Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen"

Transcriptie

1 Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen Stoppen of doorgaan Een analyse van de financiële en bestuurlijke risico s betreffende verbonden partijen van de gemeente Schiedam 1

2 Colofon De Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen De Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen heeft een onafhankelijke positie zowel binnen de gemeente Schiedam als de gemeente Vlaardingen. Zij beoogt door het (laten) doen van onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gemeentelijk beleid en beheer, de controlerende taak van de gemeenteraden te versterken. Samenstelling Rekenkamercommissie De commissie bestaat uit de volgende leden: De heer P. Buisman, voorzitter Mevrouw drs. K. Meijer en de heer drs. Th. Bartelse als externe leden De raadsleden: De heer K.J. Borsboom De heer R.L. Dries De heer dr. R.J.H. Gilsing De heer R. van Harten Secretaris is de heer J. Pegtel Gegevens over het onderzoek Het onderzoek is verricht door: dr. L.Th. (Leon) van den Dool drs. J.M. (Stan) van de Laar Beiden zijn van PricewaterhouseCoopers Advisory (adviesgroep Binnenlands Bestuur). 2

3 Inhoud Inleiding Wie zijn de verbonden partijen van Schiedam Feitelijke bevindingen verbonden partijen Enkele verbonden partijen nader belicht Conclusies en aanbevelingen Bijlagen: A Normenkader per verbonden partij B Overzicht van geïnterviewde personen C Overzicht van geraadpleegde documentatie

4 4

5 Voorwoord Stoppen of doorgaan? is een speelse titel met drie betekenissen: Ten eerste heeft de titel betrekking op de aanleiding voor dit vooronderzoek. In het onderzoeksprogramma 2006 van de Rekenkamercommissie is namelijk voorzien in het verrichten van een uitgebreid onderzoek naar de ONSgroep. De commissie heeft bij nadere afweging besloten eerst meer te weten te willen komen door een vooronderzoek (een quick scan) uit te voeren naar alle met de ONSgroep te vergelijken partijen. Hierdoor zou de Rekenkamercommissie niet alleen zichzelf, maar ook de gemeenteraden meer zicht verschaffen op de zogenaamde verbonden partijen. De commissie heeft daartoe geprobeerd de regelingen die er zijn in beeld te brengen en een antwoord te zoeken op vragen zoals: Wat zijn verbonden partijen?, Welke organisaties zijn dat dan? en "welke risico's zijn hier voor de gemeenten aan verbonden." De Rekenkamercommissie zou na afloop van het onderzoek kunnen besluiten om een nader onderzoek in te stellen ( doorgaan ) of het er bij laten ( stoppen ) naar een of meer verbonden partijen. De Rekenkamercommissie heeft naar aanleiding van de resultaten van deze quick scan, in haar onderzoekprogramma 2007 voorzien een nader onderzoek te kunnen doen naar de ONSgroep. Ten tweede geeft het onderzoek een overzichtelijke en volledige doorkijk naar alle verbonden partijen. Vanuit dit inzicht heeft de gemeenteraad de keus vast te stellen of een en ander in voldoende mate is en of hij voldoende wordt geïnformeerd over de bestuurlijke en financiële risico s van met de gemeente verbonden partijen. De gemeenteraad kan zich nu de vraag stellen: Willen we doorgaan met de huidige wijze van informeren over verbonden partijen of moeten we stoppen en tot een andere vorm van informatieverstrekking komen?. Mogelijk leidt dit onderzoek zelfs tot andere inzichten met betrekking tot het doorgaan op basis van de huidige afspraken met bepaalde verbonden partijen. Daarnaast staat voor de gemeenteraad de weg open om aan de Rekenkamercommissie een extra onderzoeksvraag te stellen met betrekking tot één of meer verbonden partijen. Dus ook hier stoppen of doorgaan. Bij het lezen en op waarde schatten van het rapport dient u zich wel te realiseren dat het een quick scan betreft, waarbij niets meer en niets minder dan het spreekwoordelijke tipje van de sluier is opgelicht. De research en rapportage voor de quick-scan is onder verantwoordelijkheid van de Rekenkamercommissie uitgevoerd door de adviesgroep Binnenlands Bestuur van PricewaterhouseCoopers Advisory. Gestreefd is een zo compact mogelijke vorm van rapportage te kiezen om u inzicht in de verbonden partijen te geven. Bij enkele verbonden partijen hebben we gemeend verder te moeten gaan en is meer tijd besteed aan interviews en het bestuderen van documenten. Al met al geeft het rapport een antwoord op wat verbonden partijen zijn, welke er zijn en welke risico s er, naar de mening van de commissie, in eerste aanleg zijn. Te denken valt dan aan financiële risico s, maar ook aan bestuurlijk-juridische risico s. Op eenvoudige wijze is dit inzichtelijk gemaakt. Hetgeen het derde aspect bij stoppen of doorgaan betreft, namelijk het visualiseren van de bevindingen per verbonden partij. Hiervoor is de zogenaamde 5

6 stoplichtenmethode gehanteerd. In hoofdstuk 2 kunt u hier alles over lezen. Wij hopen dat de wijze waarop de risico s in beeld zijn gebracht, u uitnodigen ook de begeleidende teksten te lezen, deze geven een veel betere indruk. Per gemeente is een rapport samengesteld. De Rekenkamercommissie is van mening met de twee rapporten de gemeenteraden van Vlaardingen en Schiedam een handvat te bieden voor meer inzicht in en controle op de verbonden partijen. Daarnaast wordt een aantal aanbevelingen gedaan. Zijn we er in geslaagd datgene wat is geregeld goed in beeld te brengen? De commissie vindt van wel, maar de beoordeling is natuurlijk aan u, als lezer van het rapport. P. Buisman Voorzitter Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen 6

7 Inleiding Achtergrond en aanleiding 1.01 De Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen heeft besloten tot het (laten) uitvoeren van een quick scan naar verbonden partijen, vooruitlopend op een definitieve beslissing over een eventueel diepteonderzoek naar één of meerdere verbonden partijen Verder acht de Rekenkamercommissie het wenselijk, niet alleen voor haarzelf, maar bovenal voor de gemeenteraad, in kaart te brengen welke verbonden partijen er zijn en wat het financieel en bestuurlijk belang is dat daarmee is gemoeid Onder verbonden partijen wordt in het algemeen de bestuurlijke én financiële deelneming van een gemeente in gemeenschappelijke regelingen, samenwerkingsverbanden, N.V. s / B.V. s en eventueel stichtingen en verenigingen verstaan. De verbonden partijen voeren meestal beleid uit voor de gemeente De informatieverstrekking over deelnemingen en andere partijen waarmee de gemeente een financiële en bestuurlijke relatie heeft, werd door het Rijk als niet voldoende ervaren. Een reden daarvoor is dat het aantal relaties van gemeenten met dergelijke partijen de laatste jaren sterk is toegenomen. Om de gemeenteraad voldoende inzicht te bieden in verbonden partijen is daarom in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten 1 (BBV) onder andere het volgende opgenomen: 1.05 Gemeenten hebben de verplichting om in hun begroting een paragraaf te wijden aan verbonden partijen (artikel 9, lid 2 BBV). Conform artikel 15 van het BBV dient deze paragraaf in ieder geval te bevatten: a. De visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen in de begroting. b. De beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen Bij de jaarstukken (productenrealisatie) dient in de lijst van verbonden partijen (artikel 67 BBV), ten minste de volgende informatie te worden verstrekt omtrent de verbonden partijen (artikel 69 BBV): a. de naam en vestigingsplaats; b. het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt; c. de veranderingen die zich hebben voorgedaan gedurende het begrotingsjaar in het belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft; d. het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar; 1 Circulaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 17 januari

8 e. het resultaat van de verbonden partij Uit de begroting en jaarrekening van de gemeente Schiedam blijkt dat er over 17 verbonden partijen wordt gerapporteerd. Hierbij is door de Rekenkamercommissie de vraag gesteld of deze rapportages wel voldoende zijn voor een kwalitatief goede aansturing, controle en verantwoording om daarmee de bestuurlijke en financiële risico s te beheersen De rolverdeling in het duale stelsel tussen college en raad is bij de beheersing van risico s van verbonden partijen geen eenvoudige opgave. Terecht vraagt u daarvoor aandacht in dit onderzoek Daarom is PricewaterhouseCoopers Advisory (adviesgroep Binnenlands Bestuur) gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de eventuele financiële en bestuurlijke risico s voor de gemeente, op basis van de beleidsvoering van deze verbonden partijen. Doel- en vraagstelling 1.10 De doelstelling van dit onderzoek is het beantwoorden van de onderzoeksvraag die door de Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen in drie delen uiteengezet is: a. Welke verbonden partijen kent de gemeente Schiedam en welk financieel en bestuurlijk belang vormen zij? b. Zijn er eventueel risico s voor de gemeenten aan te geven als gevolg van aan de gemeenten gerelateerde verbonden partijen? c. Zo ja, inventariseer deze en doe zo mogelijk aanbevelingen voor bijvoorbeeld diepteonderzoek? 1.11 De Rekenkamercommissie wil door middel van een onderzoek voor de gemeenteraad en zichzelf inzichtelijk maken: a. welke verbonden partijen er actief zijn; b. het aantal en de omvang van de verbonden partijen; c. de reden dat de gemeente Schiedam met de betreffende partijen een verbinding is aangegaan; d. hoe de aansturing van de zijde van de gemeenten verloopt (door de gemeenteraad en het college); e. de kwaliteit van die sturing; f. hoe er toezicht wordt gehouden op de besturen van verbonden partijen door het college; g. hoe er verantwoording wordt afgelegd door de besturen van verbonden partijen; 8

9 h. wanneer het tijdstip waarop, de mate waarin en de wijze waarop de gemeenteraden worden geïnformeerd over de verbonden partijen Specifiek ten aanzien van de risico s heeft de Rekenkamercommissie aangegeven te willen weten: a. welke financiële risico s er voor de gemeenten zijn; b. welke bestuurlijke risico s lopen de gemeenten De reikwijdte van het onderzoek beperkt zich tot het beantwoorden van voornoemde onderzoeksvragen. In onderliggende rapportage zijn per verbonden partij van de gemeente Schiedam de bevindingen gepresenteerd. Daarbij is in meer algemene zin stilgestaan bij de onderzoeksvragen en de mogelijkheden tot verbetering van de kwaliteit van de aansturing, het toezicht, de verantwoording en de informatievoorziening van de gemeente Schiedam De feitelijke bevindingen omtrent de relatie tussen de gemeente Schiedam en de aan haar verbonden partijen (overzichtstabellen / normenkader) zijn in een separate bijlage opgenomen. Aanpak 1.15 Het onderzoek is uitgevoerd op basis van een inventariserende quick scan. Daarbij is de onderstaande aanpak gevolgd Een vertegenwoordiging van de Rekenkamercommissie heeft (in bijzijn van PwC) een startbijeenkomst gehouden met de gemeentesecretaris a.i. van Schiedam. Vervolgens is er op basis van de onderzoeksvragen een normenkader opgesteld (zie hiervoor hoofdstuk 2). Per verbonden partij zijn diverse documenten bestudeerd, in de bijlage treft u een overzicht van de bestudeerde documenten aan. Vervolgens zijn de betrokken ambtenaren van de gemeente Schiedam die nauw betrokken zijn bij de betreffende verbonden partijen geïnterviewd. De resultaten van de deskresearch en de interviews treft u per verbonden partij aan in de bijlagen De Rekenkamercommissie heeft na bestudering van de gegevens per verbonden partij een beknopte nadere analyse laten uitvoeren naar specifieke elementen van twee verbonden partijen. Het ging hierbij om N.V. ONS Houdstermaatschappij en Midgard B.V Per verbonden partij is voor de onderzoeksvragen een stoplicht ontwikkeld, zodat snel inzichtelijk is waar de risico s aanwezig zijn. Ter onderbouwing is een overzichtstabel met steekwoorden opgesteld. 9

10 Leeswijzer 1.19 Voor een snel begrip van de essentie van dit rapport verwijzen wij de lezer naar de doelen vraagstelling op pagina 8 en 9. Vervolgens is in de overzichtstabel in hoofdstuk 2 op overzichtelijke wijze de risicoanalyse voor de verbonden partijen in beeld gebracht. Voor een nadere beknopte onderbouwing kunt u vervolgens de tabel op de daaropvolgende pagina s raadplegen. De conclusies en aanbevelingen treft u aan in hoofdstuk 4. Detailinformatie per verbonden partij is opgenomen in de bijlagen. 10

11 1 Wie zijn de verbonden partijen van Schiedam Wat verstaan we onder verbonden partijen? 1.01 De relaties van gemeenten met andere partijen, zoals NV s, BV s, gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen zijn sterk toegenomen. Daarmee is de behoefte aan inzicht in deze relaties gestegen, evenals de behoefte aan een duidelijk onderscheid Verbonden partijen zijn in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV, 17 januari 2003), gedefinieerd als: Een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de provincie onderscheidenlijk gemeente een bestuurlijk én financieel belang heeft Onder de kernwoorden financieel belang en bestuurlijk belang wordt het volgende verstaan binnen het BBV: - Financieel belang: een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. - Bestuurlijk belang: zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht Binnen dit onderzoek zijn enkel die verbonden partijen betrokken die voldoen aan deze definitie uit het BBV. Er moet derhalve zowel sprake zijn van een financieel als bestuurlijk belang Stichtingen en verenigingen die jaarlijks een bijdrage, bijvoorbeeld in de vorm van een subsidie van de gemeente ontvangen, maar waaraan geen andere financiële verplichtingen zitten met een juridische afdwingbaarheid, zijn op basis van voorstaande definitie dus geen verbonden partij. Ook al heeft de gemeente een eventuele morele verplichting tot betaling in geval van financiële problemen. Verbonden partijen gemeente Schiedam 1.06 Op basis van voorstaande definitie komen we voor de gemeente Schiedam per 1 oktober 2006 tot het volgende overzicht van verbonden partijen c.q. publiek- en privaatrechtelijke rechtspersonen waarin de gemeente participeert. Deze verbonden partijen zijn betrokken in de quick scan: 11

12 Publiekrechtelijke rechtspersonen: a. Gemeenschappelijke Regeling Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR) b. Gemeenschappelijke Regeling Financieel Koepelschap Buitenstedelijke Openluchtrecreatie c. Gemeenschappelijke Geneeskundige Gezondheidsdienst Nieuwe Waterweg Noord d. Openbaar Lichaam Volwassen Educatie Rijnmond (OLIVER) e. Recreatieschap Midden Delfland f. Regionale Organisatie Gehandicaptenvoorzieningen Nieuwe Waterweg Noord g. Regionale Brandweer Waterweg h. Stadsregio Rotterdam i. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Privaatrechtelijke rechtspersonen: j. N.V. Bank Nederlandse Gemeenten k. B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides l. N.V. Eneco m. N.V. ONS Houdstermaatschappij (waaronder Irado N.V.) n. Vernieuwde Stad verwerving B.V. o. Kommun B.V. p. Midgard Beheer B.V. q. Wijkontwikkelingsmaatschappij Groenoord B.V Ten opzichte van het overzicht van verbonden partijen in de begroting 2006 van de gemeente Schiedam, is in deze quick scan alleen de N.V. Afvalverwerking Rijnmond niet betrokken, omdat de aandelen daarin in voorjaar 2006 zijn verkocht. Op basis van het strikt hanteren van de definitie van een verbonden partij, zijn geen mutaties in verbonden partijen tussen begroting en betrokkenheid in quick scan aangebracht: Naam verbonden partij Begroting 2006 Quick Scan Veiligheidsregio Rotterdam-Rijmond X X N.V. ONS Houdstermaatschappij X X N.V. Eneco X X N.V. Afvalverwerking Rijnmond (aandelen verkocht maart 2006) X --- Stadsregio Rotterdam X X Regionale Brandweer Nieuwe Waterweg Noord X X Regionale Organisatie Gehandicaptenvoorzieningen Nieuwe Waterweg Noord X X Recreatieschap Midden Delfland X X Openbaar Lichaam Volwassen Educatie Rijnmond (OLIVER) X X 12

13 Naam verbonden partij Begroting 2006 Quick Scan Gemeenschappelijke Geneeskundige- en Gezondheidsdienst (GG&GD) Nieuwe Waterweg Noord X X Financieel Koepelschap Buitenstedelijke Openluchtrecreatie X X Gemeenschappelijk Bezit Evides B.V. X X Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR) X X N.V. Bank Nederlandse Gemeenten X X Vernieuwde Stad verwerving B.V. X X Kommun B.V. X X Midgard Beheer B.V. X X Wijkontwikkelingsmaatschappij Groenoord B.V. X X 1.08 Een bijzondere positie in deze quick scan neemt de Gemeenschappelijke Regeling Halt Rotterdam-Rijnmond in. Deze GR is formeel per 1 maart 2006 opgericht te Rotterdam. Gezien de beperkte historie en de nog uit te werken (financiële) constructie van deze regeling, is deze verbonden partij in dit rapport niet uitgewerkt aan de hand van het normenkader. Achterin de bijlage is een korte schets van de regeling opgenomen. Het normenkader 1.09 Ten behoeve van de quick scan is een normenkader opgesteld, welke per verbonden partij is ingevuld (zie bijlagen) op basis van deskresearch en interviews. Dit normenkader is, naast een aantal algemene kenmerken zoals naam, vestigingsplaats, juridische vorm en een omschrijving van de activiteiten, samengesteld uit een aantal normen per onderzoeksvraag: In hoeverre vormen verbonden partijen en het door hen uitgevoerde beleid een financieel risico voor (de begroting van) de gemeente Schiedam? 1.10 Om een uitspraak over deze onderzoeksvraag te kunnen doen, dient met name inzicht te worden verkregen in de aard en omvang van de financiële relatie tussen de gemeente en de aan haar verbonden partijen. Daarnaast is uiteraard ook de financiële positie van de verbonden partij zelf relevant. Daarom zijn in het normenkader ten opzichte van deze vraag de volgende normen opgenomen: - Wat is de omvang van de financiële relatie tussen de gemeente en de verbonden partij? En is deze relatie stabiel? - Wat is de omvang van deze relatie ten opzichte van de totale gemeentelijke begroting? Is deze omvang substantieel? 13

14 - Betreft de financiële bijdrage van de gemeente aan de verbonden partij een aanzienlijk deel van de totale gemeentelijke bijdragen aan verbonden partijen? - Beschikt de verbonden partij over voldoende eigen vermogen? Neemt dit eigen vermogen toe of af? - Wat is de omvang van het vreemd vermogen van de verbonden partij? Neemt dit vreemd vermogen toe of af? - Is het resultaat van de verbonden partij (structureel) positief of negatief? - In welke mate is de rekening van de verbonden partij in lijn met de vooraf goedgekeurde begroting? Is er sprake van onder- of overbesteding? In hoeverre vormen verbonden partijen en het door hen uitgevoerde beleid een bestuurlijk risico voor de gemeente Schiedam? Over welke (bestuurlijke) mogelijkheden tot beleidsbeïnvloeding beschikt de gemeente Schiedam? 1.11 Het antwoord op deze onderzoeksvraag wordt met name gevormd uit het inzicht in de wijze waarop de verbonden partij (bestuurlijk) is georganiseerd en welke rol de gemeente Schiedam daarbinnen vervult. Daartoe zijn onderstaande vragen in het normenkader opgenomen: - Hoe is de bestuurlijke structuur van de verbonden partij vorm gegeven en welke rol speelt de gemeente Schiedam daarbinnen? - Wat is het aandeel van de financiële inbreng van de gemeente Schiedam ten opzichte van het totale budget van de verbonden partij? - In welke mate is er sprake van informele contactmomenten tussen verbonden partij en gemeente? - Zijn er prestatieafspraken geformuleerd en zijn deze helder voor bestuurder / ambtenaar? - Is er een toetsingskader afgesproken tussen gemeente en verbonden partij? - Hoe wordt de kwaliteit van de (politiek-bestuurlijke) sturing beoordeeld door de ambtelijke organisatie? En wat is eventueel het effect van deze sturing? - In welke mate heeft de gemeenteraad aandacht voor de verbonden partij? - Is er recentelijk sprake geweest van een tegenstelling binnen het bestuur van de verbonden partij, eventueel uitmondend in een conflict of crisis? - Hoe hoog is de maatschappelijke impact van de (taken van de) verbonden partij? 14

15 - Op welke basis worden de kosten van de verbonden partij verdeeld over de participanten in de samenwerking? In welke mate, op welke wijze en op welk moment wordt de gemeenteraad van Schiedam geïnformeerd over de verbonden partijen? 1.12 Deze onderzoeksvraag vraagt om meer inzicht in de informatieverstrekking vanuit de verbonden partij in de richting van de gemeente. Daarom is een antwoord op onderstaande vragen wenselijk en zijn deze derhalve in het normenkader opgenomen: - Wat is de frequentie van informatieverstrekking? Is daarbij voldaan aan de minimum vereisten (rekening en begroting)? - Op welk tijdstip is de rekening aangeleverd? Is dit gebeurd binnen 6 maanden na einde van het boekjaar? - Is de procesgang rondom de begrotingssystematiek goed verlopen? Is er mogelijkheid tot politieke inspraak op een conceptbegroting? - Is de gemeenteraad tijdig geïnformeerd in geval van financiële mee- / tegenvallers? - Blijkt uit de rapportages van de verbonden partij de financiële consequenties, specifiek voor de gemeente Schiedam? 1.13 Naast voorstaande onderdelen uit het normenkader is daarbinnen bovendien de ruimte gecreëerd om aandacht te schenken aan eventuele toekomstige ontwikkelingen en andersoortige aandachtspunten, die van invloed (kunnen) zijn op het financiële en bestuurlijke risico voor de gemeente Schiedam. 15

16 16

17 2 Feitelijke bevindingen verbonden partijen De beleidscontext en bestaande afspraken rondom verbonden partijen 2.01 De quick scan en de op basis daarvan te formuleren conclusies dienen in het juiste perspectief te worden geplaatst ten aanzien van de beleidsuitgangspunten en lopende ontwikkelingen in relatie tot verbonden partijen Enerzijds is in regioverband (Rotterdam-Rijnmond) vanuit de kring van gemeentesecretarissen rond 2001 het initiatief genomen om te komen tot een juridische en financiële werkgroep gemeenschappelijke regelingen. Dit met het oog op de teruglopende inkomsten vanuit het Rijk versus de forse toename van de bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen De werkgroepen hebben zich namens alle 18 deelnemende gemeenten het volgende ten doel gesteld: Onderzoeken wat de juridische mogelijkheden zijn en welke maatregelen op organisatorisch en financieel vlak mogelijk zijn om meer invloed te kunnen uitoefenen op het beleid en beheer van de gemeenschappelijke regelingen. En daartoe tevens aanbevelingen doen De bevindingen van de werkgroepen leiden samengevat op een viertal items tot (potentiële) maatregelen om de financiële en beleidsmatige sturing van de gemeente ten aanzien van de gemeenschappelijke regelingen te verbeteren: 1. Besturingsfilosofie 2.05 Er zijn voorstellen gedaan om bijvoorbeeld raadsleden niet langer te laten participeren in Algemene en Dagelijkse Besturen van gemeenschappelijke regelingen. Zodoende zou meer recht gedaan worden aan de dualistische verhoudingen, waarin de raad een controlerende taak vervult richting het college. Het college is op haar beurt verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de gemeentelijke taken, waaronder dus de taken die in een gemeenschappelijke regeling zijn ondergebracht. Tot op heden zijn hierover nog geen bindende uitspraken gedaan door raadscommissie en gemeenteraad. 2. Heldere structuur en transparantie 2.06 Sinds circa 4 jaar is tussen de 18 deelnemende gemeenten in de regio de afspraak gemaakt om in ieder geval voor die gemeenschappelijke regelingen waarin men allen tezamen participeert, de regel te hanteren dat de jaarlijkse bijdrage aan de verbonden partij bij ongewijzigd beleid maximaal stijgt met het percentage gebaseerd op het accrès gemeentefonds Sommige gemeenten hanteren dit percentage voor alle aan hen verbonden partijen. 17

18 Waarmee men niet langer voor onnodige verrassingen komt te staan voor wat financiële tegenvallers betreft. Alleen bij extra toegevoegde taken van de gemeenschappelijke regeling voor de gemeente kan een extra budget bovenop de indexering worden toegekend Over de reserves en voorzieningen die een verbonden partij kan vormen wordt voorgesteld om deze overschotten voortaan in principe terug te laten vloeien naar de deelnemende gemeenten en niet langer in de verbonden partij te laten zitten Van nieuwe gemeenschappelijke regelingen wordt voortaan een helderdere rapportage en verantwoording verwacht. In zowel begroting als rekening moet het wettelijk, basis en maatwerk takenpakket zichtbaar worden én dient een koppeling te worden aangebracht tussen deze taken enerzijds en de daaraan toegerekende kosten anderzijds (kostenverdeelstaat). Door deze transparantie kunnen vermoedens en gevoelens van wij betalen te veel voorkomen worden. 3. Invloed uitoefenen 2.10 Om meer te komen tot een eenduidige stelling name vanuit de participerende gemeenten richting een verbonden partij is het wenselijk om één gemeente als coördinator voor deze partij aan te wijzen; de centrumgemeente. Deze gemeente geeft een advies-reactie af bij stukken vanuit de verbonden partij richting de andere deelnemende gemeenten. Deze gemeenten behouden daarbij wel zelf de mogelijkheid om een couleur locale te geven aan de reactie De ontwikkeling van centrumgemeenten staat qua praktische invulling nog in de kinderschoenen. De gemeente Spijkenisse onderneemt momenteel de eerste acties in de richting van de DCMR om in gesprek te geraken over een dergelijke constructie Over de participatie van de gemeente Rotterdam als grootste partij in de meeste gemeenschappelijke regelingen zijn afspraken gemaakt om de invloed van deze gemeente te beperken. Veelal is dit geregeld door in de stemverhouding te zorgen dat Rotterdam altijd één of meer partijen nodig heeft om een meerderheid te kunnen behalen. Er is geen sprake van een vetorecht voor iedere gemeente. 4. Tijdigheid documentatie 2.13 Indien regelingen worden aangepast (Financieel Koepelschap Buitenstedelijke Openlucht-recreatie) of in het geval nieuwe regelingen worden opgesteld (Halt), wordt voortaan voorzien in een termijn van 8 (in plaats van 6) weken reactietermijn op concept-stukken, zoals rekening en begroting. Hierdoor resteert meer tijd voor het geven van een gedegen reactie, waardoor de kwaliteit ervan kan toenemen. 18

19 De risicotabel 2.14 De criteria van het normenkader uit hoofdstuk 1 zijn per verbonden partij beantwoord, deze ingevulde tabellen zijn opgenomen als bijlage van deze rapportage. Deze gegevens zijn de input voor onderstaande risicoanalyse. Aan de hand van het normenkader is daarbij een uitspraak gedaan over de mate waarin de gemeente op het betreffende onderdeel per verbonden partij een financieel en/of bestuurlijk risico loopt Indien de tabel van een verbonden partij, op basis van de score op de criteria per vraag, geen aanleiding geeft tot opmerkingen over het risico voor de gemeente Schiedam, is het betreffende vlak in de risicotabel groen gekleurd. Komen er uit de overzichtstabel één of enkele (niet al te zwaar wegende) onvolkomenheden of attentiepunten ten aanzien van de verbonden partij aan het licht, dan kleurt een vlak oranje. Mocht uit de overzichtstabel blijken dat de relatie van de gemeente met de verbonden partij (op onderdelen) risicovol is, dan zal het vlak rood gekleurd zijn In onderstaande tabel 1 is aan de hand van deze stoplichtenmethode de risicoanalyse voor de gemeente Schiedam in beeld gebracht, op basis van de financiële, bestuurlijke en informatieverstrekkende relatie van de gemeente met de aan haar verbonden partijen. In vergelijking met onderzoek elders valt het grote aantal groene vlakken op. 19

20 Tabel 1 1. Financiën 2. Bestuurlijk 3. Informatieverstrekking 4. Overige opmerkingen N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR) Gemeenschappelijk Bezit Evides B.V. Financieel Koepelschap Buitenstedelijke Openluchtrecreatie GG&GD Nieuwe Waterweg Noord N.V. ONS Houdstermaatschappij Openbaar Lichaam Volwassen Educatie Rijnmond (OLIVER) Recreatieschap Midden Delfland Regionale Organisatie Gehandicaptenvoorzieningen NWN Regionale Brandweer Nieuwe Waterweg Noord Stadsregio Rotterdam Veiligheidsregio Rotterdam-Rijmond N.V. Eneco Vernieuwde Stadverwerving B.V. Kommun B.V. Midgard Beheer B.V. Wijkontwikkelingsmaatschappij Groenoord B.V. Legenda: rood - relatie van de gemeente met de verbonden partij is (op onderdelen) risicovol oranje - één of enkele (niet al te zwaar wegende) onvolkomenheden of attentiepunten groen - geen opmerkingen over risico 20

21 Samenvatting overzichtstabellen 2.17 In onderstaande tabel 2 zijn per verbonden partij in steekwoorden de gegevens uit de tabellen in de bijlage samengevat. Deze zijn onderverdeeld naar de 3 hoofdvragen van het onderzoek (financiële situatie, de bestuurlijke invloed en de informatieverstrekking. Daarnaast is een kolom met overige opmerkingen opgenomen, waarin bijvoorbeeld wordt stilgestaan bij toekomstige ontwikkelingen en historische gebeurtenissen die van invloed zouden kunnen zijn op het financiële risico voor de gemeente Schiedam: Tabel 2 1. Financiën 2. Bestuurlijk 3. Informatie- verstrekking 4. Overige opmerkingen N.V. Bank Nederlandse Gemeenten financiële relatie ca aandelen <1% aandelen BNG op balans Schiedam jaarlijks dividenduitkering extra dividend eind 2007 voor Schiedam wethouder financiën in Alg. vergadering van aandeelhouders hoofd financiën treedt op als adviseur van bestuur geen informele contacten rondom BNG jaarlijks in mei jaarrekening BNG verstrekt halfjaarbericht als N.V. levert BNG geen begroting aan eigen vermogen bank hoog; afbouwen zonder in gevaar brengen inkooppositie eigen vermogen BNG 50 per aandeel, wordt afgebouwd voor dividenduitkering aandacht raad beperkt tot dividenduitkering BNG is solide partner; sturing niet noodzakelijk Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR) financiële relatie circa 1,1 mln. 8,8% van bijdrage aan verbonden partijen naar DCMR eigen vermogen DCMR circa 5 mln. positieve resultaten ca. 2 mln. per jaar wethouder in Algemeen Bestuur Schiedam niet in Dagelijks Bestuur ambtelijk vooroverleg is verwaterd financiële zeggenschap in DCMR 14,7% prestatieafspraken zijn vastgelegd goede sturing op DCMR, maar geen aandacht in raad DCMR verstrekt rekening, begroting en maraps informatieverstrekking specifiek afgestemd op gemeente bestuurlijke reactie op concept-begroting; ter kennisname aan raad p&c-cyclus DCMR sluit niet aan op cyclus Schiedam aanpassing in wettelijke regelgeving (omgevingsvergunning) consequenties voor organisatie DCMR nog onduidelijk benchmarken DCMR voor gemeente lastig weinig zicht op marktconforme tariefstelling DCMR gevoelens van meebetalen aan beleid/overhead Rotterdam in DCMR 21

Plan van aanpak Rekenkameronderzoek naar (be)sturing van Gemeenschappelijke Regelingen

Plan van aanpak Rekenkameronderzoek naar (be)sturing van Gemeenschappelijke Regelingen Plan van aanpak Rekenkameronderzoek naar (be)sturing van Gemeenschappelijke Regelingen Rekenkamercommissies Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland Inleiding In de maanden mei tot en met oktober

Nadere informatie

Specifiek Kader voor de Verbonden Partij Waalfront BV

Specifiek Kader voor de Verbonden Partij Waalfront BV Specifiek Kader voor de Verbonden Partij Waalfront BV Gemeente Nijmegen Opgesteld door: DWS, P110, Diana van Eldik Datum: 13 januari 2011 Uiterste datum van actualisatie: 13 januari 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen

Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen Bijlage 5 Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen Aanbevelingen rapport Rekenkamer Breda 1. Geef als raad opdracht aan het college om samen met de raad een nieuwe Nota Verbonden

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

februari 2012 De volgende vormen van verbonden partijen kunnen worden onderscheiden.

februari 2012 De volgende vormen van verbonden partijen kunnen worden onderscheiden. februari 2012 Verbonden partijen en aanbesteding 1. Algemeen Het takenpakket van gemeenten en provincies is groot. Deze taken worden niet altijd door de eigen ambtelijke organisatie van de gemeenten en

Nadere informatie

Collegebesluit. Onderwerp: herstructurering Paswerk BBV nr: 2014/426241

Collegebesluit. Onderwerp: herstructurering Paswerk BBV nr: 2014/426241 Collegebesluit Onderwerp: herstructurering Paswerk BBV nr: 2014/426241 1. Inleiding Naar aanleiding van de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 hebben drie van de vijf deelnemende gemeenten

Nadere informatie

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg Financiële verordening RUD Zuid-Limburg 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begrippenkader... 3 Hoofdstuk 2 Begroting en verantwoording... 4 Artikel 2 Opstellen begroting en verantwoording...

Nadere informatie

vrom030224 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 april 2003

vrom030224 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 april 2003 vrom030224 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 april 2003 Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de vragen d.d. 12 maart jl. gesteld door de commissie voor Volkshuisvesting,

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Specifiek Kader Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Specifiek Kader Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Specifiek Kader Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Gemeente Nijmegen Opgesteld door: Afdeling Veiligheid, Koen Delen Laatst geactualiseerd: 18 december 2011 Uiterste datum volgende

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015

Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015 Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015 Inhoudsopgave Jaarplan 2015... 2 1. Keuze onderzoeksonderwerpen 2015... 2 2. Geplande onderzoeken... 2 Subsidiebeleid... 2 Weerstandsvermogen... 2 Nog te kiezen onderwerp...

Nadere informatie

Inhuur in de Kempen. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Onderzoeksaanpak

Inhuur in de Kempen. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Onderzoeksaanpak Inhuur in de Kempen Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 21 april 2014 1. Achtergrond en aanleiding In gemeentelijke organisaties met een omvang als

Nadere informatie

Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan

Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Oostzaan, 7 december 2010 Versie 1.2 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestaand beleid Planning & Control 4 3. (Nieuwe) bestuurlijke doelstellingen en randvoorwaarden.6

Nadere informatie

Bestuurlijk spoorboekje planning en control 2015

Bestuurlijk spoorboekje planning en control 2015 Bestuurlijk spoorboekje planning en control Gemeente Velsen 17 december 2014 Inleiding In de Wet dualisering gemeentebestuur zijn de posities, functies en bevoegdheden van de Raad en het College formeel

Nadere informatie

Nr. 2011009348. Actielijst Nota Verbonden Partijen Bloemendaal 2011-2015

Nr. 2011009348. Actielijst Nota Verbonden Partijen Bloemendaal 2011-2015 1 Nr. 2011009348 Actielijst Nota Verbonden Partijen Bloemendaal 2011-2015 1. Deze nota is bedoeld als basis voor concrete voorstellen. Daartoe is het gewenst dat de betrokken raadscommissie regelmatig,

Nadere informatie

Plan van aanpak. Onderzoek governance van gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Juli 2014

Plan van aanpak. Onderzoek governance van gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Juli 2014 Plan van aanpak Onderzoek governance van gemeentelijke samenwerkingsverbanden Juli 2014 Rekenkamer Maastricht Samenstelling: Mevrouw dr. Klaartje Peters (voorzitter) De heer drs. Ton A.M.J. Dreuw RC De

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen Financiële verordening gemeente Achtkarspelen De raad van de gemeente Achtkarspelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van @; gelet op artikel 212 van de gemeentewet en

Nadere informatie

Verbonden Partijen zes kaderstellende spelregels

Verbonden Partijen zes kaderstellende spelregels Verbonden Partijen zes kaderstellende spelregels Verbonden Partijen Een Verbonden Partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie, waarin de provincie of de gemeente een bestuurlijk

Nadere informatie

Het verhogen van het vermogen van het Regionaal Ontwikkelbedrijf (ROB) Land van Heusden en Altena C.V. met een bedrag van 1.080.000 Volgnr.

Het verhogen van het vermogen van het Regionaal Ontwikkelbedrijf (ROB) Land van Heusden en Altena C.V. met een bedrag van 1.080.000 Volgnr. Onderwerp Het verhogen van het vermogen van het Regionaal Ontwikkelbedrijf (ROB) Land van Heusden en Altena C.V. met een bedrag van 1.080.000 Volgnr. 2013-001 Portefeuillehouder wethouder B. de Peuter

Nadere informatie

Algemene conclusie per gemeente

Algemene conclusie per gemeente Oplegnotitie bij het RSD onderzoeksrapport Deze oplegnotitie vat de belangrijkste zaken uit het RSD onderzoek samen. Deze oplegnotitie is gebaseerd op het rapport dat het onderzoeksbureau De Lokale Rekenkamer

Nadere informatie

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE 22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2016 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2016 1 2. Beleidsbegroting 2016 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarplan 2015 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

Voor algemene gegevens over de opbouw en waarde van het aandelenbezit alsmede het aandeelhoudersrendement wordt verwezen naar bijlage 1.

Voor algemene gegevens over de opbouw en waarde van het aandelenbezit alsmede het aandeelhoudersrendement wordt verwezen naar bijlage 1. Memo aan onderwerp Leden van de gemeenteraad Vervreemden aandelen cyclus van Hans van den Akker dienst afdeling telefoon Datum 12 september 2011 memo Tijdens de raadsbijeenkomst van 15 december 2010 heeft

Nadere informatie

Nota Verbonden Partijen

Nota Verbonden Partijen Nota Verbonden Partijen 1 2 Inhoud 1 Visie 5 1.1 Visie en doelstellingen 6 2 Wettelijk kader 7 2.1 2.2 2.3 Wettelijk kader Indeling verbonden partijen Beleidsruimte 8 8 9 3 Beleid 11 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Nadere informatie

Onderzoek exploitatie zwembaden in de gemeenten Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest

Onderzoek exploitatie zwembaden in de gemeenten Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest Wassenaar Oegstgeest Voorschoten Rekenkamercommissie Onderzoek exploitatie zwembaden in de gemeenten Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest Wassenaar Voorschoten Oegstgeest Oegstgeest Aan de gemeenteraden

Nadere informatie

BEL Combinatie. De eerste geprivatiseerde gemeente van Nederland

BEL Combinatie. De eerste geprivatiseerde gemeente van Nederland BEL Combinatie De eerste geprivatiseerde gemeente van Nederland BEL Combinatie 3 De eerste geprivatiseerde gemeente van Nederland 5 Opgave Kwaliteitsmeting bestuur Gezamenlijk onderzoek naar kwaliteit

Nadere informatie

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij 2004-98 Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Bestuur, Financiën

Nadere informatie

Wie bewaakt mijn geld? Financiële controle en risicobeheersing binnen de gemeente Nuth

Wie bewaakt mijn geld? Financiële controle en risicobeheersing binnen de gemeente Nuth Wie bewaakt mijn geld? Financiële controle en risicobeheersing binnen de gemeente Nuth De taak van de raad onder het dualisme Kaders stellen (WMO, Jeugdwet, handhaving) Budgetteren (begroting) Lokale wetgeving

Nadere informatie

1. Inleiding en richtlijnen

1. Inleiding en richtlijnen NOTITIE RENTE 2017 1. Inleiding en richtlijnen 1.1 Inleiding Bij de wijzigingen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de invoering van de Vennootschapsbelasting (VPB) voor de lagere overheden

Nadere informatie

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau.

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau. 1 Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Rapportage Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008 Alphen-Chaam 7 juli 2011 W E T E N W A A R O M A L P H E N - C H A A M 2 1 Inleiding De Rekenkamercommissie

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde gemeente Eindhoven Inboeknummer 12bst01585 Dossiernummer 12.38.651 18 september 2012 Commissienotitie Betreft startnotitie over Sturen met normen: domein 'flexibiliteit'. Inleiding Op 28 augustus is in

Nadere informatie

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot)

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot) Verordening cliëntenparticipatie ISD de Kempen 2015 Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als

Nadere informatie

Jaarverslag B.V. GBE 2010 april 2011 AvA GBE 18-06 21 april 2011. Jaarverslag 2010. B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides

Jaarverslag B.V. GBE 2010 april 2011 AvA GBE 18-06 21 april 2011. Jaarverslag 2010. B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides Jaarverslag 2010 B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Algemeen...3 Aanbieding en ondertekening...4 VERSLAG VAN DE DIRECTIE Verslag van de directie...5 JAARREKENING Balans per 31 december

Nadere informatie

Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota.

Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota. Aan de raad AGENDAPUNT 6.11 Kadernota regionalisering brandweer Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota. In 2006 besloten de gemeenten Bronckhorst, Doetinchem, Montferland

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013.0006041 Addendum afwegingskader verbonden partijen ten aanzien van nieuwe toetredende partijen

Raadsvoorstel 2013.0006041 Addendum afwegingskader verbonden partijen ten aanzien van nieuwe toetredende partijen gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel 2013.0006041 Addendum afwegingskader verbonden ten aanzien van nieuwe toetredende Portefeuillehouder drs. Th.L.N. Weterings Steller mr. A.S. Tuinstra Collegevergadering

Nadere informatie

Onderwerp : Dekking afwikkeling Meerplein

Onderwerp : Dekking afwikkeling Meerplein Raadsvoorstel *Z02CFE5B97C* Aan de raad Documentnummer : INT-16-27003 Afdeling : Bedrijfsvoering Onderwerp : Dekking afwikkeling Meerplein Inleiding Op 17 april 2009 heeft de gemeente met de VoF Meerplein,

Nadere informatie

Startnotitie. Procedure vervreemding aandelen Essent. 1 Context

Startnotitie. Procedure vervreemding aandelen Essent. 1 Context Startnotitie 1 Context Op 1 juli 2008 is het groepsverbod uit de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in werking getreden. Als gevolg daarvan dient het beheer en eigendom van energienetwerken en de productie

Nadere informatie

Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting

Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting Rapportage Alphen-Chaam 02 juni 2009 R A P P O R T A G E E F F

Nadere informatie

1 oktober 2015 1 2015/AH/098

1 oktober 2015 1 2015/AH/098 Aan de leden van de commissie Bestuur Datum Bijlage Uw kenmerk Ons kenmerk 1 oktober 2015 1 2015/AH/098 Onderwerp Voorbeelden verbetermogelijkheden Verbonden partijen Geachte leden van de commissie Bestuur,

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstelinzake controleplan accountant 2013

gemeente Eindhoven Raadsvoorstelinzake controleplan accountant 2013 gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5570 Inboeknummer 13bst01755 Beslisdatum B&W 15 oktober 2013 Dossiernummer 13.42.251 Raadsvoorstelinzake controleplan accountant 2013 Inleiding Vanaf boekjaar 2010 is

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

RKC ONDERZOEKSPLAN. Weststellingwerf. Toezeggingen aan burgers en bedrijven. Oktober 2015

RKC ONDERZOEKSPLAN. Weststellingwerf. Toezeggingen aan burgers en bedrijven. Oktober 2015 ONDERZOEKSPLAN Toezeggingen aan burgers en bedrijven Oktober 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Motivatie onderzoek... 1 Aanleiding... 1 Doelstelling... 2 Vraagstelling... 2 Toetsingskader... 2 Afbakening...

Nadere informatie

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Gouwe-Rijnland (BSGR), gelet op: Artikel 212 van de Gemeentewet; Het Waterschapsbesluit;

Nadere informatie

Begroting 2015. Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar (IWGM)

Begroting 2015. Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar (IWGM) Begroting 2015 Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar (IWGM) Gennep, 08-05-2014 1 Inhoud Inleiding 3 2015 4 Paragrafen 5 Programmabegroting 2015 7 Toelichting programmabegroting 8

Nadere informatie

Collegevoorstel BEDRIJFSVOERING. Ja, zonder beperkingen Dienstverlening. Afdeling Bedrijfsvoering. Pilot verloning payroll bij de WAA

Collegevoorstel BEDRIJFSVOERING. Ja, zonder beperkingen Dienstverlening. Afdeling Bedrijfsvoering. Pilot verloning payroll bij de WAA zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel BEDRIJFSVOERING Reg.nr. 12-7774 B&W d.d. Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Dienstverlening DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten d.d. 12-03-2012

Nadere informatie

Voorstel regioraad. Auteur. : H.M. Bolhaar Datum : 16 februari 2011 Code : 2011/1 Reg.nr. : 11000644 Agendapunt: 10

Voorstel regioraad. Auteur. : H.M. Bolhaar Datum : 16 februari 2011 Code : 2011/1 Reg.nr. : 11000644 Agendapunt: 10 Voorstel regioraad Auteur : H.M. Bolhaar Datum : 16 februari 2011 Code : 2011/1 Reg.nr. : 11000644 Agendapunt: 10 Onderwerp : Overdracht aandelen Twence B.V. aan gemeenten. Samenvatting Voorgesteld wordt

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Meijer, Jacco FIN S3 RAD: RAD150701 woensdag 1 juli 2015 BW: BW150526 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 1 juli 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar : Jacco

Nadere informatie

In artikel 4.6. van de Financiële verordening van de gemeente Goirle is het volgende bepaald:

In artikel 4.6. van de Financiële verordening van de gemeente Goirle is het volgende bepaald: Doelmatigheidsonderzoek Verbonden Partijen 1. Inleiding In de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Goirle (ex artikel 213a GW), vastgesteld door de raad op 28-10-2003, is

Nadere informatie

Raadsplein info/debat. Voorgesteld besluit raad

Raadsplein info/debat. Voorgesteld besluit raad Raadsplein info/debat Datum 30 november 2015 onderwerp Wezo (21.15-22.30 uur) portefeuillehouder Jan Brink informant Borchers, F (Fred) 5127 eenheid/afdeling Sociale Zaken SZA Voorgesteld besluit raad

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 2.Wat willen we bereiken?

Raadsvoorstel. 2.Wat willen we bereiken? Raadsvoorstel Agendanr: CS5 Kenmerk: 15-0120932 Datum collegevergadering: 26 mei 2015 Onderwerp: jaarverslag en jaarrekening 2014 en de concept meerjarenbegroting 2016-2019 van Baanbrekers 0.Samenvatting:

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

Agenda. Openbare vergadering van. Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur. Algemeen Bestuur GR Bleizo

Agenda. Openbare vergadering van. Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur. Algemeen Bestuur GR Bleizo Agenda Openbare vergadering van Algemeen Bestuur GR Bleizo Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur Gemeente Lansingerland - Dhr. A. Abee (voorzitter) - Dhr. J. Heuvelink - Dhr. S.A.F. Fortuyn Gemeente

Nadere informatie

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: 5-2-2013 B&W-besluit nr.: 13.0096. Aanleiding: Actualisering van het in 2005 vastgestelde beleidskader Verbonden Partijen

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: 5-2-2013 B&W-besluit nr.: 13.0096. Aanleiding: Actualisering van het in 2005 vastgestelde beleidskader Verbonden Partijen RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: 5-2-2013 B&W-besluit nr.: 13.0096 Naam programma +onderdeel: Algemene dekkingsmiddelen Onderwerp: Beleidskader verbonden partijen Aanleiding: Actualisering van

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie H.L. Klomberg M. Olij

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie H.L. Klomberg M. Olij Titel Nummer 13/39 Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD Datum 15 mei 2013 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie Zienswijze over de jaarrekening 2012 van de GGD Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Projectbureau Herstructurering Glastuinbouw en Paddenstoelenteelt Bommelerwaard

Raadsvoorstel. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Projectbureau Herstructurering Glastuinbouw en Paddenstoelenteelt Bommelerwaard Gemeenteraad 25 november 2010 13 Kerkdriel, 27 september 2010 Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Projectbureau Herstructurering Glastuinbouw en Paddenstoelenteelt Bommelerwaard Beslispunten 1. Ingevolge

Nadere informatie

samenwerking regie verbonden partijen

samenwerking regie verbonden partijen Geacht raadslid, U bepaalt de hoofdlijnen van het beleid. U controleert het college. U vertegenwoordigt daarin de inwoners van Delft. Geen gemakkelijke taak. Vraagstukken zijn vaak niet binnen de eigen

Nadere informatie

Document C: Bijdrageverordening VRU 2015

Document C: Bijdrageverordening VRU 2015 Document C: Bijdrageverordening VRU 2015 Pagina 1 van 6 Besluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Veiligheidsregio Utrecht houdende vaststelling van de bijdrage van de deelnemers aan de

Nadere informatie

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering Kanttekeningen bij de Begroting 2015 Paragraaf 4 Financiering Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financieringsbehoefte = Schuldgroei... 4 3 Oorzaak van Schuldgroei : Investeringen en Exploitatietekort... 5 4 Hoe

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD VOORBLAD Onderwerp Aanwijzen accountant voor de verslagjaren 2013-2016 SIS-nummer Agendering (advies Griffie) PS2013-99 Commissie AFW 6 februari 2013 Provinciale Staten 13 februari 2013 Behandelwijze x

Nadere informatie

OVEREENKOMST tussen Stichting Prioriteit DIM Vastgoed en Holding Partex East BV en Holding Partex West BV en DIM Vastgoed NV

OVEREENKOMST tussen Stichting Prioriteit DIM Vastgoed en Holding Partex East BV en Holding Partex West BV en DIM Vastgoed NV OVEREENKOMST tussen Stichting Prioriteit DIM Vastgoed en Holding Partex East BV en Holding Partex West BV en DIM Vastgoed NV PARTIJEN: 1. Stichting Prioriteit DIM Vastgoed, statutair gevestigd te Breda,

Nadere informatie

De Drieslag, een streep er door. en verder gaan

De Drieslag, een streep er door. en verder gaan 2012 De Drieslag, een streep er door. en verder gaan College van B&W Gemeente Ommen 14-3-2012 Inhoud Leeswijzer...2 Hoofdstuk 1 Wat was het doel...2 Hoofdstuk 2 Wat is er bereikt...2 Hoofdstuk 3 Wat is

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI)

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-12-2015 15-097 Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) Aan de raad, Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst

Nadere informatie

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 2 e tussentijdse rapportage 2012 Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 1 Inhoudsopgave 1. Aanbieding... 3 2. Inleiding... 3 2.1. Doelstelling Willemsoord... 3 2.2. Toelichting in algemene zin op

Nadere informatie

BEGROTING 2014. Paragraaf Verbonden partijen. Bestuurlijk belang: zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur,

BEGROTING 2014. Paragraaf Verbonden partijen. Bestuurlijk belang: zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur, BEGROTING 2014 Paragraaf Verbonden partijen Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Bedrijfsvoering, afdelingshoofd Beleid en Regie Inleiding Het Besluit Begroting en Verantwoording n (BBV) verstaat

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 6.9

Aan de raad AGENDAPUNT 6.9 Aan de raad AGENDAPUNT 6.9 Treasurystatuut 2010 Voorstel: het Treasurystatuut 2010 vaststellen. Inleiding In februari 2009 hebben wij u geïnformeerd over de treasury bij onze gemeente. Aanleiding hiervoor

Nadere informatie

rapport Rekenkamercommissie inzake strand

rapport Rekenkamercommissie inzake strand Hill INI I U115/00598 Illinium Ciller ÇASTRICUM Akersloot B ak k u m Castricum Aan de Rekenkamercommissie Castricum L i m m en de Woude Afdeling Staf Contactpersoon LP. 't Hart Telefoonnummer 0619429635

Nadere informatie

VERBONDEN PARTIJEN artikel 1 en artikel 5

VERBONDEN PARTIJEN artikel 1 en artikel 5 Hoofdstuk 1 BBV Artikel 1-6 Algemene bepalingen VERBONDEN PARTIJEN artikel 1 en artikel 5 Vraag 13 van deel 7 (vóór apr05) Is een artikel 82 commissie een verbonden partij volgens het BBV? Een artikel

Nadere informatie

Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Ferwert, 11 december 2013 Op meerdere

Nadere informatie

Advies: Akkoord te gaan met de in bijgevoegde brief aangegeven technische wijzigingen en deze ter besluitvorming aan de raad voor te leggen

Advies: Akkoord te gaan met de in bijgevoegde brief aangegeven technische wijzigingen en deze ter besluitvorming aan de raad voor te leggen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: G. Kraaijkamp Tel.nr.: 0620094919 Nummer: 14A.00445 Datum: 27 mei 2014 Team: Onderwijs, Welzijn & Zorg Tekenstukken: Ja Persoverleg:

Nadere informatie

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan Aan Adres het CDA Oostzaan t.a.v. de heer E. de Jong Kerkbuurt 44 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan Telefoon 075-684 7777 Fax 075-684 7778 E-mail

Nadere informatie

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 *ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 Agendanr. 13. Aan de Raad No.ZA.15-33292/DV.15-498, afdeling Samenleving. Sellingen, 18 juni 2015 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2014, Actualisatie

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 11-12-2013 Onderwerp Programma en portefeuillehouder Inkoopsamenwerking decentralisaties Zaanstreek-Waterland, Regeling Zonder Meer Anna

Nadere informatie

Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond

Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond Overleg: Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond Datum vergadering: 12 december 2013 Agendapunt nr.: 18 Onderwerp: Voorstel Regionale Inkoop Rotterdam Gevraagde beslissing:

Nadere informatie

gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; b e s l u i t :

gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; b e s l u i t : De Drechtraad gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, alsmede artikel 30, eerste

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 6 mei 2015

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 6 mei 2015 No.: Portefeuillehouder: G.J. Harmsen Afdeling: Openbaare Werken Behandelaar: M.L.F. de Bruijn De raad van de gemeente Tholen Tholen, 6 mei 2015 Onderwerp: Consultatie over ontwerpbesluit AB OLAZ met betrekking

Nadere informatie

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 In het Slotdocument van het VGS-congres 2013 Gemeentesecretaris in Veiligheid staat een leidraad voor

Nadere informatie

Raadsvergadering, 9 december 2008. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Samenvoeging GGD Eemland en GGD Midden- Nederland

Raadsvergadering, 9 december 2008. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Samenvoeging GGD Eemland en GGD Midden- Nederland Raadsvergadering, 9 december 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 274 Agendapunt: 9 Datum: 18 november 2008 Onderwerp: Samenvoeging GGD Eemland en GGD Midden- Nederland Onderdeel raadsprogramma: - Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Overbetuwe Onderzoeksopzet Decentralisaties jeugdzorg en Wmo/AWBZ (2 D s)

Rekenkamercommissie Overbetuwe Onderzoeksopzet Decentralisaties jeugdzorg en Wmo/AWBZ (2 D s) Rekenkamercommissie Overbetuwe Onderzoeksopzet Decentralisaties jeugdzorg en Wmo/AWBZ (2 D s) 1. Aanleiding voor het onderzoek De decentralisaties van de jeugdzorg, de extramurale AWBZ-taken en taken op

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Dividendbeleid voor deelnemingen Reg.nummer: 2013/109710

Raadsstuk. Onderwerp: Dividendbeleid voor deelnemingen Reg.nummer: 2013/109710 Raadsstuk Onderwerp: Dividendbeleid voor deelnemingen Reg.nummer: 2013/109710 1. Inleiding Haarlem heeft aandelen in enkele vennootschappen, zogenoemde deelnemingen. Met het deelnemen in het kapitaal van

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.;

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.; GROENALLIANTIE MIDDEN-HOLLAND e.o. Instructie voor de secretaris voor de Groenalliantie Midden-Holland e.o. Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.; in

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert

Jaarverslag 2015. Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert Jaarverslag 2015 Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert Voorwoord Hierbij bied ik u het jaarverslag 2015 aan. Een jaar waarin de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) aanzienlijk is doorontwikkeld

Nadere informatie

KEMPEN BEWAARDER DAOF B.V. JAARBERICHT 2011 TE AMSTERDAM. Beethovenstraat 300 1077 WZ Amsterdam KAMER VAN KOOPHANDEL NR 34279561

KEMPEN BEWAARDER DAOF B.V. JAARBERICHT 2011 TE AMSTERDAM. Beethovenstraat 300 1077 WZ Amsterdam KAMER VAN KOOPHANDEL NR 34279561 KEMPEN BEWAARDER DAOF B.V. TE AMSTERDAM JAARBERICHT 2011 KEMPEN BEWAARDER DAOF B.V. Beethovenstraat 300 1077 WZ Amsterdam KAMER VAN KOOPHANDEL NR 34279561 INHOUDSOPGAVE 1 VERSLAG VAN DE DIRECTIE 3 1.1

Nadere informatie

Benoemingen verbonden partijen

Benoemingen verbonden partijen Openbaar Onderwerp Benoemingen verbonden partijen Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting In verband met de installatie van het nieuwe college

Nadere informatie

Vergadering: 16 december 2014 Agendanummer: 7

Vergadering: 16 december 2014 Agendanummer: 7 Vergadering: 16 december 2014 Agendanummer: 7 Status: Opinierend Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar L.W. Top, 0595-447716 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. ) L.W. Top Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Gemeente Rotterdam 2 6 JAN 2010. College van Burgemeester en Wethouders. Gemeenteraad Rotterdam

Gemeente Rotterdam 2 6 JAN 2010. College van Burgemeester en Wethouders. Gemeenteraad Rotterdam Gemeente Rotterdam College van Burgemeester en Wethouders College van Burgemeester en Wethouders Bezoekadres: Stadhuis Coolsingel 40 Rotterdam Postadres: Postbus 70012 3000 KP Rotterdam Website: www.rotterdam.nl

Nadere informatie

Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer

Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer 1 december 2014, eindversie ten behoeve van de ondertekening door de vertegenwoordigers van het het openbaar lichaam Stadsregio Amsterdam, de gemeenten

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Zeeland Seaports

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Zeeland Seaports Algemene Vergadering van Aandeelhouders Zeeland Seaports datum vergadering: 19 december 2014 agendapunt: datum stuk: onderwerp: vennootschapslening ZSP aan WarmCO2 Inleiding Begin 2013 was de continuïteit

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 Principles of Fund Governance Pag. 1/5 1. INLEIDING Commodity Discovery Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder

Nadere informatie

Raadsvoorstel 19 december 2013 AB13.01002 RV2013.114

Raadsvoorstel 19 december 2013 AB13.01002 RV2013.114 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 19 december 2013 AB13.01002 RV2013.114 Gemeente Bussum Instemmen met de uitkomsten evaluatie meerjarenafspraak tussen N.V. Sportfondsen

Nadere informatie

P R O V 1 N su È F R VS l! Ä N. Doe. nr.: Class, nr. * Ingek.: AfdelirrT. Beh. door; Afd. Hoofd AWB.. weken. voor kenn isg. aangenomen/tel.

P R O V 1 N su È F R VS l! Ä N. Doe. nr.: Class, nr. * Ingek.: AfdelirrT. Beh. door; Afd. Hoofd AWB.. weken. voor kenn isg. aangenomen/tel. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Gedeputeerde Staten van Fryslan Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Datum 18 december 2014 Betreft Begroting

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group N.V., te houden op donderdag 30 april 2015 om 14.00 uur in het Novotel, Europaboulevard 10 te Amsterdam 1. Opening

Nadere informatie

Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid

Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid Plan van aanpak Rekenkamer Maastricht februari 2007 1 1. Achtergrond en aanleiding 1 De gemeente Maastricht wil maatschappelijke doelen bereiken.

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille.

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille. gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 12BST02184 Beslisdatum B&W Dossiernummer RaadsvoorstelMeerjaren Investeringsprogramma 2013 na MKBA Inleiding De gemeente Eindhoven wil blijvend investeren in

Nadere informatie

REGELING AMBTELIJKE ORGANISATIE GEMEENTE HILLEGOM. Vastgesteld in vergadering van het college van de gemeente Hillegom op 5 oktober 2004, B&W nummer..

REGELING AMBTELIJKE ORGANISATIE GEMEENTE HILLEGOM. Vastgesteld in vergadering van het college van de gemeente Hillegom op 5 oktober 2004, B&W nummer.. REGELING AMBTELIJKE ORGANISATIE GEMEENTE HILLEGOM Vastgesteld in vergadering van het college van de gemeente Hillegom op 5 oktober 2004, B&W nummer.. HOOFDSTUK 1 Artikel 1 De structuur van de ambtelijke

Nadere informatie

Werken met commissies

Werken met commissies Werken met commissies Inleiding De Raad van Commissarissen van Maasvallei streeft in het kader van good governance naar transparantie en het zo goed mogelijk invullen van haar rol als toezichthouder op

Nadere informatie

*ZEA2654F7F9* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015

*ZEA2654F7F9* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 *ZEA2654F7F9* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 Agendanr. 9. Aan de Raad No.ZA.15-36174/DV.15-563, afdeling Samenleving. Sellingen, 10 december 2015 Onderwerp: Gemeenschappelijke regeling Beschermd

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie