UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING"

Transcriptie

1 UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING Het bestuur van LBC nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Leiderdorpse Bridgeclub. De ALV wordt gehouden op maandag 23 september 2013 in het clubgebouw Bernhardstraat 3 te Leiderdorp, aanvang uur. Voorlopige agenda: 1. Opening. 2. Ingekomen stukken en mededelingen. 3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 24 september Jaarverslag van de secretaris (inbegrepen jaarverslagen van de Technische Commissie en de Protestcommissie). 5. Jaarverslag van de penningmeester. 6. Verslag Kascommissie. 7. Bestuursverkiezing. Dit jaar treden Nol Monster, Hans den Hartog en Anneke van der Velde af. Allen stellen zich herkiesbaar. Het bestuur stelt als nieuw lid Jacques Serdijn voor. Het bestuur wijst op artikel 7.2 van het Huishoudelijk Reglement, dat leden het recht geeft tot uiterlijk 3 dagen voor de ALV kandidaten te stellen. Die kandidaatstelling moet schriftelijk worden medegedeeld aan de secretaris. Deze moet gesteund worden door tenminste drie leden en vergezeld gaan van de schriftelijke bereidverklaring van de kandidaat tot aanvaarding van het bestuurslidmaatschap. 8. Begroting Benoeming kascommissie. 10. Rondvraag (van tevoren schriftelijk ingediende vragen maken een grotere kans om ter vergadering een adequaat antwoord te krijgen). 11. Sluiting. Wij verzoeken u deze uitnodiging te beschouwen als de schriftelijke mededeling, zoals bedoeld in artikel 13.1 van het Huishoudelijk Reglement. De definitieve agenda en de bijbehorende stukken zullen in de eerste week van september voor alle spelende leden in het clubgebouw beschikbaar zijn. De niet-spelende leden krijgen de stukken thuisgestuurd. Namens het bestuur van LBC, Kees Nicolai, secretaris. 1

2 2 Algemene Leden Vergadering Agendapunt 3 Verslag van de Algemene Ledenvergadering van LBC gehouden op 24 september 2012 Aanwezig van het bestuur: Nol Monster (voorzitter) Wiet Schiethart (penningmeester) Jouko Renqvist Anneke van der Velde Afwezig van het bestuur: Kees Nicolai (secretaris) Hans den Hartog Albert Huisman 1. Opening en vaststelling agenda De voorzitter opent om uur de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. De volgende bestuursleden hebben een bericht van verhindering gegeven: Albert Huisman (ligt helaas in het ziekenhuis), Hans den Hartog (is in het buitenland) en de secretaris Kees Nicolai (zijn heup zit in het gips). Irene Barnhoorn is bereid de ALV van vanavond te notuleren. 39 leden hebben de presentielijst getekend en negen leden hebben zich afgemeld. De voorzitter vraagt een minuut stilte in acht te nemen om de in dit jaar overleden leden Fien Rollema, Paula van Beers, Henk ter Heide en Albert Vink te gedenken. De voorzitter heet in het bijzonder de aanwezige ereleden, Jan Hoogervorst, Bep Verduin-Vrolijk, Theo van de Laar en Marianne de Vrind welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 2. Ingekomen stukken en mededelingen Er zijn geen ingekomen stukken en/of mededelingen. 3. Verslag van de A.L.V. gehouden 19 september 2011 Jan van Hooidonk vraagt waarom de gemiddelde leeftijd niet in het verslag wordt genoemd. De voorzitter antwoordt dat dit onderwerp vorig jaar niet aan de orde is geweest. Het verslag wordt, met dank aan Kees Nicolai, ongewijzigd goedgekeurd.

3 4. Jaarverslagen 4a Jaarverslag van de secretaris Het Algemeen Jaaroverzicht LBC wordt, met dank aan Kees Nicolai, goedgekeurd. 4b Jaarverslag van de Technische Commissie Op pagina 17 in het midden onder viertallencompetitie 1: de naam Mieke Verhaart vervangen door Syb Gorter. Jouko Renqvist merkt op dat de uitslag van de lustrumdrive niet in het verslag is opgenomen. De bridgedrive bestond uit 96 paren. Nummer 1 zijn geworden Herma de Leest en Jaap Groen met 68,83%. Op de tweede plaats zijn geëindigd Paula en Jan Lam met 66,70%. Met inachtneming van bovengenoemde wijziging en aanvulling wordt het Jaarverslag van de Technische Commissie goedgekeurd met dank aan de opsteller, Daniëlle Allard. Jouko stelt de leden voor om in het volgend Jaarverslag van de TC niet meer alle winnaars van de competities op te sommen. Zij staan genoemd op de website en in de Acol-lade. De aanwezige leden gaan akkoord met dit voorstel. Jan van Hooidonk vraagt of de TC kan functioneren als deze slechts uit drie leden bestaat en twee van die leden broer en zus zijn. De voorzitter geeft aan dat het bestuur tweemaal per jaar met de TC vergadert en erg blij is met de inzet van de TC-leden en met de door hen georganiseerde activiteiten. De aanwezigen beamen dit met applaus. Jouko voegt toe dat ieder TC-lid een eigen takengebied heeft en dat de TC wel op zoek is naar een lid van de woensdagavond. 4c Jaarverslag van de Protestcommissie Kees van Bezooyen zegt dat er geen protestformulieren voor handen zijn. Jouko Renqvist zegt toe dat de voorraad zal worden aangevuld. Verder zal worden nagegaan of het formulier op de website kan worden geplaatst. Ceciel van Bohemen vraagt of men kan protesteren tegen tweemaal achterelkaar een stilzittafel. Jouko geeft aan dat dit niet het geval is. Het Jaarverslag van de Protestcommissie wordt met dank aan de Protestcommissie goedgekeurd. 5. Financieel jaarverslag van de penningmeester Er zijn geen tekstuele op en/of aanmerkingen. Het Financieel Jaarverslag wordt goedgekeurd met dank aan de penningmeester, Wiet Schiethart. Desgevraagd door Jan van Hooidonk geeft Wiet Schiethart aan dat dit jaar geen geld aan PR is uitgegeven. Hans den Hartog heeft informatie op de website 3

4 geplaatst en er zijn redactionele artikelen geplaatst in het plaatselijke huis aan huisblad. Er is energie gestoken in de ledenwerving via opleidingen door Pieter van der Klein. Ook met behulp van de zomeravonddrives wordt bekendheid van de club gepropagandeerd. Jouko Renqvist zegt dat een initiatief is gestart om op een drietal avonden in november op de vrijdagavond te spelen met een vrije opkomst voor ( 1,50 per persoon). Flyers worden verspreid en Cees Varkevisser plaatst dit op de website van het district. Al met al was het niet nodig geld aan PR uit te geven. 6. Verslag Kascommissie De kascommissie bestond uit Bep Verduin en Wim Van. Jeroen Varkevisser was reserve lid. Bep Verduin complimenteert de penningmeester dat ondanks het vele werk dat hij onder handen heeft de financiën perfect en overzichtelijk worden bijgehouden. Bep leest het verslag van de kascommissie voor. De kascommissie heeft geconstateerd dat de boeken kloppen en alle betalingen terecht zijn gedaan en stelt de vergadering voor het bestuur decharge te verlenen. De vergadering gaat hiermee akkoord onder dank aan en applaus voor de penningmeester, Wiet Schiethart. De voorzitter dankt de kascommissie voor hun controlewerk. 7. Bestuursverkiezing Dit jaar treden Wiet Schiethart en Albert Huisman af. Albert stelt zich niet herkiesbaar. Wiet is herkiesbaar. Het bestuur stelt voor Wiet opnieuw te benoemen en stelt als nieuw bestuurslid Inge Nieuwsma voor. Zowel Inge als Wiet worden bij acclamatie benoemd. Inge spreekt de leden kort toe en zegt zich met veel enthousiasme te willen inzetten voor LBC. Applaus volgt. Wiet geeft aan dat hij zich over twee jaar niet meer herkiesbaar stelt. Hij kondigt dit nu al aan om zo het bestuur de tijd te geven naar een nieuwe penningmeester om te zien. 8. Begroting inclusief contributievoorstel Wiet Schiethart licht het volgende toe. Kopieermachine: Océ wil het huidige onderhoudscontract vanwege de ouderdom van hat apparaat niet verlengen. Het bestuur en de redactie van Acollade hebben gekeken naar een nieuwe machine die ook een afwerkeenheid heeft. Hiermee kan LBC zelf de Acollades en Jaarverslagen maken en dit is kostenbesparend. Gekozen is voor een Xeroxmachine ter waarde van (incl. BTW). Het servicecontract loopt vijf jaar en kan met twee jaar worden verlengd. De afschrijving per jaar komt op 952 4

5 (vijf jaar). De leden gaan akkoord met de aanschaf van eerdergenoemde kopieermachine. Bridgemates: het bestuur heeft veel signalen gekregen dat de bridgemates niet meer naar wens functioneren. De huidige bridgemates zijn zeven jaar oud. Dit jaar kan nog een inruilkorting van 31,50 per kastje worden verkregen. Het bestuur stelt derhalve voor om 45 nieuwe bridgemates ( 4.612,50) en 2 basisstations ( 333,-) aan te schaffen. De totale kosten bedragen 4.945,50. De afschrijfkosten per jaar zijn (5 jaar). Deze kosten moeten worden gedekt door een contributieverhoging van 5,- per avond. Jan van Hooidonk vraagt of de bridgemates zijn onderhouden. Syb Gorter geeft aan dat hij de bridgemates driemaal per jaar nakijkt. Ans Groenen vraagt om de gebruikers een gebruiksaanwijzing te geven tbv de nieuw aan te schaffen apparatuur. Het bestuur neemt deze opmerking mee. Syb Gorter is van mening dat het aantal van 45 te weinig is. De penningmeester zegt dat gesproken is met alle avondverantwoordelijken. Zij gaven aan dat aantal van 45 voldoende is. De leden gaan akkoord met de aanschaf van bovengenoemde bridgemates en basisstations. De leden gaan akkoord met de begroting en met de contributieverhoging van 5 per avond. De voorzitter dankt de penningmeester voor het opstellen van de begroting en zijn toelichting hierop. 9. Benoeming kascommissie Bep Verduin is aftredend en Jeroen Varkevisser is geen lid meer. Wim Van was reserve lid en wordt nu 1 e lid van de kascommissie. Cor de Boer is bereid toe te treden als 2 e lid en Peter Baptiste meldt zich aan als reserve lid. 10. Rondvraag Nel Bentvelzen: vraagt om in de uitslagoverzichten bij gehuwde vrouwen slechts één achternaam (eigen of mansnaam) te vermelden. Nu moeten namen voor publicatie in de Acol-lade steeds handmatig worden aangepast. Jouko Renqvist zal bekijken of de NBB hier geen problemen door krijgt en Syb Gorter zegt toe naar een oplossing hiervoor te zoeken. Els Hansen: vraagt of men op de vrijdagavonden in november alleen kan komen. Jouko Renqvist geeft aan dat vooralsnog een invaller paraat zal staan José Veelenturf : feliciteert het bestuur met de 71 e verjaardag van LBC. José stelt voor de verjaardagen van LBC te vieren door elk jaar één topintegraal te organiseren voor alle leden. Het bestuur neemt deze suggestie mee. 5

6 Ans Groenen: Mist in de Acol-lade de rubriek bridgepartner gezocht. De voorzitter antwoordt dat in oktober en december 2011 hier aandacht aan is besteed. Hierna is geen nieuwe oproep binnengekomen. Ans zou graag zien dat een partner zoeklijst opgehangen wordt. Jacques Verduijn geeft de suggestie aan Hans den Hartog te vragen een rubriek op de website te plaatsen Geeft aan dat nog oude spellen in gebruik zijn. Bert Friele antwoordt dat nieuwe spellen in aantocht zijn. De oorzaak van de vertraging was dat de leverancier problemen had Heeft in het Leiderdorps Weekblad LBC gemist tussen de sportclubs. De voorzitter geeft aan dat de secretaris de gegevens van LBC wel heeft g d. Het bestuur zegt toe hier aandacht aan te besteden Vraagt nogmaals een duidelijke instructie/handleiding te maken ten behoeve van het nieuwe kopieerapparaat en de nieuwe bridgemates. Deze opmerking wordt meegenomen. Desgevraagd wordt geantwoord, dat de avondverantwoordelijke bepaalt of het viertallenbridge wordt gespeeld met gedupliceerde spellen of niet. Herman Harmsen: vraagt aandacht voor het bridgen op vrijdagavond. De vrije opkomst kan een nadelige invloed hebben op het vrijdagavond bridgen van Pieter van der Klein. Aangegeven wordt dat met Pieter hierover is gesproken. Wanneer blijkt dat de vrije komst het aantal aanwezigen op de avond van Pieter in negatieve zin beïnvloedt, zal dit zwaar wegen bij het besluit om door te gaan met eerder genoemde avonden. Wim Van: vraagt waarom de oranjedrive niet in het oranjeboekje is opgenomen. Jouko antwoordt dat LBC geen bijdrage van de Oranjevereniging meer ontvangt terwijl door de vereniging de indruk wordt gewekt dat dit wel het geval is. De prijzen moeten enkel en alleen worden betaald uit het inschrijfgeld. Wim stelt voor te stemmen over wel of niet opnemen in eerder genoemd boekje. Daar het hier de rondvraag betreft kan dit voorstel niet worden gehonoreerd. 11. Sluiting De voorzitter sluit om uur de vergadering. 6

7 Jaarverslag LBC , Agendapunt 4a, deel 1 Jaarverslag LBC Bestuur Nol Monster, voorzitter (DB) Kees Nicolai, secretaris (DB) Wiet Schiethart, penningmeester (DB) Jouko Renqvist, lid, vertegenwoordiger van het bestuur in de TC Anneke van der Velde, lid Hans den Hartog, lid Inge Nieuwsma, lid Technische Commissie Jouko Renqvist, voorzitter Aad de Vrind, lid Marianne de Vrind, lid Jacques Verduijn, lid Avondverantwoordelijken Annette van Leeuwen, dinsdagavond Piet Jansen, woensdagavond Kees van Bezooijen, donderdagavond Protestcommissie Cees Rijnbeek, voorzitter Hans de Brieder, lid Pieter van der Klein, lid Jouko Renqvist, lid Liesbeth Schenk, lid Aad de Vrind, lid Redactie Acol-lade Nel Bentvelzen (hoofdredacteur) John Donders 7

8 Ledenadministrateur Syb Gorter Webmaster Hans den Hartog Kofferbeheer Bep Verduin Bibliotheek Cor Oosterom PC/rekenprogramma/electronica/materiaal Pieter van der Klein Peter Aarnoudse Syb Gorter Aart van Wijngaarden Bert Friele Beleidscommissie Nol Monster Jouko Renqvist Inge Nieuwsma Kascontrolecommissie Wim Van, lid Cor de Boer Peter Baptiste, reservelid Ereleden Marina van Gelder Rob Noé Bep Verduin-Vrolijk Marianne de Vrind Gé van Strien Jan Hoogervorst Henk Vendrig Theo van de Laar 8

9 Jaarverslag LBC Agendapunt 4a, deel 2 Algemeen jaaroverzicht LBC De Leiderdorpse Bridge Club telde aan het eind van het seizoen (1 juli 2012) 289 spelende en 36 niet-spelende leden. Aan het begin van dit seizoen waren er 283 spelende en 32 niet-spelende leden. Aan het eind van dit seizoen (1juli 2013) beschikten we nog over 286 spelende en 26 niet-spelende leden. Er zijn tijdens dit seizoen 28 nieuwe spelende leden bijgekomen (waarvan 7 afkomstig van de opgeheven Alphense Bridgeclub) en zijn we er 25 kwijtgeraakt. Van de niet-spelende leden zijn er 11 gestopt en 5 bijgekomen. Bestuur LBC Het bestuur heeft het afgelopen jaar 4x vergaderd. Het DB is 1x bij elkaar geweest. Het bestuur heeft in februari 2013 met de TC en de leden van alle overige LBCcommissies overlegd. Daarnaast is ook diverse malen in kleiner verband overlegd over de beleidsvoornemens, het Open Huis d.d. 1 juni en de inmiddels ingestelde jaarlijkse feestdag. Ledenwerving Al enkele jaren probeert LBC nieuwe leden te werven door een intensief programma op te zetten voor beginnende bridgers. Hierbij wordt nauw samengewerkt met Pieter van der Klein, die als bridgedocent in Leiderdorp en omgeving actief is. Door middel van artikelen in lokale kranten proberen we gezamenlijk deelnemers te werven voor zowel de cursus, als het vervolgprogramma. Ook is er op 1 juni een Open Huis georganiseerd. Daarnaast is er eind mei, naar aanleiding van de opheffing van de Alphense Bridgeclub (ABC) contact opgenomen met hun secretaris met het verzoek de leden te wijzen op de mogelijkheden bij LBC. 9

10 Het complete programma bestaat (bij voldoende belangstelling) uit 3 fasen. Om te beginnen wordt door Pieter de basis van bridge, het bieden en spelen, in een cursus bijgebracht. Aansluitend (vanaf ongeveer half april) worden er oefenavonden georganiseerd, waarop onder begeleiding wordt gespeeld. Dit loopt door tot en met de zomerdrives. Omdat deze beginnerslijn op een reguliere speelavond speelt, krijgen ze (hoewel ze nog minder spellen per ronde spelen) alvast een indruk, hoe het toegaat op een bridgeavond. De laatste fase begint bij de start van het nieuwe seizoen, waarbij bij voldoende deelname wederom een aparte beginnerslijn wordt georganiseerd. De eerste 2 maanden zijn nog gratis, maar daarna moet men beslissen of men lid wordt van LBC. Heel belangrijk voor het behoud van deze nieuwe leden is, dat ze bij instroming in een reguliere spelerslijn met begrip bejegend worden, ook als ze wat langzamer spelen of in de ogen van meer ervaren spelers domme fouten maken. Beleidsvoornemens Al enige tijd wordt binnen het bestuur van LBC structureel nagedacht over een aantal ontwikkelingen binnen de club en hoe we daarmee om moeten gaan. Voorbeelden van die ontwikkelingen zijn o.a. :het afnemend aantal leden (vergrijzing), het afnemend aantal leden, dat wil participeren in commissies en het speelniveau binnen de club. Voor wat betreft het afnemende ledenaantal heeft U al eerder in dit verslag kunnen lezen, dat de nieuwe aanwas helaas nog steeds niet helemaal opweegt tegen het aantal verloren leden en ook wat eraan gedaan wordt om beginners binnen te halen. Waar het nog aan schort, zijn activiteiten om meer ervaren spelers binnen te halen, om zodoende ook aantrekkelijk te blijven voor potentiële nieuwe leden met meer bridge ervaring. Vanuit de gedachte, dat het organiseren van een vrije inloopavond daarbij bevorderend zou kunnen werken, is hiermee in het najaar van 2012 geëxperimenteerd. Helaas is dit experiment wegens gebrek aan belangstelling al vrij snel weer gestopt. Ook bij andere verenigingen binnen het District Leiden kampt men met vergelijkbare problemen, waardoor men ook op districtsniveau hierover probeert beleid te ontwikkelen. Namens het bestuur van LBC neemt Jouko Renqvist hieraan deel. 10

11 Ook heeft het bestuur het afgelopen jaar overleg gehad met de clubadviseur van het District Leiden. Inmiddels is wel al besloten om, teneinde de aantrekkelijkheid van de club te vergroten, jaarlijks een bridgefeest te organiseren. Kader/commissie dag Ook dit jaar heeft het bestuur weer een zgn. Kaderdag georganiseerd, teneinde, buiten alle incidentele contacten, tenminste éénmaal per jaar alle binnen LBC opererende commissies gestructureerd de gelegenheid te bieden overleg te voeren met het bestuur. Gelukkig blijkt de onderlinge communicatie binnen het kader van de vereniging gedurende het speelseizoen nog zodanig goed, dat er op deze kaderdag ook nog tijd overblijft om een paar uurtjes gezellig te bridgen. Geconstateerd is, dat het naleven van de etiquetteregels en in het bijzonder de bejegening van onze beginnende bridgers een verbetering te zien heeft gegeven. Met name uit oogpunt van het behouden van leden hoopt het bestuur, dat deze tendens zich voortzet. Begrip voor een wat lager speeltempo en het (geoorloofde) gebruik van de zgn spiekbrief door deze beginners zijn daarbij heel belangrijk. Tijdens de Kaderdag zijn alle aanwezigen geïnstrueerd over het gebruik van de nieuwe bridgemates. Sinds het decembernummer worden de Acol-lades aangemaakt op het nieuwe kopieerapparaat. Dit is goedkoper, maar kost wel meer tijd. De vaste gebruikers hebben uitleg gekregen over de gebruiksaanwijzing en er is inmiddels ook een handleiding op schrift gesteld. De handleidingen voor de dupliceermachine en de wedstrijdklok worden, geactualiseerd, resp. opnieuw aangemaakt. Tot slot wordt besloten om de deelname aan externe competities te stimuleren en waar nodig meer te begeleiden. Overleg met de TC Dit jaar heeft er, vanwege gebrek aan behoefte, buiten de Kaderdag geen apart overleg tussen het bestuur en de TC plaatsgevonden. Gebleken is dat, door de aanwezigheid van de voorzitter TC in het bestuur, al veel zaken vroegtijdig worden gesignaleerd en afgehandeld. 11

12 Door het aftreden van Daniëlle Allard en de daarmee gepaard gaande opvolging door Jouko Renqvist moest er een vacature in de TC worden ingevuld. Op voorstel van de TC is Jacques Verduijn benaderd en bereid gevonden deze vacature te vullen. Vervanging bridgemates Gedurende het voorafgaande seizoen is het bestuur van diverse zijden in toenemende mate benaderd met klachten over haperende bridgemates (de zgn kastjes). Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 24 september 2012 hebben de leden ingestemd met de aanschaf van nieuwe bridgemates, alsmede 2 bijbehorende basisstations. Halverwege het afgelopen seizoen zijn de oude bridgemates vervangen en de invoering van de nieuwe bridgemates is, mede door een vlekkeloze organisatie van de TC, probleemloos verlopen. ABC van LBC en VEB In het verleden beschikten LBC en de VEB over een handzaam vademecum met allerhande relevante informatie over beide verenigingen. Deze is echter in jaren niet geactualiseerd en in ongebruik geraakt. Omdat het bestuur dit toch als een gemis beschouwde, is een actie opgestart om het vademecum te actualiseren en nieuw leven in te blazen. In november van dit jaar is deze actie afgerond en inmiddels is de informatie op de site voor eenieder beschikbaar. Website Inmiddels is ook de Acol-lade op de website te lezen. Acol-lade Zoals standaard is, is de Acol-lade ook dit jaar weer 6x verschenen. Nel Bentvelzen heeft als hoofdredacteur de touwtjes strak in handen en met behulp van het nieuwe kopieerapparaat kan de redactie zeer flexibel reageren op wisselende aantallen. Ook de jaarverslagen van LBC en de VEB worden nu door de redactie van Acol-lade geproduceerd. Ondanks de productie in eigen huis verzorgt Ria de Graaff nog steeds de eindcorrecties. Het bestuur dankt verder al diegenen, die een regelmatige bijdrage aan de Acol-lade leveren. 12

13 Technische Commissie Het verslag van de TC is als agendapunt 4b opgenomen in de agenda (zie bijlage). Protestcommissie Het verslag van de PC is als agendapunt 4c opgenomen in de agenda (zie bijlage). Verslag van de penningmeester Het verslag van de penningmeester (zie bijlage) wordt onder agendapunt 5 behandeld. 13

14 Jaarverslag LBC , Agendapunt 4b Jaarverslag Technische Commissie Inleiding Dit verslag beslaat de periode van september 2012 t/m juli Na het vertrek van Danielle Allard na het seizoen bestond de Technische Commissie (TC) uit: Jouko Renqvist (namens het bestuur, tevens voorzitter van de TC) en Marianne de Vrind en Aad de Vrind (leden). Omdat het Huishoudelijk Reglement van LBC geen minimum maar slechts een maximum aantal leden in de TC vermeldt (te weten: maximaal 4 leden), is besloten om de tijd te nemen om naar een vervanger voor Daniëlle te zoeken en, tot die werd gevonden, de TC-taken voorlopig met z n drieën te vervullen. Gelukkig werd al snel een geschikte vierde persoon bereid gevonden, namelijk Jacques Verduijn. Hiermee is de TC niet alleen weer op volle oorlogssterkte, maar is eindelijk ook aan ons streven om de TC uit leden van alle clubavonden te laten bestaan (ook van de woensdag) voldaan. Zoals bekend heeft elke speelavond een eigen avondverantwoordelijke (AV), die de supervisie over het bridge technische deel van de avond heeft. Het afgelopen jaar hadden we de volgende avondverantwoordelijken: Annette van Leeuwen (dinsdag) Piet Jansen (woensdag) en Kees van Bezooijen (donderdag). Deze avondverantwoordelijken zorgen voor een goede gang van zaken. De TC heeft een adviserende en ondersteunende taak. Annette van Leeuwen heeft aangegeven na negen jaren als AV dienst te hebben gedaan, haar werkzaamheden met ingang van het nieuwe seizoen te willen beëindigen. Omdat we er nog niet in zijn geslaagd om op de bewuste avond een geschikte vervanger te vinden, zal haar werk voorlopig door Jouko Renqvist worden overgenomen. Jouko zal, in samenwerking met Pieter van der Klein (die verantwoordelijk blijft voor het rekenprogramma) en Cees Rijnbeek (die de arbitrages op de dinsdagavond blijft verzorgen), het werk van Annette overnemen. 14

15 Ook de andere avondverantwoordelijken hebben bij het uitvoeren van hun taak veel steun gehad van arbiters en wedstrijdleiders. De TC complimenteert deze LBC-leden voor de wijze, waarop zij hun taak vervulden. Daarnaast bedankt de TC hen voor de plezierige (onderlinge) samenwerking. Een speciaal woord van dank geldt tenslotte de dupliceerders die er iedere week weer voor zorgen dat wij onze spellen kunnen spelen. 2. Mutatieverwerking Het blijft noodzakelijk en gewenst om mutaties in partnerships, speelavond en lidmaatschap zo snel mogelijk door te geven, als deze bekend zijn. We hebben een intensievere samenwerking tussen TC, avondverantwoordelijken, ledenadministrateur en secretaris opgezet om de mutaties beter te stroomlijnen. Niettemin blijkt het nog steeds een moeizaam geheel te zijn, waar we de medewerking van de leden voor nodig hebben. Een mondelinge mededeling van welke mutatie dan ook, ook als deze aan de juiste persoon is gericht, kan gemakkelijk worden vergeten. Er liggen in de Ruiten-zaal (de barzaal) formulieren, waarmee alle soorten mutaties aan de ledenadministrateur kunnen worden doorgegeven. De deelnemers aan de bridgelessen zijn dit jaar op de woensdagavond ingestroomd. Zij hebben eerst een eigen starterscompetitie gespeeld en daarna meegespeeld in de reguliere woensdagavondcompetitie. Na experimenten met instroom van beginnende bridgers op andere avonden, is gebleken dat de woensdagavond hiervoor de meest geschikte avond is. Zo lang er op die avond voldoende plaats is, zal de instroom dan ook via die avond verlopen. Uiteraard betekent dit niet dat beginnende bridgers niet op de andere avonden mogen spelen, maar ze zullen dan meteen aan de reguliere competities van die andere avonden moeten meedoen. 3. Samenstelling Jaarprogramma Het samenstellen van een jaarprogramma blijft een punt dat ieder jaar extra aandacht krijgt. Een streven is om ervoor te zorgen dat er op alle avonden even vaak kan worden gespeeld. In de weken, waarin de scholen in de regio Leiden vakantie hebben, wordt op alle avonden top-integraal of ladderbridge gespeeld zonder verplichte opkomst en in de kerstvakantie is het gebouw twee weken dicht. De avondverantwoordelijke stelt op zijn of haar avond na samenspraak met zijn of haar competitieleiders vast welke competities gespeeld gaan worden en wat de lengte is van een competitie. Er wordt gespeeld met verplichte opkomst, maar het is toegestaan om een competitie over te slaan, zonder dat dit 15

16 automatisch in degradatie naar de naast lagere klasse resulteert. Na experimenten met kortere en langere competities is op alle avonden gekozen voor competities van vijf avonden. Een uitzondering op deze regel zijn het komende seizoen de viertallencompetities op de woensdagavond, die zes avonden in beslag gaan nemen, en de Patton-competitie op de donderdagavond die tot vier avonden is ingekort. 4. Nieuwe bridgemates Zoals tijdens de ALV van 2012 is beslist, is LBC overgegaan tot de aanschaf van de nieuwe bridgemates. De levering van de nieuwe kastjes zou aanvankelijk eind november plaats hebben, maar vond uiteindelijk pas in januari plaats. Na alle aanpassingen aan het bestaande systeem en andere voorbereidingen, zijn de nieuwe bridgemates met ingang van dinsdag 19 februari in gebruik. Tijdens de zomeravonddrives van 2013 is geëxperimenteerd met gewijzigde instellingen van de bridgemates, zodat we bij het begin van het nieuwe bridgeseizoen definitief kunnen overgaan op de instellingen die onze voorkeur hebben. 5. Kaderbijeenkomsten Dit jaar heeft LBC op 16 februari een kaderdag georganiseerd. Net als vorig jaar is de commissiemiddag samengevoegd met de kaderdag. Arbiters, wedstrijdleiders, avondverantwoordelijken, bestuursleden, TC-leden, dupliceerders en leden van andere commissies hebben uitgebreid met elkaar gediscussiëerd over zaken, die wat hen betreft wat extra aandacht verdienen. Ook is er door Peter Aarnoudse en Pieter van der Klein een kleine demonstratie gegeven van het gebruik van de nieuwe bridgemates (zie punt 4). Traditiegetrouw beëindigden wij de kaderdag met een individuele bridgedrive, deze keer gewonnen door Pieter van der Klein. 6. Opleidingen Er hebben dit jaar een paar leden van LBC op persoonlijke titel aan de CLBcursus deelgenomen. Zij hebben (nog) geen examen gedaan. Er is het afgelopen jaar geen CLA-cursus georganiseerd. De TC tracht ieder jaar enthousiaste leden van onze club over te halen aan de door de NBB of het district Leiden van de NBB georganiseerde opleidingen en examens deel te nemen. Als het tijdens deze cursussen geleerde daarna in de praktijk ten bate van LBC wordt gebruikt, wordt het volledige lesgeld door LBC vergoed. 16

17 7. Speciale drives Een paar jaar geleden is geëxperimenteerd met een aantal zondagmiddagdrives met vrije opkomst. Dit experiment is een vroege dood gestorven, nadat was gebleken dat de opkomst veel minder was dan we hadden verwacht. De eerste vijf zondagmiddagdrives was er een gemiddelde opkomst van 22 paren met als positieve uitschieter de eerste middag met een deelname van 31 paren. Om eens wat nieuws te proberen werden in het afgelopen seizoen in de maand november drie vrije inloopdrives op de vrijdagavond georganiseerd. Ook nu was de opkomst de eerste keer het hoogst (17 paren), maar deze werd steeds matiger en na drie avonden met een gemiddelde opkomst van 13 paren werd ook dit experiment gestaakt. Wellicht had een andere maand een positievere uitkomst opgeleverd, maar na deze mislukte poging om nieuwe leden te werven en in contact te brengen met enthousiaste leden van onze club, is besloten een pauze in te lassen alvorens dit experiment een andere keer zal worden herhaald. Gelukkig zijn er nog de Nieuwjaarsdrive om de Jan Tijssen-beker en de Oranjedrive die jaarlijks door onze club worden georganiseerd. Deze drives kunnen zich wel verheugen op een redelijke opkomst. Aan de Nieuwjaarsdrive deden het afgelopen seizoen 54 paren mee (winnaars: Ludy Aalsma en Anneke van der Velde met een fantastische score van 74,12 %) en aan de Oranjedrive 50 paren (winnaars: Maarten Pulles en Marlon van Tillo met 67,53 %). Daarnaast gaan we het komende seizoen in de maand september voor het eerst een feestdrive voor onze eigen leden organiseren, waarbij niet alleen zal worden gekaart, maar waar men ook tussendoor in de gelegenheid is om op andere manieren met de leden van andere avonden kennis te maken. We hopen dat het een zeer geslaagde dag wordt die tot een ieder jaar terugkerende traditie kan uitgroeien. 8. Ruitenboertoernooi Om de deelname aan het Ruitenboertoernooi te stimuleren heeft het bestuur in het seizoen besloten het inschrijfgeld voor dit toernooi voor alle leden voor haar rekening te nemen. Sindsdien is er ook toe overgegaan op al onze clubavonden een voorronde te organiseren. Om competitievervalsing te voorkomen is in het afgelopen seizoen besloten om de spelers die volgens het Ruitenboer-reglement niet gerechtigd zijn aan de vervolgrondes deel te nemen, op de dinsdag- en de donderdagavond in een aparte lijn in te delen. Zij speelden daar dezelfde spellen als in de reguliere Ruitenboerlijnen en hadden dezelfde 17

18 kansen om prijzen en meesterpunten te winnen. Op een enkele uitzondering na werd deze opzet als zeer positief ervaren, zodat deze zeker voor herhaling vatbaar is. Op de woensdagavond werd geen aparte lijn georganiseerd, omdat het aantal spelers dat op die avond voor zo n aparte lijn in aanmerking kwam, te gering was om hen een alternatief toernooi te kunnen bieden. 9. Externe competities Sinds het seizoen toen LBC met 11 viertallen aan de externe viertallencompetitie deelnam, is een neergaande lijn zichtbaar, waar het de interesse voor deze competitie betreft. Dit geldt niet alleen voor onze club, maar is helaas een landelijke tendens. Het district Leiden van de Nederlandse Bridgebond heeft voor het komende seizoen een enigszins gewijzigde opzet gekozen, waardoor hopelijk weer wat meer teams zullen inschrijven. Wat LBC betreft geldt dat het eerste team zich vorig jaar keurig in de Tweede Divisie handhaafde, terwijl het tweede team naar diezelfde klasse promoveerde, waardoor de voor LBC unieke situatie is ontstaan dat we met twee viertallen aan de landelijke competities gaan deelnemen. Door de komst van een aantal leden van de opgeheven Alphense Bridgeclub die een plaats in de hoofdklasse met zich meenemen, blijft LBC ook het komende seizoen in de hoogste klasse van het district vertegenwoordigd. Hopelijk worden door de successen van onze eerste twee teams weer eens wat meer viertallen gestimuleerd om zich voor deze competitie aan te melden. In een korte bijlage bij dit verslag wordt teruggekomen op de door LBC en haar leden in het afgelopen seizoen in externe competities behaalde resultaten. 10. Bekerwedstrijden In het seizoen werd voor het eerst in jaren weer deelgenomen aan de door de NBB georganiseerde bekerwedstrijden. Tijdens deze wedstrijden worden door drie viertallen van de ene club 24 spellen gespeeld tegen drie viertallen van een andere club. Na de aanmelding wordt een loting verricht om de tegenstander te bepalen. Men heeft daarna ongeveer een maand de tijd om een datum voor een ontmoeting met de tegenstander af te spreken. Er bestaan verschillende bekertoernooien en de NBB stelt regels vast om ervoor te zorgen dat men tegenstanders krijgt van een vergelijkbaar niveau. Werd voorheen als voornaamste maatstaf de klasse waarin men aan de externe viertallencompetities deelnam, gehanteerd, tegenwoordig heeft men zijn heil gezocht in de NBB rating per speler. Het is een tamelijk onoverzichtelijk geheel, te meer daar de NBB ook 18

19 nog ontheffingen aan sommige spelers verleent en andere spelers met een lage NBB rating weert, als het spelers betreft die nooit aan externe competities hebben meegedaan of juist spelers die nog steeds of in het verleden in een hoge klasse spelen of hebben gespeeld. Gevoegd bij het feit dat de regels jaarlijks veranderen en dat pas heel laat bekend is welke nieuwe criteria gaan gelden, zijn we er het afgelopen seizoen niet in geslaagd om op tijd voldoende spelers te vinden die aan zo n toernooi willen (en mogen) meedoen. Ons streven is om in volgende jaren wat eerder te beginnen met de inventarisatie of er voldoende belangstelling in de club is om een of meerdere teams voor een van de bekertoernooien aan te melden. Een ieder die hier meer over wil weten of die geïnteresseerd is om een keer mee te doen, kan zich bij de AV van zijn of haar speelavond of bij een van de TC-leden aanmelden. Hetzelfde geldt voor de zogenaamde Biedbeker, die bij voldoende interesse door Aad de Vrind zal worden geleid. 11. De zomeravonddrives De zomeravonddrives van 2012 kenden de volgende winnaars in de diverse finales: Dinsdag A (16 paren): Hans Snik en Nico Blansjaar B (18 paren): Olga en Jan Geelkerken C (20 paren): Fred van der Laan en Robin Voerman Donderdag A (16 paren): Arie Krijgsman en Aad de Vrind B (20 paren): Betty en Jan van Hooidonk Vanaf de zomeravonddrives van 2009 wordt ook in een speciale lijn voor starters (met begeleiding) gespeeld. Hiervoor werd geen aparte finale georganiseerd. De zomeravonddrives van 2012 hebben een bijzonder hoge opkomst gekend. In het district worden door veel clubs zomeravonddrives georganiseerd, waarbij de drives van LBC tot de meest bezochte behoren. Op de dinsdagavond gemiddeld 56 paren en op de donderdagavond gemiddeld 38 paren (inclusief de speciale starters lijn). Ook de naamsbekendheid, die LBC in de loop der jaren op het gebied van de zomerdrives heeft opgebouwd, heeft hier zeker toe bijgedragen. Halverwege de zomer van 2013 ligt de gemiddelde opkomst bij LBC iets lager (na zes avonden: dinsdag ruim 48 paren en donderdag 44 paren), maar er is sprake 19

20 van een stijgende lijn, zodat de gemiddelden van vorig jaar misschien toch nog zullen worden gehaald. Niettemin wordt overwogen om in de zomer van 2014 slechts op één avond zomeravonddrives te organiseren. Dat is zeker niet vanwege de opkomst, maar omdat het steeds moeilijker is om voldoende vrijwilligers te vinden voor de organisatie. Steeds vaker moet een beroep worden gedaan op dezelfde personen en het zou wenselijk zijn als ook eens wat anderen zich als vrijwilligers zouden aanmelden. Wie zich geroepen voelt, kan zich tot een van de TC-leden wenden. Tot slot De TC kijkt met veel plezier terug op het afgelopen seizoen. Ongetwijfeld is niet alles voor iedereen naar zijn/haar zin verlopen. Die illusie hebben we niet. Maar we hebben wel de indruk dat er veel goed is gegaan. Als dat niet zo zou zijn, hebben we daarover te weinig signalen ontvangen. Schroom niet een TC-lid aan te spreken. Verbeteringen komen er niet vanzelf. De samenwerking met de besturen van LBC en VEB en alle anderen, die zich voor LBC en VEB inzetten, heeft de TC als bijzonder prettig ervaren. Zonder zo n samenwerking waar gegeven en genomen moet worden, is het niet mogelijk bij een grote vereniging resultaten neer te zetten. 20

Tweemaandelijks cluborgaan van Schaakcombinatie HTV

Tweemaandelijks cluborgaan van Schaakcombinatie HTV 9e jaargang nummer 4 4 september 2014 Snmengevnt Jaarverslag Fris kroeglopertoernooi in Leiden Stukken die geblokkeerd staan Tweemaandelijks cluborgaan van Schaakcombinatie HTV 3 Titelpagina: Snookerhal

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

Vergaderstukken ALV 1 september 2015

Vergaderstukken ALV 1 september 2015 Vergaderstukken ALV 1 september 2015 ALGEMENE LEDENVERGADERING Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur nodigt u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van Caissa. Datum:

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN NUMMER 1 / Februari 2015 bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 2 bre201404 (3).qxd 24-2-2015 21:36 Pagina 1 NUMMER 1 / Februari

Nadere informatie

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009 berichten71 Vereniging voor vrij en verantwoord varen op de Wadden Januari 2009 Opgericht: februari 1990 BESTUUR VERENIGING WADVAARDERS Maarten Snel voorzitter Jaap Bosch secretaris Gerd Beunk penningmeester

Nadere informatie

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Ja hooooooor daar is ie weer. (Dik voor mekaar show) de laatste Pinpost van dit seizoen. Boordevol informatie over

Nadere informatie

BestuurWijzer. 22 juni 2015, Nummer 48. Mail bestuurvraagstukken naar: rob.stravers@upcmail.nl

BestuurWijzer. 22 juni 2015, Nummer 48. Mail bestuurvraagstukken naar: rob.stravers@upcmail.nl Inhoud 02 Boekhoudprogramma s voor de bridgeclub 02 De ontvangen tips en aanbiedingen 07 Mijn conclusie en advies 08 Vraag & Antwoord 08 Omgaan met de NBB-schudmachine 10 Schema s versus schema s 13 Oud

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering Woensdag 1 mei 2013 om 20:00 uur BOWLING VERENIGING VELDHOVEN Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Bowling Vereniging Veldhoven,

Nadere informatie

Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter. Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport

Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter. Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport 1 Inhoudsopgave AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING... 3 JAARVERSLAG

Nadere informatie

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 Vergadering : nr. ALV 2010-01 Datum vergadering : 5 november 2010 Bestuursleden : Thierry Frik Voorzitter Alwin van Aken Ambtelijk Secretaris Jeroen Beckers Secretaris

Nadere informatie

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 285 september 2011 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 Kontakten 285 september 2011 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie

T.C. Welgelegen Lage Weide 4. Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980.

T.C. Welgelegen Lage Weide 4. Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980. Jaargang 30 Nummer 1-2009 T.C. Welgelegen Lage Weide 4 0575 52 77 49 7231 NN Warnsveld Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980 Bestuur

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. van de secretaris. Nederlandse Bridge Bond

Jaarverslag 2008. van de secretaris. Nederlandse Bridge Bond Jaarverslag 2008 van de secretaris Nederlandse Bridge Bond Het financieel verslag 2008 van de Nederlandse Bridge Bond is een aparte uitgave beschikbaar op de website van de NBB (www.bridge.nl) en op te

Nadere informatie

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30 ROUTEBESCHRIJVING NAAR REGARDZ EENHOORN TE AMERSFOORT Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan, LH Amersfoort, (0) 0 Amersfoort heeft een zeer goede bereikbaarheid in Nederland. Centraal gelegen in Nederland

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Pagina 1 van 45 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding fusie... 3 2.1 Wat is de reden om samen verder te gaan?... 3 2.2 Missie,

Nadere informatie

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15 Onderwerp Bladzijde Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3 Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13 Be Proud Be Fair 15 Jubileumshirt 16 Voorjaarscompetitie 2013

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Av PEC 1910

Jaarverslag 2014 Av PEC 1910 Jaarverslag 2014 Av PEC 1910 Bestuur av PEC 1910 08-03-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Technische Commissie en jeugdbeleid... 3 3. Technisch jaaroverzicht 2014 baan SEN+A/B... 4 4. Maatschappelijke

Nadere informatie

Tuinpark. Buikslotermeer 1963-2013. 37e jaargang nr 6 november * * De eerste mozaïekbank is af. * Verslag van de jubileumactiviteiten

Tuinpark. Buikslotermeer 1963-2013. 37e jaargang nr 6 november * * De eerste mozaïekbank is af. * Verslag van de jubileumactiviteiten 50 Tuinpark Buikslotermeer 1963-2013 37e jaargang nr 6 november * * De eerste mozaïekbank is af Kom naar de ledenvergadering op 30 november * Verslag van de jubileumactiviteiten persoonlijk advies en kwaliteit

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

Looping Driver september 2009, 45e jaargang (2009-2010), nr. 1

Looping Driver september 2009, 45e jaargang (2009-2010), nr. 1 Looping Driver september 2009, 45e jaargang (2009-2010), nr. 1 De Looping Driver is het clubblad van Docos tafeltennis, te Leiden. De Looping Driver verschijnt met uitzondering van de zomer een keer per

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 30 aanwezigen Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 1. Opening Mark opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Mededeling vooraf -> Het financieel verslag dat verzorgt wordt door Miranda zal

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS 1) OPENING DOOR DE VOORZITTER De voorzitter Albert de Wild opent om 20.00 uur de vergadering en sluit deze direct weer gezien

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum Jaargang 16, Nr. 2 April 2011 Inhoud www.verkeersslachtoffer.nl pag. Voorwoord van het bestuur 2 Bestuur VVS 3 Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 4 Concept agenda ALV op zaterdag 7 mei 2011

Nadere informatie

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Omschrijving voortgang beleidszaken... 3 2. Bestuurssamenstelling... 6 3. Bestuursfuncties... 7 3.1. De voorzitter... 7 3.1.1.

Nadere informatie