Trillingsonderzoek Begijnenstraat 4 Winssen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Trillingsonderzoek Begijnenstraat 4 Winssen"

Transcriptie

1 Behoort bij het besluit van de raad van 23")? OOC Ta uw de griffier, f\~ Notitie Contactpersoon ir. Harald Dickhof Datum 11 april 2013 Kenmerk N HDI-pws-V01-NL Trillingsonderzoek Begijnenstraat 4 Winssen 1 Inleiding In opdracht van de gemeente Beuningen zijn door Tauw trillingsmetingen uitgevoerd bij de woning aan de Begijnenstraat 4 in Winssen in verband met de verplaatsing van het varkensbedrijf van de familie Hendriks naar het kadastraal perceel 718 aan de Begijnenstraat. Het doel van het onderzoek is om trillingen als gevolg van zwaar transport van het varkensbedrijf bij de woning aan de Begijnenstraat 4 te meten en te toetsen aan de SBR-richtlijnen A (Schade aan gebouwen) en B (Hinder voor personen in gebouwen). 2 Toetsingskader 2.1 SBR-richtlijn A: Schade aan gebouwen In de SBR-richtlijn deel A zijn grenswaarden voor schade aan gebouwen opgenomen. De grenswaarden zijn afhankelijk van de dominante frequentie van de trillingsbron. Bij de bepaling van de grenswaarden wordt onderscheid gemaakt in de volgende bouwwerkcategorieën: Categorie 1 «In goede staat verkerende onderdelen van de draagconstructie, indien deze bestaan uit gewapend beton of hout «Onderdelen van een bouwwerk die geen deel uitmaken van de draagconstructie (bijvoorbeeld scheidingsconstructies), indien deze bestaan uit gewapend beton of hout «Draagconstructies van bouwwerken, geen gebouw zijnde, die bestaan uit metselwerk zoals pijlers van viaducten, kademuren en dergelijke Categorie 2» In goede staat verkerende onderdelen van de draagconstructie van een gebouw, indien deze bestaan uit metselwerk» In goede staat verkerende onderdelen van een gebouw die niet tot de draagconstructie behoren, zoals scheidingsconstructies die bestaan uit niet-gewapend beton, metselwerk of uit brosse steenachtige materialen Trillingsonderzoek Begijnenstraat 4 Winssen 1\10

2 Kenmerk N HDI-pws-V01-NL Categorie 3 «Onderdelen van oude en monumentale gebouwen met grote cultuurhistorische waarde «In slechte staat verkerende gebouwen uit metselwerk of in slechte staat verkerende onderdelen van gebouwen Voor de invloed van trillingen op de funderingen kunnen trillingsgevoelige fundering en niettrillingsgevoelige funderingen worden onderscheiden. Trillingsgevoelige funderingen «Funderingen op staal op verdichtbaar of verkneedbaar bodemmateriaal, met uitzondering van funderingen op zeer vaste zandlagen. De funderingselementen op staal kunnen poeren, stoken op platen zijn» Funderingen met niet-grondverdringende palen (avegaarpalen, boorpalen), met uitzondering van palen waarvan kan worden aangetoond dat deze nauwelijks extra zakking zullen vertonen onder verhoogde negatieve kleef of verdichting van de lagen onder het paalpuntniveau» Funderingen met grondverdringende palen die zakkingen kunnen vertonen onder extra negatieve kleef en verdichting van lagen onder paalpuntniveau. Alle kleefpalen vallen in deze categorie Niet-trillingsgevoelige funderingen» Staalfunderingen met een zeer vast zandpakket, waarbij ook verdichting of verkneding van dieper gelegen lagen. Gegeven de eigenschappen van de trillingsbron, niet kunnen leiden tot zakkingen van het funderingselement groter dan enkele millimeters «Funderingen met niet-grondverdringende palen (avegaarpalen, boorpalen) die, gegeven de eigenschappen van de trillingsbron, verwaarloosbare zakkingen zullen vertonen door extra negatieve kleef of verdichting van lagen onder het paalpuntniveau «Funderingen met grondverdringende palen die een belangrijk deel van hun draagvermogen ontlenen aan het puntdraagvermogen en waarvoor geen bijzondere omstandigheden van toepassing zijn die aanleiding kunnen geven tot zakkingen Trillingsonderzoek Begijnenstraat 4 Winssen

3 Ta uw Kenmerk N HDI-pws-V01-NL Naast de bouwwerkcategorieën en funderingen wordt bij de bepaling van de grenswaarden rekening gehouden met de volgende typen trillingsbronnen:» Bronnen die incidenteel voorkomende kortdurende trillingen veroorzaken door een stootvormige excitatie. Het aantal malen dat het trillingsverschijnsel voorkomt is zo gering dat vermoeiing van constructiematerialen niet kan optreden. Voorbeelden: explosies, botsingen» Bronnen die herhaalde kortdurende trillingen veroorzaken bij een stootvormige excitatie. Hieronder worden verstaan bronnen die zo vaak voorkomen dat vermoeiingseffecten in bouwmaterialen kunnen optreden. Voorbeelden: heiwerkzaamheden, weg- en railverkeer» Bronnen die continue trillingen veroorzaken. Hieronder worden verstaan alle bronnen die niet onder de voorgaande twee categorieën kunnen worden ingedeeld of bronnen waarbij resonanties en/of vermoeiingseffecten in de onderdelen van een bouwwerk kunnen optreden. Voorbeelden: machines met roterende onderdelen, vibratoren, verdichtingswerk door middel van trilwalsen, het inbrengen van fundatiepalen en damwanden met behulp van trilblokken Verder wordt bij metingen rekening gehouden met het volgende type metingen: «Indicatieve meting: Bij een indicatieve meting wordt slechts in één meetpunt gemeten. Dit meetpunt komt overeen met het meetpunt op het beganegrondniveau in een stijf punt van de draagconstructie. Het meetpunt wordt bovendien op de kortste afstand tot de bron gekozen. In het meetpunt wordt in verticale en in twee onderling loodrechte horizontale richtingen gemeten. De gekozen horizontale richtingen stemmen zoveel mogelijk overeen met de hoofdassen van het gebouw «Beperkte meting: Bij een beperkte meting wordt ten minste in één meetpunt op het beganegrondniveau en ten minste in één meetpunt op de hoogste verdieping van het gebouw gemeten, beide in een stijf punt van de draagconstructie. De meetpunten worden bovendien op de kortste afstand tot de bron gekozen. In het meetpunt op de begane grond wordt in verticale en in twee onderling loodrechte horizontale richtingen gemeten. In het meetpunt op de hoogste verdieping wordt in twee onderling loodrechte horizontale richtingen gemeten (het meetpunt op beganegrondniveau komt overeen met het meetpunt voor de indicatieve meting). De gekozen horizontale richtingen stemmen zoveel mogelijk overeen met de hoofdassen van het gebouw» Uitgebreide meting: Bij een uitgebreide meting dient in een groter aantal meetpunten te worden gemeten, dit in aanvulling op de meetpunten volgens de beperkte meting. Op welke plaatsen gemeten wordt, hangt af van het doel van de meting en van de situatie ter plaatse. Hieronder zijn enige richtlijnen gegeven Trillingsonderzoek Begijnenstraat 4 Winssen 3\10

4 Kenmerk N HDI-pws-V01-NL ln tabel 2.1 zijn de grenswaarden weergegeven. Hierbij is voor het type trillingsbron uitgegaan van herhaald voorkomende trillingen omdat in de onderzochte situatie sprake is van wegverkeer. De metingen zijn verricht volgens de indicatieve meting. De woning aan de Begijnenstraat 4 wordt geclassificeerd als categorie 2 (in goede staat, metselwerk). In tabel 2.1 zijn alleen de grenswaarden voor het voor wegverkeer relevante frequentiebereik opgenomen. Uit de tabel blijkt dat de grenswaarden voor de draagconstructie maatgevend zijn. Tabel 2.1 Grenswaarde als functie van de dominante frequentie bij herhaald kortdurende trilling f(hz) Cat. 2 Fundering (Vtop in mm/s) (Vt p in mm/s) 5 2,08 19, ,08 9, ,60 6, ,13 4, SBR-richtlijn B: Hinder voor personen in gebouwen In de SBR-richtlijn B 'hinder voor personen' zijn streefwaarden voor hinder voor personen opgenomen. Bij de bepaling van de streefwaarden wordt onderscheidt gemaakt tussen de omstandigheden waaronder trillingen voorkomen:» Continu voorkomende trillingen gedurende lange tijd door bijvoorbeeld machines «Herhaald voorkomende trillingen gedurende lange tijd door weg- en railverkeer» Continu of herhaald voorkomende trillingen gedurende een aaneengesloten tijdsduur, korter dan drie maanden, door bouw of sloopwerkzaamheden» Incidenteel voorkomende, kortdurende trillingen, door bijvoorbeeld explosies Voor weg- en railverkeer kan daarnaast onderscheid gemaakt worden tussen de volgende verschillende situaties: «Bestaande situatie (bestaande bron en een bestaande ontvanger, er is sprake van een zekere mate van gewenning) «Nieuwe situatie (nieuwe bron of nieuwe ontvanger) «Gewijzigde situatie (wijziging van een bestaande bron) Bij de woning aan de Begijnenstraat 4 is sprake van een bestaande bron en een bestaande ontvanger omdat in de huidige situatie ook zwaar transport langs de woning rijdt, oftewel een bestaande situatie en herhaald voorkomende trillingen gedurende lange tijd door wegverkeer. 4\10 Trillingsonderzoek Begijnenstraat 4 Winssen

