Gemeentelijk reglement voor de parkbegraafplaats en de oude begraafplaatsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeentelijk reglement voor de parkbegraafplaats en de oude begraafplaatsen"

Transcriptie

1 Gemeentelijk reglement voor de parkbegraafplaats en de oude begraafplaatsen I. Algemeen Coördinatie van de raadsbesluiten van 28 januari 2008, 16 juni 2008, 3 november 2008, 13 september 2010, 3 december 2012 en 1 september 2014 Artikel 1 - Begripsomschrijving In dit reglement wordt verstaan onder: a. begraafplaats: de oude begraafplaats aan Dorp in Nazareth; de oude begraafplaats aan H. de Bockplein in Eke; b. parkbegraafplaats: de nieuwe begraafplaats aan de Drapstraat; c. concessie: een vergunning voor het begraven van één of meer lichamen of het plaatsen van één of meer asurnen van personen die een afzonderlijk graf of nis wensen voor zichzelf, hun echtgeno(o)t(e), bloed- en aanverwanten of een derde en zijn familie; d. grafkelder: een betonnen of gemetseld graf, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon een concessie is verleend tot het doen begraven en begraven houden van lijken en asurnen; e. urnenkelder: een betonnen of gemetseld graf, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon een concessie is verleend tot het doen begraven en begraven houden van asurnen; f. urnennis een nis, met of zonder concessie, bestemd voor het plaatsen en geplaatst houden van asurnen; g. zandgraf: een graf in de volle grond, zonder concessie, waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven en begraven houden van een lijk; h. urnengraf: een graf in de volle grond, zonder concessie, waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven en begraven houden van een asurn; i. kindergraf: een graf in volle grond bestemd voor het doen begraven en begraven houden van lijken of het plaatsen en geplaatst houden van asurnen van levenloos geboren kinderen, alsmede van kinderen jonger dan 7 jaar; j. asurn: een voorwerp ter berging van één asbus met de as van een overledene; k. strooiweide: het perceel op de oude begraafplaatsen of op de parkbegraafplaats dat gebruikt wordt voor de uitstrooiing van de as; l. grafbedekking: gedenkteken en/of grafbeplanting op een graf; m. begraving: begraving van een eerste lijk in een grafkelder of een zandgraf; n. plaatsing: plaatsing van een eerste urn in een urnennis, een urnenkelder of een urnengraf; o. bijzetting: begraving van een tweede lijk in een grafkelder of plaatsing van een tweede of volgende asurn in een urnennis, een urnengraf of een urnenkelder; p. opgraving: uit een graf halen van een stoffelijk overschot of asurn of het weghalen van een asurn uit een urnennis, een urnenkelder of een urnengraf met de bedoeling te herbegraven, te cremeren of, in het geval in van een asurn, te verstrooien;

2 q. College: het College van burgemeester en schepenen van de gemeente Nazareth. Artikel 2 - Bestemming De oude begraafplaatsen en de parkbegraafplaats zijn bestemd voor het begraven en bijzetten van stoffelijk overschotten, voor het plaatsen en bijzetten van asurnen en het verstrooien van as. Artikel 3 - Concessies Er worden alleen concessies verleend voor de begraving en bijzetting van een stoffelijk overschot in een grafkelder en de plaatsing en bijzetting van een asurn in een urnenkelder of urnennis. Artikel 4 - Register en uitgifte van graven 1. De uitgifte van grafkelders, urnenkelders, urnennissen, zandgraven en urnengraven wordt volgens plan in chronologische volgorde per type uitgevoerd. Dat plan wijst de percelen aan voor de verschillende type graven, kelders en nissen. 2. De gemeente houdt een register bij waarin is opgetekend de begraving, de plaatsing, de bijzetting en de uitstrooiing op de oude begraafplaatsen en de parkbegraafplaats, met een nauwkeurige aanduiding van de plaats ervan. Een afdruk van dit register bevindt zich op de betreffende oude begraafplaats of op de parkbegraafplaats. 3. Op de kist of asurn wordt een plaatje bevestigd met het jaartal en het volgnummer van de begraving, de plaatsing of de bijzetting. Het register wordt elk jaar gesloten en vastgesteld door de burgemeester en wordt gearchiveerd. Artikel 5 - Beheer Uitsluitend de gemeentelijke aangestelde is ertoe bevoegd: een volgnummer aan te brengen op de kist of de asurn; de as uit te strooien; de kist of de asurn in de kuil, de grafkelder, de urnenkelder of de urnennis te plaatsen; een graf te delven voor begravingen of plaatsing in de volle grond en de kuil te vullen; bestaande grafkelders en urnenkelders te openen en te sluiten; de urnennis te openen, de asurn te plaatsen en de urnennis af te sluiten. II. Grafkelders, urnenkelders en geconcedeerde urnennissen Artikel 6 - Kelders en geconcedeerde urnennissen 1. De concessies worden verleend voor 20 jaar. 2. De concessies worden verleend door het College onder de in dit gemeentelijk reglement en in het retributiereglement bepaalde voorwaarden, zoals die gesteld zijn op het ogenblik van de concessieaanvraag. 3. De duur van de concessie neemt een aanvang op de datum van de beslissing van het College, bedoeld in het vorige lid. 4. Het verlenen van een concessie door de gemeentelijke overheid houdt geen verhuring noch een verkoop in. Er mag aan de concessie nooit een andere bestemming worden gegeven dan die waarvoor ze werd verleend. De concessies zijn niet overdraagbaar. 5. Op de parkbegraafplaats aan de Drapstraat worden concessies verleend voor het gebruik van keldergraven, urnenkelders en urnennissen. 6. Op de oude begraafplaatsen in Nazareth en Eke worden concessies verleend voor het gebruik van grafkelders en urnennissen tot zolang er daar nog grafkelders en urnennissen beschikbaar zijn. Nadien vinden op deze begraafplaatsen alleen nog bijzettingen plaats binnen geconcedeerde grafkelders en urnennissen (geconcedeerd en niet-geconcedeerd). Artikel 7 - Hernieuwingen 1. De concessies kunnen op uitdrukkelijke vraag voor het verstrijken van de termijn hernieuwd worden. De duur van de hernieuwing bedraagt telkens 10 jaar. 2. Minstens één jaar voor het verstrijken van de concessie, maakt de burgemeester een akte op waarbij eraan herinnerd wordt dat een aanvraag om hernieuwing hem moet toekomen. Een afschrift van deze akte wordt een jaar lang zowel bij het graf als aan de ingang van de begraafplaats uitgehangen. 3. Een aanvraag tot hernieuwing van de concessie kan niet ingediend worden na het verstrijken van de termijn van de oorspronkelijke concessies of de hernieuwing ervan. 4. Indien erom verzocht wordt voor het verstrijken van de vastgestelde termijn, kan een concessie alleen worden hernieuwd bij de aanvang van elke nieuwe bijzetting.

