eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866"

Transcriptie

1 T OST eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York

2 Wij benadrukken, dat dit overzicht niet uitputtend is en slechts bedoeld is als handvat om uw gesprek met uw adviseur goed te kunnen voorbereiden. Dit overzicht is algemeen en gaat ook niet in op uw specifieke en persoonlijke situatie. De in dit document verstrekte informatie geeft de stand van wetgeving en het wetgevingsproces weer tot 18 november Hoewel het streven is juiste en tijdige informatie te verstrekken, kunnen wij geen garantie geven dat de informatie ook nog juist is op de datum dat zij wordt ontvangen en/of gelezen en of dat in de toekomst ook zo blijft. Wij adviseren u altijd eerst contact op te nemen met uw adviseur, alvorens u beslissingen neemt. AXP Accountants en Belastingadviseurs is een maatschap van rechtspersonen met vestigingen in Amsterdam, Rotterdam en New York. Alle rechten voorbehouden.

3 Een bewogen jaar eindigt en we zetten ons schrap voor de tijd die komen gaat. De voortekenen liegen er niet om. Wat AXP betreft dan ook het juiste moment om even een klein stapje terug te zetten. Snel nog even aan wat knoppen draaien voor 2011 en goed voorbereid het nieuwe jaar instappen. Vol trots bieden wij hierbij onze eindejaarstips aan. Een handig overzicht voor iedereen, zowel voor de particulier als voor de ondernemer. Nog snel even gebruik maken van die ene regeling, de balans opschonen, aftrekposten optimaliseren, en vast de voordeeltjes voor 2012 klaarzetten: alles zit er in. Om het overzichtelijk te houden, hebben wij de tips als volgt ingedeeld: Voor de particulier; Voor de onderneming en de werkgever; Voor de eenmanszaak, de VOF of de CV; Voor de BV of de NV. Zo vind je gemakkelijk de weg en haal je snel de juiste tips naar voren. De belangrijkste tip, die wij kunnen geven is de volgende: betrek in een vroeg stadium je adviseur bij belangrijke beslissingen. Hij kent zowel je persoonlijke situatie en bedrijfssituatie als geen ander. Hij weet daardoor snel aan te geven waar de fiscale en financiële kansen en bedreigingen zitten. Vooraf valt er namelijk vaak veel meer uit te halen of te voorkomen dan achteraf. Het zou toch zonde zijn?! Wij wensen je veel lees plezier en hopen dat die ene gouden tip er ook voor jou tussen zit. Stuur ze gerust door aan al je vrienden, kennissen en relaties. Wellicht doe je hen er een groot plezier mee. Voor ons betekent het in elk geval een groot compliment! Met vriendelijke groet, De adviseurs van AXP

4 Voor de particulier 1 Partnerschap 1 Auto van de zaak 1 Hoogte bijtelling auto van de zaak 1 Verklaring geen privégebruik auto van de zaak 1 Ter beschikking stellen van vermogen aan de onderneming 2 Verlies op durfkapitaal 2 Aftrek lijfrente 2 Aanpassen lijfrentepolis 2 Planning specifieke zorgkosten 3 Planning scholingsuitgaven 3 Plan giften 3 Buitenlandse bronheffing op uitgekeerde dividenden 4 Aandelen in de BV schenken aan de kind(eren) 4 Aflossen eigenwoningschuld 4 Aftrek onderhoudskosten voor een monumentenwoning 4 Verlaag je inkomen drastisch 5 Familiehypotheek 5 Besparing box 3 5 Nog meer besparing box 3 5 Levensloopregeling 6 Het einde van de spaarloonregeling 6 Vrijstellingen bij schenken 6 Huwelijkse voorwaarden en verrekenbeding 6 Herbeoordeling huwelijks goederenregime/testament 7 Voorlopige aanslag T-biljet 7 Toeslagen 7 Middeling 7 Overdrachtsbelasting 8 Voor de onderneming en de werkgever 9 Bespreken balans en winst- & verliesrekening 9 Planning investeringen 9 Herinvesteringsreserve 10 Voorzieningen 10 Willekeurige afschrijving 10 Crisismaatregel willekeurige afschrijving 10 Uitstellen desinvesteringen 10 Afdrachtvermindering loonheffing 11 Geschenken loonbelasting 11

5 Producten eigen bedrijf 11 Fiscaal voordelig belonen van werknemers (niet werkkostenregeling) 11 Werkkostenregeling 11 Vaste onkostenvergoeding 12 Bestelauto s en personeel 12 Keuze auto zakelijk of privé 12 Doorbetaling werknemers bij ziekte 13 Vakantiedagen administreren 13 Uitbreiding aantal werknemers 13 Uitzending personeel 13 Laatste loonheffingsaangifte Laatste BTW-aangifte Correctie (eerdere) BTW-aangifte Let op tenaamstelling factuur bij vergoeding kosten aan personeel 14 Fiscale eenheid BTW 14 Factuurvereisten 14 Termijn terugvragen buitenlandse BTW 15 Autokosten werknemers (BTW) 15 Bewaarplicht administratie 15 Subsidies 15 Voorlopige aanslag Ontslagvergoeding 16 De nieuwe btw-correctie auto van de zaak 16 Let op: 16 Voor de eenmanszaak de VOF of de CV 17 Meewerkaftrek of arbeidsbeloning meewerkende partner 17 Urencriterium 17 MKB-winstvrijstelling 17 Verkoop onderneming, omzetting in BV of starten nieuwe onderneming 17 Kleine ondernemersregeling BTW (KOR) 17 Middeling 18 Startende ondernemer 18 Verklaring arbeidsrelatie (VAR) 18 Voorkom verliesverdamping 18 Bedrijfsopvolging 19 Vrijwillige voortzetting pensioen 19 Vast bedrag zelfstandigenaftrek 19 Voor de BV of de NV 20 Aangaan fiscale eenheid 20 Verbreken fiscale eenheid 20 Fictief salaris, fictieve rente en fictieve huur 20

6 Crisismaatregel gebruikelijk loon 20 Lenen van de eigen bv (inclusief rekening-courant) 20 Vordering op de eigen bv (inclusief rekening-courant) 21 Borgstellingsprovisie bedingen bij BV. 21 Voorkom verliesverdamping 21 Crisismaatregel verliesverrekening 21 Het eigen pensioen en voor de meewerkende echtgeno(o)t(e) en kinderen 22 Hoge aftrekpost BV door inkoop pensioen 22 Verklaring arbeidsrelatie voor de DGA (VAR-dga) 22 Functionele valuta of de euro 22 Heroverweging BV en NV 22 Thin capitalization 23 Transfer pricing (BV en NV) 23 Verrekening houdsterverliezen 23 Innovatiebox 23 Deelnemingsvrijstelling 23 Afwaarderen en/of prijsgeven van vorderingen 23 Vrijgestelde beleggingsinstelling (vbi) 24 Beperking excessieve renteaftrek bij overnameholdings per 1 januari

7 Voor de particulier Partnerschap De voorwaarden van fiscaal partnerschap voor samenwoners zijn per 2011 gewijzigd. Samenwoners hebben geen keuze meer. Als je samenwoont en over een notarieel samenlevingscontract beschikt, een gezamenlijk kind hebt of een gezamenlijke woning bezit, ben je automatisch fiscaal partner van elkaar. Net als gehuwden. Let er op, dat in het geval van belasting op schenkingen of erfenissen als aanvullende voorwaarde is gesteld, dat je als samenwoners in het samenlevingscontract een wederzijdse zorgplicht opgenomen hebt. Als jullie als samenwoners op 1 januari 2011 nog geen notarieel samenlevingscontract hadden, maar in de loop van 2011 wel, en jullie staan op 1 januari 2011 op hetzelfde adres ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie, dan zijn jullie toch fiscale partners voor Kijk goed, of het zinvol is nog snel even de gang naar de notaris te maken! Auto van de zaak Bijtelling voor privégebruik van de auto van de zaak is een dure aangelegenheid. De bijtelling kan achterwege blijven, als je kunt aantonen minder dan 500 kilometer privé gereden te hebben in de auto van de zaak. Maar dan moet de kilometeradministratie wel goed op orde te zijn. Alle woonwerkkilometers gelden als zakelijke kilometers. Vraag ons gerust om een voorbeeld van een kilometeradministratie toe te sturen die, mits goed ingevuld, voldoet aan alle vereisten. Als je met je werkgever (of eigen vennootschap) afgesproken hebt, dat bepaalde kosten voor privégebruik voor eigen rekening komen, dan is het van belang, dat deze kosten ook daadwerkelijk aan werkgever betaald worden. Alleen zo komen de kosten voor het privégebruik in mindering op de bijtelling. Hoogte bijtelling auto van de zaak De hoogte van de bijtelling voor zuinige auto s van de zaak is gekoppeld aan de hoogte van de CO2- uitstoot van de auto. Vooralsnog blijven de nu bestaande bijtellingpercentages (0%, 14%, 20% en 25%) tot 2016 in stand. Tot 1 juli 2012 blijven de huidige CO2-grenzen die gelden voor de verlaagde bijtelling van 14% en 20% nog maximaal 5 jaar gelden. Daarvoor is wel van belang dat je voor 1 juli 2012 in de auto rijdt. Hou dus bij de bestelling van je nieuwe auto rekening met levertijden! Vanaf 1 juli 2012 worden de grenzen van de C02-uitstoot voor het 14%-tarief en het 20%-tarief geleidelijk naar beneden bijgesteld. Voor aanschaf van auto s tussen 1 januari 2012 en 31 december 2015 blijft de bijtelling van 0% voor maximaal 5 jaar gelden bij een CO2-uitstoot van maximaal 50 gr/km. Verklaring geen privégebruik auto van de zaak Als je per jaar minder dan 500 kilometer privé rijdt in de auto van de zaak, kun je bij de belastingdienst een verklaring geen privégebruik aanvragen. Met deze verklaring kan de werkgever de bijtelling van de auto van de zaak in de loonheffingen achterwege laten. 1

8 Als je zelf constateert toch meer dan 500 kilometer privé te rijden, meldt dit dan direct aan je werkgever en aan de belastingdienst. De belastingdienst zal dan de verklaring intrekken en aan jou zelf (niet aan de werkgever) een naheffingsaanslag voor de loonheffingen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet opleggen (eventueel vermeerderd met een boete en heffingsrente). Zelf tijdig melden heeft een gunstig effect op een eventuele boete. Controleer de kilometeradministratie daarom regelmatig. Nalatigheid en onvolkomenheden zijn ook van invloed op de hoogte van een eventuele boete. Helaas kunnen wij het ook niet leuker maken, de belastingdienst controleert dit streng. Ter beschikking stellen van vermogen aan de onderneming Het zelf ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen aan de eigen onderneming of de eigen vennootschap of door een verbonden persoon (bijvoorbeeld je echtgenote) kan leiden tot belastbaar inkomen in box 1 (belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden). Je kan hierbij denken aan vorderingen in rekening-courant, het verhuren of terbeschikking stellen van de werkruimte thuis aan de onderneming of de vennootschap. Het zou zonde zijn, als je 52% belasting moet betalen over rente op je eigen vordering. Breng samen met je accountant / adviseur in kaart of je hier tegen aanloopt. Verlies op durfkapitaal Heb je in het verleden een lening verstrekt aan een beginnende ondernemer (Tante Agaathlening) en deze vordering is definitief niet meer terug te vorderen? Dan is de vordering mogelijk aftrekbaar van je inkomen in box 1. Per vordering geldt in principe een maximum van Deze mogelijkheid is overigens vervallen voor vorderingen die na 31 december 2010 zijn aangegaan. Aftrek lijfrente In geval van een pensioentekort is nog tot maximaal af te trekken als lijfrentepremie (de zogenoemde jaarruimte). Soms is het daarnaast ook nog mogelijk jaarruimtes van eerdere jaren die niet of niet volledig zijn benut als nog te gebruiken (tot maximaal ( voor 55- plussers)). Dit is de zogenoemde reserveringsruimte. Heb je een pensioentekort of denk je er een te hebben en je wilt daar nog wat aan doen? Stel dan samen met je adviseur de maximaal aftrekbare premie vast. Let in ieder geval op, als je per jaar meer dan aan niet-aftrekbare premies betaalt. Het is mogelijk, dat dan dubbele heffing van belasting optreedt. Raadpleeg je adviseur of dit bij jou ook het geval is en wat de beste opties zijn om de pijn te verzachten. Aanpassen lijfrentepolis Vroeger kon je lijfrentepremies die tot 1 april van enig jaar waren betaald, nog aftrekken in het jaar daarvoor. Deze zogenoemde terugwentelingsmogelijkheid vervalt per 1 januari De premies die in het eerste kwartaal van 2012 worden betaald, kunnen alleen nog maar in 2012 in aftrek worden 2

9 gebracht en niet meer in In voorkomende gevallen is daarom raadzaam nog in 2011 de polis te laten aanpassen en de datum waarop je de premie bent verschuldigd te vervroegen naar het kalenderjaar waarin je de premie in aftrek brengt (2011). Planning specifieke zorgkosten Specifieke zorgkosten zijn aftrekbaar voor zover ze boven een bepaalde drempel uitkomen. Deze drempel is afhankelijk van het verzamelinkomen van Onder de specifieke zorgkosten kunnen onder andere de volgende dingen vallen: uitgaven voor genees- en heelkundige hulp, vervoerskosten, voorgeschreven medicijnen, hulpmiddelen op doktersvoorschrift (geen brillen of contactlenzen), forfaitaire bedragen voor extra gezinshulp, kosten voor dieet (op doktersvoorschrift), extra kleding en beddengoed, en reiskosten voor regelmatig ziekenbezoek. De uitgaven moeten zijn gedaan in 2011 en de uitgaven mogen natuurlijk niet al zijn vergoed door de verzekeraar. De drempel bedraagt in 2011: ongehuwd partner verzamelinkomen drempel verzamelinkomen drempel meer dan niet meer dan meer dan niet meer dan ,65% ,65% ,75% van ,75% van meerder boven meerdere boven De volgende zorgkosten zijn (sinds 2009) niet meer aftrekbaar: premies / premievervangende belasting voor volksverzekeringen premies en bijdragen voor ziektekostenregeling eigen bijdragen AWBZ eigen bijdragen WMO uitgaven ten laste van verplicht / vrijwillig eigen risico Zvw uitgaven voor zorg die onder wettelijk pakket van Zvw vallen eigen bijdrage voor persoongebonden budget/financiële tegemoetkoming AWBZ/WMO Planning scholingsuitgaven Kosten voor een studie of een opleiding, die je volgt om in de toekomst inkomsten mee te verwerven (box 1), zijn voor zover zij de vaste drempel van 500 te boven gaan aftrekbaar (per kalenderjaar). Deze drempel wordt in 2012 verlaagd tot 250. Het kan daarom zinvol zijn te kijken of het mogelijk is (een deel van) deze kosten uit te stellen tot volgend jaar. Plan giften Giften aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI s) zijn aftrekbaar van het inkomen. Hiervoor zijn wel een aantal voorwaarden. Er geldt een drempel van minimaal 1% van het verzamelinkomen 3

10 met een minimum van 60. De aftrek kan niet boven 10% van het verzamelinkomen uitstijgen. Stem daarom je giften zo goed mogelijk af op de drempel en het maximum: overweeg door te schuiven naar volgend jaar (2012). Als de ANBI als culturele instelling is aangemerkt, kan dit zelfs een extra voordeel opleveren: er geldt dan geen drempel meer en de gift mag voor 150% afgetrokken worden. De genoemde drempel geldt niet voor periodieke giften. Deze zijn altijd aftrekbaar, mits de gift in een notariële akte voor minimaal 5 jaar is vastgelegd. Veel goede doelen bieden hiervoor overigens aan dit voor je vast te leggen bij de notaris. Je kunt daar naar vragen. Buitenlandse bronheffing op uitgekeerde dividenden Heb je dividend ontvangen van buitenlandse ondernemingen? In de meeste gevallen zal buitenlandse dividendbelasting ingehouden zijn. Deze belasting kan in veelal gewoon worden teruggevorderd binnen een bepaalde termijn. Dit verschilt echter per land. Vraag ernaar bij je bank of adviseur. Aandelen in de BV schenken aan de kind(eren) Het kan interessant zijn om gebruik te maken van de fiscale faciliteiten om de onderneming of aanmerkelijkbelang-aandelen (bezit van 5% of meer) in de werkmaatschappij, op een fiscaal vriendelijke manier over te dragen aan de kinderen. Onder strikte voorwaarden en formaliteiten is schenken zonder af te rekenen met de belastingdienst mogelijk. Dus geen heffing van 25% aanmerkelijkbelang-heffing (box 2) en ook geen schenkbelasting. Als je dit overweegt, raadpleeg dan wel je adviseur. Aflossen eigenwoningschuld Het eigenwoningforfait wordt tot nihil teruggebracht als er (nagenoeg) geen hypotheekrente meer wordt betaald. Hierover ben je dan geen inkomstenbelasting meer verschuldigd. Het kan zinvol zijn te laten onderzoeken in hoeverre je nog voordeel hebt van het aanhouden van de hypotheek op de eigen woning, of dat het wellicht fiscaal aantrekkelijker is om de eigen woningschuld af te lossen. Als de aflossing plaatsvindt vóór 31 december 2011 kan dit ook nog een box 3 voordeel opleveren, omdat het vermogen in box 3 door de aflossing lager wordt. Wat in jouw geval voordelig is, hangt af van je persoonlijke situatie (inkomen, vermogen, rendement op vermogen, hoogte hypotheek, hypotheekrente, waarde woning, etc), vraag dus je adviseur wat in jouw geval voordelig is. Aftrek onderhoudskosten voor een monumentenwoning Als je eigen woning de status heeft van rijksmonument, zijn bepaalde uitgaven voor onderhoud, vaste lasten en afschrijvingen aftrekbaar van het inkomen. De drempel voor aftrek van kosten bedraagt 0,80% van de eigenwoningwaarde. Vanaf 2012 wordt de aftrekdrempel van 0,80% van de WOZ - waarde voor onderhoudskosten afgeschaft en kan nog maar 80% van de onderhoudskosten voor een rijksmonument in aftrek worden gebracht. 4

11 Onderhoud plegen in 2011 kan dus nog voordelig zijn. Als de verplichting tot het laten uitvoeren van het onderhoud nog in 2011 is aangegaan en de werkzaamheden worden in 2012 of 2013 uitgevoerd, gelden de regels van 2011 nog en zijn alle onderhoudskosten nog wel aftrekbaar. Verlaag je inkomen drastisch Het is mogelijk maximaal 6 maanden de hypotheekrente vooruit te betalen. Hierdoor kun je een hoger bedrag aan hypotheekrente in aftrek brengen van je inkomen. Door de drastische verlaging van je inkomen kun je zelfs nog in aanmerking komen voor verschillende toeslagen. Daarnaast kan het zijn, dat je de inkomens over 3 jaar kunt middelen (zie verderop). Als laatste bijkomend voordeel heeft het nog, dat het vooruit betalen van de hypotheekrente ook je box 3 vermogen verlaagt. Overleg dit wel met de bank en je adviseur: het moet wel schriftelijk worden vastgelegd. Familiehypotheek In plaats van of in aanvulling op een schenking aan de kinderen, kan er ook voor worden gekozen een hypotheek te verstrekken voor de eigen woning van de kinderen. De hypotheek blijf als vordering meetellen voor box 3, maar de rente die de kinderen betalen is voor hen gewoon aftrekbaar als hypotheekrente. De rente mag gewoon een zakelijke rente zijn, zoals een bank deze ook in rekening zou brengen. Het is mogelijk een deel van de rente weer terug te schenken (zie voor bedragen verderop). Bij een familiehypotheek is het evenwel van groot belang, dat het kind de rente wel eerst echt betaalt. Besparing box 3 Als je een grote privé-uitgave overweegt (denk hierbij bijvoorbeeld aan de aankoop van een auto, boot, schilderij, tuinhuis, ed), is het fiscaal gunstig om deze uitgave nog vóór 1 januari 2012 te doen, waardoor het betaalde bedrag in beginsel niet meer tot het vermogen in box 3 behoort. Hetzelfde geldt voor belastingschulden die anders in 2012 voldaan zouden worden. Door het tijdig betalen kun je een besparing realiseren van 1,2% van de aankoop en/of betaling. Belasting besparen (maar dan over 2012) kan ook door het per 1 januari 2012 vrijkomende spaarloontegoed niet op te nemen. Zo kan het ook voordelig zijn, als je van plan bent de eigen woning te verkopen en niet direct een nieuwe aan te schaffen, de overdrachtsdatum na 1 januari 2012 te zetten. Zo voorkom je, dat de eventuele overwaarde op je bankrekening meetelt in het vermogen van Nog meer besparing box 3 Je kan nog gebruik maken van bepaalde vrijstellingen in box 3 door (een deel van) het vermogen maatschappelijk te beleggen. Denk hierbij aan groenfondsen of sociaal-ethische beleggingen. Ook geldt een vrijstelling voor beleggingen in durfkapitaal en culturele beleggingen. De vrijstellingen kunnen voor fiscale partners samen oplopen tot maximaal De heffingskortingen die gelden voor deze beleggingen worden vanaf dit jaar (2011) geleidelijk afgeschaft. Bedenk wel, dat beleggingen per definitie risico s met zich meedragen! 5

12 Levensloopregeling De levensloopregeling loopt in zijn huidige vorm ten einde. Samen met het spaarloon wordt deze afgeschaft om de (tijdelijke) verlaging van de overdrachtsbelasting te bekostigen. De levensloopregeling wordt vervangen door het veelal minder gunstige vitaliteitssparen. Indien je een bestaande levensloopregeling hebt op 31 december 2011 en een saldo heeft van minimaal 3.000, dan kun je onder de oude voorwaarden van de levensloopregeling blijven doorsparen. Als je nog geen levensloopregeling hebt, kun je deze dit jaar nog snel regelen. Bekijk samen met je adviseur je toekomstplannen en stem de regelingen daarop af. Het einde van de spaarloonregeling Eind dit jaar valt het doek voor de spaarloonregeling. Het is dit jaar nog mogelijk 613 te storten. Per 1 januari 2012 is dit niet meer mogelijk. Het geblokkeerde saldo van het bestaande spaarloon kun je laten deblokkeren. Dit is niet meer aan voorwaarden gebonden. Sommige banken zullen hier al automatisch informatie over sturen. Het is evenwel mogelijk het saldo maximaal nog 4 jaar geblokkeerd te laten. Dit betekent, zoals hierboven ook al aangestipt is, dat dit geblokkeerde saldo niet meetelt voor de grondslag van box 3 en je daarover dus geen vermogensrendementsheffing hoeft af te dragen. Nog geen spaarloonregeling? Dan is het wellicht interessant dit snel aan te vragen bij je werkgever, nog voor het einde van het jaar. De directeur-grootaandeelhouder en zijn partner mogen helaas geen gebruik maken van deze mogelijkheid. Vrijstellingen bij schenken Ouders kunnen jaarlijks aan ieder van hun kinderen een vrijgestelde schenking doen. In 2011 bedraagt deze vrijstelling maximaal per kind. Aan overige personen, waaronder de kleinkinderen, kun je in 2011 onbelast een bedrag van maximaal schenken. Voor kinderen van 18 tot en met 34 jaar mag eenmalig belastingvrij geschonken worden. Als je zoon of dochter de schenking gebruikt voor de koop of verbouwing van een eigen woning (of de aflossing van de eigenwoningschuld) wordt die eenmalige vrijstelling verhoogd tot maximaal Let er op, dat als je gebruik wilt maken van de eenmalig verhoogde vrijstelling, een aangifte schenking verplicht is. Een vermogensbestanddeel dat geschonken wordt onder schuldigerkenning, valt in box 3, zowel voor de schenker (als schuld) als voor de begiftigde (als bezitting). Over de schuld moet jaarlijks aantoonbaar 6% rente worden betaald. Bovendien moet de schenking onder schuldigerkenning in een notariële akte worden vastgelegd. Het kan aan te bevelen zijn om de schenking herroepelijk te doen zijn, zodat je het geschonken bedrag weer zou kunnen terugvorderen, mocht dat gewenst zijn. Let er op, dat aangifte schenking voor 1 maart 2012 binnen moet zijn. Huwelijkse voorwaarden en verrekenbeding Vaak is in de huwelijkse voorwaarden een beding opgenomen, dat de echtgenoten jaarlijks onderling moeten verrekenen. Het is van groot belang dit ook daadwerkelijk te doen. Als dit namelijk niet 6

13 gebeurt, kan tussen de echtgenoten een schuld-vordering-verhouding ontstaan. Zelfs als in de voorwaarden is opgenomen, dat de mogelijkheid tot verrekenen van een bepaalde termijn vervalt. Dit kan uiteindelijk (meestal in geval van echtscheiding) tot bijzonder ongewenste gevolgen leiden. Nog niet verrekend? En is dat al een tijd niet gebeurd, dan raden wij je aan je financiële positie op dit punt te (laten) beoordelen. Zo voorkom je, dat je de huwelijkse voorwaarden voor niets hebt opgesteld Herbeoordeling huwelijks goederenregime/testament Hoewel het al een tijdje geleden is, is per 1 januari 2010 een aanzienlijk aantal wijzigingen doorgevoerd, die van invloed zijn op je huwelijkse goederenregime of je testament. Het is daarom, niet alleen fiscaal, bijzonder nuttig dit nog eens te (laten) bekijken. Voorlopige aanslag 2012 Verwacht je, dat de uiteindelijk verschuldigde inkomstenbelasting lager zal zijn dan de ingehouden loonheffingen? Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van aftrek van hypotheekrente, premies lijfrente, premies arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, specifieke zorgkosten, en dergelijke. In dat geval kun je een voorlopige aanslag 2012 aanvragen. De teveel betaalde loonheffing (schatting) wordt dan maandelijks teruggestort. Het omgekeerde kan natuurlijk ook het geval zijn: als je verwacht meer inkomstenbelasting te moeten betalen, (bijvoorbeeld als gevolg van wegvallen van aftrekposten, of je verwacht meer winst te behalen in de onderneming of er heeft bijvoorbeeld een dividenduitkering uit de onderneming plaatsgevonden), kan het voordelig zijn de verschuldigde inkomstenbelasting vast vooruit te betalen. Dit voorkomt nare verrassingen achteraf en bespaart de heffingsrente. T-biljet In het recente verleden nog kleine baantjes gehad, of hebben de kinderen bijbaantjes? Dan is de kans groot, dat er nog geld teruggevraagd kan worden van de belastingdienst. Voor de belastingjaren tot en met 2009 kan het oude T-biljet worden aangevraagd en ingediend. Vanaf 2010 gaat dit met het gewone P-biljet. De termijn voor indiening is 5 jaar. Het biljet 2006 moet dus uiterlijk 31 december 2011 zijn ingediend. Toeslagen Onder omstandigheden kun je in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten van kinderopvang, huur en/of premie zorgverzekering. Deze toeslagen kun je bij de belastingdienst aanvragen. In de regel ontvang je al binnen 8 weken na correcte aanvraag maandelijks de toeslag. Toeslagen voor het jaar 2011 kun je nog tot 1 april 2012 aanvragen. Middeling Als de hoogte van je belastbare inkomens over drie opeenvolgende jaren sterk heeft gewisseld, is het mogelijk dat je in aanmerking komt voor een middelingsteruggave. Dat houdt in dat het inkomen 7

14 van drie jaren in gelijke delen over de drie jaren wordt verdeeld. Voorwaarde voor middeling is dat alle drie aanslagen over de jaren die in het middelingsverzoek zijn begrepen, definitief zijn opgelegd. Overdrachtsbelasting De tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting van 6% naar 2% vervalt per 1 juli Maak er, indien mogelijk nog gebruik van! 8

15 Voor de onderneming en de werkgever Bespreken balans en winst- & verliesrekening Het is verstandig om nog voor het einde van het jaar met je accountant en belastingadviseur om de tafel te gaan zitten. En niet pas, met de jaarrekening in de hand, na afloop van het jaar. Zo kunnen speciale balansposten als voorzieningen aan de orde komen, maar ook kan de waardering van posten aan bod komen. In de loop van het jaar valt namelijk vaak nog veel te corrigeren en aan te passen. Na het sluiten van de boeken op 31 december zijn de mogelijkheden veel beperkter. Er bestaan flink wat beperkingen op het gebied van afschrijvingen, vooral fiscaal. Dit geldt voor de waardering van onroerende zaken in het bijzonder. Wij raden je daarom sterk aan elk jaar de WOZbeschikking kritisch te beoordelen, al dan niet samen met je adviseur. Afwaardering tot lagere bedrijfswaarde blijft in de meeste gevallen mogelijk. Planning investeringen Het plannen van investeringen kan fiscaal zinvol zijn. Als tijdstip van investeren geldt het moment waarop de verplichtingen tot aanschaf zijn aangegaan. Voor kleinschaligheidsinvesteringsaftrek kom je in aanmerking bij een totaal bedrag aan investeringen tot Bij samenwerkingsverbanden worden de investeringen samengeteld voor toepassing van de aftrek per ondernemer. Investering aftrek meer dan niet meer dan % verminderd met 7,56% van de investering boven De energie-investeringsaftrek bedraagt 41,5% van het bedrag van de investering. Er wordt per belastingplichtige ten hoogste een bedrag van aan energie-investeringen in aanmerking genomen. Bij samenwerkingsverbanden, zoals een maatschap of een vennootschap onder firma, wordt dit maximum naar ieders aandeel toegepast op de afzonderlijke ondernemers. Voor de milieu-investeringsaftrek geldt geen investeringsplafond. De aftrek bedraagt tussen de 15% en 40% van het bedrag van de investering. Dit is afhankelijk van de categorie waarin de investering wordt ingedeeld. In bijzondere gevallen kunnen deze aftrekpercentages nog verhoogd worden. Let op: het aanvragen van een subsidie in het kader van de milieu-investeringsaftrek en de energieinvesteringsaftrek geschiedt vanaf 1 januari 2012 geheel digitaal, via het e-loket van het AgentschapNL. 9

16 Herinvesteringsreserve De winst die wordt behaald met het verkopen van een bedrijfsmiddel kan buiten de belastingheffing blijven. Deze winst wordt dan gereserveerd in een herinvesteringsreserve onder de voorwaarde, dat er een voornemen bestaat (leg dit vast!) tot herinvestering en dat deze herinvestering ook binnen 3 jaar na het jaar van reserveren plaatsvindt. Overleg met je adviseur of er een reserve dit jaar nog afloopt en herinvestering nog noodzakelijk is dit jaar. Voorzieningen Verwacht je dit jaar veel winst? Kijk of het mogelijk is een voorziening te vormen en zo een deel van de winst uit te stellen. Een voorziening kan worden gevormd, als toekomstige uitgaven hun oorsprong vinden in feiten en omstandigheden die zich hebben voorgedaan voor de balansdatum (in dit geval veelal 31 december 2011) en dat een redelijke mate van zekerheid bestaat dat de uitgaven ook kunnen worden toegerekend aan de periode voorafgaande aan de balansdatum. Voorzieningen zijn mogelijk voor bijvoorbeeld een reorganisatie, onderhoud, saneringskosten, het verlenen van garantie op producten of jubileumuitgaven voor het personeel. Willekeurige afschrijving Maak optimaal gebruik van de mogelijkheid willekeurig af te schrijven. Hierbij valt te denken aan: VAMIL (op milieu-investeringen); investeringen door bepaalde groepen (startende ondernemers en ondernemingen die zeeschepen exploiteren). Juist, nu de fiscale afschrijvingsmogelijkheden steeds verder worden ingeperkt, kan het interessant de fiscale faciliteiten optimaal te benutten. Crisismaatregel willekeurige afschrijving 2011 is het laatste jaar waarin nog gebruik gemaakt kan worden van de tijdelijke crisismaatregel. Bepaalde investeringen die in 2009, 2010 of 2011 zijn of worden gedaan, kunnen onder voorwaarde versneld worden afgeschreven. Hiervoor geldt een maximum van 50% in het jaar waarin de verplichting is aangegaan of de voortbrengingskosten zijn gemaakt. Deze bedrijfsmiddelen moeten wel voor respectievelijk 1 januari 2012, 1 januari 2013 of 1 januari 2014 in gebruik worden genomen. Gebouwen en immateriële activa zijn uitgesloten van deze maatregel. Deze uitsluiting geldt ook voor tweede hands bedrijfsmiddelen. Uitstellen desinvesteringen Als een bedrijfsmiddel, waarvoor je bij de aanschaf investeringsaftrek hebt genoten, wordt verkocht binnen 5 jaar na aanvang van het jaar waarin de aftrek plaatsvond, geldt een desinvesteringsbijtelling. Als een bedrijfsmiddel nu nog net binnen die 5 jaarstermijn zit en je van plan bent dit bedrijfsmiddel te verkopen, is verkoop na 1 janauri 2012 voordeliger. Zo voorkom je die bijtelling. 10

17 Afdrachtvermindering loonheffing Kijk nog even goed na, of je optimaal gebruik maakt van de afdrachtverminderingen in de loonheffingen. Te denken valt aan: werknemers die onderwijs, stages of een EVC-procedure volgen; zeevarende werknemers op een schip onder de Nederlandse vlag; werknemers voor speur- en ontwikkelingswerk (WBSO). Geschenken loonbelasting Tot een bedrag van 70 kun je werknemers fiscaal gefaciliteerd iets schenken, waarover je slechts 20% betaalt (eindheffing). Als je meer verstrekt, maar niet meer dan 272, dan kun je gebruik maken van de kleine geschenkenregeling (mits niet meer dan 136 per geschenk). Hierover pas je een tabeltarief toe en is dan ook meestal duurder. Deze regelingen zijn niet van toepassing op contante betalingen. Per 1 januari 2011 bestaat overigens het keuzerecht gebruik te maken van de zogenoemde werkkostenregeling. Deze regeling is overigens per 2014 verplicht voor iedereen. Producten eigen bedrijf Tot een maximum van 500 per jaar per werknemer kun je werknemers een vrije vergoeding of verstrekking geven van 20% van de waarde in het economische verkeer van producten uit jouw eigen bedrijf. Fiscaal voordelig belonen van werknemers (niet werkkostenregeling) onbelaste vergoeding of verstrekking van mobiele telefoon of smartphone als het zakelijk gebruik meer dan 10% is, maar dit geldt niet voor de ipad!; onbelaste vergoeding voor maaltijden met een meer dan bijkomstig zakelijk karakter (overwerk, koopavonden, diners met cliënten, maaltijden tijdens cursussen, zakenreizen etc.); personeelsfeestje of personeelsreis. Een DGA en partner kunnen hier geen gebruik van maken, als zij de enige werknemers zijn; onbelaste vergoeding of verstrekking van een openbaarvervoerkaart, die mede gebruikt wordt voor zakelijke reizen en/of woon-werkverkeer; een abonnement voor bedrijfsfitness buiten werktijd. Een DGA en partner kunnen hier geen gebruik van maken, als zij de enige werknemers zijn; onbelaste vergoeding of verstrekking bij schade of verlies van persoonlijke zaken van een werknemer, mits de schade of het verlies samenhangt met de dienstbetrekking; onbelaste bijdrage aan de personeelsvereniging en/of aan de lief-en-leedpot. Een DGA en partner kunnen hier geen gebruik van maken, als zij de enige werknemers zijn; onbelaste verstrekking van een fiets van de zaak. Werkkostenregeling Vanaf 1 januari 2014 wordt de werkkostenregeling definitief ingevoerd. Tot die tijd is er een overgangsregeling en bestaat de keuze door te gaan met het oorspronkelijke stelsel van 11

18 vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers, of alvast gebruik te maken van de werkkostenregeling. Neem contact op met jouw adviseur over de gevolgen van de nieuwe werkkostenregeling. Het moment van invoering van de werkkostenregeling kan voor jouw bedrijf nog voordelig uitpakken! In de werkkostenregeling bestaat de mogelijkheid (in hoofdlijnen) belastingvrij aan het personeel te vergoeden en te verstrekken tot een bedrag van 1,4% van de totale loonsom van de onderneming. Per 2012 is het plan dit percentage op te hogen naar 1,6%. Alle vergoedingen en verstrekkingen boven dit percentage zijn onderworpen aan het eindheffingstarief van 80%. Vaste onkostenvergoeding Als werknemers een vaste onkostenvergoedingen krijgen, zorg er dan voor dat hiervan een onderbouwing in de administratie aanwezig is. Dit voorkomt moeilijkheden achteraf. Tevens moet de werknemer regelmatig (1 à 2 keer per jaar) controleren of de vergoeding nog juist is. Als deze niet meer klopt, is het verstandig de vergoeding aan te passen. Bestelauto s en personeel Als een bestelauto door een werknemer voor privédoeleinden wordt gebruikt, geldt een fiscale bijtelling van maximaal 25% van de cataloguswaarde in de loonbelasting volgens het autokostenforfait. Om deze bijtelling te voorkomen, kun je als werkgever met je werknemer een overeenkomst sluiten, dat de werknemer de bestelauto niet privé mag gebruiken. Dit moet je als werkgever dan wel goed controleren en in de administratie vastleggen. Vanaf 1 januari 2012 wordt dit vereenvoudigd. Met de Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik voor de bestelauto verklaar je als werkgever en werknemer samen dat met de bestelauto geen privékilometers (woon-werk kilometers zijn zakelijk) worden gereden. Hierdoor hoeft geen rittenadministratie meer te worden bijgehouden. Hier gaat de belastingdienst wel extra op controleren op momenten en plaatsen dat het gebruik van de bestelauto niet waarschijnlijk is, zoals de meubelboulevard en een attractiepark. In sommige gevallen is er sprake van doorlopend en afwisselend gebruik, waardoor per werknemer het daadwerkelijke privégebruik niet vast te stellen is. In een dergelijk geval kan een eindheffing van 300 worden toegepast. Bespreek met je adviseur welke afspraken je het beste kunt maken. Keuze auto zakelijk of privé Een keuze die afhankelijk is van veel factoren: leeftijd van de auto, hoogte salaris of winst, gemiddelde kosten aan de auto per jaar, verzekeringskosten, cataloguswaarde van de auto, aantal kilometers dat zakelijk wordt gereden, aantal kilometers dat privé wordt gereden, eventueel een eigen bijdrage, ga zo maar door. Vraag jouw adviseurs wat in jouw geval het voordeligste is, een besparing ligt op de loer! 12

19 Doorbetaling werknemers bij ziekte Bij zieke werknemer ben je als werkgever verplicht minimaal 2 jaar 70% van het loon door te betalen. Een kostbare aangelegenheid. Het is verstandig eens per jaar het personeelsbestand te checken op ziekteverzuim. Misschien is een aanpassing van de aanpak van het ziekteverzuim gewenst en zijn andere of betere vastleggingen in het personeelsdossier noodzakelijk. Vakantiedagen administreren Vanaf 1 januari 2012 geldt de nieuwe vakantiewet. Daardoor vervallen wettelijke vakantiedagen binnen zes maanden na het kalenderjaar waarin zij zijn opgebouwd. Als werkgever moet je in de administratie goed bijhouden wanneer de vakantiedag is opgebouwd en wat de vervaldatum of de verjaringsdatum van de vakantiedag is. Op grond van de vervaltermijn van zes maanden worden in beginsel de wettelijke dagen als eerste opgenomen en daarna de bovenwettelijke dagen. De wettelijke dagen bedragen 20 dagen per jaar op basis van een full time dienstverband. De verjaringstermijn voor de bovenwettelijke dagen blijft vijf jaar. Uitbreiding aantal werknemers Als je nieuw personeel nodig hebt, denk dan ook eens aan de zogenoemde 30%-regeling. Hierdoor blijft een deel van de arbeidsvergoeding buiten de heffing van de inkomsten- en loonbelasting. De regeling geldt voor werknemers die vanuit het buitenland naar Nederland komen en kan zelfs in voorkomende gevallen gelden voor Nederlanders die weer terug naar Nederland komen. Voor de toepassing van de regeling gelden wel strikte voorwaarden, die in 2012 bovendien worden aangescherpt dus raadpleeg je adviseur! Uitzending personeel Als je een werknemer tijdelijk (minder dan 24 maanden) uitzendt naar het buitenland, kan het voorkomen dat deze werknemer verzekerd is voor de sociale verzekeringen in twee landen. Duur en zonde. Door het aanvragen van een zogenoemde A1-verklaring (vroeger: E 101 verklaring) kan dit voorkomen worden. Laatste loonheffingsaangifte 2011 Ga na of alle betalingen gedaan aan de werknemers op een juiste wijze zijn verloond. Denk hierbij ook aan de forfaitaire bijtellingen voor (bestel)auto s en andere gunstige beloningsvormen. Laatste BTW-aangifte 2011 In de laatste BTW-aangifte moeten enkele zaken extra worden opgenomen: correctie BTW-privégebruik auto (zowel voor de ondernemer als voor zijn personeel); correctie BTW-privégebruik gas, water, elektriciteit en warmte; correctie BTW-privégebruik door de ondernemer van tot het bedrijf behorende goederen voor andere dan bedrijfsdoeleinden (onder andere bedrijfsmiddelen die door de ondernemer zowel zakelijk als privé gebruikt worden (zie ook tips voor de eenmanszaak, VOF en CV)); 13

20 correctie BTW voor verrichten van diensten door de ondernemer voor andere dan bedrijfsdoeleinden (onder ander privégebruik); oninbare vorderingen (dubieuze debiteuren); correctie in het kader van bedrijfskantineregeling; overige correcties op aftrek van voorbelasting over verstrekkingen aan het personeel (bedrijfsfitness, privévervoer, huisvesting) en relatiegeschenken; herrekening van voorbelasting op goederen en diensten bij wijziging van (voorgenomen) gebruik; herziening van voorbelasting op roerende en onroerende investeringsgoederen. Correctie (eerdere) BTW-aangifte 2011 Te weinig aangegeven BTW uit eerdere aangiftetijdvakken moet je het liefst vrijwillig aangeven en betalen. Voor 1 april 2012, omdat dan over het bedrag geen heffingsrente verschuldigd is. Let op, het is niet de bedoeling deze correcties te verwerken in de laatste aangifte of in een van de aangiftes in 2012, maar deze moeten worden gemeld in een aparte brief aan de belastingdienst, of op het formulier Suppletie Omzetbelasting. Let op: bij grote correcties (meer dan 10% van de al afgedragen BTW of meer dan ) is een boete verschuldigd. Let op tenaamstelling factuur bij vergoeding kosten aan personeel Aftrek van BTW is alleen mogelijk, als de prestatie aan de ondernemer is gericht. Daarom is het van groot belang, dat de naam van de ondernemer ook op de factuur staat. Dit wil nog wel eens misgaan, als een werknemer bijvoorbeeld een tank benzine voorschiet (contant of met zijn eigen pas betaalt). De naam van de onderneming staat dan niet op het bonnetje. Dan bestaat er geen recht op aftrek van BTW voor de ondernemer. Let er dus op, dat het personeel goed is geïnstrueerd altijd een BTW-bon te vragen op naam van de ondernemer om niet jouw recht op aftrek te verliezen. In het specifieke geval van een benzinebon mag het ook blijken uit het feit dat het met een tankpas of bankpas van de zaak is betaald. Let er overigens ook op, dat als er zaken aan het personeel worden verstrekt, deze BTW ook niet zomaar aftrekbaar is (gemengd gebruik: zakelijk en privé). De belastingdienst stelt zich bijvoorbeeld op het standpunt, dat voor de vaste telefoon thuis in principe geen BTW-aftrek toegestaan wordt. Fiscale eenheid BTW Het is verstandig een einde van de fiscale eenheid voor de BTW zo snel mogelijk te melden aan de belastingdienst. Zolang het einde niet is gemeld, blijft er aansprakelijkheid bestaan voor de BTWschuld van de fiscale eenheid, terwijl deze niet meer bestaat. Factuurvereisten Blijft goed letten op de factuurvereisten die zijn gesteld: vermelding van de volledige NAW-gegevens van de leverancier (ook BTW-, KvK- en bankrekeningnummer) en afnemer, en afzonderlijke vermelding van het BTW-bedrag op de factuur. Controleer niet alleen jouw eigen facturen, maar ook 14

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2014 december 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2011

Special Eindejaarstips 2011 Special Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen ALGEMEEN 1. Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? En staat u samen met een minderjarig kind van een van u beiden op

Nadere informatie

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen 1.1 Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? U wordt dan per 1 januari 2012 ook als fiscale partner aangemerkt als u en uw partner

Nadere informatie

Lastminute-belastingvoordeel in 2014

Lastminute-belastingvoordeel in 2014 Administratie. Advies. Strategie. Lastminute-belastingvoordeel in 2014 Eindejaarstips voor bv s Liqide adviseurs Koningin Wilhelminaweg 469 3737 BE Groenekan t 088-0802080 e info@liqide.nl w www.liqide.nl

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. 4 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 INHOUDSOPGAVE 5 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Wat moet u echt nog dit najaar doen,

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2009

Nieuwsbrief December 2009 Nieuwsbrief December 2009 HBK nieuwsbrief Fiscale eindejaarstips 2009 Omdat het einde van het jaar er weer aankomt, hebben wij voor u de belangrijkste aandachtspunten op een rijtje gezet. Zo kunt u uw

Nadere informatie

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Aaabee Accountants Eindejaarstips 2014 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Inhoudsopgave Voor de ondernemer... 3 1 Laat uw herinvesteringsreserve niet verlopen... 3 2 Voorkom verliesverdamping...

Nadere informatie

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 Inhoudsopgave 1 s voor alle belastingplichtigen 3 2 s voor ondernemers en rechtspersonen 6 3 s voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 4 s voor de bv en de dga 12 5 s voor werkgevers 14 6 s voor

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Zoek uit voor welke investeringsregelingen u in aanmerking kunt komen. Kies het meest gunstige btw-aangiftetijdvak

Zoek uit voor welke investeringsregelingen u in aanmerking kunt komen. Kies het meest gunstige btw-aangiftetijdvak Eindejaarstips 2014 Tips voor de ondernemer Laat uw herinvesteringsreserve niet Maak optimaal gebruik van verlopen investeringsaftrek Voorkom verliesverdamping Zoek uit voor welke investeringsregelingen

Nadere informatie

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin WEA Nieuwsbrief december 2014 nummer 5 Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling Hierbij de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet

Nadere informatie

[SPECIAL] Nummer 5 [INHOUD] Eindejaarstips 2014. Tips voor particulieren. Eindejaar 2014

[SPECIAL] Nummer 5 [INHOUD] Eindejaarstips 2014. Tips voor particulieren. Eindejaar 2014 NIEUWS NIEUWS BRIEF BRIEF Eindejaarstips 2014 [SPECIAL] Nummer 5 Maak nu gebruik van de fiscale mogelijkheden, nu het nog kan. Voor veel regelingen betekent dat: actie onder nemen vóór 31 december van

Nadere informatie

BRIEFNIEUWS. [SPECIAL] Nummer 5

BRIEFNIEUWS. [SPECIAL] Nummer 5 NIEUWS BRIEFNIEUWS BRIEF [SPECIAL] Nummer 5 Eindejaarstips 2013 Maak nu gebruik van de fiscale mogelijkheden. Voor veel regelingen betekent dat: actie onder nemen vóór 31 december van dit jaar. Onze eindejaarstips

Nadere informatie

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013 Tips voor alle belastingplichtigen Betaal uw lijfrentepremie op tijd Wilt u in uw aangifte 2013 lijfrentepremies in aftrek kunnen brengen, zorg er dan voor dat u deze

Nadere informatie

Fiscalect Najaarstips 2014

Fiscalect Najaarstips 2014 / Tips voor ondernemers Blad 1 van Inhoud Tips voor ondernemers... 2 Voorkom verliesverdamping... 2 Wilt u juist winst uitstellen?... 2 Houd in december uw werkkapitaal op peil... 2 Betaal nooit contant

Nadere informatie

www.pwc.nl Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven

www.pwc.nl Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven www.pwc.nl Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven November 2013 Inhoudsopgave Particulier 4 Onderneming 5 Directeur-grootaandeelhouder 7 Pensioen in eigen beheer 8

Nadere informatie

Eindejaar sactualiteiten2014

Eindejaar sactualiteiten2014 Accens wil met haar ondernemende accountants en adviseurs dichtbij de klant staan. Wij brengen ondernemers verlichting in de administratieve taken. Met inzicht in cijfers en feiten scheppen we mogelijkheden

Nadere informatie

Dividend of winst AB-aandelen: uitstellen tot 2014

Dividend of winst AB-aandelen: uitstellen tot 2014 JS nieuws december 2013 Fiscaal adviseurs en accountants BV Eindejaartips 2013 voor ondernemers met een BV Dividend of winst AB-aandelen: uitstellen tot 2014 Het aanmerkelijkbelang-tarief (box 2) gaat

Nadere informatie

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op?

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Nieuwsflits 2013 Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25 I. www.baa.nl E. info@baa.nl

Nadere informatie

mag niet worden gebruikt voor Maak nu gebruik van fiscale mogelijkheden, nu het nog kan. Voor veel

mag niet worden gebruikt voor Maak nu gebruik van fiscale mogelijkheden, nu het nog kan. Voor veel ACCOUNTANTS & MKB ADVISEURS Inhoud Belastingplan 2013 Hypotheekrenteaftrek Forensentaks / assurantiebelasting Optimaal beleggen in box 3 Aftrekposten Aandachtspunten Tips voor particulieren Tips voor Ondernemers

Nadere informatie

Nieuwe lening alleen nog aftrekbaar als wordt afgelost Beperking hypotheekrente vanaf 2014 Restschuldfaciliteit

Nieuwe lening alleen nog aftrekbaar als wordt afgelost Beperking hypotheekrente vanaf 2014 Restschuldfaciliteit Eindejaarstips 2012 Het is slim om sommige belastingzaken nog dit jaar te regelen, want daarmee kunt u flink wat geld besparen. We hebben de belangrijkste tips onder elkaar gezet. We hebben geprobeerd

Nadere informatie

Optimaal beleggen in box 3

Optimaal beleggen in box 3 Eindejaarstips 2012 Tips voor particulieren Schenkingsvrijstellingen 2012 Heeft u de belastingvrije schenkingen aan kinderen, kleinkinderen en goede doelen al benut? De vrijgestelde bedragen voor 2012

Nadere informatie

Eindejaartips 2011 voor Particulieren

Eindejaartips 2011 voor Particulieren Eindejaartips 2011 voor Particulieren BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Eindejaartips 2011 voor alle ondernemers

Eindejaartips 2011 voor alle ondernemers Eindejaartips 2011 voor alle ondernemers BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2010

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2010 Fiscale Eindejaarsspecial 2010 Fiscale eindejaarsactualiteiten 2010 In deze uitgave geven wij - op hoofdlijnen - een overzicht van de meest belangwekkende en interessante wijzigingen per 1 januari 2011,

Nadere informatie

Handleiding. Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers

Handleiding. Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers Handleiding Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers Introductie Deze handleiding is niet alleen geschikt voor de scheppend kunstenaar, maar voor alle ondernemers. Wanneer

Nadere informatie

Goed voorbereid op 2015

Goed voorbereid op 2015 www.pwc.nl Goed voorbereid op 2015 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Oktober 2014 Inhoudsopgave Particulier 4 Onderneming 5 Transfer pricing in uw onderneming 6 Directeur-grootaandeelhouder

Nadere informatie

Ondernemen. 2012 Handboek

Ondernemen. 2012 Handboek 2012 Handboek Ondernemen Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld aan de administratie?

Nadere informatie

Fiscaal Actueel. Industrieweg 6 Postbus 61 3360 AB Sliedrecht T 0184-42 04 36 www.atenta.nl

Fiscaal Actueel. Industrieweg 6 Postbus 61 3360 AB Sliedrecht T 0184-42 04 36 www.atenta.nl 2 uitgave van het register belastingadviseurs tweede kwartaal 2010 - nummer 2 Industrieweg 6 Postbus 61 3360 AB Sliedrecht T 0184-42 04 36 www.atenta.nl Ook in crisistijd kunt u het urencriterium behalen

Nadere informatie