DOMEINNAAM Zaak nr:... ANTWOORDFORMULIER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DOMEINNAAM Zaak nr:... ANTWOORDFORMULIER"

Transcriptie

1 DOMEINNAAM Zaak nr:... ANTWOORDFORMULIER Overeenkomstig punt 10 van de Beleidslijnen voor de geschillenregeling opgenomen in de Algemene Voorwaarden van de registratieautoriteit DNS BE, formuleert de Domeinnaamhouder hierbij zijn Antwoord op de stellingen en beschuldigingen van de Klacht die hem werd meegedeeld. 1. Identiteit van de domeinnaamhouder Tom Cannaerts Adres: Maisveld Olen Identiteit van de vertegenwoordiger die voor de domeinnaamhouder optreedt: (facultatief) Adres: (Vertegenwoordigers moeten over een bijzondere volmacht beschikken) 3. Keuze van communicatiemethode voor mededelingen aan de domeinnaamhouder 3.1. Elektronisch via over het Internet adres: 3.2. Hard copy mededelingen (keuze aankruisen) Per post Adres: Per fax: Faxnummer: 3.3. Contactpersoon met contactgegevens Telefoon :

2 4. Antwoord op de stellingen en beschuldigingen van de Klager (maximaal woorden) Licentiehouder is zelfstandige in bijberoep en houdt zich voornamelijk bezig met webhosting, webdevelopment, domeinnaam registratie en website exploitatie, voornamelijk voor zichzelf maar ook voor zijn klanten. Hij baat verschillende websites uit waarvan Kmail.be, beursspel.be, hoofdrekenen.be en drankjes.be maar enkele voorbeelden zijn. Vooreerst wilt hij stellen dat, naar zijn bescheiden mening, de klacht niet voldoet aan de normen waar ze aan zou moeten voldoen, daar de klager het na laat om alle 3 de vereiste punten in te gaan, overeenstemmend met artikel 10, b), 1 van de algemene voorwaarden voor domeinnaam registratie binnen het.be domein van DNS.be. Hierdoor kan men, zelf al voor men de argumenten inhoudelijk bekijkt, dus onmogelijk aantonen dat aan de 3 voorwaarden voldaan is en dient de eis dus te worden afgewezen. Verder heeft de klager het ook nagelaten om op enigerlei contact op te nemen met de licentiehouder, hoewel hij daar via verschillende kanalen toe in staat was ( , contactformulier op website, reguliere post). De licentiehouder is er van overtuigd dat, had klager dit wel gedaan, men op een normale manier tot een overeenkomst was gekomen. i) Identiek aan, of overeenstemmend met... De klager beweert het handelsfonds (inclusief handelsnaam) over te hebben genomen van een andere Mercedes-Benz dealer. Hij levert daar echter geen bewijs voor. Enkel de inschrijving van een vestigingseenheid in het KBO geeft geen rechten als handelsnaam. Deze rechten bekomt men enkel als men de naam ook daadwerkelijk voert in het economisch verkeer. Ook hier is geen bewijs voor geleverd. Een zoektocht in het KBO en staatsblad toont bovendien aan dat de onderneming waarvan ze het handelsfond overgenomen zouden hebben, ingeschreven staat als GARAGE VAN WINKEL MARCEL en nog steeds een actieve onderneming is. Een publicatie in het staatsblad dd 24/10/2011 (de vermeende overnamedatum) ivm een vergadering van de raad van bestuur, vermeld nieuwe bestuurders Grema NV en Vawist BVBA, welke niet gerelateerd lijken te zijn aan klager. De klager kan derhalve geen rechten laten gelden op de handelsnaam van die onderneming. (TODO: bijlage uit staatsblad) Bovendien bestaat er in Lokeren ook nog een andere onderneming Carrosserie Van Winkel Eddy, die net zoals klager ingeschreven staat in de klasse Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton). Hierdoor is de benaming VAN WINKEL op zich niet onderscheidend zonder het voorvoegsel GARAGE en het achtervoegsel MARCEL, waardoor de klager niet bij rechte is om de handelsnaam VAN WINKEL te voeren. (TODO: bijlage uit KBO) Gezien bovenstaande bevindingen kan er derhalve enkel geconcludeerd worden dat er niet aan de eerste voorwaarde is voldaan, en dat de klacht afgewezen dient te worden. ii) De domeinnaamhouder kan geen rechten of legitieme belangen doen gelden op de domeinnaam. Klager neemt geen moeite om aan te tonen dat de licentiehouder geen rechten zou kunnen laten gelden, en voert foutieve whois gegevens aan als argumentering. Hij stelt dat hij enkel over het adres beschikte, en dat hij daardoor geen checks heeft kunnen uitvoeren. De gegevens in de whois zijn echter volledig en correct volgens de algemene

3 voorwaarden. Klager heeft hier bij DNS.be geen klacht over ingediend, en heeft ook geen beroep gedaan op de mogelijkheid om een verzoek in te dienen bij DNS.be om de volledige gegevens te bekomen, zoals beschreven in de algemene voorwaarden voor domeinnaam registratie binnen het.be domein van DNS.be. Verder spreekt hij zichzelf echter tegen, door website (met contactformulier), naam en adres van de licentienemer te vermelden. Klager niet bovendien niet eens de moeite genomen om contact op te nemen met de licentienemer, om zo alsnog te informeren naar eventuele rechten of legitieme belangen. De klager heeft dus niet voldaan aan zijn plichten om het eventuele ontbreken van rechten of legitieme belangen van de licentiehouder te onderzoeken, bewijzen of enigzinds aannemelijk te maken. Derhalve is dus ook aan de tweede voorwaarde niet voldaan, en op die basis alleen al dient de klacht afgewezen te worden. (TODO: beslissen of we dit schrappen, er in houden, of concreet proberen aan te tonen via kmail.be waar ook nog een paar andere voor- en achternamen op staan) Bovendien heeft licentiehouder weldegelijk legitieme belangen op de domeinnaam, maar is hij van mening dat hij deze niet verder dient toe te lichten wegens het niet vervullen van de verplichtingen door de klager. Om het even plat uit te drukken: Als klager er niet de minste moeite en tijd niet in steekt, waarom zou licentiehouder dit dan wel moeten doen? iii) De domeinnaam van de licentiehouder is ter kwader trouw geregistreerd of wordt ter kwader trouw gebruikt. Ook hier voert de klager weinig of geen argumenten aan. Sterker nog, de term kwadertrouw of bad faith komt zelfs niet eens voor in de klacht. Licentiehouder had voor het ontvangen van de klacht, geen kennis van het bestaan van de klager of diens eventuele rechten. Klager is bovendien niet algemeen gekend onder de aangevoerde handelsnaam. Zelfs al zou men stellen dat GARAGE VAN WINKEL MARCEL enige bekendheid zou genieten, dan is deze bekendheid beperkt tot de directe omgeving van Lokeren en niet daar buiten. Klager heeft ook nooit contact gezocht met de licentiehouder om zijn eventuele rechten kenbaar te maken, hoewel hij wel degelijk over verschillende communicatiemogelijkheden beschikte. Zelf de simpelste informatie als het e- mailadres of de daarvan af te leiden website, bieden voldoende mogelijkheden om in contact te komen met de licentiehouder. Bovendien heeft hij ook andere mogelijkheden, zoals het indienen van een verzoek bij DNS.be, onbenut gelaten. Men kan dus niet aannemen dat de licentiehouder redelijkerwijs kennis had moeten hebben van het bestaan van die de eventuele rechten van de klager. Klager stelt enkel dat de naam gereserveerd is en toont een standaard landingspagina die getoond wordt voor elk niet-geconfigureerde domeinnaam op die server (exact hetzelfde als bv. de initialen van de licentiehouder, enkel de weergegeven domeinnaam wordt dynamisch aangepast). (TODO: screenshot De pagina toont bovendien geen enkele koppeling, advertentie of andere inhoud die verwijst naar, of in relatie staat met, de klager, diens diensten of producten, of diensten of producten van concurrenten van de klager. Klager stelt ook dat licentiehouder zich zou richten op het registreren en commercialiseren van domeinnamen. Hij verwijst hier naar de domeinnaam

4 aanplakken.nl, die te koop wordt aangeboden en waarop advertenties staan. Deze domeinnaam is echter niet door licentiehouder geregistreerd, maar door een derde partij die klant is van de licentiehouder. (TODO screenshot SIDN whois). Hoewel licentiehouder zich wel bezig houdt met het registeren van domeinnamen en het ontwikkelen van bijhorende websites, doet hij dit ter goeder trouw. In het verleden is het wel eens voorgevallen dat een rechthebbendend contact op heeft genomen ivm een domeinnaam die door licentiehouder geregistreerd was, maar hier zijn beide partijen steeds tot een overeenkomst kunnen komen om de domeinnaam voor een billijke vergoeding over te dragen naar de klager. Deze mensen namen achter wel de moeite om een te sturen... Een voorbeeld hiervan is broodnodig.be (een generieke term notabene), die overgedragen is tegen vergoeding van de registratie en instandhoudingskosten ten belope van 60 euro. (TODO: conversatie broodnodig.be) Een bijkomend bewijs dat licentiehouder zich in dergelijke gevallen zeer schappelijk opstelt, en voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is, rekening probeert te houden met de rechten van derden, is het feit dat in het verleden nog geen enkele klacht is ingeleid tegen de licentiehouder. Gezien al onze argumenten, en het ontbreken van argumenten van de klager, kan er dus geen sprake zijn van handelen ter kwader trouw. Derhalve is ook aan de derde voorwaarde niet voldaan, en die de klacht afgewezen te worden. 5. Andere hangende of beëindigde rechtsprocedures m.b.t. de domeinnaam of de domeinnamen. 6. Communicatie aan en contactgegevens van de Klager Een kopie van dit Antwoord werd toegestuurd aan de Klager Op datum van: Communicatiemethode : Contactgegevens van de Klager: Adres Contactpersoon: 7. Verklaring

5 De domeinnaamhouder verklaart zich akkoord dat zijn vorderingen en rechtsmiddelen betreffende de registratie van de domeinnaam, het geschil of de beslechting van het geschil enkel zullen gericht zijn tegen de Klager en ziet uitdrukkelijk af, behoudens in geval van opzettelijke fout, van enige vordering tegen a) CEPINA, zijn bestuurders of aangestelden en b) de Derde Beslisser. De domeinnaamhouder bevestigt dat de informatie die dit antwoord bevat naar zijn beste weten volledig en juist is en dat dit antwoord niet is ingediend met een of andere ongepaste bedoeling. Datum Naam en handtekening domeinnaamhouder of vertegenwoordiger