SECUNDAIR NETWERK VAN DE OCMW'S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SECUNDAIR NETWERK VAN DE OCMW'S"

Transcriptie

1 MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN SMALS-MVM SECUNDAIR NETWERK VAN DE OCMW'S MULTIFUNCTIONEEL ATTEST TE VERSTUREN AAN DE INSTELLINGEN VAN VERZEKERING TEGEN ZIEKTE EN INVALIDITEIT. Situering van het document : Onderstaand document beschrijft de doorgave en de consultatie van het multifunctioneel attest van de OCMW's naar het Ministerie van Sociale Zaken -SmalS-MvM. De verwerking van het attest binnen het netwerk van de Kruispuntbank, evenals de consultatie van de attesten door de Verzekeringsinstellingen en het RIZIV, wordt beschreven in specifieke documentatie, opgesteld door de Kruispuntbank. VERSIE 2 26/05/00 blz.1

2 Ministerie van Sociale Zaken - SmalS-MvM MULTIFUNCTIONELE ATTESTEN van de OCMW's naar de Verzekeringsinstellingen : Doorgave en consultatie. Onderstaand document is een aanvulling op de omzendbrief van het Ministerie van Sociale Zaken aan de OCMW's dd. 09/02/ ref. TC/1/RBCSS/7. (Zie bijlage 1). Het multifunctionele attest betreft een elektronische gegevensuitwisseling tussen de OCMW's en de Verzekeringsinstellingen via het netwerk van de sociale zekerheid. Op basis van dit attest kunnen de Verzekeringsinstellingen bepalen of een persoon in aanmerking komt voor : - het recht op sociale franchise - het recht op verhoogde tussenkomst in het kader van de gezondheidszorgen - de vrijstelling van bijdragebetaling als kosteloos gerechtigde resident en de vrijstelling van wachttijd. Op basis van dit attest moeten de verzekeringsinstellingen onderzoeken of er geen contact moet genomen worden met het OCMW inzake terugbetaling van invaliditeitsuitkering. De betreffende functionaliteiten zullen beschikbaar zijn voor alle OCMW's die aangesloten zijn op het netwerk van de Sociale Zekerheid : - Voor de OCMW's die gegevens uitwisselen op basis van gestructureerde berichten (online of in batch-mode), worden de verwijzingen naar de technische specificaties vermeld in onderstaand document. De doorgave van het multifunctionele attest betreft de stroom 'A036', de consultatie betreft de stroom 'L036'. - Voor de OCMW's die via de WEB-toepassing werken, worden een aantal opties toegevoegd aan de betreffende toepassing. Tevens wordt - zoals voor de andere functionaliteiten - een bijhorende on-line handleiding ter beschikking gesteld. De gegevensuitwisseling met betrekking tot het multifunctionele attest verloopt in een aantal fasen : FASE 1. - Ontvangst en controle van het multifunctionele attest door het Ministerie van Sociale Zaken - SmalS-MvM. - Onmiddellijk antwoord aan de OCMW's betreffende de syntactische geldigheid van het attest. - Opslag van het ontvangen attest in een opvolgingsbestand. FASE 2. - Periodiek ontladen van het opvolgingsbestand en doorsturen vanuit het Ministerie van Sociale Zaken - SmalS-MvM via de Kruispuntbank en het NIC naar de Verzekeringsinstellingen. FASE 3. - Ontvangst van de elektronische antwoorden van de Verzekeringsinstellingen, het NIC en de Kruispuntbank. - Behandeling van de betreffende antwoorden en integratie in het opvolgingsbestand. FASE 4. - Consultatie van het opvolgingsbestand door de OCMW's. Bovenstaande fasen worden verder in detail uitgewerkt. VERSIE 2 26/05/00 blz.2

3 Specifieke bemerking bij de doorgave en de consultatie van het Multifunctionele attest door de OCMW's. Zowel voor het overmaken van een elektronisch multifunctioneel attest, als voor de consultatie van het opvolgingsbestand, moeten afzonderlijke toegangsmachtigingen aangevraagd en ingediend worden bij de veiligheidsdienst van het Ministerie van Sociale Zaken. VERSIE 2 26/05/00 blz.3

4 FASE 1. Ontvangst en controle van het multifunctionele attest door het Ministerie van Sociale Zaken - SmalS-MvM. Voor de OCMW's die werken via een uitwisseling van gestructureerde berichten (APPC), verwijzen we voor de technische beschrijving en layout van de stroom A036 naar de documentatie op de web-site van de KSZ.' De OCMW's die werken via de Web-toepassing, kunnen een attest doorsturen via de optie : 'Doorgave van het attest (A036)'. Bij het ontvangen van het multifunctionele attest op het Ministerie van Sociale Zaken - SmalS- MvM, zullen systhematisch een aantal basiscontroles uitgevoerd worden : Syntax-controles : De diverse zones op het invulscherm moeten correct en volledig ingevuld worden. Identificatiecontroles : - Een origineel attest mag enkel betrekking hebben op een periode waarvoor nog geen attest uitgereikt werd (voor het betreffende identificatienummer, OCMW, hoedanigheid). - Enkel bij een annulatie of een verbetering van een attest (cfr. zone aard attest ), moet de zone verbeterend attest opgevuld zijn met het nummer van een bestaand attest dat nog niet geannuleerd of verbeterd werd. Bij een annulatie moeten de ingebrachte gegevens volledig overeenkomen met de gegevens behorend bij het attest met het nummer te verbeteren attest. Bij een verbetering moet het identificatienummer, en de hoedanigheidscode overeenkomen met de gegevens behorend bij het attest met het nummer te verbeteren attest. Integratiecontroles : De periode van geldigheid van het attest (begin-einddatum) moet volledig vallen binnen de periode van integratie in het secundaire verwijzingsrepertorium voor het betreffende identificatienummer, OCMW, hoedanigheid. De volledige en meer technische beschrijving van de controles, wordt toegevoegd in bijlage 2. Onmiddellijk antwoord aan de OCMW's betreffende de syntactische geldigheid van het attest. Bij een voorlegging van een multifunctioneel attest aan het Ministerie van Sociale Zaken - SmalS-MvM, krijgen de OCMW's steeds onmiddellijk een antwoord met de vermelding of het attest verworpen werd, of aanvaard wordt voor verdere behandeling naar de Kruispuntbank, het NIC en de verzekeringsinstellingen (cfr. uitgevoerde controles). Voor de OCMW's die via gestructureerde mededelingen werken (APPC), wordt de layout van het positieve en negatieve antwoord vermeld in bijlage 3. Opslag van het ontvangen attest in een opvolgingsbestand. Enkel bij een positief antwoord, zal het attest opgenomen worden in het opvolgingsbestand en voor verdere behandeling in aanmerking komen. VERSIE 2 26/05/00 blz.4

5 Bij een negatief antwoord, kan het OCMW op basis van de controlelijst in bijlage 2, nagaan waarom het attest verworpen werd. Na een verbetering, kan het attest eventueel opnieuw aangeboden worden. FASE 2. Periodiek ontladen van het opvolgingsbestand en doorsturen vanuit het Ministerie van Sociale Zaken - SmalS-MvM via de Kruispuntbank en het NIC naar de Verzekeringsinstellingen. Wekelijks worden de multifunctionele attesten vanuit het opvolgingsbestand bij het Ministerie voor Sociale Zaken - SmalS-MvM voor verdere behandeling via mailbox-uitwisseling overgemaakt aan de Kruispuntbank. Na een confrontatie met het primaire verwijzingsrepertorium, zullen de attesten door de Kruispuntbank overgemaakt worden aan het NIC, en vervolgens aan de Verzekeringsinstellingen. Voor verdere consultatie en opvolging (cfr. FASE 4), zullen de attesten ook na de ontlading voor de Kruispuntbank behouden blijven in het opvolgingsbestand. FASE 3. Ontvangst van de elektronische antwoorden van de Verzekeringsinstellingen, het NIC en de Kruispuntbank. De verwerking van de multifunctionele attesten op de Kruispuntbank, het NIC en de Verzekeringsinstellingen, resulteren in een positief of een negatief antwoord. Deze antwoorden worden door de Kruispuntbank periodiek overgemaakt aan het Ministerie van Sociale Zaken - SmalS-MvM. Een negatief antwoord duidt erop dat het attest verworpen werd door de Kruispuntbank, het NIC of de Verzekeringsinstelling. Een positief antwoord duidt erop dat het attest aanvaard werd door de betreffende Verzekeringsinstelling. Tevens kan de Kruispuntbank en het NIC een tussentijds antwoord generenen, dat erop wijst dat ze het attest goed ontvangen hebben en voor verdere behandeling doorgestuurd hebben. Een specifiek tussentijds antwoord betreft een dubbele inschrijving van de betreffende persoon bij het NIC. Het NIC zal deze situatie onderzoeken met de betreffende Verzekeringsinstellingen en nadien een definitief antwoord generenen. Behandeling van de betreffende antwoorden en integratie in het opvolgingsbestand. Bij ontvangst, worden de betreffende antwoorden door het Ministerie van Sociale Zaken - SmalS-MvM, geïntegreerd in het opvolgingsbestand. VERSIE 2 26/05/00 blz.5

6 De koppeling wordt gemaakt tussen het oorspronkelijke attest en het betreffende positief of negatieve antwoord. De basisgegevens van het antwoord worden bij de gegevens van het betreffende attest gevoegd. Deze werkwijze laat toe de situatie van de attesten te kunnen consulteren en op te volgen (cfr. FASE 4). FASE 4. Consultatie van het opvolgingsbestand door de OCMW's. De consultatie van het opvolgingsbestand van de multifunctionele attesten wordt aangeboden, teneinde gegevens betreffende overgemaakte attesten te kunnen raadplegen, de stand van zaken betreffende een attest te kunnen nagaan, of teneinde de antwoorden van de Kruispuntbank, het NIC of de Verzekeringsinstellingen te kunnen raadplegen. Voor de OCMW's die werken via een uitwisseling van gestructureerde berichten (APPC), verwijzen we voor de technische layout van de stroom L036 naar de documentatie in bijlage 4. De OCMW's die werken via de Web-toepassing, kunnen het opvolgingsbestand consulteren via de : 'Consultatie van de attesten (L036)'. Het opvolgingsbestand van de multifunctionele attesten bevat per attest een aantal basisgegevens, evenals de belangrijkste gegevens van de antwoorden van de Kruispuntbank, het NIC en/of de Verzekeringsinstelling. Basisgegevens per attest : - OCMW-nummer - INSZ-nummer - Soort attest (bestaansminimum, equivalent bestaansminimum, maatschappelijke dienstverlening) - Aard attest (origineel, verbeterend, annulerend) - Nummer attest - Nummer verbeterend attest - Datum uitgifte attest - Datum begin- einde geldigheid attest Gegevens met betrekking tot de antwoorden : - Antwoord KSZ - Datum antwoord KSZ - Antwoord NIC/VI - Datum antwoord NIC/VI Twee soorten consultaties van het opvolgingsbestand worden voorzien : - een consultatie van de attesten op basis van een INSZ-nummer - een consultatie als opvolging van de overgemaakte attesten. De structuur van de antwoorden is dezelfde. Enkel de opvraagcriteria verschillen, waarvoor een aantal specifieke parameters in de vraagstelling voorzien zijn. Per antwoord worden de gegevens van maximaal 10 attesten meegedeeld. Teneinde het vervolg te kunnen bekomen, wordt tevens een specifieke zone in het antwoord en in de VERSIE 2 26/05/00 blz.6

7 vraagstelling voorzien. Een korte beschrijving van het principe 'vervolg antwoord' wordt in bijlage 5 vermeld. 1. De consultatie van de attesten op basis van een INSZ-nummer. Een OCMW kan het opvolgingsbestand consulteren voor de INSZ-nummers waarvoor ze op het moment van de vraagstelling geïntegreerd zijn in het secundaire verwijzingsrepertorium. Eventueel moet een dossier in onderzoek geïntegreerd worden. - OCMW-nummer : op basis van oa. het OCMW-nummer zal de toegangs- en integratiecontrole gebeuren. - INSZ-nummer : de consultatie van de attesten gebeurt steeds voor een bepaald INSZnummer. - Periode geldigheid attest : het antwoord bevat de gegevens van alle attesten (max. 10 per antwoord) die voor het betreffende INSZ-nummer minstens 1 dag geldig zijn in de opgegeven periode (begindatum verplicht op te geven, einddatum optioneel) - Indien de einddatum op blanco staat, wordt de periode genomen vanaf de begindatum tot en met de dag van de voorlegging van de vraag. - Vervolg antwoord : optionele zone die toelaat het vervolg van het antwoord op te vragen indien er meer dan 10 attesten overeenkomen met de opgevraagde criteria. Een zone in het antwoord zal aanduiden of er voor het betreffende attest een verbeterend of annulerend attest aangemaakt werd. Opmerking : in het kader van de uitvoering van hun opdracht, zal het opvolgingsbestand van de multifunctionele attesten eveneens door de Verzekeringsinstellingen en het RIZIV geconsulteerd worden (op basis van een INSZ-nummer). 2. De consultatie als opvolging van de overgemaakte attesten. De antwoorden die gegenereerd worden de Kruispuntbank, het NIC en de verzekeringsinstellingen, worden in het opvolgingsbestand geïntegreerd. Een consultatie van het opvolgingsbestand op basis van deze antwoorden, stelt de OCMW's in staat de stand van zaken met betrekking tot de overgemaakte attesten op te volgen. Specifieke parameters werden hiervoor in de vraagstelling ingebouwd. Het antwoord bevat - zoals bij de consultatie op basis van een INSZ-nummer - de gegevens van een aantal attesten (max. 10 per antwoord) die overeenkomen met de opgegeven criteria. De stand van zaken van een attest kan afgeleid worden uit de zones die betrekking hebben op de zones antwoord (en datum) KSZ, NIC, VI. Een OCMW mag enkel de attesten opvolgen die ze zelf uitgegeven hebben. Op vraag van de OCMW's werd de mogelijkheid ingebouwd dat een antwoord op een attest eventueel slechts éénmaal overgemaakt wordt, evenals de mogelijkheid om enkel attesten met een positief en/of negatief antwoord te bekomen. De parameters voor de opvolging van de attesten, zijn : - OCMW-nummer : het OCMW-nummer moet opgegeven worden, vermits de opvolging enkel kan gebeuren voor attesten die het betreffende OCMW zelf uitgegeven heeft. - Periode uitgifte attest : het antwoord bevat alle attesten die in de betreffende periode (begin- en einddatum) uitgegeven werden. Indien de einddatum niet opgegeven wordt, worden alle attesten vanaf de begindatum meegegeven. VERSIE 2 26/05/00 blz.7

8 - Soort antwoord : deze zone laat toe enkel de attesten met een positief, negatief, antwoord te bekomen : - 'P' : enkel de attesten worden overgemaakt waarvoor een positief definitief antwoord van de Verzekeringsinstelling geregistreerd werd (rekening houdend met de andere parameters) - 'N' : enkel de attesten worden overgemaakt waarvoor een negatief definitief antwoord van de KSZ, het NIC of de Verzekeringsinstelling geregistreerd werd (rekening houdend met de andere parameters) - 'A' : alle attesten worden overgemaakt, ongeacht of er een antwoord is of niet (rekening houdend met de andere parameters) ; - 'W' : enkel de attesten worden overgemaakt waarvoor geen positief definitief en geen negatief definitief antwoord geregistreerd werd (rekening houdend met de overige parameters). - Eénmalige ontlading : Het gebruik van deze parameter laat toe dat een bepaald antwoord op een attest slechts éénmaal overgemaakt wordt : - Indien deze parameter op 'J' gezet wordt, zal het antwoord enkel attesten bevatten waarvoor een antwoord van de KSZ, het NIC of de Verzekeringsinstelling geregistreerd werd. Bij elk attest dat voorkomt in het antwoord, zal een notie gezet worden die aangeeft dat het antwoord overgemaakt werd. Bij een volgende identieke consultatie met deze parameter op 'J', zullen de betreffende attesten niet meer meegegeven worden. De waarde 'J' is enkel mogelijk in combinatie met de zone 'soort antwoord' op 'P' of 'N'. Bij de registratie van een nieuw antwoord van de KSZ, het NIC of de VI, zal de betreffende notie op blanco gezet worden, en zal het betreffende attest opnieuw aangeboden worden. - Indien deze parameter op 'N' gezet wordt, zal de bovenstaande notie niet ingevuld en geëxploiteerd worden, en zal het antwoord alle attesten bevatten die voldoen aan de overige parameters. - Vervolg antwoord : optionele zone die toelaat het vervolg van het antwoord op te vragen indien er meer dan 10 attesten overeenkomen met de opgevraagde criteria. VERSIE 2 26/05/00 blz.8

9 BIJLAGEN Bijlage 1 : Omzendbrief dd. 09/02/2000 ref. TC/1/RBCSS/7 van het Ministerie van Sociale Zaken betreffende het secundair netwerk OCMW's - multifunctioneel attest te versturen aan de instellingen van verzekering tegen ziekte en invaliditeit (voorlopige versie van het Ministerie). Bijlage 2 : Controles uitgevoerd bij de ontvangst van een multifunctioneel attest op het Ministerie van Sociale Zaken - SmalS-MvM. Bijlage 3 : Doorgave van een attest 'A036' : layout van een positief en negatief antwoord van het Ministerie van Sociale Zaken - SmalS-MvM aan de OCMW's. Bijlage 4 : Consultatie van de attesten 'L036' : layout van de vraagstelling en van de antwoorden aan de OCMW's. Bijlage 5 : Beschrijving van het principe 'vervolg antwoord'. Bijlage 6 : Returncodes SmalS-MvM bij een consultatie L036. VERSIE 2 26/05/00 blz.9

10 BIJLAGE 2 Controles bij ontvangst van een multifunctioneel attest A036 op het Ministerie van Sociale Zaken - SmalS-MvM. 1. Syntaxcontrole - de 'begindatum geldigheid attest' moet een geldige datum zijn na 1 jan 1996, in het formaat JJJJMMDD. - de 'einddatum geldigheid attest' moet blanco zijn of een geldige datum (formaat JJJJMMDD) na 1jan 1996, gelijk aan of max 1 jaar groter dan de begindatum attest. - de 'datum begin repertorium' moet een geldige datum zijn na 1 jan 1996 (formaat JJJJMMDD). - de 'datum eind repertorium' moet blanco zijn, of een geldige datum na 1 jan 1996 en groter of gelijk aan de begindatum repertorium. - De 'begin- en einddatum repertorium' (prefix) moeten gelijk zijn aan de 'begin- en einddatum bericht' (prefix) en aan de 'begin- en einddatum geldigheid attest' (gegevensgedeelte). - De 'uitgiftedatum attest' moet een geldige datum zijn en mag niet groter zijn dan de systeemdatum. - De HOEDANIGHEIDSCODE (prefix) moet één van de volgende waarden hebben : Voor AARD-ATTEST gelden de volgende waarde : Voor SOORT-ATTEST gelden de volgende waarde : De hoedanigheidscode in de prefix moet overeenkomen met de zone soort attest in het gegevensgedeelte : > > > Indien er een origineel attest aangeboden wordt, moet de zone NUMMER-TE- VEBETEREN-ATTEST gelijk zijn aan blanco, voor een verbetering of annulatie moet de zone NUMMER-TE-VEBETEREN-ATTEST opgevuld zijn. - voor NUMMER ATTEST testen of : - de eerste 2 posities binnen de periode systeemjaar -1 en systeemdatum + 1 valt - testen of het controlegetal (positie 14 en 15) correct is met de berekening mod 97 - testen of het bij web (zone CONSTANTE = X25T of X25P) de positie 8 > 7, in de andere gevallen < is dan 8 - voor NR VERBETEREN ATTEST testen of : = blanco of -de eerste 2 posities binnen de periode systeemjaar -1 en systeemdatum + 1 valt -testen of het controlegetal (positie 14 en 15) correct is met de berekening mod 97 VERSIE 2 26/05/00 blz.10

11 - testen of het bij web (zone CONSTANTE = X25T of X25P) de positie 8 > 7, in de andere gevallen < is dan 8 Indien er een syntaxfout is, wordt de returnkode M00002 teruggeven in de zone TOEPASSINGS RETURNCODE. 2. Identificatiecontrole Origineel attest (aard-attest = 0): Het vermelde nummer attest mag nog niet bestaan in het opvolgingsbestand en voor het betreffende INSZ, OCMW, HOEDANIGHEID mag nog geen attest uitgereikt zijn voor een geheel of gedeeltelijk overlappende periode. Annulatie van een attest (aard-attest = 3): Het vermelde nummer attest mag nog niet bestaan in het opvolgingsbestand. Het vermelde nummer te verbeteren attest moet bestaan als nummer attest in het opvolgingsbestand en het vermelde INSZ, OCMW, HOEDANIGHEID, BEGIN-EINDPERIODE moeten exact overeenkomen met de betreffende zones van het originele attest in het opvolgingsbestand. Een attest dat verbeterd of geannuleerd werd, mag niet geannuleerd worden. Verbetering van een attest (aard-attest = 1): Het vermelde nummer attest mag nog niet bestaan in het opvolgingsbestand. Het vermelde nummer te verbeteren attest moet bestaan als nummer attest in het opvolgingsbestand, het vermelde INSZ, OCMW en HOEDANIGHEID moeten exact overeenkomen met de betreffende zones van het originele attest in het opvolgingsbestand en minstens één van de vermelde datumzones (begin-einde attest) moet verschillen. Een attest dat verbeterd of geannuleerd werd, mag niet verbeterd worden. Indien er een identificatiefout is, wordt de returnkode M00010 teruggeven in de zone TOEPASSINGS RETURNCODE. 3. Integratiecontrole De periode van geldigheid van het attest (begin - einddatum) moet volledig vallen binnen de periode van intregratie in het secundaire verwijzingsrepertorium voor het betreffende INSZ, OCMW, HOED. : De begindatum attest mag niet kleiner zijn dan de kleinste begindatum van integratie voor het betreffende INSZ, OCMW, HOED. voor De einddatum attest mag niet groter zijn dan de grootste einddatum van integratie het betreffende INSZ, OCMW, HOED. Een blanco einddatum wordt beschouwd als VERSIE 2 26/05/00 blz.11

12 De integratie mag niet voor één of meerdere dagen onderbroken zijn gedurende de periode van geldigheid van het attest. Indien er een integratiefout is, wordt de returnkode M00017 teruggeven in de zone TOEPASSINGS RETURNCODE. 4. Referentiecontrole Het interne referentienummer in de prefix moet uniek zijn en mag nog niet bestaan in het secundaire verwijzingsrepertorium en in het opvolgingsbestand van de attesten. Indien er een referentiefout is, wordt de returnkode M00003 teruggeven in de zone TOEPASSINGS RETURNCODE VERSIE 2 26/05/00 blz.12

13 BIJLAGE 3 : Layout van de antwoorden op berichten A Negatief antwoord. (Variante : N000 - Slagingsstroom : E) (netwerkcode of toepassingscode negatief en definitief antwoord) PREFIX ( geen data-gedeelte) NAAM FORMAAT BEGPOS. INHOUD CONSTANTE A4 1 Indien netwerk fout -> netwerk code Anders 0000 VERSIE-PREFIX A2 5 Overnemen uit input-voorlegging SECTOR N3 7 Overnemen uit input-voorlegging TYPE-INSTELLING N3 10 Overnemen uit input-voorlegging INTERNE - REFERENTIE - SECTOR A15 13 Overnemen uit input-voorlegging USER-ID N11 28 Overnemen uit input-voorlegging SOORT-AANVRAAG A3 39 F0Z INSZ A11 42 Overnemen uit input-voorlegging RETUNCODE TOEPASSING A6 53 Indien CONSTANTE <>0000 (netwerkfout) --> Indien CONSTANTE = 0000 toepassingsreturncode (zie errorcodes in bijlage 2) FORMULIER A4 59 Overnemen uit input-voorlegging VARIANTE A4 63 N000 VERSIE 2 26/05/00 blz.13

14 GEDEELTE-BERICHT A5 67 Overnemen uit input-voorlegging IDENTIFICATIE - TOEPASSING A8 72 Overnemen uit input-voorlegging INTERNE - REF. - BEANTWOORDER A15 80 Overnemen uit input-voorlegging DATUM - VERSTUREN - AANVRAAG A10 95 Overnemen uit input-voorlegging DATUM - VERSTUREN - ANtTWOORD A JJMMDDHHMM (Datum + tijd v. uitvoering) SLAGINGSTROOM A1 115 E HOEDANIGHEIDSCODE N3 116 Overnemen uit input-voorlegging FASE N2 119 Overnemen uit input-voorlegging BEGIN - REPERTORIUM N8 121 Overnemen uit input-voorlegging EIND - REPERTORIUM N8 129 Overnemen uit input-voorlegging BEGIN - BERICHT A8 137 Overnemen uit input-voorlegging EIND - BERICHT A8 145 Overnemen uit input-voorlegging SECTOR-LEVERANCIER A TYPE-INSTELLING-LEVERANCIER A VERSIE 2 26/05/00 blz.14

15 2. Positief antwoord : (Variante : A036 - Slagingsstroom : A) (Positief definitief antwoord) PREFIX NAAM FORMAAT BEGPOS. INHOUD CONSTANTE A VERSIE-PREFIX A2 5 Overnemen uit input-voorlegging SECTOR N3 7 Overnemen uit input-voorlegging TYPE-INSTELLING N3 10 Overnemen uit input-voorlegging INTERNE - REFERENTIE - SECTOR A15 13 Overnemen uit input-voorlegging USER-ID N11 28 Overnemen uit input-voorlegging SOORT-AANVRAAG A3 39 F0Z INSZ A11 42 Overnemen uit input-voorlegging RETUNCODE TOEPASSING A FORMULIER A4 59 Overnemen uit input-voorlegging VARIANTE A4 63 A036 GEDEELTE-BERICHT A5 67 Overnemen uit input-voorlegging IDENTIFICATIE - TOEPASSING A8 72 Overnemen uit input-voorlegging INTERNE - REF. - BEANTWOORDER A15 80 Overnemen uit input-voorlegging DATUM - VERSTUREN - AANVRAAG A10 95 Overnemen uit input-voorlegging DATUM - VERSTUREN - ANtTWOORD A JJMMDDHHMM (Datum + tijd v. uitvoering) SLAGINGSTROOM A1 115 A HOEDANIGHEIDSCODE N3 116 Overnemen uit input-voorlegging FASE N2 119 Overnemen uit input-voorlegging VERSIE 2 26/05/00 blz.15

16 BEGIN - REPERTORIUM N8 121 Overnemen uit input-voorlegging EIND - REPERTORIUM N8 129 Overnemen uit input-voorlegging BEGIN - BERICHT A8 137 Overnemen uit input-voorlegging EIND - BERICHT A8 145 Overnemen uit input-voorlegging SECTOR-LEVERANCIER A TYPE-INSTELLING-LEVERANCIER A DATA-GEDEELTE ( in IHFN : structuur idem zoals voorlegging A036) NAAM FORMAAT BEGPOS. INHOUD DATUM UITGIFTE BERICHT N8 1 Overnemen uit input-voorlegging NUMMER - ATTEST N15 9 Indien de voorlegging van de web komt, een nummer berekenen - Anders overnemen uit inputvoorlegging NUMMER TE VERBETEREN - ATTEST A15 24 Overnemen uit input-voorlegging AARD - ATTEST A1 38 Overnemen uit input-voorlegging SOORT - ATTEST A1 39 Overnemen uit input-voorlegging INSZ - SOCIAAL - VERZEKERDE N11 40 Overnemen uit input-voorlegging BEGINDATUM GELDIGHEID ATTEST N8 51 Overnemen uit input-voorlegging EINDDATUM GELDIGHEID ATTEST A8 59 Overnemen uit input-voorlegging VERSIE 2 26/05/00 blz.16

17 BIJLAGE 4 : Beschrijving van de berichten L Vraagstelling L036 door een OCMW L036 PREFIX-gedeelte NAAM FORMAAT BEGPOS. INHOUD voorlegging CONSTANTE A4 1 Mailbox test : TAPE / prod : TAPP On-line test : U62T / prod : U62N VERSIE-PREFIX A2 5 A1 SECTOR N3 7 '017' TYPE-INSTELLING N3 10 '001' INTERNE - REFERENTIE - SECTOR A15 13 Nr OCMW (5pos) + uniek ref.nummer USER-ID N11 28 INSZ verantwoordelijke OCMW of programmanummer SOORT-AANVRAAG A3 39 1e pos : D:mailbox uitwisseling : O:on-line uitwisseling 2e pos : 0/ 3e pos : L (Consultatie) INSZ A11 42 Indien consultatie attesten -> INSZ Indien opvolging antwoorden -> b/ FORMULIER A4 53 L036 VARIANTE A4 57 b/ b/ b/ b/ GEDEELTE-BERICHT A5 61 b/ b/ b/ b/ b/ VERSIE 2 26/05/00 blz.17

18 IDENTIFICATIE - TOEPASSING A8 66 b/ b/ b/ b/ b/ b/ b/ b/ INTERNE - REFERENTIE - BEANTWOORDER A15 74 b/ b/ b/ b/ b/ b/ b/ b/ b/ b/ b/ b/ b/ b/ b/ DATUM - VERSTUREN - AANVRAAG A10 89 JJMMDDHHMM (Datum + tijd v. uitvoering) ANTWOORD-TERMIJN A3 99 Mailbox :J20/ (20 jours) on-line :M0/ 3 (03 min) ACTIE - TIME OUT A1 102 On-line : S (voorlegging vervalt na antwoord termijn) SLAGINGSTROOM A / mailbox :M HOEDANIGHEIDSCODE N3 104 '000' (niet gebruikt) FASE N BEGIN - REPERTORIUM A8 109 Blanco EIND - REPERTORIUM A8 117 Blanco BEGIN - BERICHT N8 125 Indien consultatie attesten --> JJJJMMDD : begindatum (datum-attest) Indien opvolging antwoorden --> JJJJMMDD : begindatum (datum-versturing) EIND - BERICHT A8 133 Blanco of indien consultatie attesten --> JJJJMMDD : einddatum (datum-attest) indien opvolging antwoorden --> JJJJMMDD : einddatum (datum-versturing) SECTOR-LEVERANCIER A / 17 TYPE-INSTELLING-LEVERANCIER A / 0/ 0/ VERSIE 2 26/05/00 blz.18

19 L036 DATA-gedeelte (steeds in vast formaat - niet in IHFN) TYPE-ANTWOORDEN A1 1 Indien consultatie attesten -->b/ Indien opvolging antwoorden P : alle attesten met een definitief positief antwoord N : alle attesten met een definitief negatief antwoord W : alle attesten verschillend van type P en N A : alle attesten EENMALIGE ONTLADING A1 1 Indien consultatie attesten -->b/ Indien opvolging antwoorden J : het betreffende attest zal in de toekomst niet meer worden opgenomen in het antwoord zelfs als het voldoet aan alle overige criteria N : het betreffende attest zal in de toekomst wel worden opgenomen in het antwoord als het voldoet aan alle overige criteria VERVOLG ANTWOORD A15 15 Indien alle attesten in 1 antwoord aanwezig zijn -->b/ Anders INTERNE-REFERENTIE-SECTOR van het laatste attest dat in het (vorige) onvolledige antwoord werd doorgegeven. VERSIE 2 26/05/00 blz.19

20 2. Antwoord L negatief antwoord L036 (Variante : N000 - Slagingsstroom : E) (netwerkcode : negatief en definitief antwoord) PREFIX (geen data-gedeelte) NAAM FORMAAT BEGPOS. INHOUD mvm CONSTANTE A4 1 Netwerk-returncode VERSIE-PREFIX A2 5 Overnemen uit voorlegging SECTOR N3 7 Overnemen uit voorlegging TYPE-INSTELLING N3 10 Overnemen uit voorlegging INTERNE - REFERENTIE - SECTOR A15 13 Overnemen uit voorlegging USER-ID N11 28 Overnemen uit voorlegging SOORT-AANVRAAG A3 39 F0L INSZ A11 42 Overnemen uit voorlegging RETUNCODE TOEPASSING A FORMULIER A4 59 L036 VARIANTE A4 63 N000 GEDEELTE-BERICHT A5 67 Overnemen uit voorlegging IDENTIFICATIE - TOEPASSING A8 72 Overnemen uit voorlegging INTERNE - REFER. - BEANTWOORDER A15 80 Overnemen uit voorlegging DATUM - VERSTUREN - AANVRAAG A10 95 Overnemen uit voorlegging DATUM - VERSTUREN - ANTWOORD A JJMMDDHHMM (Datum + tijd v. uitvoering) SLAGINGSTROOM A1 115 E VERSIE 2 26/05/00 blz.20

21 HOEDANIGHEIDSCODE N3 116 Overnemen uit voorlegging FASE N2 119 Overnemen uit voorlegging BEGIN - REPERTORIUM A8 121 Overnemen uit voorlegging EIND - REPERTORIUM A8 129 Overnemen uit voorlegging BEGIN - BERICHT N8 137 Overnemen uit voorlegging EIND - BERICHT A8 145 Overnemen uit voorlegging SECTOR-LEVERANCIER A TYPE-INSTELLING-LEVERANCIER A VERSIE 2 26/05/00 blz.21

22 2.2. negatief antwoord L036 (Variante : N001 - Slagingsstroom : E) (netwerkcode en toepassingsreturncode = nul, foutcode Ministerie Sociale Zaken - SmalS-MvM in gegevensgedeelte aanwezig. Negatief en definitief antwoord) PREFIX NAAM FORMAAT BEGPOS. INHOUD mvm CONSTANTE A VERSIE-PREFIX A2 5 Overnemen uit voorlegging SECTOR N3 7 Overnemen uit voorlegging TYPE-INSTELLING N3 10 Overnemen uit voorlegging INTERNE - REFERENTIE - SECTOR A15 13 Overnemen uit voorlegging USER-ID N11 28 Overnemen uit voorlegging SOORT-AANVRAAG A3 39 F0L INSZ A11 42 Overnemen uit voorlegging RETUNCODE TOEPASSING A FORMULIER A4 59 L036 VARIANTE A4 63 N001 GEDEELTE-BERICHT A5 67 Overnemen uit voorlegging IDENTIFICATIE - TOEPASSING A8 72 Overnemen uit voorlegging INTERNE - REFER. - BEANTWOORDER A15 80 Overnemen uit voorlegging DATUM - VERSTUREN - AANVRAAG A10 95 Overnemen uit voorlegging DATUM - VERSTUREN ANTWOORD A JJMMDDHHMM (Datum + tijd v. uitvoering) VERSIE 2 26/05/00 blz.22

23 SLAGINGSTROOM A1 115 E HOEDANIGHEIDSCODE N3 116 Overnemen uit voorlegging FASE N2 119 Overnemen uit voorlegging BEGIN - REPERTORIUM A8 121 Overnemen uit voorlegging EIND - REPERTORIUM A8 129 Overnemen uit voorlegging BEGIN - BERICHT N8 137 Overnemen uit voorlegging EIND - BERICHT A8 145 Overnemen uit voorlegging SECTOR-LEVERANCIER A TYPE-INSTELLING-LEVERANCIER A Data-gedeelte SEGMENTNAAM A5 5 ERCA1 FOUTCODE A6 6 ZIE BIJLAGE 6 :foutcodes SmalS-MvM (Mxxxxx) FOUTLIJST BEHEERDER FOUTLIJST A3 A3 3 3 Vaste waarde (te bepalen door KSZ) Vaste waarde (te bepalen door KSZ) VERSIE 2 26/05/00 blz.23

24 2.3. Positief antwoord L036 (Variante : blanco - Slagingsstroom : A) PREFIX-gedeelte NAAM FORMAAT BEGPOS. INHOUD mvm CONSTANTE A VERSIE-PREFIX A2 5 Overnemen uit voorlegging SECTOR N3 7 Overnemen uit voorlegging TYPE-INSTELLING N3 10 Overnemen uit voorlegging INTERNE REF SECTOR A15 13 Overnemen uit voorlegging USER-ID N11 28 Overnemen uit voorlegging SOORT-AANVRAAG A3 39 F0L INSZ A11 42 Overnemen uit voorlegging RETUNCODE TOEPASSING A6 53 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ FORMULIER A4 59 L036 VARIANTE A4 63 b/ b/ b/ b/ GEDEELTE-BERICHT A5 67 Overnemen uit voorlegging IDENTIFICATIE - TOEPASSING A8 72 Overnemen uit voorlegging INTERNE - REF. - BEANTWOORDER A15 80 Overnemen uit voorlegging DATUM - VERSTUREN - AANVRAAG A10 95 Overnemen uit voorlegging DATUM - VERSTUREN - ANTWOORD A JJMMDDHHMM (Datum + tijd v. uitvoering) VERSIE 2 26/05/00 blz.24

25 SLAGINGSTROOM A1 115 A HOEDANIGHEIDSCODE N3 116 Overnemen uit voorlegging FASE N2 119 Overnemen uit voorlegging BEGIN - REPERTORIUM A8 121 Overnemen uit voorlegging EIND - REPERTORIUM A8 129 Overnemen uit voorlegging BEGIN - BERICHT N8 137 Overnemen uit voorlegging EIND - BERICHT A8 145 Overnemen uit voorlegging SECTOR-LEVERANCIER A TYPE-INSTELLING-LEVERANCIER A DATA-gedeelte (IHFN-beschrijving beschikbaar op de web-site van de KSZ) 1e deel is een herhaling van het data-gedeelte van de vraag TYPE-ANTWOORDEN A1 1 Overnemen uit voorlegging EENMALIGE ONTLADING A1 1 Overnemen uit voorlegging VERVOLG ANTWOORD A15 15 Overnemen uit voorlegging REFERENTIE LAATSTE ANTWOORD A15 15 Unieke referentie van het laatste antwoord indien er meer dan 10 voorkomens zijn. - anders : blanco. AANTAL VOORKOMENS N2 N2 Aantal voorkomens in het antwoord (00 tot 10) TABEL 10 groepen met onderstaande gegevens /10 VERSIE 2 26/05/00 blz.25

26 ANTWOORD-RECENT A1 b/ : er is geen latere verbetering of annulatie voor dit attest X : er is wel een latere verbetering of annulatie voor dit attest OCMW N5 Ocmw DATUM-UITGIFTE-BERICHT N8 JJJJMMDD NUMMER-ATTEST N15 Uniek nummer van het attest NUMMER-TE-VERB- ATTEST A15 Blanco indien origineel attest AARD-ATTEST N1 0 : origineel 1 : verbetering 3 : annulatie SOORT-ATTEST N1 7 : bestaansminimum 8 : eq. Bestaansminimum 9 : maatschappelijke dienstverlening INSZ- SOC-VERZ- A11 INSZ sociaal verzekerde BEGIN-DATUM-ATTEST N8 JJJJMMDD EIND-DATUM-ATTEST A8 JJJJMMDD of blanco CODE-ANTW-KSZ A6 Returncode KSZ DATE- ANTW -KSZ A8 JJJJMMDD CODE- ANTW-NIC A6 Returncode NIC DATE- ANTW -NIC A8 JJJJMMDD DATE-VERSTURING N8 JJJJMMDD datum versturen naar KSZ(0 = niet verstuurd) DATE-DEF-ANTW (Datum-éénmalige-ontlading) N8 JJJJMMDD datum van de éénmalige ontlading (0 = niet éénmalig ontladen) VERSIE 2 26/05/00 blz.26

27 BIJLAGE 5 PRINCIPE VERVOLG ANTWOORD. Het aantal attesten voor een bepaalde voorlegging, is afhankelijk van het aantal registraties in het opvolgingsbestand bij het Ministerie van Sociale Zaken (SmalS-MvM) voor de opgegeven parameters. De totale lengte van een antwoordbericht moet beperkt blijven tot maximum 3000 bytes. Het aantal voorkomens per voorlegging is bijgevolg eveneens beperkt (vb. 10). Teneinde de mogelijkheid te bieden alle voorkomens te consulteren, wordt gewerkt met een zone VERVOLG ANTWOORD, waarin het unieke identificatienummer van het laatst meegedeelde voorkomen wordt gegeven (indien er meer dan vb. 10 attesten overeenkomen met de opgegeven criteria). Indien men de volgende voorkomens wenst te consulteren, moet dezelfde voorlegging (met dezelfde parameters) overgemaakt worden, met in de zone VERVOLG ANTWOORD het unieke identificatienummer uit het vorige antwoord. Op deze wijze kan men een onbepaald aantal voorkomens voor de opgegeven criteria bekomen, telkens in groepjes van vb. 10 voorkomens. VERSIE 2 26/05/00 blz.27

28 BIJLAGE 6 Returncodes Mininsterie van Sociale Zaken - SmalS-MvM bij een consultatie L036. (Codes aanwezig in het ERCA1-segment van het gegevensgedeelte) : M00001 : fout toegangscontrole. M00002 : fout syntaxcontrole (één of meerdere zones werden foutief ingevuld) M00017 : fout controle integratie (dossier niet geintegreerd voor het opvragende OCMW op de dag van de vraagstelling). M1xxxx : technisch probleem bij de SmalS-MvM. VERSIE 2 26/05/00 blz.28

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL Dit document wordt u gratis aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL Iedereen kan dit document vrij verspreiden met vermelding van de bron en URL

Nadere informatie

Handleiding L - stromen

Handleiding L - stromen Handleiding L - stromen Handleiding L stromen - Blz. 1 - Inhoudstafel 1 INLEIDING... 3 2 BASISPRINCIPES EN CONTROLES... 4 2.1 ONLINE CONSULTATIES... 4 2.2 BATCH CONSULTATIES...4 2.2.1 De afzender vult

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL Dit document wordt u gratis aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL Iedereen kan dit document vrij verspreiden met vermelding van de bron en URL

Nadere informatie

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL Dit document wordt u gratis aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL Iedereen kan dit document vrij verspreiden met vermelding van de bron en URL

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

Attest waarbij de verzekeringsinstelling meedeelt dat een persoon die in het buitenland woont toch ten laste blijft aan de Belgische gezondsheidszorg

Attest waarbij de verzekeringsinstelling meedeelt dat een persoon die in het buitenland woont toch ten laste blijft aan de Belgische gezondsheidszorg Attest waarbij de verzekeringsinstelling meedeelt dat een persoon die in het buitenland woont toch ten laste blijft aan de Belgische gezondsheidszorg A424 1. Inleiding De personen die in het buitenland

Nadere informatie

OCMWCPASA036 (annulering en wijziging van multifunctioneel attest)

OCMWCPASA036 (annulering en wijziging van multifunctioneel attest) OCMWCPASA036 (annulering en wijziging van multifunctioneel attest) Inhoud 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 3) Historiek... 2 4) Wie gebruikt de dienst? Voor wie en naar wie? En binnen welke termijnen?...

Nadere informatie

Gegevensstroom betreffende attest einde wachttijd schoolverlater

Gegevensstroom betreffende attest einde wachttijd schoolverlater Gegevensstroom betreffende attest einde wachttijd schoolverlater A015, M: Gegevensstroom van RVA naar RKW, RSVZ en NIC met de mededeling van het einde van de wachttijd van een schoolverlater Auteur: Claudia

Nadere informatie

OCMWCPASHealthInsurance (raadpleging verzekerbaarheid bij de mutualiteit) Inhoud

OCMWCPASHealthInsurance (raadpleging verzekerbaarheid bij de mutualiteit) Inhoud OCMWCPASHealthInsurance (raadpleging verzekerbaarheid bij de mutualiteit) Inhoud 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 3) Historiek... 2 4) Wie gebruikt de dienst? Voor wie en naar wie?... 2 5) Wat zijn

Nadere informatie

Gegevensstroom betreffende de periodes van loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet

Gegevensstroom betreffende de periodes van loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet Gegevensstroom betreffende de periodes van loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet A014, L: Consultatie bij de RVA van de periodes van volledige en gedeeltelijke loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet

Nadere informatie

Gegevensstroom in het kader van de uitwisseling van gegevens betreffende chronisch zieken

Gegevensstroom in het kader van de uitwisseling van gegevens betreffende chronisch zieken Gegevensstroom in het kader van de uitwisseling van gegevens betreffende chronisch zieken A023, Z: Gegevensstroom waarmee de FOD Sociale Zekerheid en de RVP via de KSZ de attesten i.v.m. chronisch zieken

Nadere informatie

Gegevensstroom betreffende de gelijkgestelde periodes voor personen in loopbaanonderbreking / tijdskrediet

Gegevensstroom betreffende de gelijkgestelde periodes voor personen in loopbaanonderbreking / tijdskrediet Gegevensstroom betreffende de gelijkgestelde periodes voor personen in loopbaanonderbreking / tijdskrediet A0, M: Gegevensstroom van RVA naar SIGeDIS met de mededeling van de gelijkgestelde periodes voor

Nadere informatie

Gegevensstroom betreffende de periodes van loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet

Gegevensstroom betreffende de periodes van loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet Gegevensstroom betreffende de periodes van loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet A014, L: Consultatie bij de RVA van de periodes van loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet door het NIC en het FBZ A014,

Nadere informatie

Attesten Sociale MAF v2.4 ATTESTEN SOCIALE MAXIMUMFACTUUR A003

Attesten Sociale MAF v2.4 ATTESTEN SOCIALE MAXIMUMFACTUUR A003 ATTESTEN SOCIALE MAXIMUMFACTUUR A003 Referentie: rubriek 7180, domein 024 Auteurs: Filip Bauters & Leo Van Broekhoven Herziening: Françoise Tomasetti Type document: Toelichting voor de betrokken sectoren

Nadere informatie

Gegevensstroom betreffende deeltijdse werknemers met behoud van rechten

Gegevensstroom betreffende deeltijdse werknemers met behoud van rechten Gegevensstroom betreffende deeltijdse werknemers met behoud van rechten A077, Z: Gegevensstroom waarmee de RVA via de KSZ de gegevens betreffende deeltijdse werknemers met behoud van rechten meedeelt aan

Nadere informatie

Technische documentatie van het formulier L608 : raadpleging van de RVV door de gemeenten / provincies

Technische documentatie van het formulier L608 : raadpleging van de RVV door de gemeenten / provincies Technische documentatie van het formulier L608 : raadpleging van de RVV door de gemeenten / provincies 1) Inhoud van de L608 De soort informatie heeft als kenmerk L608. De constante van de prefix is gelijk

Nadere informatie

Handleiding M en Z stromen

Handleiding M en Z stromen Handleiding M en Z stromen 1 / 14 Inhoudstafel Handleiding Generieke M_8.2.1.docx 1 INLEIDING... 3 2 BASISPRINCIPES EN CONTROLES.... 4 2.1 VERSCHIL M EN Z STROMEN.... 4 2.1.1 M - stromen... 4 2.1.2 Z -

Nadere informatie

Gegevensstroom betreffende de gelijkgestelde periodes

Gegevensstroom betreffende de gelijkgestelde periodes Gegevensstroom betreffende de gelijkgestelde periodes voor deeltijdse werknemers met behoud van rechten A016, M: Gegevensstroom van RVA naar CIMIRe met de mededeling van de gelijkgestelde periodes voor

Nadere informatie

Vergelijking gegevens STAT92 (VDAB, BGDA/ORBEM en FOREM) met de gegevens STAT-INFO (RVA)

Vergelijking gegevens STAT92 (VDAB, BGDA/ORBEM en FOREM) met de gegevens STAT-INFO (RVA) Referenties : G\R3\projectdocumentatie\A042\beschrijving Titel : Vergelijking gegevens STAT92 (VDAB, BGDA/ORBE en FORE) met de gegevens STAT-INFO (RVA) A042 Auteur : Patrick Laureyns Datum laatste wijziging:

Nadere informatie

BESCHRIJVING VAN 910M

BESCHRIJVING VAN 910M Kruispuntbank van de sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 1040 Brussel tel 02-741 83 11 fax 02-741 83 00 BESCHRIJVING VAN 910M Inhoudstafel I. ALGEMEEN...1 II. DE GEGEVENSSTROOM...1 II.A.1. Algemeen...1

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

Gegevensstroom betreffende de periodes van loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet

Gegevensstroom betreffende de periodes van loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet Gegevensstroom betreffende de periodes van loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet A014, M: Gegevensstroom van de RVA naar verschillende bestemmelingen met de mededeling van de periodes van loopbaanonderbreking

Nadere informatie

Attest Jonge werkzoekende

Attest Jonge werkzoekende Attest Jonge werkzoekende A200, M: gegevensuitwisseling van de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling naar RKW en RSVZ met betrekking tot de jonge werkzoekenden Auteurs : Vincent Turine Dernière

Nadere informatie

Banque Carrefour de la Sécurité Sociale

Banque Carrefour de la Sécurité Sociale Ce document vous est offert par la Banque Carrefour de la sécurité sociale. Il peut être diffusé librement, à condition de mentionner la source et l URL Banque Carrefour de la Sécurité Sociale Chaussée

Nadere informatie

Gegevensstroom met betrekking tot periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid door een arbeidsongeval

Gegevensstroom met betrekking tot periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid door een arbeidsongeval Gegevensstroom met betrekking tot periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid door een arbeidsongeval A044, M: Gegevensstroom van het FAO naar verschillende bestemmelingen (VSI, RKW, NIC, RJV, SIGeDIS)

Nadere informatie

HANDLEIDING EINDGEBRUIKERS L891

HANDLEIDING EINDGEBRUIKERS L891 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid R2/R2/00025807 HANDLEIDING EINDGEBRUIKERS L891 Consultatie van het Verzekerbaarheidsbestand bij de Verzekeringsinstellingen door de OCMW s via het POD Maatschappelijke

Nadere informatie

HANDLEIDING EINDGEBRUIKERS L410

HANDLEIDING EINDGEBRUIKERS L410 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid R2/R2/00035306 HANDLEIDING EINDGEBRUIKERS L410 GEGEVENSSTROOM TUSSEN VI EN SVF VIA HET NETWERK M.B.T. DE VERZEKERBAARHEIDSGEGEVENS VAN EEN ZELFSTANDIGE IN GEVAL VAN

Nadere informatie

AANPASSINGEN IN OPEENVOLGENDE VERSIES Ver Datum Verspreiding Commentaar

AANPASSINGEN IN OPEENVOLGENDE VERSIES Ver Datum Verspreiding Commentaar Project Afgeleide rechten De Lijn Gratis Pas Documentatie opgesteld door de KSZ in verband met de gegevensuitwisseling Ref: R1/R1 (O2/O2 vanaf versie 0.4) (R6/R6 vanaf versie 1.0) AANPASSINGEN IN OPEENVOLGENDE

Nadere informatie

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL Dit document wordt u gratis aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL Iedereen kan dit document vrij verspreiden met vermelding van de bron en URL

Nadere informatie

Gegevensstroom betreffende de gelijkgestelde periodes voor werklozen en werknemers in loopbaanonderbreking / tijdskrediet

Gegevensstroom betreffende de gelijkgestelde periodes voor werklozen en werknemers in loopbaanonderbreking / tijdskrediet Gegevensstroom betreffende de gelijkgestelde periodes voor werklozen en werknemers in loopbaanonderbreking / tijdskrediet A013, M: Gegevensstroom van RVA naar CIMIRe met de mededeling van de gelijkgestelde

Nadere informatie

OCMWCPASRegisterAttest (aangifte leefloon en weigering leefloon) Inhoud

OCMWCPASRegisterAttest (aangifte leefloon en weigering leefloon) Inhoud OCMWCPASRegisterAttest (aangifte leefloon en weigering leefloon) Inhoud 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 3) Historiek... 2 4) Wie gebruikt de dienst? Voor wie en naar wie? En binnen welke termijn?...

Nadere informatie

HealthCareInsurance (Raadpleging van de verzekerbaarheid)

HealthCareInsurance (Raadpleging van de verzekerbaarheid) HealthCareInsurance (Raadpleging van de verzekerbaarheid) Contents 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 3) Historiek... 2 4) Wie gebruikt de dienst? Voor wie voor welke behoeftes?... 3 5) Wat zijn de vereisten

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/12/326 BERAADSLAGING NR. 12/103 VAN 6 NOVEMBER 2012 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Gegevensstromen met betrekking tot de periodes van inactiviteit of toegelaten deeltijdse werkhervatting. ingeval van beroepsziekte

Gegevensstromen met betrekking tot de periodes van inactiviteit of toegelaten deeltijdse werkhervatting. ingeval van beroepsziekte Gegevensstromen met betrekking tot de periodes van inactiviteit of toegelaten deeltijdse werkhervatting A045, M: Gegevensstroom opgestart op het initiatief van het Fonds voor de Beroepsziekten (FBZ) naar

Nadere informatie

Social Rate Investigation (Raadpleging van de contracten gas en elektriciteit en het recht op het sociaal tarief)

Social Rate Investigation (Raadpleging van de contracten gas en elektriciteit en het recht op het sociaal tarief) Social Rate Investigation (Raadpleging van de contracten gas en elektriciteit en het recht op het sociaal tarief) Contents Social Rate Investigation... 1 (Raadpleging van de contracten gas en elektriciteit

Nadere informatie

Titel: Beschrijving berichten - T010 Re. : 1.1 Blad : 1 van 6 Datum : 10-april-2017

Titel: Beschrijving berichten - T010 Re. : 1.1 Blad : 1 van 6 Datum : 10-april-2017 Blad : 1 van 6 INHOUD: 1 SPECIFIEKE FUNCTIONELE BESCHRIJVING VAN HET BERICHT T010... 2 1.1 Doel...2 1.2 Beschrijving...2 1.2.1 BERICHTEN VOOR DE TRANSMISSIE VAN GEGEVENS (Schema s beginnend met T )...

Nadere informatie

OCMWCPASPensionRegisterConsult (Raadpleging van het Pensioenkadaster)

OCMWCPASPensionRegisterConsult (Raadpleging van het Pensioenkadaster) OCMWCPASPensionRegisterConsult (Raadpleging van het Pensioenkadaster) Inhoudstafel 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 Voorgeschiedenis... 2 4) Wie gebruikt de dienst? Voor wie en naar wie? Binnen welke

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

Attest tegemoetkoming aan een Persoon met een Handicap A009

Attest tegemoetkoming aan een Persoon met een Handicap A009 Attest tegemoetkoming aan een Persoon met een Handicap A009 Versie Datum Verspreiding Verschillen met vorige versie 0.0 22.05.2006 Intern -- 0.1 08.08.2006 werkgroep vertaling Status: werkdocument A009

Nadere informatie

1. BEPALING VAN DE WERKLOZEN DIE HET RECHT OP EEN INSCHAKELINGSUITKERING NA 36 MAANDEN VERLIEZEN

1. BEPALING VAN DE WERKLOZEN DIE HET RECHT OP EEN INSCHAKELINGSUITKERING NA 36 MAANDEN VERLIEZEN Trierstraat 70 B-1000 Brussel dienst Monitoring Afzender FAMIFED Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 28.05.2015 onze ref. II/A/997/79ter/JOB-IVB uw ref. contact Johan Buyck Isabelle Van den Bossche telefoon

Nadere informatie

ListOfAttestation (opvragen van informatie inzake installatiepremies, vrijstellingen en formulieren leefloon / Wet 65 per dossier) Inhoud

ListOfAttestation (opvragen van informatie inzake installatiepremies, vrijstellingen en formulieren leefloon / Wet 65 per dossier) Inhoud ListOfAttestation (opvragen van informatie inzake installatiepremies, vrijstellingen en formulieren leefloon / Wet 65 per dossier) Inhoud 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 3) Historiek... 2 4) Wie gebruikt

Nadere informatie

Attest arbeidsongeschiktheid en moederschapsrust

Attest arbeidsongeschiktheid en moederschapsrust Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Referentie Onderwerp Auteur Laatste wijziging 10/11/2005 Pagina s 12 Versie 6 G1/G1/R4/funcan/A020 Attest arbeidsongeschiktheid en moederschapsrust Mark Demol Attest

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 16 juli 2001;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 16 juli 2001; SCSZ/04/94 BERAADSLAGING NR. 01/72 VAN 2 OKTOBER 2001, GEWIJZIGD OP 7 SEPTEMBER 2004, BETREFFENDE EEN MACHTIGINGSAANVRAAG VOOR ENERZIJDS DE MEDEDELING VAN HET ELEKTRONISCH BERICHT GEZONDHEIDSZORGEN GEPENSIONEERDEN

Nadere informatie

XMLite + message L950 (raadpleging personeelsbestand RSZ/PPO) Inhoud

XMLite + message L950 (raadpleging personeelsbestand RSZ/PPO) Inhoud XMLite + message L950 (raadpleging personeelsbestand RSZ/PPO) Inhoud 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 3) Historiek... 2 4) Hoe werkt het?... 3 5) Wat zijn de noodzakelijke voorwaarden voor een goede

Nadere informatie

De Elektronische medische kaart project ecarmed Volgens de momenteel gekende afspraken

De Elektronische medische kaart project ecarmed Volgens de momenteel gekende afspraken De Elektronische medische kaart project ecarmed Volgens de momenteel gekende afspraken Chris Boens, VVSG Jan Reynaert ecarmed: situatie De OCMW s kunnen medische kosten van behoeftige personen ten laste

Nadere informatie

OCMWCPASFindByAddress (Opzoeking op basis van adres) Inhoud

OCMWCPASFindByAddress (Opzoeking op basis van adres) Inhoud OCMWCPASFindByAddress (Opzoeking op basis van adres) Inhoud 1) Inleiding...2 2) Wetgeving...2 3) Historiek...2 4) Wie gebruikt de dienst? Voor wie en naar wie?...2 5) Wat zijn de noodzakelijke voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Beschrijving Gegevensuitwisseling Index

Algemene Beschrijving Gegevensuitwisseling Index Algemene Beschrijving Gegevensuitwisseling Index Algemene Beschrijving Gegevensuitwisseling... 1 Index... 1 Doel van het document...2 Scope... 2 1. Glossarium... 2 1.1. Functioneel... 2 1.2. Technisch...

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en de URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

Algemene toelichting A038, M/L

Algemene toelichting A038, M/L Algemene toelichting A038, M/L De vakantiekassen en de RJV als leverancier van gegevens betreffende de jaarlijkse vakantie. Page 1 of 22 Versie Datum Verspreiding Commentaar 0 2000 Werkgroep Ontwerpdocument

Nadere informatie

OCMWCPASIdentifyPerson (identificatie persoon)

OCMWCPASIdentifyPerson (identificatie persoon) OCMWCPASIdentifyPerson (identificatie persoon) Inhoud 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 3) Historiek... 2 4) Wie gebruikt de dienst? Voor wie en naar wie?... 2 5) Wat zijn de noodzakelijke voorwaarden

Nadere informatie

Algemene toelichting A038, M/L

Algemene toelichting A038, M/L Algemene toelichting A038, M/L De vakantiekassen en de RJV als leverancier van gegevens betreffende de jaarlijkse vakantie. Page 1 of 22 Versie Datum Verspreiding Commentaar 0 2000 Werkgroep Ontwerpdocument

Nadere informatie

ToepassingsOntwikkeling en Projecten Datum : 23 september 2004 Ref. : 2004//N/MIT/AGG NOTA

ToepassingsOntwikkeling en Projecten Datum : 23 september 2004 Ref. : 2004//N/MIT/AGG NOTA Ref. : 2004//N/MIT/AGG NOTA Ter attentie van : Aangevende instellingen (PensioenKadaster, RVP, RSVZ) A101 Kopij aan : Deelnemers werkgroep A101 Contactpersoon : AM Busacca, M. Tuteleers Onderwerp : Voorstel

Nadere informatie

Handleiding. NH Sociale Dienst. Multifunctionele attesten

Handleiding. NH Sociale Dienst. Multifunctionele attesten Handleiding NH Sociale Dienst Multifunctionele attesten Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be Logins NV Gen. De Wittelaan 17 B32-2800 Mechelen helpdesk@logins.be

Nadere informatie

TC/01/82. Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid;

TC/01/82. Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid; TC/01/82 BERAADSLAGING NR. 01/70 VAN 14 AUGUSTUS 2001 BETREFFENDE EEN AANVRAAG VOOR DE MEDEDELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD DOOR DE KRUISPUNTBANK AAN DE DRUKKER VAN DE GRATIS PASSEN VANWEGE

Nadere informatie

MutationsSender (mutaties rijksregister en KSZ-register) Inhoud

MutationsSender (mutaties rijksregister en KSZ-register) Inhoud MutationsSender (mutaties rijksregister en KSZ-register) Inhoud 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 3) Historiek... 2 4) Wie gebruikt de dienst? Voor wie en naar wie? En binnen welke termijn?... 2 5) Wat

Nadere informatie

Pensioenkadaster epk - Batch-aangiften aan het Pensioenkadaster Documentatie voor de instellingen

Pensioenkadaster epk - Batch-aangiften aan het Pensioenkadaster Documentatie voor de instellingen Versie 1.2 26/01/2012 Pensioenkadaster Documentatie voor de instellingen Ter attentie van: Contact: Instellingen die pensioenen uitbetalen en dienstverleners die aangiften doen aan het Pensioenkadaster

Nadere informatie

Gegevensstroom betreffende de betaling van werkloosheidsuitkeringen

Gegevensstroom betreffende de betaling van werkloosheidsuitkeringen Gegevensstroom betreffende de betaling van werkloosheidsuitkeringen A417, M: Gegevensstroom van de RVA naar de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling (VDAB, Actiris, FOREM, ADG) alsook naar de Directie

Nadere informatie

Gegevensstroom betreffende het bewijs van werkloosheid of van rechthebbende op een loopbaanonderbrekingsuitkering

Gegevensstroom betreffende het bewijs van werkloosheid of van rechthebbende op een loopbaanonderbrekingsuitkering Gegevensstroom betreffende het bewijs van werkloosheid of van rechthebbende op een loopbaanonderbrekingsuitkering A012, Z: Gegevensstroom waarmee enerzijds de uitbetalingsinstellingen van de sector werkloosheid

Nadere informatie

XMLite + bericht L301 (raadpleging fiche opvolging RSVZ) Inhoud

XMLite + bericht L301 (raadpleging fiche opvolging RSVZ) Inhoud XMLite + bericht L301 (raadpleging fiche opvolging RSVZ) Inhoud 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 3) Historiek... 2 4) Hoe werkt het?... 3 5) Wat zijn de noodzakelijke voorwaarden voor een goede overdracht

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid" SCSZG/17/143 BERAADSLAGING NR. 17/014 VAN 21 FEBRUARI 2017, GEWIJZIGD OP 18 JULI 2017, BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/042 BERAADSLAGING NR 10/021 VAN 6 APRIL 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Ecaro: Gebruikersgids

Ecaro: Gebruikersgids Ecaro: Gebruikersgids Page1 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Hoe krijgt u toegang tot de onlinedienst?...4 3. Selectiescherm...5 Selectiescherm werkgever...5 Selectiescherm mandataris...5 Opties, velden en knoppen...6

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 05.03.2008 onze ref. uw ref. contact Johan Buyck Vincentia Michiels attachés telefoon 02-237 29

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/17/037 BERAADSLAGING NR. 17/019 VAN 7 MAART 2017 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid" SCSZG/17/032 BERAADSLAGING NR. 17/014 VAN 21 FEBRUARI 2017 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN EN DOOR

Nadere informatie

XMLite + message A701 (raadpleging van repertorium van werkgevers) Inhoud

XMLite + message A701 (raadpleging van repertorium van werkgevers) Inhoud XMLite + message A701 (raadpleging van repertorium van werkgevers) Inhoud 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 3) Historiek... 3 4) Hoe werkt het?... 3 5) Wat zijn de noodzakelijke voorwaarden voor een

Nadere informatie

Sociale Maribel L350

Sociale Maribel L350 Sociale Maribel L350 Versie Datum Verschillen met vorige versie 0.0 26.05.2004 -- 0.1 11.08.2004 Toevoegen voorbeelden 0.2 28.09.2004 Aanpassingen naar aanleiding van vergadering dd 10/09/2004 0.3 12.10.2004

Nadere informatie

Gegevensstroom betreffende de gelijkgestelde periodes voor werklozen

Gegevensstroom betreffende de gelijkgestelde periodes voor werklozen Gegevensstroom betreffende de gelijkgestelde periodes voor werklozen A021, M: Gegevensstroom van RVA naar SIGeDIS met de mededeling van de gelijkgestelde periodes voor het bijhouden van de individuele

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/061 BERAADSLAGING NR 11/040 VAN 7 JUNI 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

DB2P Release Note. DB2P WAP/AWAP v1.22 is beschikbaar in Simulatie en Productie

DB2P Release Note. DB2P WAP/AWAP v1.22 is beschikbaar in Simulatie en Productie DB2P Release Note DB2P WAP/AWAP v1.22 is beschikbaar in Simulatie en Productie DB2P v1.22 is beschikbaar in Simulatie & Productie. Deze release biedt de volgende functionaliteiten die zowel via batch als

Nadere informatie

Gebruikershandleiding User Management Scenario 2

Gebruikershandleiding User Management Scenario 2 Gebruikershandleiding User Management Scenario 2 Inhoud Stap 1 Aanvraag van de hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen... 3 Stap 2 Activeren van een hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/064 BERAADSLAGING NR 11/042 VAN 7 JUNI 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DE

Nadere informatie

PersonnelFile (mutaties van personeelsfiche) Inhoud

PersonnelFile (mutaties van personeelsfiche) Inhoud PersonnelFile (mutaties van personeelsfiche) Inhoud 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 3) Historiek... 2 4) Hoe werkt het?... 2 5) Wat zijn de noodzakelijke voorwaarden voor een goede overdracht van de

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 21 augustus 2006; A. JURIDISCHE CONTEXT EN ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 21 augustus 2006; A. JURIDISCHE CONTEXT EN ONDERWERP VAN DE AANVRAAG SCSZ/06/130 1 BERAADSLAGING NR 06/072 VAN 19 SEPTEMBER 2006 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE WERKNEMERS IN ARBEIDSONGESCHIKTHEID INGEVOLGE ZIEKTE, INVALIDITEIT OF ZWANGERSCHAP,

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING DOMEIN WERK GEEFATTESTLOOPBAANONDERBREKING 2.0. Versie /// 2.0 Publicatiedatum /// /// Gebruikershandleiding

GEBRUIKERSHANDLEIDING DOMEIN WERK GEEFATTESTLOOPBAANONDERBREKING 2.0. Versie /// 2.0 Publicatiedatum /// /// Gebruikershandleiding /// Gebruikershandleiding GEBRUIKERSHANDLEIDING DOMEIN WERK GEEFATTESTLOOPBAANONDERBREKING 2.0 Versie /// 2.0 Publicatiedatum /// 16-08-2017 www.vlaanderen.be/informatievlaanderen Informatie Vlaanderen

Nadere informatie

Mutaties rijksregister: H140 gezinssamenstelling

Mutaties rijksregister: H140 gezinssamenstelling Mutaties rijksregister: H140 gezinssamenstelling Algemeen principe mutaties rijksregister Elke week ontvangt de KSZ van het rijksregister mutaties. Deze mutaties zijn gekoppeld aan één INSZ. Wanneer een

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR DE VERPLEGINGSINSTELLINGEN BETREFFENDE DE ELEKTRONISCHE FACTURERING VAN DE GENEESKUNDIGE VERZORGING IN HET KADER VAN MediPrima Fase 1

RICHTLIJNEN VOOR DE VERPLEGINGSINSTELLINGEN BETREFFENDE DE ELEKTRONISCHE FACTURERING VAN DE GENEESKUNDIGE VERZORGING IN HET KADER VAN MediPrima Fase 1 Specifieke instructies voor de facturatie van geneeskundige zorgen in het kader van fase 1. RICHTLIJNEN VOOR DE VERPLEGINGSINSTELLINGEN BETREFFENDE DE ELEKTRONISCHE FACTURERING VAN DE GENEESKUNDIGE VERZORGING

Nadere informatie

MULTIFUNCTIONELE AANGIFTE (DmfA) Subgroep: Sector Uitkeringen. Scenario 2: Controles

MULTIFUNCTIONELE AANGIFTE (DmfA) Subgroep: Sector Uitkeringen. Scenario 2: Controles MULTIFUNCTIONELE AANGIFTE (DmfA) Subgroep: Sector Uitkeringen Scenario 2: Controles Versie : 20124 Auteur : Smals Referentie : ZIMA002_Controles_Versie_20124_DocLib.doc Creatiedatum : 12/11/2012 Inhoudstafel

Nadere informatie

Versie : Auteur : Smals Referentie : 20141_Annulatie_Aanvraag_NL.docx

Versie : Auteur : Smals Referentie : 20141_Annulatie_Aanvraag_NL.docx MULTIFUNCTIONELE AANGIFTE (DmfA) Subgroep: ASR Aanvraag Sector Uitkeringen Richtlijnen bij het opstellen een annulatie van aanvraag in het batch-ciruit Versie : 20141 Auteur : Smals Referentie : 20141_Annulatie_Aanvraag_NL.docx

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/177 BERAADSLAGING NR. 14/096 VAN 4 NOVEMBER 2014 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/141 BERAADSLAGING NR 09/078 VAN 1 DECEMBER 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

RetrieveTIGroups Uitgebreide raadpleging van het Rijksregister

RetrieveTIGroups Uitgebreide raadpleging van het Rijksregister RetrieveTIGroups Uitgebreide raadpleging van het Rijksregister Inhoudstafel RetrieveTIGroups Uitgebreide raadpleging van het Rijksregister... 1 Inhoudstafel... 1 1) Inleiding... 1 2) Wetgeving... 1 3)

Nadere informatie

Akkoord Adviserend geneesheer. Geneesmiddelen Hoofdstuk IV. Beschrijving van de diensten

Akkoord Adviserend geneesheer. Geneesmiddelen Hoofdstuk IV. Beschrijving van de diensten Akkoord Adviserend geneesheer Geneesmiddelen Hoofdstuk IV Beschrijving van de diensten Voor aanvullende informatie : www.mycarenet.be Beschrijving van de diensten - Hoofdstuk IV - v01r02.docx 1/29 06/2013

Nadere informatie

Business van de FOD SZ (DG Personen met een handicap)

Business van de FOD SZ (DG Personen met een handicap) Raadpleging van CADAF door de FOD SZ (DG Personen met handicap) - Analyse Auteur: Laurence Ngosso Datum: 05-10-2006 Referentiedocument: Raadpleging van CADAF door de FOD SZ (DG Sociaal Beleid) - Analyse.doc

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Departement Onderwijs van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap van 23 mei 2005;

Gelet op de aanvraag van het Departement Onderwijs van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap van 23 mei 2005; SCSZ/05/90 1 BERAADSLAGING NR. 05/031 VAN 10 OKTOBER 2005 M.B.T. HET DEPARTEMENT ONDERWIJS VAN HET MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP TOEGANG TOT DE KRUISPUNTBANKREGISTERS BEHEERD DOOR DE KRUISPUNTBANK

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/10/027 BERAADSLAGING NR 10/015 VAN 2 MAART 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

WEGNEMING EN TRANSPLANTATIE VAN ORGANEN EN WEEFSELS NA OVERLIJDEN

WEGNEMING EN TRANSPLANTATIE VAN ORGANEN EN WEEFSELS NA OVERLIJDEN I.T. 192 - WEGNEMING EN TRANSPLANTATIE VAN ORGANEN EN WEEFSELS NA OVERLIJDEN Algemeenheden De wet van 13 juni 1986 betreffende de wegneming en transplantatie van organen (B.S. van 14 februari 1987) bekrachtigt

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/09/100 BERAADSLAGING NR 09/053 VAN 1 SEPTEMBER 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Attest Jonge werkzoekenden. A200.

Attest Jonge werkzoekenden. A200. Attest Jonge werkzoekenden. A200. Inleiding. Dit attest voorziet in het electronisch afleveren van attesten ten behoeve van schoolverlaters die zich laten inschrijven als werkzoekenden met het oog op het

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/122 BERAADSLAGING NR. 09/053 VAN 1 SEPTEMBER 2009, GEWIJZIGD OP 5 OKTOBER 2010, MET BETREKKING TOT DE

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR DE VERPLEGINGSINSTELLINGEN BETREFFENDE DE ELEKTRONISCHE FACTURERING VAN DE GENEESKUNDIGE VERZORGING IN HET KADER VAN MediPrima Fase 1

RICHTLIJNEN VOOR DE VERPLEGINGSINSTELLINGEN BETREFFENDE DE ELEKTRONISCHE FACTURERING VAN DE GENEESKUNDIGE VERZORGING IN HET KADER VAN MediPrima Fase 1 Specifieke instructies voor de facturatie van geneeskundige zorgen in het kader van fase 1. RICHTLIJNEN VOOR DE VERPLEGINGSINSTELLINGEN BETREFFENDE DE ELEKTRONISCHE FACTURERING VAN DE GENEESKUNDIGE VERZORGING

Nadere informatie

Workshops Sociale Dienst

Workshops Sociale Dienst 1 Wat komt er aan bod Afpunten kostenstaten LL en FO Installatiepremie : Wanneer, hoe gebruiken? Toekenning of TV in Steun inhouding LL / FO Opmaak attesten voor De Lijn VMM-lijst Tips en trucs Negatief

Nadere informatie

DmfA - Gegevensstroom betreffende de periodes van inactiviteit wegens tijdelijke werkloosheid

DmfA - Gegevensstroom betreffende de periodes van inactiviteit wegens tijdelijke werkloosheid DmfA - Gegevensstroom betreffende de periodes van inactiviteit wegens tijdelijke werkloosheid A037, M: Gegevensstroom van de UI s via de RVA naar de RKW, de RJV, het NIC, de VSI, CIMIRe en het FBZ met

Nadere informatie

SCSZ/04/85. Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 24 mei 2004; Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse.

SCSZ/04/85. Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 24 mei 2004; Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. SCSZ/04/85 BERAADSLAGING NR 04/024 VAN 6 JULI 2004 M.B.T. DE MEDEDELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD DOOR DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN AAN DE SOCIALEVERZEKERINGSFONDSEN VOOR ZELFSTANDIGEN,

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 24 juni 2005; A. SITUERING, ONDERWERP EN RECHTVAARDIGING VAN DE AANVRAAG

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 24 juni 2005; A. SITUERING, ONDERWERP EN RECHTVAARDIGING VAN DE AANVRAAG SCSZ/05/97 1 BERAADSLAGING NR. 05/034 VAN 19 JULI 2005 M.B.T. DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE BUITENLANDSE VERZEKERDEN, DOOR DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN AAN HET VLAAMS ZORGFONDS, MET HET

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 18 oktober 2004; A. SITUERING VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 18 oktober 2004; A. SITUERING VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN 1 SCSZ/04/113 BERAADSLAGING NR 04/037 VAN 9 NOVEMBER 2004 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN ELEKTRONISCHE BERICHTEN MET BETREKKING TOT DE PERIODES VAN INACTIVITEIT OF VAN TOEGELATEN DEELTIJDSE WERKHERVATTINGEN

Nadere informatie

MC04 MyCareNet parameters in Soft33 : Mode individueel

MC04 MyCareNet parameters in Soft33 : Mode individueel MC04 MyCareNet parameters in Soft33 : Mode individueel Ter herinnering, het programma moet zich minstens in de versie 6.1.5 bevinden De kaartlezer moet functioneel zijn en de certificaten moeten geregistreerd

Nadere informatie