6812/15 cle/gra/hh 1 DG D 2A

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "6812/15 cle/gra/hh 1 DG D 2A"

Transcriptie

1 Raad van de Europese Unie Brussel, 6 maart 205 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 203/09 (COD) 682/5 JUSTCIV 40 FREMP 36 CODEC 283 NOTA van: aan: het voorzitterschap de Raad nr. vorig doc.: 6599/5 JUSTCIV 37 FREMP 3 CODEC 256 Nr. Comdoc.: 9037/3 JUSTCIV 08 FREMP 70 CODEC ADD (en) + ADD 2 Betreft: Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van het vrije verkeer van burgers en bedrijven door vereenvoudigde aanvaarding van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 024/202 (eerste lezing) - Partiële algemene oriëntatie (inzake de bepalingen) I. IEIDING. De Commissie heeft haar voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van het vrije verkeer van burgers en bedrijven door vereenvoudigde aanvaarding van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 024/202 op 26 april 203 ingediend. 2. Het Europees Parlement heeft zijn verslag over het voorstel op 4 februari 204 aangenomen. 5905/4. 682/5 cle/gra/hh

2 3. De Raad (Justitie en Binnenlandse Zaken) heeft tijdens zijn zitting van 4 en 5 december 204 zijn goedkeuring gehecht aan een reeks richtsnoeren betreffende de voornaamste elementen van dit voorstel (zie document 5843/4), als uitgangspunt voor nadere besprekingen van de Groep burgerlijk recht over de technische details. 4. Het Letse voorzitterschap heeft de legalisatieverordening hoog op zijn agenda geplaatst; de Groep burgerlijk recht (legalisatie) heeft er in 205 reeds vijf vergaderingen aan besteed. Op basis van de richtsnoeren van de Raad van december 204 heeft de Groep burgerlijk recht in haar besprekingen van januari en februari 205 aanzienlijke vorderingen gemaakt. 5. In het licht van die vorderingen acht het voorzitterschap een partiële algemene oriëntatie haalbaar, namelijk met betrekking tot de hoofdstukken I, II, III, V en VI (zie de tekst in addendum bij deze nota ). De resterende artikelen 2, de overwegingen en de in de bijlagen opgenomen meertalige modelformulieren behoeven nog nadere bespreking. 6. Het voorzitterschap gaat ervan uit dat de lidstaten bereid zijn deze compromisoplossing te aanvaarden, zodat dit dossier in de eerste helft van 205 verder afgewikkeld kan worden. 7. Het Coreper heeft de tekst reeds besproken tijdens zijn vergaderingen op 25 februari en 4 maart. Naar aanleiding van het resultaat van die besprekingen zijn er enkele aanpassingen in de tekst aangebracht. 8. Het voorzitterschap legt de Raad een definitief compromisvoorstel voor, als vervat in addendum bij doc. 682/5, met het oog op de vaststelling van een partiële algemene oriëntatie. 2 Het voorzitterschap geeft deze compromisoplossing in overweging met de kanttekening dat de voor een partiële algemene oriëntatie gepresenteerde ontwerptekst wellicht nog technische aanpassingen behoeft, aangezien de artikelen onderling sterk verweven zijn en de besprekingen over de rest van het voorstel nog lopen. Artikel, lid 2, artikelen 6, 6a, 6b en 6c, artikel 20[x], lid, punt a), artikelen 20b en /5 cle/gra/hh 2

3 II. SPECIFIEKE ELEMENTEN VAN HET COMPROMIS A. Hoofdstuk I - Onderwerp, toepassingsgebied en definities a) Onderwerp (artikel ) 9. Het voorzitterschap geeft in overweging te voorzien in een systeem waarbij bepaalde door de autoriteiten van een lidstaat afgegeven openbare documenten worden vrijgesteld van legalisatie of een soortgelijke formaliteit tussen lidstaten. 0. Daarnaast moet verder gebruik kunnen worden gemaakt van andere tussen de lidstaten gangbare systemen, zoals bepaald in artikel, lid a.. Met deze oplossing wordt tegemoet gekomen aan de tijdens de technische besprekingen door sommige lidstaten geuite wens dat een persoon naar keuze gebruik kan maken van andere systemen die in een lidstaat van toepassing zijn op legalisatie of een soortgelijke formaliteit, met inbegrip van de keuze om gebruik te maken van het systeem van apostille dat is opgezet uit hoofde van het Apostilleverdrag van 96. Deze oplossing houdt tevens is dat ook eventuele bilaterale overeenkomsten tussen de lidstaten nog steeds kunnen worden gebruikt, onder de in artikel 8 bepaalde voorwaarden. b) Toepassingsgebied (artikel 2) 2. Conform de richtsnoeren van de Raad van december 204 zou het toepassingsgebied van de voorgestelde verordening worden beperkt tot louter aangelegenheden met betrekking tot de burgerlijke staat. 3. Met de richtsnoeren van december 204 werd beoogd enkel de onder het voorstel vallende gebieden af te bakenen. Binnen elk van die gebieden zou elk afzonderlijk punt nog op technisch niveau in detail worden besproken, rekening houdend met de nationale situatie van iedere lidstaat. 682/5 cle/gra/hh 3

4 4. De Groep burgerlijk recht heeft in 205 het toepassingsgebied van het voorstel uitvoeriger besproken. Het voorzitterschap heeft de lidstaten onder meer verzocht een lijst te verstrekken van de nationale openbare documenten die onder het voorstel zouden vallen. 5. Als resultaat van de besprekingen is het toepassingsgebied ten opzichte van het oorspronkelijke Commissievoorstel met enkele soorten openbare documenten uitgebreid. 6. Naar aanleiding van die technische bespreking op het niveau van de Groep geeft het voorzitterschap bij wijze van compromis de in addendum opgenomen tekst van artikel 2 en bijbehorende voetnoten in overweging. c) Definities (artikel 3) 7. De bespreking van de in artikel 3 vervatte definities van openbare documenten is op technisch niveau voortgezet op basis van de in december 204 door de Raad goedgekeurde richtsnoeren. 8. Het voorzitterschap heeft getracht een voor alle lidstaten aanvaardbare oplossing te vinden die mede de in het Apostilleverdrag van 96 opgenomen definities van openbare documenten zou omvatten. 9. Het voorzitterschap geeft bij wijze van compromis de in het Addendum opgenomen oplossing voor artikel 3 in overweging. 682/5 cle/gra/hh 4

5 B. Hoofdstuk III - Verzoeken om informatie en administratieve samenwerking d) Informatiesysteem interne markt (artikelen 8 en 8a) 20. De Groep burgerlijk recht heeft zich uitvoerig verdiept in de mogelijkheden voor een verificatiemechanisme op EU-niveau voor de gevallen waarin, in grensoverschrijdende situaties, tussen lidstaten openbare documenten worden overgelegd en er gegronde twijfel omtrent de echtheid daarvan bestaat. 2. Het voorzitterschap geeft in overweging gebruik te maken van het Informatiesysteem interne markt, dat door de Commissie is voorgesteld als elektronisch instrument voor de administratieve samenwerking tussen de autoriteiten van de lidstaten op het gebied van de burgerlijke staat, als beschreven in Addendum. 22. Daarnaast geeft het voorzitterschap in overweging het gebruik van elektronische systemen voor de rechtstreekse toezending van openbare documenten en de uitwisseling van informatie tussen de autoriteiten van de lidstaten in een later stadium opnieuw te bezien (zie artikel 2, lid, punt c)). C. Hoofdstuk V - Verhouding tot andere instrumenten e) Artikel Deze verordening moet de burger de mogelijkheid bieden gebruik te blijven maken van andere relevante multilaterale of bilaterale verdragen, in het bijzonder de ICBS-Conventies, maar bijvoorbeeld ook het Apostilleverdrag van 96, zo hebben verscheidene lidstaten tijdens de besprekingen in de Groep burgerlijk recht te kennen gegeven. 24. Daarom geeft het voorzitterschap bij wijze van compromis ten eerste in overweging te bepalen dat deze verordening geen afbreuk doet aan de toepassing van internationale verdragen die betrekking hebben op aangelegenheden waarop deze verordening van toepassing is en waarbij een of meer lidstaten op het tijdstip van vaststelling van de verordening partij zijn. 682/5 cle/gra/hh 5

6 25. Ten tweede geeft het voorzitterschap in overweging te bepalen dat deze verordening, met betrekking tot aangelegenheden waarop zij van toepassing is en in zoverre in deze verordening is bepaald, moet prevaleren boven andere bepalingen in door de lidstaten gesloten bilaterale of multilaterale overeenkomsten of regelingen, in de betrekkingen tussen de lidstaten die partij zijn bij die overeenkomsten of regelingen. 26. Ten derde is het voorzitterschap van oordeel dat duidelijk moet worden gemaakt dat deze verordening voor de lidstaten geen beletsel vormt voor het onderhandelen over, het sluiten van, het toetreden tot, het wijzigen van en het toepassen van internationale overeenkomsten en regelingen met derde staten op het gebied van legalisatie of een soortgelijke formaliteit voor openbare documenten die onder deze verordening vallen, noch voor besluiten over toetredingen van nieuwe overeenkomstsluitende partijen bij deze overeenkomsten en regelingen. 27. Daarom stelt het voorzitterschap voor een specifieke overweging en in artikel 8 een specifiek lid toe te voegen ter verduidelijking van de situatie, met name met betrekking tot het Apostilleverdrag van 96 en het Verdrag van 968 inzake de diplomatieke en consulaire documenten. Om de lidstaten en de Commissie meer tijd te gunnen voor intern beraad over de beste manier om deze oplossing in te passen, wordt voorgesteld om na de zitting van de Raad op 2 en 3 maart de technische besprekingen op het niveau van de groep af te ronden. 28. Aangezien het de bedoeling is nu in de tekst van de verordening zelf de kwestie van de externe bevoegdheid van de Unie op het gebied van legalisatie of een soortgelijke formaliteit op het onder deze verordening vallende gebied op te lossen, is het voorzitterschap dan ook van mening dat deze oplossing de nodige waarborgen voor de lidstaten zou moeten bieden. Bijgevolg is het voorzitterschap van oordeel dat de noodzaak van een politieke verklaring in dit verband opnieuw moeten worden bezien. De dienovereenkomstige technische aanpassingen zijn doorgevoerd in de nieuwe versie van artikel 8, die door het voorzitterschap wordt voorgesteld in addendum. 682/5 cle/gra/hh 6

7 29. Als onderdeel van het algemene compromispakket en om tegemoet te komen aan de wensen van de lidstaten met betrekking tot dit punt, stelt het voorzitterschap evenwel als onderdeel van de partiële algemene oriëntatie voor tot juni 205 verder na te denken over de noodzaak om op het tijdstip van vaststelling van deze verordening een gezamenlijke politieke verklaring van de Raad en de Commissie af te leggen inzake de externe bevoegdheid in aangelegenheden die verband houden met legalisatie of soortgelijke formaliteit op het onder deze verordening vallende gebied. III. CONCLUSIE 30. De Raad (Justitie en Binnenlandse Zaken) van 2 en 3 maart 205 wordt verzocht bij wijze van algemene compromisoplossing: a) het eens te worden over een partiële algemene oriëntatie zoals vervat in addendum bij doc. 682/5 b) ermee in te stemmen dat de technische besprekingen over de nieuwe bepaling in artikel 8 en de bijbehorende overweging op groepsniveau na de zitting van de Raad moeten worden voortgezet; en c) ermee in te stemmen dat het beraad over de noodzaak van een gezamenlijke politieke verklaring van de Raad en de Commissie over de kwestie van de externe bevoegdheid van de Unie op het gebied van legalisatie of een soortgelijke formaliteit op het onder deze verordening vallende gebied moet worden voortgezet tot en met juni Voorts wordt de Raad verzocht ermee in te stemmen dat de besprekingen op technisch niveau moeten worden voortgezet met het oog op het bereiken van een algemene oriëntatie over de tekst van de verordening in juni 205. Indien de lidstaten het nog steeds nodig achten, moeten de belangrijkste elementen van een dergelijke verklaring worden overeengekomen voorafgaand aan een algemene oriëntatie over de tekst, die in juni 205 in de Raad (Justitie en Binnenlandse Zaken) moet worden overeengekomen. 682/5 cle/gra/hh 7

14956/15 ADD 1 mou/gra/mt 1 DG D 2A

14956/15 ADD 1 mou/gra/mt 1 DG D 2A Raad van de Europese Unie Brussel, 26 februari 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2013/0119 (COD) 14956/15 ADD 1 JUSTCIV 286 FREMP 291 CODEC 1654 ONTWERP-MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: Standpunt

Nadere informatie

15414/14 van/mak/sv 1 DG D 2A

15414/14 van/mak/sv 1 DG D 2A Raad van de Europese Unie Brussel, 20 november 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2012/0360 (COD) 15414/14 JUSTCIV 285 EJUSTICE 109 CODEC 2225 NOTA van: aan: het voorzitterschap het Comité van

Nadere informatie

9901/17 dau/dau/fb 1 DG D 2A

9901/17 dau/dau/fb 1 DG D 2A Raad van de Europese Unie Brussel, 1 juni 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0287 (COD) 9901/17 NOTA van: aan: het voorzitterschap Raad nr. vorig doc.: 9641/17 + ADD 1 Nr. Comdoc.: 15251/15

Nadere informatie

18475/11 las/gra/fb 1 DG H 2A

18475/11 las/gra/fb 1 DG H 2A RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 december 2011 (13.12) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2009/0157 (COD) 18475/11 JUSTCIV 356 CODEC 2397 NOTA van: het voorzitterschap aan: de Raad nr. vorig doc.:

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 6 maart 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 6 maart 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 6 maart 05 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 03/09 (COD) 68/5 ADD JUSTCIV 40 FREMP 36 CODEC 83 NOTA van: aan: het voorzitterschap de Raad nr. vorig doc.: 6599/5 JUSTCIV

Nadere informatie

15201/17 gar/oms/dp 1 DG D 2A

15201/17 gar/oms/dp 1 DG D 2A Raad van de Europese Unie Brussel, 30 november 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0359 (COD) 15201/17 NOTA van: aan: het voorzitterschap de Raad nr. vorig doc.: 9316/17 Nr. Comdoc.: 14875/16

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 24 mei 2018 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 24 mei 2018 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 24 mei 2018 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0359 (COD) 9236/18 NOTA van: aan: nr. vorig doc.: het voorzitterschap Raad 8830/18 + ADD1 Nr. Comdoc.: 14875/16

Nadere informatie

b) de mogelijkheden tot fraude te beperken (model in de vorm van een plastic kaart);

b) de mogelijkheden tot fraude te beperken (model in de vorm van een plastic kaart); Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 10 maart 2006 (14.03) (OR. en) 7192/06 Interinstitutioneel dossier: 2003/0252 (COD) LIMITE PUBLIC TRANS 63 CODEC 233 VERSLAG van: het voorzitterschap aan:

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 9 maart 2018 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 9 maart 2018 (OR. en) Conseil UE Raad van de Europese Unie Brussel, 9 maart 2018 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0399 (COD) 6932/18 LIMITE NOTA I/A-PUNT van: aan: het voorzitterschap INST 96 JUR 109 CODEC 343 JUSTCIV

Nadere informatie

9261/18 SMU/ev 1 DG D 2

9261/18 SMU/ev 1 DG D 2 Raad van de Europese Unie Brussel, 24 mei 2018 (OR. en) Interinstitutionele dossiers: 2015/0287 (COD) 2015/0288 (COD) 9261/18 JUSTCIV 122 CONSOM 152 DIGIT 105 AUDIO 40 DAPIX 155 DATAPROTECT 100 CODEC 833

Nadere informatie

14469/16 nuf/gra/mt 1 DG E 2A

14469/16 nuf/gra/mt 1 DG E 2A Raad van de Europese Unie Brussel, 21 november 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0277 (COD) 14469/16 AVIATION 231 CODEC 1668 RELEX 949 VERSLAG van: aan: het secretariaat-generaal van de Raad

Nadere informatie

8537/15 dau/pw/sm 1 DG G 3 A

8537/15 dau/pw/sm 1 DG G 3 A Raad van de Europese Unie Brussel, 19 mei 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2013/0246 (COD) 8537/15 NOTA van: aan: het secretariaat-generaal van de Raad CONSOM 74 MI 286 TOUR 5 JUSTCIV 95 CODEC

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 september 2005 (07.09) (OR. en) 11522/05 Interinstitutioneel dossier: 2005/0020 (COD) LIMITE

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 september 2005 (07.09) (OR. en) 11522/05 Interinstitutioneel dossier: 2005/0020 (COD) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 september 2005 (07.09) (OR. en) PUBLIC 11522/05 Interinstitutioneel dossier: 2005/0020 (COD) LIMITE JUSTCIV 150 CODEC 660 NOTA van: het voorzitterschap aan:

Nadere informatie

15730/14 ver/ons/hw 1 DG D 2C

15730/14 ver/ons/hw 1 DG D 2C Raad van de Europese Unie Brussel, 25 november 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2012/0010 (COD) 15730/14 DATAPROTECT 173 JAI 903 DAPIX 177 FREMP 213 COMIX 622 CODEC 2289 NOTA van: aan: Betreft:

Nadere informatie

7051/16 pro/ons/as 1 DGB 1 A

7051/16 pro/ons/as 1 DGB 1 A Raad van de Europese Unie Brussel, 23 maart 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0013 (NLE) 7051/16 AGRI 125 AGRIORG 15 NOTA I/A-PUNT van: aan: nr. vorig doc.: 15242/1/15 REV 1 Nr. Comdoc.:

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 10 maart 2017 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 10 maart 2017 (OR. en) Conseil UE Raad van de Europese Unie Brussel, 10 maart 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0406 (CNS) 7120/17 LIMITE PUBLIC FISC 62 ECOFIN 188 NOTA van: aan: het secretariaat-generaal van de

Nadere informatie

9332/15 ADD 2 dep/yen/mt 1 DG D 2A

9332/15 ADD 2 dep/yen/mt 1 DG D 2A Raad van de Europese Unie Brussel, 5 juni 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2013/0119 (COD) 9332/15 ADD 2 JUSTCIV 135 FREMP 121 CODEC 793 NOTA van: aan: het voorzitterschap Raad nr. vorig doc.:

Nadere informatie

6182/1/17 REV 1 ADD 1 eer/gra/cg 1 DRI

6182/1/17 REV 1 ADD 1 eer/gra/cg 1 DRI Raad van de Europese Unie Brussel, 25 april 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2012/0193 (COD) 6182/1/17 REV 1 ADD 1 MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: DROIPEN 16 JAI 105 GAF 7 FIN 103 CADREFIN 18

Nadere informatie

16435/14 jel/gra/hh 1 DG G 2B

16435/14 jel/gra/hh 1 DG G 2B Raad van de Europese Unie Brussel, 5 december 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2013/0400 (CNS) 16435/14 FISC 221 ECOFIN 1157 NOTA A-PUNT van: aan: het secretariaat-generaal van de Raad de Raad

Nadere informatie

15490/14 cle/gar/as 1 DG D 2B

15490/14 cle/gar/as 1 DG D 2B Raad van de Europese Unie Brussel, 17 november 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2013/0409 (COD) 15490/14 NOTA van: aan: het voorzitterschap Raad DROIPEN 129 COPEN 278 CODEC 2241 Nr. Comdoc.:

Nadere informatie

5130/3/15 REV 3 ADD 1 sm 1 DPG

5130/3/15 REV 3 ADD 1 sm 1 DPG Raad van de Europese Unie Brussel, 4 maart 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2013/0165 (COD) 5130/3/15 REV 3 ADD 1 ONTWERP-MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: ENT 8 MI 12 CODEC 23 PARLNAT 13 Standpunt

Nadere informatie

17217/2/10 REV 2 bar/lep/mv 1 DG I 1A

17217/2/10 REV 2 bar/lep/mv 1 DG I 1A RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 10 december 2010 (14.12) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2008/0241 (COD) 17217/2/10 REV 2 ENV 824 MI 510 CODEC 1413 NOTA - HERZIENE VERSIE van: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

9011/1/15 REV 1 jwe/van/sl 1 DG B 3A

9011/1/15 REV 1 jwe/van/sl 1 DG B 3A Raad van de Europese Unie Brussel, 11 juni 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2008/0140 (CNS) 9011/1/15 REV 1 VERSLAG van: aan: het voorzitterschap SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114

Nadere informatie

2. Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft op 22 mei 2013 advies uitgebracht over de voorgestelde insolventieverordening.

2. Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft op 22 mei 2013 advies uitgebracht over de voorgestelde insolventieverordening. Raad van de Europese Unie Brussel, 17 maart 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2012/0360 (COD) 16636/5/14 REV 5 ADD 1 MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: JUSTCIV 319 EJUSTICE 123 CODEC 2464 PARLNAT

Nadere informatie

***II ONTWERPAANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING

***II ONTWERPAANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING Europees Parlement 2014-2019 Commissie juridische zaken 2013/0119(COD) 17.3.2016 ***II ONTWERPAANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de

Nadere informatie

5865/17 gar/van/fb 1 DG G 3A

5865/17 gar/van/fb 1 DG G 3A Raad van de Europese Unie Brussel, 10 februari 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0014 (COD) 5865/17 ENT 29 MI 87 CODEC 140 NOTA van: aan: het voorzitterschap het Comité van permanente vertegenwoordigers/de

Nadere informatie

9317/17 pro/gra/sl 1 D 2A

9317/17 pro/gra/sl 1 D 2A Raad van de Europese Unie Brussel, 19 mei 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0190 (CNS) 9317/17 JUSTCIV 113 NOTA van: aan: het voorzitterschap nr. vorig doc.: WK 5263/17 Nr. Comdoc.: 10767/16

Nadere informatie

PUBLIC 9703/1/10 REV 1

PUBLIC 9703/1/10 REV 1 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 18 mei 2010 (19.05) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2009/0157 (COD) PUBLIC 9703/1/10 REV 1 LIMITE JUSTCIV 94 CODEC 425 NOTA van: het voorzitterschap

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 maart 2007 (13.04) (OR.en) ST 8028/07 Interinstitutioneel dossier: 2006/0135(CNS) LIMITE JUSTCIV 75

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 maart 2007 (13.04) (OR.en) ST 8028/07 Interinstitutioneel dossier: 2006/0135(CNS) LIMITE JUSTCIV 75 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 30 maart 2007 (13.04) (OR.en) PUBLIC ST 8028/07 Interinstitutioneel dossier: 2006/0135(CNS) LIMITE JUSTCIV 75 NOTA van: het voorzitterschap aan: het Coreper/de

Nadere informatie

PUBLIC LIMITENL RAADVAN DEEUROPESEUNIE. Brusel,3juni2014 (OR.en) 10284/14. Interinstitutioneeldosier: 2012/0360(COD)

PUBLIC LIMITENL RAADVAN DEEUROPESEUNIE. Brusel,3juni2014 (OR.en) 10284/14. Interinstitutioneeldosier: 2012/0360(COD) ConseilUE RAADVAN DEEUROPESEUNIE Brusel,3juni2014 (OR.en) Interinstitutioneeldosier: 2012/0360(COD) PUBLIC 10284/14 LIMITE JUSTCIV134 EJUSTICE54 CODEC1366 NOTA van: aan: nr.comv.: nr.vorigdoc.: Betreft:

Nadere informatie

13538/14 cle/rts/sv 1 DG D 2B

13538/14 cle/rts/sv 1 DG D 2B Raad van de Europese Unie Brussel, 30 september 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2013/0407 (COD) 13538/14 DROIPEN 112 COPEN 230 CODEC 1868 NOTA van: aan: het voorzitterschap het Comité van permanente

Nadere informatie

10049/19 mey/gra/fb 1 ECOMP.2.B

10049/19 mey/gra/fb 1 ECOMP.2.B Raad van de Europese Unie Brussel, 7 juni 2019 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2018/0196(COD) 10049/19 NOTA van: aan: het voorzitterschap FSTR 106 REGIO 142 FC 46 CADREFIN 267 RELEX 583 SOC 443 PECHE

Nadere informatie

14491/18 ons/gra/hh 1 TREE.2.B LIMITE NL

14491/18 ons/gra/hh 1 TREE.2.B LIMITE NL Raad van de Europese Unie Brussel, 23 november 2018 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0003(COD) 14491/18 LIMITE NOTA van: aan: nr. vorig doc.: 14268/18 Nr. Comdoc.: Betreft: het voorzitterschap

Nadere informatie

2. Voor de voorgestelde insolventierichtlijn geldt de gewone wetgevingsprocedure.

2. Voor de voorgestelde insolventierichtlijn geldt de gewone wetgevingsprocedure. Raad van de Europese Unie Brussel, 19 mei 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0359 (COD) 9316/17 NOTA van: aan: Nr. Comdoc.: 14875/16 Betreft: het voorzitterschap het Coreper / de Raad JUSTCIV

Nadere informatie

8977/15 gar/yen/hw 1 DG E 2B

8977/15 gar/yen/hw 1 DG E 2B Raad van de Europese Unie Brussel, 20 mei 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2012/0340 (COD) 8977/15 NOTA van: aan: het voorzitterschap de delegaties TELECOM 121 CONSOM 83 MI 321 CODEC 733 nr.

Nadere informatie

14957/15 ADD 1 nuf/van/hw 1 DGD 1C

14957/15 ADD 1 nuf/van/hw 1 DGD 1C Raad van de Europese Unie Brussel, 24 februari 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2013/0091 (COD) 14957/15 ADD 1 ENFOPOL 403 CSC 305 CODEC 1655 ONTWERP-MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: Standpunt

Nadere informatie

14708/16 eer/pau/sl 1 DGD 1B

14708/16 eer/pau/sl 1 DGD 1B Raad van de Europese Unie Brussel, 28 november 2016 (OR. en) Interinstitutionele dossiers: 2016/0133 (COD) 2016/0222 (COD) 2016/0223 (COD) 2016/0224 (COD) 2016/0225 (COD) 14708/16 ASILE 80 ASIM 157 RELEX

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 21 oktober 2011 (24.10) (OR. en) 15812/11 Interinstitutioneel dossier: 2011/0154 (COD)

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 21 oktober 2011 (24.10) (OR. en) 15812/11 Interinstitutioneel dossier: 2011/0154 (COD) RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 2 oktober 20 (24.0) (OR. en) 582/ Interinstitutioneel dossier: 20/054 (COD) DROIPE 2 COPE 282 CODEC 748 OTA van: aan: nr. Comv.: nr. vorig doc.: Betreft: het voorzitterschap

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 30.5.2016 COM(2016) 317 final 2016/0159 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vervanging van de lijsten van insolventieprocedures en

Nadere informatie

8338/1/15 REV 1 ass/pw/sm 1 CAB SG

8338/1/15 REV 1 ass/pw/sm 1 CAB SG Raad van de Europese Unie Brussel, 25 april 2016 (OR. en) 8338/1/15 REV 1 POLGEN 61 CODEC 604 PE 84 NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: de delegaties nr. vorig doc.: 5084/12 Betreft: Terminologie

Nadere informatie

6372/19 1 ECOMP. Raad van de Europese Unie. Brussel, 26 februari 2019 (OR. en) 6372/19 PV CONS 5 ECOFIN 161

6372/19 1 ECOMP. Raad van de Europese Unie. Brussel, 26 februari 2019 (OR. en) 6372/19 PV CONS 5 ECOFIN 161 Raad van de Europese Unie Brussel, 26 februari 2019 (OR. en) 6372/19 PV CONS 5 ECOFIN 161 ONTWERPNOTULEN RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Economische en Financiële Zaken) 12 februari 2019 6372/19 1 INHOUD Bladzijde

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT NL NL NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 7.1.2009 COM(2008)897 definitief 2006/0008 (COD) MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede

Nadere informatie

13395/2/01 REV 2 ADD 1 gys/hb/dm 1 DG I

13395/2/01 REV 2 ADD 1 gys/hb/dm 1 DG I RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 december 2001 (08.01) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2000/0227 (COD) 13395/2/01 REV 2 ADD 1 ENV 528 CODEC 1098 Betreft: Gemeenschappelijk standpunt van de Raad

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 september 2004 (22.09) (OR. en) 12294/04 Interinstitutioneel dossier: 2003/0252 (COD) LIMITE

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 september 2004 (22.09) (OR. en) 12294/04 Interinstitutioneel dossier: 2003/0252 (COD) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 september 2004 (22.09) (OR. en) 12294/04 Interinstitutioneel dossier: 2003/0252 (COD) LIMITE PUBLIC TRANS 282 CODEC 989 VERSLAG van: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 9 juli 2004 (14.07) (OR. en) 11091/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/001 (COD) LIMITE

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 9 juli 2004 (14.07) (OR. en) 11091/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/001 (COD) LIMITE Conseil UE RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 9 juli 2004 (4.07) (OR. en) PUBLIC 09/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/00 (COD) LIMITE JUSTCIV 99 COMPET 3 SOC 337 CODEC 874 OTA van: het voorzitterschap

Nadere informatie

1. Het Coreper heeft het ontwerp-besluit van de Raad op 1 december 2004 besproken aan de hand van document 15281/04 + COR 1.

1. Het Coreper heeft het ontwerp-besluit van de Raad op 1 december 2004 besproken aan de hand van document 15281/04 + COR 1. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, december 004 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 004/038 (CNS) 58//04 REV LIMITE COPEN 44 NOTA van: het voorzitterschap aan: de Raad nr. vorig doc.: 374/04 COPEN 8

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties het voortgangsverslag van het voorzitterschap inzake bovengenoemd onderwerp.

Hierbij gaat voor de delegaties het voortgangsverslag van het voorzitterschap inzake bovengenoemd onderwerp. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 16 november 2007 (19.11) (OR. en) 15277/07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0113 (COD) NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad CONSOM 130 JUSTCIV 307 CODEC 1269

Nadere informatie

10374/15 ADD 1 mou/dau/hh 1 DG G 3 B

10374/15 ADD 1 mou/dau/hh 1 DG G 3 B Raad van de Europese Unie Brussel, 28 oktober 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2013/0089 (COD) 10374/15 ADD 1 PI 43 CODEC 950 ONTWERP-MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: Standpunt van de Raad in

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 8 juni 2011 (14.06) (OR. en) 10641/11 Interinstitutioneel dossier: 2010/0380 (COD) SOC 437 CODEC 895

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 8 juni 2011 (14.06) (OR. en) 10641/11 Interinstitutioneel dossier: 2010/0380 (COD) SOC 437 CODEC 895 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 8 juni 2011 (14.06) (OR. en) 10641/11 Interinstitutioneel dossier: 2010/0380 (COD) SOC 437 CODEC 895 VERSLAG van: de Groep sociale vraagstukken aan: het Comité van permanente

Nadere informatie

7566/17 eer/gys/sl 1 DGG 3B

7566/17 eer/gys/sl 1 DGG 3B Raad van de Europese Unie Brussel, 23 maart 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0279 (COD) 7566/17 PI 33 CODEC 463 NOTA van: aan: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties nr. vorig

Nadere informatie

O TWERP-MOTIVERI G VA DE RAAD Betreft: Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake luchthavengelden

O TWERP-MOTIVERI G VA DE RAAD Betreft: Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake luchthavengelden RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 18 juni 2008 (20.06) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2007/0013 (COD) 8332/08 ADD 1 REV 1 AVIATIO 89 CODEC 455 O TWERP-MOTIVERI G VA DE RAAD Betreft: Voorstel voor

Nadere informatie

10067/17 pro/mak/ev 1 DG G 1C

10067/17 pro/mak/ev 1 DG G 1C Raad van de Europese Unie Brussel, 12 juni 2017 (OR. en) Interinstitutionele dossiers: 2015/0270 (COD) 2016/0360 (COD) 2016/0361 (COD) 2016/0362 (COD) 2016/0363 (COD) 2016/0364 (COD) 10067/17 EF 117 ECOFIN

Nadere informatie

De tekst zoals die er nu uitziet, staat in document 12932/99 CONSOM 70 ECOFIN 238 CODEC 684.

De tekst zoals die er nu uitziet, staat in document 12932/99 CONSOM 70 ECOFIN 238 CODEC 684. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 19 november 1999 (21.12) (OR. en) 12931/99 Interinstitutioneel dossier: 98/0245 (COD) LIMITE CONSOM 69 ECOFIN 237 CODEC 683 INLEIDENDE NOTA van: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

17019/11 lep/rts/rv 1 DG G 2B

17019/11 lep/rts/rv 1 DG G 2B RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 november 2011 (23.11) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2011/0152 (COD) 17019/11 SOC 1001 CODEC 2059 VERSLAG van: het voorzitterschap aan: het Comité van permanente

Nadere informatie

12756/1/16 REV 1 pro/van/ev 1 DG C 1

12756/1/16 REV 1 pro/van/ev 1 DG C 1 Raad van de Europese Unie Brussel, 12 oktober 2016 (OR. en) 12756/1/16 REV 1 COTRA 21 CDN 17 NOTA I/A-PUNT van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal van de Raad het Comité van permanente vertegenwoordigers/de

Nadere informatie

10729/4/16 REV 4 ADD 1 cle/mak/fb 1 DRI

10729/4/16 REV 4 ADD 1 cle/mak/fb 1 DRI Raad van de Europese Unie Brussel, 7 maart 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2012/0267 (COD) 10729/4/16 REV 4 ADD 1 MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: PHARM 44 SAN 285 MI 479 COMPET 403 CODEC 978

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 mei 2014 (27.05) (OR. en) 10139/14 Interinstitutioneel dossier: 2012/0011 (COD)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 mei 2014 (27.05) (OR. en) 10139/14 Interinstitutioneel dossier: 2012/0011 (COD) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 mei 2014 (27.05) (OR. en) 10139/14 Interinstitutioneel dossier: 2012/0011 (COD) DATAPROTECT 79 JAI 357 MI 450 DRS 71 DAPIX 68 FREMP 101 COMIX 276 CODEC 1346 NOTA van:

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 13967/03 LIMITE JUSTCIV 208 TRANS 275

PUBLIC. Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 13967/03 LIMITE JUSTCIV 208 TRANS 275 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) 13967/03 LIMITE PUBLIC JUSTCIV 208 TRANS 275 NOTA van: het voorzitterschap aan: het Comité burgerlijk recht (algemene vraagstukken)

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 8 april 2016 (OR. en) het Comité van permanente vertegenwoordigers/gemengd Comité

Raad van de Europese Unie Brussel, 8 april 2016 (OR. en) het Comité van permanente vertegenwoordigers/gemengd Comité Raad van de Europese Unie Brussel, 8 april 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0313 (COD) 7645/16 RESULTAAT BESPREKINGEN van: d.d.: 6 april 2016 Betreft: FRONT 160 MAR 109 CODEC 383 COMIX 262

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 11 maart 2010 (17.03) (OR. en) 6792/10. Interinstitutioneel dossier: 2009/0157 (COD) LIMITE

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 11 maart 2010 (17.03) (OR. en) 6792/10. Interinstitutioneel dossier: 2009/0157 (COD) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 maart 2010 (17.03) (OR. en) PUBLIC Interinstitutioneel dossier: 2009/0157 (COD) 6792/10 LIMITE JUSTCIV 34 CODEC 142 NOTA van: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 9.8.2017 COM(2017) 422 final 2017/0189 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vervanging van bijlage A bij Verordening (EU) 2015/848 betreffende

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 24 april 2009 (30.04) (OR. fr) 6094/1/09 REV 1 LIMITE JUSTCIV 32 CO SOM 21

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 24 april 2009 (30.04) (OR. fr) 6094/1/09 REV 1 LIMITE JUSTCIV 32 CO SOM 21 Conseil UE RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 24 april 2009 (30.04) (OR. fr) PUBLIC 6094//09 REV LIMITE JUSTCIV 32 CO SOM 2 OTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het Comité burgerlijk recht (overeenkomsten)

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Zittingsdocument. Standpunt van de Raad in eerste lezing

EUROPEES PARLEMENT. Zittingsdocument. Standpunt van de Raad in eerste lezing EUROPEES PARLEMENT 2014 Zittingsdocument 2019 C8-0129/2016 2013/0119(COD) NL 11/04/2016 Standpunt van de Raad in eerste lezing Standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van

Nadere informatie

14949/14 adw/zr/dp 1 DG G 2B

14949/14 adw/zr/dp 1 DG G 2B Raad van de Europese Unie Brussel, 31 oktober 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2013/0045 (CNS) 14949/14 FISC 181 ECOFIN 1001 VERSLAG van: aan: het voorzitterschap Raad nr. vorig doc.: 14576/14

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 24 november 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 24 november 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 24 november 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2013/0177 (E) 13777/15 JUSTCIV 256 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD tot

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 12 april 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2012/0011 (COD) 7805/16 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 11 april 2016 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: DATAPROTECT 26

Nadere informatie

10728/4/16 REV 4 ADD 1 cle/mak/ev 1 DRI

10728/4/16 REV 4 ADD 1 cle/mak/ev 1 DRI Raad van de Europese Unie Brussel, 7 maart 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2012/0266 (COD) 10728/4/16 REV 4 ADD 1 MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: PHARM 43 SAN 284 MI 478 COMPET 402 CODEC 977

Nadere informatie

7597/18 nuf/gra/fb 1 DRI

7597/18 nuf/gra/fb 1 DRI Raad van de Europese Unie Brussel, 12 april 2018 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0907 (APP) 7597/18 NOTA van: aan: PE 41 INST 134 FREMP 40 JUR 160 AG 4 het Comité van permanente vertegenwoordigers

Nadere informatie

- De ontwerp-verklaringen voor de notulen van de Raadszitting tijdens welke de verordening wordt aangenomen (bijlage II).

- De ontwerp-verklaringen voor de notulen van de Raadszitting tijdens welke de verordening wordt aangenomen (bijlage II). Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 28 mei 2010 (03.06) (OR. en) PUBLIC Interinstitutioneel dossier: 2009/0118 (CNS) 10189/10 ADD 1 LIMITE FISC 49 NOTA - ADDENDUM van: het voorzitterschap aan:

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 22 oktober 2004 (28.10) (OR. en) 13824/04 Interinstitutioneel dossier: 2003/0198 (COD)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 22 oktober 2004 (28.10) (OR. en) 13824/04 Interinstitutioneel dossier: 2003/0198 (COD) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 22 oktober 2004 (28.10) (OR. en) 13824/04 Interinstitutioneel dossier: 2003/0198 (COD) SIRIS 112 CODEC 1150 COMIX 638 NOTA I-PUNT van: het secretariaat-generaal aan:

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 11 oktober 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 11 oktober 2016 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 11 oktober 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0169 (E) 12326/16 JUSTCIV 237 COEST 226 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 1 maart 2013 (05.03) (OR. en) 6607/1/13 REV 1. Interinstitutioneel dossier: 2012/0011 (COD)

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 1 maart 2013 (05.03) (OR. en) 6607/1/13 REV 1. Interinstitutioneel dossier: 2012/0011 (COD) RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 1 maart 2013 (05.03) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2012/0011 (COD) 6607/1/13 REV 1 DATAPROTECT 18 JAI 125 MI 116 DRS 30 DAPIX 28 FREMP 13 COMIX 108 CODEC 359 OTA

Nadere informatie

Nota naar aanleiding van het verslag. 1. Inleiding

Nota naar aanleiding van het verslag. 1. Inleiding 34 803 Uitvoering van de Verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging

Nadere informatie

ZITTING OP MAANDAG 29 MEI 2017 (9.30 UUR)

ZITTING OP MAANDAG 29 MEI 2017 (9.30 UUR) Raad van de Europese Unie Brussel, 23 mei 2017 (OR. en) 9523/17 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: OJ CONS 31 COMPET 434 IND 133 RECH 204 ESPACE 27 3544e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Concurrentievermogen

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.12.2011 COM(2011) 911 definitief 2011/0447 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de verklaring van aanvaarding door de lidstaten, in het belang van de Europese

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 7 november 2008 (20.11) (OR. fr) 15306/08 LIMITE JUSTCIV 236 CO SOM 167

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 7 november 2008 (20.11) (OR. fr) 15306/08 LIMITE JUSTCIV 236 CO SOM 167 Conseil UE RAAD VA DE EUROPESE U IE PUBLIC Brussel, 7 november 2008 (20.11) (OR. fr) 15306/08 LIMITE JUSTCIV 236 CO SOM 167 OTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het Coreper / de Raad Ontwerp-verslag

Nadere informatie

9114/19 JVB/jvc/srl JAI.2

9114/19 JVB/jvc/srl JAI.2 Raad van de Europese Unie Brussel, 21 mei 2019 (OR. en) 9114/19 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: JAI 489 COPEN 199 CYBER 152 DROIPEN 78 JAIEX 74 ENFOPOL 228 DAPIX 176 EJUSTICE 62 MI

Nadere informatie

5933/4/15 REV 4 ADD 1 LAS/mt 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 LAS/mt 1 DPG Raad van de Europese Unie Brussel, 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC

Nadere informatie

9951/16 ADD 1 1 GIP 1B

9951/16 ADD 1 1 GIP 1B Raad van de Europese Unie Brussel, 23 juni 2016 (OR. en) 9951/16 ADD 1 ONTWERPNOTULEN Betreft: PV/CONS 32 TRANS 223 TELECOM 115 ENER 244 3472e zitting van de Raad van de Europese Unie (VERVOER, TELECOMMUNICATIE

Nadere informatie

MOTIVERING VAN DE RAAD

MOTIVERING VAN DE RAAD RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 april 2007 (17.04) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2006/0018 (COD) 5665/07 ADD 1 ENT 10 ENV 48 CODEC 71 MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: Gemeenschappelijk Standpunt

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 februari 2012 (OR. en) 5651/12 Interinstitutioneel dossier: 2010/0361 (NLE) LIMITE

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 februari 2012 (OR. en) 5651/12 Interinstitutioneel dossier: 2010/0361 (NLE) LIMITE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 februari 2012 (OR. en) 5651/12 Interinstitutioneel dossier: 2010/0361 (NLE) LIMITE AUDIO 6 MI 46 TELECOM 14 CATS 5 COJUR 4 OC 24 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 1 februari 2010 (OR. en) 5306/10 Interinstitutioneel dossier: 2009/0189 (NLE) JAI 35 COPEN 7

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 1 februari 2010 (OR. en) 5306/10 Interinstitutioneel dossier: 2009/0189 (NLE) JAI 35 COPEN 7 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 1 februari 2010 (OR. en) 5306/10 Interinstitutioneel dossier: 2009/0189 (E) JAI 35 COPEN 7 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD betreffende

Nadere informatie

15349/16 ASS/mt 1 DG D 2A

15349/16 ASS/mt 1 DG D 2A Raad van de Europese Unie Brussel, 8 december 2016 (OR. en) 15349/16 JUSTCIV 318 EJUSTICE 213 RESULTAAT BESPREKINGEN van: het secretariaat-generaal van de Raad d.d.: 8 december 2016 aan: de delegaties

Nadere informatie

11263/08 ADD 1 mak/gar/hd 1 DG I - 2 B

11263/08 ADD 1 mak/gar/hd 1 DG I - 2 B RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 13 oktober 2008 (21.10) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2007/0163 (COD) 11263/08 ADD 1 EDUC 173 MED 39 SOC 385 PECOS 16 CODEC 895 O TWERP-MOTIVERI G VA DE RAAD Betreft:

Nadere informatie

9271/17 rts/pau/sv 1 DG G 3A

9271/17 rts/pau/sv 1 DG G 3A Raad van de Europese Unie Brussel, 19 mei 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0014 (COD) 9271/17 ENT 128 MI 425 CODEC 830 NOTA van: aan: het voorzitterschap de Raad nr. vorig doc.: 8646/17

Nadere informatie

14795/05 ADD 1 gys/lep/dm 1 JUR

14795/05 ADD 1 gys/lep/dm 1 JUR RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 november 2005 (05.12) (OR. fr) Interinstitutioneel dossier: 2003/0165 (COD) 14795/05 ADD 1 CODEC 1064 DEEG 60 SAN 187 ADDENDUM BIJ NOTA I/A-PUNT van: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 24 mei 2012 (OR. en) 10369/12 Interinstitutioneel dossier: 2010/0390 (COD)

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 24 mei 2012 (OR. en) 10369/12 Interinstitutioneel dossier: 2010/0390 (COD) RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 24 mei 2012 (OR. en) 10369/12 Interinstitutioneel dossier: 2010/0390 (COD) ECOFI 436 RELEX 469 COEST 170 IS 46 CODEC 1426 I GEKOME DOCUME T van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU,

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT C6-0114/2007. Gemeenschappelijk standpunt. Zittingsdocument 2006/0018(COD) 24/04/2007

EUROPEES PARLEMENT C6-0114/2007. Gemeenschappelijk standpunt. Zittingsdocument 2006/0018(COD) 24/04/2007 EUROPEES PARLEMENT 2004 ««««««««««««Zittingsdocument 2009 C6-0114/2007 2006/0018(COD) 24/04/2007 Gemeenschappelijk standpunt Gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld op 19 april 2007 met het

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 8 februari 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 8 februari 2016 (OR. en) Conseil UE Raad van de Europese Unie Brussel, 8 februari 2016 (OR. en) Interinstitutionele dossiers: 2016/0010 (CNS) 2016/0011 (CNS) 5827/16 LIMITE PUBLIC FISC 14 ECOFIN 71 NOTA van: aan: Betreft: Voorzitterschap

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 21 april 2017 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 21 april 2017 (OR. en) Conseil UE Raad van de Europese Unie Brussel, 21 april 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0374 (CNS) 8076/17 LIMITE PUBLIC FISC 76 ECOFIN 272 NOTA van: aan: het secretariaat-generaal van de

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 17 oktober 2017 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 17 oktober 2017 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 7 oktober 207 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 204/0297 (E) 2629/7 PI 09 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting,

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 september 2001 (06.09) (OR. fr) 11580/01 Interinstitutioneel dossier: 2001/0186 (COD)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 september 2001 (06.09) (OR. fr) 11580/01 Interinstitutioneel dossier: 2001/0186 (COD) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 4 september 2001 (06.09) (OR. fr) 11580/01 Interinstitutioneel dossier: 2001/0186 (COD) ENT 175 EEE 60 SAN 99 CODEC 831 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Bernhard ZEPTER,

Nadere informatie

7482/1/19 REV 1 dep/sv 1 LIFE.1

7482/1/19 REV 1 dep/sv 1 LIFE.1 Raad van de Europese Unie Brussel, 15 maart 2019 (OR. en) Interinstitutionele dossiers: 2018/0216(COD) 2018/0217(COD) 2018/0218(COD) 7482/1/19 REV 1 AGRI 143 AGRILEG 56 AGRIFIN 21 AGRISTR 22 AGRIORG 18

Nadere informatie

13585/17 WST/sht/bb DGD 2

13585/17 WST/sht/bb DGD 2 Raad van de Europese Unie Brussel, 29 november 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0149 (E) 13585/17 JUSTCIV 249 SM 7 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD

Nadere informatie

10432/19 pro/gra/sp 1 TREE.2.A

10432/19 pro/gra/sp 1 TREE.2.A Raad van de Europese Unie Brussel, 5 juli 2019 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2019/0108(COD) 10432/19 TRANS 388 CODEC 1242 CH 35 NOTA I/A-PUNT van: aan: Nr. Comdoc.: 9362/19 Betreft: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 9 december 2002 (OR. en) 14052/2/02 REV 2 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2001/0046 (COD)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 9 december 2002 (OR. en) 14052/2/02 REV 2 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2001/0046 (COD) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 9 december 2002 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2001/0046 (COD) 14052/2/02 REV 2 ADD 1 ECO 336 UD 111 CODEC 1406 MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: Door de Raad op

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 29 november 2007 (04.12) (OR. en) 14449/07 JUSTCIV 281

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 29 november 2007 (04.12) (OR. en) 14449/07 JUSTCIV 281 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 november 2007 (04.12) (OR. en) 14449/07 JUSTCIV 281 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het Coreper/de Raad Resultaten van de Diplomatieke Conferentie te Den

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Zittingsdocument

EUROPEES PARLEMENT. Zittingsdocument EUROPEES PARLEMENT 2004 Zittingsdocument 2009 C6-0007/2005 2003/0198(COD) 13/01/2005 Gemeenschappelijk standpunt Gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld op 22 december 2004 met het oog op

Nadere informatie

5627/19 ons/gra/cg 1 LIFE.1

5627/19 ons/gra/cg 1 LIFE.1 Raad van de Europese Unie Brussel, 23 januari 2019 (OR. en) Interinstitutionele dossiers: 2018/0216(COD) 2018/0217(COD) 5627/19 AGRI 31 AGRILEG 13 AGRIFIN 3 AGRISTR 2 AGRIORG 4 CODEC 155 CADREFIN 33 NOTA

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 9 maart 2005 (14.03) (OR. en) 6989/05 Interinstitutioneel dossier: 2004/0242 (CNS) LIMITE SPG 9 WTO 55

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 9 maart 2005 (14.03) (OR. en) 6989/05 Interinstitutioneel dossier: 2004/0242 (CNS) LIMITE SPG 9 WTO 55 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 9 maart 2005 (14.03) (OR. en) PUBLIC 6989/05 Interinstitutioneel dossier: 2004/0242 (CNS) LIMITE SPG 9 WTO 55 VERSLAG van: de Groep stelsel van algemene preferenties

Nadere informatie