Fosfaatuitscheiding verlagen moet eerlijk en met gezond verstand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fosfaatuitscheiding verlagen moet eerlijk en met gezond verstand"

Transcriptie

1 n u m m e r 163 j u n i L e d e n b l a d N e d e r l a n d s e M e l k v e e h o u d e r s V a k b o n d Fosfaatuitscheiding verlagen moet eerlijk en met gezond verstand Fosfaat wordt steeds meer een beperkende factor in de veehouderij. Brussel houdt Nederland aan de afgesproken uitscheidingsgrenzen. Daarom ligt er nu een convenant van LTO en de diervoederindustrie over verlagen van fosfaatgehaltes in diervoeder. De NMV is voorstander van verhogen van de efficiëntie van het fosfaatgebruik, maar de rundveehouderij wordt nu weer belast terwijl zij juist de uitscheiding al heeft verlaagd. Bovendien mogen diergezondheid, vruchtbaarheid en welzijn van koeien niet op het spel worden gezet door te lage fosfaatgehaltes in het mengvoer. Fosfaat is in toenemende mate een beperkende factor in de veehouderij. Dit heeft meerdere oorzaken: door de steeds scherpere gebruiksnormen wordt de plaatsingsruimte steeds kleiner; de hoeveelheden te winnen fosfaat voor bemesting is eindig en de prijs is daardoor de laatste jaren sterk opgelopen. Maar vooral ontstaat de beperking omdat er een afspraak van de Nederlandse regering met Brussel ligt om de fosfaatuitscheiding door landbouwhuisdieren het niveau van het referentiejaar 2002 niet te laten overstijgen. In 2002 werd in Nederland door alle dierhouderijsectoren bij elkaar 173 miljoen ton fosfaat uitgescheiden, onder te verdelen in 97 miljoen ton door rundvee, 40 miljoen ton door varkens, 27 miljoen ton door pluimvee en 8 miljoen ton door overige diersoorten (bron: CBS). In 2009 werd in totaal 175 miljoen ton fosfaat uitgescheiden, een overschrijding van de toegestane hoeveelheid met 2 miljoen ton. De Nederlandse regering is hiervoor door Brussel op de vingers getikt met de verplichting dit in de toekomst te voorkomen. Als hieraan niet wordt voldaan, kan de derogatie in het volgende Nitraatactieplan in gevaar komen. Uit de cijfers van 2009 blijkt echter dat het rundvee juist 5 miljoen ton minder fosfaat heeft uitgescheiden en de varkens 7 miljoen ton meer ten opzichte van Om binnen de fosfaatgebruiksruimte te blijven hebben Nevedi (Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie) en LTO een convenant afgesloten om de hoeveelheid fosfaat In dit nummer: - Natura 2000 blijft rammelen - Ganzenakkoord G8 roept vele vragen op - Vuurwerk bij Europees Parlement in Brussel - Hoorzitting NMV / NBHV - NMa over fusie VanDrie en Alpuro in diervoeders met 10 miljoen ton voor het rundvee en 10 miljoen ton voor de varkens te verminderen. Fosfaatprobleem varkens op bordje rundveehouder De NMV is verbaasd dat de rundveesector, die dus al 5 miljoen ton minder uitscheidt en daarmee haar verantwoordelijkheid al heeft genomen, toch nog eens 10 miljoen ton minder moet uitscheiden volgens LTO en Nevedi. De NMV vindt zeker dat iedere sector, dus ook de melkveehouderij, haar verantwoordelijkheid moet nemen om de fosfaatuitscheiding te verminderen, maar dat moet dan wel in de juiste verhouding. De melkveehouderij kan niet verantwoordelijk gehouden worden om overschrijdingen van andere sectoren op te lossen. Zij vindt het logischer dat de sectoren die het probleem van de overschrijding veroorzaken dit ook zelf aanpakken, en dat het probleem dus niet op het bord van de rundveesector gelegd wordt, zoals volgens het convenant wel zou gaan gebeuren. Foto: Sjaak Ruyter

2 Lange termijneffecten onbekend Volgens het convenant moet het fosfaatgehalte in mengvoer met 10% omlaag. Uit recent onderzoek komt naar voren dat deze verlaging voor de korte termijn geen nadelige gevolgen voor melkkoeien geeft. Echter tijdens dit onderzoek is slechts over een periode van drie maanden gekeken naar de gevolgen van fosfaatverlaging. Derhalve konden de onderzoekers ook niet aangeven of deze fosfaatverlaging in het voer op de lange termijn ook geen negatieve gevolgen zou hebben voor koeien. De NMV vindt deze onderzoekstermijn van drie maanden veel te kort, en pleit daarom voor onderzoek naar de lange termijneffecten van fosfaatverlaging in het mengvoer. Op basis van de uitkomst van zo n onderzoek kan dan beter worden bepaald wat de verantwoorde ondergrens van het fosfaatgehalte in mengvoer is. Natura 2000 blijft rammelen Rapport PBL Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft op verzoek van de Kamer een rapport op gesteld: Natura 2000 in Nederland, Juridische ruimte, Natuurdoelen en Beheerplannen. In het rapport wordt aangegeven dat er rek en ruimte is. Zo is er geen tijdslimiet waarbinnen de gunstige staat van instandhouding van de aangewezen soorten gerealiseerd moet zijn. Ook staat er in dat niet per se in alle gebieden sprake hoeft te zijn van een zelfde mate van instandhouding (van een habitat of soort). Met andere woorden: als er in een voldoende aantal gebieden een goede instandhouding voor een habitat of soort is bereikt, en in enkele gebieden een minder goede, dan kunnen de goede gebieden voldoende compenseren voor wat minder goede elders. Dus zijn de landelijke doelstellingen maatgevend. Voor gebieden die al in een gunstige staat zijn, kunnen de doelen worden verlaagd. Ook geeft het rapport aan dat bestaand gebruik beter omschreven dient te worden. Vereenvoudigde natuurwetgeving In het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer op 18 mei jl. waren vooral de partijen SGP, CDA, PVV en VVD zeer kritisch. De SGP vroeg om de ecologische onderbouwing van de aanmeldingsgegevens die in 2004 ingediend zijn bij de Europese Commissie. Het CDA wil dat de beheerplannen opnieuw worden ingevuld waarbij uitgegaan wordt van de juiste gegevens. De VVD en PVV gaven aan dat er veel beperkingen zijn die voortvloeien uit het beleid. Staatsecretaris Bleker heeft aangegeven dat de natuurwetgeving vereenvoudigd zal worden en ziet kansen om met landinrichtingswerk maatregelen te kunnen nemen ten behoeve van Natura 2000 die haalbaar en betaalbaar zijn. Onbetrouwbare rekentool Het vakblad V-focus liet via een persbericht weten dat zij in de editie van juni 2011 een artikel plaatsen over de onbetrouwbaarheid van het de rekentool AAgro-Stacks. Deze rekenmethode wordt gebruikt bij het berekenen van de ammoniakuitstoot op natuurgebieden door veehouderijbedrijven. Als deze bedrijven een vergunning aan willen vragen op grond van de Natuurbeschermingswet, wordt deze tool gebruikt bij de besluitvorming over die vergunning. De NMV heeft ook al vaker gewezen op de onbetrouwbaarheid van dit rekenmodel, omdat het een foutmarge kan hebben van 0 tot 100% (!). Het antwoord dat dan standaard wordt gegeven, is dat dit de best beschikbare rekenmethode is. Staatsecretaris Bleker heeft toegezegd dat hij op het artikel zal reageren als hij het gelezen heeft. 2

3 Ganzenakkoord G8 roept vele vragen op Ganzen in Nederland zorgen voor steeds meer overlast en schade. De NMV heeft dit al vaker aangegeven. De kosten van schadevergoedingen door het Faunafonds nemen elk jaar fors toe, terwijl niet eens alle schade wordt vergoed, en waarbij we als grondgebruikers ook nog eens een eigen risico hebben van 250,-. Om over het extra werk maar te zwijgen. Daarom zijn acht organisaties, die de G8 worden genoemd, tot een conceptakkoord gekomen dat de overlast van overzomerende ganzen moet terugdringen. Deze organisaties zijn De 12 Landschappen, de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, de Federatie Particulier Grondbezit, Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Land- en Tuinbouworganisatie Nederland, Stichting Agrarisch en Particulier Natuuren Landschapsbeheer Nederland en Vogelbescherming Nederland. zenafstemmingskaders, in het leven geroepen worden? Wat gaat men doen om de grondgebruikers schadeloos te stellen, en hoe gaat men dat doen? Welk voordeel levert dit akkoord precies op zowel in economische als ecologische zin? De NMV wil daarom graag in gesprek met vertegenwoordigers van de G8, om meer helderheid over deze vragen te kunnen verkrijgen en zal met meerdere organisaties proberen voor deze ganzenproblematiek oplossingen te formuleren. Het G8 ganzenakkoord kunt u vinden op N.B. Net voor het ter perse gaan van deze Koebont is bekend geworden dat de G8 nu G7 is geworden, omdat de leden van de KNJV zich niet konden scharen achter het akkoord. Zij hebben volgens een woordvoerder het gevoel opgezadeld te worden met de verplichting een maatschappelijk probleem op te lossen en vinden dat dat niets meer met jagen te maken heeft. Er wordt nog gezocht naar een oplossing voor het feit dat de jagers niet willen meewerken. In het akkoord staat onder meer om in vijf jaar, de populatie grauwe ganzen terug te brengen van naar stuks door de ganzen af te schieten. Ook niet-inheemse ganzen worden niet langer beschermd. Overzomerende ganzen mogen in het broedseizoen niet worden gestoord, zo wil men in vijf jaar het eieren schudden afbouwen. Daarnaast wil men dat er een rustperiode in acht wordt genomen tussen 1 november en 1 maart waarin er niet op ganzen geschoten mag worden. De NMV is in principe positief over het feit dat ook andere organisaties de problematiek van de ganzen inzien en daarvoor oplossingen zoeken. Dit akkoord roept echter voor ons ook vele vragen op. Kan je in 5 jaar de populatie grauwe ganzen door afschot wel halveren? Is eieren schudden niet de meest effectieve en diervriendelijkste manier om de populatie te beheren? Wat wordt er nu precies bedoeld met dat gras niet langer als kwetsbaar gewas gezien moet worden? Waarom moet er een GAK, gan- NMV-actueel 3-5 Gesprek met NZO over wetgeving etikettering zuivelproducten en analoge kaas te Zoetermeer. 3-5 Gesprek met ministerie EL&I dialoog megastallen te Den Haag. 4-5 EMB-demonstratie te Brussel. 4-5 Gesprek met dhr. Thissen van het Europarlment inzake analoge kaas te Brussel Overleg bij provincie Gelderland over stikstofconvenant te Arnhem Aftrap maatschappelijke dialoog megastallen te Den Haag Gesprek met Noblesse te Wijster Bijeenkomst NMV-werkgroep Mest te Nijkerk Maatschappelijk Café: Kan veehouderij zorgvuldig? te Den Haag Bijwonen Algemeen Overleg Natura 2000 van de Tweede Kamer Hoorzitting NMV/NBHV Van Drie-Alpuro / NMa te Rotterdam Gesprek met vice-fractievz PVV GLD dhr. D. ter Haar te Arnhem Bestuurlijk overleg Destructie van kadavers te Den Haag. 27/28-5 Bondscongres NBHV te Egmond aan Zee Bespreken aangepast projectvoorstel ganzen / Salmonella te De Klomp Gesprek met NZO over het GLB te Zoetermeer. 3

4 Vuurwerk bij Europees Parlement in Brussel Melkveehouders eisen eerlijke melkmarkt in Europa Op 4 mei jl. demonstreerden tientallen leden van de NMV en de DDB samen met vele Europese collega s voor het Europees Parlement in Brussel. Enkele honderden EMB-leden uit verschillende Europese landen waren die dag in Brussel bijeen om te demonstreren voor voldoende bundelingsmogelijkheden en de oprichting van een monitoringsinstituut dat toezicht moet houden op de zuivelmarkt en dat bindende voorstellen kan doen, opdat de melkprijs in elk geval kostendekkend wordt, en de toekomst van de Europese melkveehouderij veilig gesteld zal zijn. Dit is volgens de EMB een voorwaarde voor duurzame landbouw en ook in het belang van de consument. Het was een levendige demonstratie. Melkveehouders uit Ierland, Benelux, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Italië waren zichtbaar en hoorbaar aanwezig. Er waren Faironika s uit alle landen, spandoeken, vlaggen en zelfs Bengaals vuurwerk. Er waren toespraken, niet alleen van verschillende EMBbestuurders, maar ook van diverse Europarlementariërs. Zij gaven er blijk van dat zij achter de plannen van de EMB staan en zullen proberen hiervoor een meerderheid te verkrijgen in het Europarlement. Landbouwraad Op 24 en 25 mei 2011 zou de Landbouwraad van het Europees Parlement bijeenkomen om een besluit te nemen over het rapport van het (ultra liberale) Europarlementslid James Nicholson. Dit rapport gaat in op de door de Europese Commissie voorgestelde wetgeving voor de zuivelmarkt. Het huidige wetsvoorstel bevat volgens de EMB teveel zwaktes en zal er niet voor zorgen dat de positie van melkveehouders wordt versterkt. Het rapport van Nicholson zou dit moeten verbeteren, maar de voorstellen van Nicholson bleken nog slechter voor de positie van de boeren uit te pakken dan het oorspronkelijke wetsvoorstel van de Europese Commissie. Niet verwonderlijk is het dan ook dat op dit rapport zeer veel kritiek is gekomen. Inmiddels zijn op het rapport meer dan driehonderd (!) amendementen ingeleverd, waardoor de behandeling moest worden uitgesteld. Coöperaties De EMB vindt het onjuist dat in het wetsvoorstel voor het toekomstige zuivelbeleid de coöperaties een uitzonderingspositie hebben, omdat zij worden aangemerkt als producentenorganisaties. En dat terwijl iedereen weet dat in de praktijk de feitelijke macht over de coöperaties niet meer bij de boeren ligt. Producenten moeten zich kunnen verengingen in onafhankelijke producentenorganisaties, of ze nu leveren aan een private of aan een coöperatieve onderneming. Grote coöperaties en producenten hebben niet dezelfde belangen als het op de melkprijs aankomt. Een volledig uitgewerkt commentaar van de EMB op het rapport van Nicholson is aan alle Europarlementariërs toegezonden. Vrije-markt-denken Na de demonstratie bij het Europees Parlement liepen de melkveehouders in een optocht naar de Europese Commissie om daar tegen het ultra liberale beleid van de Europees Commissaris voor Handel, Karl de Gucht, te demonstreren. De EMB vindt dat De Gucht met zijn beleid van vrije markt-denken tegen elke prijs de huidige landbouwstructuren vernietigt. Alleen de zuivelbedrijven, de handel en de banken zullen profiteren van het door De Gucht voorgestelde liberaliseringsbeleid. De aanwezige melkveehouders lieten bovendien nog hun sympathie blijken voor hun collega s in Canada, die al langere tijd een kostendekkende melkprijs ontvangen door -in overleg met alle betrokken partijen- de productie op de vraag aan te passen. Wanneer De Gucht zijn zin krijgt, zal de Canadese markt weldra overspoeld worden met goedkope Europese landbouwproducten. EMB-Nieuwsbrief Op de site van de NMV vindt u een Nederlandse samenvatting van de EMB-Nieuwsbrief van mei 2011 en de volledige Engels- en Duitstalige Nieuwsbrief. 4

5 Fototentoonstelling Mens MAAKT Melk in Europees Parlementsgebouw Verhalen achter de melk in beeld gebracht De Hamburgse fotograaf Fred Dott fotografeerde een jaar lang op zeven melkveebedrijven in drie Europese landen en in Burkina Fasso, West- Afrika. Zijn foto s tonen het werk van de mensen op de bedrijven, en de gevolgen van het Europese landbouwbeleid waar ze mee te maken hebben. NMV-lid Laurens van Bavel uit Zeewolde tekende voor de Nederlandse bijdrage. Op 25 mei werd in het Europees Parlement een door onder andere de EMB georganiseerde fototentoonstelling geopend over de melkveehouderij in verschillende landen. Daarbij is het niet zomaar een tentoonstelling, maar zal deze ook een discussie op gang moeten brengen over de toekomst van de landbouw en de handel. Romuald Schaber, voorzitter van de EMB verwoordde het als volgt: In deze tentoonstelling worden de mensen en hun dagelijks leven zichtbaar, die beleidsmakers in Brussel nogal eens vergeten wanneer ze het hebben over wereldhandel en concurrentie tot elke prijs. Dit is een belangrijk signaal, juist nu het Europese Parlement zich bezighoudt met de hervormingen van het Europese zuivelbeleid. De EMB, milieu- en ontwikkelingshulporganisaties hebben aangegeven de tentoonstelling Mens MAAKT Melk te willen gebruiken om een dialoog op gang te brengen tussen burgers, boeren en politici, over de vraag in welke richting de landbouw en de handel zich zouden moeten ontwikkelen. Wat willen we in de toekomst, waar willen we ons op richten: op een op de export gerichte agro-industrie met grote volumes, of willen we juist de gezinsbedrijven versterken met een gevarieerde en regionale voedselproductie, die voorziet in de locale behoefte aan kwalitatief hoogwaardige voeding? Vragen n.a.v. MKZ-bijeenkomst: antwoorden van de overheid Op de bijeenkomst MKZ-uitbraak tien jaar na dato die de NMV op 21 maart organiseerde, is een aantal vragen onbeantwoord gebleven. De NMV heeft deze vragen op schrift gesteld en voorgelegd aan het ministerie van EL&I. Naar aanleiding hiervan heeft de NMV onlangs een gesprek gehad met mevrouw Christianne Bruschke, hoofd Veterinaire Zaken EL&I, en dr. Huibert Maurice. Preventief enten Preventief enten is niet toegestaan en zal ook niet toegestaan worden in Nederland. Mevrouw Bruschke geeft aan dat Nederland gehouden is aan de EU-richtlijn. Verder kan Nederland niet gaan. Zeker niet met het oog op de exportbelangen van Nederland. Verder is ook het enten met een merkervaccin (nog) niet toegestaan. Gelabeld vlees Het stoort leden van de NMV enorm dat vlees van geënte dieren uit landen buiten de EU, zoals Argentinië, hier zonder label op de verpakking in het schap kan liggen, terwijl al het Europese vlees van geënte dieren wel gelabeld moet worden. Dit temeer omdat het eigenlijk totaal niet nodig is om producten te labelen: er is geen enkel gevaar voor de volksgezondheid en in het verleden werden geënte dieren ook niet gelabeld. Ook deze verplichte labeling is EUregelgeving en moet door Nederland uitgevoerd worden. Geënte dieren mogen zolang de uitbraak duurt niet geëxporteerd worden buiten Nederland, producten van geënte dieren mogen wel binnen de EU geëxporteerd worden, maar niet buiten de EU. De overheid kan de supermarkten echter niet dwingen deze producten ook af te nemen. Onduidelijkheid is er nog over de situatie na de uitbraak, als Nederland weer officieel MKZ-vrij is. Mevrouw Bruschke gaf aan dat de labeling er dan wellicht van af kan. Dit is echter per product verschillend. Ook geënte dieren zouden dan weer geëxporteerd moeten kunnen worden. Volledige duidelijkheid hierover kunnen Bruschke en Maurice echter niet geven. Procedure bij besmet bedrijf Betreffende de procedure bij een met MKZ besmet bedrijf is mevrouw Bruschke wel helder: direct een volledige standstil van drie dagen in heel Nederland. De eerste dag wordt gebruikt voor onderzoek naar het type MKZ en de contactbedrijven, in de 48 uur daarna moet het vaccin direct geproduceerd worden en zodra het beschikbaar is, moet er liefst nog binnen de drie dagen gevaccineerd worden. Bedrijven binnen een straal van 1 km rond het besmette bedrijf, en contactbedrijven, worden zo snel mogelijk geruimd. Buiten het beschermingsgebied van 10 km rond besmette/verdachte bedrijven kan daarna de standstil weer opgeheven worden. Wat betreft de omgang met melkveehouders op besmette bedrijven geeft Bruschke aan dat er veel geleerd is van de vorige crisis. Er is toen veel fout gegaan. Boeren zullen nu beter begeleid worden en zullen te maken krijgen met één coördinator die bij alle problemen zal fungeren als aanspreekpunt voor de boer. Christianne Bruschke doet verder een dringend beroep op alle melkveehouders om verdachte dieren zo snel mogelijk te melden en niet af te wachten. Juist in de eerste fase kan verspreiding van het virus tot een minimum beperkt worden. 5

6 Hoorzitting NMV / NBHV - NMa over fusie VanDrie en Alpuro Op vrijdag 20 mei jl. heeft er in de bestuursrechtelijke procedure die de Nederlandse Melkveehouders Vakbond tezamen met de Nederlandse Bond van Handelaren in Vee tegen de Nederlandse Mededingingsautoriteit is aangegaan in Rotterdam een hoorzitting plaatsgevonden. Dat de zaak door partijen zeer serieus genomen wordt, blijkt wel door het feit dat veel afgevaardigden aanwezig waren. Alle vijf onderzoekers van de NMa waren aanwezig, alsmede mensen van Van Drie en Alpuro. Ook waren de landsadvocaat namens de NMa, twee advocaten van Van Drie en de advocaat van de NMV aanwezig. Zelfs de advocaat van Alpuro zat op de tribune. De NMV en NBHV verzoeken in deze procedure de Rechtbank om de beslissing van de NMa om toestemming voor de fusie te geven, te vernietigen en om de NMa op te dragen beter onderzoek te doen naar deze fusie, alvorens een beslissing te nemen. In de hoorzitting gaf de advocaat van de NMV en NBHV, mr. C.E. Schillemans, aan dat de benadering van de NMa inzake de inkoopmacht naar de mening van partijen niet juist is geweest. De NMa had wel degelijk ook naar deze inkoopmarkt moeten kijken. Tevens gaf hij aan dat de vraag of Alpuro en Van Drie aanzienlijke concurrentie op een Europese markt voor de verkoop van kalfsvlees ondervinden niet goed is onderzocht. Daar waar het Bundeskartellamt (Duitse mededingingsautoriteit) wel een degelijk onderzoek heeft gedaan, heeft de NMa dit nagelaten. De gemachtigde van de NMa, mr. B.J. Drijber, merkte op dat Van Drie ook na de fusie de Nederlandse melkveehouders (voor de nuka s) hard nodig heeft. Ook voor de handelaren (leveranciers van vette kalveren) zou er niets veranderen. De NMa heeft dit volgens hem wel degelijk voldoende onderzocht. Een inkoopmacht kan volgens mr. Megastallen discussie Op 11 mei jl. vond in Nieuwspoort te Den Haag de aftrap plaats van de maatschappelijke dialoog over megastallen. Staatssecretaris Bleker heeft naar aanleiding van de steeds grotere weerstand tegen het bouwen van grote stallen (vooral in de intensieve veehouderij) besloten tot deze maatschappelijke dialoog. Oud- minister Hans Alders is aangesteld om de discussie te leiden. Deze discussie beperkt zich echter niet tot de intensieve veehouderij, ook de melkveehouderij wordt hier bij betrokken. Het ministerie van EL&I heeft de NMV dan ook uitgenodigd om haar visie op dit onderwerp te geven. De NMV heeft zich sinds haar oprichting altijd ingezet voor het inkomen van de melkveehouders. Een gemiddeld gezinsbedrijf moet op een sociaal aanvaardbare manier een goed inkomen kunnen verdienen. Bij een goed zuivelbeleid en een redelijke melkprijs zijn megastallen volgens de NMV helemaal niet nodig. Veel landelijk bestuursleden van de NMV maken zich zorgen maken over het imagoverlies dat een vergaande schaalvergroting kan opleveren. Dankzij haar open karakter en de koe in de wei heeft de melkveehouderij nog altijd een goed imago bij de Nederlandse burger. Bij een verdere intensivering met jaar rond opstallen kan de melkveehouderij ook steeds meer als intensief gezien worden en te maken krijgen met het negatieve imago van de intensieve veehouderij. Een ander risico is het ontstaan van bedrijven met een dusdanig groot vreemd vermogen dat ze op den duur niet meer over te nemen zijn en overgaan op externe investeerders. Dit gaat ten koste van het gezinsbedrijf. Een ruime meerderheid van het NMV-bestuur heeft dan ook geen moeite met een bepaalde begrenzing om dit te voorkomen. Wat is een megastal? De belangrijkste vraag is natuurlijk: wat is nu een megastal? Kun je hier een aantal dieren voor vaststellen? Bijna iedereen, ook binnen LTO en PZ, is het er eigenlijk wel over eens dat stallen met duizenden koeien in Nederland niet wenselijk zijn. Als we dat niet willen, zal een grens vastgesteld moeten worden tot waar we wel kunnen gaan. De NMV vindt dat er binnen deze grens voldoende ruimte moet zijn voor verdere bedrijfsontwikkeling. De grens van 300 NGE, zoals door de Tweede Kamer vastgesteld, is dan ook te krap. De NMV zou wel kunnen leven met de definitie van de Raad voor het Landelijk Gebied van 500 NGE, zoals ook door Bleker gehanteerd wordt. Dit is dan ook door de NMV aan het ministerie kenbaar gemaakt. In oktober wil Bleker zijn visie naar buiten brengen. Iedere melkveehouder kan zelf via internet aan deze discussie meedoen op: 6

7 Vraag van een lid Drijber alleen grond zijn om een fusie te verbieden als daarvan schadelijke effecten uitgaan op het consu mentenbelang. Er wordt herhaaldelijk op gewezen dat de verkoopmarkt een Europese markt is en geen nationale markt. Dit is ook de reden waarom de Duitse mededingingsautoriteit tot een andere beslissing is gekomen dan de Nederlandse. Het verweer van mr. Schillemans hierop was, dat in de wet niets staat over consumentenbelang, maar dat gesproken wordt over economische machtspositie. Na een korte schorsing kwamen ook nog twee advocaten van Van Drie aan het woord. Deze schaarden zich achter het betoog van mr. Drijber. Na enkele vragen van de Rechtbank aan partijen en nog een korte reactie van partijen op de pleidooien gaf de Rechtbank Rotterdam aan over zes weken uitspraak te zullen doen. VAN DE VOORZITTER Margeverdeling in de keten De margeverdeling in de agrifoodsector is nog net zo scheef als tien jaar geleden. Dit blijkt uit een onderzoek van de Rabobank naar de margeontwikkeling tussen 2005 en Terwijl elders in de keten het rendement varieert van 15 tot meer dan 20%, noteerden melkveehouders gemiddeld 0,3% rendement. Varkenshouders en groentelers realiseerden zelfs een negatief rendement van -2,9% en -5,5% rendement. Het verbaast mij niets dat de margeverdeling nog steeds niet verbeterd is, aan de oorzaak van deze scheve verhouding is immers nog steeds niets gedaan. Het grote probleem in de agrarische sector is en blijft het onvermogen om het aanbod aan te passen aan de vraag. Les één landbouweconomie is dat een klein overschot al zorgt voor een enorme daling van de prijs. In bijna alle agrarische sectoren is bij voortduring sprake van overproductie en dus van lage prijzen. Als dadelijk in 2015 de quotering weg is en alle remmen los kunnen,? weten we dus al wat we kunnen verwachten: dan daalt het rendement van melkveehouders ook naar -5%. Vaak wordt gesuggereerd dat de grote bundeling van partijen in de keten de oorzaak is van de machtsongelijkheid en het grote verschil in rendement. Ik ben het hier niet mee eens. Uiteraard speelt schaalgrootte een rol in de onderhandelingspositie. De belangrijkste machtsfactor blijft echter de verhouding tussen vraag en aanbod. De macht ligt daar waar het tekort is. Is er een tekort aan aanbod dan heeft de aanbiedende partij, dus de producent de macht. Is er tekort aan vraag, dan heeft de vragende partij, dus de supermarkt de macht. Dit hebben we in 2007 en 2009 nog gezien. Door de krapte op de markt hadden zuivelverwerkers in 2007 de macht en konden zij de verkoopprijzen en dus de melkprijs voor de melkveehouders flink verhogen. In 2009 was het als gevolg van forse overproductie weer precies andersom Is de Dierenbescherming bevoegd om te controleren of de dieren juist worden verzorgd en mogen zij net als de AID een proces-verbaal opmaken? De inspecteurs van de Dierenbescherming hebben de bevoegdheid om op deze manier op te treden. De tak van de Dierenbescherming die gevallen van dierenmishandeling opspoort, is de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming, kortweg de LID. In de praktijk wordt gedacht dat de LID zich niet mag bemoeien met productiedieren. Daar zou immers de AID voor zijn. Dat is een misverstand. De LID mag proces-verbaal opmaken ongeacht de dieren bedrijfsmatig of hobbymatig gehouden worden. Wanneer u bezoek krijgt van een ambtenaar van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming moet deze zich desgevraagd kunnen legitimeren, maar hij of zij hoeft vervolgens niet om toestemming te vragen om het erf te mogen betreden. U dient er hierbij op te letten dat u te maken heeft met districtsinspecteur of een regio-inspecteur. De districtsinspecteur is tevens buitengewoon opsporingsambtenaar (boa). Op grond daarvan heeft hij veel bevoegdheden, zoals strafbare feiten opsporen en proces-verbaal opmaken. De regio-inspecteur is een vrijwilliger van de LID. Zij hebben geen enkele bevoegdheid. Zij onderzoeken meldingen in gebieden waar geen districtsinspecteurs zijn. Als een betrokken veehouder weigert mee te werken, houdt het voor de regio-inspecteur op. Dan moet er alsnog een boa aan te pas komen. Bron: en hadden de supermarkten de macht. Het gevolg was fors lagere prijzen. In beide gevallen was de verhouding tussen verschillende parijen in de keten precies het zelfde, dus hier lag de oorzaak niet. Voor mij staat vast dat de enigste manier om de margeverdeling in de keten te verbeteren ligt bij regulering. Stem het aanbod af op de vraag. Creëer middels voorraadbeheer een bandbreedte waarbinnen de opbrengstprijzen rond het kostprijsniveau kunnen fluctueren. Als de politiek vast blijft houden aan vrijhandel en afbouw van het markt- en prijsbeleid zal de margeverdeling over 10 jaar nog steeds net zo scheef zijn als nu. Hans Geurts, voorzitter NMV 7

8 Agenda 20 juni NMV-bestuursvergadering om uur in De Schakel, Nijkerk. Op de NMV-site vindt u actueel nieuws. Adressen NMV Secretariaat NMV Tabaksland 73, 4031 MH Ingen tel / fax NMV T-shirt Wilt u ook aan iedereen laten zien, dat u lid bent van een melkveehoudersorganisatie die uw inkomen centraal stelt? De NMV heeft T-shirts met op de voorkant een mooie koeienkop en het NMV-motto: Inkomen, daar draait t om! in diverse kleuren en maten. Voor het bedrag van 7,50, excl. de verzendkosten ad 2,45 per stuk (boven de drie stuks bedraagt de porto 7,50) kunt u de trotse bezitter worden van dit exclusieve NMVshirt. U kunt het T-shirt bestellen door contact op te nemen met het NMV-secretariaat: tel of MAINEnergie heeft inmiddels veel NMV-ers als vaste klant. De kracht van MAINEnergie zit in het persoonlijke contact en het vertrouwen van de klant. De klant profiteert niet alleen van onze gunstige tarieven, maar ook van onze ervaren medewerkers die u direct aan de lijn krijgt en uw vragen kunnen beantwoorden. Als u klant wordt bij MAIN Energie nemen wij u alle administratieve rompslomp uit handen en wij zeggen uw huidige contract voor u op. Daarnaast ontvangt u, als lid van het NMV, het NMV-tarief. Hiermee kunt u zo n 10 tot 20% per jaar besparen op uw energienota! Voor meer informatie bel naar MAINEnergie: of neem contact op met het NMVsecretariaat om eventuele onduidelijkheden weg te nemen. Contactpersonen NMV Groningen: Steef Pronk, De Wilp, Drenthe: Johan Inberg, Koekange, Friesland: Harm Wiegersma, Rinsumageest, Flevoland: Laurens van Bavel, Zeewolde, Noord-Overijssel: Ronald van der Scheer, Kamperveen, Oost-Nederland: Marion Logtenberg, Baak, Rivierengebied: Peter van Beest, Lienden, Gelderse Vallei/Utrecht-Oost: Kees Groenestein, Eemnes, Noord-Holland Noord: Sjaak Ruyter, Schagen, Gooi- en Vechtstreek: Jan Galesloot, Weesp, De Ronde Venen: Rene Wahle, Zevenhoven, Krimpenerwaard en Lopikerwaard: Chiel Markus, Papekop, tel Alblasserwaard en Vijfheerenlanden: Teunis Sterk, Hei- en Boeicop, Holland-West: Ard van der Harg, Pijnacker, Zuid-West: M. Bouwmeester, Bosschenhoofd, Maaskant, Limburg en Zuidoost-Brabant: Pieter Sommers, Elsendorp, U kunt zich aanmelden als lid of informatie aanvragen via de contact personen of bij het NMV-secretariaat. Foto Koebont : Roeland Koning 8 BSE-test definitief vanaf 72 maanden De EU heeft definitief besloten dat vanaf 1 juli enkel nog runderen ouder dan 72 maanden getest worden op BSE. De NMV, die via het ministerie van EL&I aandrong op versoepeling van de BSE-test, is verheugd over dit besluit. Het besluit betekent immers een lastenverlichting voor melkveehouders aangezien zij de kosten voor de BSE-testen via een afdracht aan de slachterijen betalen. Ledenactie Bent u nog geen lid van de NMV? En wilt u lid zijn van een organisatie waarin u mee kan denken, praten en beslissen? Word dan nu lid van de NMV: de sectorale belangenbehartiger van en voor melkveehouders waar uw inkomen en belang centraal staan. Word nu lid en en ontvang als welkomstgeschenk één van de prachtige De faire melk-doeken of een NMV-overall. Ook wanneer u uw collega lid maakt, beloont de NMV dit met één van de welkomstgeschenken. Meer informatie over De faire melk vindt u op: Geef u op bij het NMV-secretariaat, tel of via onze site De NMV-overalls zijn ook te bestellen. Ze kosten 29,- per stuk, de verzendkosten bedragen 7,50. Verkrijgbaar in de maten 50, 52, 54, 56, 58, 60 en 62. De overalls zijn ook te bestellen in kindermaten 116, 128, 134, 140, 158 en 164. De kinderoveralls kosten 35,- per stuk.

Algemene Leden Vergadering geeft groen licht voor oprichting De faire melk BV

Algemene Leden Vergadering geeft groen licht voor oprichting De faire melk BV n u m m e r 157 d e c. 2 0 1 0 L e d e n b l a d N e d e r l a n d s e M e l k v e e h o u d e r s V a k b o n d Algemene Leden Vergadering geeft groen licht voor oprichting De faire melk BV Tijdens de

Nadere informatie

NMV teleurgesteld over toestemming overname Alpuro door VanDrie

NMV teleurgesteld over toestemming overname Alpuro door VanDrie n u m m e r 152 j u n i 2 0 1 0 L e d e n b l a d N e d e r l a n d s e M e l k v e e h o u d e r s V a k b o n d NMV teleurgesteld over toestemming overname Alpuro door VanDrie De NMV is teleurgesteld

Nadere informatie

Snel stijgend overschot zet melkprijs onder druk

Snel stijgend overschot zet melkprijs onder druk n u m m e r 173 m e i 2 0 1 2 L e d e n b l a d N e d e r l a n d s e M e l k v e e h o u d e r s V a k b o n d Snel stijgend overschot zet melkprijs onder druk Als gevolg van een fors gestegen melkproductie

Nadere informatie

Euthanasie van lichte kalveren

Euthanasie van lichte kalveren STICHTING DIER&RECHT Euthanasie van lichte kalveren Rapport met achtergrondinformatie Dier&Recht 3-3-2016 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Handel in nuchtere kalveren... 3 Marksituatie... 3 Import... 4 Export...

Nadere informatie

Inzicht in groei van megastallen

Inzicht in groei van megastallen Factsheet Inzicht in groei van megastallen 2005-2013 De afgelopen decennia zijn veel veehouders het slachtoffer geworden van de toenemende schaalvergroting. Kleinschalige gezinsbedrijven worden in een

Nadere informatie

Varianten binnen de wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij

Varianten binnen de wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij Varianten binnen de wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij Carin Rougoor en Frits van der Schans CLM Onderzoek en Advies Achtergrond Begin juli 2014 heeft staatssecretaris Dijksma het voorstel voor de

Nadere informatie

OVEREENKOMST. Verbeteren mineralenefficiëntie van melkveebedrijven via KringloopWijzer

OVEREENKOMST. Verbeteren mineralenefficiëntie van melkveebedrijven via KringloopWijzer OVEREENKOMST Verbeteren mineralenefficiëntie van melkveebedrijven via KringloopWijzer Van 1 januari 2014 tot 1 januari 2016 zijn de volgende afspraken van kracht tussen: - De Nederlandse Zuivelorganisatie,

Nadere informatie

Gevolgen van megabedrijven in de intensieve veehouderij voor milieu en landschap

Gevolgen van megabedrijven in de intensieve veehouderij voor milieu en landschap Gevolgen van megabedrijven in de intensieve veehouderij voor milieu en landschap Themabijeenkomst grootschaligheid in de veehouderij, 31 oktober 2008 Statencommissie voor het Fysieke Domein, provincie

Nadere informatie

Visie op het EU zuivelbeleid na de quota

Visie op het EU zuivelbeleid na de quota Jan Maarten Vrij Indeling presentatie 1. De zuivelsector in Nederland 2. Hoog Niveau Expert Groep Zuivel 3. Discussiepunten Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 4. Standpunten Nederlandse Zuivelindustrie 2van

Nadere informatie

De antwoorden op de vragen van het lid Gesthuizen (SP) (nummer 2012Z15772, ingezonden 11 september 2012).

De antwoorden op de vragen van het lid Gesthuizen (SP) (nummer 2012Z15772, ingezonden 11 september 2012). > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal Energie, Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594

Nadere informatie

gespecialiseerde bedrijven overige bedrijven aantal varkens per bedrijf

gespecialiseerde bedrijven overige bedrijven aantal varkens per bedrijf De markt voor de varkenshouderij in Nederland Structuur In Nederland worden op ongeveer 1. bedrijven varkens gehouden. Het aantal bedrijven met varkens is de afgelopen jaren duidelijk afgenomen (figuur

Nadere informatie

NMV-congres Koe en Klimaat

NMV-congres Koe en Klimaat n u m m e r 151 m e i 2 0 1 0 L e d e n b l a d N e d e r l a n d s e M e l k v e e h o u d e r s V a k b o n d NMV-congres Koe en Klimaat Koe is niet het probleem en kan het probleem ook niet oplossen

Nadere informatie

Rondetafelgesprek Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Rondetafelgesprek Gemeenschappelijk Landbouwbeleid n u m m e r 160 m r t. 2 0 1 1 L e d e n b l a d N e d e r l a n d s e M e l k v e e h o u d e r s V a k b o n d Rondetafelgesprek Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Op 9 februari jl. heeft in het Tweede

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u mijn antwoorden op de vragen van het lid Thieme (PvdD) over het verbod op het aanbinden van koeien.

Hierbij ontvangt u mijn antwoorden op de vragen van het lid Thieme (PvdD) over het verbod op het aanbinden van koeien. > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal Agro Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

Dierrechten of Fosfaatrechten?

Dierrechten of Fosfaatrechten? nummer 206 juni 2015 Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond Dierrechten of Fosfaatrechten? In dit nummer: - Verslag ALV - NMV-lid in the spotlight - Uitslag fotowedstrijd De CBS-cijfers over de fosfaatproductie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22896 27 december 2011 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 23 december 2011,

Nadere informatie

Faunaf onc l s 11 JAN 2006 PROVINCIAL^ STATEN VAN OVERU^SEL. Provinciale Staten Overijssel Postbus 10078 8000GB ZWOLLE. lojanuari 2006 bijlagen

Faunaf onc l s 11 JAN 2006 PROVINCIAL^ STATEN VAN OVERU^SEL. Provinciale Staten Overijssel Postbus 10078 8000GB ZWOLLE. lojanuari 2006 bijlagen PROVINCIAL^ STATEN VAN OVERU^SEL Reg.nr. Faunaf onc l s Dat. ontv.: Routing 11 JAN 2006 a.d. Bijl:: Provinciale Staten Overijssel Postbus 10078 8000GB ZWOLLE uw brief van uw kenmerk onderwerp FF/2006.009

Nadere informatie

NMV verzoekt staatssecretaris uitrijperiode drijfmest te verlengen

NMV verzoekt staatssecretaris uitrijperiode drijfmest te verlengen n u m m e r 165 s e p t. 2 011 L e d e n b l a d N e d e r l a n d s e M e l k v e e h o u d e r s V a k b o n d NMV verzoekt staatssecretaris uitrijperiode drijfmest te verlengen In een brief aan het

Nadere informatie

AMvB Grondgebonden groei melkveehouderij. 21 April 2015 Harry Kager LTO Nederland

AMvB Grondgebonden groei melkveehouderij. 21 April 2015 Harry Kager LTO Nederland AMvB Grondgebonden groei melkveehouderij 21 April 2015 Harry Kager LTO Nederland Terminologie Onderwerpen Achtergronden mestverwerkingsplicht Achtergronden Melkveewet AMvB Grondgebonden groei melkveehouderij

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. A.H.K. van Viegen (PvdD) d.d. 19 oktober Nummer 2730

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. A.H.K. van Viegen (PvdD) d.d. 19 oktober Nummer 2730 van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PvdD) d.d. 19 oktober 2012 Nummer 2730 Onderwerp Grotere bouwvlakken dan 2 ha veehouderij. Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting In een

Nadere informatie

BURGERINITIATIEF BIO-INDUSTRIE NAAR BIO-INDUSTRIETERREIN. Ries Kock Stichting MOOIJ Land, namens 1500 burgers en meerdere organisaties

BURGERINITIATIEF BIO-INDUSTRIE NAAR BIO-INDUSTRIETERREIN. Ries Kock Stichting MOOIJ Land, namens 1500 burgers en meerdere organisaties BURGERINITIATIEF BIO-INDUSTRIE NAAR BIO-INDUSTRIETERREIN Ries Kock Stichting MOOIJ Land, namens 1500 burgers en meerdere organisaties De Log s in Gelderland, die hebben meegewerkt: Ruurlose Broek Halle

Nadere informatie

De faire melk Fairtrade chocolademelk nu in de schappen van C1000

De faire melk Fairtrade chocolademelk nu in de schappen van C1000 n u m m e r 168 d e c. 2 0 1 1 L e d e n b l a d N e d e r l a n d s e M e l k v e e h o u d e r s V a k b o n d De faire melk Fairtrade chocolademelk nu in de schappen van C1000 Na jaren voorbereiding

Nadere informatie

Provincie Groningen t.a.v. Gedeputeerde Stater Postbus AP GRONINGEN!ng.d.d.: : 2 8 MRT HM8I 2011

Provincie Groningen t.a.v. Gedeputeerde Stater Postbus AP GRONINGEN!ng.d.d.: : 2 8 MRT HM8I 2011 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie > Retouradres Prins Clauslaan 8 2595 AJ Den Haag Provincie Groningen t.a.v. Gedeputeerde Stater Postbus 610 9700 AP GRONINGEN!ng.d.d.: : 2 8 MRT

Nadere informatie

Veehouders positief over oplossen mestoverschot

Veehouders positief over oplossen mestoverschot ///PERSBERICHT/// Veehouders positief over oplossen mestoverschot Alfa Accountants en Adviseurs houdt onderzoek over het nieuwe mestbeleid onder 750 boeren WAGENINGEN, 8 mei 2012 Veehouders vertrouwen

Nadere informatie

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee).

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee). Ontwikkeling melkveebedrijven in Utrecht, Gelderland en Brabant Analyse van mogelijke groei van melkveebedrijven op basis van gegevens van CBS en provincies Het CBS inventariseert jaarlijks de feitelijk

Nadere informatie

De faire melk centraal thema tijdens ALV NMV

De faire melk centraal thema tijdens ALV NMV n u m m e r 156 n o v. 2 0 1 0 Afscheid Marion Logtenberg Om statutaire redenen zal Marion Logtenberg, na een periode van zeven jaar, aftreden als Dagelijks Bestuurslid. Hiermee neemt de NMV afscheid van

Nadere informatie

Resultaten landbouwenquête. September 2013

Resultaten landbouwenquête. September 2013 Resultaten landbouwenquête September 2013 1 Landbouwenquête 2013 Inleiding In juni 2013 hebben de noordelijke Natuur en Milieufederaties en LTO Noord in samenwerking met het Dagblad van het Noorden en

Nadere informatie

Terugblik werkbezoek Agrarisch Platf orm CDA Zuid-Holland

Terugblik werkbezoek Agrarisch Platf orm CDA Zuid-Holland Terugblik werkbezoek Agrarisch Platf orm CDA Zuid-Holland Agrarisch Platf orm boeren basisvoorwaarde voor een duurzaam beheer van de Groenzoom in Oostland Vrijdag 2 september jl. organiseerde het Agrarisch

Nadere informatie

*PDOC01/229801* PDOC01/ De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

*PDOC01/229801* PDOC01/ De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Prins Clauslaan 8 2595 AJ DEN HAAG Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG www.rijksoverheid.nl/eleni

Nadere informatie

Het GLB en dierenwelzijn: hoge normen in de EU

Het GLB en dierenwelzijn: hoge normen in de EU Het GLB en dierenwelzijn: hoge normen in de EU De Europese Unie mikt hoog Europese Commissie Landbouw en plattelandsontwikkeling Bijdrage van het landbouwbeleid Het GLB biedt landbouwers een aantal stimuli

Nadere informatie

*PDOC01/277025* PDOC01/277025. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

*PDOC01/277025* PDOC01/277025. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG www.rijksoverheid.nl/eleni T 070 378 6868

Nadere informatie

Inspraakreactie Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland vergadering Commissie Ruimtelijke Ordening, Landelijk gebied en Wonen

Inspraakreactie Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland vergadering Commissie Ruimtelijke Ordening, Landelijk gebied en Wonen Inspraakreactie Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland vergadering Commissie Ruimtelijke Ordening, Landelijk gebied en Wonen 13-09-2017 We zijn erg blij met het besluit om de geitenhouderij op slot

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. 18 november 2016 Maatregelenpakket fosfaatreductie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. 18 november 2016 Maatregelenpakket fosfaatreductie Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Agro en Bezoekadres

Nadere informatie

Rapport. Datum: 29 maart 2005 Rapportnummer: 2005/091

Rapport. Datum: 29 maart 2005 Rapportnummer: 2005/091 Rapport Datum: 29 maart 2005 Rapportnummer: 2005/091 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Directeur van de Voedsel en Waren Autoriteit van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hem

Nadere informatie

1 De markt voor de Nederlandse landbouw De Nederlandse landbouw en de handel Orde in de handel WTO en EU 12 1.

1 De markt voor de Nederlandse landbouw De Nederlandse landbouw en de handel Orde in de handel WTO en EU 12 1. Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 6 1 De markt voor de Nederlandse landbouw 9 1.1 De Nederlandse landbouw en de handel 9 1.2 Orde in de handel 10 1.3 WTO en EU 12 1.4 Afsluiting 13 2 Bepaling verkoopprijs 14

Nadere informatie

ALV GROENLINKS BRONCKHORST Visie op moderne grootschalige

ALV GROENLINKS BRONCKHORST Visie op moderne grootschalige ALV GROENLINKS BRONCKHORST 24-11-2015 Visie op moderne grootschalige Willem beekman Geboren op Texel, zoon van veearts. - Wens: boer worden! 25 jaar boer geweest op Urtica de Vijfsprong Biologisch dynamische

Nadere informatie

Inspraakwijzer beheerplannen Natura 2000 Drenthe

Inspraakwijzer beheerplannen Natura 2000 Drenthe Inspraakwijzer beheerplannen Natura 2000 Drenthe Waarom deze inspraakwijzer? Deze inspraakwijzer is geschreven als toelichting op de terinzagelegging van het ontwerp-beheerplan voor Natura 2000-gebied

Nadere informatie

Analyse Megastallen en Megabedrijven 2005, 2010 en 2013

Analyse Megastallen en Megabedrijven 2005, 2010 en 2013 Analyse Megastallen en 2005, 2010 en 2013 Edo Gies, m.m.v. Han Naeff en Jaap van Os Alterra Wageningen UR 12 februari 2015 Inleiding Milieudefensie wil inzicht in de ontwikkelingen van het aantal megastallen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 979 Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij) Nr. 98 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS

Nadere informatie

Ammoniakbeleid moet gereviseerd worden

Ammoniakbeleid moet gereviseerd worden n u m m e r 181 f e b r. 2 0 1 3 L e d e n b l a d N e d e r l a n d s e M e l k v e e h o u d e r s V a k b o n d Ammoniakbeleid moet gereviseerd worden De afgelopen tijd is er veel publiciteit omtrent

Nadere informatie

Mest, mestverwerking en mestwetgeving

Mest, mestverwerking en mestwetgeving Mest, mestverwerking en mestwetgeving Frits Vink Ketenmanager grondgebonden veehouderij Ministerie van Economische Zaken Inhoud Feiten en cijfers (3 sheets) Huidig mestbeleid (2 sheets) Mestbeleid: koers

Nadere informatie

Anders melken Seminar over de toekomst van de Nederlandse Melkveehouderij.

Anders melken Seminar over de toekomst van de Nederlandse Melkveehouderij. Anders melken Seminar over de toekomst van de Nederlandse Melkveehouderij. Programma Opening Wim Thus Visie van de Rabobank op de mondiale melkveehouderij Hans Huijbers Visie van de ZLTO op de Nederlandse

Nadere informatie

15-07-2008 Kamervragen aan de ministers van VWS en LNV over de explosieve stijging van het aantal Q-koorts gevallen in Brabant

15-07-2008 Kamervragen aan de ministers van VWS en LNV over de explosieve stijging van het aantal Q-koorts gevallen in Brabant 15-07-2008 Kamervragen aan de ministers van VWS en LNV over de explosieve stijging van het aantal Q-koorts gevallen in Brabant Kamervragen van het lid Thieme aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

*PDOC01/260420* PDOC01/ De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

*PDOC01/260420* PDOC01/ De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG Prins Clauslaan 8 2595 AJ Den Haag Postbus 20401 2500 EK Den Haag www.rijksoverheid.nl/eleni

Nadere informatie

Onderzoeksrapport: Vrouwen in de gemeenteraden

Onderzoeksrapport: Vrouwen in de gemeenteraden Onderzoeksrapport: Vrouwen in de gemeenteraden _ Maart 2014 ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat Hofweg 1H 2511 AA Den Haag T: 070 757 02 00 Hoeveel vrouwen zijn er in maart 2014 in de gemeenteraden

Nadere informatie

2017D10462 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2017D10462 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2017D10462 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 13 april 2017 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

WE FEED THE WORLD. Achtergronden bij. Een film van Erwin Wagenhofer, Oostenrijk, 2005 www.wefeedtheworld.nl

WE FEED THE WORLD. Achtergronden bij. Een film van Erwin Wagenhofer, Oostenrijk, 2005 www.wefeedtheworld.nl Achtergronden bij WE FEED THE WORLD Een film van Erwin Wagenhofer, Oostenrijk, 2005 www.wefeedtheworld.nl Meer weten over We feed the world? Zelf bijdragen aan een mens-, dier- en milieuvriendelijke landbouw?

Nadere informatie

Leiden is een typische studentenstad en heeft dus veel kamerbewoners.

Leiden is een typische studentenstad en heeft dus veel kamerbewoners. EC 01. EEN KAMER HUREN IN LEIDEN. Leiden is een typische studentenstad en heeft dus veel kamerbewoners. Vermoedelijk blijft het aanbod van kamers achter bij de vraag, waardoor er gemakkelijk prijsopdrijving

Nadere informatie

Slagvaardig met geld!

Slagvaardig met geld! Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Slagvaardig met geld! 1 maximumscore 2 voorbeelden van juiste voordelen: Hij kan het drumstel direct kopen (en gebruiken). Hij

Nadere informatie

Op weg naar een zorgvuldige veehouderij in 2020 Ruimte voor initiatieven? Die moet je verdienen!

Op weg naar een zorgvuldige veehouderij in 2020 Ruimte voor initiatieven? Die moet je verdienen! Op weg naar een zorgvuldige veehouderij in 2020 Ruimte voor initiatieven? Die moet je verdienen! De samenleving stelt steeds hogere eisen aan de productie van vlees. Smaak en prijs zijn niet meer maatgevend.

Nadere informatie

In antwoord op uw brief van 2 maart 2016 vindt u hieronder de beantwoording van uw schriftelijk gestelde vragen over de veehouderij.

In antwoord op uw brief van 2 maart 2016 vindt u hieronder de beantwoording van uw schriftelijk gestelde vragen over de veehouderij. H. Vonk p/a Copernicuslaan 4 5251 ZC VLIJMEN ONS KENMERK: 00464513 UW KENMERK: UW BRIEF VAN: 2 maart 2016 BEHANDELD DOOR: Hans de Kort ONDERWERP: vragen artikel 61 Rvo over veehouderij AANTAL BIJLAGEN:

Nadere informatie

Meer betalen voor duurzaam? Alleen als de consument weet waarom Duurzaamheidkompas #7 thema: Ken de prijs. December 2011

Meer betalen voor duurzaam? Alleen als de consument weet waarom Duurzaamheidkompas #7 thema: Ken de prijs. December 2011 Meer betalen voor duurzaam? Alleen als de consument weet waarom Duurzaamheidkompas #7 thema: Ken de prijs December 2011 Inleiding Duurzaamheidkompas Antwoord op duurzaamheidvragen In deze tijd van milieu-,

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PVDD) (d.d. 20 augustus 2012) Nummer 2698

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PVDD) (d.d. 20 augustus 2012) Nummer 2698 van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PVDD) (d.d. 20 augustus 2012) Nummer 2698 Onderwerp Evaluatie convenant nalevingsstrategie natuurwetgeving Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting

Nadere informatie

Verder verduurzamen melkveehouderij; Pro-actieve aanpak Route2020

Verder verduurzamen melkveehouderij; Pro-actieve aanpak Route2020 Verder verduurzamen melkveehouderij; Pro-actieve aanpak Route2020 0 Experts verwachten een volumegroei van ~20% tot 2020 door het afschaffen van de quota... Nederlandse melkproductie (mln kg/jaar) 14,000

Nadere informatie

Voorsprong met mineralen

Voorsprong met mineralen Voorsprong met mineralen Samen staan de sectoren sterker Deze bijeenkomst werd mogelijk gemaakt door LTO Gelderland, Overijssel en de Rabobank. Circulaire Economie Nieuwe toverwoord of kansrijke uitdaging

Nadere informatie

Waarden van fosfaatrechten - achtergrondnotitie Natuur & Milieu 1 februari 2016

Waarden van fosfaatrechten - achtergrondnotitie Natuur & Milieu 1 februari 2016 Waarden van fosfaatrechten - achtergrondnotitie Natuur & Milieu 1 februari 2016 1 Aanleiding en samenvatting In 2015 heeft toenmalig staatssecretaris Dijksma van EZ fosfaatrechten voor de melkveehouderij

Nadere informatie

Convenant. tussen de. Belastingdienst. en de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland

Convenant. tussen de. Belastingdienst. en de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland Convenant tussen de Belastingdienst en de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland Convenant Land- en Tuinbouw Partijen de brancheorganisatie Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland, gevestigd te Den Haag,

Nadere informatie

*PDOC01/254525* PDOC01/ De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

*PDOC01/254525* PDOC01/ De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK 's Gravenhage De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Prins Clauslaan 8 2595 AJ 's Gravenhage Postbus 20401 2500 EK 's Gravenhage

Nadere informatie

van Gedeputeerde Staten op vragen van

van Gedeputeerde Staten op vragen van van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PvdD) d.d. 20 maart 2017 nummer 3279 Onderwerp Bescherming faunabescherming Aan de leden van Provinciale Staten 1. De provincie Zuid-Holland gaat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 682 Vragen van de leden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 973 Wijziging van de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 (verhoging maximaal bedrag tuchtrechtelijke boete en wijziging samenstellingseisen

Nadere informatie

Mailwisseling Hans Baaij en Wim van den Brink

Mailwisseling Hans Baaij en Wim van den Brink Mailwisseling Hans Baaij en Wim van den Brink Dit is de mailwisseling die wij hadden met Hans Baaij (Varkens in Nood) en Wim van den Brink (Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie) naar aanleiding van

Nadere informatie

Megastallen-debat. Motie Grashoff/van Veldhoven

Megastallen-debat. Motie Grashoff/van Veldhoven Megastallen-debat 1 O N T W I K K E L I N G E N M E G A S T A L L E N - P O L I T I E K S O N J A B O R S B O O M Motie Grashoff/van Veldhoven Aangenomen 15 februari 2011 overwegende, dat gedurende deze

Nadere informatie

Gedetailleerde doelen Duurzame Zuivelketen

Gedetailleerde doelen Duurzame Zuivelketen Gedetailleerde doelen Duurzame Zuivelketen Inleiding Via de Duurzame Zuivelketen streven zuivelondernemingen (NZO) en melkveehouders (LTO) gezamenlijk naar een toekomstbestendige en verantwoorde zuivelsector.

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r. versie 30 november 2016

Vormvrije m.e.r. versie 30 november 2016 Vormvrije m.e.r. versie 30 november 2016 Zomerstaete Holding B.V. De heer L. Flier Provincialeweg 7d 3271 LW Mijnsheerenland Inleiding In gevallen dat een besluit of plan betrekking heeft op activiteiten

Nadere informatie

2 Kwaliteit en kwaliteitszorg Wat is kwaliteit? Kwaliteit en consument Samenvatting 38

2 Kwaliteit en kwaliteitszorg Wat is kwaliteit? Kwaliteit en consument Samenvatting 38 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 6 1 Product en productieproces 11 1.1 De productie- en bedrijfskolom 11 1.2 Kwaliteitszorg 14 1.3 Zuivelsector 14 1.4 De varkenssector 21 1.5 Samenvatting 28 2 Kwaliteit en

Nadere informatie

Openbare bijeenkomst over Asvam met gedeputeerde Yves de Boer en wethouder Nicole Lemlijn

Openbare bijeenkomst over Asvam met gedeputeerde Yves de Boer en wethouder Nicole Lemlijn LEDENBRIEF Vereniging Stopdestank Deurne nummer 17 januari 2013 Stopdestank organiseert Openbare bijeenkomst over Asvam met gedeputeerde Yves de Boer en wethouder Nicole Lemlijn WOENSDAG 23 JANUARI 2013

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Diervriendelijke keuzes door consumenten

Diervriendelijke keuzes door consumenten Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Diervriendelijke keuzes door consumenten Monitor Duurzame Dierlijke Producten 2009 Deze brochure is een uitgave van: Rijksoverheid Postbus 00000 2500

Nadere informatie

Houtduiven Bijgedragen door Faunabeheereenheid

Houtduiven Bijgedragen door Faunabeheereenheid Houtduiven Bijgedragen door Faunabeheereenheid FAUNABEHEERPLAN WILDSOORTEN NOORDHOLLAND HOUTDUIVEN Faunabeheereenheid NoordHolland September 2004 Auteur, Secretariaat van de Faunabeheereenheid Houtduiven

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 574 Wijziging van de Visserijwet 1963 in verband met de bestrijding van visstroperij en het vervallen van de akte, alsmede enkele andere wijzigingen

Nadere informatie

Balans in voeding: producten en programma s voor een gezonde leefstijl!

Balans in voeding: producten en programma s voor een gezonde leefstijl! Balans in voeding: producten en programma s voor een gezonde leefstijl! Algemene Voorwaarden van Balans in voeding Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de bestelling en levering van producten

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage. Geachte Voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage. Geachte Voorzitter, Directie Voedselkwaliteit en Diergezondheid De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 10 september 2008 08-LNV-107

Nadere informatie

Op weg naar een kringloopcertificaat

Op weg naar een kringloopcertificaat Op weg naar een kringloopcertificaat Extra impuls voor duurzame melkveehouderij in Midden-Delfland Er is een kringloopcertificaat in de maak voor duurzame melkveehouderij. Deze proeve van duurzaamheid

Nadere informatie

34295 Additionele regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet grondgebonden groei melkveehouderij)

34295 Additionele regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet grondgebonden groei melkveehouderij) Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Economische Zaken datum 8 december 2016 Betreffende wetsvoorstel: 34295 Additionele

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 9.5. Doetinchem, 17 april 2013. MER bestemmingsplan Buitengebied - 2012

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 9.5. Doetinchem, 17 april 2013. MER bestemmingsplan Buitengebied - 2012 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 9.5 MER bestemmingsplan Buitengebied - 2012 Voorstel: 1. In het bestemmingsplan Buitengebied - 2012 aan de wijzigingsbevoegdheid voor het veranderen van de vorm of het vergroten

Nadere informatie

Zaaien, oogsten en eten

Zaaien, oogsten en eten 7 juni 2017, Wageningen Duurzame veehouderij Roadmap Duurzame Veehouderij 50 TKI projecten 22 MIT projecten 3 NWO projecten Ca 140 M (60 publiek, 80 privaat) Focus Maatschappelijke wensen zijn integraal

Nadere informatie

JACHT, BEHEER EN SCHADEBESTRIJDING IN DE WET NATUURBESCHERMING. Presentatie t.b.v. Faunabeheerbijeenkomst d.d

JACHT, BEHEER EN SCHADEBESTRIJDING IN DE WET NATUURBESCHERMING. Presentatie t.b.v. Faunabeheerbijeenkomst d.d JACHT, BEHEER EN SCHADEBESTRIJDING IN DE WET NATUURBESCHERMING Presentatie t.b.v. Faunabeheerbijeenkomst d.d. 08-02-2016 WETSVOORSTEL Augustus 2012 wetsvoorstel door Stas Bleker ingediend bij 2e kamer;

Nadere informatie

LTO visie gemaakt door 24 melkveehouders Samen naar een nieuwe Wij

LTO visie gemaakt door 24 melkveehouders Samen naar een nieuwe Wij Toekomstvisie melkveehouderij 2025 LTO visie gemaakt door 24 melkveehouders Samen naar een nieuwe Wij Werken aan visie 24 leden zijn samen op visie reis gegaan. In iets meer dan 100 dagen hebben zij hun

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl 2003 - I

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl 2003 - I Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. POLITIEK 1p 1 Welk orgaan behoort niet tot de overheid? A de Provinciale Staten B de vakcentrale FNV C het college van burgemeester

Nadere informatie

LTO- minimelkmarktbericht 21 maart 2013, Klaas Johan Osinga

LTO- minimelkmarktbericht 21 maart 2013, Klaas Johan Osinga LTO- minimelkmarktbericht 21 maart 2013, Klaas Johan Osinga Vraag In de laatste zes maanden was er steeds zoveel slecht nieuws over de economische groei, dat dit de consumptiegroei deed stagneren. In de

Nadere informatie

OVEREENKOMST. Verbeteren mineralenefficiëntie van melkveebedrijven via KringloopWijzer

OVEREENKOMST. Verbeteren mineralenefficiëntie van melkveebedrijven via KringloopWijzer OVEREENKOMST Verbeteren mineralenefficiëntie van melkveebedrijven via KringloopWijzer Van 1 juli 2015 tot 1 januari 2017 zijn de volgende afspraken van kracht tussen: - De Nederlandse Zuivelorganisatie,

Nadere informatie

Hoe kunnen melkveehouders bewegen naar een beter dierenwelzijn?

Hoe kunnen melkveehouders bewegen naar een beter dierenwelzijn? Hoe kunnen melkveehouders bewegen naar een beter dierenwelzijn? Jo Bijttebier 12/10/2011 Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek Eenheid Landbouw & Maatschappij www.ilvo.vlaanderen.be Beleidsdomein

Nadere informatie

Mestbeleid in Nederland

Mestbeleid in Nederland Mestbeleid in Nederland Harm Smit Senior beleidsmedewerker Ministerie van Economische Zaken, DG AGRO Inhoud 1. Mest van Nederland a. Productie b. Gebruik 2. Beleidsontwikkelingen a. Vijfde Actieprogramma

Nadere informatie

Besluit. Nr. 26. Provinciale staten van Noord-Holland; gelezen de voordracht van gedeputeerde staten van 18 januari 2011

Besluit. Nr. 26. Provinciale staten van Noord-Holland; gelezen de voordracht van gedeputeerde staten van 18 januari 2011 Besluit Nr. 26 Provinciale staten van Noord-Holland; gelezen de voordracht van gedeputeerde staten van 18 januari 2011 gelet op: de Partiële Herziening Structuurvisie de Nota van Beantwoording Partiële

Nadere informatie

CDM-Advies Kortingspercentage fosfaatrechten. Samenvatting

CDM-Advies Kortingspercentage fosfaatrechten. Samenvatting CDM-Advies Kortingspercentage fosfaatrechten Samenvatting Per 1 januari 2018 zal het stelsel van fosfaatrechten voor melkvee in Nederland in werking treden. Bedrijven krijgen per 1 januari 2018 fosfaatrechten

Nadere informatie

Convenant Dierenhulpverlening

Convenant Dierenhulpverlening Convenant Dierenhulpverlening Ondergetekenden: 1. De Minister van Veiligheid en Justitie, mr. I.W. Opstelten, handelend als bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden; 2. De Staatssecretaris

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 31 571 Voorstel van wet van het lid Thieme tot wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren in verband met het invoeren van een verplichte

Nadere informatie

P6/200V 591 0 1 OKI 2007

P6/200V 591 0 1 OKI 2007 VAN Reg.nr Dat. ontv.: P6/200V 591 0 1 OKI 2007 a.d. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 Fax 038 425 48 88 provincie.overijssel.nl postbus@overijssel.nl \ Routing Bijl: RABO

Nadere informatie

Regionale betrokkenheid bij de voorbereiding van de nominatie

Regionale betrokkenheid bij de voorbereiding van de nominatie Directie Regionale Zaken De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum DRZN. 2007/4545 13 december 2007 onderwerp doorkiesnummer

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond. de staatssecretaris expliciet ingegaan op alle vragen van de NMV.

Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond. de staatssecretaris expliciet ingegaan op alle vragen van de NMV. n u m m e r 205 mei 2015 Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond AMvB Melkveewet Op 23 april hebben de leden van de Tweede Kamer gedebatteerd over de algemene maatregel van bestuur (AMvB) grondgebonden

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond

Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond nummer 192 febr. 2014 Het is niet mogelijk om hier een volledige uitwerking van de enquête weer te geven, daarom volgt hieronder een samenvatting met de opvallendste punten. De enquête is ingevuld door

Nadere informatie

Slimme mestverwerking voor rundveehouderij. Al dan niet met mestlevering

Slimme mestverwerking voor rundveehouderij. Al dan niet met mestlevering Slimme mestverwerking voor rundveehouderij Al dan niet met mestlevering Even Mestac voorstellen Mestac, een mestproducenten coöperatie Mestafzet in boerenhanden Structureren van mestmarkt (300.000 ton)

Nadere informatie

RESULTATEN GROOT WILD ENQUETE

RESULTATEN GROOT WILD ENQUETE RESULTATEN GROOT WILD ENQUETE 1 Uitkomsten van de Groot Wild enquête Dank u wel! In 2013 organiseerde Natuurmonumenten een landelijke ledenraadpleging over het beheer van wilde dieren zoals edelherten,

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Van: N. Lemlijn Aan: de leden van de Gemeenteraad Onderwerp: Boeren met buren NR 010 Steller: E. Paree Datum: 1 maart 2013 Nr.: RIB-NL-1305 Het compendium voor de leefomgeving i heeft

Nadere informatie

Datum 1 juli 2010 Betreft Vragen van het lid Bashir over onduidelijkheid rond ontwijking van btwafdracht

Datum 1 juli 2010 Betreft Vragen van het lid Bashir over onduidelijkheid rond ontwijking van btwafdracht > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Uw brief (kenmerk) 23 april 2010 (2010Z07393) Bijlagen Datum 1 juli 2010 Betreft

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 16 juni 2009 Nummer voorstel: 2009/81

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 16 juni 2009 Nummer voorstel: 2009/81 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16 juni 2009 Nummer voorstel: 2009/81 Voor raadsvergadering d.d.: 30-06-2009 Agendapunt: 16 Onderwerp:

Nadere informatie

Toetsingskader ammoniak rondom Natura 2000 gebieden

Toetsingskader ammoniak rondom Natura 2000 gebieden Toetsingskader ammoniak rondom Natura 2000 gebieden 4luikFolder/NW.indd 1 09-07-2007 11:35:47 Toetsingskader ammoniak rondom Natura 2000 gebieden Afspraken van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Nadere informatie

Esdonk 8, Gemert. Onderbouwing grondgebonden karakter. Rundveehouderij Meulepas V.O.F. Bedrijfsopzet Esdonk 8, Gemert

Esdonk 8, Gemert. Onderbouwing grondgebonden karakter. Rundveehouderij Meulepas V.O.F. Bedrijfsopzet Esdonk 8, Gemert Onderbouwing grondgebonden karakter Rundveehouderij Meulepas V.O.F. Onderbouwing grondgebonden karakter rundveehouderij Esdonk 8 - Gemert 1 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Locatie 4 3 Beschrijving van de inrichting

Nadere informatie

Datum 13 oktober 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht 'Aantal vechtscheidingen groeit explosief'

Datum 13 oktober 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht 'Aantal vechtscheidingen groeit explosief' 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie