatsen van Berlare is de begraving van stoffelijke overschotten en asurnen, de bijzetting van asurnen in het columbarium en de asuitstrooiing op de strooiweiden mogelijk op alle dagen van 8.30 tot 17 uur, behalve op zondagen, wettelijke feestdagen, 2 januari, 11 juli, 31 oktober, 2 november, 15 november, 26 december en op de dag van de jaarmarkt van de respectievelijke deelgemeenten. De burgemeester kan hierop afwijkingen toestaan. Er moet vooraf een toelating tot begraven bekomen zijn van het gemeentebestuur. HOOFDSTUK 2 : NIET-CONCEDEERDE PERCELEN Artikel 2 Kosteloos begraven wil zeggen dat de nabestaanden kiezen om hun overleden familielid te begraven of bij te zetten in niet-geconcedeerde grond of in een niet-geconcedeerde nis in het columbarium. Artikel 3 Zonder concessie kunnen op de begraafplaatsen van Berlare begraven worden of bijgezet worden in een columbarium: - personen die op datum van hun overlijden ingeschreven waren in één van de bevolkingsregisters van Berlare; - personen die overleden zijn of dood aangetroffen worden op het grondgebied van Berlare; - personen die de gemeente effectief bewonen, doch krachtens wettelijke bepalingen of internationale overeenkomsten vrijgesteld zijn van inschrijving in één van de bevolkingsregisters van Berlare; - personen ouder dan 60 jaar op het ogenblik van overlijden, die gedurende een periode van minstens 30 jaar in één van de bevolkingsregisters van Berlare ingeschreven waren en die op het ogenblik van hun overlijden elders ingeschreven zijn. Bewijslast van deze periode is ten laste van de nabestaanden; - personen 60 jaar of jonger op het ogenblik van overlijden, die gedurende de helft van hun levensjaren in één van de bevolkingsregisters van Berlare ingeschreven waren en die op het ogenblik van hun overlijden elders ingeschreven zijn. Bewijslast van deze periode is ten laste van de nabestaanden; - personen die wegens ouderdom of ziekte in een instelling of bij familieleden of kennissen in een andere gemeente ingeschreven werden, maar die voordien hun verblijfplaats te Berlare hadden; - een ongehuwde dochter of zoon, niet ingeschreven in één der bevolkingsregisters van Berlare, waarvan de ouders wel ingeschreven zijn in één der bevolkingsregisters van Berlare. Artikel 4 Een niet-geconcedeerd graf/niet-geconcedeerde nis moet minstens 15 jaar bewaard worden. In een niet-geconcedeerd graf/niet-geconcedeerde nis mag slechts één lichaam/één urne begraven/bijgezet worden. Op een niet-geconcedeerde graf is het plaatsen van een grafmonument of grafteken facultatief. 1/7

2 Op niet-geconcedeerde graven en niet-geconcedeerde nissen kunnen in geen geval concessies verleend worden. Bij ontruiming van niet-geconcedeerde gronden/nissen, moet een afschrift van de beslissing tot ontruiming gedurende 1 jaar vóór het vervallen van begravingtermijn bekendgemaakt worden: - aan het betrokken graf/nis en/of in de nabijheid van het te ontruimen perceel; - aan de ingang van de begraafplaats; - aan de ingang van het (deel)gemeentehuis. In het gemeentelijk informatieblad verschijnt een artikel betreffende de ontruiming van de nietgeconcedeerde percelen/nissen. De belanghebbenden zullen, te rekenen vanaf de datum van de bekendmaking bedoeld in vorige alinea, beschikken over een termijn van 1 jaar om de graftekens weg te nemen. Na die termijn worden zij van ambtswege verwijderd, en worden ze eigendom van de gemeente. Het college van burgemeester en schepenen beslist over de bestemming van deze materialen. De stoffelijke resten die aangetroffen worden, worden overgebracht naar een aparte grafruimte. Voor de ruiming van een niet-geconcedeerd perceel wordt een draaiboek opgemaakt. HOOFDSTUK 3 : CONCESSIES Artikel 5 Op de gemeentelijke begraafplaatsen van Berlare worden concessies verleend: - voor het begraven van een stoffelijk overschot in een perceel grond, al dan niet in een grafkelder; - voor het bijzetten van een nis in het columbarium; - voor het begraven van een urne in het urnenveld. Gezien de plaatselijke toestand is het niet mogelijk op de begraafplaats van Overmere een grondconcessie zonder grafkelder te verlenen. Artikel 6 Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om de concessies te verlenen conform de modaliteiten van het huishoudelijk reglement en de tarieven voorzien in het tariefreglement betreffende de gemeentelijke begraafplaatsen. De concessie wordt schriftelijk aangevraagd bij het college van burgemeester en schepenen. Zij vermeldt de identiteit van de aanvrager(s) en van de begunstigde(n). Het college van burgemeester en schepenen wordt tevens gemachtigd om de concessies te beëindigen bij toepassing van een procedure van verwaarlozing. Naar aanleiding van elke bijbegraving of bijzetting kan de concessie hernieuwd worden. Indien er geen hernieuwing wordt aangevraagd tussen de datum van de laatste bijzetting in de concessie en het verstrijken van de periode waarvoor deze werd verleend, blijft de concessie bestaan gedurende een termijn van 10 jaar die begint te lopen op de datum van het overlijden, indien dit overlijden zich minder dan 10 jaar vóór het verstrijken van de concessie heeft voorgedaan. De hernieuwingen kunnen enkel geweigerd worden indien blijkt dat op het moment van de aanvraag de concessie verwaarloosd is. Artikel 7 In eenzelfde concessie mogen maximum twee personen begraven worden, ongeacht of het al dan niet gecremeerde lichamen betreft. Een uitzondering wordt gemaakt voor de grafconcessie met grafkelder verleend na 02/01/2007: in deze concessie kunnen maximaal drie personen bijgezet worden, op voorwaarde dat minstens één ervan een asurne is. Eenzelfde concessie kan dienen voor de aanvrager, zijn echtgenoot, zijn bloed- of aanverwanten, evenals voor allen daartoe aangewezen door de concessiehouder en die daartoe bij de gemeentelijke overheid hun wil te kennen hebben gegeven. Wanneer iemand overlijdt terwijl hij op dat ogenblik een feitelijk gezin vormde, kan de overlevende een concessie aanvragen. 2/7

3 Een concessieaanvraag mag worden ingediend ten behoeve van een derde en van diens familie. Door het verlenen van een concessie vervreemdt het gemeentebestuur de grond of de columbariumnis niet. Zij verleent slechts een genot en gebruiksrecht met een speciale, tijdelijke en nominatieve bestemming. Artikel 8 De grondconcessies zonder grafkelder worden verleend voor een periode van 30 jaar. De grondconcessies met grafkelder worden verleend voor een periode van 50 jaar. De concessies voor de bijzetting in het columbarium of in het urnenveld worden verleend voor een periode van 30 jaar. Alle vanaf heden verleende concessies vangen aan op de datum van begraving van het eerste stoffelijk overschot of op datum van de bijzetting van de eerste urne, behalve in geval van artikel 9. Het college van burgemeester en schepenen bepaalt, per begraafplaats, op welke plaatsen en in welke volgorde de begravingen en de bijzettingen in het columbarium moeten gebeuren Artikel 9 Grondconcessies met grafkelder, columbariumconcessies, grondconcessies in het urnenveld kunnen vóór overlijden verleend worden. - Voor deze concessies toegekend na de inwerkingtreding van dit besluit, vangt de concessietermijn aan op datum van het collegebesluit waarin de desbetreffende concessie verleend wordt. Bij de eerste/tweede bijzetting in dergelijke concessie kan de looptijd hernieuwd worden volgens de procedure vermeld in artikel Alle voor de inwerkingtreding van dit besluit verleende concessies die op 01/01/2006 nog niet benut werden, vangen aan op 01/01/2006. De concessiehouders of zijn nabestaanden worden hiervan aangetekend op de hoogte gebracht. Bovendien wordt een informatief artikel opgenomen in het gemeentelijk informatieblad Infogem. - Een ongebruikte grondconcessie met grafkelder, columbariumconcessie, grondconcessie in het urnenveld, kan geenszins door het college van burgemeester en schepenen of door de gemeenteraad teruggenomen worden. Bovendien is de gemeente niet gehouden tot enige terugbetaling, hetzij van de volledige, hetzij van een gedeelte van de betaalde concessieprijs. Deze bepaling is van toepassing op alle in het verleden afgeleverde concessies die tot op heden ongebruikt zijn gebleven en op de toekomstige concessies die verleend worden vóór overlijden. Artikel 10 De concessies kunnen door het college van burgemeester en schepenen hernieuwd worden : a) vóór de vervaldatum (dit is wanneer een bijzetting gebeurd) Op verzoek kunnen: - de grondconcessies met grafkelder hernieuwd worden met 50 jaar; - de grondconcessies zonder grafkelder of in het urnenveld en de columbariumconcessies hernieuwd worden met 30 jaar. Deze nieuwe periode vangt aan op de datum van de bijzetting. Ter kennisgeving van deze mogelijkheid wordt aan de concessiehouder of zijn erfgenamen een schrijven gericht. Indien de bijbegraving zich minder dan 10 jaar vóór het verstrijken van de toegekende concessie voordoet, en ingeval er geen hernieuwing wordt aangevraagd, blijft het graf nog bestaan gedurende een periode van 10 jaar. De kostprijs van deze hernieuwde concessie wordt berekend zoals vermeld in het tariefreglement. b) op de vervaldatum Op verzoek kunnen : - de grondconcessies met grafkelder hernieuwd worden met 30 jaar; - de grondconcessies zonder grafkelder of in het urnenveld en de columbariumconcessies hernieuwd worden met 15 jaar. Minstens één jaar voor het verstrijken van de concessie maakt de burgemeester een akte op waarbij eraan herinnerd wordt dat een aanvraag om hernieuwing bij hem moet toekomen. Een afschrift van deze akte wordt één jaar lang zowel aan het graf als aan de ingang van de begraafplaats uitgehangen. 3/7

4 Als er geen hernieuwing wordt aangevraagd tussen de datum van de laatste bijzetting in de concessie en het verstrijken van de periode waarvoor deze werd verleend, dan blijft het graf bestaan gedurende een termijn van 10 jaar die begint te lopen op de datum van het overlijden, indien dit overlijden zich minder dan 10 jaar vóór het verstrijken van de concessie heeft voorgedaan. Na het vervallen van de concessie wordt geen bijbegraving meer toegestaan. Indien erom verzocht wordt, dan neemt een nieuwe termijn een aanvang vanaf de vervaldatum van de oorspronkelijke concessie. De kostprijs van deze hernieuwde concessie wordt berekend zoals vermeld in het tariefreglement. De in dit artikel vermelde mogelijkheden tot hernieuwing van een concessie worden toegepast op ALLE tot op heden verleende concessies (behalve de eeuwigdurende), zelfs indien in het toewijzingsbesluit van de vroeger verleende concessie anders vermeld. Artikel 11 a) Concessies verleend vóór inwerkingtreding gemeenteraadsbesluit dd Alle concessies verleend vóór inwerkingtreding van gemeenteraadsbesluit van zijn aangegaan voor een periode van 50 jaar, ongeacht of het een grondconcessie met of zonder grafkelder betreft. De concessietermijn vangt aan op datum van het collegebesluit, tenzij anders vermeld in het toewijzingsbesluit van de concessie. Is betreffende concessie hernieuwd, dan vangt de hernieuwde termijn aan op datum van het collegebesluit waarin de nieuwe concessietermijn bepaald wordt, tenzij anders vermeld in het toewijzingsbesluit van de hernieuwde concessie. eeuwigdurende concessies Door de wet van 20 juli 1971 worden de eeuwigdurende concessies afgeschaft en worden de bestaande eeuwigdurende concessies omgezet in onbeperkt hernieuwbare concessies van 50 jaar. Deze kunnen op verzoek kosteloos telkens met een periode van 50 jaar hernieuwd worden. De bewijslast of het al dan niet een eeuwigdurende concessie betreft, ligt ten laste van de concessiehouder of zijn erfgenamen, of bij ontstentenis hiervan, iedere belanghebbende. procedure hernieuwing bij verval van de eeuwigdurende concessie: Minstens één jaar voor het verstrijken van de concessie of van de hernieuwingen ervan, maakt de burgemeester of zijn gemachtigde een akte op waarbij eraan herinnerd wordt dat een aanvraag om hernieuwing bij hem moet toekomen. Een afschrift van deze akte wordt één jaar lang zowel bij het graf als aan de ingang van de begraafplaats uitgehangen. Als er geen aanvraag om een hernieuwing is gedaan, dan vervalt de concessie. Indien erom verzocht wordt, neemt een nieuwe termijn van 50 jaar een aanvang. Deze hernieuwing is kosteloos. procedure hernieuwing reeds vervallen eeuwigdurende concessie: Betreft het, op datum van de inwerkingtreding van dit besluit, een reeds vervallen concessie, dan wordt iedere belanghebbende alsnog de mogelijkheid geboden deze concessie te verlengen. Een afschrift van de akte waarin de mogelijkheid tot kosteloze hernieuwing vermeld wordt, wordt vanaf 01/01/2006 één jaar lang zowel aan het graf als aan de ingang van de begraafplaats uitgehangen. De nieuwe concessietermijn vangt aan op datum van het collegebesluit waarbij de hernieuwde concessie verleend wordt. Als er geen aanvraag om een hernieuwing gedaan wordt gedurende het jaar 2006, dan vervalt de concessie. De procedure aangaande de vervallen ex-eeuwigdurende concessies wordt bekendgemaakt in het gemeentelijk informatieblad Infogem. reeds vervallen concessies (uitgezonderd eeuwigdurende) Betreft het, op datum van de inwerkingtreding van dit besluit, een reeds vervallen concessie, dan wordt iedere belanghebbende alsnog, tegen betaling, de mogelijkheid geboden om deze concessie te verlengen. Een afschrift van de akte waarin mogelijkheid tot hernieuwing tegen betaling vermeld wordt, wordt vanaf 01/01/2006 één jaar lang zowel aan het graf als aan de ingang van de begraafplaats uitgehangen. De nieuwe concessietermijn vangt aan op datum van het collegebesluit waarbij de hernieuwde 4/7

5 concessie verleend wordt. Als er geen aanvraag om een hernieuwing gedaan wordt gedurende het jaar 2006, dan vervalt de concessie. hernieuwing lopende concessie bij bijbegraving verlenging concessie op vervaldag b) Concessies verleend na inwerkingtreding besluit dd. 23/04/1985 In Gemeenteraadsbesluit dd. 23/04/1985 werd het toewijzen van volgende concessies goedgekeurd: - grondconcessie met grafkelder: 50 jaar; - grondconcessie zonder grafkelder: 30 jaar; - concessie voor columbariumnis: 30 jaar; - urnenveldconcessie : 30 jaar. hernieuwing concessie bij bijbegraving verlenging concessie op vervaldag Artikel 12 Op niet-geconcedeerde percelen/nissen kan geen concessie verleend worden. Om echtgenoten, bloed- of aanverwanten te verenigen na overlijden, nadat de eerstoverledene in een nietgeconcedeerd perceel/nis werd begraven/bijgezet, kan een nieuwe concessie aangekocht worden. Voorwaarden zijn dat een toelating tot ontgraven bekomen wordt en dat een grafrust van 10 jaar gerespecteerd wordt. Voorgaand lid is eveneens van toepassing voor personen die een feitelijk gezin vormden en die bij het gemeentebestuur hun wil tot samenbegraving geuit hebben en hiertoe van de concessiehouder toestemming hebben verkregen. Artikel 13 In geval van ernstige verwaarlozing van het grafmonument dat bijgevolg een onmiddellijk gevaar oplevert voor de openbare veiligheid, kan het college van burgemeester en schepenen een lopende, in gebruik zijnde concessie voortijdig beëindigen. Vooraleer het college tot beëindiging overgaat, zal de vraag tot beëindiging worden aangeplakt gedurende 6 maanden aan de ingang van de begraafplaats en aan de betrokken concessie, en zal, indien mogelijk, de concessiehouder schriftelijk in kennis worden gesteld. Bezwaren tegen een voortijdige beëindiging moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. De gemeente is niet gehouden tot enige terugbetaling, hetzij van de volledige, hetzij van een gedeelte van de betaalde concessieprijs. Artikel 14 Wanneer een columbariumconcessie om welke reden ook een einde neemt, kan de as worden uitgestrooid op de plaatselijke strooiweide. HOOFDSTUK 4 : SLUITING VAN EEN BEGRAAFPLAATS Artikel 15 In geval van terugneming van een perceel/nis wegens openbaar belang of dienstnoodwendigheden kunnen de concessiehouders geen aanspraak maken op enige vergoeding. Zij hebben slechts recht op het kosteloos bekomen van een perceel of nis van dezelfde afmetingen op een ander deel van de begraafplaats, tot het einde van de concessietermijn. De eventuele kosten voor het overbrengen van de stoffelijke overschotten en van de graftekens zijn ten laste van het gemeentebestuur. 5/7

6 In geval van sluiting en/of wijziging van de bestemming van de begraafplaats kunnen de concessiehouders geen aanspraak maken op enige vergoeding. Zij hebben slechts recht op het bekomen van een perceel of nis van dezelfde afmetingen op een andere gemeentelijke begraafplaats, tot het einde van de concessietermijn. De eventuele kosten voor het overbrengen van de stoffelijke overschotten zijn ten laste van het gemeentebestuur. De kosten voor het overbrengen van de grafmonumenten, evenals de kosten van een vervangende grafkelder zijn ten laste van diegenen die de overbrenging hebben aangevraagd. Het recht op het kosteloos bekomen van een nieuw perceel of nis is afhankelijk van het indienen van een aanvraag door enige belanghebbende, binnen een termijn van 1 jaar, volgend op de bekendmaking van de gemeenteraadsbeslissing tot sluiting. HOOFDSTUK 5 : LIJKBEZORGING Artikel 16 Een stoffelijk overschot wordt begraven in een kist of in een lijkwade. Een kist moet beantwoorden aan de voorwaarden, bepaald in het Besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 2004 tot organisatie, inrichting en beheer van begraafplaatsen en crematoria. Een lijkwade is een lijkomhulsel dat in de plaats van een doodskist wordt gebruikt bij de lijkbezorging. Een lijkwade moet beantwoorden aan de voorwaarden bepaald in het Besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 2004 tot organisatie, inrichting en beheer van begraafplaatsen en crematoria. Artikel 17 De rouwenden kunnen bij het gehele verloop van de begrafenis aanwezig zijn. Een aanvraag terzake wordt minstens 1 dag vóór de begraving bij de dienst burgerlijke stand ingediend. De aanwezigheden worden beperkt tot maximum vijf personen. Artikel 18 Het college van burgemeester en schepenen bepaalt, per begraafplaats, op welke plaatsen en in welke volgorde de begravingen en de bijzettingen in het columbarium moeten gebeuren. Artikel 19 In volle grond en in een grafkelder moeten de stoffelijke overschotten begraven worden conform de normen bepaald in artikels 30 tot en met 33 van het Besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 2004 tot organisatie, inrichting en beheer van begraafplaatsen en crematoria. HOOFDSTUK 6 : GRAVEN MET LOKAAL HISTORISCH BELANG EN GRAVEN VAN OUD- STRIJDERS Artikel 20 Het college van burgemeester en schepenen bepaalt autonoom welke graven van historisch belang zijn. Deze grafmonumenten worden gedurende 50 jaar bewaard. De termijn is verlengbaar. Het onderhoud is ten laste van het gemeentebestuur. Artikel 21 De erepleinen op de gemeentelijke begraafplaatsen zijn voorbehouden aan oudstrijders van beide wereldoorlogen, op voorlegging van: - een vuurkaart voor de strijders van de oorlog of een strijderskaart met opgave der oorlogsdiensten voor strijder , afgeleverd door de bevoegde dienst van het Ministerie van Landverdediging; OF - een attest, afgeleverd door dezelfde dienst van het Ministerie van Landsverdediging, waaruit blijkt dat betrokkene aan de voorwaarden voldeed om een onder a. vermelde kaart te bekomen. De nodige bewijsstukken moeten voorgelegd worden bij de aangifte van het overlijden aan de ambtenaar van de burgerlijke stand of zijn gemachtigde. De nabestaanden van de overledenen 6/7

7 die op de erepleinen worden begraven, moeten de verplichting aangaan op eigen kosten het uniform gedenkteken te laten plaatsen. Artikel 22 Alle niet in dit reglement voorziene gevallen worden beslecht door het college van burgemeester en schepenen, in zoverre zij niet door een wet, besluit of decreet aan een andere overheid worden toegewezen. * * * 7/7

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN HOOFDSTUK 1 : ALGEMEEN Artikel 1 De teraardebestelling van stoffelijke overschotten is mogelijk op de werkdagen van 09.00 uur tot 12.00

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN Goedgekeurd door de gemeenteraad 23 februari 2013 Artikel 1 de gemeenteraadbeslissing van 18 september 2008 houdende goedkeuren huishoudelijk reglement begraafplaatsen

Nadere informatie

Artikel 1. Het huishoudelijk reglement op gemeentelijke begraafplaatsen, zoals hieronder weergegeven, goed te keuren.

Artikel 1. Het huishoudelijk reglement op gemeentelijke begraafplaatsen, zoals hieronder weergegeven, goed te keuren. Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2; Gelet op de artikelen 15bis, 2, tweede lid, 23bis en 32 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de

Nadere informatie

Reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging

Reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging Reglement Reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging Vastgesteld door de gemeenteraad op 5 december 2007 Afdeling I : algemene bepalingen Art. 1 : De gemeente beschikt over vijf gemeentelijke begraafplaatsen:

Nadere informatie

reglement begraafplaatsen aanpassing Gelet op het reglement op de begraafplaatsen dd ; Gelet op het bericht dd. 16 februari 2015 van dhr.

reglement begraafplaatsen aanpassing Gelet op het reglement op de begraafplaatsen dd ; Gelet op het bericht dd. 16 februari 2015 van dhr. reglement begraafplaatsen aanpassing Gelet op het reglement op de begraafplaatsen dd 16.12.2015; Gelet op het bericht dd. 16 februari 2015 van dhr. Michaël Cornelis, Afdeling Lokale Financiën, Agentschap

Nadere informatie

Goedkeuren huishoudelijk reglement begraafplaatsen

Goedkeuren huishoudelijk reglement begraafplaatsen BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet Goedkeuren huishoudelijk reglement begraafplaatsen Artikel 1 Artikel 2 de gemeenteraadbeslissing van 23 februari 2012 houdende

Nadere informatie

Zitting van 25 februari 2008. Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op de artikelen 42 en 64;

Zitting van 25 februari 2008. Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op de artikelen 42 en 64; UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 25 februari 2008 Aanwezig : G. Naeyaert, voorzitter, N. De Cuyper, burgemeester, P. Vanthournout, A. Verhelst, W. Depoorter, L. Denolf, E.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30 oktober 2012.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30 oktober 2012. HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30 oktober 2012. Artikel 1 Er kunnen grond- of columbariumconcessies worden verleend op de door ons beheerde

Nadere informatie

Retributiereglement van 23 december 2014 op de begraafplaatsen, verkoop en plaatsing van graf- en of urnenkelders en columbariumnissen

Retributiereglement van 23 december 2014 op de begraafplaatsen, verkoop en plaatsing van graf- en of urnenkelders en columbariumnissen Retributiereglement van 23 december 2014 op de begraafplaatsen, verkoop en plaatsing van graf- en of urnenkelders en columbariumnissen De gemeenteraadsbeslissing van 29 maart 2011 houdende aanpassing van

Nadere informatie

Artikel 1.- het hiernavolgend huishoudelijk reglement op de gemeentelijke begraafplaatsen goed te keuren:

Artikel 1.- het hiernavolgend huishoudelijk reglement op de gemeentelijke begraafplaatsen goed te keuren: UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 22 december 2015 Aanwezig: Afwezig: Moyaerts Charly - burgemeester - voorzitter Lismont Patrick, Wicheler Jan, Princen Annick, Medart Gilbert,

Nadere informatie

Reglement begraafplaats

Reglement begraafplaats Reglement begraafplaats Algemeen reglement Artikel 1: De begraafplaats Hofheide is een Intergemeentelijke Begraafplaats onder het beheer van de Intergemeentelijke samenwerking voor crematoriumbeheer in

Nadere informatie

BEGRAAFPLAATS WESTLEDE ALGEMEEN REGLEMENT

BEGRAAFPLAATS WESTLEDE ALGEMEEN REGLEMENT BEGRAAFPLAATS WESTLEDE ALGEMEEN REGLEMENT BEGRAAFPLAATS "WESTLEDE" - ALGEMEEN REGLEMENT Artikel 1 : Artikel 2 : Artikel 3 : Artikel 4 : Artikel 5 : Artikel 6 : Artikel 7 : Artikel 8 : Artikel 9 : Begraafplaats

Nadere informatie

De categorieën vermeld onder de nrs. 4 en 5 worden wat de retributie betreft gelijkgesteld met de inwoners.

De categorieën vermeld onder de nrs. 4 en 5 worden wat de retributie betreft gelijkgesteld met de inwoners. REGLEMENT OP BEGRAAFPLAATSEN Titel 1:INRICHTING EN BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATSEN 1.1 Bestaande begraafplaatsen in de gemeente Laarne Artikel 1: de gemeente Laarne beschikt over 2 begraafplaatsen: a) De

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 7 mei 2010)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 7 mei 2010) GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 7 mei 2010) AFDELING 1 VASTSTELLING OVERLIJDEN, LIJKBEZORGING, BEGRAVINGEN EN ONTGRAVINGEN

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3 : CONCESSIES.

HOOFDSTUK 3 : CONCESSIES. Huishoudelijk reglement betreffende de gemeentelijke begraafplaatsen 1 (uittreksel uit de notelen van de gemeenteraad van 28/06/2007, aangepast op 09/10/2008 en op 05/05/2015) HOOFDSTUK 1 : ALGEMEENHEDEN

Nadere informatie

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN HERENT

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN HERENT POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN HERENT AFDELING 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Elk overlijden in de gemeente moet zonder verwijl en uiterlijk de eerstvolgende werkdag

Nadere informatie

2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN: GOEDKEURING.

2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN: GOEDKEURING. Arrondissement : Gent Provincie : Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN ZOMERGEM Zitting van woensdag 30 april 2014 Aanwezig: Dirk De Poorter, voorzitter; Tony Vermeire, burgemeester;

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTEBESTUUR Zitting van donderdag 26 mei 2016 van SINT-PIETERS-LEEUW Aanwezig : Luc Deconinck,

Nadere informatie

Reglement Huishoudelijk reglement gemeentelijke begraafplaatsen

Reglement Huishoudelijk reglement gemeentelijke begraafplaatsen Reglement Huishoudelijk reglement gemeentelijke begraafplaatsen Verklarende woordenlijst Afdekplaat stenen plaat ter afdekking van columbariumnis Afdeksteen steen ter afdekking van urnenkelder Begraafplaats

Nadere informatie

Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging (Belgisch Staatsblad van 10 februari 2004), gewijzigd bij de decreten van:

Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging (Belgisch Staatsblad van 10 februari 2004), gewijzigd bij de decreten van: 1 Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging (Belgisch Staatsblad van 10 februari 2004), gewijzigd bij de decreten van: - 10 november 2005 (B.S. van 15 december 2005); - 18 april

Nadere informatie

GEMEENTE DILBEEK. Gemeentelijk reglement op de begraafplaatsen

GEMEENTE DILBEEK. Gemeentelijk reglement op de begraafplaatsen GEMEENTE DILBEEK Gemeentelijk reglement op de begraafplaatsen Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2; Gelet op de artikelen 15bis, 2, tweede lid, 23bis

Nadere informatie

reglement op de begraafplaatsen Goedkeuring

reglement op de begraafplaatsen Goedkeuring Huishoudelijk Provincie Arrondissement Gemeente LIMBURG TONGEREN HOESELT Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad in vergadering van 28 april2016 Aanwezig: Alfons Capiot, voorzitter; Werner Raskin,

Nadere informatie

REGLEMENTEN VAN INWENDIG BESTUUR BELEIDSDOMEIN VEILIGHEID EN BURGERZAKEN

REGLEMENTEN VAN INWENDIG BESTUUR BELEIDSDOMEIN VEILIGHEID EN BURGERZAKEN REGLEMENTEN VAN INWENDIG BESTUUR BELEIDSDOMEIN VEILIGHEID EN BURGERZAKEN Inhoud BELEIDSDOMEIN VEILIGHEID EN BURGERZAKEN... 2 AFDELING 1 - Reglement van inwendig bestuur betreffende de gemeentelijke begraafplaatsen

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging;

Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging; Belasting op het begraven. Aanpassing. DE RAAD, Juridische overwegingen Gelet op de artikelen 41, 162 en 170 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 42, 186 en 253 van het Gemeentedecreet; Gelet op het

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement op de gemeentelijke begraafplaatsen

Huishoudelijk reglement op de gemeentelijke begraafplaatsen Huishoudelijk reglement op de gemeentelijke begraafplaatsen I. Inleidende bepalingen Artikel 1 De gemeentelijke begraafplaats is bestemd voor het begraven van een al dan niet gecremeerd stoffelijk overschot;

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. op de begraafplaatsen en de lijkbezorging TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. op de begraafplaatsen en de lijkbezorging TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Stuk 1864 (2003-2004) Nr. 11 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 7 januari 2004 ONTWERP VAN DECREET op de begraafplaatsen en de lijkbezorging TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie : 1864 (2003-2004)

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement betreffende de gemeentelijke begraafplaatsen

Huishoudelijk reglement betreffende de gemeentelijke begraafplaatsen Huishoudelijk reglement betreffende de gemeentelijke begraafplaatsen I. ALGEMEEN Artikel 1 : Definities In voorliggend reglement wordt verstaan onder : a. begraving begraving van een eerste stoffelijk

Nadere informatie

Politiereglement op de gemeentelijke begraafplaatsen en de lijkbezorging (gemeenteraad van 26 oktober 2016)

Politiereglement op de gemeentelijke begraafplaatsen en de lijkbezorging (gemeenteraad van 26 oktober 2016) Politiereglement op de gemeentelijke begraafplaatsen en de lijkbezorging (gemeenteraad van 26 oktober 2016) ART. 1 Heft het politiereglement op gemeentelijk begraafplaatsen, zoals goedgekeurd in de gemeenteraad

Nadere informatie

GOEDKEURING VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE BEGRAAFPLAATSEN BESLUIT: 1. Algemene bepalingen

GOEDKEURING VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE BEGRAAFPLAATSEN BESLUIT: 1. Algemene bepalingen GOEDKEURING VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE BEGRAAFPLAATSEN BESLUIT: 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1.- De teraardebestelling van stoffelijke overschotten is mogelijk alle dagen van 9 uur tot

Nadere informatie

Reglement op de begraafplaatsen

Reglement op de begraafplaatsen Reglement op de begraafplaatsen Zitting van 5 juli 2016. Gepubliceerd op 31 augustus 2016. Artikel 1. Delegatie De gemeenteraad delegeert, overeenkomstig artikel 6 en 8 van het decreet op de begraafplaatsen

Nadere informatie

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 22.12.2011

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 22.12.2011 UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 22.12.2011 Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU, Jo TIJTGAT,

Nadere informatie

Infobrochure begraafplaatsen

Infobrochure begraafplaatsen Infobrochure begraafplaatsen Inhoudstabel Voorwoord 1 Voorwaarden 2 Begraafplaatsen Hoegaarden 3 Soorten begraving 4 Begraving in volle grond 4,5 Columbariumnis 6 Urneveld 7 Strooiweide 8 Sterretjesweide

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD PROVINCIE VLAAMS-BRABANT ZITTING van 26 mei 2015 Aanwezig : MM. Mevr. Joske Vermeir, raadslid voorzitter; GEMEENTE Jan Couck, Pierre Van de Velde, Johan Deleu,

Nadere informatie

Politiereglement op de begraafplaatsen

Politiereglement op de begraafplaatsen Politiereglement op de begraafplaatsen Afdeling 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Elk overlijden in de gemeente wordt zonder verwijl aangegeven aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit geldt eveneens

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 22 december 2014

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 22 december 2014 Aanwezig: Afwezig: Alain Wyffels, Burgemeester Lieven Vanbelleghem, Johan Vanysacker, Marleen Soete, Frank Gheeraert, Schepenen Robert Barthier, Jacqueline Mostaert, Frans Vandeputte, Peter Vantomme, Jean-Marie

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN EN LIJKBEZORGING 1. Begraafplaatsen

REGLEMENT BETREFFENDE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN EN LIJKBEZORGING 1. Begraafplaatsen REGLEMENT BETREFFENDE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN EN LIJKBEZORGING 1. Begraafplaatsen 1.1. Algemeen Artikel 1 De gemeentelijke begraafplaatsen zijn bestemd voor de teraardebestelling van de lijken of

Nadere informatie

POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN

POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN Van kracht vanaf 1 september 2006 Vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 3 juli 2006 1 De raad in openbare zitting, Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid de

Nadere informatie

REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN. HOOFDSTUK 6: BEGRAAFPLAATSEN Begraafplaatsreglement goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28.06.

REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN. HOOFDSTUK 6: BEGRAAFPLAATSEN Begraafplaatsreglement goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28.06. REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN HOOFDSTUK 6: BEGRAAFPLAATSEN Begraafplaatsreglement goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28.06.2012 AFDELING 6.1 Algemene bepalingen Artikel 6.1.0.1 : definities Voor

Nadere informatie

Voorstel tot goedkeuring van de wijziging van het tariefreglement van 20 december 2007 op de begraafplaatsen

Voorstel tot goedkeuring van de wijziging van het tariefreglement van 20 december 2007 op de begraafplaatsen Uittreksel treksel uit het notulenboek Gemeenteraad Datum zitting 27/08/2009 Aanvangsuur zitting 20:00 Locatie Raadzaal Voorstel tot goedkeuring van de wijziging van het tariefreglement van 20 december

Nadere informatie

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT 1 GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 11 MEI 2006. Tegenwoordig : J. Meeus Burgemeester Voorzitter F. Van Dessel, P. Van Roy, G. De Vroe, W.

Nadere informatie

----------------------------------------------------------------------------- POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN CREMATORIA

----------------------------------------------------------------------------- POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN CREMATORIA ----------------------------------------------------------------------------- POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN CREMATORIA -----------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 05.12.2013

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 05.12.2013 UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 05.12.2013 Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU, Regine VANWYNSBERGHE-ROORYCK,

Nadere informatie

FORMULIER: OVERGANGSREGELING ARTIKEL 37 REGLEMENT OP GEMEENTELIJKE BEGRAAF PLAATSEN

FORMULIER: OVERGANGSREGELING ARTIKEL 37 REGLEMENT OP GEMEENTELIJKE BEGRAAF PLAATSEN FORMULIER: OVERGANGSREGELING ARTIKEL 37 REGLEMENT OP GEMEENTELIJKE BEGRAAF PLAATSEN Aanvraag nr. 201 / Concessie nr : CONCESSIE VAN EEN NIET- GECONCEDEERD BESTAAND GRAF OF EEN BESTAAND GRAF WAARVAN DE

Nadere informatie

Politiereglement op gemeentelijke begraafplaatsen (gemeenteraad van 28 juni 2005, gewijzigd op 22 september 2010)

Politiereglement op gemeentelijke begraafplaatsen (gemeenteraad van 28 juni 2005, gewijzigd op 22 september 2010) Politiereglement op gemeentelijke begraafplaatsen (gemeenteraad van 28 juni 2005, gewijzigd op 22 september 2010) AFDELING 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Elk overlijden, vastgesteld op het grondgebied

Nadere informatie

Er worden geen begravingen verricht zonder toelating van de burgemeester.

Er worden geen begravingen verricht zonder toelating van de burgemeester. HUISHOUDELIJK REGLEMENT: BEGRAAFPLAATSEN Vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit op 25 november 2008. Aangepast bij gemeenteraadsbesluit op 23 juni 2015. 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1: De gemeente Londerzeel

Nadere informatie

UITTREKSEL NOTULEN GEMEENTERAAD

UITTREKSEL NOTULEN GEMEENTERAAD UITTREKSEL NOTULEN GEMEENTERAAD Provincie Vlaams-Brabant Stad Scherpenheuvel-Zichem Zitting van 27 oktober 2016 Goedkeuring van de gecoördineerde en aangepaste versie van het huishoudelijk reglement op

Nadere informatie

Stuk 1864 ( ) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT. Zitting oktober 2003 ONTWERP VAN DECREET. op de begraafplaatsen en de lijkbezorging

Stuk 1864 ( ) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT. Zitting oktober 2003 ONTWERP VAN DECREET. op de begraafplaatsen en de lijkbezorging Stuk 1864 (2003-2004) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 10 oktober 2003 ONTWERP VAN DECREET op de begraafplaatsen en de lijkbezorging 4224 Stuk 1864 (2003-2004) Nr. 1 2 INHOUD Blz. Memorie van toelichting...........................................................

Nadere informatie

DIENST BURGERZAKEN - RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR GRAFCONCESSIES

DIENST BURGERZAKEN - RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR GRAFCONCESSIES DIENST BURGERZAKEN - RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR GRAFCONCESSIES Goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 december 2013 Gewijzigd door de gemeenteraad op 17 december 2014 (treedt in werking op 1 januari 2015)

Nadere informatie

POLITIEVERORDENING. Begraafplaatsen

POLITIEVERORDENING. Begraafplaatsen POLITIEVERORDENING Begraafplaatsen A. Algemene bepalingen Artikel 1 De gemeente beschikt over 3 begraafplaatsen gelegen te Denderleeuw - Toekomststraat, Iddergem - Kloosterstraat, Welle Welleplein. Artikel

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement betreffende begraafplaatsen TERNAT

Gemeentelijk reglement betreffende begraafplaatsen TERNAT Gemeentelijk reglement betreffende begraafplaatsen TERNAT HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen Artikel 1: begraafplaatsen De gemeente beschikt over 3 begraafplaatsen gelegen te Ternat, Sint-Katherina-Lombeek

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement op de gemeentelijke begraafplaatsen

Huishoudelijk reglement op de gemeentelijke begraafplaatsen Provincie Antwerpen Arrondissement Mechelen GEMEENTEBESTUUR SINT-AMANDS Huishoudelijk reglement op de gemeentelijke begraafplaatsen opgemaakt 2012 ingang van 1 januari 2013 Inhoudsopgave 1. TOEPASSINGSGEBIED...

Nadere informatie

RICHTLIJNEN GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN TE KAPELLEN

RICHTLIJNEN GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN TE KAPELLEN RICHTLIJNEN GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN TE KAPELLEN A. Huishoudelijk regleent 1. Algeene bepalingen Artikel 1: In dit regleent worden de volgende begrippen gebruikt: - Lijk: dood lichaa van een ens waarvan

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement voor de parkbegraafplaats en de oude begraafplaatsen

Gemeentelijk reglement voor de parkbegraafplaats en de oude begraafplaatsen Gemeentelijk reglement voor de parkbegraafplaats en de oude begraafplaatsen I. Algemeen Coördinatie van de raadsbesluiten van 28 januari 2008, 16 juni 2008, 3 november 2008, 13 september 2010, 3 december

Nadere informatie

GEMEENTELIJK POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN DE LIJKBEZORGING

GEMEENTELIJK POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN DE LIJKBEZORGING GEMEENTELIJK POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN DE LIJKBEZORGING Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 29 maart 2012 DE GEMEENTERAAD, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid

Nadere informatie

Gelet op de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, in het bijzonder de artikelen 15bis, 2, tweede lid, 23bis en 32;

Gelet op de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, in het bijzonder de artikelen 15bis, 2, tweede lid, 23bis en 32; POLITIEREGLEMENT overlijden en begraafplaats Gelet op het strafwetboek artikels 143, 315 1, 340 en 526; Gelet op de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, in het bijzonder de artikelen

Nadere informatie

POLTIEVERORDENING OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN LIJKBEZORGING

POLTIEVERORDENING OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN LIJKBEZORGING POLTIEVERORDENING OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN LIJKBEZORGING Art. 1: De gemeente beschikt over 8 begraafplaatsen gelegen te: 1 Elst 2 Everbeek-beneden 3 Everbeek-boven 4 Michelbeke 5 Nederbrakel 6 Opbrakel

Nadere informatie

Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen

Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen De raad van de gemeente Reimerswaal; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 november 2009, nummer 09.034320; gelet op het bepaalde in de Wet op de lijkbezorging en artikel 150 van Gemeentewet;

Nadere informatie

DEPARTEMENT BEVOLKING EN WELZIJN DIENST BURGERZAKEN - RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR GRAFCONCESSIES

DEPARTEMENT BEVOLKING EN WELZIJN DIENST BURGERZAKEN - RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR GRAFCONCESSIES gh DEPARTEMENT BEVOLKING EN WELZIJN DIENST BURGERZAKEN - RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR GRAFCONCESSIES Goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 december 2013 Bekendgemaakt op 19 december 2013 Omschrijving van

Nadere informatie

Model van politieverordening op de begraafplaats(en) Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2;

Model van politieverordening op de begraafplaats(en) Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2; 1 Model van politieverordening op de begraafplaats(en) Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2; Gelet op de artikelen 15bis, 2, tweede lid, 23bis en 32 van

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen 9185 Wachtebeke Tel 09/345.01.35 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE Openbare zitting van 29 april 2015

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 7 september 2010

Huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 7 september 2010 Huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 7 september 2010 Hoofdstuk 1- Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsomschrijving In dit reglement wordt

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING OP 16 APRIL 2009.

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING OP 16 APRIL 2009. - 1 - NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING OP 16 APRIL 2009. Tegenwoordig: Roland Crabbe, Burgemeester-Voorzitter; Rik Lips, mevr. Greet Ardies-Vyncke, mevr. Els Filliaert Vanlandschoot en Kris Vandecasteele,

Nadere informatie

POLITIEVERORDENING OP DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN

POLITIEVERORDENING OP DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN POLITIEVERORDENING OP DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikelen 117, 119, 119bis, 133 en 135, 2; Gelet op de artikelen 15bis, 2, tweede lid, 23bis en 32

Nadere informatie

Begraafplaats Leopoldsburg Diestersteenweg (ingang Diestersteenweg en Kerkhofstraat)

Begraafplaats Leopoldsburg Diestersteenweg (ingang Diestersteenweg en Kerkhofstraat) Voorwoord Afscheid nemen is voor iedereen een gevoelig moment in het leven. Wanneer iemand uit de familie- of vriendenkring overlijdt, moeten er op enkele dagen moeilijke keuzes gemaakt worden. Deze brochure

Nadere informatie

Politiereglement van 29 maart 2016 op de begraafplaatsen

Politiereglement van 29 maart 2016 op de begraafplaatsen Politiereglement van 29 maart 2016 op de begraafplaatsen ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1- De gemeentelijke begraafplaatsen van de gemeente Nevele zijn enkel bestemd voor de teraardebestelling van lijken en

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen 9185 Wachtebeke Tel 09/345.01.35 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE Openbare zitting van 26 juni 2014

Nadere informatie

ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD dd. woensdag 30 april 2014

ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD dd. woensdag 30 april 2014 96 ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD dd. woensdag 30 april 2014 Aanwezig: Dirk De Poorter, voorzitter; Tony Vermeire, burgemeester; Luc Lampaert, Martine Gyssels, Nicholas Spinel, Steven Lambert, Hilde De Graeve,

Nadere informatie

a) lijk: dood lichaam van een mens waarvan het overlijden werd vastgesteld door de ambtenaar van de burgerlijke stand;

a) lijk: dood lichaam van een mens waarvan het overlijden werd vastgesteld door de ambtenaar van de burgerlijke stand; Gemeentelijke reglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging. Goedgekeurd door de gemeenteraad van 24 januari 2017. Art. 1 - Definities: Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement voor de begraafplaatsen

Gemeentelijk reglement voor de begraafplaatsen Gemeentelijk reglement voor de begraafplaatsen I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Omschrijving begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: a. begraafplaats: De gemeentelijke begraafplaats gelegen aan

Nadere informatie

23. Verordening op de begraafplaatsen en lijkbezorging herziening: goedkeuring.

23. Verordening op de begraafplaatsen en lijkbezorging herziening: goedkeuring. GEMEENTE SINT-MARTENS-LATEM Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Gent UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD zitting van 16 december 2013 Aanwezig: Agnes Lannoo-Van Wanseele,

Nadere informatie

VERSIE HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS

VERSIE HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS VERSIE 30-08-2016 HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS Inhoud ALGEMEEN... 3 Artikel 1: Definities... 3 Artikel 2: Bestemming... 4 Artikel 3: Register en plaatsbepaling graven...

Nadere informatie

POLITIEVERORDENING OP DE BEGRAAFPLAATSEN

POLITIEVERORDENING OP DE BEGRAAFPLAATSEN POLITIEVERORDENING OP DE BEGRAAFPLAATSEN Art. 1: De gemeente beschikt over 8 begraafplaatsen gelegen te Elst, Everbeekbeneden, Everbeek-boven, Michelbeke, Nederbrakel, Opbrakel, Parike en Zegelsem. I.

Nadere informatie

Stedelijk reglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging. Stad Kortrijk

Stedelijk reglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging. Stad Kortrijk 1 Stedelijk reglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging. Stad Kortrijk Goedgekeurd door de gemeenteraad van 6 juni 2011 2 Inhoudstabel Hoofdstuk I. Algemeenheden.blz. 3 Definities De begraafplaatsen

Nadere informatie

REGLEMENT. Huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging. I. Algemene bepalingen

REGLEMENT. Huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging. I. Algemene bepalingen REGLEMENT Stadsbestuur Gemeenteplein 2 8790 Waregem 056 62 12 21 secretariaat@waregem.be goedgekeurd in de gemeenteraad van 7 juni 2016 (bijlage APV) Huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet

gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROERMOND, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013, raadsvoorstelnummer 2013/083/1; gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD BESLUIT

DE GEMEENTERAAD BESLUIT DE GEMEENTERAAD 1 Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikelen 117, 119, 119bis, 133 en 135 2; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid art. 42; Gelet

Nadere informatie

Wat te doen bij een overlijden?

Wat te doen bij een overlijden? Wat te doen bij een overlijden? 2 VU Sven Cauwelier, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen Wat te doen bij een overlijden? 3 Voorwoord Wie met een overlijden wordt geconfronteerd, moet vaak op erg korte termijn

Nadere informatie

GEMEENTE ROOSDAAL BEGRAAFPLAATSREGLEMENT

GEMEENTE ROOSDAAL BEGRAAFPLAATSREGLEMENT GEMEENTE ROOSDAAL BEGRAAFPLAATSREGLEMENT Goedkeuring gemeenteraad: 2 april 2015 Hoofdstuk 1 Begravingen Artikel 1 (gemeentelijke begraafplaatsen) De gemeente beschikt over: Gesloten begraafplaatsen (gemeenteraadsbesluit

Nadere informatie

Retributiereglement: Lijkbezorging

Retributiereglement: Lijkbezorging Retributiereglement: Lijkbezorging Datum vaststelling gemeenteraad : 25/11/2013 Geldigheidsduur : 01/01/2014-onbepaalde duur De Gemeenteraad, Overwegende dat de taksverordening op het vervoer van lijken

Nadere informatie

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 14 december 1993 (De Zeekant van PUBLICATIEDATUM)

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 14 december 1993 (De Zeekant van PUBLICATIEDATUM) Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 14 december 1993 (De Zeekant van PUBLICATIEDATUM) Beheersverordening Algemene Begraafplaats Noordwijk De raad der gemeente Noordwijk gelezen het voorstel

Nadere informatie

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN RECHTEN VOOR DE ALGEMENE BEGRAAFPLAATS PERSIJNHOF WASSENAAR 2015

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN RECHTEN VOOR DE ALGEMENE BEGRAAFPLAATS PERSIJNHOF WASSENAAR 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave gemeente Wassenaar. Nr. 81427 24 december 2014 VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN RECHTEN VOOR DE ALGEMENE BEGRAAFPLAATS PERSIJNHOF WASSENAAR 2015 De gemeenteraad

Nadere informatie

GEMEENTE GEETBETS. Gemeentelijk reglement betreffende begraafplaatsen

GEMEENTE GEETBETS. Gemeentelijk reglement betreffende begraafplaatsen GEMEENTE GEETBETS Gemeentelijk reglement betreffende begraafplaatsen goedgekeurd op 27 december 2004 gewijzigd op 25 april 2005 gewijzigd op 3 november 2005 gewijzigd op 30 oktober 2006 gewijzigd op 23

Nadere informatie

Een. gedenkvorm kiezen. op de Gentse begraafplaatsen

Een. gedenkvorm kiezen. op de Gentse begraafplaatsen Een gedenkvorm kiezen op de Gentse begraafplaatsen 1 Basisprincipes Achteraan in deze brochure leggen we enkele begrippen uit. Om de logica achter de tarieven te volgen, is het echter nuttig om nu al 2

Nadere informatie

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 27 FEBRUARI 2014

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 27 FEBRUARI 2014 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 27 FEBRUARI 2014 Aanwezig : Aelvoet Carlos, Voorzitter ; Vander Meeren Luc, Burgemeester ; Nachtegaele Veerle, Cnudde Frank, Van den Dorpe Isabelle

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN

GEMEENTELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN GEMEENTELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN Artikel 1 De gemeente beschikt over meerdere begraafplaatsen gelegen te Alveringem kerk en Alveringem Hoogstraat, Beveren-IJzer, Gijverinkhove, Hoogstade, Izenberge,

Nadere informatie

Ingeval van internationaal lijkenvervoer is een conserverende behandeling toegestaan.

Ingeval van internationaal lijkenvervoer is een conserverende behandeling toegestaan. POLITIEREGLEMENT: BEGRAAFPLAATSEN Aangepast bij gemeenteraadsbesluit op 25 november 2008. Aangepast bij gemeenteraadsbesluit van 23 juni 2015. Afdeling 1: Algemene bepalingen Artikel 1.1: Elk overlijden,

Nadere informatie

Artikel 5 De graven worden onmiddellijk na het zinken van de kist met aarde gevuld en aangedamd.

Artikel 5 De graven worden onmiddellijk na het zinken van de kist met aarde gevuld en aangedamd. fhuishoudelijk reglement stedelijke begraafplaatsen (GR 16 december 2009) De stad Turnhout beschikt over twee stedelijke begraafplaatsen enerzijds de begraafplaats Nazareth aan de Steenweg op Merksplas

Nadere informatie

Lijkbezorgingsrechten 2017

Lijkbezorgingsrechten 2017 Lijkbezorgingsrechten 2017 De raad van de gemeente Vlissingen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de artikelen 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van

Nadere informatie

STEDELIJKE ADMINISTRATIEVE VERORDENING

STEDELIJKE ADMINISTRATIEVE VERORDENING STEDELIJKE ADMINISTRATIEVE VERORDENING Huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen. Inleiding Vanaf 1 januari 2002 zijn de gewesten bevoegd voor de materie van de begraafplaatsen en de lijkbezorging.

Nadere informatie

Politiereglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging

Politiereglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging Politiereglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging Goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 maart 2014 Bekendgemaakt op 27 maart 2014 Inhoudstafel - Hoofdstuk I Algemene bepalingen o Artikel 1. Doel

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van ; De raad van de gemeente Lochem; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 01-11-2016; gelet op de artikel 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h en op artikel 229, eerste

Nadere informatie

De kist mag na de kisting niet meer geopend worden tenzij om te voldoen aan een gerechtelijke beslissing.

De kist mag na de kisting niet meer geopend worden tenzij om te voldoen aan een gerechtelijke beslissing. POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN DE LIJKBEZORGING Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 Elk overlijden in de gemeente moet zonder verwijl aangegeven worden aan de ambtenaar van de burgerlijke

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. gelezen het voorstel van het burgemeester en wethouders van 17 december 2013, nummer 6,

Gemeente Langedijk. gelezen het voorstel van het burgemeester en wethouders van 17 december 2013, nummer 6, Gemeente Langedijk De raad van de gemeente Langedijk, gelezen het voorstel van het burgemeester en wethouders van 17 december 2013, nummer 6, gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel

Nadere informatie

MODEL-BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN

MODEL-BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN MODEL-BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN De raad van de gemeente..., gelezen het voorstel van het college van... (datum), nr...., inzake...; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel

Nadere informatie

Politieverordening op de begraafplaatsen

Politieverordening op de begraafplaatsen Politieverordening op de begraafplaatsen Art. 1: De gemeente beschikt over 6 openbare begraafplaatsen gelegen te : Glabbeek Bunsbeek Attenrode Kapellen Wever Zuurbemde. Art. 2: Er zijn geen privébegraafplaatsen

Nadere informatie

Artikel 1. Begripsbepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen De raad van de gemeente Grootegast; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 29 oktober 2010, agendapunt 11: gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel

Nadere informatie

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE GEETBETS

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE GEETBETS PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE GEETBETS Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 21 augustus 2014 Aanwezig: Allard Elke, voorzitter. Roggen Jo, burgemeester. Munten Benny, Lassaut Rik, Jamar

Nadere informatie

Begraven en begraafplaatsen in de gemeente Nunspeet

Begraven en begraafplaatsen in de gemeente Nunspeet Begraven en begraafplaatsen in de gemeente Nunspeet ii 1 Voorwoord Voor mensen die van nabij een sterfgeval meemaken, is de overgang van leven naar dood een ingrijpende ervaring. Het is een gebeurtenis

Nadere informatie

Gemeentelijke begraafplaatsen in Voorst

Gemeentelijke begraafplaatsen in Voorst Gemeentelijke begraafplaatsen in Voorst Twello Gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Voorst Inleiding Dat u deze brochure aan het lezen bent, betekent waarschijnlijk dat u aan het nadenken bent

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen De raad van de gemeente Maasdriel; gezien het voorstel van het college van 2 november 2010; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen

Nadere informatie