Ammoniakbeleid moet gereviseerd worden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ammoniakbeleid moet gereviseerd worden"

Transcriptie

1 n u m m e r 181 f e b r L e d e n b l a d N e d e r l a n d s e M e l k v e e h o u d e r s V a k b o n d Ammoniakbeleid moet gereviseerd worden De afgelopen tijd is er veel publiciteit omtrent het ammoniakbeleid geweest. Aanleiding was een rapport van de Zwitserse onderzoeker Jörg Sintermann 1 en een veldonderzoek in Groningen 2. In het rapport van Sintermann is een analyse gemaakt van allerlei ammoniakemissie-onderzoeken in diverse Europese landen en Canada. Hieruit komt heel duidelijk naar voren dat er erg veel verschil is tussen de meetuitkomsten van 3 verschillende gebruikte meettechnieken. Hoog tijd dat ammoniakbeleid een betere wetenschappelijke basis krijgt. In dit nummer: - NMV wil uitstel verbod sleepvoetbemester - NVWa: Minder subsidie bij ontbreken gewasbeschermingsplan - Ledenavond Noord-Overijssel: Directeur Rouveen over melkprijzen na Europese melkveehouders teleurgesteld na stemming Europees Parlement Wat opvalt is dat de beleidsgerelateerde methode veruit de hoogste emissie-uitkomsten geeft. Deze methode kenmerkt zich door meetgegevens door te berekenen met temperatuur en windsnelheden. Er wordt hierbij dus gedeeltelijke gebruik gemaakt van een theoretisch rekenmodel. De methode die wat lagere uitkomsten geeft werkt via een windtunnelsysteem, waarbij continu schone lucht door een over uitgereden mest geplaatste tunnel gevoerd wordt. Deze zou vanwege de schone luchtaanvoer in principe de hoogste emissiemetingen moeten opleveren, omdat het een diffussieproces is waarbij geen verzadiging optreedt. In de praktijk is het dus aannemelijk dat de werkelijke emissie lager zou zijn dan bij deze meetmethode. Bij de derde methode, die veruit de laagste uitkomsten geeft, wordt via meerdere meetpunten de emissie bepaald. Door de meerdere meetpunten zou ook de horizontale verplaatsing van de door lucht opgenomen ammoniak hierbij in beeld moeten komen. Uit het onderzoek wat in Groningen is gedaan blijkt dat dit niet plaatsvindt. Deze uitkomst plaatst dus vraagtekens bij de juistheid (van de ingerekende factoren) van de eerstgenoemde methode. Natura 2000 Inmiddels wordt er in opdracht van de politiek een onderzoek uitgevoerd door de WUR en internationale wetenschappers om te kijken of de beleidsgerelateerde meetmethoden wel voldoende aansluiten bij de praktijk en/of deze gevalideerd 3 moeten worden. De consequenties kunnen met name nabij de Natura 2000-gebieden groot zijn. De afstandstabellen voor gevoelige plantensoorten en daarbij gepaard gaande verplichte emissiearme huisvesting staan dan immers op losse schroeven. De NMV volgt de hele discussie op de voet en vindt dat voorgenomen beleidswijzigingen geschorst moeten worden zolang de uitkomst van het validatieonderzoek nog niet bekend is. 1 Biogeosciences Discuss., 8, , E. Lantinga et al.: nog niet gepubliceerd onderzoek over ammoniakemissie tijdens gebruik zodenbemester 3 Valideren van een meetmethode betekent ijken, de exactheid en zekerheid van de methode vastleggen

2 Stikstofefficiëntieonderzoek/ emissiemeting van start Het praktijkonderzoek dat de NMV samen met de WUR heeft opgesteld moet dit voorjaar van start gaan. De projectgroep waar de NMV, naast 5 WUR-medewerkers, in participeert heeft besloten om de sleepslangaanvoer met sleepvoetbemester als eerste te testen op ammoniakemissie. Deze techniek kenmerkt zich door ca 20% watertoevoeging en voldoet al jaren uitstekend op met name klei- en veengrond. De NMV wil dat deze uitrijtechniek toegestaan blijft. Daarnaast wordt een keuze gemaakt uit 5 veelbelovende uitrijtechnieken die de ammoniakemissie voldoende beperken. Dit wordt gemonitord via de stikstofrecovery. Er worden dus opbrengstmetingen gedaan welke onderling worden vergeleken. Het beste nieuwe systeem wordt volgend jaar opnieuw getest met een ammoniakmeting. In dit onderzoek worden de emissiemetingen ook gevalideerd omdat de beleidsgerelateerde metingen uit de jaren 90 stammen. Er is in twintig jaar zoveel veranderd op het gebied van voeding en bemesting, dat een update van meetgegevens noodzakelijk is. De actualiteit van de ammoniakmetingen versterken deze gedachte. De NMV blijft pleiten voor beleid dat op wetenschappelijke feiten is gebaseerd, en zal haar leden uiteraard op de hoogte blijven houden van de ontwikkelingen. Eerst aanvullend onderzoek ammoniakemissie NMV wil uitstel verbod sleepvoetbemester De NMV heeft in een brief aan staatssecretaris Sharon Dijksma verzocht om het verbod per 1 januari 2014 op de sleepvoetbemester op klei- en veengrond uit te stellen. Voormalig staatssecretaris Bleker baseerde deze aanscherping van de uitrijmethodes op de vermeende te hoge ammoniakemissie die hiermee gepaard zou gaan. De NMV stelt dat wetgeving moet zijn gebaseerd op wetenschappelijke feiten en niet op rekenmodellen en aannames. Er moet eerst verder aanvullend onderzoek naar ammoniakemissie worden uitgevoerd nu blijkt dat door recent onderzoek naar emissiearm bemesten onder leiding van Dr. Ir. Lantinga van Wageningen UR de ammoniakemissiegetallen waarmee tot nu toe werd gerekend, in een ander daglicht komen te staan. Bij bovengronds uitrijden van mest komt minder ammoniak vrij dan tot nu toe werd aangenomen, zo blijkt uit de resultaten. Mestinjectie niet beste manier Dit betekent dat mestinjectie - sinds jaren in Nederland verplicht, in tegenstelling tot bijna alle andere Europese landen - niet de verwachte emissiereductie heeft opgeleverd. Dit blijkt ook uit de luchtkwaliteitsmetingen van het RIVM/PBL. De verwachte daling van het ammoniakgehalte als gevolg van emissiearm bemesten is in die periode uitgebleven. Wel daalde het ammoniakgehalte als gevolg van de krimpende veestapel. Mestinjectie is dus niet zonder meer de beste manier om tot een lagere ammoniakemissie te komen. Ook andere, buitenlandse onderzoeken hebben uitgewezen dat de ammoniakemissie bij bovengrondse methoden aanzienlijk lager is dan altijd werd verondersteld. NVWa: Minder subsidie bij ontbreken gewasbeschermingsplan Het volgende persbericht van 25 januari jl. van de NVWa ( over gewasbeschermingsplannen wilden wij u niet onthouden. Ondanks de beloften van het kabinet komen er weer nieuwe regels bij, en ook de extra kosten komen voor rekening van de boer. Op de NMV-site vindt u een voorbeeld van een gewasbeschermingsplan ( Agrariërs die bij een controle door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) geen gewasbeschermingsplan kunnen laten zien, worden gekort op hun subsidie. Het ontbreken van een plan wordt vanaf dit jaar gezien als een ernstige overtreding en kan daarmee van invloed zijn op de inkomenssteun die de ondernemer uit Brussel krijgt. Voor het ontvangen van deze steun moet namelijk aan alle voorwaarden voor goed ondernemerschap worden voldaan, dit wordt ook wel cross-compliance genoemd. Tot eind vorig jaar werd het niet hebben van een gewasbeschermingsplan gezien als een herstelbare overtreding. De agrariër kreeg 2

3 Meer melk produceren alleen tegen kostendekkende prijs Rabobank erkent vooruitziende standpunten NMV/EMB Op het Zuivelcongres 2013 van Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland op 16 januari jl. waarschuwde Jakob Brand van Rabobank International tegen overproductie van met name kaas, wat extra druk op de melkprijs geeft. Met andere woorden: kaasproducenten zouden meer marktgericht moeten produceren. Dit is precies waar de Nederlandse Melkveehouders Vakbond - en in Europees verband de European Milk Board - al jaren voor waarschuwt, zo staat in het persbericht dat de NMV hierover deed uitgaan. Meer melk produceren in Europa is prima, maar dan wel wanneer deze hoeveelheid voor een kostendekkende prijs afgezet kan worden. Het heeft geen zin om melk - en daaruit voortvloeiend ook melkproducten - te produceren wanneer hier geen afzetmarkt voor is. Oplossing: monitoring met flexibele regulering Overproductie zal altijd een daling van de prijs tot gevolg hebben. De EMB heeft dit al tijdig aangegeven en heeft ook de oplossing op welke wijze marktgericht geproduceerd zou moeten worden al jaren geleden aangedragen. De EMB/ NMV pleiten voor de oprichting van een monitoringsinstituut voor de markt met daaraan gekoppeld een flexibele productieregulering. Hiermee kan overproductie en daarmee prijsdaling worden voorkomen. Met een dergelijke monitoring kan meer worden geproduceerd wanneer de markt dit aankan, en minder wanneer de markt is verzadigd. De NMV is blij met dit signaal van Rabobank International en hoopt dat ook andere financiers, maar zeker ook de zuivelindustrie de waarschuwing ter harte nemen. De NMV en EMB wijzen er al jaren op dat een stabiele, kostendekkende melkprijs de belangrijkste voorwaarde is voor een duurzame toekomst van de melkveehouderij en de zuivelindustrie in Europa. Melkveehouder als kostenjunkie De NMV deelt de mening van de heer Brand echter maar gedeeltelijk, dat het goed zou zijn wanneer de melkveehouder een kostenjunkie zou worden, verslaafd aan het drukken van de kosten. Natuurlijk moet iedere ondernemer, en zo ook de melkveehouder, zijn kosten zo laag mogelijk houden. De Nederlandse melkveehouders behoren echter nu al tot de meest efficiënte producenten van de wereld. De stijgende kosten door stijgende voerprijzen, de afschaffing van rode diesel en stijgende kosten van de loonwerker, zullen ook de melkveehouders vergoed moeten zien in hun opbrengstprijs. Dat is nu niet het geval. Daarom blijven een betere marktmachtspositie om een eerlijke prijs, inclusief de gestegen productiekosten te kunnen uit onderhandelen, en oprichting van een Europees monitoringsinstituut, belangrijke speerpunten van EMB/NMV. de kans om alsnog een plan op te stellen. Deed hij dat op tijd, dan had dit verder geen gevolgen voor zijn subsidie. Nu deze herstelmogelijkheid is geschrapt moeten gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen te allen tijde een plan kunnen laten zien. Het hebben van een plan blijft de verantwoordelijkheid van de agrariër, ook als een loonwerker de middelen toepast. Vooral veehouders laten het spuiten vaak over aan loonwerkers en hebben zelf vaak geen plan voor het gebruik van de middelen. Het ontbreken van een gewasbeschermingsplan kan leiden tot een korting van 3% van de hele inkomenssteun. De NVWA begint in februari met de cross-compliance controles. Boeren hebben dus nog even de tijd om een gewasbeschermingsplan op te stellen. Nieuwe opzet gewasbeschermingsplan Distributeurs en loonwerkers hebben kant en klare formulieren die boeren kunnen gebruiken. Doel is dat er bewust en kritisch gekeken wordt naar het gebruik en de alternatieven voor chemische bestrijding goed zijn afgewogen. Om het de boeren nog makkelijker te maken werkt het ministerie van Economische Zaken samen met de sector aan een nieuwe opzet van het gewasbeschermingsplan. Deze zal naar verwachting in januari 2014 van kracht worden. 3

4 Ledenavond Noord-Overijssel: Directeur Rouveen over melkprijzen na 2015 Op 15 januari jl. organiseerde NMV-regio Noord-Overijssel een ledenavond. Directeur Wevers was één van de sprekers, en kwam uitleg geven over de uitbetaling en leveringsvoorwaarden bij de zuivelcoöperatie Rouveen. Directeur Ben Wevers gaf allereerst een algemene presentatie over de structuur van de coöperatie en de producten die er gemaakt worden. Zuivelcoöperatie Rouveen zal na 2015, gelijk alle andere zuivelcoöperaties, alle melk die door de leden wordt geproduceerd afnemen. In het verleden is er echter een enquête gehouden onder de leden om te achterhalen hoeveel melk men na 2015 verwacht te gaan produceren en hoe de zuivelcoöperatie volgens de leden met deze extra hoeveelheid melk moet omgaan. Uit de enquête - en daarop volgend nog diverse interviews - is gebleken dat er voor Rouveen een extra aanvoer te verwachten is van meer dan 15%. Dat de fabriek niet in één keer een volumevermeerdering van die grootte aankan voor eenzelfde meerwaarde mag duidelijk zijn. De fabriek beoogt zeker te gaan groeien, maar dan wel op een evenwichtige manier. Leden van Rouveen hebben ook aangegeven dat zij een zekere regulering een goed plan vinden. A- en B-prijzen In het afgelopen jaar is Rouveen dan ook met deze gegevens aan de slag gegaan, aldus de heer Wevers. Dit heeft geleid tot een voorstel om met een A- en B-melksysteem te gaan werken. Een A-prijs voor de melk die in Rouveen zelf tot producten kan worden verwerkt, en met voldoende toegevoegde waarde vermarkt kan worden. De B- prijs gaat gelden voor melk die verwerkt wordt tot bulkkaas of verkocht wordt op de spotmarkt. Deze B-prijs is de gemiddelde jaarprijs van de spotmarkt met een vangnet van 4 cent onder de garantieprijs van FrieslandCampina. Er zal door melkveehouders die lid zijn van Rouveen volgens Wevers wel degelijk gegroeid kunnen worden, alleen ziet men graag een gelijkmatige groei. Men wil ook de veehouders zich meer bewust laten worden van de marktomstandigheden. Daarom zal de coöperatie haar leden stelselmatig informeren over de ontwikkelingen op de internationale zuivelmarkt. Veehouders krijgen daardoor zelf ook meer inzicht en kunnen beter rekening houden met die marktontwikkeling bij het uitstippelen van hun bedrijfsstrategie. Geleidelijke groei Er is een constructie bedacht waardoor een geleidelijk groeiende melkveehouder op den duur al zijn melk voor een A-prijs af kan zetten (na het bijkopen in 2019 van certificaten). De zogenaamde verdubbelaar of verdriedubbelaar (de melkveehouder die in 2015 in een keer veel meer levert en daarna weinig meer zal groeien) zal dit echter veel minder kunnen. De heer Wevers meldde dat voor dit systeem gekozen is om ook een bepaalde verantwoording bij de melkveehouder zelf te leggen. Het is ongewenst dat voor de snel groeiende melkveehouder er veel extra kosten gemaakt moeten worden (om extra snel de benodigde verwerkingscapaciteit te verwezenlijken) die dan ook door de geleidelijk groeiende melkveehouder gedragen moeten worden. Ook zal natuurlijk de melkprijs omlaag gaan wanneer alle melk niet ineens verwerkt kan worden. A-prijs niet gegarandeerd goed Men realiseert zich echter wel dat wanneer er in 2015 heel veel extra melk geproduceerd gaat worden deze manier van uitbetalen er niet toe zal leiden dat de zogenaamde A-melkprijs ook op peil zal blijven. Natuurlijk blijven de A- en B- melkprijs beide afhankelijk van de marktprijs. Rouveen zal met deze constructie de melkprijs niet in de benen kunnen houden wanneer andere fabrieken alle melk gaan afnemen, zonder daarbij van veehouders te vragen om in te zetten op geleidelijke groei, in plaats van in een keer te verdubbelen of nog meer. Hier zouden volgens Wevers ook de andere coöperaties over moeten nadenken. 4

5 Europese melkveehouders teleurgesteld na stemming Europees Parlement Europese melkveehouders zijn teleurgesteld na de stemming van de Landbouwcommissie van het Europees Parlement voor hervorming van het Europese landbouwbeleid op 23 januari van dit jaar. De leden stemden voor voorstellen zoals de introductie van een vrijwillige leveringsbeperking voor invoering van een Europees monitoringinstituut voor voedselprijzen. Leden van coöperaties kunnen echter nog steeds geen informatie over de melkprijs vóór levering krijgen. Bovendien werden de ineffectieve grenzen voor bundeling van producentenorganisaties (3,5% op Europees en 33% op nationaal niveau) bevestigd. Hoewel er enkele richtinggevende concepten zijn aangenomen, zoals een vrijwillige leveringsbeperking, heeft de Commissie de gelegenheid voorbij laten gaan om beslissende stappen te maken naar beperking van de overproductie op de Europese melkmarkt, reageerde Romuald Schaber, voorzitter van de European Milk Board (EMB), na de stemming. Het zou noodzakelijk zijn om in plaats daarvan permanente en flexibele marktsturingsinstrumenten in te voeren, zoals bijvoorbeeld een Europees monitoringinstituut. Dit is de enige manier om melkveehouders in de toekomst bestaanszekerheid met kostendekkende melkprijzen te garanderen. Uitsluitend monitoring van de markt zonder een actieve regulering van geproduceerde volumes door een Europese instelling die voedselprijzen in kaart brengt is niet voldoende, aldus Schaber. Europese melkveehouders hopen nu dat de plenaire stemming in het Europese Parlement in maart het tij nog kan keren. EMB-nieuws Hieronder enkele actuele zaken uit de EMB-Nieuwsbrief Meer EMB nieuws vindt u in de EMB-Nieuwsbrief van januari, te vinden via Klik op Dossiers en vervolgens op EMB. Van het EMB-bestuur door Sieta van Keimpema, vicevoorzitter Als voorproefje voor het jaar 2013 geeft Sieta van Keimpema kort weer hoe de bijeenkomst is verlopen van de Advisory Group Milk in Brussel in december vorig jaar. In deze Brusselse werkgroep is de gehele Europese zuivelsector vertegenwoordigd, om met de Europese Commissie over de situa tie in de Europese melkmarkt te overleggen. Twee interessante studies die tijdens dit overleg gepresenteerd werden wil zij de lezer niet onthouden. De ene studie - van een adviesbureau - liet zien dat de komende jaren wereldwijd een toename van de melkproductie wordt verwacht van 60 miljard kilo. De vertegenwoordiger van dat adviesbureau was verheugd om te melden dat de melkprijzen wereldwijd steeds minder onderling zouden gaan verschillen. Op Sieta s vraag gaf hij toe, dat China binnenkort zelf op grote schaal in staat zou zijn melk te produceren en daarmee een belangrijke speler op de wereldmarkt zal worden. Wat dat vervolgens zou gaan betekenen voor de melkprijs kan iedereen zich indenken. De Europese Commissie (EC) had nog meer goed nieuws. In 15 lidstaten waren de kosten om melk te produceren sinds 2007 met 15% toegenomen. De melkprijzen waren gelijk gebleven terwijl de winstmarge voor de producenten met 30% was gedaald. Daar kunnen de liberaliseringslobbyisten tevreden mee zijn! De EMB heeft hierop kritisch gereageerd, en al eerder gewaarschuwd voor de gevolgen van de zachte landing. Men heeft zich er niets van aangetrokken, de zuivelindustrie en de zuivelhandel dulden geen tegenwerking op hun weg naar een geliberaliseerde markt. De investeringen die daarvoor nodig zijn hebben zij al gedaan. Iedereen weet dat de lagere melkprijs het gevolg is van overproductie. En als nu al zo duidelijk is dat we in de toekomst alleen maar met een doorlopend oververzadigde markt te maken zullen hebben, dan, aldus Sieta, zouden politici en Europese ambtenaren nog eens goed moeten nadenken: gaan zij kiezen voor liberalisering, die niets anders brengt dan marktanarchie, met de bijbehorende kaalslag van de Europese melkveehouderij, of zullen ze hun verstand gebruiken? Sieta hoopt op het laatste, omdat marktliberalisering boeren en bur- 5

6 gers niets heeft gebracht en ook niets zal brengen. De EMB heeft tot nu toe steeds gelijk gekregen met haar visie op de markt en de zuivelpolitiek. Sieta is, zeker na deze bijeenkomst, des te gemotiveerder om zich, ook in 2013, met volle kracht in te zetten voor de eisen van de EMB. Opnieuw demonstratie Wir haben es satt tijdens Berlijnse Grüne Woche Op 19 januari jl. vond er tijdens de Grüne Woche in Berlijn wederom een grote demonstratie plaats namens tientallen Duitse maatschappelijke organisaties, vóór structurele hervormingen in de landbouwpolitiek. Boeren, consumenten en imkers eisen dat niet de belangen van de agrarische industrie het middelpunt van het politieke landbouwbeleid zijn, maar het belang van consumenten en boeren, de dieren, de natuur en het milieu. Ook is men fel gekant tegen de negatieve effecten voor boeren in ontwikkelingslanden door het dumpen van te goedkoop Europees voedsel op hun lokale markten. Er waren deelnemers. Een uitgebreider verslag volgt (waarschijnlijk) in de volgende EMB-Nieuwsbrief. Meer informatie op: Zure melk uit Brussel Zuivelsector in Colombia moet concurreren met EU Op 11 december vorig jaar publiceerde de Duitse nieuwssite een artikel van journalist Knut Henkel over de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Colombia. Het artikel maakt duidelijk dat het melkoverschot in de EU nadelige gevolgen heeft voor de economische situatie van boeren in Europa en andere delen van de wereld. NMV actueel 3-1 Nieuwjaarsreceptie PZ te Scheveningen 14-1 Gesprek met Rouveen over mvh na 2015, dhr. Wevers 14-1 Overleg ganzen KNJV (WBE s en G7-akkoord) 15-1 Communicatiegroep ABRES 15-1 Ledenavond NMV-regio Overijssel met directeur Rouveen en Proeftuin Natura Gesprek met FrieslandCampina n.a.v. NMV-brief over melkveehouderij na Gesprek met Walhorn over melkveehouderij na Eerste bijeenkomst van de projectgroep emissiearme mestaanwending met water 23-1 NMV-ledenavond regio Friesland met Herman Zonderland 24-1 Netwerkbijeenkomst provincie Gelderland 25-1 NMV-bijeenkomst regio West met Esther de Lange, Niek Koning en Sieta van Keimpema 30-1 Rondetafelgesprek Voedsel ministerie EZ 31-1 Gesprek met CONO over melkveehouderij na 2015 Vrijhandelsovereenkomsten maken handel niet per se gemakkelijker, maar worden opgelegd door de landen met de meeste macht. Op deze manier is de wereld zogenaamd opnieuw verdeeld in handelszones en invloedssferen waarbij kleine ondernemingen, handelaren en boeren het onderspit delven, vertelt een vakbondsmedewerker, die bij de CUT voor internationale betrekkingen verantwoordelijk is. Als arbeiders keren wij ons niet tegen handelsovereenkomsten, omdat goederen moeten worden verhandeld. We zijn wel tegen ongelijkwaardige voorwaarden. In landen als de VS, Japan en de EU krijgen boeren systematisch subsidie. Dat systeem is er in Colombia niet - de handel vindt dus plaats onder oneerlijke voorwaarden, en dat beginnen onze boeren al te merken, aldus de 61-jarige vakbondsvertegenwoordiger. Een voorbeeld daarvan zijn de Colombiaanse melkveehouders. Op 6

7 Sabana de Bogotá, een hoogvlakte rond de hoofdstad van Colombia, zijn talrijke dorpen die leven van de landbouw. De boeren hebben er vaak maar enkele hectaren land, ze houden enkele koeien en leven van de melk en van de opbrengst van het land. Dat zal echter niet lang meer duren, want nu al dalen de prijzen van verse melk in Bogotá en in andere Colombiaanse dorpen en steden. De zuivelfabrieken bereiden zich voor op de stroom melk vanuit de EU, zeggen kritische politici zoals Jorge Robledo van de Polo Democratico Alternativo. En ze hebben gelijk, want de invoering van vrijhandelsovereenkomsten tussen de EU en Colombia opent een nieuwe markt voor miljoenen liters melk voor EU-boeren. Om precies te zijn: 60 miljoen liter melk kan jaarlijks belastingvrij worden ingevoerd in het Latijns Amerikaanse land in de vorm van melkpoeder en hoogwaardige producten, volgens Brussel. Voor de EU is het schijnbaar niet relevant dat dit het bestaan bedreigt van ongeveer Colombiaanse melkveehouders. De overproductie aan lokale melk en boter moet verdwijnen, dat is de reden waarom er gesubsidieerde melk wordt gekocht en verwerkt tot melkpoeder en vervolgens wordt geëxporteerd naar landen waar ooit de zuivelsector in eerste instantie werd ontwikkeld met uitsluitend ontwikkelingshulp - zoals in India bijvoorbeeld, evenals in Colombia. Dit is oneerlijk volgens Alejandro Pedraza van de internationale landbouwvakbond UITA. De gemiddelde koe in Colombia kan simpelweg niet concurreren met de Europese hightech koe. Terwijl de laatste ongeveer gemiddeld 20 liter melk produceert komen koeien in Colombia slechts op hooguit vijf liter uit. En de gemiddelde Colombiaanse boer heeft slechts vier of vijf koeien tegen gemiddeld 24 in Europa. Dat is geen eerlijke concurrentie, aldus Pedraza. Christian Schnier (EMB) VAN DE VOORZITTER Generieke maatregelen Tijdens een bijpraatsessie op het ministerie van EZ zo een waar je vooral zwijgend mag aanhoren wat er besloten is - werd onlangs meegedeeld dat men voornemens was om de sleepvoetbemester op klei- en veengrond te verbieden vanwege (vermeende) te hoge ammoniakemissie. Zo n verbod is niet wenselijk, omdat een zodenbemester juist op die gronden schade aan de graszode, de bodem en het bodemleven oplevert en dat alles voor een zeer onzekere winst in emissieverlaging van ammoniak. Desondanks heeft staatssecretaris Bleker het verbod in een brief aan de Kamer per 1 januari 2014 aangekondigd. Dit verbod is een onderdeel van de generieke maatregelen, die als doel hebben om de ammoniakemissie van de melkveehouderij met 10 kiloton per jaar te doen dalen. Nu is er iets aan de hand met die generieke maatregelen: wie goed kijkt ziet dat er veel onzekerheden en onduidelijkheden kleven aan de manier waarop op het ministerie gedacht wordt over ammoniak, en de wijze waarop de ammoniakemissie gereduceerd moet worden. Niet duidelijk is bijvoorbeeld wat het ijkmoment, en dus de uitgangswaarde is ten opzichte waarvan die 10 kiloton moet afnemen. Maar als wij als sector dit doel halen, wordt de helft van deze daling teruggeven als ontwikkelingsruimte. Wie deze ontwikkelingsruimte krijgt is echter evenmin duidelijk: de industrie, het verkeer of krijgen we zelf ook nog wat terug? Een ander aspect van deze generieke maatregelen is dat bedrijven die nu al weinig emissie veroorzaken, zoals bedrijven met weidegang, toch nog extra maatregelen moeten treffen. Zo worden zij gedwongen extra kosten te maken. Een vrijstelling voor weidende bedrijven voor aanvullende maatregelen zou weidegang een extra stimulans geven. Tot nu toe krijgen we ook hiervoor de handen niet op elkaar. Dat is raar, want juist het gegeven dat weidegang 15% minder ammoniakemissie oplevert dan opstallen is vrij goed onderbouwd. Dat brengt ons bij de achilleshiel van het ammoniakbeleid, namelijk dat alle beoogde ammoniakreducerende maatregelen zijn gebaseerd op rekenmodellen en aannames, en nauwelijks op concrete metingen. Het blijft vooral theorie. De grote commotie over het onderzoek door Egbert Lantinga naar bovengronds 7 uitrijden van drijfmest (er zou veel minder ammoniak bij vrijkomen dan altijd was aangenomen) onderstreept nog eens de dunne basis onder de theorieën die de overheid hanteert. De uitkomsten van zijn onderzoek (en andere onderzoeken) lijken een bom onder de hele PAS te leggen. Het was dus alle hens aan dek, en zelfs Aalt Dijkhuizen haastte zich om in de media allerlei bezweringen te roepen over Lantinga s conclusie. De belofte dat er een nieuw onderzoek zou volgen deed de gemoederen weer even bedaren. Voor een dergelijk onderzoek resultaten oplevert zijn we minimaal weer een jaar verder, en op het ministerie kon men weer opgelucht ademhalen. Misschien is nu wel de tijd gekomen om als boeren een signaal aan de overheid af te geven, dat modellen en theorieën gewoon niet werken. Als we komend voorjaar bij het invullen van de gecombineerde opgave nu eens allemaal opgeven dat we onze koeien het jaarrond opstallen, en dan volgend jaar opgeven dat we weer weidegang toepassen. Dan hebben we op papier in één jaar tijd een emissiedaling bewerkstelligd die de gewenste 10 kiloton ruim overschrijdt. Papier is geduldig en de theorie klopt. Theorieën en modellen, daar kan de overheid toch geen problemen mee hebben? Dirk-Jan Schoonman, voorzitter NMV

8 Agenda 18 februari NMV-bestuursvergadering om uur in De Schakel, Nijkerk. 25 februari NMV-bijeenkomst voor alle melkveehouders met Herman Snijders, topambtenaar ministerie EZ, gespecialiseerd in Brussels zaken, om uur in De Poppe, Markelo. 18 maart Vakbondensymposium Mededingingswet om uur in De Schakel te Nijkerk. Op de NMV-site vindt u actueel nieuws. Adressen NMV Secretariaat NMV De Brenk 1a, 4031 JL Ingen tel Contactpersonen NMV Groningen: Steef Pronk, De Wilp, Drenthe: Johan Inberg, Koekange, Friesland: Harm Wiegersma, Rinsumageest, Flevoland: Laurens van Bavel, Zeewolde, Noord-Overijssel: Lammert van Dijk, Kampen, Oost-Nederland: Marion Logtenberg, Baak, Rivierengebied: Peter van Beest, Lienden, Gelderse Vallei/Utrecht-Oost: Wim Verbeek, Renswoude, Noord-Holland Noord: Sjaak Ruyter, Schagen, Gooi- en Vechtstreek: Jan Galesloot, Weesp, De Ronde Venen: Rene Wahle, Zevenhoven, Krimpenerwaard en Lopikerwaard: Chiel Markus, Papekop, tel Alblasserwaard en Vijfheerenlanden: Teunis Sterk, Hei- en Boeicop, Zuid-West: Marius Bouwmeester, Bosschenhoofd, Maaskant, Limburg en Zuidoost-Brabant: Hans Geurts, Veulen, U kunt zich aanmelden als lid of informatie aanvragen via de contact personen of bij het NMV-secretariaat. Foto Koebont : Roeland Koning 8 18 maart: Vakbondensymposium over Mededingingswet Op maandag 18 maart a.s. organiseren de gezamenlijke agrarische vakbonden van varkenshouders, pluimveehouders, akkerbouwers en melkveehouders (resp. NVV, NVP, NAV en NMV) een symposium met als thema: Naar eerlijke en gezonde marges in de keten. Een betere positie van de primaire producent is de eerste voorwaarde voor een eerlijke en evenwichtige verdeling van marges in de agrarische keten. Hoe kunnen producenten en politiek hier samen met de NMa voor zorgen? Tijdens de bijeenkomst gaan sprekers in op de huidige Mededingingswet en het Europese toetsingskader in het kader van de hervormingen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Aan de orde komen vragen als: wat zijn de toetsingskaders voor de NMa als het om bundeling door producenten gaat? Onder welke voorwaarden mag er gebundeld worden? Wat zijn de Europese toetsingskaders? Eén van de sprekers is Kees Schillemans, advocaat bij Allen & Overy en gespecialiseerd in Europees en mededingingsrecht. Hij stond eerder de NMV en de Nederlandse Bond van Handelaren bij in de zaak tegen de overname van Alpuro door VanDrie. Leden, bestuurders, maatschappelijke organisaties en de landbouwwoordvoerders van de politieke partijen worden van harte uitgenodigd voor dit symposium. Het definitieve programma vindt u in de volgende Koebont (maart 2013) en binnenkort op Datum: maandag 18 maart 2013 / Aanvang: uur (zaal open uur) Locatie: Vergader- & congrescentrum De Schakel, Oranjelaan 10, Nijkerk U kunt zich aanmelden via of telefonisch Ledenactie MAINEnergie heeft inmiddels veel NMV-ers als vaste klant. De kracht van MAINEnergie zit in het persoonlijke contact en het vertrouwen van de klant. Onze zakelijke klanten profiteren niet alleen van onze gunstige tarieven, maar ook van onze service en advies op maat van hun eigen persoonlijke accountmanager. Als u klant wordt bij MAINEnergie profiteert u van onze scherpe tarieven en onze overstapservice. Wij nemen alle administratieve rompslomp uit handen en verzorgen de totale, naadloze overstap. Hierdoor blijft u voor, tijdens en na de overstap verzekerd van levering van stroom en gas. Wilt u net als vele andere collegabedrijven profiteren van scherpe energietarieven? Neem dan contact op met het Accountteam van MAINEnergie. U kunt ons telefonisch bereiken op of per via Bent u nog geen lid van de NMV? En wilt u lid zijn van een organisatie waarin u kan meedenken, meepraten en meebeslissen? Word dan nu lid van de NMV, de sectorale belangenbehartiger van en voor melkveehouders waar uw inkomen en belang centraal staan! Wie nu lid wordt, ontvangt een blauwe NMVoverall met op het voorzakje het logo van de NMV en op het achterpand: Inkomen, daar draait om!. Ook wanneer u uw collega lid maakt, beloont de NMV dit met dit welkomstgeschenk. Geef u op bij het NMV-secretariaat, tel of via onze site

Dierrechten of Fosfaatrechten?

Dierrechten of Fosfaatrechten? nummer 206 juni 2015 Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond Dierrechten of Fosfaatrechten? In dit nummer: - Verslag ALV - NMV-lid in the spotlight - Uitslag fotowedstrijd De CBS-cijfers over de fosfaatproductie

Nadere informatie

Visie op het EU zuivelbeleid na de quota

Visie op het EU zuivelbeleid na de quota Jan Maarten Vrij Indeling presentatie 1. De zuivelsector in Nederland 2. Hoog Niveau Expert Groep Zuivel 3. Discussiepunten Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 4. Standpunten Nederlandse Zuivelindustrie 2van

Nadere informatie

Waarden van fosfaatrechten - achtergrondnotitie Natuur & Milieu 1 februari 2016

Waarden van fosfaatrechten - achtergrondnotitie Natuur & Milieu 1 februari 2016 Waarden van fosfaatrechten - achtergrondnotitie Natuur & Milieu 1 februari 2016 1 Aanleiding en samenvatting In 2015 heeft toenmalig staatssecretaris Dijksma van EZ fosfaatrechten voor de melkveehouderij

Nadere informatie

Snel stijgend overschot zet melkprijs onder druk

Snel stijgend overschot zet melkprijs onder druk n u m m e r 173 m e i 2 0 1 2 L e d e n b l a d N e d e r l a n d s e M e l k v e e h o u d e r s V a k b o n d Snel stijgend overschot zet melkprijs onder druk Als gevolg van een fors gestegen melkproductie

Nadere informatie

pdf05 GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID in de EU

pdf05 GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID in de EU pdf05 GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID in de EU MARKT- en PRIJSBELEID Het gemeenschappelijk landbouwbeleid beoogt o.a. de agrarische bevolking een redelijk inkomen te verschaffen en de consumenten te verzekeren

Nadere informatie

Varianten binnen de wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij

Varianten binnen de wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij Varianten binnen de wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij Carin Rougoor en Frits van der Schans CLM Onderzoek en Advies Achtergrond Begin juli 2014 heeft staatssecretaris Dijksma het voorstel voor de

Nadere informatie

OVEREENKOMST GENERIEKE MAATREGELEN IN VERBAND MET HET PROGRAMMA AANPAK STIKSTOF

OVEREENKOMST GENERIEKE MAATREGELEN IN VERBAND MET HET PROGRAMMA AANPAK STIKSTOF OVEREENKOMST GENERIEKE MAATREGELEN IN VERBAND MET HET PROGRAMMA AANPAK STIKSTOF Partijen, De Staatssecretaris van Economische Zaken, mevrouw S.A.M. Dijksma, handelend in de hoedanigheid van bestuursorgaan,

Nadere informatie

Twentse landbouw in nieuw krachtenveld. Gerko Hopster &JurgenNeimeijer

Twentse landbouw in nieuw krachtenveld. Gerko Hopster &JurgenNeimeijer Twentse landbouw in nieuw krachtenveld Gerko Hopster &JurgenNeimeijer Programma Voorstellen Stellingen Presentatie trends en ontwikkelingen Discussie Conclusies en afronding Pratensis Adviesbureau voor

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond. de staatssecretaris expliciet ingegaan op alle vragen van de NMV.

Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond. de staatssecretaris expliciet ingegaan op alle vragen van de NMV. n u m m e r 205 mei 2015 Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond AMvB Melkveewet Op 23 april hebben de leden van de Tweede Kamer gedebatteerd over de algemene maatregel van bestuur (AMvB) grondgebonden

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond

Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond nummer 192 febr. 2014 Het is niet mogelijk om hier een volledige uitwerking van de enquête weer te geven, daarom volgt hieronder een samenvatting met de opvallendste punten. De enquête is ingevuld door

Nadere informatie

Welke oude en nieuwe beperkingen houden de melkproductie op het spoor?

Welke oude en nieuwe beperkingen houden de melkproductie op het spoor? Welke oude en nieuwe beperkingen houden de melkproductie op het spoor? Erwin Wauters Senior Onderzoeker Melle, 27 maart 2015 WAT IS DE VRAAG EIGENLIJK Wat na de quota Wit goud of zwarte sneeuw?* De meningen

Nadere informatie

De faire melk Fairtrade chocolademelk nu in de schappen van C1000

De faire melk Fairtrade chocolademelk nu in de schappen van C1000 n u m m e r 168 d e c. 2 0 1 1 L e d e n b l a d N e d e r l a n d s e M e l k v e e h o u d e r s V a k b o n d De faire melk Fairtrade chocolademelk nu in de schappen van C1000 Na jaren voorbereiding

Nadere informatie

Verder verduurzamen melkveehouderij; Pro-actieve aanpak Route2020

Verder verduurzamen melkveehouderij; Pro-actieve aanpak Route2020 Verder verduurzamen melkveehouderij; Pro-actieve aanpak Route2020 0 Experts verwachten een volumegroei van ~20% tot 2020 door het afschaffen van de quota... Nederlandse melkproductie (mln kg/jaar) 14,000

Nadere informatie

Markt en overheid bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 5 en 6 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/V/1: 7 en 8

Markt en overheid bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 5 en 6 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/V/1: 7 en 8 Markt en overheid bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 5 en 6 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/V/1: 7 en 8 De markt, marktsector en particuliere sector het zijn alle drie benamingen die

Nadere informatie

Wetenschappelijk onderzoek ammoniakbeleid in 2015

Wetenschappelijk onderzoek ammoniakbeleid in 2015 http://www.v-focus.nl/ammoniak2015/ Wetenschappelijk onderzoek ammoniakbeleid in 2015 De onderste steen moet boven In 2015 zal de onderbouwing van het Nederlandse ammoniakbeleid wetenschappelijk worden

Nadere informatie

Bovengronds mestuitrijden onder voorwaarden toegestaan

Bovengronds mestuitrijden onder voorwaarden toegestaan nummer 193 maart 2014 Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond Bovengronds mestuitrijden onder voorwaarden toegestaan In dit nummer: - Inspirerende Voedsel Anders Conferentie - De NMV wordt lid van

Nadere informatie

Nacht van Brussel 2012

Nacht van Brussel 2012 n u m m e r 179 d e c. 2 0 1 2 L e d e n b l a d N e d e r l a n d s e M e l k v e e h o u d e r s V a k b o n d Nacht van Brussel 2012 Op 26 en 27 november trokken circa 2000 melkveehouders met 800 trekkers

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Rabobank Cijfers & Trends Een visie op branches in het Nederlandse bedrijfsleven. 39e jaargang editie 2014/2015 Perspectief De Nederlandse melkveehouderij is, samen met de toeleverende en verwerkende industrie,

Nadere informatie

http://www.europeanmilkboard.org

http://www.europeanmilkboard.org Indien deze mail niet goed wordt weergegeven, klik dan hier MELK-NIEUWS http://www.europeanmilkboard.org Beste melkveehouders en geïnteresseerden, Al decennia lang, hebben boeren in de EU terecht - geklaagd

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR APRIL 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR APRIL 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR APRIL 2016 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 WAT TE DOEN MET ÉÉN MILJOEN 4 BEDRIJVEN SPELEN IN OP WET DBA 5 VEEL STARTENDE FREELANCERS OP LEEFTIJD 6

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Agrarische grondmarkt tweede kwartaal 2013

Agrarische grondmarkt tweede kwartaal 2013 Agrarische grondmarkt tweede kwartaal 2013 Augustus 2013 Huib Silvis en Martien Voskuilen Landelijk overzicht De agrarische grondprijs in Nederland kwam in het 2 e kwartaal van 2013 uit op 49.800 euro

Nadere informatie

Vereniging voor Weide en Voederbouw Verdwijnt de grond gebonden landbouw uit Nederland?

Vereniging voor Weide en Voederbouw Verdwijnt de grond gebonden landbouw uit Nederland? Vereniging voor Weide en Voederbouw Verdwijnt de grond gebonden landbouw uit Nederland? Herman Versteijlen, Directeur DG AGRI Lelystad, 21 september 2006 Verleiding van beweiding Vele ontwikkelingen die

Nadere informatie

Gedetailleerde doelen Duurzame Zuivelketen

Gedetailleerde doelen Duurzame Zuivelketen Gedetailleerde doelen Duurzame Zuivelketen Inleiding Via de Duurzame Zuivelketen streven zuivelondernemingen (NZO) en melkveehouders (LTO) gezamenlijk naar een toekomstbestendige en verantwoorde zuivelsector.

Nadere informatie

www.vavdz.nl Placotiweg 6, 4131 NL Vianen K.v.k. 30246214 info@verenigingautovandezaak.nl

www.vavdz.nl Placotiweg 6, 4131 NL Vianen K.v.k. 30246214 info@verenigingautovandezaak.nl Tweede Kamer Postbus 20018 2500 EA Den Haag Vianen, 17-06-2011 Betreft: Onzorgvuldige plannen inzake de bijtelling. Geachte heer mevrouw, Graag informeren wij u over de omissie in de autobrief inzake de

Nadere informatie

09.30 uur LTO Noord Ledendag (besloten) Ruimbaan voor de Drentse boer Kansen voor bedrijfsontwikkeling

09.30 uur LTO Noord Ledendag (besloten) Ruimbaan voor de Drentse boer Kansen voor bedrijfsontwikkeling Programma Dinsdag 16 december Tijd Bedrijf Spreker Onderwerp 12.00 uur TCE GoFour Dhr. Van der Klok Bio Product Processor (BPP) Boerderij van de toekomst 13.00 uur LandRent Mevr. Leeuwerik Pacht en verhuur

Nadere informatie

Moeilijke besluiten voor de Europese Raad

Moeilijke besluiten voor de Europese Raad Moeilijke besluiten voor de Europese Raad Korte omschrijving: Leerlingen gaan aan de slag met actuele Europese dilemma s. Er zijn vijf dilemma s. U kunt zelf kiezen welke dilemma s u aan de orde stelt.

Nadere informatie

MELKPRIJSVERGELIJKING MEI 2010

MELKPRIJSVERGELIJKING MEI 2010 MELKPRIJSVERGELIJKING MEI (Voor standaardmelk (1) en volgens de uitbetalingssystemen van de zuivelondernemingen; alle bedragen in euro / 100kg) Bedrijf Milcobel Alois Müller Humana Milchunion eg Nordmilch

Nadere informatie

Voorsprong met mineralen

Voorsprong met mineralen Voorsprong met mineralen Samen staan de sectoren sterker Deze bijeenkomst werd mogelijk gemaakt door LTO Gelderland, Overijssel en de Rabobank. Circulaire Economie Nieuwe toverwoord of kansrijke uitdaging

Nadere informatie

Eerlijke melkprijzen voor een duurzame zuivelproductie in Europa

Eerlijke melkprijzen voor een duurzame zuivelproductie in Europa Eerlijke melkprijzen voor een duurzame zuivelproductie in Europa Nieuwsbrief december 2007 European Milk Board Oostenrijk Oostenrijk maakt gestadig vorderingen de melkveehouders bij elkaar te brengen,

Nadere informatie

Toekomst Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Herman Snijders Programmadirectie GLB, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)

Toekomst Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Herman Snijders Programmadirectie GLB, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) Toekomst Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Herman Snijders Programmadirectie GLB, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) Ontstaan Jaren vijftig: Voedselzekerheid Deviezen sparen

Nadere informatie

Vergelijking met buitenland

Vergelijking met buitenland Vergelijking met buitenland Michel de Haan Wageningen UR - LR USA NL Our Mission: Create a better understanding of milk production world-wide India China Ethiopia Argentinië Brazil Waarom vergelijking

Nadere informatie

Rabobank Food & Agri. Leidt de verwachte importgroei uit China tot herstel? Kwartaalbericht Varkens Q3 2015

Rabobank Food & Agri. Leidt de verwachte importgroei uit China tot herstel? Kwartaalbericht Varkens Q3 2015 Rabobank Food & Agri Kwartaalbericht Varkens Q3 2015 Leidt de verwachte importgroei uit China tot herstel? De Rabobank verwacht een moeizaam derde kwartaal voor de Nederlandse varkenssector. Aan het einde

Nadere informatie

Tijd rijp voor verplichte scheidingsbemiddeling

Tijd rijp voor verplichte scheidingsbemiddeling Tijd rijp voor verplichte scheidingsbemiddeling Nieuwsbrief NGR 14.03.03 De Nederlandse Gezinsraad (NGR) constateert dat er een breed maatschappelijk draagvlak is voor verplichte scheidingsbemiddeling.

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond. van de verplichte mestverwerking. De motie van die strekking (kringlooplandbouw)

Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond. van de verplichte mestverwerking. De motie van die strekking (kringlooplandbouw) nummer 191 jan. 2014 Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond Mestwetgeving Op 17 december jl. stemde ook de Eerste Kamer in met het mestwetsvoorstel. Daarmee werd na een voorbereiding van zo n drie

Nadere informatie

Innovatieagenda Melkveehouderij

Innovatieagenda Melkveehouderij Innovatieagenda Melkveehouderij stappen naar een nieuwe melkweg samen met ketenpartijen in de melkveehouderij INLEIDING NL 20 Waarom een innovatieagenda? Innovatie is een belangrijke voorwaarde voor de

Nadere informatie

*PDOC01/260420* PDOC01/ De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

*PDOC01/260420* PDOC01/ De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG Prins Clauslaan 8 2595 AJ Den Haag Postbus 20401 2500 EK Den Haag www.rijksoverheid.nl/eleni

Nadere informatie

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit FOUT: BRON VAN VERWIJZING NIET GEVONDEN

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit FOUT: BRON VAN VERWIJZING NIET GEVONDEN Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 43006 3540 AA Fout: Bron van verwijzing niet gevonden De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directie

Nadere informatie

Europese Ster. Definitief akkoord toekomstig landbouwbeleid. Europese Ster 709-01 juli 2013. Roo, Marijke de. Een nieuwsbrief van:

Europese Ster. Definitief akkoord toekomstig landbouwbeleid. Europese Ster 709-01 juli 2013. Roo, Marijke de. Een nieuwsbrief van: Roo, Marijke de Van: Europese Ster Verzonden: maandag 01 juli 2013 15:03 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: Europese Ster 709-01 juli 2013 Opvolgingsmarkering: Markeringsstatus:

Nadere informatie

Hoge verwachtingen van Milk Market Observatory

Hoge verwachtingen van Milk Market Observatory nummer 195 mei 2014 Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond Hoge verwachtingen van Milk Market Observatory In dit nummer: - Meldpunt klachten Deutsche Bank nu voor alle renteswaps klachten - Wandelen

Nadere informatie

Ontwikkeling in de melkmarkt 21/04/2015

Ontwikkeling in de melkmarkt 21/04/2015 Ontwikkeling in de melkmarkt 21/04/2015 Melk- en voermarkt kort samengevat Vooruitzichten voor de melkmarkt zijn pover tot aan de zomer De melkmarkt is in de ban van het einde van de melkquotering o Afwachtende

Nadere informatie

De kritische consument

De kritische consument De kritische consument Inleiding Om producten te kunnen maken heb je grondstoffen nodig. Mensen werken met deze grondstoffen en maken er producten van die we consumeren. Een ondernemer is tevreden als

Nadere informatie

Market Outlook. Een perspectief op de middellange termijn voor de Nederlandse landbouw

Market Outlook. Een perspectief op de middellange termijn voor de Nederlandse landbouw Market Outlook Een perspectief op de middellange termijn voor de Nederlandse landbouw Roel Jongeneel Elk jaar brengt de OECD-FAO in juli haar Agricultural Outlook uit. Dat biedt een vooruitblik op de wereldmarkt

Nadere informatie

De noodzaak van de focus op Melkkwaliteit bij ontwikkelingen in de primaire sector ir Margreet Hovenkamp

De noodzaak van de focus op Melkkwaliteit bij ontwikkelingen in de primaire sector ir Margreet Hovenkamp De noodzaak van de focus op Melkkwaliteit bij ontwikkelingen in de primaire sector ir Margreet Hovenkamp 10 maart 2015, NVTL-studiedag Inhoud Nederlandse Zuivelindustrie Duurzame zuivelketen Uitgangspunten

Nadere informatie

Ontwikkeling leerlingaantallen

Ontwikkeling leerlingaantallen Ontwikkeling leerlingaantallen Elk jaar wordt op 1 oktober het leerlingaantal van elke basisschool geregistreerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (). Op basis van deze leerlingtelling wordt de bekostiging

Nadere informatie

NMV teleurgesteld over toestemming overname Alpuro door VanDrie

NMV teleurgesteld over toestemming overname Alpuro door VanDrie n u m m e r 152 j u n i 2 0 1 0 L e d e n b l a d N e d e r l a n d s e M e l k v e e h o u d e r s V a k b o n d NMV teleurgesteld over toestemming overname Alpuro door VanDrie De NMV is teleurgesteld

Nadere informatie

Landbouw richting 2020

Landbouw richting 2020 A Landbouw richting 2020 Bert-Jan Aling Rabobank Nederland Sectormanager Food & Agri Financieringsvolume 1996-2009 30,0 28,1 30,1 28,0 26,0 23,4 25,8 24,0 22 22,2 22,0 19,7 20,5 20,0 18,2 19 18,0 17,1

Nadere informatie

Biodieselproductie uit palmolie en jatropha in Peru en impact voor duurzaamheid.

Biodieselproductie uit palmolie en jatropha in Peru en impact voor duurzaamheid. Biodieselproductie uit palmolie en jatropha in Peru en impact voor duurzaamheid. Een Levens Cyclus Duurzaamheids Analyse Auteur: Baukje Bruinsma November 2009 Samenvatting. Door het verbranden van fossiele

Nadere informatie

30-11-2015 PROGRAMMA VOERWINST VERGELIJKING ZEUGEN ONTWIKKELINGEN EN TRENDS. 2015 is prognose bedragen exclusief btw

30-11-2015 PROGRAMMA VOERWINST VERGELIJKING ZEUGEN ONTWIKKELINGEN EN TRENDS. 2015 is prognose bedragen exclusief btw PROGRAMMA DE ROL VAN DE ADVISEUR Woensdag 2 december 2015 Ontwikkelingen en trends Uitbreiden zin of onzin? Toekomst bedrijven Risicomanagement / prijsfluctuaties De succesvolle melkveehouders De rol van

Nadere informatie

LTO- minimelkmarktbericht 21 maart 2013, Klaas Johan Osinga

LTO- minimelkmarktbericht 21 maart 2013, Klaas Johan Osinga LTO- minimelkmarktbericht 21 maart 2013, Klaas Johan Osinga Vraag In de laatste zes maanden was er steeds zoveel slecht nieuws over de economische groei, dat dit de consumptiegroei deed stagneren. In de

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering geeft groen licht voor oprichting De faire melk BV

Algemene Leden Vergadering geeft groen licht voor oprichting De faire melk BV n u m m e r 157 d e c. 2 0 1 0 L e d e n b l a d N e d e r l a n d s e M e l k v e e h o u d e r s V a k b o n d Algemene Leden Vergadering geeft groen licht voor oprichting De faire melk BV Tijdens de

Nadere informatie

Inzicht in groei van megastallen

Inzicht in groei van megastallen Factsheet Inzicht in groei van megastallen 2005-2013 De afgelopen decennia zijn veel veehouders het slachtoffer geworden van de toenemende schaalvergroting. Kleinschalige gezinsbedrijven worden in een

Nadere informatie

Visie op de ontwikkeling van de zuivelmarkt Thom Albers Landelijke Onderwijsdag 19 november 2013

Visie op de ontwikkeling van de zuivelmarkt Thom Albers Landelijke Onderwijsdag 19 november 2013 Visie op de ontwikkeling van de zuivelmarkt Thom Albers Landelijke Onderwijsdag 19 november 2013 Groeiende vraag Stabiele vraag Dalende vraag Positief effect op garantieprijs Negatief effect op garantieprijs

Nadere informatie

Slagvaardig met geld!

Slagvaardig met geld! Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Slagvaardig met geld! 1 maximumscore 2 voorbeelden van juiste voordelen: Hij kan het drumstel direct kopen (en gebruiken). Hij

Nadere informatie

Nieuwsbrief Februari 2014

Nieuwsbrief Februari 2014 Nieuwsbrief Februari 2014 Inhoud - Tip van de helpdesk: Windows 7 of 8? - Onderwerp van de maand maart: attentielijst - Webinar vrijdag 7 maart: TMR voeren - Project met NAJK: Rendement Ranking - Nieuws

Nadere informatie

Lijst Lammers. Papendrecht 21 januari 2013

Lijst Lammers. Papendrecht 21 januari 2013 Lijst Lammers Papendrecht 21 januari 2013 Aan de voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Papendrecht, de heer C.J.M. de Bruin Markt 22 3351 PB Papendrecht Betreft: gemeente Papendrecht aansluiten

Nadere informatie

Melkmarktbericht 1 juli 2015. Minpunten

Melkmarktbericht 1 juli 2015. Minpunten Melkmarktbericht 1 juli 2015 Minpunten - Nieuw Zeeland kwam in april verrassend snel uit de droogte, met 8,5% melkproductiestijging. Dit was onverwacht. - De daling van de zuivelprijzen wordt in Nieuw

Nadere informatie

Lijst Lammers. KORTE SAMENVATTING Papendrecht, 22januari 2013. Persbericht. Wordt Papendrecht de derde stadin Nederland met een zonatlas?

Lijst Lammers. KORTE SAMENVATTING Papendrecht, 22januari 2013. Persbericht. Wordt Papendrecht de derde stadin Nederland met een zonatlas? Lijst Lammers KORTE SAMENVATTING Papendrecht, 22januari 2013 Persbericht Wordt Papendrecht de derde stadin Nederland met een zonatlas? Fractie Lijst Lammers pleit voor de Zonatlas in Papendrecht en vraagt

Nadere informatie

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Naar aanleiding van de 1 oktobertelling 2014 heeft VGS Adivio weer een korte analyse uitgevoerd waarbij onderzocht is in hoeverre de leerlingaantallen onderhevig

Nadere informatie

DOC KAAS EN ROYAL A-WARE

DOC KAAS EN ROYAL A-WARE STRATEGISCHE SAMENWERKING DOC KAAS EN ROYAL A-WARE KEUZE VOOR NEDERLANDSE WERELDSPELER IN ZUIVEL OENKERK WIE IS ROYAL A-WARE TEXEL WORKUM HEERENVEEN 125 jaar ervaring en wereldwijd sterk afzetnetwerk Royal

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2003.

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2003. Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2003. In deze notitie wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt. De notitie is als volgt ingedeeld: 1. Samenvatting.

Nadere informatie

Meten van voerefficiëntie voor betere benutting eigen ruwvoer. Meten van voerefficiëntie voor betere benutting eigen ruwvoer

Meten van voerefficiëntie voor betere benutting eigen ruwvoer. Meten van voerefficiëntie voor betere benutting eigen ruwvoer Meten van voerefficiëntie voor betere benutting eigen ruwvoer Januari 2013 Meten van voerefficiëntie voor betere benutting eigen ruwvoer Herman van Schooten (WUR-LR) Hans Dirksen (DMS) Januari 2013 Inleiding

Nadere informatie

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013 Internationale varkensvleesmarkt 212-213 In december 212 vond de jaarlijkse conferentie van de GIRA Meat Club plaats. GIRA is een marktonderzoeksbureau, dat aan het einde van elk jaar een inschatting maakt

Nadere informatie

Inspraakreactie Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland vergadering Commissie Ruimtelijke Ordening, Landelijk gebied en Wonen

Inspraakreactie Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland vergadering Commissie Ruimtelijke Ordening, Landelijk gebied en Wonen Inspraakreactie Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland vergadering Commissie Ruimtelijke Ordening, Landelijk gebied en Wonen 13-09-2017 We zijn erg blij met het besluit om de geitenhouderij op slot

Nadere informatie

Markt en overheid - uitwerkingen bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 5 en 6

Markt en overheid - uitwerkingen bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 5 en 6 Markt en overheid - uitwerkingen bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 5 en 6 1 Nog niet zo lang geleden had je als boer te maken met een melkquotum. Een melkquotum betekent dat je een maximale hoeveelheid

Nadere informatie

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee).

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee). Ontwikkeling melkveebedrijven in Utrecht, Gelderland en Brabant Analyse van mogelijke groei van melkveebedrijven op basis van gegevens van CBS en provincies Het CBS inventariseert jaarlijks de feitelijk

Nadere informatie

Samen Ondernemen met de Natuur

Samen Ondernemen met de Natuur Samen Ondernemen met de Natuur Henk Gerbers Kleinschalig maakt gelukzalig, of is bulk beter? Naar een Voedselbeleid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) Verhaal over Ondernemen

Nadere informatie

Datum 17 juni 2016 Betreft Beantwoording vragen over het bericht "Onkruidverdelger glyfosaat niet kankerverwekkend"

Datum 17 juni 2016 Betreft Beantwoording vragen over het bericht Onkruidverdelger glyfosaat niet kankerverwekkend > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Agro en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

Tariefontwikkeling Energie 08 2015

Tariefontwikkeling Energie 08 2015 In dit bericht geeft Ploos Energieverlening (Ploos) haar visie op verschenen nieuwsberichten aangaande ontwikkelingen energietarieven van de afgelopen maand. Het betreft de analyses van verschillende partijen

Nadere informatie

Internationale handel H7 1. Internationale handel. Waarom importeren: 25-2-2013. Waar komt het vandaan?

Internationale handel H7 1. Internationale handel. Waarom importeren: 25-2-2013. Waar komt het vandaan? Internationale handel H7 1 Waar komt het vandaan? Economie voor het vmbo (tot 8,35 m.) Internationale handel Importeren = invoeren (betalen) Exporteren = uitvoeren (verdienen) Waarom importeren: Meer keuze

Nadere informatie

Monitor Financiële Sector:

Monitor Financiële Sector: Nederlandse Mededingingsautoriteit Monitor Financiële Sector: Notitie bij Sectorstudie Vastgoedfinanciering, SEO Economisch Onderzoek oktober 2011 Nederlandse Mededingingsautoriteit Postbus 16326 2500

Nadere informatie

MELKPRIJSVERGELIJKING JANUARI 2014

MELKPRIJSVERGELIJKING JANUARI 2014 MELKPRIJSVERGELIJKING JANUARI 2014 (Voor standaardmelk (1) en volgens de uitbetalingssystemen van de zuivelondernemingen; alle bedragen in euro / 100kg) Bedrijf Milcobel Alois Müller DMK (Nordmilch) Arla

Nadere informatie

Inkoopgedrag van het MKB in geliberaliseerde markten

Inkoopgedrag van het MKB in geliberaliseerde markten M200602 Inkoopgedrag van het MKB in geliberaliseerde markten Betere kwaliteiten en lagere prijzen in geliberaliseerde markten? drs. P.Th. van der Zeijden Zoetermeer, mei 2006 Inkoopgedrag van het MKB

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004.

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004. Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004. 1 In deze notitie wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt over de periode vanaf 1 januari tot 1 juli 2004.

Nadere informatie

Kiezen voor Duurzame Melkveehouderij

Kiezen voor Duurzame Melkveehouderij Kiezen voor Duurzame Melkveehouderij De markt Royal Friesland Campina 5 modules Energie Koegezondheid en welzijn Natuur en landschap Mineralenkringloop Weidegang (bijdrage) MIJN Duurzaamheid (WUR Bert

Nadere informatie

Financiële baten van windenergie

Financiële baten van windenergie Financiële baten van windenergie Grootschalige toepassing van 500 MW in 2010 en 2020 Opdrachtgever Ministerie van VROM i.s.m. Islant Auteurs Drs. Ruud van Rijn Drs. Foreno van der Hulst Drs. Ing. Jeroen

Nadere informatie

.., Algemene Rekenkamer. BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Gen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag

.., Algemene Rekenkamer. BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Gen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Algemene Rekenkamer.., BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Lange Voorhout 8 Postbus 20015 2500 EA Den Haag T 070 3424344 070 3424130 voorlichting@rekenkamer.nl

Nadere informatie

Impact van de Russische boycot op de prijzen en de uitvoer van bepaalde landbouwproducten

Impact van de Russische boycot op de prijzen en de uitvoer van bepaalde landbouwproducten Impact van de Russische boycot op de prijzen en de uitvoer van bepaalde landbouwproducten FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie

Nadere informatie

Betreft Beantwoording vragen van het lid Spies (CDA) over energieprijzen en - contractsvoorwaarden voor consumenten

Betreft Beantwoording vragen van het lid Spies (CDA) over energieprijzen en - contractsvoorwaarden voor consumenten > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal voor Bezuidenhoutseweg 30 Postbus 20101 2500 EC

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Discussienota impulsen op de woningmarkt van Culemborg

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Discussienota impulsen op de woningmarkt van Culemborg Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP DATUM 17 april 2013 KOPIE AAN BIJLAGE 1 REGISTRATIENUMMER 1208556/7266 Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Discussienota impulsen op de woningmarkt van

Nadere informatie

Duurzame melk in supermarkten

Duurzame melk in supermarkten Onderzoekssamenvatting Stelt u zich voor dat er voortaan alleen nog maar duurzaam geproduceerde melk te verkrijgen is in de supermarkt. Alle niet duurzame soorten worden niet langer verkocht. Hoe zou de

Nadere informatie

GLB-akkoord en nationale invulling. Reutum, 26 november 2013

GLB-akkoord en nationale invulling. Reutum, 26 november 2013 GLB-akkoord en nationale invulling Reutum, 26 november 2013 Gerbrand van t Klooster Coordinator beleidsteam omgeving LTO Nederland Natuur : Water: Ruimte: Flora en fauna: Schaderegelingen: GLB EHS, Natura

Nadere informatie

ARTIKEL 95 BPR INFORMATIE HOLLAND WATER. Samenvatting:

ARTIKEL 95 BPR INFORMATIE HOLLAND WATER. Samenvatting: ARTIKEL 95 BPR INFORMATIE HOLLAND WATER Samenvatting: De nieuwe Europese biocidenwetgeving is geen eenvoudige materie. Recent zijn in de branche uitingen gecommuniceerd die nogal voor verwarring hebben

Nadere informatie

Agrarische grondmarkt vierde kwartaal 2013

Agrarische grondmarkt vierde kwartaal 2013 Agrarische grondmarkt vierde kwartaal 213 Maart 214 Huib Silvis en Martien Voskuilen Landelijk overzicht De agrarische grondprijs in Nederland is in het vierde kwartaal van 213 gestegen tot 54. euro per

Nadere informatie

Schuivende panelen. Petra Berkhout

Schuivende panelen. Petra Berkhout Schuivende panelen Petra Berkhout Kerncijfers agrocomplex Nederland, 2012 2 Aandeel (%) van deelcomplexen in TW en werkgelegenheid, 2012 Deelcomplex Toegevoegde waarde Werkgelegenh eid 2012 2012 Akkerbouw

Nadere informatie

Jaarverslag NMV Zuivel. NMV in Brussel. Bijlage 2

Jaarverslag NMV Zuivel. NMV in Brussel. Bijlage 2 Bijlage 2 Jaarverslag NMV 2013 2013 was het jaar waarin de NMV haar belangrijkste succes in september behaalde toen de leden van de Tweede Kamer na veel aandringen instemden met een wijziging van de nieuwe

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 november 2003 (14.11) (OR. fr) 14725/03 Interinstitutioneel dossier: (CNS) 2003/0271 AGRIORG 73 AGRIFIN 143

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 november 2003 (14.11) (OR. fr) 14725/03 Interinstitutioneel dossier: (CNS) 2003/0271 AGRIORG 73 AGRIFIN 143 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 november 2003 (14.11) (OR. fr) 14725/03 Interinstitutioneel dossier: (CNS) 2003/0271 AGRIORG 73 AGRIFIN 143 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 12 november 2003 Betreft:

Nadere informatie

Noord-Holland heeft hoogste startersquote

Noord-Holland heeft hoogste startersquote Vooruitzicht Starters Noord-Holland heeft hoogste startersquote Ontwikkeling aantal starters onzeker door nieuwe wetgeving Fors meer taxichauffeurs door nieuwe taxiwet en Uber Ontwikkeling aantal starters

Nadere informatie

Vereisten voor ammoniakreductie

Vereisten voor ammoniakreductie Vereisten voor ammoniakreductie 13-11-2012 Welke maatregelen zijn noodzakelijk om de depositie van ammoniak op de Natura2000- natuurgebieden in de Peelregio omlaag te krijgen? Samenvatting De reductie

Nadere informatie

De fiche ligt op het bureau van

De fiche ligt op het bureau van Economie Landbouw DE BOER DIE STERFT Als het tij niet snel keert, zullen er zich dit najaar grote drama s afspelen bij de boeren. De Vlaamse landbouw zit midden in de diepste crisis uit de geschiedenis.

Nadere informatie

Eindexamen vmbo gl/tl economie 2011 - II

Eindexamen vmbo gl/tl economie 2011 - II Beoordelingsmodel Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. MINpunten 1 maximumscore 1 2 / 6 x 100 % = 33,3% 2 maximumscore 1 Voorbeeld van een juiste reden: Klantenbinding:

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 3 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 6 Vergelijking Q1-216, Q2 216 en Starters per branche 7 Opheffingen per branche 8 Faillissementen per branche

Nadere informatie

NMV-visie toekomstig zuivelbeleid

NMV-visie toekomstig zuivelbeleid NMV-visie toekomstig zuivelbeleid Nederlandse Melkveehouders Vakbond Tabaksland 73 4031 MH Ingen Tel.: 0344 655336 Fax: 0344 655221 E-mail: info@nmv.nu Internet: www.nmv.nu NMV-visie toekomstig zuivelbeleid

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie internationale handel PE v01-00

EUROPEES PARLEMENT. Commissie internationale handel PE v01-00 EUROPEES PARLEMENT 2004 ««««««««««««Commissie internationale handel 2009 20.9.2005 PE 362.727v01-00 AMENDEMENTEN 1-17 Ontwerpadvies Johan Van Hecke Een ontwikkelingsstrategie voor Afrika (2005/2142(INI))

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u mijn antwoorden op de vragen van het lid Thieme (PvdD) over het verbod op het aanbinden van koeien.

Hierbij ontvangt u mijn antwoorden op de vragen van het lid Thieme (PvdD) over het verbod op het aanbinden van koeien. > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal Agro Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

Chocomelk. van eerlijke handel, biologische landbouw en lokale boeren! www.oww.be. Handel, uit respect.

Chocomelk. van eerlijke handel, biologische landbouw en lokale boeren! www.oww.be. Handel, uit respect. Chocomelk van eerlijke handel, biologische landbouw en lokale boeren! > Handel, uit respect. We slaan de brug tussen boeren uit Noord & Zuid! www.oww.be > Kiezen Kiezen voor nóg meer duurzaamheid Oxfam

Nadere informatie

Erratum Report LEI

Erratum Report LEI Erratum Report LEI 14-128 19 januari 2015 Koeijer, T.J. de, P.W. Blokland, C.H.G. Daatselaar, J.F.M. Helming, H.H. Luesink, 2015. Scenario s voor grondgebondenheid: Een verkenning van de varianten binnen

Nadere informatie

Internationale handel visproducten

Internationale handel visproducten Internationale handel visproducten Marktmonitor ontwikkelingen 27-211 en prognose voor 212 Januari 213 Belangrijkste trends 27-211 Ontwikkelingen export De Nederlandse visverwerkende industrie speelt een

Nadere informatie

Convenant Weidegang. Weesp, 18 juni 2012

Convenant Weidegang. Weesp, 18 juni 2012 Convenant Weidegang Convenant Weidegang Weesp, 18 juni 2012 Weidende koeien kenmerken het Nederlandse landschap. Zij maken de melkveehouderij zichtbaar en bepalen mede het beeld dat de maatschappij van

Nadere informatie

Van generiek mestbeleid naar individuele verantwoordelijkheid. Harry Kager LTO Nederland

Van generiek mestbeleid naar individuele verantwoordelijkheid. Harry Kager LTO Nederland Van generiek mestbeleid naar individuele verantwoordelijkheid Harry Kager LTO Nederland Mestbeleid: schaken op vele borden Mestbeleid Nitraatrichtlijn leidend, daarnaast Kaderrichtlijn Water, Periodieke

Nadere informatie