Trillingsonderzoek Begijnenstraat 4 Winssen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Trillingsonderzoek Begijnenstraat 4 Winssen"

Transcriptie

1 Behoort bij het besluit van de raad van 23")? OOC Ta uw de griffier, f\~ Notitie Contactpersoon ir. Harald Dickhof Datum 11 april 2013 Kenmerk N HDI-pws-V01-NL Trillingsonderzoek Begijnenstraat 4 Winssen 1 Inleiding In opdracht van de gemeente Beuningen zijn door Tauw trillingsmetingen uitgevoerd bij de woning aan de Begijnenstraat 4 in Winssen in verband met de verplaatsing van het varkensbedrijf van de familie Hendriks naar het kadastraal perceel 718 aan de Begijnenstraat. Het doel van het onderzoek is om trillingen als gevolg van zwaar transport van het varkensbedrijf bij de woning aan de Begijnenstraat 4 te meten en te toetsen aan de SBR-richtlijnen A (Schade aan gebouwen) en B (Hinder voor personen in gebouwen). 2 Toetsingskader 2.1 SBR-richtlijn A: Schade aan gebouwen In de SBR-richtlijn deel A zijn grenswaarden voor schade aan gebouwen opgenomen. De grenswaarden zijn afhankelijk van de dominante frequentie van de trillingsbron. Bij de bepaling van de grenswaarden wordt onderscheid gemaakt in de volgende bouwwerkcategorieën: Categorie 1 «In goede staat verkerende onderdelen van de draagconstructie, indien deze bestaan uit gewapend beton of hout «Onderdelen van een bouwwerk die geen deel uitmaken van de draagconstructie (bijvoorbeeld scheidingsconstructies), indien deze bestaan uit gewapend beton of hout «Draagconstructies van bouwwerken, geen gebouw zijnde, die bestaan uit metselwerk zoals pijlers van viaducten, kademuren en dergelijke Categorie 2» In goede staat verkerende onderdelen van de draagconstructie van een gebouw, indien deze bestaan uit metselwerk» In goede staat verkerende onderdelen van een gebouw die niet tot de draagconstructie behoren, zoals scheidingsconstructies die bestaan uit niet-gewapend beton, metselwerk of uit brosse steenachtige materialen Trillingsonderzoek Begijnenstraat 4 Winssen 1\10

2 Kenmerk N HDI-pws-V01-NL Categorie 3 «Onderdelen van oude en monumentale gebouwen met grote cultuurhistorische waarde «In slechte staat verkerende gebouwen uit metselwerk of in slechte staat verkerende onderdelen van gebouwen Voor de invloed van trillingen op de funderingen kunnen trillingsgevoelige fundering en niettrillingsgevoelige funderingen worden onderscheiden. Trillingsgevoelige funderingen «Funderingen op staal op verdichtbaar of verkneedbaar bodemmateriaal, met uitzondering van funderingen op zeer vaste zandlagen. De funderingselementen op staal kunnen poeren, stoken op platen zijn» Funderingen met niet-grondverdringende palen (avegaarpalen, boorpalen), met uitzondering van palen waarvan kan worden aangetoond dat deze nauwelijks extra zakking zullen vertonen onder verhoogde negatieve kleef of verdichting van de lagen onder het paalpuntniveau» Funderingen met grondverdringende palen die zakkingen kunnen vertonen onder extra negatieve kleef en verdichting van lagen onder paalpuntniveau. Alle kleefpalen vallen in deze categorie Niet-trillingsgevoelige funderingen» Staalfunderingen met een zeer vast zandpakket, waarbij ook verdichting of verkneding van dieper gelegen lagen. Gegeven de eigenschappen van de trillingsbron, niet kunnen leiden tot zakkingen van het funderingselement groter dan enkele millimeters «Funderingen met niet-grondverdringende palen (avegaarpalen, boorpalen) die, gegeven de eigenschappen van de trillingsbron, verwaarloosbare zakkingen zullen vertonen door extra negatieve kleef of verdichting van lagen onder het paalpuntniveau «Funderingen met grondverdringende palen die een belangrijk deel van hun draagvermogen ontlenen aan het puntdraagvermogen en waarvoor geen bijzondere omstandigheden van toepassing zijn die aanleiding kunnen geven tot zakkingen Trillingsonderzoek Begijnenstraat 4 Winssen

3 Ta uw Kenmerk N HDI-pws-V01-NL Naast de bouwwerkcategorieën en funderingen wordt bij de bepaling van de grenswaarden rekening gehouden met de volgende typen trillingsbronnen:» Bronnen die incidenteel voorkomende kortdurende trillingen veroorzaken door een stootvormige excitatie. Het aantal malen dat het trillingsverschijnsel voorkomt is zo gering dat vermoeiing van constructiematerialen niet kan optreden. Voorbeelden: explosies, botsingen» Bronnen die herhaalde kortdurende trillingen veroorzaken bij een stootvormige excitatie. Hieronder worden verstaan bronnen die zo vaak voorkomen dat vermoeiingseffecten in bouwmaterialen kunnen optreden. Voorbeelden: heiwerkzaamheden, weg- en railverkeer» Bronnen die continue trillingen veroorzaken. Hieronder worden verstaan alle bronnen die niet onder de voorgaande twee categorieën kunnen worden ingedeeld of bronnen waarbij resonanties en/of vermoeiingseffecten in de onderdelen van een bouwwerk kunnen optreden. Voorbeelden: machines met roterende onderdelen, vibratoren, verdichtingswerk door middel van trilwalsen, het inbrengen van fundatiepalen en damwanden met behulp van trilblokken Verder wordt bij metingen rekening gehouden met het volgende type metingen: «Indicatieve meting: Bij een indicatieve meting wordt slechts in één meetpunt gemeten. Dit meetpunt komt overeen met het meetpunt op het beganegrondniveau in een stijf punt van de draagconstructie. Het meetpunt wordt bovendien op de kortste afstand tot de bron gekozen. In het meetpunt wordt in verticale en in twee onderling loodrechte horizontale richtingen gemeten. De gekozen horizontale richtingen stemmen zoveel mogelijk overeen met de hoofdassen van het gebouw «Beperkte meting: Bij een beperkte meting wordt ten minste in één meetpunt op het beganegrondniveau en ten minste in één meetpunt op de hoogste verdieping van het gebouw gemeten, beide in een stijf punt van de draagconstructie. De meetpunten worden bovendien op de kortste afstand tot de bron gekozen. In het meetpunt op de begane grond wordt in verticale en in twee onderling loodrechte horizontale richtingen gemeten. In het meetpunt op de hoogste verdieping wordt in twee onderling loodrechte horizontale richtingen gemeten (het meetpunt op beganegrondniveau komt overeen met het meetpunt voor de indicatieve meting). De gekozen horizontale richtingen stemmen zoveel mogelijk overeen met de hoofdassen van het gebouw» Uitgebreide meting: Bij een uitgebreide meting dient in een groter aantal meetpunten te worden gemeten, dit in aanvulling op de meetpunten volgens de beperkte meting. Op welke plaatsen gemeten wordt, hangt af van het doel van de meting en van de situatie ter plaatse. Hieronder zijn enige richtlijnen gegeven Trillingsonderzoek Begijnenstraat 4 Winssen 3\10

4 Kenmerk N HDI-pws-V01-NL ln tabel 2.1 zijn de grenswaarden weergegeven. Hierbij is voor het type trillingsbron uitgegaan van herhaald voorkomende trillingen omdat in de onderzochte situatie sprake is van wegverkeer. De metingen zijn verricht volgens de indicatieve meting. De woning aan de Begijnenstraat 4 wordt geclassificeerd als categorie 2 (in goede staat, metselwerk). In tabel 2.1 zijn alleen de grenswaarden voor het voor wegverkeer relevante frequentiebereik opgenomen. Uit de tabel blijkt dat de grenswaarden voor de draagconstructie maatgevend zijn. Tabel 2.1 Grenswaarde als functie van de dominante frequentie bij herhaald kortdurende trilling f(hz) Cat. 2 Fundering (Vtop in mm/s) (Vt p in mm/s) 5 2,08 19, ,08 9, ,60 6, ,13 4, SBR-richtlijn B: Hinder voor personen in gebouwen In de SBR-richtlijn B 'hinder voor personen' zijn streefwaarden voor hinder voor personen opgenomen. Bij de bepaling van de streefwaarden wordt onderscheidt gemaakt tussen de omstandigheden waaronder trillingen voorkomen:» Continu voorkomende trillingen gedurende lange tijd door bijvoorbeeld machines «Herhaald voorkomende trillingen gedurende lange tijd door weg- en railverkeer» Continu of herhaald voorkomende trillingen gedurende een aaneengesloten tijdsduur, korter dan drie maanden, door bouw of sloopwerkzaamheden» Incidenteel voorkomende, kortdurende trillingen, door bijvoorbeeld explosies Voor weg- en railverkeer kan daarnaast onderscheid gemaakt worden tussen de volgende verschillende situaties: «Bestaande situatie (bestaande bron en een bestaande ontvanger, er is sprake van een zekere mate van gewenning) «Nieuwe situatie (nieuwe bron of nieuwe ontvanger) «Gewijzigde situatie (wijziging van een bestaande bron) Bij de woning aan de Begijnenstraat 4 is sprake van een bestaande bron en een bestaande ontvanger omdat in de huidige situatie ook zwaar transport langs de woning rijdt, oftewel een bestaande situatie en herhaald voorkomende trillingen gedurende lange tijd door wegverkeer. 4\10 Trillingsonderzoek Begijnenstraat 4 Winssen

5 yģy Ta uw Kenmerk NO HDI-pws-V01 -NL In tabel 2.2 zijn de streefwaarden voor wegverkeer bij bestaande situaties weergegeven. In dit onderzoek worden de streefwaarden voor wonen aangehouden. De streefwaarden zijn aangegeven door: A1 Onderste streefwaarde voor de trillingssterkte V max (dimensieloos) A2 Bovenste streefwaarde voor de trillingssterkte V max (dimensieloos) A3 Streefwaarde voor de trillingssterkte V per (dimensieloos) Er wordt voldaan aan de streefwaarden als: «De waarde van de maximale trillingssterkte in een ruimte (V max ) kleiner is dan A1, of als» De waarde van de maximale trillingssterkte in een ruimte (V max ) kleiner is dan A2 waarbij de trillingssterkte over de beoordelingsperiode voor deze ruimte (V per ) kleiner is dan A3 Tabel 2.2 Streefwaarden voor herhaald voorkomende trillingen voor bestaande situaties Gebouwfunctie Dag en Avond Nacht A1 A2 A3 A1 A2 A3 Gezondheidszorg 0,2 0,8 0,1 0,2 0,4 0,1 Wonen 0,2 0,8 0,1 0,2 0,4 0,1 Onderwijs en 0,3 1,2 0,15 0,3 1,2 0,15 kantoor Bijeenkomst 0,3 1,2 0,15 0,3 1, Kritische 0,1 0,1-0,1 0,1 - werkruimte In de SBR-richtlijn B wordt (in bijlage 5) aanvullende informatie gegeven over de beoordeling van hinder als gevolg van weg- en railverkeer. Daar wordt gesteld dat voor de afweging van de toelaatbaarheid van de trillingssterkten door weg- en railverkeer gedurende langere tijd bij overschrijding van de streefwaarden aanvullend gebruik kan worden gemaakt van de navolgende kwalificatie van de hinder zoals aangegeven in tabel 2.3. Trillingsonderzoek Begijnenstraat 4 Winssen 5\10

6 Kenmerk N HDI-PWS-V01-NL Tabel 2.3 Hinderkwalificatie voorweg-en railverkeer V,^ Hinderkwalificatie 0,1 Geen hinder 0,1-0,2 Weinig hinder (bestaande situaties) 0,2-0,8 Matige hinder 0,8-3,2 Hinder ^,2 Ernstige hinder Het accepteren van (matige) hinder door overschrijding van de streefwaarden kan onder meer afhankelijk zijn van de mate waarin de trillingssterkte voorkomt, de aanwezigheid van andere trillingsbronnen (de achtergrondtrillingen), de mogelijkheid tot het treffen van trillingsreducerende maatregelen en de historie. In geval van mogelijke hinder dienen de betrokken partijen te overleggen. Ernstige hinder is niet toelaatbaar. 3 Meetplan De trillingsmetingen zijn bemand uitgevoerd bij de woning aan de Begijnenstraat 4 op de gevel en op het vloerveld in de woning. Als trillingsbron is een buikwagen van AgruniekRijnvallei door de familie Hendriks beschikbaar gesteld. De buikwagen reed met en zonder belading en variërende snelheid langs de woning. 4 Meetapparatuur De trillingsmetingen zijn uitgevoerd op 19 maart 2013 bij de woning aan de Begijnenstraat 4 in Winssen. De metingen naar schade zijn conform de SBR-A richtlijn verricht op een stijf punt van de draagconstructie op de kortste afstand van de weg. De metingen naar hinder zijn conform de SBR-A richtlijn verricht op de plek waar de hinder ondervonden werd. In overleg met de bewoners is gekozen voor de woonkamer en de slaapkamer op de 1 6 verdieping aan de noordzijde. In tabel 4.1 zijn de meetapparatuur en de meetlocaties weergegeven. Tabel 4.1 Meetapparatuur en meetlocaties op 19 maart 2013 Woning Meetlocatie Meetsysteem Opnemer (Geofoon) Bevestigingswijze Fabrikant Begijnenstraat 4 Hoek voorgevel VIB517 TDA 653 Beugel op gevel Profound Begijnenstraat 4 Woonkamer VIB1011 TDA 490 Bevestigingsplaat Profound voorjwnj^ Begijnenstraat 4 Slaapkamer VIB1011 TDA 490 Bevestigingsplaat Profound naast bed 6M0 Trillingsonderzoek Begijnenstraat 4 Winssen

7 XC Ta uw Kenmerk N HDI-pws-V01-NL 5 Uitgangspunten 5.1 Metingen De woning aan de Begijnenstraat 4 ligt op 0,95 m van de wegrand en 2,73 m van de weg-as. De woning is gefundeerd op staal en is 15 meter breed en 7 meter diep. De woonkamer is 3 meter breed en 7 meter diep. Dit geldt ook voor de slaapkamer inclusief kastruimte. De vloer in de woonkamer bestond uit plavuizen en de vloer van de slaapkamer op de verdieping was een houten vloer met vloerbedekking. De vrachtwagen was een buikwagen met een ledig gewicht van 36 ton. Bij een maximale belading is het gewicht 60 ton. De beladen buikwagen woog tijdens de metingen 49 ton. Dit is ongeveer halfvol (54 Vo beladen). De snelheden van de buikwagen bedroegen 30 km/uur, 50 km/uur en 60 km/uur (maximaal toegestane rijsnelheid). 5.2 Toekomstige situatie In de toekomstige situatie is sprake van één vrachtwagen per etmaal (twee vrachtwagenpassages) en bij het volledig benutten van het bouwvlak is sprake van drie vrachtwagens (zes vrachtwagenpassages). De vrachtwagens zullen in de toekomstige situatie zowel voor als na 7.00 uur rijden. Dit betekent dat de vrachtwagens zowel in de dag-, avond- en nachtperiode langs de woning zullen rijden. 6 Resultaten In tabel 6.1 zijn de resultaten van de metingen op de gevel en in de woning opgenomen. Een uitgebreider overzicht van de resultaten is opgenomen in bijlage 1. In tabel 6.2 is een prognose opgenomen voor een volle lading van 60 ton. Hierbij wordt er van uitgegaan dat door toename in kinetische energie de trillingsenergie zal toenemen met de wortel van de massa (literatuurgegevens). Trillingsonderzoek Begijnenstraat 4 Winssen 7\10

8 Kenmerk N HDI-PWS-V01-NL Tabel 6.1 Resultaten metingen Passagesnelheid Vtop gevel (mm/s) Veff.max Veff.max woonkamer (dimensieloos) slaapkamer (dimensieloos) 36 ton 49 ton 36 ton 49 ton 36 ton 49 ton 30 km/uur Hz 0,2 0,4 0,4 50 km/uur Hz Hz 0,3 0,4 0,7 60 km/uur Hz Hz 0,4 0,4 0,9 Tabel 6.2 Prognose 60 ton (volle lading) Passagesnelheid Vtop gevel (mm/s) Veff.max Veff.max woonkamer (dimensieloos) slaapkamer (dimensieloos) 60 ton 60 ton 60 ton 30 km/uur Hz 0,4 0,4 50 km/uur 0,4 0,8 60 km/uur Hz 0,4 1,0 6.1 SBR-A: schade aan gebouwen Uit tabel 6.1 blijkt dat de grenswaarde voor schade aan gebouwen (minimaal 2,08 mm/s in het relevante frequentiebereik) in geen van de gevallen overschreden is. De maximale trillingssterkte bedraagt 1,24 mm/s bij een dominante frequentie van 12 Hz. Volgens de SBR-richtlijn A is daarmee de kans op schade bij de woning verwaarloosbaar klein. 6.2 SBR-B: hinder voor personen Uit de tabel 6.1 blijkt dat in de dag-, avond- en nachtperiode niet voldaan wordt aan de streefwaarde Vmax^l ^1=0,2). Bij 60 km/uur wordt niet voldaan aan de streefwaarde Vmax^2 in de dag- en avondperiode (A20.8). Bij 30, 50 en 60 km/uur wordt niet voldaan wordt aan de streefwaarde Vmax^2 nachtperiode ^2=0,4). Dit betekent dat in de nachtperiode geen passages mogelijk zijn en in de dag- en avondperiode de snelheid moet worden teruggebracht naar 50 of 30 km/uur afhankelijk van het aantal vrachtwagenpassages. 8\10 Trillingsonderzoek Begijnenstraat 4 Winssen

9 OX Tauw Kenmerk N HDI-pws-V01 -NL Volgens de SBR-richtlijn is de trillingssterkte bij de woning te kwalificeren als: «60 km/uur - hinder (0,8-3,2) «50 km/uur - matige hinder (0,2-0,8) «30 km/uur - matige hinder (0,2-0,8) In tabel 6.3 is het maximaal aantal vrachtwagenpassages opgenomen waarbij in de dag- en avondperiode nog voldaan kan worden aan de streefwaarde Vpe^A3. Het aantal vrachtwagenpassages als gevolg van de familie Hendriks zal in eerste instantie 2 vrachtwagenpassages zijn en bij volledig benutting van het bouwvlak 6 vrachtwagenpassages. Bij 50 km/uur zal het toegestane aantal vrachtwagenpassages snel bereikt worden omdat er ook overig zwaar transport op de openbare weg langs de woning rijdt. Wij adviseren daarom om de snelheid te verlagen naar 30 km/uur enerzijds vanwege het aantal vrachtwagenpassages en anderzijds vanwege de meetnauwkeurigheid en variatie in voertuigtypen. Tabel 6.3 Aantal vrachtwagenpassages waarbij voldaan wordt aan streefwaarde A3 (Vper«),1) Vper.meet Aantal vrachtwagenpassages Aantal vrachtwagenpassages dagperiode avondperiode 0,4 bij 30 km/uur ,8 bjĺ50 km/uur Controlemetingen Tijdens de trillingsmetingen zijn alleen passages van een lege en halfvolle buikwagen gemeten en voor een volle buikwagen is de trillingssterkte geprognosticeerd. Naast de buikwagen rijdt er ook overig zwaar transport van derden langs de woning. Hiervan zijn de trillingssterktes niet bekend omdat tijdens de metingen geen transportbewegingen van derden hebben plaatsgevonden. Wij adviseren daarom om na realisatie een controlemeting gedurende langere tijd uit te voeren en opnieuw te toetsen aan de SBR-richtlijn B. 7 Conclusie 7.1 SBR-richtlijn A: schade aan gebouwen De kans op schade bij de woning aan de Begijnenstraat 4 is bij toetsing aan de SBR-richtlijn A verwaarloosbaar klein. Gezien de hoogte van de gemeten trillingsniveaus in relatie tot de grenswaarde kan met voldoende zekerheid gesteld worden dat ook bij de andere woningen langs de ontsluitingsroute de kans op schade verwaarloosbaar klein is. Trillingsonderzoek Begijnenstraat 4 Winssen 9\10

10 Kenmerk N HDI-PWS-V01-NL 7.2 SBR-richtlijn B: hinder voor personen Bij de woning aan de Begijnenstraat 4 kan bij de huidige maximaal toelaatbare snelheid (60 km/uur) niet voldaan worden aan de streefwaarden voor hinder. Dit zal naar verwachting ook in de huidige situatie al het geval zijn. Bij 30 en 50 km/uur kan alleen voldaan worden in de dagen avondperiode bij een beperkt aantal vrachtwagenpassages. Vanwege het feit dat er ook overig zwaar transport langs de woning rijdt adviseren wij om de maximaal toegestane snelheid te verlagen naar 30 km/uur en het instellen van een inrijverbod voor middelzwaar- en zwaar verkeer in de nachtperiode ( uur). In tabel 7.1 zijn de bevindingen samengevat. Tabel 7.1 Samenvatting van de resultaten: wordt wel of niet voldaan een de richtwaarden Dag en Avond Nacht A1 A2 A3 A1 A2 A3 60 km/uur Nee Nee Ja Nee Nee 50 km/uur Nee Ja Beperkt aantal vrachtwagen Nee Nee passages 30 km/uur Nee Ja Beperkt Nee Nee - aantal vrachtwagen passages - niet getoetst vanwege de overschrijding van de streefwaarde voor A3 Toelichting bij de tabel: trillingsniveaus zijn in ieder geval toelaatbaar als voldaan wordt aan de streefwaarde voor A1. Zijn de trillingsniveaus hoger dan de streefwaarde voor Al maar lager dan de streefwaarde voor A2 dan moet getoetst worden aan de streefwaarde voor A3 10M0 Trillingsonderzoek Begijnenstraat 4 Winssen

11 (B""-CM"c-CMCOCOCMCM -*í CM n ( N O J r N ^ ( N O - «Í ^ ^ N N «K J l ( ^ «ic o" o* o" o o" O O O O O o o o" o" o" o" o" o" o" o" o" o" o" o" o o" m T-T- T-ioinifiTfcocM o" o" o" o" o" ö o o o" O o co CO 88Ŝ O O O co co co 8 O O o co O co ó» ö ċo -^r eb CM CM CM CM ŕ-^ CM ài CM O csi co' co co co FĴ CM CM ö ö öoö ö ö O O ö *- CM CM CO CM T- T- o" o" o" o" o" o" gcocococococococococococococococococococococococococo F O O O O O O O O o o o o o o o o o o o o o o o o o o ţ CM CM CM CM CM CM CMCMCMCMCMCMCMCM CM CM CMCMCMCMCMCMCMCMCMCN cö cö cö co cöcocöcöcöcöcöcöcöcö cö co cöcöcöcöcöcöcöcöcöcö JScńo)ci»C)ci»CDci)ci)cÂcnc^oicÂo)cÃõcÄcÅci)OicJ)cÀcÄc ei» O) 'COCM^OCOCOCOT-lOT-^T-N-COCMCOCNICM'^'lfïCNICM'^'inCMCM C M C O * - O C O C O C O C M T - C O T - T - C O CM^t-r-CMTfOCMCM^t-r-CMCO c co co -«r co CM - JSi co m m co oo ' N O O O O O O O O O O O Ö O O Eľ-oomO)00oincor~«coeocoooomor-T-o)CMm^»-N-CM S*-T-r-^CMCOCMCMCMCMCMCMCMr-COCNCOCOCOCNCOCOCOCO*-CM ^ o o" o" o' o" o" o" o" o" o" o" o" o" o" o" o" o" o" o" o" o" o" o" o" o" o" ì ^T-»-i-(Mt-^T-WT-«-^i-»-(vii-MM«Mnnnnoi-r' X o o" o" o" o" ct o* o" o" o o" o" o" o" ö o" o~ o" o" o" o" o" ö o" o" o" moompootniooqqoomm uo H oomommmm T-oiOf^tn(DNOĪòr-roönra(ncdà^!7UlÖ!ű^ihòihN M l T - C N C M C M C M C M C M C O C O C O C N C M O T - T - T - C M C O C O ' í i ň O O T - T - T - 4) gcocococococococococococo co co eocococococococococococo F o p o o o o p o o o o o o o o o o o o o o o o o p o ţcmcşicmcņcmcmc\icmcnc\lc\ C\l CM CM CM CM CM CM CMCMCMCMCMCMCMCM ĵì cö co co co cö co co co cö co co cö cö cö cöcöcöcöcöcöcöcöcöcöcöcö J? O ) O ) O ) O ) CO A CO 0 O Jo0 ) o0 ) oc noc aoo I oct) oen ocí) oo) ocĥ oo) o CT1 ool o Oì o Ç7) o CTJ o oi o cĥ o o CB E E E E E E E E E Ē E E E E E E E E E E E E E E E E cccccccc:cccc:c:crc:ccc:c:ca.a.a.auq.au ! fļ ŗ^. r*- r- r- r- r*- r-~ r-- r^r^h*r^r^r^i^r^t^r^r^^f^r'--r,^ř s -r--n. flü "ā5 "ā3 "āī "S5 "āï "ŭ5 ~ŭï "H5 "53 "*ū "ā5 ç o o o o o o o o o o o o o o o m o o o o o o o o o o W r o c o r o c o m i o m m c û i û c o i D r o r o i n x í 10 co c o c o i o t n c o c o c o c o J ~"ō"ōōõļ5ļ5ōpõpõpo è îê SÉ!Ĉĉfc'Ē*E*Efcèèîè c Ä\s Jö ^ JS Jì w w - w w w ^ ' w ' î B - ĉ - ĉ - w w ' ĉ ' ^ ñ C C C e e e e e C C C c f c ľ C C C e e e ececľccc: 0) (O to CO (O CO (O CO CO CO CO CO CO O) O) 0 ) ) ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 0 ) ( D C O C O C O C O C O C O C O C O C O C O C O CO rr Tj- rt Tf Tt Tf ö) c I P "S "5 "S "H "g "H "2 *S "E "2 "E "2 "S "S "5 tc c N c R c N c Fî C N Ĉ R R R C R C C C C C Ĉ ë C e R o T~ CM co '«t LO co oo o) o T- CSĮ co tn co T- CM CO W(DNC0Cn^T-T-T-T-T-T-r-r-T-rj(\ tnojnrn(n

Trillingsonderzoek conform SBR A ter plaatse van een woning gelegen aan de Postbaan 7 te Putte

Trillingsonderzoek conform SBR A ter plaatse van een woning gelegen aan de Postbaan 7 te Putte Trillingsonderzoek conform SBR A ter plaatse van een woning gelegen aan de Postbaan 7 te Putte Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Woensdrecht Postbus 24 4630 AA HOOGERHEIDE mevrouw V. Termolle Greten

Nadere informatie

Woningen Thorbeckerstraat - Weth. Mooringstraat Zaltbommel Trillingsonderzoek SBR A en B

Woningen Thorbeckerstraat - Weth. Mooringstraat Zaltbommel Trillingsonderzoek SBR A en B Amerikalaan 14 6199 AE MAASTRICHT - AIRPORT Postbus 480 6200 AL MAASTRICHT T +31 (0)43-3467878 F +31 (0)43-3476347 E maastricht.ch@dpa.nl www.chri.nl K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Woningen

Nadere informatie

Monitoringsplan Project Herinrichting Haven te Steenbergen

Monitoringsplan Project Herinrichting Haven te Steenbergen Monitoringsplan Project Herinrichting Haven te Steenbergen BEM1505758 gemeente Steenbergen Behoort bij beschikking d.d. nr.(s) 07-12-2015 ZK15001044 Medewerker Publiekszaken/vergunningen Opgesteld door:

Nadere informatie

TPG locatie Nijmegen; verkennend trillingsonderzoek. Datum 19 november 2010 Referentie 20080985-07

TPG locatie Nijmegen; verkennend trillingsonderzoek. Datum 19 november 2010 Referentie 20080985-07 TPG locatie Nijmegen; verkennend trillingsonderzoek Datum 19 november 2010 Referentie 20080985-07 Referentie 20080985-07 Rapporttitel TPG locatie Nijmegen; verkennend trillingsonderzoek Datum 19 november

Nadere informatie

L. www.av-consulting.n1

L. www.av-consulting.n1 ALV NGENIEURSBUREAU rkvk Gouda 29037057 r Lid INCE NAG ABAV Ti-Kviv L. www.av-consulting.n1 NL - 8033.00.591.13.01 RAPPORT AV.101 7 11 juni 2012 Trillingsonderzoek Dorpstraat 21A en Tilburgseweg 20 te

Nadere informatie

Campie BV, Haagweg 7-11 Breda

Campie BV, Haagweg 7-11 Breda Rapportage trillingsmetingen, conform SBR A en KOMO-beoordelingsrichtlijn 5023, KOMO procescertificaat Het proces van het meten van trillingen (2012). Campie BV, Haagweg 7-11 Breda Meldingsnummer certificering:

Nadere informatie

MONITORINGSPLAN Waagblok Leiden

MONITORINGSPLAN Waagblok Leiden MONITORINGSPLAN Waagblok Leiden Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden BV. 121374-511107 Monitoring bestaande bebouwing ten behoeve van het project Waagblok Leiden. Groningen,

Nadere informatie

Quattro. Trillingsmetingsrapport. Project Zeeweringen, Boulevard Vlissingen. Uitgevoerd door: Quattro Expertise BV Postbus HB Oosterhout

Quattro. Trillingsmetingsrapport. Project Zeeweringen, Boulevard Vlissingen. Uitgevoerd door: Quattro Expertise BV Postbus HB Oosterhout Trillingsmetingsrapport Project Zeeweringen, Boulevard Vlissingen Uitgevoerd door: Quattro Expertise BV Postbus 6053 4900 HB Oosterhout Dossiernummer: 9.1454 Behandeld door: de heer ing. P.J.A. Bun Opgesteld

Nadere informatie

MEETRAPPORT. Meting trillingen vanwege railverkeer bij woningbouwlocatie Knopenfabriek aan de Wallerstraat te Nijkerk

MEETRAPPORT. Meting trillingen vanwege railverkeer bij woningbouwlocatie Knopenfabriek aan de Wallerstraat te Nijkerk M+P - raadgevende ingenieurs Müller-BBM groep geluid trillingen lucht bouwfysica Visserstraat 50, Aalsmeer Postbus 344 1430 AH Aalsmeer T 0297-320 651 F 0297-325 494 Aalsmeer@mp.nl www.mp.nl MEETRAPPORT

Nadere informatie

Trillingspredictie als gevolg van wegverkeer nabij Godelindeweg 14a te Naarden

Trillingspredictie als gevolg van wegverkeer nabij Godelindeweg 14a te Naarden Trillingspredictie als gevolg van wegverkeer nabij Godelindeweg 14a te Naarden Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 2 februari 2016 GM-0177713 Verantwoording Titel : Trillingspredictie als gevolg

Nadere informatie

TRILLINGSMETINGEN WIJNSTRAAT TE DORDRECHT

TRILLINGSMETINGEN WIJNSTRAAT TE DORDRECHT Fugro GeoServices B.V. Geotechniek RAPPORT betreffende TRILLINGSMETINGEN WIJNSTRAAT TE DORDRECHT Opdrachtnummer: 18-57-1 Opdrachtgever : Gemeente Dordrecht Sector Stadsontwikkeling Postbus 8 33 AA Dordrecht

Nadere informatie

Zuidradiaal Z80. Trillingsonderzoek (stap 3) Detailanalyse. 4 juni 2014- Versie 1.0

Zuidradiaal Z80. Trillingsonderzoek (stap 3) Detailanalyse. 4 juni 2014- Versie 1.0 Zuidradiaal Z80 Trillingsonderzoek (stap 3) Detailanalyse 4 juni 2014- Versie 1.0 Autorisatieblad Zuidradiaal280 Trillingsonderzoek (stap 3) Opgesteld door Controle door Vrijgave door Naam Wybo Gardien

Nadere informatie

Trillingsmetingen woning Schimmerweg 5 te Emmen

Trillingsmetingen woning Schimmerweg 5 te Emmen Trillingsmetingen woning Schimmerweg 5 te Emmen Trillingsmetingen woning Schimmerweg 5 te Emmen Opdrachtgever Uitgevoerd door Behandeld door Gemeente Emmen Postbus 30 001 7800 RA Emmen contactpersoon dhr.

Nadere informatie

Heiwerkzaamheden Haringbuysgebied. Gemeente Bloemendaal

Heiwerkzaamheden Haringbuysgebied. Gemeente Bloemendaal Rapportage trillingsmetingen, conform SBR A en KOMObeoordelingsrichtlijn 5023, KOMO procescertificaat Het proces van het meten van trillingen (2012). Heiwerkzaamheden Haringbuysgebied te Bloemendaal Opgesteld

Nadere informatie

Veld 15 - Schuytgraaf, Arnhem. Haalbaarheidsonderzoek aspect trillingen nieuw te realiseren woontoren op veld 15

Veld 15 - Schuytgraaf, Arnhem. Haalbaarheidsonderzoek aspect trillingen nieuw te realiseren woontoren op veld 15 Haalbaarheidsonderzoek aspect trillingen nieuw te realiseren woontoren op veld 15 Status definitief Versie 001 Rapport B.2017.0941.00.R001 Datum 22 augustus 2017 Colofon Opdrachtgever Contactpersoon Gemeente

Nadere informatie

Trillingsonderzoek railverkeer nieuwbouw Polderweg 1 Prognose trillingssterkte SBR Richtlijn B. Datum 21 februari 2017 Referentie

Trillingsonderzoek railverkeer nieuwbouw Polderweg 1 Prognose trillingssterkte SBR Richtlijn B. Datum 21 februari 2017 Referentie Amerikalaan 4 699 AE MAASTRICHT - AIRPOR Postbus 48 62 AL MAASTRICHT T +3 ()43-3467878 F +3 ()43-3476347 E maastricht.ch@dpa.nl www.dpa.nl/cauberg-huygen K.v.K 58792562 IBAN NL7 RABO 2 75584 Trillingsonderzoek

Nadere informatie

Trillingsanalyse met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden aan de A4 Steenbergen ter plaatse van de Stoofdijk 35 te Steenbergen

Trillingsanalyse met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden aan de A4 Steenbergen ter plaatse van de Stoofdijk 35 te Steenbergen Trillingsanalyse met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden aan de A4 Steenbergen ter plaatse van de Stoofdijk 35 te Steenbergen Project : A4 Steenbergen Opdrachtgever : Combinatie A4 Steenbergen

Nadere informatie

Intakking goederenspoor Schiedam

Intakking goederenspoor Schiedam Intakking goederenspoor Schiedam Trillingsonderzoek t.b.v. omgevingsvergunning D79-PBO-KA-1400129 7 november 2014- Versie 0.1 Samenvatting Ten behoeve van de ombouw van de Hoekse Lijn van hoofdspoor naar

Nadere informatie

Lange Nieuwstraat 101 B Utrecht

Lange Nieuwstraat 101 B Utrecht Rapportage trillingsmetingen, conform SBR A / SBR B en KOMO-beoordelingsrichtlijn 5023, Het proces van het meten van trillingen (2012). Lange Nieuwstraat 101 B Utrecht Opgesteld door: Fides Expertise B.V.

Nadere informatie

Programmabureau De Mars. Trillingsonderzoek gebiedsontwikkeling. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233.

Programmabureau De Mars. Trillingsonderzoek gebiedsontwikkeling. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. Programmabureau De Mars Trillingsonderzoek gebiedsontwikkeling Noorderhaven van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING

Nadere informatie

Bijlage 1 Meten van trillingen

Bijlage 1 Meten van trillingen Bijlage 1 Meten van trillingen Categorie bouwwerken Categorie 1 in goede staat verkerende onderdelen van de draagconstructie, indien deze bestaan uit gewapend beton, staal of hout; onderdelen van een bouwwerk

Nadere informatie

Trillingenonderzoek woningen Noord Zuidweg te Boven-Leeuwen. Trillingonderzoek DEFINITIEF

Trillingenonderzoek woningen Noord Zuidweg te Boven-Leeuwen. Trillingonderzoek DEFINITIEF Trillingenonderzoek woningen Noord Zuidweg te Boven-Leeuwen Trillingonderzoek DEFINITIEF Opdrachtgever Gemeente Druten Contactpersoon mevrouw S. Bindels Kenmerk R058741aa.00001.hve Versie 03_001 Datum

Nadere informatie

Bijlage 7. Trillingenonderzoek

Bijlage 7. Trillingenonderzoek Bijlage 7 Trillingenonderzoek Rondweg Milsbeek Onderzoek trillingen - wegverkeer Opdrachtgever Gemeente Gennep Contactpersoon de heer F. Geurts Kenmerk R085670ae.00004.rvw Versie 04_001 Datum 20 februari

Nadere informatie

Onderzoek busstation Hart van Zuid te Rotterdam Bevindingen trilling predictie van busverkeer

Onderzoek busstation Hart van Zuid te Rotterdam Bevindingen trilling predictie van busverkeer Onderzoek busstation Hart van Zuid te Rotterdam Bevindingen trilling predictie van busverkeer Opdrachtgever Ballast Nedam Kenmerk R058853aa.00001.jke Versie 03_001 Datum 15 juli 2015 Auteur J. (Jan) Keijzer

Nadere informatie

Trillingsgevoeligheid Middelland

Trillingsgevoeligheid Middelland Trillingsgevoeligheid Middelland n.a.v. Verbod vrachtverkeer 's-gravendijkwal Van Rodriaan Spruit F. M. Freyre Datum 5 maart 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Analyse Geografisch Informatie Systeem (GIS)

Nadere informatie

HOV Velsen. Trillingsmeting spoorhuisjes Groeneweg en Driehuizerkerkweg. fase 3 onderzoek. 23 januari 2013- Versie 2.0

HOV Velsen. Trillingsmeting spoorhuisjes Groeneweg en Driehuizerkerkweg. fase 3 onderzoek. 23 januari 2013- Versie 2.0 HOV Velsen Trillingsmeting spoorhuisjes Groeneweg en Driehuizerkerkweg fase 3 onderzoek 23 januari 2013- Versie 2.0 Inhoudsopgave 1.1 Aanleiding 3 1.2 Opzet trillingsonderzoek 3 2 Beschrijving trillingsmetingen

Nadere informatie

Handelingskader handhaving bouwoverlast

Handelingskader handhaving bouwoverlast Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.nl Handhaving Bebouwde Omgeving Handelingskader handhaving bouwoverlast Collegebesluit 2008/13599 Datum collegebesluit 19 augustus 2008

Nadere informatie

Wiskunde project Trillingen

Wiskunde project Trillingen Wiskunde project Trillingen 1/21 Auteur Movares Nederland B.V. Dr. Herke G. Stuit Kenmerk BO-HS-070004691 - Versie 1.0 Utrecht, 2 februari 2007 vrijgegeven 2/21 Inleiding In Nederland wordt de beschikbare

Nadere informatie

Reconstructie Bernhardstraat en aanleg verlengde Vosdonkseweg te Rucphen; hinderbeschouwing 4 woningen

Reconstructie Bernhardstraat en aanleg verlengde Vosdonkseweg te Rucphen; hinderbeschouwing 4 woningen TRILLINGS RAPPORT AV.1180 2 december 2013 Reconstructie Bernhardstraat en aanleg verlengde Vosdonkseweg te Rucphen; hinderbeschouwing 4 woningen OPDRACHTGEVER: Rho Adviseurs Delftseplein 27b 3013 AA Rotterdam

Nadere informatie

Rapport I R002 Avenue2 - Bouwlawaai voortschrijdend werk A2 Maastricht. Kwaliteitsscan voor trillingen, stofhinder en luchtkwaliteit

Rapport I R002 Avenue2 - Bouwlawaai voortschrijdend werk A2 Maastricht. Kwaliteitsscan voor trillingen, stofhinder en luchtkwaliteit Rapport I.2012.0272.00.R002 Avenue2 - Bouwlawaai voortschrijdend werk A2 Maastricht Kwaliteitsscan voor trillingen, stofhinder en luchtkwaliteit Status: DEFINITIEF Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat

Nadere informatie

Trillingen in woningen. normeringen grenzen en ambities

Trillingen in woningen. normeringen grenzen en ambities 1/9 Trillingen in woningen Hans Huizer Peutz bv, vestiging Zoetermeer (079 3470347) h.huizer@zoetermeer.peutz.nl Inleiding Trillingen in woningen kunnen tot hinder leiden. Enerzijds gaat het dan om trillingen

Nadere informatie

(O)TB Sporen door Utrecht

(O)TB Sporen door Utrecht (O)TB Sporen door Utrecht Trillingen tijdens aanleg en exploitatie VleuGel, deeltraject Amsterdam Rijnkanaal Utrecht centraal (AAA) en Utrecht centraal Lunetten Houten (ABU/ACL) Opdrachtgever ProRail Saskia

Nadere informatie

30-6-2009. Inleiding. Te behandelen punten. Locatie. Predictie en Monitoring van trillingen. Bouw van een Onderzeedienstkade

30-6-2009. Inleiding. Te behandelen punten. Locatie. Predictie en Monitoring van trillingen. Bouw van een Onderzeedienstkade Predictie en Monitoring van trillingen Bouw van een Onderzeedienstkade in Den Helder Bouw van een Onderzeedienstkade Het beperken van de risico s door: > Predictie > Maatregelen > Trillingbewaking Validatie

Nadere informatie

Geluids- en trillingsreducerende maatregelen aan Souterrain Tramtunnel Den Haag optimaal afgestemd op de situatie

Geluids- en trillingsreducerende maatregelen aan Souterrain Tramtunnel Den Haag optimaal afgestemd op de situatie Geluids- en trillingsreducerende maatregelen aan Souterrain Tramtunnel Den Haag optimaal afgestemd op de situatie Geluids en trillingshinder in woon- en kantoorgebouwen gelegen nabij verkeerstunnels kan

Nadere informatie

Derde spoor Harderwijk

Derde spoor Harderwijk Derde spoor Harderwijk Trillingsonderzoek in woningen D79-PBO-KA-1300873 27 september 2013- Versie 0.4 Samenvatting De gelijkvloerse kruising in Harderwijk van het spoor en de Stationslaan wordt de komende

Nadere informatie

SBR-trillingsmetingen

SBR-trillingsmetingen Organisatie SBR-trillingsmetingen schade- en claimpreventie. Frans van Weele IFCO Funderingsexpertise BV IFCO Funderingscontrole BV De Meetdienst BV Profound BV IFCON 33 personen IFCO Funderingsexpertise

Nadere informatie

Expertise- Taxaties- Advisering

Expertise- Taxaties- Advisering Pagina 1 van 5 2. AANLEIDING De gaswinning in Groningen heeft de Nederlandse staat en de Nederlandse samenleving veel gebracht. De omvang van de gasopbrengsten is groot. Het aardgas is één van de pijlers

Nadere informatie

Trillingsmeting HSL-zuid bij Thalys passages en V250 test passages in 3 woningen in Breda Zuid-Oost

Trillingsmeting HSL-zuid bij Thalys passages en V250 test passages in 3 woningen in Breda Zuid-Oost Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Bouw Van Mourik Broekmanweg 6 Postbus 49 2600 AA Delft TNO-rapport TNO-034-DTM-2010-04910

Nadere informatie

Bouwtrillingen. Projectnaam: Bedrijf: Contactpersoon: Telefoonnummer: Datum: www.geobrain.nl

Bouwtrillingen. Projectnaam: Bedrijf: Contactpersoon: Telefoonnummer: Datum: www.geobrain.nl Bouwtrillingen Projectnaam: Bedrijf: Contactpersoon: Telefoonnummer: Datum: Minimaal benodigde basisgegevens om alle vragen te beantwoorden: > Sondering met wrijvingsgetal > Basisgegevens hei/trilblok,

Nadere informatie

PROJECT: BOUWPLAN DE VERLEIJDING TUSSEN DE TOUSSAINTKADE EN DE LUCEBERTSTRAAT TE LEIDEN.

PROJECT: BOUWPLAN DE VERLEIJDING TUSSEN DE TOUSSAINTKADE EN DE LUCEBERTSTRAAT TE LEIDEN. IFCO Funderingsexpertise BV Limaweg 17 2743 CB Waddinxveen Tel: (0182) 646 646 Fax: (0182) 646 654 E-mail: mail@ifco.nl Web: www.ifco.nl PROJECT: BOUWPLAN DE VERLEIJDING TUSSEN DE TOUSSAINTKADE EN DE LUCEBERTSTRAAT

Nadere informatie

Innovatiemiddag. Luchtvering is beter 22 september 2016

Innovatiemiddag. Luchtvering is beter 22 september 2016 Innovatiemiddag Luchtvering is beter 22 september 2016 Bouwplan de Zuidhoek Herinrichting voormalige camping Zuideinde naar plan Zuidhoek Extra vrachttransporten ( 25.000 m 3 ) over het Zuideinde Woningen

Nadere informatie

Advies wegverharding Het onderzoek en advies is uitgevoerd door het Wegenbouwlab te Heerhugowaard.

Advies wegverharding Het onderzoek en advies is uitgevoerd door het Wegenbouwlab te Heerhugowaard. Inleiding Voor het maken van het herinrichtingsplan Hamersveldsewegnoord is een drietal technische onderzoeken uitgevoerd: Advies wegverharding Akoestisch onderzoek Trillingsonderzoek noordelijke deel

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52 Rapport V.2010.0966.03.R001 MER/OTB Aanleg 3 e spoor traject Zevenaar Duitse grens Onderzoek trillingen fase A Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl

Nadere informatie

Rapport gemeentelijke ombudsman

Rapport gemeentelijke ombudsman Rapport gemeentelijke ombudsman inzake de klacht van de heer en mevrouw H. over de voormalige deelgemeente Kralingen-Crooswijk na opheffing van de deelgemeente over de gemeente Rotterdam cluster Stadsontwikkeling

Nadere informatie

Cumulatie-effecten HOV en treinverkeer

Cumulatie-effecten HOV en treinverkeer Cumulatie-effecten HOV en treinverkeer Onderzoek bij Pelikaanstraat Opdrachtgever ProRail B.V. Ondertekenaar Movares Nederland B.V. Boon, PM Kenmerk D79-PBO-KA-1200119 - Versie 1.0 Utrecht, 19 juli 2012

Nadere informatie

Datum: 20 maart 2017 Ons kenmerk: AK16220 Fietsenstalling KJ-plein Betreft: Trillingsdata week 11, periode 13 t/m 17 maart 2017

Datum: 20 maart 2017 Ons kenmerk: AK16220 Fietsenstalling KJ-plein Betreft: Trillingsdata week 11, periode 13 t/m 17 maart 2017 Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg Postbus 1, 75 AC Holten NOTITIE Datum: maart 17 Ons kenmerk: 1557.AK1 Project: Fietsenstalling KJ-plein Betreft: Trillingsdata

Nadere informatie

Trillingsmetingen 3 woningen HSL-zuid traject Amsterdam - Rotterdam

Trillingsmetingen 3 woningen HSL-zuid traject Amsterdam - Rotterdam TNO-rapport TNO 2013 R10259 Eindrapport Trillingsmetingen 3 woningen HSL-zuid traject Amsterdam - Rotterdam Van Mourik Broekmanweg 6 2628 XE Delft Postbus 49 2600 AA Delft www.tno.nl T +31 88 866 30 00

Nadere informatie

Trillingsonderzoek Utrecht Centraal - Leidsche Rijn

Trillingsonderzoek Utrecht Centraal - Leidsche Rijn Trillingsonderzoek Utrecht Centraal - Leidsche Rijn Meetresultaten en predicties in gebouwen 8 december 2014 - Versie 1.0 Samenvatting In het kader van het project Utrecht Centraal Leidsche Rijn legt ProRail

Nadere informatie

Trillingen rond nieuwbouw langs spoor in Nijmegen Noord. Nijmegen Lent Trillingsonderzoek. Versie 2 M R001 Datum 5 april 2017

Trillingen rond nieuwbouw langs spoor in Nijmegen Noord. Nijmegen Lent Trillingsonderzoek. Versie 2 M R001 Datum 5 april 2017 Nijmegen Lent Trillingsonderzoek Status definitief Versie 2 Rapport M.2016.1475.00.R001 Datum 5 april 2017 Colofon Opdrachtgever Contactpersoon Projectmanagement en Ruimtelijke Kwaliteit Postbus 9105 6500

Nadere informatie

Trillingsgevolgen bij verplaatsing puinbreker

Trillingsgevolgen bij verplaatsing puinbreker KOAC NPC Schumanpark 43 7336 AS Apeldoorn Tel. +31 88 KOACNPC Tel. +31 88 562 26 72 Fax +31 88 562 25 11 info@koac-npc.com www.koac-npc.com e120362401 Trillingsgevolgen bij verplaatsing puinbreker KOAC

Nadere informatie

Datum: 28 maart 2017 Ons kenmerk: AK16285 Fietsenstalling KJ-plein Betreft: Trillingsdata week 12, periode 20 t/m 24 maart 2017

Datum: 28 maart 2017 Ons kenmerk: AK16285 Fietsenstalling KJ-plein Betreft: Trillingsdata week 12, periode 20 t/m 24 maart 2017 Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg Postbus 1, 75 AC Holten NOTITIE T: (5) 3 F: (5) 3 E: info@alcedo.nl I: www.alcedo.nl KvK BTW NL 9.3.9.B1 Datum: maart

Nadere informatie

UITHOORNLIJN Trillingsonderzoek. UITHOORNLIJN Trillingsonderzoek 9 JUNI JUNI 2017

UITHOORNLIJN Trillingsonderzoek. UITHOORNLIJN Trillingsonderzoek 9 JUNI JUNI 2017 Trillingsonderzoek UITHOORNLIJN Trillingsonderzoek 9 JUNI 2017 9 JUNI 2017 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 4 1.1 Referenties 4 1.2 Leeswijzer 4 2 BEOORDELINGSKADER 5 2.1 Inleiding 5 2.2 Aanpak hinderbeoordeling

Nadere informatie

BELEIDSREGEL GELUIDSBELASTING EN OPTREDENDE TRILLINGEN DOOR HEI-, BOUW- EN SLOOPWERKZAAMHEDEN GEMEENTE PURMEREND 2014

BELEIDSREGEL GELUIDSBELASTING EN OPTREDENDE TRILLINGEN DOOR HEI-, BOUW- EN SLOOPWERKZAAMHEDEN GEMEENTE PURMEREND 2014 BELEIDSREGEL GELUIDSBELASTING EN OPTREDENDE TRILLINGEN DOOR HEI-, BOUW- EN SLOOPWERKZAAMHEDEN GEMEENTE PURMEREND 2014 (kenmerk 1132671) Het College van Purmerend; Besluit vast te stellen de: Beleidsregel

Nadere informatie

Uitbreiding smederij Harderwijk

Uitbreiding smederij Harderwijk Uitbreiding smederij Harderwijk Trillingsonderzoek t.b.v. bestemmingsplan D79-PBO-KA-1500119 13 november 2015- Versie 1.0 Autorisatieblad Uitbreiding smederij Harderwijk Trillingsonderzoek t.b.v. bestemmingsplan

Nadere informatie

TRAM VLAANDEREN MAASTRICHT ACTUALISATIE PROGNOSE TRILLINGEN

TRAM VLAANDEREN MAASTRICHT ACTUALISATIE PROGNOSE TRILLINGEN TRAM VLAANDEREN MAASTRICHT ACTUALISATIE PROGNOSE TRILLINGEN GEMEENTE MAASTRICHT 27 oktober 2014 078107541:A - Definitief C05057.000014.0200 Inhoud Samenvatting... 3 1 Inleiding... 5 1.1 Doel van dit rapport...

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Nieuwe metingen. Plan van Aanpak Trillingen. Meteremo PHS Meteren Boxtel. a. Meetmethodiek en meetapparatuur

1. Inleiding. 2. Nieuwe metingen. Plan van Aanpak Trillingen. Meteremo PHS Meteren Boxtel. a. Meetmethodiek en meetapparatuur Plan van Aanpak Trillingen Meteremo PHS Meteren Boxtel Datum 23 september 2014 Bijlage(n) processchema Onderwerp Plan van Aanpak trillingen PHS Meteren Boxtel 1. Inleiding In het kader van Project Hoogfrequent

Nadere informatie

RAPPORT BETREFFENDE TRILLINGSMETINGEN VERKEER WIJNSTRAAT / PRINSENSTRAAT / GROTEKERKBUURT TE DORDRECHT. Opdrachtnummer: 1008-0057-000

RAPPORT BETREFFENDE TRILLINGSMETINGEN VERKEER WIJNSTRAAT / PRINSENSTRAAT / GROTEKERKBUURT TE DORDRECHT. Opdrachtnummer: 1008-0057-000 FUGRO INGENIEURSBUREAU B.V. Adviesafdeling Geotechniek RAPPORT BETREFFENDE TRILLINGSMETINGEN VERKEER WIJNSTRAAT / PRINSENSTRAAT / GROTEKERKBUURT TE DORDRECHT Opdrachtnummer: 18-57- Rapportnr: 18-57-.V4R3

Nadere informatie

sa p SCHOONDERBEEK E N PA RT N E R S A D V I E S B V MILIEU, GELUID, BOUW ADVIES, BRANDVEILIGHEID, RUIMTELIJKE ORDENING, BELEIDSADVIES weh Grondveen B

sa p SCHOONDERBEEK E N PA RT N E R S A D V I E S B V MILIEU, GELUID, BOUW ADVIES, BRANDVEILIGHEID, RUIMTELIJKE ORDENING, BELEIDSADVIES weh Grondveen B Grondveen BV Bouwplan Panhuis 4, Trillingsonderzoek datum: 18 maart 2011 sa p SCHOONDERBEEK E N PA RT N E R S A D V I E S B V MILIEU, GELUID, BOUW ADVIES, BRANDVEILIGHEID, RUIMTELIJKE ORDENING, BELEIDSADVIES

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING (Wabo) datum: 8 juli 2014 Provincie Gelderland nr. Z14.018056

OMGEVINGSVERGUNNING (Wabo) datum: 8 juli 2014 Provincie Gelderland nr. Z14.018056 OMGEVINGSVERGUNNING (Wabo) datum: 8 juli 2014 Provincie Gelderland nr. Z14.018056 1. ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING Onderwerp Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn voornemens de aan Nannoka Vulcanus

Nadere informatie

Omgevingsbeïnvloeding bij museum Ons Lieve Heer op Solder. Ir. J.K. Haasnoot directeur. CRUX Engineering BV

Omgevingsbeïnvloeding bij museum Ons Lieve Heer op Solder. Ir. J.K. Haasnoot directeur. CRUX Engineering BV Omgevingsbeïnvloeding bij museum Ons Lieve Heer op Solder Ir. J.K. Haasnoot directeur Engineering BV www.cruxbv.nl INTRODUCTIE 1 Engineering BV Mensen: Partners: dr. ir. ing. A.E.C. van der Stoel Dr.-Ing.

Nadere informatie

PROJECT: UITBREIDING KADEMUUR EN VOORZIENINGEN T.B.V. SCHEEPSWERF REIMERSWAAL IN DE QUARLESHAVEN TE VLISSINGEN.

PROJECT: UITBREIDING KADEMUUR EN VOORZIENINGEN T.B.V. SCHEEPSWERF REIMERSWAAL IN DE QUARLESHAVEN TE VLISSINGEN. IFCO Funderingsexpertise BV Limaweg 17 2743 CB Waddinxveen Tel: (0182) 646 646 Fax: (0182) 646 654 E-mail: mail@ifco.nl Web: www.ifco.nl PROJECT: UITBREIDING KADEMUUR EN VOORZIENINGEN T.B.V. SCHEEPSWERF

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder twee woningen aan de Gelriaweg 4 te Epe.

Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder twee woningen aan de Gelriaweg 4 te Epe. Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder twee woningen aan de Gelriaweg 4 te Epe. Rapportnummer: SRO.11.01 Datum: 22 maart 2011 Opdrachtgever: buro SRO, drs. M. Geerts Adviesbureau Weel Ing. C.M. Weel Van

Nadere informatie

3. Constructie. Datum: 24 maart Bedrijf; Bureau voor bouwpathologie, te Montfoort

3. Constructie. Datum: 24 maart Bedrijf; Bureau voor bouwpathologie, te Montfoort 3. Constructie Datum: 24 maart 2008 Bedrijf; Bureau voor bouwpathologie, te Montfoort Esther Stapper 9940175 Datum: 11 februari 2008 Inhoudsopgave 1.0. Inleiding... 3 2.0. Op welke constructiematerialen

Nadere informatie

BELEIDSREGEL GELUIDSBELASTING EN OPTREDENDE TRILLINGEN DOOR HEI-, BOUW- EN SLOOPWERKZAAMHEDEN GEMEENTE PURMEREND 2011 (kenmerk 608124)

BELEIDSREGEL GELUIDSBELASTING EN OPTREDENDE TRILLINGEN DOOR HEI-, BOUW- EN SLOOPWERKZAAMHEDEN GEMEENTE PURMEREND 2011 (kenmerk 608124) BELEIDSREGEL GELUIDSBELASTING EN OPTREDENDE TRILLINGEN DOOR HEI-, BOUW- EN SLOOPWERKZAAMHEDEN GEMEENTE PURMEREND 2011 (kenmerk 608124) Het College van Purmerend; Besluit vast te stellen de: Beleidsregel

Nadere informatie

45 db(a) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau;

45 db(a) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau; Afdeling Expertise Contact M. Groen T 088 5450 381 mgroen@odmh.nl MEMO Postbus 45 2800 AA Gouda T 088 545 00 00 www.odmh.nl Aan Helen van den Heuvel CC Lilian Fassotte, gemeente Zuidplas Van Maarten Groen

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Schoutenhof II te Hardenberg

Akoestisch onderzoek Schoutenhof II te Hardenberg Akoestisch onderzoek Schoutenhof II te Hardenberg Definitief In opdracht van: Beter Wonen Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 27 januari 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Wettelijk kader... 5 2.1 Wegverkeer...

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Burgemeester Sloblaan 15a. Gemeente Zederik

Akoestisch onderzoek Burgemeester Sloblaan 15a. Gemeente Zederik Akoestisch onderzoek Burgemeester Sloblaan 15a Gemeente Zederik Opdrachtgever: Aannemersbedrijf P. van Leeuwen Contactpersoon opdrachtgever: P. van Leeuwen Projectleider Buro SRO: M. Geerts Projectnummer

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder Tiendweg te Ameide

Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder Tiendweg te Ameide Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder Tiendweg te Ameide Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai op basis van de Wet geluidhinder voor de bouw van 19 woningen aan de Tiendweg te Ameide. 6 maart 2012 Rapporttitel:

Nadere informatie

Realisatie bruggen en damwand binnen plangebied Houthavens te Amsterdam Onderzoek geluid en trillingen

Realisatie bruggen en damwand binnen plangebied Houthavens te Amsterdam Onderzoek geluid en trillingen Hoofdweg 70 3067 GH ROTTERDAM T +31 (0)10-4257444 F +31 (0)10-4254443 E rotterdam.ch@dpa.nl www.chri.nl K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Realisatie bruggen en damwand binnen plangebied Houthavens

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk rsd.431.N001, revisie 2 3 april 2009 R. Cornelis/JBr

Referentienummer Datum Kenmerk rsd.431.N001, revisie 2 3 april 2009 R. Cornelis/JBr Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 263723.rsd.431.N001, revisie 2 3 april 2009 R. Cornelis/JBr Betreft Akoestisch onderzoek Boomkwekerij P. Versmissen te Eersel Inleiding De opdrachtgever is voornemens

Nadere informatie

Praktijk trillingisolatie nabij spoorwegen. Jan Keijzer LBP SIGHT BV jan.keijzer@lbpsight.nl

Praktijk trillingisolatie nabij spoorwegen. Jan Keijzer LBP SIGHT BV jan.keijzer@lbpsight.nl Praktijk trillingisolatie nabij spoorwegen Jan Keijzer LBP SIGHT BV jan.keijzer@lbpsight.nl Trillingen en laagfrequent geluid ten gevolge van treinverkeer Appartementencomplex De Pelikaan te Heemstede

Nadere informatie

OMGEVINGSONDERZOEK SCHADEMONITORING

OMGEVINGSONDERZOEK SCHADEMONITORING GEOTECHNIEKDAG BREDA 7 NOVEMBER 2017 OMGEVINGSONDERZOEK SCHADEMONITORING BRIAN WEHRMANN GEOTECHNISCH ADVISEUR CRUX ENGINEERING DIJKVERSTERKING KIJK DIJKVERSTERKING KIJK Doelstelling Opstellen van randvoorwaarden

Nadere informatie

llllllllllllllllllllllllllll

llllllllllllllllllllllllllll nieuwkoop Gemeenteraad Nieuwkoop Postbus 1 2460 AA TER AAR llllllllllllllllllllllllllll VERZONDEN 2 7 NOV2013 datum 26 november 2013 uw brief/kenmerk registratienummer 13.60311 ļ V l IIIIIIIUIIIIIIIIIlUI

Nadere informatie

Gemeente Groesbeek. Trillingsonderzoek Heerbaan Millingen aan de Rijn wegverkeer

Gemeente Groesbeek. Trillingsonderzoek Heerbaan Millingen aan de Rijn wegverkeer Gemeente Groesbeek Trillingsonderzoek Heerbaan Millingen aan de Rijn wegverkeer INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1. Aanleiding 1 1.2. Leeswijzer 2 2. BEOORDELINGSKADER TRILLINGEN EN GELUID 3 2.1.

Nadere informatie

TRILLINGSMETINGEN METROPASSAGE NIEUWBOUW EEKHOLT 4 TE DIEMEN

TRILLINGSMETINGEN METROPASSAGE NIEUWBOUW EEKHOLT 4 TE DIEMEN FUGRO GEOSERVICES B.V. Geo-Consultancy RAPPORT betreffende TRILLINGSMETINGEN METROPASSAGE NIEUWBOUW EEKHOLT 4 TE DIEMEN Opdrachtnummer: 5-92- Opdrachtgever : Holland Park BV T.a.v. de heer R.A.G. Deckers

Nadere informatie

Busbaan langs de Kruisvaart

Busbaan langs de Kruisvaart Busbaan langs de Kruisvaart Trillingsonderzoek Opdrachtgever Gemeente Utrecht, projectorganisatie Uithoflijn Ondertekenaar Movares Nederland B.V. W. Gardien & W.N. Oskam Kenmerk MNO-WG-12L81160013 - Versie

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Schutboom 1, Boekel

Akoestisch onderzoek Schutboom 1, Boekel Akoestisch onderzoek Schutboom 1, Boekel Opdrachtgever: Dhr. P. Bongers Contactpersoon opdrachtgever: Dhr. P. Bongers Datum: 23-07-2015 Projectleider Buro SRO: Dhr. M. Geerts Projectnummer Buro SRO 41.40.02

Nadere informatie

2. Trillingen. Datum: 25 februari 2008. Bedrijf; Bureau voor Bouwpathologie BB, te Montfoort

2. Trillingen. Datum: 25 februari 2008. Bedrijf; Bureau voor Bouwpathologie BB, te Montfoort 2. Trillingen Datum: 25 februari 2008 Bedrijf; Bureau voor Bouwpathologie BB, te Montfoort Esther Stapper 9940175 Datum: 11 februari 2008 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding...3 2.0. Wat is een trilling?... 4

Nadere informatie

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING Ons kenmerk : 10.115b1 BJZ.NU T.a.v. Wim Bekke Twentepoort Oost 61-15 7609 RG Almelo Betreft : akoestisch onderzoek 4 woningen Om de Kamp Ansen Oldenzaal, 8 december

Nadere informatie

contactpersoon /telefoon

contactpersoon  /telefoon datum vestiging uw kenmerk ons kenmerk verwerkt door 1 december 2016 Den Haag project betreft M.2013.1022.02.N002 WI JLI/BRA versie contactpersoon e-mail/telefoon Gemeente Midden-Delfland/geluidsmetingen

Nadere informatie

gelezen de Wet geluidhinder, het Besluit geluidhinder en de Algemene wet bestuursrecht;

gelezen de Wet geluidhinder, het Besluit geluidhinder en de Algemene wet bestuursrecht; Hogere waarden Wet geluidhinder Meentwal 2-192 (kadastrale gemeente JPS00, sectie D, 3294) Kenmerk:595738 Datum: 8 september 2016 ONTWERPBESLUIT Burgemeester en wethouders van Nieuwegein; Overwegende dat;

Nadere informatie

Goed nabuurschap. Thematische studiedag Geluid goed gecommuniceerd 4 april 2013

Goed nabuurschap. Thematische studiedag Geluid goed gecommuniceerd 4 april 2013 Goed nabuurschap Thematische studiedag Geluid goed gecommuniceerd 4 april 2013 Aanleiding OTB N33 2010: Bewonersinformatie OTB N33 Assen Zuidbroek U kent deze avonden wel! Lokaal buurthuis, het dorp tegenover

Nadere informatie

Aanpassing spoorbrug over de A1 bij Muiderberg

Aanpassing spoorbrug over de A1 bij Muiderberg Aanpassing spoorbrug over de A1 bij Muiderberg Effect trillingen Behorende bij het Ontwerp-Tracébesluit weguitbreiding Schiphol- Amsterdam-Almere (2014) 16 mei 2014- Versie 3.0 Aanpassing spoorbrug over

Nadere informatie

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK Reekstraat 9 te Weurt gemeente Beuningen Bijlage: Rekenblad, SRM I projectgegevens: RAO01-BEU00017-01B Rosmalen, april 2008 / juni 2011 Croonen Adviseurs b.v. ORGANISATORISCHE

Nadere informatie

VERKEERSTRILLINGSONDERZOEK ADVIES RECONSTRUCTIE WEGCONSTRUCTIE CENTRUM DORDRECHT

VERKEERSTRILLINGSONDERZOEK ADVIES RECONSTRUCTIE WEGCONSTRUCTIE CENTRUM DORDRECHT FUGRO INGENIEURSBUREAU B.V. Adviesafdeling Geotechniek RAPPORT betreffende VERKEERSTRILLINGSONDERZOEK ADVIES RECONSTRUCTIE WEGCONSTRUCTIE CENTRUM DORDRECHT Opdrachtnummer: 008-0057-000 Rapportnr: 008-0057-000.V04R04

Nadere informatie

Herstructurering Kolpingbuurt te Nijmegen

Herstructurering Kolpingbuurt te Nijmegen Herstructurering Kolpingbuurt te Nijmegen Te verwachten trillingniveaus als gevolg van railverkeer Rapportnummer H 5756-2-RA d.d. 2 december 2016 Herstructurering Kolpingbuurt te Nijmegen Te verwachten

Nadere informatie

Rapport: 154314 01. Versie Datum Omschrijving 1 9 juli 2015 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis

Rapport: 154314 01. Versie Datum Omschrijving 1 9 juli 2015 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis Rapport: 154314 01 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis in de Wijk, gemeente Meppel Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 10 (excl. figuren en bijlagen)

Nadere informatie

Inhoud. Op palen gefundeerde panden. Voorbeeld zetting Hoogbouw: Inhoud. Erasmus MC 110 m hoog. Funderingspalen plaatselijk te kort

Inhoud. Op palen gefundeerde panden. Voorbeeld zetting Hoogbouw: Inhoud. Erasmus MC 110 m hoog. Funderingspalen plaatselijk te kort Op palen gefundeerde panden Hoezo zettingsvrij? ir. Jan van Dalen Inhoud Zettingen van op palen gefundeerde constructies: 1. Samendrukbare lagen onder de zandlaag 2. Funderingsproblemen 3. Invloed van

Nadere informatie

Men is voornemens een aantal bedrijfswoningen en bedrijfshallen te projecten net ten zuiden van het bestaande bedrijventerrein Overrijke.

Men is voornemens een aantal bedrijfswoningen en bedrijfshallen te projecten net ten zuiden van het bestaande bedrijventerrein Overrijke. Notitie Project : Bedrijfswoningen van Noord Werknr./Ordernr : 11692-1 Orderomschrijving : Akoestisch onderzoek industrielawaai Datum : 25-04-2013 Onze referentie Opgemaakt door : 11692-Memo-02 : Dhr.

Nadere informatie

Bouwlawaai - vergelijking geluidprognose MER versus ontwerp

Bouwlawaai - vergelijking geluidprognose MER versus ontwerp Notitie / Memo Aan: Rob Gordijn, Jeroen Verver (OpenIJ) Van: Frank van Hout, Mark van Gaal Datum: 18-2-2016 Kopie: - Ons kenmerk: T&PBD3424-103-100N001F01 Classificatie: Projectgerelateerd HaskoningDHV

Nadere informatie

Platformbijeenkomst beheer en onderhoud binnenstedelijke kademuren Invloed op de omgeving geotechnische aspecten

Platformbijeenkomst beheer en onderhoud binnenstedelijke kademuren Invloed op de omgeving geotechnische aspecten Platformbijeenkomst beheer en onderhoud binnenstedelijke kademuren Invloed op de omgeving geotechnische aspecten ing. A.T. (Auke) Balder CRUX Engineering BV - Amsterdam www.cruxbv.nl 1 Bedrijfsinformatie

Nadere informatie

Toelichting meetrapporten spanningskwaliteit

Toelichting meetrapporten spanningskwaliteit Toelichting meetrapporten spanningskwaliteit Laagspanning en middenspanning (LS en MS) pag. Hoogspanning en extra hoogspanning (HS en EHS) pag. 6 Meetresultaten spanningskwaliteit LS 1 Gegevens meting

Nadere informatie

rib OOH4a Invloed bouwputten op de omgeving HRO ribooh4a Bouwputten 1

rib OOH4a Invloed bouwputten op de omgeving HRO ribooh4a Bouwputten 1 rib OOH4a Invloed bouwputten op de omgeving HRO ribooh4a Bouwputten 1 Damwand in bebouwde omgeving HRO ribooh4a Bouwputten 2 HRO ribooh4a Bouwputten 3 Bouwputten: Invloed op omgeving Invloed grondwater

Nadere informatie

Trillingsonderzoek Rijndijk

Trillingsonderzoek Rijndijk Trillingsonderzoek Rijndijk Sporen in Utrecht, km 37.8 tot km 38.2 Opdrachtgever ProRail Ondertekenaar Movares Nederland B.V. ir. P.M. Boon Kenmerk D79-PBO-KA-1200099 - Versie 1.0 Utrecht, 29 juni 2012

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder Kloosterstraat te Stevensbeek

Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder Kloosterstraat te Stevensbeek Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder Kloosterstraat te Stevensbeek Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai op basis van de Wet geluidhinder voor de bouw van woon-werkwoningen aan de Kloosterstraat te Stevensbeek.

Nadere informatie

Notitie 4111199.N02. Akoestisch advies voor de verbouw van het fabrieks- annex kerkgebouw aan de Oudeweg te Ter Apel tot woongebouw.

Notitie 4111199.N02. Akoestisch advies voor de verbouw van het fabrieks- annex kerkgebouw aan de Oudeweg te Ter Apel tot woongebouw. Akoestisch advies voor de verbouw van het fabrieks- annex kerkgebouw aan de Oudeweg te Ter Apel tot woongebouw Inleiding In opdracht van B.B.A.W. Bouwmanagement te Norg is ten behoeve van de verdere planuitwerking

Nadere informatie

het college van burgemeester en wethouders van Skarsterlân t.a.v. de heer S.M. Dijkstra Postbus AC JOURE Uw kenmerk:

het college van burgemeester en wethouders van Skarsterlân t.a.v. de heer S.M. Dijkstra Postbus AC JOURE Uw kenmerk: Uw kenmerk: Ons nummer: Ska-woningen Stobbegasterpaad-Hasjerdijken-11a Behandeld door: de heer A.G. Faber Telefoon: 0515-489722 het college van burgemeester en wethouders van Skarsterlân t.a.v. de heer

Nadere informatie

Nota met betrekking tot het artikel 10 Stallestraat

Nota met betrekking tot het artikel 10 Stallestraat Brussel, januari 2010 Nota met betrekking tot het artikel 10 Stallestraat Context Naar aanleiding van een eerste klacht met betrekking tot lawaai en trillingen in hoofdzaak veroorzaakt door de doortocht

Nadere informatie

(Ontwerp) besluit hogere waarden geluid voor één woning in het bestemmingsplan Voorweg 163.

(Ontwerp) besluit hogere waarden geluid voor één woning in het bestemmingsplan Voorweg 163. (Ontwerp) besluit hogere waarden geluid voor één woning in het bestemmingsplan Voorweg 163. I. OVERWEGINGEN 1. De locatie In het kader van planontwikkeling wordt het bestemmingsplan Voorweg 163 opgesteld.

Nadere informatie

~Ko s nlx u-1 uouw vslct,peurz. law~aiu 11URS i t~g... ~ MlliEUlEC~~~lUGIE. 8H!\ i'jtl V 1:!!.1 GU ~ )J) Hollands Midden bv te Woerden

~Ko s nlx u-1 uouw vslct,peurz. law~aiu 11URS i t~g... ~ MlliEUlEC~~~lUGIE. 8H!\ i'jtl V 1:!!.1 GU ~ )J) Hollands Midden bv te Woerden ~Ko s nlx u-1 uouw vslct,peurz law~aiu 11URS i t~g... ~ MlliEUlEC~~~lUGIE 8H!\ i'jtl V 1:!!.1 GU ~ )J) Rapport Lid ONRI IS0-9001: 2000 gecertificee Onderzoek naar trillingniveaus ten gevolge van railverkeer

Nadere informatie