AEGON Woon- & VrijeTijdpakket. Productinformatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AEGON Woon- & VrijeTijdpakket. Productinformatie"

Transcriptie

1 AEGON Woon- & VrijeTijdpakket Productinformatie

2

3 Inhoudsopgave Overzicht Hoofdrubrieken Rubriek D - Rechtsbijstand Algemene informatie AEGON Woon- & VrijeTijdpakket Doelgroep AEGON Woon- & VrijeTijdpakket Polisvoorwaarden Rubrieken Eén polisblad en één polisnummer Alles is gedekt, tenzij AEGON Schade Service () AEGON Vakantie Hulpkaart Premie-terug regeling Moment van uitkering van de % premie-terug Contracttermijn Termijnbetaling Poliskosten Incassokosten Mutatiekosten Prolongatiedatum Acceptatie en tarieven Provisie Eigen risico s Afkoop eigen risico Rubriek A - Woonhuis. Hoofdpunten. Rubriek Ab - Bijgebouwen. Rubriek Ac Huurders-/appartementseigenarenbelang. Rubriek Ad - Saneringskosten Rubriek B - Inboedel. Hoofdpunten. Rubriek Bb Audio-, visuele- en computerapparatuur. Rubriek Bc - Lijfsieraden. Rubriek Bd - Kostbaarheden en recreatiegoederen Hoofdpunten Bij te verzekeren Rubriek E - Ongevallen.. Hoofdpunten Bij te verzekeren Rubriek G - Pleziervaartuig. Rubriek Ea - Ongevallen voor het Gezin Rubriek Eb Vakantie-ongevallen voor het Gezin Rubriek F - Vakantie-jaarverzekering.. Hoofdpunten Rubriek H - e risicoadres. Hoofdpunten. e risicoadres verder toegelicht. Incidenteel verhuur Tarieven en eigen risico s AEGON Woon- & VrijeTijdpakket Overzicht eigen risico s per rubriek tabellen Rubriek C - Aansprakelijkheid.. Hoofdpunten Bij te verzekeren Tarieven Woonhuis en Inboedel Tarieven Aansprakelijkheid Tarieven Rechtsbijstand Tarieven Ongevallen Tarieven Vakantie-jaarverzekering Tarieven Pleziervaartuig Tarieven e risicoadres

4 . Overzicht Hoofdrubrieken Overzicht van de hoofdrubrieken die zonder en met een combinatieverplichting kunnen worden gesloten. Hoofdrubriek Combinatieverplichting A. Woonhuis Nee B. Inboedel Nee C. Aansprakelijkheid Nee D. Rechtsbijstand Nee E. Ongevallen Nee* F. Vakantie jaarverzekering Nee** G. Pleziervaartuigen Ja, met B en C H. e risicoadres Ja, met B en A, C of D * Rubriek Eb - Vakantieongevallen voor het gezin in combinatie met hoofdrubriek F. ** In combinatie met de rubriek Inboedel levert dit een aantrekkelijk premievoordeel op.

5 . Algemene informatie. AEGON Woon- & VrijeTijdpakket AEGON heeft wat kwaliteit van verzekeren betreft een naam hoog te houden. Met ons Woon- & VrijeTijdpakket combineren we kwaliteit met een scherpe premiestelling en uitstekende voorwaarden. Met het pakket kunt u alle particuliere huishoudens bedienen. Het AEGON Woon- & VrijeTijdpakket is per rubriek opgebouwd, biedt een zeer ruime dekking en is ontwikkeld om het bezit en vermogen van de verzekerde zoveel mogelijk te beschermen tegen alle van buiten komende onheilen. Daarnaast biedt het AEGON Woon- & VrijeTijdpakket uw klanten nog een aantal bijzondere voordelen: Dekking tegen alle van buiten komende onheilen op basis van Alles is gedekt, tenzij. Bij twee of meer rubrieken krijgt de klant jaarlijks % van de betaalde premie per rubriek terug wanneer geen schade op de rubriek is geclaimd en geen betalingsachterstand is geweest. Standaard ruime dekking, op premier risque basis, voor schades aan audio-, visuele- en computerapparatuur en lijfsieraden, óók buiten de woning. Gratis -uurs AEGON Schade Service voor reparaties in en rond het huis en hulpverlening tijdens de vakantie. Eenmalig poliskosten van,-. Geen incasso-, mutatie- en administratiekosten. Geen toeslag voor maand-, kwartaal- of halfjaarbetaling.. Doelgroep AEGON Woon- & VrijeTijdpakket Alle particuliere huishoudens in Nederland.. Polisvoorwaarden Voor het AEGON Woon- & VrijeTijdpakket hanteren wij de voorwaarden met nummer. De voorwaarden van het AEGON Woon- & VrijeTijdpakket zijn overzichtelijk gebundeld, waarin met behulp van het zoekregister onderwerpen snel te vinden zijn.. Rubrieken Te verzekeren (sub)rubrieken zonder combinatieverplichting A - Woonhuis - Aa - Woonhuis - Ab - Bijgebouwen - Ac - Huurders-/appartementseigenarenbelang - Ad - Saneringskosten B - Inboedel - Ba - Inboedel - Bb - Audio-, visuele- en computerapparatuur - Bc - Lijfsieraden - Bd - Kostbaarheden en recreatiegoederen C - Aansprakelijkheid D - Rechtsbijstand E - Ongevallen - Ea - Ongevallen voor het Gezin* F - Vakantie-jaarverzekering (los/combi) Te verzekeren (sub)rubrieken met combinatieverplichting Eb - Vakantie-ongevallen voor het Gezin* (alleen mogelijk in combinatie met Vakantie-jaarverzekering) G - Pleziervaartuig (alleen mogelijk in combinatie met Inboedel en Aansprakelijkheid) H - e risicoadres (alleen mogelijk in combinatie met Inboedel en een andere hoofdrubriek) *Ook voor samenwonenden, eenoudergezinnen en eenpersoonshuishoudens.

