Tax. Eindejaarstips. meijburg.nl

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tax. Eindejaarstips. meijburg.nl"

Transcriptie

1 Tax Eindejaarstips 2012 meijburg.nl

2

3 Fiscale eindejaarstips voor ondernemend Nederland Het fiscale landschap blijft in beweging. Het afgelopen jaar is een aantal aanpassingen in de fiscale regelgeving doorgevoerd. Ook met ingang van 2013 verandert weer het e. In deze uitgave treft u een aantal tips aan op grond waarvan u mogelijkerwijs nog voor 1 januari 2013 actie zou moeten ondernemen. Het overzicht is lang niet uitputtend, maar eerder bedoeld als handvat om een gesprek met uw adviseur goed te kunnen voorbereiden. Verder worden enkele (voorgestelde) wijzigingen vanaf 2013 toegelicht. Wij benadrukken dat deze uitgave de stand van het wetgevingsproces per 9 november 2012 weergeeft.

4 1 Privé Boxhopping Persoonsgebonden aftrek Betalingsmoment Toerekening inkomensbestanddelen bij partners Fiscaal partnerschap Planning specifieke zorgkosten Planning scholingsuitgaven Planning giften Vervangen gewone giften door een periodieke gift Aftrek onderhoudskosten monumentenwoning Auto van de zaak Verklaring geen privégebruik auto Terbeschikkingstellingsregeling (box 1) Schenking aanmerkelijk belang (box 2) Aftrek lijfrente (jaarruimte en reserveringsruimte) Betaal tijdig uw lijfrentepremie! Extra vrijstelling in box 3? Verlies op durfkapitaal Verlaging grondslag box Voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting T-biljet Toeslagen Partnerschap en Successiewet Schenkingsvrijstelling Schenking onder schuldigerkenning Herbeoordeling testament/ huwelijksgoederenregime Huwelijkse voorwaarden met verrekenbeding Buitenlandse bronheffing op uitgekeerde dividenden Levensloopregeling 11 2 Ondernemingen Optimaal gebruikmaken van investeringsaftrekken Herinvesteringsreserve Bespreken balans Voorziening Willekeurige afschrijving Ingebruikname bedrijfsmiddelen in verband met willekeurige afschrijving Uitstellen desinvesteringen in verband met desinvesteringsbijtelling 14 2 Eindejaarstips 2012

5 2.8 Zeescheepvaartwinst, tonnagebelasting Afdrachtvermindering loonheffing Beoordelen pensioenrechten en VUT-rechten personeel (eventueel backservice) Geschenkenregeling loonbelasting Producten uit eigen bedrijf Spaarloonregeling Aanpassingen salarisadministratie per 1 januari Fiscaal voordelig belonen van werknemers Werkkostenregeling Samenhangende groep inhoudingsplichtigen Bestelauto s en uw personeel Keuze auto zakelijk of privé Doorbetaling werknemers Uitbreiding personeelsbestand Uitzending personeel Werkgeversheffing hoge lonen ( crisisheffing ) Laatste loonheffingsaangifte Laatste btw-aangifte Correcties op (eerdere) btw-aangiften Vergoeding kosten aan personeel en tenaamstelling factuur (btw) Factuurvereisten (btw) Termijn terugvragen buitenlandse btw (btw) Autokosten werknemers (btw) Debiteur betaalt u niet (btw) Btw-plicht commissarissen en leden raden van toezicht Bewaarplicht Subsidies Voorlopige aanslag Ontslagvergoeding 21 3 Ondernemer eenmanszaak, vof, cv en maatschap Begrip ondernemer Toetsing meewerkaftrek of arbeidsbeloning voor meewerkende partner Urencriterium voor zelfstandigenaftrek Man-vrouwfirma Verkoop onderneming, omzetting in bv of starten nieuwe onderneming Kleine-ondernemersregeling in de btw Middeling Startende ondernemer Verklaring arbeidsrelatie (VAR) Btw-keuzevermogen Voorkom verliesverdamping Bedrijfsopvolging 25 4 Bv en nv Aangaan fiscale eenheid Aanvragen fiscale eenheden die per 1 januari 2013 moeten ingaan Verbreken fiscale eenheid per 31 december Fictief salaris, fictieve rente en fictieve huur Lenen van uw bv (inclusief rekening-courant) Vordering op uw bv (inclusief rekening-courant) Borgstellingsprovisie bedingen bij bv Voorkom verliesverdamping Verliezen uit 2003 verdampen Pensioen voor uzelf, meewerkende echtgeno(o)t(e) en kinderen Hoge aftrekpost bv door inkoop pensioen VAR-dga Functionele valuta of de euro Heroverweging bv en nv Thin capitalization Transfer pricing (bv en nv) Verrekening houdsterverliezen Innovatiebox Deelnemingsvrijstelling Afwaarderen en/of prijsgeven van vorderingen Vrijgestelde beleggingsinstelling (vbi) 29 5 Belastingplan 2013 en overige fiscale ontwikkelingen Vennootschapsbelasting Loonheffing Inkomstenbelasting Overdrachtsbelasting Formeelrechtelijke wijzigingen Pensioenen Algemeen nut beogende instelling (ANBI) Verhuurderheffing Assurantiebelasting Elektronische registratie notariële akten Andere fiscale ontwikkelingen 37 Eindejaarstips

6

7 1 Privé niet van 1.1 Boxhopping Voorkom tijdelijke vermogensverschuivingen tussen box 3 (sparen en beleggen) en box 1 (werk en woning) en box 2 (aanmerkelijk belang). Een vermogensbestanddeel dat gedurende een periode van niet meer dan drie achtereenvolgende maanden deel uitmaakt van box 1 of 2 (en zowel daarvoor als daarna van box 3), wordt ook in box 3 in aanmerking genomen als in die periode een peildatum ligt voor box 3. Voor een periode van vier tot zes maanden geldt in eerste instantie hetzelfde, behalve wanneer u aannemelijk kunt maken dat u hebt gehandeld uit zakelijke overwegingen. 1.2 Persoonsgebonden aftrek De persoonsgebonden aftrek, waaronder giften, alimentatie, zorgkosten en scholingsuitgaven, komt in mindering op het inkomen in box 1. Een eventueel restant is aftrekbaar van het inkomen in box 3 (tarief 30%) en vervolgens van het inkomen in box 2 (tarief 25%). Stem uw inkomen en aftrek zo veel mogelijk op elkaar af. 1.3 Betalingsmoment Doet u aan het einde van het jaar nog betalingen, houd dan rekening met het betalingsmoment. Meestal geldt dat een betaling is gedaan op het moment waarop deze is bijgeschreven op de rekening van de ontvangende partij. Voor de inkomstenbelasting heeft de Hoge Raad echter uitgemaakt dat de betaling van aftrekbare bedragen heeft plaatsgevonden op de dag waarop de bank het bedrag heeft afgeschreven van de rekening van de belastingplichtige. Voor onder meer de resultaten uit overige werkzaamheden, waaronder ook de terbeschikkingstellingsregeling (zie onderdeel 1.13), geldt in beginsel het winstregime. Daarbij worden inkomsten en uitgaven toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Het moment van betaling speelt dan geen rol. 1.4 Toerekening inkomensbestanddelen bij partners Sommige (negatieve) inkomensbestanddelen mogen willekeurig worden toegerekend aan partners. De persoonsgebonden aftrek en de inkomsten uit de eigen woning zijn hiervan belangrijke voorbeelden. Stem dit af op de niet-overdraagbare inkomensbestanddelen, maar vergeet hierbij niet de nieuwe regels omtrent fiscaal partnerschap in ogenschouw te nemen (Zie onderdeel 1.5) 1.5 Fiscaal partnerschap 2012 Ongehuwd samenwonenden die allebei op hetzelfde woonadres in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) staan ingeschreven, zijn fiscale partners als aan een of meer van de volgende voorwaarden wordt voldaan: - Zij hebben een notarieel samenlevingscontract gesloten. - Zij hebben samen een kind. - Een van de partners heeft een kind en de ander heeft dit kind erkend. - Zij zijn aangemeld als partners voor een pensioenregeling. - Beide partners zijn eigenaar van de woning die het hoofdverblijf is. - Een minderjarig kind staat ook ingeschreven op hetzelfde woonadres en er kan geen zakelijke huurovereenkomst tussen de samenwonenden worden overlegd. - Zij waren vorig kalenderjaar al fiscaal partners. Eindejaarstips

8 1.6 Planning specifieke zorgkosten U kunt de persoonsgebonden uitgaven voor specifieke zorgkosten aftrekken voor zover die boven een bepaalde drempel uitkomen. De drempel is afhankelijk van het verzamelinkomen, voor toepassing van de persoonsgebonden aftrek. Onder specifieke zorgkosten vallen onder andere uitgaven voor genees- en heelkundige hulp, voorgeschreven medicijnen, hulpmiddelen (op brillen en contactlenzen na), voor extra gezinshulp en voor extra kosten van een op medisch voorschrift gehouden dieet. Onder hulpmiddel wordt begrepen aanpassingen, op medisch voorschrift, van de eigen woning. Uitgaven betaald in 2012 zijn in dat jaar aftrekbaar. 1.7 Planning scholingsuitgaven De persoonsgebonden uitgaven voor studie en opleiding met het oog op het verwerven van inkomen uit werk en woning kunt u aftrekken, voor zover deze in het kalenderjaar hoger zijn dan de vaste drempel van 500. Voor de scholingsuitgaven die zijn gedaan buiten de aan te geven maximale standaardstudieperiode van zestien kalenderkwartalen geldt een jaarlijks aftrekplafond van Uitgaven gedaan voor het volgen van een erkende EVC-procedure (EVC = elders verworven competentie) behoren ook tot de scholingsuitgaven. 1.8 Planning giften Giften aan door de Belastingdienst erkende algemeen nut beogende instellingen (ANBI s) of steunstichtingen SBBI kunt u aftrekken. De aftrek bedraagt maximaal 10% van het verzamelinkomen voor toepassing van de persoonsgebonden aftrek. Voor 2012 bedraagt de drempel 1% van het verzamelinkomen voor toepassing van de persoonsgebonden aftrek, met een minimum van 60. Stem uw giften af op de drempel en het maximum. Als u kosten maakt voor een ANBI, bijvoorbeeld in uw hoedanigheid als bestuurslid, en u kunt deze kosten declareren maar u hebt dat niet gedaan, dan kunt u deze kosten onder nadere voorwaarden aftrekken als gift aan de ANBI. Dit geldt ook als de ANBI niet in staat is de kosten te vergoeden, maar dat volgens maatschappelijke opvattingen wel behoort te doen. 1.9 Vervangen gewone giften door een periodieke gift De drempel en het maximum voor het aftrekken van giften gelden niet als de schenking aan de instelling de vorm heeft van een periodieke uitkering met een looptijd van ten minste vijf jaar. Dit moet zijn vastgelegd in een notariële akte. Ook moet de periodieke gift zijn gedaan aan een ANBI of een vereniging die aan bepaalde voorwaarden voldoet. 6 Eindejaarstips 2012

9 1.10 Aftrek onderhoudskosten monumentenwoning Als u in een monumentenwoning woont of bezit is nog 80% van de onderhoudskosten van de monumentenwoning aftrekbaar. De drempel om voor aftrek in aanmerking te komen is vervallen. De mogelijkheid tot aftrek van de eigenaarslasten en afschrijvingen is helemaal vervallen. Er is voor de jaren 2012 en 2013 een overgangsregeling getroffen voor onderhoudskosten waartoe voor 1 januari 2012 reeds onherroepelijke verplichtingen zijn aangegaan Auto van de zaak Als u geen bijtelling wilt voor het privégebruik van de aan u terbeschikkinggestelde auto van de zaak, moet uw kilometeradministratie op orde zijn. Desgewenst kunnen wij u een voorbeeld van een kilometeradministratie toezenden. Bij privégebruik van de auto voor 500 kilometer of minder per kalenderjaar blijft de bijtelling achterwege. Dit kan ook blijken uit een schriftelijke overeenkomst met uw werkgever waarin staat dat met de auto niet privé mag worden gereden, in combinatie met onder meer een betrouwbare controle op het autogebruik door de werkgever. Beoordeel samen met uw adviseur of, naast de overeenkomst met uw werkgever, de overige aanvullende bewijsmiddelen in acht zijn genomen. Is met uw werkgever afgesproken dat u bepaalde kosten zelf moet betalen, regel het dan zo dat u deze kosten betaalt aan uw werkgever. Alleen de kosten voor het privégebruik die u aan uw werkgever hebt betaald, komen in mindering op de bijtelling voor het privégebruik van de auto. De werkgever kan eventueel zelf de kosten die u bent verschuldigd voor privégebruik aan een derde betalen. Voor auto s met een zeer lage CO 2 -uitstoot bedraagt de bijtelling voor privégebruik ten minste 14% van de cataloguswaarde. Voor een tussencategorie auto s met een lage CO 2 -uitstoot geldt een tarief van ten minste 20% bijtelling in Voor de overige auto s geldt een bijtellingspercentage van ten minste 25%. Voor auto s die meer dan vijftien jaar geleden voor het eerst in gebruik zijn genomen geldt de waarde in het economische verkeer als grondslag, en een bijtellingspercentage van ten minste 35%. U kunt hier wellicht rekening mee houden als u op het punt staat een nieuwe (lease)auto uit te kiezen of aan te schaffen Verklaring geen privégebruik auto Als u op jaarbasis 500 of minder privékilometers rijdt met de aan u terbeschikkinggestelde auto van de werkgever, kunt u de Belastingdienst verzoeken een verklaring geen privégebruik af te geven. Na overlegging van deze verklaring aan uw werkgever, hoeft deze het voordeel van het privégebruik van de terbeschikkinggestelde auto niet tot uw loon te rekenen. Zodra u constateert dat u in het kalenderjaar meer dan 500 kilometers privé zult gaan rijden, doet u er verstandig aan dit direct te melden aan de Belastingdienst. Deze zal de verklaring geen privégebruik dan intrekken. Over de periode dat bij u door uw werkgever ten onrechte geen loonheffing is ingehouden over het voordeel van het privégebruik van de terbeschikkinggestelde auto, zal de Belastingdienst aan u (en niet aan uw werkgever) een naheffingsaanslag voor de loonheffing en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet opleggen (eventueel met boete en heffingsrente). Controleer uw kilometeradministratie op onvolkomenheden. Als u nalatig bent in het melden van Eindejaarstips

10 het hogere privégebruik zal dit, afhankelijk van het geval, van invloed zijn op de hoogte van de boete die de Belastingdienst aan u oplegt. De Belastingdienst stuurt een standaardbrief naar iedere werknemer die een verklaring geen privégebruik voor de auto van de zaak heeft aangevraagd. In deze brief vraagt de Belastingdienst om een onderbouwing van de verklaring dat met de auto van de zaak op jaarbasis minder dan 500 kilometers privé wordt gereden Terbeschikkingstellingsregeling (box 1) Als belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden wordt aangemerkt het ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen aan: de onderneming of werkzaamheid van een verbonden persoon; de eigen aanmerkelijkbelangvennootschap of de aanmerkelijkbelangvennootschap van een verbonden persoon. Ga na of een dergelijke relatie in 2012 bestaat of heeft bestaan. Denk daarbij ook aan rekening-courantverhoudingen, optierechten of het verhuren of ter beschikking stellen van een werkruimte in de eigen woning. Overleg met uw adviseur wat u eventueel moet doen Schenking aanmerkelijk belang (box 2) In de inkomstenbelasting kunt u bij schenking van een aanmerkelijk belang (in essentie 5% of meer van de aandelen, opties of winstbewijzen) in een vennootschap die een materiële onderneming drijft, gebruikmaken van een doorschuiffaciliteit. Ook zijn er voorwaarden verbonden aan de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten voor de schenk- en erfbelasting bij schenking of vererving van ondernemingsvermogen of een aanmerkelijk belang in een vennootschap die een materiële onderneming drijft, zie ook onderdeel Als u overweegt een aanmerkelijk belang te schenken, raadpleeg dan uw adviseur Aftrek lijfrente (jaarruimte en reserveringsruimte) Bij een pensioentekort kunt u de zogenoemde jaarruimte benutten tot in totaal maximaal voor een lijfrentepremieaftrek. Daarnaast bestaat onder voorwaarden de mogelijkheid om de in het verleden niet-benutte aftrekruimte alsnog te gebruiken tot maximaal ( voor 55-plussers) door middel van de zogenoemde reserveringsruimte. Stel met uw adviseur de maximaal aftrekbare premie vast (zie onderdeel 1.16) Betaal tijdig uw lijfrentepremie! Premies die u in de aangifte 2012 wilt aftrekken moeten in 2012 daadwerkelijk betaald te zijn. Let op: als u de betaalde lijfrentepremie geheel of gedeeltelijk niet kunt aftrekken, kan dubbele heffing optreden. Dit gebeurt voor zover u meer dan niet-aftrekbare premie heeft per jaar. Bespreek met uw adviseur of dit bij u het geval is en bekijk wat hiervan de consequenties zijn. 8 Eindejaarstips 2012

11 1.17 Extra vrijstelling in box 3? U kunt een extra vrijstelling in box 3 creëren door (een deel van) uw vermogen te beleggen in groenfondsen. Als u een fiscale partner hebt, kan de vrijstelling voor groene beleggingen oplopen tot maximaal Daarnaast ontvangt u voor groene beleggingen een extra heffingskorting die bij partners kan oplopen tot maximaal Verlies op durfkapitaal Hebt u voor 1 januari 2011 een lening verstrekt aan een beginnende ondernemer (een zogenoemde tante-agaathlening) en is deze vordering niet meer voor verwezenlijking vatbaar? Dan is zij aftrekbaar op de kwijtscheldingsdatum of, als deze later ligt, op de dagtekening van de beschikking van de Belastingdienst waarbij de oninbaarheid wordt vastgesteld. Per beginnende ondernemer geldt een maximaal aftrekbaar bedrag van Verlaging grondslag box 3 U betaalt minder belasting als de grondslag van box 3 lager is. Dit kunt u beïnvloeden door bijvoorbeeld uw belastingschulden te betalen voor 1 januari van het nieuwe jaar. U kunt ook denken aan een schenking aan uw (klein)kinderen of de aankoop (en betaling!) van een consumptiegoed (zoals een auto, schilderij of boot) voor het einde van het jaar Voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting U kunt om een voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting 2013 vragen als aannemelijk is dat de ingehouden loonbelasting hoger zal zijn dan de uiteindelijk verschuldigde inkomstenbelasting. Dit kan het geval zijn als u in 2013 aftrekposten zult hebben zoals (hypotheek)rente in verband met de eigen woning, uitgaven voor inkomensvoorzieningen (onder andere lijfrentepremies), persoonsgebonden aftrek (onder andere alimentatie) en verliezen uit werk en woning uit voorgaande jaren T-biljet T-biljetten kunnen over de jaren tot en met 2009 worden ingediend en moeten binnen vijf jaar na afloop van het kalenderjaar zijn ingediend. De termijn voor indiening van het T-biljet 2007 eindigt dus op 31 december De teruggaafgrens 2012 bedraagt Toeslagen Onder omstandigheden kunt u van de overheid een bijdrage ontvangen in de kosten van kinderopvang, huur en premie van een zorgverzekering. Deze toeslagen vraagt u aan bij de Belastingdienst. De eerste maandelijkse betaling ontvangt u in de regel twaalf weken nadat de Belastingdienst uw aanvraag heeft ontvangen. Voorwaarde hierbij is dat u de aanvraag volledig en correct hebt ingevuld. Toeslagen over 2012 kunt u nog aanvragen tot 1 september Als u over 2012 een toeslag ontvangt, zult u in principe over 2013 automatisch ook een toeslag ontvangen. Eindejaarstips

12 1.23 Partnerschap en Successiewet De Successiewet kent een hoge vrijstelling en een relatief laag tarief voor de verkrijging van vermogen door schenking of overlijden van de echtgenoot of echtgenote. Ook samenwoners kunnen gebruikmaken van deze hoge vrijstelling en dit relatief lage tarief, mits zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. Informeer tijdig naar de mogelijkheden en de gevolgen bij uw adviseur Schenkingsvrijstelling In 2012 zijn schenkingen door ouders aan kinderen tot de volgende bedragen vrijgesteld van schenkbelasting: Kind Kind tussen 18 en 35 jaar (eenmalig) naar keuze: ter vrije besteding; of voor aankoop woning of voor een studie; of voor aankoop woning, indien voor 2010 de verhoogde vrijstelling is geschonken Voor de eenmalige verhoogde vrijstelling komt het kind in aanmerking mits daarop een beroep wordt gedaan in de aangifte schenkbelasting (en u nog niet eerder een beroep op deze vrijstelling hebt gedaan). Indien kind niet maar zijn partner wel aan voorwaarden voldoet kunt u als (schoon)ouders wellicht ook gebruik maken van de verhoogde vrijstelling. U moet deze aangifte indienen voor 1 maart Schenking onder schuldigerkenning De schuldigerkenning uit vrijgevigheid is een wijze van vermogensoverheveling waarbij de schenker niet de beschikkingsmacht over het vermogen verliest en waarbij toch een successierechtelijk voordeel wordt behaald. Deze schuldigerkenning is een vermogensbestanddeel van box 3. Over de schuld moet jaarlijks daadwerkelijk een rente van 6% worden betaald. Gebeurt dat niet, dan wordt de schuld aan de kinderen niet gezien als een schuld van de nalatenschap, zodat geen erfbelasting wordt bespaard. Let op: voor schenkingen onder schuldigerkenning verlangt de Belastingdienst een notariële akte Herbeoordeling testament/huwelijksgoederenregime Het kan, ook fiscaal, nuttig zijn uw testament en/of huwelijksgoederenregime dit jaar nog eens kritisch te (laten) bekijken. Dit is vooral van belang vanwege de ingrijpende wijziging van de Successiewet en de aanmerkelijkbelangregeling met ingang van 1 januari 2010, of bij veranderingen in uw persoonlijke omstandigheden Huwelijkse voorwaarden met verrekenbeding In veel huwelijkse voorwaarden waarin een verrekenbeding is opgenomen, is bepaald dat jaarlijks een verrekening moet plaatsvinden. Als dit niet gebeurt, kan tussen de echtgenoten een schuldvorderingverhouding ontstaan, zelfs als is opgenomen dat de mogelijkheid tot verrekenen na een bepaalde termijn vervalt. Het niet verrekenen kan ongewenste financiële gevolgen hebben. Als u (nog) niet hebt verrekend, is het aan te raden uw financiële positie op dit punt te (laten) beoordelen. 10 Eindejaarstips 2012

13 1.28 Buitenlandse bronheffing op uitgekeerde dividenden Ontvangt u dividend van buitenlandse ondernemingen, dan zal in de regel buitenlandse dividendbelasting worden ingehouden. In bepaalde gevallen kan deze worden teruggevorderd. Let in dit verband op verjaring van een eventueel vorderingsrecht. Dit kan per land verschillen. Neem hierover contact op met uw bank of adviseur Levensloopregeling De levensloopregeling is per 1 januari 2012 niet meer beschikbaar voor nieuwe deelnemers. De levensloopregeling wordt vanaf 2012 nog opengehouden voor deelnemers die op 31 december 2011 een saldo op hun levensloopregeling hebben staan. Deelnemers met een saldo minder dan kunnen in 2012 en 2013 niet meer bijstorten, overige deelnemers kunnen dat wel. Bij de inleg wordt geen levensloopverlofkorting meer opgebouwd. Praat met uw adviseur over uw toekomstplannen. Eindejaarstips

14 2 Ondernemingen niet van 2.1 Optimaal gebruikmaken van investeringsaftrekken Beoordeel of het wenselijk is te wachten met investeringen tot na 1 januari Als tijdstip van investering geldt het moment waarop u de verplichtingen tot aanschaf of verbetering van het bedrijfsmiddel aangaat. Zie ook publicaties/overige-publicaties/pages/promemorie2012.aspx, waar u een handige KPMG-publicatie (Pro Memorie 2012) vindt die kan helpen bij het nemen van uw ondernemingsbeslissingen. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek Als u in 2012 investeert voor een bedrag van of minder, komt u in aanmerking voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (Zie tabel). Bij samenwerkings - verbanden worden de investeringen samengeteld voor toepassing van de aftrek per ondernemer. Investeringsbedrag Investeringsaftrek Meer dan Maar niet meer dan EUR EUR EUR/% % EUR EUR minus 7,56% van het investeringsbedrag boven EUR Energie-investeringsaftrek Deze aftrek bedraagt 41,5% van het bedrag van de energie-investeringen als dat meer dan bedraagt. Op jaarbasis wordt per belastingplichtige ten hoogste een bedrag van aan energie-investeringen in aanmerking genomen. Bij samenwerkingsverbanden wordt dit maximum naar ieders aandeel toegepast op de afzonderlijke ondernemers. Milieu-investeringsaftrek Voor deze aftrek geldt geen investeringsplafond. De aftrek bedraagt, afhankelijk van de categorie waarin de investering wordt ingedeeld, 13,5%, 27% of 36% van het bedrag van de milieu-investeringen. 2.2 Herinvesteringsreserve Bij vervreemding van een bedrijfsmiddel kan de vervreemdingswinst buiten de belastingheffing blijven door deze winst te reserveren in een herinvesteringsreserve. Voorwaarde is dat u een voornemen tot herinvestering hebt en dat deze herinvestering ook binnen drie jaar na het jaar van reserveren plaatsvindt. Ga na of dit jaar een herinvesteringstermijn verloopt en of tijdige herinvestering nog mogelijk is. Onder bepaalde bijzondere omstandigheden kan de herinvesteringstermijn worden verlengd. 12 Eindejaarstips 2012

15 2.3 Bespreken balans Het is wenselijk om voor het afsluiten van het boekjaar de balans en de winsten verliesrekening in grote lijnen te bespreken met uw accountant en/of belastingadviseur. Voorzieningen en waardering van balansposten kunnen dan aan de orde komen. Op het gebied van de afschrijvingen is fiscaal een aantal beperkingen opgelegd. Zo zijn voor onroerende zaken de aard van het gebruik, de vaststelling van de WOZwaarde en de invloed van de zogenoemde werktuigenvrijstelling bepalende factoren voor de hoogte van de fiscale afschrijving. Wij raden u sterk aan de WOZ-beschikking kritisch te beoordelen, al dan niet samen met uw adviseur. Ondanks de fiscale afschrijvingsbeperkingen blijft afwaardering tot lagere bedrijfswaarde van een bedrijfsmiddel mogelijk. 2.4 Voorziening Wilt u winst uitstellen? Kijk dan of u nog een voorziening kunt vormen. Daarvoor is al voldoende dat de toekomstige uitgaven hun oorsprong vinden in feiten en omstandigheden die zich hebben voorgedaan voor de balansdatum, en dat een redelijke mate van zekerheid bestaat dat de uitgaven in de toekomst worden gedaan. Verder geldt dat de toekomstige uitgaven ook moeten kunnen worden toegerekend aan de periode voorafgaande aan de balansdatum. Voorzieningen zijn mogelijk voor bijvoorbeeld een reorganisatie, onderhoud, saneringskosten, het verlenen van garantie op producten of jubileumuitgaven voor het personeel. 2.5 Willekeurige afschrijving Ga na of u optimaal gebruikmaakt van willekeurige afschrijvingen. Denk hierbij onder andere aan: VAMIL (op milieu-investeringen); investeringen door bepaalde groepen (startende ondernemers en ondernemingen die zeeschepen exploiteren). Gezien de fiscale afschrijvingsbeperkingen die zijn ingevoerd, kan het extra interessant zijn de fiscale faciliteiten van de willekeurige afschrijving optimaal te benutten. 2.6 Ingebruikname bedrijfsmiddelen in verband met willekeurige afschrijving Als tijdelijke crisismaatregel kunnen bepaalde investeringen, die in 2010 en 2011 zijn gedaan, onder voorwaarden willekeurig worden afgeschreven. Hiervoor geldt een maximum van 50% in het jaar waarin de verplichting is aangegaan of de voortbrengingskosten zijn gemaakt. Deze bedrijfsmiddelen moeten dan wel voor 1 januari 2013, respectievelijk 1 januari 2014 in gebruik zijn genomen. Uitgesloten van de regeling zijn onder andere gebouwen, immateriële activa en niet-tijdelijk aan derden terbeschikkinggestelde bedrijfsmiddelen. Eindejaarstips

16 2.7 Uitstellen desinvesteringen in verband met desinvesteringsbijtelling Voor bedrijfsmiddelen waarvoor u bij aanschaf een investeringsaftrek (kleinschaligheid, energie of milieu) hebt genoten, geldt een desinvesteringsbijtelling als u deze bedrijfsmiddelen verkoopt binnen vijf jaar na aanvang van het kalenderjaar waarin de aftrek plaatsvond. De desinvesteringsbijtelling geldt ook als u iets doet wat gelijk te stellen is met verkoop. Om zo n bijtelling te voorkomen, is het in bepaalde gevallen beter niet in 2012 te desinvesteren maar pas in Zeescheepvaartwinst, tonnagebelasting Als u in 2012 voor het eerst zeescheepvaartwinst geniet en u wilt gebruikmaken van de belastingheffing op tonnagegrondslag, moet u daartoe in 2012 een verzoek indienen per onderneming. U moet daar dus niet mee wachten tot de aangifte over Afdrachtvermindering loonheffing Ga na of u in 2012 optimaal gebruik hebt gemaakt van de diverse afdrachtverminderingen in de loonbelasting/premies volksverzekeringen. Denk hierbij onder andere aan: werknemers die onderwijs, stages of een EVC-procedure volgen of die zijn aangesteld als assistent in opleiding (aio), promovendus of onderzoeker in opleiding (oio); zeevarende werknemers op een schip onder de Nederlandse vlag dat grotendeels op zee wordt geëxploiteerd in het internationale verkeer en bij sleep-, hulpverlenings- of baggerwerkzaamheden; werknemers die gekwalificeerd speur- en ontwikkelingswerk verrichten (WBSO; ook in andere EU-landen) Beoordelen pensioenrechten en VUT-rechten personeel (eventueel backservice) Op pensioengebied hebben zich in het verleden ingrijpende wetswijzigingen voorgedaan. Ouderdomspensioenregelingen, overbruggingspensioenregelingen, VUTregelingen en prepensioenregelingen moeten voldoen aan de eisen van de Wet VUT/ prepensioen en introductie levensloopregeling en aan de Pensioenwet. Toekennen of verhogen van pensioenrechten ten behoeve van werknemers kan leiden tot een backservicelast die nog ten laste kan komen van de fiscale winst in In het kader van het beheersbaar houden van de pensioenkosten kunt u ook overwegen een eind- of middelloonregeling om te zetten naar een beschikbare premieregeling. Stem met uw adviseur af of uw pensioenregeling hiervoor nog (fiscale) ruimte biedt Geschenkenregeling loonbelasting Indien u als werkgever de werkkostenregeling nog niet toepast en u uw werknemers fiscaal gefaciliteerd een geschenk in natura wilt geven, kunt u dit doen tot een bedrag van 70 per kalenderjaar. Hierover moet u als werkgever 20% eindheffing toepassen. Is de waarde hoger dan 70, dan mag over het meerdere ook eindheffing worden toegepast, mits het totaal van alle verstrekkingen op jaarbasis een bedrag van 272 niet te boven gaat en het per verstrekking niet meer is dan 136. Hierover moet u als werkgever het tabeltarief als eindheffing toepassen. Ook kunt u tot een bedrag van 200 per maand per werknemer gebruikmaken van eindheffing voor bovenmatige 14 Eindejaarstips 2012

17 verstrekkingen. Indien u als werkgever de werkkostenregeling wel al toepast, kunt u de waarde van de geschenken in natura als eindheffingsloon onderbrengen in de vrije ruimte van 1,4% (2012; 1,5% in 2013) of belasten als loon van de werknemer. Raadpleeg uw adviseur (zie ook onderdeel 2.16) Producten uit eigen bedrijf Indien u als werkgever de werkkostenregeling nog niet toepast, kunt u ten aanzien van branche-eigen producten van u of van een verbonden vennootschap 20% van de waarde in het economisch verkeer van die producten vrij aan de werknemer verstrekken of vergoeden tot een maximum van 500 per persoon per kalenderjaar. Onder de werkkostenregeling is het voordeel bij een korting of vergoeding bij de aankoop van branche-eigen producten loon van de werknemer. Het voordeel bij producten uit eigen bedrijf is de prijs die de werkgever klanten in rekening brengt, verminderd met de eigen bijdrage van de werknemer. Het voordeel kan als eindheffingsbestanddeel worden aangewezen, waarbij het bedrag van de verleende korting ten laste van de vrije ruimte van 1,4% (2012) van de fiscale loonsom zal komen. Voor zover de vrije ruimte van 1,4% wordt overschreden bent u een aanvullende heffing van 80% verschuldigd over het meerdere (zie ook onderdeel 2.16) Spaarloonregeling De spaarloonregeling is per 1 januari 2012 afgeschaft. Dit betekent dat het opgebouwde spaarloon met ingang van 1 januari 2012 vrij op te nemen is. U kunt ervoor kiezen het tegoed op de spaarloonrekening te laten staan en gebruik te blijven maken van de vrijstelling in box 3. Elk jaar valt dan een deel van het spaartegoed vrij. Daarop is dan niet langer de vrijstelling van box 3 van toepassing. Voor het deel van het spaarloon dat op de spaarloonrekening blijft staan met uitzondering van het vrijgevallen tegoed blijft de vrijstelling van box 3 gelden tot 1 januari Aanpassingen salarisadministratie per 1 januari 2013 Net als elk jaar moet u voor de eerste salarisrun van januari 2013 een aantal zaken aanpassen: reis- en autokostenvergoedingen, inhoudingen spaarregelingen en overige inhoudingen, forfaits, enz. (zie ook onderdeel 2.16) 2.15 Fiscaal voordelig belonen van werknemers Denk bij incentives aan personeel bijvoorbeeld eens aan: een onbelaste vergoeding of verstrekking van een mobiele telefoon (smartphone/ BlackBerry), internet, e.d. als het zakelijk gebruik meer dan 10% is (en dat is al snel het geval); een onbelaste vergoeding voor maaltijden met een meer dan bijkomstig zakelijk karakter (overwerk, koopavonden, uit eten met cliënten, maaltijden tijdens cursussen en zakenreizen); een personeelsfeest of personeelsreis. Deze vrijstelling geldt niet als een dga en zijn partner de enige werknemers zijn; een onbelaste verstrekking of vergoeding van een openbaarvervoerkaart die mede wordt gebruikt voor zakelijke reizen en/of woon-werkverkeer; een abonnement voor bedrijfsfitness buiten werktijd. Deze vrijstelling geldt niet als een dga en zijn partner de enige werknemers zijn; Eindejaarstips

18 bij dreigende verkeershinder tijdens woon-werkverkeer door wegwerkzaamheden gedurende 24 maanden, naast een onbelaste reiskostenvergoeding, onder voorwaarden onbelast een openbaarvervoerpas vergoeden of verstrekken (voor zover de werkkostenregeling nog niet wordt toegepast); een onbelaste vergoeding of verstrekking bij schade aan of verlies van persoonlijke zaken van de werknemer. De schade of het verlies moet zijn ontstaan door een bijzondere gebeurtenis die samenhangt met de dienstbetrekking; een onbelaste bijdrage aan de personeelsvereniging en aan de lief-en-leedpot of vergoedingen van de desbetreffende contributies aan uw werknemers (voor zover de werkkostenregeling nog niet wordt toegepast). Dit geldt ook voor contributies betaald aan beroepsverenigingen of vakbond. Deze vrijstelling geldt niet als een dga en zijn partner de enige werknemers zijn. Mocht u van plan zijn de werknemers fiscaal gunstig te willen belonen, dan kunt u uiteraard contact opnemen met uw adviseur over de mogelijkheden (zie ook onderdeel 2.16) 2.16 Werkkostenregeling Met ingang van 1 januari 2014 moet u de werkkostenregeling toepassen. De bestaande regels voor vrije vergoedingen en verstrekkingen komen daarmee te vervallen. Er geldt nu een overgangsregeling waarbinnen u kunt overgaan naar de nieuwe werkkostenregeling. Neem contact op met uw adviseur wat de gevolgen van de nieuwe werkkostenregeling zijn voor uw organisatie. Daarnaast kan het moment van invoering van de werkkostenregeling voor uw bedrijf nog voordelig uitpakken Samenhangende groep inhoudingsplichtigen Voor inhoudingsplichtigen is het mogelijk zich aan te laten wijzen als samenhangende groep inhoudingsplichtigen (sgi). Voordeel hiervan is dat (bijvoorbeeld binnen concern) werknemers kunnen worden verplaatst zonder nieuwe vaststelling van de identiteit, zonder nieuwe opgaaf gegevens loonheffingen en zonder gevolgen voor de 30%-regeling. De desbetreffende inhoudingsplichtigen kunnen in één bedrag de loonheffingen betalen, maar moeten wel zelf aangifte doen Bestelauto s en uw personeel Voor personeel dat bestelauto s ook gebruikt voor privéritten geldt een fiscale bijtelling in de loonbelasting volgens het autokostenforfait. De bijtelling bedraagt maximaal 25% van de cataloguswaarde (inclusief btw en bpm) voor bestelauto s tot en met vijftien jaar oud. Om bijtelling te voorkomen, kunnen werknemer en werkgever overeenkomen dat de werknemer de bestelauto niet privé mag gebruiken. De werkgever moet het autogebruik controleren. Met ingang van 1 januari 2012 is het mogelijk dat de werknemer via de werkgever een Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto afgeeft aan de Belastingdienst. De werknemer hoeft geen kilometeradministratie bij te houden. Privéritten zijn in geheel niet toegestaan met uitzondering van woon-werkverkeer. Als sprake is van doorlopend afwisselend gebruik en het privégebruik valt niet per werknemer vast te stellen, dan kan de eindheffingsregeling worden toegepast. 16 Eindejaarstips 2012

19 Bespreek met uw adviseur welke afspraken u het beste kunt maken met uw personeel Keuze auto zakelijk of privé Als u een auto zowel zakelijk als privé gebruikt, kunt u er onder omstandigheden voor kiezen de auto als privé- of als ondernemingsvermogen aan te merken. Deze etiketteringskeuze moet voor de inkomstenbelasting en de omzetbelasting afzonderlijk worden gemaakt. Bij deze keuze moet rekening worden gehouden met factoren als privébijtelling, aftrek van omzetbelasting, correctie omzetbelasting wegens privégebruik, gereden kilometers, brandstof en verzekeringen. Uw adviseur kan u helpen bij het maken van uw keuze Doorbetaling werknemers Een werkgever moet twee jaar lang het loon doorbetalen van zieke werknemers (minimaal 70% gedurende twee jaar). Neem uw personeelsbestand door om het (risico op) ziekteverzuim goed in kaart te brengen. Wellicht is aanpassing van de aanpak van het ziekteverzuim binnen uw onderneming gewenst en zijn andere of betere vastleggingen in het personeelsdossier noodzakelijk Uitbreiding personeelsbestand Denk bij het aannemen van uit het buitenland afkomstig personeel ook aan de zogenoemde 30%-regeling. Hierdoor kan een deel van de arbeidsvergoeding effectief buiten de heffing van de loon- en inkomstenbelasting blijven. Raadpleeg hierover uw adviseur Uitzending personeel Als een personeelslid is uitgezonden binnen Europa, kan het voorkomen dat deze werknemer in twee landen is verzekerd voor de sociale verzekeringen. Door middel van een A1-verklaring (voorheen: E-101-verklaring) kunt u de dubbele verzekeringsplicht voorkomen. De verklaring moet voor de uitzending worden aangevraagd en periodiek, afhankelijk van de uitzendperiode, worden verlengd Werkgeversheffing hoge lonen ( crisisheffing ) Werkgevers moeten in 2013 een eenmalige crisisheffing van 16% betalen over het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking (inclusief eenmalige beloningen, zoals een bonus) dat zij in 2012 aan een werknemer betalen, voor zover dat loon op jaarbasis hoger is dan De crisisheffing moet bij de loonbelastingaangifte over de maand maart 2013 worden aangegeven en afgedragen. Als dit bij u als werkgever speelt, is wellicht vorming van een voorziening hiervoor mogelijk in Raadpleeg hierover uw adviseur Laatste loonheffingsaangifte 2012 Ga na of alle betalingen gedaan aan het personeel op een juiste wijze zijn verloond. Denk hierbij ook aan de forfaitaire bijtellingen voor de bestelauto en de personenauto, en andere gunstige beloningsvormen. Eindejaarstips

20 2.25 Laatste btw-aangifte 2012 In deze aangifte moet worden opgenomen: correctie btw privégebruik auto (zowel voor de ondernemer als voor zijn personeel); correctie btw privégebruik gas, water, elektriciteit en warmte; correctie btw voor gebruik door ondernemer van tot het bedrijf behorende goederen voor andere dan bedrijfsdoeleinden (onder andere privégebruik, bijvoorbeeld bedrijfsmiddelen die de ondernemer zowel zakelijk als privé gebruikt, zie ook onderdeel 3.10); correctie btw voor verrichten van diensten door de ondernemer voor andere dan bedrijfsdoeleinden (onder andere privégebruik); correctie in het kader van de bedrijfskantineregeling; overige correcties op aftrek van voorbelasting over verstrekkingen aan het personeel (gelegenheid geven tot sport of ontspanning, privévervoer en huisvesting) en voor relatiegeschenken, e.d. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de correctie voor andere vormen van loon in natura en de restcategorie 'overige personeelsverstrekkingen' (zoals de verstrekking van een mobiele telefoon aan personeel) niet is toegestaan. Wat hiervan de gevolgen zijn, is nog niet bekend. Het is niet ondenkbaar dat de correctie op andere wijze is verschuldigd (via een zogenoemde interne dienst); herziening van voorbelasting op goederen en diensten bij wijziging van (voorgenomen) gebruik; herziening van voorbelasting op roerende en onroerende investeringsgoederen. Enkele van deze onderwerpen worden hierna verder toegelicht. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw btw-adviseur Correcties op (eerdere) btw-aangiften Bij btw-correcties met een geringe omvang dat wil zeggen per saldo hooguit (te betalen of te ontvangen) is het per 2012 toegestaan om deze te verwerken in de eerstvolgende aangifte omzetbelasting. Grotere correcties moet u melden in een suppletieformulier Omzetbelasting (te downloaden via zoekterm: suppletie omzetbelasting) Vergoeding kosten aan personeel en tenaamstelling factuur (btw) Een ondernemer geniet alleen aftrek van btw als de prestatie aan hem is verricht. Het is daarom van belang dat het contract voor de desbetreffende aankoop en de bijbehorende factuur op zijn naam staan. Dit speelt onder meer bij het vergoeden van zakelijke uitgaven die de werknemer voor zijn werkgever doet. Om het recht op aftrek van btw van de werkgever te behouden, moeten contract en factuur op naam van de ondernemer (de werkgever) zijn gesteld. Dat geldt dus ook voor benzinebonnen, zij het dat hiervoor is toegestaan dat de ondernemer op andere wijze kan worden geïdentificeerd (bijvoorbeeld via girale betaling of een tankpasnummer). Als de werknemer de betrokken inkopen (deels) gebruikt voor privédoeleinden, is in zoverre sprake van loon in natura en kan een btw-correctie zijn. Neem in dit geval contact op met uw adviseur. Niet alle btw op te vergoeden kosten is aftrekbaar. Zo stelt de Belastingdienst zich op het standpunt dat voor de vaste telefoon bij de werknemer thuis in principe geen btw-aftrek mogelijk is. 18 Eindejaarstips 2012