3 5. Met de hernieuwing van een concessie wordt rekening gehouden met de wettelijke grafrusttermijn van 10 jaar. Indien de vastgestelde termijn van de concessie, op het moment van aanvraag van hernieuwing nog langer loopt dan 10 jaar, vindt geen hernieuwing plaats. 6. Een bijzetting in een geconcedeerd graf is alleen toegestaan als de vastgestelde termijn van de concessie nog langer loopt dan de wettelijke grafrusttermijn van 10 jaar. Indien de vastgestelde termijn van de concessie korter dan 10 jaar loopt is een bijzetting alleen toegestaan nadat een aanvraag tot hernieuwing is ingediend. 7. In geval een concessie wordt hernieuwd vóór het verstrijken ervan, zoals is bedoeld in lid 6, wordt voor het nog te lopen aantal jaren in de concessie voor hernieuwing geen retributie geheven. 8. Een hernieuwing wordt verleend door het College. De duur van de hernieuwing neemt een aanvang op de datum van de beslissing van het College. 9. De concessiehernieuwingen worden toegestaan door het College onder de voorwaarden die vastgesteld zijn in het gemeentelijk reglement en in het retributiereglement, die gelden op het ogenblik van de aanvraag tot hernieuwing. De beslissing waarbij de concessiehernieuwing wordt verleend, vermeldt die voorwaarden. Na het overlijden van de concessiehouder kan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon een aanvraag tot hernieuwing doen. Artikel 8 - Beëindiging concessie 1. Als een concessie van een grafkelder om welke reden ook een einde neemt, worden de stoffelijke resten opgegraven en bijeengebracht in een verzamelgraf op de oude begraafplaatsen of de parkbegraafplaats. 2. Als een concessie van een urnenkelder of geconcedeerde urnennis om welke reden ook een einde neemt, wordt de as uitgestrooid op de daartoe bestemde plaats op de oude begraafplaatsen of de parkbegraafplaats. 3. In alle gevallen wordt rekening gehouden met de naleving van de laatste wilsbeschikkingen. Artikel 9 - Aantal overledenen in grafkelder, urnenkelder of urnennis 1. Een enkele grafkelder is bestemd voor 1 niet-gecremeerd lichaam. 2. Een dubbele grafkelder is bestemd voor 2 niet-gecremeerde lichamen of 1 niet gecremeerd lichaam en 1 asurn. 3. Een kleine urnenkelder is bestemd voor 2 asurnen. 4. Een grote urnenkelder is bestemd voor 4 asurnen. 5. Een geconcedeerde urnennis is bestemd voor 2 asurnen. 6. Voor zover de ruimte het toelaat en binnen de regels van de welvoeglijkheid kunnen er desgevallend zowel in een grafkelder, urnenkelder of urnennis één of meerdere asurnen (max. vier) bijgeplaatst worden. Hiervoor dient een afzonderlijke vergoeding binnen de concessie betaald te worden. III. Niet geconcedeerde zandgraven, urnengraven en urnennissen Artikel 10 - Uitgifte 1. Op de oude begraafplaatsen worden geen zandgraven meer uitgegeven vanaf 1 februari Op de parkbegraafplaats worden zandgraven en urnengraven uitgegeven. Artikel 11 - Termijn 1. De termijn voor zandgraven, urnengraven en niet-geconcedeerde urnennissen bedraagt 20 jaar. Ten aanzien van niet-geconcedeerde urnennissen (op de oude begraafplaatsen), waarin het plaatsen van meerdere urnen mogelijk is, neemt deze termijn aanvang bij de plaatsing van de eerste asurn. 2. Aan de gebruikers van een niet-geconcedeerde urnennis (op de oude begraafplaats) wordt bij het verstrijken van deze termijn, of ten vroegste bij de eventuele bijzetting van de tweede asurn (in geval van een dubbele urnennis), de gelegenheid geboden een concessie aan te vragen voor deze nis, zoals bedoeld in artikel 6 en 7. De aanvraag moet ingediend zijn vóór de beëindiging van deze termijn. 3. Na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn wordt de aanwezige grafbedekking door de gemeente verwijderd. 4. Een zandgraf, een urnengraf en een niet-geconcedeerde urnennis wordt, rekening houdend met lid 2, ontruimd nadat gedurende één jaar een afschrift van de beslissing tot verwijdering zowel bij het graf als aan de ingang van de begraafplaats heeft gehangen.

4 5. De stoffelijke resten die worden aangetroffen bij de ontruiming van zandgraven worden bijeengebracht in een verzamelgraf op de oude begraafplaatsen of de parkbegraafplaats. Bij de ontruiming van urnengraven en niet-geconcedeerde urnennissen wordt de as uitgestrooid op de daartoe bestemde plaats op de oude begraafplaatsen of de parkbegraafplaats. 6. In alle gevallen zal rekening worden gehouden met de naleving van de laatste wilsbeschikkingen. Artikel 12 - Oud-strijders 1. Op de parkbegraafplaats is een ereperk aangewezen bestemd voor de begraving van lijken en de plaatsing van asurnen van oudstrijders en gelijkgestelden in een zandgraf. 2. Dit ereperk is bedoeld voor oud-strijders en gelijkgestelden van beide wereldoorlogen, die in de gemeente Nazareth hun hoofdverblijfplaats hebben en die titularis zijn van een vuurkaart ( ) of strijderskaart ( ), met de nationale erkentelijkheid met opgave van de oorlogsverdienste. 3. Met oud-strijders worden gelijkgesteld: de wettelijk erkende gewapende weerstanders; de krijgsgevangenen en de politieke gevangenen; de agenten van de Inlichtings- en Actiediensten; de houders van het Oorlogskruis; de werkweigeraars en de gedwongen weggevoerden Het bewijs dat de overledene behoort tot de begunstigden, moet bij de aangifte van het overlijden worden voorgelegd aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. Artikel 13 - Aantal overledenen in graf of nis 1. Een zandgraf is bestemd voor 1 niet-gecremeerd lichaam. 2. Een urnengraf is bestemd voor maximaal 2 asurnen. 3. Een niet-geconcedeerde urnennis is bestemd voor maximaal 2 asurnen. Voor zover de ruimte het toelaat en binnen de regels van de welvoeglijkheid kunnen er desgevallend in een niet-geconcedeerde urnennis één of meerdere (max. vier) urnen bijgeplaatst worden. Hiervoor dient een afzonderlijke vergoeding betaald te worden. IV. Opgravingen Artikel 14 - Aanvraag opgraving De aanvraag tot opgraving moet door de nabestaande schriftelijk worden gericht aan de burgemeester. Onverminderd het recht van de burgemeester om in de toestemming bijzondere voorwaarden op te leggen, moeten steeds de volgende beschikkingen worden nageleefd: a. dag en uur waarop de opgraving zal plaatsvinden worden in overleg met de Burgerlijke stand vastgesteld; b. het grafteken, de beplanting en alle andere voorwerpen die het openleggen van het graf kunnen bemoeilijken of beletten moeten door de aanvrager verwijderd worden vooraleer tot opgraving wordt overgegaan; c. een gespecialiseerde firma zorgt voor het openleggen van het graf, het lichten van de kist uit het graf, het wegnemen van de asurne en het vullen van de kuil; d. het openen en sluiten van de grafkelders en het openen en sluiten van urnennissen gebeurt steeds door de gemeente. Artikel 15 - Herbegraving Als een overledene in een andere gemeente wordt herbegraven, moet de burgemeester van die andere gemeente toestemming geven voor de herbegraving in zijn gemeente vooraleer het stoffelijk overschot wordt opgegraven. De burgemeester van de gemeente waar het stoffelijk overschot ligt, moet met toepassing van artikel 4 van het decreet, eveneens toestemming geven tot opgraving. Artikel 16 - Termijn opgravingen Behalve bij gerechtelijk bevel worden vanaf 1 oktober tot 1 april geen opgravingen verricht. Artikel 17 - Historische graven De gemeente Nazareth stelt een lijst op van graven en/of grafmonumenten met historisch belang, het zogenaamde funeraire erfgoed. Deze graven en grafmonumenten, worden na het beëindigen van de concessie of na het verstrijken van de termijn voor niet-geconcedeerde graven onderhouden door de gemeente.

5 Orde- en poltiemaatregelen V. Pleegvormen die aan de begravingen of crematies voorafgaan Artikel 18 - Openen kist Behalve om te voldoen aan een rechterlijke beslissing mag een kist na kisting niet meer geopend worden. VI. Lijkenvervoer Artikel 19 - Machtiging De volgende vormen van vervoer zijn verboden, behoudens machtiging van de burgemeester: 1. het vervoer, buiten het grondgebied van de gemeente, van de lijken van de personen die er overleden of dood aangetroffen werden. In dit geval moet een document worden voorgelegd, waaruit het akkoord blijkt van de burgemeester van de plaats van bestemming; 2. het vervoer, naar een plaats op het grondgebied van de gemeente, van de lijken van personen die er niet zijn overleden of dood aangetroffen werden. Artikel 20 - Vervoer buitenland Als stoffelijke overschotten van de in België overleden personen naar het buitenland vervoerd moeten worden, is het vervoer, naar gelang het geval, onderworpen aan de formaliteiten, vermeld in: a) het koninklijk besluit van 8 maart 1967, als het lijk vervoerd moet worden naar Luxemburg of Nederland; b) het akkoord van Straatsburg van 26 oktober 1973, als het lijk vervoerd moet worden naar een ander land dan vermeld is onder a) en dat het akkoord van Straatsburg ondertekend heeft; c) het regentbesluit van 20 juni 1947, als een lijk vervoerd moet worden naar een land dat niet bedoeld wordt in a) of b). Het vervoer van as in een asurn naar het buitenland is vrij, maar moet verlopen volgens de regels van de welvoeglijkheid. VII. Lijkbezorging Artikel 21 - Verwittiging Bij het bezorgen van de stoffelijke overblijfselen op de oude begraafplaatsen en op de parkbegraafplaats moeten de gemeentelijke diensten ten minste 2 werkdagen vooraf verwittigd zijn door middel van het daartoe bestemde formulier dat vermeldt of het gaat om een begraving, een plaatsing, een bijzetting of een uitstrooiing. Die verplichting rust bij de naaste verwanten of gemachtigde. Artikel 22 - Asbestemmingen De as van gecremeerde lijken kan: a) in urnen worden bewaard die worden begraven in een urnengraf of worden geplaatst of bijgezet in een urnenkelder. De gemeenteraad bepaalt de vorm en afmetingen van de urnengraven en urnenkelders; b) in urnen worden bewaard die worden geplaatst of bijgezet in urnennissen; c) uitgestrooid worden op het daartoe bestemde perceel van de oude begraafplaatsen of de parkbegraafplaats. Dat gebeurt door middel van een strooitoestel dat alleen door de gemeentelijke aangestelde mag worden bediend. Artikel 23 - Verstrooien en bijzetten De as van een gecremeerde, begraven in een urnengraf of geplaatst in een urnenkelder of urnennis, kan te allen tijde op verzoek van de nabestaanden, ofwel verstrooid worden, ofwel geplaatst of bijgezet worden in een andere grafkelder, urnenkelder of geconcedeerde urnennis, ofwel meegenomen worden door de nabestaanden naar een andere plaats dan de begraafplaats met inachtneming van de bepalingen van artikel 24 1, vierde lid van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging. Voor het opgraven van een urn uit een urnengraf of een urnenkelder en voor het weghalen van een urn uit een urnennis is de toestemming van de burgemeester vereist. Vanaf 1 februari 2008 vinden de asverstrooiingen plaats op de parkbegraafplaats, tenzij in de gevallen bepaald in artikel 8 2 e lid.

6 Artikel 24 - Naamplaat Op de strooiweide op de parkbegraafplaats wordt een plaats voorbehouden voor het aanbrengen van een naamplaat met de naam van de overledene. Het gemeentebestuur zorgt voor de gratis levering en plaatsing van de naamplaat. De nabestaanden zorgen voor de gravure. Artikel 25 - Plaatsing en bijzetting in urnennis Aan de plaatsing en bijzetting van een asurn in een urnennis worden de volgende voorwaarden gesteld: a) de asurnen dienen te voldoen aan de volgende voorschriften: hoogte: maximaal 0,28 m; diameter: maximaal 0,18 m; b) de asurnen dienen te worden vervaardigd uit materialen die uit oogpunt van hygiëne en stabiliteit verantwoord zijn; c) nadat de asurn in de nis is geplaatst, wordt die door de aangestelde van de gemeente afgesloten; d) op de afdekplaat kan de familie een naamplaat laten bevestigen door het gemeentebestuur. Die naamplaat moet voldoen aan de volgende voorschriften: vermelding van: naam, voornaam, geboortejaar en jaar van overlijden; de afmetingen van de afdekplaats worden door de gemeente bepaald. VIII. Graftekens, bouw- en beplantingswerkzaamheden- onderhoud van de graven Artikel 26 - Toestemming Degene die belast is met het plaatsen van grafstenen of gedenktekens dient vooraf de toestemming te vragen op het gemeentehuis door middel van een schets met vermelding van de afmetingen van het grafteken. Artikel 27 - Voorwaarden plaatsing 1. Het is niet toegestaan grafstenen of andere gedenktekens te plaatsen die door hun vorm, afmetingen, hun opschriften of de aard van de materialen de zindelijkheid, gezondheid, veiligheid en rust op de begraafplaatsen en de parkbegraafplaats kunnen verstoren. 2. Rond de graven mogen geen afsluitingen of omheiningen gemaakt worden. Banken zijn niet toegestaan. Artikel 28 - Afmetingen grafbedekking parkbegraafplaats 1. De grafbedekkingen (inclusief beplantingen) op de parkbegraafplaats mogen de volgende afmetingen niet overschrijden: zandgraven, keldergraven (volwassen en kindergraven): 1,30 x 0.80 m; urnenkelders klein: 1,10 x 1,30 m; urnenkelders groot:1,00 x 0,60 m; urnengraf in het urnenbos 1,00 x 1,00 m. 2. De afmetingen van de graftekens op de zandgraven en keldergraven op de parkbegraafplaats zijn: maximale hoogte: 0,80 m; maximale breedte op maaiveld: 1,30 m; maximale breedte bovenmaaiveld: 0,80 m; maximale lengte: 0,80 m. 3. De afmetingen van de graftekens op de urnengraven in het urnenbos op de parkbegraafplaats: maximale hoogte: 0,80 m; maximale breedte: 0,65 m; maximale lengte: 0,65 m. 4. Plaatsing van het gedenkteken is centraal tegen de achtergrens van het graf. 5. Ten aanzien van de toe te passen grafbeplanting zijn de volgende afmetingen toegestaan: maximale hoogte: 0,70 m (achteraan) voor alle graven met uitzondering van de urnengraven in het urnenbos op de urnengraven in het urnenbos is uitsluitend beplanting toegestaan in de vorm van tijdelijke éénjarige beplanting in pot, schaal of plantcontainer met een maximale oppervlakte 0,30 x 0,30 m. 6. De kleine urnenkelders zijn standaard voorzien van enkel een liggende grafsteen. De grote urnenkelders zijn standaard voorzien van enkel een opstaande grafsteen. De eigenaars

7 kunnen op eigen kosten op de standaard voorziene liggende of opstaande grafstenen van de urnenkelders een nieuwe grafsteen plaatsen waarvan de afmetingen beperkt zijn tot deze van de standaard voorziene grafstenen. De door de gemeente geplaatste (liggende of opstaande) grafstenen van de urnenkelders blijven in ieder geval behouden. Een combinatie van liggende en opstaande grafstenen op de urnenkelders is niet mogelijk. Artikel 29 - Afmetingen grafbedekking oude begraafplaatsen in Nazareth en Eke 1. Ten aanzien van het plaatsen van nieuwe gedenktekens of de vervanging van oude gedenktekens op de oude begraafplaatsen in Nazareth en Eke blijven de regels uit de vorige verordening bestaan. Dit betekent dat de gedenktekens worden geplaatst op de lijnrichting aangegeven door de aangestelde van de begraafplaats. 2. De afmetingen van de graftekens in het grafperk voor begravingen in volle grond (zandgraven) en in het ereperk voor oudstrijders en gelijkgestelden zijn: hoogte 1,30 m; lengte: 1,80 m; breedte: 0,80 m. 3. De afmetingen van de graftekens in het grafperk met grafkelders zijn: hoogte 1,30 m; lengte: 2,20 m; breedte: 0,90 m. 4. De afmetingen van de graftekens in de perken voor kindergraven in de volle grond (zandgraven) zijn: hoogte: 1,30 m; lengte: 1,10 m; breedte: 0,60. Artikel 30 - Onderhoud 1. De graftekens moeten zodanig opgericht en onderhouden worden dat ze de veiligheid en doorgang niet belemmeren en dat ze geen schade aanbrengen aan de aangrenzende graftekens en graven. 2. Het onderhoud van de graven rust bij de belanghebbenden. Indien het verzuim hiervan leidt tot verwaarlozing van het graf, wordt dit door de burgemeester geconstateerd in een akte, die een jaar lang aangeplakt blijft aan het graf en aan de ingang van de begraafplaats. Bij niet herstelling na het verstrijken van die termijn wordt bij besluit van het College van burgemeester en schepenen een einde gemaakt aan die concessies. De materialen die door verzoek niet worden weggenomen worden eigendom van de gemeente. Artikel 31 - Materialen 1. De voor het grafteken bestemde materialen moeten volledig afgewerkt en gekapt zijn en gereed zijn om onmiddellijk geplaatst te worden. 2. Geen enkel hulpmateriaal of restmateriaal mag binnen de omheining van de begraafplaats worden achtergelaten. De materialen worden aangevoerd en geplaatst naar gelang van de behoeften. 3. Na een zonder gevolg gebleven ingebrekestelling wordt er op bevel van de burgemeester van ambtswege overgegaan tot het wegnemen van de materialen op kosten van de overtreder. Artikel 32 - Bloemen 1. Kransen uit natuurlijke bloemen moeten weggenomen worden zodra ze niet meer fris zijn. Kransen uit kunstmatig materiaal mogen niet geplaatst worden in omhulsels, geheel of ten dele uit breekbaar glas. 2. De bloemen en de planten die op de graven zijn aangebracht moeten steeds in goede staat onderhouden worden. Als ze afgestorven zijn, moeten ze verwijderd worden. Bij gebreke hiervan zullen de opruimingen en het verwijderen van de potten geschieden door de zorgen van het gemeentebestuur. VIII. Politie Artikel 33 - Openingstijden De oude begraafplaatsen en de parkbegraafplaats zijn toegankelijk 8u tot 20u, behoudens afwijkingen die door de burgemeester vastgesteld zijn.

8 Artikel 34 - Diefstal of beschadiging De gemeente is niet belast met de bewaking van de op de graven geplaatste voorwerpen. Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de diefstallen of beschadiging welke op de begraafplaatsen en de parkbegraafplaats ten nadele van de families zouden gepleegd worden aan de graven, de erop aangebrachte gedenktekens en de beplantingen. Artikel 35 - Verboden Het is op de oude begraafplaatsen en op de parkbegraafplaats verboden handelingen te verrichten, waardoor de orde of de aan de overledenen verschuldigde eerbied verstoord wordt. Het is in het bijzonder verboden om: a) aanplakbrieven of opschriften aan te brengen, behoudens in de gevallen die bepaald zijn in het decreet van 16 januari 2004 of in deze politieverordening; b) goederen te koop aan te bieden of diensten aan te bieden; c) de grafperken en de aanplantingen van de begraafplaats en aanhorigheden te betreden of op welke wijze dan ook te beschadigen; d) de graftekens en alle hulde- en versieringsvoorwerpen op welke wijze dan ook te beschadigen; e) binnen de omheining van de begraafplaatsen of aanhorigheden vuilnis en afval neer te leggen, tenzij op de daartoe bestemde plaatsen; f) om zich op de begraafplaatsen en de aanhorigheden te gedragen op een wijze die niet overeenstemt met de ernst en de stilte van de plaats met de eerbied verschuldigd aan de doden; g) met voertuigen, met uitzondering van ceremonievoertuigen of dienstvoertuigen, de begraafplaatsen binnen te rijden, tenzij om uitzonderlijke redenen waarvoor toestemming wordt verleend door de burgemeester; h) vergezeld te zijn van honden of andere dieren, met uitzondering voor visueel gehandicapten of andere minder validen met hun geleidehond, politiediensten en erkende bewakingsondernemingen met waak-, speur-, en verdedigingshonden; i) opschriften of grafschriften aan te brengen die de welvoeglijkheid, de orde en de aan de doden verschuldigde eerbied verstoren. IX. Strafbepalingen Artikel 36 - Straffen Onverminderd andersluidende wettelijke of decretale bepalingen en uitgezonderd in de gevallen zoals voorzien in de artikelen 315, 340 en 453 van het Strafwetboek kan de door de gemeenteraad gemachtigde ambtenaar ingeval van een inbreuk op artikel 35 van dit besluit, aan de overtreder een administratieve geldboete van maximaal 250 opleggen. Ingeval de overtreding begaan wordt door een minderjarige die de volle leeftijd van 16 jaar bereikt heeft op het tijdstip van de feiten, bedraagt de administratieve geldboete maximaal 125. Slotbepalingen Artikel 37 - Overgangsmaatregelen Alle concessies toegewezen vóór de toepassing van dit reglement blijven ongewijzigd behouden. Hernieuwingen vallen echter onder toepassing van het nieuw reglement. Artikel 38 - Onvoorziene situaties In de gevallen die niet voorzien zijn in dit reglement, beslist het College van burgemeester en schepenen. Artikel 39 - In werkingtreding Dit reglement wordt van kracht per 1 februari Artikel 40 - Vervanging Dit reglement vervangt alle vorige besluiten. Patricia Dhondt gemeentesecretaris Martin Lamont voorzitter gemeenteraad

Model van politieverordening op de begraafplaats(en) Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2;

Model van politieverordening op de begraafplaats(en) Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2; 1 Model van politieverordening op de begraafplaats(en) Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2; Gelet op de artikelen 15bis, 2, tweede lid, 23bis en 32 van

Nadere informatie

POLITIEVERORDENING. Begraafplaatsen

POLITIEVERORDENING. Begraafplaatsen POLITIEVERORDENING Begraafplaatsen A. Algemene bepalingen Artikel 1 De gemeente beschikt over 3 begraafplaatsen gelegen te Denderleeuw - Toekomststraat, Iddergem - Kloosterstraat, Welle Welleplein. Artikel

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement voor de begraafplaatsen

Gemeentelijk reglement voor de begraafplaatsen Gemeentelijk reglement voor de begraafplaatsen I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Omschrijving begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: a. begraafplaats: De gemeentelijke begraafplaats gelegen aan

Nadere informatie

Artikel 1. Het huishoudelijk reglement op gemeentelijke begraafplaatsen, zoals hieronder weergegeven, goed te keuren.

Artikel 1. Het huishoudelijk reglement op gemeentelijke begraafplaatsen, zoals hieronder weergegeven, goed te keuren. Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2; Gelet op de artikelen 15bis, 2, tweede lid, 23bis en 32 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de

Nadere informatie

Zitting van 25 februari 2008. Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op de artikelen 42 en 64;

Zitting van 25 februari 2008. Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op de artikelen 42 en 64; UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 25 februari 2008 Aanwezig : G. Naeyaert, voorzitter, N. De Cuyper, burgemeester, P. Vanthournout, A. Verhelst, W. Depoorter, L. Denolf, E.

Nadere informatie

POLITIEVERORDENING OP DE BEGRAAFPLAATSEN

POLITIEVERORDENING OP DE BEGRAAFPLAATSEN POLITIEVERORDENING OP DE BEGRAAFPLAATSEN Art. 1: De gemeente beschikt over 8 begraafplaatsen gelegen te Elst, Everbeekbeneden, Everbeek-boven, Michelbeke, Nederbrakel, Opbrakel, Parike en Zegelsem. I.

Nadere informatie

Politiereglement op de begraafplaatsen

Politiereglement op de begraafplaatsen Politiereglement op de begraafplaatsen Afdeling 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Elk overlijden in de gemeente wordt zonder verwijl aangegeven aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit geldt eveneens

Nadere informatie

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 27 FEBRUARI 2014

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 27 FEBRUARI 2014 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 27 FEBRUARI 2014 Aanwezig : Aelvoet Carlos, Voorzitter ; Vander Meeren Luc, Burgemeester ; Nachtegaele Veerle, Cnudde Frank, Van den Dorpe Isabelle

Nadere informatie

Gemeentelijke begraafplaatsen

Gemeentelijke begraafplaatsen Gemeentelijke begraafplaatsen gemeenteraad van 25 februari 2013 Artikel 1 De gemeente Boortmeerbeek beschikt over drie begraafplaatsen: - Boortmeerbeek (Rijmenamsebaan) kadaster: Boortmeerbeek, 1ste afdeling,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 7 mei 2010)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 7 mei 2010) GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 7 mei 2010) AFDELING 1 VASTSTELLING OVERLIJDEN, LIJKBEZORGING, BEGRAVINGEN EN ONTGRAVINGEN

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN Goedgekeurd door de gemeenteraad 23 februari 2013 Artikel 1 de gemeenteraadbeslissing van 18 september 2008 houdende goedkeuren huishoudelijk reglement begraafplaatsen

Nadere informatie

POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN

POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN Van kracht vanaf 1 september 2006 Vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 3 juli 2006 1 De raad in openbare zitting, Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid de

Nadere informatie

reglement begraafplaatsen aanpassing Gelet op het reglement op de begraafplaatsen dd ; Gelet op het bericht dd. 16 februari 2015 van dhr.

reglement begraafplaatsen aanpassing Gelet op het reglement op de begraafplaatsen dd ; Gelet op het bericht dd. 16 februari 2015 van dhr. reglement begraafplaatsen aanpassing Gelet op het reglement op de begraafplaatsen dd 16.12.2015; Gelet op het bericht dd. 16 februari 2015 van dhr. Michaël Cornelis, Afdeling Lokale Financiën, Agentschap

Nadere informatie

Politieverordening op de begraafplaatsen

Politieverordening op de begraafplaatsen Politieverordening op de begraafplaatsen Art. 1: De gemeente beschikt over 6 openbare begraafplaatsen gelegen te : Glabbeek Bunsbeek Attenrode Kapellen Wever Zuurbemde. Art. 2: Er zijn geen privébegraafplaatsen

Nadere informatie

De categorieën vermeld onder de nrs. 4 en 5 worden wat de retributie betreft gelijkgesteld met de inwoners.

De categorieën vermeld onder de nrs. 4 en 5 worden wat de retributie betreft gelijkgesteld met de inwoners. REGLEMENT OP BEGRAAFPLAATSEN Titel 1:INRICHTING EN BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATSEN 1.1 Bestaande begraafplaatsen in de gemeente Laarne Artikel 1: de gemeente Laarne beschikt over 2 begraafplaatsen: a) De

Nadere informatie

Reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging

Reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging Reglement Reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging Vastgesteld door de gemeenteraad op 5 december 2007 Afdeling I : algemene bepalingen Art. 1 : De gemeente beschikt over vijf gemeentelijke begraafplaatsen:

Nadere informatie

Reglement begraafplaats

Reglement begraafplaats Reglement begraafplaats Algemeen reglement Artikel 1: De begraafplaats Hofheide is een Intergemeentelijke Begraafplaats onder het beheer van de Intergemeentelijke samenwerking voor crematoriumbeheer in

Nadere informatie

GEMEENTE DILBEEK. Gemeentelijk reglement op de begraafplaatsen

GEMEENTE DILBEEK. Gemeentelijk reglement op de begraafplaatsen GEMEENTE DILBEEK Gemeentelijk reglement op de begraafplaatsen Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2; Gelet op de artikelen 15bis, 2, tweede lid, 23bis

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement betreffende de gemeentelijke begraafplaatsen

Huishoudelijk reglement betreffende de gemeentelijke begraafplaatsen Huishoudelijk reglement betreffende de gemeentelijke begraafplaatsen I. ALGEMEEN Artikel 1 : Definities In voorliggend reglement wordt verstaan onder : a. begraving begraving van een eerste stoffelijk

Nadere informatie

POLITIEVERORDENING OP DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN

POLITIEVERORDENING OP DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN POLITIEVERORDENING OP DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikelen 117, 119, 119bis, 133 en 135, 2; Gelet op de artikelen 15bis, 2, tweede lid, 23bis en 32

Nadere informatie

Verordening op het beheer en het gebruik van de gesloten gemeentelijke begraafplaatsen

Verordening op het beheer en het gebruik van de gesloten gemeentelijke begraafplaatsen Nr. GRIFFIE / Beheersverordening gesloten begraafplaatsen De raad van de gemeente Roosendaal, gelezen het voorstel van het college van 2 maart 2009, nr...., gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging

Nadere informatie

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN HERENT

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN HERENT POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN HERENT AFDELING 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Elk overlijden in de gemeente moet zonder verwijl en uiterlijk de eerstvolgende werkdag

Nadere informatie

----------------------------------------------------------------------------- POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN CREMATORIA

----------------------------------------------------------------------------- POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN CREMATORIA ----------------------------------------------------------------------------- POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN CREMATORIA -----------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 15 bis, 2, tweede lid, 23 bis en 32 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging;

Gelet op de artikelen 15 bis, 2, tweede lid, 23 bis en 32 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging; Politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging. DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 15 bis, 2, tweede lid, 23 bis en 32 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging;

Nadere informatie

Artikel 1. Begripsbepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen De raad van de gemeente Grootegast; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 29 oktober 2010, agendapunt 11: gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. gelezen het voorstel van het burgemeester en wethouders van 17 december 2013, nummer 6,

Gemeente Langedijk. gelezen het voorstel van het burgemeester en wethouders van 17 december 2013, nummer 6, Gemeente Langedijk De raad van de gemeente Langedijk, gelezen het voorstel van het burgemeester en wethouders van 17 december 2013, nummer 6, gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN

GEMEENTELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN GEMEENTELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN Artikel 1 De gemeente beschikt over meerdere begraafplaatsen gelegen te Alveringem kerk en Alveringem Hoogstraat, Beveren-IJzer, Gijverinkhove, Hoogstade, Izenberge,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering gemeenteraad van 11/06/2012 Aanwezig: Vos Mark, Burgemeester Peumans Jan, Pauly Marina, Cilissen Bert, Stratermans Gerard, Kersten Guy, Onclin

Nadere informatie

BEGRAAFPLAATS WESTLEDE ALGEMEEN REGLEMENT

BEGRAAFPLAATS WESTLEDE ALGEMEEN REGLEMENT BEGRAAFPLAATS WESTLEDE ALGEMEEN REGLEMENT BEGRAAFPLAATS "WESTLEDE" - ALGEMEEN REGLEMENT Artikel 1 : Artikel 2 : Artikel 3 : Artikel 4 : Artikel 5 : Artikel 6 : Artikel 7 : Artikel 8 : Artikel 9 : Begraafplaats

Nadere informatie

UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad ZITTING VAN 25 november 2013

UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad ZITTING VAN 25 november 2013 UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad ZITTING VAN 25 november 2013 Provincie OOST-VLAANDEREN GEMEENTE 9570 L I E R D E Aanwezig : MM.DOOMS Melissa, voorzitter; SOETENS Jurgen, burgemeester; MORTIER

Nadere informatie

MODEL-BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN

MODEL-BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN MODEL-BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN De raad van de gemeente..., gelezen het voorstel van het college van... (datum), nr...., inzake...; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30 oktober 2012.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30 oktober 2012. HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30 oktober 2012. Artikel 1 Er kunnen grond- of columbariumconcessies worden verleend op de door ons beheerde

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN HOOFDSTUK 1 : ALGEMEEN Artikel 1 De teraardebestelling van stoffelijke overschotten is mogelijk op de werkdagen van 09.00 uur tot 12.00

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 7 september 2010

Huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 7 september 2010 Huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 7 september 2010 Hoofdstuk 1- Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsomschrijving In dit reglement wordt

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen De raad van de gemeente Maasdriel; gezien het voorstel van het college van 2 november 2010; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen

Nadere informatie

Hoofdstuk I Inleidende bepalingen.

Hoofdstuk I Inleidende bepalingen. Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 14 december 2010; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; besluit: De

Nadere informatie

Gelet op de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, in het bijzonder de artikelen 15bis, 2, tweede lid, 23bis en 32;

Gelet op de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, in het bijzonder de artikelen 15bis, 2, tweede lid, 23bis en 32; POLITIEREGLEMENT overlijden en begraafplaats Gelet op het strafwetboek artikels 143, 315 1, 340 en 526; Gelet op de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, in het bijzonder de artikelen

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD BESLUIT

DE GEMEENTERAAD BESLUIT DE GEMEENTERAAD 1 Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikelen 117, 119, 119bis, 133 en 135 2; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid art. 42; Gelet

Nadere informatie

Goedkeuren huishoudelijk reglement begraafplaatsen

Goedkeuren huishoudelijk reglement begraafplaatsen BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet Goedkeuren huishoudelijk reglement begraafplaatsen Artikel 1 Artikel 2 de gemeenteraadbeslissing van 23 februari 2012 houdende

Nadere informatie

Politieverordening op de begraafplaatsen

Politieverordening op de begraafplaatsen op de begraafplaatsen Gemeenteraadzitting van 23 november 2009 Artikel 1 De gemeente beschikt over vier begraafplaatsen gelegen te Rotselaar-Centrum, Rotselaar-Heikant, Wezemaal en Werchter. Artikel 2

Nadere informatie

REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN. HOOFDSTUK 6: BEGRAAFPLAATSEN Begraafplaatsreglement goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28.06.

REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN. HOOFDSTUK 6: BEGRAAFPLAATSEN Begraafplaatsreglement goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28.06. REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN HOOFDSTUK 6: BEGRAAFPLAATSEN Begraafplaatsreglement goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28.06.2012 AFDELING 6.1 Algemene bepalingen Artikel 6.1.0.1 : definities Voor

Nadere informatie

Politieverordening op de begraafplaatsen

Politieverordening op de begraafplaatsen Politieverordening op de begraafplaatsen I. PLEEGVORMEN DIE DE BEGRAVINGEN / CREMATIES VOORAFGAAN. Artikel 1:Elk overlijden in de gemeente Maasmechelen wordt zonder verwijl aangegeven aan de ambtenaar

Nadere informatie

BR Uitvoeringsbesluit. Gemeentelijke begraafplaatsen Brummen

BR Uitvoeringsbesluit. Gemeentelijke begraafplaatsen Brummen BR10.0034 Uitvoeringsbesluit Gemeentelijke begraafplaatsen Brummen NADERE REGELS voor de het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Brummen 2011. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet;

Gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; De raad van de gemeente Vaals, Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2014; Gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; Besluit vast

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit, openstelling, graven, asbezorging en grafbedekkingen gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Stein

Uitvoeringsbesluit, openstelling, graven, asbezorging en grafbedekkingen gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Stein Uitvoeringsbesluit, openstelling, graven, asbezorging en grafbedekkingen gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Stein 1 Burgemeester en wethouders van Stein; gelet op de Verordening op het beheer

Nadere informatie

Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen

Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen De raad van de gemeente Reimerswaal; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 november 2009, nummer 09.034320; gelet op het bepaalde in de Wet op de lijkbezorging en artikel 150 van Gemeentewet;

Nadere informatie

POLTIEVERORDENING OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN LIJKBEZORGING

POLTIEVERORDENING OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN LIJKBEZORGING POLTIEVERORDENING OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN LIJKBEZORGING Art. 1: De gemeente beschikt over 8 begraafplaatsen gelegen te: 1 Elst 2 Everbeek-beneden 3 Everbeek-boven 4 Michelbeke 5 Nederbrakel 6 Opbrakel

Nadere informatie

Nadere regels voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Voorst.

Nadere regels voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Voorst. Nadere regels voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Voorst. Burgemeester en wethouders van Voorst; gelet op de artikelen 3, 11, 12, 14, 16 en 19 van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen

Nadere informatie

De kist mag na de kisting niet meer geopend worden tenzij om te voldoen aan een gerechtelijke beslissing.

De kist mag na de kisting niet meer geopend worden tenzij om te voldoen aan een gerechtelijke beslissing. POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN DE LIJKBEZORGING Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 Elk overlijden in de gemeente moet zonder verwijl aangegeven worden aan de ambtenaar van de burgerlijke

Nadere informatie

Verordening op het beheer en het gebruik van de algemene begraafplaatsen

Verordening op het beheer en het gebruik van de algemene begraafplaatsen Verordening op het beheer en het gebruik van de algemene begraafplaatsen No.: 8/4. De raad van de gemeente Menterwolde; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; overwegende dat het gewenst

Nadere informatie

Ingeval van internationaal lijkenvervoer is een conserverende behandeling toegestaan.

Ingeval van internationaal lijkenvervoer is een conserverende behandeling toegestaan. POLITIEREGLEMENT: BEGRAAFPLAATSEN Aangepast bij gemeenteraadsbesluit op 25 november 2008. Aangepast bij gemeenteraadsbesluit van 23 juni 2015. Afdeling 1: Algemene bepalingen Artikel 1.1: Elk overlijden,

Nadere informatie

REGLEMENT. Huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging. I. Algemene bepalingen

REGLEMENT. Huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging. I. Algemene bepalingen REGLEMENT Stadsbestuur Gemeenteplein 2 8790 Waregem 056 62 12 21 secretariaat@waregem.be goedgekeurd in de gemeenteraad van 7 juni 2016 (bijlage APV) Huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging

Nadere informatie

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikelen 117, 119, 119bis, 133 en 135 2;

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikelen 117, 119, 119bis, 133 en 135 2; Beslissing van de gemeenteraad van 24 oktober 2005 Aanvullend politiereglement op de begraafplaatsen Gecoördineerde versie (Artikel 15bis werd toegevoegd en artikel 18 werd aangevuld ingevolge beslissing

Nadere informatie

BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN

BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN De raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van het college van 31 augustus 2010; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van

Nadere informatie

Begraafplaats Leopoldsburg Diestersteenweg (ingang Diestersteenweg en Kerkhofstraat)

Begraafplaats Leopoldsburg Diestersteenweg (ingang Diestersteenweg en Kerkhofstraat) Voorwoord Afscheid nemen is voor iedereen een gevoelig moment in het leven. Wanneer iemand uit de familie- of vriendenkring overlijdt, moeten er op enkele dagen moeilijke keuzes gemaakt worden. Deze brochure

Nadere informatie

Reglement Huishoudelijk reglement gemeentelijke begraafplaatsen

Reglement Huishoudelijk reglement gemeentelijke begraafplaatsen Reglement Huishoudelijk reglement gemeentelijke begraafplaatsen Verklarende woordenlijst Afdekplaat stenen plaat ter afdekking van columbariumnis Afdeksteen steen ter afdekking van urnenkelder Begraafplaats

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 september 2011

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 september 2011 VERORDENING OP HET BEHEER EN GEBRUIK VAN DE ALGEMENE BEGRAAFPLAATSEN GEMEENTE BRONCKHORST De raad van de gemeente Bronckhorst; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 september 2011

Nadere informatie

GEMEENTE BORSELE. Nadere regels voor graven, asbezorging en grafbedekkingen voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Borsele 2012.

GEMEENTE BORSELE. Nadere regels voor graven, asbezorging en grafbedekkingen voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Borsele 2012. GEMEENTE BORSELE Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Borsele tot vaststelling van de nadere regels voor graven, asbezorging en grafbedekkingen Borsele 2012 Het college van burgemeester

Nadere informatie

Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging (Belgisch Staatsblad van 10 februari 2004), gewijzigd bij de decreten van:

Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging (Belgisch Staatsblad van 10 februari 2004), gewijzigd bij de decreten van: 1 Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging (Belgisch Staatsblad van 10 februari 2004), gewijzigd bij de decreten van: - 10 november 2005 (B.S. van 15 december 2005); - 18 april

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 december 2011;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 december 2011; De raad van de gemeente Stede Broec; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 december 2011; gelet op artikel 35 van de Wet op de Lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; b e

Nadere informatie

GEMEENTE ROOSDAAL BEGRAAFPLAATSREGLEMENT

GEMEENTE ROOSDAAL BEGRAAFPLAATSREGLEMENT GEMEENTE ROOSDAAL BEGRAAFPLAATSREGLEMENT Goedkeuring gemeenteraad: 2 april 2015 Hoofdstuk 1 Begravingen Artikel 1 (gemeentelijke begraafplaatsen) De gemeente beschikt over: Gesloten begraafplaatsen (gemeenteraadsbesluit

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen, graven en asbezorging 2014

Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen, graven en asbezorging 2014 Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen, graven en asbezorging 2014 Het college van Laren, gelet op artikel 11, tweede lid; artikel 12; artikel 13, tweede lid; artikel 14; artikel 20, derde lid; van

Nadere informatie

Nadere regels begraafplaatsen Werkendam 2016

Nadere regels begraafplaatsen Werkendam 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Werkendam. Nr. 5737 12 januari 2017 Nadere regels begraafplaatsen Werkendam 2016 Nadere regels begraafplaatsen Werkendam 2016 NADERE REGELS VOOR DE ALGEMENE

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad PROVINCIE LIMBURG ARRONDISSEMENT MAASEIK GEMEENTE HOUTHALEN-HELCHTEREN Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van: 27/10/2005 Aanwezig: Verontschuldigd: Alain Yzermans: burgemeester-voorzitter

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen Nr. 48337 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 juli 2009; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; B

Nadere informatie

Gemeentelijke begraafplaatsen in Voorst

Gemeentelijke begraafplaatsen in Voorst Gemeentelijke begraafplaatsen in Voorst Twello Gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Voorst Inleiding Dat u deze brochure aan het lezen bent, betekent waarschijnlijk dat u aan het nadenken bent

Nadere informatie

Inzicht in de mogelijkheden die de gemeente Oud-Beijerland biedt op de algemene begraafplaats. BEGRAVEN

Inzicht in de mogelijkheden die de gemeente Oud-Beijerland biedt op de algemene begraafplaats. BEGRAVEN Inzicht in de mogelijkheden die de gemeente Oud-Beijerland biedt op de algemene begraafplaats. BEGRAVEN Inleiding Begraven, het is geen alledaags onderwerp. Toch kunt u er geheel onverwachts mee te maken

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013; Verordening *BM1301896* BM1301896 De raad van de gemeente Steenbergen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013; gelet op: artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel

Nadere informatie

BEHEERSVERORDENING GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS DRONTEN 2015

BEHEERSVERORDENING GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS DRONTEN 2015 BEHEERSVERORDENING GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS DRONTEN 2015 WETSTECHNISCHE INFORMATIE GEGEVENS VAN DE REGELING Overheidsorganisatie gemeente Dronten Officiële naam regeling Beheersverordening gemeentelijke

Nadere informatie

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Zoetermeer

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Zoetermeer Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Zoetermeer Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig

Nadere informatie

Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats(en) voor de gemeente Haren 2011

Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats(en) voor de gemeente Haren 2011 D E RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van het college van 11 januari 2011; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. INLEIDENDE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1. INLEIDENDE BEPALINGEN Nr. 14 De raad van de gemeente Marum, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 30 september 2010, nr. 10.10.14.; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel

Nadere informatie

Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen voor de gemeente Hilversum 2010

Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen voor de gemeente Hilversum 2010 De raad van de gemeente Hilversum; gelezen het voorstel van Burgemeester en wethouders dd. 11 mei 2010; BESLUIT: gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; de

Nadere informatie

gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet;

gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; Nr. 775 Beheersverordening Gemeentelijke begraafplaats Zeist 2012 vastgesteld 4 december 2012 De raad van de gemeente Zeist, gelezen het voorstel van het college van 3 oktober 2012, registratienummer 12cv.00394,

Nadere informatie

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 14 december 1993 (De Zeekant van PUBLICATIEDATUM)

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 14 december 1993 (De Zeekant van PUBLICATIEDATUM) Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 14 december 1993 (De Zeekant van PUBLICATIEDATUM) Beheersverordening Algemene Begraafplaats Noordwijk De raad der gemeente Noordwijk gelezen het voorstel

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 14 november 2006, Nr. PD/2006/13987;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 14 november 2006, Nr. PD/2006/13987; Gemeentebestuur Ontwerp besluit - V De RAAD van de gemeente Dordrecht; gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 14 november 2006, Nr. PD/2006/13987; overwegende dat het wenselijk

Nadere informatie

Regelement voor Begraafplaats de Lichtenberg te Bavel d.d Artikel 1. Algemene Bepalingen. Definities. Dit regelement verstaat onder:

Regelement voor Begraafplaats de Lichtenberg te Bavel d.d Artikel 1. Algemene Bepalingen. Definities. Dit regelement verstaat onder: Regelement voor Begraafplaats de Lichtenberg te Bavel d.d. 1-7-2017 Artikel 1. Algemene Bepalingen Definities Dit regelement verstaat onder: a. Begraafplaats: Begraafplaats de Lichtenberg gelegen aan de

Nadere informatie

GEMEENTELIJK POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN DE LIJKBEZORGING

GEMEENTELIJK POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN DE LIJKBEZORGING GEMEENTELIJK POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN DE LIJKBEZORGING Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 29 maart 2012 DE GEMEENTERAAD, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Rubriek: Algemeen Naam regeling: Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats(en) voor de gemeente Zundert 2012 Citeertitel:

Nadere informatie

Retributiereglement van 23 december 2014 op de begraafplaatsen, verkoop en plaatsing van graf- en of urnenkelders en columbariumnissen

Retributiereglement van 23 december 2014 op de begraafplaatsen, verkoop en plaatsing van graf- en of urnenkelders en columbariumnissen Retributiereglement van 23 december 2014 op de begraafplaatsen, verkoop en plaatsing van graf- en of urnenkelders en columbariumnissen De gemeenteraadsbeslissing van 29 maart 2011 houdende aanpassing van

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van ; gelet op het besprokene in de commissievergadering van ;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van ; gelet op het besprokene in de commissievergadering van ; Zaaknummer Documentnummer Z-16-19484 INT/016537 De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van ; gelet op het besprokene in de commissievergadering

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke begraafplaatsen

Huishoudelijk reglement gemeentelijke begraafplaatsen HOOFDSTUK 1: ALGEMEENHEDEN Artikel 1 Op de gemeentelijke begraafplaatsen van Berlare is de begraving van stoffelijke overschotten en asurnen, de bijzetting van asurnen in het columbarium en de asuitstrooiing

Nadere informatie

De deelraad van stadsdeel Noord, gemeente Amsterdam. Gezien de voordrachit m.b.t. Vaststellen Beheerverordening Begraafplaatsen stadsdeel Noord

De deelraad van stadsdeel Noord, gemeente Amsterdam. Gezien de voordrachit m.b.t. Vaststellen Beheerverordening Begraafplaatsen stadsdeel Noord Pagina 7 van 16 stadsdeel Beslult deelraad De deelraad van stadsdeel, gemeente Amsterdam Gezien de voordrachit m.b.t. BESLUIT: de vast te stellen. BEHEERVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN STADSDEEL NOORD HOOFDSTUK

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. op de begraafplaatsen en de lijkbezorging TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. op de begraafplaatsen en de lijkbezorging TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Stuk 1864 (2003-2004) Nr. 11 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 7 januari 2004 ONTWERP VAN DECREET op de begraafplaatsen en de lijkbezorging TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie : 1864 (2003-2004)

Nadere informatie

Gelet op de nieuwe gemeentewet; inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2;

Gelet op de nieuwe gemeentewet; inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2; Arrondissement : Gent Provincie : Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN ZOMERGEM Zitting van woensdag 30 april 2014 Aanwezig: Dirk De Poorter, voorzitter; Tony Vermeire, burgemeester;

Nadere informatie

Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Giessenlanden;

Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Giessenlanden; *ZD929646E8B* Collegebesluit Zaaknummer : 10-7770 - 1750 Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Giessenlanden; Gelezen het collegevoorstel van 5 november 2013 Overwegende, de wijzigingen

Nadere informatie

Artikel 5 De graven worden onmiddellijk na het zinken van de kist met aarde gevuld en aangedamd.

Artikel 5 De graven worden onmiddellijk na het zinken van de kist met aarde gevuld en aangedamd. fhuishoudelijk reglement stedelijke begraafplaatsen (GR 16 december 2009) De stad Turnhout beschikt over twee stedelijke begraafplaatsen enerzijds de begraafplaats Nazareth aan de Steenweg op Merksplas

Nadere informatie

BEHEERVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN

BEHEERVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN BEHEERVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN De raad van de gemeente Reimerswaal, gelezen het voorstel van het college van 13 februari 2014, nummer14.002678; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en

Nadere informatie

reglement op de begraafplaatsen Goedkeuring

reglement op de begraafplaatsen Goedkeuring Huishoudelijk Provincie Arrondissement Gemeente LIMBURG TONGEREN HOESELT Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad in vergadering van 28 april2016 Aanwezig: Alfons Capiot, voorzitter; Werner Raskin,

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 oktober 2015, nr ;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 oktober 2015, nr ; gemeente Hardinxveld-Giessendam VERORDENING LIJKBEZORGINGSRECHTEN 2016 INCLUSIEF TARIEVENTABEL, VASTGESTELD BIJ RAADSBESLUIT OP 17 DECEMBER 2015 INGAANDE 1 JANUARI 2016 05233849 De raad van de gemeente

Nadere informatie

Tarieven 2008 begraven in Leerdam

Tarieven 2008 begraven in Leerdam Tarieven 2008 begraven in Leerdam Begrippenlijst Zandgraf met bekisting en looproosters Begraaftoestel Baarwagen Rechthebbende : Zandgraf: Keldergraf: Algemeen graf: Familiegraf: Kindergraf: 1e bijzetting:

Nadere informatie

VERSIE HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS

VERSIE HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS VERSIE 30-08-2016 HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS Inhoud ALGEMEEN... 3 Artikel 1: Definities... 3 Artikel 2: Bestemming... 4 Artikel 3: Register en plaatsbepaling graven...

Nadere informatie

Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraaf- en gedenkplaatsen 2017

Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraaf- en gedenkplaatsen 2017 Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraaf- en gedenkplaatsen 2017 HOOFDSTUK 1 - Inleidende bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Deze verordening verstaat onder: a. begraaf-

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen, de graven en asbezorging.

Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen, de graven en asbezorging. Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen, de graven en asbezorging. Het college van burgemeester en wethouders van Hillegom, gelet op artikel 11, tweede lid, 12, 14, 16, 20, derde lid en 28, eerste lid,

Nadere informatie

- 3 - ADRESSEN. Crematorium en Begraafplaats Eikelenburg. Bezoekadres Eikelenburglaan 7 RIJSWIJK

- 3 - ADRESSEN. Crematorium en Begraafplaats Eikelenburg. Bezoekadres Eikelenburglaan 7 RIJSWIJK ADRESSEN Crematorium en Begraafplaats Eikelenburg Bezoekadres Eikelenburglaan 7 RIJSWIJK Administratie open: maandag t/m vrijdag van 09.00-16.30 uur. Postadres Postbus 160 2280 AD RIJSWIJK telefoon 070

Nadere informatie

eurne DE RAAD DER GEMEENTE gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 oktober 2014, nr. 86;

eurne DE RAAD DER GEMEENTE gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 oktober 2014, nr. 86; eurne Nr 86f DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 oktober 2014, nr. 86; gelet op artikel 229, eerste fid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet

Nadere informatie

technisch uitvoerende diensten R E G L E M E N T POLITIEVERORDENING OP DE BEGRAAFPLAATSEN Gemeenteraad van 28-11-2013

technisch uitvoerende diensten R E G L E M E N T POLITIEVERORDENING OP DE BEGRAAFPLAATSEN Gemeenteraad van 28-11-2013 technisch uitvoerende diensten R E G L E M E N T Gemeenteraad van 28-11-2013 POLITIEVERORDENING OP DE BEGRAAFPLAATSEN Artikel 1 De gemeente beschikt over 12 openbare begraafplaatsen gelegen te : Tienen-centrum

Nadere informatie

Reglement beheer Protestantse begraafplaats Broekerhaven

Reglement beheer Protestantse begraafplaats Broekerhaven Reglement beheer Protestantse begraafplaats Broekerhaven REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATS VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE Stede Broec Maart 2011 HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Verordening op de gemeentelijke begraafplaats te Harlingen. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 oktober 2006;

Verordening op de gemeentelijke begraafplaats te Harlingen. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 oktober 2006; CVDR Officiële uitgave van Harlingen. Nr. CVDR30966_1 16 augustus 2016 Verordening op de gemeentelijke begraafplaats te Harlingen Raad : 25 januari 2006.... DE RAAD VAN DE GEMEENTE HARLINGEN; gelezen het

Nadere informatie

VERORDENING op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke

VERORDENING op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke VERORDENING op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats 2006 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling VERORDENING

Nadere informatie