Wat een professional echt moet leren laat zich maar moeilijk onderwijzen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat een professional echt moet leren laat zich maar moeilijk onderwijzen"

Transcriptie

1 SPECIAL Dringt de technocratie de passie voor het vak naar de achtergrond? Wat een professional echt oet leren laat zich aar oeilik onderwizen Hogescholen zouden een nieuw lectoraat oeten inrichten: het bizonder lectoraat voor professionele passie. Deze aanbeveling doen Jura Steeneier en Marc Räkers* in een toegankelik en prikkelend één-tweete. Goede vakensen zonder passie voor hun vak bestaan iers niet, daar zin we het wel over eens. Desondanks zin de echanisen die de passie voor het vak naar de achtergrond dringen nogal sterk. Onder invloed van centraal gedefinieerde kwaliteitseisen zin opleidingen voor professionals in de sociale sector in hoog tepo aan het technocratiseren. Kennis en vaardigheden oeten toetsbaar en dus eetbaar zin. Gereedschapskisten, evidence based ethodieken en boeken als wat/dit is onderzoek zin ook de opleidingen in het sociale doein diep binnengedrongen. Als verdiepende aanvulling op het abachtelike fingerspitzengefühl van sociaal werkers niet verkeerd, aar als het de plaats van deze abachtelikheid inneet is het een slechte ontwikkeling. In de praktik zien we studenten steeds eer intens worstelen. Meer et de vraag hoe zi aan de vorvereisten van het een en ander voldoen dan dat zi hun hoofd breken over ethische, orele en/of sociale vraagstukken. De professionele passie staat op het spel! Welzin Nieuwe Stil vraagt sociaal werkers die zich voor burgers inzetten en niet zozeer voor cliënten. Cliënten hebben een concrete, geprobleatiseerde hulpvraag en zin vervolgens in behandeling of in begeleiding. Mensen tot hun recht laten koen in hun sociale ogeving stigt boven dit cliënt-denken uit. En dat is dan ook de grote kans van Welzin Nieuwe Stil. Het betekent evenwel dat sociaal werkers en de opleidingen het oude denken oeten laten varen en zich oeten bezinnen op een nieuw paradiga. 22 Sozio 1 februari 2014

2 Je betrokken voelen is een belangrike voorwaarde voor goed werk. foto Bigstockphoto.co Maar wat oet dat paradiga dan zin? Ik denk ondersteunen, niet overneen of wi weten wel wat goed voor u is en zullen dit eens fin in een behandelplan vastleggen, aar waar kunnen we u bi ondersteunen? Mensen zin verantwoordelik voor hun eigen probleen, aar vooral ook voor hun eigen oplossingen. In die zin oeten we inderdaad af van de klassieke verzorgingsstaat, hoewel ik niet vind dat dit betekent dat ensen aan hun lot overgelaten oeten worden. Integendeel. We kunnen ze helpen et nadenken over oplossingen, we kunnen suggesties aandragen en et ideeën koen, aar ensen oeten uiteindelik hun eigen plan aken. Zodat ze ook eigenaar worden van de oplossingen en vooral van het proces er naar toe. Je hebt gelik, en dit vraagt andere vaardigheden dan technocratische excellentie. Veel inder denken vanuit het edische odel van diagnose en gestandaardiseerde behandeling. Los van dat het andere vaardigheden vraagt, is het in de overgangsfase ook belangrik o daarop als professional een eigen visie te ontwikkelen. Beleidsakers, anagers en burgers aken nu die overgang door. Bi burgers kan het weerstand opleveren als het aloude u vraagt, wi draaien niet eer opgaat. Het recht denken oet vervangen worden door krachtdenken. Daarvoor is veel eer vertrouwen nodig: in zichzelf, in de ogeving. Daaruit vloeit dan een ander appèl op de professional voort. Dus los van een nieuwe rol is ook de overgang naar die nieuwe rol een belangrik aandachtspunt. We trekken op naar alhoewel er ook nog felle tegenstanders zin de generalist. Generalise is wat i betreft niet dat e van alle arkten thuis oet zin, of dat e een soort silly-putty barbapappa oet worden die al naar gelang de situatie de uiste vor (lees kennis, copetentie) aanneet. Generalise is een houding: Ik bekoer e o u, o ou. En e ag al e vragen en zorgen bi e neerleggen. Saen kiken we naar een goede onderverdeling in stukes waar het kan, aar bliven de saenhang bewaken waar dat nodig is. Sozio 1 februari

3 SPECIAL foto Bigstockphoto.co Ik bekoer e o ullie zou ik hier nog graag aan toe willen voegen. Want wat we nog verder oeten ontwikkelen is het werken et ensen (ondersteunen van) binnen hun sociale context. Op grond van respect voor privacy hebben we deze lange tid vereden of slechts in beperkte ate willen zien. Maar als we af willen van het doorgeslagen individualise en de enore eenzaaheid waaree dit gepaard gaat, dan kunnen we niet o (nieuwe) sociale geeenschappen heen. Die oeten ontstaan en gevord worden; dat gaat niet vanzelf. Sociaal werkers oeten leren o in of eer van buitenaf bi te dragen aan het voren en versterken van deze sociale geeenschappen. Veel sociaal werkers zin grensbewakers geworden. De eerste grens die getrokken wordt is die tussen werk en privéleven. En vervolgens wordt binnen het werkdeel nog een lin getrokken tussen wel in functie of niet in functie. Met deze knippen wordt het deel waarover en denkt verantwoordelik te zin gedefinieerd. Dat is naar in gevoel heel kunstatig, en ik hoor dat ook terug van deelneers aan trainingen over beroepsethiek. Professionals voelen over het algeeen een sterk oreel appèl bi een ethisch dilea. Dat gaat over alle grenzen en strak getrokken linen heen, en ineens worden persoonlike noren en waarden In de praktik zien we studenten steeds eer intens worstelen. Meer et de vraag hoe zi aan de vorvereisten van het een en ander voldoen dan dat zi hun hoofd breken over ethische, orele en/of sociale vraagstukken. heel relevant. Dan wordt het ineens toch persoonlik, terwil al die knippen dat probeerden te voorkoen. Is het niet veel zinniger o studenten en beroepsbeoefenaren te leren ogaan et het persoonlike karakter van sociaal werk? Ja, nou, daar ga ik niet over, er is aar weinig waar e i bozer ee kunt krigen. Een goede sociaal werker gaat eigenlik over alles. Niet in de zin van foreel verantwoordelik zin voor alles, aar wel voor alles verantwoordelikheid neen. De ens is inderdaad niet op te delen in stukes, taakvelden of deelterreinen. Welbevinden is van heel veel afhankelik. Dat gaat niet alleen over inkoen, over kunnen uithuilen, over epowered worden of ensen tot hun recht laten koen, over onderdak, over een sociaal netwerk, over het opvoeden van kinderen of over het hebben van werk. Het gaat over alles en in saenhang et elkaar. Daar heeft een goede sociaal werker oog voor. En op het zinnete daar ga ik niet over kot een verbod. Als e et professionals spreekt over persoonlike betrokkenheid of passie wordt al snel gewezen op de professionele distantie. Ik kan daar helder over zin: wat i betreft trek e de grens tussen privé en werk zo 24 Sozio 1 februari 2014

4 wilde overneen. Er was een docent ziek of uitgevallen, dat weet ik niet eer. Ik ocht zelf het onderwerp kiezen en koos voor ensenrechten. Snel printte ik de Universele verklaring voor de rechten van de ens (UVRM) in honderdvoud en dit deed ik ook et de Europese verklaring voor de rechten van de ens (EVRM). Bi aanvang van het college vroeg ik de studenten of ze hier weleens van gehoord hadden. Er staken er slechts een paar, ietwat weifelend, hun vingers op. Ten overstaan van deze groep ben ik vervolgens nogal boos geworden: niet zozeer op hen, aar vooral over het feit dat zi gedurende hun opleiding nog niet indringend geconfronteerd waren et deze ultiee fundaenten onder het sociaal werk. Hoe kan het dat dit uit de opleidingen is weggelekt? Want wat is de opdracht van ons vak nou anders dan er voor zorgen dat ensen ook in de praktik aan hun fundaentele rechten toekoen? Niets toch? Veel sociaal werkers zin grensbewakers geworden. De eerste grens die getrokken wordt is die tussen werk en privéleven strak als e aar wilt. Zet e telefoon uit na werktid, zorg dat e nooit ieand tegenkot bi de super die ook aar rudientair et e werk te aken heeft en nee e werk niet ee naar huis, wat dat ook oge betekenen. Maar wanneer e e tidens werktid hoor, geen paniek niet persoonlik betrokken voelt bi de ensen waarvoor e het doet, vraag ik e af of e het uiste werk hebt gekozen. Het sociale werk is gebaseerd op een huanitaire issie. Als professional word e als het goed is geïnspireerd. Die issie of onderstroo aakt dat we van een professie spreken en niet uitsluitend van een vak of beroep. Professionele distantie vind ik dan ook een lastig begrip. Want e kunt ook heel professioneel nabi zin. Je geeft dan op professionele wize vor aan het relationele karakter van het werk. Mensen tot hun recht laten koen als huanitaire issie van het sociale werk, is gebaseerd op de enselike aat. Volgens i is het dan goed o hier nog even op het door Hans van Ewik in Nederland geïntroduceerde begrip professional friend te wizen. Verder triggert dat zinnete ensen tot hun recht laten koen e nogal, aar waarschinlik op een andere anier dan i hier bedoelt. Een paar aar geleden vroeg en i of ik een college voor een grote groep 4e aars studenten Hier klinkt de eer politiserende kant van de hulpverlening door, zullen soigen beweren. Ik vind dat een vreede ter. Toen ik e aan het oriënteren was op de opleiding MWD raakte uist dat concept et: ensen tot hun recht laten koen in hun sociale ogeving. Daarbi werd uitgelegd dat e e daarbi richt op het individu en de directe sociale ogeving, aar ook op de sociale ostandigheden. Belangenbehartiging zal officieel nog wel als kerntaak worden onderwezen, aar in de dagelikse praktik zie ik daarvan weinig terug bi sociaal werkers. Niet odat ze het niet hebben geleerd of er niet voor geïnteresseerd zin, aar de nadruk op Evidence Based Practice en de technisch instruentele kanten van het vak hebben er ook voor gezorgd dat vooral de cliënt of zin problee sleutelbaar werd bevonden. In andere landen is er eer aandacht voor het sleutelen aan de sociale basisrechten van ensen. Want als e daar eer oog voor hebt, dan zie e dat ieand in zin eigen kracht zetten in soige gevallen niet alleen een loos begrip is aar ook geen recht doet aan ensen. Daar ligt dan ook nog een schone taak voor opleidingen en beroepsverenigingen. Die hebben zich weliswaar ingezet voor verdere professionalisering, aar dan wel vooral de klassieke professionalisering et een nadrukkelike rol voor standaarden, profielen, beroepscodes Sozio 1 februari

5 en tuchtrecht. Terecht wordt door Kole en De Ruyter (2009) opgeerkt dat het expliciteren van de ge- en verboden van de ethische kant van het vak (doe dit laat dat) veel eer voor de hand ligt dan de diensie van deugden, waarden en idealen, die in de praktik veel inder toetsbaar is. Onder het otto beter goed gepikt dan slecht bedacht het volgende: Fingerspitzengefühl is iets wat e alleen aanvoelt als e het zelf ook hebt. Het is niet alleen gevoel voor kwaliteit, aar ook gevoel voor de subtiliteiten die daarbi horen, de details die er toe doen, de uiste toon. Als ieand et het uiste fingerspitzengefühl iets in elkaar gezet heeft kan dat tot grote tevredenheid en zelfs geluksgevoelens leiden bi iedereen die het ziet. Het problee is alleen dat er heel veel ensen zin die het niet zien, en die e ook et geen ogelikheid kunt uitleggen waaro iets heleaal tot in de kleinste details deugt, of waaro iets nou uist precies heleaal niet deugt. Dit citaat kot van de blog Moors agazine ( Een ooie oschriving van dat waar goed vakanschap toe zou oeten leiden. Beter kan ik het niet verwoorden. Wel oet isschien nog toegevoegd worden dat echt fingerspitzengefühl in de praktik ontwikkeld wordt. Bivoorbeeld: de onteur die in otor in onderhoud heeft, zet een schroevendraaier tegen het blok en het andere uiteinde tegen zin oor. Zo kan hi horen/voelen welk lager aan vervanging toe is. Ik betwifel of de onteurs die een otor op de coputer aansluiten en zo uitlezen zich deze abachtelike kunde nog eigen aken. Zo is de zelfredzaaheidsatrix best een bruikbaar ondersteunend hulpiddel, aar we oeten in het sociaal werk wel de schroevendraaier tegen het blok bliven zetten! bronnen Ewik, Hans van. Maatschappelik werk in een sociaal gevoelige tid, 2010 (te downloaden) Jonge, Ed de. Professionaliteit, een odel van kern en context, 2011 Kole, J. en D. de Ruyter. Code en karakter, beroepsethiek in onderwis, eugdzorg en recht, 2009 Website Stichting Beroepseer reageren op dit artikel? Dat kan. Het debat gaat verder op: Je betrokken voelen is een belangrike voorwaarde voor goed werk, althans volgens The Good Work Proect. Zi oschriven Goed Werk et de begrippen uituntend vakanschap (Excellence), orele verantwoordelikheid (Ethics) en persoonlike betrokkenheid (Engageent). In Nederland is de Stichting Beroepseer de belangrikste vertolker van dit gedachtegoed. Uituntend vakanschap heeft over gebrek aan aandacht niet te klagen. De orele verantwoordelikheid wordt gelukkig ook steeds eer benadrukt, ook odat in de Jeugdzorg vri recentelik een beroepscode en tuchtrecht zin ingesteld. Maar hoe zit het et een gezonde persoonlike betrokkenheid? En wat i betreft hebben we het dan niet alleen over individuele professionals, aar ook over opleidingen, werkgevers en beroepsverenigingen. Ik kan e er sos over verbazen dat er uit die hoeken weinig respons kot op bivoorbeeld de plannen voor de bistand van staatssecretaris Klinsa. Staat het concept van advocacy (voorspraak, verdediging) dan zover van het georganiseerde Sociale Werk af? En waaro zin niet-gouverentele organisaties daar ook in Nederland veel sterker in? Tot besluit een gezaenlike alinea. Het volgende zouden we graag op de agenda van de vereniging Hogescholen plaatsen. Teninste voor alle opleidingen binnen het sociaal doein, en we zin tot een toelichting bereid! Wi stellen voor dat de hogescholen in het sociaal doein gezaenlik een bizonder en obiel lectoraat inrichten. Het bizonder lectoraat voor professionele passie. En de stichting Beroepseer is isschien wel de geschikte parti o dit lectoraat te huisvesten. De speciale opdracht van dit bizondere lectoraat oet zin o zich alleen, aar wel in de ruiste zin des woords, bezig te houden et het fenoeen passie voor e vak. Goede vakensen zonder passie voor hun vak bestaan iers niet, daar zin we het wel over eens. Desondanks zin de echanisen die de passie voor het vak naar de achtergrond dringen nogal sterk, sos zelfs onrustbarend doinant. Als tegenwicht oet dit bizonder lectoraat voor de professionele passie onvoorwaardelik vrigesteld zin o ons hier telkens weer op te wizen. Op alle ogelike anieren: et colleges, publicaties, website, ludieke acties en wat er aar te verzinnen valt. Ook als het net even niet goed uitkot. Juist dan! Als een luis die op verzoek van de pels regelatig en onverwacht een tot nadenken steende euk veroorzaakt. over de auteurs Jura Steeneier is trainer en adviseur bi MDC Jeugd en is lid van de redactie van Sozio. Marc Räkers is werkzaa voor de stichting Eropaf! en het lectoraat outreachend werken van de Hogeschool van Asterda en is lid van de redactie van Sozio. * De alinea s zin als een ketting geregen: die et een J ervoor zin van Jura, die et een M van Marc. 26 Sozio 1 februari 2014

LeeR. & leef. bijbel. Zie volgende pagina s. boekje. uit je CATECHESE. onderbouw VAN: 1

LeeR. & leef. bijbel. Zie volgende pagina s. boekje. uit je CATECHESE. onderbouw VAN: 1 LeeR & leef uit je VAN: 1 CATECHESE onderbouw bijbel boekje Bijlagen bij les 14 - Niet stelen aar delen Introductie 2: Iedereen doet het... Introductie 3: Het geld-telt-spel De eerste pagina kan als achterkant

Nadere informatie

De theorie van de RET

De theorie van de RET De theorie van de RET 9 De theorie van de RET Inleiding In dit eerste hoofdstuk koen de achtergronden en uitgangspunten van de rationeel-eotieve therapie (of theorie), de RET, aan bod. Verder wordt de

Nadere informatie

De MEETKUNDE BOEK 2 Over de natuur van de kromme lijnen.

De MEETKUNDE BOEK 2 Over de natuur van de kromme lijnen. De MEETKUNDE BOEK 2 Over de natuur van de kroe lijnen. [p. 315] De ouden (d.w.. de Grieken) hebben eer juist opgeerkt dat soige eetkundige probleen vlak ijn, andere lichaelijk & weer andere lijnachtig,

Nadere informatie

Wat doen we (niet) met breuken?

Wat doen we (niet) met breuken? Een aanzienlijk deel van de probleen die leerlingen in HAVO en VWO hebben bij het werken et algebraïsche expressies wordt veroorzaakt door te geringe aandacht voor de breuken, betogen Truus Dekker en Martin

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan ONVZ Vrije Keuze Zorgplan U staat op het punt uw basiserzekering of een an de aanullende erzekeringen aan te ragen. U wilt onze tandartserzekering of het. Wat u ook kiest, u bent bij ons in goede handen.

Nadere informatie

De dilemma's van een fysiotherapeut

De dilemma's van een fysiotherapeut De dilea's van een fysiotherapeut en hun oplossingen Epirische filosofie op onbekend terrein Rita Struhkap Bespreking van: A. Lettinga {2000) Diversity in neurological physiotherapy. A coparative analysis

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan ONVZ Vrije Keuze Zorgplan U staat op het punt uw basiserzekering of een an de aanullende erzekeringen aan te ragen. U wilt onze tandartserzekering of het. Wat u ook kiest, u bent bij ons in goede handen.

Nadere informatie

keuze verzekerde 2 Basisverzekering Geen basisverzekering keuze verzekerde 3 Basisverzekering Geen basisverzekering keuze verzekerde 4

keuze verzekerde 2 Basisverzekering Geen basisverzekering keuze verzekerde 3 Basisverzekering Geen basisverzekering keuze verzekerde 4 Zonder olledige inforatie kunnen wij niet oor u aan de slag U wilt een erzekering afsluiten oor uzelf en oor eentuele gezinsleden. Wij hebben de oorletters, de naa en het an iedereen nodig. Alle personen

Nadere informatie

Lezing cliëntenparticipatie en ervaringsdeskundigheid

Lezing cliëntenparticipatie en ervaringsdeskundigheid Lezing cliëntenparticipatie en ervaringsdeskundigheid Wanneer we praten over cliëntenparticipatie is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen enerzijds de individuele en de collectieve cliëntenparticipatie.

Nadere informatie

ŢļJE CHOICE. Breda Roosendaal. Vestigingsrapportage ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B

ŢļJE CHOICE. Breda Roosendaal. Vestigingsrapportage ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B Vestigingsrapportage ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B ŢļJE CHOICE arktonderzoek 8L advies Theroeter Klanttevredenheid Welzorg vestiging: Breda Roosendaal Periode : 1 [ januari noveber

Nadere informatie

De consumptieprijsindex

De consumptieprijsindex De consuptieprisindex Basis 2004 Algeene Directie Statistiek en Econoische Inforatie 2007 De consuptieprisindex Basis 2004 = 100 De Algeene Directie Statistiek en Econoische Inforatie biedt onpartidige

Nadere informatie

De Stouwe Stichting voor Zorg- en Dienstverlening

De Stouwe Stichting voor Zorg- en Dienstverlening De Stouwe Stichting voor Zorg- en Dienstverlening Uitkomsten CQ-index Totaal aantal respondenten is 21 Zou u Kaailanden 6191 bij vrienden en familie aanbevelen? 1 2 3 4 1.1 Ervaringen m et m aaltijden

Nadere informatie

CVZ. magazine EUROPA. Gezondheid Nederlanders blijft achter. Samen optrekken maakt sterker. Geestelijke gezondheid bestaat niet. www.cvz.

CVZ. magazine EUROPA. Gezondheid Nederlanders blijft achter. Samen optrekken maakt sterker. Geestelijke gezondheid bestaat niet. www.cvz. u CVZ. agazine www.cvz.nl 15e jaargang nuer 2 juli 2012 kwartaalblad van het College voor zorgverzekeringen h T e a n u EUROPA e r h T r e n a e Gezondheid Nederlanders blijft achter Europese vergelijking

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Gemeenteraad Gemeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van <datum onbekend>

Gemeente Amsterdam Gemeenteraad Gemeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van <datum onbekend> Geeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van Jaar Publicatiedatu Agendapunt besluit B&W Onderwerp Vaststellen van de Verordening interferentiegebieden bodeenergiesysteen 24 Tekst van openbare besluiten

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u het definitieve rapport van BSO Kids-Topia te Heemstede naar aanleiding van het inspectiebezoek d.d. 24.05.2011.

Hierbij ontvangt u het definitieve rapport van BSO Kids-Topia te Heemstede naar aanleiding van het inspectiebezoek d.d. 24.05.2011. n GG Kenneerland Afdeling Algeene Gezondheidszorg Retouradres: Postbus 5514, 2000 G Haarle Geeente Heestede».. t.a.v. evr.. Hopan ' L j \ 2dll Postbus 352 2100 AJ Heestede atu : 21 juni 2011 Ons kenerk:

Nadere informatie

1 januari. Want de Heere kent de weg der rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen zal vergaan. Psalm 1:6

1 januari. Want de Heere kent de weg der rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen zal vergaan. Psalm 1:6 1 anuari Want de Heere kent de weg der rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen zal vergaan. Psalm 1:6 Psalm 1 bevat eigenlik de inhoud van het hele Bibelboek Psalmen. Enerzids wordt erin gewezen op

Nadere informatie

Ruimte Scheppen. Filosofie, Fontys en het hbo. Redactie: Peter van Zilfhout Charles Vergeer Niek Wiskerke. Fontys Hogescholen Lectoraat Filosofie

Ruimte Scheppen. Filosofie, Fontys en het hbo. Redactie: Peter van Zilfhout Charles Vergeer Niek Wiskerke. Fontys Hogescholen Lectoraat Filosofie Ruimte Scheppen Filosofie, Fontys en het hbo Redactie: Peter van Zilfhout Charles Vergeer Niek Wiskerke Fontys Hogescholen Lectoraat Filosofie bw ruimte scheppen 22-1-2010.indd 3 22-1-10 10:48 Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

Transformatie leer je niet in een cursus

Transformatie leer je niet in een cursus NIEUW VAKMANSCHAP Transformatie leer je niet in een cursus Door: Rieke Veurink Fotografie: Kees Winkelman Aansluiten bij de vraag uit de samenleving, regie voeren, werken in steeds veranderende omstandigheden:

Nadere informatie

Het VERANDERVERHAAL Reiswerk Opleidingencongres 23 sep 2013

Het VERANDERVERHAAL Reiswerk Opleidingencongres 23 sep 2013 Het VERANDERVERHAAL Reiswerk Opleidingencongres 23 sep 2013 Ze zeggen dat, als je iets wilt veranderen het belangrijk is een concreet doel te formuleren over wat je wilt realiseren. Het liefst zo smart

Nadere informatie

(Na)scholing (als onderdeel van de HRM)

(Na)scholing (als onderdeel van de HRM) (Na)scholing (als onderdeel van de HRM) Versie april 2014 Bijstelling volgt na vaststelling CAO PO 2014 e.v. uitstroo 1 Inleiding Stichting PCBO Baarn Soest richt zich als organisatie, geïnspireerd door

Nadere informatie

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK TEAMNASCHOLING SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK 1 SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK DOEL VAN DE NASCHOLING De training heeft tot doel om de taak van de schoolmaatschappelijk werker te professionaliseren,

Nadere informatie

Rapportage WO-monitor UvA afgestudeerden studiejaren 2003/04 en 2004/05

Rapportage WO-monitor UvA afgestudeerden studiejaren 2003/04 en 2004/05 Rapportage WO-onitor afgestudeerden studiejaren 2003/04 en 2004/05 Opleiding oktober 2007 SCO-Kohnsta Instituut Universiteit van Asterda Inhoudsopgave Actuele situatie van afgestudeerden Tabel 1: Situatie

Nadere informatie

Stuknummer: AM3.04634

Stuknummer: AM3.04634 Gaih- Uitgeprinte ail voor de Geeenteraad als Ingekoen Stuk... https://ail.google.co/ail/u/0/?ui=2&ik= 1 add 1 a09c3&view=pt. I (/

Nadere informatie

Beleidsaanbevelingen

Beleidsaanbevelingen Beleidsaanbevelingen Naar aanleiding van het praktijkonderzoek Morele thema s waar mantelzorgers mee te maken krijgen bij de zorg voor hun partner met hersenletsel in de thuissituatie Linn Cent 1527992

Nadere informatie

De Leerstoel Grondslagen van het Maatschappelijk Werk

De Leerstoel Grondslagen van het Maatschappelijk Werk De Leerstoel Grondslagen van het Maatschappelijk Werk Hans van Ewijk Bijzonder Hoogleraar Grondslagen van het Maatschaappelijk Werk Lector Sociaal Werk Theorie (Hogeschool Utrecht) Marie Kamphuis (1908

Nadere informatie

AANMELDING VOOR DE DECENTRALE SELECTIE OPLEIDING TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN NIJMEGEN (HAN) STUDIEJAAR 2015-2016

AANMELDING VOOR DE DECENTRALE SELECTIE OPLEIDING TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN NIJMEGEN (HAN) STUDIEJAAR 2015-2016 AANMELDING VOOR DE DECENTRALE SELECTIE OPLEIDING TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN NIJMEGEN (HAN) STUDIEJAAR 2015-2016 Instructie Leuk dat je interesse hebt voor de opleiding Toegepaste Psychologie

Nadere informatie

Sociale zekerheid Nederland: zelfstandige versus werknemer

Sociale zekerheid Nederland: zelfstandige versus werknemer Sociale zekerheid Nederland: zelfstandige versus werkneer Algeeen Het Nederlandse socialezekerheidsstelsel is saengesteld uit sociale verzekeringen en sociale voorzieningen. De sociale verzekeringen zijn

Nadere informatie

Luistervaardigheid - 1

Luistervaardigheid - 1 bijlage - 4.1 Luistervaardigheid - 1 In het bezoekwerk zij n wij kt eam leden regelm at ig m et m ensen in gesprek. Tij dens deze gesprekken kunnen allerlei onderwerpen aan de orde komen. 1 Wat is volgens

Nadere informatie

Prof. Margriet Van Bael STUDENTNR:... Conceptuele Natuurkunde met technische toepassingen. Deel OEFENINGEN

Prof. Margriet Van Bael STUDENTNR:... Conceptuele Natuurkunde met technische toepassingen. Deel OEFENINGEN FEB Exaen D0H1A 7/01/014 NAAM... Prof. Margriet Van Bael Conceptuele Natuurkunde et technische toepassingen Deel OEFENINGEN Instructies voor studenten Noteer je identificatiegegevens (naa, studentennuer)

Nadere informatie

Notulen MR vergadering

Notulen MR vergadering Notulen MR vergadering Datu: 11-03-2014 Tijd: 19.30 Locatie: Kaatsheuvel. Aanwezig: Marlon vd Put (n.a.) Wi van Best (n.a.) Frank van Alphen (voorzitter) Geert Legdeur (notulant) Marieke Bruers Nienke

Nadere informatie

3. Rouw en verliesverwerking

3. Rouw en verliesverwerking 3. Rouw en verliesverwerking 29 Voor de trainer De belangrijkste begrippen van dit gedeelte zijn: Grote verschillen tussen verschillende getroffenen Breuk in de levenslijn Rouw/Verliesverwerking/chronische

Nadere informatie

Blauwdruk Leerlijn Seksualiteit

Blauwdruk Leerlijn Seksualiteit RAAK-Pro project: ezond seksueel gedrag in de residentiële jeugdzorg Blauwdruk Leerlijn Seksualiteit Het project Seksueel gezond gedrag in de RJ heeft twee doelstellingen: 1. De handelingsverlegenheid

Nadere informatie

Hogeschool Windesheim Zwolle Aandacht voor jeugdzorg en jeugd- en opvoedhulp in hbo-opleidingen en onderzoek.

Hogeschool Windesheim Zwolle Aandacht voor jeugdzorg en jeugd- en opvoedhulp in hbo-opleidingen en onderzoek. Hogeschool Windesheim Zwolle Aandacht voor jeugdzorg en jeugd- en opvoedhulp in hbo-opleidingen en onderzoek. WGV Oost Deventer, 20 maart 2013 Attie Valkenburg van Roon, projectleider Master Zorg voor

Nadere informatie

De kracht van reflecteren

De kracht van reflecteren 28 test en techniek in beeld Motivational Interviewing deel 5 De kracht van reflecteren Speciaal voor Fysiopraxis schrijven Stijn van Merendonk, Mirjam Hulsenboom en Albertina Poelgeest een vijfdelige

Nadere informatie

Aanvraagformulier Ziektekostenverzekering

Aanvraagformulier Ziektekostenverzekering Aanvraagforulier Ziektekostenverzekering Wilt u alléén aanvullende verzekeringen afsluiten, gebruik dan het Aanvraagforulier Aanvullende Ziektekostenverzekering Polisnuer Naa verzekeringsadviseur Relatienuer

Nadere informatie

M IJN W E R K STU K O V E R K A R A TE. G em aakt door Rob van den E yssel 11-2008 G roep 6 Johanna huiskam pschool E erbeek

M IJN W E R K STU K O V E R K A R A TE. G em aakt door Rob van den E yssel 11-2008 G roep 6 Johanna huiskam pschool E erbeek M IJN W E R K STU K O V E R K A R A TE G em aakt door Rob van den E yssel 26-11 11-2008 G roep 6 Johanna huiskam pschool E erbeek Bronverm elding Ik heb de inform atie van dit w erkstuk uit m ijn hoofd

Nadere informatie

HRM Cyclus integraal personeelsbeleid

HRM Cyclus integraal personeelsbeleid HRM Cyclus integraal personeelsbeleid Traject Activiteit Datu Bestuur (Voorgenoen) besluit Mei 2012 GMR Insteing art.23 PGMR Juni 2012 Bestuur Evaluatie en herijken Voorjaar 2016 1 instroo uitstroo Inleiding

Nadere informatie

CAOP. co m m 1/4. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Mw. dr. G. ter Horst Postbus 20011 2500 EA Den Haag

CAOP. co m m 1/4. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Mw. dr. G. ter Horst Postbus 20011 2500 EA Den Haag CAOP ROP advies inzake klokkenluiderl*^ A. Aan: De inister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Mw. dr. G. ter Horst Postbus 20011 2500 EA Den Haag C.C. De inister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Routeplanner beschermde natuur binnen de WABOprocedure

Routeplanner beschermde natuur binnen de WABOprocedure Routeplanner bescherde natuur binnen de WABOprocedure Introductie Waar gaat deze routeplanner over? In deze routeplanner worden de verschillende procedurele stappen beschreven die oeten worden gezet als

Nadere informatie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Kariene Mittendorff, lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs Studieloopbaanbegeleiding Binnen scholen wordt op verschillende manieren gewerkt aan

Nadere informatie

Beoordeling Stage 2 Code: ST2

Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Student: Ben v.d. Heijden Cijfer docentbegeleider Studentnummer: 247958 8 Docentbegeleider: PKK Cijfer praktijkbegeleider Praktijkbegeleider: Hans v.d. Dobbelsteen 8 Stageperiode:

Nadere informatie

r.k basisschool De Ark

r.k basisschool De Ark Schoolontwikkelplan r.k basisschool De Ark Burg. Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek Tel. 0226-452072 www. rkbs-deark.nl Jaar 2015-2016 School De Ark Directeur Frank Knin Datum 29-6-2015 Inleiding In dit schoolontwikkelplan

Nadere informatie

STOOMTURBINES - A - PROEFTOETS- AT01 - OPGAVEN EN UITWERKINGEN.doc 1/13

STOOMTURBINES - A - PROEFTOETS- AT01 - OPGAVEN EN UITWERKINGEN.doc 1/13 VAK: Stooturbines A Set Proeftoets AT0 STOOMTURBINES - A - PROEFTOETS- AT0 - OPGAVEN EN UITWERKINGEN.doc /3 DIT EERST LEZEN EN VOORZIEN VAN NAAM EN LEERLINGNUMMER! Bescikbare tijd: 00 inuten Uw naa:...

Nadere informatie

Doel In de klas wordt middels de socratische methode het gesprek gevoerd over controversiële onderwerpen.

Doel In de klas wordt middels de socratische methode het gesprek gevoerd over controversiële onderwerpen. De socratische methode De socratische methode kan worden ingezet om met een groep studenten in het mbo het gesprek aan te gaan over controversiële onderwerpen. Kernbegrippen hierbij zijn: Zoeken naar een

Nadere informatie

Rotterdam. 1e meting door de Sociale Index sociaal gemeten

Rotterdam. 1e meting door de Sociale Index sociaal gemeten 2008 Rotterda 1e eting door de Sociale Index sociaal geeten Rotterda sociaal geeten 1e eting door de Sociale Index 1 2008 Rotterda 1e eting door de Sociale Index sociaal geeten Inhoud 0. Woord oraf 1.

Nadere informatie

Onderwerp: welkom bij Stichting Pensioenfonds Forbo

Onderwerp: welkom bij Stichting Pensioenfonds Forbo 1234AB99 De heer AB Voorbeeld Straat 99 1234 AB WOONPLAATS Datum 17 Oktober 2014 Klantnummer 045-0123456789-01 Onderwerp welkom bi Stichting Pensioenfonds Forbo Geachte heer Voorbeeld Per 1 september 2014

Nadere informatie

B&O Info Tel.: 06-20657425 E-mail: info@bo-info.nl Internet: www.bo-info.nl Twitter: @bo_info Facebook: https://www.facebook.com/bo.

B&O Info Tel.: 06-20657425 E-mail: info@bo-info.nl Internet: www.bo-info.nl Twitter: @bo_info Facebook: https://www.facebook.com/bo. Er is niet één antwoord te geven op de vraag hoe vaak of hoe lang een kind op een tablet, smartphone of computer mag. Dat hangt sterk af van het kind en de situatie. Deskundigen zijn het er wel over eens

Nadere informatie

Het voeren van een begeleidend gesprek met een zorgvrager

Het voeren van een begeleidend gesprek met een zorgvrager OPDRACHTFORMULIER Het voeren van een begeleidend gesprek met een zorgvrager Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier bij deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten

Nadere informatie

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Voor wie? Waarom? Wat? Hoe? Voor Omdat leiding Ervaringsgerichte Door middel van leidinggevenden, geven, adviseren en coaching en werkvormen waarbij het adviseurs

Nadere informatie

PRIORITEITEN. drs. Ellen Bulder 1 SITUATIE

PRIORITEITEN. drs. Ellen Bulder 1 SITUATIE PRIORITEITEN drs. Ellen Bulder 1 SITUATIE Ook zo druk, druk, druk? Hebt u het gevoel dat u geleefd wordt door de waan van de dag en dat u altijd tijd te kort hebt? Of hebt u uw zaakjes prima onder controle

Nadere informatie

Rotterdam. Inhoud. 1e meting door de Sociale Index sociaal gemeten

Rotterdam. Inhoud. 1e meting door de Sociale Index sociaal gemeten Rotterda sociaal geeten 1e eting door de Sociale Index 1 2008 Rotterda 1e eting door de Sociale Index sociaal geeten Inhoud 0. Woord oraf 1. Inleiding 2. Sociale Index nader verklaard 3. Stedelijke resultaten

Nadere informatie

KATERN OPBRENGSTEN B.O.C.

KATERN OPBRENGSTEN B.O.C. KATERN OPBRENGSTEN B.O.C. Gereformeerde basisschool De Uieg Dalfsen 9 Het is niet toegestaan om gebruik te maken van de materialen (of deze aan anderen te verstrekken) zonder uitdrukkelike toestemming

Nadere informatie

Aanvraag-/wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering Collectief

Aanvraag-/wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering Collectief Aanvraag-/wijzigingsforulier Ziektekostenverzekering Collectief Polisnuer Collectief contractnuer (indien bekend) Naa tussenpersoon Relatienuer tussenpersoon Deze aanvraag betreft een nieuwe verzekering

Nadere informatie

SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK

SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK TEAMNASCHOLING DOEL DOEL VAN DE NASCHOLING De training heeft tot doel om de taak van de schoolmaatschappelijk werker te professionaliseren, te verlichten en passend te

Nadere informatie

GENERALISTISCH WERKER VAN DE TOEKOMST

GENERALISTISCH WERKER VAN DE TOEKOMST GENERALISTISCH WERKER VAN DE TOEKOMST HD4 VOORSTELLEN Saskia Mudde Docent/trainer Hogeschool Windesheim te Zwolle Domein Gezondheid en Welzijn Sociaal Pedagoog en voorheen 16 jaar werkzaam geweest binnen

Nadere informatie

Aanvraag-/wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering Collectief

Aanvraag-/wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering Collectief Aanvraag-/wijzigingsforulier Ziektekostenverzekering Collectief Polisnuer Relatienuer Collectief contractnuer (indien bekend) Naa tussenpersoon Deze aanvraag betreft een nieuwe verzekering wijziging verzekering

Nadere informatie

vinden op de factsheet Knelpunten in de zorg voor jeugd met psychosociale problemen: vragenlijst verwachtingen.

vinden op de factsheet Knelpunten in de zorg voor jeugd met psychosociale problemen: vragenlijst verwachtingen. 1 Casus zorg voor jeugd (specialisatie jeugdzorg) Achtergrondinformatie bij deze casussen: factsheet Knelpunten in de zorg voor jeugd met psychosociale problemen: verwachtingen van ouders en jongeren en

Nadere informatie

Wetenschappelijk medewerker Mr. Hans van Mierlo Stichting. Inschaling: schaal 10-11 (naar BBRA) FTE: 0,8 (32 uur per week) Opleidingsniveau: WO

Wetenschappelijk medewerker Mr. Hans van Mierlo Stichting. Inschaling: schaal 10-11 (naar BBRA) FTE: 0,8 (32 uur per week) Opleidingsniveau: WO Wetenschappelijk medewerker Mr. Hans van Mierlo Stichting Inschaling: schaal 10-11 (naar BBRA) FTE: 0,8 (32 uur per week) Opleidingsniveau: WO Ervaringsniveau: Medior Context De Van Mierlo Stichting heeft

Nadere informatie

Bij de MSF (verwijzers) is het verplicht minimaal 3 verwijzers een vragenlijst te sturen, voor de

Bij de MSF (verwijzers) is het verplicht minimaal 3 verwijzers een vragenlijst te sturen, voor de Multisource Feedback Er zijn drie verschillende formulierensets Multisource Feedback (MSF) beschikbaar in het digitaal portfolio: Bij de MSF (collega s) is het verplicht minimaal 3 collega s een vragenlijst

Nadere informatie

Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg

Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg transformatie jeugdzorg FoodValley INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 1.1. Aanleiding... 2 1.2. Doel- en probleemstelling... 2 1.3. Methode... 2 1.4.

Nadere informatie

Internet in de klas. voor KPN Internet. december 2005. Internet in de klas. t.b.v. KPN Internet Blauw Research / B6359 december 2005

Internet in de klas. voor KPN Internet. december 2005. Internet in de klas. t.b.v. KPN Internet Blauw Research / B6359 december 2005 1 voor KPN Internet deceer 2005 2 Copyright 2005 Blauw Research v Alle rechten voorehouden. Niets uit dit rapport ag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautoatiseerd gegevensestand, of openaar geaakt,

Nadere informatie

Beroepscode Beroepsvereniging van cliëntondersteuners voor mensen met een beperking

Beroepscode Beroepsvereniging van cliëntondersteuners voor mensen met een beperking Beroepscode Beroepsvereniging van cliëntondersteuners voor mensen met een beperking 1 VOORWOORD Met trots presenteert de Beroepsvereniging van cliëntondersteuners voor mensen met een beperking (BCMB) de

Nadere informatie

Om de regie over je leven (terug) te pakken!

Om de regie over je leven (terug) te pakken! Om de regie over je leven (terug) te pakken! Wil jij meer energie over houden, de vrijheid hebben om zelf te kiezen hoe je leven eruit ziet en weer zin hebben in wat je doet? Blijf dan lezen!!! NB Om de

Nadere informatie

C. 3 Wat wil ik Wat is je ambitie/drive; jouw motivatie en interesse

C. 3 Wat wil ik Wat is je ambitie/drive; jouw motivatie en interesse C. 3 Wat wil ik Wat is je ambitie/drive; jouw motivatie en interesse en ook: wil ik werken, of door naar een (passende) hbo-opleiding? Optie 1: Een vraag die ieder mens zich vroeg of laat stelt: wat wil

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 13. Deel 1 Persoonlijke ontwikkeling 19

Inhoud. Inleiding 13. Deel 1 Persoonlijke ontwikkeling 19 Inhoud Inleiding 13 Deel 1 Persoonlijke ontwikkeling 19 1 Reflecteren 21 1.1 Wat is reflecteren? 21 1.2 STARRT 25 1.3 Zelfhantering 26 1.4 Johari-venster 28 1.5 Evalueren 29 1.6 Opdrachten 29 1.7 Reflectie

Nadere informatie

Er gebeurt niets. Ze willen niet weg.

Er gebeurt niets. Ze willen niet weg. Veel nieuw bij de DUO Laatst was ik op bezoek bij de DUO om in het nieuwe gebouw in Groningen te kijken. Naar het gebouw zelf en het Nieuwe Werken dat ze daar toepassen. Er is veel nieuw, want is er blijkt

Nadere informatie

Jeugd-, gezins- en ouderenbeleid in het perspectief van de moderne levensloop

Jeugd-, gezins- en ouderenbeleid in het perspectief van de moderne levensloop 3 Jeugd, geins en ouderenbeleid in het perspectief van de oderne levensloop DRS. P. CUYVERS Hoe is het ogelijk dat het aantal echtscheidingen en eenoudergeinnen is gegroeid, dat het aantal alleenstaanden

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Advies 7 april 2010 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting 5 Aanbevelingen 7 Aanleiding en context voor dit advies 9 Algemeen 11 Opmerkingen bij tekst en opzet van

Nadere informatie

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE OPEN INSCHRIJVING IN UTRECHT WAT IS MISSION POSSIBLE? Bent u geïnteresseerd te ontdekken waar de motivatie van jongeren ligt om hun problemen zelf

Nadere informatie

Zin in Vrijwilligerswerk. Vrijwilligers ondersteunen bij het omgaan met levensvragen

Zin in Vrijwilligerswerk. Vrijwilligers ondersteunen bij het omgaan met levensvragen Zin in Vrijwilligerswerk Vrijwilligers ondersteunen bij het omgaan met levensvragen Meneer Boskoop is vrijwilliger. Elke week komt hij bij een oudere heer die blind geworden is. Deze man praat telkens

Nadere informatie

Beroepsregistratie voor psychologen, (ortho)pedagogen en psychotherapeuten werkzaam in jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie voor psychologen, (ortho)pedagogen en psychotherapeuten werkzaam in jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregistratie voor psychologen, (ortho)pedagogen en psychotherapeuten werkzaam in jeugdhulp en jeugdbescherming Inhoud Bent u psycholoog, (ortho)pedagoog of psychotherapeut in het jeugddomein? 4 Waarom

Nadere informatie

Actief luisteren (De ander helpen zo duidelijk mogelijk te zijn)

Actief luisteren (De ander helpen zo duidelijk mogelijk te zijn) Actief luisteren (De ander helpen zo duidelijk mogelijk te zijn) Laat de ander merken dat je echt luistert door je houding en ogen. Laat merken dat je aandacht op hem/haar gericht is. Stel zoveel mogelijk

Nadere informatie

Workshop Evenwicht, je leven in Balans Werkboek bijeenkomst 1

Workshop Evenwicht, je leven in Balans Werkboek bijeenkomst 1 Workshop Evenwicht, je leven in Balans Werkboek bijeenkomst 1 Evenwicht 2004 Dit product is met toestemming overgenomen en is ontwikkeld binnen het Europese project Evenwicht, werk en privé in balans dat

Nadere informatie

Coaching met de Zelfkonfrontatie Methode

Coaching met de Zelfkonfrontatie Methode Coaching met de Zelfkonfrontatie Methode (ZKM) Een wijze van coaching die je helpt te onderzoeken wat je inspireert en wat je belemmert. Het leidt tot een ander perspectief, duurzame keuzes en effectief

Nadere informatie

Ethiek & E-care in de jeugdzorg beroepsethische overwegingen

Ethiek & E-care in de jeugdzorg beroepsethische overwegingen Ethiek & E-care in de jeugdzorg beroepsethische overwegingen Symposium Oog in oog met online jeugdhulp Dr. Jos Kole jos.kole@radboudumc.nl IQ Healthcare sectie Ethiek van de Gezondheidszorg 9 oktober 2014

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 8. Inleiding 10

Inhoud. Voorwoord 8. Inleiding 10 Inhoud Voorwoord 8 Inleiding 10 1 Inleiding in de methodiek SPH 15 Levi van Dam, Mel Hoogendijk 1.1 Inleiding 15 1.2 Beroepsmethodiek versus instellingsmethodiek 15 1.3 Opbouw van beroepsmethodiek en instellingsmethodiek

Nadere informatie

Factsheet Beroepsregistratie voor psychologen, (ortho)pedagogen en psychotherapeuten werkzaam in jeugdhulp en jeugdbescherming

Factsheet Beroepsregistratie voor psychologen, (ortho)pedagogen en psychotherapeuten werkzaam in jeugdhulp en jeugdbescherming Factsheet Beroepsregistratie voor psychologen, (ortho)pedagogen en psychotherapeuten werkzaam in jeugdhulp en jeugdbescherming Bent u psycholoog, (ortho)pedagoog of psychotherapeut in het jeugddomein?

Nadere informatie

Inhoud Inleiding Een nieuw beroep, een nieuwe opleiding Een nieuwe start bouwt voort op het voorgaande Relaties aangaan Omgaan met gevoelens

Inhoud Inleiding Een nieuw beroep, een nieuwe opleiding Een nieuwe start bouwt voort op het voorgaande Relaties aangaan Omgaan met gevoelens Inhoud Inleiding 9 1 Een nieuw beroep, een nieuwe opleiding 11 1.1 Het beroep Social Work 11 1.2 Beelden over leren mentale modellen 15 1.3 Competentiegericht leren 16 1.4 Een open leerhouding 17 1.5 Leren

Nadere informatie

wonder wijs! Denk- en doeboek over opvoeden tot wereldburgers in het lager onderwijs

wonder wijs! Denk- en doeboek over opvoeden tot wereldburgers in het lager onderwijs wereld wonder wijs! Denk- en doeboek over opvoeden tot wereldburgers in het lager onderwijs colofon SAMENSTELLING EN REDACTIE VAN DIT BOEK Expertgroep Kleur Bekennen onder leiding van Oscar Marleyn (South

Nadere informatie

Young People Coaching Experience

Young People Coaching Experience Hét loopbaanprogramma voor Young Professionals Young People Coaching Experience In 5 stappen naar je ideale baan! Ga jij met tegenzin naar je werk? Heb je er genoeg van om werk te doen dat niet bij je

Nadere informatie

Rotterdam. sociaal. gemeten. 3e meting Sociale Index

Rotterdam. sociaal. gemeten. 3e meting Sociale Index 10 Rotterda sociaal geeten 3e eting Sociale Index 10 Rotterda sociaal geeten Rotterda sociaal geeten, 3e eting Sociale Index 1 3e eting Sociale Index Inhoud 0. Woord oraf 1. Inleiding 2. De Sociale Index

Nadere informatie

MANTELZORG VANAF JANUARI 2015 EEN GROTERE ZORG VOOR GEMEENTEN

MANTELZORG VANAF JANUARI 2015 EEN GROTERE ZORG VOOR GEMEENTEN MANTELZORG VANAF JANUARI 2015 EEN GROTERE ZORG VOOR GEMEENTEN Veel jongeren hebben al vroeg de zorg voor een gezinslid. Maar wie zorgt er eigenlijk voor hen? De klassieke verzorgingsstaat verandert in

Nadere informatie

Hoofdstuk 3: Jij als leider!

Hoofdstuk 3: Jij als leider! Kijk eens in de spiegel Hoofdstuk 3: Jij als leider Elke dag als je opstaat, sta je waarschijnlijk een moment voor de spiegel. Misschien let je er niet meer bewust op, maar als je voor de spiegel staat

Nadere informatie

Post-hbo opleiding seksuologie

Post-hbo opleiding seksuologie Post-hbo opleiding seksuologie mensenkennis Plezierige overdracht, de docent spreekt uit ervaring en brengt veiligheid en openheid in de groep door haar respectvolle wijze van benaderen. Top! Post-hbo

Nadere informatie

Professionalisering. Beroepscode. Datum: 20-11-2013. Versie: 1.0

Professionalisering. Beroepscode. Datum: 20-11-2013. Versie: 1.0 Professionalisering Beroepscode Datum: 20-11-2013 Versie: 1.0 Inhoudsopgave Omschrijvingen... 3 Algemeen... 3 Aspecten met betrekking tot de beroepsuitoefening... 3 Aspecten met betrekking tot de houding

Nadere informatie

Zien eten doet eten? Over stofwisseling en zintuigen voor voortgezet onderwijs, 2 Havo/VWO

Zien eten doet eten? Over stofwisseling en zintuigen voor voortgezet onderwijs, 2 Havo/VWO Zien eten doet eten? Over stofwisseling en zintuigen voor voortgezet onderwijs, 2 Havo/VWO instructies voor de leraar Dit werkblad leidt uw leerlingen langs de zoogdieren en reptielen van Burgers Riba.

Nadere informatie

Intervisiemethodes. Methode 1: Incidentenmethode

Intervisiemethodes. Methode 1: Incidentenmethode Intervisiemethodes Methode 1: Incidentenmethode Bij de incidentmethode wordt een gebeurtenis uit de werksituatie van een van de deelnemers op gestructureerde wijze besproken. Stap 1 Introductie van het

Nadere informatie

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen.

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen. Thema: Tekst: Romeinen 15: 7 Liturgie: Lied voor de dienst: EL 212: 1,2: Heer, wat een voorrecht Welkom Lied 971: 1,2,3: Zing een nieuw lied Stilte en begroeting Klein gloria Gebed Kinderkerk Zingen: Samen

Nadere informatie

Secretary Management Master

Secretary Management Master Proefles Secretary Management Master Thema: Assertiviteit of krijg meer voor elkaar met lef Door Hanneke Steenbekkers trainer Secretary Management Master www.secretary.nl/master Assertiviteit: krijg meer

Nadere informatie

Post-hbo opleiding bemoeizorg. Ik vond alle docenten top! Veel passie voor het werk, dit stralen ze uit naar de groep. evaluatie deelnemer

Post-hbo opleiding bemoeizorg. Ik vond alle docenten top! Veel passie voor het werk, dit stralen ze uit naar de groep. evaluatie deelnemer mensenkennis Post-hbo opleiding bemoeizorg Ik vond alle docenten top! Veel passie voor het werk, dit stralen ze uit naar de groep. evaluatie deelnemer Bemoeizorg Hulpverleners in de bemoeizorg hebben te

Nadere informatie

De steen in de vijver 19 december 2007

De steen in de vijver 19 december 2007 De in de vijver 19 deceber 2007 Inleiding Er is een oud, bekend problee waarbij een in de vijver gegooid wordt. Het zal daardoor stijgen. ls dezelfde in een je in het gelegd wordt zal het ook stijgen.

Nadere informatie

Evaluatie netwerkversterkend werken in jeugdhulp vanuit perspectief jongeren en opvoedingsverantwoordelijken

Evaluatie netwerkversterkend werken in jeugdhulp vanuit perspectief jongeren en opvoedingsverantwoordelijken Evaluatie netwerkversterkend werken in jeugdhulp vanuit perspectief jongeren en opvoedingsverantwoordelijken Lieven Fierens en Joris Van Puyenbroeck Onderzoeksgroep Sociaal-Agogisch Werk, Odisee Inleiding...

Nadere informatie

Methodologische toelichting Productiestatistieken Zorg en Welzijn

Methodologische toelichting Productiestatistieken Zorg en Welzijn Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Methodologische toelichting Productiestatistieken Zorg en Welzin VIDIV-nummer: 2008-356-MCB Datum: 11 november 2008 Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Culturele interview. Introductie

Culturele interview. Introductie Culturele interview De volgende thema s worden besproken tijdens het culturele interview: 1. Biografie (persoonlijke en sociale gegevens) 2. Geschiedenis van de huidige klachten 3. Eerdere trajecten 4.

Nadere informatie

TBN - Beroepscode Tarotprofessional

TBN - Beroepscode Tarotprofessional De Tarot Beroepsvereniging Nederland zet zich in voor de belangen van tarotprofessionals in Nederland. De bij de Tarot beroepsvereniging aangesloten leden werken door het hele land. Door opleiding en nascholing

Nadere informatie

ÎÎ Locatie Veenseweg:

ÎÎ Locatie Veenseweg: Richting Veenseweg N VeenseWeg O ÎÎMirelle: In de studieles leer e op verschillende manieren woordes leren. ÎÎ ocatie Veenseweg: Ik schrif de woorden die ik nog niet ken op een briefe. Veenseweg 18 6603

Nadere informatie

Najaarscongres VMP/VHMZ. Nijkerk, 19 november 2015 Dr. Wilma van der Scheer

Najaarscongres VMP/VHMZ. Nijkerk, 19 november 2015 Dr. Wilma van der Scheer Najaarscongres VMP/VHMZ Nijkerk, 19 november 2015 Dr. Wilma van der Scheer Thema s 1. Setting of the scene: veranderende visie op zorg enzo... 2. Consequenties voor beroepsbeoefenaren (vier trends) 3.

Nadere informatie

Beroepscode doktersassistent. Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten

Beroepscode doktersassistent. Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten Beroepscode doktersassistent Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten Beroepscode Doktersassistent Wat is een beroepscode? Een beroepscode bevat ethische en praktische normen en waarden van het beroep.

Nadere informatie

Certificering HR Professional

Certificering HR Professional Certificering HR Professional Certificering HR Professional Het personeelsmanagement kenmerkt zich door een grote mate van diversiteit, in de diepte en de breedte. De inhoud van het personeelsmanagement

Nadere informatie

Een holistische benadering door klinisch redeneren

Een holistische benadering door klinisch redeneren Een holistische benadering door klinisch redeneren Barbara van der Meij (Links), Halime Ozturk (rechts) Publicatiedatum: 14-02-2014 Klinisch redeneren lijkt hét middel om de diëtetiek naar een hoger niveau

Nadere informatie