5 yģy Ta uw Kenmerk NO HDI-pws-V01 -NL In tabel 2.2 zijn de streefwaarden voor wegverkeer bij bestaande situaties weergegeven. In dit onderzoek worden de streefwaarden voor wonen aangehouden. De streefwaarden zijn aangegeven door: A1 Onderste streefwaarde voor de trillingssterkte V max (dimensieloos) A2 Bovenste streefwaarde voor de trillingssterkte V max (dimensieloos) A3 Streefwaarde voor de trillingssterkte V per (dimensieloos) Er wordt voldaan aan de streefwaarden als: «De waarde van de maximale trillingssterkte in een ruimte (V max ) kleiner is dan A1, of als» De waarde van de maximale trillingssterkte in een ruimte (V max ) kleiner is dan A2 waarbij de trillingssterkte over de beoordelingsperiode voor deze ruimte (V per ) kleiner is dan A3 Tabel 2.2 Streefwaarden voor herhaald voorkomende trillingen voor bestaande situaties Gebouwfunctie Dag en Avond Nacht A1 A2 A3 A1 A2 A3 Gezondheidszorg 0,2 0,8 0,1 0,2 0,4 0,1 Wonen 0,2 0,8 0,1 0,2 0,4 0,1 Onderwijs en 0,3 1,2 0,15 0,3 1,2 0,15 kantoor Bijeenkomst 0,3 1,2 0,15 0,3 1, Kritische 0,1 0,1-0,1 0,1 - werkruimte In de SBR-richtlijn B wordt (in bijlage 5) aanvullende informatie gegeven over de beoordeling van hinder als gevolg van weg- en railverkeer. Daar wordt gesteld dat voor de afweging van de toelaatbaarheid van de trillingssterkten door weg- en railverkeer gedurende langere tijd bij overschrijding van de streefwaarden aanvullend gebruik kan worden gemaakt van de navolgende kwalificatie van de hinder zoals aangegeven in tabel 2.3. Trillingsonderzoek Begijnenstraat 4 Winssen 5\10

6 Kenmerk N HDI-PWS-V01-NL Tabel 2.3 Hinderkwalificatie voorweg-en railverkeer V,^ Hinderkwalificatie 0,1 Geen hinder 0,1-0,2 Weinig hinder (bestaande situaties) 0,2-0,8 Matige hinder 0,8-3,2 Hinder ^,2 Ernstige hinder Het accepteren van (matige) hinder door overschrijding van de streefwaarden kan onder meer afhankelijk zijn van de mate waarin de trillingssterkte voorkomt, de aanwezigheid van andere trillingsbronnen (de achtergrondtrillingen), de mogelijkheid tot het treffen van trillingsreducerende maatregelen en de historie. In geval van mogelijke hinder dienen de betrokken partijen te overleggen. Ernstige hinder is niet toelaatbaar. 3 Meetplan De trillingsmetingen zijn bemand uitgevoerd bij de woning aan de Begijnenstraat 4 op de gevel en op het vloerveld in de woning. Als trillingsbron is een buikwagen van AgruniekRijnvallei door de familie Hendriks beschikbaar gesteld. De buikwagen reed met en zonder belading en variërende snelheid langs de woning. 4 Meetapparatuur De trillingsmetingen zijn uitgevoerd op 19 maart 2013 bij de woning aan de Begijnenstraat 4 in Winssen. De metingen naar schade zijn conform de SBR-A richtlijn verricht op een stijf punt van de draagconstructie op de kortste afstand van de weg. De metingen naar hinder zijn conform de SBR-A richtlijn verricht op de plek waar de hinder ondervonden werd. In overleg met de bewoners is gekozen voor de woonkamer en de slaapkamer op de 1 6 verdieping aan de noordzijde. In tabel 4.1 zijn de meetapparatuur en de meetlocaties weergegeven. Tabel 4.1 Meetapparatuur en meetlocaties op 19 maart 2013 Woning Meetlocatie Meetsysteem Opnemer (Geofoon) Bevestigingswijze Fabrikant Begijnenstraat 4 Hoek voorgevel VIB517 TDA 653 Beugel op gevel Profound Begijnenstraat 4 Woonkamer VIB1011 TDA 490 Bevestigingsplaat Profound voorjwnj^ Begijnenstraat 4 Slaapkamer VIB1011 TDA 490 Bevestigingsplaat Profound naast bed 6M0 Trillingsonderzoek Begijnenstraat 4 Winssen

7 XC Ta uw Kenmerk N HDI-pws-V01-NL 5 Uitgangspunten 5.1 Metingen De woning aan de Begijnenstraat 4 ligt op 0,95 m van de wegrand en 2,73 m van de weg-as. De woning is gefundeerd op staal en is 15 meter breed en 7 meter diep. De woonkamer is 3 meter breed en 7 meter diep. Dit geldt ook voor de slaapkamer inclusief kastruimte. De vloer in de woonkamer bestond uit plavuizen en de vloer van de slaapkamer op de verdieping was een houten vloer met vloerbedekking. De vrachtwagen was een buikwagen met een ledig gewicht van 36 ton. Bij een maximale belading is het gewicht 60 ton. De beladen buikwagen woog tijdens de metingen 49 ton. Dit is ongeveer halfvol (54 Vo beladen). De snelheden van de buikwagen bedroegen 30 km/uur, 50 km/uur en 60 km/uur (maximaal toegestane rijsnelheid). 5.2 Toekomstige situatie In de toekomstige situatie is sprake van één vrachtwagen per etmaal (twee vrachtwagenpassages) en bij het volledig benutten van het bouwvlak is sprake van drie vrachtwagens (zes vrachtwagenpassages). De vrachtwagens zullen in de toekomstige situatie zowel voor als na 7.00 uur rijden. Dit betekent dat de vrachtwagens zowel in de dag-, avond- en nachtperiode langs de woning zullen rijden. 6 Resultaten In tabel 6.1 zijn de resultaten van de metingen op de gevel en in de woning opgenomen. Een uitgebreider overzicht van de resultaten is opgenomen in bijlage 1. In tabel 6.2 is een prognose opgenomen voor een volle lading van 60 ton. Hierbij wordt er van uitgegaan dat door toename in kinetische energie de trillingsenergie zal toenemen met de wortel van de massa (literatuurgegevens). Trillingsonderzoek Begijnenstraat 4 Winssen 7\10

8 Kenmerk N HDI-PWS-V01-NL Tabel 6.1 Resultaten metingen Passagesnelheid Vtop gevel (mm/s) Veff.max Veff.max woonkamer (dimensieloos) slaapkamer (dimensieloos) 36 ton 49 ton 36 ton 49 ton 36 ton 49 ton 30 km/uur Hz 0,2 0,4 0,4 50 km/uur Hz Hz 0,3 0,4 0,7 60 km/uur Hz Hz 0,4 0,4 0,9 Tabel 6.2 Prognose 60 ton (volle lading) Passagesnelheid Vtop gevel (mm/s) Veff.max Veff.max woonkamer (dimensieloos) slaapkamer (dimensieloos) 60 ton 60 ton 60 ton 30 km/uur Hz 0,4 0,4 50 km/uur 0,4 0,8 60 km/uur Hz 0,4 1,0 6.1 SBR-A: schade aan gebouwen Uit tabel 6.1 blijkt dat de grenswaarde voor schade aan gebouwen (minimaal 2,08 mm/s in het relevante frequentiebereik) in geen van de gevallen overschreden is. De maximale trillingssterkte bedraagt 1,24 mm/s bij een dominante frequentie van 12 Hz. Volgens de SBR-richtlijn A is daarmee de kans op schade bij de woning verwaarloosbaar klein. 6.2 SBR-B: hinder voor personen Uit de tabel 6.1 blijkt dat in de dag-, avond- en nachtperiode niet voldaan wordt aan de streefwaarde Vmax^l ^1=0,2). Bij 60 km/uur wordt niet voldaan aan de streefwaarde Vmax^2 in de dag- en avondperiode (A20.8). Bij 30, 50 en 60 km/uur wordt niet voldaan wordt aan de streefwaarde Vmax^2 nachtperiode ^2=0,4). Dit betekent dat in de nachtperiode geen passages mogelijk zijn en in de dag- en avondperiode de snelheid moet worden teruggebracht naar 50 of 30 km/uur afhankelijk van het aantal vrachtwagenpassages. 8\10 Trillingsonderzoek Begijnenstraat 4 Winssen

9 OX Tauw Kenmerk N HDI-pws-V01 -NL Volgens de SBR-richtlijn is de trillingssterkte bij de woning te kwalificeren als: «60 km/uur - hinder (0,8-3,2) «50 km/uur - matige hinder (0,2-0,8) «30 km/uur - matige hinder (0,2-0,8) In tabel 6.3 is het maximaal aantal vrachtwagenpassages opgenomen waarbij in de dag- en avondperiode nog voldaan kan worden aan de streefwaarde Vpe^A3. Het aantal vrachtwagenpassages als gevolg van de familie Hendriks zal in eerste instantie 2 vrachtwagenpassages zijn en bij volledig benutting van het bouwvlak 6 vrachtwagenpassages. Bij 50 km/uur zal het toegestane aantal vrachtwagenpassages snel bereikt worden omdat er ook overig zwaar transport op de openbare weg langs de woning rijdt. Wij adviseren daarom om de snelheid te verlagen naar 30 km/uur enerzijds vanwege het aantal vrachtwagenpassages en anderzijds vanwege de meetnauwkeurigheid en variatie in voertuigtypen. Tabel 6.3 Aantal vrachtwagenpassages waarbij voldaan wordt aan streefwaarde A3 (Vper«),1) Vper.meet Aantal vrachtwagenpassages Aantal vrachtwagenpassages dagperiode avondperiode 0,4 bij 30 km/uur ,8 bjĺ50 km/uur Controlemetingen Tijdens de trillingsmetingen zijn alleen passages van een lege en halfvolle buikwagen gemeten en voor een volle buikwagen is de trillingssterkte geprognosticeerd. Naast de buikwagen rijdt er ook overig zwaar transport van derden langs de woning. Hiervan zijn de trillingssterktes niet bekend omdat tijdens de metingen geen transportbewegingen van derden hebben plaatsgevonden. Wij adviseren daarom om na realisatie een controlemeting gedurende langere tijd uit te voeren en opnieuw te toetsen aan de SBR-richtlijn B. 7 Conclusie 7.1 SBR-richtlijn A: schade aan gebouwen De kans op schade bij de woning aan de Begijnenstraat 4 is bij toetsing aan de SBR-richtlijn A verwaarloosbaar klein. Gezien de hoogte van de gemeten trillingsniveaus in relatie tot de grenswaarde kan met voldoende zekerheid gesteld worden dat ook bij de andere woningen langs de ontsluitingsroute de kans op schade verwaarloosbaar klein is. Trillingsonderzoek Begijnenstraat 4 Winssen 9\10

10 Kenmerk N HDI-PWS-V01-NL 7.2 SBR-richtlijn B: hinder voor personen Bij de woning aan de Begijnenstraat 4 kan bij de huidige maximaal toelaatbare snelheid (60 km/uur) niet voldaan worden aan de streefwaarden voor hinder. Dit zal naar verwachting ook in de huidige situatie al het geval zijn. Bij 30 en 50 km/uur kan alleen voldaan worden in de dagen avondperiode bij een beperkt aantal vrachtwagenpassages. Vanwege het feit dat er ook overig zwaar transport langs de woning rijdt adviseren wij om de maximaal toegestane snelheid te verlagen naar 30 km/uur en het instellen van een inrijverbod voor middelzwaar- en zwaar verkeer in de nachtperiode ( uur). In tabel 7.1 zijn de bevindingen samengevat. Tabel 7.1 Samenvatting van de resultaten: wordt wel of niet voldaan een de richtwaarden Dag en Avond Nacht A1 A2 A3 A1 A2 A3 60 km/uur Nee Nee Ja Nee Nee 50 km/uur Nee Ja Beperkt aantal vrachtwagen Nee Nee passages 30 km/uur Nee Ja Beperkt Nee Nee - aantal vrachtwagen passages - niet getoetst vanwege de overschrijding van de streefwaarde voor A3 Toelichting bij de tabel: trillingsniveaus zijn in ieder geval toelaatbaar als voldaan wordt aan de streefwaarde voor A1. Zijn de trillingsniveaus hoger dan de streefwaarde voor Al maar lager dan de streefwaarde voor A2 dan moet getoetst worden aan de streefwaarde voor A3 10M0 Trillingsonderzoek Begijnenstraat 4 Winssen

11 (B""-CM"c-CMCOCOCMCM -*í CM n ( N O J r N ^ ( N O - «Í ^ ^ N N «K J l ( ^ «ic o" o* o" o o" O O O O O o o o" o" o" o" o" o" o" o" o" o" o" o" o o" m T-T- T-ioinifiTfcocM o" o" o" o" o" ö o o o" O o co CO 88Ŝ O O O co co co 8 O O o co O co ó» ö ċo -^r eb CM CM CM CM ŕ-^ CM ài CM O csi co' co co co FĴ CM CM ö ö öoö ö ö O O ö *- CM CM CO CM T- T- o" o" o" o" o" o" gcocococococococococococococococococococococococococo F O O O O O O O O o o o o o o o o o o o o o o o o o o ţ CM CM CM CM CM CM CMCMCMCMCMCMCMCM CM CM CMCMCMCMCMCMCMCMCMCN cö cö cö co cöcocöcöcöcöcöcöcöcö cö co cöcöcöcöcöcöcöcöcöcö JScńo)ci»C)ci»CDci)ci)cÂcnc^oicÂo)cÃõcÄcÅci)OicJ)cÀcÄc ei» O) 'COCM^OCOCOCOT-lOT-^T-N-COCMCOCNICM'^'lfïCNICM'^'inCMCM C M C O * - O C O C O C O C M T - C O T - T - C O CM^t-r-CMTfOCMCM^t-r-CMCO c co co -«r co CM - JSi co m m co oo ' N O O O O O O O O O O O Ö O O Eľ-oomO)00oincor~«coeocoooomor-T-o)CMm^»-N-CM S*-T-r-^CMCOCMCMCMCMCMCMCMr-COCNCOCOCOCNCOCOCOCO*-CM ^ o o" o" o' o" o" o" o" o" o" o" o" o" o" o" o" o" o" o" o" o" o" o" o" o" o" ì ^T-»-i-(Mt-^T-WT-«-^i-»-(vii-MM«Mnnnnoi-r' X o o" o" o" o" ct o* o" o" o o" o" o" o" ö o" o~ o" o" o" o" o" ö o" o" o" moompootniooqqoomm uo H oomommmm T-oiOf^tn(DNOĪòr-roönra(ncdà^!7UlÖ!ű^ihòihN M l T - C N C M C M C M C M C M C O C O C O C N C M O T - T - T - C M C O C O ' í i ň O O T - T - T - 4) gcocococococococococococo co co eocococococococococococo F o p o o o o p o o o o o o o o o o o o o o o o o p o ţcmcşicmcņcmcmc\icmcnc\lc\ C\l CM CM CM CM CM CM CMCMCMCMCMCMCMCM ĵì cö co co co cö co co co cö co co cö cö cö cöcöcöcöcöcöcöcöcöcöcöcö J? O ) O ) O ) O ) CO A CO 0 O Jo0 ) o0 ) oc noc aoo I oct) oen ocí) oo) ocĥ oo) o CT1 ool o Oì o Ç7) o CTJ o oi o cĥ o o CB E E E E E E E E E Ē E E E E E E E E E E E E E E E E cccccccc:cccc:c:crc:ccc:c:ca.a.a.auq.au ! fļ ŗ^. r*- r- r- r- r*- r-~ r-- r^r^h*r^r^r^i^r^t^r^r^^f^r'--r,^ř s -r--n. flü "ā5 "ā3 "āī "S5 "āï "ŭ5 ~ŭï "H5 "53 "*ū "ā5 ç o o o o o o o o o o o o o o o m o o o o o o o o o o W r o c o r o c o m i o m m c û i û c o i D r o r o i n x í 10 co c o c o i o t n c o c o c o c o J ~"ō"ōōõļ5ļ5ōpõpõpo è îê SÉ!Ĉĉfc'Ē*E*Efcèèîè c Ä\s Jö ^ JS Jì w w - w w w ^ ' w ' î B - ĉ - ĉ - w w ' ĉ ' ^ ñ C C C e e e e e C C C c f c ľ C C C e e e ececľccc: 0) (O to CO (O CO (O CO CO CO CO CO CO O) O) 0 ) ) ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 0 ) ( D C O C O C O C O C O C O C O C O C O C O C O CO rr Tj- rt Tf Tt Tf ö) c I P "S "5 "S "H "g "H "2 *S "E "2 "E "2 "S "S "5 tc c N c R c N c Fî C N Ĉ R R R C R C C C C C Ĉ ë C e R o T~ CM co '«t LO co oo o) o T- CSĮ co tn co T- CM CO W(DNC0Cn^T-T-T-T-T-T-r-r-T-rj(\ tnojnrn(n

L. www.av-consulting.n1

L. www.av-consulting.n1 ALV NGENIEURSBUREAU rkvk Gouda 29037057 r Lid INCE NAG ABAV Ti-Kviv L. www.av-consulting.n1 NL - 8033.00.591.13.01 RAPPORT AV.101 7 11 juni 2012 Trillingsonderzoek Dorpstraat 21A en Tilburgseweg 20 te

Nadere informatie

Campie BV, Haagweg 7-11 Breda

Campie BV, Haagweg 7-11 Breda Rapportage trillingsmetingen, conform SBR A en KOMO-beoordelingsrichtlijn 5023, KOMO procescertificaat Het proces van het meten van trillingen (2012). Campie BV, Haagweg 7-11 Breda Meldingsnummer certificering:

Nadere informatie

TRILLINGSMETINGEN WIJNSTRAAT TE DORDRECHT

TRILLINGSMETINGEN WIJNSTRAAT TE DORDRECHT Fugro GeoServices B.V. Geotechniek RAPPORT betreffende TRILLINGSMETINGEN WIJNSTRAAT TE DORDRECHT Opdrachtnummer: 18-57-1 Opdrachtgever : Gemeente Dordrecht Sector Stadsontwikkeling Postbus 8 33 AA Dordrecht

Nadere informatie

Zuidradiaal Z80. Trillingsonderzoek (stap 3) Detailanalyse. 4 juni 2014- Versie 1.0

Zuidradiaal Z80. Trillingsonderzoek (stap 3) Detailanalyse. 4 juni 2014- Versie 1.0 Zuidradiaal Z80 Trillingsonderzoek (stap 3) Detailanalyse 4 juni 2014- Versie 1.0 Autorisatieblad Zuidradiaal280 Trillingsonderzoek (stap 3) Opgesteld door Controle door Vrijgave door Naam Wybo Gardien

Nadere informatie

Heiwerkzaamheden Haringbuysgebied. Gemeente Bloemendaal

Heiwerkzaamheden Haringbuysgebied. Gemeente Bloemendaal Rapportage trillingsmetingen, conform SBR A en KOMObeoordelingsrichtlijn 5023, KOMO procescertificaat Het proces van het meten van trillingen (2012). Heiwerkzaamheden Haringbuysgebied te Bloemendaal Opgesteld

Nadere informatie

Trillingsanalyse met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden aan de A4 Steenbergen ter plaatse van de Stoofdijk 35 te Steenbergen

Trillingsanalyse met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden aan de A4 Steenbergen ter plaatse van de Stoofdijk 35 te Steenbergen Trillingsanalyse met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden aan de A4 Steenbergen ter plaatse van de Stoofdijk 35 te Steenbergen Project : A4 Steenbergen Opdrachtgever : Combinatie A4 Steenbergen

Nadere informatie

Intakking goederenspoor Schiedam

Intakking goederenspoor Schiedam Intakking goederenspoor Schiedam Trillingsonderzoek t.b.v. omgevingsvergunning D79-PBO-KA-1400129 7 november 2014- Versie 0.1 Samenvatting Ten behoeve van de ombouw van de Hoekse Lijn van hoofdspoor naar

Nadere informatie

Programmabureau De Mars. Trillingsonderzoek gebiedsontwikkeling. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233.

Programmabureau De Mars. Trillingsonderzoek gebiedsontwikkeling. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. Programmabureau De Mars Trillingsonderzoek gebiedsontwikkeling Noorderhaven van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING

Nadere informatie

Bijlage 1 Meten van trillingen

Bijlage 1 Meten van trillingen Bijlage 1 Meten van trillingen Categorie bouwwerken Categorie 1 in goede staat verkerende onderdelen van de draagconstructie, indien deze bestaan uit gewapend beton, staal of hout; onderdelen van een bouwwerk

Nadere informatie

Bijlage 7. Trillingenonderzoek

Bijlage 7. Trillingenonderzoek Bijlage 7 Trillingenonderzoek Rondweg Milsbeek Onderzoek trillingen - wegverkeer Opdrachtgever Gemeente Gennep Contactpersoon de heer F. Geurts Kenmerk R085670ae.00004.rvw Versie 04_001 Datum 20 februari

Nadere informatie

Trillingenonderzoek woningen Noord Zuidweg te Boven-Leeuwen. Trillingonderzoek DEFINITIEF

Trillingenonderzoek woningen Noord Zuidweg te Boven-Leeuwen. Trillingonderzoek DEFINITIEF Trillingenonderzoek woningen Noord Zuidweg te Boven-Leeuwen Trillingonderzoek DEFINITIEF Opdrachtgever Gemeente Druten Contactpersoon mevrouw S. Bindels Kenmerk R058741aa.00001.hve Versie 03_001 Datum

Nadere informatie

Trillingsgevoeligheid Middelland

Trillingsgevoeligheid Middelland Trillingsgevoeligheid Middelland n.a.v. Verbod vrachtverkeer 's-gravendijkwal Van Rodriaan Spruit F. M. Freyre Datum 5 maart 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Analyse Geografisch Informatie Systeem (GIS)

Nadere informatie

HOV Velsen. Trillingsmeting spoorhuisjes Groeneweg en Driehuizerkerkweg. fase 3 onderzoek. 23 januari 2013- Versie 2.0

HOV Velsen. Trillingsmeting spoorhuisjes Groeneweg en Driehuizerkerkweg. fase 3 onderzoek. 23 januari 2013- Versie 2.0 HOV Velsen Trillingsmeting spoorhuisjes Groeneweg en Driehuizerkerkweg fase 3 onderzoek 23 januari 2013- Versie 2.0 Inhoudsopgave 1.1 Aanleiding 3 1.2 Opzet trillingsonderzoek 3 2 Beschrijving trillingsmetingen

Nadere informatie

Handelingskader handhaving bouwoverlast

Handelingskader handhaving bouwoverlast Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.nl Handhaving Bebouwde Omgeving Handelingskader handhaving bouwoverlast Collegebesluit 2008/13599 Datum collegebesluit 19 augustus 2008

Nadere informatie

Trillingen in woningen. normeringen grenzen en ambities

Trillingen in woningen. normeringen grenzen en ambities 1/9 Trillingen in woningen Hans Huizer Peutz bv, vestiging Zoetermeer (079 3470347) h.huizer@zoetermeer.peutz.nl Inleiding Trillingen in woningen kunnen tot hinder leiden. Enerzijds gaat het dan om trillingen

Nadere informatie

Geluids- en trillingsreducerende maatregelen aan Souterrain Tramtunnel Den Haag optimaal afgestemd op de situatie

Geluids- en trillingsreducerende maatregelen aan Souterrain Tramtunnel Den Haag optimaal afgestemd op de situatie Geluids- en trillingsreducerende maatregelen aan Souterrain Tramtunnel Den Haag optimaal afgestemd op de situatie Geluids en trillingshinder in woon- en kantoorgebouwen gelegen nabij verkeerstunnels kan

Nadere informatie

30-6-2009. Inleiding. Te behandelen punten. Locatie. Predictie en Monitoring van trillingen. Bouw van een Onderzeedienstkade

30-6-2009. Inleiding. Te behandelen punten. Locatie. Predictie en Monitoring van trillingen. Bouw van een Onderzeedienstkade Predictie en Monitoring van trillingen Bouw van een Onderzeedienstkade in Den Helder Bouw van een Onderzeedienstkade Het beperken van de risico s door: > Predictie > Maatregelen > Trillingbewaking Validatie

Nadere informatie

Trillingsmeting HSL-zuid bij Thalys passages en V250 test passages in 3 woningen in Breda Zuid-Oost

Trillingsmeting HSL-zuid bij Thalys passages en V250 test passages in 3 woningen in Breda Zuid-Oost Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Bouw Van Mourik Broekmanweg 6 Postbus 49 2600 AA Delft TNO-rapport TNO-034-DTM-2010-04910

Nadere informatie

Advies wegverharding Het onderzoek en advies is uitgevoerd door het Wegenbouwlab te Heerhugowaard.

Advies wegverharding Het onderzoek en advies is uitgevoerd door het Wegenbouwlab te Heerhugowaard. Inleiding Voor het maken van het herinrichtingsplan Hamersveldsewegnoord is een drietal technische onderzoeken uitgevoerd: Advies wegverharding Akoestisch onderzoek Trillingsonderzoek noordelijke deel

Nadere informatie

Rapport gemeentelijke ombudsman

Rapport gemeentelijke ombudsman Rapport gemeentelijke ombudsman inzake de klacht van de heer en mevrouw H. over de voormalige deelgemeente Kralingen-Crooswijk na opheffing van de deelgemeente over de gemeente Rotterdam cluster Stadsontwikkeling

Nadere informatie

BELEIDSREGEL GELUIDSBELASTING EN OPTREDENDE TRILLINGEN DOOR HEI-, BOUW- EN SLOOPWERKZAAMHEDEN GEMEENTE PURMEREND 2014

BELEIDSREGEL GELUIDSBELASTING EN OPTREDENDE TRILLINGEN DOOR HEI-, BOUW- EN SLOOPWERKZAAMHEDEN GEMEENTE PURMEREND 2014 BELEIDSREGEL GELUIDSBELASTING EN OPTREDENDE TRILLINGEN DOOR HEI-, BOUW- EN SLOOPWERKZAAMHEDEN GEMEENTE PURMEREND 2014 (kenmerk 1132671) Het College van Purmerend; Besluit vast te stellen de: Beleidsregel

Nadere informatie

Trillingsmetingen 3 woningen HSL-zuid traject Amsterdam - Rotterdam

Trillingsmetingen 3 woningen HSL-zuid traject Amsterdam - Rotterdam TNO-rapport TNO 2013 R10259 Eindrapport Trillingsmetingen 3 woningen HSL-zuid traject Amsterdam - Rotterdam Van Mourik Broekmanweg 6 2628 XE Delft Postbus 49 2600 AA Delft www.tno.nl T +31 88 866 30 00

Nadere informatie

Trillingsgevolgen bij verplaatsing puinbreker

Trillingsgevolgen bij verplaatsing puinbreker KOAC NPC Schumanpark 43 7336 AS Apeldoorn Tel. +31 88 KOACNPC Tel. +31 88 562 26 72 Fax +31 88 562 25 11 info@koac-npc.com www.koac-npc.com e120362401 Trillingsgevolgen bij verplaatsing puinbreker KOAC

Nadere informatie

Uitbreiding smederij Harderwijk

Uitbreiding smederij Harderwijk Uitbreiding smederij Harderwijk Trillingsonderzoek t.b.v. bestemmingsplan D79-PBO-KA-1500119 13 november 2015- Versie 1.0 Autorisatieblad Uitbreiding smederij Harderwijk Trillingsonderzoek t.b.v. bestemmingsplan

Nadere informatie

TRAM VLAANDEREN MAASTRICHT ACTUALISATIE PROGNOSE TRILLINGEN

TRAM VLAANDEREN MAASTRICHT ACTUALISATIE PROGNOSE TRILLINGEN TRAM VLAANDEREN MAASTRICHT ACTUALISATIE PROGNOSE TRILLINGEN GEMEENTE MAASTRICHT 27 oktober 2014 078107541:A - Definitief C05057.000014.0200 Inhoud Samenvatting... 3 1 Inleiding... 5 1.1 Doel van dit rapport...

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Nieuwe metingen. Plan van Aanpak Trillingen. Meteremo PHS Meteren Boxtel. a. Meetmethodiek en meetapparatuur

1. Inleiding. 2. Nieuwe metingen. Plan van Aanpak Trillingen. Meteremo PHS Meteren Boxtel. a. Meetmethodiek en meetapparatuur Plan van Aanpak Trillingen Meteremo PHS Meteren Boxtel Datum 23 september 2014 Bijlage(n) processchema Onderwerp Plan van Aanpak trillingen PHS Meteren Boxtel 1. Inleiding In het kader van Project Hoogfrequent

Nadere informatie

45 db(a) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau;

45 db(a) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau; Afdeling Expertise Contact M. Groen T 088 5450 381 mgroen@odmh.nl MEMO Postbus 45 2800 AA Gouda T 088 545 00 00 www.odmh.nl Aan Helen van den Heuvel CC Lilian Fassotte, gemeente Zuidplas Van Maarten Groen

Nadere informatie

Praktijk trillingisolatie nabij spoorwegen. Jan Keijzer LBP SIGHT BV jan.keijzer@lbpsight.nl

Praktijk trillingisolatie nabij spoorwegen. Jan Keijzer LBP SIGHT BV jan.keijzer@lbpsight.nl Praktijk trillingisolatie nabij spoorwegen Jan Keijzer LBP SIGHT BV jan.keijzer@lbpsight.nl Trillingen en laagfrequent geluid ten gevolge van treinverkeer Appartementencomplex De Pelikaan te Heemstede

Nadere informatie

2. Trillingen. Datum: 25 februari 2008. Bedrijf; Bureau voor Bouwpathologie BB, te Montfoort

2. Trillingen. Datum: 25 februari 2008. Bedrijf; Bureau voor Bouwpathologie BB, te Montfoort 2. Trillingen Datum: 25 februari 2008 Bedrijf; Bureau voor Bouwpathologie BB, te Montfoort Esther Stapper 9940175 Datum: 11 februari 2008 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding...3 2.0. Wat is een trilling?... 4

Nadere informatie

Platformbijeenkomst beheer en onderhoud binnenstedelijke kademuren Invloed op de omgeving geotechnische aspecten

Platformbijeenkomst beheer en onderhoud binnenstedelijke kademuren Invloed op de omgeving geotechnische aspecten Platformbijeenkomst beheer en onderhoud binnenstedelijke kademuren Invloed op de omgeving geotechnische aspecten ing. A.T. (Auke) Balder CRUX Engineering BV - Amsterdam www.cruxbv.nl 1 Bedrijfsinformatie

Nadere informatie

Rapport: 154314 01. Versie Datum Omschrijving 1 9 juli 2015 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis

Rapport: 154314 01. Versie Datum Omschrijving 1 9 juli 2015 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis Rapport: 154314 01 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis in de Wijk, gemeente Meppel Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 10 (excl. figuren en bijlagen)

Nadere informatie

Inhoud. Op palen gefundeerde panden. Voorbeeld zetting Hoogbouw: Inhoud. Erasmus MC 110 m hoog. Funderingspalen plaatselijk te kort

Inhoud. Op palen gefundeerde panden. Voorbeeld zetting Hoogbouw: Inhoud. Erasmus MC 110 m hoog. Funderingspalen plaatselijk te kort Op palen gefundeerde panden Hoezo zettingsvrij? ir. Jan van Dalen Inhoud Zettingen van op palen gefundeerde constructies: 1. Samendrukbare lagen onder de zandlaag 2. Funderingsproblemen 3. Invloed van

Nadere informatie

VERKEERSTRILLINGSONDERZOEK ADVIES RECONSTRUCTIE WEGCONSTRUCTIE CENTRUM DORDRECHT

VERKEERSTRILLINGSONDERZOEK ADVIES RECONSTRUCTIE WEGCONSTRUCTIE CENTRUM DORDRECHT FUGRO INGENIEURSBUREAU B.V. Adviesafdeling Geotechniek RAPPORT betreffende VERKEERSTRILLINGSONDERZOEK ADVIES RECONSTRUCTIE WEGCONSTRUCTIE CENTRUM DORDRECHT Opdrachtnummer: 008-0057-000 Rapportnr: 008-0057-000.V04R04

Nadere informatie

Men is voornemens een aantal bedrijfswoningen en bedrijfshallen te projecten net ten zuiden van het bestaande bedrijventerrein Overrijke.

Men is voornemens een aantal bedrijfswoningen en bedrijfshallen te projecten net ten zuiden van het bestaande bedrijventerrein Overrijke. Notitie Project : Bedrijfswoningen van Noord Werknr./Ordernr : 11692-1 Orderomschrijving : Akoestisch onderzoek industrielawaai Datum : 25-04-2013 Onze referentie Opgemaakt door : 11692-Memo-02 : Dhr.

Nadere informatie

Aanpassing spoorbrug over de A1 bij Muiderberg

Aanpassing spoorbrug over de A1 bij Muiderberg Aanpassing spoorbrug over de A1 bij Muiderberg Effect trillingen Behorende bij het Ontwerp-Tracébesluit weguitbreiding Schiphol- Amsterdam-Almere (2014) 16 mei 2014- Versie 3.0 Aanpassing spoorbrug over

Nadere informatie

Notitie 4111199.N02. Akoestisch advies voor de verbouw van het fabrieks- annex kerkgebouw aan de Oudeweg te Ter Apel tot woongebouw.

Notitie 4111199.N02. Akoestisch advies voor de verbouw van het fabrieks- annex kerkgebouw aan de Oudeweg te Ter Apel tot woongebouw. Akoestisch advies voor de verbouw van het fabrieks- annex kerkgebouw aan de Oudeweg te Ter Apel tot woongebouw Inleiding In opdracht van B.B.A.W. Bouwmanagement te Norg is ten behoeve van de verdere planuitwerking

Nadere informatie

Transformatie gebouw F Maankwartier Aspect trillingen Ruimtelijke Onderbouwing. Datum 24 februari 2014 Referentie 20111069-06

Transformatie gebouw F Maankwartier Aspect trillingen Ruimtelijke Onderbouwing. Datum 24 februari 2014 Referentie 20111069-06 Parkweg 22A 6212 XN MAASTRICHT Postbus 480 6200 AL MAASTRICHT T +31 (0)43-3467878 F +31 (0)43-3476347 E Maastricht@chri.nl www.chri.nl K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Transformatie gebouw F Maankwartier

Nadere informatie

Toelichting meetrapporten spanningskwaliteit

Toelichting meetrapporten spanningskwaliteit Toelichting meetrapporten spanningskwaliteit Laagspanning en middenspanning (LS en MS) pag. Hoogspanning en extra hoogspanning (HS en EHS) pag. 6 Meetresultaten spanningskwaliteit LS 1 Gegevens meting

Nadere informatie

Invloeden van schok en trillingen op product en verpakkingen

Invloeden van schok en trillingen op product en verpakkingen Invloeden van schok en trillingen op product en verpakkingen Er zijn diverse invloeden die schade kunnen veroorzaken aan producten tijdens transport. Temperatuur, luchtvochtigheid, trillingen en schokken.

Nadere informatie

Meetnetwerk in Groningen. Gevolgen van aardbevingen voor de bebouwing

Meetnetwerk in Groningen. Gevolgen van aardbevingen voor de bebouwing Meetnetwerk in Groningen Gevolgen van aardbevingen vo de bebouwing 2 Inhoud van deze presentatie van het meetnetwerk vo het meetnetwerk van woningen van en van trillingen over de metingen van de metingen

Nadere informatie

ONDERWERP DATUM BIJLAGEN Aanwijzing ex 2.1.6.12 APV, bouwen tunnel N2, moot 31 t/m 83.

ONDERWERP DATUM BIJLAGEN Aanwijzing ex 2.1.6.12 APV, bouwen tunnel N2, moot 31 t/m 83. MINUUT > RETOURADRES POSTBUS 1992, 6201 BZ MAASTRICHT Avenue2 t.a.v. de heer B. Lobbezoo Postbus 4379 6202 VB Maastricht BEZOEKADRES Mosae Forum 10 6211 DW Maastricht POSTADRES Postbus 1992 6201 BZ Maastricht

Nadere informatie

Notitie 20091672-04 Akoestisch onderzoek Kuppens aan de Meemortel 59 te Budel Datum Referentie Behandeld door 10 mei 2010 20091672-04 E. Philippens/LSC 1 Inleiding Door Cauberg-Huygen R.I. BV is een akoestisch

Nadere informatie

Ford automuseum te Hillegom; actualisering 2009 te Hillegom

Ford automuseum te Hillegom; actualisering 2009 te Hillegom Ford automuseum te Hillegom; actualisering 2009 te Hillegom Actualisering 2009 Opdrachtgever : Gemeente Hillegom Kenmerk : R067526adA0.ac Datum : 11 september 2009 Auteur : dhr. ir. A.H.M. Crone Inhoudsopgave

Nadere informatie

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED PEELEIK NAAST 32 Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2012-02 Eigenaar: SB/Mi/GGD Revisienummer: 1 Status: definitief Datum:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek verkeerslawaai (Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V.)

Akoestisch onderzoek verkeerslawaai (Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V.) Akoestisch onderzoek verkeerslawaai (Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V.) Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m Opdrachtgever:

Nadere informatie

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.650 en Y = 447.600.

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.650 en Y = 447.600. Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Ontwikkelingsverband Houten C.V. voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van een parkeerkelder onder het nieuw realiseren

Nadere informatie

Rapport. 2014/095 de Nationale ombudsman 1/9

Rapport. 2014/095 de Nationale ombudsman 1/9 Rapport Rapport betreffende een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer te Hoofddorp. Publicatiedatum 2 september 2014 Rapportnummer 2014/095 2014/095 de Nationale ombudsman

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING HOOFDSTRAAT 57, SCHIMMERT RAPPORTNUMMER 20112079

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING HOOFDSTRAAT 57, SCHIMMERT RAPPORTNUMMER 20112079 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING HOOFDSTRAAT 57, SCHIMMERT RAPPORTNUMMER 20112079 rapportnummer: 20112079 datum: 6

Nadere informatie

Infovergadering Kasterlee Geluidsmetingen Noord-Zuidlaan 26/08/2016

Infovergadering Kasterlee Geluidsmetingen Noord-Zuidlaan 26/08/2016 Infovergadering Kasterlee Geluidsmetingen Noord-Zuidlaan 26/08/2016 Gestelde vragen Wat zijn de normen die in Vlaanderen gelden langs gewestwegen? Wat is de methode van de metingen? Wat zijn de resultaten

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Pandelaar 40-60

Akoestisch onderzoek Pandelaar 40-60 Akoestisch onderzoek Pandelaar 40-60 Opdrachtgever: de heer H. van de Berg Contactpersoon opdrachtgever: de heer M. Schellen Datum: 12-11-2014 Projectleider Buro SRO: de heer J. Westerink Projectnummer

Nadere informatie

Kantoor op veren. Trillingsisolatie in kantoor RCE+KADE in Amersfoort

Kantoor op veren. Trillingsisolatie in kantoor RCE+KADE in Amersfoort 1 Het nieuwe kantoor van RCE+KADE in Amersfoort ligt langs de druk bereden spoorlijn Amersfoort Apeldoorn / Zwolle. Om hinderlijke trillingen door het railverkeer te voorkomen, is het gebouw geplaatst

Nadere informatie

DE VEILIGHEIDSLEUNING LANGS RIJKSWEG 15 TER HOOGTE VAN HET WELPLAAT-TRACE

DE VEILIGHEIDSLEUNING LANGS RIJKSWEG 15 TER HOOGTE VAN HET WELPLAAT-TRACE DE VEILIGHEIDSLEUNING LANGS RIJKSWEG 15 TER HOOGTE VAN HET WELPLAAT-TRACE R-87-38 Ing. W.H.M. v.d. Pol Leidschendam, 1987 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV - 2 - - 3 - INHOUD

Nadere informatie

KPO Planontwikkeling BV. 'Stiereveld' te Watergang Akoestische verkenning

KPO Planontwikkeling BV. 'Stiereveld' te Watergang Akoestische verkenning KPO Planontwikkeling BV 'Stiereveld' te Watergang Akoestische verkenning KPO Planontwikkeling BV 'Stiereveld' te Watergang Akoestische verkenning Datum 27 februari 2009 KPO002/Bxt/0002 Kenmerk Documentatiepagina

Nadere informatie

Benut de rooicapaciteit en

Benut de rooicapaciteit en F.G.J. Tijink Voorkom verdichting van de ondergrond Benut de rooicapaciteit en Tijdens de bietenoogst is er een verhoogde kans op verdichting van de ondergrond. Problemen zijn te voorkomen door zuinig

Nadere informatie

Funderingsherstel achter de plint met een minimum aan overlast. Varianten funderingsherstel: - Plaat- en balkfundaties - Kelderbouw - Schuimbeton

Funderingsherstel achter de plint met een minimum aan overlast. Varianten funderingsherstel: - Plaat- en balkfundaties - Kelderbouw - Schuimbeton Funderingsherstel achter de plint met een minimum aan overlast Varianten funderingsherstel: - Plaat- en balkfundaties - Kelderbouw - Schuimbeton Funderingsherstel bij woningen en andere gebouwen is niet

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK. Wet geluidhinder Hotel van der Valk Gemeente Uden

AKOESTISCH ONDERZOEK. Wet geluidhinder Hotel van der Valk Gemeente Uden AKOESTISCH ONDERZOEK Wet geluidhinder Hotel van der Valk Gemeente Uden Colofon Project : Bestemmingsplan Uden Noord 2, Hotel van der Valk Onderdeel : Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder Opgesteld door

Nadere informatie

NOTITIE. Aanleiding. Betreft

NOTITIE. Aanleiding. Betreft NOTITIE Betreft Akoestische beoordeling ontwerp Dunantbuurt te Amsterdam West Opdrachtgever De Alliantie Ontwikkeling Contactpersoon dhr. O. Rasche Werknummer 721.401.00 Datum 11 april 2014 Aanleiding

Nadere informatie

TC131-06-09 TC131. Betrouwbare Trillingsmaatregel. Database voor GeoBrain bouwtrillingen - opzet vragen t.b.v. vullen database

TC131-06-09 TC131. Betrouwbare Trillingsmaatregel. Database voor GeoBrain bouwtrillingen - opzet vragen t.b.v. vullen database TussenRAPPORT TC131-06-09 TC131 Betrouwbare Trillingsmaatregel Database voor GeoBrain bouwtrillingen - opzet vragen t.b.v. vullen database Auteur Dr. ir. P. Hölscher, Deltares Foto omslag Hans Landwehr,

Nadere informatie

H.E. Lüning hc C.H.R.

H.E. Lüning hc C.H.R. Ellegoorsestraat 7 NL-7004 HC DOETINCHEM tel. : + 31 314 325 601 fax. : + 31 314 360 216 e-mail : mail@luning.nl website : www.luning.nl PROJECT : Vrijstaande berging met EPS-fundering ARCHITECT : OPDRACHTGEVER

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING WONING PLATIJKWEG 1, 6171 XA STEIN RAPPORTNUMMER 20114015

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING WONING PLATIJKWEG 1, 6171 XA STEIN RAPPORTNUMMER 20114015 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING WONING PLATIJKWEG 1, 6171 XA STEIN RAPPORTNUMMER 20114015 rapportnummer:

Nadere informatie

Dagperiode Avondperiode Nachtperiode functie wegvak Intens. Dag Nacht

Dagperiode Avondperiode Nachtperiode functie wegvak Intens. Dag Nacht 043 Aalten D:\srm1\[Lg3b.xls]043 aut. tel mnd plan plan intensuur gemm. Dagperiode Avondperiode Nachtperiode nr functie wegvak Intens. groei jaar corr. jaar toename plan Dag Nacht mot. % % lv % mz % zw

Nadere informatie

Gemeente Bussum. Beoordeling verkeerssituatie Groot Hertoginnelaan

Gemeente Bussum. Beoordeling verkeerssituatie Groot Hertoginnelaan Gemeente Bussum Beoordeling verkeerssituatie Groot Hertoginnelaan Gemeente Bussum Beoordeling verkeerssituatie Groot Hertoginnelaan Datum 17 januari 2013 Kenmerk BUS021/Wrj/0096 Eerste versie www.goudappel.nl

Nadere informatie

Engineering geluidsschermen langs de Rijksweg A28 ter hoogte van Vathorst

Engineering geluidsschermen langs de Rijksweg A28 ter hoogte van Vathorst Ontwikkelingsbedrijf Vathorst Engineering geluidsschermen langs de Rijksweg A28 ter hoogte van Vathorst Akoestische randvoorwaarden (memo) Datum 6 september 2004 OBV072/Bxt/0727 Kenmerk Eerste versie 1

Nadere informatie

Sporen in Den Bosch Trillingsonderzoek Update: vergroot onderzoeksgebied

Sporen in Den Bosch Trillingsonderzoek Update: vergroot onderzoeksgebied TNO-rapport TNO-34-DTM-211-463 Sporen in Den Bosch Trillingsonderzoek Update: vergroot onderzoeksgebied TNO Van Mourik Broekmanweg 6 Postbus 49 26 AA Delft www.tno.nl T +31 15 276 3 F +31 15 276 3 1 wegwijzer@tno.nl

Nadere informatie

SBR Trillingsrichtlijn Visiebijeenkomst Actualisatie

SBR Trillingsrichtlijn Visiebijeenkomst Actualisatie SBR Trillingsrichtlijn Visiebijeenkomst Actualisatie 20 november 2012 Introductie Ton Vrouwenvelder TNO Bouw 2 Kernvragen: Wanneer kan het kwaad voor de constructie? Wanneer is het hinder voor personen

Nadere informatie

ADVIES. Beschrijving. Pagina 1 van 5. Adviescommissie Praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Postbus 1819 3000 BV Rotterdam

ADVIES. Beschrijving. Pagina 1 van 5. Adviescommissie Praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Postbus 1819 3000 BV Rotterdam ADVIES Registratienummer: 1302-1 Betreft: Parkeren onder galerij woongebouw Trefwoorden: Parkeren onder galerij, rookvrije vluchtroute, niet-besloten ruimte : Status: Definitief Beschrijving Het project

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Creator

Rapport: 991011-08. Creator Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Creator Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 10 (excl.

Nadere informatie

Barendrecht. Akoestisch onderzoek. Uitbreiding Vrijenburgschool. 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) drs. R.A.P. Effting.

Barendrecht. Akoestisch onderzoek. Uitbreiding Vrijenburgschool. 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) drs. R.A.P. Effting. Barendrecht Akoestisch onderzoek Uitbreiding Vrijenburgschool projectnummer: datum: 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) opdrachtleider: opdrachtgever: drs. R.A.P. Effting Gemeente Barendrecht auteur(s):

Nadere informatie

Trillingsonderzoek Pelikaanstraat

Trillingsonderzoek Pelikaanstraat Trillingsonderzoek Pelikaanstraat Sporen in Utrecht, km 36.73 tot km 36.93 Opdrachtgever ProRail Ondertekenaar Movares Nederland B.V. ir. P.M. Boon Kenmerk D79-PBO-KA-1200088 - Versie 2.0 Utrecht, 2 juli

Nadere informatie

1. Inleiding pag. 3. 2. Grenswaarden pag. 4. 3. Geluidsberekeningen pag. 5. 4. Resultaten en toetsing pag. 7. 5. Samenvatting en conclusie pag.

1. Inleiding pag. 3. 2. Grenswaarden pag. 4. 3. Geluidsberekeningen pag. 5. 4. Resultaten en toetsing pag. 7. 5. Samenvatting en conclusie pag. INHOUD: 1. Inleiding pag. 3 2. Grenswaarden pag. 4 3. Geluidsberekeningen pag. 5 3.1 Uitgangspunten 3.2 Rekenmethode 4. Resultaten en toetsing pag. 7 4.1 Resultaten 4.2 Toetsing 5. Samenvatting en conclusie

Nadere informatie

BTS, Hoe lang moeten we meten? Herke Stuit, 3 november 2015

BTS, Hoe lang moeten we meten? Herke Stuit, 3 november 2015 Herke Stuit, 3 november 2015 Inhoud BTS Situatie metingen Resultaten Vmax Resultaten Vper Conclusies BTS Beleidsregel trillinghinder spoor (BTS 2014), incl. bepalingsmethode Ten minste 1 week meten Onzekerheidspercentage:

Nadere informatie

Rekenvoorbeeld. Trillingen in vloeren. B.C.H. Vervest

Rekenvoorbeeld. Trillingen in vloeren. B.C.H. Vervest Rekenvoorbeeld Trillingen in vloeren B.C.H. Vervest B e h o r e n d b i j : 1 P r o j e c t d o c u m e n t R e n o v a t i e w o o n g e b o u w D e L e e u w v a n V l a a n d e r e n, A m s t e r d

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek dhr. C. de Rooij Vijfhuizenbaan 14 te Riel

Akoestisch onderzoek dhr. C. de Rooij Vijfhuizenbaan 14 te Riel Akoestisch onderzoek dhr. C. de Rooij Vijfhuizenbaan 14 te Riel Opdrachtgever: Contactpersoon: Van Dun Advies BV Dorpsstraat 54 5113 TE ULICOTEN de heer C. van der Heijden Greten Raadgevende Ingenieurs

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING BOUWLOCATIE HOEK SINT CAMILLUSSTRAAT / HEINSBERGERWEG, ROERMOND RAPPORTNUMMER 20114142

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING BOUWLOCATIE HOEK SINT CAMILLUSSTRAAT / HEINSBERGERWEG, ROERMOND RAPPORTNUMMER 20114142 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING BOUWLOCATIE HOEK SINT CAMILLUSSTRAAT / HEINSBERGERWEG, ROERMOND RAPPORTNUMMER 20114142

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING 7 BEDRIJFSWONINGEN TE PANNINGEN RAPPORTNUMMER 20104150

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING 7 BEDRIJFSWONINGEN TE PANNINGEN RAPPORTNUMMER 20104150 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING 7 BEDRIJFSWONINGEN TE PANNINGEN RAPPORTNUMMER 20104150 rapportnummer: 20104150 datum:

Nadere informatie

Nieuwbouw woning Noordeinde 37 te Lambertschaag; Akoestisch onderzoek in het kader van de Wet geluidhinder. Datum 21 juli 2014 Referentie 20140866-01

Nieuwbouw woning Noordeinde 37 te Lambertschaag; Akoestisch onderzoek in het kader van de Wet geluidhinder. Datum 21 juli 2014 Referentie 20140866-01 Wilhelm Röntgenstraat 4 8013 NE ZWOLLE Postbus 1590 8001 BN ZWOLLE T +31 (0)38-4221411 F +31 (0)38-4223197 E Zwolle@chri.nl www.chri.nl K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Nieuwbouw woning Noordeinde

Nadere informatie

(Ontwerp) besluit hogere waarden geluid voor 18 woningen in het bestemmingsplan Stadscentrum Oost / Cadenza.

(Ontwerp) besluit hogere waarden geluid voor 18 woningen in het bestemmingsplan Stadscentrum Oost / Cadenza. (Ontwerp) besluit hogere waarden geluid voor 18 woningen in het bestemmingsplan Stadscentrum Oost / Cadenza. I. OVERWEGINGEN 1. De locatie In het kader van planontwikkeling wordt het bestemmingsplan Stadscentrum

Nadere informatie

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK Bijlage 4 bij de toelichting RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK behorende bij het bestemmingsplan Glastuinbouwgebied Kleine Heitrak te Asten Gemeente: Asten April 2006 Croonen Adviseurs b.v. Projectgegevens:

Nadere informatie

Globale trillingsanalyse dijkversterking IJsseldijk Gouda met stalen damwanden

Globale trillingsanalyse dijkversterking IJsseldijk Gouda met stalen damwanden Globale trillingsanalyse dijkversterking IJsseldijk Gouda met stalen damwanden 1205110-000 Deltares, 2011 1205110-000-GEO-0002, Versie 04, 3 november 2011, definitief Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit

L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit 73 Bijlage L Indicatieve bepaling effect alternatieven N 377 op luchtkwaliteit Inleiding De provincie Overijssel is voornemens de N 377 Lichtmis Slagharen (verder

Nadere informatie

Ontwerpbesluit Hogere waarde Wet geluidhinder

Ontwerpbesluit Hogere waarde Wet geluidhinder Ontwerpbesluit Hogere waarde Wet geluidhinder Project: Nieuwbouw woningen Steekterweg 78 A-C in Alphen aan den Rijn Datum besluit: Milieudienst West-Holland Bezoekadres: Postbus 159 Schipholweg 128 Tel.:

Nadere informatie

Funderingsherstel achter de plint met een minimum aan overlast

Funderingsherstel achter de plint met een minimum aan overlast Funderingsherstel achter de plint met een minimum aan overlast Funderingsherstel bij woningen en andere gebouwen is niet zelden zeer ingrijpend. In de regel moet de complete bestaande vloer worden verwijderd

Nadere informatie

Akoestisch prognose onderzoek Datacenter Lesscher IT Groep te Hengelo

Akoestisch prognose onderzoek Datacenter Lesscher IT Groep te Hengelo Akoestisch prognose onderzoek Datacenter Lesscher IT Groep te Hengelo 10.034 Munsterhuis Geluidsadvies BV Katoenstraat 7 7572 CW Oldenzaal (T. 0541-539333 F. 0541-531860) Akoestisch prognose onderzoek

Nadere informatie

Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m

Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m Gemeente Leiden Afdeling realisatie Postbus 9100 2300 PC LEIDEN T.a.v. de heer R.D. Jansen.

Nadere informatie

Trillingsonderzoek Westflank-Noord

Trillingsonderzoek Westflank-Noord Trillingsonderzoek Westflank-Noord Trillingshinder in bestemmingsplangebied 2 mei 2013- Versie 0.6 Samenvatting In het kader van het project CU2030 wordt de stationsomgeving van Utrecht Centraal sterk

Nadere informatie

Geluidsmetingen en telgegevens N241. 1 Aanleiding. 2 Meetomstandigheden

Geluidsmetingen en telgegevens N241. 1 Aanleiding. 2 Meetomstandigheden Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuw arden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

1. Inleiding. Rapportage Luchtkwaliteit 2012, gemeente Doetinchem 4

1. Inleiding. Rapportage Luchtkwaliteit 2012, gemeente Doetinchem 4 Rapport Luchtkwaliteit 2012 Doetinchem Oktober 2013 INHOUD 1. Inleiding... 4 2. Algemeen... 5 2.1 Wet luchtkwaliteit... 5 2.2 Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit... 5 2.3 Bronnen van luchtverontreiniging...

Nadere informatie

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Lloydkwartier

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Lloydkwartier Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Lloydkwartier Kenmerk 21826618 1. Aanleiding ln verband met het bestemmingsplan Lloydkwartier dienen hogere waarden te worden vastgesteld voor woningen

Nadere informatie

Bij optredend stoorlawaai is de betreffende geluidmeting onderbroken c.q. overgedaan.

Bij optredend stoorlawaai is de betreffende geluidmeting onderbroken c.q. overgedaan. Notitie HASKONNGDHV NEDERLAND B.V. PLANNNG & STRATEGY Aan : ir. J.J. Tiemersma Van : ing. F.J.M. van Hout Datum : 7 november 2013 Kopie : Onze referentie : BC6253-101-100/N003/408255/Nijm Betreft : Metingen

Nadere informatie

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen.

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen. MEMO Aan: Van Werven, Dhr. Sybald Noordam Kenmerk: Titel: Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen Opgesteld: Sietze Boonstra Datum: 02-10-2015 In opdracht van Van Werven

Nadere informatie

Bijlage III Geluidonderzoek

Bijlage III Geluidonderzoek Bijlage III Geluidonderzoek LBP SIGHT R085542ae.fvl 36 Notitie Datum: 18 juni 2013 Project: Landgoed Rozephoeve: bestemmingsplan 't Wildelot Uw kenmerk: - Locatie: Oisterwijk Ons kenmerk: V085542ae.00003.mvb

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52 Rapport V.2009.1067.02.R001 RijnGouweLijn-Oost Trillingsonderzoek 2009 Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl Van Pallandtstraat 9-11, Postbus

Nadere informatie

Memo. KA1400088, versie 3.0, 10 juli 2014 2 idem. Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra

Memo. KA1400088, versie 3.0, 10 juli 2014 2 idem. Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra Aan ProRail Van ir. P.M. Boon Telefoon 030-265 5322 Projectnummer RA000170 Onderwerp Verschilanalyse Groningen Spoorzone variant B4 versie 6 en 7 Datum 18 december 2014 Inleiding Uit het verdiepend trillingsonderzoek

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING DEMERTHOF FASE 2 RAPPORTNUMMER 20134092

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING DEMERTHOF FASE 2 RAPPORTNUMMER 20134092 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING DEMERTHOF FASE 2 RAPPORTNUMMER 20134092 rapportnummer: 20134092 datum:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Borculoseweg 17; verbouwing kerk tot woning. Datum 24 juni 2010 Referentie 20092185-03

Akoestisch onderzoek Borculoseweg 17; verbouwing kerk tot woning. Datum 24 juni 2010 Referentie 20092185-03 Akoestisch onderzoek Borculoseweg 17; verbouwing kerk tot woning Datum 24 juni 2010 Referentie 20092185-03 Referentie 20092185-03 Rapporttitel Akoestisch onderzoek Borculoseweg 17; verbouwing kerk tot

Nadere informatie

Invloed van de bouw van een nieuw aquaduct in de A4 op het bestaande aquaduct Ringvaart

Invloed van de bouw van een nieuw aquaduct in de A4 op het bestaande aquaduct Ringvaart ir. N.H. Rövekamp ir. D. Nakken BAM Infraconsult BAM Infraconsult Samenvatting Figuur 1 De asymmetrische bouwkuip in de Ringvaart tijdens nat ontgraven. Voor de bouw van het nieuwe aquaduct in de A4 onder

Nadere informatie

Ontwerpbesluit tot vaststelling Hogere waarde

Ontwerpbesluit tot vaststelling Hogere waarde Ontwerpbesluit tot vaststelling Hogere waarde 1 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tilburg stellen hogere waarden vast op grond van art. 110a Wet geluidhinder ten behoeve van het

Nadere informatie

memo Luchtkwaliteit Rijksweg 20-1 te Drempt 100968

memo Luchtkwaliteit Rijksweg 20-1 te Drempt 100968 memo aan: van: Gemeente Bronckhorst Johan van der Burg datum: 8 juni 2011 betreft: Project: Luchtkwaliteit Rijksweg 20-1 te Drempt 100968 INLEIDING Op het perceel Rijksweg 20-1 te Drempt (gemeente Bronkhorst)

Nadere informatie

Dutch HealthTec Academy te Utrecht

Dutch HealthTec Academy te Utrecht Dutch HealthTec Academy te Utrecht Akoestisch onderzoek industrielawaai Opdrachtgever : Kroon Group Kenmerk : R037339abA5.ac Datum : 8 maart 2010 Auteur : dhr. ir. A.H.M. Crone dhr. ir. D.A. van Valkenburg

Nadere informatie

Datum 16 januari 2012 Onderwerp Beantwoording van Kamervragen over het bericht zwaar transport negeert regels

Datum 16 januari 2012 Onderwerp Beantwoording van Kamervragen over het bericht zwaar transport negeert regels 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie