Wat een professional echt moet leren laat zich maar moeilijk onderwijzen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat een professional echt moet leren laat zich maar moeilijk onderwijzen"

Transcriptie

1 SPECIAL Dringt de technocratie de passie voor het vak naar de achtergrond? Wat een professional echt oet leren laat zich aar oeilik onderwizen Hogescholen zouden een nieuw lectoraat oeten inrichten: het bizonder lectoraat voor professionele passie. Deze aanbeveling doen Jura Steeneier en Marc Räkers* in een toegankelik en prikkelend één-tweete. Goede vakensen zonder passie voor hun vak bestaan iers niet, daar zin we het wel over eens. Desondanks zin de echanisen die de passie voor het vak naar de achtergrond dringen nogal sterk. Onder invloed van centraal gedefinieerde kwaliteitseisen zin opleidingen voor professionals in de sociale sector in hoog tepo aan het technocratiseren. Kennis en vaardigheden oeten toetsbaar en dus eetbaar zin. Gereedschapskisten, evidence based ethodieken en boeken als wat/dit is onderzoek zin ook de opleidingen in het sociale doein diep binnengedrongen. Als verdiepende aanvulling op het abachtelike fingerspitzengefühl van sociaal werkers niet verkeerd, aar als het de plaats van deze abachtelikheid inneet is het een slechte ontwikkeling. In de praktik zien we studenten steeds eer intens worstelen. Meer et de vraag hoe zi aan de vorvereisten van het een en ander voldoen dan dat zi hun hoofd breken over ethische, orele en/of sociale vraagstukken. De professionele passie staat op het spel! Welzin Nieuwe Stil vraagt sociaal werkers die zich voor burgers inzetten en niet zozeer voor cliënten. Cliënten hebben een concrete, geprobleatiseerde hulpvraag en zin vervolgens in behandeling of in begeleiding. Mensen tot hun recht laten koen in hun sociale ogeving stigt boven dit cliënt-denken uit. En dat is dan ook de grote kans van Welzin Nieuwe Stil. Het betekent evenwel dat sociaal werkers en de opleidingen het oude denken oeten laten varen en zich oeten bezinnen op een nieuw paradiga. 22 Sozio 1 februari 2014

2 Je betrokken voelen is een belangrike voorwaarde voor goed werk. foto Bigstockphoto.co Maar wat oet dat paradiga dan zin? Ik denk ondersteunen, niet overneen of wi weten wel wat goed voor u is en zullen dit eens fin in een behandelplan vastleggen, aar waar kunnen we u bi ondersteunen? Mensen zin verantwoordelik voor hun eigen probleen, aar vooral ook voor hun eigen oplossingen. In die zin oeten we inderdaad af van de klassieke verzorgingsstaat, hoewel ik niet vind dat dit betekent dat ensen aan hun lot overgelaten oeten worden. Integendeel. We kunnen ze helpen et nadenken over oplossingen, we kunnen suggesties aandragen en et ideeën koen, aar ensen oeten uiteindelik hun eigen plan aken. Zodat ze ook eigenaar worden van de oplossingen en vooral van het proces er naar toe. Je hebt gelik, en dit vraagt andere vaardigheden dan technocratische excellentie. Veel inder denken vanuit het edische odel van diagnose en gestandaardiseerde behandeling. Los van dat het andere vaardigheden vraagt, is het in de overgangsfase ook belangrik o daarop als professional een eigen visie te ontwikkelen. Beleidsakers, anagers en burgers aken nu die overgang door. Bi burgers kan het weerstand opleveren als het aloude u vraagt, wi draaien niet eer opgaat. Het recht denken oet vervangen worden door krachtdenken. Daarvoor is veel eer vertrouwen nodig: in zichzelf, in de ogeving. Daaruit vloeit dan een ander appèl op de professional voort. Dus los van een nieuwe rol is ook de overgang naar die nieuwe rol een belangrik aandachtspunt. We trekken op naar alhoewel er ook nog felle tegenstanders zin de generalist. Generalise is wat i betreft niet dat e van alle arkten thuis oet zin, of dat e een soort silly-putty barbapappa oet worden die al naar gelang de situatie de uiste vor (lees kennis, copetentie) aanneet. Generalise is een houding: Ik bekoer e o u, o ou. En e ag al e vragen en zorgen bi e neerleggen. Saen kiken we naar een goede onderverdeling in stukes waar het kan, aar bliven de saenhang bewaken waar dat nodig is. Sozio 1 februari

3 SPECIAL foto Bigstockphoto.co Ik bekoer e o ullie zou ik hier nog graag aan toe willen voegen. Want wat we nog verder oeten ontwikkelen is het werken et ensen (ondersteunen van) binnen hun sociale context. Op grond van respect voor privacy hebben we deze lange tid vereden of slechts in beperkte ate willen zien. Maar als we af willen van het doorgeslagen individualise en de enore eenzaaheid waaree dit gepaard gaat, dan kunnen we niet o (nieuwe) sociale geeenschappen heen. Die oeten ontstaan en gevord worden; dat gaat niet vanzelf. Sociaal werkers oeten leren o in of eer van buitenaf bi te dragen aan het voren en versterken van deze sociale geeenschappen. Veel sociaal werkers zin grensbewakers geworden. De eerste grens die getrokken wordt is die tussen werk en privéleven. En vervolgens wordt binnen het werkdeel nog een lin getrokken tussen wel in functie of niet in functie. Met deze knippen wordt het deel waarover en denkt verantwoordelik te zin gedefinieerd. Dat is naar in gevoel heel kunstatig, en ik hoor dat ook terug van deelneers aan trainingen over beroepsethiek. Professionals voelen over het algeeen een sterk oreel appèl bi een ethisch dilea. Dat gaat over alle grenzen en strak getrokken linen heen, en ineens worden persoonlike noren en waarden In de praktik zien we studenten steeds eer intens worstelen. Meer et de vraag hoe zi aan de vorvereisten van het een en ander voldoen dan dat zi hun hoofd breken over ethische, orele en/of sociale vraagstukken. heel relevant. Dan wordt het ineens toch persoonlik, terwil al die knippen dat probeerden te voorkoen. Is het niet veel zinniger o studenten en beroepsbeoefenaren te leren ogaan et het persoonlike karakter van sociaal werk? Ja, nou, daar ga ik niet over, er is aar weinig waar e i bozer ee kunt krigen. Een goede sociaal werker gaat eigenlik over alles. Niet in de zin van foreel verantwoordelik zin voor alles, aar wel voor alles verantwoordelikheid neen. De ens is inderdaad niet op te delen in stukes, taakvelden of deelterreinen. Welbevinden is van heel veel afhankelik. Dat gaat niet alleen over inkoen, over kunnen uithuilen, over epowered worden of ensen tot hun recht laten koen, over onderdak, over een sociaal netwerk, over het opvoeden van kinderen of over het hebben van werk. Het gaat over alles en in saenhang et elkaar. Daar heeft een goede sociaal werker oog voor. En op het zinnete daar ga ik niet over kot een verbod. Als e et professionals spreekt over persoonlike betrokkenheid of passie wordt al snel gewezen op de professionele distantie. Ik kan daar helder over zin: wat i betreft trek e de grens tussen privé en werk zo 24 Sozio 1 februari 2014

4 wilde overneen. Er was een docent ziek of uitgevallen, dat weet ik niet eer. Ik ocht zelf het onderwerp kiezen en koos voor ensenrechten. Snel printte ik de Universele verklaring voor de rechten van de ens (UVRM) in honderdvoud en dit deed ik ook et de Europese verklaring voor de rechten van de ens (EVRM). Bi aanvang van het college vroeg ik de studenten of ze hier weleens van gehoord hadden. Er staken er slechts een paar, ietwat weifelend, hun vingers op. Ten overstaan van deze groep ben ik vervolgens nogal boos geworden: niet zozeer op hen, aar vooral over het feit dat zi gedurende hun opleiding nog niet indringend geconfronteerd waren et deze ultiee fundaenten onder het sociaal werk. Hoe kan het dat dit uit de opleidingen is weggelekt? Want wat is de opdracht van ons vak nou anders dan er voor zorgen dat ensen ook in de praktik aan hun fundaentele rechten toekoen? Niets toch? Veel sociaal werkers zin grensbewakers geworden. De eerste grens die getrokken wordt is die tussen werk en privéleven strak als e aar wilt. Zet e telefoon uit na werktid, zorg dat e nooit ieand tegenkot bi de super die ook aar rudientair et e werk te aken heeft en nee e werk niet ee naar huis, wat dat ook oge betekenen. Maar wanneer e e tidens werktid hoor, geen paniek niet persoonlik betrokken voelt bi de ensen waarvoor e het doet, vraag ik e af of e het uiste werk hebt gekozen. Het sociale werk is gebaseerd op een huanitaire issie. Als professional word e als het goed is geïnspireerd. Die issie of onderstroo aakt dat we van een professie spreken en niet uitsluitend van een vak of beroep. Professionele distantie vind ik dan ook een lastig begrip. Want e kunt ook heel professioneel nabi zin. Je geeft dan op professionele wize vor aan het relationele karakter van het werk. Mensen tot hun recht laten koen als huanitaire issie van het sociale werk, is gebaseerd op de enselike aat. Volgens i is het dan goed o hier nog even op het door Hans van Ewik in Nederland geïntroduceerde begrip professional friend te wizen. Verder triggert dat zinnete ensen tot hun recht laten koen e nogal, aar waarschinlik op een andere anier dan i hier bedoelt. Een paar aar geleden vroeg en i of ik een college voor een grote groep 4e aars studenten Hier klinkt de eer politiserende kant van de hulpverlening door, zullen soigen beweren. Ik vind dat een vreede ter. Toen ik e aan het oriënteren was op de opleiding MWD raakte uist dat concept et: ensen tot hun recht laten koen in hun sociale ogeving. Daarbi werd uitgelegd dat e e daarbi richt op het individu en de directe sociale ogeving, aar ook op de sociale ostandigheden. Belangenbehartiging zal officieel nog wel als kerntaak worden onderwezen, aar in de dagelikse praktik zie ik daarvan weinig terug bi sociaal werkers. Niet odat ze het niet hebben geleerd of er niet voor geïnteresseerd zin, aar de nadruk op Evidence Based Practice en de technisch instruentele kanten van het vak hebben er ook voor gezorgd dat vooral de cliënt of zin problee sleutelbaar werd bevonden. In andere landen is er eer aandacht voor het sleutelen aan de sociale basisrechten van ensen. Want als e daar eer oog voor hebt, dan zie e dat ieand in zin eigen kracht zetten in soige gevallen niet alleen een loos begrip is aar ook geen recht doet aan ensen. Daar ligt dan ook nog een schone taak voor opleidingen en beroepsverenigingen. Die hebben zich weliswaar ingezet voor verdere professionalisering, aar dan wel vooral de klassieke professionalisering et een nadrukkelike rol voor standaarden, profielen, beroepscodes Sozio 1 februari

5 en tuchtrecht. Terecht wordt door Kole en De Ruyter (2009) opgeerkt dat het expliciteren van de ge- en verboden van de ethische kant van het vak (doe dit laat dat) veel eer voor de hand ligt dan de diensie van deugden, waarden en idealen, die in de praktik veel inder toetsbaar is. Onder het otto beter goed gepikt dan slecht bedacht het volgende: Fingerspitzengefühl is iets wat e alleen aanvoelt als e het zelf ook hebt. Het is niet alleen gevoel voor kwaliteit, aar ook gevoel voor de subtiliteiten die daarbi horen, de details die er toe doen, de uiste toon. Als ieand et het uiste fingerspitzengefühl iets in elkaar gezet heeft kan dat tot grote tevredenheid en zelfs geluksgevoelens leiden bi iedereen die het ziet. Het problee is alleen dat er heel veel ensen zin die het niet zien, en die e ook et geen ogelikheid kunt uitleggen waaro iets heleaal tot in de kleinste details deugt, of waaro iets nou uist precies heleaal niet deugt. Dit citaat kot van de blog Moors agazine (http://www.oorsagazine.co/). Een ooie oschriving van dat waar goed vakanschap toe zou oeten leiden. Beter kan ik het niet verwoorden. Wel oet isschien nog toegevoegd worden dat echt fingerspitzengefühl in de praktik ontwikkeld wordt. Bivoorbeeld: de onteur die in otor in onderhoud heeft, zet een schroevendraaier tegen het blok en het andere uiteinde tegen zin oor. Zo kan hi horen/voelen welk lager aan vervanging toe is. Ik betwifel of de onteurs die een otor op de coputer aansluiten en zo uitlezen zich deze abachtelike kunde nog eigen aken. Zo is de zelfredzaaheidsatrix best een bruikbaar ondersteunend hulpiddel, aar we oeten in het sociaal werk wel de schroevendraaier tegen het blok bliven zetten! bronnen Ewik, Hans van. Maatschappelik werk in een sociaal gevoelige tid, 2010 (te downloaden) Jonge, Ed de. Professionaliteit, een odel van kern en context, 2011 Kole, J. en D. de Ruyter. Code en karakter, beroepsethiek in onderwis, eugdzorg en recht, 2009 Website Stichting Beroepseer reageren op dit artikel? Dat kan. Het debat gaat verder op: Je betrokken voelen is een belangrike voorwaarde voor goed werk, althans volgens The Good Work Proect. Zi oschriven Goed Werk et de begrippen uituntend vakanschap (Excellence), orele verantwoordelikheid (Ethics) en persoonlike betrokkenheid (Engageent). In Nederland is de Stichting Beroepseer de belangrikste vertolker van dit gedachtegoed. Uituntend vakanschap heeft over gebrek aan aandacht niet te klagen. De orele verantwoordelikheid wordt gelukkig ook steeds eer benadrukt, ook odat in de Jeugdzorg vri recentelik een beroepscode en tuchtrecht zin ingesteld. Maar hoe zit het et een gezonde persoonlike betrokkenheid? En wat i betreft hebben we het dan niet alleen over individuele professionals, aar ook over opleidingen, werkgevers en beroepsverenigingen. Ik kan e er sos over verbazen dat er uit die hoeken weinig respons kot op bivoorbeeld de plannen voor de bistand van staatssecretaris Klinsa. Staat het concept van advocacy (voorspraak, verdediging) dan zover van het georganiseerde Sociale Werk af? En waaro zin niet-gouverentele organisaties daar ook in Nederland veel sterker in? Tot besluit een gezaenlike alinea. Het volgende zouden we graag op de agenda van de vereniging Hogescholen plaatsen. Teninste voor alle opleidingen binnen het sociaal doein, en we zin tot een toelichting bereid! Wi stellen voor dat de hogescholen in het sociaal doein gezaenlik een bizonder en obiel lectoraat inrichten. Het bizonder lectoraat voor professionele passie. En de stichting Beroepseer is isschien wel de geschikte parti o dit lectoraat te huisvesten. De speciale opdracht van dit bizondere lectoraat oet zin o zich alleen, aar wel in de ruiste zin des woords, bezig te houden et het fenoeen passie voor e vak. Goede vakensen zonder passie voor hun vak bestaan iers niet, daar zin we het wel over eens. Desondanks zin de echanisen die de passie voor het vak naar de achtergrond dringen nogal sterk, sos zelfs onrustbarend doinant. Als tegenwicht oet dit bizonder lectoraat voor de professionele passie onvoorwaardelik vrigesteld zin o ons hier telkens weer op te wizen. Op alle ogelike anieren: et colleges, publicaties, website, ludieke acties en wat er aar te verzinnen valt. Ook als het net even niet goed uitkot. Juist dan! Als een luis die op verzoek van de pels regelatig en onverwacht een tot nadenken steende euk veroorzaakt. over de auteurs Jura Steeneier is trainer en adviseur bi MDC Jeugd en is lid van de redactie van Sozio. Marc Räkers is werkzaa voor de stichting Eropaf! en het lectoraat outreachend werken van de Hogeschool van Asterda en is lid van de redactie van Sozio. * De alinea s zin als een ketting geregen: die et een J ervoor zin van Jura, die et een M van Marc. 26 Sozio 1 februari 2014

Repareer eerst de klant... en dan de klacht! EEN PR AK TISCHE GIDS VOOR KL ACHTMANAGEMENT

Repareer eerst de klant... en dan de klacht! EEN PR AK TISCHE GIDS VOOR KL ACHTMANAGEMENT Repareer eerst de klant... en dan de klacht! EEN PR AK TISCHE GIDS VOOR KL ACHTMANAGEMENT INHOUDSOPGAVE pag. 4 5 pag. 10 11 pag. 16 17 VOORWOORD 03 VOOR SUCCESVOL KLACHTMANAGEMENT IS DE HELE ORGANISATIE

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Afgelopen jaar hebben we diverse pioniers op het gebied van Foto s Ad en Clara Cultuur in de Spiegel geïnterviewd om een beeld te

Nadere informatie

EEN10 voor patiënten participatie

EEN10 voor patiënten participatie EEN10 voor patiënten participatie 10 bloopers 10 hindernissen 10 smoezen 10 goede redenen 10 vragen over 10 handige afspraken 10 hindernissen 10 tips om het leuk te houden 10 manieren 10 kre ntenuit de

Nadere informatie

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Dit is een uitgave van het Samenwerkingsverband effectieve interventies. Auteurs: Marijke Booijink, Christine Kuiper, Gery

Nadere informatie

De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking

De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking mede Samenwerken: hoe doe je dat? De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over mededinging en samenwerking Een verslag

Nadere informatie

GRENZEN STELLEN BIJ PUBERS: een moeilijke evenwichtsoefening

GRENZEN STELLEN BIJ PUBERS: een moeilijke evenwichtsoefening GRENZEN STELLEN BIJ PUBERS: een moeilijke evenwichtsoefening 2 Grenzen stellen bij pubers Kan dat? Mag ik dat toelaten? Ben ik te streng? Ben ik ouderwets? Met deze en soortgelijke vragen worden we regelmatig

Nadere informatie

Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van. onderlinge hulpverlening in de buurt

Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van. onderlinge hulpverlening in de buurt Bouwen aan Buurthulp Handboek voor het organiseren van onderlinge hulpverlening in de buurt Auteurs: Wilco Kruijswijk, Kitty van den Hoek en Jan Willem van de Maat Met dank aan: Anita Peters en Annette

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Nederlandse code voor goed openbaar bestuur. Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur

Nederlandse code voor goed openbaar bestuur. Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur Nederlandse code voor goed openbaar bestuur Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur 2 Nederlandse code voor goed openbaar bestuur Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur 1 Uitgave Ministerie van

Nadere informatie

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie

Kunnen we dat niet aan vrijwilligers overlaten?

Kunnen we dat niet aan vrijwilligers overlaten? Kunnen we dat niet aan overlaten? foto: Facilicom Vrijwilligerswerk staat prominent op de agenda van politiek en beleid. Vooral in het gemeentelijk zorg en welzijnsbeleid zijn de verwachtingen van de inzet

Nadere informatie

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit Samen kun je meer dan alleen Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Colofon Deze brochure is één van de opbrengsten van een project

Nadere informatie

Kunnen we dat (niet) aan vrijwilligers overlaten?

Kunnen we dat (niet) aan vrijwilligers overlaten? Kunnen we dat (niet) aan vrijwilligers overlaten? Nieuwe verhoudingen tussen vrijwilligers en professionals in zorg en welzijn Kunnen we dat (niet) aan vrijwilligers overlaten? Nieuwe verhoudingen tussen

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Beslissen over effectieve hulp. Wat werkt in indicatiestelling?

Beslissen over effectieve hulp. Wat werkt in indicatiestelling? Beslissen over effectieve hulp Wat werkt in indicatiestelling? 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

colofon Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 CPS onderwijsontwikkeling en advies, januari 2007

colofon Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 CPS onderwijsontwikkeling en advies, januari 2007 Ken je kwaliteiten! colofon Inhoudsopgave CPS onderwijsontwikkeling en advies, januari 2007 Auteurs: Mandy Evers, Els Loman, Willi Soepboer - CPS, Amersfoort Illustraties: Digitale Klerken, Utrecht Vormgeving:

Nadere informatie

Geroepen om het algemeen belang te dienen. Ambtenaren, integriteit en beroepstrots. Ron Niessen en Edgar Karssing (red.)

Geroepen om het algemeen belang te dienen. Ambtenaren, integriteit en beroepstrots. Ron Niessen en Edgar Karssing (red.) Geroepen om het algemeen belang te dienen Ambtenaren, integriteit en beroepstrots Ron Niessen en Edgar Karssing (red.) Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door

Nadere informatie

EEN 10 VOOR CATECHESE!

EEN 10 VOOR CATECHESE! EEN 10 VOOR CATECHESE! Aandacht voor de kwaliteit van leren geloven in de gemeente Een handreiking Auteurs: Wielie Elhorst en Arie de Winter Beraadsgroep Catechese Protestantse Kerk in Nederland Inhoud

Nadere informatie

Het heft in eigen hand: sturen op zelfsturing

Het heft in eigen hand: sturen op zelfsturing Opdrachtgever RWI Het heft in eigen hand: sturen op zelfsturing Opdrachtnemer Gilde Re-integratie, What Works, UvA / P. Wesdorp, E. van Hooft, G. Duinkerken... [et al.] Doel en vraagstelling Welke inzichten

Nadere informatie

Vroeger nadenken over later. Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie)

Vroeger nadenken over later. Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie) Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie) Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht

Nadere informatie

Voorzitters aan het woord

Voorzitters aan het woord Voorzitters aan het woord Interviews met voorzitters van raden van commissarissen Aandachtspunten voor voorzitters en commissarissen Voorzitters aan het woord Interviews met voorzitters van raden van commissarissen

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie