Trillingsonderzoek Begijnenstraat 4 Winssen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Trillingsonderzoek Begijnenstraat 4 Winssen"

Transcriptie

1 Behoort bij het besluit van de raad van 23")? OOC Ta uw de griffier, f\~ Notitie Contactpersoon ir. Harald Dickhof Datum 11 april 2013 Kenmerk N HDI-pws-V01-NL Trillingsonderzoek Begijnenstraat 4 Winssen 1 Inleiding In opdracht van de gemeente Beuningen zijn door Tauw trillingsmetingen uitgevoerd bij de woning aan de Begijnenstraat 4 in Winssen in verband met de verplaatsing van het varkensbedrijf van de familie Hendriks naar het kadastraal perceel 718 aan de Begijnenstraat. Het doel van het onderzoek is om trillingen als gevolg van zwaar transport van het varkensbedrijf bij de woning aan de Begijnenstraat 4 te meten en te toetsen aan de SBR-richtlijnen A (Schade aan gebouwen) en B (Hinder voor personen in gebouwen). 2 Toetsingskader 2.1 SBR-richtlijn A: Schade aan gebouwen In de SBR-richtlijn deel A zijn grenswaarden voor schade aan gebouwen opgenomen. De grenswaarden zijn afhankelijk van de dominante frequentie van de trillingsbron. Bij de bepaling van de grenswaarden wordt onderscheid gemaakt in de volgende bouwwerkcategorieën: Categorie 1 «In goede staat verkerende onderdelen van de draagconstructie, indien deze bestaan uit gewapend beton of hout «Onderdelen van een bouwwerk die geen deel uitmaken van de draagconstructie (bijvoorbeeld scheidingsconstructies), indien deze bestaan uit gewapend beton of hout «Draagconstructies van bouwwerken, geen gebouw zijnde, die bestaan uit metselwerk zoals pijlers van viaducten, kademuren en dergelijke Categorie 2» In goede staat verkerende onderdelen van de draagconstructie van een gebouw, indien deze bestaan uit metselwerk» In goede staat verkerende onderdelen van een gebouw die niet tot de draagconstructie behoren, zoals scheidingsconstructies die bestaan uit niet-gewapend beton, metselwerk of uit brosse steenachtige materialen Trillingsonderzoek Begijnenstraat 4 Winssen 1\10

2 Kenmerk N HDI-pws-V01-NL Categorie 3 «Onderdelen van oude en monumentale gebouwen met grote cultuurhistorische waarde «In slechte staat verkerende gebouwen uit metselwerk of in slechte staat verkerende onderdelen van gebouwen Voor de invloed van trillingen op de funderingen kunnen trillingsgevoelige fundering en niettrillingsgevoelige funderingen worden onderscheiden. Trillingsgevoelige funderingen «Funderingen op staal op verdichtbaar of verkneedbaar bodemmateriaal, met uitzondering van funderingen op zeer vaste zandlagen. De funderingselementen op staal kunnen poeren, stoken op platen zijn» Funderingen met niet-grondverdringende palen (avegaarpalen, boorpalen), met uitzondering van palen waarvan kan worden aangetoond dat deze nauwelijks extra zakking zullen vertonen onder verhoogde negatieve kleef of verdichting van de lagen onder het paalpuntniveau» Funderingen met grondverdringende palen die zakkingen kunnen vertonen onder extra negatieve kleef en verdichting van lagen onder paalpuntniveau. Alle kleefpalen vallen in deze categorie Niet-trillingsgevoelige funderingen» Staalfunderingen met een zeer vast zandpakket, waarbij ook verdichting of verkneding van dieper gelegen lagen. Gegeven de eigenschappen van de trillingsbron, niet kunnen leiden tot zakkingen van het funderingselement groter dan enkele millimeters «Funderingen met niet-grondverdringende palen (avegaarpalen, boorpalen) die, gegeven de eigenschappen van de trillingsbron, verwaarloosbare zakkingen zullen vertonen door extra negatieve kleef of verdichting van lagen onder het paalpuntniveau «Funderingen met grondverdringende palen die een belangrijk deel van hun draagvermogen ontlenen aan het puntdraagvermogen en waarvoor geen bijzondere omstandigheden van toepassing zijn die aanleiding kunnen geven tot zakkingen Trillingsonderzoek Begijnenstraat 4 Winssen

3 Ta uw Kenmerk N HDI-pws-V01-NL Naast de bouwwerkcategorieën en funderingen wordt bij de bepaling van de grenswaarden rekening gehouden met de volgende typen trillingsbronnen:» Bronnen die incidenteel voorkomende kortdurende trillingen veroorzaken door een stootvormige excitatie. Het aantal malen dat het trillingsverschijnsel voorkomt is zo gering dat vermoeiing van constructiematerialen niet kan optreden. Voorbeelden: explosies, botsingen» Bronnen die herhaalde kortdurende trillingen veroorzaken bij een stootvormige excitatie. Hieronder worden verstaan bronnen die zo vaak voorkomen dat vermoeiingseffecten in bouwmaterialen kunnen optreden. Voorbeelden: heiwerkzaamheden, weg- en railverkeer» Bronnen die continue trillingen veroorzaken. Hieronder worden verstaan alle bronnen die niet onder de voorgaande twee categorieën kunnen worden ingedeeld of bronnen waarbij resonanties en/of vermoeiingseffecten in de onderdelen van een bouwwerk kunnen optreden. Voorbeelden: machines met roterende onderdelen, vibratoren, verdichtingswerk door middel van trilwalsen, het inbrengen van fundatiepalen en damwanden met behulp van trilblokken Verder wordt bij metingen rekening gehouden met het volgende type metingen: «Indicatieve meting: Bij een indicatieve meting wordt slechts in één meetpunt gemeten. Dit meetpunt komt overeen met het meetpunt op het beganegrondniveau in een stijf punt van de draagconstructie. Het meetpunt wordt bovendien op de kortste afstand tot de bron gekozen. In het meetpunt wordt in verticale en in twee onderling loodrechte horizontale richtingen gemeten. De gekozen horizontale richtingen stemmen zoveel mogelijk overeen met de hoofdassen van het gebouw «Beperkte meting: Bij een beperkte meting wordt ten minste in één meetpunt op het beganegrondniveau en ten minste in één meetpunt op de hoogste verdieping van het gebouw gemeten, beide in een stijf punt van de draagconstructie. De meetpunten worden bovendien op de kortste afstand tot de bron gekozen. In het meetpunt op de begane grond wordt in verticale en in twee onderling loodrechte horizontale richtingen gemeten. In het meetpunt op de hoogste verdieping wordt in twee onderling loodrechte horizontale richtingen gemeten (het meetpunt op beganegrondniveau komt overeen met het meetpunt voor de indicatieve meting). De gekozen horizontale richtingen stemmen zoveel mogelijk overeen met de hoofdassen van het gebouw» Uitgebreide meting: Bij een uitgebreide meting dient in een groter aantal meetpunten te worden gemeten, dit in aanvulling op de meetpunten volgens de beperkte meting. Op welke plaatsen gemeten wordt, hangt af van het doel van de meting en van de situatie ter plaatse. Hieronder zijn enige richtlijnen gegeven Trillingsonderzoek Begijnenstraat 4 Winssen 3\10

4 Kenmerk N HDI-pws-V01-NL ln tabel 2.1 zijn de grenswaarden weergegeven. Hierbij is voor het type trillingsbron uitgegaan van herhaald voorkomende trillingen omdat in de onderzochte situatie sprake is van wegverkeer. De metingen zijn verricht volgens de indicatieve meting. De woning aan de Begijnenstraat 4 wordt geclassificeerd als categorie 2 (in goede staat, metselwerk). In tabel 2.1 zijn alleen de grenswaarden voor het voor wegverkeer relevante frequentiebereik opgenomen. Uit de tabel blijkt dat de grenswaarden voor de draagconstructie maatgevend zijn. Tabel 2.1 Grenswaarde als functie van de dominante frequentie bij herhaald kortdurende trilling f(hz) Cat. 2 Fundering (Vtop in mm/s) (Vt p in mm/s) 5 2,08 19, ,08 9, ,60 6, ,13 4, SBR-richtlijn B: Hinder voor personen in gebouwen In de SBR-richtlijn B 'hinder voor personen' zijn streefwaarden voor hinder voor personen opgenomen. Bij de bepaling van de streefwaarden wordt onderscheidt gemaakt tussen de omstandigheden waaronder trillingen voorkomen:» Continu voorkomende trillingen gedurende lange tijd door bijvoorbeeld machines «Herhaald voorkomende trillingen gedurende lange tijd door weg- en railverkeer» Continu of herhaald voorkomende trillingen gedurende een aaneengesloten tijdsduur, korter dan drie maanden, door bouw of sloopwerkzaamheden» Incidenteel voorkomende, kortdurende trillingen, door bijvoorbeeld explosies Voor weg- en railverkeer kan daarnaast onderscheid gemaakt worden tussen de volgende verschillende situaties: «Bestaande situatie (bestaande bron en een bestaande ontvanger, er is sprake van een zekere mate van gewenning) «Nieuwe situatie (nieuwe bron of nieuwe ontvanger) «Gewijzigde situatie (wijziging van een bestaande bron) Bij de woning aan de Begijnenstraat 4 is sprake van een bestaande bron en een bestaande ontvanger omdat in de huidige situatie ook zwaar transport langs de woning rijdt, oftewel een bestaande situatie en herhaald voorkomende trillingen gedurende lange tijd door wegverkeer. 4\10 Trillingsonderzoek Begijnenstraat 4 Winssen

5 yģy Ta uw Kenmerk NO HDI-pws-V01 -NL In tabel 2.2 zijn de streefwaarden voor wegverkeer bij bestaande situaties weergegeven. In dit onderzoek worden de streefwaarden voor wonen aangehouden. De streefwaarden zijn aangegeven door: A1 Onderste streefwaarde voor de trillingssterkte V max (dimensieloos) A2 Bovenste streefwaarde voor de trillingssterkte V max (dimensieloos) A3 Streefwaarde voor de trillingssterkte V per (dimensieloos) Er wordt voldaan aan de streefwaarden als: «De waarde van de maximale trillingssterkte in een ruimte (V max ) kleiner is dan A1, of als» De waarde van de maximale trillingssterkte in een ruimte (V max ) kleiner is dan A2 waarbij de trillingssterkte over de beoordelingsperiode voor deze ruimte (V per ) kleiner is dan A3 Tabel 2.2 Streefwaarden voor herhaald voorkomende trillingen voor bestaande situaties Gebouwfunctie Dag en Avond Nacht A1 A2 A3 A1 A2 A3 Gezondheidszorg 0,2 0,8 0,1 0,2 0,4 0,1 Wonen 0,2 0,8 0,1 0,2 0,4 0,1 Onderwijs en 0,3 1,2 0,15 0,3 1,2 0,15 kantoor Bijeenkomst 0,3 1,2 0,15 0,3 1, Kritische 0,1 0,1-0,1 0,1 - werkruimte In de SBR-richtlijn B wordt (in bijlage 5) aanvullende informatie gegeven over de beoordeling van hinder als gevolg van weg- en railverkeer. Daar wordt gesteld dat voor de afweging van de toelaatbaarheid van de trillingssterkten door weg- en railverkeer gedurende langere tijd bij overschrijding van de streefwaarden aanvullend gebruik kan worden gemaakt van de navolgende kwalificatie van de hinder zoals aangegeven in tabel 2.3. Trillingsonderzoek Begijnenstraat 4 Winssen 5\10

6 Kenmerk N HDI-PWS-V01-NL Tabel 2.3 Hinderkwalificatie voorweg-en railverkeer V,^ Hinderkwalificatie 0,1 Geen hinder 0,1-0,2 Weinig hinder (bestaande situaties) 0,2-0,8 Matige hinder 0,8-3,2 Hinder ^,2 Ernstige hinder Het accepteren van (matige) hinder door overschrijding van de streefwaarden kan onder meer afhankelijk zijn van de mate waarin de trillingssterkte voorkomt, de aanwezigheid van andere trillingsbronnen (de achtergrondtrillingen), de mogelijkheid tot het treffen van trillingsreducerende maatregelen en de historie. In geval van mogelijke hinder dienen de betrokken partijen te overleggen. Ernstige hinder is niet toelaatbaar. 3 Meetplan De trillingsmetingen zijn bemand uitgevoerd bij de woning aan de Begijnenstraat 4 op de gevel en op het vloerveld in de woning. Als trillingsbron is een buikwagen van AgruniekRijnvallei door de familie Hendriks beschikbaar gesteld. De buikwagen reed met en zonder belading en variërende snelheid langs de woning. 4 Meetapparatuur De trillingsmetingen zijn uitgevoerd op 19 maart 2013 bij de woning aan de Begijnenstraat 4 in Winssen. De metingen naar schade zijn conform de SBR-A richtlijn verricht op een stijf punt van de draagconstructie op de kortste afstand van de weg. De metingen naar hinder zijn conform de SBR-A richtlijn verricht op de plek waar de hinder ondervonden werd. In overleg met de bewoners is gekozen voor de woonkamer en de slaapkamer op de 1 6 verdieping aan de noordzijde. In tabel 4.1 zijn de meetapparatuur en de meetlocaties weergegeven. Tabel 4.1 Meetapparatuur en meetlocaties op 19 maart 2013 Woning Meetlocatie Meetsysteem Opnemer (Geofoon) Bevestigingswijze Fabrikant Begijnenstraat 4 Hoek voorgevel VIB517 TDA 653 Beugel op gevel Profound Begijnenstraat 4 Woonkamer VIB1011 TDA 490 Bevestigingsplaat Profound voorjwnj^ Begijnenstraat 4 Slaapkamer VIB1011 TDA 490 Bevestigingsplaat Profound naast bed 6M0 Trillingsonderzoek Begijnenstraat 4 Winssen

7 XC Ta uw Kenmerk N HDI-pws-V01-NL 5 Uitgangspunten 5.1 Metingen De woning aan de Begijnenstraat 4 ligt op 0,95 m van de wegrand en 2,73 m van de weg-as. De woning is gefundeerd op staal en is 15 meter breed en 7 meter diep. De woonkamer is 3 meter breed en 7 meter diep. Dit geldt ook voor de slaapkamer inclusief kastruimte. De vloer in de woonkamer bestond uit plavuizen en de vloer van de slaapkamer op de verdieping was een houten vloer met vloerbedekking. De vrachtwagen was een buikwagen met een ledig gewicht van 36 ton. Bij een maximale belading is het gewicht 60 ton. De beladen buikwagen woog tijdens de metingen 49 ton. Dit is ongeveer halfvol (54 Vo beladen). De snelheden van de buikwagen bedroegen 30 km/uur, 50 km/uur en 60 km/uur (maximaal toegestane rijsnelheid). 5.2 Toekomstige situatie In de toekomstige situatie is sprake van één vrachtwagen per etmaal (twee vrachtwagenpassages) en bij het volledig benutten van het bouwvlak is sprake van drie vrachtwagens (zes vrachtwagenpassages). De vrachtwagens zullen in de toekomstige situatie zowel voor als na 7.00 uur rijden. Dit betekent dat de vrachtwagens zowel in de dag-, avond- en nachtperiode langs de woning zullen rijden. 6 Resultaten In tabel 6.1 zijn de resultaten van de metingen op de gevel en in de woning opgenomen. Een uitgebreider overzicht van de resultaten is opgenomen in bijlage 1. In tabel 6.2 is een prognose opgenomen voor een volle lading van 60 ton. Hierbij wordt er van uitgegaan dat door toename in kinetische energie de trillingsenergie zal toenemen met de wortel van de massa (literatuurgegevens). Trillingsonderzoek Begijnenstraat 4 Winssen 7\10

8 Kenmerk N HDI-PWS-V01-NL Tabel 6.1 Resultaten metingen Passagesnelheid Vtop gevel (mm/s) Veff.max Veff.max woonkamer (dimensieloos) slaapkamer (dimensieloos) 36 ton 49 ton 36 ton 49 ton 36 ton 49 ton 30 km/uur Hz 0,2 0,4 0,4 50 km/uur Hz Hz 0,3 0,4 0,7 60 km/uur Hz Hz 0,4 0,4 0,9 Tabel 6.2 Prognose 60 ton (volle lading) Passagesnelheid Vtop gevel (mm/s) Veff.max Veff.max woonkamer (dimensieloos) slaapkamer (dimensieloos) 60 ton 60 ton 60 ton 30 km/uur Hz 0,4 0,4 50 km/uur 0,4 0,8 60 km/uur Hz 0,4 1,0 6.1 SBR-A: schade aan gebouwen Uit tabel 6.1 blijkt dat de grenswaarde voor schade aan gebouwen (minimaal 2,08 mm/s in het relevante frequentiebereik) in geen van de gevallen overschreden is. De maximale trillingssterkte bedraagt 1,24 mm/s bij een dominante frequentie van 12 Hz. Volgens de SBR-richtlijn A is daarmee de kans op schade bij de woning verwaarloosbaar klein. 6.2 SBR-B: hinder voor personen Uit de tabel 6.1 blijkt dat in de dag-, avond- en nachtperiode niet voldaan wordt aan de streefwaarde Vmax^l ^1=0,2). Bij 60 km/uur wordt niet voldaan aan de streefwaarde Vmax^2 in de dag- en avondperiode (A20.8). Bij 30, 50 en 60 km/uur wordt niet voldaan wordt aan de streefwaarde Vmax^2 nachtperiode ^2=0,4). Dit betekent dat in de nachtperiode geen passages mogelijk zijn en in de dag- en avondperiode de snelheid moet worden teruggebracht naar 50 of 30 km/uur afhankelijk van het aantal vrachtwagenpassages. 8\10 Trillingsonderzoek Begijnenstraat 4 Winssen

9 OX Tauw Kenmerk N HDI-pws-V01 -NL Volgens de SBR-richtlijn is de trillingssterkte bij de woning te kwalificeren als: «60 km/uur - hinder (0,8-3,2) «50 km/uur - matige hinder (0,2-0,8) «30 km/uur - matige hinder (0,2-0,8) In tabel 6.3 is het maximaal aantal vrachtwagenpassages opgenomen waarbij in de dag- en avondperiode nog voldaan kan worden aan de streefwaarde Vpe^A3. Het aantal vrachtwagenpassages als gevolg van de familie Hendriks zal in eerste instantie 2 vrachtwagenpassages zijn en bij volledig benutting van het bouwvlak 6 vrachtwagenpassages. Bij 50 km/uur zal het toegestane aantal vrachtwagenpassages snel bereikt worden omdat er ook overig zwaar transport op de openbare weg langs de woning rijdt. Wij adviseren daarom om de snelheid te verlagen naar 30 km/uur enerzijds vanwege het aantal vrachtwagenpassages en anderzijds vanwege de meetnauwkeurigheid en variatie in voertuigtypen. Tabel 6.3 Aantal vrachtwagenpassages waarbij voldaan wordt aan streefwaarde A3 (Vper«),1) Vper.meet Aantal vrachtwagenpassages Aantal vrachtwagenpassages dagperiode avondperiode 0,4 bij 30 km/uur ,8 bjĺ50 km/uur Controlemetingen Tijdens de trillingsmetingen zijn alleen passages van een lege en halfvolle buikwagen gemeten en voor een volle buikwagen is de trillingssterkte geprognosticeerd. Naast de buikwagen rijdt er ook overig zwaar transport van derden langs de woning. Hiervan zijn de trillingssterktes niet bekend omdat tijdens de metingen geen transportbewegingen van derden hebben plaatsgevonden. Wij adviseren daarom om na realisatie een controlemeting gedurende langere tijd uit te voeren en opnieuw te toetsen aan de SBR-richtlijn B. 7 Conclusie 7.1 SBR-richtlijn A: schade aan gebouwen De kans op schade bij de woning aan de Begijnenstraat 4 is bij toetsing aan de SBR-richtlijn A verwaarloosbaar klein. Gezien de hoogte van de gemeten trillingsniveaus in relatie tot de grenswaarde kan met voldoende zekerheid gesteld worden dat ook bij de andere woningen langs de ontsluitingsroute de kans op schade verwaarloosbaar klein is. Trillingsonderzoek Begijnenstraat 4 Winssen 9\10

10 Kenmerk N HDI-PWS-V01-NL 7.2 SBR-richtlijn B: hinder voor personen Bij de woning aan de Begijnenstraat 4 kan bij de huidige maximaal toelaatbare snelheid (60 km/uur) niet voldaan worden aan de streefwaarden voor hinder. Dit zal naar verwachting ook in de huidige situatie al het geval zijn. Bij 30 en 50 km/uur kan alleen voldaan worden in de dagen avondperiode bij een beperkt aantal vrachtwagenpassages. Vanwege het feit dat er ook overig zwaar transport langs de woning rijdt adviseren wij om de maximaal toegestane snelheid te verlagen naar 30 km/uur en het instellen van een inrijverbod voor middelzwaar- en zwaar verkeer in de nachtperiode ( uur). In tabel 7.1 zijn de bevindingen samengevat. Tabel 7.1 Samenvatting van de resultaten: wordt wel of niet voldaan een de richtwaarden Dag en Avond Nacht A1 A2 A3 A1 A2 A3 60 km/uur Nee Nee Ja Nee Nee 50 km/uur Nee Ja Beperkt aantal vrachtwagen Nee Nee passages 30 km/uur Nee Ja Beperkt Nee Nee - aantal vrachtwagen passages - niet getoetst vanwege de overschrijding van de streefwaarde voor A3 Toelichting bij de tabel: trillingsniveaus zijn in ieder geval toelaatbaar als voldaan wordt aan de streefwaarde voor A1. Zijn de trillingsniveaus hoger dan de streefwaarde voor Al maar lager dan de streefwaarde voor A2 dan moet getoetst worden aan de streefwaarde voor A3 10M0 Trillingsonderzoek Begijnenstraat 4 Winssen

11 (B""-CM"c-CMCOCOCMCM -*í CM n ( N O J r N ^ ( N O - «Í ^ ^ N N «K J l ( ^ «ic o" o* o" o o" O O O O O o o o" o" o" o" o" o" o" o" o" o" o" o" o o" m T-T- T-ioinifiTfcocM o" o" o" o" o" ö o o o" O o co CO 88Ŝ O O O co co co 8 O O o co O co ó» ö ċo -^r eb CM CM CM CM ŕ-^ CM ài CM O csi co' co co co FĴ CM CM ö ö öoö ö ö O O ö *- CM CM CO CM T- T- o" o" o" o" o" o" gcocococococococococococococococococococococococococo F O O O O O O O O o o o o o o o o o o o o o o o o o o ţ CM CM CM CM CM CM CMCMCMCMCMCMCMCM CM CM CMCMCMCMCMCMCMCMCMCN cö cö cö co cöcocöcöcöcöcöcöcöcö cö co cöcöcöcöcöcöcöcöcöcö JScńo)ci»C)ci»CDci)ci)cÂcnc^oicÂo)cÃõcÄcÅci)OicJ)cÀcÄc ei» O) 'COCM^OCOCOCOT-lOT-^T-N-COCMCOCNICM'^'lfïCNICM'^'inCMCM C M C O * - O C O C O C O C M T - C O T - T - C O CM^t-r-CMTfOCMCM^t-r-CMCO c co co -«r co CM - JSi co m m co oo ' N O O O O O O O O O O O Ö O O Eľ-oomO)00oincor~«coeocoooomor-T-o)CMm^»-N-CM S*-T-r-^CMCOCMCMCMCMCMCMCMr-COCNCOCOCOCNCOCOCOCO*-CM ^ o o" o" o' o" o" o" o" o" o" o" o" o" o" o" o" o" o" o" o" o" o" o" o" o" o" ì ^T-»-i-(Mt-^T-WT-«-^i-»-(vii-MM«Mnnnnoi-r' X o o" o" o" o" ct o* o" o" o o" o" o" o" ö o" o~ o" o" o" o" o" ö o" o" o" moompootniooqqoomm uo H oomommmm T-oiOf^tn(DNOĪòr-roönra(ncdà^!7UlÖ!ű^ihòihN M l T - C N C M C M C M C M C M C O C O C O C N C M O T - T - T - C M C O C O ' í i ň O O T - T - T - 4) gcocococococococococococo co co eocococococococococococo F o p o o o o p o o o o o o o o o o o o o o o o o p o ţcmcşicmcņcmcmc\icmcnc\lc\ C\l CM CM CM CM CM CM CMCMCMCMCMCMCMCM ĵì cö co co co cö co co co cö co co cö cö cö cöcöcöcöcöcöcöcöcöcöcöcö J? O ) O ) O ) O ) CO A CO 0 O Jo0 ) o0 ) oc noc aoo I oct) oen ocí) oo) ocĥ oo) o CT1 ool o Oì o Ç7) o CTJ o oi o cĥ o o CB E E E E E E E E E Ē E E E E E E E E E E E E E E E E cccccccc:cccc:c:crc:ccc:c:ca.a.a.auq.au ! fļ ŗ^. r*- r- r- r- r*- r-~ r-- r^r^h*r^r^r^i^r^t^r^r^^f^r'--r,^ř s -r--n. flü "ā5 "ā3 "āī "S5 "āï "ŭ5 ~ŭï "H5 "53 "*ū "ā5 ç o o o o o o o o o o o o o o o m o o o o o o o o o o W r o c o r o c o m i o m m c û i û c o i D r o r o i n x í 10 co c o c o i o t n c o c o c o c o J ~"ō"ōōõļ5ļ5ōpõpõpo è îê SÉ!Ĉĉfc'Ē*E*Efcèèîè c Ä\s Jö ^ JS Jì w w - w w w ^ ' w ' î B - ĉ - ĉ - w w ' ĉ ' ^ ñ C C C e e e e e C C C c f c ľ C C C e e e ececľccc: 0) (O to CO (O CO (O CO CO CO CO CO CO O) O) 0 ) ) ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 0 ) ( D C O C O C O C O C O C O C O C O C O C O C O CO rr Tj- rt Tf Tt Tf ö) c I P "S "5 "S "H "g "H "2 *S "E "2 "E "2 "S "S "5 tc c N c R c N c Fî C N Ĉ R R R C R C C C C C Ĉ ë C e R o T~ CM co '«t LO co oo o) o T- CSĮ co tn co T- CM CO W(DNC0Cn^T-T-T-T-T-T-r-r-T-rj(\ tnojnrn(n

2. Trillingen. Datum: 25 februari 2008. Bedrijf; Bureau voor Bouwpathologie BB, te Montfoort

2. Trillingen. Datum: 25 februari 2008. Bedrijf; Bureau voor Bouwpathologie BB, te Montfoort 2. Trillingen Datum: 25 februari 2008 Bedrijf; Bureau voor Bouwpathologie BB, te Montfoort Esther Stapper 9940175 Datum: 11 februari 2008 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding...3 2.0. Wat is een trilling?... 4

Nadere informatie

Beheersing industriële trillingen

Beheersing industriële trillingen ing. B. van der graaf (DGMR Bouw B.V.)* ing. D.A.S.M. Wessels (DGMR IV&M B.V.) * * Van Pallandtstraat 9-11, Arnhem, gf@dgmr.nl Introductie Industriële machines of installaties in de nabijheid van woningen

Nadere informatie

MILIEU. Actieplan geluid

MILIEU. Actieplan geluid MILIEU Actieplan geluid opgesteld In kader van 1e tranche Europese Richtlijn Omgevingslawaai (nr. 2002/49/EG) geluid Meedoen in Noord-Holland PROGRAMMA ZORG EN WELZIJN 2009-2012 Actieplan geluid Opgesteld

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Vinkenberg 16 te Moergestel

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Vinkenberg 16 te Moergestel Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Vinkenberg 16 te Moergestel Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Vinkenberg 16 te Moergestel Opdrachtgever : W.C. Wolfs Vinkenberg 16 5066 PD MOERGESTEL Projectnummer

Nadere informatie

Beslisboom peilbesluit en gebouwschade

Beslisboom peilbesluit en gebouwschade Beslisboom peilbesluit en gebouwschade Zorgvuldige effectbepaling van een peilbesluit op de aanwezige bebouwing en het vaststellen van doelmatige maatregelen Definitief Uitgebracht aan: Hoogheemraadschap

Nadere informatie

F 3 O richtlijn. Onderzoek en beoordeling van houten paalfunderingen onder gebouwen

F 3 O richtlijn. Onderzoek en beoordeling van houten paalfunderingen onder gebouwen Onderzoek en beoordeling van houten paalfunderingen onder gebouwen Versie 1, 18 januari 2011 Op- en aanmerkingen over de inhoud van deze richtlijn kunnen worden gemeld aan het bestuur van F 3 O en zullen

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Utrecht. Datum: 1 oktober 2013. Rapportnummer: 2013/133

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Utrecht. Datum: 1 oktober 2013. Rapportnummer: 2013/133 Rapport Rapport betreffende een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Utrecht Datum: 1 oktober 2013 Rapportnummer: 2013/133 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de gemeente Utrecht

Nadere informatie

Gebouwschade Loppersum

Gebouwschade Loppersum Gebouwschade Loppersum Drs. G. de Lange ir. N.G.C. van Oostrom Drs. S. Dortland Ir. H. Borsje (TNO) Ir. S.A.J. de Richemont (TNO) 1202097-000 Deltares, 2011 Titel Gebouwschade Loppersum Opdrachtgever

Nadere informatie

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING INHOUDSOPGAVE bladzijde 1 INLEIDING 4 1.1 Achtergronden 5 1.2 Doel van de handreiking 5 1.3 Systematiek 5 1.4 Modernisering Instrumentarium Geluidbeleid

Nadere informatie

Inventarisatie van hersteltechnieken bij problemen met houten funderingen

Inventarisatie van hersteltechnieken bij problemen met houten funderingen Van Mourik Broekmanweg 6 Postbus 49 2600 AA Delft TNO-rapport 2007-D-R0607/A Inventarisatie van hersteltechnieken bij problemen met houten funderingen www.tno.nl T 015 276 30 00 F 015 276 30 10 info-beno@tno.nl

Nadere informatie

Beleidsregels gebruik knalapparatuur ter voorkoming van schade aan vruchten en gewassen

Beleidsregels gebruik knalapparatuur ter voorkoming van schade aan vruchten en gewassen Beleidsregels gebruik knalapparatuur ter voorkoming van schade aan vruchten en gewassen Januari 2014 Gemeente Tholen INHOUD Begrippen... 1 1. Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Antihagelgeneratoren...

Nadere informatie

Bijlage D: Actualisatie akoestisch onderzoek

Bijlage D: Actualisatie akoestisch onderzoek Bijlage D: Actualisatie akoestisch onderzoek VVK Architectuur en Stedenbouw BV Actualisatie akoestisch onderzoek bestemmingsplan Halfweg 2006 van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon

Nadere informatie

Geactualiseerde beoordeling Luchtkwaliteit OV-Terminal

Geactualiseerde beoordeling Luchtkwaliteit OV-Terminal Geactualiseerde beoordeling Luchtkwaliteit OV-Terminal Conform: Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) Kenmerk: Datum: 7 april 2010 Datum gewijzigd: Plannaam: OV-Terminal Auteurs: Wiet Baggen (gemeente

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Circulaire vervoer gevaarlijke stoffen door wegtunnels

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Circulaire vervoer gevaarlijke stoffen door wegtunnels STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7028 15 maart 2013 Circulaire vervoer gevaarlijke stoffen door wegtunnels 14 december 2012 1 Aanleiding, doel en reikwijdte

Nadere informatie

INSPRAAK NOTA. De Notitie reikwijdte en detailniveau voor de MER en de startnotitie MKBA in het kader van de Structuurvisie windmolenplan Lage Weide

INSPRAAK NOTA. De Notitie reikwijdte en detailniveau voor de MER en de startnotitie MKBA in het kader van de Structuurvisie windmolenplan Lage Weide INSPRAAK NOTA De Notitie reikwijdte en detailniveau voor de MER en de startnotitie MKBA in het kader van de Structuurvisie windmolenplan Lage Weide 2 INHOUD 1. INLEIDING... 3 2. CONCLUSIES... 4 3. BEANTWOORDING

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Vita te Gilze Rijen Externe Veiligheid. Datum 28 oktober 2009 Referentie 20091655-02

Woonzorgcentrum Vita te Gilze Rijen Externe Veiligheid. Datum 28 oktober 2009 Referentie 20091655-02 Woonzorgcentrum Vita te Gilze Rijen Externe Veiligheid Datum 28 oktober 2009 Referentie 20091655-02 Referentie 20091655-02 Rapporttitel Woonzorgcentrum Vita te Gilze Rijen Externe Veiligheid Datum 28 oktober

Nadere informatie

PIP Ooijen Wanssum. Onderzoek externe veiligheid. Provincie Limburg

PIP Ooijen Wanssum. Onderzoek externe veiligheid. Provincie Limburg PIP Ooijen Wanssum Onderzoek externe veiligheid Provincie Limburg maart 2015 PIP Ooijen Wanssum Onderzoek externe veiligheid dossier : 9Y3672-120-100 registratienummer : AM-AF20150037/P&C versie: 3.0 Provincie

Nadere informatie

Externe veiligheid bestemmingsplan Sportstad gemeente Heerenveen

Externe veiligheid bestemmingsplan Sportstad gemeente Heerenveen Externe veiligheid bestemmingsplan Sportstad gemeente Heerenveen Opdrachtgever: Gemeente Heerenveen Postbus 15000 8440 GA Heerenveen Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Externe veiligheid

Nadere informatie

De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp

De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp Definities Huishoudelijke hulp De behoefte aan huishoudelijke ondersteuning door derden, bestaande uit bijvoorbeeld de activiteiten schoonmaken, koken, boodschappen

Nadere informatie

Meerkeuzematrix (MKM) voegovergangen (met factsheets)

Meerkeuzematrix (MKM) voegovergangen (met factsheets) Technisch Document (RTD) Meerkeuzematrix (MKM) voegovergangen (met factsheets) Doc.nr.: RTD 1007-1 Versie: 1.0 Status: Definitief Datum: 1-4-2013 Meerkeuzematrix (MKM) voegovergangen (met factsheets)

Nadere informatie

Agendapunt 10a. Voorstel van burgemeester en wethouders inzake het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Kleine Hoeven 2009.

Agendapunt 10a. Voorstel van burgemeester en wethouders inzake het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Kleine Hoeven 2009. Nummer 2010-059a Voorstel van burgemeester en wethouders inzake het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Kleine Hoeven 2009. Reusel, 1 juni 2010 Aan de raad. Samengevat voorstel Tegen het ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Uitvoeringsstrategie Kunstwerken, HB 1469361 2

Uitvoeringsstrategie Kunstwerken, HB 1469361 2 Uitvoeringsstrategie Kunstwerken, HB 1469361 2 Uitvoeringsstrategie vaste kunstwerken Mei 2013, versie 9.0 Uitvoeringsstrategie Kunstwerken, HB 1469361 3 Uitvoeringsstrategie Kunstwerken, HB 1469361 4

Nadere informatie

Externe veiligheid gemeente Landgraaf. spoortraject Roermond- Herzogenrath

Externe veiligheid gemeente Landgraaf. spoortraject Roermond- Herzogenrath Externe veiligheid gemeente Landgraaf spoortraject Roermond- Herzogenrath Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Externe veiligheid gemeente Landgraaf spoortraject Roermond- Herzogenrath Rapportage

Nadere informatie

Steekproef in Edelstenenwijk

Steekproef in Edelstenenwijk DOSSIER 6650 Corrosieschade VZA-voorspankabels in woningen te Heerhugowaard Rapport 6650-2-1 Steekproef in Edelstenenwijk 5 november 2008 SAMENVATTING Uit een onderzoek naar de conditie van VZA-kabels

Nadere informatie

Bestemmingsplan Noorderpoort te Venlo Onderzoek externe veiligheid

Bestemmingsplan Noorderpoort te Venlo Onderzoek externe veiligheid Onderzoek externe veiligheid projectnr. 0200194 revisie 02 april 2010 Auteur T. van den Broek Opdrachtgever Gemeente Venlo, Afdeling Ruimtelijke ontwikkeling t.a.v. dhr. S. van den Hoogen Postbus 3434

Nadere informatie

Omgev ingsv ergunning Bubble 1 8 Septemberplein. Ruimtelijke onderbouwing artikel 2.12 lid 1a sub 3 Wabo

Omgev ingsv ergunning Bubble 1 8 Septemberplein. Ruimtelijke onderbouwing artikel 2.12 lid 1a sub 3 Wabo Omgev ingsv ergunning Bubble 1 8 Septemberplein Ruimtelijke onderbouwing artikel 2.12 lid 1a sub 3 Wabo Inhoudsopgav e Toelichting 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Het projectgebied 5 1.3

Nadere informatie

Onderzoek borging constructieve veiligheid bruggen & viaducten Inventariserend onderzoek naar aanleiding van signalen

Onderzoek borging constructieve veiligheid bruggen & viaducten Inventariserend onderzoek naar aanleiding van signalen Onderzoek borging constructieve veiligheid bruggen & viaducten Inventariserend onderzoek naar aanleiding van signalen Datum 1 oktober 2009 Status Definitief Colofon Contactpersoon ing. M. Dubbeldeman

Nadere informatie

hier in het klein de titel van de uitgave

hier in het klein de titel van de uitgave Inventarisatie Maatregelen van ter EV-risico s verbetering bij van het vervoer van de gevaarlijke externe veiligheid stoffen hier in het klein de titel van de uitgave 2 3 Inventarisatie van EV-risico s

Nadere informatie

Onderzoek luchtkwaliteit. Bierings Groencompostering Scherpenering 23 te Wintelre

Onderzoek luchtkwaliteit. Bierings Groencompostering Scherpenering 23 te Wintelre Onderzoek luchtkwaliteit Bierings Groencompostering Scherpenering 23 te Wintelre Onderzoek luchtkwaliteit Bierings Groencompostering Scherpenering 23 te Wintelre Opdrachtgever : Van Berkel Groep Hoeves

Nadere informatie

Externe veiligheid woningbouw te Hoge Hexel. gemeente Wierden

Externe veiligheid woningbouw te Hoge Hexel. gemeente Wierden Externe veiligheid woningbouw te Hoge Hexel gemeente Wierden Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Externe veiligheid woningbouw te Hoge Hexel gemeente Wierden Project : 071181 Datum : 27

Nadere informatie