Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen"

Transcriptie

1 Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen Stoppen of doorgaan Een analyse van de financiële en bestuurlijke risico s betreffende verbonden partijen van de gemeente Schiedam 1

2 Colofon De Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen De Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen heeft een onafhankelijke positie zowel binnen de gemeente Schiedam als de gemeente Vlaardingen. Zij beoogt door het (laten) doen van onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gemeentelijk beleid en beheer, de controlerende taak van de gemeenteraden te versterken. Samenstelling Rekenkamercommissie De commissie bestaat uit de volgende leden: De heer P. Buisman, voorzitter Mevrouw drs. K. Meijer en de heer drs. Th. Bartelse als externe leden De raadsleden: De heer K.J. Borsboom De heer R.L. Dries De heer dr. R.J.H. Gilsing De heer R. van Harten Secretaris is de heer J. Pegtel Gegevens over het onderzoek Het onderzoek is verricht door: dr. L.Th. (Leon) van den Dool drs. J.M. (Stan) van de Laar Beiden zijn van PricewaterhouseCoopers Advisory (adviesgroep Binnenlands Bestuur). 2

3 Inhoud Inleiding Wie zijn de verbonden partijen van Schiedam Feitelijke bevindingen verbonden partijen Enkele verbonden partijen nader belicht Conclusies en aanbevelingen Bijlagen: A Normenkader per verbonden partij B Overzicht van geïnterviewde personen C Overzicht van geraadpleegde documentatie

4 4

5 Voorwoord Stoppen of doorgaan? is een speelse titel met drie betekenissen: Ten eerste heeft de titel betrekking op de aanleiding voor dit vooronderzoek. In het onderzoeksprogramma 2006 van de Rekenkamercommissie is namelijk voorzien in het verrichten van een uitgebreid onderzoek naar de ONSgroep. De commissie heeft bij nadere afweging besloten eerst meer te weten te willen komen door een vooronderzoek (een quick scan) uit te voeren naar alle met de ONSgroep te vergelijken partijen. Hierdoor zou de Rekenkamercommissie niet alleen zichzelf, maar ook de gemeenteraden meer zicht verschaffen op de zogenaamde verbonden partijen. De commissie heeft daartoe geprobeerd de regelingen die er zijn in beeld te brengen en een antwoord te zoeken op vragen zoals: Wat zijn verbonden partijen?, Welke organisaties zijn dat dan? en "welke risico's zijn hier voor de gemeenten aan verbonden." De Rekenkamercommissie zou na afloop van het onderzoek kunnen besluiten om een nader onderzoek in te stellen ( doorgaan ) of het er bij laten ( stoppen ) naar een of meer verbonden partijen. De Rekenkamercommissie heeft naar aanleiding van de resultaten van deze quick scan, in haar onderzoekprogramma 2007 voorzien een nader onderzoek te kunnen doen naar de ONSgroep. Ten tweede geeft het onderzoek een overzichtelijke en volledige doorkijk naar alle verbonden partijen. Vanuit dit inzicht heeft de gemeenteraad de keus vast te stellen of een en ander in voldoende mate is en of hij voldoende wordt geïnformeerd over de bestuurlijke en financiële risico s van met de gemeente verbonden partijen. De gemeenteraad kan zich nu de vraag stellen: Willen we doorgaan met de huidige wijze van informeren over verbonden partijen of moeten we stoppen en tot een andere vorm van informatieverstrekking komen?. Mogelijk leidt dit onderzoek zelfs tot andere inzichten met betrekking tot het doorgaan op basis van de huidige afspraken met bepaalde verbonden partijen. Daarnaast staat voor de gemeenteraad de weg open om aan de Rekenkamercommissie een extra onderzoeksvraag te stellen met betrekking tot één of meer verbonden partijen. Dus ook hier stoppen of doorgaan. Bij het lezen en op waarde schatten van het rapport dient u zich wel te realiseren dat het een quick scan betreft, waarbij niets meer en niets minder dan het spreekwoordelijke tipje van de sluier is opgelicht. De research en rapportage voor de quick-scan is onder verantwoordelijkheid van de Rekenkamercommissie uitgevoerd door de adviesgroep Binnenlands Bestuur van PricewaterhouseCoopers Advisory. Gestreefd is een zo compact mogelijke vorm van rapportage te kiezen om u inzicht in de verbonden partijen te geven. Bij enkele verbonden partijen hebben we gemeend verder te moeten gaan en is meer tijd besteed aan interviews en het bestuderen van documenten. Al met al geeft het rapport een antwoord op wat verbonden partijen zijn, welke er zijn en welke risico s er, naar de mening van de commissie, in eerste aanleg zijn. Te denken valt dan aan financiële risico s, maar ook aan bestuurlijk-juridische risico s. Op eenvoudige wijze is dit inzichtelijk gemaakt. Hetgeen het derde aspect bij stoppen of doorgaan betreft, namelijk het visualiseren van de bevindingen per verbonden partij. Hiervoor is de zogenaamde 5

6 stoplichtenmethode gehanteerd. In hoofdstuk 2 kunt u hier alles over lezen. Wij hopen dat de wijze waarop de risico s in beeld zijn gebracht, u uitnodigen ook de begeleidende teksten te lezen, deze geven een veel betere indruk. Per gemeente is een rapport samengesteld. De Rekenkamercommissie is van mening met de twee rapporten de gemeenteraden van Vlaardingen en Schiedam een handvat te bieden voor meer inzicht in en controle op de verbonden partijen. Daarnaast wordt een aantal aanbevelingen gedaan. Zijn we er in geslaagd datgene wat is geregeld goed in beeld te brengen? De commissie vindt van wel, maar de beoordeling is natuurlijk aan u, als lezer van het rapport. P. Buisman Voorzitter Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen 6

7 Inleiding Achtergrond en aanleiding 1.01 De Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen heeft besloten tot het (laten) uitvoeren van een quick scan naar verbonden partijen, vooruitlopend op een definitieve beslissing over een eventueel diepteonderzoek naar één of meerdere verbonden partijen Verder acht de Rekenkamercommissie het wenselijk, niet alleen voor haarzelf, maar bovenal voor de gemeenteraad, in kaart te brengen welke verbonden partijen er zijn en wat het financieel en bestuurlijk belang is dat daarmee is gemoeid Onder verbonden partijen wordt in het algemeen de bestuurlijke én financiële deelneming van een gemeente in gemeenschappelijke regelingen, samenwerkingsverbanden, N.V. s / B.V. s en eventueel stichtingen en verenigingen verstaan. De verbonden partijen voeren meestal beleid uit voor de gemeente De informatieverstrekking over deelnemingen en andere partijen waarmee de gemeente een financiële en bestuurlijke relatie heeft, werd door het Rijk als niet voldoende ervaren. Een reden daarvoor is dat het aantal relaties van gemeenten met dergelijke partijen de laatste jaren sterk is toegenomen. Om de gemeenteraad voldoende inzicht te bieden in verbonden partijen is daarom in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten 1 (BBV) onder andere het volgende opgenomen: 1.05 Gemeenten hebben de verplichting om in hun begroting een paragraaf te wijden aan verbonden partijen (artikel 9, lid 2 BBV). Conform artikel 15 van het BBV dient deze paragraaf in ieder geval te bevatten: a. De visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen in de begroting. b. De beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen Bij de jaarstukken (productenrealisatie) dient in de lijst van verbonden partijen (artikel 67 BBV), ten minste de volgende informatie te worden verstrekt omtrent de verbonden partijen (artikel 69 BBV): a. de naam en vestigingsplaats; b. het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt; c. de veranderingen die zich hebben voorgedaan gedurende het begrotingsjaar in het belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft; d. het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar; 1 Circulaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 17 januari

8 e. het resultaat van de verbonden partij Uit de begroting en jaarrekening van de gemeente Schiedam blijkt dat er over 17 verbonden partijen wordt gerapporteerd. Hierbij is door de Rekenkamercommissie de vraag gesteld of deze rapportages wel voldoende zijn voor een kwalitatief goede aansturing, controle en verantwoording om daarmee de bestuurlijke en financiële risico s te beheersen De rolverdeling in het duale stelsel tussen college en raad is bij de beheersing van risico s van verbonden partijen geen eenvoudige opgave. Terecht vraagt u daarvoor aandacht in dit onderzoek Daarom is PricewaterhouseCoopers Advisory (adviesgroep Binnenlands Bestuur) gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de eventuele financiële en bestuurlijke risico s voor de gemeente, op basis van de beleidsvoering van deze verbonden partijen. Doel- en vraagstelling 1.10 De doelstelling van dit onderzoek is het beantwoorden van de onderzoeksvraag die door de Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen in drie delen uiteengezet is: a. Welke verbonden partijen kent de gemeente Schiedam en welk financieel en bestuurlijk belang vormen zij? b. Zijn er eventueel risico s voor de gemeenten aan te geven als gevolg van aan de gemeenten gerelateerde verbonden partijen? c. Zo ja, inventariseer deze en doe zo mogelijk aanbevelingen voor bijvoorbeeld diepteonderzoek? 1.11 De Rekenkamercommissie wil door middel van een onderzoek voor de gemeenteraad en zichzelf inzichtelijk maken: a. welke verbonden partijen er actief zijn; b. het aantal en de omvang van de verbonden partijen; c. de reden dat de gemeente Schiedam met de betreffende partijen een verbinding is aangegaan; d. hoe de aansturing van de zijde van de gemeenten verloopt (door de gemeenteraad en het college); e. de kwaliteit van die sturing; f. hoe er toezicht wordt gehouden op de besturen van verbonden partijen door het college; g. hoe er verantwoording wordt afgelegd door de besturen van verbonden partijen; 8

9 h. wanneer het tijdstip waarop, de mate waarin en de wijze waarop de gemeenteraden worden geïnformeerd over de verbonden partijen Specifiek ten aanzien van de risico s heeft de Rekenkamercommissie aangegeven te willen weten: a. welke financiële risico s er voor de gemeenten zijn; b. welke bestuurlijke risico s lopen de gemeenten De reikwijdte van het onderzoek beperkt zich tot het beantwoorden van voornoemde onderzoeksvragen. In onderliggende rapportage zijn per verbonden partij van de gemeente Schiedam de bevindingen gepresenteerd. Daarbij is in meer algemene zin stilgestaan bij de onderzoeksvragen en de mogelijkheden tot verbetering van de kwaliteit van de aansturing, het toezicht, de verantwoording en de informatievoorziening van de gemeente Schiedam De feitelijke bevindingen omtrent de relatie tussen de gemeente Schiedam en de aan haar verbonden partijen (overzichtstabellen / normenkader) zijn in een separate bijlage opgenomen. Aanpak 1.15 Het onderzoek is uitgevoerd op basis van een inventariserende quick scan. Daarbij is de onderstaande aanpak gevolgd Een vertegenwoordiging van de Rekenkamercommissie heeft (in bijzijn van PwC) een startbijeenkomst gehouden met de gemeentesecretaris a.i. van Schiedam. Vervolgens is er op basis van de onderzoeksvragen een normenkader opgesteld (zie hiervoor hoofdstuk 2). Per verbonden partij zijn diverse documenten bestudeerd, in de bijlage treft u een overzicht van de bestudeerde documenten aan. Vervolgens zijn de betrokken ambtenaren van de gemeente Schiedam die nauw betrokken zijn bij de betreffende verbonden partijen geïnterviewd. De resultaten van de deskresearch en de interviews treft u per verbonden partij aan in de bijlagen De Rekenkamercommissie heeft na bestudering van de gegevens per verbonden partij een beknopte nadere analyse laten uitvoeren naar specifieke elementen van twee verbonden partijen. Het ging hierbij om N.V. ONS Houdstermaatschappij en Midgard B.V Per verbonden partij is voor de onderzoeksvragen een stoplicht ontwikkeld, zodat snel inzichtelijk is waar de risico s aanwezig zijn. Ter onderbouwing is een overzichtstabel met steekwoorden opgesteld. 9

10 Leeswijzer 1.19 Voor een snel begrip van de essentie van dit rapport verwijzen wij de lezer naar de doelen vraagstelling op pagina 8 en 9. Vervolgens is in de overzichtstabel in hoofdstuk 2 op overzichtelijke wijze de risicoanalyse voor de verbonden partijen in beeld gebracht. Voor een nadere beknopte onderbouwing kunt u vervolgens de tabel op de daaropvolgende pagina s raadplegen. De conclusies en aanbevelingen treft u aan in hoofdstuk 4. Detailinformatie per verbonden partij is opgenomen in de bijlagen. 10

11 1 Wie zijn de verbonden partijen van Schiedam Wat verstaan we onder verbonden partijen? 1.01 De relaties van gemeenten met andere partijen, zoals NV s, BV s, gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen zijn sterk toegenomen. Daarmee is de behoefte aan inzicht in deze relaties gestegen, evenals de behoefte aan een duidelijk onderscheid Verbonden partijen zijn in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV, 17 januari 2003), gedefinieerd als: Een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de provincie onderscheidenlijk gemeente een bestuurlijk én financieel belang heeft Onder de kernwoorden financieel belang en bestuurlijk belang wordt het volgende verstaan binnen het BBV: - Financieel belang: een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. - Bestuurlijk belang: zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht Binnen dit onderzoek zijn enkel die verbonden partijen betrokken die voldoen aan deze definitie uit het BBV. Er moet derhalve zowel sprake zijn van een financieel als bestuurlijk belang Stichtingen en verenigingen die jaarlijks een bijdrage, bijvoorbeeld in de vorm van een subsidie van de gemeente ontvangen, maar waaraan geen andere financiële verplichtingen zitten met een juridische afdwingbaarheid, zijn op basis van voorstaande definitie dus geen verbonden partij. Ook al heeft de gemeente een eventuele morele verplichting tot betaling in geval van financiële problemen. Verbonden partijen gemeente Schiedam 1.06 Op basis van voorstaande definitie komen we voor de gemeente Schiedam per 1 oktober 2006 tot het volgende overzicht van verbonden partijen c.q. publiek- en privaatrechtelijke rechtspersonen waarin de gemeente participeert. Deze verbonden partijen zijn betrokken in de quick scan: 11

12 Publiekrechtelijke rechtspersonen: a. Gemeenschappelijke Regeling Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR) b. Gemeenschappelijke Regeling Financieel Koepelschap Buitenstedelijke Openluchtrecreatie c. Gemeenschappelijke Geneeskundige Gezondheidsdienst Nieuwe Waterweg Noord d. Openbaar Lichaam Volwassen Educatie Rijnmond (OLIVER) e. Recreatieschap Midden Delfland f. Regionale Organisatie Gehandicaptenvoorzieningen Nieuwe Waterweg Noord g. Regionale Brandweer Waterweg h. Stadsregio Rotterdam i. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Privaatrechtelijke rechtspersonen: j. N.V. Bank Nederlandse Gemeenten k. B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides l. N.V. Eneco m. N.V. ONS Houdstermaatschappij (waaronder Irado N.V.) n. Vernieuwde Stad verwerving B.V. o. Kommun B.V. p. Midgard Beheer B.V. q. Wijkontwikkelingsmaatschappij Groenoord B.V Ten opzichte van het overzicht van verbonden partijen in de begroting 2006 van de gemeente Schiedam, is in deze quick scan alleen de N.V. Afvalverwerking Rijnmond niet betrokken, omdat de aandelen daarin in voorjaar 2006 zijn verkocht. Op basis van het strikt hanteren van de definitie van een verbonden partij, zijn geen mutaties in verbonden partijen tussen begroting en betrokkenheid in quick scan aangebracht: Naam verbonden partij Begroting 2006 Quick Scan Veiligheidsregio Rotterdam-Rijmond X X N.V. ONS Houdstermaatschappij X X N.V. Eneco X X N.V. Afvalverwerking Rijnmond (aandelen verkocht maart 2006) X --- Stadsregio Rotterdam X X Regionale Brandweer Nieuwe Waterweg Noord X X Regionale Organisatie Gehandicaptenvoorzieningen Nieuwe Waterweg Noord X X Recreatieschap Midden Delfland X X Openbaar Lichaam Volwassen Educatie Rijnmond (OLIVER) X X 12

13 Naam verbonden partij Begroting 2006 Quick Scan Gemeenschappelijke Geneeskundige- en Gezondheidsdienst (GG&GD) Nieuwe Waterweg Noord X X Financieel Koepelschap Buitenstedelijke Openluchtrecreatie X X Gemeenschappelijk Bezit Evides B.V. X X Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR) X X N.V. Bank Nederlandse Gemeenten X X Vernieuwde Stad verwerving B.V. X X Kommun B.V. X X Midgard Beheer B.V. X X Wijkontwikkelingsmaatschappij Groenoord B.V. X X 1.08 Een bijzondere positie in deze quick scan neemt de Gemeenschappelijke Regeling Halt Rotterdam-Rijnmond in. Deze GR is formeel per 1 maart 2006 opgericht te Rotterdam. Gezien de beperkte historie en de nog uit te werken (financiële) constructie van deze regeling, is deze verbonden partij in dit rapport niet uitgewerkt aan de hand van het normenkader. Achterin de bijlage is een korte schets van de regeling opgenomen. Het normenkader 1.09 Ten behoeve van de quick scan is een normenkader opgesteld, welke per verbonden partij is ingevuld (zie bijlagen) op basis van deskresearch en interviews. Dit normenkader is, naast een aantal algemene kenmerken zoals naam, vestigingsplaats, juridische vorm en een omschrijving van de activiteiten, samengesteld uit een aantal normen per onderzoeksvraag: In hoeverre vormen verbonden partijen en het door hen uitgevoerde beleid een financieel risico voor (de begroting van) de gemeente Schiedam? 1.10 Om een uitspraak over deze onderzoeksvraag te kunnen doen, dient met name inzicht te worden verkregen in de aard en omvang van de financiële relatie tussen de gemeente en de aan haar verbonden partijen. Daarnaast is uiteraard ook de financiële positie van de verbonden partij zelf relevant. Daarom zijn in het normenkader ten opzichte van deze vraag de volgende normen opgenomen: - Wat is de omvang van de financiële relatie tussen de gemeente en de verbonden partij? En is deze relatie stabiel? - Wat is de omvang van deze relatie ten opzichte van de totale gemeentelijke begroting? Is deze omvang substantieel? 13

14 - Betreft de financiële bijdrage van de gemeente aan de verbonden partij een aanzienlijk deel van de totale gemeentelijke bijdragen aan verbonden partijen? - Beschikt de verbonden partij over voldoende eigen vermogen? Neemt dit eigen vermogen toe of af? - Wat is de omvang van het vreemd vermogen van de verbonden partij? Neemt dit vreemd vermogen toe of af? - Is het resultaat van de verbonden partij (structureel) positief of negatief? - In welke mate is de rekening van de verbonden partij in lijn met de vooraf goedgekeurde begroting? Is er sprake van onder- of overbesteding? In hoeverre vormen verbonden partijen en het door hen uitgevoerde beleid een bestuurlijk risico voor de gemeente Schiedam? Over welke (bestuurlijke) mogelijkheden tot beleidsbeïnvloeding beschikt de gemeente Schiedam? 1.11 Het antwoord op deze onderzoeksvraag wordt met name gevormd uit het inzicht in de wijze waarop de verbonden partij (bestuurlijk) is georganiseerd en welke rol de gemeente Schiedam daarbinnen vervult. Daartoe zijn onderstaande vragen in het normenkader opgenomen: - Hoe is de bestuurlijke structuur van de verbonden partij vorm gegeven en welke rol speelt de gemeente Schiedam daarbinnen? - Wat is het aandeel van de financiële inbreng van de gemeente Schiedam ten opzichte van het totale budget van de verbonden partij? - In welke mate is er sprake van informele contactmomenten tussen verbonden partij en gemeente? - Zijn er prestatieafspraken geformuleerd en zijn deze helder voor bestuurder / ambtenaar? - Is er een toetsingskader afgesproken tussen gemeente en verbonden partij? - Hoe wordt de kwaliteit van de (politiek-bestuurlijke) sturing beoordeeld door de ambtelijke organisatie? En wat is eventueel het effect van deze sturing? - In welke mate heeft de gemeenteraad aandacht voor de verbonden partij? - Is er recentelijk sprake geweest van een tegenstelling binnen het bestuur van de verbonden partij, eventueel uitmondend in een conflict of crisis? - Hoe hoog is de maatschappelijke impact van de (taken van de) verbonden partij? 14

15 - Op welke basis worden de kosten van de verbonden partij verdeeld over de participanten in de samenwerking? In welke mate, op welke wijze en op welk moment wordt de gemeenteraad van Schiedam geïnformeerd over de verbonden partijen? 1.12 Deze onderzoeksvraag vraagt om meer inzicht in de informatieverstrekking vanuit de verbonden partij in de richting van de gemeente. Daarom is een antwoord op onderstaande vragen wenselijk en zijn deze derhalve in het normenkader opgenomen: - Wat is de frequentie van informatieverstrekking? Is daarbij voldaan aan de minimum vereisten (rekening en begroting)? - Op welk tijdstip is de rekening aangeleverd? Is dit gebeurd binnen 6 maanden na einde van het boekjaar? - Is de procesgang rondom de begrotingssystematiek goed verlopen? Is er mogelijkheid tot politieke inspraak op een conceptbegroting? - Is de gemeenteraad tijdig geïnformeerd in geval van financiële mee- / tegenvallers? - Blijkt uit de rapportages van de verbonden partij de financiële consequenties, specifiek voor de gemeente Schiedam? 1.13 Naast voorstaande onderdelen uit het normenkader is daarbinnen bovendien de ruimte gecreëerd om aandacht te schenken aan eventuele toekomstige ontwikkelingen en andersoortige aandachtspunten, die van invloed (kunnen) zijn op het financiële en bestuurlijke risico voor de gemeente Schiedam. 15

16 16

17 2 Feitelijke bevindingen verbonden partijen De beleidscontext en bestaande afspraken rondom verbonden partijen 2.01 De quick scan en de op basis daarvan te formuleren conclusies dienen in het juiste perspectief te worden geplaatst ten aanzien van de beleidsuitgangspunten en lopende ontwikkelingen in relatie tot verbonden partijen Enerzijds is in regioverband (Rotterdam-Rijnmond) vanuit de kring van gemeentesecretarissen rond 2001 het initiatief genomen om te komen tot een juridische en financiële werkgroep gemeenschappelijke regelingen. Dit met het oog op de teruglopende inkomsten vanuit het Rijk versus de forse toename van de bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen De werkgroepen hebben zich namens alle 18 deelnemende gemeenten het volgende ten doel gesteld: Onderzoeken wat de juridische mogelijkheden zijn en welke maatregelen op organisatorisch en financieel vlak mogelijk zijn om meer invloed te kunnen uitoefenen op het beleid en beheer van de gemeenschappelijke regelingen. En daartoe tevens aanbevelingen doen De bevindingen van de werkgroepen leiden samengevat op een viertal items tot (potentiële) maatregelen om de financiële en beleidsmatige sturing van de gemeente ten aanzien van de gemeenschappelijke regelingen te verbeteren: 1. Besturingsfilosofie 2.05 Er zijn voorstellen gedaan om bijvoorbeeld raadsleden niet langer te laten participeren in Algemene en Dagelijkse Besturen van gemeenschappelijke regelingen. Zodoende zou meer recht gedaan worden aan de dualistische verhoudingen, waarin de raad een controlerende taak vervult richting het college. Het college is op haar beurt verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de gemeentelijke taken, waaronder dus de taken die in een gemeenschappelijke regeling zijn ondergebracht. Tot op heden zijn hierover nog geen bindende uitspraken gedaan door raadscommissie en gemeenteraad. 2. Heldere structuur en transparantie 2.06 Sinds circa 4 jaar is tussen de 18 deelnemende gemeenten in de regio de afspraak gemaakt om in ieder geval voor die gemeenschappelijke regelingen waarin men allen tezamen participeert, de regel te hanteren dat de jaarlijkse bijdrage aan de verbonden partij bij ongewijzigd beleid maximaal stijgt met het percentage gebaseerd op het accrès gemeentefonds Sommige gemeenten hanteren dit percentage voor alle aan hen verbonden partijen. 17

18 Waarmee men niet langer voor onnodige verrassingen komt te staan voor wat financiële tegenvallers betreft. Alleen bij extra toegevoegde taken van de gemeenschappelijke regeling voor de gemeente kan een extra budget bovenop de indexering worden toegekend Over de reserves en voorzieningen die een verbonden partij kan vormen wordt voorgesteld om deze overschotten voortaan in principe terug te laten vloeien naar de deelnemende gemeenten en niet langer in de verbonden partij te laten zitten Van nieuwe gemeenschappelijke regelingen wordt voortaan een helderdere rapportage en verantwoording verwacht. In zowel begroting als rekening moet het wettelijk, basis en maatwerk takenpakket zichtbaar worden én dient een koppeling te worden aangebracht tussen deze taken enerzijds en de daaraan toegerekende kosten anderzijds (kostenverdeelstaat). Door deze transparantie kunnen vermoedens en gevoelens van wij betalen te veel voorkomen worden. 3. Invloed uitoefenen 2.10 Om meer te komen tot een eenduidige stelling name vanuit de participerende gemeenten richting een verbonden partij is het wenselijk om één gemeente als coördinator voor deze partij aan te wijzen; de centrumgemeente. Deze gemeente geeft een advies-reactie af bij stukken vanuit de verbonden partij richting de andere deelnemende gemeenten. Deze gemeenten behouden daarbij wel zelf de mogelijkheid om een couleur locale te geven aan de reactie De ontwikkeling van centrumgemeenten staat qua praktische invulling nog in de kinderschoenen. De gemeente Spijkenisse onderneemt momenteel de eerste acties in de richting van de DCMR om in gesprek te geraken over een dergelijke constructie Over de participatie van de gemeente Rotterdam als grootste partij in de meeste gemeenschappelijke regelingen zijn afspraken gemaakt om de invloed van deze gemeente te beperken. Veelal is dit geregeld door in de stemverhouding te zorgen dat Rotterdam altijd één of meer partijen nodig heeft om een meerderheid te kunnen behalen. Er is geen sprake van een vetorecht voor iedere gemeente. 4. Tijdigheid documentatie 2.13 Indien regelingen worden aangepast (Financieel Koepelschap Buitenstedelijke Openlucht-recreatie) of in het geval nieuwe regelingen worden opgesteld (Halt), wordt voortaan voorzien in een termijn van 8 (in plaats van 6) weken reactietermijn op concept-stukken, zoals rekening en begroting. Hierdoor resteert meer tijd voor het geven van een gedegen reactie, waardoor de kwaliteit ervan kan toenemen. 18

19 De risicotabel 2.14 De criteria van het normenkader uit hoofdstuk 1 zijn per verbonden partij beantwoord, deze ingevulde tabellen zijn opgenomen als bijlage van deze rapportage. Deze gegevens zijn de input voor onderstaande risicoanalyse. Aan de hand van het normenkader is daarbij een uitspraak gedaan over de mate waarin de gemeente op het betreffende onderdeel per verbonden partij een financieel en/of bestuurlijk risico loopt Indien de tabel van een verbonden partij, op basis van de score op de criteria per vraag, geen aanleiding geeft tot opmerkingen over het risico voor de gemeente Schiedam, is het betreffende vlak in de risicotabel groen gekleurd. Komen er uit de overzichtstabel één of enkele (niet al te zwaar wegende) onvolkomenheden of attentiepunten ten aanzien van de verbonden partij aan het licht, dan kleurt een vlak oranje. Mocht uit de overzichtstabel blijken dat de relatie van de gemeente met de verbonden partij (op onderdelen) risicovol is, dan zal het vlak rood gekleurd zijn In onderstaande tabel 1 is aan de hand van deze stoplichtenmethode de risicoanalyse voor de gemeente Schiedam in beeld gebracht, op basis van de financiële, bestuurlijke en informatieverstrekkende relatie van de gemeente met de aan haar verbonden partijen. In vergelijking met onderzoek elders valt het grote aantal groene vlakken op. 19

20 Tabel 1 1. Financiën 2. Bestuurlijk 3. Informatieverstrekking 4. Overige opmerkingen N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR) Gemeenschappelijk Bezit Evides B.V. Financieel Koepelschap Buitenstedelijke Openluchtrecreatie GG&GD Nieuwe Waterweg Noord N.V. ONS Houdstermaatschappij Openbaar Lichaam Volwassen Educatie Rijnmond (OLIVER) Recreatieschap Midden Delfland Regionale Organisatie Gehandicaptenvoorzieningen NWN Regionale Brandweer Nieuwe Waterweg Noord Stadsregio Rotterdam Veiligheidsregio Rotterdam-Rijmond N.V. Eneco Vernieuwde Stadverwerving B.V. Kommun B.V. Midgard Beheer B.V. Wijkontwikkelingsmaatschappij Groenoord B.V. Legenda: rood - relatie van de gemeente met de verbonden partij is (op onderdelen) risicovol oranje - één of enkele (niet al te zwaar wegende) onvolkomenheden of attentiepunten groen - geen opmerkingen over risico 20

21 Samenvatting overzichtstabellen 2.17 In onderstaande tabel 2 zijn per verbonden partij in steekwoorden de gegevens uit de tabellen in de bijlage samengevat. Deze zijn onderverdeeld naar de 3 hoofdvragen van het onderzoek (financiële situatie, de bestuurlijke invloed en de informatieverstrekking. Daarnaast is een kolom met overige opmerkingen opgenomen, waarin bijvoorbeeld wordt stilgestaan bij toekomstige ontwikkelingen en historische gebeurtenissen die van invloed zouden kunnen zijn op het financiële risico voor de gemeente Schiedam: Tabel 2 1. Financiën 2. Bestuurlijk 3. Informatie- verstrekking 4. Overige opmerkingen N.V. Bank Nederlandse Gemeenten financiële relatie ca aandelen <1% aandelen BNG op balans Schiedam jaarlijks dividenduitkering extra dividend eind 2007 voor Schiedam wethouder financiën in Alg. vergadering van aandeelhouders hoofd financiën treedt op als adviseur van bestuur geen informele contacten rondom BNG jaarlijks in mei jaarrekening BNG verstrekt halfjaarbericht als N.V. levert BNG geen begroting aan eigen vermogen bank hoog; afbouwen zonder in gevaar brengen inkooppositie eigen vermogen BNG 50 per aandeel, wordt afgebouwd voor dividenduitkering aandacht raad beperkt tot dividenduitkering BNG is solide partner; sturing niet noodzakelijk Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR) financiële relatie circa 1,1 mln. 8,8% van bijdrage aan verbonden partijen naar DCMR eigen vermogen DCMR circa 5 mln. positieve resultaten ca. 2 mln. per jaar wethouder in Algemeen Bestuur Schiedam niet in Dagelijks Bestuur ambtelijk vooroverleg is verwaterd financiële zeggenschap in DCMR 14,7% prestatieafspraken zijn vastgelegd goede sturing op DCMR, maar geen aandacht in raad DCMR verstrekt rekening, begroting en maraps informatieverstrekking specifiek afgestemd op gemeente bestuurlijke reactie op concept-begroting; ter kennisname aan raad p&c-cyclus DCMR sluit niet aan op cyclus Schiedam aanpassing in wettelijke regelgeving (omgevingsvergunning) consequenties voor organisatie DCMR nog onduidelijk benchmarken DCMR voor gemeente lastig weinig zicht op marktconforme tariefstelling DCMR gevoelens van meebetalen aan beleid/overhead Rotterdam in DCMR 21

Regionaal samenwerken

Regionaal samenwerken Regionaal samenwerken Juridische aandachtspunten 16 april 2014 Rob de Greef Verbonden partijen Een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel

Nadere informatie

Beleidsnota verbonden partijen

Beleidsnota verbonden partijen Beleidsnota verbonden partijen SAMENVATTING Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie, waarin de gemeente een financieel en een bestuurlijk belang heeft. Een financieel

Nadere informatie

Specifiek Kader voor de Verbonden Partij Waalfront BV

Specifiek Kader voor de Verbonden Partij Waalfront BV Specifiek Kader voor de Verbonden Partij Waalfront BV Gemeente Nijmegen Opgesteld door: DWS, P110, Diana van Eldik Datum: 13 januari 2011 Uiterste datum van actualisatie: 13 januari 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Plan van aanpak Rekenkameronderzoek naar (be)sturing van Gemeenschappelijke Regelingen

Plan van aanpak Rekenkameronderzoek naar (be)sturing van Gemeenschappelijke Regelingen Plan van aanpak Rekenkameronderzoek naar (be)sturing van Gemeenschappelijke Regelingen Rekenkamercommissies Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland Inleiding In de maanden mei tot en met oktober

Nadere informatie

Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen

Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen Bijlage 5 Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen Aanbevelingen rapport Rekenkamer Breda 1. Geef als raad opdracht aan het college om samen met de raad een nieuwe Nota Verbonden

Nadere informatie

onderzoeksopzet Verbonden partijen (Gemeenschappelijke regelingen) Lansingerland

onderzoeksopzet Verbonden partijen (Gemeenschappelijke regelingen) Lansingerland onderzoeksopzet Verbonden partijen (Gemeenschappelijke regelingen) Lansingerland Definiteve versie augustus 2009 1 inleiding 1-1 verbonden partijen De gemeente staan verschillende manieren ter beschikking

Nadere informatie

Onderzoeksplan. Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel

Onderzoeksplan. Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel Onderzoeksplan Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel Onderzoeksplan Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel Rekenkamer Oost-Nederland, Juni 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

opzet onderzoek aanbestedingen

opzet onderzoek aanbestedingen opzet onderzoek aanbestedingen 1 inleiding aanleiding In het onderzoeksplan 2014 van de Rekenkamer Barendrecht is aangekondigd dat in 2014 een onderzoek zal worden uitgevoerd naar aanbestedingen van de

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Intergemeentelijke samenwerking:wat heeft de raad te zeggen?

Intergemeentelijke samenwerking:wat heeft de raad te zeggen? Intergemeentelijke samenwerking:wat heeft de raad te zeggen? 22 november 2014 Rob de Greef Norbert de Blaay Even voorstellen Rob de Greef Partner KokxDeVoogd; Docent Vrije Universiteit Jurist en specialist

Nadere informatie

vrom030224 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 april 2003

vrom030224 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 april 2003 vrom030224 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 april 2003 Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de vragen d.d. 12 maart jl. gesteld door de commissie voor Volkshuisvesting,

Nadere informatie

Directie Concern Ingekomen stuk D11 (PA 23 februari 2011) Begroten en Verantwoorden. Datum uw brief

Directie Concern Ingekomen stuk D11 (PA 23 februari 2011) Begroten en Verantwoorden. Datum uw brief Directie Concern Ingekomen stuk D11 (PA 23 februari 2011) Begroten en Verantwoorden Aan de gemeenteraad Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Aandeelhoudersstrategie. Presentatie. Bevindingen & Advies

Aandeelhoudersstrategie. Presentatie. Bevindingen & Advies 15 juni 2016 Aandeelhoudersstrategie Presentatie Bevindingen & Advies Doelstelling aandeelhoudersstrategie Onderwerpen aandeelhoudersstrategie: Legitimatie voor overheidsaandeelhouderschap Doelstellingen

Nadere informatie

Collegebesluit. Onderwerp: herstructurering Paswerk BBV nr: 2014/426241

Collegebesluit. Onderwerp: herstructurering Paswerk BBV nr: 2014/426241 Collegebesluit Onderwerp: herstructurering Paswerk BBV nr: 2014/426241 1. Inleiding Naar aanleiding van de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 hebben drie van de vijf deelnemende gemeenten

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Nr: Schipluiden, 19 mei Nieuwe structuur CAI. Wat willen we bereiken?

Nr: Schipluiden, 19 mei Nieuwe structuur CAI. Wat willen we bereiken? Nr: 2004-07-09 Schipluiden, 19 mei 2004 Onderwerp: Nieuwe structuur CAI Aan de Raad Wat willen we bereiken? Met de deelneming in de gemeenschappelijke regeling CAI Westland wordt beoogd de aanleg en instandhouding

Nadere informatie

NOTA AUDITCOMMISSIE GEMEENTE SIMPELVELD

NOTA AUDITCOMMISSIE GEMEENTE SIMPELVELD NOTA AUDITCOMMISSIE GEMEENTE SIMPELVELD Nota auditcommissie gemeente Simpelveld In deze nota wordt een beschrijving gegeven van een auditcommissie. Deze nota bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Wat

Nadere informatie

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg Financiële verordening RUD Zuid-Limburg 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begrippenkader... 3 Hoofdstuk 2 Begroting en verantwoording... 4 Artikel 2 Opstellen begroting en verantwoording...

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regelingen

Gemeenschappelijke Regelingen Gemeenschappelijke Regelingen Een inventarisatie, bestuurlijke verkenning en onderzoek naar de invloed van raadsleden op het beleid van gemeenschappelijke regelingen binnen de gemeente Bedum. Rekenkamercommissie

Nadere informatie

februari 2012 De volgende vormen van verbonden partijen kunnen worden onderscheiden.

februari 2012 De volgende vormen van verbonden partijen kunnen worden onderscheiden. februari 2012 Verbonden partijen en aanbesteding 1. Algemeen Het takenpakket van gemeenten en provincies is groot. Deze taken worden niet altijd door de eigen ambtelijke organisatie van de gemeenten en

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.1253, d.d. 7 december 2010 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Auditrapport 2009 Grip op de buitenboordmotor, sturing, toezicht en verantwoording bij Gemeenschappelijke Regelingen BESLUITEN Behoudens

Nadere informatie

Plan van aanpak. Onderzoek governance van gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Juli 2014

Plan van aanpak. Onderzoek governance van gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Juli 2014 Plan van aanpak Onderzoek governance van gemeentelijke samenwerkingsverbanden Juli 2014 Rekenkamer Maastricht Samenstelling: Mevrouw dr. Klaartje Peters (voorzitter) De heer drs. Ton A.M.J. Dreuw RC De

Nadere informatie

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota verbonden partijen

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota verbonden partijen Bijlage bij raadsvoorstel nr. 10-24 Nota verbonden partijen april 2010 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 3 a. Aanleiding b. Formeel kader voor deze nota c. Opbouw van deze nota 2. Verbonden partijen 5

Nadere informatie

Inhuur in de Kempen. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Onderzoeksaanpak

Inhuur in de Kempen. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Onderzoeksaanpak Inhuur in de Kempen Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 21 april 2014 1. Achtergrond en aanleiding In gemeentelijke organisaties met een omvang als

Nadere informatie

Specifiek Kader Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Specifiek Kader Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Specifiek Kader Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Gemeente Nijmegen Opgesteld door: Afdeling Veiligheid, Koen Delen Laatst geactualiseerd: 18 december 2011 Uiterste datum volgende

Nadere informatie

Onderwerp Nota Verbonden Partijen en verplichte paragraaf Verbonden Partijen.

Onderwerp Nota Verbonden Partijen en verplichte paragraaf Verbonden Partijen. Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 6 oktober 2015 Opsteller Cor Tiemersma / Jaap Tanis Registratie GF15.20087 Agendapunt 23 Onderwerp Nota Verbonden Partijen en verplichte paragraaf Verbonden

Nadere informatie

1. De aandelenstructuur van De Meerlanden (volgens de jaarrekening zijn er verschillende soorten aandelen: prioriteit en gewone aandelen?

1. De aandelenstructuur van De Meerlanden (volgens de jaarrekening zijn er verschillende soorten aandelen: prioriteit en gewone aandelen? ,H/ gemeerite Haarlemmermeer Aan de gemeenteraad Raadhuis Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 cluster Beheer en Onderhoud Contactpersoon

Nadere informatie

Bestuurlijke integriteit

Bestuurlijke integriteit Bestuurlijke integriteit Onderzoek Bestuurlijke Integriteit Onderzoeksopzet Rekenkamercommissie De Wolden Maart 2014 Status: definitief Versie: 4 Rekenkamercommissie De Wolden 1 A. Wat willen wij bereiken?

Nadere informatie

Specifiek Kader voor de Verbonden Partij N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Specifiek Kader voor de Verbonden Partij N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Specifiek Kader voor de Verbonden Partij N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Gemeente Nijmegen Opgesteld door: Directie Concern, A400, H. van Dreumel Geactualiseerd 19 jan 2011 op basis van jaarverslag

Nadere informatie

BEL Combinatie. De eerste geprivatiseerde gemeente van Nederland

BEL Combinatie. De eerste geprivatiseerde gemeente van Nederland BEL Combinatie De eerste geprivatiseerde gemeente van Nederland BEL Combinatie 3 De eerste geprivatiseerde gemeente van Nederland 5 Opgave Kwaliteitsmeting bestuur Gezamenlijk onderzoek naar kwaliteit

Nadere informatie

Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan

Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Oostzaan, 7 december 2010 Versie 1.2 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestaand beleid Planning & Control 4 3. (Nieuwe) bestuurlijke doelstellingen en randvoorwaarden.6

Nadere informatie

Reglement van orde Rekenkamercommissie Westerveld

Reglement van orde Rekenkamercommissie Westerveld Reglement van orde Rekenkamercommissie Westerveld Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 2 Artikel 1. Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2. De rekenkamercommissie 2 Artikel 3. De ambtelijk secretaris

Nadere informatie

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten Raadsvoorstel = Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Portefeuillehouder: Onderwerp: S. Adriaansen/J.A. Peeters Registratiecode: (in te vullen door griffie) Voorstel

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Verordening 212 Het algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek besluit, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor

Nadere informatie

Openbaar advies voor beslissing B en W

Openbaar advies voor beslissing B en W Openbaar advies voor beslissing B en W Sector Financien Afdeling Alg. financieel beleid registratienummer: 2000001464 Naam: S. van Heinsberg, toestelnummer: 773 paraaf chef/hoofd sector paraaf sectorcontroller

Nadere informatie

Onderwerp Toetreding tot Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland (GR RMN).

Onderwerp Toetreding tot Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland (GR RMN). Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2012/14443 Datum : 29 mei 2012 Programma : Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. T. de Jong Informatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina. Doelstelling, aandeelhouders en directie 3. Bericht aan aandeelhouders 4. Verslag van de directie 5

Inhoudsopgave. Pagina. Doelstelling, aandeelhouders en directie 3. Bericht aan aandeelhouders 4. Verslag van de directie 5 Inhoudsopgave Pagina Doelstelling, aandeelhouders en directie 3 Bericht aan aandeelhouders 4 Verslag van de directie 5 Balans per 31 december 1998 8 Toelichting op de balans 10 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Bestuurlijk spoorboekje planning en control 2015

Bestuurlijk spoorboekje planning en control 2015 Bestuurlijk spoorboekje planning en control Gemeente Velsen 17 december 2014 Inleiding In de Wet dualisering gemeentebestuur zijn de posities, functies en bevoegdheden van de Raad en het College formeel

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. In 2007 hebben de Rekenkamercommissies van Zutphen, Deventer en Apeldoorn een gezamenlijk

Rekenkamercommissie. In 2007 hebben de Rekenkamercommissies van Zutphen, Deventer en Apeldoorn een gezamenlijk Rekenkamercommissie Rekenkamerbrief over V Inleiding Het onderwerp Verbonden partijen staat al enige jaren op de lijst van mogelijke onderwerpen voor de Rekenkamercommissie Voorst/Brummen. In 2007 hebben

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen Financiële verordening gemeente Achtkarspelen De raad van de gemeente Achtkarspelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van @; gelet op artikel 212 van de gemeentewet en

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde gemeente Eindhoven Inboeknummer 12bst01585 Dossiernummer 12.38.651 18 september 2012 Commissienotitie Betreft startnotitie over Sturen met normen: domein 'flexibiliteit'. Inleiding Op 28 augustus is in

Nadere informatie

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE 22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2016 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2016 1 2. Beleidsbegroting 2016 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting

Nadere informatie

Raadsvoorstel (openbaar)

Raadsvoorstel (openbaar) Raadsvoorstel (openbaar) Algemene Zaken registratienummer nnb datum advies 17 januari 2011 opsteller advies mevrouw R.R. Westhoff doorkiesnummer 010-5931831 paraaf afdelingshoofd medeparaaf afdeling(en)

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Verbonden Partijen zes kaderstellende spelregels

Verbonden Partijen zes kaderstellende spelregels Verbonden Partijen zes kaderstellende spelregels Verbonden Partijen Een Verbonden Partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie, waarin de provincie of de gemeente een bestuurlijk

Nadere informatie

Onderzoek exploitatie zwembaden in de gemeenten Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest

Onderzoek exploitatie zwembaden in de gemeenten Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest Wassenaar Oegstgeest Voorschoten Rekenkamercommissie Onderzoek exploitatie zwembaden in de gemeenten Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest Wassenaar Voorschoten Oegstgeest Oegstgeest Aan de gemeenteraden

Nadere informatie

RKC Opsterland. Onderzoeksplan Integratie Statushouders in de gemeente Opsterland

RKC Opsterland. Onderzoeksplan Integratie Statushouders in de gemeente Opsterland RKC Opsterland Onderzoeksplan Integratie Statushouders in de gemeente Opsterland Beetsterzwaag, 12 oktober 2016 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Motivatie onderzoek 3 Doelstelling 4 Vraagstelling 4 Normenkader

Nadere informatie

Quick scan programmabegroting. Bestuurlijk rapport. Rekenkamercommissie Alphen aan den Rijn

Quick scan programmabegroting. Bestuurlijk rapport. Rekenkamercommissie Alphen aan den Rijn Quick scan programmabegroting 2016-2019 Bestuurlijk rapport Goede aansluiting om te sturen en te controleren Rekenkamercommissie Alphen aan den Rijn 1 juni 2016 1 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders

Nadere informatie

Algemene conclusie per gemeente

Algemene conclusie per gemeente Oplegnotitie bij het RSD onderzoeksrapport Deze oplegnotitie vat de belangrijkste zaken uit het RSD onderzoek samen. Deze oplegnotitie is gebaseerd op het rapport dat het onderzoeksbureau De Lokale Rekenkamer

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

Financiële verordening Het Gegevenshuis

Financiële verordening Het Gegevenshuis Financiële verordening Het Gegevenshuis Vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis d.d. 25 februari 2016. Inhoud Artikel 1 Begrippenkader...

Nadere informatie

Nr. 2011009348. Actielijst Nota Verbonden Partijen Bloemendaal 2011-2015

Nr. 2011009348. Actielijst Nota Verbonden Partijen Bloemendaal 2011-2015 1 Nr. 2011009348 Actielijst Nota Verbonden Partijen Bloemendaal 2011-2015 1. Deze nota is bedoeld als basis voor concrete voorstellen. Daartoe is het gewenst dat de betrokken raadscommissie regelmatig,

Nadere informatie

Nota Verbonden partijen 2008

Nota Verbonden partijen 2008 Nota Verbonden partijen 2008 Gemeente Coevorden Na vaststelling Raad 9 september 2008 Nota Verbonden partijen 2008 1 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1 Inleiding 6 2 Beleid 8 2.1 Visie en doelstellingen 8

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015

Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015 Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015 Inhoudsopgave Jaarplan 2015... 2 1. Keuze onderzoeksonderwerpen 2015... 2 2. Geplande onderzoeken... 2 Subsidiebeleid... 2 Weerstandsvermogen... 2 Nog te kiezen onderwerp...

Nadere informatie

Het verhogen van het vermogen van het Regionaal Ontwikkelbedrijf (ROB) Land van Heusden en Altena C.V. met een bedrag van 1.080.000 Volgnr.

Het verhogen van het vermogen van het Regionaal Ontwikkelbedrijf (ROB) Land van Heusden en Altena C.V. met een bedrag van 1.080.000 Volgnr. Onderwerp Het verhogen van het vermogen van het Regionaal Ontwikkelbedrijf (ROB) Land van Heusden en Altena C.V. met een bedrag van 1.080.000 Volgnr. 2013-001 Portefeuillehouder wethouder B. de Peuter

Nadere informatie

1. Inleiding en richtlijnen

1. Inleiding en richtlijnen NOTITIE RENTE 2017 1. Inleiding en richtlijnen 1.1 Inleiding Bij de wijzigingen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de invoering van de Vennootschapsbelasting (VPB) voor de lagere overheden

Nadere informatie

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld December 2011 1. Inleiding In 2003 bezocht de burgemeester van de gemeente Barneveld samen met de politie en de woningstichting de dorpskernen van de gemeente

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provincie Flevoland (FL) t.a.v. de Provinciale Staten Postbus 55 8200 AB LELYSTAD DGBK/Bestuur, Democratie

Nadere informatie

OVEREENKOMST tussen Stichting Prioriteit DIM Vastgoed en Holding Partex East BV en Holding Partex West BV en DIM Vastgoed NV

OVEREENKOMST tussen Stichting Prioriteit DIM Vastgoed en Holding Partex East BV en Holding Partex West BV en DIM Vastgoed NV OVEREENKOMST tussen Stichting Prioriteit DIM Vastgoed en Holding Partex East BV en Holding Partex West BV en DIM Vastgoed NV PARTIJEN: 1. Stichting Prioriteit DIM Vastgoed, statutair gevestigd te Breda,

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarplan 2015 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

Checklist. Informatievoorziening aan Raadsleden. bij. Verbonden Partijen

Checklist. Informatievoorziening aan Raadsleden. bij. Verbonden Partijen Checklist Informatievoorziening aan Raadsleden bij Verbonden Partijen Mei 2011 1. Inleiding De rekenkamercommissie voor de gemeenten Berkelland, Bronckhorst, Lochem en Montferland heeft begin 2010 haar

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Regionale Samenwerking. Wormerland

Plan van Aanpak. Regionale Samenwerking. Wormerland Plan van Aanpak Regionale Samenwerking in Wormerland November 2006, versie 0.1 Aanleiding. Op 31 januari 2006 heeft uw raad kennis genomen van de notitie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Voor algemene gegevens over de opbouw en waarde van het aandelenbezit alsmede het aandeelhoudersrendement wordt verwezen naar bijlage 1.

Voor algemene gegevens over de opbouw en waarde van het aandelenbezit alsmede het aandeelhoudersrendement wordt verwezen naar bijlage 1. Memo aan onderwerp Leden van de gemeenteraad Vervreemden aandelen cyclus van Hans van den Akker dienst afdeling telefoon Datum 12 september 2011 memo Tijdens de raadsbijeenkomst van 15 december 2010 heeft

Nadere informatie

Verbonden partijen. Paragraaf 6

Verbonden partijen. Paragraaf 6 Paragraaf 6 Verbonden partijen Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarmee wij een bestuurlijke en financiële band hebben. Dit zijn onder andere gemeenschappelijke regelingen en vennootschappen (waarvan

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Onderzoeksplan proces- kwaliteit majeure projecten. gemeente Best

Rekenkamercommissie. Onderzoeksplan proces- kwaliteit majeure projecten. gemeente Best Rekenkamercommissie Onderzoeksplan proces- kwaliteit gemeente Best September 2014 Rekenkamercommissie gemeente Best Drs. J. J.M. van den Heuvel, Voorzitter Drs. M.A. Koster RA, Lid J.M. van Berlo (secretaris)

Nadere informatie

De Rekenkamercommissie Hengelo bestaat uit 3 externe leden en 3 interne leden:

De Rekenkamercommissie Hengelo bestaat uit 3 externe leden en 3 interne leden: 0BOnderzoeksprogramma 2017 1BRekenkamercommissie Hengelo 2BSamenstelling De Rekenkamercommissie Hengelo bestaat uit 3 externe leden en 3 interne leden: Externe leden: De heer N.S. Groenendijk (voorzitter)

Nadere informatie

Visiedocument Financieel Beleid

Visiedocument Financieel Beleid 1. Financieel beleid Grip Om grip te houden op de gemeentefinanciën voert de gemeente financieel beleid uit. Enerzijds betreft dit wettelijke taken, zoals het opstellen van een begroting en een jaarrekening,

Nadere informatie

Nota Verbonden Partijen

Nota Verbonden Partijen Nota Verbonden Partijen 1 2 Inhoud 1 Visie 5 1.1 Visie en doelstellingen 6 2 Wettelijk kader 7 2.1 2.2 2.3 Wettelijk kader Indeling verbonden partijen Beleidsruimte 8 8 9 3 Beleid 11 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Nadere informatie

25 april 2012 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE

25 april 2012 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE 25 april 2012 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE BEGROTING 2013 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2013 1 2. Beleidsbegroting 2013 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting 2013

Nadere informatie

RKC ONDERZOEKSPLAN. Ooststellingwerf. Inhuur externen. Februari 2016

RKC ONDERZOEKSPLAN. Ooststellingwerf. Inhuur externen. Februari 2016 ONDERZOEKSPLAN Inhuur externen Februari 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Motivatie onderzoek... 1 Doelstelling... 2 Vraagstelling... 2 Normenkader... 3 Afbakening... 3 Aanpak... 3 Planning... 3 Inleiding

Nadere informatie

Regie in netwerken. 213a onderzoek naar verbonden partijen Gemeente Asten Gemeente Someren

Regie in netwerken. 213a onderzoek naar verbonden partijen Gemeente Asten Gemeente Someren Regie in netwerken 213a onderzoek naar verbonden partijen Gemeente Asten Gemeente Someren Opstellers: Michelle van Arensbergen en Buck Messing Versienummer: 4 Status: Definitief Datum: november 2013 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Onderzoeksplan Subsidiebeleid. Rekenkamercommissie

Onderzoeksplan Subsidiebeleid. Rekenkamercommissie Rekenkamercommissie Onderzoeksplan Subsidiebeleid gemeente Oss Oss, 23 februari 2005 1 1. Inleiding De Rekenkamercommissie is door de gemeenteraad van Oss ingesteld op 1 september 2004. Inmiddels heeft

Nadere informatie

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau.

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau. 1 Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Rapportage Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008 Alphen-Chaam 7 juli 2011 W E T E N W A A R O M A L P H E N - C H A A M 2 1 Inleiding De Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Grondbeleid en grondprijsbeleid Gemeente Weert

Grondbeleid en grondprijsbeleid Gemeente Weert Onderzoeksaanpak Grondbeleid en grondprijsbeleid Gemeente Weert september 2013 Rekenkamer Weert 1. Achtergrond en aanleiding Het grondbeleid van de gemeente Weert heeft tot doel bijdrage te leveren, met

Nadere informatie

Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota.

Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota. Aan de raad AGENDAPUNT 6.11 Kadernota regionalisering brandweer Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota. In 2006 besloten de gemeenten Bronckhorst, Doetinchem, Montferland

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013.0006041 Addendum afwegingskader verbonden partijen ten aanzien van nieuwe toetredende partijen

Raadsvoorstel 2013.0006041 Addendum afwegingskader verbonden partijen ten aanzien van nieuwe toetredende partijen gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel 2013.0006041 Addendum afwegingskader verbonden ten aanzien van nieuwe toetredende Portefeuillehouder drs. Th.L.N. Weterings Steller mr. A.S. Tuinstra Collegevergadering

Nadere informatie

Voorpublicatie begroting- en verslaggevingsvoorschriften voor verbonden partijen

Voorpublicatie begroting- en verslaggevingsvoorschriften voor verbonden partijen Voorpublicatie begroting- en verslaggevingsvoorschriften voor verbonden partijen Voor verbonden partijen gelden de eigen van toepassing zijnde begroting- en verslaggevingsregels. Voor gemeenschappelijke

Nadere informatie

1 oktober 2015 1 2015/AH/098

1 oktober 2015 1 2015/AH/098 Aan de leden van de commissie Bestuur Datum Bijlage Uw kenmerk Ons kenmerk 1 oktober 2015 1 2015/AH/098 Onderwerp Voorbeelden verbetermogelijkheden Verbonden partijen Geachte leden van de commissie Bestuur,

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Onderzoeksaanpak

Rekenkamercommissie Onderzoeksaanpak Onderzoeksaanpak Rekenkameronderzoek Feitenrelaas Ligne Status Datum Omschrijving Door Status 26 maart 15 Onderzoeksplan Ligne TH Concept, ter bespreking in RKC 31-3-15 31 maart 15 Vaststelling onderzoeksplan

Nadere informatie

Methode. Begroting en Verantwoording

Methode. Begroting en Verantwoording Methode Begroting en Verantwoording Pieter Duisenberg VVD Tweede Kamerfractie Rotterdam, 24 januari 2017 Controlerende taak Vervullen wij deze rol voldoende? De werkwijze Opzet: Twee raadsleden, één van

Nadere informatie

Jaarverslag B.V. GBE 2010 april 2011 AvA GBE 18-06 21 april 2011. Jaarverslag 2010. B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides

Jaarverslag B.V. GBE 2010 april 2011 AvA GBE 18-06 21 april 2011. Jaarverslag 2010. B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides Jaarverslag 2010 B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Algemeen...3 Aanbieding en ondertekening...4 VERSLAG VAN DE DIRECTIE Verslag van de directie...5 JAARREKENING Balans per 31 december

Nadere informatie

NOTITIE Algemeen Bestuur (agendapunt 4g)

NOTITIE Algemeen Bestuur (agendapunt 4g) NOTITIE Algemeen Bestuur (agendapunt 4g) aan de leden van het Algemeen Bestuur van Jacco Post opsteller Babette Behrens-Benne telefoon 088 022 50 00 datum 11 maart 2015 kenmerk INT1599.001/ 1026 onderwerp

Nadere informatie

Wie bewaakt mijn geld? Financiële controle en risicobeheersing binnen de gemeente Nuth

Wie bewaakt mijn geld? Financiële controle en risicobeheersing binnen de gemeente Nuth Wie bewaakt mijn geld? Financiële controle en risicobeheersing binnen de gemeente Nuth De taak van de raad onder het dualisme Kaders stellen (WMO, Jeugdwet, handhaving) Budgetteren (begroting) Lokale wetgeving

Nadere informatie

Hervormingen in het lokaal re-integratiebeleid. Plan van aanpak quick scan

Hervormingen in het lokaal re-integratiebeleid. Plan van aanpak quick scan Hervormingen in het lokaal re-integratiebeleid Plan van aanpak quick scan Juni 2014 Colofon Rekenkamer Súdwest-Fryslân dr. M.S. (Marsha) de Vries (hoofdonderzoeker, secretaris) dr. R.J. (Rick) Anderson

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 2.Wat willen we bereiken?

Raadsvoorstel. 2.Wat willen we bereiken? Raadsvoorstel Agendanr: CS5 Kenmerk: 15-0120932 Datum collegevergadering: 26 mei 2015 Onderwerp: jaarverslag en jaarrekening 2014 en de concept meerjarenbegroting 2016-2019 van Baanbrekers 0.Samenvatting:

Nadere informatie

5. Stichting IKC+, een statutair te Almere gevestigde stichting, met adres Randstad 20-31, 1314 BC Almere, hierna te noemen: "Stichting IKC+

5. Stichting IKC+, een statutair te Almere gevestigde stichting, met adres Randstad 20-31, 1314 BC Almere, hierna te noemen: Stichting IKC+ CONVENANT ALMEERSE SCHOLEN GROEP-GEMEENTE ALMERE PARTIJEN, 1. de publiekrechtelijke rechtspersoon: gemeente Almere, in het bijzonder handelende voor de gemeenteraad vanwege de aan de gemeenteraad bij de

Nadere informatie

Besluit mandaat, volmacht en machtiging van de Veiligheidsregio Twente

Besluit mandaat, volmacht en machtiging van de Veiligheidsregio Twente Besluit mandaat, volmacht en machtiging van de Veiligheidsregio Twente Het dagelijks bestuur en de voorzitter van de Veiligheidsregio Twente, ieder voor zover het de eigen bevoegdheden betreft; Overwegende

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstelinzake controleplan accountant 2013

gemeente Eindhoven Raadsvoorstelinzake controleplan accountant 2013 gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5570 Inboeknummer 13bst01755 Beslisdatum B&W 15 oktober 2013 Dossiernummer 13.42.251 Raadsvoorstelinzake controleplan accountant 2013 Inleiding Vanaf boekjaar 2010 is

Nadere informatie

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Gouwe-Rijnland (BSGR), gelet op: Artikel 212 van de Gemeentewet; Het Waterschapsbesluit;

Nadere informatie

onderzoeksopzet effecten van subsidies

onderzoeksopzet effecten van subsidies onderzoeksopzet effecten van subsidies september 2010 1 inleiding Het toekennen van subsidies is voor de gemeente een belangrijk middel om zijn doelen te realiseren. Dit kunnen doelen zijn op het terrein

Nadere informatie

Startnotitie. Procedure vervreemding aandelen Essent. 1 Context

Startnotitie. Procedure vervreemding aandelen Essent. 1 Context Startnotitie 1 Context Op 1 juli 2008 is het groepsverbod uit de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in werking getreden. Als gevolg daarvan dient het beheer en eigendom van energienetwerken en de productie

Nadere informatie

Format verbonden partijen Een hulpmiddel om te komen tot een eenduidige informatievoorziening over verbonden partijen aan gemeenteraden

Format verbonden partijen Een hulpmiddel om te komen tot een eenduidige informatievoorziening over verbonden partijen aan gemeenteraden Format verbonden partijen Een hulpmiddel om te komen tot een eenduidige informatievoorziening over verbonden partijen aan gemeenteraden N.C.M. Verkaik MSc Format verbonden partijen Een hulpmiddel om te

Nadere informatie

Omgevingswet: Van afstemmen, via samenwerking tot gezamenlijke besluiten

Omgevingswet: Van afstemmen, via samenwerking tot gezamenlijke besluiten @RobGreef Omgevingswet: Van afstemmen, via samenwerking tot gezamenlijke besluiten 28 januari 2017 mr. Rob de Greef 1-2-2017 PROOF Adviseurs bv 2 Wettelijk kader omgevingsdienst Artikel 5.3 Wabo 1. Gedeputeerde

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d. 2 april 2012: Agenda nr: 3 Onderwerp: Herstructureringsfaciliteit Wsw. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d. 2 april 2012: Agenda nr: 3 Onderwerp: Herstructureringsfaciliteit Wsw. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d. 2 april 2012: Agenda nr: 3 Onderwerp: Herstructureringsfaciliteit Wsw Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel De bezuinigingen op het

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Beesel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording

Financiële verordening gemeente Beesel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording Financiële verordening gemeente Beesel 2017 De raad van de gemeente Beesel gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de Financiële verordening gemeente Beesel 2017 Hoofdstuk 1. Algemene

Nadere informatie

Onderwerp : Dekking afwikkeling Meerplein

Onderwerp : Dekking afwikkeling Meerplein Raadsvoorstel *Z02CFE5B97C* Aan de raad Documentnummer : INT-16-27003 Afdeling : Bedrijfsvoering Onderwerp : Dekking afwikkeling Meerplein Inleiding Op 17 april 2009 heeft de gemeente met de VoF Meerplein,

Nadere informatie

De 101tte. VERTROUWELIJK. Opdracht. Voorziening Suytkade in de jaarrekening 2013

De 101tte. VERTROUWELIJK. Opdracht. Voorziening Suytkade in de jaarrekening 2013 De 101tte. Deloitte Accountants B.V. Flight Forum 1 5657 DA Eindhoven Postbus 376 5600 AJ Lindhoven Tel: (088) 288 2888 Fax: (088) 288 9839 wwwdeloittenl VERTROUWELIJK Aan het college van burgemeester

Nadere informatie