Algemene Beschrijving Gegevensuitwisseling Index

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Beschrijving Gegevensuitwisseling Index"

Transcriptie

1 Algemene Beschrijving Gegevensuitwisseling Index Algemene Beschrijving Gegevensuitwisseling... 1 Index... 1 Doel van het document...2 Scope Glossarium Functioneel Technisch Domeinmodel Beschrijving gegevensuitwisseling Wijze van uitwisseling Actoren Architectuur van de stroom Algemeen scenario Berichten XSD s - Overzicht request/reply en vraag/antwoord Opvolging en beschikbaarheid Logging Beschikbaarheid Controles De controles Controle op het gebruik van de dienst Controles op het xml-bericht Controle integratie Controle op de geraadpleegde bronnen Controle op de gevraagde gegevens Integratie controle of niet-blokkerend Periode van integratie controle Aangeboden webservices Service ID en Service version Consultatie via Batch Wijze van uitwisseling Bestanden Exploitatie Richtlijnen... 8 Algemene beschrijving gegevensuitwisseling PK Consultatie.doc 1/9

2 Doel van het document Dit document zal een beschrijving geven van de dienst voor consultatie van het pensioenkadaster. Zowel de KSZ-functionaliteit als de kadering in het geheel zal geschetst worden. Voor specifieke pensioenkadaster-gerelateerde informatie verwijzen we naar de documentatie die door Smals ter beschikking wordt gesteld 1. Scope Het pensioenkadaster, dat fysiek beheerd wordt door de Smals, wordt opengesteld aan instellingen binnen en buiten de sociale zekerheid. Er zullen zowel consultaties voorzien worden als mutaties. Dit document handelt uitsluitend over consultaties. Het kadaster bevat van alle pensioengerechtigden de pensioengegevens die verplicht dienen te worden aangegeven door de pensioeninstellingen. Dit gaat over de rechten van de eerste en tweede pijler, samen met de betalingen die hiermee gepaard gaan. Doelstelling: de gegevens in het PK beschikbaar stellen via consultaties 1. Glossarium 1.1. Functioneel Term Vrager Leverancier Functioneel antwoord Betrokkene, targetssin 1.2. Technisch Term Request (voorlegging) Reply (resultaat) Voorlegger Online/synchroon Batch/asynchroon Verklaring Participerende instelling die een informatieaanvraag doet naar het kadaster om pensioengegevens op te vragen. Participerende instelling die de gevraagde informatie ter beschikking stelt aan een vrager. In casu meestal het pensioenkadaster. Antwoord dat de gevraagde (functionele) gegevens bevat. De persoon over wie informatie uitgewisseld wordt in het kader van zijn/haar pensioen. Verklaring Een bericht gericht aan de KSZ of (vanuit de KSZ) aan een pensioeninstelling. Een antwoordbericht uitgaande van de KSZ als antwoord op een request. Een participerende instelling die een voorlegging doet aan de KSZ. Het is de voorlegger die de communicatie initieert. Voorleggingen aan de KSZ die op een online manier gebeuren. Dit wil zeggen: na een voorlegging volgt er in ieder geval onmiddellijk (=op een synchrone manier) een reply. Deze reply bevat hetzij een technisch, hetzij een functioneel antwoord. Een aantal requesten wordt gegroepeerd in één bestand dat wordt verzonden naar de KSZ. De KSZ verwerkt de ontvangen bestanden op regelmatige tijdstippen (bvb dagelijks) en stelt op de zelfde manier een antwoord samen in één bestand dat naar de vragende 1 Deze documentatie bevindt zich ook op de website van de KSZ: /XSD-Description_V2.6.pdf Algemene beschrijving gegevensuitwisseling PK Consultatie.doc 2/9

3 Dienst Ticket instelling gestuurd wordt. Online webservice waarnaar een vrager of leverancier zijn voorlegging stuurt. De unieke referentie per voorlegging naar de KSZ Domeinmodel Een persoon gekenmerkt door een INSZ heeft mogelijk een aantal pensioendossiers. Zo een dossier kan een aanvraag zijn, of reeds een toegekend recht, waarvoor er al dan niet reeds betalingen zijn. Per recht kan men een aangevende, toekennende en betalende instelling identificeren. De gegevens over een pensioendossier bevinden zich in het pensioenkadaster tenminste vanaf het moment dat er betalingen zijn voor het recht.. Bij een consultatie van pensioendossiers worden een aantal zoekcriteria opgegeven. Als antwoord krijgen we het gevraagde zoekresultaat met de informatie over de pensioendossiers. Ook hier verwijzen we naar de documentatie van Smals in verband met het pensioenkadaster voor meer gedetailleerde informatie. 2. Beschrijving gegevensuitwisseling 2.1. Wijze van uitwisseling De gegevensuitwisseling zal hoofdzakelijk via online webservices gebeuren. Er wordt echter ook een batchapplicatie voorzien om aan de behoeften van de instellingen te voldoen. Merk op dat de uitwisseling tussen KSZ en Smals wel steeds via online webservices zal gebeuren! Actoren Consulterende instellingen: instellingen van binnen en buiten de sociale zekerheid die het pensioenkadaster wensen te consulteren. KSZ: Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Smals - PK: het pensioenkadaster bevindt zich fysiek bij de Smals Architectuur van de stroom Figure 1: Deployment diagram - overzicht architectuur stroom De instelling die wenst te consulteren zal dit via de KSZ doen. De KSZ zal op haar beurt de gegevens opvragen bij het pensioenkadaster. Alle uitwisseling van gegevens tussen de kruispuntbank en het pensioenkadaster verloopt via het gebruik van webservices en dus op Algemene beschrijving gegevensuitwisseling PK Consultatie.doc 3/9

4 een online manier. Het gebruikte protocol is hier SOAP over http(s). Dit is eveneens het geval voor de instellingen die online wensen te consulteren. Voor meer informatie over het protocol voor de online gegevensuitwisseling verwijzen we hier naar de website van de KSZ 1. Andere instellingen wensen bijkomend een batch-consultatie: ze stellen een bestand samen met een lijst van consultaties die ze wensen te doen en verzenden dit via een protocol geschikt voor bestandsoverdracht zoals FTP of WebDAV. De KSZ zal vervolgens op geregelde tijdstippen (bvb dagelijks) deze bestanden verwerken en een output-bestand creëren dat op gelijkaardige manier aan de instelling beschikbaar wordt gesteld. Ook voor meer informatie over de batchuitwisseling verwijzen we hier naar de website van de KSZ Algemeen scenario Onderstaand schema (zie Error! Reference source not found.) geeft de grote lijnen weer van de uit te voeren logica aan de kant van de KSZ 2. Het weergegeven scenario handelt uitsluitend over de gegevensuitwisseling via de KSZ. Het schema is een weerspiegeling van het main succes scenario van de algemene usecase, met toevoeging van enkele uitzonderingen. Het gaat hier over een volledige online consultatie, m.a.w. de klant roept bij de KSZ webservices op. Figure 2: Sequence diagram: functionaliteit KSZ Het weergegeven scenario handelt uitsluitend over de gegevensuitwisseling via de KSZ. Voorafgaande logica of functionaliteit na de consultatie wordt hier niet in opgenomen. Algemene beschrijving gegevensuitwisseling PK Consultatie.doc 4/9

5 2.2. Berichten De te ontwikkelen diensten zullen de mogelijkheid bieden aan de instellingen om de pensioengegevens die zich bevinden in het pensioenkadaster te raadplegen, zowel rechten als bijhorende betalingen. Hiertoe voorziet men de volgende gegevens in de vraag: Het INSZ van de persoon waarvan men gegevens wil raadplegen. De periode waarvoor de opzoeking dient te gebeuren. Een indicatie of de periode een referentieperiode of een betalingsperiode is. De gewenste gegevens. De taal waarin men het antwoord wenst te krijgen In totaal zijn er momenteel 6 vraagstellingen voorzien voor de consultatie, die worden bepaald door (de combinatie van) de volgende criteria Gevraagde gegevens Enkel rechten Rechten met minimale gegevens betalingen Rechten met maximale gegevens betalingen Aard van gegevens Pensioenen 1 e pijler Pensioenen 1 e en 2 e pijler 2.3. XSD s - Overzicht request/reply en vraag/antwoord Zie documentatie die door Smals beschikbaar wordt gesteld. Zie ook de instructies PK te vinden op: https://www.socialsecurity.be/site_nl/applics/pkcp/documents/instructions_n.pdf en https://www.socialsecurity.be/site_nl/applics/pkcp/index.htm. 3. Opvolging en beschikbaarheid 3.1. Logging KSZ: volgens de minimale veiligheidsnormen van de KSZ en specifieke regels voor webservices Beschikbaarheid Smals: beschikbaar van 7u tot 21u op werkdagen. Onbeschikbaarheid is mogelijk buiten deze uren als gevolg van geplande interventies of onvoorziene omstandigheden (geen onmiddellijke interventies mogelijk). KSZ: de beschikbaarheid van webservices van de KSZ staan beschreven op de website, zie 4. Controles 4.1. De controles Wanneer gegevens worden opgevraagd voor een bepaalde persoon dienen de volgende controles te gebeuren Controle op het gebruik van de dienst Heeft de instelling machtiging om de webservice(s) bij de KSZ op te roepen? Dit is een generieke controle op het niveau van de beveiligingsinstellingen en toegekende autorisaties door de veiligheidsdienst van de KSZ, teneinde de dienst te mogen oproepen Algemene beschrijving gegevensuitwisseling PK Consultatie.doc 5/9

6 om gegevens op te vragen. Om toegang tot de webservice te verkrijgen, dient er een veiligheidsaanvraag te worden ingediend (zie website KSZ) Controles op het xml-bericht Zijn de gegevens in het xml-bericht correct en consistent? Er dienen een aantal controles uitgevoerd te worden op de request 1 : TargetSSIN in SSDNRequest moet overeenkomen met TargetSSIN in de ServiceRequest. Er zal bovendien gecontroleerd worden dat het blok PersonInformation (waarin TargetSSIN zich bevindt) maximaal éénmaal voorkomt. MessagePeriod in SSDNRequest moet overeenkomen met Period in de ServiceRequest (ConsultationPeriodType). Ook hier controleren we of er maximaal één Inscription element wordt opgegeven. Een einddatum mag niet eerder vallen dan een begindatum Controle integratie Mag de vragende instelling de gegevens van een persoon met een gegeven INSZ opvragen? Controle of er voor een bepaalde persoon gegevens mogen worden opgevraagd. Dit is dus een controle op het niveau van toegang tot de persoonlijke gegevens van een individu. Zie ook punt 4.2 voor een uitgebreide uiteenzetting over de integratiecontrole Controle op de geraadpleegde bronnen Bij welke instellingen mag/wenst de vragende instelling gegevens raadplegen? De instelling die de vraag stelt moet toegang hebben om een aantal bronnen te raadplegen, waaronder voornamelijk het kadaster Controle op de gevraagde gegevens Welke inhoudelijke gegevens mag/wenst de vragende te raadplegen over de persoon? De gegevens mogen enkel worden opgezocht en teruggegeven wanneer de vragende instelling hiertoe de machtiging heeft. Dit is echt een controle op de inhoud van de gegevens (pensioeninformatie van welke pijlers, informatie over rechten/betalingen, zie ook 2.2). Dit moet door KSZ geconfigureerd worden per [sector, type instelling en hoedanigheidscode]. Indien geen controle integratie gebeurd voor een bepaalde [sector, type instelling], dient dit uiteraard enkel te worden geconfigureerd voor [sector, type instelling] Integratiecontrole of niet-blokkerend Er kan geconfigureerd kunnen worden dat, wanneer een instelling wenst te consulteren met gegeven de sector, de type instelling, een van de volgende acties gebeuren: blokkerende controle integratie, 1 zie ook de documentatie over het SSDNRequest-formaat op de website van de KSZ: Algemene beschrijving gegevensuitwisseling PK Consultatie.doc 6/9

7 niet-blokkerende controle integratie, géén controle integratie, met hierbij de geldige hoedanigheidscodes indicatie of de periode in acht genomen dient te worden of niet en dit zowel voor de sector van de vrager als de sector van het PK onafhankelijk van elkaar. Indien er integratie controle dient te gebeuren, dient men eveneens per sector en type instelling op te geven welke hoedanigheidscodes geldig zijn. Het komt er dus op neer dat voor elke combinatie [sector, type instelling, hoedanigheidscode] van een consulterende instelling, een regel uit onderstaande tabel van toepassing is. Integratiecontrole sector vrager Integratiecontrole sector PK Periode van integratie controle De controle integratie wordt uitgevoerd op basis van een door de klant meegegeven integratieperiode. Hierbij wordt op minstens één dag overlap gecontroleerd. De klant toont dus aan voor welke periode de persoon is geïntegreerd waardoor hij gemachtigd is om daarvoor de gegevens op te vragen. De klant van de webservice kan deze integratieperiode meegeven in het gedeelte PersonInformation/Inscription van SSDNRequest (versie 1.1). De controle integratie gebeurt met de hoedanigheidscode die de klant opgeeft in het de SSDNheader (PersonInformation/Inscription). 5. Aangeboden webservices 5.1. Service ID en Service version Om op een consistente manier een dienst en de versie van deze dienst te identificeren, wordt er gebruikt gemaakt van een service ID en service version. Deze gegevens dienen bij elke oproep naar de dienst te worden opgegeven in het xml-bericht. De huidige gegevens zijn: ServiceID: ServiceVersion: PensionRegisterConsult Algemene beschrijving gegevensuitwisseling PK Consultatie.doc 7/9

8 6. Consultatie via Batch 6.1. Wijze van uitwisseling We herhalen dat naast de online consultatie via webservice er een batch-applicatie zal worden voorzien om aan de behoeften van de instellingen te kunnen voldoen. Merk op dat de uitwisseling tussen KSZ en Smals wél steeds via een online webservice gebeurt! Dit wordt nogmaals geïllustreerd in onderstaand schema. ISS File FTP BCSS online WS Smals PK File Figuur 3 Concept gegevensuitwisseling Zoals beschreven in verloopt de uitwisseling via een combinatie van batch en online communicatie. De vragende instelling verstuurt een batch-bestand naar de KSZ via een gepast kanaal (FTP of WebDAV). Het PensioenKadaster (Smals) voorziet echter enkel een online consultatie. De aanvragen die zich in het bestand bevinden, zullen daarom een voor een worden behandeld door de KSZ en via een (online) webservice-call naar het PK wordt de benodigde informatie opgevraagd. Alle requests worden met andere woorden een na een geïnjecteerd in het online circuit. De antwoorden van deze webservice-oproepen worden ten slotte opnieuw gebundeld tot één bestand dat als antwoord terug naar de instelling wordt verzonden via het eerder gebruikte medium (FTP of WebDAV). Wanneer de webservice niet beschikbaar is of fatale fouten geeft, zal de batchverwerking worden stopgezet en na een zekere tijd automatisch worden herstart Bestanden Op niveau van KSZ zijn er géén beperkingen op aantal records. Voor een vermindering van de doorlooptijd kunnen zeer grote bestanden eventueel wel worden gesplitst. Het batchframework van de KSZ heeft tools voor het splitsen van bestanden. Dit proces kan echter niet geautomatiseerd worden, zodat het in ieders voordeel is dit niet te hoeven doen. De ISS kunnen eventueel zelf naar hun eigen wensen en behoeften meerdere bestanden aanmaken i.p.v. één groot bestand. De mailboxbestanden volgen het SSDNBatch-formaat, gedocumenteerd op de website van de KSZ. Dit is een XML-bestandsformaat Exploitatie Wanneer een instelling wenst te consulteren via batch, dienen er eerst een aantal afspraken gemaakt te worden per sector en type instelling. Er moet een keuze worden gemaakt tussen FTP en WebDAV Er moeten naming-conventions worden afgesproken waaraan de bestanden moeten voldoen die worden verzonden. Algemene beschrijving gegevensuitwisseling PK Consultatie.doc 8/9

9 Het formaat van de bestanden is zip of bij voorkeur gzip. Documentatie over de formaten en protocols voor batchverwerking vindt men op de website van de KSZ. De verantwoordelijke voor de opvolging van deze activiteiten is Filip Bauters 6.4. Richtlijnen Hieronder volgen enkele richtlijnen wat betreft beheer en inplanning van de batchverwerking binnen de KSZ. 1. Voor de algemene beschikbaarheid van de online diensten is het verkiesbaar om batchverwerking uitsluitend s nachts te laten doorgaan of op andere momenten waarop de servers minder belast zijn. 2. We wensen overdag voorrang te geven aan de online consultatie van het pensioenkadaster. Door de batchen buiten deze periodes te draaien, wordt de werklast van de webservice aan de kant van Smals ook verdeeld. 3. Voor grote batch-bestanden is het wenselijk de records in parallel te verwerken om op die manier een redelijke doorlooptijd te garanderen. 4. Wanneer de webservice van KSZ of Smals-PK niet beschikbaar is, wordt de batchverwerking automatisch gestopt. Na een vastgestelde tijd wordt de verwerking (automatisch) herstart. 5. Wanneer er een initiële load gebeurt, dient deze tijdig te worden ingepland. Op niveau van KSZ zijn er géén beperkingen op aantal records. Echter om een vlotte en tijdige werking te kunnen garanderen, wordt van de ISS gevraagd deze bestanden te beperken in grootte. Algemene beschrijving gegevensuitwisseling PK Consultatie.doc 9/9

TECHNISCH NOTA RDR E-PLATFORM Stap1

TECHNISCH NOTA RDR E-PLATFORM Stap1 Versie 6. 01/10/2012 1. Inleiding. TECHNISCH NOTA RDR E-PLATFORM Stap1 De verzekeringsondernemingen zoeken een enkel elektronisch kanaal om de uitwisseling van de RDR gegevens af te werken. Dit kanaal

Nadere informatie

OneGate. Gebruikershandleiding. 16 September 2011

OneGate. Gebruikershandleiding. 16 September 2011 OneGate 16 September 2011 Pagina 2 Inhoudstafel 1. INLEIDING... 3 2. TERMINOLOGIE... 4 3. ICONEN... 5 4. AANLOGGEN... 6 4.1. GEBRUIKERSID & PASWOORD... 6 4.1.1. Aanvragen van een Gebruikersid/Paswoord...

Nadere informatie

e-masspost User Guide

e-masspost User Guide e-masspost User Guide Laatste wijziging: januari 2011 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is e-masspost?...3 1.2 Welke zijn de principes om tot e-masspost toegang te hebben?...3 2 Hoe toegang krijgen tot e-masspost?...

Nadere informatie

Basisregistratie ondergrond (BRO) Innamehandboek

Basisregistratie ondergrond (BRO) Innamehandboek Basisregistratie ondergrond (BRO) Innamehandboek Geotechnisch sondeeronderzoek Datum 4 november 2014 Status Draft Colofon Bestuurskern Dir. Ruimtelijke Ontwikkeling Plesmanweg 1-6 Den Haag Contactpersoon

Nadere informatie

Architectuur. Digikoppeling 3.0. Versie 1.2. Datum 13/01/2015 Status Definitief

Architectuur. Digikoppeling 3.0. Versie 1.2. Datum 13/01/2015 Status Definitief Architectuur Digikoppeling 3.0 Versie 1.2 Datum 13/01/2015 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl Documentbeheer

Nadere informatie

Functionele specificaties. Omgevingsloket online. Foutdetectie, analyse en herstel op. Be Informed applicatieniveau

Functionele specificaties. Omgevingsloket online. Foutdetectie, analyse en herstel op. Be Informed applicatieniveau Functionele specificaties Omgevingsloket online Foutdetectie, analyse en herstel op Be Informed applicatieniveau Juli 2014 2.10 definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Identificatie 3 1.2 Doel van dit

Nadere informatie

Personeelsbestand via LDM/Webservice. dimonadistribution WSCentralPersonnelFile WSDimona

Personeelsbestand via LDM/Webservice. dimonadistribution WSCentralPersonnelFile WSDimona Personeelsbestand via LDM/Webservice dimonadistribution WSCentralPersonnelFile WSDimona Versie Datum Verspreiding Verschillen met vorige versie 0.0 10-03-2010 Basis document A950_- _L950_Personeelbestand_basisdocumentatie.

Nadere informatie

B03: Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Dashboard

B03: Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Dashboard B03: Functioneel ontwerp Omgevingsloket online Dashboard Juli 2014 Versie 2.10 Definitief Pagina 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Identificatie 3 1.2 Doel van dit document 3 1.3 Scope en uitgangspunten

Nadere informatie

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL Dit document wordt u gratis aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL Iedereen kan dit document vrij verspreiden met vermelding van de bron en URL

Nadere informatie

Eerste Hulp bij mandaten voor schuldeisers die hun Europese domiciliëringen SEPA manueel ingeven (België) versie augustus 2014. ing.

Eerste Hulp bij mandaten voor schuldeisers die hun Europese domiciliëringen SEPA manueel ingeven (België) versie augustus 2014. ing. Financial Supply Chain SEPA Eerste Hulp bij mandaten voor schuldeisers die hun Europese domiciliëringen SEPA manueel ingeven (België) versie augustus 2014 ing.be/sepa Concept 1 Regelgeving (Rulebooks)

Nadere informatie

bpost Shipping Manager

bpost Shipping Manager bpost Shipping Manager bpost packet & express oplossingen Gebruikershandleiding Versie 0.5 Inhoudsopgave. Inleiding.... Hoe de Shipping Manager openen?.... Algemene beschrijving van het programma... 4

Nadere informatie

Leerlingenfacturatie in Count-e

Leerlingenfacturatie in Count-e 1 Inleiding... 2 2 Leerling als klant in de boekhouding... 3 2.1 Overhalen leerlingen vanuit Wis@d naar Count-e... 3 Voor je start bepalen welke leerlingen je nodig hebt?... 3 Leerlingen ophalen vanuit

Nadere informatie

Secure FTP Handleiding

Secure FTP Handleiding Secure FTP Handleiding Aansluiten op Equens Secure File Transfer Final 26-Januari-2015 Classification: Open Version 4.2 Content 1 Inleiding 5 1.1 Onderhoud van dit document 5 1.2 Doelgroep van dit document

Nadere informatie

Handleiding Aansluiten op Digipoort t.b.v. DigiInkoop/E-Factureren (voor Bedrijven)

Handleiding Aansluiten op Digipoort t.b.v. DigiInkoop/E-Factureren (voor Bedrijven) Handleiding Aansluiten op Digipoort t.b.v. DigiInkoop/E-Factureren (voor Bedrijven) Versie 1.4 Datum februari 2015 Status Definitief Colofon Projectnaam DigiInkoop en E-facturatie Versienummer 1.4 Contactpersoon

Nadere informatie

OCMW-NETWERK POD MI 1/45 Veiligheidskit GIDS VOOR DE TOEPASSING VAN DE MINIMUMNORMEN

OCMW-NETWERK POD MI 1/45 Veiligheidskit GIDS VOOR DE TOEPASSING VAN DE MINIMUMNORMEN OCMW-NETWERK POD MI 1/45 1 Inleiding. Het doel van deze gids is de veiligheidsconsulenten van de OCMW s: - de minimale veiligheidsnormen die werden gecreëerd door de werkgroep veiligheid van de BCSS KSZ,

Nadere informatie

Wat zijn de mogelijkheden van sociale media in de CoCon software suite?

Wat zijn de mogelijkheden van sociale media in de CoCon software suite? Sociale media in conferentie applicaties Wat zijn de mogelijkheden van sociale media in de CoCon software suite? Project aangeboden door Elias Callens voor het behalen van de graad van Bachelor in de New

Nadere informatie

SPF Finances FOD Financiën

SPF Finances FOD Financiën SPF Finances FOD Financiën Programma Risicobeheer, Bijstand, Controle en Invordering Voorstudie ondersteuning voor de verwezenlijking van een oplossing inzake datawarehouse, datamining en risicoanalyse

Nadere informatie

Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform

Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open

Nadere informatie

HDN Server Installatie handleiding

HDN Server Installatie handleiding HDN Server Installatie handleiding Hypotheken Data Netwerk Versie 2.6.0.3 30 Juni 2010 HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 589 M: helpdesk@hdn.nl Copyright Communications Security Net B.V. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2. Questions et Réponses ABIS

CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2. Questions et Réponses ABIS CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2 Questions et Réponses ABIS Deel A 1 Voorwerp en aard van de opdracht (p6/64) en Deel A 10.4 Inhoud van de offerte (p12/64) U geeft aan dat cursussen

Nadere informatie

Toepassing Urbain (URBAnistic Information Network) GEBRUIKERSHANDLEIDING

Toepassing Urbain (URBAnistic Information Network) GEBRUIKERSHANDLEIDING Toepassing Urbain (URBAnistic Information Network) GEBRUIKERSHANDLEIDING 1 INLEIDING... 2 2 TOEGANG TOT URBAIN... 3 2.1 Gebruikers van de FOD Financiën... 3 2.2 Gebruikers van de gemeentebesturen... 4

Nadere informatie

DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments

DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments BREEAM-NL Handleiding voor Licentiehoudende Organisaties en Geregistreerde Assessoren ten behoeve van assessments tegen de BREEAM-NL-schema's Inleiding BRE Global

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

Werkinstructie d-basics RAM. 2014 d-basics b.v.

Werkinstructie d-basics RAM. 2014 d-basics b.v. Werkinstructie d-basics RAM Werkinstructie d-basics RAM Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging, overdracht of opslag van deze informatie of delen daarvan, in welke vorm ook, zonder de voorafgaande

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van Impala

Handleiding voor het gebruik van Impala Handleiding voor het gebruik van Impala Jan Corthouts Michèle Van den Eynde Maart 2006 Handleiding voor het gebruik van Impala 2 Inhoudsopgave 1 Aanmelden...3 2 Favorieten (bookmark)...4 3 Afmelden...6

Nadere informatie

Handleiding ideal Professional

Handleiding ideal Professional Handleiding ideal Professional Versie oktober 2014 Rabobank Nederland Handleiding ideal Professioanl Oktober 2014 Versie 1.0 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 4 Beschrijving Rabobank ideal

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

Eerste Hulp bij mandaten voor België. versie augustus 2014. ing.be/sepa

Eerste Hulp bij mandaten voor België. versie augustus 2014. ing.be/sepa Financial Supply Chain SEPA Eerste Hulp bij mandaten voor België versie augustus 2014 ing.be/sepa Concept 1 Regelgeving (Rulebooks) 2 Het domiciliëringsmandaat van SEPA 3 België en Artikel 29 van de Richtlijn

Nadere informatie

Service Level Agreement v2.2

Service Level Agreement v2.2 Service Level Agreement v2.2 Combell dedicated hosting COMBELL GROUP NV Skaldenstraat 121 B-9042 Gent Tel: +32(0)9 218 79 79 Fax: +32(0)9 270 30 60 www.combell.com info@combell.com KBC: 737-0036589-60

Nadere informatie

Algemene toelichting. Versie: 4.5 Jaar: 2010 Auteur: Buckaroo Online Payment Services

Algemene toelichting. Versie: 4.5 Jaar: 2010 Auteur: Buckaroo Online Payment Services Algemene toelichting Versie: 4.5 Jaar: 2010 Auteur: Buckaroo Online Payment Services Overzicht wijzigingen Versie Datum Wijziging 4.0 19-09-2008 Tekstuele vernieuwingen document + nieuwe opmaak 4.1 06-01-2009

Nadere informatie