BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Pierre Verdun en bvba Ortaldrape / nv Groep Demeyer. Zaak nr CEPINA: ortaldrape.be

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Pierre Verdun en bvba Ortaldrape / nv Groep Demeyer. Zaak nr. 44144 CEPINA: ortaldrape.be"

Transcriptie

1 BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER Pierre Verdun en bvba Ortaldrape / nv Groep Demeyer Zaak nr CEPINA: ortaldrape.be 1. De Partijen 1.1. De Klagers: Pierre Verdun ( Eerste Klager ) bvba Ortaldrape ( Tweede Klager ) Brixton Business Park Brixtonlaan 3a 1930 Zaventem Vertegenwoordigd door: bvba Iteration Rue d Alost Brussel 1.2. De Domeinnaamhouder: nv Groep Demeyer Dorp Asse 2. Domeinnaam Domeinnaam: ortaldrape.be geregistreerd op: 23 april 2003 Hierna te noemen "de domeinnaam". 3. Procedurele voorgaanden Op 23 juli 2008 hebben de Klagers de huidige procedure aanhangig gemaakt bij het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie. Met een antwoordformulier van 12 augustus 2008 heeft de Domeinnaamhouder haar CEPINA VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK Stuiversstraat Brussel Telefoon: Fax: Site: FORTIS BANK: KBC: BBL:

2 verweer gevoerd. Op 22 augustus 2008 werd de Derde Beslisser aangesteld. Op 28 augustus 2008 verzochten de Klagers de Derde Beslisser om een wederwoord. Na hiertoe te zijn toegelaten door de Derde Beslisser hebben de Klagers op 8 september 2008 hun wederwoord neergelegd. Het antwoord hierop van de Domeinnaamhouder werd eveneens op 8 september 2008 neergelegd. Aangezien sommige beweringen onduidelijk waren en onvoldoende werden ondersteund met bewijsstukken heeft de Derde Beslisser de partijen op 15 september 2008 om bijkomende informatie gevraagd. De Klagers hebben de verzochte informatie op 22 september 2008 neergelegd, de Domeinnaamhouder op 28 september Feitelijke gegevens Tweede Klager is een producent van raamschermen. Haar raamschermen worden onder het merk ortaldrape op de markt gebracht. Eerste Klager heeft de rechtsvoorganger van Tweede Klager opgericht en is vandaag aandeelhouder van Tweede Klager. Op 26 november 1987 werd een Benelux beeldmerk OD ortaldrape aangevraagd door de rechtsvoorganger van Tweede Klager. Dit merk was onder het nummer ingeschreven in het Benelux merkenregister. De inschrijving voor dit merk werd evenwel niet hernieuwd waardoor dit merk op 26 november 2007 kwam te vervallen. Een nieuw Benelux woordmerk ortaldrape werd door Eerste Klager aangevraagd op 5 juni 2008 via de procedure van de spoedregistratie. Dit merk werd op 9 juni 2008 ingeschreven onder het nummer De Domeinnaamhouder is een leverancier van internetdiensten, waaronder het verhuren van websites en hosting. De domeinnaam werd op 23 april 2003 geregistreerd door de Domeinnaamhouder. De domeinnaam wordt verhuurd aan nv Rideaupress, een vennootschap die actief is in het onderhoud en de verkoop van raamdecoratie. nv Rideaupress verdeelt onder meer raamschermen van het merk ortaldrape. Reeds in 2004 werd de Domeinnaamhouder door de rechtsvoorganger van Tweede Klager, bvba Blind s Factory, in gebreke gesteld. Daaraan werd door de Domeinnaamhouder geen gevolg gegeven. De Klagers hebben tot 2008 gewacht om de huidige procedure in te stellen. 5. Standpunt van de partijen 5.1. Standpunt van de Klagers

3 De Klagers beweren het volgende: De domeinnaam is identiek aan voormeld woordmerk ortaldrape van Eerste Klager; ortaldrape is niet generiek; De Domeinnaamhouder heeft geen enkel recht op het teken ortaldrape ; De kwade trouw van de Domeinnaamhouder volgt uit de bewuste verwarring en misleiding van de internetgebruiker die naar de website van nv Rideaupress wordt gelokt; Bij het ingeven van de URL zal de internetgebruiker immers de website van de Klagers verwachten, niet de website van nv Rideaupress; De Tweede Klager is de rechtsopvolger van bvba Blind s Factory, een vennootschap die in 2005 in faling is gegaan; De Tweede Klager heeft datzelfde jaar de handelszaak van bvba Blind s Factory, waaronder voormeld Benelux beeldmerk OD ortaldrape dat recent is vervallen, overgenomen Standpunt van de Domeinnaamhouder De Domeinnaamhouder beweert het volgende: De Eerste Klager beschikt niet over een merk aangezien op het ogenblik dat het antwoordformulier van de Domeinnaamhouder werd neergelegd de oppositietermijn nog liep; Wanneer via de zoekmachine Google naar de woorden ortal en drape wordt gezocht, worden miljoenen resultaten gevonden; ortaldrape is dan een generische term, waarvoor de Domeinnaamhouder over een recht beschikt; De Domeinnaamhouder is niet te kwader trouw aangezien de domeinnaam werd geregistreerd voordat het merk van de Eerste Klager werd geregistreerd; De Eerste Klager is nooit de houder geweest van voormeld Benelux beeldmerk OD ortaldrape dat recent is vervallen; De aanvrager van voormeld Benelux beeldmerk is in faling gegaan en haar merk werd door niemand overgenomen; De internetgebruiker wordt niet misleid of verward aangezien het bij een bezoek duidelijk is dat het om de website van nv Rideaupress en niet van de Klagers gaat, het logo van nv Rideaupress staat immers op elke pagina weergegeven; Bovendien gaat het om een puur informatieve website via dewelke geen transacties mogelijk zijn. 6. Discussie en bevindingen Overeenkomstig artikel 15.1 van het CEPINA-reglement voor de beslechting van geschillen inzake domeinnamen oordeelt de Derde beslisser met in achtneming van de Beleidslijnen en het CEPINA-reglement voor de beslechting van geschillen inzake domeinnamen. Overeenkomstig artikel 10, b, 1 van de Algemene voorwaarden voor domeinnaamregistratie binnen het ".be"-domein beheerd door DNS BE moet de Klager het volgende aantonen:

4 "de domeinnaam van de Domeinnaamhouder identiek is aan of overeenstemt zodanig dat hij verwarring kan scheppen met een merk, een handelsnaam, een maatschappelijke benaming of vennootschapsnaam, een geografische aanduiding, een benaming van oorsprong, een herkomstaanduiding, een persoonsnaam of een benaming van een geografische entiteit waarop de klager rechten kan doen gelden; en de Domeinnaamhouder geen rechten of legitieme belangen kan laten gelden voor de domeinnaam; en de domeinnaam van de Domeinnaamhouder te kwader trouw geregistreerd is of te kwader trouw gebruikt wordt." 6.1. Identiek aan of overeenstemmend met De Eerste Klager is de houder van een Benelux woordmerk ortadrape dat op 9 juni 2008 werd ingeschreven via de spoedregistratie procedure. Een belangrijk verschil tussen de spoedregistratie procedure en de klassieke procedure is dat het merk onmiddellijk wordt geregistreerd en dat het onderzoek naar de voorwaarden voor registratie pas na de eigenlijke registratie plaatsvindt. Dat de oppositietermijn nog lopende is betekent voor een merk dat via de spoedregistratie procedure werd aangevraagd dan ook niet dat het merk niet werd geregistreerd. Voormeld woordmerk van Eerste Klager is identiek aan de domeinnaam, met uitzondering van het ontbreken van het.be suffix. Evenwel wordt algemeen aanvaard dat het.be suffix irrelevant is bij het onderzoek van de identiteit of de mogelijke verwarrende gelijkenis tussen een onderscheidingsteken en een domeinnaam. (zie zaak nr aixam.be; zaak nr pernod.be en zaak nr mistergaybelgium.be en mrgaybelgium.be) 6.2. Rechten en legitieme belangen Hoewel een klager de bewijslast draagt dat de drie voorwaarden zijn vervuld, kan van een klager niet worden verwacht dat hij een onmogelijk te bewijzen negatief recht zou produceren. (zie zaak nr carte-bleue.be) Wat de tweede voorwaarde betreft volstaat het dat een klager aantoont dat er ernstige redenen zijn om te besluiten dat een domeinnaamhouder geen recht of legitiem belang heeft. (zie zaak nr , - hrs.be) Een klager kan zich daarbij zelfs beperken tot het stellen dat hij geen kennis heeft van omstandigheden waaruit een recht of legitiem belang zou kunnen blijken. (zie zaak nr casas.be) De facto zal de bewijslast dan bij de domeinnaamhouder komen te liggen. In casu halen de Klagers aan dat de Domeinnaamhouder geen enkel recht heeft. De Domeinnaamhouder daarentegen brengt geen enkel overtuigend element aan waaruit het tegendeel zou blijken. Immers, dat het zoeken naar de woorden ortal en drape afzonderlijk miljoenen resultaten oplevert via de zoekmachine Google betekent niet dat de combinatie van deze woorden generiek zou zijn. De Derde Beslisser is van oordeel dat het merk

5 ortaldrape onderscheidend vermogen heeft en dus niet als generiek kan worden beschouwd. Het argument van de Domeinnaamhouder als zou zij een recht kunnen ontlenen op grond van het generiek karakter van de afzonderlijke woorden kan dan ook niet worden aanvaard Registratie of gebruik te kwader trouw De Derde beslisser is van oordeel dat de domeinnaam zowel te kwader trouw werd geregistreerd als gebruikt. De Domeinnaamhouder heeft aangegeven leverancier te zijn van internetdiensten, waaronder het verhuren van websites en hosting. Gelet op haar activiteiten kan van de Domeinnaamhouder worden verwacht dat zij weet dat men niet zomaar elke vrije domeinnaam kan registreren en dat zij van te voren nagaat of geen inbreuk wordt gemaakt op de exclusieve rechten van derden. (vergelijk met zaak nr. nr camel.be) De Derde Beslisser is dan ook van oordeel dat de Domeinnaamhouder op de hoogte was van voormeld Benelux beeldmerk OD ortaldrape van de rechtsvoorganger van Tweede Klager. Dit is des te meer zo nu de Domeinnaamhouder de domeinnaam heeft geregistreerd om deze daarna te verhuren aan een onderneming die in dezelfde sector actief als de Klagers en de producten van Tweede Klager zelfs verdeeld. Ten onrechte beweert de Domeinnaamhouder dat de Klagers geen merk hadden op het ogenblik dat zij de domeinnaam heeft geregistreerd. De Tweede Klager is immers de rechtsopvolger van de aanvrager van het Benelux beeldmerk OD ortaldrape. Deze laatste is in 2005 weliswaar in faling gegaan. Tweede Klager heeft echter een factuur van de curator van de vennootschap in faling overgemaakt waaruit blijkt dat de gehele handelszaak, waaronder ook voormeld Benelux beeldmerk OD Ortaldrape, wel degelijk door Tweede Klager werd overgenomen. De domeinnaam werd dan ook te kwader trouw geregistreerd. Bovendien kan er geen twijfel over bestaan dat de Domeinnaamhouder de domeinnaam ook te kwader trouw gebruikt. Overeenkomstig artikel 10 b) onder 2 van de Algemene voorwaarden voor domeinnaamregistratie binnen het ".be"-domein zal de kwader trouw blijken uit het feit dat de domeinnaam bewust is gebruikt om met het oog op het behalen van een commercieel voordeel Internet gebruikers naar een website van de domeinnaamhouder of naar een andere plaats on-line te lokken steunend op de verwarring die omtrent een merk waarvan de klager houder is kan ontstaan nopens de oorsprong, sponsoring, verbondenheid of goedkeuring van de website of andere on-line plaats van de Domeinnaamhouder of van producten of diensten op zijn website of andere on-line plaats. De internetgebruiker die als URL ingeeft, is op zoek naar informatie over raamschermen van het merk ortaldrape en verwacht de website van Tweede Klager te zullen bezoeken.

6 Dat op elke pagina van de website die via deze URL kan worden bezocht het logo van nv Rideaupress staat vermeld betekent nog niet dat er van enige verwarring geen sprake is, zoals de Domeinnaamhouder ten onrechte beweert. Immers, daar waar dergelijke vermelding mogelijks een verwarring naar de oorsprong kan zuiveren, zal er nog steeds verwarring bestaan naar de verbondenheid, minstens naar de goedkeuring. Bovendien kan ook moeilijk worden beweerd dat de website die via de URL kan worden bezocht niet wordt gebruikt met het oog op het bekomen van een commercieel voordeel. Op deze website stelt nv Rideaupress haar activiteiten voor aan de internetgebruiker. Uiteraard doet zij dit met het oog op het verwerven van nieuw cliënteel, hetgeen ontegensprekelijk een commercieel voordeel inhoudt. 7. Beslissing Dienvolgens, beslist de Derde beslisser overeenkomstig artikel 10, e van de Algemene voorwaarden voor domeinnaamregistratie binnen het ".be"-domein beheerd door DNS BE tot de overdracht van de domeinnaamregistratie voor de domeinnaam "ortaldrape.be" naar de Tweede klager. Brussel, 3 oktober Flip PETILLION De Derde Beslisser

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Engagor NV / S J Maikel. Zaak nr. 44369: Engagor.be

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Engagor NV / S J Maikel. Zaak nr. 44369: Engagor.be BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER Engagor NV / S J Maikel Zaak nr. 44369: Engagor.be 1. De Partijen 1.1. De Klager: Engagor NV met zetel te Grauwpoort 1, 9000 Gent, België; ingeschreven in de KBO met nummer

Nadere informatie

Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie. Domeinnaamgeschil - zaak nr. 44043 - mitsubishi.be

Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie. Domeinnaamgeschil - zaak nr. 44043 - mitsubishi.be BELGIAN CENTRE FOR ARBITRATION AND MEDIATION Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie Domeinnaamgeschil - zaak nr. 44043 - mitsubishi.be I. PARTIJEN De Klager : Mitsubishi Motors Belgium NV, Uitbreidingsstraat

Nadere informatie

1.1. Klaagster: Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging v.z.w., met zetel te 3001 Heverlee, Groeneweg 151,

1.1. Klaagster: Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging v.z.w., met zetel te 3001 Heverlee, Groeneweg 151, BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging v.z.w. / De heer Roger Overdevest Zaak nr. DOM 44285 ccv-vzw.be 1. Partijen 1.1. Klaagster:

Nadere informatie

1 Wegwijs in de Alternatieve Geschillenprocedure 2011. in de Alternatieve Geschillenprocedure

1 Wegwijs in de Alternatieve Geschillenprocedure 2011. in de Alternatieve Geschillenprocedure 1 Wegwijs in de Alternatieve Geschillenprocedure 2011 Wegwijs in de Alternatieve Geschillenprocedure 1 Wegwijs in de Alternatieve Geschillenprocedure 2011 Inleiding DNS.be voorziet sinds eind 2000 in een

Nadere informatie

De onderhavige domeinnamen , en ( de Domeinnamen ) zijn geregistreerd bij SIDN via Netbeat GmbH.

De onderhavige domeinnamen <snsabnk.nl>, <snsfuncoach.nl> en <snsfundcaoch.nl> ( de Domeinnamen ) zijn geregistreerd bij SIDN via Netbeat GmbH. SNS Bank - Verweerder DomJur 2008-393 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL2008 0011 Datum: 11 augustus 2008 Uitspraak Geschillenbeslechter 1. Partijen Eiseres is SNS Bank N.V., statutair

Nadere informatie

Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent DE JURIDISCHE BESCHERMING VAN DOMEINNAMEN. Hans Vanhimbeeck

Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent DE JURIDISCHE BESCHERMING VAN DOMEINNAMEN. Hans Vanhimbeeck Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2008-09 DE JURIDISCHE BESCHERMING VAN DOMEINNAMEN Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Hans Vanhimbeeck (studentennr.

Nadere informatie

DOMEINNAAM Zaak nr:... ANTWOORDFORMULIER

DOMEINNAAM Zaak nr:... ANTWOORDFORMULIER DOMEINNAAM Zaak nr:... ANTWOORDFORMULIER Overeenkomstig punt 10 van de Beleidslijnen voor de geschillenregeling opgenomen in de Algemene Voorwaarden van de registratieautoriteit DNS BE, formuleert de Domeinnaamhouder

Nadere informatie

REGISTRAROVEREENKOMST

REGISTRAROVEREENKOMST REGISTRAROVEREENKOMST TUSSEN: Organisatie DNS België vzw, Belgische Vereniging voor Internet Domeinnaamregistratie Adres Ubicenter Philipssite 5, bus 13 3001 Leuven België BTW nummer BE 0466158640 Vertegenwoordigd

Nadere informatie

Musik Produktiv Sinus Pro DomJur 2009-459. WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2008-0031 Datum: 15 oktober 2008. 1.

Musik Produktiv Sinus Pro DomJur 2009-459. WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2008-0031 Datum: 15 oktober 2008. 1. Musik Produktiv Sinus Pro DomJur 2009-459 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2008-0031 Datum: 15 oktober 2008 1. Partijen Eiseres is Musik Produktiv GmbH & Co. KG, statutair gevestigd

Nadere informatie

Eiseres is Dr. Ing. h.c. F. Porsche, gevestigd te Stuttgart, Duitsland, vertegenwoordigd door Lichtenstein, Körner & Partner, Duitsland.

Eiseres is Dr. Ing. h.c. F. Porsche, gevestigd te Stuttgart, Duitsland, vertegenwoordigd door Lichtenstein, Körner & Partner, Duitsland. Porsche BV Berry Smits DomJur 2010-529 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0049 Datum: 05-10-2009 1. Partijen Eiseres is Dr. Ing. h.c. F. Porsche, gevestigd te Stuttgart, Duitsland,

Nadere informatie

Eiseres is Ohra N.V., gevestigd te Arnhem, Nederland, vertegenwoordigd door Novagraaf Nederland B.V., Nederland.

Eiseres is Ohra N.V., gevestigd te Arnhem, Nederland, vertegenwoordigd door Novagraaf Nederland B.V., Nederland. Ohra Platform Holding DomJur 2010-614 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0023 Datum: 26-07-2010 1. Partijen Eiseres is Ohra N.V., gevestigd te Arnhem, Nederland, vertegenwoordigd

Nadere informatie

RDW Domains By Proxy, LLC / [Persoonsnaam] DomJur 2015-1114

RDW Domains By Proxy, LLC / [Persoonsnaam] DomJur 2015-1114 RDW Domains By Proxy, LLC / [Persoonsnaam] DomJur 2015-1114 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2015-0001 Datum: 13 maart 2015 1. Partijen Eiser is Dienst Wegverkeer uit Zoetermeer,

Nadere informatie

NLlounge - Verweerder DomJur 2008-400. In een arbitrage onder toepassing van de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage tussen:

NLlounge - Verweerder DomJur 2008-400. In een arbitrage onder toepassing van de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage tussen: NLlounge - Verweerder DomJur 2008-400 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: WIPO2007NL28 Datum: 23 mei 2008 In een arbitrage onder toepassing van de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage tussen:

Nadere informatie

Domeinnamen: merk of handelsnaam? *

Domeinnamen: merk of handelsnaam? * Domeinnamen: merk of handelsnaam? * Door H.W. Wefers Bettink ** Inleiding Het World Wide Web (WWW) is het eerste, werkelijke wereldomspannende medium voor de verkoop van producten en het verspreiden van

Nadere informatie

Partijen zullen hierna [eiser] en F.T. Promotions genoemd worden.

Partijen zullen hierna [eiser] en F.T. Promotions genoemd worden. Elektro-online F.T. Promotions B.V. DomJur 2009-484 Rechtbank Haarlem Zaak-/rolnummer: 163316 / KG ZA 09-639 Datum: 18-12-2009 Vonnis in kort geding van 18 december 2009 in de zaak van [Eiser], wonende

Nadere informatie

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM BESLISSING inzake OPPOSITIE Nº 2007273 van 21 juni 2013

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM BESLISSING inzake OPPOSITIE Nº 2007273 van 21 juni 2013 BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM BESLISSING inzake OPPOSITIE Nº 2007273 van 21 juni 2013 Opposant: Loyalis N.V. Burgemeester de Hesseleplein 31 6411 CH Heerlen Nederland Gemachtigde: Novagraaf

Nadere informatie

Geschillenregeling voor.nl-domeinnamen

Geschillenregeling voor.nl-domeinnamen A. Inleiding Deze is in werking getreden op 28 februari 2008 en laatstelijk gewijzigd op 4 maart 2010. Vanaf deze eerste datum zijn alle domeinnaamhouders bij geschillen over het houderschap van elke.nl-domeinnaam

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Domeinnamen. 2.1. Wat is een domeinnaam?

1. Inleiding. 2. Domeinnamen. 2.1. Wat is een domeinnaam? Het merkenrecht: problemen in de digitale wereld Kristof Roox Assistent Universiteit Gent Vakgroep Procesrecht, arbitrage en internationaal privaatrecht Advocaat Balie Brussel 1. Inleiding Nadat Internet

Nadere informatie

Partijen zullen hierna Connect Uitzendbureau en EU-Connect worden genoemd.

Partijen zullen hierna Connect Uitzendbureau en EU-Connect worden genoemd. Connect EU-connect DomJur 2010-626 Rechtbank Arnhem Zaak-/rolnummer: 201498 / KG ZA 10-384 Datum: 03-09-2010 Vonnis in kort geding van 3 september 2010 in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

Mr. L.L. Huisman is wetenschappelijk medewerker bij Stibbe, Amsterdam en medewerker van Mediaforum

Mr. L.L. Huisman is wetenschappelijk medewerker bij Stibbe, Amsterdam en medewerker van Mediaforum Lars Huisman Mediaforum 2004/2, p. 28 e.v. Domeinnamen 2002-2003 Lars Huisman Mr. L.L. Huisman is wetenschappelijk medewerker bij Stibbe, Amsterdam en medewerker van Mediaforum De stortvloed aan domeinnaamuitspraken

Nadere informatie

De alarmbelprocedure : een belangrijke aanleiding tot bestuurdersaansprakelijkheid

De alarmbelprocedure : een belangrijke aanleiding tot bestuurdersaansprakelijkheid De alarmbelprocedure : een belangrijke aanleiding tot bestuurdersaansprakelijkheid 1. Inleiding In tijden van economische crisis is het thema bestuurdersaansprakelijkheid brandend actueel. Geconfronteerd

Nadere informatie

,QWHUDFWLHWXVVHQGRPHLQQDPHQHQ PHUNHQUHFKW

,QWHUDFWLHWXVVHQGRPHLQQDPHQHQ PHUNHQUHFKW ,QWHUDFWLHWXVVHQGRPHLQQDPHQHQ PHUNHQUHFKW.ULVWRI9HUGX\FNW Onder wetenschappelijke begeleiding van Prof. Dr. F. Gotzen,1/(,',1* In het artikel Op Internet verliest Groen! zijn 1 wordt gezegd dat de groenen

Nadere informatie

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Blue 7 B.V., gevestigd te Amsterdam, geïntimeerde, procureur: mr. S.F. Kalff.

