Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de post-propedeutische fase:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de post-propedeutische fase:"

Transcriptie

1 Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de post-propedeutische fase: [* voor jaar 2, 3 en 4 (postpropedeuse); * voor elke variant (vt, dt, du) van de opleiding per onderscheiden afstudeerrichting, eventuele trajecten binnen de variant; * de informatie uit de moduultentamenregeling van de opleiding (vt, dt, du) moet gekoppeld worden aan de desbetreffende onderwijseenheid van het curriculum waar voor het van toepassing is. Daarnaast mag het niet strijdig zijn met het bepaalde in de OER hoofdstuk 5.] 2 E JAAR (HOOFDFASE)... 2 ONDERZOEK... 2 IT SERVICE MANAGEMENT... 3 EMBEDDED SYSTEMS JAVA, THE NEXT STEP... 5 PROJECT 5.1: EERST DENKEN DAN DOEN, ANALYSE EN ADVIES... 6 ENGELS... 7 XML... 8 OPERATING SYSTEMS... 9 JAVA, FINALS! PROJECT 5.2: ONTWERPEN/ REALISEREN USER INTERFACE DESIGN PROJECT 6.1: ANALYSE / ADVIES EMBEDDED SYSTEMS TESTEN ALGORITMEN EN DATASTRUCTUREN OBJECT GEÖRIENTEERD ONTWERPEN STUIDELOOPBAANBEGELEIDING C# DATABASE PROJECT 6.2: REALISATIE EN BEHEER E JAAR (HOOFDFASE) STAGE SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE DESIGN PATTERNS IT ARCHITECTUUR THREADING IN C# DIGITALE TECHNIEK PROGRAMMEERBARE LOGICA (FPGA S) E JAAR (HOOFDFASE) MINOR 1 / MINOR AFSTUDEREN

2 2 E JAAR (HOOFDFASE) ONDERZOEK ProgRESS code : GOZT1 Opleiding : (Technische) Informatica Periode : 2.1 Hoofdfase Omvang : 3 EC 84 SBU In deze bouwsteen leer je hoe je op een methodische wijze onderzoek kan verricht en daar verslag van kan doen. In het project voer je zo n onderzoek ook uit. De student maakt dus kennis met een aantal stappen en fasen van het onderzoeksproces, waar het accent meer op het ontwerpen, waarderen en evalueren ligt. Na afronding van deze bouwsteen kan je: De fasen van een onderzoek beschrijven. Een onderzoek opzetten. Verzamelen met behulp van adequate zoekvragen en strategieën, relevante literatuur. De verzamelde literatuur verwerken in een literature review. Vanuit een concrete (praktijk)situatie het formuleren van een probleemstelling Een eenvoudig onderzoeksplan/-design construeren. Beoordelen van kritische onderzoeksopzet Onderzoeksresultaten interpreteren en daarover rapporteren De APA-richtlijnen op een adequate manier hanteren in het onderzoeksverslag. Geen Opdrachten 55% score / 55% score op onderdelen, gewogen gemiddelde 2

3 IT SERVICE MANAGEMENT ProgRESS code : OIIT Opleiding : Informatica Periode : 2.1 Hoofdfase Omvang : 3 ec 84 SBU Binnen deze bouwsteen staat IT-ServiceManagement centraal. Na afronding van deze bouwsteen kan de student: De organisatie en de gegevensstromen informatievoorziening voor een enkel bedrijfsproces beschrijven; Van een bedrijfsproces de knelpunten en oorzaakgevolg relaties beschrijven; Aanbevelingen doen t.a.v. knelpunten op het terrein van een enkelvoudig bedrijfsproces; Aanbevelingen doen t.a.v. knelpunten op het terrein van informatievoorziening. De bouwsteen Onderzoek volgen. Opdrachten 55% score 3

4 EMBEDDED SYSTEMS 1 ProgRESS code : OIES1 Opleiding : Technische Informatica Periode : 2.1 Hoofdfase Omvang : 3 EC 84 SBU Microcontrollers zijn in de hedendaagse maatschappij niet meer weg te denken. In de meeste (technische) apparaten zijn dan ook één of meerdere microcontrollers te vinden. Microcontrollers en (programmeren in) de taal C zijn basiselementen voor de ICT-er Technische Informatica. Het programmeren zal in dit geval aangeboden worden in de taal C, de standaard taal voor microcontrollers. Na afloop van deze bouwsteen kan de student: globaal de mogelijkheden van een microcontroller aangeven; de diverse onderdelen van een microcontroller benoemen; de architectuur van de ATmega32 beschrijven; een eenvoudig en efficiënt embedded systeem ontwerpen en realiseren; een eenvoudig en efficiënt programma ontwerpen en realiseren in de taal C met de structuren die zijn behandeld bij de bouwstenen PHP en Java; vanuit een gegeven situatie en probleemstelling een programma modulair ontwerpen; de koppeling aanbrengen tussen de microcontroller en allerlei andere uitbreidingskaarten; omgaan met de AVR Studio ontwikkelomgeving en bijbehorende software. De student dient: Opdrachten 55% score de bouwsteen Stenden Duurzaam Weerstation (OPR04) met een voldoende te hebben afgerond. 4

5 JAVA, THE NEXT STEP ProgRESS code : OIJV2 Opleiding : (Technische) Informatica Periode : 2.1 Hoofdfase Omvang : 3 EC 84 SBU Deze module sluit naadloos aan op de module Inleiding programmeren in Java. In deze bouwsteen ga je je Java programmeerkennis verder uitbreiden. Deze kennisuitbreiding omvat onder andere nieuwe collecties, klassen, overerving etc. maar ook zul je vaardigheden opdoen m.b.t. het testen van je code. Het primaire doel van deze bouwsteen is echter niet alleen het leren van Java, maar ook het leren om lastige van abstracte problemen op te delen in behapbare stukken. Het programmeren van Java zal wederom plaatsvinden in de BlueJ ontwikkelomgeving. Na deze bouwsteen heeft de student een goede basis gelegd voor een goede start van de laatste Java programmeer bouwsteen en heb je een basis gelegd voor een goede start van het project uit het tweede blok van jaar 2. Na afloop van deze bouwsteen kan de student: de onderwerpen, welke aan de orde komen in hoofdstuk 5 t/m 8 van het BleuJ boek, toepassen in Java programma s; de meest geschikte (opslag) collectie kiezen en toepassen; object georiënteerde casus analyseren; de functionaliteit en werking van objecten en klassen toepassen in de verstrekte individuele programmeeropdrachten; de meest geschikte test kiezen en toepassen voor een Java programma (fragment); een eenvoudig object georiënteerd programma ontwikkelen aan de hand van voorgeschreven criteria; uitleggen wat cohesion, coupling, code duplication, encapsulation, inheritance en polymorfisme is; een traject opzetten voor het ontwikkelen van een Java programma; programmeren in Java. De student dient: de bouwsteen inleiding programmeren in Java (IPJAVA) volledig gevolgd te hebben. aan de toetseisen te hebben voldaan die gelden voor de bouwsteen inleiding programmeren in Java om deel te mogen nemen aan de bouwsteen Java, the next step. Opdrachten 55% score 5

6 PROJECT 5.1: EERST DENKEN DAN DOEN, ANALYSE EN ADVIES ProgRESS code : IIPR5A Opleiding : Informatica Periode : 2.1 Hoofdfase Omvang : 3 ec 84 SBU In deze bouwsteen voer je de systeem analyse uit. Dit is de 3 e fase van het SDLC dat je in de propedeuse hebt geleerd in de bouwsteen informatiemanagement. Na afronding van deze bouwsteen kan de student: - Een probleemanalyse uitvoeren - Relevante informatie verzamelen - Gegevens interpreteren (oordeel vormen) - De opgedane kennis vertalen in een advies (conclusie). De student dient: De bouwsteen Inleiding programmeren in Java te volgen of gevolgd te hebben. De bouwsteen "Inleiding in C# te volgen of gevolgd te hebben. De bouwsteen Inleiding computernetwerken te volgen of gevolgd te hebben. Projectopdracht 55% score 6

7 ENGELS ProgRESS code : GTENG1 Opleiding : (Technische) Informatica Periode : 2.2 Hoofdfase Omvang : 3 ec 84 SBU In deze bouwsteen voer je de systeem analyse uit. Dit is de 3 e fase van het SDLC dat je in de propedeuse hebt geleerd in de bouwsteen informatiemanagement. Na afloop kan de student: 1. een goed opgebouwd betoog schrijven in correct Engels 2. een helder rapport schrijven in het Engels 3. een gestructureerde presentatie houden in goed te begrijpen Engels 4. kan een presentatie kritisch evalueren in het Engels 5. deelnemen aan een discussie in het Engels 6. zijn/haar mening in het Engels verwoorden en verdedigen Geen Schriftelijke toets 55% score 7

8 XML ProgRESS code : OIXML Opleiding : (Technische) Informatica Periode : e jaar Omvang : 3 ec 84 sbu In deze bouwsteen maak je kennis met XML (extended Markup Language). XML is, naast HTML, één van de basistalen voor het internet. Waar HTML ontworpen is voor het weergeven van informatie, is XML ontworpen om informatie te beheren. Bij deze bouwsteen gaat het om een eerste kennismaking op dit gebied, waarbij er ook plaats is voor praktische oefeningen. De bouwsteen zal worden afgesloten met een wat grotere en complexere groepsopdracht. Na afloop van deze bouwsteen kun je: een well-formed XML document maken m.b.v. een XML editor; een DTD en schema maken voor een XML toepassing; XML documenten valideren m.b.v. DTD's en schema's; XML documenten formatteren m.b.v XSL style sheets (XSLT en XSL-FO); meerdere XML vocabulaires combineren m.b.v. namespaces; met de bovengenoemde vaardigheden 1 t/m 5 een traject opzetten voor het gebruik van XML in een applicatie. De student dient de bouwsteen "(X)HTML en CSS" (IPXHTML), "Inleiding programmeren in Java" (IPJAVA) en "Programmeren in C#" (IPC#) volledig gevolgd te hebben. De student dient aan de toetseisen te hebben voldaan die gelden voor de bouwstenen "(X)HTML en CSS" en "Inleiding programmeren in Java" om deel te mogen nemen aan de bouwsteen "XML". Opdrachten 55% score 8

9 OPERATING SYSTEMS ProgRESS code : OIOS Opleiding : Informatica Periode : 2.2 Hoofdfase Omvang : 3 ec 84 SBU In deze bouwsteen ga je gebruik maken van het boek Operating System Concepts. Daarnaast zul je een aantal opdrachten gaan uitvoeren. De verantwoordelijkheid voor het bespreken van de opdrachten ligt bij de student. Het aftekenen van de opdrachten zal dan ook op initiatief van de studenten plaatsvinden. Deze bouwsteen wordt afgesloten middels een theoretische toets. Na afloop van deze bouwsteen kan de student: 1. Aan het eind van deze module kan de student een historisch overzicht geven van de ontwikkeling van Operating Systems. 2. Aan het eind van deze module kan de student verschillen opnoemen tussen trap en interrupt. 3. Aan het eind van deze module kan de student verschillende processynchronisatie problemen oplossen. 4. Aan het eind van deze module kan de student de werking toepassen van het procesbeheer in een operating system, met name de verschillende vormen van scheduling. 5. Aan het eind van deze module kan de student processynchronisatie problemen oplossen/toepassen in een Java programma. 6. Aan het eind van deze module kan de student processen en threads synchroniseren met shared memory, semaforen en monitoren zowel in threorie als in praktijk met behulp van de taal Java. 7. Aan het eind van deze module kan de student aantonen dat een oplossing voor het critical section probleem voldoet/niet voldoet aan de 3 eisen: Mutual exclusion, Progress, Bounded waiting. De student dient aan de toetseisen te hebben voldaan die gelden voor de bouwsteen Java the Next step om deel te mogen nemen aan de bouwsteen Operating Systems. Schriftelijke toets 55% score 9

10 JAVA, FINALS! ProgRESS code : OIJV3 Opleiding : (Technische) Informatica Periode : 2.2 Hoofdfase Omvang : 3 EC 84 SBU Deze module sluit naadloos aan op de module Java, the next step. In deze bouwsteen ga je je Java programmeerkennis verder uitbreiden. Deze kennisuitbreiding omvat onder andere methode polymorfisme, abstracte klassen, interfaces, GUI s, event handling file processing etc. Het primaire doel van deze bouwsteen is echter niet alleen het leren van Java, maar ook het leren om lastige van abstracte problemen op te delen in behapbare stukken. Het programmeren van Java zal wederom plaatsvinden in de BlueJ ontwikkelomgeving. Na afloop van deze bouwsteen kan de student: de onderwerpen, welke aan de orde komen in hoofdstuk 9 t/m 12 van het BleuJ boek, toepassen in Java programma s; defensief programmeren; object georiënteerde casus analyseren; de functionaliteit en werking van objecten en klassen toepassen in de verstrekte individuele programmeeropdrachten; een object georiënteerd programma ontwikkelen aan de hand van voorgeschreven criteria; uitleggen wat overriding, abstracte klassen, interfaces is / zijn; een traject opzetten voor het ontwikkelen van een Java programma; programmeren in Java; De student dient: De student dient de bouwsteen Java, the next step (JAVATNS) met een voldoende te hebben afgerond om deel te mogen nemen aan de bouwsteen Java, Finals!. Computertoets 55% score 10

11 PROJECT 5.2: ONTWERPEN/ REALISEREN ProgRESS code : IIPR5B Opleiding : Informatica Periode : 2.2 Hoofdfase Omvang : 3 ec 84 SBU In deze bouwsteen ga je de analyse van project 5.1 uit voorgaande periode ontwerpen en realiseren. Na afronding van deze bouwsteen kan de student: - Een probleemanalyse uitvoeren - Relevante informatie verzamelen - Gegevens interpreteren (oordeel vormen) - De opgedane kennis vertalen in een advies (conclusie). De student dient: Project 5.1 gevolgd te hebben. Projectopdracht 55% score 11

12 USER INTERFACE DESIGN ProgRESS code : OIUID Opleiding : Informatica Periode : 2.3 Hoofdfase Omvang : 3 ec 84 SBU Je begint deze bouwsteen met onderzoek naar de definities van een aantal belangrijke begrippen. Daarna ga je met behulp van de common sense approach van Steve Krug (Don t make me think!) een aantal oefenopdrachten uitvoeren op het gebied van gebruikersvriendelijkheid (usability). In de eindopdracht ga je zelf een usabilitytest opstellen en uitvoeren, en je doet daarvan verslag in een eindrapport waarin tevens een advies is opgenomen. Deze eindopdracht geldt als eindtoets van deze bouwsteen. Als je deze bouwsteen met een voldoende hebt afgesloten heb je de kennis en vaardigheden verworven die je nodig hebt om: in een team mee te werken aan het interaction design van een website een eenvoudige usability test te ontwikkelen. Na afloop van deze bouwsteen kun je: -Een definitie geven van de volgende begrippen: Interaction Design, Interaction Design Patterns, User Interface, Graphical User Interface, Usability, Accessability - Aangeven hoe Design Pattern Libraries voor User Interface Design en Interaction Design kunnen worden gebruikt bij het ontwikkelen van websites -De navigatiestructuur van een website testen en evalueren -De Homepage van een website analyseren en evalueren -Een eenvoudige usabilitytest voor een website opzetten en uitvoeren -De resultaten van een eenvoudige usabilitytest voor een website interpreteren en rapporteren -Op basis van de resultaten een eenvoudige usabilitytest advies geven over verbeteringen van een website nvt Opdrachten 55% score / 55% score op onderdelen, gewogen gemiddelde 12

13 PROJECT 6.1: ANALYSE / ADVIES ProgRESS code : IIPR6.1 Opleiding : Informatica Periode : 2.3 Hoofdfase Omvang : 3 ec 84 SBU De bouwsteen draait om ontwerpen in de breedste zin van het woord. In eerste instantie ga je op zoek naar wat ontwerpen van informatiesystemen inhoudt en wat de standaarden daarin zijn voor de afstudeervariant die je volgt. Als groep kom je dan tot een opzet voor het ontwerp. Binnen deze bouwsteen wordt gewerkt aan de volgende doelstellingen: Projectmanagement: 1. De student kan een eenvoudig project organiseren; 2. De student kan een plan van aanpak opstellen; 3. De student kan een reële planning maken; PGO/PBL: 4. De student is in staat om op een actieve en effectieve manier te communiceren met groepsgenoten door actief te luisteren en zijn/haar mening te delen met teamleden; 5. De student is in staat feedback te geven/ontvangen waarmee de student/ander zijn/haar voordeel kan doen; 6. De student is in staat de rol van de voorzitter op zich te nemen en de taken die bij deze rol en de rol van deelnemer horen te oefenen; 7. De student herkent hoe de communicatie over en weer in een vergadering beïnvloed wordt door groepsprocessen en groepsrollen; 8. De student kan een informatievergarend interview op correcte wijze uitvoeren; 9. De student kan reflecteren op zijn eigen bijdrage tijdens dit project; Product: 10. De student kan een ontwerp opstellen dat in ieder geval bestaat uit een functioneel ontwerp een user interface design. 11. De student kan de ontwerpen integreren voor 1 informatiesysteem. 12. De student kan aangeven wat het ontworpen informatiesysteem voor gevolgen heeft voor de gebruiker. 13. De student kan aangeven wat de wijzigingen zijn voor de (bedrijfs)processen waar het informatiesysteem voor is ontworpen. Projectmanagement van Roel Grit, de bouwstenen Schriftelijke communicatieve vaardigheden 1, Mondelinge communicatieve vaardigheden 1. Projectopdracht 55% score / 55% score op onderdelen, gewogen gemiddelde 13

14 EMBEDDED SYSTEMS 2 ProgRESS code : OIES2 Opleiding : Technische Informatica Periode : 2.3 Hoofdfase Omvang : 3 EC 84 SBU Microcontrollers zijn in de hedendaagse maatschappij niet meer weg te denken. In de meeste (technische) apparaten zijn dan ook één of meerdere microcontrollers te vinden. Microcontrollers en (programmeren in) de taal C zijn basiselementen voor de ICT-er Technische Informatica. Het programmeren zal in dit geval aangeboden worden in de taal C, de standaard taal voor microcontrollers. Na afloop van deze bouwsteen kan de student: een eenvoudig en efficiënt embedded systeem ontwerpen en realiseren waarin de aspecten analoog-digitaal, seriële communicatie en het aansturen van een dot matrix display aan de orde komen; vanuit een gegeven situatie en probleemstelling een programma modulair ontwerpen; de koppeling aanbrengen tussen de microcontroller en allerlei andere externe hardware zoals daar zijn sensoren, dot matrix display, communicatiebussen etc. De student dient: aan de toetseisen te hebben voldaan die gelden voor de bouwsteen Embedded Systems 1 om deel te mogen nemen aan de bouwsteen Embedded Sytems 2. 14

15 TESTEN ProgRESS code : OIT Opleiding : Informatica Periode : 2.3 Hoofdfase Omvang : 3 ec 84 SBU Binnen deze bouwsteen staat Testen van software centraal. Tijdens de gastcolleges van de bouwsteen worden de verschillende opdrachten uitgereikt. Je krijgt een functioneel ontwerp en er wordt software beschikbaar gesteld die je gaat testen. Over die test schrijf je een rapportage. Na afronding van deze bouwsteen kan de student: - Een testplan opstellen - Een testontwerp maken - Een test uitvoeren conform het opgestelde testplan en testontwerp. - Een testrapportage opstellen. Opdrachten 55% score / 55% score op onderdelen, gewogen gemiddelde 15

16 ALGORITMEN EN DATASTRUCTUREN ProgRESS code : OIAD Opleiding : Informatica Periode : 2.3 Hoofdfase Omvang : 3 ec 84 SBU In de bouwstenen Java en C# heb je de beginselen van het programmeren geleerd. Je hebt toen kennis gemaakt met diverse datatypen (simple types en objecten). In de module die nu voor je ligt, leer je hoe je deze datatypen kunt combineren tot zogenaamde Data-structures. Verder ga je je bezig houden met algoritmen om deze data-structures te bewerken. We gaan gebruik maken van de programmeertaal C#. Na afloop van deze bouwsteen kan de student: 1. Een gegeven werkberoepssituatie analyseren; 2. Een programma realiseren waarin de volgende onderwerpen worden gebruikt: (Linked)List, Stack, Queue, String, Tree, Graph en Hash table 3. Gebruik maken van algoritmen om genoemde data-structures te onderhouden en te benaderen. 4. Een programma realiseren die gebruik maakt van verschillende sorteeralgoritmen; 5. Een traject opzetten voor het ontwikkelen van een applicatie die gebruik maakt van sorteer en zoek algoritmen; 6. een API ontwikkelen die gebruik maakt van sorteer en zoek algoritmen; Praktijktoets 55% score 16

17 OBJECT GEÖRIENTEERD ONTWERPEN 1 ProgRESS code :OIOO1 Opleiding : Informatica Periode : 2.3 Hoofdfase Omvang : 3 ec 84 SBU Binnen deze bouwsteen staat het objectgeoriënteerd ontwerpen van het informatiesysteem dat je in de 4 e periode gaat realiseren centraal. Na afronding van deze bouwsteen kan de student: - Een klasse diagram opstellen voor een informatiesysteem dat bestaat uit meerdere subsystemen. - Toelichten welke diagrammen er in UML 2.0 worden gebruikt - Een keuze maken uit de diagrammen om verder te gebruiken bij het opstellen van het informatiesysteem. - Naast het klasse diagram ook met 2 andere UML diagrammen een informatiesysteem opstellen dat bestaat uit meerder subsystemen. Opdracht 55% score 17

18 STUIDELOOPBAANBEGELEIDING 2 ProgRESS code : GSLBT2 Opleiding : Informatica Periode : 2.4 Hoofdfase Omvang : 3 ec 84 SBU De bouwsteen SLB2 is gebaseerd op het centrale thema: werk maken van jezelf. Je gaat zelfstandig aan de slag met een aantal competenties. Deze kunnen door jouw opleiding voorgeschreven worden en in sommige gevallen heb je daar in meer of mindere mate een bepaalde keuzevrijheid in. Werk maken van jezelf is in principe nooit klaar en ook tijdens jouw actieve loopbaan blijf je jezelf ontwikkelen. Daarom is de structuur van SLB2 gebaseerd op de zogenaamde kwaliteitscyclus, ook wel Deming Circle genoemd. Jouw eigen (loopbaan)ontwikkeling is in werkelijkheid ook een cyclus: je hebt een doel en je verricht inspanningen om dat doel te bereiken. Telkens als je een inspanning hebt gedaan dan kijk je of het resultaat ook in de richting van het doel gaat. En zo nodig stel je de inspanningen bij. En als het niet anders kan stel je soms ook je doel bij. Na het voldoende voltooien van deze bouwsteen: 1. kan je verantwoorden waarom jij bepaalde keuzes (o.a. stageplaats, minoren) maakt in jouw studie en persoonlijke ontwikkeling. 2. Ontwikkel je een beroepsbeeld en stelt dit voortdurend bij op grond van verworven kennis en inzichten. 3. Zet je Studieloopbaanbegeiding actief in ten behoeve van eigen professionele ontwikkeling. 4. Kan je een POP en Portfolio samenstellen dat voldoet aan jouw leerbehoeften en de eisen van de opleiding en kan je het goed beheren. 5. Kan je bruikbare zelfreflectie schrijven, maak je hier actief gebruik van en kan je hiervoor passende instrumenten kiezen en toepassen. 6. Kan je aan de hand van Portfolio op inhouds- en procesniveau reflecteren op eigen SLB1 ontwikkelingsproces tot beroepsbeoefenaar. Actieve participatie + portfolio 55% score C# 2 ProgRESS code : OIC#2 Opleiding : Informatica Periode :

19 Hoofdfase Omvang : 3 ec 84 SBU In deze bouwsteen ga je aan de slag met XNA (XNA's Not Acronymed). XNA is een door Microsoft ontwikkelde game-ontwikkelomgeving. Met XNA kun je games ontwikkelen voor Windows, XBox 360 en Windows Phone 7. XNA is voornamelijk bedoeld voor studenten en hobbyisten. We gaan in deze bouwsteen gebruik maken van de laatste versie van XNA Game Studio 4.0. Na afloop van deze bouwsteen kan de student: 7. een gegeven werkberoepssituatie analyseren. 8. een traject opzetten voor het ontwikkelen van een 2D spel in XNA. 9. een object georiënteerd 2D spel ontwikkelen aan de hand van voorgeschreven criteria. De student dient de bouwsteen Programmeren in C# volledig te hebben gevolgd. De student dient aan de toetseisen te hebben voldaan die gelden voor de bouwsteen Java Finals om deel te mogen nemen aan de bouwsteen Programmeren in C#. Opdrachten 55% score / 55% score op onderdelen, gewogen gemiddelde 19

20 DATABASE 2 ProgRESS code : OIDB2 Opleiding : (Technische) Informatica Periode : 2.4 Hoofdfase Omvang : 3 EC 84 SBU de student leert om maatregelen te ontwerpen en implementeren die er bij (gelijktijdig) gebruik van de database door meerdere gebruikers voor zorgen dat de gegevens consistent blijven; bovendien leert de student backup en recovery maatregelen ontwerpen en implementeren, en leert de student technieken om vanuit applicaties via een netwerk een verbinding met een database systeem te maken. De functie en werking van een Database Management Systeem Na het met succes voltooien van deze module is de student in staat om voor een database van gemiddeld formaat die door meerdere gebruikers eventueel tegelijkertijd wordt gebruikt te ontwerpen en te implementeren die er voor zorgen dat onbevoegde toegang tot gegevens wordt voorkomen, de consistentie van de gegevens wordt gewaarborgd, de database na een soft- of hardware fout kan worden hersteld naar een consistente toestand. Na het afronden van deze module moet de student: een database-autorisatieschema (rollen en rechten) kunnen ontwerpen en implementeren; views kunnen gebruiken om de toegang tot tabellen te beperken, verschillende typen constraints (domain, table, database, static/transition) kennen en kunnen implementeren om database integriteit te garanderen, events, triggers, en stored procedures kennen en kunnen gebruiken, het concept transactie kennen en de rol van transacties bij recovery en concurrency begrijpen; begrippen als locking, deadlock en isolation level kennen; transacties kunnen gebruiken om database consistentie te garanderen, database backup en recovery maatregelen kennen en kunnen toepassen, standaard methoden kennen en kunnen gebruiken om vanuit een applicatie verbinding met een database te maken: CLI / ODBC / JDBC, static / dynamic SQL / SQLJ. De student dient aan de toetseisen te voldoen die gelden voor de bouwsteen inleiding Database om deel te mogen nemen aan de bouwsteen Databases 2. Opdrachten 55% score / 55% score op onderdelen, gewogen gemiddelde 20

21 PROJECT 6.2: REALISATIE EN BEHEER ProgRESS code : IIPR6.2 Opleiding : Informatica Periode : 2.4 Hoofdfase Omvang : 3 ec 84 SBU De bouwsteen draait om realiseren en beheren in de breedste zin van het woord. In eerste instantie ga je op zoek naar wat realiseren en beheren van informatiesystemen inhoudt en wat de standaarden daarin zijn voor de afstudeervariant die je volgt. Als groep kom je dan tot een opzet voor de realsiatie en het beheer Binnen deze bouwsteen wordt gewerkt aan de volgende doelstellingen: Projectmanagement: 1. De student kan een eenvoudig project organiseren; 2. De student kan een plan van aanpak opstellen; 3. De student kan een reële planning maken; PGO/PBL: 4. De student is in staat om op een actieve en effectieve manier te communiceren met groepsgenoten door actief te luisteren en zijn/haar mening te delen met teamleden; 5. De student is in staat feedback te geven/ontvangen waarmee de student/ander zijn/haar voordeel kan doen; 6. De student is in staat de rol van de voorzitter op zich te nemen en de taken die bij deze rol en de rol van deelnemer horen te oefenen; 7. De student herkent hoe de communicatie over en weer in een vergadering beïnvloed wordt door groepsprocessen en groepsrollen; 8. De student kan een informatievergarend interview op correcte wijze uitvoeren; 9. De student kan reflecteren op zijn eigen bijdrage tijdens dit project; Product: 10. De student kan een ontwerp realiseren 11. De student kan de ontwerpen integreren voor 1 informatiesysteem. 12. De student kan aangeven wat het ontworpen informatiesysteem voor gevolgen heeft voor de gebruiker. 13. De student kan aangeven wat de wijzigingen zijn voor de (bedrijfs)processen waar het informatiesysteem voor is ontworpen. Projectmanagement van Roel Grit, de bouwstenen Schriftelijke communicatieve vaardigheden 1, Mondelinge communicatieve vaardigheden 1, project 6.1 Projectopdracht 55% score 21

22 3 E JAAR (HOOFDFASE) STAGE ProgRESS code : OTSTA Opleiding : (Technische) Informatica Periode : 3.1 en 3.2 Hoofdfase Omvang : 30 EC 840 SBU Stages in het Hoger Technisch Onderwijs vormen een essentieel onderdeel van het vierjarige studieprogramma. In het derde studiejaar voeren de studenten een stage van minimaal 90 werkdagen uit voor het opdoen van werkervaring in het vakgebeid. Voor de realisering van de stagedoelstellingen is de medewerking van het bedrijfsleven en instellingen in de vorm van het beschikbaar stellen van stageplaatsen noodzakelijk. Algemeen: Kennismaken met de praktische beroepsuitoefening en oriëntatie op het toekomstige beroep. Oefenen in waarnemen en rapporteren, zowel mondeling als schriftelijk. Technisch: Verbreden en verdiepen van vaktechnische kennis. Toepassen van de in de eerste studiejaren opgedane theoretische kennis. Leren zien van de samenhang tussen de verschillende facetten van technische problemen. Sociaaleconomisch: Kennismaken met en belangstelling krijgen voor sociale en economische aspecten. Ontwikkelen van sociale vaardigheid, onder meer door in een bestaand teamverband te leren werken. De student dient: De propedeuse te hebben behaald. Minimaal 54 EC aan studiepunten uit de hoofdfase te hebben behaald. De student wordt door de afstudeercoördinator toegelaten tot de stage. Deze beoordeling geschiedt op basis van: De opgestuurde planning en de weekrapporten. De beoordeling door de stagegever De beoordelingen van de verslagen 55% score / 55% score op onderdelen, gewogen gemiddelde 22

23 SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE 2 ProgRESS code : GSCOT2 Opleiding : Informatica Periode : 4.1 Hoofdfase Omvang : 3 ec 84 sbu In deze bouwsteen ga je, je richten op het schrijven van een literatuurverslag. Een literatuurverslag is een onderdeel van diverse onderzoeksrapporten die je tijdens je opleiding zult schrijven. Verslagen, moduulopdrachten en je scriptie bevatten allen een soort van literatuuronderzoek. Competenties worden bereikt door het behalen van de doelen van deze bouwsteen. Je: Gebruikt een bouwplan voor je literatuurverslag; Gebruikt de passende structuur bij het doel: informeren; Gebruikt de passende structuur bij de doelgroep: beoordelende lezer; Gebruikt de passende stijl bij het doel: informeren; Gebruikt de passende stijl bij de doelgroep: beoordelende lezer; Schrijft in de fases: voorbereiding, inhoud, afwerking; Gebruikt APA voor bronvermelding en het samenstellen van een bronnenlijst. De student dient de bouwsteen Schriftelijke communicatie 1 gevolgd te hebben. Opdrachten 55% score / 55% score op onderdelen, gewogen gemiddelde 23

24 DESIGN PATTERNS ProgRESS code : IODP Opleiding : Informatica (SE en TI) Periode : 4.1 Hoofdfase Omvang : 3 ec 84 SBU In ontwikkeling 24

25 IT ARCHITECTUUR ProgRESS code :OIITA3 Opleiding : Informatica (SE en TI) Periode : 4.1 Hoofdfase Omvang : 3 ec 84 SBU Deze bouwsteen gaat over de fundamenten van IT Architectuur. In deze bouwsteen ga je werken aan de architectuurlaag Infrastructuur voor de levens cycli fasen ontwerpen en realiseren op niveau 2. Dit houdt concreet in dat je gaat werken aan een middelgroot bedrijfsnetwerk. Omdat dit de eerste keer is dat je dat gaat doen houden we het beperkt en richt je een netwerk in, maar volgt er geen implementatie. Binnen de ICT wordt het woord "IT infrastructuur" gebruikt voor de verzameling voorzieningen die nodig is voor het transport van analoge en digitale gegevens (data). Hieronder vallen alle fysieke en technische middelen die het elektronische signaal (als gegevensdrager), verplaatsen, verdelen en routeren. De ICT-infrastructuur van een organisatie draait om stroom- en datakabels, pc s, servers en netwerken. Na afronding van deze bouwsteen kun je: Zelfstandig een middelgroot bedrijfsnetwerk opbouwen bestaande uit 4 gebruikersgroepen met elk eigen open source software. Zelfstandig een middelgroot bedrijfsnetwerk uitbreiden met 2 gebruikersgroepen De capaciteit van een middelgroot bedrijfsnetwerk meten Veiligheidsmaatregelen nemen in een middelgroot bedrijfsnetwerk De student dient de bouwstenen Computernetwerken en Operating Systems te volgen of gevolgd hebben. 25

1 MINOR 1 / MINOR 2... 37 AFSTUDEREN... 38

1 MINOR 1 / MINOR 2... 37 AFSTUDEREN... 38 Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de post-propedeutische fase: [* voor jaar 2, 3 en 4 (postpropedeuse); * voor elke variant (vt, dt, du) van de opleiding per

Nadere informatie

Bijlage B Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum van de opleiding voor de propedeutische fase:

Bijlage B Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum van de opleiding voor de propedeutische fase: Bijlage B Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum van de opleiding voor de propedeutische fase: Geplande contacturen In de tabel hieronder staat een overzicht van de geplande contacturen

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van het onderwijs

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring 2015-2016

Vrijstelling op grond van praktijkervaring 2015-2016 op grond van praktijkervaring 2015-2016 Overzicht van cursussen in de bacheloropleiding Informatica, de bacheloropleiding Informatiekunde, en de premasters Dit document geeft een overzicht van de cursussen

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding HBO-ICT voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

LOI Hogeschool. Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica

LOI Hogeschool. Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica LOI Hogeschool Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica Netherlands Quality Agency (NQA) November 2010 2/73 Managementsamenvatting Dit

Nadere informatie

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Windesheim Business IT & Management CROHO-nummer: 39118 Voltijd, deeltijd. Informatica CROHO-nummer: 34479 Voltijd, deeltijd. Technische informatica CROHO-nummer:

Nadere informatie

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Windesheim Business IT & Management CROHO-nummer: 39118 Voltijd, deeltijd. Informatica CROHO-nummer: 34479 Voltijd, deeltijd. Technische informatica CROHO-nummer:

Nadere informatie

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen:

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen: Faculteit Natuur en Techniek Institute for Informatics, Communication and Technology Nijenoord 1 3552 AS Utrecht SYLLABUS Studie Loopbaan Ontwikkeling S L O 2008 / 2009 ICT-Opleidingen/profielen: Informatica

Nadere informatie

ICT- T opleidingen. voltijd. Studiegids 2013-20142014

ICT- T opleidingen. voltijd. Studiegids 2013-20142014 ICT- T opleidingen voltijd Studiegids 2013-20142014 DOMEIN DOMEIN MEDIA, MEDIA, CREATIE CREATIE EN EN INFORMATIE INFORMATIE Hogeschool van Amsterdam ICT - OPLEIDINGEN BUSINESS IT & MANAGEMENT INFORMATICA

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

1b Studiegids voor de opleiding of groep van opleidingen

1b Studiegids voor de opleiding of groep van opleidingen Opleidingsstatuut Instituut Engineering Bacheloropleidingen (en Ad-programma s): - Elektrotechniek / Embedded Systems Engineering - Industrieel Product Ontwerpen - Technische Bedrijfskunde - Werktuigbouwkunde

Nadere informatie

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009 Vaardigheden in het OGO Handboek voor studenten Versie 2009 Opleidingsinstituut Werktuigbouwkunde (OIW) W-hoog 1.122 Tel. 2475580 werktuigbouwkunde@tue.nl 11-9-2009 11-9-2009 Inhoudsopgave 1. Ontwerpgericht

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

studiegids bachelor master informatica

studiegids bachelor master informatica studiegids bachelor master informatica 2013 2014 Inhoud 03 Voorwoord 04 Studeren aan de Open Universiteit, faculteit Informatica 07 Studiemogelijkheden 09 Opleidingsmogelijkheden voor bedrijven en instellingen

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport accreditatie. hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport accreditatie hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Proftaak Software Engineering P3

Proftaak Software Engineering P3 Proftaak Software Engineering P3 Versie 1.4 Juli 2011 Tom Broumels Jelle Oosterkamp Stefan Roijers Sjaak Verwaaijen 1 versie datum voltooid auteur Wijziging 1.0 Aug 2010 Sjaak Verwaaijen 1.2 Nov 2010 Sjaak

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

studiegids bachelor master informatica

studiegids bachelor master informatica studiegids bachelor master informatica 2012 2013 Inhoud 03 Voorwoord 04 Studeren aan de Open Universiteit 06 Studiemogelijkheden Losse cursussen Startpakket Propedeuse, postpropedeuse, bachelor en master

Nadere informatie

Hogeschool NCOI. Business IT & Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling

Hogeschool NCOI. Business IT & Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling Hogeschool NCOI Business IT & Management Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/67 NQA - Hogeschool NCOI: Business IT & Management - UOB Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

STAGELEIDRAAD. Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM)

STAGELEIDRAAD. Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) STAGELEIDRAAD Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Electronic Engineering and Design Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

OMSCHRIJVING OPLEIDINGSONDERDELEN TOEGEPASTE INFORMATICA

OMSCHRIJVING OPLEIDINGSONDERDELEN TOEGEPASTE INFORMATICA OMSCHRIJVING OPLEIDINGSONDERDELEN TOEGEPASTE INFORMATICA TRAJECTSCHIJF 1 Semester 1 Database Querying and Creation Het doel van de cursus is je een grondige kennis bij te brengen van de SQL-instructies.

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen. Croho-registratienummer: 34488

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen. Croho-registratienummer: 34488 ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen Croho-registratienummer: 34488 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op

Nadere informatie

Blokboek Startsemester. Periode P2. Oriëntatie op ICT

Blokboek Startsemester. Periode P2. Oriëntatie op ICT Blokboek Startsemester Periode P2 Oriëntatie op ICT versie april 2014 Voorwoord Je eerste lesperiode (P1) van 10 weken zit erop. De eerste resultaten zijn bekend en daarmee heb je de toon gezet. Naar alle

Nadere informatie

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1. STUDIEJAAR 2011 2012 Hbo Bedrijfskunde toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.2 1. VOORWOORD Hogeschool NOVI richt zich op de verdere ontwikkeling van

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie