PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 mei 2005 (08.06) (OR. fr) 9506/05 LIMITE CAB 19 JUR 221

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 mei 2005 (08.06) (OR. fr) 9506/05 LIMITE CAB 19 JUR 221"

Transcriptie

1 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 30 mei 2005 (08.06) (OR. fr) PUBLIC 9506/05 LIMITE CAB 19 JUR 221 INLEIDENDE NOTA van: het voorzitterschap aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers Betreft: Werkmethoden - Verzoek van de Spaanse regering om de andere talen dan het Castiliaans die in Spanje het statuut van officiële taal hebben, in de Europese Unie officieel te erkennen I. Inleiding 1. De Spaanse regering heeft op 13 december 2004 verzocht om de andere talen dan het Castiliaans (Spaans) die in Spanje het statuut van officiële taal hebben (namelijk Catalaans/Valenciaans, Baskisch en Galicisch) in de Europese Unie officieel te erkennen, opdat 1 : - de burgers deze talen kunnen gebruiken in hun correspondentie met de instellingen en raadgevende organen van de Unie, waaronder ook de Ombudsman; - deze talen, indien hierom vooraf binnen een redelijke termijn wordt verzocht, kunnen worden gebruikt voor de mondelinge bijdragen tijdens de plenaire zittingen van het Europees Parlement en het Comité van de Regio's en, in voorkomend geval, tijdens de Raadszittingen (met name wanneer een vertegenwoordiger van de "autonome gemeenschappen" deel uitmaakt van de Spaanse delegatie); - de via de medebeslissingsprocedure aangenomen wetgevingsbesluiten officieel in deze talen kunnen worden bekendgemaakt. 1 Zie doc /04 van 16 december /05 oms/gra/jv 1 CAB NL

2 De Spaanse regering vraagt daartoe een wijziging van Verordening nr. 1/ Zij vraagt tevens dat deze talen in het Lingua-programma worden opgenomen. II. Officiële erkenning in de Europese Unie van andere talen dan die welke het statuut van officiële taal hebben 2. Het voorzitterschap stelt voor om een antwoord te formuleren op de Spaanse verzoeken door een alternatief voor te stellen (zie punt a) hierna) dat rekening houdt met de juridische randvoorwaarden. De beoogde oplossing zou eveneens van toepassing zijn op andere talen van de lidstaten van de Unie die aan bepaalde criteria voldoen (zie punt b) hierna). a) Rechtsvorm Juridisch gezien is het onmogelijk één en ander te bewerkstelligen door middel van een wijziging van Verordening nr. 1/1958 of enig ander rechtsbesluit op grond van artikel 290 VEG. Wanneer de Raad gebruik maakt van de bevoegdheid die hem krachtens artikel 290 is toegekend, moet hij zich immers voegen naar artikel 314 VEG, dat de lijst van talen vaststelt waarin het verdrag is opgesteld en als authentiek geldt. Bij de uitoefening van zijn bevoegdheden op grond van artikel 290 kan de Raad derhalve alle in artikel 314 vermelde talen of een deel daarvan kiezen, maar hij kan geen gebruik maken van talen die niet in deze lijst voorkomen. Daartoe is een wijziging van het Verdrag nodig. Deze situatie indachtig, stelt het voorzitterschap het Coreper voor om na te gaan of de Raad conclusies kan aannemen waardoor het gebruik van de betrokken talen mogelijk wordt (zie bijlage). Dergelijke conclusies zouden als basis kunnen dienen voor een bestuurlijke regeling die door de Raad en eventueel andere instellingen of organen van de Unie moet worden gesloten met de verzoekende lidstaat. Het voorzitterschap stelt voor om de conclusies van de Raad bekend te maken in de C-reeks van het Publicatieblad van de Europese Unie. 2 Het Spaanse ontwerp tot wijziging van Verordening nr. 1/1958 voorziet in de erkenning van deze drie talen als officiële en werktalen, maar beperkt deze erkenning tot bepaalde welomschreven voorwaarden en gevolgen. De Spaanse regering verklaart zich bereid de budgettaire kosten voor de uitvoering van deze wijzigingen op zich te nemen. 9506/05 oms/gra/jv 2 CAB NL

3 c) Criteria tot vaststelling van de in aanmerking komende talen Het voorzitterschap heeft de verschillende mogelijke criteria onderzocht en stelt het COREPER voor de talen in aanmerking te nemen waaraan de grondwet van een lidstaat een officieel statuut op zijn gehele grondgebied of een deel daarvan toekent, alsook de talen waarvan het gebruik als nationale taal bij wet is toegestaan. Om de werking van de instellingen geenszins te hinderen moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. 3. Om in het Lingua-programma een andere taal dan de officiële talen van de Unie op te nemen, moet het besluit tot vaststelling van dit programma worden gewijzigd. Dit kan op basis van een Commissievoorstel en via de medebeslissingsprocedure. Krachtens artikel 2 van het besluit van het Europees Parlement en de Raad van 24 januari 2000 tot vaststelling van dit programma, komen op dit ogenblik alleen de officiële talen van de Gemeenschap, alsook het Letzeburgs, in aanmerking. De artikelen 149 en 150 VEG, op grond waarvan dit programma is aangenomen (gekwalificeerde meerderheid van stemmen in de Raad en medebeslissing door het Parlement), verbieden niet om in dit programma andere talen van de lidstaten op te nemen dan die welke in artikel 314 VEG zijn bedoeld (zie artikel 149 "Het optreden van de Gemeenschap is erop gericht de Europese dimensie in het onderwijs tot ontwikkeling te brengen, met name door onderricht in en verspreiding van de talen der lidstaten" (onderstreping van ons). 9506/05 oms/gra/jv 3 CAB NL

4 BIJLAGE ONTWERP Conclusies van de Raad betreffende het officiële gebruik van aanvullende talen in bepaalde instellingen en organen van de Europese Unie. 1. Deze conclusies hebben betrekking op andere talen dan die welke in Verordening nr. 1/1958 van de Raad zijn bedoeld, waarvan het statuut door de grondwet van een lidstaat op zijn gehele grondgebied of een deel daarvan is erkend of waarvan het gebruik als nationale taal bij wet is toegestaan. 2. De Raad is van oordeel dat er in het kader van de inspanningen om de Unie dichter bij al haar burgers te brengen, meer rekening moet worden gehouden met de rijkdom van haar taalkundige verscheidenheid. 3. De Raad meent dat de burgers zich veel beter met het politieke project van de Europese Unie kunnen vereenzelvigen indien zij in hun betrekkingen met de instellingen aanvullende talen kunnen gebruiken. 4. Het officiële gebruik van de in punt 1 bedoelde talen zal in de Raad worden toegestaan op grond van een bestuurlijke regeling die tussen de Raad en de verzoekende lidstaat wordt gesloten, en eventueel door een andere instelling of een ander orgaan van de Unie op grond van een soortgelijke bestuurlijke regeling. 5. Deze regelingen worden gesloten in overeenstemming met het Verdrag en met de toepassingsbepalingen ervan, en zij moeten voldoen aan de hierna vermelde voorwaarden. De directe of indirecte kosten in verband met de uitvoering van deze bestuurlijke regelingen door de instellingen en de organen van de Unie, komen ten laste van de verzoekende lidstaat. 9506/05 oms/gra/jv 4 BIJLAGE CAB NL

5 a) Bekendmaking van via de medebeslissingsprocedure door het Europees Parlement en de Raad aangenomen besluiten De regering van een lidstaat kan van de via de medebeslissingsprocedure aangenomen besluiten een gewaarmerkte vertaling in één van de in punt 1 bedoelde talen toezenden aan het Europees Parlement en de Raad. Het Europees Parlement en de Raad bewaren deze vertaling in hun archieven en leveren hiervan op verzoek een kopie af. Het Europees Parlement en de Raad zorgen voor de bekendmaking van deze vertalingen op hun internetsite. In beide gevallen wordt erop gewezen dat de betrokken vertalingen geen juridische waarde hebben. b) Mondelinge bijdragen tijdens een plenaire vergadering van een instelling of orgaan van de Unie De regering van een lidstaat kan de betrokken instelling of het betrokken orgaan (Europees Parlement, Raad of Comité van de Regio's) verzoeken om één van de in punt 1 bedoelde talen te kunnen gebruiken tijdens de mondelinge bijdragen van één van de leden van de betrokken instelling of het betrokken orgaan in een plenaire vergadering. In beginsel zal aan dit verzoek worden voldaan, op voorwaarde dat het verzoek binnen een redelijke termijn vóór de vergadering wordt ingediend en zowel de materiële als de personele middelen beschikbaar zijn. c) Schriftelijke berichten aan de instellingen en organen van de Unie De lidstaten kunnen een rechtsbesluit aannemen waarin is bepaald dat wanneer één van hun burgers zich tot een instelling of orgaan van de Unie wenst te richten in één van de in punt 1 bedoelde talen, hij zich richt tot een door de regering van deze lidstaat aangewezen instantie. Deze instantie doet de tekst toekomen aan de instelling of het orgaan waarvoor het bericht is bestemd, met een vertaling ervan in de in Verordening nr. 1/1958 van de Raad bedoelde taal van de lidstaat. Dezelfde procedure is van overeenkomstige toepassing op het antwoord van de betrokken instelling of het betrokken orgaan. 9506/05 oms/gra/jv 5 BIJLAGE CAB NL

6 Wanneer de instellingen en organen beschikken over een antwoordtermijn, begint die termijn te lopen vanaf de datum waarop de betrokken instelling of het betrokken orgaan de vertaling in één van de in Verordening nr. 1/1958 van de Raad bedoelde talen ontvangt van de lidstaat. De termijn loopt af op de datum waarop de instelling of het orgaan van de Unie het antwoord in laatstgenoemde taal toezendt aan de bevoegde instantie van de lidstaat. 9506/05 oms/gra/jv 6 BIJLAGE CAB NL

Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap

Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap Publicatieblad Nr. L 257 van 19/10/1968 blz. 0002-0012 Bijzondere uitgave

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 december 2003 (19.12) 16135/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0173 (COD) LIMITE

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 december 2003 (19.12) 16135/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0173 (COD) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 december 2003 (19.12) PUBLIC 16135/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0173 (COD) LIMITE ENV 695 MI 324 IND 184 ENER 354 ONU 84 CODEC 1822 VERSLAG van:

Nadere informatie

9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13

9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13 9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13 RICHTLIJN 2005/28/EG VAN DE COMMISSIE van 8 april 2005 tot vaststelling van beginselen en gedetailleerde richtsnoeren inzake goede klinische praktijken

Nadere informatie

VERORDENINGEN. 16.6.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 152/1

VERORDENINGEN. 16.6.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 152/1 16.6.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 152/1 I (Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is) VERORDENINGEN VERORDENING (EG) Nr. 469/2009 VAN HET EUROPEES

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. Kader voor Europese regelgevende agentschappen

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. Kader voor Europese regelgevende agentschappen COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 11.12.2002 COM(2002) 718 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Kader voor Europese regelgevende agentschappen. MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Kader voor

Nadere informatie

9635/13 mak/yen/hh 1 DQPG

9635/13 mak/yen/hh 1 DQPG RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 10 juni 2013 (OR. en) 9635/13 Interinstitutioneel dossier: 2012/0163 (COD) CODEC 1095 WTO 111 FDI 11 PE 218 INFORMATIEVE NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 januari 2002 (05.02) (OR. en) 5790/02 Interinstitutioneel dossier: 2001/0004 (COD) LIMITE

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 januari 2002 (05.02) (OR. en) 5790/02 Interinstitutioneel dossier: 2001/0004 (COD) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 30 januari 2002 (05.02) (OR. en) PUBLIC 5790/02 Interinstitutioneel dossier: 200/0004 (COD) LIMITE ENT 20 CODEC 7 RESULTAAT BESPREKINGEN van: de Groep technische

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 19 april 2006 (24.04) (OR. en) 8478/06 LIMITE VISA 109 FRONT 80 COMIX 383. NOTA het secretariaat-generaal

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 19 april 2006 (24.04) (OR. en) 8478/06 LIMITE VISA 109 FRONT 80 COMIX 383. NOTA het secretariaat-generaal Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 19 april 2006 (24.04) (OR. en) PUBLIC 8478/06 LIMITE VISA 109 FRONT 80 COMIX 383 NOTA van: aan: vorig doc. Betreft: het secretariaat-generaal de Raad 8277/06

Nadere informatie

Europees Verdrag. voor de Rechten van de Mens

Europees Verdrag. voor de Rechten van de Mens Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocollen Nrs. 11 en 14 met de aanvullende Protocollen Nrs.

Nadere informatie

Wet van 2 juni 2010. ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Wet van 2 juni 2010. ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Wet van 2 juni 2010 2 JUNI 2010. - Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede- eigendom te moderniseren en transparanter te maken. ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen

Nadere informatie

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nrs. 11 en 14 met de aanvullende Protocollen Nrs. 1, 4, 6, 7, 12 en 13 Dutch version/version

Nadere informatie

Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen

Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van en geconsolideerde RICHTLIJN 2006/43/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van en geconsolideerde,

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie

Publicatieblad van de Europese Unie 13.3.2004 L 77/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) VERORDENING (EG) Nr. 460/2004 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 10 maart 2004 tot oprichting van het Europees

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 30.3.2004 SEC(2004) 379 definitief Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, DE COMMISSIE, HET HOF VAN JUSTITIE, DE REKENKAMER, HET

Nadere informatie

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11 Dutch version/version néerlandaise Vertaling Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11 met de aanvullende Protocollen Nrs. 1,

Nadere informatie

Reglement voor registratie van.nl-domeinnamen

Reglement voor registratie van.nl-domeinnamen Reglement voor registratie van.nl-domeinnamen SIDN, 29 januari 2003 Preambule Dit Reglement bevat de voorwaarden die van toepassing zijn op een tussen een Domeinnaamhouder en SIDN gesloten Registratiecontract.

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 17.4.2001 L 106/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) RICHTLIJN 2001/18/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van

Nadere informatie

Ten stelligste ervan overtuigd dat het belang van het kind in alle aangelegenheden betreffende het gezag over kinderen van fundamentele betekenis is,

Ten stelligste ervan overtuigd dat het belang van het kind in alle aangelegenheden betreffende het gezag over kinderen van fundamentele betekenis is, Verdrag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Ten stelligste ervan overtuigd dat het belang van het kind in

Nadere informatie

CODE VOOR GOED ADMINISTRATIEF GEDRAG

CODE VOOR GOED ADMINISTRATIEF GEDRAG CODE VOOR GOED ADMINISTRATIEF GEDRAG VERTAALBUREAU VOOR DE ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE BESLUIT VAN 10 februari 2000 INZAKE EEN CODE VOOR GOED ADMINISTRATIEF GEDRAG HET VERTAALBUREAU VOOR DE ORGANEN VAN

Nadere informatie

Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw

Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Indirecte belastingen en fiscaal beheer Btw Brussel, 23 oktober 2013 Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw Inhoudsopgave Achtergrond...

Nadere informatie

ADVIES VAN DE COMMISSIE. van 8.10.2012

ADVIES VAN DE COMMISSIE. van 8.10.2012 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 8.10.2012 C(2012) 7142 final ADVIES VAN DE COMMISSIE van 8.10.2012 overeenkomstig artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 714/2009 en artikel 10, lid 6, van Richtlijn 2009/72/EG

Nadere informatie

Publicatieblad Nr. L 082 van 22/03/2001 blz. 0016-0020

Publicatieblad Nr. L 082 van 22/03/2001 blz. 0016-0020 Richtlijn 2001/23/EG van de Raad van 12 maart 2001 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen,

Nadere informatie

RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 18.6.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 165/63 RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 21 mei 2013 betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen

Nadere informatie

PUBLIC LIMITE NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 mei 2006 (17.05) (OR. en) 8498/06 Interinstitutioneel dossier: 2003/0168 (COD) LIMITE

PUBLIC LIMITE NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 mei 2006 (17.05) (OR. en) 8498/06 Interinstitutioneel dossier: 2003/0168 (COD) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 mei 2006 (17.05) (OR. en) PUBLIC 8498/06 Interinstitutioneel dossier: 2003/0168 (COD) LIMITE JUSTCIV 105 CODEC 358 NOTA van: het voorzitterschap aan: het

Nadere informatie

Aanbestedingsreglement Werken 2012

Aanbestedingsreglement Werken 2012 Aanbestedingsreglement Werken 2012 Reglement voor het aanbesteden van opdrachten voor werken en aan werken gerelateerde leveringen en diensten Staatscourant 2013 nr. 3075 Inhoudsopgave Leeswijzer...3 Aanbestedingsreglement...4

Nadere informatie

VERORDENINGEN. 19.3.2008 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 79/1

VERORDENINGEN. 19.3.2008 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 79/1 19.3.2008 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 79/1 I (Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is) VERORDENINGEN VERORDENING (EG) Nr. 216/2008 VAN HET EUROPEES

Nadere informatie

VERORDENING (EG) Nr. 1013/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 14 juni 2006. betreffende de overbrenging van afvalstoffen

VERORDENING (EG) Nr. 1013/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 14 juni 2006. betreffende de overbrenging van afvalstoffen 12.7.2006 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 190/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) VERORDENING (EG) Nr. 1013/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD HET EUROPEES

Nadere informatie

Artikel 1. Verplichting tot eerbiediging van de rechten van de mens

Artikel 1. Verplichting tot eerbiediging van de rechten van de mens Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nrs. 11 en 14 met de aanvullende Protocollen Nrs. 1 en 12. Dutch version/version néerlandaise

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. VERORDENING (EG) Nr. 104/2000 VAN DE RAAD. van 17 december 1999

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. VERORDENING (EG) Nr. 104/2000 VAN DE RAAD. van 17 december 1999 L 17/22 21.1.2000 VERORDENING (EG) Nr. 104/2000 VAN DE RAAD van 17 december 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector visserijproducten en producten van de aquacultuur DE RAAD

Nadere informatie