Reglement Huishoudelijk reglement gemeentelijke begraafplaatsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement Huishoudelijk reglement gemeentelijke begraafplaatsen"

Transcriptie

1 Reglement Huishoudelijk reglement gemeentelijke begraafplaatsen Verklarende woordenlijst Afdekplaat stenen plaat ter afdekking van columbariumnis Afdeksteen steen ter afdekking van urnenkelder Begraafplaats gemeentelijke grond voor begravingen en bijzettingen Begraving begraven in volle grond Bijzetting plaatsing van urne in urnenveld of columbariummuur Columbariummuur bovengrondse verzameling nissen voor plaatsing van urnen Concessie graf of nis tegen betaling voorbehouden voor een vastgestelde termijn Eeuwigdurende concessie concessie toegestaan vóór de wet van 20/07/1971 Gedenkmuur muur voor naamplaatjes aan strooiweide Gewone lijn graf of nis voor kosteloze begraving (=geen concessie) Grafmonument zerk of omboording Grafrust periode dat het stoffelijk overschot niet mag verwijderd worden Grafteken wat op een zerk of afdeksteen wordt gezet Herbegraving begraven na ontgraving Hernieuwing verlenging van de concessietermijn Ontruiming verwijderen van stoffelijke resten of urnen Ontgraving opgraven stoffelijke resten of urnen (meestal na privéaanvraag) Park perceel voor concessies voor 8 personen in volle grond (enkel in Schilde) Perceel grond waarop de zerk geplaatst wordt, afdeksteen op urnenveld of nis in de columbariummuur Perk terrein op begraafplaats voorgehouden voor specifieke begravingen of bijzettingen Strooiweide weide voor het verstrooien van de as van gecremeerde lichamen Urnenveld weide met afzonderlijke kleine kelders voor plaatsing van urnen Volle grond begraven in het zand Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1.1 In de gemeente kan op volgende begraafplaatsen begraven, bijgezet of verstrooid worden: Schilde: begraafplaats aan kerk van Sint-Guibertus, Kerkplein. s-gravenwezel: begraafplaats aan de Moerstraat. Artikel 1.2 Onder begraving wordt verstaan: Het begraven van stoffelijke overschotten in volle grond; Het begraven van asurnen in volle grond; Onder bijzetting wordt verstaan: Het bijzetten van asurnen in het columbarium; Het bijzetten van asurnen in een urnenkelder (klein zerkje);

2 Onder verstrooiing wordt verstaan: Verspreiding van de as op de strooiweide. Artikel 1.3 De begravingen in volle grond zijn mogelijk op: werkdagen tussen uur en uur; zaterdagen tussen uur en uur. De bijzettingen in urnenveld en columbarium zijn mogelijk op: werkdagen tussen uur en uur; zaterdagen tussen uur en uur. Regeling begrafenissen rond Allerheiligen. Zie politiereglement art Artikel 1.4 Gebruik begraafplaats Grafmonumenten, van gelijk welke aard, zonder stoffelijke resten zijn niet toegelaten. Artikel: 1.5 Aangifte overlijden De aangevers van een overlijden regelen met het gemeentebestuur de formaliteiten betreffende de begrafenis. Wanneer dit niet gebeurt, doet het gemeentebestuur van ambtswege en op kosten van de nalatenschap het nodige. Artikel 1.6 Keuze wijze van lijkbezorging Bij de aangifte van een overlijden wordt tevens gekozen op welke gemeentelijke begraafplaats en op welke wijze de overledene zal begraven worden. Met uitzondering van de wettelijke bepalingen voorzien in het decreet, is de manier van teraardebestelling, zoals vermeld bij de aangifte, definitief. Artikel 1.7 Lijkenvervoer Het lijkenvervoer wordt verzorgd door private ondernemingen onder toezicht van het gemeentebestuur. Het vervoer van de niet-gecremeerde stoffelijke overschotten, gekist of in een lijkwade gebeurd in een lijkwagen of op de meest passende wijze. Het vervoer dient steeds in de kortst mogelijke afstand te gebeuren. Artikel 1.8 Lijkenvervoer in het Vlaamse gewest Het vervoer van het stoffelijk overschot binnen het Vlaams gewest kan plaatsvinden vanaf het moment dat de behandelende geneesheer of de geneesheer die het overlijden heeft vastgesteld, een attest heeft opgesteld waarin hij verklaart dat het om een natuurlijk overlijden gaat en dat er geen gevaar is voor de openbare gezondheid. Voor vervoer van stoffelijke overschotten buiten de grenzen van het Vlaamse gewest is een voorafgaande machtiging van de burgemeester nodig. Het vervoer van asurnen is vrij en dient op de meest passende wijze te gebeuren. Artikel 1.9 Plaatsbepaling Er wordt begraven of bijgezet in volgorde van aangifte. Geen enkele begraving, bijzetting of verstrooiing zal toegestaan worden buiten de specifiek voorziene perken. Uitsluitend gemachtigden zijn bevoegd te zorgen voor:

3 het delven van een graf voor de begravingen of bijzetting in volle grond en het vullen van de kuil; het openen en sluiten van bestaande grafkelders; het openen en sluiten van een nis en het plaatsen of weghalen van een urne in het columbarium of het urnenveld; het aanbrengen en verwijderen van de naamplaatjes op de afdekstenen (urnenveld) en de gedenkmuur en de naamplaten aan het columbarium. Artikel 1.10 Een stoffelijk overschot wordt begraven in een kist of een lijkwade (* Belgisch staatsblad, publicatie 15/12/2005. Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de voorwaarden waaraan een doodskist en een lijkomhulsel moet beantwoorden.). Artikel 1.11 Op de bovenste doodskist of lijkwade bevindt zich een grondlaag van ten minste 65 cm. Artikel 1.12 Wie kan begraven worden op begraafplaatsen in Schilde. Op de gemeentelijke begraafplaatsen kunnen begraven, bijgezet of verstrooid worden: 1. Personen die op het grondgebied van de gemeente overleden zijn of er dood aangetroffen werden; 2. Personen die op datum van hun overlijden ingeschreven zijn in één van de gemeentelijke bevolkingsregisters; 3. Personen die de gemeente effectief bewonen, maar door de wettelijke bepalingen of internationale overeenkomsten vrijgesteld zijn van inschrijving in één van de gemeentelijke bevolkingsregisters; 4. Personen die vroeger ingeschreven waren in een van de gemeentelijke bevolkingsregisters, maar door het OCMW van Schilde in een instelling buiten de gemeente werden geplaatst en tot hun overlijden ten laste bleven van het OCMW van Schilde; 5. Personen die steeds in de gemeente gehuisvest waren maar die door ouderdom of ziekte verbleven en overleden in een rusthuis buiten de gemeente; 6. Personen die vroeger in de gemeente gehuisvest waren maar door ziekte of ouderdom inwoonden bij familie van de 1 ste graad buiten de gemeente en daar verbleven tot hun dood; 7. Personen die niet-ingeschreven zijn in de gemeente maar wensen begraven te worden op een begraafplaats in Schilde. Artikel 1.13 Wilsbeschikking Indien een niet in de gemeente ingeschreven overledene in een wilsbeschikking bepaalde om begraven, bijgezet of verstrooid te worden op de gemeentelijke begraafplaats van Schilde, dient vóór de begraving of bijzetting een inkomtaks betaald te worden. Hoofdstuk 2: Crematies Artikel 2.1 De crematie is onderworpen aan de formaliteiten bepaald door het decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 16 januari Artikel 2.2 Asbestemmingen Uitstrooiing van de as op de strooiweide van de begraafplaats; Begraving van de asurne op de begraafplaats; Bijzetting van de asurne in het columbarium op de begraafplaats;

4 Bijzetting van de asurne in het urnenveld op de begraafplaats; Bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats; Uitstrooiing van de as op de aan het grondgebied van België grenzende territoriale zee. Artikel 2.3 Andere plaats dan de begraafplaats Er kan ook gekozen worden voor bewaren, begraven of uitstrooien van de as op een andere plaats dan de begraafplaats (niet op openbaar domein), als de overledene dit schriftelijk heeft bepaald (= wilsbeschikking), of op gezamenlijk schriftelijk verzoek van de nabestaanden van de 1 ste graad. De wilsbeschikking heeft voorrang op het verzoek. Artikel 2.4 Wijziging van bestemming Een asurne kan op vraag van de nabestaanden en mits toestemming van de burgemeester ontgraven worden om te worden verstrooid of om te worden bijgezet in een concessie. Hoofdstuk 3: Niet-geconcedeerde graven Artikel 3.1 Termijn Met uitzondering van een gerechtelijk bevel tot opgraving en om ernstige redenen, mits toelating van de burgemeester, is de verplichte grafrust nooit minder dan 10 jaar. Niet geconcedeerde graven of niet geconcedeerde nissen worden kosteloos bewaard gedurende een termijn van ten minste de wettelijke grafrust. Artikel 3.2 In een niet-geconcedeerd graf of nis wordt slechts 1 stoffelijk overschot begraven of bijgezet. Hoofdstuk 4: Concessies Artikel 4.1 Toekenning concessie Het verlenen van een concessie door het gemeentebestuur houdt een toekenning in van de ingebruikname van een perceel grond of nis voor de berging van al dan niet gecremeerde lichamen, maar houdt geen verhuur of verkoop in. Er mag aan de concessie nooit een andere bestemming worden gegeven dan die waarvoor ze werd verleend. Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om de concessies te verlenen conform de wetgeving en de modaliteiten van het huishoudelijk reglement en het tariefreglement. Deze machtiging geldt eveneens voor het hernieuwen van de concessies en voor de terugneming van niethernieuwde of verwaarloosde concessies. Artikel 4.2 Zolang de omvang van de begraafplaatsen dit mogelijk maakt, worden concessies verleend voor het begraven van stoffelijke overschotten en asurnen en voor het bijzetten van asurnen in het urnenveld of een columbariummuur, volgens de tarieven opgenomen in het gemeentelijk tariefreglement. Artikel 4.3 Aanvraag concessie Een grafconcessie wordt schriftelijk aangevraagd bij het college van burgemeester en schepenen. Personen die in eenzelfde concessie begraven willen worden, moeten nominatief in de aanvraag

5 worden vermeld. De vermelding toekomstige kinderen of kleinkinderen is toegestaan. Een concessie is niet overdraagbaar. Artikel 4.4 Voortijdig aanvragen Concessies worden niet verleend vóór het overlijden, behalve bij de meervoudige concessies waarbij één van de toegewezen plaatsen onmiddellijk benut wordt door een overleden persoon. De andere plaatsen worden voorbehouden voor diegenen die in de aanvraag nominatief vermeld staan. Artikel 4.5 Begunstigden concessie Eenzelfde concessie kan dienen voor de aanvrager, de echtgeno(o)t(e) of diegene met wie de overledene een feitelijk gezin vormde, voor de bloed- en aanverwanten van de 1 ste graad of, indien het om een minderjarige gaat, op verzoek van de ouders of voogd, evenals voor iedere persoon aangewezen door de concessiehouder en die daarvoor bij de gemeentelijke overheid hun wil te kennen hebben gegeven. Een concessie mag worden ingediend ten behoeve van een derde en diens familie. Artikel 4.6 Aantal overledenen per concessie Een graf in volle grond is bestemd voor 1 tot 4 al dan niet gecremeerde lichamen. Uitzondering hierop is een park waarin 8 al dan niet gecremeerde lichamen kunnen begraven worden (4 x 1 graf voor 2 al dan niet gecremeerde lichamen boven elkaar - enkel in Schilde). Een columbariumelement is bestemd voor 1 tot 2 gecremeerde lichamen. Een urneveldkelder is bestemd voor 1 tot 2 gecremeerde lichamen. Artikel 4.7 Concessietermijnen Behalve voor de eeuwigdurende concessies en de reeds eerder toegekende concessies, worden vanaf heden de hiernavolgende termijnen toegepast: Een concessie van 1 persoon wordt verleend voor een periode van 30 jaar, die aanvangt op de datum van begraving. Een concessie voor meerdere personen wordt verleend voor een periode van 30 jaar, die aanvangt op de datum van de laatste begraving, indien de termijn van de eerdere begraving (30 jaar) nog niet verlopen is. Artikel 4.8 Hernieuwing Op schriftelijk verzoek en in het jaar vóór het verstrijken van de concessietermijn, kan de concessie hernieuwd worden voor een periode van 30 jaar die aanvangt op de einddatum van de eerste concessietermijn en aan de dan geldende tarieven. De concessie vervalt wanneer er bij het verstrijken van de termijn geen aanvraag voor hernieuwing is gedaan. Hernieuwingen kunnen geweigerd worden als blijkt dat de concessie verwaarloosd is. Artikel 4.9 Eeuwigdurende concessies De voorafgaande schikkingen omtrent de duur en de hernieuwing van de concessies doen geen afbreuk aan het recht op kosteloze hernieuwing van de reeds toegekende eeuwigdurende concessies, zoals voorzien in de wet van 20 juli Artikel 4.10 Einde termijnen Bekendmakingen in verband met het aflopen van termijnen en voorgenomen beslissingen betreffende een concessie of begraafplaats, gebeuren steeds op dezelfde wijze: 1 jaar voorafgaand aan het verlopen van een termijn wordt een bekendmaking geplaatst aan het betreffende graf en aan de ingang van de begraafplaats;

6 In deze bekendmaking worden de belanghebbenden gewezen op de gevolgen van het verlopen van de termijn of de beslissing; De belanghebbenden krijgen zo de gelegenheid de concessie te vernieuwen of de graftekens te verwijderen. Hoofdstuk 5: Kinderperk Artikel 5.1 Kinderperk Op de begraafplaatsen zijn perken voorzien voor de lijkbezorging van overleden of levenloos geboren kinderen vanaf 26 weken zwangerschap (wettelijke levensvatbaarheids- grens) tot 12 jaar. Ook bij een slecht onderhouden kindergraf kan een procedure van verwaarlozing gestart worden. Artikel 5.2 Sterrenweide Foetussen van 12 tot 26 weken zwangerschap (= vóór de wettelijke levensvatbaarheidsgrens) kunnen begraven of, na crematie, verstrooid worden op de foetusweide (speciale gedeelte op het kinderperk). Enkel en sterretje, al dan niet met de naam gegraveerd en geleverd door het gemeentebestuur, mag op de foetusweide geplaatst worden. Andere gedenktekens zijn niet toegelaten. Hoofdstuk 6: Ontruiming Ontgraving Artikel 6.1 Ontruimingen of ontgravingen kunnen voorkomen nadat een termijn van een graf of een nis om welke reden ook ten einde loopt, om dienstnoodwendigheden of op aanvraag van nabestaanden. Artikel 6.2 De ontruimingen en ontgravingen worden uitgevoerd door een private firma, aangesteld door het bestuur, met inachtneming van de voorschriften voorzien in het besluit van de Vlaamse regering van 14 mei In geval van ontruiming of ontgraving van gecremeerde stoffelijke resten zal dit gebeuren door de zorgen van de gemeente. Artikel 6.3 Tijdens de ontruiming of ontgraving wordt de begraafplaats tijdelijk gesloten en wordt de plaats van de werken voor het publiek visueel afgeschermd. De ontgraving wordt bijgewoond door de grafmaker en een gemachtigde, aangesteld door de burgemeester, die er verslag van opmaakt. Bij een ontgraving kunnen ze, indien de welvoeglijkheid of de bescherming van de openbare gezondheid dit vereist, maatregelen voorschrijven zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van de kist of de vervanging van een beschadigde urne, en dit op kosten van de aanvrager. Artikel 6.4 Procedure Wanneer niet-geconcedeerde graven of nissen worden ontruimd zal een afschrift van de beslissing tot ontruiming gedurende 1 jaar worden geplaatst: aan het betrokken graf en/of in de nabijheid van het te ontruimen perceel; aan de ingang van de begraafplaats; door middel van andere gemeentelijke kanalen worden bekendgemaakt.

7 De belanghebbenden zullen, te rekenen vanaf de datum van de bekendmaking bedoeld in vorige alinea, beschikken over een termijn van 1 jaar om de zerken en graftekens weg te nemen. Na die termijn worden ze van ambtswege verwijderd en worden eigendom van de gemeente. Het college van burgemeester en schepenen beslist over de bestemming van deze materialen. Artikel 6.5 In geval van terugneming van een concessie wegens openbaar belang of dienstnoodwendigheden, kunnen de concessiehouders geen aanspraak maken op enige vergoeding. Ze hebben enkel het recht op het kosteloos bekomen van een perceel of nis van dezelfde afmetingen op een ander deel van de begraafplaats of een andere gemeentelijke begraafplaats, tot het einde van de reeds toegekende concessietermijn. Artikel 6.6 voortijdige beëindiging concessie Op schriftelijk verzoek van de concessiehouder, zijn erfgenamen en rechthebbenden of op schriftelijk verzoek van iedere belanghebbende, kan het college van burgemeester en schepenen een concessie voortijdig beëindigen (aanvraag getekend door alle nog levende nabestaanden in 1 ste lijn). Voor elke aanvraag is er een bekendmakingsprocedure die loopt vanaf het ogenblik van de aanvraag tot 30 november(eerstvolgend op de aanvraag). Bezwaar kan ingediend worden door iedere belanghebbende tot 1 maand na het beëindigen van de aankondigingsperiode. Het college van burgemeester en schepenen kan diegene die bezwaar aantekent als nieuwe concessiehouder aanduiden. Bij een voortijdige beëindiging van een concessie kan het betaalde concessiebedrag noch geheel, noch gedeeltelijk teruggevorderd worden. Een concessie die door ontgraving niet meer in gebruik is kan door het college van burgemeester en schepenen opgeheven worden. Artikel 6.7 Wanneer een begraving of bijzetting om gelijk welke reden ten einde loopt, worden de niet teruggenomen graftekens en de nog bestaande constructies eigendom van de gemeente. Het college van burgemeester en schepenen bepaalt de bestemming van deze grafmonumenten. Artikel 6.8 In het geval de ontruiming betrekking heeft op één of meer niet-gecremeerde lichamen, zullen de onverteerde resten in een daartoe aangewezen algemeen graf geplaatst worden. In het geval de ontruiming betrekking heeft op één of meer gecremeerde lichamen, zal de as worden verstrooid op de daartoe bestemde plaats. Artikel 6.9 Ontgraving op aanvraag Een aanvraag tot ontgraving en herbegraving op eigen initiatief, dient door de meest belanghebbenden schriftelijk te worden gericht aan de burgemeester. Alle nog levende nabestaanden van de 1 ste graad moeten de aanvraag ondertekenen. De ontgravingswerken kunnen enkel gebeuren door een firma aangeduid door het gemeentebestuur. Dag en uur van de ontgraving zal in overleg met de dienst van de begraafplaatsen worden vastgesteld. Het grafteken, beplantingen en alle voorwerpen die het openleggen van het graf kunnen bemoeilijken of beletten dienen door toedoen van de aanvrager te worden verwijderd vooraleer tot ontgraving wordt overgegaan.

8 Het is niet toegelaten om na een ontgraving, het stoffelijk overschot of de asurne te herbegraven in een niet-geconcedeerd perceel of een niet-geconcedeerde nis op één van de gemeentelijke begraafplaatsen. De kosten/taksen van een ontgraving op aanvraag worden geregeld in het tariefreglement en zijn volledig ten laste van de aanvrager. Artikel 6.10 Thuisbewaring Een urne kan op aanvraag van de overlevende echtgenoot, de kinderen of nabestaanden van de 1 ste graad van de begraafplaats worden verwijderd om thuis te worden bewaard. Indien de urne begraven of bijgezet werd in een concessie zal deze nog 2 jaar na de ontgraving bewaard worden. Wanneer de urne binnen de termijn van 2 jaar terug naar de begraafplaats gebracht wordt, zal ze in het oorspronkelijke perceel of nis bewaard worden. Na deze periode van 2 jaar vervalt de concessie. Deze procedure is éénmalig. Er wordt geen vergoeding betaald voor de resterende concessietermijn. Bij een kosteloze begraving zal het perceel of de nis niet bewaard blijven. Artikel 6.11 Indien een nis na aanvraag voor thuisbewaring vrijkomt kunnen de nabestaanden het naamplaatje of de afdekplaat in ontvangst nemen. Zo niet worden ze eigendom van de gemeente. Artikel 6.12 Crematie na ontgraving In geval van crematie na de ontgraving, wordt de as behandeld overeenkomstig de bepalingen van het decreet op de begraafplaatsen en lijkbezorging dd 16/01/2004. Artikel 6.13 De verplaatsing van een urne wordt aanzien als ontgraving. Artikel 6.14 Herbegraven buiten de gemeente Voor een herbegraving op een begraafplaats buiten de gemeente vraagt men toelating aan de burgemeesters. Het stoffelijke overschot moet onmiddellijk naar de nieuwe bestemming worden vervoerd en begraven, met inachtneming van alle voorschriften ter zake. Hoofdstuk 7: Perken Percelen Afmetingen grafmonumenten Graftekens Gedenkplaten Beplantingen Onderhoud Artikel 7;1 Verschillende perken Op de begraafplaats zijn afzonderlijke perken voorzien voor lijken of asurnen van volwassen en voor kinderen tot 12 jaar, voor begraving in volle grond of bijzetting van urnen op het urneveld of in de columbariummuur of verstrooiing op de strooiweide. Artikel 7.2 Zerk of omboording Voor het plaatsen van een zerk of omboording moet een plan met afmetingen, gebruikte materialen, kleuren en tekst in dubbel worden bezorgd aan de dienst burgerzaken (zie verder). Indien er geen zerk geplaatst wordt op niet-geconcedeerde graven, dient het perceel te worden afgeboord met duurzame materialen volgens de reglementaire afmetingen. Opzichtige kleuren of vormen die de sereniteit op de begraafplaats negatief zouden beïnvloeden, worden niet toegelaten.

9 Bij geconcedeerde graven is een zerk verplicht gedurende de hele termijn van de concessie. Artikel 7.3 Perceelgrens (= afmetingen zerk of nis) Volgende afmetingen moeten gerespecteerd worden: Graven in niet geconcedeerde grond (gewone lijn): Lengte 1.70m Breedte 0.80m Hoogte 0.80m Graven op het kinderperk: Lengte 1.10m Breedte 0.60m Hoogte 0.80m Graven op geconcedeerde grond: Lengte 2.25m Breedte 1m (graf 2 personen naast elkaar is 2x1m) Hoogte maximum 1.20m Graven op een Park (4x2 personen boven elkaar): Lengte 2.25m Breedte 4m (4x1m) Hoogte: maximum 1.20m Graven op het oud-strijderspark: Het gedenkteken in de vorm van een Latijns kruis, conform de reeds geplaatste kruisen. Breedte 69 cm Hoogte 85 cm Vleugelbreedte 22 cm Artikel 7.4 Naamplaten en -plaatjes Voor de bijzetting van de as van gecremeerde lichamen in de columbariummuur of het urnenveld stelt het gemeentebestuur een columbariumnis + afdekplaat of een urnenkelder + afdeksteen + naamplaatje ter beschikking. Voor de vermelding op de gedenksteen aan de strooiweide worden naamplaatjes ter beschikking gesteld. Artikel 7.5 Persoonlijke gegevens Het is verplicht volgende gegevens te vermelden op grafzerk, afdekplaat of naamplaatje: naam, voornaam, jaartallen van geboorte en overlijden. Alleen gegevens van effectief daar begraven of nog te begraven overledenen mogen vermeld worden. Andere namen kunnen enkel na aanduiding echtgeno(o)te, weduw(e)naar van, (uitzondering naamplaatje gedenkmuur: zie verder). Artikel 7.6 Graveren Het naamplaatje voor de afdeksteen van de urnenkelder en voor de gedenkmuur worden door de gemeente geleverd en gegraveerd (naam, voornaam en jaartallen van geboorte en overlijden). De columbariumafdekplaat wordt door de gemeente geleverd en door toedoen van de nabestaanden gegraveerd. De gegevens voor alle te graveren naam- en afdekplaten worden schriftelijk met het daarvoor bestemde formulier aan de dienst burgerzaken doorgegeven. Het naamplaatje of afdekplaat wordt nadien door de gemachtigde van de begraafplaats bevestigd. Andere plaatjes dan die door het gemeentebestuur geleverd, worden ambtshalve verwijderd.

10 Artikel 7.7 Gedenkmuur Bij een asverstrooiing bestaat de mogelijkheid om een naamplaatje aan te brengen op de gedenkmuur. Omwille van de gelijkvormigheid worden op dit plaatje 2 lijnen gegraveerd: voornaam, naam, en geboortedatum en overlijdensdatum, met uitsluiting van elke andere vermelding. De procedure is dezelfde als die voor de naamplaatjes van het urnenveld. De plaatjes kunnen 10 jaar bevestigd blijven. De verwijdering gebeurt door de gemeente. Het onderhoud van de gedenkmuur gebeurt door de werknemers van de begraafplaats. Artikel 7.8 Omdat de gedenkmuur een nieuw concept is, biedt de gemeente de mogelijkheid om een naamplaatje aan te vragen voor overledenen die na 2010 op de oude strooiweide werden verstrooid. Artikel 7.9 Beplantingen, afbeeldingen. Voor een efficiënt onderhoud op de begraafplaats dienen volgende regels strikt nageleefd te worden. Naast andere voorwerpen kan enkel een foto van de persoon die er begraven of bijgezet werd, op het gedenkteken geplaatst worden. Bloemen en planten garfzerken. Het is verboden beplanting (in potten of in volle grond) of gelijk welke verharding of steenslag aan te brengen buiten de perceelgrens (= buiten de afmetingen van de zerk). De beplantingen op de zerken moeten regelmatig onderhouden worden zodat ze de buitenafmetingen van het grafmonument (= perceelgrens = grote van de zerk) NIET overschrijden. De beplanting mag niet hoger groeien dan 50 cm, ze mag het zicht op de identificatiegegevens niet belemmeren. Het aanplanten van bomen is verboden. Niet reglementair geplaatste beplanting of beplanting die verwelkt is of de doorgang of het uitzicht verhindert, wordt zonder verwittiging verwijderd. Eventuele kosten worden verhaald op de belanghebbenden. Enkel in de Allerheiligenperiode is het toegelaten bloempotten vóór het grafmonument te plaatsen. Bloemen en planten urneveld. Het is verboden private tuintjes aan te leggen rondom de urnenkelders. Enkel in de Allerheiligenperiode is het toegelaten bloempotten vóór of achter de afdeksteen te plaatsen. Bloemen en planten columbarium. De anders gekleurde strook onderaan een columbariummuur is bestemd voor het plaatsen van bloemen of kransen voor de daar bijgezette overledenen. Enkel een vaasje, conform de kleur van de afdekplaat, en een foto van de overledenen daar bijgezet, kunnen aan de afdekplaat bevestigd worden. Bloemen en planten strooiweiden De anders gekleurde stroken naast de strooiweide zijn bestemd voor bloemen of kransen voor de daar verstrooide overledenen. Er mogen geen bloemen, planten of andere voorwerpen op de strooiweide geplaatst worden. Artikel 7.10 Zijn bloemen of planten verwelkt of niet meer in goede staat moeten ze verwijderd worden. Zo niet zal de opruiming gebeuren door de zorgen van het gemeentebestuur.

11 Artikel 7.11 Het gemeentebestuur zal optreden bij niet naleving van de voorgaande bepalingen over planten en bloemen. Eventuele kosten zullen verhaald worden op de belanghebbenden. Artikel 7.12 De gemeentediensten staan in voor het onderhoud van de gemeenschappelijke delen van de begraafplaats zoals wegen, grasperken, niet-particuliere beplanting. Hoofdstuk 8: Werken op de begraafplaats Artikel 8.1 Afspraak werken op de begraafplaats Vóór de aanvang van gelijk welk werk op de begraafplaats dient contact te worden opgenomen met de dienst burgerzaken. Artikel 8.2 Wanneer werken op de begraafplaats De werken worden verricht tijdens de openingsuren EN in aanwezigheid van de verantwoordelijke van de begraafplaats. In de periode van Allerheiligen geldt een speciale regeling (zie politiereglement art.5.14). Alle bouw-, renovatie-, reinigings-, en aanplantingswerken zijn verboden op zon- en feestdagen. Dit verbod geldt niet voor het plaatsen van eenvoudige grafversierselen, planten en bloemen. Artikel 8.3 Al wie op de begraafplaats gelijk welke werkzaamheden verricht, dient de werkplek dagelijks na beëindiging van de werken terug in een ordelijke en nette staat te brengen. Artikel 8.4 Vergunning plaatsen grafmonument De plaatsing, de verbouwing (herstelling) of de verwijdering van de grafmonumenten en de uitvoering van beplanting gebeurd onder toezicht van de burgemeester of zijn gemachtigde. Voor het plaatsen van een grafmonument is een voorafgaande vergunning vereist. De aanvraag en het ontwerp van een grafmonument moet in dubbel en ondertekend door de aanvrager worden ingediend en bevat volgende gegevens: aanduiding begraafplaats; opgave van alle (L, B, H) afmetingen en de verwerkte materialen; opschriften: naam, voornaam, geboortejaar en overlijdensjaar; vermelding van de aard van het graf (gewone lijn, grafconcessie in volle grond, met of zonder kelder). Artikel 8.5 Toelating plaatsen monument Indien het te plaatsen grafmonument aan alle vereisten van de reglementering voldoet, zal een schriftelijke toelating verleend worden en kan het grafmonument geplaatst worden. Vóór de plaatsing van het grafmonument wordt een afspraak gemaakt met de verantwoordelijke dienst. De verantwoordelijke van de begraafplaats zal de juiste ligging van het graf aanduiden. Artikel 8.6 Grafmonumenten die zonder vergunning, niet reglementair geplaatst werden of niet voldoen aan de verplichte afmetingen, zullen binnen 8 dagen na berichtgeving moeten worden verwijderd, zo niet zullen

12 deze ambtshalve op kosten en op risico van de opdrachtgever worden weggenomen (zie artikel afmetingen). Artikel 8.7 Een zerk wordt geplaatst TEN VROEGSTE 3 maanden na de begrafenis. Het monument op vergunde grond (verplicht bij concessies) dient steeds te worden geplaatst op een fundering die het ondersteund. Artikel 8.8 Voor ze op de begraafplaats worden toegelaten, moeten materialen voor het grafteken volledig afgewerkt en gekapt zijn en gereed om onmiddellijk geplaatst te worden. De materialen worden aangevoerd en geplaatst naargelang de behoefte. Dagelijks vóór de sluiting van de begraafplaats dienen hulpstukken en restmateriaal van de werkplek terug meegenomen te worden. Onmiddellijk na de voltooiing van de werken moeten afval, steengruis en dergelijke verwijderd worden. Indien een ingebrekestelling zonder gevolg blijft, wordt op bevel van de burgemeester van ambtswege overgegaan tot het wegnemen van de materialen op kosten en op risico van de overtreder. Artikel 8.9 Een nieuw te plaatsen grafmonument volgt de lijn en de waterpaslijn aangeduid door de burgemeester of zijn afgevaardigde. Geen enkel grafmonument mag de toegewezen perceelgrens overschrijden. Artikel 8.10 Rond de percelen mogen geen afsluitingen of omheiningen in gelijk welke vorm geplaatst worden. Kniel- en bidbanken zijn niet toegelaten. Hoofdstuk 9: Verwaarlozing Artikel 9.1 De procedure van verwaarlozing kan enkel bij concessies. Artikel 9.2 Onderhoud De belanghebbenden zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van het perceel, de zerk, en de beplanting. De identiteitsgegevens moeten steeds leesbaar zijn. Eventuele verzakkingen van grafzerken zijn volledig ten laste van de nabestaanden. Artikel 9.3 Indien een voortdurende staat van verwaarlozing van een grafzerk wordt vastgesteld kan, volgens het decreet,een einde gesteld worden aan de concessie. Verwaarlozing staat vast als het graf doorlopend onzindelijk, door plantengroei overwoekerd, vervallen, ingestort of bouwvallig is. Verwaarlozing wordt vastgesteld in een akte van de burgemeester. De akte blijft een jaar bij het graf en de ingang van de begraafplaats aangeplakt. In de mate van het mogelijke zal een nabestaande schriftelijk verwittigd worden. Na het verstrijken van deze termijn en na niet herstelling wordt de concessie beëindigd door het college van burgemeester en schepenen. Van ambtswege wordt overgegaan tot afbraak en het wegnemen van de materialen.

13 Artikel 9.4 Wanneer om een of andere reden wordt vastgesteld dat een urne beschadigd is of in slechte staat verkeerd, dient ze op kosten van de nabestaanden vervangen te worden. Hoofdstuk 10: Graven van historisch belang Artikel 10.1 Het gemeentebestuur kan beslissen om graven te behouden, te beschermen en te renoveren. Dit kan op basis van cultuurhistorische waarde van een graf en/of de overledene, maar ook om architecturaalesthetische redenen. Hoofdstuk 11: Erepark Artikel 11.1 Op elke gemeentelijke begraafplaats werd door het college van burgemeester en schepenen een perceel voorzien voor de begraving van oud-strijders uit de wereldoorlogen. Om op dit perceel begraven te worden, moet de overledene voldoen aan volgende voorwaarden: oud-strijder zijn van Schilde of s-gravenwezel; een officiële erkenningskaart met de opgave der oorlogsdiensten voor een strijder, afgeleverd door de bevoegde dienst van het Ministerie van Landsverdediging; OF een attest, afgeleverd door dezelfde dienst van het Ministerie van Landsverdediging, waaruit blijkt dat de betrokkene aan de voorwaarden voldeed om een erkenningskaart te bekomen. Het gedenkteken van de oud-strijder heeft vastgestelde afmetingen Hoofdstuk 12: Sluiting van een begraafplaats Artikel 12.1 In geval van sluiting en /of wijziging van bestemming van de begraafplaats, kunnen de concessiehouders geen aanspraak maken op enige vergoeding. Ze hebben het recht op het kosteloos bekomen van een perceel of nis van dezelfde afmetingen op een ander deel van de begraafplaats of op een andere gemeentelijke begraafplaats, tot het einde van de reeds toegekende concessietermijn. Hoofdstuk 13: Slotbepalingen Artikel 13.1 Alle niet in dit reglement voorziene gevallen worden beslist door de burgemeester, uitgezonderd de aangelegenheden waarvoor uitsluitend het college van burgemeester en schepenen bevoegd is en in zoverre zij niet door een wet, besluit of decreet aan een andere overheid worden toegewezen en niet in strijd zijn met het discriminatieprincipe. Artikel 13.2 Elke bij hoogdringendheid genomen beslissing van de burgemeester wordt ter kennis gebracht van het college van burgemeester en schepenen.

14 Artikel 13.3 Dit huishoudelijk reglement vervangt alle vorige gemeentelijke reglementeringen en beslissingen betreffende de gemeentelijke begraafplaatsen. Artikel 13.4 Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikels 186 en 187 van de nieuwe gemeentewet en bezorgd aan de hogere overheid. Artikel 13.5 Dit reglement treedt in werking op 1 september 2013.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 7 mei 2010)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 7 mei 2010) GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 7 mei 2010) AFDELING 1 VASTSTELLING OVERLIJDEN, LIJKBEZORGING, BEGRAVINGEN EN ONTGRAVINGEN

Nadere informatie

Zitting van 25 februari 2008. Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op de artikelen 42 en 64;

Zitting van 25 februari 2008. Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op de artikelen 42 en 64; UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 25 februari 2008 Aanwezig : G. Naeyaert, voorzitter, N. De Cuyper, burgemeester, P. Vanthournout, A. Verhelst, W. Depoorter, L. Denolf, E.

Nadere informatie

Model van politieverordening op de begraafplaats(en) Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2;

Model van politieverordening op de begraafplaats(en) Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2; 1 Model van politieverordening op de begraafplaats(en) Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2; Gelet op de artikelen 15bis, 2, tweede lid, 23bis en 32 van

Nadere informatie

De categorieën vermeld onder de nrs. 4 en 5 worden wat de retributie betreft gelijkgesteld met de inwoners.

De categorieën vermeld onder de nrs. 4 en 5 worden wat de retributie betreft gelijkgesteld met de inwoners. REGLEMENT OP BEGRAAFPLAATSEN Titel 1:INRICHTING EN BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATSEN 1.1 Bestaande begraafplaatsen in de gemeente Laarne Artikel 1: de gemeente Laarne beschikt over 2 begraafplaatsen: a) De

Nadere informatie

Reglement begraafplaats

Reglement begraafplaats Reglement begraafplaats Algemeen reglement Artikel 1: De begraafplaats Hofheide is een Intergemeentelijke Begraafplaats onder het beheer van de Intergemeentelijke samenwerking voor crematoriumbeheer in

Nadere informatie

GEMEENTE DILBEEK. Gemeentelijk reglement op de begraafplaatsen

GEMEENTE DILBEEK. Gemeentelijk reglement op de begraafplaatsen GEMEENTE DILBEEK Gemeentelijk reglement op de begraafplaatsen Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2; Gelet op de artikelen 15bis, 2, tweede lid, 23bis

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN Goedgekeurd door de gemeenteraad 23 februari 2013 Artikel 1 de gemeenteraadbeslissing van 18 september 2008 houdende goedkeuren huishoudelijk reglement begraafplaatsen

Nadere informatie

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN HERENT

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN HERENT POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN HERENT AFDELING 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Elk overlijden in de gemeente moet zonder verwijl en uiterlijk de eerstvolgende werkdag

Nadere informatie

POLITIEVERORDENING OP DE BEGRAAFPLAATSEN

POLITIEVERORDENING OP DE BEGRAAFPLAATSEN POLITIEVERORDENING OP DE BEGRAAFPLAATSEN Art. 1: De gemeente beschikt over 8 begraafplaatsen gelegen te Elst, Everbeekbeneden, Everbeek-boven, Michelbeke, Nederbrakel, Opbrakel, Parike en Zegelsem. I.

Nadere informatie

Politiereglement op de begraafplaatsen

Politiereglement op de begraafplaatsen Politiereglement op de begraafplaatsen Afdeling 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Elk overlijden in de gemeente wordt zonder verwijl aangegeven aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit geldt eveneens

Nadere informatie

POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN

POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN Van kracht vanaf 1 september 2006 Vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 3 juli 2006 1 De raad in openbare zitting, Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid de

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement voor de parkbegraafplaats en de oude begraafplaatsen

Gemeentelijk reglement voor de parkbegraafplaats en de oude begraafplaatsen Gemeentelijk reglement voor de parkbegraafplaats en de oude begraafplaatsen I. Algemeen Coördinatie van de raadsbesluiten van 28 januari 2008, 16 juni 2008, 3 november 2008, 13 september 2010, 3 december

Nadere informatie

REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN. HOOFDSTUK 6: BEGRAAFPLAATSEN Begraafplaatsreglement goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28.06.

REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN. HOOFDSTUK 6: BEGRAAFPLAATSEN Begraafplaatsreglement goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28.06. REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN HOOFDSTUK 6: BEGRAAFPLAATSEN Begraafplaatsreglement goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28.06.2012 AFDELING 6.1 Algemene bepalingen Artikel 6.1.0.1 : definities Voor

Nadere informatie

Gemeentelijke begraafplaatsen

Gemeentelijke begraafplaatsen Gemeentelijke begraafplaatsen gemeenteraad van 25 februari 2013 Artikel 1 De gemeente Boortmeerbeek beschikt over drie begraafplaatsen: - Boortmeerbeek (Rijmenamsebaan) kadaster: Boortmeerbeek, 1ste afdeling,

Nadere informatie

----------------------------------------------------------------------------- POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN CREMATORIA

----------------------------------------------------------------------------- POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN CREMATORIA ----------------------------------------------------------------------------- POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN CREMATORIA -----------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

POLITIEVERORDENING OP DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN

POLITIEVERORDENING OP DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN POLITIEVERORDENING OP DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikelen 117, 119, 119bis, 133 en 135, 2; Gelet op de artikelen 15bis, 2, tweede lid, 23bis en 32

Nadere informatie

Politieverordening op de begraafplaatsen

Politieverordening op de begraafplaatsen Politieverordening op de begraafplaatsen Art. 1: De gemeente beschikt over 6 openbare begraafplaatsen gelegen te : Glabbeek Bunsbeek Attenrode Kapellen Wever Zuurbemde. Art. 2: Er zijn geen privébegraafplaatsen

Nadere informatie

Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging (Belgisch Staatsblad van 10 februari 2004), gewijzigd bij de decreten van:

Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging (Belgisch Staatsblad van 10 februari 2004), gewijzigd bij de decreten van: 1 Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging (Belgisch Staatsblad van 10 februari 2004), gewijzigd bij de decreten van: - 10 november 2005 (B.S. van 15 december 2005); - 18 april

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 7 september 2010

Huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 7 september 2010 Huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 7 september 2010 Hoofdstuk 1- Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsomschrijving In dit reglement wordt

Nadere informatie

Ingeval van internationaal lijkenvervoer is een conserverende behandeling toegestaan.

Ingeval van internationaal lijkenvervoer is een conserverende behandeling toegestaan. POLITIEREGLEMENT: BEGRAAFPLAATSEN Aangepast bij gemeenteraadsbesluit op 25 november 2008. Aangepast bij gemeenteraadsbesluit van 23 juni 2015. Afdeling 1: Algemene bepalingen Artikel 1.1: Elk overlijden,

Nadere informatie

Artikel 5 De graven worden onmiddellijk na het zinken van de kist met aarde gevuld en aangedamd.

Artikel 5 De graven worden onmiddellijk na het zinken van de kist met aarde gevuld en aangedamd. fhuishoudelijk reglement stedelijke begraafplaatsen (GR 16 december 2009) De stad Turnhout beschikt over twee stedelijke begraafplaatsen enerzijds de begraafplaats Nazareth aan de Steenweg op Merksplas

Nadere informatie

GEMEENTELIJK POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN DE LIJKBEZORGING

GEMEENTELIJK POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN DE LIJKBEZORGING GEMEENTELIJK POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN DE LIJKBEZORGING Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 29 maart 2012 DE GEMEENTERAAD, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid

Nadere informatie

REGLEMENT. Huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging. I. Algemene bepalingen

REGLEMENT. Huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging. I. Algemene bepalingen REGLEMENT Stadsbestuur Gemeenteplein 2 8790 Waregem 056 62 12 21 secretariaat@waregem.be goedgekeurd in de gemeenteraad van 7 juni 2016 (bijlage APV) Huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering gemeenteraad van 11/06/2012 Aanwezig: Vos Mark, Burgemeester Peumans Jan, Pauly Marina, Cilissen Bert, Stratermans Gerard, Kersten Guy, Onclin

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging;

Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging; Belasting op het begraven. Aanpassing. DE RAAD, Juridische overwegingen Gelet op de artikelen 41, 162 en 170 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 42, 186 en 253 van het Gemeentedecreet; Gelet op het

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 15 bis, 2, tweede lid, 23 bis en 32 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging;

Gelet op de artikelen 15 bis, 2, tweede lid, 23 bis en 32 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging; Politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging. DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 15 bis, 2, tweede lid, 23 bis en 32 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging;

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD BESLUIT

DE GEMEENTERAAD BESLUIT DE GEMEENTERAAD 1 Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikelen 117, 119, 119bis, 133 en 135 2; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid art. 42; Gelet

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. gelezen het voorstel van het burgemeester en wethouders van 17 december 2013, nummer 6,

Gemeente Langedijk. gelezen het voorstel van het burgemeester en wethouders van 17 december 2013, nummer 6, Gemeente Langedijk De raad van de gemeente Langedijk, gelezen het voorstel van het burgemeester en wethouders van 17 december 2013, nummer 6, gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN

GEMEENTELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN GEMEENTELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN Artikel 1 De gemeente beschikt over meerdere begraafplaatsen gelegen te Alveringem kerk en Alveringem Hoogstraat, Beveren-IJzer, Gijverinkhove, Hoogstade, Izenberge,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen De raad van de gemeente Maasdriel; gezien het voorstel van het college van 2 november 2010; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen

Nadere informatie

UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad ZITTING VAN 25 november 2013

UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad ZITTING VAN 25 november 2013 UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad ZITTING VAN 25 november 2013 Provincie OOST-VLAANDEREN GEMEENTE 9570 L I E R D E Aanwezig : MM.DOOMS Melissa, voorzitter; SOETENS Jurgen, burgemeester; MORTIER

Nadere informatie

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT 1 GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 11 MEI 2006. Tegenwoordig : J. Meeus Burgemeester Voorzitter F. Van Dessel, P. Van Roy, G. De Vroe, W.

Nadere informatie

MODEL-BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN

MODEL-BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN MODEL-BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN De raad van de gemeente..., gelezen het voorstel van het college van... (datum), nr...., inzake...; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel

Nadere informatie

Gemeentelijke begraafplaatsen in Voorst

Gemeentelijke begraafplaatsen in Voorst Gemeentelijke begraafplaatsen in Voorst Twello Gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Voorst Inleiding Dat u deze brochure aan het lezen bent, betekent waarschijnlijk dat u aan het nadenken bent

Nadere informatie

Artikel 1. Begripsbepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen De raad van de gemeente Grootegast; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 29 oktober 2010, agendapunt 11: gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel

Nadere informatie

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 14 december 1993 (De Zeekant van PUBLICATIEDATUM)

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 14 december 1993 (De Zeekant van PUBLICATIEDATUM) Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 14 december 1993 (De Zeekant van PUBLICATIEDATUM) Beheersverordening Algemene Begraafplaats Noordwijk De raad der gemeente Noordwijk gelezen het voorstel

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad PROVINCIE LIMBURG ARRONDISSEMENT MAASEIK GEMEENTE HOUTHALEN-HELCHTEREN Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van: 27/10/2005 Aanwezig: Verontschuldigd: Alain Yzermans: burgemeester-voorzitter

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen 9185 Wachtebeke Tel 09/345.01.35 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE Openbare zitting van 29 april 2015

Nadere informatie

Gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet;

Gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; De raad van de gemeente Vaals, Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2014; Gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; Besluit vast

Nadere informatie

Inzicht in de mogelijkheden die de gemeente Oud-Beijerland biedt op de algemene begraafplaats. BEGRAVEN

Inzicht in de mogelijkheden die de gemeente Oud-Beijerland biedt op de algemene begraafplaats. BEGRAVEN Inzicht in de mogelijkheden die de gemeente Oud-Beijerland biedt op de algemene begraafplaats. BEGRAVEN Inleiding Begraven, het is geen alledaags onderwerp. Toch kunt u er geheel onverwachts mee te maken

Nadere informatie

Reglementering op de gemeentelijke begraafplaatsen in Oosterzele

Reglementering op de gemeentelijke begraafplaatsen in Oosterzele Reglementering op de gemeentelijke begraafplaatsen in Oosterzele Oosterzele, 27.02.2002 Gewijzigd op 23.04.2003 Gewijzigd op 21.05.2003 Gewijzigd op 17.12.2003 Gewijzigd op 24.03.2004 Gewijzigd op 22.06.2005

Nadere informatie

gemeentelijk politiereglement: algemeen, lokaal en zonaal deel 2 van 9

gemeentelijk politiereglement: algemeen, lokaal en zonaal deel 2 van 9 afdeling burgerzaken dienst begraafplaatsen ALGEMEEN EN ZONAAL DEEL VAN HET GEMEENTELIJK POLITIEREGLEMENT vastgesteld in zitting van de gemeenteraad van 9 december 2010 en gewijzigd bij besluit van 14

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Provincie Limburg Arrondissement Hasselt Gemeente Zutendaal UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van : 2 juli 2015 Aanwezig: Robben Martens - voorzitter Jef Bobbaers - burgemeester Raymond

Nadere informatie

RICHTLIJNEN GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN TE KAPELLEN

RICHTLIJNEN GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN TE KAPELLEN RICHTLIJNEN GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN TE KAPELLEN A. Huishoudelijk regleent 1. Algeene bepalingen Artikel 1: In dit regleent worden de volgende begrippen gebruikt: - Lijk: dood lichaa van een ens waarvan

Nadere informatie

Tarieven 2008 begraven in Leerdam

Tarieven 2008 begraven in Leerdam Tarieven 2008 begraven in Leerdam Begrippenlijst Zandgraf met bekisting en looproosters Begraaftoestel Baarwagen Rechthebbende : Zandgraf: Keldergraf: Algemeen graf: Familiegraf: Kindergraf: 1e bijzetting:

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING OP 16 APRIL 2009.

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING OP 16 APRIL 2009. - 1 - NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING OP 16 APRIL 2009. Tegenwoordig: Roland Crabbe, Burgemeester-Voorzitter; Rik Lips, mevr. Greet Ardies-Vyncke, mevr. Els Filliaert Vanlandschoot en Kris Vandecasteele,

Nadere informatie

Hoofdstuk I Inleidende bepalingen.

Hoofdstuk I Inleidende bepalingen. Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 14 december 2010; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; besluit: De

Nadere informatie

Stedelijk reglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging. Stad Kortrijk

Stedelijk reglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging. Stad Kortrijk 1 Stedelijk reglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging. Stad Kortrijk Goedgekeurd door de gemeenteraad van 6 juni 2011 2 Inhoudstabel Hoofdstuk I. Algemeenheden.blz. 3 Definities De begraafplaatsen

Nadere informatie

23. Verordening op de begraafplaatsen en lijkbezorging herziening: goedkeuring.

23. Verordening op de begraafplaatsen en lijkbezorging herziening: goedkeuring. GEMEENTE SINT-MARTENS-LATEM Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Gent UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD zitting van 16 december 2013 Aanwezig: Agnes Lannoo-Van Wanseele,

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen 9185 Wachtebeke Tel 09/345.01.35 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE Openbare zitting van 26 juni 2014

Nadere informatie

Gelet op de nieuwe gemeentewet; inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2;

Gelet op de nieuwe gemeentewet; inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2; Arrondissement : Gent Provincie : Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN ZOMERGEM Zitting van woensdag 30 april 2014 Aanwezig: Dirk De Poorter, voorzitter; Tony Vermeire, burgemeester;

Nadere informatie

Politiereglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging

Politiereglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging Politiereglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging Goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 maart 2014 Bekendgemaakt op 27 maart 2014 Inhoudstafel - Hoofdstuk I Algemene bepalingen o Artikel 1. Doel

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE B E K E N D M A K I N G ====================

GEMEENTE LENDELEDE B E K E N D M A K I N G ==================== Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE B E K E N D M A K I N G ==================== De gemeenteraad van de gemeente Lendelede, provincie West-Vlaanderen heeft in zitting van

Nadere informatie

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Zoetermeer

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Zoetermeer Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Zoetermeer Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet

gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROERMOND, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013, raadsvoorstelnummer 2013/083/1; gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen

Nadere informatie

VERORDENING op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke

VERORDENING op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke VERORDENING op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats 2006 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling VERORDENING

Nadere informatie

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 05.12.2013

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 05.12.2013 UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 05.12.2013 Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU, Regine VANWYNSBERGHE-ROORYCK,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013; Verordening *BM1301896* BM1301896 De raad van de gemeente Steenbergen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013; gelet op: artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel

Nadere informatie

REGLEMENT. voor de begraafplaats "Oud-Kralingen" Laan van Oud Kralingen 1, 3066 HA Rotterdam. telefoon 010-2202700. fax 010-2201905 HOOFDSTUK 1

REGLEMENT. voor de begraafplaats Oud-Kralingen Laan van Oud Kralingen 1, 3066 HA Rotterdam. telefoon 010-2202700. fax 010-2201905 HOOFDSTUK 1 REGLEMENT voor de begraafplaats "Oud-Kralingen" Laan van Oud Kralingen 1, 3066 HA Rotterdam telefoon 010-2202700 fax 010-2201905 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen Dit reglement

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: INLEIDENDE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1: INLEIDENDE BEPALINGEN De raad der gemeente het Bildt: Overwegende, dat bij besluit van 24 november 1994, no. 941110, een beheersverordening begraafplaatsen het Bildt 1994 is vastgesteld; Dat het op grond van technische aanpassingen,

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT OP HET BEHEER EN DE POLITIE VAN DE BEGRAAFPLAATS

ALGEMEEN REGLEMENT OP HET BEHEER EN DE POLITIE VAN DE BEGRAAFPLAATS ALGEMEEN REGLEMENT OP HET BEHEER EN DE POLITIE VAN DE BEGRAAFPLAATS HOOFDSTUK I. DE BEGRAAFPLAATS - POLITIEMAATREGELEN Artikel 1.- Het beheer en de politie over de begraafplaats vallen onder de bevoegdheid

Nadere informatie

gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet;

gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; Nr. 775 Beheersverordening Gemeentelijke begraafplaats Zeist 2012 vastgesteld 4 december 2012 De raad van de gemeente Zeist, gelezen het voorstel van het college van 3 oktober 2012, registratienummer 12cv.00394,

Nadere informatie

Reglement beheer Protestantse begraafplaats

Reglement beheer Protestantse begraafplaats Reglement beheer Protestantse begraafplaats REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATS VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE HURDEGARYP Reglement beheer Protestantse begraafplaats Hurdegaryp Pagina 1 van 12

Nadere informatie

Wat te doen bij een overlijden?

Wat te doen bij een overlijden? Wat te doen bij een overlijden? 2 VU Sven Cauwelier, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen Wat te doen bij een overlijden? 3 Voorwoord Wie met een overlijden wordt geconfronteerd, moet vaak op erg korte termijn

Nadere informatie

DIENSTVERLENING MET RESPECT

DIENSTVERLENING MET RESPECT INLEIDING Bij het geven van een bestemming aan de as dacht men vroeger vaak automatisch aan verstrooiing en kwam veelal later het besef dat dit toch wel erg abrupt is. Anders dan bij een begraving mist

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen, de graven en asbezorging.

Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen, de graven en asbezorging. Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen, de graven en asbezorging. Het college van burgemeester en wethouders van Hillegom, gelet op artikel 11, tweede lid, 12, 14, 16, 20, derde lid en 28, eerste lid,

Nadere informatie

Reglement beheer Protestantse begraafplaats Broekerhaven

Reglement beheer Protestantse begraafplaats Broekerhaven Reglement beheer Protestantse begraafplaats Broekerhaven REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATS VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE Stede Broec Maart 2011 HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Toelichting en tarieven. begraafplaatsen Leidschendam-Voorburg

Toelichting en tarieven. begraafplaatsen Leidschendam-Voorburg Toelichting en tarieven begraafplaatsen Leidschendam-Voorburg 1 Regelgeving die van toepassing is - Wet op de lijkbezorging - Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2015

Nadere informatie

Begraafplaatsen in Zwijndrecht

Begraafplaatsen in Zwijndrecht Begraafplaatsen in Zwijndrecht Begraafplaatsen in Zwijndrecht Inleiding Aan het einde van een mensenleven wacht onvoorwaardelijk de dood. Bij het eind van een leven hoort ook het proces van afscheid nemen.

Nadere informatie

Oefenvragen onderdeel Wet op de lijkbezorging

Oefenvragen onderdeel Wet op de lijkbezorging Oefenvragen onderdeel Wet op de lijkbezorging Opgave 1: Welke stelling is juist. a. Van een overlijden dient aangifte te worden gedaan bij de burgerlijke stand van de gemeente waar de overledene is geboren.

Nadere informatie

Toelichting op de tarieventabel behorende bij de verordening lijkbezorgingsrechten 2006

Toelichting op de tarieventabel behorende bij de verordening lijkbezorgingsrechten 2006 Toelichting op de tarieventabel behorende bij de verordening lijkbezorgingsrechten 2006 Toellichting op de tarieven (lijkbezorgingsrechten) per 1 januari 2006 Hoofdstuk 1 NIEUWE EIGEN GRAVEN EN EIGEN URNENGRAF

Nadere informatie

Reglement. voor de begraafplaats. Oud Kralingen

Reglement. voor de begraafplaats. Oud Kralingen Reglement voor de begraafplaats Oud Kralingen zoals vastgesteld op 20 december 2013, ingaande 1 januari 2014 Begraafplaats Oud Kralingen Laan van Oud Kralingen 1 3066 HA Rotterdam t: (010) 220 27 00 e:

Nadere informatie

Verordening op het beheer en het gebruik van de algemene

Verordening op het beheer en het gebruik van de algemene Verordening op het beheer en het gebruik van de algemene begraafplaats Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Papendrecht Officiële naam regeling Verordening op

Nadere informatie

OVERLIJDENS / BEGRAFENISSEN. Reglement:

OVERLIJDENS / BEGRAFENISSEN. Reglement: GEMEENTE UKKEL BURGERLIJKE STAND OVERLIJDENS / BEGRAFENISSEN Reglement: Begrafenissen, crematies en opgravingen Lijkenvervoer Orde van de begraafplaatsen Grafconcessies Lijkenhuis Dienst Overlijdens/Begrafenissen

Nadere informatie

De deelraad van stadsdeel Noord, gemeente Amsterdam. Gezien de voordrachit m.b.t. Vaststellen Beheerverordening Begraafplaatsen stadsdeel Noord

De deelraad van stadsdeel Noord, gemeente Amsterdam. Gezien de voordrachit m.b.t. Vaststellen Beheerverordening Begraafplaatsen stadsdeel Noord Pagina 7 van 16 stadsdeel Beslult deelraad De deelraad van stadsdeel, gemeente Amsterdam Gezien de voordrachit m.b.t. BESLUIT: de vast te stellen. BEHEERVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN STADSDEEL NOORD HOOFDSTUK

Nadere informatie

- 3 - ADRESSEN. Crematorium en Begraafplaats Eikelenburg. Bezoekadres Eikelenburglaan 7 RIJSWIJK

- 3 - ADRESSEN. Crematorium en Begraafplaats Eikelenburg. Bezoekadres Eikelenburglaan 7 RIJSWIJK ADRESSEN Crematorium en Begraafplaats Eikelenburg Bezoekadres Eikelenburglaan 7 RIJSWIJK Administratie open: maandag t/m vrijdag van 09.00-16.30 uur. Postadres Postbus 160 2280 AD RIJSWIJK telefoon 070

Nadere informatie

Inlichtingen begrafenissen in concessies

Inlichtingen begrafenissen in concessies Gemeentebestuur van Jette Inlichtingen begrafenissen in concessies Mevrouw, Mijnheer, Een naaste verliezen is een pijnlijk moment. Met deze brochure wensen wij u te informeren en te begeleiden. Er moeten

Nadere informatie

Begraven en asbestemming. Gemeente De Marne Afdeling Burgerzaken Postbus 11 9965 ZG Leens

Begraven en asbestemming. Gemeente De Marne Afdeling Burgerzaken Postbus 11 9965 ZG Leens Begraven en asbestemming Gemeente De Marne Afdeling Burgerzaken Postbus 11 9965 ZG Leens 1 De laatste rustplaats in de Gemeente De Marne Na het overlijden De keuze voor een laatste rustplaats is belangrijk,

Nadere informatie

eurne DE RAAD DER GEMEENTE gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 oktober 2014, nr. 86;

eurne DE RAAD DER GEMEENTE gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 oktober 2014, nr. 86; eurne Nr 86f DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 oktober 2014, nr. 86; gelet op artikel 229, eerste fid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 september 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 september 2014; De raad van de gemeente Hilversum; RAADSBESLUIT gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 september 2014; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Stichting R.K.Begraafplaats H.H.Petrus en Paulus

Stichting R.K.Begraafplaats H.H.Petrus en Paulus Stichting R.K.Begraafplaats H.H.Petrus en Paulus Bezoekadres: Administratie: Website: St.Annahof 1 Willaertstraat 33 www.rkb-petrusenpaulus.nl 3764 BA Soest 3766 CP Soest Tel: 035-6013564 Artikel 1: Definities

Nadere informatie

6. Tarieven behorend bij de Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten voor de Boskamp 2015

6. Tarieven behorend bij de Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten voor de Boskamp 2015 6. Tarieven behorend bij de Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten voor de Boskamp 2015 Hoofdstuk 6.1. Het verlenen van rechten 6.1. Het tarief bedraagt voor: a. het verlenen

Nadere informatie

Gedenkmogelijkheden begraafplaatsen

Gedenkmogelijkheden begraafplaatsen 1. Kistbegraving 1.1. Kelder Gedenkmogelijkheden begraafplaatsen concessieprijs voor 50 jaar : 6.100 EUR voor 1 kist of 8 urnen (vanaf tweede urne toeslag van 245 EUR per urne) vanaf tweede kist : 857

Nadere informatie

REGLEMENT OP HET BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATS VAN DE HERVORMDE GEMEENTE ROTTERDAM IJSSELMONDE

REGLEMENT OP HET BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATS VAN DE HERVORMDE GEMEENTE ROTTERDAM IJSSELMONDE REGLEMENT OP HET BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATS VAN DE HERVORMDE GEMEENTE ROTTERDAM IJSSELMONDE 2011 Hoofdstuk I Beheer. Algemene bepalingen ARTIKEL 1. 1. Het beheer van de begraafplaats van de Hervormde

Nadere informatie

Gemeente Dordrecht Vaststellen Heffingsverordening Essenhof 2015 met bijbehorende tarieventabel 2015 - Nr. 1303036 17 december 2014

Gemeente Dordrecht Vaststellen Heffingsverordening Essenhof 2015 met bijbehorende tarieventabel 2015 - Nr. 1303036 17 december 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Dordrecht. Nr. 75592 17 december 2014 Gemeente Dordrecht Vaststellen Heffingsverordening Essenhof 2015 met bijbehorende tarieventabel 2015 - Nr. 1303036 17 december

Nadere informatie

De begraafplaatsen zijn voor een ieder dagelijks toegankelijk van s morgens 08.00 uur tot een half uur na zonsondergang.

De begraafplaatsen zijn voor een ieder dagelijks toegankelijk van s morgens 08.00 uur tot een half uur na zonsondergang. Begraven in Vianen In deze folder geeft de gemeente een overzicht van de mogelijkheden van de Viaanse begraafplaatsen en een korte toelichting. Meer informatie over verordeningen en tarieven die gelden

Nadere informatie

Toelichting gemeenteraad van 21 augustus 2014. 3.023.830,78-0,00 Netto vastgestelde rechten Vastgelegde uitgaven

Toelichting gemeenteraad van 21 augustus 2014. 3.023.830,78-0,00 Netto vastgestelde rechten Vastgelegde uitgaven Openbare vergadering. Toelichting gemeenteraad van 21 augustus 2014. 1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 23 juni 2014. Toelichting: De notulen werden samen met de dagorde aan de leden van de gemeenteraad

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE BEGRAFENISSEN EN DE LIJKENVERASSING HOOFDSTUK I FORMALITEITEN DIE DE BEGRAFENIS OF DE LIJKENVERASSING VOORAFGAAN

REGLEMENT BETREFFENDE DE BEGRAFENISSEN EN DE LIJKENVERASSING HOOFDSTUK I FORMALITEITEN DIE DE BEGRAFENIS OF DE LIJKENVERASSING VOORAFGAAN GEMEENTE UKKEL REGLEMENT BETREFFENDE DE BEGRAFENISSEN EN DE LIJKENVERASSING HOOFDSTUK I FORMALITEITEN DIE DE BEGRAFENIS OF DE LIJKENVERASSING VOORAFGAAN Art 1 : Elk overlijden te Ukkel wordt zonder verwijl

Nadere informatie

ADRES Crematorium en Begraafplaats Nieuw Eykenduynen Bezoek- en postadres

ADRES Crematorium en Begraafplaats Nieuw Eykenduynen Bezoek- en postadres ADRES Crematorium en Begraafplaats Nieuw Eykenduynen Bezoek- en postadres Kamperfoeliestraat 2a 2563 KJ DEN HAAG t 070 325 8396 f 070 325 8417 Administratie open: maandag t/m vrijdag van 09.00-16.30 uur.

Nadere informatie

VERORDENING BEGRAVEN GEMEENTE HOUTEN

VERORDENING BEGRAVEN GEMEENTE HOUTEN VERORDENING BEGRAVEN GEMEENTE HOUTEN Vastgesteld in de raad 27 november 2007 Inwerkingtreding: 8 dagen na bekendmaking INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 BEHEER EN GEBRUIK VAN DE ALGEMENE BEGRAAFPLAATSEN...2 AFDELING

Nadere informatie

Tekstuitgave van de beheerverordening begraafplaatsen Krimpen aan den IJssel 2003

Tekstuitgave van de beheerverordening begraafplaatsen Krimpen aan den IJssel 2003 Tekstuitgave van de beheerverordening begraafplaatsen Krimpen aan den IJssel 2003 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 december 2003;

Nadere informatie

Een huurgraf. En wat u daarover moet weten

Een huurgraf. En wat u daarover moet weten Een huurgraf En wat u daarover moet weten De Wâldhôf De gemeente Smallingerland heeft 4 algemene begraafplaatsen De Wâldhôf Begraafplaats De Wâldhôf is op 1 januari 2006 in gebruik genomen. Op deze begraafplaats

Nadere informatie

Reglement: i Voor het beheer van de begraafplaats van de HH.Marcellinus en Petrus parochie te Geleen

Reglement: i Voor het beheer van de begraafplaats van de HH.Marcellinus en Petrus parochie te Geleen Reglement: i Voor het beheer van de begraafplaats van de HH.Marcellinus en Petrus parochie te Geleen REGLEMENT: VOOR HET BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATS VAN DE HH. MARCELLINUS en PETRUS PAROCHIE TE GELEEN.

Nadere informatie

Reglement Begraafplaats Laurentius Rotterdam

Reglement Begraafplaats Laurentius Rotterdam Reglement Begraafplaats Laurentius Rotterdam Inhoud I Algemene Bepalingen artikel 1 8 II Het vestigen van de grafrechten artikel 9 17 III Het verlengen van de grafrechten artikel 18 22 IV Einde van de

Nadere informatie

Tarieven cremeren 2015

Tarieven cremeren 2015 Tarieven cremeren 2015 Crematie inclusief gebruik van de accomodatie * Volwassene (ouder dan 12 jaar) 965,00 * Kinderen 1-12 jaar 605,00 * Kinderen jonger dan 1 jaar 450,00 * Foetus jonger dan 24 weken

Nadere informatie

Stichting Crematoria en Begraafplaatsen Zoom- en Zegestede. Begraven of cremeren?

Stichting Crematoria en Begraafplaatsen Zoom- en Zegestede. Begraven of cremeren? Stichting Crematoria en Begraafplaatsen Zoom- en Zegestede Begraven of cremeren? Inleiding Als er iemand is overleden valt er, tussen alle emoties door, veel te regelen. Vaak weten we niet hoe, op zo

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Deelraad. Besluit voor de raadsvergadering van 20 december 2011. Onderwerp: Beheersverordening De Nieuwe Ooster

Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Deelraad. Besluit voor de raadsvergadering van 20 december 2011. Onderwerp: Beheersverordening De Nieuwe Ooster Besluit voor de raadsvergadering van 20 december 2011 Jaar 2011 Afdeling De Nieuwe Ooster registratienummer 275061 Onderwerp Beheersverordening De Nieuwe Ooster Onderwerp: Beheersverordening De Nieuwe

Nadere informatie

Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders van 23 juni 2015 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 803),

Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders van 23 juni 2015 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 803), GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 88527 24 september 2015 Vaststellen van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen en crematoria Amsterdam en intrekken van de beheersverordeningen

Nadere informatie

Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats(en) voor de gemeente Midden-Drenthe

Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats(en) voor de gemeente Midden-Drenthe Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats(en) voor de gemeente Midden-Drenthe Verordening vastgesteld: 31 januari 2013 In werking getreden: 1 februari 2013 HOOFDSTUK 1.

Nadere informatie

Begraafplaatsen in Leidschendam-Voorburg

Begraafplaatsen in Leidschendam-Voorburg Begraafplaatsen in Leidschendam-Voorburg Begraafplaatsen in Leidschendam-Voorburg Pagina 1 Begraafplaatsen in Leidschendam-Voorburg Als iemand overlijdt, dan hebben de nabestaanden meestal de emotionele

Nadere informatie