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Blue 7 B.V., gevestigd te Amsterdam, geïntimeerde, procureur: mr. S.F. Kalff. Hof: Amsterdam Exchanges Blue 7 DomJur 2000-24 Gerechtshof Amsterdam Zaak-/rolnummer: 1388/99 KG Datum: 27-07-2000 Arrest in de zaak van: 1. de naamloze vennootschap Amsterdam Exchanges N.V., gevestigd

Nadere informatie

Eigendom. Inhoud van deze aflevering. 16 augustus 1985, 53e jaargang, nr 8 Auteursrecht voorbehouden

Eigendom. Inhoud van deze aflevering. 16 augustus 1985, 53e jaargang, nr 8 Auteursrecht voorbehouden 279 16 augustus 1985, 53e jaargang, nr 8 Auteursrecht voorbehouden Bij blad bij Redactie: Mr S. Boekman, Mr J". J. Brinkhof, Mr W. L. Haardt, Ir L. W. Kooy, Prof. Mr E. A. van Nieuwenhoven Helbach, Mr

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Bescherming handelsnaam. Geen gedoogzaamheid in concreto. Gedeponeerd beeldmerk verhindert vordering wegens verwarringstichtende handelsnaam (W.H.P.C.) niet Datum

Nadere informatie

De Wet van 26 juni 2003 betreffende het

De Wet van 26 juni 2003 betreffende het De Wet van 26 juni 2003 betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen: een eerste analyse Tom HEREMANS Advocaat CMS Lexcelis 1. Inleiding... 105 2. Toepassingsgebied van de wet... 107 3.

Nadere informatie

f.\fsd lrlft B.rt. 792 G. VV. 'Jr!j~y?;steld m~p.::;r:li{lerse;ht art. 2t;O I 2 V\futb. reg. M. Eyckmans griffier

f.\fsd lrlft B.rt. 792 G. VV. 'Jr!j~y?;steld m~p.::;r:li{lerse;ht art. 2t;O I 2 V\futb. reg. M. Eyckmans griffier f.\fsd lrlft B.rt. 792 G. VV. 'Jr!j~y?;steld m~p.::;r:li{lerse;ht art. 2t;O I 2 V\futb. reg. A/12/10673 Handelspraktijken Nr. Nr. rep. VONNIS gewezen en uitgesproken in het gerechtsgebouw te Antwerpen

Nadere informatie

Juridische benadering van de handel in domeinnamen

Juridische benadering van de handel in domeinnamen Juridische benadering van de handel in domeinnamen Demyttenaere Bart (Lic. Rechten) De auteur is bedrijfsjurist en de oprichter van DNEX.be, een juridisch adviesbureau gespecialiseerd in domeinnaamrecht

Nadere informatie

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JACK DE VRIES BEHEER B.V., gevestigd te Enschede, gedaagde, advocaat mr. R.F. Speijdel.

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JACK DE VRIES BEHEER B.V., gevestigd te Enschede, gedaagde, advocaat mr. R.F. Speijdel. KPN Jack de Vries DomJur 2008-350 Rechtbank Amsterdam Zaaknummer / rolnummer: 382037 / KG ZA 07-1991 OdC/MB Datum: 29 november 2007 Vonnis in kort geding in de zaak van tegen de naamloze vennootschap KONINKLIJKE

Nadere informatie

Netmerk B.V. Snobber B.V. DomJur 2013-1004. Vzgr. Rb Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/549805/ KG ZA 13-1130 SP/TF Datum: 15 oktober 2013

Netmerk B.V. Snobber B.V. DomJur 2013-1004. Vzgr. Rb Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/549805/ KG ZA 13-1130 SP/TF Datum: 15 oktober 2013 Netmerk B.V. Snobber B.V. DomJur 2013-1004 Vzgr. Rb Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/549805/ KG ZA 13-1130 SP/TF Datum: 15 oktober 2013 NETMERK B.V., gevestigd te Amsterdam, eiseres bij dagvaarding van

Nadere informatie