GOEDKEURING VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE BEGRAAFPLAATSEN BESLUIT: 1. Algemene bepalingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GOEDKEURING VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE BEGRAAFPLAATSEN BESLUIT: 1. Algemene bepalingen"

Transcriptie

1 GOEDKEURING VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE BEGRAAFPLAATSEN BESLUIT: 1. Algemene bepalingen Artikel De teraardebestelling van stoffelijke overschotten is mogelijk alle dagen van 9 uur tot 17 uur, behalve op zondagen en wettelijke feestdagen. Er worden geen begravingen verricht zonder toelating van de burgemeester. Voor de plaats van begraven en het tijdstip moeten de betrokken zich schikken naar de beslissing van de burgemeester of zijn aangestelde. Artikel De gemeente staat niet in voor de bewaking van de op de graven, nissen of urnenvelden geplaatste voorwerpen. Artikel Behoudens het verlenen van een concessie is de begraving van een stoffelijk overschot, de begraving van een asurne, een bijzetting in een het columbarium, de asverstrooiing kosteloos voor: - menselijke resten ontdekt op het grondgebied van Buggenhout - overleden personen ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van Buggenhout - personen die Buggenhout effectief bewonen, doch ingevolge wettelijke of internationale overeenkomsten vrijgesteld zijn van inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van Buggenhout - personen opgenomen in een instelling buiten Buggenhout, die voor hun opneming hun gewone verblijfplaats in Buggenhout hadden - personen die vroeger in Buggenhout waren ingeschreven gedurende minstens 25 jaar. Alsook personen die omwille van hoge leeftijd of gezondheidsredenen bij één van hun kinderen buiten Buggenhout zijn gaan wonen. - een ongehuwde dochter of zoon waarvan de ouders wel ingeschreven zijn in Buggenhout. Artikel Zolang de omvang van de begraafplaatsen dit mogelijk maakt worden er concessies verleend voor het begraven of bijzetten volgens de tarieven. De gemeenteraad zal de tarieven vaststellen. Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om de concessies te verlenen. Het verlenen van een concessie houdt geen verhuring noch een verkoop in. Artikel Op de gemeentelijke begraafplaatsen van Buggenhout worden concessies verleend onder de vorm van een perceel grond, een nis in het columbarium, een plaats op het urnenveld. Artikel Een concessie mag slechts dienen voor de aanvrager, zijn echtgenoot, zijn bloed- of aanverwanten, ofwel voor de leden van één of meerdere religieuze gemeenschappen, ofwel voor personen die daartoe ieder hun wil te kennen geven bij de gemeentelijke overheid. Door de concessiehouder aangewezen derden kunnen ook worden bijgezet. Wanneer iemand overlijdt terwijl hij op dat ogenblik een feitelijk gezin vormde, kan de overlevende een concessie aanvragen. Een concessieaanvraag mag worden ingediend ten behoeve van een derde en van diens familie. De aanvragen gebeuren schriftelijk en bepalen de identiteit van de te begraven personen. Artikel Er worden geen concessies verleend vóór het overlijden, behoudens bij een dubbele concessie waarbij de eerste onmiddellijk benut wordt voor een overleden persoon. Op het ogenblik van het eerste overlijden wordt de concessie nominatief toegewezen. Deze concessie kan enkel door de concessiehouder of zijn erfgenamen schriftelijk gewijzigd worden. De concessie is persoonlijk en niet overdraagbaar.

2 Artikel Personen vreemd aan de gemeente en niet vermeld onder artikel 1.3. kunnen alleen in concessie begraven worden. Artikel De concessies worden verleend voor een termijn van 25 jaar. Het is het college van burgemeester en schepenen die hernieuwingen verleend. De concessie vangt aan op de datum dat de concessie door het college van burgemeester en schepenen wordt toegekend. Artikel Op aanvraag worden opeenvolgende hernieuwingen toegestaan voor de bepaalde termijn verstreken is. De hernieuwingen kunnen enkel geweigerd worden indien de concessie op het moment van de aanvraag verwaarloosd is. Minstens een jaar voor het verstrijken van de concessie of van de hernieuwingen ervan, maakt de burgemeester of zijn gemachtigde een akte op waarbij eraan herinnerd wordt dat een aanvraag om hernieuwing bij hem moet toekomen. Een afschrift van deze akte wordt een jaar lang zowel bij het graf als aan de ingang van de begraafplaats uitgehangen. Als er geen aanvraag wordt gedaan vervalt de concessie. De niet-weggenomen graftekens en de ondergrondse bouwwerken worden eigendom van de gemeente. Indien erom verzocht wordt voor het verstrijken van de vastgestelde termijn, neemt een nieuwe termijn een aanvang vanaf elke nieuwe bijzetting in de concessie. Als er geen hernieuwing wordt aangevraagd tussen de datum van de laatste bijzetting in de concessie en het verstrijken van de periode waarvoor deze werd verleend, blijft het graf bestaan gedurende een termijn van tien jaar die begint te lopen op de datum van het overlijden, indien dit overlijden zich minder dan tien jaar voor het verstrijken van de concessie heeft voorgedaan. Artikel In geval van terugneming van een perceel wegens openbaar belang of dienstnoodwendigheden kunnen de concessiehouders geen aanspraak maken op enige vergoeding. Zij hebben in dit geval slechts recht op het kosteloos bekomen ven een perceel, nis, urnenkelder van dezelfde afmetingen op een andere plaats en dit tot het einde van de concessietermijn. De kosten voor overbrenging van de stoffelijke resten en graftekens zijn ten laste van het gemeentebestuur. Artikel Bij wijziging van de bestemming van de begraafplaats kunnen de concessiehouders geen aanspraak maken op enige vergoeding. Zij hebben recht op een perceel, nis, urnenkelder van dezelfde afmeting op een andere gemeentelijke begraafplaats tot het einde van de concessietermijn. De eventuele kosten voor het overbrengen van de stoffelijke resten zijn ten laste van het gemeentebestuur. De kosten voor het overbrengen van de graftekens zijn ten laste van diegenen die de overbrenging aanvragen. Artikel De gemeenteraad kan op schriftelijk verzoek van de concessiehouder of zijn erfgenamen of bij ontstentenis hiervan, iedere belanghebbende, de concessie voortijdig beëindigen. De betaalde concessieprijs kan noch geheel, noch gedeeltelijk teruggevorderd worden. De vraag tot beëindiging zal gedurende één jaar aanplakt worden aan de ingang van de begraafplaats en aan de betrokken concessie. Bij eventuele bezwaren dienen deze schriftelijk te worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Artikel Bij opgraving of bijbegraving in een bestaande concessie dienen de grafmonumenten of delen ervan in opdracht van de familieleden verwijderd te worden de dag voor de ontgraving of bijbegraving. Artikel Het college van burgemeester en schepenen maakt een lijst op van graven met lokaal historisch belang. Deze graven worden 50 jaar bewaard en onderhouden door de gemeenteoverheid.

3 2. De begravingen Artikel Ieder kan tijdens zijn leven vrijwillig een schriftelijke kennisgeving van zijn laatste wilsbeschikking inzake de wijze van lijkbezorging, hetzij begraven, hetzij verstrooien of bewaren van de as na crematie, evenals het ritueel van de levensbeschouwing volgens dewelke de uitvaartplechtigheid moet verlopen, richten tot de ambtenaar van de burgerlijke stand van zijn gemeente. In voornoemd geval geldt deze laatste wilsbeschikking als aanvraag tot crematie. Artikel Op de Buggenhoutse kerkhoven zijn percelen voorzien voor individuele niet-geconcedeerde, individueel en gemeenschappelijk geconcedeerde graven, een columbarium, een urnenveld, een strooiweide. Artikel zijn. De rouwenden zijn gerechtigd bij het gehele verloop van de begrafenis aanwezig te Artikel Geen enkele begraving vindt plaats zonder toestemming van de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand. De Ambtenaar van de Burgerlijke Stand zal het lijk laten onderzoeken en signaleert de aanwezigheid van een implantaat. Zo de overledene een implantaat draagt dat werkt op een batterij, moet deze batterij worden verwijderd op kosten van de familie. De aangeduide persoon die de lijkbezorging zal verzorgen, is verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van deze verwijdering. Buiten de grafmaker heeft niemand het recht om begravingen uit te voeren. De toelating tot begraving wordt zo snel mogelijk bericht aan de grafmaker. De bevoegdheid om grafkelders te laten openen, ligt bij de Burgemeester. Voor de grafkelders die aan de voorkant of achterkant worden geopend, worden de werken uitgevoerd door de grafmaker. Voor de grafkelders die langs boven worden geopend, voor de grafstenen van concessies in volle grond, worden de werken uitgevoerd door de ondernemer die door de familie is aangeduid. Artikel Levenloos geboren kinderen die de wettelijke levensvatbaarheidgrens nog niet hebben bereikt, worden na een zwangerschapsduur van ten volle 12 weken op verzoek van de ouders begraven of gecremeerd. Het gemeentebestuur kan de plaatsing in dezelfde doodskist toelaten van de lijkjes van twee doodgeboren of kort na de geboorte overleden meerlingen. Artikel In niet-geconcedeerde grond worden de lijken en asurnen begraven de ene naast de andere, naargelang van hun aankomst op de begraafplaats. Deze begravingen worden voor minstens 10 jaar bewaard. Dergelijke graf mag enkel verwijderd worden nadat gedurende een jaar een afschrift van de beslissing tot verwijdering zowel bij het graf als aan de ingang van de begraafplaats werd uitgehangen. De gemeenteraad beslist welke bestemming gegeven moet worden aan de resten die aangetroffen worden binnen de omheining van de begraafplaats rekening houdende met de naleving van de laatste wilsbeschikkingen. Wanneer niet-geconcedeerde graven voor nieuwe begravingen moeten worden gebruikt, wordt in de beslissing kennis gegeven van de termijn waarbinnen zij graftekens mogen wegnemen. Bij het verstrijken van de termijn worden de materialen eigendom van de gemeente. Artikel Op de gemeentelijke begraafplaatsen worden de bestaande ereperken behouden. Eens deze volledig ingenomen kan geen beroep meer gedaan worden om er op te begraven. Kunnen op het ereperk worden begraven: a) de oudstrijders van de oorlogen en ; b) de erkende politieke gevangenen; c) de erkende gewapende weerstanders en weerstanders door de sluikpers;

4 Worden uitgesloten van deze maatregel: zij die wegens onvaderlandse houding in oorlogstijd een veroordeling opliepen of die wegens zelfde redenen van hun burgerlijke of politieke rechten werden beroofd en niet in hun rechten werden hersteld. Artikel Er wordt in een behoorlijke wijze voorzien in de lijkbezorging van behoeftigen, eventueel rekening houdende met zijn laatste wilsbeschikking inzake de wijze van lijkbezorging, evenals met het gekozen ritueel. De kosten zijn ten laste van de gemeente van het Vlaams Gewest waar zij in de bevolkingsregisters, het vreemdelingen- of wachtregister zijn ingeschreven. Voor behoeftigen van een ander Gewest of een ander land zijn deze kosten ten laste van onze gemeente. Artikel De grafmaker houdt een register bij waarin de identiteit wordt vermeld van alle begraven personen, de datum van begraving, de aard van de begraving, het volgnummer. Het volgnummer wordt bevestigd op de kist of op de asurn. Op de dienst burgerlijke stand wordt er een elektronisch register bijgehouden die alle gegevens omtrent begraving centraliseert. 3. Bepalingen inzake afmetingen De minimale afstand tussen een graf en de perceelgrens van de begraafplaats bedraagt één meter. De afstand tussen doodskisten of lijkwaden bedraagt minstens 60 cm bij begravingen in volle grond. Boven de bovenste doodskist of lijkwade bevindt zich een laag grond van minstens 65 cm. Volgende afmetingen dienen te worden nageleefd: 3.1. de niet-geconcedeerde grond (personen jonger dan 7 jaar): De lengte: 1 meter, breedte: 0,6 meter. De afstand tussen de grafzerken onderling dient langs beide kanten 0,1 meter te bedragen. De totale hoogte van de grafzerk mag 0,7 meter gemeten vanaf het maaiveld niet overschrijden voor een kindergraf de niet-geconcedeerde grond (personen ouder dan 7 jaar): De lengte: 1,8 meter, breedte: 0,8 meter. De afstand tussen de grafzerken onderling dient langs beide kanten 0,1 meter te bedragen. De totale hoogte van de grafzerk mag 1,2 meter gemeten vanaf het maaiveld niet overschrijden. Op de heraangelegde begraafplaatsen wordt er voorzien in een perceel met voorafgeplaatste funderingsbalk voor volgende vorm van graftekens: Enkel graftekens onder de vorm van een kopzerk en binnen de afmetingen zoals hierbij bepaald. De opbouw van de zerk bestaat uit 3 delen. Er is geen tussenruimte tussen opeenvolgende zerken. De kopzerk dient achteraan gelijk met de betonnen balk geplaatst te worden. Het is verboden om voor de grafzerken planten e.d. te plaatsen. De ruimte op de grondplaat dient hiervoor gebruikt te worden. De afmetingen Onderplaat: hoogte van de plaat= 10 cm breedte van de plaat= 80 cm diepte van de plaat= 50 cm Onderbalk: hoogte van de plaat= 20 cm breedte van de plaat= 76 cm diepte van de plaat= 20 cm Kopzerk: vormgeving te kiezen binnen volgende afmetingen: hoogte van de plaat= 87 cm breedte van de plaat= 70 cm diepte van de plaat= vrij Alle ruggen moeten gelijk zijn aan de achterkant de geconcedeerde grond van twee vierkante meter:

5 Eén afstand met een lengte van 2 meter en een breedte van 1 meter. zonder kelder: begraving van één lichaam of twee lichamen boven elkaar2 met kelder: begraving van twee lichamen De totale hoogte van de grafzerk mag 1,2 meter gemeten vanaf het maaiveld niet overschrijden. De grafzerken dienen aan te sluiten. Er mag geen plaats tussen de zerken opengelaten worden de geconcedeerde grond van vier vierkante meter: Twee afstanden met een lengte van 2 meter en een breedte van 2 meter. met kelder: begraving van vier lichamen De totale hoogte van de grafzerk mag 1,2 meter gemeten vanaf het maaiveld niet overschrijden. De grafzerken dienen aan te sluiten. Er mag geen plaats tussen de zerken opengelaten worden een graf op het ereperk: De lengte: 1,8 meter, breedte: 0,8 meter. De totale hoogte van de grafzerk mag 1,2 meter niet overschrijden. De ereperken worden uniform aangelegd. De graftekens worden geplaatst in opdracht van de familieleden van de overledenen. Het onderhoud van deze graftekens zal gebeuren door het gemeentebestuur, die zal streven naar een behoud van deze ereperken de urnen in een columbarium - De urnen worden bijgezet in een columbariumnis. Hij wordt afgesloten met een granietsteen die de volledige nis moet bedekken. Op de begraafplaatsen van Buggenhout worden columbariumnissen verleend om maximaal twee urnen te plaatsen Sieromhulsels aan urnen worden niet toegestaan in een nis die voor de bijzetting van twee urnen bestemd is. De afdekplaten worden geplaatst door het gemeentebestuur op basis van een door het college vastgesteld model. - Voor de niscarroussel zijn de volgende bepalingen van toepassing: Het bestuur streeft naar een eenvormigheid van de carroussel uitgevoerd in blauwe kalksteen beton. De nis biedt plaats aan één of twee urnen. De afsluitplaten (34/30/2 cm) in gepolijst Labrador graniet en de naamplaatjes (19/9 cm) in inox worden geleverd door het gemeentebestuur. De afsluitplaat wordt bevestigd met behulp van 4 bout- en moerverbindingen type diefstal preventie in inox. De opbouw van de nissen kan enkel gebeuren door de grafmaker en op basis van een door het schepencollege vastgesteld model. De gravering van de naamplaatjes zal gebeuren door de begrafenisondernemer volgens een door het schepencollege vastgesteld model. De plaatsing van een foto, een kruisteken is niet verplicht en wordt overgelaten aan de vrije keuze van de familieleden. Deze foto en kruisteken zal bevestigd worden door de begrafenisondernemer. Het is toegelaten aan de rechterzijde een bloemenvaasje aan te brengen dat bevestigd wordt aan de boutverbinding. Het is niet toegelaten om nog op eigen initiatief bloemen, foto s, sierstukken, versierselen te plaatsen of te hangen. Alle inbreuken op deze bepalingen zullen ambtshalve en op kosten van de familieleden worden rechtgezet de asverstrooiing De assen worden uitgestrooid door middel van een asverstrooiingstoestel, bediend door een gemeentelijke aangestelde. Op de strooiweiden zijn herdenkingszuilen geplaatst. Nabestaanden kunnen vragen een naamplaatje aan te brengen op deze herdenkingszuil ter herdenking aan hun overleden familielid. In het naamplaatje wordt op een uniforme wijze de naam, voornaam, geboortejaar en overlijdensjaar gegraveerd. Het naamplaatje wordt door de grafmaker op de herdenkingszuil geplaatst de urnenvelden

6 Bepalingen van toepassing op kerkhoven Opstal, Opdorp en Centrum: Er wordt voorzien in één rij per perk waar enkel de niet-geconcedeerde urnen worden begraven, al dan niet voorzien van een zerk volgens vastgesteld model. Indien er geen zerk geplaatst wordt zal de gemeente een siertegel aanbrengen waarop het naamplaatje van de overledene wordt bevestigd. Er wordt voorzien in één rij per perk waar enkel de geconcedeerde urnen worden begraven, waarop een zerk wordt geplaatst volgens vastgesteld model. Per plaats kunnen er maximum twee urnen worden begraven. De opdrachtgever zal zich houden aan volgende bepalingen: Materiaal: vrije materiaalkeuze Afmetingen: lessenaarmodel 60/60/2 cm, onderstel 50/50/2 cm met aan de voorzijde een hoogte van 5 cm en achteraan een hoogte van 15 cm. Gravering: vrije keuze van belettering De plaatsing van een foto, een kruisteken is niet verplicht en wordt overgelaten aan de vrije keuze van de familieleden. Het is niet toegelaten op de afdekplaat bijkomende gedenkstenen, versierselen te plaatsen. Bepalingen van toepassing kerkhof Briel (gemeenschappelijk urnenveld met de stad Dendermonde): Materiaal: jasberggraniet Afmetingen: lessenaarmodel met platte sluiksteen van 65 cm x 65 cm, onderstel 60 cm x 60 cm met aan de voorzijde een hoogte van 5 cm en achteraan een hoogte van 15 cm. Alle onderdelen hebben een dikte van 3 cm. Gravering: vrije keuze van belettering, aanbreng foto en ander gedenkteken met een max. hoogte/dikte van 3 cm. Opstaande wanden worden in verstek gezaagd de grafkelders De grafkelders dienen uit één geheel te zijn, met de opening vooraan en dichtgemetseld. De grafkelder mag niet groter zijn dan het perceel. Een nieuwe grafkelder wordt zo gebouwd dat lucht tot de grafruimte kan toetreden en hieruit ook kan worden afgevoerd. De lucht wordt zo afgevoerd uit de grafruimte dat er in de omgeving geen hinder ontstaat. De afvoer naar de buitenlucht loopt via een efficiënte ontgeuringsfilter geplaatst door de aangestelde namens de opdrachtgever. Afdeling 4: crematie 4.1. Voor crematie is een toestemming vereist van de ambtenaar van de burgerlijke stand waar het overlijden werd vastgesteld, indien dat overlijden in een gemeente van het Vlaamse Gewest heeft plaatsgehad. Ingeval van overlijden buiten een gemeente van het Vlaamse Gewest is een verlof tot crematie vereist van de procureur des Konings van het arrondissement van de plaats waar zich ofwel het crematorium ofwel de hoofdverblijfplaats van de overledene bevindt De as van gecremeerde lijken kan in urnen worden geplaatst die binnen de omheining van de begraafplaats worden begraven, bijgezet in een bestaande grafkelder waarvan men begunstigde is of in een columbarium worden bijgezet. De as kan worden uitgestrooid: op de gemeentelijke strooiweide; op de territoriale zee.

7 4.3. Indien de overledene dit schriftelijk heeft bepaald in een schriftelijke wilsuiting of, bij gebrek op gezamenlijk schriftelijk verzoek van zowel de echtgenoot of van diegene met wie de overledene een feitelijk gezin vormde als van alle bloed- of aanverwanten van de eerste graad of als het om een minderjarige gaat op verzoek van de ouders, voogd of de voorlopige bewindvoerder : - worden uitgestrooid op een ander plaats dan de begraafplaats. De uitstrooiing kan niet gebeuren op openbaar domein. Indien het terrein niet de eigendom is van de overledene of zijn nabestaanden, is de schriftelijke toestemming van de eigenaar van het betrokken terrein vereist. - worden begraven op een andere plaats dan de begraafplaats. De begraving kan niet gebeuren op openbaar domein. Indien het terrein niet de eigendom is van de overledene of zijn nabestaanden, is de schriftelijke toestemming van de eigenaar van het betrokken terrein vereist. - ter beschikking gesteld worden van de nabestaanden om te worden bewaard op een andere plaats dan de begraafplaats. Indien er een einde komt aan de bewaring van de as, wordt de as door toedoen van de nabestaanden die er de zorg voor heeft of zijn erfgenamen in geval van diens overlijden, ofwel naar een begraafplaats gebracht om er begraven, in een columbarium bijgezet, uitgestrooid te worden ofwel op de territoriale zee te worden uitgestrooid Onverminderd de vorige bepaling, kan op verzoek van de echtgeno(o)t(e) en van de bloed- of aanverwanten in de eerste graad, een gedeelte van de as van het gecremeerde lijk aan hen worden meegegeven. Afdeling 5: Graven met lokaal historisch belang Afdeling 6: Slotbepalingen 6.1. De hernieuwingen van een altijddurende concessie verleend vóór 13 augustus 1971 worden toegestaan overeenkomstig artikel 9 van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging Alle gevallen niet opgenomen in de huidige reglementeringen worden geregeld door het College van Burgemeester en Schepenen Dit gemeenteraadsbesluit vervangt alle vorige besluiten. 1 Toegevoegd door de gemeenteraad in zitting van 18 december Toegevoegd door de gemeenteraad in zitting van 18 december 2014.

Reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging

Reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging Reglement Reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging Vastgesteld door de gemeenteraad op 5 december 2007 Afdeling I : algemene bepalingen Art. 1 : De gemeente beschikt over vijf gemeentelijke begraafplaatsen:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN Goedgekeurd door de gemeenteraad 23 februari 2013 Artikel 1 de gemeenteraadbeslissing van 18 september 2008 houdende goedkeuren huishoudelijk reglement begraafplaatsen

Nadere informatie

reglement begraafplaatsen aanpassing Gelet op het reglement op de begraafplaatsen dd ; Gelet op het bericht dd. 16 februari 2015 van dhr.

reglement begraafplaatsen aanpassing Gelet op het reglement op de begraafplaatsen dd ; Gelet op het bericht dd. 16 februari 2015 van dhr. reglement begraafplaatsen aanpassing Gelet op het reglement op de begraafplaatsen dd 16.12.2015; Gelet op het bericht dd. 16 februari 2015 van dhr. Michaël Cornelis, Afdeling Lokale Financiën, Agentschap

Nadere informatie

Artikel 1. Het huishoudelijk reglement op gemeentelijke begraafplaatsen, zoals hieronder weergegeven, goed te keuren.

Artikel 1. Het huishoudelijk reglement op gemeentelijke begraafplaatsen, zoals hieronder weergegeven, goed te keuren. Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2; Gelet op de artikelen 15bis, 2, tweede lid, 23bis en 32 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de

Nadere informatie

Goedkeuren huishoudelijk reglement begraafplaatsen

Goedkeuren huishoudelijk reglement begraafplaatsen BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet Goedkeuren huishoudelijk reglement begraafplaatsen Artikel 1 Artikel 2 de gemeenteraadbeslissing van 23 februari 2012 houdende

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN HOOFDSTUK 1 : ALGEMEEN Artikel 1 De teraardebestelling van stoffelijke overschotten is mogelijk op de werkdagen van 09.00 uur tot 12.00

Nadere informatie

Er worden geen begravingen verricht zonder toelating van de burgemeester.

Er worden geen begravingen verricht zonder toelating van de burgemeester. HUISHOUDELIJK REGLEMENT: BEGRAAFPLAATSEN Vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit op 25 november 2008. Aangepast bij gemeenteraadsbesluit op 23 juni 2015. 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1: De gemeente Londerzeel

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke begraafplaatsen

Huishoudelijk reglement gemeentelijke begraafplaatsen HOOFDSTUK 1: ALGEMEENHEDEN Artikel 1 Op de gemeentelijke begraafplaatsen van Berlare is de begraving van stoffelijke overschotten en asurnen, de bijzetting van asurnen in het columbarium en de asuitstrooiing

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 7 mei 2010)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 7 mei 2010) GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 7 mei 2010) AFDELING 1 VASTSTELLING OVERLIJDEN, LIJKBEZORGING, BEGRAVINGEN EN ONTGRAVINGEN

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30 oktober 2012.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30 oktober 2012. HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30 oktober 2012. Artikel 1 Er kunnen grond- of columbariumconcessies worden verleend op de door ons beheerde

Nadere informatie

Zitting van 25 februari 2008. Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op de artikelen 42 en 64;

Zitting van 25 februari 2008. Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op de artikelen 42 en 64; UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 25 februari 2008 Aanwezig : G. Naeyaert, voorzitter, N. De Cuyper, burgemeester, P. Vanthournout, A. Verhelst, W. Depoorter, L. Denolf, E.

Nadere informatie

Reglement begraafplaats

Reglement begraafplaats Reglement begraafplaats Algemeen reglement Artikel 1: De begraafplaats Hofheide is een Intergemeentelijke Begraafplaats onder het beheer van de Intergemeentelijke samenwerking voor crematoriumbeheer in

Nadere informatie

Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging (Belgisch Staatsblad van 10 februari 2004), gewijzigd bij de decreten van:

Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging (Belgisch Staatsblad van 10 februari 2004), gewijzigd bij de decreten van: 1 Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging (Belgisch Staatsblad van 10 februari 2004), gewijzigd bij de decreten van: - 10 november 2005 (B.S. van 15 december 2005); - 18 april

Nadere informatie

BEGRAAFPLAATS WESTLEDE ALGEMEEN REGLEMENT

BEGRAAFPLAATS WESTLEDE ALGEMEEN REGLEMENT BEGRAAFPLAATS WESTLEDE ALGEMEEN REGLEMENT BEGRAAFPLAATS "WESTLEDE" - ALGEMEEN REGLEMENT Artikel 1 : Artikel 2 : Artikel 3 : Artikel 4 : Artikel 5 : Artikel 6 : Artikel 7 : Artikel 8 : Artikel 9 : Begraafplaats

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. op de begraafplaatsen en de lijkbezorging TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. op de begraafplaatsen en de lijkbezorging TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Stuk 1864 (2003-2004) Nr. 11 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 7 januari 2004 ONTWERP VAN DECREET op de begraafplaatsen en de lijkbezorging TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie : 1864 (2003-2004)

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement op de gemeentelijke begraafplaatsen

Huishoudelijk reglement op de gemeentelijke begraafplaatsen Huishoudelijk reglement op de gemeentelijke begraafplaatsen I. Inleidende bepalingen Artikel 1 De gemeentelijke begraafplaats is bestemd voor het begraven van een al dan niet gecremeerd stoffelijk overschot;

Nadere informatie

De categorieën vermeld onder de nrs. 4 en 5 worden wat de retributie betreft gelijkgesteld met de inwoners.

De categorieën vermeld onder de nrs. 4 en 5 worden wat de retributie betreft gelijkgesteld met de inwoners. REGLEMENT OP BEGRAAFPLAATSEN Titel 1:INRICHTING EN BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATSEN 1.1 Bestaande begraafplaatsen in de gemeente Laarne Artikel 1: de gemeente Laarne beschikt over 2 begraafplaatsen: a) De

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3 : CONCESSIES.

HOOFDSTUK 3 : CONCESSIES. Huishoudelijk reglement betreffende de gemeentelijke begraafplaatsen 1 (uittreksel uit de notelen van de gemeenteraad van 28/06/2007, aangepast op 09/10/2008 en op 05/05/2015) HOOFDSTUK 1 : ALGEMEENHEDEN

Nadere informatie

Reglement Huishoudelijk reglement gemeentelijke begraafplaatsen

Reglement Huishoudelijk reglement gemeentelijke begraafplaatsen Reglement Huishoudelijk reglement gemeentelijke begraafplaatsen Verklarende woordenlijst Afdekplaat stenen plaat ter afdekking van columbariumnis Afdeksteen steen ter afdekking van urnenkelder Begraafplaats

Nadere informatie

Infobrochure begraafplaatsen

Infobrochure begraafplaatsen Infobrochure begraafplaatsen Inhoudstabel Voorwoord 1 Voorwaarden 2 Begraafplaatsen Hoegaarden 3 Soorten begraving 4 Begraving in volle grond 4,5 Columbariumnis 6 Urneveld 7 Strooiweide 8 Sterretjesweide

Nadere informatie

Retributiereglement van 23 december 2014 op de begraafplaatsen, verkoop en plaatsing van graf- en of urnenkelders en columbariumnissen

Retributiereglement van 23 december 2014 op de begraafplaatsen, verkoop en plaatsing van graf- en of urnenkelders en columbariumnissen Retributiereglement van 23 december 2014 op de begraafplaatsen, verkoop en plaatsing van graf- en of urnenkelders en columbariumnissen De gemeenteraadsbeslissing van 29 maart 2011 houdende aanpassing van

Nadere informatie

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN HERENT

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN HERENT POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN HERENT AFDELING 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Elk overlijden in de gemeente moet zonder verwijl en uiterlijk de eerstvolgende werkdag

Nadere informatie

Artikel 1.- het hiernavolgend huishoudelijk reglement op de gemeentelijke begraafplaatsen goed te keuren:

Artikel 1.- het hiernavolgend huishoudelijk reglement op de gemeentelijke begraafplaatsen goed te keuren: UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 22 december 2015 Aanwezig: Afwezig: Moyaerts Charly - burgemeester - voorzitter Lismont Patrick, Wicheler Jan, Princen Annick, Medart Gilbert,

Nadere informatie

GEMEENTE DILBEEK. Gemeentelijk reglement op de begraafplaatsen

GEMEENTE DILBEEK. Gemeentelijk reglement op de begraafplaatsen GEMEENTE DILBEEK Gemeentelijk reglement op de begraafplaatsen Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2; Gelet op de artikelen 15bis, 2, tweede lid, 23bis

Nadere informatie

POLITIEVERORDENING OP DE BEGRAAFPLAATSEN

POLITIEVERORDENING OP DE BEGRAAFPLAATSEN POLITIEVERORDENING OP DE BEGRAAFPLAATSEN Art. 1: De gemeente beschikt over 8 begraafplaatsen gelegen te Elst, Everbeekbeneden, Everbeek-boven, Michelbeke, Nederbrakel, Opbrakel, Parike en Zegelsem. I.

Nadere informatie

Politiereglement op de begraafplaatsen

Politiereglement op de begraafplaatsen Politiereglement op de begraafplaatsen Afdeling 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Elk overlijden in de gemeente wordt zonder verwijl aangegeven aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit geldt eveneens

Nadere informatie

2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN: GOEDKEURING.

2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN: GOEDKEURING. Arrondissement : Gent Provincie : Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN ZOMERGEM Zitting van woensdag 30 april 2014 Aanwezig: Dirk De Poorter, voorzitter; Tony Vermeire, burgemeester;

Nadere informatie

POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN

POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN Van kracht vanaf 1 september 2006 Vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 3 juli 2006 1 De raad in openbare zitting, Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid de

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement voor de parkbegraafplaats en de oude begraafplaatsen

Gemeentelijk reglement voor de parkbegraafplaats en de oude begraafplaatsen Gemeentelijk reglement voor de parkbegraafplaats en de oude begraafplaatsen I. Algemeen Coördinatie van de raadsbesluiten van 28 januari 2008, 16 juni 2008, 3 november 2008, 13 september 2010, 3 december

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging;

Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging; Belasting op het begraven. Aanpassing. DE RAAD, Juridische overwegingen Gelet op de artikelen 41, 162 en 170 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 42, 186 en 253 van het Gemeentedecreet; Gelet op het

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement betreffende de gemeentelijke begraafplaatsen

Huishoudelijk reglement betreffende de gemeentelijke begraafplaatsen Huishoudelijk reglement betreffende de gemeentelijke begraafplaatsen I. ALGEMEEN Artikel 1 : Definities In voorliggend reglement wordt verstaan onder : a. begraving begraving van een eerste stoffelijk

Nadere informatie

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 22.12.2011

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 22.12.2011 UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 22.12.2011 Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU, Jo TIJTGAT,

Nadere informatie

POLITIEVERORDENING. Begraafplaatsen

POLITIEVERORDENING. Begraafplaatsen POLITIEVERORDENING Begraafplaatsen A. Algemene bepalingen Artikel 1 De gemeente beschikt over 3 begraafplaatsen gelegen te Denderleeuw - Toekomststraat, Iddergem - Kloosterstraat, Welle Welleplein. Artikel

Nadere informatie

POLTIEVERORDENING OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN LIJKBEZORGING

POLTIEVERORDENING OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN LIJKBEZORGING POLTIEVERORDENING OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN LIJKBEZORGING Art. 1: De gemeente beschikt over 8 begraafplaatsen gelegen te: 1 Elst 2 Everbeek-beneden 3 Everbeek-boven 4 Michelbeke 5 Nederbrakel 6 Opbrakel

Nadere informatie

Begraafplaats Leopoldsburg Diestersteenweg (ingang Diestersteenweg en Kerkhofstraat)

Begraafplaats Leopoldsburg Diestersteenweg (ingang Diestersteenweg en Kerkhofstraat) Voorwoord Afscheid nemen is voor iedereen een gevoelig moment in het leven. Wanneer iemand uit de familie- of vriendenkring overlijdt, moeten er op enkele dagen moeilijke keuzes gemaakt worden. Deze brochure

Nadere informatie

reglement op de begraafplaatsen Goedkeuring

reglement op de begraafplaatsen Goedkeuring Huishoudelijk Provincie Arrondissement Gemeente LIMBURG TONGEREN HOESELT Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad in vergadering van 28 april2016 Aanwezig: Alfons Capiot, voorzitter; Werner Raskin,

Nadere informatie

Gemeentelijke begraafplaatsen

Gemeentelijke begraafplaatsen Gemeentelijke begraafplaatsen gemeenteraad van 25 februari 2013 Artikel 1 De gemeente Boortmeerbeek beschikt over drie begraafplaatsen: - Boortmeerbeek (Rijmenamsebaan) kadaster: Boortmeerbeek, 1ste afdeling,

Nadere informatie

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 05.12.2013

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 05.12.2013 UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 05.12.2013 Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU, Regine VANWYNSBERGHE-ROORYCK,

Nadere informatie

FORMULIER: OVERGANGSREGELING ARTIKEL 37 REGLEMENT OP GEMEENTELIJKE BEGRAAF PLAATSEN

FORMULIER: OVERGANGSREGELING ARTIKEL 37 REGLEMENT OP GEMEENTELIJKE BEGRAAF PLAATSEN FORMULIER: OVERGANGSREGELING ARTIKEL 37 REGLEMENT OP GEMEENTELIJKE BEGRAAF PLAATSEN Aanvraag nr. 201 / Concessie nr : CONCESSIE VAN EEN NIET- GECONCEDEERD BESTAAND GRAF OF EEN BESTAAND GRAF WAARVAN DE

Nadere informatie

----------------------------------------------------------------------------- POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN CREMATORIA

----------------------------------------------------------------------------- POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN CREMATORIA ----------------------------------------------------------------------------- POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN CREMATORIA -----------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Politiereglement op gemeentelijke begraafplaatsen (gemeenteraad van 28 juni 2005, gewijzigd op 22 september 2010)

Politiereglement op gemeentelijke begraafplaatsen (gemeenteraad van 28 juni 2005, gewijzigd op 22 september 2010) Politiereglement op gemeentelijke begraafplaatsen (gemeenteraad van 28 juni 2005, gewijzigd op 22 september 2010) AFDELING 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Elk overlijden, vastgesteld op het grondgebied

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTEBESTUUR Zitting van donderdag 26 mei 2016 van SINT-PIETERS-LEEUW Aanwezig : Luc Deconinck,

Nadere informatie

REGLEMENTEN VAN INWENDIG BESTUUR BELEIDSDOMEIN VEILIGHEID EN BURGERZAKEN

REGLEMENTEN VAN INWENDIG BESTUUR BELEIDSDOMEIN VEILIGHEID EN BURGERZAKEN REGLEMENTEN VAN INWENDIG BESTUUR BELEIDSDOMEIN VEILIGHEID EN BURGERZAKEN Inhoud BELEIDSDOMEIN VEILIGHEID EN BURGERZAKEN... 2 AFDELING 1 - Reglement van inwendig bestuur betreffende de gemeentelijke begraafplaatsen

Nadere informatie

Stuk 1864 ( ) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT. Zitting oktober 2003 ONTWERP VAN DECREET. op de begraafplaatsen en de lijkbezorging

Stuk 1864 ( ) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT. Zitting oktober 2003 ONTWERP VAN DECREET. op de begraafplaatsen en de lijkbezorging Stuk 1864 (2003-2004) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 10 oktober 2003 ONTWERP VAN DECREET op de begraafplaatsen en de lijkbezorging 4224 Stuk 1864 (2003-2004) Nr. 1 2 INHOUD Blz. Memorie van toelichting...........................................................

Nadere informatie

Model van politieverordening op de begraafplaats(en) Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2;

Model van politieverordening op de begraafplaats(en) Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2; 1 Model van politieverordening op de begraafplaats(en) Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2; Gelet op de artikelen 15bis, 2, tweede lid, 23bis en 32 van

Nadere informatie

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT 1 GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 11 MEI 2006. Tegenwoordig : J. Meeus Burgemeester Voorzitter F. Van Dessel, P. Van Roy, G. De Vroe, W.

Nadere informatie

RICHTLIJNEN GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN TE KAPELLEN

RICHTLIJNEN GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN TE KAPELLEN RICHTLIJNEN GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN TE KAPELLEN A. Huishoudelijk regleent 1. Algeene bepalingen Artikel 1: In dit regleent worden de volgende begrippen gebruikt: - Lijk: dood lichaa van een ens waarvan

Nadere informatie

GEMEENTELIJK POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN DE LIJKBEZORGING

GEMEENTELIJK POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN DE LIJKBEZORGING GEMEENTELIJK POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN DE LIJKBEZORGING Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 29 maart 2012 DE GEMEENTERAAD, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid

Nadere informatie

Politieverordening op de begraafplaatsen

Politieverordening op de begraafplaatsen Politieverordening op de begraafplaatsen Art. 1: De gemeente beschikt over 6 openbare begraafplaatsen gelegen te : Glabbeek Bunsbeek Attenrode Kapellen Wever Zuurbemde. Art. 2: Er zijn geen privébegraafplaatsen

Nadere informatie

REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN. HOOFDSTUK 6: BEGRAAFPLAATSEN Begraafplaatsreglement goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28.06.

REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN. HOOFDSTUK 6: BEGRAAFPLAATSEN Begraafplaatsreglement goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28.06. REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN HOOFDSTUK 6: BEGRAAFPLAATSEN Begraafplaatsreglement goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28.06.2012 AFDELING 6.1 Algemene bepalingen Artikel 6.1.0.1 : definities Voor

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 22 december 2014

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 22 december 2014 Aanwezig: Afwezig: Alain Wyffels, Burgemeester Lieven Vanbelleghem, Johan Vanysacker, Marleen Soete, Frank Gheeraert, Schepenen Robert Barthier, Jacqueline Mostaert, Frans Vandeputte, Peter Vantomme, Jean-Marie

Nadere informatie

Artikel 5 De graven worden onmiddellijk na het zinken van de kist met aarde gevuld en aangedamd.

Artikel 5 De graven worden onmiddellijk na het zinken van de kist met aarde gevuld en aangedamd. fhuishoudelijk reglement stedelijke begraafplaatsen (GR 16 december 2009) De stad Turnhout beschikt over twee stedelijke begraafplaatsen enerzijds de begraafplaats Nazareth aan de Steenweg op Merksplas

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement op de gemeentelijke begraafplaatsen

Huishoudelijk reglement op de gemeentelijke begraafplaatsen Provincie Antwerpen Arrondissement Mechelen GEMEENTEBESTUUR SINT-AMANDS Huishoudelijk reglement op de gemeentelijke begraafplaatsen opgemaakt 2012 ingang van 1 januari 2013 Inhoudsopgave 1. TOEPASSINGSGEBIED...

Nadere informatie

23. Verordening op de begraafplaatsen en lijkbezorging herziening: goedkeuring.

23. Verordening op de begraafplaatsen en lijkbezorging herziening: goedkeuring. GEMEENTE SINT-MARTENS-LATEM Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Gent UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD zitting van 16 december 2013 Aanwezig: Agnes Lannoo-Van Wanseele,

Nadere informatie

POLITIEVERORDENING OP DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN

POLITIEVERORDENING OP DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN POLITIEVERORDENING OP DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikelen 117, 119, 119bis, 133 en 135, 2; Gelet op de artikelen 15bis, 2, tweede lid, 23bis en 32

Nadere informatie

GEMEENTE ROOSDAAL BEGRAAFPLAATSREGLEMENT

GEMEENTE ROOSDAAL BEGRAAFPLAATSREGLEMENT GEMEENTE ROOSDAAL BEGRAAFPLAATSREGLEMENT Goedkeuring gemeenteraad: 2 april 2015 Hoofdstuk 1 Begravingen Artikel 1 (gemeentelijke begraafplaatsen) De gemeente beschikt over: Gesloten begraafplaatsen (gemeenteraadsbesluit

Nadere informatie

Voorstel tot goedkeuring van de wijziging van het tariefreglement van 20 december 2007 op de begraafplaatsen

Voorstel tot goedkeuring van de wijziging van het tariefreglement van 20 december 2007 op de begraafplaatsen Uittreksel treksel uit het notulenboek Gemeenteraad Datum zitting 27/08/2009 Aanvangsuur zitting 20:00 Locatie Raadzaal Voorstel tot goedkeuring van de wijziging van het tariefreglement van 20 december

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN EN LIJKBEZORGING 1. Begraafplaatsen

REGLEMENT BETREFFENDE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN EN LIJKBEZORGING 1. Begraafplaatsen REGLEMENT BETREFFENDE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN EN LIJKBEZORGING 1. Begraafplaatsen 1.1. Algemeen Artikel 1 De gemeentelijke begraafplaatsen zijn bestemd voor de teraardebestelling van de lijken of

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement voor de begraafplaatsen

Gemeentelijk reglement voor de begraafplaatsen Gemeentelijk reglement voor de begraafplaatsen I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Omschrijving begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: a. begraafplaats: De gemeentelijke begraafplaats gelegen aan

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 7 september 2010

Huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 7 september 2010 Huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 7 september 2010 Hoofdstuk 1- Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsomschrijving In dit reglement wordt

Nadere informatie

Gelet op de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, in het bijzonder de artikelen 15bis, 2, tweede lid, 23bis en 32;

Gelet op de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, in het bijzonder de artikelen 15bis, 2, tweede lid, 23bis en 32; POLITIEREGLEMENT overlijden en begraafplaats Gelet op het strafwetboek artikels 143, 315 1, 340 en 526; Gelet op de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, in het bijzonder de artikelen

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen 9185 Wachtebeke Tel 09/345.01.35 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE Openbare zitting van 29 april 2015

Nadere informatie

Politiereglement op de gemeentelijke begraafplaatsen en de lijkbezorging (gemeenteraad van 26 oktober 2016)

Politiereglement op de gemeentelijke begraafplaatsen en de lijkbezorging (gemeenteraad van 26 oktober 2016) Politiereglement op de gemeentelijke begraafplaatsen en de lijkbezorging (gemeenteraad van 26 oktober 2016) ART. 1 Heft het politiereglement op gemeentelijk begraafplaatsen, zoals goedgekeurd in de gemeenteraad

Nadere informatie

VERSIE HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS

VERSIE HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS VERSIE 30-08-2016 HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS Inhoud ALGEMEEN... 3 Artikel 1: Definities... 3 Artikel 2: Bestemming... 4 Artikel 3: Register en plaatsbepaling graven...

Nadere informatie

Reglement op de begraafplaatsen

Reglement op de begraafplaatsen Reglement op de begraafplaatsen Zitting van 5 juli 2016. Gepubliceerd op 31 augustus 2016. Artikel 1. Delegatie De gemeenteraad delegeert, overeenkomstig artikel 6 en 8 van het decreet op de begraafplaatsen

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD BESLUIT

DE GEMEENTERAAD BESLUIT DE GEMEENTERAAD 1 Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikelen 117, 119, 119bis, 133 en 135 2; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid art. 42; Gelet

Nadere informatie

Politiereglement van 29 maart 2016 op de begraafplaatsen

Politiereglement van 29 maart 2016 op de begraafplaatsen Politiereglement van 29 maart 2016 op de begraafplaatsen ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1- De gemeentelijke begraafplaatsen van de gemeente Nevele zijn enkel bestemd voor de teraardebestelling van lijken en

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering gemeenteraad van 11/06/2012 Aanwezig: Vos Mark, Burgemeester Peumans Jan, Pauly Marina, Cilissen Bert, Stratermans Gerard, Kersten Guy, Onclin

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 15 bis, 2, tweede lid, 23 bis en 32 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging;

Gelet op de artikelen 15 bis, 2, tweede lid, 23 bis en 32 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging; Politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging. DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 15 bis, 2, tweede lid, 23 bis en 32 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging;

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING OP 16 APRIL 2009.

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING OP 16 APRIL 2009. - 1 - NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING OP 16 APRIL 2009. Tegenwoordig: Roland Crabbe, Burgemeester-Voorzitter; Rik Lips, mevr. Greet Ardies-Vyncke, mevr. Els Filliaert Vanlandschoot en Kris Vandecasteele,

Nadere informatie

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikelen 117, 119, 119bis, 133 en 135 2;

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikelen 117, 119, 119bis, 133 en 135 2; Beslissing van de gemeenteraad van 24 oktober 2005 Aanvullend politiereglement op de begraafplaatsen Gecoördineerde versie (Artikel 15bis werd toegevoegd en artikel 18 werd aangevuld ingevolge beslissing

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen 9185 Wachtebeke Tel 09/345.01.35 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE Openbare zitting van 26 juni 2014

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN

GEMEENTELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN GEMEENTELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN Artikel 1 De gemeente beschikt over meerdere begraafplaatsen gelegen te Alveringem kerk en Alveringem Hoogstraat, Beveren-IJzer, Gijverinkhove, Hoogstade, Izenberge,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD PROVINCIE VLAAMS-BRABANT ZITTING van 26 mei 2015 Aanwezig : MM. Mevr. Joske Vermeir, raadslid voorzitter; GEMEENTE Jan Couck, Pierre Van de Velde, Johan Deleu,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Provincie Limburg Arrondissement Hasselt Gemeente Zutendaal UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van : 2 juli 2015 Aanwezig: Robben Martens - voorzitter Jef Bobbaers - burgemeester Raymond

Nadere informatie

Retributiereglement: Lijkbezorging

Retributiereglement: Lijkbezorging Retributiereglement: Lijkbezorging Datum vaststelling gemeenteraad : 25/11/2013 Geldigheidsduur : 01/01/2014-onbepaalde duur De Gemeenteraad, Overwegende dat de taksverordening op het vervoer van lijken

Nadere informatie

Reglement op de stedelijke begraafplaatsen

Reglement op de stedelijke begraafplaatsen Reglement op de stedelijke begraafplaatsen Inhoud Afdeling 1: Algemene bepalingen... 1 Afdeling 2: Lijkbezorging en vervoer van lijken... 2 Afdeling 3: Teraardebestelling... 2 Afdeling 4: Concessies...

Nadere informatie

Algemeen reglement op de begraafplaatsen

Algemeen reglement op de begraafplaatsen Algemeen reglement op de begraafplaatsen 1. DEFINITIES Art. 1: In dit reglement worden volgende begrippen gebruikt: - Urnenkelder: een in de grond begraven of verzonken element uit kunststof of beton waarin

Nadere informatie

Stedelijk reglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging. Stad Kortrijk

Stedelijk reglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging. Stad Kortrijk 1 Stedelijk reglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging. Stad Kortrijk Goedgekeurd door de gemeenteraad van 6 juni 2011 2 Inhoudstabel Hoofdstuk I. Algemeenheden.blz. 3 Definities De begraafplaatsen

Nadere informatie

Wat te doen bij een overlijden?

Wat te doen bij een overlijden? Wat te doen bij een overlijden? 2 VU Sven Cauwelier, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen Wat te doen bij een overlijden? 3 Voorwoord Wie met een overlijden wordt geconfronteerd, moet vaak op erg korte termijn

Nadere informatie

Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen

Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen De raad van de gemeente Reimerswaal; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 november 2009, nummer 09.034320; gelet op het bepaalde in de Wet op de lijkbezorging en artikel 150 van Gemeentewet;

Nadere informatie

Begraven en begraafplaatsen in de gemeente Nunspeet

Begraven en begraafplaatsen in de gemeente Nunspeet Begraven en begraafplaatsen in de gemeente Nunspeet ii 1 Voorwoord Voor mensen die van nabij een sterfgeval meemaken, is de overgang van leven naar dood een ingrijpende ervaring. Het is een gebeurtenis

Nadere informatie

Politieverordening op de begraafplaatsen

Politieverordening op de begraafplaatsen op de begraafplaatsen Gemeenteraadzitting van 23 november 2009 Artikel 1 De gemeente beschikt over vier begraafplaatsen gelegen te Rotselaar-Centrum, Rotselaar-Heikant, Wezemaal en Werchter. Artikel 2

Nadere informatie

Politieverordening op de begraafplaatsen

Politieverordening op de begraafplaatsen Politieverordening op de begraafplaatsen I. PLEEGVORMEN DIE DE BEGRAVINGEN / CREMATIES VOORAFGAAN. Artikel 1:Elk overlijden in de gemeente Maasmechelen wordt zonder verwijl aangegeven aan de ambtenaar

Nadere informatie

REGLEMENT. Huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging. I. Algemene bepalingen

REGLEMENT. Huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging. I. Algemene bepalingen REGLEMENT Stadsbestuur Gemeenteplein 2 8790 Waregem 056 62 12 21 secretariaat@waregem.be goedgekeurd in de gemeenteraad van 7 juni 2016 (bijlage APV) Huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement betreffende begraafplaatsen TERNAT

Gemeentelijk reglement betreffende begraafplaatsen TERNAT Gemeentelijk reglement betreffende begraafplaatsen TERNAT HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen Artikel 1: begraafplaatsen De gemeente beschikt over 3 begraafplaatsen gelegen te Ternat, Sint-Katherina-Lombeek

Nadere informatie

DIENST BURGERZAKEN - RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR GRAFCONCESSIES

DIENST BURGERZAKEN - RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR GRAFCONCESSIES DIENST BURGERZAKEN - RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR GRAFCONCESSIES Goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 december 2013 Gewijzigd door de gemeenteraad op 17 december 2014 (treedt in werking op 1 januari 2015)

Nadere informatie

DEPARTEMENT BEVOLKING EN WELZIJN DIENST BURGERZAKEN - RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR GRAFCONCESSIES

DEPARTEMENT BEVOLKING EN WELZIJN DIENST BURGERZAKEN - RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR GRAFCONCESSIES gh DEPARTEMENT BEVOLKING EN WELZIJN DIENST BURGERZAKEN - RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR GRAFCONCESSIES Goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 december 2013 Bekendgemaakt op 19 december 2013 Omschrijving van

Nadere informatie

Een. gedenkvorm kiezen. op de Gentse begraafplaatsen

Een. gedenkvorm kiezen. op de Gentse begraafplaatsen Een gedenkvorm kiezen op de Gentse begraafplaatsen 1 Basisprincipes Achteraan in deze brochure leggen we enkele begrippen uit. Om de logica achter de tarieven te volgen, is het echter nuttig om nu al 2

Nadere informatie

De kist mag na de kisting niet meer geopend worden tenzij om te voldoen aan een gerechtelijke beslissing.

De kist mag na de kisting niet meer geopend worden tenzij om te voldoen aan een gerechtelijke beslissing. POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN DE LIJKBEZORGING Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 Elk overlijden in de gemeente moet zonder verwijl aangegeven worden aan de ambtenaar van de burgerlijke

Nadere informatie

UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad ZITTING VAN 25 november 2013

UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad ZITTING VAN 25 november 2013 UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad ZITTING VAN 25 november 2013 Provincie OOST-VLAANDEREN GEMEENTE 9570 L I E R D E Aanwezig : MM.DOOMS Melissa, voorzitter; SOETENS Jurgen, burgemeester; MORTIER

Nadere informatie

Tarieven 2008 begraven in Leerdam

Tarieven 2008 begraven in Leerdam Tarieven 2008 begraven in Leerdam Begrippenlijst Zandgraf met bekisting en looproosters Begraaftoestel Baarwagen Rechthebbende : Zandgraf: Keldergraf: Algemeen graf: Familiegraf: Kindergraf: 1e bijzetting:

Nadere informatie

Inlichtingen begrafenissen in concessies

Inlichtingen begrafenissen in concessies Gemeentebestuur van Jette Inlichtingen begrafenissen in concessies Mevrouw, Mijnheer, Een naaste verliezen is een pijnlijk moment. Met deze brochure wensen wij u te informeren en te begeleiden. Er moeten

Nadere informatie

Gemeentelijke begraafplaatsen in Voorst

Gemeentelijke begraafplaatsen in Voorst Gemeentelijke begraafplaatsen in Voorst Twello Gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Voorst Inleiding Dat u deze brochure aan het lezen bent, betekent waarschijnlijk dat u aan het nadenken bent

Nadere informatie

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 27 FEBRUARI 2014

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 27 FEBRUARI 2014 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 27 FEBRUARI 2014 Aanwezig : Aelvoet Carlos, Voorzitter ; Vander Meeren Luc, Burgemeester ; Nachtegaele Veerle, Cnudde Frank, Van den Dorpe Isabelle

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. gelezen het voorstel van het burgemeester en wethouders van 17 december 2013, nummer 6,

Gemeente Langedijk. gelezen het voorstel van het burgemeester en wethouders van 17 december 2013, nummer 6, Gemeente Langedijk De raad van de gemeente Langedijk, gelezen het voorstel van het burgemeester en wethouders van 17 december 2013, nummer 6, gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel

Nadere informatie

UITTREKSEL NOTULEN GEMEENTERAAD

UITTREKSEL NOTULEN GEMEENTERAAD UITTREKSEL NOTULEN GEMEENTERAAD Provincie Vlaams-Brabant Stad Scherpenheuvel-Zichem Zitting van 27 oktober 2016 Goedkeuring van de gecoördineerde en aangepaste versie van het huishoudelijk reglement op

Nadere informatie

Voorschriften begraafplaats De Lutte

Voorschriften begraafplaats De Lutte Voorschriften begraafplaats De Lutte 1 juli 2012 Voorschriften voor het toelaten van graftekens, grafbeplantingen en bijzettingen op de R.K. begraafplaats van de locatie St.Plechelmus De Lutte, gelegen

Nadere informatie

HET ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT VAN DE STAD LOKEREN INHOUDSTAFEL

HET ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT VAN DE STAD LOKEREN INHOUDSTAFEL HET ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT VAN DE STAD LOKEREN INHOUDSTAFEL DEEL 5. SPECIFIEKE REGELS VOOR BEGRAAFPLAATSEN EN LIJKBEZORGING 68 Afdeling 1. Definities (art 204) 68 Afdeling 2. Toepassingsgebied (art

Nadere informatie

Reglementering op de gemeentelijke begraafplaatsen in Oosterzele

Reglementering op de gemeentelijke begraafplaatsen in Oosterzele Reglementering op de gemeentelijke begraafplaatsen in Oosterzele Oosterzele, 27.02.2002 Gewijzigd op 23.04.2003 Gewijzigd op 21.05.2003 Gewijzigd op 17.12.2003 Gewijzigd op 24.03.2004 Gewijzigd op 22.06.2005

Nadere informatie