Intakking goederenspoor Schiedam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Intakking goederenspoor Schiedam"

Transcriptie

1 Intakking goederenspoor Schiedam Trillingsonderzoek t.b.v. omgevingsvergunning D79-PBO-KA november Versie 0.1

2 Samenvatting Ten behoeve van de ombouw van de Hoekse Lijn van hoofdspoor naar lokaalspoor, gaat het beheer van deze spoorlijn over van ProRail naar de RET. De huidige spoorlijn wordt afgekoppeld van het hoofdspoornet en bij Schiedam aangesloten op het metronetwerk van Rotterdam. Dit heeft consequenties voor het goederenvervoer dat momenteel plaatsvindt op de Hoekse Lijn, en de bedrijven Conline (Maassluis) en Vopak (Vlaardingen) bedient. Omdat dit goederenvervoer ook in de toekomst gehandhaafd dient te blijven, wordt door ProRail een nieuw intakspoor gerealiseerd voor goederentreinen, ten noorden van de huidige aansluitboog van de Hoekse Lijn op het hoofdspoornet. De realisatie van dit nieuwe spoor heeft invloed op de trillingshinder in gebouwen in de omgeving van het spoor. Daarom wordt in het kader van de omgevingsvergunning een trillingsonderzoek uitgevoerd naar de trillingssituatie voor en na aanleg van het nieuwe intakspoor. Uit het onderzoek naar trillingshinder tijdens de exploitatiefase en trillingsschade tijdens de bouwfase volgt dat er geen overschrijdingen worden verwacht van het beoordelingskader. De realisatie van een onderstation en het viaduct over de Parkweg leiden niet tot trillingsschade aan bebouwing in de omgeving. 1/18

3 Begrippenlijst SBR-richtlijn Referentiesituatie Plansituatie m.e.r. Door de Stichting BouwResearch opgestelde richtlijn om trillingen te beoordelen. De richtlijn bestaat uit 3 delen: Deel A: schade aan gebouwen; Deel B: hinder voor personen in gebouwen; Deel C: verstoring van apparatuur. Huidige situatie. In dit onderzoek wordt als jaartal 2014 gehanteerd Situatie die ontstaat in het planjaar na realisatie van het nieuwe intakspoor Milieueffectrapportage, procedure om de milieueffecten van een besluit in kaart te brengen, voordat het besluit genomen wordt. De resultaten worden opgenomen in een milieueffectrapport (MER). 2/18

4 Inhoudsopgave Samenvatting 1 Begrippenlijst 2 1 Inleiding Achtergrond van dit rapport Doel van het onderzoek Algemeen onderzoekskader Toegepaste kaders en uitgangspunten Opzet van het onderzoek 4 2 Situatiebeschrijving Onderzoeksgebied Uitgangspunten 5 3 Beoordelingskader Trillingsschade Hinder t.g.v. trillingen Omgaan met onzekerheden 10 4 Resultaten Trillingshinder Trillingsschade 15 5 Conclusies en aanbevelingen 16 Colofon 18 3/18

5 1 Inleiding 1.1 Achtergrond van dit rapport Ten behoeve van de ombouw van de Hoekse Lijn van hoofdspoor naar lokaalspoor, gaat het beheer van deze spoorlijn over van ProRail naar de RET. De huidige spoorlijn wordt afgekoppeld van het hoofdspoornet en bij Schiedam aangesloten op het metronetwerk van Rotterdam. Dit heeft consequenties voor het goederenvervoer dat momenteel plaatsvindt op de Hoekse Lijn, en de bedrijven Conline (Maassluis) en Vopak (Vlaardingen) bedient. Omdat dit goederenvervoer ook in de toekomst gehandhaafd dient te blijven, wordt door ProRail een nieuw intakspoor gerealiseerd voor goederentreinen, ten noorden van de huidige aansluitboog van de Hoekse Lijn op het hoofdspoornet. De realisatie van dit nieuwe spoor heeft invloed op de trillingshinder in gebouwen in de omgeving van het spoor. Daarom wordt in het kader van de omgevingsvergunning een trillingsonderzoek uitgevoerd naar de trillingssituatie voor en na aanleg van het nieuwe intakspoor. 1.2 Doel van het onderzoek 1.3 Algemeen onderzoekskader 1.4 Toegepaste kaders en uitgangspunten 1.5 Opzet van het onderzoek Het doel van dit onderzoek is om de invloed van het nieuwe intakspoor op de trillingshinder voor omwonenden vast te stellen en de kans op trillingsschade tijdens de bouw van het nieuwe intakspoor te bepalen. Het onderzoeksgebied voor het trillingsonderzoek betreft het tracédeel van de Hoekse Lijn tussen de splitsing van de sporen richting Den Haag en Vlaardingen, tussen km tot aan km De SBR B-richlijn vormt het beoordelingskader in het onderzoek naar trillingshinder. Voor het beoordelen van trillingsschade tijdens de bouwfase wordt de SBR A-richtlijn gebruikt. In het onderzoek naar trillingshinder tijdens de exploitatiefase wordt de trillingssituatie in de referentie- en plansituatie in alle gebouwen in een zone van 500 meter rond het nieuwe intakspoor bepaald met behulp van metingen en modelberekeningen. Deze metingen en berekeningen zijn uitgevoerd ten behoeve van de m.e.r. Hoekse Lijn 1. De resultaten worden per gebouw beoordeeld op het beoordelingskader, de SBR B- richtlijn, om vast te stellen of de voorgenomen realisatie van het intakspoor tot een significante toename in trillingshinder leidt. Om de kans op trillingsschade tijdens de bouwfase te bepalen wordt gebruik gemaakt van de rekenregels uit de CUR166, zie voor een omschrijving van de toegepaste rekenregels het eerder genoemde trillingsonderzoek ten behoeve van de m.e.r. Hoekse Lijn. Per gebouw in de omgeving van werkzaamheden die mogelijk trillingsschade kunnen leiden (heien, intrillen van damwanden) kan de trilsnelheid op de fundering worden vastgesteld en beoordeeld op de SBR A-richtlijn. 1 Zie Boon, ir. P.M. en ir. R. Dalmeijer, MER Hoekse Lijn, Deelrapport trillingen en laagfrequent geluid, Projectbureau Hoekse Lijn, /18

6 2 Situatiebeschrijving In het trillingsonderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen twee situaties: 1. De referentie- of huidige situatie, conform de sporenlay-out en het spoorgebruik van 2014; 2. De plansituatie, na realisatie en ingebruikname van het intakspoor en na ombouw van de Hoekse Lijn. Planjaar is Onderzoeksgebied Het tracédeel waarop dit trillingsonderzoek betrekking heeft is weergegeven in Figuur 2-1. Het nieuwe spoor, de op te breken sporen en de sporenlay-out na ombouw van de Hoekse Lijn zijn weergegeven. In het trillingsonderzoek wordt de gehele 500- meterzone rond het nieuwe intakspoor beschouwd. 2.2 Uitgangspunten Figuur 2-1 Onderzoeksgebied trillingsonderzoek Bij dit onderzoek is gebruik gemaakt van het rekenmodel VibraDyna, versie 1.5. Dit model rekent op basis van gemeten trillingsspectra op maaiveld, bodemeigenschappen, spoor- en voertuigeigenschappen en gebouweigenschappen uit wat de trillingssituatie in gebouwen is. Zie voor een nadere omschrijving van de gebruikte invoer en het model het trillingsonderzoek ten behoeve van de m.e.r. Hoekse Lijn. De belangrijkste wijzigingen die in het huidige onderzoeksgebied plaatsvinden tussen de referentie- en plansituatie zijn: 1. Nieuwe spoorligging, inclusief wissels bij de intakking. Het goederenspoor komt verder van de bebouwing vandaan te liggen; 2. Snelheid van goederentreinen gaat omlaag tot maximaal 40 km/h; 3. Aansluiting metronetwerk op de Hoekse Lijn; 4. Lichtere voertuigen op de Hoekse Lijn (RSG3 metro materieel van de 5/18

7 RET in plaats van SGM treinmaterieel van de Nederlandse Spoorwegen); 5. Toename aantal voertuigen per uur, zowel van goederen- als van reizigerstreinen; 6. Realisatie van het nieuwbouwplan Parkweg Noord in Schiedam. Een specifieke kwantificatie van de diverse wijzigingen is opgenomen in het eerdergenoemde trillingsonderzoek. 6/18

8 3 Beoordelingskader Zowel voor trillingsschade als voor trillingshinder ontbreekt er wetgeving in Nederland. Beoordeling van deze milieueffecten vindt daarom doorgaans plaats op basis van beschikbare richtlijnen. In de volgende subparagrafen worden de in dit onderzoek gebruikte richtlijnen nader toegelicht. 3.1 Trillingsschade Trillingsschade wordt in Nederland doorgaans beoordeeld op de Nederlandse SBR richtlijn [SBR 2002]. Deze richtlijn is gebaseerd op de Duitse DIN [DIN 1999] norm. Deel A van de SBR richtlijn beschrijft hoe trillingsschade dient te worden geadresseerd, en gaat onder meer in op de wijze van meten en het vaststellen van grenswaarden. De grenswaarden voor trillingsschade worden vastgesteld op basis van drie beoordelingscriteria: 1. Type bouwwerk. De SBR A-richtlijn maakt onderscheid tussen drie types gebouwen: a. Categorie 1: gebouwen in goede staat, opgebouwd uit gewapend beton of hout; b. Categorie 2: gebouwen in goede staat, opgebouwd uit metselwerk; c. Categorie 3: oude, monumentale of in slechte staat verkerende gebouwen; 2. Type trillingsbron. Ook hier maakt de SBR A-richtlijn onderscheid tussen drie types trillingsbronnen: a. Incidentele, kortdurende trillingen, zoals explosies en botsingen. Hierbij wordt een veiligheidsfactor gebruikt van 1.0; b. Herhaalde, kortdurende trillingen, zoals voertuigpassages van treinen. Hierbij wordt een veiligheidsfactor van 1.5 gebruikt; c. Continue trillingen, zoals heien en het intrillen van damwanden. De veiligheidsfactor die gebruikt wordt is Type meting. Afhankelijk van het aantal meetpunten moet een grotere of kleinere veiligheidsfactor worden toegepast. Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie types metingen: d. Indicatieve meting. Hierbij wordt slechts op één meetpunt, op een stijf punt aan de fundering, in drie richtingen gemeten. De veiligheidsfactor die gebruikt wordt bij dit type meting is 1.6; e. Beperkte meting. Hierbij wordt zowel op een stijf punt aan de fundering als op ten minste één meetpunt op de hoogste verdieping van het gebouw gemeten. Hierbij dient een veiligheidsfactor te worden gebruikt van 1.4; f. Uitgebreide meting. Bij een uitgebreide meting dient een groter aantal meetpunten te worden gemeten, als aanvulling op de beperkte meting. De veiligheidsfactor is 1.0. In dit onderzoek is sprake van enkele activiteiten die mogelijk schade tot gevolg kunnen hebben. De werkzaamheden die mogelijk tot schade kunnen leiden, zijn het intrillen van damwanden en het heien van betonnen palen bij het nieuwe 7/18

9 goederenviaduct over de Parkweg in Schiedam. In dit onderzoek wordt alleen gerekend met resultaten op de fundering (type meting is dus indicatief), daarom wordt een veiligheidsfactor van 1.6 toegepast op de berekende trilsnelheid. De grenswaarden per gebouwcategorie zijn afhankelijk van de dominante frequentie van de berekende trilsnelheid, zie Figuur 3-1, en dienen gedeeld te worden door de veiligheidsfactor voor het type trillingsbron (1.5 bij de metro s en 2.5 bij de bouwwerkzaamheden). Wanneer de berekende trilsnelheid, gecorrigeerd voor de veiligheidsfactor van het type meting, groter is dan de grenswaarde, gecorrigeerd voor het type trillingsbron, is de kans op schade conform de SBR A-richtlijn groter dan 1 procent. Figuur 3-1 Grenswaarden uit SBR A-richtlijn Bij gebouwen die op houten palen of op staal zijn gefundeerd (trillingsgevoelige fundaties), wordt ook de kans op zettingen beschouwd. De grenswaarden uit Figuur 3-1 dienen hierbij niet te worden gecorrigeerd voor de veiligheidsfactor van het type meting. 3.2 Hinder t.g.v. trillingen Trein- en metroverkeer, maar ook bouwwerkzaamheden en wegverkeer, kunnen aanleiding geven tot trillingen in gebouwen. Afhankelijk van veel parameters kunnen deze trillingen door omwonenden als hinderlijk worden ervaren. Om trillingshinder in woningen te beoordelen werd tot voor kort vrijwel uitsluitend gebruik gemaakt van deel B van de SBR richtlijn [SBR 2002]. Tot op heden zijn richtlijnen voor het beoordelen van trillingshinder nog niet vastgelegd in wetgeving. Vooruitlopend op toekomstige wetgeving heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu in 2012 een Beleidsregel Trillinghinder Spoor (BTS), opgesteld, die een wijziging van en aanvulling op de eerder gebruikte SBR B-richtlijn is [BTS 2012]. In 8/18

10 2014 is een aangevulde versie van de BTS gepubliceerd [BTS 2014]. De BTS vult de SBR B-richtlijn met name aan ten aanzien van het treffen van maatregelen en een doelmatigheidsafweging. Ook wordt de maximale trillingssterkte op een andere wijze bepaald. In dit onderzoek wordt gebruikt gemaakt van de SBR B-richtlijn, voornamelijk omdat deze richtlijn nog altijd wordt gebruikt voor bestemmingsplannen, en omdat deze richtlijn handvatten geeft voor het beoordelen van trillingshinder in tijdelijke situaties. Alleen voor het afwegen van eventuele mitigerende wordt gebruik gemaakt van de doelmatigheidsafweging uit de BTS. De SBR B-richtlijn beschouwt twee grootheden: de trillingssterkte V max, een indicatie van de maximaal optredende trillingssnelheid gedurende een periode van een week, en de trillingsintensiteit V per, een indicatie van het tijdsgemiddelde van de trillingen. De SBR B-richtlijn maakt onderscheid tussen drie types streefwaarden, zie Tabel 3-1. Tabel 3-1 Streefwaarden in de SBR B-richtlijn Streefwaarde A1 A2 A3 Omschrijving Onderste streefwaarde voor de trillingssterkte V max Bovenste streefwaarde voor de trillingssterkte V max Streefwaarde voor de trillingssterkte V per De hoogte van de streefwaarden is afhankelijk van drie criteria: 1. Type situatie. De SBR B-richtlijn maakt onderscheid tussen drie types situaties: a. Nieuwe situatie. Hierbij is in de huidige situatie nog geen sprake van trillingen door weg- en railverkeer, bijvoorbeeld doordat het gebouw nog niet bestaat of de spoorlijn of weg nog niet is gerealiseerd. Deze situatie doet zich niet voor in het huidige onderzoeksgebied; b. Bestaande situatie. Deze situatie is bedoeld om de huidige situatie te beoordelen, waarbij er al trillingen zijn ten gevolge van weg- en railverkeer. Deze situatie doet zich niet voor in het huidige onderzoeksgebied; c. Gewijzigde situatie. Deze situatie is bedoeld om de effecten van een project te beoordelen, waarbij er in de huidige situatie al sprake is van trillingen ten gevolge van weg- en railverkeer. Deze situatie doet zich voor in het huidige onderzoeksgebied; 2. Periode van de dag. De SBR B-richtlijn maakt onderscheid tussen drie periodes: dag (7:00 tot 19:00), avond (19:00 tot 23:00) en nacht (23:00 tot 7:00). De streefwaarden voor dag en avond zijn gelijk; 3. Gebouwfunctie. Hierbij maakt de SBR B-richtlijn onderscheid tussen de gebouwfuncties Gezondheidszorg, Wonen, Kantoor, Bijeenkomsten en Kritische werkruimte. De streefwaarden voor nieuwe situaties zijn weergegeven in Tabel 3-2, en voor bestaande situaties bij weg- en railverkeer in Tabel /18

11 Tabel 3-2 Streefwaarden nieuwe situatie volgens SBR B-richtlijn Dag en avond Nacht Gebouwfunctie A1 A2 A3 A1 A2 A3 Gezondheidszorg Wonen Kantoor Bijeenkomsten Kritische werkruimte Tabel 3-3 Streefwaarden bestaande situatie volgens SBR B-richtlijn Dag en avond Nacht Gebouwfunctie A1 A2 A3 A1 A2 A3 Gezondheidszorg Wonen Kantoor Bijeenkomsten Kritische werkruimte Beoordeling van trillingshinder vindt voor gewijzigde situaties vindt plaats conform het schema in zie Figuur 3-2. Een locatie voldoet aan het beoordelingskader wanneer de trillingssterkte lager is dan A1. Een tweede mogelijkheid om te voldoen is als de trillingssterkte lager is dan A2 en de trillingsintensiteit lager is dan A3. Aanvullend geldt dat de trillingssterkte en trillingsintensiteit niet mogen toenemen ten gevolge van het project wanneer deze hoger zijn dan de A2- respectievelijk A3-waarde uit Tabel Omgaan met onzekerheden In een onderzoek naar trillingshinder is 100 procent zekerheid niet haalbaar. Daarom wordt in dit onderzoek gerekend met een 95 procent betrouwbaarheidsinterval. Dat betekent dat er in werkelijkheid een kans van 5 procent is op een hogere trillingssterkte dan volgt uit de resultaten van dit onderzoek. 10/18

12 Figuur 3-2 Beoordelingsschema gewijzigde situaties 11/18

13 4 Resultaten In dit hoofdstuk worden de resultaten van het trillingsonderzoek beschreven. 4.1 Trillingshinder Voor elk gebouw in de omgeving is de trillingssterkte V max en de trillingsintensiteit V per in de referentie- en plansituatie vastgesteld. Hierbij is alle vervoer meegenomen, dus ook het doorgaande trein- en metroverkeer. De resultaten zijn weergegeven in Figuur 4-1 tot en met Figuur 4-4. De rekenresultaten zijn bepaald met behulp van VibraDyna. Uit deze figuren volgt dat: 1. De verlaging van de snelheid van de goederentreinen, het verder weg gaan rijden van de goederentreinen en het lichtere metromaterieel leiden tot een afname in trillingssterkte in de meeste gebouwen in de omgeving. Alleen in enkele technische ruimtes onder het nieuwe metrospoor neemt de trillingssterkte V max en de trillingsintensiteit V per toe; 2. De realisatie van het nieuwe intakspoor leidt niet tot een toename in trillingssterkte. Het nieuwe spoor ligt dermate ver van de bebouwing verwijderd dat de invloed van deze goederentreinen nauwelijks te meten is in de meest dichtbij gelegen bebouwing. Figuur 4-1 Trillingssterkte V max in de referentiesituatie 12/18

14 Figuur 4-2 Trillingsintensiteit V per in de referentiesituatie Figuur 4-3 Trillingssterkte V max in de plansituatie 13/18

15 Figuur 4-4 Trillingsintensiteit V per in de plansituatie De resultaten zijn per gebouw beoordeeld op de SBR B-richtlijn, de resultaten zijn weergegeven in Figuur 4-5. Alle gebouwen met de functie wonen of kantoor voldoen aan de SBR B-richtlijn. Figuur 4-5 Beoordeling op SBR B-richtlijn 14/18

16 4.2 Trillingsschade Om het nieuwe intakspoor te realiseren zijn een aantal bouwwerkzaamheden nodig: Realiseren van een onderstation bij de Parkweg; Realiseren van een viaduct over de Parkweg; Aanpassing van de sporenlay-out, zowel bij de intakking op de omgebouwde metrolijn als bij de intakking op het hoofdspoornet; Aanbrengen van voorbelasting ten behoeve van het nieuwe goederenspoor; Realisatie van een nieuwe spoordijk ten behoeve van het nieuwe intakspoor. Het aanpassen van de sporenlay-out, het vervoeren van bouwmaterialen en het aanbrengen van de voorbelasting leiden niet tot trillingsschade aan gebouwen in de omgeving, onder meer door de grote afstand tot de bebouwing en de doorgaans beperkte trillingen die dergelijke werkzaamheden veroorzaken. Het realiseren van het onderstation bij de Parkweg (heiwerkzaamheden) en het viaduct over de Parkweg (heiwerkzaamheden en intrillen van damwanden) zijn activiteiten waarbij er wel een kans is op trillingsschade aan gebouwen in de omgeving. Voor deze activiteiten zijn de contouren voor trillingsschade bepaald op basis van de CUR166 richtlijnen, aan de hand van de bodemeigenschappen en de eigenschappen van de heipalen en damwanden. De contouren zijn weergegeven in Figuur 4-6. Omdat er geen bebouwing is in de zone rond het nieuwe viaduct over de Parkweg, zullen de bouwwerkzaamheden niet tot trillingsschade leiden in de omliggende bebouwing. Figuur 4-6 Contouren voor trillingsschade bij viaduct Parkweg 15/18

17 5 Conclusies en aanbevelingen In het voorliggende rapport is de invloed van het nieuwe intakspoor op de Hoekse Lijn bij Schiedam onderzocht. Uit het onderzoek naar trillingshinder tijdens de exploitatiefase en trillingsschade tijdens de bouwfase volgt dat er geen overschrijdingen worden verwacht van het beoordelingskader. De realisatie van een onderstation en het viaduct over de Parkweg leiden niet tot trillingsschade aan bebouwing in de omgeving. 16/18

18 Bronnen BTS 2012: Beleidsregel Trillinghinder Spoor, gepubliceerd in Staatscourant 2012, nr. 7532, 10 april 2012 BTS 2014: Beleidsregel Trillinghinder Spoor, wijzigingen gepubliceerd in Staatscourant 2014, nr. 8251, 24 maart 2014 DIN 1999: DIN 4150, Erschütterungen im Bauwesen, teil 1, 2 en 3, 1999 SBR 2002: Meet- en beoordelingsrichtlijn, Stichting BouwResearch, /18

19 Colofon Opdrachtgever Gemeente Rotterdam Uitgave Movares Nederland B.V. Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra Afdeling Infrastructuur: Waterbouw en Geotechniek Daalseplein 100 Postbus GW Utrecht Telefoon Ondertekenaar ir. P.M. Boon Adviseur Projectnummer RM Opgesteld door ir. P.M. Boon 2014, Movares Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Movares Nederland B.V. 18/18

Cumulatie-effecten HOV en treinverkeer

Cumulatie-effecten HOV en treinverkeer Cumulatie-effecten HOV en treinverkeer Onderzoek bij Pelikaanstraat Opdrachtgever ProRail B.V. Ondertekenaar Movares Nederland B.V. Boon, PM Kenmerk D79-PBO-KA-1200119 - Versie 1.0 Utrecht, 19 juli 2012

Nadere informatie

Uitbreiding smederij Harderwijk

Uitbreiding smederij Harderwijk Uitbreiding smederij Harderwijk Trillingsonderzoek t.b.v. bestemmingsplan D79-PBO-KA-1500119 13 november 2015- Versie 1.0 Autorisatieblad Uitbreiding smederij Harderwijk Trillingsonderzoek t.b.v. bestemmingsplan

Nadere informatie

MER Hoekse Lijn. Van ir. P.M. Boon en ir. R. Dalmeijer. Datum 13 februari 2015. Projectcode 2014-100010489. Versie 1.1

MER Hoekse Lijn. Van ir. P.M. Boon en ir. R. Dalmeijer. Datum 13 februari 2015. Projectcode 2014-100010489. Versie 1.1 MER Hoekse Lijn Deelrapport trillingen en laagfrequent geluid Van ir. P.M. Boon en ir. R. Dalmeijer Datum 13 februari 2015 Projectcode 2014-100010489 Versie 1.1 Opdrachtgever Projectbureau Hoekse Lijn

Nadere informatie

Memo. KA1400088, versie 3.0, 10 juli 2014 2 idem. Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra

Memo. KA1400088, versie 3.0, 10 juli 2014 2 idem. Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra Aan ProRail Van ir. P.M. Boon Telefoon 030-265 5322 Projectnummer RA000170 Onderwerp Verschilanalyse Groningen Spoorzone variant B4 versie 6 en 7 Datum 18 december 2014 Inleiding Uit het verdiepend trillingsonderzoek

Nadere informatie

TPG locatie Nijmegen; verkennend trillingsonderzoek. Datum 19 november 2010 Referentie 20080985-07

TPG locatie Nijmegen; verkennend trillingsonderzoek. Datum 19 november 2010 Referentie 20080985-07 TPG locatie Nijmegen; verkennend trillingsonderzoek Datum 19 november 2010 Referentie 20080985-07 Referentie 20080985-07 Rapporttitel TPG locatie Nijmegen; verkennend trillingsonderzoek Datum 19 november

Nadere informatie

Derde spoor Harderwijk

Derde spoor Harderwijk Derde spoor Harderwijk Trillingsonderzoek in woningen D79-PBO-KA-1300873 27 september 2013- Versie 0.4 Samenvatting De gelijkvloerse kruising in Harderwijk van het spoor en de Stationslaan wordt de komende

Nadere informatie

Monitoringsplan Project Herinrichting Haven te Steenbergen

Monitoringsplan Project Herinrichting Haven te Steenbergen Monitoringsplan Project Herinrichting Haven te Steenbergen BEM1505758 gemeente Steenbergen Behoort bij beschikking d.d. nr.(s) 07-12-2015 ZK15001044 Medewerker Publiekszaken/vergunningen Opgesteld door:

Nadere informatie

Trillingsonderzoek Utrecht Centraal - Leidsche Rijn

Trillingsonderzoek Utrecht Centraal - Leidsche Rijn Trillingsonderzoek Utrecht Centraal - Leidsche Rijn Meetresultaten en predicties in gebouwen 8 december 2014 - Versie 1.0 Samenvatting In het kader van het project Utrecht Centraal Leidsche Rijn legt ProRail

Nadere informatie

Groningen Spoorzone. Onderzoek naar trillingshinder. 10 juli 2014- Versie 3.0

Groningen Spoorzone. Onderzoek naar trillingshinder. 10 juli 2014- Versie 3.0 Groningen Spoorzone Onderzoek naar trillingshinder 10 juli 2014- Versie 3.0 Samenvatting In het kader van het project Groningen Spoorzone wijzigt ProRail de sporen rond station Groningen. In het kader

Nadere informatie

Trillingsonderzoek Westflank-Noord

Trillingsonderzoek Westflank-Noord Trillingsonderzoek Westflank-Noord Trillingshinder in bestemmingsplangebied 2 mei 2013- Versie 0.6 Samenvatting In het kader van het project CU2030 wordt de stationsomgeving van Utrecht Centraal sterk

Nadere informatie

Zuidradiaal Z80. Trillingsonderzoek (stap 3) Detailanalyse. 4 juni 2014- Versie 1.0

Zuidradiaal Z80. Trillingsonderzoek (stap 3) Detailanalyse. 4 juni 2014- Versie 1.0 Zuidradiaal Z80 Trillingsonderzoek (stap 3) Detailanalyse 4 juni 2014- Versie 1.0 Autorisatieblad Zuidradiaal280 Trillingsonderzoek (stap 3) Opgesteld door Controle door Vrijgave door Naam Wybo Gardien

Nadere informatie

Notitie. Aan : Joost Cornelissen. Datum : 18 december 2014. Betreft : Akoestische invloed goederenoverdrachtspoor. 1. Inleiding

Notitie. Aan : Joost Cornelissen. Datum : 18 december 2014. Betreft : Akoestische invloed goederenoverdrachtspoor. 1. Inleiding Notitie Ingenieursbureau Aan : Joost Cornelissen Datum : 18 december 2014 Betreft : Akoestische invloed goederenoverdrachtspoor Bezoekadres: 'De Rotterdam' 32e etage Wilheminakade 179, Rotterdam Postadres:

Nadere informatie

Doorstroomstation Utrecht (DSSU)

Doorstroomstation Utrecht (DSSU) Doorstroomstation Utrecht (DSSU) Trillingsonderzoek OND-ET-CON-TR-RAP-100 2 december 2014- Versie 2.0 Leeswijzer Door het Kabinet is in 2010 de Voorkeursbeslissing over het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Nadere informatie

Woningen Thorbeckerstraat - Weth. Mooringstraat Zaltbommel Trillingsonderzoek SBR A en B

Woningen Thorbeckerstraat - Weth. Mooringstraat Zaltbommel Trillingsonderzoek SBR A en B Amerikalaan 14 6199 AE MAASTRICHT - AIRPORT Postbus 480 6200 AL MAASTRICHT T +31 (0)43-3467878 F +31 (0)43-3476347 E maastricht.ch@dpa.nl www.chri.nl K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Woningen

Nadere informatie

Trillingsonderzoek Oude Houtensepad

Trillingsonderzoek Oude Houtensepad Trillingsonderzoek Oude Houtensepad Sporen in Utrecht, km 37.3 tot km 37.5 Opdrachtgever ProRail Ondertekenaar Movares Nederland B.V. ir. P.M. Boon Kenmerk D79-PBO-KA-1200098 - Versie 1.0 Utrecht, 29 juni

Nadere informatie

Snelheidsveranderingen Doorstroom Station Utrecht

Snelheidsveranderingen Doorstroom Station Utrecht Snelheidsveranderingen Doorstroom Station Utrecht Opdrachtgever ProRail Ondertekenaar Movares Nederland B.V. Bernard van der Horst en Gert Dallinga Kenmerk E70-BHO-KA-1100165 - Versie 1.0 Utrecht, 29 februari

Nadere informatie

MEETRAPPORT. Meting trillingen vanwege railverkeer bij woningbouwlocatie Knopenfabriek aan de Wallerstraat te Nijkerk

MEETRAPPORT. Meting trillingen vanwege railverkeer bij woningbouwlocatie Knopenfabriek aan de Wallerstraat te Nijkerk M+P - raadgevende ingenieurs Müller-BBM groep geluid trillingen lucht bouwfysica Visserstraat 50, Aalsmeer Postbus 344 1430 AH Aalsmeer T 0297-320 651 F 0297-325 494 Aalsmeer@mp.nl www.mp.nl MEETRAPPORT

Nadere informatie

Trillingsonderzoek Rijndijk

Trillingsonderzoek Rijndijk Trillingsonderzoek Rijndijk Sporen in Utrecht, km 37.8 tot km 38.2 Opdrachtgever ProRail Ondertekenaar Movares Nederland B.V. ir. P.M. Boon Kenmerk D79-PBO-KA-1200099 - Versie 1.0 Utrecht, 29 juni 2012

Nadere informatie

Trillingspredictie als gevolg van wegverkeer nabij Godelindeweg 14a te Naarden

Trillingspredictie als gevolg van wegverkeer nabij Godelindeweg 14a te Naarden Trillingspredictie als gevolg van wegverkeer nabij Godelindeweg 14a te Naarden Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 2 februari 2016 GM-0177713 Verantwoording Titel : Trillingspredictie als gevolg

Nadere informatie

Trillingsonderzoek Pelikaanstraat

Trillingsonderzoek Pelikaanstraat Trillingsonderzoek Pelikaanstraat Sporen in Utrecht, km 36.73 tot km 36.93 Opdrachtgever ProRail Ondertekenaar Movares Nederland B.V. ir. P.M. Boon Kenmerk D79-PBO-KA-1200088 - Versie 2.0 Utrecht, 2 juli

Nadere informatie

Advies wegverharding Het onderzoek en advies is uitgevoerd door het Wegenbouwlab te Heerhugowaard.

Advies wegverharding Het onderzoek en advies is uitgevoerd door het Wegenbouwlab te Heerhugowaard. Inleiding Voor het maken van het herinrichtingsplan Hamersveldsewegnoord is een drietal technische onderzoeken uitgevoerd: Advies wegverharding Akoestisch onderzoek Trillingsonderzoek noordelijke deel

Nadere informatie

4 sprinters Utrecht Centraal - Harderwijk

4 sprinters Utrecht Centraal - Harderwijk 4 sprinters Utrecht Centraal - Harderwijk Akoestisch onderzoek locatie Harderwijk Opdrachtgever Gemeente Harderwijk R. Sjoerdsma Ondertekenaar Movares Nederland B.V. Stefan Voeten Kenmerk R10388SBUA3-

Nadere informatie

Geluidproductieplafonds voor de Hoekse Lijn

Geluidproductieplafonds voor de Hoekse Lijn Geluidproductieplafonds voor de Hoekse Lijn Theo Benjert, I-bureau gemeente Rotterdam GTL d.d: 03-11-2015 Inhoud De ombouw van de Hoekse Lijn naar metrospoor Wettelijk regime: WM of Wgh Uitgangspunten

Nadere informatie

Trillingsonderzoek Begijnenstraat 4 Winssen

Trillingsonderzoek Begijnenstraat 4 Winssen Behoort bij het besluit van de raad van 23")? OOC Ta uw de griffier, f\~ Notitie Contactpersoon ir. Harald Dickhof Datum 11 april 2013 Kenmerk N001-1214944HDI-pws-V01-NL Trillingsonderzoek Begijnenstraat

Nadere informatie

PROJECTNUMMER D ONZE REFERENTIE D

PROJECTNUMMER D ONZE REFERENTIE D ONDERWERP Samenvatting Akoestisch onderzoek Zevenaar-Didam-Wehl DATUM 25-8-2016 PROJECTNUMMER D02131.000095 ONZE REFERENTIE 078983752 D VAN Johan Christen AAN ProRail Het spoortraject Arnhem-Winterswijk

Nadere informatie

BELEIDSREGEL GELUIDSBELASTING EN OPTREDENDE TRILLINGEN DOOR HEI-, BOUW- EN SLOOPWERKZAAMHEDEN GEMEENTE PURMEREND 2014

BELEIDSREGEL GELUIDSBELASTING EN OPTREDENDE TRILLINGEN DOOR HEI-, BOUW- EN SLOOPWERKZAAMHEDEN GEMEENTE PURMEREND 2014 BELEIDSREGEL GELUIDSBELASTING EN OPTREDENDE TRILLINGEN DOOR HEI-, BOUW- EN SLOOPWERKZAAMHEDEN GEMEENTE PURMEREND 2014 (kenmerk 1132671) Het College van Purmerend; Besluit vast te stellen de: Beleidsregel

Nadere informatie

Veld 15 - Schuytgraaf, Arnhem. Haalbaarheidsonderzoek aspect trillingen nieuw te realiseren woontoren op veld 15

Veld 15 - Schuytgraaf, Arnhem. Haalbaarheidsonderzoek aspect trillingen nieuw te realiseren woontoren op veld 15 Haalbaarheidsonderzoek aspect trillingen nieuw te realiseren woontoren op veld 15 Status definitief Versie 001 Rapport B.2017.0941.00.R001 Datum 22 augustus 2017 Colofon Opdrachtgever Contactpersoon Gemeente

Nadere informatie

(O)TB Sporen door Utrecht

(O)TB Sporen door Utrecht (O)TB Sporen door Utrecht Trillingen tijdens aanleg en exploitatie VleuGel, deeltraject Amsterdam Rijnkanaal Utrecht centraal (AAA) en Utrecht centraal Lunetten Houten (ABU/ACL) Opdrachtgever ProRail Saskia

Nadere informatie

MER Hoekse Lijn. Van ir. P.M. Boon en ir. R. Dalmeijer. Datum 22 mei Projectcode Rapportnummer R HLRO. Versie 3.

MER Hoekse Lijn. Van ir. P.M. Boon en ir. R. Dalmeijer. Datum 22 mei Projectcode Rapportnummer R HLRO. Versie 3. MER Hoekse Lijn Deelrapport Trillingen en laagfrequent geluid Van ir. P.M. Boon en ir. R. Dalmeijer Datum 22 mei 2015 Projectcode 2014-100010489 Rapportnummer R.2015.005.HLRO Versie 3.0 Opdrachtgever Projectbureau

Nadere informatie

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer: 4-sporigheid Rijswijk - Delft Zuid

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer: 4-sporigheid Rijswijk - Delft Zuid Programma Hoogfrequent Spoorvervoer: 4-sporigheid Rijswijk - Delft Zuid Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 28 mei 2015 / rapportnummer 2621 35 1. Oordeel over het milieueffectrapport De staatssecretaris

Nadere informatie

Aanpassing spoorbrug over de A1 bij Muiderberg

Aanpassing spoorbrug over de A1 bij Muiderberg Aanpassing spoorbrug over de A1 bij Muiderberg Effect trillingen Behorende bij het Ontwerp-Tracébesluit weguitbreiding Schiphol- Amsterdam-Almere (2014) 16 mei 2014- Versie 3.0 Aanpassing spoorbrug over

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52 Rapport V.2010.0966.03.R001 MER/OTB Aanleg 3 e spoor traject Zevenaar Duitse grens Onderzoek trillingen fase A Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl

Nadere informatie

Trillingsonderzoek conform SBR A ter plaatse van een woning gelegen aan de Postbaan 7 te Putte

Trillingsonderzoek conform SBR A ter plaatse van een woning gelegen aan de Postbaan 7 te Putte Trillingsonderzoek conform SBR A ter plaatse van een woning gelegen aan de Postbaan 7 te Putte Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Woensdrecht Postbus 24 4630 AA HOOGERHEIDE mevrouw V. Termolle Greten

Nadere informatie

Trillingsgevoeligheid Middelland

Trillingsgevoeligheid Middelland Trillingsgevoeligheid Middelland n.a.v. Verbod vrachtverkeer 's-gravendijkwal Van Rodriaan Spruit F. M. Freyre Datum 5 maart 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Analyse Geografisch Informatie Systeem (GIS)

Nadere informatie

Rapport I R002 Avenue2 - Bouwlawaai voortschrijdend werk A2 Maastricht. Kwaliteitsscan voor trillingen, stofhinder en luchtkwaliteit

Rapport I R002 Avenue2 - Bouwlawaai voortschrijdend werk A2 Maastricht. Kwaliteitsscan voor trillingen, stofhinder en luchtkwaliteit Rapport I.2012.0272.00.R002 Avenue2 - Bouwlawaai voortschrijdend werk A2 Maastricht Kwaliteitsscan voor trillingen, stofhinder en luchtkwaliteit Status: DEFINITIEF Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat

Nadere informatie

Trillingsonderzoek De Wadden / Nieuwe Houtenseweg noord

Trillingsonderzoek De Wadden / Nieuwe Houtenseweg noord Trillingsonderzoek De Wadden / Nieuwe Houtenseweg noord Sporen in Utrecht, km 3.1 tot 3.65 Opdrachtgever ProRail Ondertekenaar Movares Nederland B.V. ir. P.M. Boon Kenmerk D79-PBO-KA-1200103 - Versie 1.0

Nadere informatie

Rekenen Groep 7-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 7-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

Campie BV, Haagweg 7-11 Breda

Campie BV, Haagweg 7-11 Breda Rapportage trillingsmetingen, conform SBR A en KOMO-beoordelingsrichtlijn 5023, KOMO procescertificaat Het proces van het meten van trillingen (2012). Campie BV, Haagweg 7-11 Breda Meldingsnummer certificering:

Nadere informatie

Trillingen in woningen. normeringen grenzen en ambities

Trillingen in woningen. normeringen grenzen en ambities 1/9 Trillingen in woningen Hans Huizer Peutz bv, vestiging Zoetermeer (079 3470347) h.huizer@zoetermeer.peutz.nl Inleiding Trillingen in woningen kunnen tot hinder leiden. Enerzijds gaat het dan om trillingen

Nadere informatie

"Klik en type bijschrift" 11 mei Versie 4.0 1/14

Klik en type bijschrift 11 mei Versie 4.0 1/14 "Klik en type bijschrift" 11 mei 2016- Versie 4.0 1/14 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Quick scan trillingen 3 1.2 Algemeen onderzoekskader 3 1.3 Leeswijzer 3 2 Situatie 4 2.1 Studiegebied 4 2.2 Uitgangspunten

Nadere informatie

Trillingsonderzoek railverkeer nieuwbouw Polderweg 1 Prognose trillingssterkte SBR Richtlijn B. Datum 21 februari 2017 Referentie

Trillingsonderzoek railverkeer nieuwbouw Polderweg 1 Prognose trillingssterkte SBR Richtlijn B. Datum 21 februari 2017 Referentie Amerikalaan 4 699 AE MAASTRICHT - AIRPOR Postbus 48 62 AL MAASTRICHT T +3 ()43-3467878 F +3 ()43-3476347 E maastricht.ch@dpa.nl www.dpa.nl/cauberg-huygen K.v.K 58792562 IBAN NL7 RABO 2 75584 Trillingsonderzoek

Nadere informatie

Quattro. Trillingsmetingsrapport. Project Zeeweringen, Boulevard Vlissingen. Uitgevoerd door: Quattro Expertise BV Postbus HB Oosterhout

Quattro. Trillingsmetingsrapport. Project Zeeweringen, Boulevard Vlissingen. Uitgevoerd door: Quattro Expertise BV Postbus HB Oosterhout Trillingsmetingsrapport Project Zeeweringen, Boulevard Vlissingen Uitgevoerd door: Quattro Expertise BV Postbus 6053 4900 HB Oosterhout Dossiernummer: 9.1454 Behandeld door: de heer ing. P.J.A. Bun Opgesteld

Nadere informatie

Trillingsonderzoek Nieuwe Houtenseweg zuid / Mereveldseweg

Trillingsonderzoek Nieuwe Houtenseweg zuid / Mereveldseweg Trillingsonderzoek Nieuwe Houtenseweg zuid / Mereveldseweg Sporen in Utrecht, km 3.65 tot km 4.6 Opdrachtgever ProRail Ondertekenaar Movares Nederland B.V. ir. P.M. Boon Kenmerk D79-PBO-KA-1200102 - Versie

Nadere informatie

Movares adviseurs & ingenieurs

Movares adviseurs & ingenieurs Movares adviseurs & ingenieurs Woningen Hogebiezendijk, IJsselstein Geluidbelasting van het wegverkeeer Opdrachtgever van Dijk geo- en milieutechniek b.v. Dhr. Hanraads Movares Nederland B.V. Ondertekenaar

Nadere informatie

BTS, Hoe lang moeten we meten? Herke Stuit, 3 november 2015

BTS, Hoe lang moeten we meten? Herke Stuit, 3 november 2015 Herke Stuit, 3 november 2015 Inhoud BTS Situatie metingen Resultaten Vmax Resultaten Vper Conclusies BTS Beleidsregel trillinghinder spoor (BTS 2014), incl. bepalingsmethode Ten minste 1 week meten Onzekerheidspercentage:

Nadere informatie

Geluid en trillingen Spooromgeving Geldermalsen

Geluid en trillingen Spooromgeving Geldermalsen Welkom Geluid en trillingen Spooromgeving Geldermalsen Stand van Zaken Eigenaar: Maarten Poos 29 april 2015 Kenmerk: EDMS# Status: Definitief Geluid spooromgeving Geldermalsen Te bepreken onderwerpen:

Nadere informatie

Programmabureau De Mars. Trillingsonderzoek gebiedsontwikkeling. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233.

Programmabureau De Mars. Trillingsonderzoek gebiedsontwikkeling. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. Programmabureau De Mars Trillingsonderzoek gebiedsontwikkeling Noorderhaven van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING

Nadere informatie

HOV Velsen. Trillingsmeting spoorhuisjes Groeneweg en Driehuizerkerkweg. fase 3 onderzoek. 23 januari 2013- Versie 2.0

HOV Velsen. Trillingsmeting spoorhuisjes Groeneweg en Driehuizerkerkweg. fase 3 onderzoek. 23 januari 2013- Versie 2.0 HOV Velsen Trillingsmeting spoorhuisjes Groeneweg en Driehuizerkerkweg fase 3 onderzoek 23 januari 2013- Versie 2.0 Inhoudsopgave 1.1 Aanleiding 3 1.2 Opzet trillingsonderzoek 3 2 Beschrijving trillingsmetingen

Nadere informatie

Trillingsgevolgen bij verplaatsing puinbreker

Trillingsgevolgen bij verplaatsing puinbreker KOAC NPC Schumanpark 43 7336 AS Apeldoorn Tel. +31 88 KOACNPC Tel. +31 88 562 26 72 Fax +31 88 562 25 11 info@koac-npc.com www.koac-npc.com e120362401 Trillingsgevolgen bij verplaatsing puinbreker KOAC

Nadere informatie

BELEIDSREGEL GELUIDSBELASTING EN OPTREDENDE TRILLINGEN DOOR HEI-, BOUW- EN SLOOPWERKZAAMHEDEN GEMEENTE PURMEREND 2011 (kenmerk 608124)

BELEIDSREGEL GELUIDSBELASTING EN OPTREDENDE TRILLINGEN DOOR HEI-, BOUW- EN SLOOPWERKZAAMHEDEN GEMEENTE PURMEREND 2011 (kenmerk 608124) BELEIDSREGEL GELUIDSBELASTING EN OPTREDENDE TRILLINGEN DOOR HEI-, BOUW- EN SLOOPWERKZAAMHEDEN GEMEENTE PURMEREND 2011 (kenmerk 608124) Het College van Purmerend; Besluit vast te stellen de: Beleidsregel

Nadere informatie

Hoekse Lijn, Maassluis

Hoekse Lijn, Maassluis Hoekse Lijn, Maassluis 23 september 2013 Johan Dolman Algemeen Projectmanager 1a. Geschiedenis project Hoekse Lijn Contractsectorlijnen: decentralisatie. Afspraken V&W Stadsregio Rotterdam (2006): Exploitatie:

Nadere informatie

Trillingsonderzoek Sporen in Utrecht

Trillingsonderzoek Sporen in Utrecht Trillingsonderzoek Sporen in Utrecht Onderzoek naar mitigerende maatregelen D79-PBO-KA-1400062 31 maart 2014 - Versie 1.0 Samenvatting In het kader van het project Sporen in Utrecht (SiU) legt ProRail

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Nieuwe metingen. Plan van Aanpak Trillingen. Meteremo PHS Meteren Boxtel. a. Meetmethodiek en meetapparatuur

1. Inleiding. 2. Nieuwe metingen. Plan van Aanpak Trillingen. Meteremo PHS Meteren Boxtel. a. Meetmethodiek en meetapparatuur Plan van Aanpak Trillingen Meteremo PHS Meteren Boxtel Datum 23 september 2014 Bijlage(n) processchema Onderwerp Plan van Aanpak trillingen PHS Meteren Boxtel 1. Inleiding In het kader van Project Hoogfrequent

Nadere informatie

TRILLINGSMETINGEN WIJNSTRAAT TE DORDRECHT

TRILLINGSMETINGEN WIJNSTRAAT TE DORDRECHT Fugro GeoServices B.V. Geotechniek RAPPORT betreffende TRILLINGSMETINGEN WIJNSTRAAT TE DORDRECHT Opdrachtnummer: 18-57-1 Opdrachtgever : Gemeente Dordrecht Sector Stadsontwikkeling Postbus 8 33 AA Dordrecht

Nadere informatie

Onderzoek busstation Hart van Zuid te Rotterdam Bevindingen trilling predictie van busverkeer

Onderzoek busstation Hart van Zuid te Rotterdam Bevindingen trilling predictie van busverkeer Onderzoek busstation Hart van Zuid te Rotterdam Bevindingen trilling predictie van busverkeer Opdrachtgever Ballast Nedam Kenmerk R058853aa.00001.jke Versie 03_001 Datum 15 juli 2015 Auteur J. (Jan) Keijzer

Nadere informatie

Busbaan langs de Kruisvaart

Busbaan langs de Kruisvaart Busbaan langs de Kruisvaart Trillingsonderzoek Opdrachtgever Gemeente Utrecht, projectorganisatie Uithoflijn Ondertekenaar Movares Nederland B.V. W. Gardien & W.N. Oskam Kenmerk MNO-WG-12L81160013 - Versie

Nadere informatie

Treintrillingen. Arnold Koopman

Treintrillingen. Arnold Koopman Treintrillingen Arnold Koopman Inhoud Effecten van spoortrillingen Regelgeving Huidige aanpak bij projecten Ontwikkelingen Effecten van spoortrillingen Hinder van voelbare trillingen Hinder van rattle

Nadere informatie

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer 1 oktober 2014 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Presentatie aan bewoners Vughterpoort Vertegenwoordiging gemeente s-hertogenbosch Sonja de Jong, projectmanager Inleiding en rol gemeente Proces en planning

Nadere informatie

Reconstructie Bernhardstraat en aanleg verlengde Vosdonkseweg te Rucphen; hinderbeschouwing 4 woningen

Reconstructie Bernhardstraat en aanleg verlengde Vosdonkseweg te Rucphen; hinderbeschouwing 4 woningen TRILLINGS RAPPORT AV.1180 2 december 2013 Reconstructie Bernhardstraat en aanleg verlengde Vosdonkseweg te Rucphen; hinderbeschouwing 4 woningen OPDRACHTGEVER: Rho Adviseurs Delftseplein 27b 3013 AA Rotterdam

Nadere informatie

Hoekse Lijn, Vlaardingen

Hoekse Lijn, Vlaardingen Hoekse Lijn, Vlaardingen 25 september 2013 Johan Dolman Algemeen Projectmanager 1a. Geschiedenis project Hoekse Lijn Contractsectorlijnen: decentralisatie. Afspraken V&W Stadsregio Rotterdam (2006): Exploitatie:

Nadere informatie

Hoekse Lijn, Schiedam

Hoekse Lijn, Schiedam Hoekse Lijn, Schiedam 2 oktober 2013 Johan Dolman Algemeen Projectmanager 1a. Geschiedenis project Hoekse Lijn Contractsectorlijnen: decentralisatie Afspraken V&W SR (2006): Exploitatie: concessie à SRR

Nadere informatie

L. www.av-consulting.n1

L. www.av-consulting.n1 ALV NGENIEURSBUREAU rkvk Gouda 29037057 r Lid INCE NAG ABAV Ti-Kviv L. www.av-consulting.n1 NL - 8033.00.591.13.01 RAPPORT AV.101 7 11 juni 2012 Trillingsonderzoek Dorpstraat 21A en Tilburgseweg 20 te

Nadere informatie

EPC Poort van Bunnik v.o.f. Postbus CA BUNNIK /

EPC Poort van Bunnik v.o.f. Postbus CA BUNNIK / Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Onze referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail PvB-OM-B-0948-RBO

Nadere informatie

Aan de lezer datum 14 mei telefoon (010) betreft* Brochure Hoekse Lijn, Lightrail langs de Nieuwe Waterweg. Geachte heer, mevrouw,

Aan de lezer datum 14 mei telefoon (010) betreft* Brochure Hoekse Lijn, Lightrail langs de Nieuwe Waterweg. Geachte heer, mevrouw, STADSREGM, ^ ^ "^^" ROTTERDAM Aan de lezer datum 14 mei 2008 ons kenmerk 25673 steller» A - van Kapel telefoon (010) 4172862 uw kenmerk betreft* Brochure Hoekse Lijn, Lightrail langs de Nieuwe Waterweg

Nadere informatie

Hoekse Lijn, Hoek van Holland

Hoekse Lijn, Hoek van Holland Hoekse Lijn, Hoek van Holland 24 september 2013 Johan Dolman Algemeen Projectmanager 1a. Geschiedenis project Hoekse Lijn Contractsectorlijnen: decentralisatie. Afspraken V&W Stadsregio Rotterdam (2006):

Nadere informatie

Trillingsanalyse met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden aan de A4 Steenbergen ter plaatse van de Stoofdijk 35 te Steenbergen

Trillingsanalyse met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden aan de A4 Steenbergen ter plaatse van de Stoofdijk 35 te Steenbergen Trillingsanalyse met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden aan de A4 Steenbergen ter plaatse van de Stoofdijk 35 te Steenbergen Project : A4 Steenbergen Opdrachtgever : Combinatie A4 Steenbergen

Nadere informatie

Plan-MER Bestemmingsplannen Sloegebied. Achtergronddocument Verkeerslawaai

Plan-MER Bestemmingsplannen Sloegebied. Achtergronddocument Verkeerslawaai Plan-MER Bestemmingsplannen Sloegebied Achtergronddocument Verkeerslawaai Plan-MER Bestemmingsplannen Sloegebied Achtergronddocument Verkeerslawaai Datum 31 maart 2016 Versie Eindconcept Pagina 2 van 14

Nadere informatie

30-6-2009. Inleiding. Te behandelen punten. Locatie. Predictie en Monitoring van trillingen. Bouw van een Onderzeedienstkade

30-6-2009. Inleiding. Te behandelen punten. Locatie. Predictie en Monitoring van trillingen. Bouw van een Onderzeedienstkade Predictie en Monitoring van trillingen Bouw van een Onderzeedienstkade in Den Helder Bouw van een Onderzeedienstkade Het beperken van de risico s door: > Predictie > Maatregelen > Trillingbewaking Validatie

Nadere informatie

OPLEGNOTITIE EXTERNE VEILIGHEID

OPLEGNOTITIE EXTERNE VEILIGHEID OPLEGNOTITIE EXTERNE VEILIGHEID NIEUWBOUW CAPGEMINI LEIDSCHE RIJN, UTRECHT Opdrachtgever BBN Adviseurs B.V. Dhr. E.V. Bijker Postbus 94 3990 DB Houten Opdrachtnemer Falck AVD Postbus 142 5680 AC Best Telefoon

Nadere informatie

Bijlage 1 Meten van trillingen

Bijlage 1 Meten van trillingen Bijlage 1 Meten van trillingen Categorie bouwwerken Categorie 1 in goede staat verkerende onderdelen van de draagconstructie, indien deze bestaan uit gewapend beton, staal of hout; onderdelen van een bouwwerk

Nadere informatie

Memo. Doelstelling. Uitgangspunten

Memo. Doelstelling. Uitgangspunten Memo Aan: Ministerie van Infrastructuur en Milieu Van: Koopman, A. Kopie: Project: Kenmerk: Reparatie BTS LA.131001a.M04 Doelstelling Voorstel voor bepaling Vmax, als bijlage bij de BTS: Vmax,BTS. Het

Nadere informatie

Reizen zonder spoorboekje. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Reizen zonder spoorboekje. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Reizen zonder spoorboekje Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Reizen zonder spoorboekje Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Reizen zonder spoorboekje Zes intercity s en zes sprinters per uur in de drukste

Nadere informatie

Wiskunde project Trillingen

Wiskunde project Trillingen Wiskunde project Trillingen 1/21 Auteur Movares Nederland B.V. Dr. Herke G. Stuit Kenmerk BO-HS-070004691 - Versie 1.0 Utrecht, 2 februari 2007 vrijgegeven 2/21 Inleiding In Nederland wordt de beschikbare

Nadere informatie

OUD-TURNHOUT RUP De Hoogt Aanvulling screeningsnota

OUD-TURNHOUT RUP De Hoogt Aanvulling screeningsnota OUD-TURNHOUT RUP De Hoogt Aanvulling screeningsnota December 2010 COLOFON Opdrachtgever: Turnhout Project: RUP De Hoogt Opdrachthouder: Projectteam: Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen

Nadere informatie

Heiwerkzaamheden Haringbuysgebied. Gemeente Bloemendaal

Heiwerkzaamheden Haringbuysgebied. Gemeente Bloemendaal Rapportage trillingsmetingen, conform SBR A en KOMObeoordelingsrichtlijn 5023, KOMO procescertificaat Het proces van het meten van trillingen (2012). Heiwerkzaamheden Haringbuysgebied te Bloemendaal Opgesteld

Nadere informatie

Deelrapport Luchtkwaliteit Aanvulling

Deelrapport Luchtkwaliteit Aanvulling Deelrapport Luchtkwaliteit Aanvulling Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie Postbus 299-4600 AG Bergen op Zoom + 31 (0)164 212 800 nieuwesluisterneuzen@vnsc.eu www.nieuwesluisterneuzen.eu Rapport Vlaams

Nadere informatie

Bijlage 7. Trillingenonderzoek

Bijlage 7. Trillingenonderzoek Bijlage 7 Trillingenonderzoek Rondweg Milsbeek Onderzoek trillingen - wegverkeer Opdrachtgever Gemeente Gennep Contactpersoon de heer F. Geurts Kenmerk R085670ae.00004.rvw Versie 04_001 Datum 20 februari

Nadere informatie

NOTA VAN ZIENSWIJZEN EN INGEDIENDE ZIENSWIJZEN Planologisch afwijken bestemmingsplannen stations Vlaardingen en MER Hoekse Lijn

NOTA VAN ZIENSWIJZEN EN INGEDIENDE ZIENSWIJZEN Planologisch afwijken bestemmingsplannen stations Vlaardingen en MER Hoekse Lijn NOTA VAN ZIENSWIJZEN EN INGEDIENDE ZIENSWIJZEN Planologisch afwijken bestemmingsplannen stations Vlaardingen en MER Hoekse Lijn Nota van zienswijzen Inleiding Het project Hoekse Lijn beoogt de ombouw

Nadere informatie

RAW-hoofdstuk 41 - Funderingsconstructies

RAW-hoofdstuk 41 - Funderingsconstructies RAW-hoofdstuk 41 - Funderingsconstructies Wijziging Standaard RAW Bepalingen: - 41.0 - Algemeen - 41.2 - Damwand Uitbreiding Standaard RAW Bepalingen: - 41.4 - Verankering van grond- en waterkerende constructies

Nadere informatie

Rekenen Groep 6-1e helft schooljaar.

Rekenen Groep 6-1e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of

Nadere informatie

Busbaan langs de Kruisvaart

Busbaan langs de Kruisvaart Busbaan langs de Kruisvaart Onderzoek Flora en Fauna Opdrachtgever ITC Utrecht B.V. De heer P. van Sterkenburg Ondertekenaar Movares Nederland B.V. ir. W.J. Arnold Kenmerk D83-WAR-KA-1200532 v1.0 - Versie

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Wilhelminalaan e.o.

Akoestisch onderzoek Wilhelminalaan e.o. 030-286 00 00 Akoestisch onderzoek Wilhelminalaan e.o. Resultaten van een nul-onderzoek rapport van de afdeling Expertise Milieu februari 2016 www.utrecht.nl Colofon uitgave Expertise Milieu Milieu en

Nadere informatie

Leiden Ringweg Oost. Bouwfasering Sumatrabrug. Movares Nederland B.V. ing. R. van der Vlies Kenmerk TW-VDV-120009934 - Versie 1.0

Leiden Ringweg Oost. Bouwfasering Sumatrabrug. Movares Nederland B.V. ing. R. van der Vlies Kenmerk TW-VDV-120009934 - Versie 1.0 Leiden Ringweg Oost Bouwfasering Sumatrabrug Opdrachtgever Gemeente Leiden Ondertekenaar Movares Nederland B.V. ing. R. van der Vlies Kenmerk TW-VDV-120009934 - Versie 1.0 Utrecht, 10 mei 2012 Definitief

Nadere informatie

Realisatie bruggen en damwand binnen plangebied Houthavens te Amsterdam Onderzoek geluid en trillingen

Realisatie bruggen en damwand binnen plangebied Houthavens te Amsterdam Onderzoek geluid en trillingen Hoofdweg 70 3067 GH ROTTERDAM T +31 (0)10-4257444 F +31 (0)10-4254443 E rotterdam.ch@dpa.nl www.chri.nl K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Realisatie bruggen en damwand binnen plangebied Houthavens

Nadere informatie

Evaluatie melding gevaarlijke situatie

Evaluatie melding gevaarlijke situatie Evaluatie melding gevaarlijke situatie P76 perroninspectie Rapportage, conclusies en aanbevelingen 17 juli 2014 - Versie 1.0 Autorisatieblad Alleen voor Intern gebruik Evaluatie melding gevaarlijke situatie

Nadere informatie

Praktijk trillingisolatie nabij spoorwegen. Jan Keijzer LBP SIGHT BV jan.keijzer@lbpsight.nl

Praktijk trillingisolatie nabij spoorwegen. Jan Keijzer LBP SIGHT BV jan.keijzer@lbpsight.nl Praktijk trillingisolatie nabij spoorwegen Jan Keijzer LBP SIGHT BV jan.keijzer@lbpsight.nl Trillingen en laagfrequent geluid ten gevolge van treinverkeer Appartementencomplex De Pelikaan te Heemstede

Nadere informatie

Expertise- Taxaties- Advisering

Expertise- Taxaties- Advisering Pagina 1 van 5 2. AANLEIDING De gaswinning in Groningen heeft de Nederlandse staat en de Nederlandse samenleving veel gebracht. De omvang van de gasopbrengsten is groot. Het aardgas is één van de pijlers

Nadere informatie

MER Doorstroomstation Utrecht (DSSU)

MER Doorstroomstation Utrecht (DSSU) MER Doorstroomstation Utrecht (DSSU) Effectbeschrijving trillingshinder OND-ET-CON-TR-RAP-200 5 december 2014 - Versie 2.0 Autorisatieblad MER Doorstroomstation Utrecht (DSSU) Effectbeschrijving trillingshinder

Nadere informatie

NOTITIE 1 INLEIDING 2 UITGANGSPUNTEN

NOTITIE 1 INLEIDING 2 UITGANGSPUNTEN Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten NOTITIE T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 E: info@alcedo.nl I: www.alcedo.nl KvK 08108022

Nadere informatie

Prognosemodel trillingshinder

Prognosemodel trillingshinder Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving rapport 95-2 Prognosemodel trillingshinder Postbus 420 2800 AK Gouda Telefoon 01820-39600 CUR 95-2 PROGNOSEMODEL TRILLINGSHINDER Civieltechnisch

Nadere informatie

Trillingsmeting HSL-zuid bij Thalys passages en V250 test passages in 3 woningen in Breda Zuid-Oost

Trillingsmeting HSL-zuid bij Thalys passages en V250 test passages in 3 woningen in Breda Zuid-Oost Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Bouw Van Mourik Broekmanweg 6 Postbus 49 2600 AA Delft TNO-rapport TNO-034-DTM-2010-04910

Nadere informatie

Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) Meteren - Boxtel Stand van zaken per 4 april 2014

Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) Meteren - Boxtel Stand van zaken per 4 april 2014 Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) Meteren - Boxtel Stand van zaken per 4 april 2014 Algemeen: PHS Om de groei van goederenverkeer en de toename van personenvervoer over het spoor tot en na 2020 het hoofd

Nadere informatie

Omgevingswet en geluid, tijd voor lokale afwegingsruimte! Nieuwe geluidregels en normen voor het bouwen (BBL)

Omgevingswet en geluid, tijd voor lokale afwegingsruimte! Nieuwe geluidregels en normen voor het bouwen (BBL) Omgevingswet en geluid, tijd voor lokale afwegingsruimte! Nieuwe geluidregels en normen voor het bouwen (BBL) 5 april 2016 - Spoorwegmuseum Utrecht - 30 minuten Hans J.A. van Leeuwen DGMR Adviseurs voor

Nadere informatie

rib OOH4a Invloed bouwputten op de omgeving HRO ribooh4a Bouwputten 1

rib OOH4a Invloed bouwputten op de omgeving HRO ribooh4a Bouwputten 1 rib OOH4a Invloed bouwputten op de omgeving HRO ribooh4a Bouwputten 1 Damwand in bebouwde omgeving HRO ribooh4a Bouwputten 2 HRO ribooh4a Bouwputten 3 Bouwputten: Invloed op omgeving Invloed grondwater

Nadere informatie

Onderwerp Voortgang werkzaamheden Verbindingsweg Houten - A12

Onderwerp Voortgang werkzaamheden Verbindingsweg Houten - A12 Afzender Postbus 111, 2130 AC Hoofddorp, Nederland Aan de bewoners van dit adres Datum 7 februari 2014 Referentie 121027-02834 Bladnummer 1/6 Onderwerp Voortgang werkzaamheden Verbindingsweg Houten - A12

Nadere informatie

Rekenen Groep 4-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 4-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag 2013 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

Rekenen Groep 4-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 4-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

Trillingen Meteren Boxtel

Trillingen Meteren Boxtel Welkom Trillingen Meteren Boxtel verdieping Eigenaar: Maarten Poos 10 maart 2015 Kenmerk: klankbordgroep Status: Definitief Trillinghinder vanwege treinverkeer Trillingen, een complex aan: Drukgolven Schuifgolven

Nadere informatie

Omgevingsbeïnvloeding bij museum Ons Lieve Heer op Solder. Ir. J.K. Haasnoot directeur. CRUX Engineering BV

Omgevingsbeïnvloeding bij museum Ons Lieve Heer op Solder. Ir. J.K. Haasnoot directeur. CRUX Engineering BV Omgevingsbeïnvloeding bij museum Ons Lieve Heer op Solder Ir. J.K. Haasnoot directeur Engineering BV www.cruxbv.nl INTRODUCTIE 1 Engineering BV Mensen: Partners: dr. ir. ing. A.E.C. van der Stoel Dr.-Ing.

Nadere informatie

PHS METEREN-BOXTEL: MB144-02 DEELONDERZOEK TRILLINGEN PRORAIL. 30 januari 2014 077424667:D - Definitief D01021.000175.0100

PHS METEREN-BOXTEL: MB144-02 DEELONDERZOEK TRILLINGEN PRORAIL. 30 januari 2014 077424667:D - Definitief D01021.000175.0100 PHS METEREN-BOXTEL: MB144-02 DEELONDERZOEK TRILLINGEN PRORAIL 30 januari 2014 077424667:D - Definitief D01021.000175.0100 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Aanpak en methodiek... 5 2.1 Beleidskader... 5 2.2 Beoordelingskader...

Nadere informatie