TPG locatie Nijmegen; verkennend trillingsonderzoek. Datum 19 november 2010 Referentie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TPG locatie Nijmegen; verkennend trillingsonderzoek. Datum 19 november 2010 Referentie 20080985-07"

Transcriptie

1 TPG locatie Nijmegen; verkennend trillingsonderzoek Datum 19 november 2010 Referentie

2 Referentie Rapporttitel TPG locatie Nijmegen; verkennend trillingsonderzoek Datum 19 november 2010 Opdrachtgever Contactpersoon Gemeente Nijmegen Korte Nieuwstraat PP NIJMEGEN De heer E. Leijenaar Behandeld door De heer ir. G.H.J. Busscher Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV Wilhelm Röntgenstraat NE ZWOLLE Postbus BN ZWOLLE Telefoon Fax Bladzijde 1

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Algemeen Plan van Aanpak Grenswaarden ter voorkoming van schade Streefwaarden ter voorkoming van hinder 4 2 Metingen Uitvoering Resultaat van de metingen 6 3 Prognose en toetsing trillingsniveaus Schade Hinder Nadere bespreking van de resultaten 8 4 Mogelijke maatregelen Verzwaren van fundament/gebouwstructuur Ontkoppeling spoorbed - gebouwfundament Toepassen van trillingsisolatie 10 5 Conclusie 11 Bijlagen Bijlage I Trillingsspectra TPG locatie Nijmegen; /ATr Bladzijde 2

4 1 Inleiding 1.1 Algemeen In opdracht van de Gemeente Nijmegen is een trillingstechnisch onderzoek uitgevoerd ten behoeve van het project Doornroosje-TPG locatie te Nijmegen. Het plan omvat de nieuwbouw van circa 300 studenteneenheden en het poppodium Doornroosje. Vanwege de zeer korte afstand tot de spoorlijn is mogelijke hinder en schade in de nieuw te bouwen woningen ten gevolge van trillingen niet zonder meer uit te sluiten. Daarnaast is vanuit een goede ruimtelijke ordening mogelijke trillingshinder een aandachtspunt. De doelstelling van het onderzoek is om vast te stellen of op basis van de bouwlocatie en de vorm van de nieuw te bouwen woningen en gebouwen aanvullende maatregelen in het nog op te stellen bouwkundig ontwerp nodig zijn. Indien sprake blijkt te zijn van een trillingstechnisch kritische situatie zullen deze maatregelen globaal geschetst worden, zodat deze kunnen worden opgenomen in het Technisch Programma van Eisen voor het ontwerp. Voorliggend rapport geeft een samenvatting van de resultaten van het onderzoek 1.2 Plan van Aanpak Het onderzoek wordt uitgevoerd door ter plekke trillingsmetingen te verrichten. Op basis van deze trillingsmetingen wordt een prognose gemaakt van de trillingsniveaus die in de toekomstige bebouwing zijn te verwachten. Deze trillingsniveaus worden beoordeeld aan de hand van SBR meet- en beoordelingsrichtlijn delen A: Trillingen: schade aan gebouwen en B: Trillingen: hinder voor personen in gebouwen. Op deze wijze wordt de situatie ter plaatse op een verantwoorde wijze ingeschat en worden onbekende parameters als bodemgesteldheid en spoorbaankenmerken zoveel goed mogelijk geëlimineerd. Ten aanzien van SBR richtlijnen geldt dat deze geen wettelijke grondslag heeft. Wel is in de afgelopen jaren de nodige jurisprudentie ontstaan en zijn de genoemde grens- en streefwaarden algemeen geaccepteerd. 1.3 Grenswaarden ter voorkoming van schade De SBR-richtlijn A stelt een grenswaarde voor de trillingssnelheid. Bij overschrijding van deze grenswaarde is er kans op schade is aan de gebouwen door trillingen. De grenswaarde V r is afhankelijk van het type trillingsbron en het soort bouwwerk. In deze situatie is er sprake van herhaald-kortdurende trillingen (weg- en railverkeer) en een categorie 1 bouwwerk, in goede staat verkerende onderdelen van de draagconstructie, indien deze bestaan uit beton of hout. Conform de richtlijn is de grenswaarde V r in deze situatie minimaal 13,3 mm/s. Voor trillingsfrequenties hoger dan 10 Hz gelden hogere grenswaarden. Bladzijde 3

5 Conform SBR-richtlijn A wordt V d, de rekenwaarde van de trillingssnelheid, getoetst aan de grenswaarde V r. V d is de geprognosticeerde trillingssnelheid op het fundament, vermenigvuldigd met een veiligheidsfactor γ v. De veiligheidsfactor γ v is afhankelijk van het soort uitgevoerde meting/prognose. Met een trillingsmeting op het maaiveld in drie richtingen wordt eveneens in drie richtingen de trillingssnelheid op het fundament geprognosticeerd. Hierbij is er sprake van een indicatief uitgevoerde prognose. Voor dit type prognose geldt een veiligheidsfactor γ v van 1, Streefwaarden ter voorkoming van hinder De SBR-richtlijn B maakt onderscheid in type trillingsbron en functie van het gebouw. In dit geval is sprake van herhaald voorkomende trillingen en gebouwfunctie kantoor en wonen. Ter voorkoming van hinder door trillingen gelden voor nieuwe situaties de streefwaarden zoals aangegeven in tabel 1.1. Tabel 1.1: SBR-streefwaarden ter voorkoming van hinder in nieuwe situaties Gebouwfunctie Dag- en avondperiode (7:00 19:00 en 19:00 23:00) Nachtperiode (23:00 7:00) A 1 A 2 A 3 A 1 A 2 A 3 Kantoor 0,15 0,6 0,07 0,15 0,6 0,07 Wonen 0,1 0,4 0,05 0,1 0,2 0,05 De toetsing houdt in dat sprake is van hinder voor personen door trillingen wanneer: de maximale trillingssterkte V max hoger is dan A 2 óf; de maximale trillingssterkte hoger is dan A 1 én de trillingssterkte over de beoordelingsperiode V per hoger is dan A 3. V per is de over de gehele beoordelingsperiode, kwadratisch gemiddelde waarde van de maximale trillingssterkte. In alle andere gevallen is er conform de SBR-richtlijn geen sprake van hinder voor personen door trillingen. De voelbaarheidsgrens voor trillingen ligt op een trillingssterkte V max van 0,1. Bladzijde 4

6 2 Metingen 2.1 Uitvoering De trillingsmetingen zijn uitgevoerd op 4 november 2010, tussen circa 9:00 en 13:00. Daarbij is gemeten op een 4-tal locaties op het voormalige TPG terrein. Zie voor een overzicht figuur Figuur 2.1: Overzicht van meetposities Meetpunten 1 en 2 zijn in de nog resterende bebouwing geplaatst. Meetpunten 3 en 4 op het maaiveld ; het parkeerterrein buiten het gebouw. Op elke positie is de trillingssnelheid gemeten in 3 richtingen: evenwijdig aan het spoor, dwars op het spoor en verticaal. De metingen zijn uitgevoerd met 4 Redbox systemen van Syscom. Tijdens de metingen is de trillingssterkte gemeten per 30 seconden conform SBR-richtlijn deel B en is ook de trillingssnelheid geregistreerd. Daarnaast zijn continu tijdsignalen opgeslagen op basis waarvan de spectrale inhoud van de trillingen is bepaald voor die treinen die de sterkste trillingen hebben veroorzaakt. Bladzijde 5

7 2.2 Resultaat van de metingen Onderstaande tabel 2.1 geeft een overzicht van de gemeten trillingssnelheden (V top ) voor die passages die de sterkte trillingen veroorzaakten op de 4 meetposities. De trillingssnelheid is benodigd voor de toetsing met betrekking tot mogelijke schade door trillingen (SBR-A). De hoogste waarden in de tabel (per richting) zijn geel gemarkeerd. In tabel 2.2 daaronder is de trillingssterkte (V max )weergegeven voor diezelfde treinpassages. De trillingssterkte is benodigd voor de toetsing met betrekking tot mogelijke hinder door trillingen (SBR-B). Tabel 2.1: Gemeten trillingssnelheid V top (schade) voor de passages met de sterkste trillingsniveaus Trillingssnelheid V top [mm/s] Evenwijdig aan het spoor Dwars op het spoor Verticaal :46-0,32 0,33 0,91-0,70 0,35 0,89-1,47 0,74 0,35 10:01-0,21 0,30 0,89-0,40 0,34 1,15-0,85 0,79 0,53 11:20-0,27 0,34 0,71-0,53 0,36 1,17-1,20 0,77 0,47 12:28 0,12 0,10 0,35 0,87 0,19 0,13 0,44 1,50 0,23 0,29 0,92 0,60 Tabel 2.2: Gemeten trillingssterkte V max (hinder) voor de passages met de sterkste trillingsniveaus Trillingssterkte V max [-] Evenwijdig aan het spoor Dwars op het spoor Verticaal :46 0,04 0,13 0,11 0,47 0,08 0,28 0,11 0,47 0,10 0,60 0,25 0,13 10:01 0,04 0,09 0,12 0,50 0,09 0,18 0,11 0,67 0,07 0,33 0,26 0,19 11:20 0,05 0,11 0,11 0,38 0,13 0,22 0,11 0,59 0,11 0,43 0,25 0,17 12:28 0,04 0,11 0,15 0,39 0,08 0,22 0,14 0,67 0,10 0,45 0,36 0,25 De tijdstippen genoemd in bovenstaande tabellen zijn de tijdstippen waarop de hoogste trillingssterktes optreden. Het gaat in alle gevallen om stoppende en vertrekkende passagierstreinen. De rijsnelheid ter plekke is erg laag. Er hebben tijdens de meetsessie geen passages van goederentreinen plaatsgevonden. De figuren in bijlage I laten de gemeten trillingsspectra zien van de bovengenoemde passage. Bladzijde 6

8 3 Prognose en toetsing trillingsniveaus 3.1 Schade Ter beoordeling van mogelijke schade aan het gebouw als gevolg van trillingen, wordt een beoordeling gemaakt van de trillingssnelheden die zijn gemeten op het op dit moment aanwezige deel van het gebouw waarop is gemeten (meetpunten 1 en 2). Tabel 2.1 laat zien dat de hoogst gemeten trillingssnelheid V top 1,47 mm/s bedraagt (gemeten op meetpunt 2 om 9:46). Conform de SBR-richtlijn deel A dient een veiligheidsfactor van 1,6 te worden toegepast om tot de rekenwaarde van de trillingssnelheid V d te komen van 2,35 mm/s (zie ook hoofdstuk 1.3). Deze rekenwaarde van de trillingssnelheid dient getoetst te worden aan de rekenwaarde van de grenswaarde V r. Voor dit project geldt dat de V r gelijk is aan 13,3 mm/s (zie hoofdstuk 1.3). Als de rekenwaarde van de trillingssterkte, V d = 2,35 mm/s, wordt getoetst aan de rekenwaarde van de grenswaarde, V r = 13,3 mm/s, blijkt dat deze ruimschoots voldoet. Er is derhalve geen sprake van kans op schade aan het gebouw door trillingen. Het fundament van de nieuwe bebouwing zal afwijken van het fundament van de bestaande bebouwing. Naar verwachting zal het nieuwe fundament zwaarder zijn dan de op dit moment nog resterende fundamenten. Het nieuwe gebouw met zijn nieuwe fundament zal zich dynamisch anders gedragen dan de huidige fundamenten. De verwachting is echter dat trillingsniveaus lager zullen zijn dan op de huidige fundamenten. In combinatie met de ruime marge in de toetsing geldt dan ook dat voor de het nieuw te bouwen gebouw op deze locatie geen schade door trillingen is te verwachten. 3.2 Hinder Ter beoordeling van hinder is het nodig een prognose te maken van trillingsniveaus die te verwachten zijn in het toekomstige gebouw. De metingen zijn uitgevoerd op relatief stijve punten van de huidige bebouwing en er moet rekening gehouden worden met versterking van trillingsniveaus door met name resonantie van vloeren. Onderstaande tabel 3.1 geeft een overzicht van de te verwachten trillingssterkte op de vloeren in het toekomstige gebouw. Tabel 3.1: Overzicht van te verwachten trillingssterkte V max in toekomstige gebouw Trillingssterkte V max [-] Evenwijdig aan het spoor Dwars op het spoor Verticaal 9:46 0,11 0,28 1,2 1,3 10:01 0,12 0,18 0,7 0,8 11:20 0,11 0,22 0,9 1,0 12:28 0,15 0,22 1,2 1,4 De waarden in bovenstaande tabel dienen getoetst te worden aan de streefwaarden zoals genoemd in hoofdstuk 1.4. De meest bepalende streefwaarde is in dit geval de A 2 streefwaarde: Deze ligt voor de dag- en avondperiode op 0,4 en voor de nachtperiode op 0,2. Bladzijde 7

9 In tabel 3.1 is te zien dat deze waarden ruimschoots overschreden worden door de verwachtte trillingsniveaus in verticale richting. Er is conform de SBR richtlijn dus hinder als gevolg van trillingen te verwachten. Ter beoordeling van deze overschrijdingen gelden nog de volgende opmerkingen: De SBR-richtlijn vermeld tevens streefwaarden ter voorkoming van hinder in bestaande situaties. De achtergrond hiervan is dat in verloop van tijd enige gewenning optreedt. De A 2 streefwaarde ligt in dat geval op 0,8 gedurende de dag- en avondperiode en op 0,4 gedurende de nachtperiode. Ook deze streefwaarden worden overschreden. De SBR-richtlijn vermeldt in bijlage 5 een nadere kwalificatie van de hinder. Een trillingssterkte van 0,2 tot 0,8 leidt volgens die kwalificatie tot matige hinder en een trillingssterkte van 0,8 tot 3,2 (waarvan hier sprake is) leidt tot een kwalificatie hinder. 3.3 Nadere bespreking van de resultaten De nabijheid van het station en het spoor leiden tot een hele specifieke situatie: De lage rijsnelheid van alle treinen leidt ertoe dat slechts heel beperkt sprake is van aanstoting van laagfrequente trillingen (5 20 Hz). De dominante trillingsfrequentie is voor deze locatie 30 tot 50 Hz. De nabijheid van het spoor leidt er in dit geval toe dat het gebouw is gefundeerd in het talud van het spoorbed. Dat betekent dat de wand van het gebouw, aan de zijde van het spoor, heel direct wordt aangestoten door trillingen van de passerende trein. Het effect hiervan is te zien in het beperkte verschil tussen de trillingsniveaus op het maaiveld en de trillingsniveaus in het gebouw. Normaal gesproken is sprake van een zekere demping door de massa van het gebouw waardoor de trillingsniveaus in het gebouw over het algemeen veel lager zijn dan op het maaiveld (zeker bij relatief hoge frequenties als 40 Hz). In dit geval is dat niet zo omdat het gebouw al heel dicht bij het spoor wordt aangestoten. Daarnaast wordt opgemerkt dat de prognose geldig is voor het gedeelte van het gebouw dat het dichtst op de spoorbaan ligt. In het andere deel van het gebouw is normaal gesproken een (beperkt) lager trillingsniveau te verwachten. Bladzijde 8

10 4 Mogelijke maatregelen 4.1 Verzwaren van fundament/gebouwstructuur Een mogelijke maatregel om trillingen in het gebouw te reduceren is het verzwaren van de gebouwstructuur of het fundament. Gezien de mate van overschrijding is de verwachting dat hiermee onvoldoende resultaat kan worden bereikt en dat daarmee niet kan worden voldaan aan de streefwaarden ter voorkoming van trillingshinder. 4.2 Ontkoppeling spoorbed - gebouwfundament De meest effectieve maatregel ter reductie van de trillingsniveaus is het gebouwfundament te ontkoppelen van het spoorbed. Zie onderstaande figuur 4.1 voor een schets. Toekomstig gebouw Perron en spoorbed Open ruimte Niet gekoppeld Figuur 4.1: Schets van ontkoppeling tussen spoorbed en gebouwfundament Op basis van de beschikbare meetdata is een bepaald dat als gevolg van deze maatregel de maximale trillingsniveaus afnemen tot een trillingsterkte V max van circa 0,2 0,3. Als deze waarde wordt getoetst aan de streefwaarden zoals genoemd in hoofdstuk 1.4 dan geldt dat nog steeds sprake is van hinder door trillingen omdat de A 2 streefwaarde (0,2) gedurende de nacht mogelijk overschreden wordt. Om daarnaast te voldoen aan de A 3 streefwaarde (0,05) dient het aantal passages van treinen dat een trillingssterkte van 0,2 veroorzaakt, beperkt te blijven tot maximaal 7 per uur. De mate van overschrijding is beperkt: Er is conform de SBR-richtlijn sprake van hinderkwalificatie matige hinder. De streefwaarden ter voorkoming van hinder in bestaande situaties (A 2 gedurende de nacht 0,4) worden naar verwachting niet overschreden. De A 3 streefwaarde voor bestaande situaties (0,15) wordt pas overschreden als het aantal treinen dat een trillingssterkte van 0,2 veroorzaakt, meer bedraagt dan circa 60 treinen per uur. Aanvullend onderzoek kan in meer detail duidelijk maken welke trillingssterkte daadwerkelijk te verwachten is bij het toepassen van deze maatregel. Uit een dergelijk onderzoek wordt ook duidelijk welke aanvullende maatregelen eventueel nog nodig zijn om de trillingsniveaus verder te verlagen. Mogelijke aanvullende maatregelen die daarbij in beeld zijn, zijn het verzwaren van het fundament of het verzwaren van de vloeren. Bladzijde 9

11 4.3 Toepassen van trillingsisolatie Als alternatieve maatregel is het mogelijk een trillingsgeïsoleerd gebouw toe te passen. Een mogelijke positie voor de trillingsisolatie is het op niveau 15 meter in modellen A en B (juist boven de ruimte voor Doornroosje ) of op niveau 9 meter in model C (juist boven de fietsstalling). In modellen A en B moet er dan wel beoordeeld worden of de geprognostiseerde trillingsniveaus voor het gebruik door Doornroosje wel acceptabel zijn. Welke trillingsniveaus resulteren in het gedeelte van het gebouw dat verder van het spoor is gelegen is op grond van de op dit moment beschikbare gegevens lastig de voorspellen. Het hangt tevens af van de gebouwstructuur waarbij met name de aanwezigheid van dilataties tussen verschillende delen van het gebouw van belang kan zijn. De trillingsisolatie van (een gedeelte van) het gebouw kan plaatsvinden met relatief eenvoudige trillingsisolatoren. Als een afveerfrequentie van Hz wordt toegepast is sprake van een verwachte trillingsterkte van 0,15 tot 0,25. Dat betekent dat dezelfde overwegingen gelden als bij toepassing van de ontkoppeling (hoofdstuk 4.1). Een verdere verlaging van de afveerfrequentie (6 8 Hz) leidt tot een reductie tot onder de voelbaarheidsgrens voor personen. Hinder is in dat geval dan ook niet meer te verwachten. De genoemde afveerfrequenties zijn te realiseren door het toepassen van rubber isolatoren (matten of pads). De onderbouw en bovenbouw dient ter plaatse van de isolatoren voldoende stijf en zwaar te zijn om lokale resonanties te voorkomen (deze verminderen de effectiviteit van de isolator). Op basis van aanvullend onderzoek kan in meer detail het effect van de maatregel worden beoordeeld (ook voor de delen van het gebouw verder van het spoor). Bladzijde 10

12 5 Conclusie Op basis van het uitgevoerde onderzoek kunnen de volgende conclusies getrokken worden: Bij ongewijzigd ontwerp zonder speciale voorzieningen is géén schade aan het gebouw als gevolg van trillingen te verwachten. Bij ongewijzigd ontwerp zonder speciale voorzieningen is wel trillingshinder voor personen in het gebouw te verwachten. De streefwaarden ter voorkoming van hinder worden ruim overschreden (factor 7). Mogelijke aanvullende maatregelen zijn het ontkoppelen van het spoorbed van het gebouwfundament of het isoleren van het woongedeelte boven Doornroosje of boven de fietsenstalling. In beide gevallen is sprake van een drastische reductie van trillingsniveaus waardoor het naar verwachting mogelijk is trillingshinder te voorkomen. Om dit zeker te stellen wordt aanbevolen vervolgonderzoek te verrichten ten behoeve van verdere detaillering van de maatregelen. Naar verwachting is het niet mogelijk om met beperkte bouwkundige maatregelen (zoals verzwaren van fundament of vloer) de trillingsniveaus afdoende te reduceren. Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV De heer ir. G.H.J. Busscher Senior Projectleider Bladzijde 11

13 Bijlage I Trillingsspectra verkennend trillingsonderzoek G. Busscher

14

MEETRAPPORT. Meting trillingen vanwege railverkeer bij woningbouwlocatie Knopenfabriek aan de Wallerstraat te Nijkerk

MEETRAPPORT. Meting trillingen vanwege railverkeer bij woningbouwlocatie Knopenfabriek aan de Wallerstraat te Nijkerk M+P - raadgevende ingenieurs Müller-BBM groep geluid trillingen lucht bouwfysica Visserstraat 50, Aalsmeer Postbus 344 1430 AH Aalsmeer T 0297-320 651 F 0297-325 494 Aalsmeer@mp.nl www.mp.nl MEETRAPPORT

Nadere informatie

Woningen Thorbeckerstraat - Weth. Mooringstraat Zaltbommel Trillingsonderzoek SBR A en B

Woningen Thorbeckerstraat - Weth. Mooringstraat Zaltbommel Trillingsonderzoek SBR A en B Amerikalaan 14 6199 AE MAASTRICHT - AIRPORT Postbus 480 6200 AL MAASTRICHT T +31 (0)43-3467878 F +31 (0)43-3476347 E maastricht.ch@dpa.nl www.chri.nl K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Woningen

Nadere informatie

Cumulatie-effecten HOV en treinverkeer

Cumulatie-effecten HOV en treinverkeer Cumulatie-effecten HOV en treinverkeer Onderzoek bij Pelikaanstraat Opdrachtgever ProRail B.V. Ondertekenaar Movares Nederland B.V. Boon, PM Kenmerk D79-PBO-KA-1200119 - Versie 1.0 Utrecht, 19 juli 2012

Nadere informatie

Geluids- en trillingsreducerende maatregelen aan Souterrain Tramtunnel Den Haag optimaal afgestemd op de situatie

Geluids- en trillingsreducerende maatregelen aan Souterrain Tramtunnel Den Haag optimaal afgestemd op de situatie Geluids- en trillingsreducerende maatregelen aan Souterrain Tramtunnel Den Haag optimaal afgestemd op de situatie Geluids en trillingshinder in woon- en kantoorgebouwen gelegen nabij verkeerstunnels kan

Nadere informatie

Programmabureau De Mars. Trillingsonderzoek gebiedsontwikkeling. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233.

Programmabureau De Mars. Trillingsonderzoek gebiedsontwikkeling. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. Programmabureau De Mars Trillingsonderzoek gebiedsontwikkeling Noorderhaven van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING

Nadere informatie

Trillingsonderzoek conform SBR A ter plaatse van een woning gelegen aan de Postbaan 7 te Putte

Trillingsonderzoek conform SBR A ter plaatse van een woning gelegen aan de Postbaan 7 te Putte Trillingsonderzoek conform SBR A ter plaatse van een woning gelegen aan de Postbaan 7 te Putte Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Woensdrecht Postbus 24 4630 AA HOOGERHEIDE mevrouw V. Termolle Greten

Nadere informatie

Intakking goederenspoor Schiedam

Intakking goederenspoor Schiedam Intakking goederenspoor Schiedam Trillingsonderzoek t.b.v. omgevingsvergunning D79-PBO-KA-1400129 7 november 2014- Versie 0.1 Samenvatting Ten behoeve van de ombouw van de Hoekse Lijn van hoofdspoor naar

Nadere informatie

Trillingsmeting HSL-zuid bij Thalys passages en V250 test passages in 3 woningen in Breda Zuid-Oost

Trillingsmeting HSL-zuid bij Thalys passages en V250 test passages in 3 woningen in Breda Zuid-Oost Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Bouw Van Mourik Broekmanweg 6 Postbus 49 2600 AA Delft TNO-rapport TNO-034-DTM-2010-04910

Nadere informatie

HOV Velsen. Trillingsmeting spoorhuisjes Groeneweg en Driehuizerkerkweg. fase 3 onderzoek. 23 januari 2013- Versie 2.0

HOV Velsen. Trillingsmeting spoorhuisjes Groeneweg en Driehuizerkerkweg. fase 3 onderzoek. 23 januari 2013- Versie 2.0 HOV Velsen Trillingsmeting spoorhuisjes Groeneweg en Driehuizerkerkweg fase 3 onderzoek 23 januari 2013- Versie 2.0 Inhoudsopgave 1.1 Aanleiding 3 1.2 Opzet trillingsonderzoek 3 2 Beschrijving trillingsmetingen

Nadere informatie

Zuidradiaal Z80. Trillingsonderzoek (stap 3) Detailanalyse. 4 juni 2014- Versie 1.0

Zuidradiaal Z80. Trillingsonderzoek (stap 3) Detailanalyse. 4 juni 2014- Versie 1.0 Zuidradiaal Z80 Trillingsonderzoek (stap 3) Detailanalyse 4 juni 2014- Versie 1.0 Autorisatieblad Zuidradiaal280 Trillingsonderzoek (stap 3) Opgesteld door Controle door Vrijgave door Naam Wybo Gardien

Nadere informatie

TRILLINGSMETINGEN WIJNSTRAAT TE DORDRECHT

TRILLINGSMETINGEN WIJNSTRAAT TE DORDRECHT Fugro GeoServices B.V. Geotechniek RAPPORT betreffende TRILLINGSMETINGEN WIJNSTRAAT TE DORDRECHT Opdrachtnummer: 18-57-1 Opdrachtgever : Gemeente Dordrecht Sector Stadsontwikkeling Postbus 8 33 AA Dordrecht

Nadere informatie

Trillingsanalyse met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden aan de A4 Steenbergen ter plaatse van de Stoofdijk 35 te Steenbergen

Trillingsanalyse met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden aan de A4 Steenbergen ter plaatse van de Stoofdijk 35 te Steenbergen Trillingsanalyse met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden aan de A4 Steenbergen ter plaatse van de Stoofdijk 35 te Steenbergen Project : A4 Steenbergen Opdrachtgever : Combinatie A4 Steenbergen

Nadere informatie

Bijlage 7. Trillingenonderzoek

Bijlage 7. Trillingenonderzoek Bijlage 7 Trillingenonderzoek Rondweg Milsbeek Onderzoek trillingen - wegverkeer Opdrachtgever Gemeente Gennep Contactpersoon de heer F. Geurts Kenmerk R085670ae.00004.rvw Versie 04_001 Datum 20 februari

Nadere informatie

Trillingsgevoeligheid Middelland

Trillingsgevoeligheid Middelland Trillingsgevoeligheid Middelland n.a.v. Verbod vrachtverkeer 's-gravendijkwal Van Rodriaan Spruit F. M. Freyre Datum 5 maart 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Analyse Geografisch Informatie Systeem (GIS)

Nadere informatie

Trillingenonderzoek woningen Noord Zuidweg te Boven-Leeuwen. Trillingonderzoek DEFINITIEF

Trillingenonderzoek woningen Noord Zuidweg te Boven-Leeuwen. Trillingonderzoek DEFINITIEF Trillingenonderzoek woningen Noord Zuidweg te Boven-Leeuwen Trillingonderzoek DEFINITIEF Opdrachtgever Gemeente Druten Contactpersoon mevrouw S. Bindels Kenmerk R058741aa.00001.hve Versie 03_001 Datum

Nadere informatie

Trillingsonderzoek Begijnenstraat 4 Winssen

Trillingsonderzoek Begijnenstraat 4 Winssen Behoort bij het besluit van de raad van 23")? OOC Ta uw de griffier, f\~ Notitie Contactpersoon ir. Harald Dickhof Datum 11 april 2013 Kenmerk N001-1214944HDI-pws-V01-NL Trillingsonderzoek Begijnenstraat

Nadere informatie

L. www.av-consulting.n1

L. www.av-consulting.n1 ALV NGENIEURSBUREAU rkvk Gouda 29037057 r Lid INCE NAG ABAV Ti-Kviv L. www.av-consulting.n1 NL - 8033.00.591.13.01 RAPPORT AV.101 7 11 juni 2012 Trillingsonderzoek Dorpstraat 21A en Tilburgseweg 20 te

Nadere informatie

Uitbreiding smederij Harderwijk

Uitbreiding smederij Harderwijk Uitbreiding smederij Harderwijk Trillingsonderzoek t.b.v. bestemmingsplan D79-PBO-KA-1500119 13 november 2015- Versie 1.0 Autorisatieblad Uitbreiding smederij Harderwijk Trillingsonderzoek t.b.v. bestemmingsplan

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52 Rapport V.2010.0966.03.R001 MER/OTB Aanleg 3 e spoor traject Zevenaar Duitse grens Onderzoek trillingen fase A Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl

Nadere informatie

Wiskunde project Trillingen

Wiskunde project Trillingen Wiskunde project Trillingen 1/21 Auteur Movares Nederland B.V. Dr. Herke G. Stuit Kenmerk BO-HS-070004691 - Versie 1.0 Utrecht, 2 februari 2007 vrijgegeven 2/21 Inleiding In Nederland wordt de beschikbare

Nadere informatie

Trillingsmetingen 3 woningen HSL-zuid traject Amsterdam - Rotterdam

Trillingsmetingen 3 woningen HSL-zuid traject Amsterdam - Rotterdam TNO-rapport TNO 2013 R10259 Eindrapport Trillingsmetingen 3 woningen HSL-zuid traject Amsterdam - Rotterdam Van Mourik Broekmanweg 6 2628 XE Delft Postbus 49 2600 AA Delft www.tno.nl T +31 88 866 30 00

Nadere informatie

Praktijk trillingisolatie nabij spoorwegen. Jan Keijzer LBP SIGHT BV jan.keijzer@lbpsight.nl

Praktijk trillingisolatie nabij spoorwegen. Jan Keijzer LBP SIGHT BV jan.keijzer@lbpsight.nl Praktijk trillingisolatie nabij spoorwegen Jan Keijzer LBP SIGHT BV jan.keijzer@lbpsight.nl Trillingen en laagfrequent geluid ten gevolge van treinverkeer Appartementencomplex De Pelikaan te Heemstede

Nadere informatie

Trillingen in woningen. normeringen grenzen en ambities

Trillingen in woningen. normeringen grenzen en ambities 1/9 Trillingen in woningen Hans Huizer Peutz bv, vestiging Zoetermeer (079 3470347) h.huizer@zoetermeer.peutz.nl Inleiding Trillingen in woningen kunnen tot hinder leiden. Enerzijds gaat het dan om trillingen

Nadere informatie

Campie BV, Haagweg 7-11 Breda

Campie BV, Haagweg 7-11 Breda Rapportage trillingsmetingen, conform SBR A en KOMO-beoordelingsrichtlijn 5023, KOMO procescertificaat Het proces van het meten van trillingen (2012). Campie BV, Haagweg 7-11 Breda Meldingsnummer certificering:

Nadere informatie

Advies wegverharding Het onderzoek en advies is uitgevoerd door het Wegenbouwlab te Heerhugowaard.

Advies wegverharding Het onderzoek en advies is uitgevoerd door het Wegenbouwlab te Heerhugowaard. Inleiding Voor het maken van het herinrichtingsplan Hamersveldsewegnoord is een drietal technische onderzoeken uitgevoerd: Advies wegverharding Akoestisch onderzoek Trillingsonderzoek noordelijke deel

Nadere informatie

Heiwerkzaamheden Haringbuysgebied. Gemeente Bloemendaal

Heiwerkzaamheden Haringbuysgebied. Gemeente Bloemendaal Rapportage trillingsmetingen, conform SBR A en KOMObeoordelingsrichtlijn 5023, KOMO procescertificaat Het proces van het meten van trillingen (2012). Heiwerkzaamheden Haringbuysgebied te Bloemendaal Opgesteld

Nadere informatie

Trillingsgevolgen bij verplaatsing puinbreker

Trillingsgevolgen bij verplaatsing puinbreker KOAC NPC Schumanpark 43 7336 AS Apeldoorn Tel. +31 88 KOACNPC Tel. +31 88 562 26 72 Fax +31 88 562 25 11 info@koac-npc.com www.koac-npc.com e120362401 Trillingsgevolgen bij verplaatsing puinbreker KOAC

Nadere informatie

Transformatie gebouw F Maankwartier Aspect trillingen Ruimtelijke Onderbouwing. Datum 24 februari 2014 Referentie 20111069-06

Transformatie gebouw F Maankwartier Aspect trillingen Ruimtelijke Onderbouwing. Datum 24 februari 2014 Referentie 20111069-06 Parkweg 22A 6212 XN MAASTRICHT Postbus 480 6200 AL MAASTRICHT T +31 (0)43-3467878 F +31 (0)43-3476347 E Maastricht@chri.nl www.chri.nl K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Transformatie gebouw F Maankwartier

Nadere informatie

Rapport gemeentelijke ombudsman

Rapport gemeentelijke ombudsman Rapport gemeentelijke ombudsman inzake de klacht van de heer en mevrouw H. over de voormalige deelgemeente Kralingen-Crooswijk na opheffing van de deelgemeente over de gemeente Rotterdam cluster Stadsontwikkeling

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Nieuwe metingen. Plan van Aanpak Trillingen. Meteremo PHS Meteren Boxtel. a. Meetmethodiek en meetapparatuur

1. Inleiding. 2. Nieuwe metingen. Plan van Aanpak Trillingen. Meteremo PHS Meteren Boxtel. a. Meetmethodiek en meetapparatuur Plan van Aanpak Trillingen Meteremo PHS Meteren Boxtel Datum 23 september 2014 Bijlage(n) processchema Onderwerp Plan van Aanpak trillingen PHS Meteren Boxtel 1. Inleiding In het kader van Project Hoogfrequent

Nadere informatie

Trillingsonderzoek Pelikaanstraat

Trillingsonderzoek Pelikaanstraat Trillingsonderzoek Pelikaanstraat Sporen in Utrecht, km 36.73 tot km 36.93 Opdrachtgever ProRail Ondertekenaar Movares Nederland B.V. ir. P.M. Boon Kenmerk D79-PBO-KA-1200088 - Versie 2.0 Utrecht, 2 juli

Nadere informatie

Notitie 20101628-03 Herziening bestemmingsplan Zuiderpoort fase 2 te Apeldoorn; luchtkwaliteitsaspecten

Notitie 20101628-03 Herziening bestemmingsplan Zuiderpoort fase 2 te Apeldoorn; luchtkwaliteitsaspecten Notitie 20101628-03 Herziening bestemmingsplan Zuiderpoort fase 2 te Apeldoorn; luchtkwaliteitsaspecten Datum Referentie Behandeld door 5 oktober 2010 20101628-03 ir. P. van der Wal/MVD 1 Inleiding In

Nadere informatie

TRAM VLAANDEREN MAASTRICHT ACTUALISATIE PROGNOSE TRILLINGEN

TRAM VLAANDEREN MAASTRICHT ACTUALISATIE PROGNOSE TRILLINGEN TRAM VLAANDEREN MAASTRICHT ACTUALISATIE PROGNOSE TRILLINGEN GEMEENTE MAASTRICHT 27 oktober 2014 078107541:A - Definitief C05057.000014.0200 Inhoud Samenvatting... 3 1 Inleiding... 5 1.1 Doel van dit rapport...

Nadere informatie

30-6-2009. Inleiding. Te behandelen punten. Locatie. Predictie en Monitoring van trillingen. Bouw van een Onderzeedienstkade

30-6-2009. Inleiding. Te behandelen punten. Locatie. Predictie en Monitoring van trillingen. Bouw van een Onderzeedienstkade Predictie en Monitoring van trillingen Bouw van een Onderzeedienstkade in Den Helder Bouw van een Onderzeedienstkade Het beperken van de risico s door: > Predictie > Maatregelen > Trillingbewaking Validatie

Nadere informatie

Sporen in Den Bosch Trillingsonderzoek Update: vergroot onderzoeksgebied

Sporen in Den Bosch Trillingsonderzoek Update: vergroot onderzoeksgebied TNO-rapport TNO-34-DTM-211-463 Sporen in Den Bosch Trillingsonderzoek Update: vergroot onderzoeksgebied TNO Van Mourik Broekmanweg 6 Postbus 49 26 AA Delft www.tno.nl T +31 15 276 3 F +31 15 276 3 1 wegwijzer@tno.nl

Nadere informatie

BELEIDSREGEL GELUIDSBELASTING EN OPTREDENDE TRILLINGEN DOOR HEI-, BOUW- EN SLOOPWERKZAAMHEDEN GEMEENTE PURMEREND 2014

BELEIDSREGEL GELUIDSBELASTING EN OPTREDENDE TRILLINGEN DOOR HEI-, BOUW- EN SLOOPWERKZAAMHEDEN GEMEENTE PURMEREND 2014 BELEIDSREGEL GELUIDSBELASTING EN OPTREDENDE TRILLINGEN DOOR HEI-, BOUW- EN SLOOPWERKZAAMHEDEN GEMEENTE PURMEREND 2014 (kenmerk 1132671) Het College van Purmerend; Besluit vast te stellen de: Beleidsregel

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING (Wabo) datum: 8 juli 2014 Provincie Gelderland nr. Z14.018056

OMGEVINGSVERGUNNING (Wabo) datum: 8 juli 2014 Provincie Gelderland nr. Z14.018056 OMGEVINGSVERGUNNING (Wabo) datum: 8 juli 2014 Provincie Gelderland nr. Z14.018056 1. ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING Onderwerp Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn voornemens de aan Nannoka Vulcanus

Nadere informatie

llllllllllllllllllllllllllll

llllllllllllllllllllllllllll nieuwkoop Gemeenteraad Nieuwkoop Postbus 1 2460 AA TER AAR llllllllllllllllllllllllllll VERZONDEN 2 7 NOV2013 datum 26 november 2013 uw brief/kenmerk registratienummer 13.60311 ļ V l IIIIIIIUIIIIIIIIIlUI

Nadere informatie

Groningen Spoorzone. Onderzoek naar trillingshinder. 10 juli 2014- Versie 3.0

Groningen Spoorzone. Onderzoek naar trillingshinder. 10 juli 2014- Versie 3.0 Groningen Spoorzone Onderzoek naar trillingshinder 10 juli 2014- Versie 3.0 Samenvatting In het kader van het project Groningen Spoorzone wijzigt ProRail de sporen rond station Groningen. In het kader

Nadere informatie

Keerlus TL19 Technopolis Delft; stand van zaken tramtrillingen bij VSL

Keerlus TL19 Technopolis Delft; stand van zaken tramtrillingen bij VSL Keerlus TL19 Technopolis Delft; stand van zaken tramtrillingen bij VSL Rapportnummer SL 921-1-RA-001 d.d. 16 oktober 2013 Keerlus TL19 Technopolis Delft; stand van zaken tramtrillingen bij VSL o p d r

Nadere informatie

Aanpassing spoorbrug over de A1 bij Muiderberg

Aanpassing spoorbrug over de A1 bij Muiderberg Aanpassing spoorbrug over de A1 bij Muiderberg Effect trillingen Behorende bij het Ontwerp-Tracébesluit weguitbreiding Schiphol- Amsterdam-Almere (2014) 16 mei 2014- Versie 3.0 Aanpassing spoorbrug over

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek evenementen Landgoed kasteel de Berckt te Baarlo ten behoeve van een ruimtelijke onderbouwing

Akoestisch onderzoek evenementen Landgoed kasteel de Berckt te Baarlo ten behoeve van een ruimtelijke onderbouwing Akoestisch onderzoek evenementen Landgoed kasteel de Berckt te Baarlo ten behoeve van een ruimtelijke onderbouwing Datum 14 mei 2012 Referentie 20120487-04 Referentie 20120487-04 Rapporttitel Akoestisch

Nadere informatie

Permoxx metalstud wand MS 100/1.75.1.A; laboratoriummeting geluidisolatie. Datum 13 april 2012 Referentie 20120122-01

Permoxx metalstud wand MS 100/1.75.1.A; laboratoriummeting geluidisolatie. Datum 13 april 2012 Referentie 20120122-01 Permoxx metalstud wand MS 100/1.75.1.A; laboratoriummeting geluidisolatie Datum 13 april 2012 Referentie 20120122-01 Referentie 20120122-01 Rapporttitel Permoxx metalstud wand MS 100/1.75.1.A; laboratoriummeting

Nadere informatie

Ford automuseum te Hillegom; actualisering 2009 te Hillegom

Ford automuseum te Hillegom; actualisering 2009 te Hillegom Ford automuseum te Hillegom; actualisering 2009 te Hillegom Actualisering 2009 Opdrachtgever : Gemeente Hillegom Kenmerk : R067526adA0.ac Datum : 11 september 2009 Auteur : dhr. ir. A.H.M. Crone Inhoudsopgave

Nadere informatie

Notitie 20091672-04 Akoestisch onderzoek Kuppens aan de Meemortel 59 te Budel Datum Referentie Behandeld door 10 mei 2010 20091672-04 E. Philippens/LSC 1 Inleiding Door Cauberg-Huygen R.I. BV is een akoestisch

Nadere informatie

Memo. KA1400088, versie 3.0, 10 juli 2014 2 idem. Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra

Memo. KA1400088, versie 3.0, 10 juli 2014 2 idem. Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra Aan ProRail Van ir. P.M. Boon Telefoon 030-265 5322 Projectnummer RA000170 Onderwerp Verschilanalyse Groningen Spoorzone variant B4 versie 6 en 7 Datum 18 december 2014 Inleiding Uit het verdiepend trillingsonderzoek

Nadere informatie

Trillingsonderzoek Westflank-Noord

Trillingsonderzoek Westflank-Noord Trillingsonderzoek Westflank-Noord Trillingshinder in bestemmingsplangebied 2 mei 2013- Versie 0.6 Samenvatting In het kader van het project CU2030 wordt de stationsomgeving van Utrecht Centraal sterk

Nadere informatie

JANSEN RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU

JANSEN RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU JANSEN RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU INDUSTRIËLE LAWAAIBEHEERSING / PLANOLOGISCHE AKOESTIEK / BOUW- EN ZAALAKOESTIEK / BOUWFYSICA / VERGUNNINGEN Postbus 5047 Stationsweg 2 Tel: 073-6133141 www.jri.nl 5201

Nadere informatie

RAPPORT BETREFFENDE TRILLINGSMETINGEN VERKEER WIJNSTRAAT / PRINSENSTRAAT / GROTEKERKBUURT TE DORDRECHT. Opdrachtnummer: 1008-0057-000

RAPPORT BETREFFENDE TRILLINGSMETINGEN VERKEER WIJNSTRAAT / PRINSENSTRAAT / GROTEKERKBUURT TE DORDRECHT. Opdrachtnummer: 1008-0057-000 FUGRO INGENIEURSBUREAU B.V. Adviesafdeling Geotechniek RAPPORT BETREFFENDE TRILLINGSMETINGEN VERKEER WIJNSTRAAT / PRINSENSTRAAT / GROTEKERKBUURT TE DORDRECHT Opdrachtnummer: 18-57- Rapportnr: 18-57-.V4R3

Nadere informatie

45 db(a) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau;

45 db(a) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau; Afdeling Expertise Contact M. Groen T 088 5450 381 mgroen@odmh.nl MEMO Postbus 45 2800 AA Gouda T 088 545 00 00 www.odmh.nl Aan Helen van den Heuvel CC Lilian Fassotte, gemeente Zuidplas Van Maarten Groen

Nadere informatie

Tennisclub Sprenkelaar te Apeldoorn; lichtonderzoek. Datum 5 maart 2015 Referentie

Tennisclub Sprenkelaar te Apeldoorn; lichtonderzoek. Datum 5 maart 2015 Referentie Wilhelm Röntgenstraat 4 8013 NE ZWOLLE Postbus 1590 8001 BN ZWOLLE T +31 (0)38-4221411 F +31 (0)38-4223197 E zwolle.ch@dpa.nl www.chri.nl K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Tennisclub Sprenkelaar

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 januari 2013 20111675-13 - E. Philippens/LSC

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 januari 2013 20111675-13 - E. Philippens/LSC Notitie 20111675-13 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Basisschool De Regenboog Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 januari 2013 20111675-13 - E. Philippens/LSC 1 Inleiding In opdracht

Nadere informatie

BELEIDSREGEL GELUIDSBELASTING EN OPTREDENDE TRILLINGEN DOOR HEI-, BOUW- EN SLOOPWERKZAAMHEDEN GEMEENTE PURMEREND 2011 (kenmerk 608124)

BELEIDSREGEL GELUIDSBELASTING EN OPTREDENDE TRILLINGEN DOOR HEI-, BOUW- EN SLOOPWERKZAAMHEDEN GEMEENTE PURMEREND 2011 (kenmerk 608124) BELEIDSREGEL GELUIDSBELASTING EN OPTREDENDE TRILLINGEN DOOR HEI-, BOUW- EN SLOOPWERKZAAMHEDEN GEMEENTE PURMEREND 2011 (kenmerk 608124) Het College van Purmerend; Besluit vast te stellen de: Beleidsregel

Nadere informatie

Geluidlek van TivoliVredenburg. wat leren we ervan? Arnold Koopman Eddy Gerretsen Sven Lentzen

Geluidlek van TivoliVredenburg. wat leren we ervan? Arnold Koopman Eddy Gerretsen Sven Lentzen Geluidlek van TivoliVredenburg wat leren we ervan? Arnold Koopman Eddy Gerretsen Sven Lentzen Inhoud Over het gebouw Over het lek Over de oplossing Bouwende partijen, HH Architecten Zonneveld Ingenieurs

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52 Rapport V.2009.1067.02.R001 RijnGouweLijn-Oost Trillingsonderzoek 2009 Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl Van Pallandtstraat 9-11, Postbus

Nadere informatie

Rapport: 154314 01. Versie Datum Omschrijving 1 9 juli 2015 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis

Rapport: 154314 01. Versie Datum Omschrijving 1 9 juli 2015 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis Rapport: 154314 01 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis in de Wijk, gemeente Meppel Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 10 (excl. figuren en bijlagen)

Nadere informatie

TRAM VLAANDEREN MAASTRICHT PROGNOSE TRILLINGEN

TRAM VLAANDEREN MAASTRICHT PROGNOSE TRILLINGEN TRAM VLAANDEREN MAASTRICHT PROGNOSE TRILLINGEN GEMEENTE MAASTRICHT 26 november 2013 077425143:B - Definitief B02046.000016.0100 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Doel van dit rapport... 4

Nadere informatie

Notitie. Centrale Gelderland laagfrequent geluid. GvL/ EB/ / FF 4845-1-NO. d a t u m : 20 december 2013

Notitie. Centrale Gelderland laagfrequent geluid. GvL/ EB/ / FF 4845-1-NO. d a t u m : 20 december 2013 Notitie b e t r e f t : Centrale Gelderland laagfrequent geluid d a t u m : 20 december 2013 r e f e r e n t i e : GvL/ EB/ / FF 4845-1-NO 1 I n l e i d i n g In opdracht van GDF SUEZ Energie Nederland

Nadere informatie

Luchtkwaliteit Vicarielaan te IJsselstein

Luchtkwaliteit Vicarielaan te IJsselstein Luchtkwaliteit Vicarielaan te IJsselstein Toelichting Gegevens opdrachtgever Provides Postbus 72 3400 AB IJsselstein Contactpersoon: dhr. M. Teuns CSO Adviesbureau Koningsbergenstraat 2 7418 ER Deventer

Nadere informatie

Trillingsmetingrapport Mobiele puinbreker Gerzon Eck en Wiel BV

Trillingsmetingrapport Mobiele puinbreker Gerzon Eck en Wiel BV Trillingsmetingrapport Mobiele puinbreker Gerzon Eck en Wiel BV Versie 3 Uitgevoerd door: Quattro Expertise BV Postbus 6053 4900 HB Oosterhout Dossiernummer: 14.5246 Behandeld door: de heer E. Jongeneelen

Nadere informatie

Meetrapport. Adres : Postcode/Plaats : : Contact persoon : Locatie van meting ( adres ) : Postcode/Plaats : : Datum Meting : Meting uitgevoerd door :

Meetrapport. Adres : Postcode/Plaats : : Contact persoon : Locatie van meting ( adres ) : Postcode/Plaats : : Datum Meting : Meting uitgevoerd door : Meetrapport Meetrapport Opdrachtgever : Voorbeeld BV Adres : Postcode/Plaats : : Contact persoon : Locatie van meting ( adres ) : Postcode/Plaats : : Datum Meting : Meting uitgevoerd door : Rapportage

Nadere informatie

Prognoses van trillingen en laagfrequent geluid als gevolg van de TBM passage in en om de woning Patrimoniumpark 26 in Leiderdorp

Prognoses van trillingen en laagfrequent geluid als gevolg van de TBM passage in en om de woning Patrimoniumpark 26 in Leiderdorp Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research TNO-rapport 2002-CI-R2129 Prognoses van trillingen en laagfrequent geluid

Nadere informatie

Daniël Hake Datum advies 6 mei 2013, v4.2 Guido Distelbrink, Adviseur milieukwaliteit (geluid)

Daniël Hake Datum advies 6 mei 2013, v4.2 Guido Distelbrink, Adviseur milieukwaliteit (geluid) Intern advies geluid Project Intratuin Sassenheim Gemeente Teylingen Aan Daniël Hake Datum advies 6 mei 2013, v4.2 Van Guido Distelbrink, Adviseur milieukwaliteit (geluid) Adviesvraag De adviesvraag luidt:

Nadere informatie

Treintrillingen. Arnold Koopman

Treintrillingen. Arnold Koopman Treintrillingen Arnold Koopman Inhoud Effecten van spoortrillingen Regelgeving Huidige aanpak bij projecten Ontwikkelingen Effecten van spoortrillingen Hinder van voelbare trillingen Hinder van rattle

Nadere informatie

Kantoor op veren. Trillingsisolatie in kantoor RCE+KADE in Amersfoort

Kantoor op veren. Trillingsisolatie in kantoor RCE+KADE in Amersfoort 1 Het nieuwe kantoor van RCE+KADE in Amersfoort ligt langs de druk bereden spoorlijn Amersfoort Apeldoorn / Zwolle. Om hinderlijke trillingen door het railverkeer te voorkomen, is het gebouw geplaatst

Nadere informatie

TRILLINGSMETINGEN METROPASSAGE NIEUWBOUW EEKHOLT 4 TE DIEMEN

TRILLINGSMETINGEN METROPASSAGE NIEUWBOUW EEKHOLT 4 TE DIEMEN FUGRO GEOSERVICES B.V. Geo-Consultancy RAPPORT betreffende TRILLINGSMETINGEN METROPASSAGE NIEUWBOUW EEKHOLT 4 TE DIEMEN Opdrachtnummer: 5-92- Opdrachtgever : Holland Park BV T.a.v. de heer R.A.G. Deckers

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Borculoseweg 17; verbouwing kerk tot woning. Datum 24 juni 2010 Referentie 20092185-03

Akoestisch onderzoek Borculoseweg 17; verbouwing kerk tot woning. Datum 24 juni 2010 Referentie 20092185-03 Akoestisch onderzoek Borculoseweg 17; verbouwing kerk tot woning Datum 24 juni 2010 Referentie 20092185-03 Referentie 20092185-03 Rapporttitel Akoestisch onderzoek Borculoseweg 17; verbouwing kerk tot

Nadere informatie

Geluidbelasting railverkeer. woningen Houtakkerweg/ Wildekampsweg te Wezep

Geluidbelasting railverkeer. woningen Houtakkerweg/ Wildekampsweg te Wezep Geluidbelasting railverkeer woningen Houtakkerweg/ Wildekampsweg te Wezep versie 18 augustus 29 opdrachtnummer 9-22 datum 18 augustus 29 opdrachtgever OOSTZEEstedenbouw Postbus 9 68 AA Arnhem auteur A.D.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek verkeerslawaai (Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V.)

Akoestisch onderzoek verkeerslawaai (Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V.) Akoestisch onderzoek verkeerslawaai (Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V.) Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m Opdrachtgever:

Nadere informatie

VERKEERSTRILLINGSONDERZOEK ADVIES RECONSTRUCTIE WEGCONSTRUCTIE CENTRUM DORDRECHT

VERKEERSTRILLINGSONDERZOEK ADVIES RECONSTRUCTIE WEGCONSTRUCTIE CENTRUM DORDRECHT FUGRO INGENIEURSBUREAU B.V. Adviesafdeling Geotechniek RAPPORT betreffende VERKEERSTRILLINGSONDERZOEK ADVIES RECONSTRUCTIE WEGCONSTRUCTIE CENTRUM DORDRECHT Opdrachtnummer: 008-0057-000 Rapportnr: 008-0057-000.V04R04

Nadere informatie

4 sprinters Utrecht Centraal - Harderwijk

4 sprinters Utrecht Centraal - Harderwijk 4 sprinters Utrecht Centraal - Harderwijk Akoestisch onderzoek locatie Harderwijk Opdrachtgever Gemeente Harderwijk R. Sjoerdsma Ondertekenaar Movares Nederland B.V. Stefan Voeten Kenmerk R10388SBUA3-

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Norit Nederland B.V. te Klazienaveen 11 op 12 december 2008

Akoestisch onderzoek Norit Nederland B.V. te Klazienaveen 11 op 12 december 2008 Akoestisch onderzoek Norit Nederland B.V. te Klazienaveen 11 op 12 december 2008 Onderzoek geluidsuitstraling naar de omgeving van Norit Nederland B.V. te Klazienaveen In de nachtperiode van 11 op 12 december

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG. Datum 4 juli 2013 Betreft Resultaten MER-evaluatie Betuweroute

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG. Datum 4 juli 2013 Betreft Resultaten MER-evaluatie Betuweroute > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Geluid en trillingen tengevolge van het heien van prefabpalen voor de spoortunnel te Zevenaar

Geluid en trillingen tengevolge van het heien van prefabpalen voor de spoortunnel te Zevenaar Rijksuniversiteit Groningen Wetenschapswinkel Natuurkunde Geluid en trillingen tengevolge van het heien van prefabpalen voor de spoortunnel te Zevenaar Geluid en trillingen tengevolge van het heien van

Nadere informatie

Toelichting meetrapporten spanningskwaliteit

Toelichting meetrapporten spanningskwaliteit Toelichting meetrapporten spanningskwaliteit Laagspanning en middenspanning (LS en MS) pag. Hoogspanning en extra hoogspanning (HS en EHS) pag. 6 Meetresultaten spanningskwaliteit LS 1 Gegevens meting

Nadere informatie

Herstructurering Biedermeier Mariaberg te Maastricht Quickscan externe veiligheid. Datum 19 december 2012 Referentie 20122015-04

Herstructurering Biedermeier Mariaberg te Maastricht Quickscan externe veiligheid. Datum 19 december 2012 Referentie 20122015-04 Herstructurering Biedermeier Mariaberg te Maastricht Quickscan externe veiligheid Datum 19 december 2012 Referentie 20122015-04 Referentie 20122015-04 Rapporttitel Herstructurering Biedermeier Mariaberg

Nadere informatie

PHS METEREN-BOXTEL: MB144-02 DEELONDERZOEK TRILLINGEN PRORAIL. 30 januari 2014 077424667:D - Definitief D01021.000175.0100

PHS METEREN-BOXTEL: MB144-02 DEELONDERZOEK TRILLINGEN PRORAIL. 30 januari 2014 077424667:D - Definitief D01021.000175.0100 PHS METEREN-BOXTEL: MB144-02 DEELONDERZOEK TRILLINGEN PRORAIL 30 januari 2014 077424667:D - Definitief D01021.000175.0100 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Aanpak en methodiek... 5 2.1 Beleidskader... 5 2.2 Beoordelingskader...

Nadere informatie

Bijlage 1 Meten van trillingen

Bijlage 1 Meten van trillingen Bijlage 1 Meten van trillingen Categorie bouwwerken Categorie 1 in goede staat verkerende onderdelen van de draagconstructie, indien deze bestaan uit gewapend beton, staal of hout; onderdelen van een bouwwerk

Nadere informatie

Bij optredend stoorlawaai is de betreffende geluidmeting onderbroken c.q. overgedaan.

Bij optredend stoorlawaai is de betreffende geluidmeting onderbroken c.q. overgedaan. Notitie HASKONNGDHV NEDERLAND B.V. PLANNNG & STRATEGY Aan : ir. J.J. Tiemersma Van : ing. F.J.M. van Hout Datum : 7 november 2013 Kopie : Onze referentie : BC6253-101-100/N003/408255/Nijm Betreft : Metingen

Nadere informatie

NOTITIE. Aanleiding. Betreft

NOTITIE. Aanleiding. Betreft NOTITIE Betreft Akoestische beoordeling ontwerp Dunantbuurt te Amsterdam West Opdrachtgever De Alliantie Ontwikkeling Contactpersoon dhr. O. Rasche Werknummer 721.401.00 Datum 11 april 2014 Aanleiding

Nadere informatie

HKO/2001.0382/SDE 19 maart 2001. Opdrachtgever: Karaat Parket De Noesten 52 9431 TC WESTERBORK. Contactpersoon: de heer J.

HKO/2001.0382/SDE 19 maart 2001. Opdrachtgever: Karaat Parket De Noesten 52 9431 TC WESTERBORK. Contactpersoon: de heer J. HKO/2001.0382/SDE 19 maart 2001 Opdrachtgever: Karaat Parket De Noesten 52 9431 TC WESTERBORK Contactpersoon: de heer J. Nienhuis Behandeld door: mevr. ing. H. Koerts ing. W.J. Eschbach Cauberg-Huygen

Nadere informatie

Bouwtrillingen. Projectnaam: Bedrijf: Contactpersoon: Telefoonnummer: Datum: www.geobrain.nl

Bouwtrillingen. Projectnaam: Bedrijf: Contactpersoon: Telefoonnummer: Datum: www.geobrain.nl Bouwtrillingen Projectnaam: Bedrijf: Contactpersoon: Telefoonnummer: Datum: Minimaal benodigde basisgegevens om alle vragen te beantwoorden: > Sondering met wrijvingsgetal > Basisgegevens hei/trilblok,

Nadere informatie

Gemeente Dordrecht t.a.v. de heer A.C. van Tilburg Postbus 8 3300 AA Dordrecht

Gemeente Dordrecht t.a.v. de heer A.C. van Tilburg Postbus 8 3300 AA Dordrecht Gemeente Dordrecht t.a.v. de heer A.C. van Tilburg Postbus 8 3300 AA Dordrecht Betreft : Aanvullend onderzoek geluid Visie Wielwijk Uw kenmerk : - Ons kenmerk : VL.181.adh.B02 Woensdag, 14 september 2011

Nadere informatie

Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F

Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F Heijmans Vastgoed b.v. Maart 2012 Concept Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F dossier : BA8595 registratienummer

Nadere informatie

Busbaan langs de Kruisvaart

Busbaan langs de Kruisvaart Busbaan langs de Kruisvaart Trillingsonderzoek Opdrachtgever Gemeente Utrecht, projectorganisatie Uithoflijn Ondertekenaar Movares Nederland B.V. W. Gardien & W.N. Oskam Kenmerk MNO-WG-12L81160013 - Versie

Nadere informatie

F320. Dynamisch gedrag Botlekspoortunnel. Onderdeel B en C - Vergelijking predictie, metingen en postdictie treinpassage - Algemene evaluatie

F320. Dynamisch gedrag Botlekspoortunnel. Onderdeel B en C - Vergelijking predictie, metingen en postdictie treinpassage - Algemene evaluatie EINDRAPPORT F320_D_12_49781 F320 Dynamisch gedrag Botlekspoortunnel Onderdeel B en C - Vergelijking predictie, metingen en postdictie treinpassage - Algemene evaluatie EINDRAPPORT F320_D_12_49781 F320

Nadere informatie

De Velpse Betuweroute

De Velpse Betuweroute De Velpse Betuweroute Stichting Spoorhinder 3 maart 2014 Historie Vergaderjaar 1998 1999 22 589 Betuweroute 26 373 Trajectnota/MER Noordoostelijke verbinding Nr. 149 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN

Nadere informatie

2. Trillingen. Datum: 25 februari 2008. Bedrijf; Bureau voor Bouwpathologie BB, te Montfoort

2. Trillingen. Datum: 25 februari 2008. Bedrijf; Bureau voor Bouwpathologie BB, te Montfoort 2. Trillingen Datum: 25 februari 2008 Bedrijf; Bureau voor Bouwpathologie BB, te Montfoort Esther Stapper 9940175 Datum: 11 februari 2008 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding...3 2.0. Wat is een trilling?... 4

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 juni 2013 20112327-05 L. Gelissen

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 juni 2013 20112327-05 L. Gelissen Notitie 20112327-05 MER Beneden-Lek (Bergambacht) Externe veiligheid Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 juni 2013 20112327-05 L. Gelissen 1 Inleiding In opdracht van Consortium 2.0 1 is een

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 12 februari 2014 20102687-06v3 M. Blankvoort

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 12 februari 2014 20102687-06v3 M. Blankvoort Wilhelm Röntgenstraat 4 8013 NE Zwolle Postbus 1590 8001 BN Zwolle T +31 (0)38-4221411 F +31 (0)38-4223197 E Zwolle@chri.nl www.chri.nl Notitie 20102687-06v3 Clarissenhof te Vianen Beoordeling luchtkwaliteitseisen

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder Tiendweg te Ameide

Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder Tiendweg te Ameide Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder Tiendweg te Ameide Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai op basis van de Wet geluidhinder voor de bouw van 19 woningen aan de Tiendweg te Ameide. 6 maart 2012 Rapporttitel:

Nadere informatie

BTS, Hoe lang moeten we meten? Herke Stuit, 3 november 2015

BTS, Hoe lang moeten we meten? Herke Stuit, 3 november 2015 Herke Stuit, 3 november 2015 Inhoud BTS Situatie metingen Resultaten Vmax Resultaten Vper Conclusies BTS Beleidsregel trillinghinder spoor (BTS 2014), incl. bepalingsmethode Ten minste 1 week meten Onzekerheidspercentage:

Nadere informatie

Slimline & Geluidisolatie

Slimline & Geluidisolatie Slimline & Geluidisolatie Conclusies geluidsoverdracht bouwknoop Slimline vloersysteem Onderzoek TU/e Laboratorium voor Akoestiek en TNO Delft Meetgegevens trillingsoverdracht d.d. juni 2009 en in de praktijk

Nadere informatie

Rekenvoorbeeld. Trillingen in vloeren. B.C.H. Vervest

Rekenvoorbeeld. Trillingen in vloeren. B.C.H. Vervest Rekenvoorbeeld Trillingen in vloeren B.C.H. Vervest B e h o r e n d b i j : 1 P r o j e c t d o c u m e n t R e n o v a t i e w o o n g e b o u w D e L e e u w v a n V l a a n d e r e n, A m s t e r d

Nadere informatie

Rapport. 2014/095 de Nationale ombudsman 1/9

Rapport. 2014/095 de Nationale ombudsman 1/9 Rapport Rapport betreffende een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer te Hoofddorp. Publicatiedatum 2 september 2014 Rapportnummer 2014/095 2014/095 de Nationale ombudsman

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Afsluiting / herinrichting Breestraat

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Afsluiting / herinrichting Breestraat COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Afsluiting / herinrichting Breestraat Te besluiten om: 1. alle eerder genomen verkeersbesluiten in stand te laten; 2. niet over te gaan tot fysieke afsluiting door middel van

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug Notitie Contactpersoon Gosewien van Eck Datum 14 november 2013 Kenmerk N001-1220333GGV-evp-V01-NL Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug 1 Inleiding De gemeente

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 28 oktober 2013 20121818-03 M. Blankvoort

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 28 oktober 2013 20121818-03 M. Blankvoort Wilhelm Röntgenstraat 4 8013 NE Zwolle Postbus 1590 8001 BN Zwolle Notitie 20121818-03 Hotel Van der Valk te Voorschoten Ruimtelijke scan voorgenomen ontwikkelingen T +31 (0)38 422 14 11 F +31 (0)38 422

Nadere informatie

SBR Trillingsrichtlijn Visiebijeenkomst Actualisatie

SBR Trillingsrichtlijn Visiebijeenkomst Actualisatie SBR Trillingsrichtlijn Visiebijeenkomst Actualisatie 20 november 2012 Introductie Ton Vrouwenvelder TNO Bouw 2 Kernvragen: Wanneer kan het kwaad voor de constructie? Wanneer is het hinder voor personen

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Schutboom 1, Boekel

Akoestisch onderzoek Schutboom 1, Boekel Akoestisch onderzoek Schutboom 1, Boekel Opdrachtgever: Dhr. P. Bongers Contactpersoon opdrachtgever: Dhr. P. Bongers Datum: 23-07-2015 Projectleider Buro SRO: Dhr. M. Geerts Projectnummer Buro SRO 41.40.02

Nadere informatie