1 MINOR 1 / MINOR AFSTUDEREN... 38

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 MINOR 1 / MINOR 2... 37 AFSTUDEREN... 38"

Transcriptie

1 Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de post-propedeutische fase: [* voor jaar 2, 3 en 4 (postpropedeuse); * voor elke variant (vt, dt, du) van de opleiding per onderscheiden afstudeerrichting, eventuele trajecten binnen de variant; * de informatie uit de moduultentamenregeling van de opleiding (vt, dt, du) moet gekoppeld worden aan de desbetreffende onderwijseenheid van het curriculum waar voor het van toepassing is. Daarnaast mag het niet strijdig zijn met het bepaalde in de OER hoofdstuk 5.] 2 E JAAR (HOOFDFASE)... 3 ONDERZOEK... 3 IT SERVICE MANAGEMENT... 4 MANAGEMENT EN ORGANISATIE... 5 JAVA, THE NEXT STEP... 6 DHTML... 7 PROJECT 5.1: EERST DENKEN DAN DOEN, ANALYSE EN ADVIES... 8 ENGELS... 9 XML OPERATING SYSTEMS JAVA, FINALS! PROJECT 5.2: ONTWERPEN/ REALISEREN DIGITAL GRAPHIC DESIGN USER INTERFACE DESIGN PROJECT 6.1: ANALYSE / ADVIES IT ARCHITECTUUR TESTEN ALGORITMEN EN DATASTRUCTUREN OBJECT GEÖRIENTEERD ONTWERPEN STUIDELOOPBAANBEGELEIDING C# DATABASE PROJECT 6.2: REALISATIE EN BEHEER E JAAR (HOOFDFASE) STAGE SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE DESIGN PATTERNS IT ARCHITECTUUR IT-VERANDERMANAGEMENT PROJECT IT SERVICEMANAGEMENT THREADING IN C# DIGITAL GRAPHIC DESIGN MANAGEMENT EN ORGANISATIE KENNISMANAGEMENT MULTIMEDIAPRODUCTIE CERTIFIED ETHICAL HACKEN E JAAR (HOOFDFASE) MINOR 1 / MINOR AFSTUDEREN... 38

2 2

3 2 E JAAR (HOOFDFASE) ONDERZOEK ProgRESS code : GOZT1 Opleiding : (Technische) Informatica Periode : 2.1 Hoofdfase Omvang : 3 EC 84 SBU In deze bouwsteen leer je hoe je op een methodische wijze onderzoek kan verricht en daar verslag van kan doen. In het project voer je zo n onderzoek ook uit. De student maakt dus kennis met een aantal stappen en fasen van het onderzoeksproces, waar het accent meer op het ontwerpen, waarderen en evalueren ligt. Na afronding van deze bouwsteen kan je: De fasen van een onderzoek beschrijven. Een onderzoek opzetten. Verzamelen met behulp van adequate zoekvragen en strategieën, relevante literatuur. De verzamelde literatuur verwerken in een literature review. Vanuit een concrete (praktijk)situatie het formuleren van een probleemstelling Een eenvoudig onderzoeksplan/-design construeren. Beoordelen van kritische onderzoeksopzet Onderzoeksresultaten interpreteren en daarover rapporteren De APA-richtlijnen op een adequate manier hanteren in het onderzoeksverslag. Geen Opdrachten 55% score / 55% score op onderdelen, gewogen gemiddelde 3

4 IT SERVICE MANAGEMENT ProgRESS code : OIIT Opleiding : Informatica Periode : 2.1 Hoofdfase Omvang : 3 ec 84 SBU Binnen deze bouwsteen staat IT-ServiceManagement centraal. Na afronding van deze bouwsteen kan de student: De organisatie en de gegevensstromen informatievoorziening voor een enkel bedrijfsproces beschrijven; Van een bedrijfsproces de knelpunten en oorzaakgevolg relaties beschrijven; Aanbevelingen doen t.a.v. knelpunten op het terrein van een enkelvoudig bedrijfsproces; Aanbevelingen doen t.a.v. knelpunten op het terrein van informatievoorziening. De bouwsteen Onderzoek volgen. Opdrachten 55% score 4

5 MANAGEMENT EN ORGANISATIE ProgRESS code : DECMAN1 Opleiding : Informatica Periode : 2.1 Hoofdfase Omvang : 3 ec 84 SBU In deze bouwsteen gaat het om het functioneren van organisaties en de wijze waarop deze worden aangestuurd, kortweg organisatie en management. Organisatie Een organisatie is te omschrijven als: elke vorm van menselijke samenwerking voor een gemeenschappelijk doel. Management Het doeltreffend en doelmatig afstemmen van mensen, middelen en activiteiten gebeurt niet vanzelf, dit is de taak van het management. Onder management wordt verstaan: de leer van het bestuur van een organisatie. De student kan: de denkrichtingen en ontwikkelingen uit de op het gebied van organisatie en management weergeven De invloeden vanuit de omgeving op een organisatie uiteenzetten de belangrijkste managementtaken en leiderschapsstijlen typeren en bepalen kan de besluitvormingsproblematiek in organisatie weergeven en verschillende besluitvormingsprocessen typeren en bepalen kan de besturingsproblematiek in organisatie weergeven, de verschillende bedrijfsprocessen benoemen en bepalen kan de structuur van een organisatie typeren en modelleren het effectiviteitstreven van organisaties beschrijven en de cultuur van een organisatie beschrijven en bepalen. Er is geen specifieke voorkennis voor het volgen van deze bouwsteen noodzakelijk Schriftelijke toets 55% score 5

6 JAVA, THE NEXT STEP ProgRESS code : OIJV2 Opleiding : (Technische) Informatica Periode : 2.1 Hoofdfase Omvang : 3 EC 84 SBU Deze module sluit naadloos aan op de module Inleiding programmeren in Java. In deze bouwsteen ga je je Java programmeerkennis verder uitbreiden. Deze kennisuitbreiding omvat onder andere nieuwe collecties, klassen, overerving etc. maar ook zul je vaardigheden opdoen m.b.t. het testen van je code. Het primaire doel van deze bouwsteen is echter niet alleen het leren van Java, maar ook het leren om lastige van abstracte problemen op te delen in behapbare stukken. Het programmeren van Java zal wederom plaatsvinden in de BlueJ ontwikkelomgeving. Na deze bouwsteen heeft de student een goede basis gelegd voor een goede start van de laatste Java programmeer bouwsteen en heb je een basis gelegd voor een goede start van het project uit het tweede blok van jaar 2. Na afloop van deze bouwsteen kan de student: de onderwerpen, welke aan de orde komen in hoofdstuk 5 t/m 8 van het BleuJ boek, toepassen in Java programma s; de meest geschikte (opslag) collectie kiezen en toepassen; object georiënteerde casus analyseren; de functionaliteit en werking van objecten en klassen toepassen in de verstrekte individuele programmeeropdrachten; de meest geschikte test kiezen en toepassen voor een Java programma (fragment); een eenvoudig object georiënteerd programma ontwikkelen aan de hand van voorgeschreven criteria; uitleggen wat cohesion, coupling, code duplication, encapsulation, inheritance en polymorfisme is; een traject opzetten voor het ontwikkelen van een Java programma; programmeren in Java. De student dient: de bouwsteen inleiding programmeren in Java (IPJAVA) volledig gevolgd te hebben. aan de toetseisen te hebben voldaan die gelden voor de bouwsteen inleiding programmeren in Java om deel te mogen nemen aan de bouwsteen Java, the next step. Opdrachten 55% score 6

7 DHTML ProgRESS code : OIDHTML Opleiding : Informatica Periode : 2.1 Hoofdfase Omvang : 3 ec 84 SBU In deze bouwsteen ga je aan de slag met DHTML. DHTML is een verzamelbegrip voor drie verschillende technieken, namelijk (X)HTML, CSS en JavaScript. Javascript wordt wereldwijd veel gebruikt door webdevelopers en zal in de toekomst steeds meer gebruikt gaan worden. Na afloop van deze bouwsteen kan de student: een gegeven werkberoepssituatie analyseren een traject opzetten voor het ontwikkelen van een webapplicatie die gebruik maakt van Javascript en jquery een webapplicatie ontwikkelen die gebruik maakt van Ajax technieken De student dient de bouwsteen (X)HTML en CSS volledig gevolgd te hebben. De student dient aan de toetseisen te hebben voldaan die gelden voor de bouwsteen Inleiding programmeren in Java om deel te mogen nemen aan de bouwsteen DHTML. Opdrachten 55% score 7

8 PROJECT 5.1: EERST DENKEN DAN DOEN, ANALYSE EN ADVIES ProgRESS code : IIPR5A Opleiding : Informatica Periode : 2.1 Hoofdfase Omvang : 3 ec 84 SBU In deze bouwsteen voer je de systeem analyse uit. Dit is de 3 e fase van het SDLC dat je in de propedeuse hebt geleerd in de bouwsteen informatiemanagement. Na afronding van deze bouwsteen kan de student: - Een probleemanalyse uitvoeren - Relevante informatie verzamelen - Gegevens interpreteren (oordeel vormen) - De opgedane kennis vertalen in een advies (conclusie). De student dient: De bouwsteen Inleiding programmeren in Java te volgen of gevolgd te hebben. De bouwsteen "Inleiding in C# te volgen of gevolgd te hebben. De bouwsteen Inleiding computernetwerken te volgen of gevolgd te hebben. Projectopdracht 55% score 8

9 ENGELS ProgRESS code : GTENG1 Opleiding : (Technische) Informatica Periode : 2.2 Hoofdfase Omvang : 3 ec 84 SBU In deze bouwsteen voer je de systeem analyse uit. Dit is de 3 e fase van het SDLC dat je in de propedeuse hebt geleerd in de bouwsteen informatiemanagement. Na afloop kan de student: 1. een goed opgebouwd betoog schrijven in correct Engels 2. een helder rapport schrijven in het Engels 3. een gestructureerde presentatie houden in goed te begrijpen Engels 4. kan een presentatie kritisch evalueren in het Engels 5. deelnemen aan een discussie in het Engels 6. zijn/haar mening in het Engels verwoorden en verdedigen Geen Schriftelijke toets 55% score 9

10 XML ProgRESS code : OIXML Opleiding : (Technische) Informatica Periode : e jaar Omvang : 3 ec 84 sbu In deze bouwsteen maak je kennis met XML (extended Markup Language). XML is, naast HTML, één van de basistalen voor het internet. Waar HTML ontworpen is voor het weergeven van informatie, is XML ontworpen om informatie te beheren. Bij deze bouwsteen gaat het om een eerste kennismaking op dit gebied, waarbij er ook plaats is voor praktische oefeningen. De bouwsteen zal worden afgesloten met een wat grotere en complexere groepsopdracht. Na afloop van deze bouwsteen kun je: een well-formed XML document maken m.b.v. een XML editor; een DTD en schema maken voor een XML toepassing; XML documenten valideren m.b.v. DTD's en schema's; XML documenten formatteren m.b.v XSL style sheets (XSLT en XSL-FO); meerdere XML vocabulaires combineren m.b.v. namespaces; met de bovengenoemde vaardigheden 1 t/m 5 een traject opzetten voor het gebruik van XML in een applicatie. De student dient de bouwsteen "(X)HTML en CSS" (IPXHTML), "Inleiding programmeren in Java" (IPJAVA) en "Programmeren in C#" (IPC#) volledig gevolgd te hebben. De student dient aan de toetseisen te hebben voldaan die gelden voor de bouwstenen "(X)HTML en CSS" en "Inleiding programmeren in Java" om deel te mogen nemen aan de bouwsteen "XML". Opdrachten 55% score 10

11 OPERATING SYSTEMS ProgRESS code : OIOS Opleiding : Informatica Periode : 2.2 Hoofdfase Omvang : 3 ec 84 SBU In deze bouwsteen ga je gebruik maken van het boek Operating System Concepts. Daarnaast zul je een aantal opdrachten gaan uitvoeren. De verantwoordelijkheid voor het bespreken van de opdrachten ligt bij de student. Het aftekenen van de opdrachten zal dan ook op initiatief van de studenten plaatsvinden. Deze bouwsteen wordt afgesloten middels een theoretische toets. Na afloop van deze bouwsteen kan de student: 1. Aan het eind van deze module kan de student een historisch overzicht geven van de ontwikkeling van Operating Systems. 2. Aan het eind van deze module kan de student verschillen opnoemen tussen trap en interrupt. 3. Aan het eind van deze module kan de student verschillende processynchronisatie problemen oplossen. 4. Aan het eind van deze module kan de student de werking toepassen van het procesbeheer in een operating system, met name de verschillende vormen van scheduling. 5. Aan het eind van deze module kan de student processynchronisatie problemen oplossen/toepassen in een Java programma. 6. Aan het eind van deze module kan de student processen en threads synchroniseren met shared memory, semaforen en monitoren zowel in threorie als in praktijk met behulp van de taal Java. 7. Aan het eind van deze module kan de student aantonen dat een oplossing voor het critical section probleem voldoet/niet voldoet aan de 3 eisen: Mutual exclusion, Progress, Bounded waiting. De student dient aan de toetseisen te hebben voldaan die gelden voor de bouwsteen Java the Next step om deel te mogen nemen aan de bouwsteen Operating Systems. Schriftelijke toets 55% score 11

12 JAVA, FINALS! ProgRESS code : OIJV3 Opleiding : (Technische) Informatica Periode : 2.2 Hoofdfase Omvang : 3 EC 84 SBU Deze module sluit naadloos aan op de module Java, the next step. In deze bouwsteen ga je je Java programmeerkennis verder uitbreiden. Deze kennisuitbreiding omvat onder andere methode polymorfisme, abstracte klassen, interfaces, GUI s, event handling file processing etc. Het primaire doel van deze bouwsteen is echter niet alleen het leren van Java, maar ook het leren om lastige van abstracte problemen op te delen in behapbare stukken. Het programmeren van Java zal wederom plaatsvinden in de BlueJ ontwikkelomgeving. Na afloop van deze bouwsteen kan de student: de onderwerpen, welke aan de orde komen in hoofdstuk 9 t/m 12 van het BleuJ boek, toepassen in Java programma s; defensief programmeren; object georiënteerde casus analyseren; de functionaliteit en werking van objecten en klassen toepassen in de verstrekte individuele programmeeropdrachten; een object georiënteerd programma ontwikkelen aan de hand van voorgeschreven criteria; uitleggen wat overriding, abstracte klassen, interfaces is / zijn; een traject opzetten voor het ontwikkelen van een Java programma; programmeren in Java; De student dient: De student dient de bouwsteen Java, the next step (JAVATNS) met een voldoende te hebben afgerond om deel te mogen nemen aan de bouwsteen Java, Finals!. Computertoets 55% score 12

13 PROJECT 5.2: ONTWERPEN/ REALISEREN ProgRESS code : IIPR5B Opleiding : Informatica Periode : 2.2 Hoofdfase Omvang : 3 ec 84 SBU In deze bouwsteen ga je de analyse van project 5.1 uit voorgaande periode ontwerpen en realiseren. Na afronding van deze bouwsteen kan de student: - Een probleemanalyse uitvoeren - Relevante informatie verzamelen - Gegevens interpreteren (oordeel vormen) - De opgedane kennis vertalen in een advies (conclusie). De student dient: Project 5.1 gevolgd te hebben. Projectopdracht 55% score 13

14 DIGITAL GRAPHIC DESIGN 2 ProgRESS code : OIDGD2 Opleiding : Informatica Periode : 2.3 Hoofdfase Omvang : 3 ec 84 SBU In deze bouwsteen ga je je kennis en vaardigheden op het gebied van Digital Graphic Design verder ontwikkelen. Aan de hand van het boek Visual Design Fundamentals verdiep je je kennis van de elementen (wat) en de principes (hoe) van Visual Design. Daarbij horen oefenopdrachten. De gelezen hoofdstukken en de opdrachten worden tijdens werkcolleges besproken. Met de nieuw verworven kennis ga je een designanalyse maken van een bestaand visueel ontwerp. Dit presenteer je in een verslag. Daarnaast ga je zelf een visuele stijl ontwikkelen voor een grafisch eindproduct, bv. een game, een website, een animatiefilm, een tijdschrift, een corporate design etc. Deze presenteer je aan het einde van de periode. Het einddoel van deze bouwsteen is dat de student de elementen en principes van visual design kan gebruiken bij zowel het analyseren als het creëeren (ontwikkelen, realiseren en presenteren) van een visueel ontwerp. Als de student deze bouwsteen met goed gevolg heeft doorlopen kan hij: de elementen van visueel ontwerp (vlgs.hashimoto/clayton) omschrijven en het gebruik van deze elementen herkennen in een bestaand visueel ontwerp de principes van visueel ontwerp (vlgs. Hashimoto/Clayton) omschrijven en het gebruik van deze principes herkennen in een bestaand visueel ontwerp zelf de elementen en principes van visueel ontwerp toepassen bij het gestructureerd ontwerpen van een grafisch product een zelf ontwikkeld grafisch eindproduct in woord en beeld presenteren, en daarbij de in het ontwerpproces gemaakte keuzes toelichten met behulp van de elementen en principes van visual design ontwerpprojecten uitvoeren met de designerstools Photoshop en Illustrator Voorafgaand aan deze bouwsteen moet je DGD1 met een voldoende hebben afgesloten. Opdrachten 55% score / 55% score op onderdelen, gewogen gemiddelde USER INTERFACE DESIGN ProgRESS code : OIUID 14 Opleiding : Informatica Periode : 2.3

15 Hoofdfase Omvang : 3 ec 84 SBU Je begint deze bouwsteen met onderzoek naar de definities van een aantal belangrijke begrippen. Daarna ga je met behulp van de common sense approach van Steve Krug (Don t make me think!) een aantal oefenopdrachten uitvoeren op het gebied van gebruikersvriendelijkheid (usability). In de eindopdracht ga je zelf een usabilitytest opstellen en uitvoeren, en je doet daarvan verslag in een eindrapport waarin tevens een advies is opgenomen. Deze eindopdracht geldt als eindtoets van deze bouwsteen. Als je deze bouwsteen met een voldoende hebt afgesloten heb je de kennis en vaardigheden verworven die je nodig hebt om: - in een team mee te werken aan het interaction design van een website - een eenvoudige usability test te ontwikkelen. Na afloop van deze bouwsteen kun je: Een definitie geven van de volgende begrippen: Interaction Design, Interaction Design Patterns, User Interface, Graphical User Interface, Usability, Accessability Aangeven hoe Design Pattern Libraries voor User Interface Design en Interaction Design kunnen worden gebruikt bij het ontwikkelen van websites De navigatiestructuur van een website testen en evalueren De Homepage van een website analyseren en evalueren Een eenvoudige usabilitytest voor een website opzetten en uitvoeren De resultaten van een eenvoudige usabilitytest voor een website interpreteren en rapporteren Op basis van de resultaten een eenvoudige usabilitytest advies geven over verbeteringen van een website nvt Opdrachten 55% score / 55% score op onderdelen, gewogen gemiddelde 15

16 PROJECT 6.1: ANALYSE / ADVIES ProgRESS code : IIPR6.1 Opleiding : Informatica Periode : 2.3 Hoofdfase Omvang : 3 ec 84 SBU De bouwsteen draait om ontwerpen in de breedste zin van het woord. In eerste instantie ga je op zoek naar wat ontwerpen van informatiesystemen inhoudt en wat de standaarden daarin zijn voor de afstudeervariant die je volgt. Als groep kom je dan tot een opzet voor het ontwerp. Binnen deze bouwsteen wordt gewerkt aan de volgende doelstellingen: Projectmanagement: 1. De student kan een eenvoudig project organiseren; 2. De student kan een plan van aanpak opstellen; 3. De student kan een reële planning maken; PGO/PBL: 4. De student is in staat om op een actieve en effectieve manier te communiceren met groepsgenoten door actief te luisteren en zijn/haar mening te delen met teamleden; 5. De student is in staat feedback te geven/ontvangen waarmee de student/ander zijn/haar voordeel kan doen; 6. De student is in staat de rol van de voorzitter op zich te nemen en de taken die bij deze rol en de rol van deelnemer horen te oefenen; 7. De student herkent hoe de communicatie over en weer in een vergadering beïnvloed wordt door groepsprocessen en groepsrollen; 8. De student kan een informatievergarend interview op correcte wijze uitvoeren; 9. De student kan reflecteren op zijn eigen bijdrage tijdens dit project; Product: 10. De student kan een ontwerp opstellen dat in ieder geval bestaat uit een functioneel ontwerp een user interface design. 11. De student kan de ontwerpen integreren voor 1 informatiesysteem. 12. De student kan aangeven wat het ontworpen informatiesysteem voor gevolgen heeft voor de gebruiker. 13. De student kan aangeven wat de wijzigingen zijn voor de (bedrijfs)processen waar het informatiesysteem voor is ontworpen. Projectmanagement van Roel Grit, de bouwstenen Schriftelijke communicatieve vaardigheden 1, Mondelinge communicatieve vaardigheden 1. Projectopdracht 55% score / 55% score op onderdelen, gewogen gemiddelde 16

17 IT ARCHITECTUUR 1 ProgRESS code :OIITA Opleiding : Informatica Periode : 2.3 Hoofdfase Omvang : 3 ec 84 SBU Binnen deze bouwsteen staat IT Architectuur centraal. Na het volgen van deze bouwsteen ben je in staat om: Uit te leggen wat IT-Architecuur is (DYA). Uit te leggen wat IT-Infrastructuur is (DYA). Een overview geven van de complexiteitsgraad van een organisatie. Architectuur toepassen om inzichten te verkrijgen van de organisatie. Opstellen van SLA Te werken met het bouwblokkenmodel (DYA) Een businesscase te analyseren, uit te werken en te verdedigen. Presenteren business case NB) Bouwsteen wordt herontworpen. Opdrachten 55% score / 55% score op onderdelen, gewogen gemiddelde 17

18 TESTEN ProgRESS code : OIT Opleiding : Informatica Periode : 2.3 Hoofdfase Omvang : 3 ec 84 SBU Binnen deze bouwsteen staat Testen van software centraal. Tijdens de gastcolleges van de bouwsteen worden de verschillende opdrachten uitgereikt. Je krijgt een functioneel ontwerp en er wordt software beschikbaar gesteld die je gaat testen. Over die test schrijf je een rapportage. Na afronding van deze bouwsteen kan de student: - Een testplan opstellen - Een testontwerp maken - Een test uitvoeren conform het opgestelde testplan en testontwerp. - Een testrapportage opstellen. Opdrachten 55% score / 55% score op onderdelen, gewogen gemiddelde 18

19 ALGORITMEN EN DATASTRUCTUREN ProgRESS code : OIAD Opleiding : Informatica Periode : 2.3 Hoofdfase Omvang : 3 ec 84 SBU In de bouwstenen Java en C# heb je de beginselen van het programmeren geleerd. Je hebt toen kennis gemaakt met diverse datatypen (simple types en objecten). In de module die nu voor je ligt, leer je hoe je deze datatypen kunt combineren tot zogenaamde Data-structures. Verder ga je je bezig houden met algoritmen om deze data-structures te bewerken. We gaan gebruik maken van de programmeertaal C#. Na afloop van deze bouwsteen kan de student: 1. Een gegeven werkberoepssituatie analyseren; 2. Een programma realiseren waarin de volgende onderwerpen worden gebruikt: (Linked)List, Stack, Queue, String, Tree, Graph en Hash table 3. Gebruik maken van algoritmen om genoemde data-structures te onderhouden en te benaderen. 4. Een programma realiseren die gebruik maakt van verschillende sorteeralgoritmen; 5. Een traject opzetten voor het ontwikkelen van een applicatie die gebruik maakt van sorteer en zoek algoritmen; 6. een API ontwikkelen die gebruik maakt van sorteer en zoek algoritmen; Praktijktoets 55% score 19

20 OBJECT GEÖRIENTEERD ONTWERPEN 1 ProgRESS code :OIOO1 Opleiding : Informatica Periode : 2.3 Hoofdfase Omvang : 3 ec 84 SBU Binnen deze bouwsteen staat het objectgeoriënteerd ontwerpen van het informatiesysteem dat je in de 4 e periode gaat realiseren centraal. Na afronding van deze bouwsteen kan de student: - Een klasse diagram opstellen voor een informatiesysteem dat bestaat uit meerdere subsystemen. - Toelichten welke diagrammen er in UML 2.0 worden gebruikt - Een keuze maken uit de diagrammen om verder te gebruiken bij het opstellen van het informatiesysteem. - Naast het klasse diagram ook met 2 andere UML diagrammen een informatiesysteem opstellen dat bestaat uit meerder subsystemen. Opdracht 55% score 20

21 STUIDELOOPBAANBEGELEIDING 2 ProgRESS code : GSLBT2 Opleiding : Informatica Periode : 2.4 Hoofdfase Omvang : 3 ec 84 SBU De bouwsteen SLB2 is gebaseerd op het centrale thema: werk maken van jezelf. Je gaat zelfstandig aan de slag met een aantal competenties. Deze kunnen door jouw opleiding voorgeschreven worden en in sommige gevallen heb je daar in meer of mindere mate een bepaalde keuzevrijheid in. Werk maken van jezelf is in principe nooit klaar en ook tijdens jouw actieve loopbaan blijf je jezelf ontwikkelen. Daarom is de structuur van SLB2 gebaseerd op de zogenaamde kwaliteitscyclus, ook wel Deming Circle genoemd. Jouw eigen (loopbaan)ontwikkeling is in werkelijkheid ook een cyclus: je hebt een doel en je verricht inspanningen om dat doel te bereiken. Telkens als je een inspanning hebt gedaan dan kijk je of het resultaat ook in de richting van het doel gaat. En zo nodig stel je de inspanningen bij. En als het niet anders kan stel je soms ook je doel bij. Na het voldoende voltooien van deze bouwsteen: 1. kan je verantwoorden waarom jij bepaalde keuzes (o.a. stageplaats, minoren) maakt in jouw studie en persoonlijke ontwikkeling. 2. Ontwikkel je een beroepsbeeld en stelt dit voortdurend bij op grond van verworven kennis en inzichten. 3. Zet je Studieloopbaanbegeiding actief in ten behoeve van eigen professionele ontwikkeling. 4. Kan je een POP en Portfolio samenstellen dat voldoet aan jouw leerbehoeften en de eisen van de opleiding en kan je het goed beheren. 5. Kan je bruikbare zelfreflectie schrijven, maak je hier actief gebruik van en kan je hiervoor passende instrumenten kiezen en toepassen. 6. Kan je aan de hand van Portfolio op inhouds- en procesniveau reflecteren op eigen SLB1 ontwikkelingsproces tot beroepsbeoefenaar. Actieve participatie + portfolio 55% score C# 2 ProgRESS code : OIC#2 Opleiding : Informatica Periode :

22 Hoofdfase Omvang : 3 ec 84 SBU In deze bouwsteen ga je aan de slag met XNA (XNA's Not Acronymed). XNA is een door Microsoft ontwikkelde game-ontwikkelomgeving. Met XNA kun je games ontwikkelen voor Windows, XBox 360 en Windows Phone 7. XNA is voornamelijk bedoeld voor studenten en hobbyisten. We gaan in deze bouwsteen gebruik maken van de laatste versie van XNA Game Studio 4.0. Na afloop van deze bouwsteen kan de student: 7. een gegeven werkberoepssituatie analyseren. 8. een traject opzetten voor het ontwikkelen van een 2D spel in XNA. 9. een object georiënteerd 2D spel ontwikkelen aan de hand van voorgeschreven criteria. De student dient de bouwsteen Programmeren in C# volledig te hebben gevolgd. De student dient aan de toetseisen te hebben voldaan die gelden voor de bouwsteen Java Finals om deel te mogen nemen aan de bouwsteen Programmeren in C#. Opdrachten 55% score / 55% score op onderdelen, gewogen gemiddelde 22

23 DATABASE 2 ProgRESS code : OIDB2 Opleiding : (Technische) Informatica Periode : 2.4 Hoofdfase Omvang : 3 EC 84 SBU de student leert om maatregelen te ontwerpen en implementeren die er bij (gelijktijdig) gebruik van de database door meerdere gebruikers voor zorgen dat de gegevens consistent blijven; bovendien leert de student backup en recovery maatregelen ontwerpen en implementeren, en leert de student technieken om vanuit applicaties via een netwerk een verbinding met een database systeem te maken. De functie en werking van een Database Management Systeem Na het met succes voltooien van deze module is de student in staat om voor een database van gemiddeld formaat die door meerdere gebruikers eventueel tegelijkertijd wordt gebruikt te ontwerpen en te implementeren die er voor zorgen dat onbevoegde toegang tot gegevens wordt voorkomen, de consistentie van de gegevens wordt gewaarborgd, de database na een soft- of hardware fout kan worden hersteld naar een consistente toestand. Na het afronden van deze module moet de student: een database-autorisatieschema (rollen en rechten) kunnen ontwerpen en implementeren; views kunnen gebruiken om de toegang tot tabellen te beperken, verschillende typen constraints (domain, table, database, static/transition) kennen en kunnen implementeren om database integriteit te garanderen, events, triggers, en stored procedures kennen en kunnen gebruiken, het concept transactie kennen en de rol van transacties bij recovery en concurrency begrijpen; begrippen als locking, deadlock en isolation level kennen; transacties kunnen gebruiken om database consistentie te garanderen, database backup en recovery maatregelen kennen en kunnen toepassen, standaard methoden kennen en kunnen gebruiken om vanuit een applicatie verbinding met een database te maken: CLI / ODBC / JDBC, static / dynamic SQL / SQLJ. De student dient aan de toetseisen te voldoen die gelden voor de bouwsteen inleiding Database om deel te mogen nemen aan de bouwsteen Databases 2. Opdrachten 55% score / 55% score op onderdelen, gewogen gemiddelde 23

