PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 december 2003 (19.12) 16135/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0173 (COD) LIMITE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 december 2003 (19.12) 16135/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0173 (COD) LIMITE"

Transcriptie

1 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 december 2003 (19.12) PUBLIC 16135/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0173 (COD) LIMITE ENV 695 MI 324 IND 184 ENER 354 ONU 84 CODEC 1822 VERSLAG van: het Comité van permanente vertegenwoordigers aan: de Raad nr. vorig doc.: 15673/03 ENV 666 MI 310 IND 179 ENER 335 ONU 80 CODEC 1732 nr. Comv.: 11916/03 ENV 429 MI 192 IND 115 ENER 239 ONU 39 CODEC ADD 1 - COM(2003) 403 def. Betreft: Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van de richtlijn tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap, met betrekking tot de projectmechanismen van het Protocol van Kyoto - Oriënterend debat I. INLEIDING 1. De Commissie heeft haar voorstel op 29 juli 2003 bij de Raad ingediend. Het voorstel is gebaseerd op artikel 175, lid 1, van het Verdrag /03 mak/pm/rv 1 DG I NL

2 2. Doel van de ontwerp-richtlijn is, de op projecten gebaseerde mechanismen van het protocol van Kyoto gemeenschappelijke uitvoering (JI) en het mechanisme voor schone ontwikkeling (CDM) te koppelen aan de Gemeenschapsregeling voor de handel in emissierechten (GHE) * en zodoende bedrijven in staat te stellen emissiekredieten uit de mechanismen van Kyoto aan te wenden om aan de GHE te voldoen. Voorts zal de ontwerp-richtlijn naar verwachting méér mogelijkheden bieden om aan de verplichtingen te voldoen, leiden tot een vermindering van de daarmee gepaard gaande kosten voor de bedrijven in het kader van de GHE en terzelfder tijd de overdracht van milieuvriendelijke technologieën bevorderen. 3. Het Europees Parlement zal zijn advies in eerste lezing naar verwachting uitbrengen in april De Groep Milieu heeft onder het Italiaans voorzitterschap een aantal vergaderingen gewijd aan het voorstel. Het recentste compromisvoorstel van het voorzitterschap, met in de voetnoten de standpunten van de delegaties, staat in de bijlage. De stand van de bespreking van de voornaamste nog niet opgeloste vraagstukken staat in punt II van deze nota. 5. Vertegenwoordigers van de toetredende landen hebben aan de besprekingen van de Groep deelgenomen. CZ/LV/SK en vooral HU hebben concrete bijdragen geleverd over het vraagstuk van dubbeltellingen en JI-projecten in toetredende staten. Inzake andere vraagstukken steunt LV de opneming van nationale projectactiviteiten, wenst PL dat andere wettelijke entiteiten dan exploitanten de omzetting van kredieten kunnen vragen, en heeft SK een bijdrage geleverd over het vraagstuk van de supplementariteit. 6. Het voorzitterschap vindt dat de ministers in dit stadium over enkele cruciale vraagstukken van gedachten moeten wisselen om richtsnoeren te verstrekken voor de verdere werkzaamheden in dit dossier. Om deze gedachtewisseling te vergemakkelijken heeft het voorzitterschap drie vragen opgesteld, die in punt III staan. * Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap en houdende wijziging van Richtlijn 96/61/EG van de Raad, PB L 275, blz /03 mak/pm/rv 2 DG I NL

3 7. Het Comité van permanente vertegenwoordigers heeft op 10 december 2003 nota genomen van de stand van de besprekingen in dit dossier, alsmede van de vragen voor het oriënterend debat dat op 22 december 2003 in de Raad (Milieu) wordt gehouden. II. VOORNAAMSTE NOG NIET OPGELOSTE VRAAGSTUKKEN De onderstaande nog niet opgeloste kernvraagstukken betreffen het tijdschema, de supplementariteit (kwantitatieve beperking van de kredietomzetting), het in aanmerking nemen van kredieten en de projectactiviteiten (dubbeltellingen, criteria voor de goedkeuring en nationale projectactiviteiten). Hoewel deze lijst niet volledig is, zullen deze punten wellicht centraal blijven staan in de verdere werkzaamheden, rekening houdend met de lopende besprekingen in het Europees Parlement, waarmee met name een mogelijk akkoord in eerste lezing over dit voorstel wordt beoogd. 1. Tijdschema voor de omzetting van de kredieten Artikel 11bis, leden 1 en 1bis Volgens het Commissievoorstel kunnen bedrijven die deelnemen aan de Gemeenschapsregeling voor de handel in broeikasgasemissierechten (GHE), kredieten die van JI- en CDMprojecten afkomstig zijn, omzetten in rechten die gebruikt kunnen worden in de regeling van de tweede verhandelingsperiode van de GHE ( ), die samen valt met de eerste verbintenisperiode van het Protocol van Kyoto. De meeste delegaties geven de voorkeur aan de mogelijkheid om al in de eerste verhandelingsperiode ( ) gecertificeerde emissiereducties (certified emission reductions - CER's, de munt van het mechanisme voor schone ontwikkeling - clean development mechanism (CDM)) om te zetten in rechten uit hoofde van de GHE. Deze delegaties vinden dat, hoewel er voor een vroegtijdige erkenning van de CER s waarschijnlijk weinig ruimte is, gezien het huidige ontwikkelingsstadium van de infrastructuur (registers, institutionele capaciteit) en van de projecten, dit de Europese bedrijven waardevolle leermogelijkheden zou bieden en daarmee een positief signaal zou worden gegeven op internationaal gebied /03 mak/pm/rv 3 DG I NL

4 In het compromis van het voorzitterschap is een nieuw lid (artikel 11bis, lid 1bis) toegevoegd, dat bepaalt dat vóór de aanvang van de eerste verbintenisperiode van het Protocol van Kyoto CER s kunnen worden omgezet in emissierechten voor de periode Er is ook voor gezorgd dat CER s die al in de periode zijn gebruikt, niet opnieuw kunnen worden gebruikt in latere periodes. Hoewel verscheidene delegaties de praktische en politieke gevolgen van dat voorstel nog aan het evalueren zijn, nemen vele delegaties een positieve houding aan, omdat het een vroegtijdige erkenning van de CER s inhoudt. De Commissie handhaaft een voorbehoud bij dit voorstel. 2. Supplementariteit invoering van een kwantitatieve beperking van de kredietomzetting Artikel 11bis, lid 2, en artikel 30, lid 2, onder m) In de akkoorden van Marrakesh wordt het gebruik van marktgerichte mechanismen als een aanvulling op de nationale maatregelen beschouwd. Het Commissievoorstel heeft tot doel de supplementariteit in praktijk te brengen door toe te zien op de relatieve hoeveelheid JI- en CDM-kredieten die in de gehele Gemeenschap in emissierechten wordt omgezet. Zodra de emissies 6% van de totale hoeveelheid toegewezen emissierechten bereiken, moet de Commissie automatisch de situatie evalueren en oordelen of de omzettingen in de betrokken periode door middel van een maximumgrens of drempel moeten worden beperkt (artikel 11bis, lid 2). Dat besluit moet volgens een comitologieprocedure worden genomen. De meeste delegaties hebben twijfels bij dat model. Zij vrezen dat het onzekerheid in de hand zal werken, omdat de bedrijven niet zullen weten of en wanneer de drempel in werking treedt. De delegaties plaatsen ook vraagtekens bij de definitie van supplementariteit; zij vragen zich namelijk af of het vaststellen van de grens op communautair niveau niet strijdig is met het beginsel van supplementariteit, opgevat als een verantwoordelijkheid van elke lidstaat /03 mak/pm/rv 4 DG I NL

5 In de recentste tekst van het voorzitterschap is deze bepaling uit artikel 11bis geschrapt. In plaats daarvan wordt voorgesteld dat de Commissie de behoefte aan een kwantitatieve beperking van de kredietomzetting beschouwt als een onderdeel van de voor 2006 geplande evaluatieprocedure (artikel 30, lid 2, onder m)), die in voorkomend geval gepaard zou gaan met een voorstel tot wijziging van de richtlijn. Over deze kwestie lopen de standpunten uiteen. De Commissie en enkele delegaties maken een voorbehoud, terwijl andere delegaties zonder meer willen afstappen van het concept van een kwantitatieve beperking, of deze nu de vorm aanneemt van een algehele drempel, dan wel van een evaluatie. Enkele delegaties willen de rol van de Commissie als toezichthoudende instantie meer benadrukken. Een delegatie heeft voorgesteld een vaste grens op het niveau van de installatie vast te stellen, hetgeen sommige delegaties een belangwekkend idee vinden dat, momenteel door hen wordt bestudeerd. 3. In aanmerking nemen van kredieten Artikel 11bis, lid 3 In het Commissievoorstel is bepaald dat projectkredieten die uit nucleaire activiteiten en uit activiteiten op het gebied van landgebruik, verandering in het landgebruik en bosbouw (LULUCF) afkomstig zijn, niet kunnen worden omgezet in rechten die in de GHE kunnen worden gebruikt. Terwijl de uitsluiting van kredieten die van nucleaire activiteiten afkomstig zijn, door de meeste delegaties wordt aanvaard, lopen de meningen over de kredieten die uit LULUCF-projectactiviteiten afkomstig zijn, uiteen, omdat deze uit hoofde van de Akkoorden van Marrakesh toegestaan kunnen worden. De meeste delegaties willen de kwestie alleen bestuderen na de negende zitting van de Conferentie van de Partijen bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (COP 9). Tijdens deze conferentie, die van 1 tot en met 12 december 2003 is Milaan is gehouden, is overeenstemming bereikt over de voorwaarden waaronder en de mate waarin LULUCFprojecten in de eerste verbintenisperiode van het Protocol van Kyoto in de werkingssfeer van het CDM worden opgenomen (bijvoorbeeld het aanplanten van bossen die als koolstofputten zullen fungeren) /03 mak/pm/rv 5 DG I NL

6 De maatregelen die tijdens COP 9 zijn overeengekomen, hebben onder meer betrekking op de tijdelijke karakter van deze koolstofputten, alsmede op de noodzaak rekening te houden met de sociaal-economische en de milieu-effecten daarvan. Terwijl het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen (GMO s) of invasieve uitheemse soorten niet wordt uitgesloten, wordt de beoordeling van de risico's daarvan en van het gebruik van de uit deze projecten afkomstige kredieten overgelaten aan respectievelijk de gastlanden en de in bijlage I genoemde Partijen (geïndustrialiseerde landen). De huidige tekst van het voorzitterschap, die bepaalt dat de omzetting van uit LULUCF-projecten afkomstige CER s toegestaan wordt mits de relevante definities en nadere voorschriften die door de Conferentie van de Partijen zijn overeengekomen, geëerbiedigd worden, is opgesteld vóór COP 9, met dien verstande dat de tekst nadien zal worden aangepast. 4. Projectactiviteiten a) Dubbeltellingen Artikel 11ter, leden 2 en 3 Alle delegaties zijn het erover eens dat dubbeltellingen van emissies en kredieten verdiend met emissiereducties voorkomen moeten worden. Over de manier waarop dit moet gebeuren, lopen de meningen evenwel uiteen. Verscheidene delegaties zijn van oordeel dat de door de Commissie voorgestelde maatregelen afbreuk doen aan de werkingssfeer en de aantrekkingskracht van de JIprojecten in de uitgebreide Gemeenschap. Een punt van zorg was met name het feit dat deze maatregelen projecten inzake hernieuwbare energie of energie-efficiëntie/besparing die onrechtstreeks tot een vermindering of beperking van de emissies van onder de GHE vallende installaties leiden, ontmoedigen. In het compromis van het voorzitterschap is het volgende bepaald (nieuwe leden 2 en 3 van artikel 11ter): - gastlanden kunnen geen rechten verlenen ten aanzien van emissiereducties die het resultaat zijn van JI-projecten (veeleer dan JI-projecten uit te sluiten die tot emissiereducties in onder de GHO vallende sectoren zouden leiden, zoals in het oorspronkelijke voorstel is bepaald), - wanneer de gastlanden JI-kredieten verlenen voor projecten inzake hernieuwbare energie of op de vraag naar energie gerichte projecten inzake energie-efficiëntie, wordt een overeenkomstige hoeveelheid rechten geschrapt in een speciale reserve in het nationale toewijzingsplan van het betrokken land /03 mak/pm/rv 6 DG I NL

7 Verscheidene delegaties vinden dit voorstel constructief. Algemeen gesproken vindt men dat dit complexe vraagstuk nader bestudeerd moet worden om mogelijke dubbeltellingen en de mogelijke vermindering van de doeltreffendheid van de GHO dientengevolge, te voorkomen. b) Criteria voor de goedkeuring van projectactiviteiten Artikel 11 ter, leden 4 en 6, artikel 30, lid 2, onder l) Sommige delegaties stellen voor de criteria en beginselen van de Wereldcommissie voor dammen toe te voegen aan de criteria voor de goedkeuring van grote projecten inzake waterkrachtelektriciteit (in artikel 11 ter, lid 4). Verscheidene delegaties zijn het niet eens met de specifieke vermelding van grote projecten inzake waterkrachtelektriciteit in de herzieningsclausule van artikel 30, lid 2, onder l). Verscheidene delegaties vinden dat de administratieve procedures voor de goedkeuring van projecten (artikel 11 ter, leden 4-6) de UNFCCC-procedures overlappen en een bijkomende en overbodige last met zich zouden kunnen brengen. c) Nationale projectactiviteiten Artikel 11 ter Sommige delegaties zouden de toewijzing van emissierechten in het kader van de GHO willen toestaan voor uit nationale projecten voortvloeiende emissiereducties, en daartoe zijn onlangs concrete voorstellen gedaan. Sommige delegaties zijn dit vraagstuk nog aan het bestuderen, en de Commissie en andere delegaties hebben voorbehoud gemaakt, omdat dit voorstel volgens hen de werking van de GHO onnodig ingewikkeld zou maken /03 mak/pm/rv 7 DG I NL

8 III. VRAGEN AAN DE MINISTERS 1. Tijdschema De erkenning van projectkredieten in de periode van de GHE vóór het begin van de eerste verbintenisperiode van het Protocol van Kyoto kan extra inspanningen vergen maar zal ook wezenlijke voordelen opleveren. Vroegtijdige erkenning zou een positief en evenwichtig signaal zijn voor het wekken van vertrouwen in het wereldwijde partnerschap inzake klimaatverandering. Het kan enerzijds Europese bedrijven nuttige leermogelijkheden bieden en aldus hun mededingingspositie verstevigen op de Kyoto-markt en anderzijds de overgang naar de volledige en definitieve kooldioxidemarkt versoepelen, hetgeen positieve gevolgen zal hebben voor de flexibiliteit en de liquiditeit van de markt. Delen de ministers het standpunt dat het noodzakelijk is vertrouwen in het wereldwijde partnerschap inzake klimaatverandering te wekken en een positief en evenwichtig signaal te geven door vroegtijdige erkenning in de GHO van kredieten uit projectmechanismen? 2. Kwantitatieve beperking van de kredietomzetting: de drempel Er moet in de EU nog een consensus worden bereikt over een kwantitatieve interpretatie van het supplementariteitsbeginsel. Supplementariteitsregels zijn van toepassing op alle partijen van bijlage I bij het Protocol van Kyoto en vallen derhalve onder de verantwoordelijkheid van de Gemeenschap en elk van de EG-lidstaten, en niet van bedrijven of sectoren. In dit verband lijkt de toepassing van het supplementariteitsbeginsel in de GHE problematisch, met name omdat naleving van het supplementariteitsbeginsel op EU-niveau niet noodzakelijk dezelfde naleving op het niveau van de lidstaten inhoudt. Voorts kan de beperking van het gebruik van kredieten in de GHE het gevaar opleveren dat een negatief politiek signaal wordt gegeven aan derde landen en, via een verminderd aanbod, vraagstukken van internationale mededinging doen rijzen door hogere quotaprijzen en derhalve hogere algemene implementatiekosten. Moet er een kwantitatieve beperking zijn op de invoering in de GHE van kredieten uit projectactiviteiten? Indien een beperking wenselijk is, wanneer en hoe moet deze worden uitgevoerd? 16135/03 mak/pm/rv 8 DG I NL

9 3. De GHO in het kader van het Protocol van Kyoto De koppelingsrichtlijn biedt de mogelijkheid het voornemen van de Europese Unie om als een mundiale partner op te treden, nogmaals zonder voorbehoud te bevestigen, alsook om de consistentie met het Protocol van Kyoto en de uit hoofde van dat protocol genomen besluiten te handhaven door de GHO in overeenstemming te brengen met de geest en de letter van de Akkoorden van Marrakesh. Moeten de eisen in de GHE strenger zijn dan hetgeen in de akkoorden van Marrakesh is bepaald, rekening houdend met de besluiten die tijdens de negende zitting van de Conferentie van de Partijen bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (COP 9) zijn aangenomen? 16135/03 mak/pm/rv 9 DG I NL

10 BIJLAGE Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD houdende wijziging van de richtlijn tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap, met betrekking tot de projectmechanismen van het Protocol van Kyoto PREAMBULE: p.m. 1 Artikel 1 Wijzigingen van Richtlijn 2003/.../EG Richtlijn 2003/.../EG wordt als volgt gewijzigd: 1) in artikel 3 worden de volgende punten toegevoegd: k) "partij van bijlage I", een in bijlage I van het UNFCCC opgenomen partij die het Protocol van Kyoto heeft bekrachtigd, zoals gespecificeerd in artikel 1, punt 7, van het Protocol van Kyoto; l) "projectactiviteit", een projectactiviteit die door een of meer partijen van bijlage I is goedgekeurd in overeenstemming met artikel 6 of artikel 12 van het Protocol van Kyoto en de op grond daarvan genomen besluiten 2 ; m) "emissiereductie-eenheid" (emission reduction unit, ERU), een eenheid die is verleend overeenkomstig artikel 6 van het Protocol van Kyoto en de op grond daarvan genomen besluiten; 1 2 Alle delegaties: algemeen studievoorbehoud. FR/UK/DK: voorbehoud voor parlementaire behandeling. PT: toevoegen: "of door een lidstaat is goedgekeurd overeenkomstig artikel 11 ter, lid 5 bis". DE/FR/UK/ES: ook voor opneming van nationale projectactiviteiten. DK/BE/AT/Cie: tegen /03 mak/pm/rv 10

11 n) "gecertificeerde emissiereductie" (certified emission reduction, CER), een eenheid die is verleend overeenkomstig artikel 12 van het Protocol van Kyoto en de op grond daarvan genomen besluiten; 2) na artikel 11 worden de volgende artikelen ingevoegd: "Artikel 11 bis Omzetting van CER's en ERU's uit projectactiviteiten voor gebruik in de Gemeenschapsregeling 1. Na de inwerkingtreding van het Protocol van Kyoto en 3 onverminderd de leden 2 en 3 van dit artikel 4, kunnen lidstaten op verzoek van een exploitant 5 CER's en ERU's van projectactiviteiten omzetten in emissierechten voor gebruik in de Gemeenschapsregeling gedurende elke in artikel 11, lid 2, van deze richtlijn bedoelde periode. Zulks geschiedt door het verlenen van één emissierecht door de lidstaat in ruil voor één CER of ERU die de exploitant volgens het nationale register bezit FR/DK/ES/NL/PT/LU: de woorden "Na de inwerkingtreding van het Protocol van Kyoto en" schrappen. EL/SE: tegen. UK: In dit hele artikel moet "omzetting" worden vervangen door "gebruik". De laatste zin moet als volgt worden gelezen: "exploitanten kunnen CER s en ERU s overdragen tot ten hoogste x% van de toewijzing aan elke installatie voor elke in artikel 11, lid 2, van deze richtlijn bedoelde periode." DK/PT/FR/ES: voorbehoud; AT: staat open voor dit voorstel. ES/FR/PT/IE: Niet beperken tot exploitanten (dezelfde opmerking geldt lid 1 bis). PT stelt als compromis de volgende toevoeging voor: "of, overeenkomstig het nationaal recht, een natuurlijke of een rechtspersoon" /03 mak/pm/rv 11

12 1 bis. Lidstaten kunnen op verzoek van een exploitant CER s van projectactiviteiten omzetten in emissierechten voor gebruik in de Gemeenschapsregeling gedurende de in artikel 11, lid 1, van deze richtlijn bedoelde periode. Zulks geschiedt door het verlenen van één emissierecht door de lidstaat in ruil voor één CER die deze exploitant bezit volgens het door de raad van bestuur van het CDM uit hoofde van besluit 17/CP.7 opgestelde CDM-register 6. De lidstaten schrappen de CER's die zijn ontvangen voor rechten die geldig zijn voor emissies gedurende de in artikel 11, lid 1, van deze richtlijn bedoelde periode [ ] 8 3. [Alle CER's en ERU's kunnen voor gebruik in de Gemeenschapsregeling worden omgezet, met uitzondering van die welke van nucleaire installaties afkomstig zijn, overeenkomstig het Protocol van Kyoto en op grond daarvan genomen besluiten. In geval van projectactiviteiten met betrekking tot landgebruik, veranderingen in het landgebruik en bosbouw, kunnen CER s worden omgezet overeenkomstig de door de conferentie van de partijen bij het UNFCCC terzake aangenomen definities en uitvoeringsbepalingen.] DE/AT/FI/SE/FR/IE/LU: naar het nationale register verwijzen. UK: studievoorbehoud. BE/Cie: voorbehoud bij dit lid. DE/UK/FR: studievoorbehoud. DK/EL/NL/ES: positief studievoorbehoud. PT/ES/EL/BE/DK/FR: steunen deze weglating. DE: studievoorbehoud. Cie/UK: voorbehoud. AT: In dit artikel een naar behoren gemotiveerde drempel opnemen. FI/SE: het volgende lid toevoegen: "2. De Commissie evalueert op gezette tijden het verband tussen het aantal voor gebruik in de Gemeenschapsregeling omgezette CER s en ERU s en het totale aantal door de lidstaten toegewezen emissierechten." Voorstel van het voorzitterschap (te herzien na COP 9). PT: steunt het voorstel. Cie: voorbehoud. DE/AT: willen LULUCF-CER s voorlopig liever uitsluiten; stellen voor de Commissie een mandaat te geven met het oog op opneming in een latere fase. BE/DK/ES/IE/FR/NL/FI/SE/LU: wachten liever COP 9 af alvorens een besluit te nemen over de tekst. FR: derde lid schrappen /03 mak/pm/rv 12

13 Artikel 11 ter Projectactiviteiten 1. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de referentieniveaus voor projectactiviteiten, zoals omschreven in latere op grond van het Protocol van Kyoto genomen besluiten, welke worden ondernomen in landen die een toetredingsverdrag met de Unie hebben ondertekend, volledig voldoen aan het acquis communautaire, met inbegrip van de tijdelijke ontheffingen als bepaald in het toetredingsverdrag. 2. Voor JI-emissiereducties van projectactiviteiten die onder deze richtlijn vallen kunnen ERU s worden verleend indien een gelijk aantal emissierechten wordt geschrapt uit de overeenstemmende rechten van de exploitanten in het register Voor emissiereducties tengevolge van projectactiviteiten ondernomen in installaties die energie opwekken uit duurzame bronnen of projectactiviteiten gericht op energie-effenciëntiemaatregelen aan de vraagzijde, kunnen ERU s worden toegekend indien de gastlidstaat in het nationale toewijzingsplan voor de betreffende periode heeft voorzien in compensatie voor dergelijke ERU s door de intrekking van een gelijk aantal emissierechten Voorstel van het voorzitterschap. NL/ES steunen het concept. AT: steunt het voorstel inhoudelijk. FIN/UK/Cie: voorbehoud. DK/FR/SE: studievoorbehoud. Bij wijze van alternatief stelt BE voor: "2. Met uitzondering van het bepaalde in lid 3, dragen lidstaten die als gastland voor projectactiviteiten fungeren er zorg voor dat geen ERU's worden verleend voor reducties of beperkingen van broeikasgasemissies uit installaties of onderdelen van installaties op voorwaarde dat de emissierechten zijn toegewezen overeenkomstig artikel 11 van deze richtlijn, en voor in bijlage I van deze richtlijn genoemde broeikasgassen. FIN/AT: staan open voor dit voorstel. FI: hieraan een overgangsperiode toevoegen. Voorstel van het voorzitterschap. NL: steunt het concept. FR/Cie: voorbehoud. ES/DK/FI/SE/UK: studievoorbehoud. BE stelt gesteund door AT als alternatief voor: "3. Wanneer een project onrechtstreeks het emissieniveau van een installatie reduceert, op voorwaarde dat de emissierechten zijn verleend overeenkomstig artikel 11 van deze richtlijn, en voor in bijlage I van deze richtlijn genoemde broeikasgassen, voorzien de gastlidstaten in hun nationale toewijzingsplan in afdoende compensatie overeenkomstig door de Commissie vastgestelde richtsnoeren." /03 mak/pm/rv 13

14 4. 12 De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat bij de voorbereiding en uitvoering van projectactiviteiten waaraan zij of door hen gemachtigde particuliere of openbare organisaties deelnemen 13 en die buiten het grondgebied van de Gemeenschap worden ondernomen, rekening wordt gehouden met de sociale en milieueffecten van die projecten. 14 Zij zien er tevens op toe dat deze projecten zodanig worden ontwikkeld en uitgevoerd dat wordt bijgedragen aan duurzame ontwikkeling en aan de specifieke behoeften en doelstellingen van de gastlanden op het stuk van ontwikkeling Bij de beoordeling van projectactiviteiten 16 met het oog op goedkeuring overeenkomstig de artikelen 6 en 12 van het Protocol van Kyoto en op grond daarvan genomen besluiten, vergewissen de lidstaten zich ervan dat de projectactiviteiten resulteren in: a) werkelijke en meetbare voordelen op lange termijn in verband met matiging van de klimaatverandering; ES/DK/FR/IE/NL/PT/UK/EL: de taken in de leden 4 tot en met 6 zijn taken van de raad van bestuur van CDM en de raad van toezicht van JI. UK: de woorden "of door hen gemachtigde particuliere of openbare organisaties" schrappen. FR: de woorden "en uitvoering" en "sociale en" in de eerste zin schrappen en de tweede zin vervangen door: "Zij worden tevens door het gastland voor de goedkeuring van het project ervan in kennis gesteld dat het project bijdraagt tot de behoeften en doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling." DE: toevoegen: "In geval van grootschalige projectactiviteiten voor waterkrachtcentrales zorgen de lidstaten ervoor dat tijdens de voorbereiding en uitvoering van de projectactiviteit rekening wordt gehouden met de door de Wereldcommissie voor dammen in haar eindverslag 2000 neergelegde criteria en beginselen." BE/NL/SE: steunen dit idee. BE: dit moet elders in het voorstel worden opgenomen (Artikel 11 bis, lid 3). ES/FR/AT/PT/FI/EL: tegen het DE voorstel. BE: het volgende toevoegen: "De Commissie stelt richtsnoeren op met genormaliseerde reeksen van sociale, economische en milieu-effecten die door een projectontwikkelaar minstens moeten worden beoordeeld om aan de duurzaamheid van projecten bij te dragen." UK: voorbehoud. UK: De woorden "overeenkomstig (...) genomen besluiten" vervangen door "met uitsluiting van CDM-projectactiviteiten uit hoofde van artikel 12 en JI-projecten die worden gecontroleerd volgens de procedure van artikel 24 van de bijlage "Richtsnoeren voor de tenuitvoerlegging van artikel 6," bij Besluit 16/CP.7." /03 mak/pm/rv 14

15 b) emissiereducties die een extra vermindering betekenen ten opzichte van die welke zonder de voorgestelde projectactiviteit zouden zijn opgetreden; en c) de overdracht 17 van milieuvriendelijke en -veilige technologie en knowhow Bepalingen inzake de uitvoering van de leden 1 tot en met 5 19 worden vastgesteld overeenkomstig artikel 23, lid "; 3) aan artikel 17 wordt het volgende lid toegevoegd: "Informatie in het bezit van de bevoegde autoriteit over projectactiviteiten waaraan een lidstaat of een door hem gemachtigde particuliere of openbare organisatie deelneemt, wordt door die autoriteit aan het publiek beschikbaar gesteld, behoudens de beperkingen die vastgelegd zijn in artikel 3, lid 3, [...] artikel 4 en artikel 5 van Richtlijn 2003/4/EG."; UK: onder c) schrappen. BE/DE/Cie: "of ontwikkeling" toevoegen na "de overdracht". PT: Een nieuw lid 5 bis toevoegen (en artikel 11 ter, lid 2, dienovereenkomstig wijzigen): "De lidstaten kunnen binnenlandse emissiereductieactiviteiten toestaan en emissierechten toewijzen voor emissiereducties tengevolge van dergelijke activiteiten. Bij de beoordeling van projectactiviteiten zorgen de lidstaten ervoor dat de projectactiviteiten resulteren in: a) werkelijke en meetbare voordelen op lange termijn in verband met matiging van de klimaatverandering; b) emissiereducties die een extra vermindering betekenen ten opzichte van die welke zonder de voorgestelde activiteit zouden zijn opgetreden. Lidstaten die als gastland voor projectactiviteiten fungeren, zorgen ervoor dat de werkwijzen en procedures voor verificatie, bewaking en rapportage van emissiereducties tengevolge van deze projectactiviteiten overeenstemmen met die welke zijn vastgesteld uit hoofde van artikel 24 van de bijlage bij de richtsnoeren voor de tenuitvoerlegging van artikel 6 van het Protocol van Kyoto." PT: "5" vervangen door "5 bis". FR: niet akkoord met het gebruik van de comitéprocedure /03 mak/pm/rv 15

16 4) na artikel 17 wordt het volgende artikel ingevoegd: "Artikel 17 bis Beoordeling van nationale JI- en CDM-implementatieprogramma's De lidstaten beoordelen de eventuele milieueffecten van hun nationale plannen of programma's voor de uitvoering van projecten en raadplegen, alvorens deze goed te keuren, het publiek rekening houdend met Richtlijn 2001/42/EG * van het Europees Parlement en de Raad en, in voorkomend geval, Richtlijn 2003/4/EG." 21 ; 5) aan artikel 18 wordt het volgende lid toegevoegd: "De lidstaten zorgen met name voor coördinatie tussen hun aangewezen centrale punt voor de goedkeuring van projecten overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van het Protocol van Kyoto en hun aangewezen nationale autoriteit voor de tenuitvoerlegging van artikel 12 van het Protocol van Kyoto respectievelijk aangewezen overeenkomstig latere op grond van het Protocol van Kyoto genomen besluiten."; 6) in lid 3 van artikel 19 wordt de volgende zin toegevoegd: "Die verordening bevat tevens bepalingen betreffende de omzetting van CER's en ERU's voor gebruik in de Gemeenschapsregeling en betreffende de bewaking van het niveau van die omzetting."; * 21 Richtlijn 2001/42/EG van 27 juni 2001 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's. SE/FI: de toegevoegde waarde van dit artikel is niet duidelijk. UK/ES/AT: artikel 17 bis weglaten /03 mak/pm/rv 16

17 7) artikel 21 wordt als volgt gewijzigd: a) In lid 1 wordt de tweede zin als volgt gelezen: "In dit verslag wordt bijzondere aandacht besteed aan de regelingen voor de toewijzing van emissierechten, de omzetting van ERU's en CER's voor gebruik in de Gemeenschapsregeling, het functioneren van de nationale registers, de toepassing van richtsnoeren voor bewaking en rapportage, de verificatie en kwesties die met de naleving van de richtlijn verband houden en aan de eventuele fiscale behandeling van emissierechten." b) Lid 3 wordt als volgt gelezen: "3. De Commissie organiseert een uitwisseling, tussen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, van gegevens betreffende ontwikkelingen in verband met de verlening van emissierechten, de omzetting van ERU's en CER's voor gebruik in de Gemeenschapsregeling, het functioneren van de nationale registers, de bewaking, de rapportage, de verificatie en de naleving."; 16135/03 mak/pm/rv 17

18 8) na artikel 21 wordt het volgende artikel ingevoegd: "Artikel 21 bis Overeenkomstig het UNFCCC, het protocol van Kyoto en verdere voor de uitvoering ervan genomen besluiten trachten de Commissie en de lidstaten capaciteit opbouwende activiteiten in ontwikkelingslanden en landen die een overgang naar een markteconomie doormaken, te steunen, teneinde hen mede in staat te stellen ten volle te profiteren van JI en het CDM op een wijze die hun strategie voor duurzame ontwikkeling ten goede komt en het betrekken van organisaties in de ontwikkeling en uitvoering van JI- en CDM-projecten te vergemakkelijken." 22 ; 9) artikel 30 wordt als volgt gewijzigd: a) in lid 2 wordt het volgende punt toegevoegd: "l) het effect van projectmechanismen op gastlanden, vooral op hun ontwikkelingsdoelstellingen, 23 met inbegrip van eventuele grote JI- en CDM-projecten voor grote waterkrachtcentrales die negatieve sociale en milieueffecten hebben];" DE: stelt voor een nieuw lid (mogelijk als artikel 4 bis) toe te voegen: "De lidstaten zorgen ervoor dat ODA niet gebruikt wordt om de verwerving van CER's te financieren. ODA mag evenwel in CDM-projecten worden gebruikt om specifieke landenrisico's van een CDM-project te dekken en daardoor de betrokkenheid van de privé-sector bij CDM in landen met een hoog risico (SE: "MOL") te vergemakkelijken, tegen projectfinancieringsvoorwaarden die overeenstemmen met de marktvoorwaarden in andere landen. Indien ODA gemeld wordt voor (SE: "dergelijke" invoegen) CDM-projecten en CER's ontvangen worden door de donorlanden, wordt de waarde van de CER's (SE: de volgende vier woorden schrappen) bij wijze van terugbetaling in mindering gebracht van ODA." DK: voorbehoud. ES/FR/FI: voorbehoud bij deze suggestie gelet op de lopende OESO-onderhandelingen. ES/GR/FR/PT: de rest van de zin schrappen. BE: De vermelding van grote waterkrachtcentrales schrappen en het voorstel van DE (zie vroegere voetnoot) opnemen in artikel 11 bis, lid 3. AT: de woorden "voor grote waterkrachtcentrales" schrappen. FI: steunt het Commissievoorstel /03 mak/pm/rv 18

19 m) of er een maximum moet worden vastgesteld voor de totale hoeveelheid kredietprojecten die door de lidstaten voor de periode in emissierechten worden omgezet; 24 b) lid 3 vervalt; 10) in bijlage V wordt het volgende punt toegevoegd: "(13) Verificateurs die zijn erkend in overeenstemming met de procedure en criteria van Verordening (EG) nr. 761/2001 van het Europees Parlement en de Raad inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS) en die over de vereiste deskundigheid en ervaring op het gebied van de bestrijding van broeikasgassen beschikken, kunnen verificateurs zijn voor in de Gemeenschap ondernomen projectactiviteiten die in aanmerking komen voor gemeenschappelijke uitvoering (JI)." 25 Artikel 2 Uitvoering 1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om vóór 1 oktober 2004 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis PT: staat positief tegenover dit compromisvoorstel. ES/FR/DK: voorbehoud, zijn geen voorstander van het noemen van een maximum in deze richtlijn. AT/UK/Cie: voorbehoud, er moet een naar behoren gemotiveerd maximum in de richtlijn worden opgenomen. Andere delegaties: studievoorbehoud. SE: De woorden "voor de periode" vervangen door "en/of er andere beleidsmaatregelen moeten worden getroffen om bij te dragen aan de naleving van de supplementariteit van de Gemeenschap in de in artikel 11, lid 2, van deze richtlijn bedoelde periode.". ES/EL/FR/FI/PT/SE/UK: vragen zich af waarom de voorkeur wordt gegeven aan EMASverificateurs. AT: steunt dit voorstel. AT/BE/ES/EL/PT/FI/SE/UK: het tijdsschema is te strikt /03 mak/pm/rv 19

20 Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in de bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor de verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten. 2. De lidstaten delen de Commissie de tekst van de bepalingen van intern recht mee die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen. De Commissie stelt de overige lidstaten daarvan in kennis. Artikel 3 Deze richtlijn treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie. Artikel 4 Adressaten Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten. Gedaan te Brussel, Voor het Europees Parlement de Voorzitter voor de Raad de Voorzitter 16135/03 mak/pm/rv 20