6 . Eén polisblad en één polisnummer Een AEGON Woon- & VrijeTijdpakket biedt uw klant optimaal overzicht en gemak. Geen losse polissen met verschillende polisnummers, maar alles overzichtelijk op één polisblad met één polisnummer.. Alles is gedekt, tenzij Voor de rubrieken Woonhuis, Inboedel, Pleziervaartuig en e risicoadres is de dekking op basis van Alles is gedekt, tenzij. Dat wil zeggen dekking tegen alle van buiten komende onheilen. Er zijn slechts enkele voor de hand liggende uitsluitingen, zoals achterstallig onderhoud, opzet, slijtage of het verstrekken van onjuiste gegevens.. AEGON Schade Service () Bij herstelbare schade van beperkte omvang aan inboedel en woonhuis, glasbreuk en hulp na schade, kan verzekerde zich wenden tot onze -uurs AEGON Schade Service. Eén telefoontje is voldoende voor een snel herstel van de schade. Wanneer de rubriek Vakantie-jaarverzekering is meeverzekerd, kan de verzekerde ook tijdens zijn vakantie de hulp inroepen van AEGON Schade Service, onder meer bij ziekte, een ongeval of noodzakelijke repatriëring.. AEGON Vakantie Hulpkaart Als de verzekerde ook de Vakantie-jaarverzekering bij het AEGON Woon- & VrijeTijdpakket heeft gesloten, ontvangt hij bij de polisbescheiden de Vakantie Hulpkaart. Op de Vakantie Hulpkaart staat het telefoonnummer van AEGON Schade Service en een aantal andere belangrijke telefoonnummers voor het blokkeren van bankpassen en creditcards.. Premie-terug regeling Elk jaar % premie-terug per rubriek Op het AEGON Woon- & VrijeTijdpakket is een unieke premie-terug regeling van toepassing. De premie-terug regeling houdt in dat jaarlijks % van de in het voorgaande kalenderjaar betaalde premie voor een rubriek wordt terugbetaald aan de verzekeringnemer, als gedurende dat kalenderjaar geen schade onder die betreffende rubriek is uitgekeerd, geen schadereserve is aangelegd en er geen achterstand in de premiebetaling is geweest. Uitzondering hierop is een uitkering op de rubriek Ongevallen, als gevolg van overlijden door een ongeval. Een dergelijke uitkering heeft geen consequentie voor de % premie-terug regeling. Voor de rubriek Rechtsbijstand geldt dat gebruik van de telefonische adviesservice, zonder verdere acties van de zijde van het SRK, geen invloed heeft op de premie-terug regeling. De premie-terug regeling is van toepassing als ten minste twee rubrieken zijn verzekerd. Tijdelijke verhogingen van bijvoorbeeld annuleringskosten komen niet in aanmerking. Wijze van uitbetaling van de % premie-terug De premie-terug wordt niet verrekend met de verschuldigde premie maar wordt apart uitbetaald. Over de uitbetaling volgen wij de met u gemaakte incassoafspraak. Voor de verzending van de % premie-terug brief houden wij ook de incassowijze aan. Hiervan kan echter in onderling overleg worden afgeweken. In dat geval verzoeken wij u dit uiterlijk november van het lopende kalenderjaar aan ons kenbaar te maken. Over de wijze van uitbetaling kunnen geen afwijkende regelingen worden getroffen. De % premie-terug regeling geeft u een unieke kans u bij uw klanten te profileren.. Moment van uitkering van de % premie-terug De % premie-terug wordt jaarlijks in maart, volgend op het schadevrije kalenderjaar, aan de verzekerde uitbetaald.. Contracttermijn Het AEGON Woon- & VrijeTijdpakket heeft een contracttermijn van één jaar. Na het eerste jaar is het contract elk moment opzegbaar met een opzegtermijn van één maand.

7 . Termijnbetaling Voor maand-, kwartaal- en halfjaarbetaling wordt geen toeslag berekend. Als AEGON de premie incasseert, is bij betaling per maand automatische incasso verplicht.. Poliskosten De poliskosten bedragen éénmalig,- bij afgifte van de polis.. Incassokosten Incassokosten worden niet in rekening gebracht.. Mutatiekosten Mutatiekosten worden niet in rekening gebracht.. Prolongatiedatum Er is één hoofdpremievervaldatum voor alle verzekerde rubrieken. Deze datum wordt bepaald door de ingangsdatum van het pakket.. Acceptatie en tarieven De richtlijnen en premies staan vermeld in het onderdeel Tarieven en eigen risico s Woon- & VrijeTijdpakket.. Provisie Voor het AEGON Woon- & VrijeTijdpakket geldt één provisieregeling waarbij geen onderscheid wordt gemaakt naar de verzekerde rubrieken. Het standaard provisiepercentage bedraagt %. Het is mogelijk een afwijkend provisiepercentage te hanteren tussen % en %.. Eigen risico s Het standaard eigen risico geldt voor de hoofdrubrieken: Woonhuis (inclusief bijgebouwen). Inboedel (inclusief audio-, visuele- en computerapparatuur, lijfsieraden, kostbaarheden en recreatiegoederen). Vakantie-jaarverzekering voor bagage en kostbaarheden. Pleziervaartuigen. e risicoadres. En bedraagt bij: de eerste schade in een kalenderjaar geen eigen risico; elke volgende schade in hetzelfde kalenderjaar,- per gebeurtenis/per hoofdrubriek. Het standaard eigen risico voor stormschade is altijd,-, ook als gekozen is voor afkoop van het eigen risico. Voor glasschade is geen eigen risico van toepassing.. Afkoop eigen risico Het standaard eigen risico kan voor de meeste rubrieken worden afgekocht tegen een toeslag van % op de premie van alle hoofd- en subrubrieken waar afkoop van toepassing is.

8 . Rubriek A - Woonhuis. Hoofdpunten Garantie tegen onderverzekering als herbouwwaarde is vastgesteld volgens de herbouwwaardemeter of taxatie. Deze garantie houdt in dat de werkelijke schade/herstelkosten worden vergoed, ook als deze meer bedragen dan het verzekerd bedrag. De garantie tegen onderverzekering is jaar geldig. Verzekerd bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. In geval van waterschade worden ook de kosten van opsporing van het defect aan waterleiding, c.v.- en airconditioninginstallaties vergoed. Dekking boven het verzekerd bedrag: - extra kosten (huurderving) door het niet kunnen bewonen van de woning; - kosten van bewaking en opruimingskosten tot % van het verzekerd bedrag; - bereddingskosten zijn ongelimiteerd meeverzekerd. Nieuwbouwkorting: voor woningen gebouwd na januari geldt een korting van % op de basispremie van de rubriek Woonhuis. Antennes en zonweringen: antennes en zonweringen zijn standaard meeverzekerd op de rubriek Woonhuis en Huurders-/appartementseigenarenbelang. Inclusief glasdekking, zonwering en antenne. Bij woonhuizen geldt een premieonderscheid tussen bestaande en nieuwbouwwoningen. Bij de rubriek Woonhuis zijn de direct bij het woonhuis behorende bijgebouwen, van dezelfde bouwaard, meeverzekerd. De waarde van de bijgebouwen dient u op te tellen bij het verzekerde bedrag woonhuis.. Rubriek Ab - Bijgebouwen Bijgebouwen met een afwijkende bouwaard kunnen apart meeverzekerd worden op de subrubriek Bijgebouwen. Inclusief glasdekking.. Rubriek Ac - Huurders-/appartementseigenarenbelang Huurdersbelangen kunnen verzekerd worden als verzekeringnemer huurder is en hij verbeteringen heeft aangebracht aan het appartement/woonhuis. Appartementseigenarenbelangen kunnen verzekerd worden als de verzekeringnemer eigenaar is van een appartement dat elders (bijvoorbeeld via VVE) is verzekerd, en hij verbeteringen heeft aangebracht aan het appartement. Wanneer de verzekerde huurder is en de rubriek Inboedel wordt verzekerd, wordt de subrubriek Huurders-/appartementseigenarenbelang voor.,- verzekerd tegen het geldende tarief voor Woonhuis. Als men een ander bedrag wenst, kan men dit opgeven (het minimum verzekerd bedrag is.,-). Inclusief glasdekking, zonwering en antenne.. Rubriek Ad - Saneringskosten Er is een mogelijkheid voor het meeverzekeren van saneringskosten. Zeer uitgebreide dekking tegen alle kosten voortvloeiende uit noodzakelijke sanering van grond- en/of oppervlaktewater door een schade aan het woonhuis/bijgebouwen of de inboedel. Hierbij kunt u denken aan verontreiniging door bijvoorbeeld asbest of gesprongen (olie)leiding van de c.v.-installatie.

9 . Rubriek B - Inboedel. Hoofdpunten Garantie tegen onderverzekering als gebruik is gemaakt van de inboedelmeter, het inventarisatieformulier of vaste taxatie. Preventiekorting tot % mogelijk. Verzekerd bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Diefstal van inboedel uit de auto, caravan of vaartuig is tot,- meeverzekerd. Dekking boven het verzekerd bedrag: - alle bereddingskosten; - inhoud van de koel- en diepvriesinstallatie door stroomuitval tot.,- ongeacht de duur en oorzaak van de stroomuitval; - diefstal van tuinmeubilair en wasgoed uit de tuin of van het balkon; - brand en diefstal van geld en waardepapieren tot.,- ook buiten de woning. Bovendien dekking tot % boven het verzekerde bedrag: - opruimingskosten; - vervangende woonruimte, hotel, pension, opslag en vervoer van de inboedel; - extra kosten van levensonderhoud. Kosten van tuinaanleg, beplanting en bestrating, dekking tot % boven het verzekerd bedrag. Wanneer de verzekerde huurder is en de rubriek Inboedel wordt verzekerd, wordt de subrubriek Huurders-/ appartementseigenarenbelang voor.,- verzekerd tegen het geldende tarief voor Woonhuis.. Rubriek Bb - Audio-, visuele- en computerapparatuur Wereldwijde dekking tegen o.a. diefstal of verlies. Standaard wordt boven het verzekerd bedrag inboedel voor audio-, visuele- en computerapparatuur.,meeverzekerd. De dekking is op basis van premier risque. Hogere bedragen verzekeren is uiteraard, tegen het daarvoor geldende tarief, mogelijk.. Rubriek Bc - Lijfsieraden Wereldwijde dekking tegen o.a. diefstal of verlies. Standaard wordt boven het verzekerd bedrag inboedel voor lijfsieraden.,- meeverzekerd. De dekking is op basis van premier risque. Hogere bedragen verzekeren is uiteraard, tegen het daarvoor geldende tarief, mogelijk. Naar keuze kan worden volstaan met één totaal verzekerd bedrag voor alle sieraden of een specificatie/taxatie per lijfsieraad (bijvoorbeeld voor erfstukken).. Rubriek Bd - Kostbaarheden en recreatiegoederen Wereldwijde dekking tegen o.a. diefstal of verlies. Recreatiegoederen en sportuitrusting. Zeer uitgebreide dekking op basis van kostbaarhedendekking. Hiermee zijn uw recreatiegoederen en sportuitrusting(en) waaronder golf-, vis- en surfuitrustingen, sportfiets of modelvliegtuigen en boten, ook buiten de woning optimaal verzekerd. De meest waardevolle bezittingen zijn, eventueel op basis van taxatiewaarde, verzekerd. Dit kan vooral van belang zijn voor bijvoorbeeld schilderijen, antiek, verzamelingen en muziekinstrumenten.

10 . Rubriek C Aansprakelijkheid. Hoofdpunten Dekking voor de aansprakelijkheid voor aan derden toegebrachte materiële schade of lichamelijk letsel door verzekeringnemer of gezinsleden (ook voor kinderen uitwonend voor studie) en huisdieren. Hieronder valt ook schade aan zaken die aan anderen toebehoren en die verzekeringnemer tijdelijk (anders dan uit hoofde van een overeenkomst) onder zich heeft, met een maximum van.,- per gebeurtenis. De aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit een zogenaamde vriendendienst is meeverzekerd tot.,- per gebeurtenis. De kosten van juridisch verweer tegen al dan niet gegronde aanspraken zijn meeverzekerd. Het aansprakelijkheidsrisico van een pleziervaartuig waarvoor geen vaarbewijs vereist is, valt automatisch onder de dekking. Schade toegebracht met of door een caravanmover. Schade veroorzaakt met of door een fiets met elektrische trapondersteuning (de elobike).. Bij te verzekeren Dekking optioneel uit te breiden met: jagersrisico extra onroerend goed (maximaal verhuurde woningen) klussen (betaald) grote dieren (tussen de en grote dieren, zoals paarden, koeien, schapen, geiten e.d.).

11 . Rubriek D Rechtsbijstand. Hoofdpunten De meest complete verzekering voor het verkrijgen van juridische bijstand en adviezen voor alle gezinsleden. De verzekering biedt standaard de mogelijkheid om direct juridisch advies in te winnen. Deze telefonische service is gratis, onbeperkt en geldt bovendien voor zaken die niet onder de dekking vallen, zolang het maar gaat om particuliere activiteiten. De adviesservice is bereikbaar op werkdagen van. -. uur via het centrale nummer van SRK (). Voor de meeste rechtsgebieden geldt een onbeperkte verzekerde som. Juridische bijstand is een kostbare zaak, des te prettiger te weten dat men met de rubriek Rechtsbijstand van het AEGON Woon- & VrijeTijdpakket niet het risico loopt dat een rechtszaak halverwege moet worden afgebroken omdat de verzekerde som anders wordt overschreden. Biedt bescherming tegen vrijwel iedere denkbare situatie, zoals: - verhalen van materiële schade; - verhalen van letselschade door bijvoorbeeld mishandeling; - arbeidsrechtelijke geschillen met werkgevers; - geschillen over de toepassing van sociale verzekeringswetten; - geschillen over aankoop van producten; - geschillen over (verzekerings)overeenkomsten; - conflicten met buren; - mediation bij echtscheiding (dekkingssom.,-). Voor strafrechtsbijstand en juridische adviezen geldt geen franchise. In overige situaties geldt een franchise van,-, tenzij het belang verband houdt met het houden/besturen van een motorrijtuig. In het laatste geval bedraagt de franchise,-.. Bij te verzekeren Dekking optioneel uit te breiden met: Motorrijtuigen, dekt onder meer: - verhalen van materiële- en letselschade; - geschillen over aankoop, garantie of ondeugdelijke reparatie; - bijstand bij terugverkrijging van motorrijtuig na invordering. Statutair directeuren: - uitbreiding van de verzekerde hoedanigheid; - dekking voor externe kosten tot.,-. Fiscaal Recht en Vermogensbeheer, dekt onder meer: - geschillen met belastingheffende instanties; - geschillen met effectenbemiddelaars en vermogensbeheerders (mits zij een vergunning hebben van de AFM). Verhuurde wooneenheden en bedrijfspanden (mits in eigendom).

12 . Rubriek E - Ongevallen. Rubriek Ea - Ongevallen voor het Gezin Ook voor samenwonenden, eenoudergezinnen en eenpersoonshuishoudens. Gedurende het hele jaar door dekking. Ruime verzekerde bedragen voor overlijden en blijvende invaliditeit door een ongeval. Geen onderscheid bij de uitkering voor kinderen en volwassenen. Bij blijvende invaliditeit is de uitkering afhankelijk van de mate van invaliditeit en bedraagt de maximale uitkering % van het verzekerde bedrag. Geen toeslagen voor risicovolle beroepen.. Rubriek Eb Vakantie-ongevallen voor het Gezin Ook voor samenwonenden, eenoudergezinnen en eenpersoonshuishoudens. Dekking tijdens vakanties. Ruime verzekerde bedragen voor overlijden en blijvende invaliditeit door een ongeval. Geen onderscheid bij de uitkering voor kinderen en volwassenen. Bij blijvende invaliditeit is de uitkering afhankelijk van de mate van invaliditeit en bedraagt de maximale uitkering % van het verzekerde bedrag. Alleen mogelijk in combinatie met de rubriek Vakantie-jaarverzekering.

13 . Rubriek F Vakantie-jaarverzekering. Hoofdpunten Deze rubriek is zowel los als in combinatie met Inboedel te verzekeren. Zeer uitgebreide standaard dekking: - bagage (.,- per persoon en.,- voor alle verzekerden tezamen); - kostbaarheden (,- per persoon boven het verzekerd bedrag bagage en.,- per gebeurtenis voor alle verzekerden tezamen); - onvoorziene kosten (met een zeer uitgebreide automobilistenhulp als de auto ook bij AEGON is verzekerd); - geneeskundige kosten; - annuleringskosten/afbrekingsvergoeding (.,- per reis). Wanneer nodig kan het verzekerde bedrag tijdelijk verhoogd worden; - standaard reisduur dagen; - winter- en onderwatersport meeverzekerd; - werelddekking; - goederen in logies/verblijf. Geen leeftijdsbeperking voor ongehuwde kinderen die thuis wonen en kinderen die uitwonend zijn voor studie. Ook als zij zelfstandig op vakantie gaan, zijn ze verzekerd. Ook weekenden en reisjes van enkele dagen met de boot, caravan of naar een vakantiewoning zijn verzekerd. Ook als deze niet vooraf zijn geboekt. In combinatie met inboedel geldt bovendien: Aantrekkelijke korting op de premie. Standaard meeverzekerd: geld en waardepapieren (.,- voor alle verzekerden tezamen).. Bij te verzekeren Dekking optioneel uit te breiden met: Zakenreizen Verlenging standaard reisduur met, of dagen. Tijdelijke verhoging annuleringskosten

14 . Rubriek G Pleziervaartuig. Hoofdpunten Alleen mogelijk in combinatie met de rubrieken Inboedel en Aansprakelijkheid. Alleen voor vaartuigen waarvoor geen vaarbewijs is vereist. Dat wil zeggen dat deze boten niet langer mogen zijn dan meter en dat de maximale snelheid op motor niet meer dan km/u bedraagt. De vaargebieden zijn alle Nederlandse binnenwateren inclusief het IJsselmeer, de randmeren, de Waddenzee, de Dollard, de Eems en de Westerschelde met haar mondingen, de -mijlszone uit de Nederlandse kust en de Europese binnenwateren. Maximaal verzekerd bedrag.,- dagwaarde (inclusief motor). Standaard eigen risico van,- voor tuigage en zeilen. Aansprakelijkheid voor pleziervaartuigen wordt via de rubriek Aansprakelijkheid van het AEGON Woon- & VrijeTijdpakket meeverzekerd (voor pleziervaartuigen met een zeiloppervlak groter dan m en een motor met meer dan kw vermogen geldt een toeslag op het tarief Aansprakelijkheid). Preventiekorting tot % mogelijk.

15 . Rubriek H e risicoadres. Hoofdpunten Voor het verzekeren van een e woonhuis, vakantie-/recreatiewoning, stacaravan of chalet. Tot jaar nieuwwaarderegeling bij stacaravan en chalet. Incidenteel verhuur van de vakantie-/recreatiewoning, stacaravan of chalet (maximaal weken per jaar). De Inboedel (rubriek B) is ook verzekerd in de vakantiewoning, stacaravan of chalet, mits deze niet permanent aanwezig is. De maximale vergoeding bij diefstal, mits voorafgegaan door braak, bedraagt % van het verzekerd bedrag inboedel. De inboedel permanent aanwezig op het e risicoadres kan worden meeverzekerd mits ook de opstal/het casco van het e risicoadres verzekerd is. Geen garantie tegen onderverzekering voor stacaravan/chalet. Alleen mogelijk in combinatie met de rubriek Inboedel en een andere hoofdrubriek te weten, Woonhuis, Aansprakelijkheid of Rechtsbijstand.. e risicoadres verder toegelicht Zeer uitgebreide dekking voor: Woonhuis Voor een e woonhuis van verzekeringnemer, bestemd voor particuliere bewoning (geen kamer- of seizoensverhuur). De richtlijnen zijn gelijk aan de rubriek Woonhuis. Vakantie-/recreatiewoning De vakantie- of recreatiewoning van verzekeringnemer bestemd voor vakantie- of recreatiedoeleinden. Standaard is meeverzekerd incidenteel verhuur (max. weken). Stacaravan Speciaal voor de stacaravan van verzekeringnemer bestemd voor vakantie- of recreatiedoeleinden. Standaard is meeverzekerd incidenteel verhuur (max. weken). Garantie tegen onderverzekering is niet mogelijk. Nieuwwaarde tot.,- en niet ouder dan jaar. Chalet Speciaal voor het chalet ( Finse of Zwitserse houtbouwhuis) van verzekeringnemer bestemd voor vakantieof recreatiedoeleinden. Standaard is meeverzekerd incidenteel verhuur (max. weken). Garantie tegen onderverzekering is niet mogelijk. Nieuwwaarde tot.,- en niet ouder dan jaar. Incidenteel verhuur Incidenteel verhuur (of uitlenen aan familie of kennissen, al dan niet tegen een geringe vergoeding) van de vakantie-/recreatiewoning, de stacaravan of het chalet valt standaard onder de dekking. Hiervoor geldt een (extra) eigen risico van,-.

16 . T arieven en eigen risico s AEGON Woon- & VrijeTijdpakket. Tarieven Woonhuis en Inboedel De onderstaande premies zijn bestemd voor niet afwijkende risico s. Dat wil zeggen dat de bouwaard van een woonhuis steen/ hard is en dat de inboedel, audio-, visuele- en computerapparatuur en lijfsieraden zich in zo n woonhuis bevinden. Als de bouwaard anders is dan steen/hard, kan een premietoeslag gelden. Deze toeslagen zijn opgenomen in het artikel andere bouwaard dan steen/hard en wel voor de (sub)rubrieken Woonhuis, Huurders-/appartements eigenarenbelangen en Inboedel. Deze premietoeslag hoeft niet te worden toegepast op de tarieven voor audio-, visuele- en computerapparatuur en lijfsieraden. Bouwaard steen/hard: hoofdrubriek Woonhuis, Huurders-/appartementseigenarenbelang en Inboedel Premies per.,- verzekerd bedrag groep* Woonhuis/Bijgebouw/ Huurders-/ appartementseigenarenbelang Audio-, visueleen computerapparatuur Lijfsieraden,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, * De postcodetabel en tariefgroep vindt u op pagina en verder. Inboedel

17 Andere bouwaard dan steen/hard: hoofdrubriek Woonhuis, Huurders-/appartementseigenarenbelang, Inboedel, e woonhuis en vakantie-/recreatiewoning Maximale toeslagen per.,- verzekerd bedrag Andere bouwaard Premietoeslag Echter Premietoeslag Steen/riet, Als gesloten constructie (schroef- of spijkerdak) en brandwerende beplating, Als voorzien van een blusinstallatie Flying Brands Detection System, Als gesloten constructie zonder brandwerende beplating, Als gesloten constructie (schroef- of spijkerdak) en brandwerende beplating, Als voorzien van een blusinstallatie Flying Brands Detection System, Als gesloten constructie zonder brandwerende beplating, Als geen brandgevaarlijke belending binnen meter, Steen/deels riet deels hard, Steen/met rietonderschoten pannen, Hout/hard, Houtskeletbouw met buitenmuur van steen n.v.t. Houtskeletbouw met buitenmuur van hout, Als geen brandgevaarlijke belending binnen meter, Finse houtbouw, Als geen brandgevaarlijke belending binnen meter, Andere bouwaard dan steen/hard: subrubriek Bijgebouwen Premies per.,- verzekerd bedrag groep* Bijgebouwen,,,,,,,,,,, * De postcodetabel en tariefgroep vindt u op pagina en verder.

18 Woonhuis en Huurders-/appartementseigenarenbelang Het tarief wordt bepaald door de postcode waarin het risicoadres zich bevindt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen bestaande bouw en nieuwbouw. Huizen die gebouwd zijn vanaf -- krijgen een korting van %. Als de verdiepingsvloer anders is dan van steen/beton geldt een premietoeslag van,. Inboedel Het tarief wordt bepaald door de postcode waarin het risicoadres zich bevindt. Het toe te passen tarief treft u aan op bladzijde. Afkoop eigen risico Het standaard eigen risico van,- voor iedere e en volgende schade in hetzelfde kalenderjaar kan worden afgekocht voor een toeslag van % op de premie. Het eigen risico van,- voor stormschade kan niet worden afgekocht. Saneringskosten Grootte kavel excl. woning en bijgebouwen Verzekerd bedrag Jaarpremie Tot m.,-, Vanaf m.,-, Kostbaarheden en recreatiegoederen Premies per.,- verzekerd bedrag* groep / / / / Kostbaarheden Schilderijen/Aquarellen,,,,,,, Postzegels/munten,,,,,,, Muziekinstrumenten,,,,,,, Antiquiteiten,,,,,,, Bont,,,,,,, Perzische tapijten,,,,,,, Tafelzilver,,,,,,, Verzamelingen op aanvraag Recreatiegoederen Golfuitrusting,,,,,,, Modelbouw,,,,,,, Sportuitrusting,,,,,,, Surfuitrusting,,,,,,, Visuitrusting,,,,,,, Overig op aanvraag *Als de totale waarde meer is dan.,-, moet een specificatie en/of taxatierapport worden meegezonden.

19 Kortingen voor vrijwillig (extra) eigen risico (Extra) eigen risico Woonhuis/ Bijgebouw/ Huurders-/ appartementseigenarenbelang Inboedel Audio-, Lijfsieraden Kostbaarheden visueleen en computerrecreatiegoederen apparatuur,- % % % % %,- % % % % %,- % % % % %. Tarieven Aansprakelijkheid Premie Jaarpremies op basis van verzekerd bedrag en gezinssamenstelling Verzekerd bedrag Gezinssamenstelling..,-..,-,,,,,, Jagersrisico,, Verhuurde woningen (per woning),, Klussen (verzekerd bedrag maximaal.,-),, Bezit van tot maximaal grote dieren,, Gezin/samenwonenden en eenoudergezin met een eigen risico van,- voor schade door kinderen Eenpersoonshuishouden Toeslagen voor Toeslag voor pleziervaartuigen waarvan het casco op het AEGON Woon- & VrijeTijdpakket is verzekerd Zeiloppervlak < m en motor < kw,, Zeiloppervlak > m en/of motor > kw,, Kortingen voor vrijwillig (extra) eigen risico (Extra) eigen risico Aansprakelijkheid,- %,- %,- %

20 . Tarieven Rechtsbijstand Premie Jaarpremies op basis van gezinssamenstelling. De premies worden jaarlijks geïndexeerd. Gezinssamenstelling Jaarpremie Gezin/samenwonenden, Eenpersoonshuishouden, Toeslagen voor Motorrijtuigen,* Fiscaal Recht/Vermogensbeheer, Statutair directeur, Verhuurde wooneenheden en bedrijfspanden op aanvraag * Als het motorrijtuig bij AEGON is verzekerd, geldt een toeslag van, in plaats van,. Afkoop eigen risico Er is geen eigen risico van toepassing bij Rechtsbijstand.. Tarieven Ongevallen Premie Verzekerde bedragen Voor het hele jaar Alleen tijdens de vakantie* Pakket Pakket Pakket Kapitaaluitkering bij overlijden**.,.,., Kapitaaluitkering bij blijvende invaliditeit.,.,., Jaarpremie Jaarpremie Jaarpremie Gezinssamenstelling Gezin/samenwonenden met kinderen,,, Gezin/samenwonenden zonder kinderen,,, Man/vrouw met kinderen,,, Eénpersoonshuishouden,,, * Alleen in combinatie met de rubriek Vakantie-jaarverzekering. ** I n combinatie met een bij AEGON verzekerde personenauto wordt het verzekerd bedrag voor pakket en verdubbeld bij een ongeval met de verzekerde personenauto. Afkoop eigen risico Er is geen eigen risico van toepassing bij Ongevallen.

21 . Tarieven Vakantie-jaarverzekering Premie Jaarpremie op basis van gezinssamenstelling Gezinssamenstelling In combinatie met rubriek Inboedel Zonder combinatie met rubriek Inboedel Gezin/samenwonenden met kinderen,, Gezin/samenwonenden zonder kinderen,, Man/vrouw met kinderen,, Eenpersoonshuishouden,, % % Toeslag voor Zakenreizen Uitbreiding geldigheidsduur Uitbreiding geldigheidsduur dagen, dagen, dagen, Extra annuleringskosten boven de.,over het verschil tussen de standaard annuleringskosten van.,- en het nieuw verzekerd bedrag wordt % toeslag in rekening gebracht. Afkoop eigen risico Het standaard eigen risico van,- voor iedere e en volgende schade in hetzelfde kalenderjaar kan worden afgekocht voor een toeslag van % op de premie.. Tarieven Pleziervaartuig Premie Het verzekerd bedrag is de dagwaarde van het vaartuig inclusief de motor dan wel de nieuwwaarde als het vaartuig op moment van verzekeren niet ouder is dan maanden. Het verzekerd bedrag wordt afgerond op,- naar boven. Premie Cascodekking, per.,- verzekerd bedrag Boottrailer, per.,- verzekerd bedrag over de nieuwwaarde Hulpverlening*, per jaar * Niet nodig als ook de rubriek Vakantie-jaarverzekering is gesloten.

Altijd en overal nóg beter verzekerd!

Altijd en overal nóg beter verzekerd! Altijd en overal nóg beter verzekerd! Aegon Woon- & VrijeTijdpakket Aegon Woon- & VrijeTijdpakket De beste verzekeringen voor in en om het huis We hebben het Woon- & VrijeTijdpakket vernieuwd. Dit betekent

Nadere informatie

Naam tussenpersoon. Naam adviseur. Tp-Cliëntnummer. Naam en voorletter(s) Geslacht man vrouw Geboortedatum - - Adres. Postcode/Plaats.

Naam tussenpersoon. Naam adviseur. Tp-Cliëntnummer. Naam en voorletter(s) Geslacht man vrouw Geboortedatum - - Adres. Postcode/Plaats. Aanvraagformulier Aegon Woon- & VrijeTijdpakket Naam tussenpersoon Naam adviseur Tp-Cliëntnummer Rekening Courantnummer aanvraag nieuwe verzekering wijziging op polisnummer 1. Gegevens verzekeringnemer/aanvrager

Nadere informatie

Naam tussenpersoon. Naam adviseur. Tp-Cliëntnummer. Naam en voorletter(s) Geslacht man vrouw Geboortedatum: - - Adres. Postcode/Plaats.

Naam tussenpersoon. Naam adviseur. Tp-Cliëntnummer. Naam en voorletter(s) Geslacht man vrouw Geboortedatum: - - Adres. Postcode/Plaats. Aanvraagformulier AEGON Woon- & VrijeTijdpakket Naam tussenpersoon Naam adviseur Tp-Cliëntnummer aanvraag nieuwe verzekering wijziging op polisnummer 1. Gegevens verzekeringnemer/aanvrager Naam en voorletter(s)

Nadere informatie

Naam tussenpersoon. Naam adviseur. Tp-Cliëntnummer. Naam en voorletter(s) Geslacht man vrouw Geboortedatum - - Adres. Postcode/Plaats.

Naam tussenpersoon. Naam adviseur. Tp-Cliëntnummer. Naam en voorletter(s) Geslacht man vrouw Geboortedatum - - Adres. Postcode/Plaats. Aanvraagformulier Aegon Woon- & VrijeTijdpakket Naam tussenpersoon Naam adviseur Tp-Cliëntnummer aanvraag nieuwe verzekering wijziging op polisnummer 1. Gegevens verzekeringnemer/aanvrager Naam en voorletter(s)

Nadere informatie

Turien & Co. Particuliere Schadeverzekeringen. Passende combinaties

Turien & Co. Particuliere Schadeverzekeringen. Passende combinaties Turien & Co. Particuliere Schadeverzekeringen Passende combinaties Passende combinaties Al jaren is Turien & Co. Assuradeuren, opgericht in 1921, specialist op het gebied van verzekeringen. Door onze ervaring

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over het "VKG Gezinspakket"

Veelgestelde vragen over het VKG Gezinspakket Veelgestelde vragen over het "VKG Gezinspakket" Toelichting. Met het beantwoorden van de onderstaande vragen geven wij u snel inzicht in de antwoorden op de meest gestelde vragen. Aan dit overzicht kunnen

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden

Bijzondere Voorwaarden Aegon Inboedelverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 3015 S 42468 b maart 2014 Inhoudsopgave pagina 1. Algemeen 3 1.1 Wie zijn verzekerd? 3 1.2 U of verzekerde(n) 3 1.3 Hij en zij 3 2 Wat verwachten wij

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden nr. 3017

Bijzondere Voorwaarden nr. 3017 Recreatie- of 2 e woningverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 3017 Inhoudsopgave Pagina 1. Algemeen 3 1.1 Wie zijn verzekerd? 3 1.2 U of verzekerde(n) 3 1.3 Hij of zij 3 2 Wat verwachten wij van u? 3

Nadere informatie

Snel en voordelig verzekerd met de Regio Pakketpolis en de Zonder Zorgen Pakketpolis

Snel en voordelig verzekerd met de Regio Pakketpolis en de Zonder Zorgen Pakketpolis Snel en voordelig verzekerd met de Regio Pakketpolis en de Zonder Zorgen Pakketpolis Nog nooit was goed verzekerd zijn zo eenvoudig en voordelig. De Regio Pakketpolis en de Zonder Zorgen Pakketpolis bieden

Nadere informatie

De VLIEG Innovatief Polis het complete verzekeringenpakket

De VLIEG Innovatief Polis het complete verzekeringenpakket V O O R W A A R D E N V I P P O L I S De VLIEG Innovatief Polis het complete verzekeringenpakket Voorwaarden VIP-polis Oktober 2010 Inhoud Dit boekje bevat alle polisvoorwaarden van het VIP Woon- Pakket.

Nadere informatie

Tarieven. Woon- en Recreatiepakket en Totaalplan

Tarieven. Woon- en Recreatiepakket en Totaalplan Tarieven Woon- en Recreatiepakket en Totaalplan Juli 2009 Tarieven Dit boekje bevat tarieven voor het Woon-en Recreatiepakket en het Totaalplan. Voor meer productinformatie verwijzen wij u naar de brochures

Nadere informatie

Turien & Co. Particuliere Schadeverzekeringen. Passende combinaties

Turien & Co. Particuliere Schadeverzekeringen. Passende combinaties Turien & Co. Particuliere Schadeverzekeringen Passende combinaties Passende combinaties Al jaren is Turien & Co. Assuradeuren, opgericht in 1921, specialist op het gebied van verzekeringen. Door onze ervaring

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Nedasco Stapelpolis Particulieren Inboedelverzekering

Polisvoorwaarden Nedasco Stapelpolis Particulieren Inboedelverzekering Polisvoorwaarden Nedasco Stapelpolis Particulieren Inboedelverzekering www.nedasco.nl Serviceprovider in schade, zorg en inkomen. Inhoudsopgave Algemeen voorwaarden 1. Algemeen 3 1.1 Hoe gaan wij om met

Nadere informatie

Aanvraag Reaal TotaalPlan (Schade Particulier)

Aanvraag Reaal TotaalPlan (Schade Particulier) Aanvraag Reaal TotaalPlan (Schade Particulier) Tussenpersoon Tussenpersoonnummer Incassowijze Maatschappij-incasso Tussenpersoon-incasso Onderdeel van REAAL Verzekeringen Financieel Plan Woonpakket Ingangs-/wijzigingsdatum

Nadere informatie

De dekkingen van uw Privé Pakket Online

De dekkingen van uw Privé Pakket Online De dekkingen van uw Privé Pakket Online De dekkingen van uw Privé Pakket Online U kunt in uw Privé Pakket Online verschillende verzekeringen opnemen. Maar ook als u nu een losse verzekering heeft, kunt

Nadere informatie

In een tijd waarin alles complexer wordt, is er meer vraag naar producten die eenvoudig en doeltreffend zijn.

In een tijd waarin alles complexer wordt, is er meer vraag naar producten die eenvoudig en doeltreffend zijn. HP voor werknemers Het HP TotaalPakket In een tijd waarin alles complexer wordt, is er meer vraag naar producten die eenvoudig en doeltreffend zijn. Bij particulier verzekerden is er steeds meer vraag

Nadere informatie

Aanvraag REAAL Totaalplan (Schade Particulier)

Aanvraag REAAL Totaalplan (Schade Particulier) Aanvraag REAAL Totaalplan (Schade Particulier) Tussenpersoon Tussenpersoonnummer Incassowijze Maatschappij-incasso Tussenpersoon-incasso Onderdeel van REAAL Verzekeringen Financieel Plan Woonpakket Ingangs-/wijzigingsdatum

Nadere informatie

Voorwaarden Thoma Privé Pakketpolis april 2003

Voorwaarden Thoma Privé Pakketpolis april 2003 Voorwaarden Thoma Privé Pakketpolis april 2003 Inhoud Dit document bevat alle polisvoorwaarden van de Thoma Privé Pakketpolis. De Thoma Privé Pakketpolis kan bestaan uit de volgende onderdelen: Algemene

Nadere informatie

Aanvraag REAAL Totaalplan (Schade Particulier)

Aanvraag REAAL Totaalplan (Schade Particulier) Aanvraag REAAL Totaalplan (Schade Particulier) Tussenpersoon Tussenpersoonnummer Incassowijze Maatschappij-incasso Tussenpersoon-incasso Onderdeel van REAAL Verzekeringen Financieel Plan Woonpakket Ingangs-/wijzigingsdatum

Nadere informatie

AEGON Woon- & VrijeTijdpakket. Polisvoorwaarden. nr. 3002

AEGON Woon- & VrijeTijdpakket. Polisvoorwaarden. nr. 3002 AEGON Woon- & VrijeTijdpakket Polisvoorwaarden nr. 3002 Inhoudsopgave Dit boekje bevat alle polisvoorwaarden van het Woon- & VrijeTijdpakket. Het Woon- & VrijeTijdpakket kan bestaan uit de volgende onderdelen:

Nadere informatie

Verzekerd Wonen Pakket. Het verzekeringspakket voor zorgeloos wonen. Allianz Nederland Schadeverzekering

Verzekerd Wonen Pakket. Het verzekeringspakket voor zorgeloos wonen. Allianz Nederland Schadeverzekering Verzekerd Wonen Pakket Het verzekeringspakket voor zorgeloos wonen. Allianz Nederland Schadeverzekering Verzekerd Wonen Pakket Inhoud Het verzekeringspakket voor zorgeloos wonen 3 Woonhuis 4 Glas 5 Inboedel

Nadere informatie

Gegevens tussenpersoon. Incasso. Aanvraag/wijziging. Verzekeringnemer. Partner (Inwonend)

Gegevens tussenpersoon. Incasso. Aanvraag/wijziging. Verzekeringnemer. Partner (Inwonend) Aanvraag REAAL Totaalplan (Schade Particulier) Gegevens tussenpersoon Tussenpersoon Tussenpersoonnummer Incasso Incassowijze Maatschappij-incasso Tussenpersoon-incasso Onderdeel van het REAAL Financieel

Nadere informatie

Woongarant. Verzekeringen 2015

Woongarant. Verzekeringen 2015 Woongarant Verzekeringen 2015 Woongarant Woongarant staat garant voor onafhankelijke, kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. De opgebouwde expertise stelt ons in staat om excellente producten en diensten

Nadere informatie

Aanvraag REAAL Totaalplan (Schade Particulier)

Aanvraag REAAL Totaalplan (Schade Particulier) Aanvraag REAAL Totaalplan (Schade Particulier) Tussenpersoon Tussenpersoonnummer Incassowijze Maatschappij-incasso Tussenpersoon-incasso Onderdeel van REAAL Verzekeringen Financieel Plan Woonpakket Ingangs-/wijzigingsdatum

Nadere informatie

Kruidvat Inboedelverzekering. Bijzondere Voorwaarden. nr. 2010K-IB

Kruidvat Inboedelverzekering. Bijzondere Voorwaarden. nr. 2010K-IB Kruidvat Inboedelverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 2010K-IB Inhoudsopgave Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden nr. 2010K en hebben betrekking op de inboedelverzekering

Nadere informatie

Wonen. Allianz Verzekerd Wonen Pakket

Wonen. Allianz Verzekerd Wonen Pakket Schadeverzekering Allianz Verzekerd Wonen Pakket - woonhuis - glas - inboedel - kostbaarheden - aansprakelijkheid - gezinsongevallen - rechtsbijstand - doorlopende reis Wonen Het verzekeringspakket voor

Nadere informatie

Woongarant. Verzekeringen 2012

Woongarant. Verzekeringen 2012 Woongarant Verzekeringen 2012 Woongarant Woongarant staat garant voor onafhankelijke, kwalitatief hoogwaardige dienstverlening ten behoeve van cliënten van De Hypotheker. De opgebouwde expertise stelt

Nadere informatie

ZLM Totaalpakket. alles bij ZLM verzekerd

ZLM Totaalpakket. alles bij ZLM verzekerd 8,5 ZLM Totaalpakket alles bij ZLM verzekerd Inhoudsopgave Over ZLM Over ZLM Welkom bij ZLM 3 De beste verzekeraar van Nederland 3 Persoonlijk contact & snelle service 3 Profiteer van pakketkorting 4 Geen

Nadere informatie

Van Loon Privé Compleet Plan

Van Loon Privé Compleet Plan U wilt uw risico s op een betaalbare en gemakkelijke manier afdekken? Dan is het Van Loon Privé Compleet Plan de oplossing. Het biedt u niet alleen bescherming van uw woning, inboedel, auto, motor, caravan

Nadere informatie

OVZ. verzekeringen. Particuliere verzekeringen. aanvraag - / wijzigingsformulier O V Z O N D E R L I N G E V E R Z E K E R I N G E N

OVZ. verzekeringen. Particuliere verzekeringen. aanvraag - / wijzigingsformulier O V Z O N D E R L I N G E V E R Z E K E R I N G E N OVZ O N D E R L I N G E V E R Z E K E R I N G E N O V Z aanvraag - / wijzigingsformulier Particuliere verzekeringen verzekeringen Tussenpersoon Nummer a. Keuze verzekeringsvormen Welke verzekering(en)

Nadere informatie