24 PROJECT 6.2: REALISATIE EN BEHEER ProgRESS code : IIPR6.2 Opleiding : Informatica Periode : 2.4 Hoofdfase Omvang : 3 ec 84 SBU De bouwsteen draait om realiseren en beheren in de breedste zin van het woord. In eerste instantie ga je op zoek naar wat realiseren en beheren van informatiesystemen inhoudt en wat de standaarden daarin zijn voor de afstudeervariant die je volgt. Als groep kom je dan tot een opzet voor de realsiatie en het beheer Binnen deze bouwsteen wordt gewerkt aan de volgende doelstellingen: Projectmanagement: 1. De student kan een eenvoudig project organiseren; 2. De student kan een plan van aanpak opstellen; 3. De student kan een reële planning maken; PGO/PBL: 4. De student is in staat om op een actieve en effectieve manier te communiceren met groepsgenoten door actief te luisteren en zijn/haar mening te delen met teamleden; 5. De student is in staat feedback te geven/ontvangen waarmee de student/ander zijn/haar voordeel kan doen; 6. De student is in staat de rol van de voorzitter op zich te nemen en de taken die bij deze rol en de rol van deelnemer horen te oefenen; 7. De student herkent hoe de communicatie over en weer in een vergadering beïnvloed wordt door groepsprocessen en groepsrollen; 8. De student kan een informatievergarend interview op correcte wijze uitvoeren; 9. De student kan reflecteren op zijn eigen bijdrage tijdens dit project; Product: 10. De student kan een ontwerp realiseren 11. De student kan de ontwerpen integreren voor 1 informatiesysteem. 12. De student kan aangeven wat het ontworpen informatiesysteem voor gevolgen heeft voor de gebruiker. 13. De student kan aangeven wat de wijzigingen zijn voor de (bedrijfs)processen waar het informatiesysteem voor is ontworpen. Projectmanagement van Roel Grit, de bouwstenen Schriftelijke communicatieve vaardigheden 1, Mondelinge communicatieve vaardigheden 1, project 6.1 Projectopdracht 55% score 24

25 3 E JAAR (HOOFDFASE) STAGE ProgRESS code : OTSTA Opleiding : (Technische) Informatica Periode : 3.1 en 3.2 Hoofdfase Omvang : 30 EC 840 SBU Stages in het Hoger Technisch Onderwijs vormen een essentieel onderdeel van het vierjarige studieprogramma. In het derde studiejaar voeren de studenten een stage van minimaal 90 werkdagen uit voor het opdoen van werkervaring in het vakgebeid. Voor de realisering van de stagedoelstellingen is de medewerking van het bedrijfsleven en instellingen in de vorm van het beschikbaar stellen van stageplaatsen noodzakelijk. Algemeen: Kennismaken met de praktische beroepsuitoefening en oriëntatie op het toekomstige beroep. Oefenen in waarnemen en rapporteren, zowel mondeling als schriftelijk. Technisch: Verbreden en verdiepen van vaktechnische kennis. Toepassen van de in de eerste studiejaren opgedane theoretische kennis. Leren zien van de samenhang tussen de verschillende facetten van technische problemen. Sociaaleconomisch: Kennismaken met en belangstelling krijgen voor sociale en economische aspecten. Ontwikkelen van sociale vaardigheid, onder meer door in een bestaand teamverband te leren werken. De student dient: De propedeuse te hebben behaald. Minimaal 54 EC aan studiepunten uit de hoofdfase te hebben behaald. De student wordt door de afstudeercoördinator toegelaten tot de stage. Deze beoordeling geschiedt op basis van: De opgestuurde planning en de weekrapporten. De beoordeling door de stagegever De beoordelingen van de verslagen 55% score / 55% score op onderdelen, gewogen gemiddelde SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE 2 ProgRESS code : GSCOT2 Opleiding : Informatica Periode :

Bijlage B Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum van de opleiding voor de propedeutische fase:

Bijlage B Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum van de opleiding voor de propedeutische fase: Bijlage B Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum van de opleiding voor de propedeutische fase: Geplande contacturen In de tabel hieronder staat een overzicht van de geplande contacturen

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van het onderwijs

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

OMSCHRIJVING OPLEIDINGSONDERDELEN TOEGEPASTE INFORMATICA

OMSCHRIJVING OPLEIDINGSONDERDELEN TOEGEPASTE INFORMATICA OMSCHRIJVING OPLEIDINGSONDERDELEN TOEGEPASTE INFORMATICA TRAJECTSCHIJF 1 Semester 1 Database Querying and Creation Het doel van de cursus is je een grondige kennis bij te brengen van de SQL-instructies.

Nadere informatie

LOI Hogeschool. Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica

LOI Hogeschool. Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica LOI Hogeschool Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica Netherlands Quality Agency (NQA) November 2010 2/73 Managementsamenvatting Dit

Nadere informatie

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen:

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen: Faculteit Natuur en Techniek Institute for Informatics, Communication and Technology Nijenoord 1 3552 AS Utrecht SYLLABUS Studie Loopbaan Ontwikkeling S L O 2008 / 2009 ICT-Opleidingen/profielen: Informatica

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Bijlage bij Studiegids voor de opleidingen van het Instituut voor Informatie- en Communicatietechnologie 2011-2012

Bijlage bij Studiegids voor de opleidingen van het Instituut voor Informatie- en Communicatietechnologie 2011-2012 Bijlage bij Studiegids voor de opleidingen van het Instituut voor Informatie en Communicatietechnologie 20112012 Omschrijving van de cursussen van de curricula van de opleidingen van het Instituut voor

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport accreditatie. hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport accreditatie hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009 Vaardigheden in het OGO Handboek voor studenten Versie 2009 Opleidingsinstituut Werktuigbouwkunde (OIW) W-hoog 1.122 Tel. 2475580 werktuigbouwkunde@tue.nl 11-9-2009 11-9-2009 Inhoudsopgave 1. Ontwerpgericht

Nadere informatie

STUDIEGIDS CMD BREDA 14/15 COMMUNICATION & MULTIMEDIA DESIGN

STUDIEGIDS CMD BREDA 14/15 COMMUNICATION & MULTIMEDIA DESIGN STUDIEGIDS CMD BREDA 14/15 COMMUNICATION & MULTIMEDIA DESIGN REWWWIRED ALVIN GOH, JOEP VAN DER POEL, QUINT THOOLEN, EVIANNE VERHAGEN EN MARIJN WILLEMSE. Welkom De start van een nieuwe opleiding betekent

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

studiegids bachelor master informatica

studiegids bachelor master informatica studiegids bachelor master informatica 2012 2013 Inhoud 03 Voorwoord 04 Studeren aan de Open Universiteit 06 Studiemogelijkheden Losse cursussen Startpakket Propedeuse, postpropedeuse, bachelor en master

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Proftaak Software Engineering P3

Proftaak Software Engineering P3 Proftaak Software Engineering P3 Versie 1.4 Juli 2011 Tom Broumels Jelle Oosterkamp Stefan Roijers Sjaak Verwaaijen 1 versie datum voltooid auteur Wijziging 1.0 Aug 2010 Sjaak Verwaaijen 1.2 Nov 2010 Sjaak

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord

Inhoudsopgave. Voorwoord STUDIEGIDS CE-IEMES 2014-2015 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Visie 3 2. Creativiteit 4 3. Beroepsprofiel 5 4. Competentieprofiel 6 5. Jaarrooster 11 6. Curriculum 12 7. Tentamens 14 8. Deadlines 15 9.

Nadere informatie

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1. STUDIEJAAR 2011 2012 Hbo Bedrijfskunde toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.2 1. VOORWOORD Hogeschool NOVI richt zich op de verdere ontwikkeling van

Nadere informatie

AFSTUDEERLEIDRAAD INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA

AFSTUDEERLEIDRAAD INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA AFSTUDEERLEIDRAAD OPLEIDINGEN CLUSTER ICT INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA VOLTIJD/DEELTIJD/DUAAL CURSUSJAAR 2008-2009 Hogeschool Utrecht

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen. Croho-registratienummer: 34488

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen. Croho-registratienummer: 34488 ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen Croho-registratienummer: 34488 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Communication & Multimedia Design, hbo-bachelor; Croho: 34092 Variant: Voltijd Visitatiedatum: 10 juli 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december

Nadere informatie

STAGELEIDRAAD. voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties

STAGELEIDRAAD. voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties STAGELEIDRAAD Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) System and Network Engineering (SNE) voor studenten, stagedocenten en stageverlenende

Nadere informatie

Hogeschool NCOI. Business IT & Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling

Hogeschool NCOI. Business IT & Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling Hogeschool NCOI Business IT & Management Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/67 NQA - Hogeschool NCOI: Business IT & Management - UOB Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

Studiegids International Lifestyle Studies

Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids Propedeuse International Lifestyle Studies 2010-2011 Voorwoord Gefeliciteerd met je keuze voor International Lifestyle Studies aan de Fontys Academy

Nadere informatie

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van de Associate Degree Commerciële Economie

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van de Associate Degree Commerciële Economie Bijlage D: Associate Degree Commerciële Economie Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van de Associate Degree Commerciële Economie Inhoud Contacturen... 3 Overzicht hoofdfase cohorten vanaf

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie