NATIONALE WETGEVING NATUURBEHEER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NATIONALE WETGEVING NATUURBEHEER"

Transcriptie

1 ANNEX 1 NATIONALE WETGEVING NATUURBEHEER SCHEMATISCH OVERZICHT WETTEN PER DOMEIN Nr. Domein Wet Relatie tot natuurbeheer 1 ALGEMEEN 1.1 De Republiek Suriname is een democratische Staat gebaseerd op de soevereiniteit van het volk en op eerbiediging en waarborging van fundamentele rechten en vrijheden 1.2 Het totaal der burgerlijke rechten die allen genieten die zich in Suriname bevinden 1.3 Van toepassing op iedereen die zich aan enig strafbaar feit schuldig maakt 1.4 Inrichting en bevoegdheden van de regionale organen 1.5 Instelling Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS) Grondwet van de Republiek Suriname S.B no. 116, gewijzigd bij S.B no. 38 Surinaams Burgerlijk Wetboek G.B no. 4 en volgende wijzigingen Wetboek van Strafrecht G.B no. 1, gewijzigd bij S.B no. 70 Wet Regionale Organen S.B no. 44, gewijzigd bij S.B no. 54 Resolutie oprichting NIMOS S.B no. 82 De natuurlijke hulpbronnen zijn eigendom van de Staat en moeten aangewend worden voor de economische, sociale en culturele ontwikkeling van Suriname. Er moeten daarbij condities gesteld worden ter bescherming van de natuur en behoud van het ecologisch evenwicht. Grond en onroerend goed dat onbeheerd is of geen eigenaar heeft, is eigendom van de Staat. Registratie van eigendomsrecht en rechten bij onteigening in algemeen belang. Feiten zijn strafbaar uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling Voorzieningen voor de sociaaleconomische ontwikkeling van een district, waaronder het natuurlijk milieu en woon- en leefklimaat Geven van adviezen aan de Regering over de daadwerkelijke uitvoering van het gehele milieubeleid en het voorbereiden en de controle op de uitvoering daarvan Schurman Advocaten 1

2 1.6 Instelling Nationale Milieuraad Presidentieel Besluit PB 017/97 Nationale Milieuraad ziet toe op bescherming van het milieu en aspecten van natuurbeheer en behoud 1.7 Regionale/ internationale samenwerking Internationale/regionale verdragen en overeenkomsten waarbij Suriname partij is, onder meer: - Wetland Convention (RAMSAR) - World Heritage Convention - Convention on Biological Diversity (CBD) - Amazon Cooperation Treaty Organization (ACTO) MINISTERIES / INSTANTIES ATM / BIZA / BUZA / J&P / MINOV / RGB / RO / NIMOS / SCF Conventies op ecologisch gebied, biodiversiteit, natuurbeheer, milieuverontreiniging 2 HISTORISCHE / CULTURELE KENNIS 2.1 Voorschriften voor bescherming van historische of culturele objecten 2.2 Behoud van historische gebouwen en archeologische vondsten Wet Behoud voorwerpen met historische, culturele en wetenschappelijke waarde G.B no. 14 Monumentenwet S.B no. 72 Vergunning is vereist voor export van goederen en voorwerpen in Suriname in gebruik voor 1900; geldt eveneens voor mineralen, flora en fauna Toestemming van de minister is vereist om voorwerpen van archeologische/historische waarde op te graven voor onderzoek of andere doeleinden MINISTERIES / INSTANTIES MINOV / STICHTING GEBOUWD ERFGOED / SURINAAMS MUSEUM 3 TRADITIONELE KENNIS Schurman Advocaten 2

3 Er is geen nationale wetgeving voor toepassing, bescherming en behoud van traditionele kennis en genetische bronnen. Voorstel: instellen commissie om een protocol te ontwikkelen voor behoud van Traditionele kennis en Genetische bronnen en daaraan gerelateerde intellectueel eigendomsrechten. MINISTERIES EN INSTANTIES: ATM / HI / J & P / LBB / RO / RGB / VG / SCF / ACT / CELOS / SBB / ORGANISATIES INHEEMSEN EN MARRONS 4 LANDGEBRUIK 4.1 Onteigening van grond toestaan in het algemeen belang Onteigeningswet G.B no. 37 en wijzigingen 4.2 Regelingen voor domeingrond Domeinwet G.B no. 37, G.B no. 47, G.B no Bepalingen voor uitgifte van domeingrond Agrarische Wet G.B no. 53, gewijzigd bij S.B no Bepalingen voor nationale en regionale planning 4.5 Alle grond, waarop niet door anderen recht van eigendom wordt bewezen, is domein van de Staat 4.6 Regels voor de uitgifte van domeingrond Staatsbesluit Planverordening G.B no. 89 Decreet L1 Decreet Beginselen Grondbeleid S.B no. 10 Decreet L2 Decreet uitgifte Domeingrond S.B no. 11, gewijzigd bij S.B no. 7 In geval van grondhuur kan de titel zoals aangegeven in de L-Decreten van toepassing zijn Met de introductie van de Landhervormingswetgeving (L-Decreten) is een deel van deze wet komen te vervallen Een goede planning van landgebruik is noodzakelijk waarbij rekening gehouden wordt met duurzaam beheer en behoud van onze natuurlijke omgeving. Instelling van specifieke managementgebieden (MUMA s) Beginselen en regelingen van grondbeleid, de rechtstoestand van onbeheerde en kennelijk verlaten gronden worden bij afzonderlijk decreet vastgesteld Regels om in aanmerking te kunnen komen voor domeingrond en aanvraagprocedures 4.7 Regelingen voor de wettelijke Decreet L3 Decreet rechtstoestand Eigenaren met titel op domeingrond Schurman Advocaten 3

4 positie van grond uitgegeven voor 1 juli 1982 voor 1 juli 1982 uitgegeven gronden S.B no. 12 uitgegeven voor 1982 kunnen deze omzetten in titel op grond verkregen na Bepalingen ten aanzien van illegale bezetting Decreet L6 S.B no. 19 Illegale bezetters van domeingrond kunnen ontruimd worden 4.9 Bepaling voor verkaveling Decreet L8 S.B no. 94 Voorschriften voor verkaveling van grond 4.10 Richtlijnen gronduitgifte Ministeriële Beschikking S.B no. Mangrovebos voor kustbescherming Estuariene Beheersgebied Grondregistratie en Landinformatie Systeem GLIS Wet S.B no. 149 Het systeem GLIS is een digitaal systeem dat ruimtelijke gegevens en andere relevante data koppelt aan een digitale kaart. Vervult onder meer de functie van het kadaster. MINISTERIES / INSTANTIES RGB / LVV / OW&V / RO / MI-GLIS 5 URBANE GEBIEDEN 5.1 Voorschriften voor aanpak van afval Politiestrafwet G.B no. 77, gewijzigd bij S.B no. 24 Storten van afval op openbare plaatsen, vervuilen van waterbronnen, etc. is strafbaar 5.2 Voor het oprichten van inrichtingen die gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken, is vergunning van de Districts- Commissaris vereist Hinderwet G.B no. 64, gewijzigd bij S.B no. 63 Verlenen van een vergunning in afwijking van de Hinderwet kan geschieden aan bedrijven die gevaar kunnen opleveren, schade of overlast veroorzaken door afval, chemicaliën en schadelijke gassen 5.3 Bouwvoorschriften Bouwwet G.B no. 30, gewijzigd bij S.B no. 72 Bouwwerken moeten voldoen aan bestemmingsplannen 5.4 Nadere vaststelling bouwvoorschriften Bouwbesluit G.B no. 108, gewijzigd bij G.B no. 67 Bouwwerken moeten voldoen aan bouwvoorschriften 5.5 Planning van stadsontwikkeling Stedebouwkundige Wet G.B no. 96, gewijzigd bij S.B no. 72 Bepalingen voor bebouwing, bestemming van grond en verkavelingen. Ingestelde stedelijke gebieden: Groot Paramaribo, Nickerie en Apura. 5.6 Bepalingen voor nationale en Staatsbesluit Planverordening G.B. Een goede planning van landgebruik is Schurman Advocaten 4

5 regionale planning 1973 no. 89 noodzakelijk waarbij rekening gehouden wordt met duurzaam beheer en behoud van onze natuurlijke omgeving. Instelling van specifieke managementgebieden (MUMA s) 5.7 Regels voor beheer van wegen Wet Wegenautoriteit S.B. Beheer van wegen en vaste oeververbindingen MINISTERIES / INSTANTIES OW&V / J&P / HI / RGB / PLANBUREAU 6 KUSTGEBIED/NATUUR BEHOUD 6.1 Richtlijnen voor het opzetten van waterschappen Waterschapswet G.B no. 32, gewijzigd bij S.B no Natuurreservaten vastgesteld Natuurbeschermingswet G.B door de President no. 26, gewijzigd bij S.B no Natuurreservaat Natuurbeschermingsbesluit G.B Coppenamemonding no Natuurreservaat Wia Wia Natuurbeschermingsbesluit G.B no Natuurreservaat Galibi Natuurbeschermingsbesluit G.B no Natuurreservaat Hertenrits Natuurbeschermingsbesluit G.B Multiple-Use Management Area (MUMA) no Bigi Pan MUMA Ministeriële Beschikking 1987 no. 4423/ Noord Coronie MUMA Ministeriële Beschikking S.B no Noord Saramacca MUMA Ministeriële Beschikking S.B no. 88 Beheer van water Bescherming en behoud van onze natuurlijke hulpbronnen Instelling van het gebied als natuurreservaat Instelling van het gebied als natuurreservaat Instelling van het gebied als natuurreservaat Instelling van het gebied als natuurreservaat Beheer kwetsbare ecosystemen waarbij de natuurlijke productiviteit op lange termijn behouden blijft Mangrovebos voor kustbescherming Mangrovebos voor kustbescherming Mangrovebos voor kustbescherming Schurman Advocaten 5

6 6.3.4 Noord Commewijne/ Marowijne MUMA 6.4 Richtlijnen gronduitgifte Estuariene Beheers gebied Ministeriële Beschikking S.B no. 94 Ministeriële Beschikking S.B no. 16 Mangrovebos voor kustbescherming Mangrovebos voor kustbescherming MINISTERIES / INSTANTTIES RGB / OW&V / LVV / LBB / CELOS 7 BOSBEHEER/ NATUUR BEHOUD 7.1 Voorschriften voor uitgifte van concessies voor balatawinning 7.2 Bevoegdheid voor het bezitten van vuurwapens Balata Wet G.B no. 51, gewijzigd bij G.B no. 25 Vuurwapenwet G.B no.73, gewijzigd bij S.B no Bruynzeelwet Bruynzeelwet G.B no Bescherming van fauna Jachtwet G.B no.25, gewijzigd bij S.B no Natuurreservaten vastgesteld Natuurbeschermingswet G.B door de President Natuurreservaten Brinkheuvel, Raleighvallen, Tafelberg, Eilerts de Haan no. 26, gewijzigd bij S.B no. 80 Natuurbeschermingsbesluit G.B no Sipaliwini Natuurreservaat Natuurbeschermingsbesluit G.B no Natuurreservaten Peruvia, Natuurbeschermingsbesluit S.B Wane Kreek, Boven Coesewijne no. 52 en Copi Centraal Suriname Natuurreservaat 7.6 Framework voor activiteiten in de bossector om duurzaam gebruik te garanderen Natuurbeschermingsbesluit S.B no. 65 Wet Bosbeheer S.B no. 80 Machtiging tot bezit aan bevoegde ambtenaren volgens opgenomen bepalingen en voorwaarden Regels voor de jacht; lijst van beschermde soorten Bescherming en behoud van onze natuurlijke rijkdommen Instelling van elk der gebieden als natuurreservaat Instelling als natuurreservaat Instelling van elk der gebieden als natuurreservaat Instelling van het gebied als natuurreservaat Het framework geeft richtlijnen voor bosbeheer, exploitatie en gerelateerde activiteiten in de sector (waaronder primaire Schurman Advocaten 6

7 7.7 Voorschriften voor vellen marktwaarde houtsoorten Ministeriële Beschikking Houtsoorten met marktwaarde S.B no Vergunning voor Incidentele Ministeriële Beschikking incidentele houtwinning houtwinning S.B no Exploratievergunningen en Beschikking S.B no. 47 concessies 7.10 Overdracht Exploratievergunningen Beschikking S.B no. 48 en concessies 7.11 Bosbouwregisters Beschikking S.B no Bepalen van jachtseizoen Jachtbesluit S.B no. 116, gewijzigd bij S.B no. 16 verwerking en export) Minimale stamomvang bij vellen is vastgesteld op 35 cm De vergunning is alleen geldig in gebieden bestemd voor bosconversie Vaststelling van de locatie en grootte van het gebied Opgaaf van de locatie en grootte van het gebied Vaststellen van het jachtseizoen; lijst van soorten waarop gejaagd mag worden MINISTERIES / INSTANTIES RGB / SBB / LBB / STINASU / NIMOS / HI / CELOS 8 AGRARISCHE GEBIED 8.1 Landbouw Richtlijnen voor het opzetten van waterschappen Waterschapswet G.B no. 32, gewijzigd bij S.B no. 28 Beheer van water Bepalingen voor uitgifte van Agrarische Wet G.B.1937 no. 53, Met de introductie van de L-Decreten is een domeingrond Bepalingen voor het voorkomen van plantenziekten gewijzigd bij S.B no. 28 Plantenbeschermingswet G.B no. 102, gewijzigd bij S.B no. 116 groot deel van deze wet komen te vervallen Verbod op import van planten aangetast door een plantenziekte. Het is mogelijk om beschermde gebieden in te stellen Voorschriften voor de handel en Bestrijdingsmiddelenwet G.B Regeling van de handel in en gebruik van het gebruik van pesticiden no. 151, gewijzigd bij S.B no. 18 bestrijdingsmiddelen Watervoorziening voor Decreet Multi Purpose Corantijn Heroprichting waterschappen in rijstgebieden rijstpolders in Nickerie. Project S.B no. 14 en instelling MCP-beheer tot overliggend waterschap Heroprichting waterschappen in rijstgebieden en instelling MCP-beheer tot overliggend waterschap Lijst met beperkende Staatsbesluit Negatieve Lijst S.B. Pesticiden en chemicaliën op de Negatieve bepalingen bij import en export 2003 no. 74 Lijst van de FAO. Schurman Advocaten 7

8 van goederen Bepalingen voor de verkoop, opslag, transport en gebruik van pesticiden Maatregelen ter verhoging van de kwaliteit van agrarische producten 8.2 Veeteelt Voorschriften voor import, verkoop en gebruik van vaccins en sera voor dieren Voorschriften voor het voorkomen, de behandeling en het genezen van dierziekten 8.3 Visserij Voorschriften voor bescherming visstand Bepalen visseizoen en afmeting vangbare vissen Geldende bepalingen in onze territoriale wateren en de economische zone Pesticiden Staatsbesluit 2005 S.B no. 21 Zaaizaad Wet S.B no. 51 Wet op import van vaccins G.B no. 72, gewijzigd bij S.B no. 70 Wet bestrijding dierziekten G.B no. 23, gewijzigd bij S.B no. 70 Visstandsbeschermingswet G.B no. 44, gewijzigd bij S.B no. 66 Visstandsbeschermingsbesluit G.B no. 101 Wet op de territoriale wateren S.B no Regels voor zeevisvangst Zeevisserij Wet S.B no. 144, gewijzigd bij S.B no Uitvoeringsregelingen Zeevisserij Wet Regels voor handel in visproducten Ministeriële Beschikking S.B no. 64 Regeling Visinspectie S.B no. 9 Indeling van pesticiden naar toxiciteit, veiligheidsvoorschriften en veilig gebruik van pesticiden. Beschikbaarheid van kwalitatief goed zaaizaad; certificering van zaaizaad. Een vergunning is vereist voor de import, verkoop of gebruik van vaccins voor dieren Quarantaine van besmette dieren, begraven van dode dieren en voorschriften voor preventie en behandeling. Verbod om te vissen zonder lijn en haak en om viseieren te vernietigen, mee te nemen of te verkopen Vaststellen hengelseizoen en afmeting vissen ter bescherming van het visstand Suriname heeft soeverein gezag over het territoriaal gebied en de economische zone. Regels voor de bescherming van ons zeegebied kunnen bij wet vastgesteld worden. Het territoriaal zeegebied en de economische zone is Suriname s visserijzone. Regels voor de bescherming en het behoud van ons visstand kunnen bij wet vastgesteld worden. Uitvoering van enkele artikelen Verbod op de import van giftige of bedreigde vissoorten Schurman Advocaten 8

9 MINISTERIES / INSTANTIES LVV / RGB / HI / VG / CELOS / NIMOS / MAS 9 MIJNBOUWGEBIED 9.1 Voorschriften voor het uitgeven van concessies 9.2 Wetgeving voor de mijnbouwsector 9.3 Richtlijnen voor het opzetten van waterschappen 9.4 Waterboringen te Republiek en proefpomping 9.5 Voorschriften voor booractiviteiten 9.6 Overeenkomst voor de bouw van een stuwdam in de Surinamerivier 9.7 Voorschriften voor onderzoek en exploitatie van koolwaterstoffen door Staatsolie Maatschappij Suriname N.V 9.8 Voorschriften voor de exploratie en ontginning van delfstoffen 9.9 Voorschriften voor de exploratie en exploitatie van koolwaterstoffen Concessieverordening G.B.1907 no.34, gewijzigd bij G.B no. 129 Bauxietwet G.B no. 76, gewijzigd bij S.B no. 116 Waterschapswet G.B no. 32, gewijzigd bij S.B no. 28 Waterleidingwet G.B no. 33 Boorwet G.B no. 93 Brokopondo-Overeenkomst G.B no. 4 Staatsbesluit, Decreet E8B S.B no. 59 Decreet Mijnbouw S.B no. 28, gewijzigd bij S.B no. 44 Petroleumwet 1990 S.B no. 7, gewijzigd bij S.B no. 58 Deze wet zal komen te vervallen als de nieuwe mijnbouwwet (in voorbereiding) in werking treedt Beheer van water Verplichting tot aansluiting op het distributienet Vloeistoffen mogen niet in contact komen met elkaar en alle boorgaten moeten gedicht worden Opwekking van energie en bouw aluminiumfabriek te Paranam Vergunningsvoorschriften voor onderzoek en exploitatie van koolwaterstofvoorkomens. Opvolgen van de juiste methoden in het veld. Staatsolie is verantwoordelijk voor veilig lozen van water en afvalolie Gebruik van internationale technieken en methoden en huidige veiligheidsnormen en gezondheidsvoorschriften voor arbeiders en de bevolking. Rehabilitatie van het gebied en bescherming van het milieu Bij het uitvoeren van activiteiten is het Decreet Mijnbouw van toepassing Schurman Advocaten 9

10 9.10 Besluit Onshore, Wayambo Gebied 9.11 Voorzieningen voor de contractor voor exploratie in het Wayambo gebied 9.12 Besluit Offshore, outboard Gebied 9.13 Voorzieningen voor de contractor partijen Staatsbesluit S.B no. 86 Staatsbesluit S.B no. 87 Staatsbesluit S.B no. 88 Staatsbesluit S.B no.89 Ter uitvoering van art. 65 lid 2 Decreet Mijnbouw en van art. 9 leden 2,5,6 en 7 Petroleumwet 1990 Overeenkomst betreffende exploratie, ontwikkeling, productiedeling van petroleum voor onshore Suriname Ter uitvoering van art. 65 lid 2 Decreet Mijnbouw en van art.9 leden 2,5,6 en 7 Petroleumwet 1990 Overeenkomst betreffende exploratie, ontwikkeling, productiedeling van petroleum voor offshore Suriname, het Wayambo Gebied MINISTERIES / INSTANTIES NH / STAATSOLIE / SWM / NIMOS 10 INDUSTRIEEL GEBIED 10.1 Voorschriften voor aanpak van afval 10.2 Verlenen van een vergunning in afwijking van de Hinderwet Politiestrafwet G.B no. 77, gewijzigd bij S.B no. 24 Hinderwet G.B no. 64, gewijzigd bij S.B no Voorschriften voor de haven Decreet Havenwezen S.B no Voorschriften voor het vestigen van bedrijven 10.5 Instellen van de Maritieme Autoriteit Decreet Vergunning Beroepen en bedrijven S.B no. 145 Wet Maritieme Autoriteit Suriname S.B no. 37 Storten van afval op openbare plaatsen, vervuilen van waterbronnen, etc. is strafbaar Speciale vergunning voor bedrijven die gevaar kunnen opleveren, schade of overlast veroorzaken door afval en schadelijke gassen Verbod op het storten van afval, lozen van olie, met olie verontreinigd water en materialen in openbare wateren Vergunning van het ministerie van Handel en Industrie is vereist voor de vestiging van geregistreerde bedrijven Bevoegdheden van de MAS MINISTERIES / ORGANISATIES HI / TCT / MAS Schurman Advocaten 10

11 Schurman Advocaten 11

SCHURMAN ADVOCATEN NATIONAL ENVIRONMENTAL LEGISLATION. LEGAL FRAMEWORK for NATURE MANAGEMENT

SCHURMAN ADVOCATEN NATIONAL ENVIRONMENTAL LEGISLATION. LEGAL FRAMEWORK for NATURE MANAGEMENT SCHURMAN ADVOCATEN NATIONAL ENVIRONMENTAL LEGISLATION LEGAL FRAMEWORK for NATURE MANAGEMENT WETTELIJK KADER, BELEIDSKADER, INSTITUTIONEEL KADER Schurman Advocaten Watermolenstraat 32 E-mail: hums@sr.net

Nadere informatie

b. de Onderdirecteur Domaniale Zaken; c. het Hooftl van de Dienst Lands Bosbeheer;

b. de Onderdirecteur Domaniale Zaken; c. het Hooftl van de Dienst Lands Bosbeheer; 2005 No. 16 STAATSBLAD VAN DE REPUBLTEK SURINAME BESCHIKKING van de Minister van Natuurlijke Ilulpbronnen d.d. fs februari 2005 no. 180/0036, houdende vaststelling van richflijnen m.b.t. de uitgifte en

Nadere informatie

Artikel 1 1. Artikel 2

Artikel 1 1. Artikel 2 WET van 3 april 1954 houdende voorzieningen tot bescherming van de fauna en tot regeling van de jacht in Suriname (G.B. 1954 no. 25), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij G.B. 1954

Nadere informatie

2.2.1.4 De wettelijke mogelijkheden van vereffening van onbeheerde nalatenschappen

2.2.1.4 De wettelijke mogelijkheden van vereffening van onbeheerde nalatenschappen Inhoudsopgave Voorwoord / 11 Lijst van afkortingen / 15 1 Inleiding / 17 1.1 Algemene inleiding / 17 1.1.1 Historische achtergronden / 19 1.2 Probleemstelling / 24 1.3 Maatschappelijke en wetenschappelijke

Nadere informatie

Overzicht ontvangen Staatsbladen 2013

Overzicht ontvangen Staatsbladen 2013 Overzicht ontvangen Staatsbladen 2013 2013 no. 03 Toetreding van de Republiek Suriname tot de "International Organization for Migration" ( IOM ) PRESIDENTIEEL BESLUIT van 17 december 2012 PB. no. 60/2012,

Nadere informatie

Wij danken allen die het mogelijk hebben gemaakt om deze Conferentie te houden.

Wij danken allen die het mogelijk hebben gemaakt om deze Conferentie te houden. Voorwoord Dit concept document is tot stand gekomen vanuit presentaties, discussies en overwegingen met verschillende belangengroepen bij de Organisatie van de Conferentie Ordening Goud sector in Suriname

Nadere informatie

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, WET van houdende nadere wijziging van de Vuurwapenwet (G.13. 1930 no. 73, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2011 no. 96) ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, In overweging genomen hebbende,

Nadere informatie

OVERZICHT WETTELIJKE REGELINGEN BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN HANDEL EN INDUSTRIE

OVERZICHT WETTELIJKE REGELINGEN BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN HANDEL EN INDUSTRIE OVERZICHT WETTELIJKE REGELINGEN BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN HANDEL EN INDUSTRIE TAAKOMSCHRIJVING MINISTERIE VAN HANDEL EN INDUSTRIE: I. Besluit taakomschrijving Departementen, houdende de instelling

Nadere informatie

Artikel 1 1. Artikel 2

Artikel 1 1. Artikel 2 WET van 6 april 1956 strekkende tot vaststelling van bouwvoorschriften (G.B. 1956 no. 30), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij G.B. 1957 no. 67, G.B. 1972 no. 96, S.B. 1980 no. 116,

Nadere informatie

Common Future published in 1987 ". 2 Added by one of the authors of this report.

Common Future published in 1987 . 2 Added by one of the authors of this report. The environment is where we live; and development is what we all do in attempting to improve our lot within that abode. 1 Sustainable development is impossible without a sustainable environment. 2 1 Gro

Nadere informatie

NIMOS en Milieustatistieken. Ir. D.Busropan NIMOS

NIMOS en Milieustatistieken. Ir. D.Busropan NIMOS NIMOS en Milieustatistieken Ir. D.Busropan NIMOS Introductie NIMOS Milieubeleid Milieubeleid Internationaal Milieubeleid Nationaal NIMOS en het Milieubeleid Milieustatistieken NIMOS Inhoud Office of Environmental

Nadere informatie

Heeft, de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door de Nationale Assemblée, bekrachtigd de onderstaande wet: ARTIKEL I

Heeft, de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door de Nationale Assemblée, bekrachtigd de onderstaande wet: ARTIKEL I WET van 2004, houdende nadere wijziging van de Wet Regionale Organen (S.B. 1989 no. 44, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2002 no. 54) en van de Waterschapswet 1931 (G.B. 1932 no. 32, zoals laatstelijk

Nadere informatie

Land use planning en GIS

Land use planning en GIS Land use planning en GIS Een stedelijke cases ter illustratie van het belang van ruimtelijke data Sigrid Heirman Plangebied Fysiek -ruimtelijke condities in het plangebied en omgeving Regels, wetten en

Nadere informatie

No. 162 DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME

No. 162 DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME 2013 1 No. 162 2013 STAATSBLAD No. 162 VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET van 10 september 2013, houdende toestemming tot het aangaan van een Delfstoffenovereenkomst met Suriname Gold Company LLC betreffende

Nadere informatie

Rapport 3-daagse Land Use Land Cover (LULC) werksessie

Rapport 3-daagse Land Use Land Cover (LULC) werksessie Rapport 3-daagse Land Use Land Cover (LULC) werksessie Datum: 8, 15 en 22 April 2016 Locatie: Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) Geschreven door: Forest Cover Monitoring Unit (FCMU) team Inhoudsopgave

Nadere informatie

DE MINISTER VAN RUIMTELIJKE ORDENING, GROND- EN BOSBEHEER, GEHOORD: De Direkteur van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer, GELET OP:

DE MINISTER VAN RUIMTELIJKE ORDENING, GROND- EN BOSBEHEER, GEHOORD: De Direkteur van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer, GELET OP: No. 1675-10/ Min.RGB BESCHIKKING van de Minister van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer houdende vaststelling van gebieden voor overdracht in eigendom, alsmede de kooprijs van de grond per m2 DE

Nadere informatie

Heeft, na goedkeuring door De Nationale Assemblee, de Staatsraad gehoord, bekrachtigd de onderstaande wet:

Heeft, na goedkeuring door De Nationale Assemblee, de Staatsraad gehoord, bekrachtigd de onderstaande wet: Wet van houdende vaststelling van de status van Personen van Surinaamse Afkomst en de Rechten en Plichten die uit die status voortvloeien (Wet PSA) ---------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Paramaribo, 30 maart 2015. De initiatiefnemers: R. Kajoeramari, ee, 11.-1-14On o-r-a-th. Aan: De Nationale Assemblée DE NATIONALE ASSEMBLEE

Paramaribo, 30 maart 2015. De initiatiefnemers: R. Kajoeramari, ee, 11.-1-14On o-r-a-th. Aan: De Nationale Assemblée DE NATIONALE ASSEMBLEE Initiatiefvoorstel krachtens artikel 78 van de Grondwet, ingediend door J. Simons, T. Vishnudatt, R. Kajoeramari, M. Bee, H. Monorath, allen leden van De Nationale Assembée, houdende algemene regels voor

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 WET van 27 mei 1996, houdende regelen met betrekking tot de inrichting, taakomschrijving en organisatie van het Nationaal Leger (Wet Nationaal Leger) (S.B. 1996 no. 27). HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1979 Nr. 6

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1979 Nr. 6 29 (1978) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1979 Nr. 6 A. TITEL Vriendschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname;

Nadere informatie

Republiek Suriname District Commewijne. Districtsbegroting 2008

Republiek Suriname District Commewijne. Districtsbegroting 2008 Districtsbegroting 2008 juni 2007 Waarom moet de Bijlage erbij??? Wat is het nut van de organisatiestructuur beschikking in een concept begroting?? Opmerking zit ook in sheet 2e recap vergelijk inhoud

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20424 21 december 2010 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 15 december 2010,

Nadere informatie

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 DECREET van 15 september 1981, houdende vaststelling van regelen inzake het verlenen van vergunningen voor het uitoefenen van enig bedrijf of beroep (Decreet Vergunningen Bedrijven en Beroepen) (S.B. 1981

Nadere informatie

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3 WET van 22 April 1939 houdende bepalingenbetreffende loterijen (G.B. 1939 no. 31), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij G.B. 1943 no. 119, S.B. 1980 no. 116, S.B. 1984 no. 92, S.B.

Nadere informatie

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET VAN... HOUDENDE WIJZIGING VAN DE WET VAN 8 JULI 2015 TOT VASTSTELLING VAN DE 10-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN NATUURLIJKE

Nadere informatie

AANBEVELINGEN. tot BESCHERMING. van het MANGROVE-GEBIED. langs de kust van. PARAMARIBO en WANICA

AANBEVELINGEN. tot BESCHERMING. van het MANGROVE-GEBIED. langs de kust van. PARAMARIBO en WANICA AANBEVELINGEN tot BESCHERMING van het MANGROVE-GEBIED langs de kust van PARAMARIBO en WANICA Pieter A. Teunissen Environmental Consultant PARAMARIBO, Januari 2001 PLEIDOOI TOT BESCHERMING VAN HET MANGROVE-GEBIED

Nadere informatie

18 november 2016 ABS vergaderzaal G.Koornaar

18 november 2016 ABS vergaderzaal G.Koornaar 18 november 2016 ABS vergaderzaal G.Koornaar Opzet van de presentatie De resultaten over de districten Nickerie, Coronie, Saramacca, Commewijne, Marowijne, Para, Brokopondo en Sipaliwini. Bedrijfsvestigingen/Bedrijven:

Nadere informatie

Milieu Effecten en de Bauxietsector

Milieu Effecten en de Bauxietsector Milieu Effecten en de Bauxietsector A NIMOS Perspective Quan Tjon-Akon, MSc Field Officer Environmental and Social Assessment Inleiding Uitnodiging Bauxiet Instituut Suriname Uitgekozen door het NIMOS

Nadere informatie

HET AFVALWATERBEHEER IN SURINAME

HET AFVALWATERBEHEER IN SURINAME HET AFVALWATERBEHEER IN SURINAME De hidig huidige sitati situatie PARAMARIBO, NOVEMBER 2009 IR. A. K. SINGH-TJON A LOI AUDREY SINGH-TJON A LOI VERBONDEN AAN DE RICHTING MILIEUWETENSCHAPPEN VAN ADEKUS 1

Nadere informatie

Meerjaren Ontwikkelingsplan 2001 t/m 2005 BELEID VOOR DE RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUMANAGEMENT

Meerjaren Ontwikkelingsplan 2001 t/m 2005 BELEID VOOR DE RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUMANAGEMENT Hoofdstuk 9 BELEID VOOR DE RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUMANAGEMENT In de onderstaande paragrafen komen aan de orde beleidsaspecten en geografische gebieden, die een directe invloed hebben op het gebruik

Nadere informatie

WET van 13 maart 1996, houdende regelen inzake de brandweer in Suriname (Wet Brandweer Suriname 1993) (S.B. 1996 no. 16). ALGEMENE BEPALINGEN

WET van 13 maart 1996, houdende regelen inzake de brandweer in Suriname (Wet Brandweer Suriname 1993) (S.B. 1996 no. 16). ALGEMENE BEPALINGEN WET van 13 maart 1996, houdende regelen inzake de brandweer in Suriname (Wet Brandweer Suriname 1993) (S.B. 1996 no. 16). ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Voor de toepassing van het bepaalde bij of krachtens

Nadere informatie

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET VAN... HOUDENDE WIJZIGING VAN DE WET VAN 8 JULI 2015 TOT VASTSTELLING VAN DE 03-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN REGIONALE

Nadere informatie

ASN Bank Issuepaper. Staatsobligaties

ASN Bank Issuepaper. Staatsobligaties ASN Bank Issuepaper Staatsobligaties ASN Bank Issuepaper Staatsobligaties november 2012 2 A Samenvatting In deze ASN Bank Issuepaper Staatsobligaties komen aan bod: A Samenvatting B Inleiding C Selectiecriteria

Nadere informatie

1. Gronden, die in eigendom krachtens het Burgerlijk Wetboek (BW) zijn uitgegeven;

1. Gronden, die in eigendom krachtens het Burgerlijk Wetboek (BW) zijn uitgegeven; DIVERSE TITELS VAN GROND Vele mensen kennen het verschil tussen de diverse titels van grond in Suriname niet. Vaak denkt men dat men eigenaar wordt van het stukje grond dat door de Staat aan hun in grondhuur

Nadere informatie

STAATSBLAD van de REPUBLIEK SURINAME DECREET C17

STAATSBLAD van de REPUBLIEK SURINAME DECREET C17 STAATSBLAD van de REPUBLIEK SURINAME DECREET C17 DECREET van 24 februari 1983, houdende indeling van Suriname in Districten. (Decreet Districten indeling 1983). DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK.SURINAME,

Nadere informatie

1. De tijd van het begraven van stoffelijke resten en het bezorgen van de as zijn met uitzondering van algemeen erkende feestdagen:

1. De tijd van het begraven van stoffelijke resten en het bezorgen van de as zijn met uitzondering van algemeen erkende feestdagen: VERORDENING GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN HOOGEVEEN 2009 De raad van de gemeente Hoogeveen Gelezen het voorstel van het college van...(datum); gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel

Nadere informatie

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME Wet van... houdende nadere wijzigingen van de Grondwet van de Republiek Suriname (S.B. 1987 No.116, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B.1992 No.38) ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME In overweging

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 62 Wet van 6 februari 2003 tot wijziging van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (verbetering van de handhaving en bepalingen inzake uitbreidingstoelatingen)

Nadere informatie

STAATSBLAD van de REPUBLIEK SURINAME

STAATSBLAD van de REPUBLIEK SURINAME 2003 No. 58 STAATSBLAD van de REPUBLIEK SURINAME WET van 8 juli 2003, houdende nieuwe regelen betreffende het internationale goederenverkeer (Wet Goederenverkeer). DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,

Nadere informatie

LMS seminar d.d

LMS seminar d.d LMS seminar d.d.04-03-2016 REDD+ Readiness NFMS- roadmap (seminar Land Monitoring System als onderdeel van het NFMS) Datum: Vrijdag 4 maart 2016 Locatie: Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) Adres:

Nadere informatie

Wet financiële betrekkingen met het buitenland

Wet financiële betrekkingen met het buitenland Wfbb Artikel 1 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaand onder: a. Ingezetenen: 1. natuurlijke personen, die hun woonplaats in Nederland hebben en in de bevolkingsregisters zijn opgenomen;

Nadere informatie

Student: Rellum Veronique Richting: Infrastructuur (Bouwkunde) Studenten nr.: 05IS1001

Student: Rellum Veronique Richting: Infrastructuur (Bouwkunde) Studenten nr.: 05IS1001 Student: Rellum Veronique Richting: Infrastructuur (Bouwkunde) Studenten nr.: 05IS1001 19 augustus 2010 Inleiding : Inleiding Probleemstelling Doelstelling Indeling onderzoek: Monumentenzorg in Suriname

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 VOOROVERLEG OF GLOBAAL HAALBAARHEIDSONDERZOEK

HOOFDSTUK 2 VOOROVERLEG OF GLOBAAL HAALBAARHEIDSONDERZOEK HOOFDSTUK 2 VOOROVERLEG OF GLOBAAL HAALBAARHEIDSONDERZOEK 2.2.1 Vooroverleg 2.2.1.1 vooroverleg wanneer het een plan betreft dat valt in de reguliere procedure: 204,50 2.2.1.2 vooroverleg wanneer het een

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 VOOROVERLEG OF GLOBAAL HAALBAARHEIDSONDERZOEK

HOOFDSTUK 2 VOOROVERLEG OF GLOBAAL HAALBAARHEIDSONDERZOEK HOOFDSTUK 2 VOOROVERLEG OF GLOBAAL HAALBAARHEIDSONDERZOEK 2.2.1 Vooroverleg 2.2.1.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om vooroverleg wanneer het een plan betreft dat valt

Nadere informatie

2010 No. 33 STAATSBLAD VANDE REPUBLIEK SURINAME DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,

2010 No. 33 STAATSBLAD VANDE REPUBLIEK SURINAME DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, STAATSBLAD VANDE REPUBLIEK SURINAME STAATSBESLUIT van 15 maart 2010 ter uitvoering van artikel 7 lid 5 van het Decreet Politieke Organisaties (S.B. 1987 no. 61) (Besluit vaststelling modellen processen

Nadere informatie

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET VAN... HOUDENDE WIJZIGING VAN DE WET VAN 8 JULI 2015 TOT VASTSTELLING VAN DE 17-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN RUIMTELIJKE

Nadere informatie

STAATSBLAD VANDE REPUBLIEK SURINAME

STAATSBLAD VANDE REPUBLIEK SURINAME 2005-2- No. 29 2005 STAATSBLAD VANDE REPUBLIEK SURINAME No. 29 WET van 31 maart 2005, houdende regels met betrekking tot de heffing van een uitvoerrecht op hout (Wet uitvoerrecht op hout), DE PRESIDENT

Nadere informatie

2001 NO.74 STAATSBLAD VAN DE REPUBLIEK SURINAME

2001 NO.74 STAATSBLAD VAN DE REPUBLIEK SURINAME 2001 NO.74 STAATSBLAD VAN DE REPUBLIEK SURINAME STAATSBESLUIT van 31 oktober 2001 ter uitvoering van artikel 4 lid 2 van de Bouwwet 1956 (G.B. 1956 no. 30, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1980 no.

Nadere informatie

PRESIDENT van de REPUBLIEK SURINAME

PRESIDENT van de REPUBLIEK SURINAME PRESIDENT van de REPUBLIEK SURINAME Aan: De Voorzitter van de Nationale Assemblee, w. Drs. Jennifer Simons ons kenmerk: secpres/3131/12 Paramaribo, 2. g december 2012 Onderwerp: aanbieding Ontwerpwet ter

Nadere informatie

Staatsolie Visie 2020

Staatsolie Visie 2020 Visie 2020 Staatsolie Visie 2020 Visie Leidend zijn in de duurzame ontwikkeling van de energie industrie in Suriname Een significante bijdrage leveren aan de vooruitgang van de samenleving Een regionale

Nadere informatie

Erfgoedverordening Boxtel 2010

Erfgoedverordening Boxtel 2010 Pagina 1 van 5 Erfgoedverordening Boxtel 2010 gezien het voorstel van het college van 18 mei 2010; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, de artikelen 12 en 15 van de Monumentenwet 1988 en de artikelen

Nadere informatie

Interimregeling Financiële Decentralisatie

Interimregeling Financiële Decentralisatie Ministerie Van Regionale Ontwikkeling SURINAME Projectinformatie Document VII DECENTRALIZATION AND LOCAL GOVERNMENT STRENGTHENING PROGRAM (DLGP) Interimregeling Financiële Decentralisatie WET van 11 maart

Nadere informatie

Vertrouwen in Eigen Kunnen

Vertrouwen in Eigen Kunnen Vertrouwen in Eigen Kunnen Monument Dit is het Staatsolie monument dat staat bij het hoofdkantoor op Flora. Het is onthuld op 13 december 2005 bij de 25 ste verjaardag van Staatsolie. Dit monument laat

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 236 Wet van 24 april 2002, houdende wijziging van een aantal bepalingen van de Flora- en faunawet in verband met een verbod op de drijfjacht

Nadere informatie

betrekking tot de tarieven voor het onderhoud van het rioleringsstelsel (Wet Tarieven Onderhoud Rioleringsstelsel). Paramaribo, 28 juli 2015

betrekking tot de tarieven voor het onderhoud van het rioleringsstelsel (Wet Tarieven Onderhoud Rioleringsstelsel). Paramaribo, 28 juli 2015 Initiatiefvoorstel krachtens artikel 78 van de Grondwet van de Republiek Suriname (S.B. 1987 no. 116, zoals gewijzigd bij S.B. 1992 no. 38), ingediend door R. Parmessar, s. Akiemboto, J. Vreedzaam en G.

Nadere informatie

Het traditioneel gezag en het Decentralisatieprogramma in Suriname

Het traditioneel gezag en het Decentralisatieprogramma in Suriname Het traditioneel gezag en het Decentralisatieprogramma in Suriname Presentatie voor het Decentralization and Local Government Strengthening Programme Door mr. dr. Ellen-Rose Kambel 28 mei 2007 Achtergrond

Nadere informatie

Roeselare - Tielt. 1. Reservegebieden voor woonwijken (KB 17/12/79)

Roeselare - Tielt. 1. Reservegebieden voor woonwijken (KB 17/12/79) Roeselare - Tielt 1. Reservegebieden voor woonwijken (KB 17/12/79) 0180 De gebieden die als "reservegebied voor woonwijken" zijn aangeduid, kunnen op initiatief van de gemeente of de vereniging van gemeenten

Nadere informatie

Het Regenwoud in Amazonië

Het Regenwoud in Amazonië Het Regenwoud in Amazonië A. Situering B. Klimaat en vegetatie Warm en altijd nat. Tropisch regenwoud 1. Kenmerken van het tropisch woud Woudreuzen: 40 m hoog en kunnen vrij van de zon en lucht genieten.

Nadere informatie

Staatsolie Visie 2020

Staatsolie Visie 2020 Staatsolie Visie 2020 Visie Leidend zijn in de duurzame ontwikkeling van de energie-industrie in Suriname Een significante bijdrage leveren aan de vooruitgang van de samenleving Een regionale speler worden,

Nadere informatie

288,- bouwactiviteit wordt niet in uitvoering gebracht door weigering:

288,- bouwactiviteit wordt niet in uitvoering gebracht door weigering: dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld. 2.1.4 Gecertificeerde Bouwbesluitgegevens: Met gecertificeerde Bouwbesluitgegevens wordt een volledige Bouwbesluittoets bedoeld die is ingediend

Nadere informatie

ONTEIGENINGEN EN EIGENDOMSBEPERKINGEN ONDER DE GROND EN IN DE LUCHT

ONTEIGENINGEN EN EIGENDOMSBEPERKINGEN ONDER DE GROND EN IN DE LUCHT ONTEIGENINGEN EN EIGENDOMSBEPERKINGEN ONDER DE GROND EN IN DE LUCHT Editors J. GHYSELS V. SAGAERT R. PALMANS Auteurs JÜRGEN DE STAERCKE JAN GHYSELS VINCENT SAGAERT VALENTINA STAELENS TIM VERMEIR intersentia

Nadere informatie

2016 STAATSBLAD No. 33 VAN DE REPUBLIEK SURINAME

2016 STAATSBLAD No. 33 VAN DE REPUBLIEK SURINAME 2016 STAATSBLAD No. 33 VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET van 29 februari 2016, houdende nadere wijziging van de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (S.B. 2002 no. 65, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B.

Nadere informatie

MONUMENTENVERORDENING GEMEENTE HAARLEMMERMEER 2004

MONUMENTENVERORDENING GEMEENTE HAARLEMMERMEER 2004 RB 2004/11-A MONUMENTENVERORDENING GEMEENTE HAARLEMMERMEER 2004 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen Deze verordening verstaat onder: 1 monument: a zaak die van algemeen belang is

Nadere informatie

Artikel 1 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Artikel 1 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN WET van 20 maart 1981 tot instelling van een Algemeen Oudedagsvoorzieningsfonds (S.B. 1981 no. 30), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij S.B. 1981 no. 190, S.B. 1982 no. 74, S.B.

Nadere informatie

ONTWERPADVIES. NL In verscheidenheid verenigd NL 2012/0278(COD) van de Commissie visserij

ONTWERPADVIES. NL In verscheidenheid verenigd NL 2012/0278(COD) van de Commissie visserij EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie visserij 2012/0278(COD) 3.4.2013 ONTWERPADVIES van de Commissie visserij aan de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid inzake het voorstel voor

Nadere informatie

DLGP-CIVIELTECHNISCHE WERKEN Component 4 Task Manager ing. M.Blenman

DLGP-CIVIELTECHNISCHE WERKEN Component 4 Task Manager ing. M.Blenman DECENTRALISATIE PROGRAMMA 1-2003-2009 Pilot districten: Nickerie, Para, Wanica, Commewijne en Marowijne DECENTRALISATIE PROGRAMMA 2-2009-2014 Paramaribo, Sipaliwini, Coronie, Saramacca en Brokopondo zijn

Nadere informatie

De Erfgoedwet: maritieme archeologie, vrijwilligers en metaaldetectie

De Erfgoedwet: maritieme archeologie, vrijwilligers en metaaldetectie De Erfgoedwet: maritieme archeologie, vrijwilligers en metaaldetectie Iepie Roorda Informatiemiddag Erfgoedwet 11 mei 2016 Inhoud presentatie Wat staat er in de Erfgoedwet? Maritieme archeologie Wat staat

Nadere informatie

STAATSBLAD OVERWEGENDE

STAATSBLAD OVERWEGENDE 2 No. 11 STAATSBLAD o 'J /. van de opt. L.\).. f{epubliek SURINAME BESCHIKKING van de Minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij d.d. 21 februari 2002, houdende regels ter vaststelling van de kwaliteitseisen

Nadere informatie

INFOBLAD 3/2009 Europese aal

INFOBLAD 3/2009 Europese aal INFOBLAD 3/2009 Inhoud: Waarom dit Infoblad? 2 Wet- en regelgeving 2 Vergunningen en certificaten 2 Handel met landen buiten de EG 3 Aal gevangen vanaf 13 maart 2009 3 Aal gevangen voor 13 maart 2009 4

Nadere informatie

Bescherming van ecosystemen en duurzame ontwikkeling in Zuid Suriname een analyse van de wettelijke opties

Bescherming van ecosystemen en duurzame ontwikkeling in Zuid Suriname een analyse van de wettelijke opties Titel rapport Naam hoofdstuk Bescherming van ecosystemen en duurzame ontwikkeling in Zuid Suriname een analyse van de wettelijke opties [Type text] [Type text] South Suriname Conservation Corridor Bescherming

Nadere informatie

Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht http://wetten.overheid.nl/bwbr0027474/geldigheidsdatum_25-09-20.. 1 van 8 25-9-2010 11:41 Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Tekst geldend op: 25-09-2010) Wet van 25 maart 2010 tot vaststelling

Nadere informatie

A 2014 N 55 (G.T.) PUBLICATIEBLAD. De Gouverneur van Curaçao, de Algemene overgangsregeling wetgeving en bestuur Land Curaçao;

A 2014 N 55 (G.T.) PUBLICATIEBLAD. De Gouverneur van Curaçao, de Algemene overgangsregeling wetgeving en bestuur Land Curaçao; A 2014 N 55 (G.T.) PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT van de 3 de juni 2014, no. 14/1188, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Sanctielandsverordening. De Gouverneur van Curaçao, Op de voordracht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 666 Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met decentralisatie van huisvestings- en bestedingsbeslissingen en vervallen

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 1025 GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE N. 2008 92 VLAAMSE OVERHEID [C 2007/37387]

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 654 Voorstel van wet tot wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

STAATSBLAD VAN DE. REPUBLlEK SURINAME

STAATSBLAD VAN DE. REPUBLlEK SURINAME I I I 2003 No. 74 ) STAATSBLAD VAN DE REPUBLlEK SURINAME STAATSBESLUIT van 18 september 2003 ter uitvoering van de artikelen 3 lid 3 en 8 van de Wet Goederenverkeer (S.B. 2003 no. 58). (Besloit Negatieve

Nadere informatie

Aanbeveling 5: Investeer in effectieve gebiedsbescherming

Aanbeveling 5: Investeer in effectieve gebiedsbescherming Aanbeveling 5: Investeer in effectieve gebiedsbescherming De Taskforce Biodiversiteit & Natuurlijke Hulpbronnen adviseert: Het verleden leert dat gebiedsbescherming een succesvolle strategie kan zijn,

Nadere informatie

SCOPING-RAPPORT EN TAAKOMSCHRIJVING: Milieu- en Sociale Effectenanalyse inzake het Surgold Merian Project in Suriname.

SCOPING-RAPPORT EN TAAKOMSCHRIJVING: Milieu- en Sociale Effectenanalyse inzake het Surgold Merian Project in Suriname. SCOPING-RAPPORT EN TAAKOMSCHRIJVING: Milieu- en Sociale Effectenanalyse inzake het Surgold Merian Project in Suriname September 2011 Environmental Resources Management 1001 Connecticut Ave. N.W. Suite

Nadere informatie

Adviescomité SEA. Is er al dan niet een strategische milieubeoordeling (SEA) vereist voor het ontwerp beleidsplannen mariene beschermde gebieden?

Adviescomité SEA. Is er al dan niet een strategische milieubeoordeling (SEA) vereist voor het ontwerp beleidsplannen mariene beschermde gebieden? Directoraat-generaal Leefmilieu EUROSTATION Blok II 2 e verdieping Victor Hortaplein 40, bus 10 B 1060 BRUSSEL www.environment.fgov.be Secretariaat van het Adviescomité SEA: Sabine WALLENS t: + 32 2 524

Nadere informatie

WET van 5 september 2002, houdende bepalingen inzake het behoud van monumenten en stads- en dorpsgezichten (MONUMENTENWET 2002) (S.B. 2002 no. 72).

WET van 5 september 2002, houdende bepalingen inzake het behoud van monumenten en stads- en dorpsgezichten (MONUMENTENWET 2002) (S.B. 2002 no. 72). WET van 5 september 2002, houdende bepalingen inzake het behoud van monumenten en stads- en dorpsgezichten (MONUMENTENWET 2002) (S.B. 2002 no. 72). HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 In deze wet

Nadere informatie

DA91 Beginsel Programma

DA91 Beginsel Programma DA91 Beginsel Programma Democratisch Alternatief91 Februari 1991,Oktober 2013 OPO KONDRE MAN OEN OPO, SRANAN GRON E KARI UN! INLEIDING DEMOCRATISCH ALTERNATIEF 91 IS een politieke partij, die een radicale

Nadere informatie

LANDSVERORDENING van de 7de maart 1968 houdende nieuwe voorschriften inzake middelen tot bestrijding van schadelijke dieren en planten

LANDSVERORDENING van de 7de maart 1968 houdende nieuwe voorschriften inzake middelen tot bestrijding van schadelijke dieren en planten Zoek regelingen op overheid.nl Koninkrijksdeel Curaçao Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! LANDSVERORDENING van de 7de maart 1968 houdende nieuwe voorschriften inzake

Nadere informatie

Dit document, waarachter alle fracties in de Nationale Assemblée zich hebben geschaard, wordt U hierbij aangeboden.

Dit document, waarachter alle fracties in de Nationale Assemblée zich hebben geschaard, wordt U hierbij aangeboden. DNA no: 1942/15 Paramaribo, 30 Ney. 2015 De President van de Republiek Suriname, de heer D.D. Bouterse Heer President, De Nationale Assemblée heeft in de Huishoudelijke Vergadering van donderdag 26 november

Nadere informatie

BETREFT: plan MER screening

BETREFT: plan MER screening Vlaamse overheid Adviezen en Vergunningen Antwerpen Lange Kievitstraat 111-113 bus 63 2018 ANTWERPEN T 03 224 63 14 aves.ant.anb@lne.vlaanderen.be Stad Antwerpen Bedrijfseenheid Stadsontwikkeling Francis

Nadere informatie

Gew. bij S.B. 1983 no. 104.

Gew. bij S.B. 1983 no. 104. WET van 24 november 1975, tot regeling van het Surinamerschap en het Ingezetenschap (S.B.1975 no.4), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij S.B. 1983 no. 104, S.B. 1984 no. 55, S.B.

Nadere informatie

Omschrijving beleidsruimte

Omschrijving beleidsruimte TRANSPONERINGSTABELLEN Tabel 1. Vogelrichtlijn Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 inzake het behoud van de vogelstand (PbEU 2010, L 20) Vogelrichtlijn Omgevingswet/

Nadere informatie

P R O V I N C I A A L B L A D

P R O V I N C I A A L B L A D P R O V I N C I A A L B L A D V A N /,0%85* 2003 *HGHSXWHHUGH6WDWHQYDQ/LPEXUJ JHOHWRSKHWEHSDDOGHLQDUWLNHOYDQGH)ORUDHQIDXQDZHWHQGH5HJHOLQJ EHKHHUHQVFKDGHEHVWULMGLQJGLHUHQVWFUWQU JHOHWRSGHRSVHSWHPEHUYDVWJHVWHOGH%HOHLGVQRWD8LWYRHULQJ)ORUDHQ

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid Stuk 825 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 28 april 2006 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid 1879 FIN Stuk

Nadere informatie

verseonnr 152489 tarief 2016

verseonnr 152489 tarief 2016 verseonnr 152489 Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1

Nadere informatie

Nieuwe strategieën voor mondiale biodiversiteit. Prof. dr. Maarten Hajer

Nieuwe strategieën voor mondiale biodiversiteit. Prof. dr. Maarten Hajer Nieuwe strategieën voor mondiale biodiversiteit Prof. dr. Maarten Hajer Waarom deze studie? 2 Convention on Biological Diversity (CBD) Rio de Janeiro 1992 193 landen, 3 doelen 18-29 oktober 2010: COP10

Nadere informatie

PRAKTIJKPRESENTATIE ERFGOEDHUIS ZUID-HOLLAND BELANGENBEHARTIGING ARCHEOLOGIE EN HANDHAVING DOOR BEVOEGD GEZAG

PRAKTIJKPRESENTATIE ERFGOEDHUIS ZUID-HOLLAND BELANGENBEHARTIGING ARCHEOLOGIE EN HANDHAVING DOOR BEVOEGD GEZAG PRAKTIJKPRESENTATIE ERFGOEDHUIS ZUID-HOLLAND BELANGENBEHARTIGING ARCHEOLOGIE EN HANDHAVING DOOR BEVOEGD GEZAG AWN 22 SEPTEMBER 2012 Opgraving Nieuw Rijngeest- Zuid Oegstgeest 2009 Een nieuwe kijk op de

Nadere informatie

2013 1 No. 79 DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, Artikel 1. Bedragen x SRD.1.000 Code Kostensoort Bedrag

2013 1 No. 79 DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, Artikel 1. Bedragen x SRD.1.000 Code Kostensoort Bedrag 2013 1 No. 79 2013 STAATSBLAD No. 79 VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET VAN 26 FEBRUARI 2013, TOT VASTSTELLING VAN DE 17-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2013 BETREFFENDE

Nadere informatie

2012 STAATSBLAD No. 42 VAN DE REPUBLIEK SURINAME

2012 STAATSBLAD No. 42 VAN DE REPUBLIEK SURINAME 2012 1 2012 STAATSBLAD VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET van 6 maart 2012, houdende wijziging van de Wet Surinaams Bureau voor Standaarden (S.B. 2006 No. 30). DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, In overweging

Nadere informatie

8.7 NUTSVOORZIENINGEN

8.7 NUTSVOORZIENINGEN Meerjaren Ontwikkelingsplan 21 t/m 25 8.7 NUTSVOORZIENINGEN Voor iedere samenleving is ten behoeve van de huishoudens en bedrijven, een adequaat niveau van nutsvoorzieningen van groot belang. Dit niet

Nadere informatie

Het Nationaal REDD + Programma Suriname DE BESTURING. Mw. Ellen Naarendorp 10 april 2015

Het Nationaal REDD + Programma Suriname DE BESTURING. Mw. Ellen Naarendorp 10 april 2015 Het Nationaal REDD + Programma Suriname DE BESTURING Mw. Ellen Naarendorp 10 april 2015 .. WE ZIJN HET BOS.. HET REDD + WAAROM PROGRAMMA SURINAME? WIJ WILLEN DIT > voor ons NAGESLACHT WIJ WILLEN DIT >

Nadere informatie

Overzicht. Bevoegdheden inzake milieu. Internationaal: België:

Overzicht. Bevoegdheden inzake milieu. Internationaal: België: Overzicht An Cliquet Vakgroep Internationaal publiekrecht, Universiteit Gent Brussel, 18 oktober 2011 Internationaal: Bevoegdheden inzake milieu Evolutie van internationaal milieurecht Internationale rechtsregels

Nadere informatie

Wat is een rechtsstaat?

Wat is een rechtsstaat? Wat is een rechtsstaat? Nederlanders hebben veel vrijheid. We hebben bijvoorbeeld vrijheid van meningsuiting: we mogen zeggen en schrijven wat we willen. Toch heeft deze vrijheid grenzen. Zo staat er in

Nadere informatie

BASELINE ASSESSMENT VAN JAGUARS EN KAAIMANNEN TE BIGI PAN MUMA, NOORD CORONIE MUMA EN NOORD SARAMACCA MUMA

BASELINE ASSESSMENT VAN JAGUARS EN KAAIMANNEN TE BIGI PAN MUMA, NOORD CORONIE MUMA EN NOORD SARAMACCA MUMA 2013 National Zoological Collection of Suriname Dr. P.E. Ouboter G.U. Satnarain MSc. BASELINE ASSESSMENT VAN JAGUARS EN KAAIMANNEN TE BIGI PAN MUMA, NOORD CORONIE MUMA EN NOORD SARAMACCA MUMA -- This project

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 11 Schaarste algemeen

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 11 Schaarste algemeen Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Netwerkkaart 11 Schaarste algemeen 11 Schaarste algemeen versie 2015 Crisistypen algehele schaarste aan goederen of diensten, bijvoorbeeld brandstof, voedsel,

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Kaart 12 - Nooddrinkwater en noodwater 12 Nooddrinkwater en noodwater Versie oktober 2013 Crisistypen (dreigende) verstoring van de openbare drinkwatervoorziening

Nadere informatie