UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING"

Transcriptie

1 UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING Het bestuur van LBC nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Leiderdorpse Bridgeclub. De ALV wordt gehouden op maandag 23 september 2013 in het clubgebouw Bernhardstraat 3 te Leiderdorp, aanvang uur. Voorlopige agenda: 1. Opening. 2. Ingekomen stukken en mededelingen. 3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 24 september Jaarverslag van de secretaris (inbegrepen jaarverslagen van de Technische Commissie en de Protestcommissie). 5. Jaarverslag van de penningmeester. 6. Verslag Kascommissie. 7. Bestuursverkiezing. Dit jaar treden Nol Monster, Hans den Hartog en Anneke van der Velde af. Allen stellen zich herkiesbaar. Het bestuur stelt als nieuw lid Jacques Serdijn voor. Het bestuur wijst op artikel 7.2 van het Huishoudelijk Reglement, dat leden het recht geeft tot uiterlijk 3 dagen voor de ALV kandidaten te stellen. Die kandidaatstelling moet schriftelijk worden medegedeeld aan de secretaris. Deze moet gesteund worden door tenminste drie leden en vergezeld gaan van de schriftelijke bereidverklaring van de kandidaat tot aanvaarding van het bestuurslidmaatschap. 8. Begroting Benoeming kascommissie. 10. Rondvraag (van tevoren schriftelijk ingediende vragen maken een grotere kans om ter vergadering een adequaat antwoord te krijgen). 11. Sluiting. Wij verzoeken u deze uitnodiging te beschouwen als de schriftelijke mededeling, zoals bedoeld in artikel 13.1 van het Huishoudelijk Reglement. De definitieve agenda en de bijbehorende stukken zullen in de eerste week van september voor alle spelende leden in het clubgebouw beschikbaar zijn. De niet-spelende leden krijgen de stukken thuisgestuurd. Namens het bestuur van LBC, Kees Nicolai, secretaris. 1

2 2 Algemene Leden Vergadering Agendapunt 3 Verslag van de Algemene Ledenvergadering van LBC gehouden op 24 september 2012 Aanwezig van het bestuur: Nol Monster (voorzitter) Wiet Schiethart (penningmeester) Jouko Renqvist Anneke van der Velde Afwezig van het bestuur: Kees Nicolai (secretaris) Hans den Hartog Albert Huisman 1. Opening en vaststelling agenda De voorzitter opent om uur de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. De volgende bestuursleden hebben een bericht van verhindering gegeven: Albert Huisman (ligt helaas in het ziekenhuis), Hans den Hartog (is in het buitenland) en de secretaris Kees Nicolai (zijn heup zit in het gips). Irene Barnhoorn is bereid de ALV van vanavond te notuleren. 39 leden hebben de presentielijst getekend en negen leden hebben zich afgemeld. De voorzitter vraagt een minuut stilte in acht te nemen om de in dit jaar overleden leden Fien Rollema, Paula van Beers, Henk ter Heide en Albert Vink te gedenken. De voorzitter heet in het bijzonder de aanwezige ereleden, Jan Hoogervorst, Bep Verduin-Vrolijk, Theo van de Laar en Marianne de Vrind welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 2. Ingekomen stukken en mededelingen Er zijn geen ingekomen stukken en/of mededelingen. 3. Verslag van de A.L.V. gehouden 19 september 2011 Jan van Hooidonk vraagt waarom de gemiddelde leeftijd niet in het verslag wordt genoemd. De voorzitter antwoordt dat dit onderwerp vorig jaar niet aan de orde is geweest. Het verslag wordt, met dank aan Kees Nicolai, ongewijzigd goedgekeurd.

3 4. Jaarverslagen 4a Jaarverslag van de secretaris Het Algemeen Jaaroverzicht LBC wordt, met dank aan Kees Nicolai, goedgekeurd. 4b Jaarverslag van de Technische Commissie Op pagina 17 in het midden onder viertallencompetitie 1: de naam Mieke Verhaart vervangen door Syb Gorter. Jouko Renqvist merkt op dat de uitslag van de lustrumdrive niet in het verslag is opgenomen. De bridgedrive bestond uit 96 paren. Nummer 1 zijn geworden Herma de Leest en Jaap Groen met 68,83%. Op de tweede plaats zijn geëindigd Paula en Jan Lam met 66,70%. Met inachtneming van bovengenoemde wijziging en aanvulling wordt het Jaarverslag van de Technische Commissie goedgekeurd met dank aan de opsteller, Daniëlle Allard. Jouko stelt de leden voor om in het volgend Jaarverslag van de TC niet meer alle winnaars van de competities op te sommen. Zij staan genoemd op de website en in de Acol-lade. De aanwezige leden gaan akkoord met dit voorstel. Jan van Hooidonk vraagt of de TC kan functioneren als deze slechts uit drie leden bestaat en twee van die leden broer en zus zijn. De voorzitter geeft aan dat het bestuur tweemaal per jaar met de TC vergadert en erg blij is met de inzet van de TC-leden en met de door hen georganiseerde activiteiten. De aanwezigen beamen dit met applaus. Jouko voegt toe dat ieder TC-lid een eigen takengebied heeft en dat de TC wel op zoek is naar een lid van de woensdagavond. 4c Jaarverslag van de Protestcommissie Kees van Bezooyen zegt dat er geen protestformulieren voor handen zijn. Jouko Renqvist zegt toe dat de voorraad zal worden aangevuld. Verder zal worden nagegaan of het formulier op de website kan worden geplaatst. Ceciel van Bohemen vraagt of men kan protesteren tegen tweemaal achterelkaar een stilzittafel. Jouko geeft aan dat dit niet het geval is. Het Jaarverslag van de Protestcommissie wordt met dank aan de Protestcommissie goedgekeurd. 5. Financieel jaarverslag van de penningmeester Er zijn geen tekstuele op en/of aanmerkingen. Het Financieel Jaarverslag wordt goedgekeurd met dank aan de penningmeester, Wiet Schiethart. Desgevraagd door Jan van Hooidonk geeft Wiet Schiethart aan dat dit jaar geen geld aan PR is uitgegeven. Hans den Hartog heeft informatie op de website 3

4 geplaatst en er zijn redactionele artikelen geplaatst in het plaatselijke huis aan huisblad. Er is energie gestoken in de ledenwerving via opleidingen door Pieter van der Klein. Ook met behulp van de zomeravonddrives wordt bekendheid van de club gepropagandeerd. Jouko Renqvist zegt dat een initiatief is gestart om op een drietal avonden in november op de vrijdagavond te spelen met een vrije opkomst voor ( 1,50 per persoon). Flyers worden verspreid en Cees Varkevisser plaatst dit op de website van het district. Al met al was het niet nodig geld aan PR uit te geven. 6. Verslag Kascommissie De kascommissie bestond uit Bep Verduin en Wim Van. Jeroen Varkevisser was reserve lid. Bep Verduin complimenteert de penningmeester dat ondanks het vele werk dat hij onder handen heeft de financiën perfect en overzichtelijk worden bijgehouden. Bep leest het verslag van de kascommissie voor. De kascommissie heeft geconstateerd dat de boeken kloppen en alle betalingen terecht zijn gedaan en stelt de vergadering voor het bestuur decharge te verlenen. De vergadering gaat hiermee akkoord onder dank aan en applaus voor de penningmeester, Wiet Schiethart. De voorzitter dankt de kascommissie voor hun controlewerk. 7. Bestuursverkiezing Dit jaar treden Wiet Schiethart en Albert Huisman af. Albert stelt zich niet herkiesbaar. Wiet is herkiesbaar. Het bestuur stelt voor Wiet opnieuw te benoemen en stelt als nieuw bestuurslid Inge Nieuwsma voor. Zowel Inge als Wiet worden bij acclamatie benoemd. Inge spreekt de leden kort toe en zegt zich met veel enthousiasme te willen inzetten voor LBC. Applaus volgt. Wiet geeft aan dat hij zich over twee jaar niet meer herkiesbaar stelt. Hij kondigt dit nu al aan om zo het bestuur de tijd te geven naar een nieuwe penningmeester om te zien. 8. Begroting inclusief contributievoorstel Wiet Schiethart licht het volgende toe. Kopieermachine: Océ wil het huidige onderhoudscontract vanwege de ouderdom van hat apparaat niet verlengen. Het bestuur en de redactie van Acollade hebben gekeken naar een nieuwe machine die ook een afwerkeenheid heeft. Hiermee kan LBC zelf de Acollades en Jaarverslagen maken en dit is kostenbesparend. Gekozen is voor een Xeroxmachine ter waarde van (incl. BTW). Het servicecontract loopt vijf jaar en kan met twee jaar worden verlengd. De afschrijving per jaar komt op 952 4

5 (vijf jaar). De leden gaan akkoord met de aanschaf van eerdergenoemde kopieermachine. Bridgemates: het bestuur heeft veel signalen gekregen dat de bridgemates niet meer naar wens functioneren. De huidige bridgemates zijn zeven jaar oud. Dit jaar kan nog een inruilkorting van 31,50 per kastje worden verkregen. Het bestuur stelt derhalve voor om 45 nieuwe bridgemates ( 4.612,50) en 2 basisstations ( 333,-) aan te schaffen. De totale kosten bedragen 4.945,50. De afschrijfkosten per jaar zijn (5 jaar). Deze kosten moeten worden gedekt door een contributieverhoging van 5,- per avond. Jan van Hooidonk vraagt of de bridgemates zijn onderhouden. Syb Gorter geeft aan dat hij de bridgemates driemaal per jaar nakijkt. Ans Groenen vraagt om de gebruikers een gebruiksaanwijzing te geven tbv de nieuw aan te schaffen apparatuur. Het bestuur neemt deze opmerking mee. Syb Gorter is van mening dat het aantal van 45 te weinig is. De penningmeester zegt dat gesproken is met alle avondverantwoordelijken. Zij gaven aan dat aantal van 45 voldoende is. De leden gaan akkoord met de aanschaf van bovengenoemde bridgemates en basisstations. De leden gaan akkoord met de begroting en met de contributieverhoging van 5 per avond. De voorzitter dankt de penningmeester voor het opstellen van de begroting en zijn toelichting hierop. 9. Benoeming kascommissie Bep Verduin is aftredend en Jeroen Varkevisser is geen lid meer. Wim Van was reserve lid en wordt nu 1 e lid van de kascommissie. Cor de Boer is bereid toe te treden als 2 e lid en Peter Baptiste meldt zich aan als reserve lid. 10. Rondvraag Nel Bentvelzen: vraagt om in de uitslagoverzichten bij gehuwde vrouwen slechts één achternaam (eigen of mansnaam) te vermelden. Nu moeten namen voor publicatie in de Acol-lade steeds handmatig worden aangepast. Jouko Renqvist zal bekijken of de NBB hier geen problemen door krijgt en Syb Gorter zegt toe naar een oplossing hiervoor te zoeken. Els Hansen: vraagt of men op de vrijdagavonden in november alleen kan komen. Jouko Renqvist geeft aan dat vooralsnog een invaller paraat zal staan José Veelenturf : feliciteert het bestuur met de 71 e verjaardag van LBC. José stelt voor de verjaardagen van LBC te vieren door elk jaar één topintegraal te organiseren voor alle leden. Het bestuur neemt deze suggestie mee. 5

6 Ans Groenen: Mist in de Acol-lade de rubriek bridgepartner gezocht. De voorzitter antwoordt dat in oktober en december 2011 hier aandacht aan is besteed. Hierna is geen nieuwe oproep binnengekomen. Ans zou graag zien dat een partner zoeklijst opgehangen wordt. Jacques Verduijn geeft de suggestie aan Hans den Hartog te vragen een rubriek op de website te plaatsen Geeft aan dat nog oude spellen in gebruik zijn. Bert Friele antwoordt dat nieuwe spellen in aantocht zijn. De oorzaak van de vertraging was dat de leverancier problemen had Heeft in het Leiderdorps Weekblad LBC gemist tussen de sportclubs. De voorzitter geeft aan dat de secretaris de gegevens van LBC wel heeft g d. Het bestuur zegt toe hier aandacht aan te besteden Vraagt nogmaals een duidelijke instructie/handleiding te maken ten behoeve van het nieuwe kopieerapparaat en de nieuwe bridgemates. Deze opmerking wordt meegenomen. Desgevraagd wordt geantwoord, dat de avondverantwoordelijke bepaalt of het viertallenbridge wordt gespeeld met gedupliceerde spellen of niet. Herman Harmsen: vraagt aandacht voor het bridgen op vrijdagavond. De vrije opkomst kan een nadelige invloed hebben op het vrijdagavond bridgen van Pieter van der Klein. Aangegeven wordt dat met Pieter hierover is gesproken. Wanneer blijkt dat de vrije komst het aantal aanwezigen op de avond van Pieter in negatieve zin beïnvloedt, zal dit zwaar wegen bij het besluit om door te gaan met eerder genoemde avonden. Wim Van: vraagt waarom de oranjedrive niet in het oranjeboekje is opgenomen. Jouko antwoordt dat LBC geen bijdrage van de Oranjevereniging meer ontvangt terwijl door de vereniging de indruk wordt gewekt dat dit wel het geval is. De prijzen moeten enkel en alleen worden betaald uit het inschrijfgeld. Wim stelt voor te stemmen over wel of niet opnemen in eerder genoemd boekje. Daar het hier de rondvraag betreft kan dit voorstel niet worden gehonoreerd. 11. Sluiting De voorzitter sluit om uur de vergadering. 6

7 Jaarverslag LBC , Agendapunt 4a, deel 1 Jaarverslag LBC Bestuur Nol Monster, voorzitter (DB) Kees Nicolai, secretaris (DB) Wiet Schiethart, penningmeester (DB) Jouko Renqvist, lid, vertegenwoordiger van het bestuur in de TC Anneke van der Velde, lid Hans den Hartog, lid Inge Nieuwsma, lid Technische Commissie Jouko Renqvist, voorzitter Aad de Vrind, lid Marianne de Vrind, lid Jacques Verduijn, lid Avondverantwoordelijken Annette van Leeuwen, dinsdagavond Piet Jansen, woensdagavond Kees van Bezooijen, donderdagavond Protestcommissie Cees Rijnbeek, voorzitter Hans de Brieder, lid Pieter van der Klein, lid Jouko Renqvist, lid Liesbeth Schenk, lid Aad de Vrind, lid Redactie Acol-lade Nel Bentvelzen (hoofdredacteur) John Donders 7

8 Ledenadministrateur Syb Gorter Webmaster Hans den Hartog Kofferbeheer Bep Verduin Bibliotheek Cor Oosterom PC/rekenprogramma/electronica/materiaal Pieter van der Klein Peter Aarnoudse Syb Gorter Aart van Wijngaarden Bert Friele Beleidscommissie Nol Monster Jouko Renqvist Inge Nieuwsma Kascontrolecommissie Wim Van, lid Cor de Boer Peter Baptiste, reservelid Ereleden Marina van Gelder Rob Noé Bep Verduin-Vrolijk Marianne de Vrind Gé van Strien Jan Hoogervorst Henk Vendrig Theo van de Laar 8

9 Jaarverslag LBC Agendapunt 4a, deel 2 Algemeen jaaroverzicht LBC De Leiderdorpse Bridge Club telde aan het eind van het seizoen (1 juli 2012) 289 spelende en 36 niet-spelende leden. Aan het begin van dit seizoen waren er 283 spelende en 32 niet-spelende leden. Aan het eind van dit seizoen (1juli 2013) beschikten we nog over 286 spelende en 26 niet-spelende leden. Er zijn tijdens dit seizoen 28 nieuwe spelende leden bijgekomen (waarvan 7 afkomstig van de opgeheven Alphense Bridgeclub) en zijn we er 25 kwijtgeraakt. Van de niet-spelende leden zijn er 11 gestopt en 5 bijgekomen. Bestuur LBC Het bestuur heeft het afgelopen jaar 4x vergaderd. Het DB is 1x bij elkaar geweest. Het bestuur heeft in februari 2013 met de TC en de leden van alle overige LBCcommissies overlegd. Daarnaast is ook diverse malen in kleiner verband overlegd over de beleidsvoornemens, het Open Huis d.d. 1 juni en de inmiddels ingestelde jaarlijkse feestdag. Ledenwerving Al enkele jaren probeert LBC nieuwe leden te werven door een intensief programma op te zetten voor beginnende bridgers. Hierbij wordt nauw samengewerkt met Pieter van der Klein, die als bridgedocent in Leiderdorp en omgeving actief is. Door middel van artikelen in lokale kranten proberen we gezamenlijk deelnemers te werven voor zowel de cursus, als het vervolgprogramma. Ook is er op 1 juni een Open Huis georganiseerd. Daarnaast is er eind mei, naar aanleiding van de opheffing van de Alphense Bridgeclub (ABC) contact opgenomen met hun secretaris met het verzoek de leden te wijzen op de mogelijkheden bij LBC. 9

10 Het complete programma bestaat (bij voldoende belangstelling) uit 3 fasen. Om te beginnen wordt door Pieter de basis van bridge, het bieden en spelen, in een cursus bijgebracht. Aansluitend (vanaf ongeveer half april) worden er oefenavonden georganiseerd, waarop onder begeleiding wordt gespeeld. Dit loopt door tot en met de zomerdrives. Omdat deze beginnerslijn op een reguliere speelavond speelt, krijgen ze (hoewel ze nog minder spellen per ronde spelen) alvast een indruk, hoe het toegaat op een bridgeavond. De laatste fase begint bij de start van het nieuwe seizoen, waarbij bij voldoende deelname wederom een aparte beginnerslijn wordt georganiseerd. De eerste 2 maanden zijn nog gratis, maar daarna moet men beslissen of men lid wordt van LBC. Heel belangrijk voor het behoud van deze nieuwe leden is, dat ze bij instroming in een reguliere spelerslijn met begrip bejegend worden, ook als ze wat langzamer spelen of in de ogen van meer ervaren spelers domme fouten maken. Beleidsvoornemens Al enige tijd wordt binnen het bestuur van LBC structureel nagedacht over een aantal ontwikkelingen binnen de club en hoe we daarmee om moeten gaan. Voorbeelden van die ontwikkelingen zijn o.a. :het afnemend aantal leden (vergrijzing), het afnemend aantal leden, dat wil participeren in commissies en het speelniveau binnen de club. Voor wat betreft het afnemende ledenaantal heeft U al eerder in dit verslag kunnen lezen, dat de nieuwe aanwas helaas nog steeds niet helemaal opweegt tegen het aantal verloren leden en ook wat eraan gedaan wordt om beginners binnen te halen. Waar het nog aan schort, zijn activiteiten om meer ervaren spelers binnen te halen, om zodoende ook aantrekkelijk te blijven voor potentiële nieuwe leden met meer bridge ervaring. Vanuit de gedachte, dat het organiseren van een vrije inloopavond daarbij bevorderend zou kunnen werken, is hiermee in het najaar van 2012 geëxperimenteerd. Helaas is dit experiment wegens gebrek aan belangstelling al vrij snel weer gestopt. Ook bij andere verenigingen binnen het District Leiden kampt men met vergelijkbare problemen, waardoor men ook op districtsniveau hierover probeert beleid te ontwikkelen. Namens het bestuur van LBC neemt Jouko Renqvist hieraan deel. 10

11 Ook heeft het bestuur het afgelopen jaar overleg gehad met de clubadviseur van het District Leiden. Inmiddels is wel al besloten om, teneinde de aantrekkelijkheid van de club te vergroten, jaarlijks een bridgefeest te organiseren. Kader/commissie dag Ook dit jaar heeft het bestuur weer een zgn. Kaderdag georganiseerd, teneinde, buiten alle incidentele contacten, tenminste éénmaal per jaar alle binnen LBC opererende commissies gestructureerd de gelegenheid te bieden overleg te voeren met het bestuur. Gelukkig blijkt de onderlinge communicatie binnen het kader van de vereniging gedurende het speelseizoen nog zodanig goed, dat er op deze kaderdag ook nog tijd overblijft om een paar uurtjes gezellig te bridgen. Geconstateerd is, dat het naleven van de etiquetteregels en in het bijzonder de bejegening van onze beginnende bridgers een verbetering te zien heeft gegeven. Met name uit oogpunt van het behouden van leden hoopt het bestuur, dat deze tendens zich voortzet. Begrip voor een wat lager speeltempo en het (geoorloofde) gebruik van de zgn spiekbrief door deze beginners zijn daarbij heel belangrijk. Tijdens de Kaderdag zijn alle aanwezigen geïnstrueerd over het gebruik van de nieuwe bridgemates. Sinds het decembernummer worden de Acol-lades aangemaakt op het nieuwe kopieerapparaat. Dit is goedkoper, maar kost wel meer tijd. De vaste gebruikers hebben uitleg gekregen over de gebruiksaanwijzing en er is inmiddels ook een handleiding op schrift gesteld. De handleidingen voor de dupliceermachine en de wedstrijdklok worden, geactualiseerd, resp. opnieuw aangemaakt. Tot slot wordt besloten om de deelname aan externe competities te stimuleren en waar nodig meer te begeleiden. Overleg met de TC Dit jaar heeft er, vanwege gebrek aan behoefte, buiten de Kaderdag geen apart overleg tussen het bestuur en de TC plaatsgevonden. Gebleken is dat, door de aanwezigheid van de voorzitter TC in het bestuur, al veel zaken vroegtijdig worden gesignaleerd en afgehandeld. 11

12 Door het aftreden van Daniëlle Allard en de daarmee gepaard gaande opvolging door Jouko Renqvist moest er een vacature in de TC worden ingevuld. Op voorstel van de TC is Jacques Verduijn benaderd en bereid gevonden deze vacature te vullen. Vervanging bridgemates Gedurende het voorafgaande seizoen is het bestuur van diverse zijden in toenemende mate benaderd met klachten over haperende bridgemates (de zgn kastjes). Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 24 september 2012 hebben de leden ingestemd met de aanschaf van nieuwe bridgemates, alsmede 2 bijbehorende basisstations. Halverwege het afgelopen seizoen zijn de oude bridgemates vervangen en de invoering van de nieuwe bridgemates is, mede door een vlekkeloze organisatie van de TC, probleemloos verlopen. ABC van LBC en VEB In het verleden beschikten LBC en de VEB over een handzaam vademecum met allerhande relevante informatie over beide verenigingen. Deze is echter in jaren niet geactualiseerd en in ongebruik geraakt. Omdat het bestuur dit toch als een gemis beschouwde, is een actie opgestart om het vademecum te actualiseren en nieuw leven in te blazen. In november van dit jaar is deze actie afgerond en inmiddels is de informatie op de site voor eenieder beschikbaar. Website Inmiddels is ook de Acol-lade op de website te lezen. Acol-lade Zoals standaard is, is de Acol-lade ook dit jaar weer 6x verschenen. Nel Bentvelzen heeft als hoofdredacteur de touwtjes strak in handen en met behulp van het nieuwe kopieerapparaat kan de redactie zeer flexibel reageren op wisselende aantallen. Ook de jaarverslagen van LBC en de VEB worden nu door de redactie van Acol-lade geproduceerd. Ondanks de productie in eigen huis verzorgt Ria de Graaff nog steeds de eindcorrecties. Het bestuur dankt verder al diegenen, die een regelmatige bijdrage aan de Acol-lade leveren. 12

13 Technische Commissie Het verslag van de TC is als agendapunt 4b opgenomen in de agenda (zie bijlage). Protestcommissie Het verslag van de PC is als agendapunt 4c opgenomen in de agenda (zie bijlage). Verslag van de penningmeester Het verslag van de penningmeester (zie bijlage) wordt onder agendapunt 5 behandeld. 13

14 Jaarverslag LBC , Agendapunt 4b Jaarverslag Technische Commissie Inleiding Dit verslag beslaat de periode van september 2012 t/m juli Na het vertrek van Danielle Allard na het seizoen bestond de Technische Commissie (TC) uit: Jouko Renqvist (namens het bestuur, tevens voorzitter van de TC) en Marianne de Vrind en Aad de Vrind (leden). Omdat het Huishoudelijk Reglement van LBC geen minimum maar slechts een maximum aantal leden in de TC vermeldt (te weten: maximaal 4 leden), is besloten om de tijd te nemen om naar een vervanger voor Daniëlle te zoeken en, tot die werd gevonden, de TC-taken voorlopig met z n drieën te vervullen. Gelukkig werd al snel een geschikte vierde persoon bereid gevonden, namelijk Jacques Verduijn. Hiermee is de TC niet alleen weer op volle oorlogssterkte, maar is eindelijk ook aan ons streven om de TC uit leden van alle clubavonden te laten bestaan (ook van de woensdag) voldaan. Zoals bekend heeft elke speelavond een eigen avondverantwoordelijke (AV), die de supervisie over het bridge technische deel van de avond heeft. Het afgelopen jaar hadden we de volgende avondverantwoordelijken: Annette van Leeuwen (dinsdag) Piet Jansen (woensdag) en Kees van Bezooijen (donderdag). Deze avondverantwoordelijken zorgen voor een goede gang van zaken. De TC heeft een adviserende en ondersteunende taak. Annette van Leeuwen heeft aangegeven na negen jaren als AV dienst te hebben gedaan, haar werkzaamheden met ingang van het nieuwe seizoen te willen beëindigen. Omdat we er nog niet in zijn geslaagd om op de bewuste avond een geschikte vervanger te vinden, zal haar werk voorlopig door Jouko Renqvist worden overgenomen. Jouko zal, in samenwerking met Pieter van der Klein (die verantwoordelijk blijft voor het rekenprogramma) en Cees Rijnbeek (die de arbitrages op de dinsdagavond blijft verzorgen), het werk van Annette overnemen. 14

15 Ook de andere avondverantwoordelijken hebben bij het uitvoeren van hun taak veel steun gehad van arbiters en wedstrijdleiders. De TC complimenteert deze LBC-leden voor de wijze, waarop zij hun taak vervulden. Daarnaast bedankt de TC hen voor de plezierige (onderlinge) samenwerking. Een speciaal woord van dank geldt tenslotte de dupliceerders die er iedere week weer voor zorgen dat wij onze spellen kunnen spelen. 2. Mutatieverwerking Het blijft noodzakelijk en gewenst om mutaties in partnerships, speelavond en lidmaatschap zo snel mogelijk door te geven, als deze bekend zijn. We hebben een intensievere samenwerking tussen TC, avondverantwoordelijken, ledenadministrateur en secretaris opgezet om de mutaties beter te stroomlijnen. Niettemin blijkt het nog steeds een moeizaam geheel te zijn, waar we de medewerking van de leden voor nodig hebben. Een mondelinge mededeling van welke mutatie dan ook, ook als deze aan de juiste persoon is gericht, kan gemakkelijk worden vergeten. Er liggen in de Ruiten-zaal (de barzaal) formulieren, waarmee alle soorten mutaties aan de ledenadministrateur kunnen worden doorgegeven. De deelnemers aan de bridgelessen zijn dit jaar op de woensdagavond ingestroomd. Zij hebben eerst een eigen starterscompetitie gespeeld en daarna meegespeeld in de reguliere woensdagavondcompetitie. Na experimenten met instroom van beginnende bridgers op andere avonden, is gebleken dat de woensdagavond hiervoor de meest geschikte avond is. Zo lang er op die avond voldoende plaats is, zal de instroom dan ook via die avond verlopen. Uiteraard betekent dit niet dat beginnende bridgers niet op de andere avonden mogen spelen, maar ze zullen dan meteen aan de reguliere competities van die andere avonden moeten meedoen. 3. Samenstelling Jaarprogramma Het samenstellen van een jaarprogramma blijft een punt dat ieder jaar extra aandacht krijgt. Een streven is om ervoor te zorgen dat er op alle avonden even vaak kan worden gespeeld. In de weken, waarin de scholen in de regio Leiden vakantie hebben, wordt op alle avonden top-integraal of ladderbridge gespeeld zonder verplichte opkomst en in de kerstvakantie is het gebouw twee weken dicht. De avondverantwoordelijke stelt op zijn of haar avond na samenspraak met zijn of haar competitieleiders vast welke competities gespeeld gaan worden en wat de lengte is van een competitie. Er wordt gespeeld met verplichte opkomst, maar het is toegestaan om een competitie over te slaan, zonder dat dit 15

16 automatisch in degradatie naar de naast lagere klasse resulteert. Na experimenten met kortere en langere competities is op alle avonden gekozen voor competities van vijf avonden. Een uitzondering op deze regel zijn het komende seizoen de viertallencompetities op de woensdagavond, die zes avonden in beslag gaan nemen, en de Patton-competitie op de donderdagavond die tot vier avonden is ingekort. 4. Nieuwe bridgemates Zoals tijdens de ALV van 2012 is beslist, is LBC overgegaan tot de aanschaf van de nieuwe bridgemates. De levering van de nieuwe kastjes zou aanvankelijk eind november plaats hebben, maar vond uiteindelijk pas in januari plaats. Na alle aanpassingen aan het bestaande systeem en andere voorbereidingen, zijn de nieuwe bridgemates met ingang van dinsdag 19 februari in gebruik. Tijdens de zomeravonddrives van 2013 is geëxperimenteerd met gewijzigde instellingen van de bridgemates, zodat we bij het begin van het nieuwe bridgeseizoen definitief kunnen overgaan op de instellingen die onze voorkeur hebben. 5. Kaderbijeenkomsten Dit jaar heeft LBC op 16 februari een kaderdag georganiseerd. Net als vorig jaar is de commissiemiddag samengevoegd met de kaderdag. Arbiters, wedstrijdleiders, avondverantwoordelijken, bestuursleden, TC-leden, dupliceerders en leden van andere commissies hebben uitgebreid met elkaar gediscussiëerd over zaken, die wat hen betreft wat extra aandacht verdienen. Ook is er door Peter Aarnoudse en Pieter van der Klein een kleine demonstratie gegeven van het gebruik van de nieuwe bridgemates (zie punt 4). Traditiegetrouw beëindigden wij de kaderdag met een individuele bridgedrive, deze keer gewonnen door Pieter van der Klein. 6. Opleidingen Er hebben dit jaar een paar leden van LBC op persoonlijke titel aan de CLBcursus deelgenomen. Zij hebben (nog) geen examen gedaan. Er is het afgelopen jaar geen CLA-cursus georganiseerd. De TC tracht ieder jaar enthousiaste leden van onze club over te halen aan de door de NBB of het district Leiden van de NBB georganiseerde opleidingen en examens deel te nemen. Als het tijdens deze cursussen geleerde daarna in de praktijk ten bate van LBC wordt gebruikt, wordt het volledige lesgeld door LBC vergoed. 16

17 7. Speciale drives Een paar jaar geleden is geëxperimenteerd met een aantal zondagmiddagdrives met vrije opkomst. Dit experiment is een vroege dood gestorven, nadat was gebleken dat de opkomst veel minder was dan we hadden verwacht. De eerste vijf zondagmiddagdrives was er een gemiddelde opkomst van 22 paren met als positieve uitschieter de eerste middag met een deelname van 31 paren. Om eens wat nieuws te proberen werden in het afgelopen seizoen in de maand november drie vrije inloopdrives op de vrijdagavond georganiseerd. Ook nu was de opkomst de eerste keer het hoogst (17 paren), maar deze werd steeds matiger en na drie avonden met een gemiddelde opkomst van 13 paren werd ook dit experiment gestaakt. Wellicht had een andere maand een positievere uitkomst opgeleverd, maar na deze mislukte poging om nieuwe leden te werven en in contact te brengen met enthousiaste leden van onze club, is besloten een pauze in te lassen alvorens dit experiment een andere keer zal worden herhaald. Gelukkig zijn er nog de Nieuwjaarsdrive om de Jan Tijssen-beker en de Oranjedrive die jaarlijks door onze club worden georganiseerd. Deze drives kunnen zich wel verheugen op een redelijke opkomst. Aan de Nieuwjaarsdrive deden het afgelopen seizoen 54 paren mee (winnaars: Ludy Aalsma en Anneke van der Velde met een fantastische score van 74,12 %) en aan de Oranjedrive 50 paren (winnaars: Maarten Pulles en Marlon van Tillo met 67,53 %). Daarnaast gaan we het komende seizoen in de maand september voor het eerst een feestdrive voor onze eigen leden organiseren, waarbij niet alleen zal worden gekaart, maar waar men ook tussendoor in de gelegenheid is om op andere manieren met de leden van andere avonden kennis te maken. We hopen dat het een zeer geslaagde dag wordt die tot een ieder jaar terugkerende traditie kan uitgroeien. 8. Ruitenboertoernooi Om de deelname aan het Ruitenboertoernooi te stimuleren heeft het bestuur in het seizoen besloten het inschrijfgeld voor dit toernooi voor alle leden voor haar rekening te nemen. Sindsdien is er ook toe overgegaan op al onze clubavonden een voorronde te organiseren. Om competitievervalsing te voorkomen is in het afgelopen seizoen besloten om de spelers die volgens het Ruitenboer-reglement niet gerechtigd zijn aan de vervolgrondes deel te nemen, op de dinsdag- en de donderdagavond in een aparte lijn in te delen. Zij speelden daar dezelfde spellen als in de reguliere Ruitenboerlijnen en hadden dezelfde 17

18 kansen om prijzen en meesterpunten te winnen. Op een enkele uitzondering na werd deze opzet als zeer positief ervaren, zodat deze zeker voor herhaling vatbaar is. Op de woensdagavond werd geen aparte lijn georganiseerd, omdat het aantal spelers dat op die avond voor zo n aparte lijn in aanmerking kwam, te gering was om hen een alternatief toernooi te kunnen bieden. 9. Externe competities Sinds het seizoen toen LBC met 11 viertallen aan de externe viertallencompetitie deelnam, is een neergaande lijn zichtbaar, waar het de interesse voor deze competitie betreft. Dit geldt niet alleen voor onze club, maar is helaas een landelijke tendens. Het district Leiden van de Nederlandse Bridgebond heeft voor het komende seizoen een enigszins gewijzigde opzet gekozen, waardoor hopelijk weer wat meer teams zullen inschrijven. Wat LBC betreft geldt dat het eerste team zich vorig jaar keurig in de Tweede Divisie handhaafde, terwijl het tweede team naar diezelfde klasse promoveerde, waardoor de voor LBC unieke situatie is ontstaan dat we met twee viertallen aan de landelijke competities gaan deelnemen. Door de komst van een aantal leden van de opgeheven Alphense Bridgeclub die een plaats in de hoofdklasse met zich meenemen, blijft LBC ook het komende seizoen in de hoogste klasse van het district vertegenwoordigd. Hopelijk worden door de successen van onze eerste twee teams weer eens wat meer viertallen gestimuleerd om zich voor deze competitie aan te melden. In een korte bijlage bij dit verslag wordt teruggekomen op de door LBC en haar leden in het afgelopen seizoen in externe competities behaalde resultaten. 10. Bekerwedstrijden In het seizoen werd voor het eerst in jaren weer deelgenomen aan de door de NBB georganiseerde bekerwedstrijden. Tijdens deze wedstrijden worden door drie viertallen van de ene club 24 spellen gespeeld tegen drie viertallen van een andere club. Na de aanmelding wordt een loting verricht om de tegenstander te bepalen. Men heeft daarna ongeveer een maand de tijd om een datum voor een ontmoeting met de tegenstander af te spreken. Er bestaan verschillende bekertoernooien en de NBB stelt regels vast om ervoor te zorgen dat men tegenstanders krijgt van een vergelijkbaar niveau. Werd voorheen als voornaamste maatstaf de klasse waarin men aan de externe viertallencompetities deelnam, gehanteerd, tegenwoordig heeft men zijn heil gezocht in de NBB rating per speler. Het is een tamelijk onoverzichtelijk geheel, te meer daar de NBB ook 18

19 nog ontheffingen aan sommige spelers verleent en andere spelers met een lage NBB rating weert, als het spelers betreft die nooit aan externe competities hebben meegedaan of juist spelers die nog steeds of in het verleden in een hoge klasse spelen of hebben gespeeld. Gevoegd bij het feit dat de regels jaarlijks veranderen en dat pas heel laat bekend is welke nieuwe criteria gaan gelden, zijn we er het afgelopen seizoen niet in geslaagd om op tijd voldoende spelers te vinden die aan zo n toernooi willen (en mogen) meedoen. Ons streven is om in volgende jaren wat eerder te beginnen met de inventarisatie of er voldoende belangstelling in de club is om een of meerdere teams voor een van de bekertoernooien aan te melden. Een ieder die hier meer over wil weten of die geïnteresseerd is om een keer mee te doen, kan zich bij de AV van zijn of haar speelavond of bij een van de TC-leden aanmelden. Hetzelfde geldt voor de zogenaamde Biedbeker, die bij voldoende interesse door Aad de Vrind zal worden geleid. 11. De zomeravonddrives De zomeravonddrives van 2012 kenden de volgende winnaars in de diverse finales: Dinsdag A (16 paren): Hans Snik en Nico Blansjaar B (18 paren): Olga en Jan Geelkerken C (20 paren): Fred van der Laan en Robin Voerman Donderdag A (16 paren): Arie Krijgsman en Aad de Vrind B (20 paren): Betty en Jan van Hooidonk Vanaf de zomeravonddrives van 2009 wordt ook in een speciale lijn voor starters (met begeleiding) gespeeld. Hiervoor werd geen aparte finale georganiseerd. De zomeravonddrives van 2012 hebben een bijzonder hoge opkomst gekend. In het district worden door veel clubs zomeravonddrives georganiseerd, waarbij de drives van LBC tot de meest bezochte behoren. Op de dinsdagavond gemiddeld 56 paren en op de donderdagavond gemiddeld 38 paren (inclusief de speciale starters lijn). Ook de naamsbekendheid, die LBC in de loop der jaren op het gebied van de zomerdrives heeft opgebouwd, heeft hier zeker toe bijgedragen. Halverwege de zomer van 2013 ligt de gemiddelde opkomst bij LBC iets lager (na zes avonden: dinsdag ruim 48 paren en donderdag 44 paren), maar er is sprake 19

20 van een stijgende lijn, zodat de gemiddelden van vorig jaar misschien toch nog zullen worden gehaald. Niettemin wordt overwogen om in de zomer van 2014 slechts op één avond zomeravonddrives te organiseren. Dat is zeker niet vanwege de opkomst, maar omdat het steeds moeilijker is om voldoende vrijwilligers te vinden voor de organisatie. Steeds vaker moet een beroep worden gedaan op dezelfde personen en het zou wenselijk zijn als ook eens wat anderen zich als vrijwilligers zouden aanmelden. Wie zich geroepen voelt, kan zich tot een van de TC-leden wenden. Tot slot De TC kijkt met veel plezier terug op het afgelopen seizoen. Ongetwijfeld is niet alles voor iedereen naar zijn/haar zin verlopen. Die illusie hebben we niet. Maar we hebben wel de indruk dat er veel goed is gegaan. Als dat niet zo zou zijn, hebben we daarover te weinig signalen ontvangen. Schroom niet een TC-lid aan te spreken. Verbeteringen komen er niet vanzelf. De samenwerking met de besturen van LBC en VEB en alle anderen, die zich voor LBC en VEB inzetten, heeft de TC als bijzonder prettig ervaren. Zonder zo n samenwerking waar gegeven en genomen moet worden, is het niet mogelijk bij een grote vereniging resultaten neer te zetten. 20

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING Het bestuur van LBC nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Leiderdorpse Bridgeclub. De ALV wordt gehouden op maandagavond 28 september

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum

Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum Aanwezig van het districtsbestuur: Paul Wesselius, voorzitter Joyce Haarman, secretaris (aanwezig vanaf 19.45,

Nadere informatie

Leiderdorpse Bridge Club HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Leiderdorpse Bridge Club HUISHOUDELIJK REGLEMENT Leiderdorpse Bridge Club HUISHOUDELIJK REGLEMENT ALGEMEEN Artikel 1 In dit reglement wordt de Leiderdorpse Bridge Club L.B.C. aangeduid als de vereniging. Artikel 2 De vereniging is lid van het district

Nadere informatie

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu.

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Artikel 1; Naam De vereniging draagt de naam Biljartvereniging De Vette Keu en is opgericht op 1 juni 2017 te Asten voor onbepaalde

Nadere informatie

BC HONKVAST ALGEMENE LEDENVERGADERING 15 OKTOBER 2015 19.00 UUR

BC HONKVAST ALGEMENE LEDENVERGADERING 15 OKTOBER 2015 19.00 UUR BC HONKVAST ALGEMENE LEDENVERGADERING 15 OKTOBER 2015 19.00 UUR Agenda 1. Opening door de voorzitter 2. Algemene mededelingen en/of ingekomen stukken 3. Goedkeuring van de notulen van de algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Competitiereglement Bridgevereniging Adriaan Pauw

Competitiereglement Bridgevereniging Adriaan Pauw Competitiereglement Bridgevereniging Adriaan Pauw Algemeen Artikel 1: 1. De organisatie en inrichting van de competities *) van de vereniging zijn een taak van de Technische Commissie (hierna T.C.) 2.

Nadere informatie

Tafeltennisvereniging Rapidity Agenda ALV

Tafeltennisvereniging Rapidity Agenda ALV Het bestuur van tafeltennisvereniging Rapidity nodigt u hierbij uit om de Algemene Ledenvergadering van Rapidity bij te wonen die zal worden gehouden in het clubgebouw aan het Kuenenplein 1, 1944 RK Beverwijk

Nadere informatie

IJ.B.C. DE JUMP Velserbroek, 14-01-2012

IJ.B.C. DE JUMP Velserbroek, 14-01-2012 IJ.B.C. DE JUMP Velserbroek, 14-01-2012 Secretariaat: Westbroekerweg 81 1991 LX Velserbroek Tel. 023-5389451 e-mail adres: michael@dejump.nl Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de jaarlijkse

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het bridgedistrict Noord-Holland

Huishoudelijk reglement van het bridgedistrict Noord-Holland Begripsbepalingen Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder - NH : de vereniging Bridgedistrict Noord-Holland - NBB : de Nederlandse Bridge Bond - Vereniging : het Bridgedistrict Noord-Holland -

Nadere informatie

BC Hoog Laag. Competitie- en Wedstrijdreglement

BC Hoog Laag. Competitie- en Wedstrijdreglement BC Hoog Laag Competitie- en Wedstrijdreglement Artikel 1 Het bestuur stelt de wedstrijdagenda op legt deze ter bespreking voor aan de algemene ledenvergadering. Het bestuur is bevoegd gedurende het speelseizoen

Nadere informatie

Wedstrijdreglement N.R.B.V. Beter Zicht

Wedstrijdreglement N.R.B.V. Beter Zicht Wedstrijdreglement N.R.B.V. Beter Zicht Definities NBB: Nederlandse Bridgebond Vereniging: Niet-Rokers Bridge Vereniging Beter Zicht Bestuur: Zoals bedoel in artikel 18 van het Huishoudelijk Reglement

Nadere informatie

Januari 2010. Beleidsplan 2007-2011 Bridgeclub Rijnland

Januari 2010. Beleidsplan 2007-2011 Bridgeclub Rijnland Januari 2010 Versie 1.0 ALV september 2007 Versie 1.1 Update actieplan 2009-2010 Versie 1.2 Update september 2009 Versie 1.3 Update doelstellingen Beleidsplan 2007-2011 Bridgeclub Rijnland Versie 1.3 1

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement BCW

Huishoudelijk Reglement BCW Huishoudelijk Reglement BCW Artikel 1: Algemeen Bridgevereniging BC Weert (verder omschreven als vereniging): opgericht op `19 juni 1969, als fusieclub van BCW (opgericht 27 augustus 1952) en BCL (opgericht

Nadere informatie

Algemene Bepalingen Tenzij aangegeven geldt het reglement voor zowel paren als viertal wedstrijden.

Algemene Bepalingen Tenzij aangegeven geldt het reglement voor zowel paren als viertal wedstrijden. Competitie reglement Algemene Bepalingen Tenzij aangegeven geldt het reglement voor zowel paren als viertal wedstrijden. Artikel 1: Begrippen Begrippen welke in dit reglement gebruikt worden zijn als volgt

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS Vastgesteld in de ledenvergadering van 2 februari 2015 Artikel 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Artikel 2. Lidmaatschap

Nadere informatie

Bijlage Agendapunt 4 COMPETITIE- EN WEDSTRIJDREGLEMENT BRIDGECLUB "MAG DAT" TE HEEZE

Bijlage Agendapunt 4 COMPETITIE- EN WEDSTRIJDREGLEMENT BRIDGECLUB MAG DAT TE HEEZE Bijlage Agendapunt 4 COMPETITIE- EN WEDSTRIJDREGLEMENT BRIDGECLUB "MAG DAT" TE HEEZE 1. Algemeen Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de Spelregels voor Wedstrijdbridge, vastgesteld door de Nederlandse

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Bridgeclub Het Twentse Ros ALGEMEEN

Wedstrijdreglement Bridgeclub Het Twentse Ros ALGEMEEN Artikel 1. Opkomst Wedstrijdreglement Bridgeclub Het Twentse Ros ALGEMEEN Leden dienen op het vastgestelde tijdstip aanwezig te zijn. Aan leden die op dat tijdstip niet aanwezig zijn, kunnen door de WL

Nadere informatie

HUISHOUDERLIJK REGLEMENT BILJARTGROEP BEJA

HUISHOUDERLIJK REGLEMENT BILJARTGROEP BEJA WEDSTRIJDREGLEMENT ROOSTERCOMPETITIE BEJA A. DOEL, BESTUUR EN ORGANISATIE Artikel 1A a) Biljartvereniging Beja is opgericht op 6 januari 1977. Beja heeft haar activiteiten in het KBO gebouw 'Vestingzicht'

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag en Begroting

Financieel Jaarverslag en Begroting Financieel Jaarverslag 2016-2017 en Begroting 2017-2018 Bijlage 4 1. Algemeen Het boekjaar 2016-2017 is financieel gunstig verlopen. De totale lasten zijn ruim onder het begrootte totaalbedrag van ca 18.000

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

6 september 2016 NIEUWSBRIEF. nummer 2 seizoen

6 september 2016 NIEUWSBRIEF. nummer 2 seizoen 6 september 2016 NIEUWSBRIEF nummer 2 seizoen 2016-2017 nieuw bridgejaar gestart door: Sonja van Katwijk Bridgeclub Ermelo Fijn om de meesten van jullie na de vakantie weer terug te zien. Fijn dat de meeste

Nadere informatie

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Aanwezig: volgens presentielijst 23 leden 1. OPENING De voorzitter opent om 19:30u in sporthal De Phoenix de Algemene Leden Vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering B.C.N.-Rhoon d.d. 7 oktober 2014

Verslag Algemene Ledenvergadering B.C.N.-Rhoon d.d. 7 oktober 2014 Verslag Algemene Ledenvergadering B.C.N.-Rhoon d.d. 7 oktober 2014 Aanwezig: Tycho van der Wal - voorzitter Mark de Munter - secretaris Stephanie van Eijk - penningmeester Engel Dorst - ledenadministrateur

Nadere informatie

INHOUD. LBC - Landsmeerse Bridge Club. Wedstrijd- en Competitie-Reglement. Doel van het Reglement. Algemene bepalingen

INHOUD. LBC - Landsmeerse Bridge Club. Wedstrijd- en Competitie-Reglement. Doel van het Reglement. Algemene bepalingen INHOUD LBC - Landsmeerse Bridge Club Wedstrijd- en Competitie-Reglement Doel van het Reglement Het reglement geeft richtlijnen om in een speel-seizoen de wedstrijden voor het club-kampioenschap te organiseren.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Bridge Club Tilburg Zuid Huishoudelijk Reglement Het huishoudelijk reglement is aangenomen op de algemene ledenvergadering van 6 december 2007 en treedt in werking per 6 december 2007. Het huishoudelijk

Nadere informatie

Biljartvereniging DVO

Biljartvereniging DVO Biljartvereniging DVO HUISHOUDELIJK REGLEMENT Onder de naam Door Vriendschap Ontstaan is de huidige vereniging D.V.O. op 7 september 1989 door de familie Hoogenboom opgericht. Reeds in 1983 legde een vriendenclub,

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT VAN DE B.C. DE HONNEUR. VASTGESTELD DOOR HET BESTUUR D.D. 1 februari 2014.

WEDSTRIJDREGLEMENT VAN DE B.C. DE HONNEUR. VASTGESTELD DOOR HET BESTUUR D.D. 1 februari 2014. WEDSTRIJDREGLEMENT VAN DE B.C. DE HONNEUR. VASTGESTELD DOOR HET BESTUUR D.D. 1 februari 2014. Technische commissie De voorzitter van de Technische Commissie (TC) is lid van het bestuur. De TC wordt gevormd

Nadere informatie

Bridgeseizoen 2014-2015

Bridgeseizoen 2014-2015 Bridgeseizoen 2014-2015 Maak uw clubagenda met hulp van de NBB Beloning na gedane arbeid! Ruitenboertoernooi Uw clubavond is de voorronde! Districtscompetities Leuk om mee te doen Bridgecongres Zorg dat

Nadere informatie

Bridge Club Zuidlaren

Bridge Club Zuidlaren Bridge Club Zuidlaren Competitie-reglement 1. Indeling in groepen 2. Afmelden en verhindering 3. Spelen in een andere groep 4. Promotie/degradatie 5. Systeemkaarten 6. Speeltempo 7. Algemeen 8. Spelregels

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN SCHAAKVERENIGING DE SCHAAKMAAT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN SCHAAKVERENIGING DE SCHAAKMAAT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN SCHAAKVERENIGING DE SCHAAKMAAT Art. 1 Lidmaatschap Art. 2 Algemene Vergadering Art. 3 Bestuur Art. 4 Commissies Art. 5 Geldmiddelen Art. 6 Website Art. 7 Wedstrijden Art. 8

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE!

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.S.D.V. LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! Huishoudelijk reglement van de, zoals bedoeld in artikel 19 van de statuten. LIDMAATSCHAP ARTIKEL 1 Aangaan van het lidmaatschap

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT CLUBCOMPETITIE BRIDGECLUB "'t HUUFKE"

WEDSTRIJDREGLEMENT CLUBCOMPETITIE BRIDGECLUB 't HUUFKE WEDSTRIJDREGLEMENT CLUBCOMPETITIE BRIDGECLUB "'t HUUFKE" Organisatie 1. De speelavonden beginnen om 20.00 uur. De deelnemers dienen op een zodanig tijdstip aanwezig te zijn dat daadwerkelijk om 20.00 uur

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Biljartvereniging DVO. Biljartvereniging DVO

Huishoudelijk Reglement Biljartvereniging DVO. Biljartvereniging DVO Biljartvereniging DVO HUISHOUDELIJK REGLEMENT Onder de naam Door Vriendschap Ontstaan is de huidige vereniging D.V.O. op 7 september 1989 door de familie Hoogenboom opgericht. Reeds in 1983 legde een vriendenclub,

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014-2015. begroting 2015-2016

Financieel Jaarverslag 2014-2015. begroting 2015-2016 Financieel Jaarverslag 2014-2015 en begroting 2015-2016 Financieel Jaarverslag 2014-2015 en begroting 2015-2016 pagina 0 van 10 1. INHOUD pagina 1. Inhoud... 1 2. Algemeen... 1 3. Balans... 2 4. Winst-

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Bridgeclub Deurne 66

Wedstrijdreglement Bridgeclub Deurne 66 Wedstrijdreglement Bridgeclub Deurne 66 Afdeling A Algemeen Artikel 1 De competitiewedstrijden worden gespeeld volgens de "Spelregels voor wedstrijdbridge", de reglementen van de N.B.B. en dit reglement.

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING. 10 oktober 2014

ALGEMENE LEDENVERGADERING. 10 oktober 2014 ALGEMENE LEDENVERGADERING 10 oktober 2014 Agenda ALV 2014 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Goedkeuring notulen van de ALV van 24 mei 2013. 4. Bestuur 5. Presentatie jaarverslag van het

Nadere informatie

Wedstrijdreglement BC 80,

Wedstrijdreglement BC 80, I Afkortingen en begrippen NBB: Nederlandse Bridge Bond. TC: Technische Commissie van BC 80. Parencompetitie: totaal aantal clubavonden van deze competitievorm in het seizoen. Viertallencompetitie: totaal

Nadere informatie

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur 1 Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden : Jos Winnink (voorzitter) Jan Harm Bakhuys (secretaris) André Nieuwenhout

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur van Hockey Club De Hoeksche Waard roept hierbij alle leden bijeen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 11 juni 2014 in het clubhuis,

Nadere informatie

Het bestuur nodigt alle leden uit tot het bijwonen van de 8 e Algemene Ledenvergadering op donderdag 14 april 2016 in Aller Erf, aanvang 19.30 uur.

Het bestuur nodigt alle leden uit tot het bijwonen van de 8 e Algemene Ledenvergadering op donderdag 14 april 2016 in Aller Erf, aanvang 19.30 uur. UITNODIGING : Het bestuur nodigt alle leden uit tot het bijwonen van de 8 e Algemene Ledenvergadering op donderdag 14 april 2016 in Aller Erf, aanvang 19.30 uur. Na afloop van de vergadering zal er gespeeld

Nadere informatie

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26.

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezige leden en in

Nadere informatie

BASKETBALVERENIGING DE SNIPERS. Huishoudelijk Reglement

BASKETBALVERENIGING DE SNIPERS. Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Pagina 1 van 7 Versie: 14-12-2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Algemeen... 3 2 Lidmaatschap... 3 3 Contributie... 4 4 Het Bestuur... 5 5 Ledenvergaderingen... 5 6 Stemmen... 6 7 Boetes

Nadere informatie

Wedstrijdreglement. Bridgeclub B.Z.R ( Bridgen Zonder Rook ) Wijchen

Wedstrijdreglement. Bridgeclub B.Z.R ( Bridgen Zonder Rook ) Wijchen Wedstrijdreglement Bridgeclub B.Z.R ( Bridgen Zonder Rook ) Wijchen Algemeen Art. 1. 1.1 Dit reglement is gebaseerd op art. 18 van de statuten en op art. 1 van het huishoudelijk reglement van B.Z.R. Art.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement DGV

Huishoudelijk reglement DGV Huishoudelijk reglement DGV 30 08 2016 Gunning DGV Iedere biljartclub uit Veldhoven (buiten in para commerciële instellingen spelende verenigingen) kunnen zich aanmelden om in aanmerking te komen om het

Nadere informatie

Informatie Bridgeclub "Sassem Troef"

Informatie Bridgeclub Sassem Troef Versie 06-11-2017 Informatie Bridgeclub "Sassem Troef" Ons huidige bestuur Voorzitter Secretaris Penningmeester Voorzitter TC Ledenadministratie Ton Schinck Marianne Freke Robert Cornelisse Danny Ahrens

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 4 april 2017 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Hedzer Terpstra, Herman Schreurs, Dick Metz. Aanwezig: 17 leden.

Afwezig met kennisgeving: Hedzer Terpstra, Herman Schreurs, Dick Metz. Aanwezig: 17 leden. Ledenvergadering S.V. Pegasus Notulen 06-09-2016 Notulist: Marcel Pol Afwezig met kennisgeving: Hedzer Terpstra, Herman Schreurs, Dick Metz. Aanwezig: 17 leden. Bestuur: Voorzitter: Piet van der Wal Penningmeester:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS DIES NATALIS Artikel 1 De Dies Natalis van Lacrosse Groningen Gladiators is 24 juni 2003. ALGEMEEN Artikel 2 Volgens artikel 19 van de statuten van

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 25 maart 2014 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011 TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 1. Dit reglement is van toepassing op de vereniging "Bridgedistrict Noord-Holland. 2. In dit reglement worden de begrippen gebruikt zoals vastgesteld in artikel 1 van de statuten.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Golfclub Houtrak d.d

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Golfclub Houtrak d.d HUISHOUDELIJK REGLEMENT Golfclub Houtrak d.d. 09-11-2006 Artikel 1 Kleuren en embleem van de vereniging 1. De kleuren van de vereniging zijn blauw-geel. 2. Het embleem van de vereniging is een gestileerde

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement District Nijmegen KNBB

Huishoudelijk Reglement District Nijmegen KNBB Huishoudelijk Reglement District Nijmegen KNBB 1. Het Huishoudelijk Reglement Dit reglement wordt vastgesteld door de ALV. Vaststelling en wijziging, met toepassing van artikel 4g, is alleen mogelijk indien

Nadere informatie

Probusclub Zeewolde. HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 )

Probusclub Zeewolde. HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 ) HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 ) Inleiding De Probusclub Zeewolde te Zeewolde is opgericht op 14 januari 2009, op initiatief van Probusclub Nijkerk. Installatie door Probus Nederland

Nadere informatie

BRIDGE ZONDER NICOTINE WEDSTRIJDREGLEMENT. Uitgave september 2016.

BRIDGE ZONDER NICOTINE WEDSTRIJDREGLEMENT. Uitgave september 2016. BZN BRIDGE ZONDER NICOTINE WEDSTRIJDREGLEMENT Uitgave september 2016. 1 INTERNE CLUBCOMPETITIE... 3 ARTIKEL 1. COMMISSIES.... 3 ARTIKEL 2. SPEELAVOND - AANVANG... 3 ARTIKEL 3. COMPETITIESCHEMA.... 3 ARTIKEL

Nadere informatie

BRIDGECLUB LIMMEN REGLEMENTEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT REGLEMENT LIDMAATSCHAP REGLEMENT VAN ORDE WEDSTRIJDREGLEMENT REGLEMENT BONDSACTIVITEITEN

BRIDGECLUB LIMMEN REGLEMENTEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT REGLEMENT LIDMAATSCHAP REGLEMENT VAN ORDE WEDSTRIJDREGLEMENT REGLEMENT BONDSACTIVITEITEN BRIDGECLUB LIMMEN REGLEMENTEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT REGLEMENT LIDMAATSCHAP REGLEMENT VAN ORDE WEDSTRIJDREGLEMENT REGLEMENT BONDSACTIVITEITEN bijgewerkt september 2014 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst Algemeen Art. 1 Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de hier in opgenomen bepalingen, evenals de verdere inrichting en alle

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGEVERENIGING ALERT CULEMBORG. BV Alert, versie maart / 9

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGEVERENIGING ALERT CULEMBORG. BV Alert, versie maart / 9 HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGEVERENIGING ALERT CULEMBORG 2017 BV Alert, versie maart 2017 1 / 9 I N H O U D 1. Algemeen... 3 1.1. Instelling vaste commissies:... 3 1.2. Technische commissie (TC):... 3

Nadere informatie

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen Statuten voor Ondernemersvereniging MKB Wijchen Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen 1.2. De vereniging is gevestigd te Postbus 262, 6600 AG Wijchen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT. Het Huishoudelijk Reglement refereert aan artikel 13 van de statuten.

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT. Het Huishoudelijk Reglement refereert aan artikel 13 van de statuten. ! HUISHOUDELIJKE REGLEMENT Artikel 1: DOEL EN STREKKING Het Huishoudelijk Reglement refereert aan artikel 13 van de statuten. De bepalingen van de statuten prevaleren boven die in het Huishoudelijk Reglement.

Nadere informatie

VERENIGING TOT EXPLOITATIE GEBOUW BERNHARDSTRAAT

VERENIGING TOT EXPLOITATIE GEBOUW BERNHARDSTRAAT VERENIGING TOT EXPLOITATIE GEBOUW BERNHARDSTRAAT Geachte Leden, Leiderdorp, juli 2014 Het Bestuur van de Vereniging tot Exploitatie van het Gebouw Bernhardstraat te Leiderdorp nodigt u hierbij uit tot

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek D.V.S. Apeldoorn.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek D.V.S. Apeldoorn. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek D.V.S. Apeldoorn. HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 1. Bestuur. 1.1 Posities binnen het bestuur moeten zijn: Voorzitter, Secretaris, en Penningmeester.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1. Oprichting Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1.1 De Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) is opgericht op 17 december 1951. De Statuten zijn laatstelijk

Nadere informatie

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd.

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd. NOTULEN van de Algemene Leden Vergadering van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INVESTOR RELATIONS (NEVIR), gehouden op donderdag 11 juni 2015 te Double Three by Hilton, Oosterdokstraat 4 in Amsterdam. AANWEZIG

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t Schaakclub Purmerend H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t ARTIKEL 1: LEDEN 1. Leden zijn natuurlijke personen die zich bij het bestuur hebben aangemeld en als zodanig zijn toegelaten. 2. Een natuurlijke

Nadere informatie

Vereniging van Oud-Medewerkers

Vereniging van Oud-Medewerkers datum 15 december 2016 datum vergadering 25 januari 2017 van Amber Verrycken (secretaris) tijd vergadering 14:30 16:00 e-mail amj.verrycken@avans.nl locatie vergadering Tilburg, Prof. Cobbenhagenlaan 13

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GBC InGooi Bussum

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GBC InGooi Bussum HUISHOUDELIJK REGLEMENT GBC InGooi Bussum Toetreding en introductie Artikel 1. 1. Leden hebben het recht kandidaat-leden voor te stellen aan het bestuur, dat over de toelating beslist. Kandidaat-leden

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013.

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Op iedere plaats in dit reglement dient men voor hij te lezen hij/zij en voor zijn zijn/haar. Artikel

Nadere informatie

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN.

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. NAAM EN ZETEL Artikel 1. De Ouderraad draagt de naam Ouderraad van basisschool St. Antonius. De Ouderraad is gevestigd op Pastoor Arnoldstraat

Nadere informatie

Huishoudelijke Reglement Bijlage Bestuur en commissies SV DIO -Afdeling Basketball - Oosterwolde Per 1 juli 2017

Huishoudelijke Reglement Bijlage Bestuur en commissies SV DIO -Afdeling Basketball - Oosterwolde Per 1 juli 2017 Algemeen Art. 1 Ieder lid wordt geacht de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen en na te leven. De leden die in strijd met de statuten of dit reglement handelen of zich op zeer ernstige wijze

Nadere informatie

REGLEMENT PARENCOMPETITIE Bridgeclub Heksentoer Oudewater

REGLEMENT PARENCOMPETITIE Bridgeclub Heksentoer Oudewater REGLEMENT PARENCOMPETITIE Bridgeclub Heksentoer Oudewater 1. Dit reglement is van toepassing op de parencompetitie met ingang van het seizoen 2016/2017 2. De parencompetitie wordt gespeeld op de dinsdag

Nadere informatie

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje oktober 2015 Kalender: Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje Beste tennisvrienden, De zomer loopt op zijn einde en ook de najaarscompetitie nadert zijn ontknoping. Vandaag is de eerste sneeuw gevallen in

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek (D.V.S.)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek (D.V.S.) HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek (D.V.S.) HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 1. Bestuur. 1.1 Posities binnen het dagelijks bestuur moeten zijn: Voorzitter, Secretaris, en Penningmeester.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vereniging

Huishoudelijk reglement vereniging Huishoudelijk reglement vereniging EHBO vereniging Sint Christophorus Heemskerk Naam en plaats De vereniging draagt de naam: E.H.B.O. vereniging Sint Christophorus, opgericht 18 februari 1954 te Heemskerk

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Bridgeclub Zomerzorg. Seizoen 2008/2009:

Wedstrijdreglement Bridgeclub Zomerzorg. Seizoen 2008/2009: Wedstrijdreglement Bridgeclub Zomerzorg Seizoen 2008/2009: De volgende Etiquette dienen tijdens de clubavonden in acht te worden genomen (de spelers die op de Noord en Oost plaats zitten zijn verantwoordelijk

Nadere informatie

BRIDGE ZONDER NICOTINE HUISHOUDELIJK REGLEMENT. (H.R.) Uitgave september 2001.

BRIDGE ZONDER NICOTINE HUISHOUDELIJK REGLEMENT. (H.R.) Uitgave september 2001. BZN BRIDGE ZONDER NICOTINE HUISHOUDELIJK REGLEMENT. (H.R.) Uitgave september 2001. 1 ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALING.... 3 ARTIKEL 2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT.... 3 ARTIKEL 3. LIDMAATSCHAP VAN DE BOND.... 3

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Datum: maandag 21 april 2014 Tijd: 10.35 uur t/m 12.00 uur Locatie: Dolfinarium Harderwijk Aanwezigen bestuursleden: Goksel Tatlioĝlu, Angelo Verhoeven, Jan

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement OSVV 040

Huishoudelijk Reglement OSVV 040 Versie 4.0 dd. 02 april 2014 Artikel 1. Algemene bepaling 1.1. De vereniging draagt de naam OSVV 040, hierna te noemen de vereniging. De vereniging is gevestigd te Eindhoven. 1.2. De vereniging is opgericht

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement pagina 1 Huishoudelijk Reglement Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging "DAVO '77". Zij is gevestigd in Dalem (toenmalige gemeente Vuren) en opgericht op 7 november 1977.

Nadere informatie

Artikel 1: de vereniging draagt de naam "Bridge Veghel '77" en is gevestigd te Veghel.

Artikel 1: de vereniging draagt de naam Bridge Veghel '77 en is gevestigd te Veghel. STATUTEN VAN "BRIDGE VEGHEL '77". OPRICHTING. Artikel 1: de vereniging draagt de naam "Bridge Veghel '77" en is gevestigd te Veghel. Artikel 2: de vereniging is opgericht op 26 mei 1977. Artikel 3: zij

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen Pagina 1 van 5 Oprichting Artikel 1 Fotogroep ƒ/2 is opgericht op 04 februari 2014 en functioneert conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement van de afdelingsvereniging, hierna te noemen de afdeling,

Nadere informatie

ALV AGV S.H.E.L.L GOLFBAAN WATERLAND AMSTERDAM AGV S.H.E.L.L. 2014

ALV AGV S.H.E.L.L GOLFBAAN WATERLAND AMSTERDAM AGV S.H.E.L.L. 2014 ALV AGV S.H.E.L.L. 2014 GOLFBAAN WATERLAND AMSTERDAM AGV S.H.E.L.L. 2014 1 AGENDA 20 MAART 2014 1. Opening 2. Mededelingen 3. Notulen ALV 21 maart 2013 4. Verslag van de kascommissie 5. Resultaat 2013

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement 27 september 2011

Huishoudelijk Reglement 27 september 2011 0. Definities ABC - Alkmaarsche Bridge Club ALV - Algemene Ledenvergadering Bestuur - alle bestuursleden van ABC CR - Competitie Reglement HHR - HuisHoudelijk Reglement LV - Ledenvergadering NBB - Nederlandse

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Doel en activiteiten van de Fotoclub 1.1 Doel Het doel van de fotoclub is het bevorderen van het hobbymatig fotograferen. De club tracht dit doel onder meer te bereiken

Nadere informatie

Tabellenboekje. Meesterpunten. (behorend bij Handleiding)

Tabellenboekje. Meesterpunten. (behorend bij Handleiding) Tabellenboekje Meesterpunten (behorend bij Handleiding) 1 2 Inhoud Voorwoord... 5 Inleiding... 7 Clubwedstrijden Tabel 1a Parencompetities in groepen, Categorie 1... 9 Tabel 1b Parencompetities in groepen,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK Artikel 1. Algemene bepalingen Dit Huishoudelijk Reglement is een reglement op basis van de artikelen 7 en 19 van de Statuten van de Vereniging VERENIGDE

Nadere informatie

Leiderdorpse Bridgeclub LBC opgericht 1941 HET ABC VAN LBC

Leiderdorpse Bridgeclub LBC opgericht 1941 HET ABC VAN LBC Leiderdorpse Bridgeclub LBC opgericht 1941 HET ABC VAN LBC November 2014 Versie 5, november 2014 Uiteraard hebben we onze uiterste best gedaan volledige en correcte informatie te geven over onze verenigingen,

Nadere informatie

Voor u ligt de december 2014 editie van ons clubblad Thureluur(s), nummer 51

Voor u ligt de december 2014 editie van ons clubblad Thureluur(s), nummer 51 Nieuwsbrief van nr.51, december 2014 Voor u ligt de december 2014 editie van ons clubblad Thureluur(s), nummer 51 Het bestuur heeft besloten dat met ingang van deze nieuwsbrief alleen nog de leden die

Nadere informatie

Verslag. Gerard van de Ven (directeur) Henk Voerman (manager Woondiensten) Caroline Bredeweg (notuliste) Zie presentielijst

Verslag. Gerard van de Ven (directeur) Henk Voerman (manager Woondiensten) Caroline Bredeweg (notuliste) Zie presentielijst Verslag Vergadering Locatie Datum Aanwezig Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Woensdag 7 april 2010, aanvang 19.30 uur Miranda Verweij (voorzitter), Dick

Nadere informatie

Club van 50. Informatieboekje

Club van 50. Informatieboekje Inhoud Onderwerp Bladzijde De Club van 50 3 Inschrijfformulier Club van 50 5 Reglement Club van 50 7 2 Club van 50 Wat is de Club van 50 en wat doet de Club van 50? Voor veel mensen die V.V. Stellendam

Nadere informatie

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T. van de BRIDGECLUB TROEF INN. Aangesloten bij de Nederlandse Bridge Bond onder nr.

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T. van de BRIDGECLUB TROEF INN. Aangesloten bij de Nederlandse Bridge Bond onder nr. H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T van de BRIDGECLUB TROEF INN Aangesloten bij de Nederlandse Bridge Bond onder nr. 25028 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 De Bridgeclub "Troef INN" wordt in dit reglement

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam, biljartvereniging "De Buitenmolen" en is gevestigd te Zevenaar. Duur doel

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5 Nieuwsbrief nr. 68 jaargang 7 januari 2011 Hallo allemaal, Om te beginnen wil de redactie van de nieuwsbrief jullie een goed, gezond en sportief 2011 wensen. We hopen dat alle goede voornemens uit gaan

Nadere informatie

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Aanwezigen van het bestuur: Dhr J. Tonkes, voorzitter Mw. L. Abbo, penningmeester Mw. I. De la Vieter, secretaris Dhr. M. Rozemeijer, namens

Nadere informatie

Leiderdorpse B.C. Speelreglement

Leiderdorpse B.C. Speelreglement Leiderdorpse B.C. Speelreglement In de bijlage vindt u een aantal praktische aspecten en invulling van deze speelreglementen. Hoofdstuk 1: Definities en algemene bepalingen Artikel 1.1 In dit reglement

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Auteur: Casper van de Pol Aanwezig: Casper van de Pol Rudi van Winsum Cees van Winsum Gerard van der Velde Wil Schoonderbeek Bert van de Poll Erik

Nadere informatie