NMV teleurgesteld over toestemming overname Alpuro door VanDrie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NMV teleurgesteld over toestemming overname Alpuro door VanDrie"

Transcriptie

1 n u m m e r 152 j u n i L e d e n b l a d N e d e r l a n d s e M e l k v e e h o u d e r s V a k b o n d NMV teleurgesteld over toestemming overname Alpuro door VanDrie De NMV is teleurgesteld over het besluit van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) om de overname van Alpuro door de VanDrie Groep goed te keuren. De NMV diende enige tijd terug haar zienswijze in op de voorgenomen machtsconcentratie, maar de NMa heeft met de zienswijze feitelijk niets gedaan. In dit nummer: - EMB vraagt aandacht voor Wereldmelkdag - Uitbetaling bedrijfstoeslag leidt tot ongelijkheid - Vervangingspercentages oormerken lopen sterk uiteen - Vaststelling beleidskader ammoniak uitgesteld - Provincie Drenthe volgt visie NMV Consument centraal Omdat het toetsingskader van de NMa alleen focust op de gevolgen voor de consument, zoomde de NMV met name hier op in. De NMa is er op gewezen dat de ervaring leert dat machtsconcentraties, zoals bij de overname van Alpuro door VanDrie ontstaat, leiden tot een prijsdaling voor de primaire producent en zorgen voor een prijsstijging voor de consument. De NMV illustreerde dit aan de hand van historische kengetallen. Deze geven aan dat de prijs van zowel melk als kalveren sinds 2006 met 10 tot 20% is gedaald, terwijl de consumentenprijs voor genoemde producten in diezelfde periode steeg. Kennelijk geeft de verwerkende industrie haar inkoopvoordeel niet door aan de consument maar gebruikt zij de lagere inkoopprijzen om haar marges te verhogen. De NMV vindt het onbegrijpelijk dat de NMa dergelijk harde feiten naast zich heeft neergelegd. Grootte van de nieuwe speler De NMa betitelt het marktaandeel van 17% dat VanDrie - Alpuro op de Europese markt voor de productie en verkoop van kalfsvlees heeft als uiterst gering. Men gaat er echter aan voorbij welke speler van formaat VanDrie - Alpuro is op de Nederlandse markt. Hierover wordt in de beoordeling geen enkele mededeling gedaan. Hiernaast geeft de NMa aan dat het, vanwege het gemak waarmee vee kan worden verplaatst, eenvoudig is voor supermarkten kalfsvlees elders in Europa in te kopen. Men gaat hierbij volledig voorbij aan het gevaar voor dierziekten die het gesleep met dieren met zich meebrengt. Melkveehouders en kalvermesters de dupe Aangezien er voor kalvermesters wei nig alternatieven zijn om hun kal veren voor een andere partij dan VanDrie - Alpuro te mesten, zijn zij automatisch de dupe van de overname. Daarnaast zal de kalverprijs nog verder onder druk komen te staan omdat het aandeel van VanDrie - Alpuro op de inkoopmarkt gigantisch groot is. - Visie NMV actuele vraagstukken De besluitvorming van de NMa rond deze overname toont nogmaals aan dat de huidige kartelwetgeving herzien moet worden. Er wordt eenzijdig en alleen op de gevolgen voor de consument gefocust. Dat de producenten door de enorme machtsconcentratie van de afnemende partijen totaal uitgeknepen worden, lijkt niet van belang. En dit terwijl juist op dit moment in de EU-landen en het EU-Parlement de margeverdeling en de prijsvorming voor producenten wordt onderzocht. Aan de gevolgen voor de producenten is bij deze overname dan ook volledig voorbij gegaan. Vreemde werkwijze NMa Tot slot betreurt de NMV het feit dat bij het indienen van een zienswijze, door de NMa om zo veel mogelijk feitelijke achtergrondgegevens wordt gevraagd, terwijl de NMa in haar besluitvorming regelmatig gebruik maakt van niét onderbouwde gegevens. Veelvuldig bedient de mededingingsautoriteit zich van woorden als gering en nauwelijks van betekenis. Dit doet aan de besluitvorming geen recht en is dan ook voor de NMV aanleiding geweest om dit aanhangig te maken bij het ministerie van Economische Zaken.

2 EMB vraagt aandacht voor Wereldmelkdag Op 1 juni is het Wereldmelkdag. In Nederland een relatief onbekend begrip. Toch wordt deze dag al sinds 2001 wereldwijd georganiseerd. De FAO (de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties) startte met deze dag om alle aspecten van de melk onder de aandacht te brengen. Voor 1 juni werd gekozen omdat een aantal landen al jaarlijks rond deze datum een nationale melkdag organiseerden. Kalfjes en Hollandse zuivel Op 1 juni 2010 vragen de leden van de European Milk Board (EMB) overal in Europa aandacht voor de melkveehouderijsector die zich sinds 2009 in een diepe crisis bevindt. De Nederlandse EMB-leden, de NMV en de DDB, zijn op 1 juni, vergezeld van een paar kalfjes en zuivel van Hollandse bodem, op Basisschool De Dubbeldekker in Hilversum te gast geweest. De kinderen leerden spelenderwijs van alles over koetjes en kalfjes. En natuurlijk mocht er met de kalfjes worden geknuffeld. Advies EU-High Level Expert Group on Milk Binnenkort komt de EU-High Level Expert Group on Milk met haar advies aan de EU-Commissie betreffende de hervorming van het Europese zuivelbeleid. Voor de DDB en NMV is het erg belangrijk dat de waarde voor de totale samenleving van de melkveehouderij en de talloze gezinsbedrijven die hierin werkzaam zijn, tot uitdrukking komt in de voorstellen van de EU-High Level Expert Group on Milk. FAIREBEL Belgische melkveehouders die lid zijn van de MIG (lid van de EMB) hebben hun eigen melkmerk FAIREBEL gelanceerd. Ten gevolge van de crisis die de sector treft, willen de EMB-leden een efficiënt middel vinden om een eerlijke prijs en een fatsoenlijk inkomen voor alle melkveehouders onder de aandacht brengen én garanderen. Ruim melkveehouders hebben zich al via de EMB verenigd en met hun nationale organisatie campagnes gelanceerd met als slogan De faire melk. Toekomst prachtige zuivelsector Uit recente onafhankelijke studies is gebleken dat de melkveehouders in de keten een zeer ondergeschikte positie hebben en onvoldoende rugdekking krijgen door het huidige zuivelbeleid. De toekomst van onze prachtige zuivelsector kan alleen gewaarborgd worden als er concrete stappen worden genomen om de positie van de melkveehouders in de keten, te versterken evenals het inkomen. De DDB en de NMV hebben daarom op 1 juni jl. de bijzondere waarde van de melkveehouderij optimaal en positief in het zonnetje gezet. Vraag van een lid Hoe blijf ik? op de hoogte van nieuws over de EMB en haar acti- viteiten? Regelmatig verschijnt de EMBnieuwsbrief. In deze nieuwsbrief worden belangrijke activiteiten van de EMB en van de EMB-ledenorganisaties beschreven. Daarnaast worden interviews geplaatst van invloedrijke mensen uit de zuivelwereld en wordt er ingegaan op de verschillende zuivelsystemen, die er wereldwijd bestaan. Omdat zuivel een wereldproduct is en de zuivelmarkt zich wereldwijd afspeelt, is het belangrijk om internationaal nieuws te ontvangen. U kunt de nieuwsbrief, vertaald en wel, vinden op onder Dossiers en dan EMB of kijk voor meer informatie op de site van de EMB: 2

3 Uitbetaling bedrijfstoeslag leidt tot ongelijkheid Ook dit jaar is er een groot tijdsverschil in uitbetaling van de bedrijfstoeslagen Terwijl de ene landbouwer zijn toeslagrechten al ontving rond 16 oktober 2009, ontvangen anderen het pas in april. Omdat een melkveehouder zelf geen enkele invloed heeft op de uitbetaling van zijn toeslagrechten, heeft de NMV aan minister Verburg een aantal suggesties gedaan om er voor te zorgen dat ook in deze kwestie een level-playing-field ontstaat: 1. Melkveehouders die door procedurele traagheid hun toeslagrechten vertraagd krijgen uitbetaald, dienen gecompenseerd te worden voor het gederfde renteverlies. 2. Melkveehouders van wie de gegevens nog niet zijn gecontroleerd, dienen in de toekomst net zoals in de ons omringende landen een voorschot uitbetaald te krijgen. Dit voorkomt ongelijkheid tussen verschillende melkveehouders. Door de lage melkprijs is de bedrijfstoeslag een substantieel deel van het inkomen geworden. Het laat uitbetaald krijgen hiervan benadeelt de betreffende melkveehouder fors. 3. De toeslagrechten over 2010 dienen aansluitend uiterlijk op te zijn voldaan. De NMV vindt dat de benodigde controlecapaciteit hierop aangepast moet worden. Vervangingspercentages oormerken lopen sterk uiteen In een eerdere editie van Koebont vroegen wij naar uw ervaringen met de door u gebruikte oormerken. Een aantal melkveehouders reageerde op onze oproep. De cijfers geven aan dat een verliespercentage van 10 tot 15% als normaal kan worden beschouwd. Opvallend is dat het aantal oormerken dat op jaarbasis vervangen dient te worden in de praktijk kan oplopen tot wel 30%. Navraag bij Dienst Regelingen (DR) leerde dat zij het vervangingspercentage per leverancier registreren. Deze gegevens bevestigen de informatie die de NMV ontving. Er is een groot verschil in de vervangingspercentages per leverancier. Het is spijtig dat DR bij de erkenning van oormerkleveranciers de vervangingspercentages niet meeweegt. De NMV kreeg te verstaan dat de melkveehouder zelf, met de ter beschikbaar gestelde informatie zijn keuze moet maken. In de ogen van de NMV is dit onjuist en zij zal er dan ook op aandringen bij het ministerie dat oormerkleveranciers met een vervangingspercentage dat significant afwijkt van het gemiddelde hun erkenning verliezen. De minister heeft per brief gereageerd maar niet alle vragen daarin beantwoord. Zo zal op vraag 2 opnieuw een reactie moeten worden gevraagd. Doordat ruim 99,6% van de toeslagen zijn uitbetaald en voor 30 juni alle toeslagen zullen zijn uitbetaald, ziet de minister geen reden compensatie voor renteverlies te betalen. Hoewel de minister naar voren brengt dat alleen in Nederland is besloten het toegestane voorschot van maximaal 70% uit te breiden naar 100% met nationale gelden, verklaart dat nog niet waarom melkveehouders die moeten wachten tot alle controles zijn uitgevoerd, totaal geen voorschot hebben ontvangen. Ten aanzien van het opvoeren van de controlecapaciteit is het verweer van de minister dat de controles uiterst nauwkeurig en in een bepaalde volg- orde moeten worden uitgevoerd. Een verhoging van de controlecapaciteit is daarom, aldus de minister, niet aan de orde. De NMV betreurt het dat LNV niet actiever mee lijkt te willen denken in het efficiënter laten verlopen van de uitbetaling van de toeslagen. Hoewel Nederland meestal uit wil blinken als beste jongetje van de klas, bungelen we in deze kwestie in de EU onderaan. 3

4 Vaststelling beleidskader ammoniak uitgesteld - Provincie Drenthe volgt visie NMV Ruim een jaar lang heeft de NMV-regio Drenthe overleg gevoerd in een klankbordgroep samen met belanghebbende partijen en de provincie. Het daaruit voortvloeiende nieuwe beleidskader ammoniak zou moeten gelden voor de gehele provincie en speciaal als toegevoegde paragraaf in de beheerplannen van de Natura 2000-gebieden. In deze periode heeft de NMV getracht om een voor de melkveehouders zo gunstig mogelijk resultaat te behalen. Van begin af aan verliep het overleg voorspoedig en er werd in onze ogen prima samengewerkt met de overige partijen, ondanks dat de wensen mijlenver uit elkaar lagen. PAS Tegelijkertijd werd door de landelijke overheid gewerkt aan een programma dat moet leiden tot een evenredige reductie van verlies van stikstof in industrie, verkeer en landbouw. Deze Programmatische Aanpak Stiksof (PAS) zal waarschijnlijk 15 juni 2010 beschikbaar zijn. Onbetrouwbaar rapport In januari van dit jaar adviseerde de NMV de provincie Drenthe om het overleg op te schorten tot de PAS beschikbaar zou zijn omdat het Alterra-rapport, dat als basis moest gelden en speciaal voor dit beleidskader was samengesteld, onvoldoende betrouwbaar bleek. De klankbordgroep moest enkele bijeenkomsten wijden aan het corrigeren van fouten, terwijl het niet duidelijk werd of het overige in het rapport wél betrouwbaar was. Zo zouden er in Drenthe 42 bedrijven zijn die een te hoge directe depositie op de Natura 2000-gebieden veroorzaken. Dit bleek onjuist. Na verdere controle door de provincie wordt niet uitgesloten dat er geen enkele piekbelaster over zal blijven. Vanuit de provincie werd ondanks het NMV-advies toch het belang van dit beleidskader onderstreept, waarna de NMV verdere medewerking heeft verleend. wordt op de PAS, omdat dan de reductieopgave voor de landbouw beter zichtbaar wordt. Flinke impact De NMV ziet dit besluit niet als een overwinning, maar als een nederlaag voor onderzoekend Nederland. Wederom is gebleken dat men niet in staat is om op het juiste moment de juiste gegevens beschikbaar te hebben waardoor juridische onderbouwing lastig blijft, maar bovenal door dit soort misstanden onjuist beleid gevoerd kan worden. Tevens moeten we ons realiseren dat uitstel van dit kader niet leidt tot afstel. Het zal leiden tot verplichte reductie van ammoniak die een flinke impact zal hebben op de westelijke helft en het zuidoostelijk deel van de Drentse veehouderij. NMV-stand op NRM 2010 Half april gaf echter de LTO ook aan dat doorgaan geen zin meer had gezien de grote onzekerheden en zij sloot zich aan bij de NMV-gedachte. Eind april is in het bestuurlijke overleg dan ook besloten dat er gewacht Op 25 en 26 juni a.s. wordt in Utrecht weer de Nationale Rundvee manifestatie (NRM) gehouden. Een evenement waar de NMV zich weer zal profileren als dé organisatie, die de belangen van de melkveehouders behartigt! Leden van het Dagelijks Bestuur zullen gedurende beide dagen aanwezig zijn om u te ontvangen in de NMV-stand nr. 170 en om met u te praten over alle belangrijke zuivelzaken die u bezighouden. En natuurlijk, zoals u van de NMV gewend bent, zorgen we weer voor een leuke actie. Natuurlijk is ook uw collega van harte welkom, zodat hij/zij ook lid kan worden van de NMV. Een sterke NMV is in het belang van de melkveehouders. We zien u graag in de NMV-stand op de NRM! 4

5 WION beschermt landeigenaren onvoldoende Met ingang van 1 januari 2011 treedt ook voor de agrarische sector de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) in werking. De WION heeft voor de agrarische ondernemer vergaande (juridische) gevolgen die onvoldoende geborgd zijn. Omdat de NMV het belangrijk vindt dat deze zaken vóór het inwerking treden van de nieuwe wet zijn opgelost, is schriftelijk contact gezocht met het ministerie van Economische Zaken. Verantwoordelijkheid voor de plaatsing van leidingen Netbeheerders dienen als eerste verantwoordelijk te zijn voor de plaatsing van ondergrondse netten. De provinciale wetgeving voorziet in een minimum diepte waarop kabels en leidingen moeten worden aangebracht. Voor het aanbrengen van diezelfde kabels en leidingen in particuliere grond is bij wet niets geregeld. De NMV vindt het onjuist dat melkveehouders zelf toe moeten Vraag van een lid zien dat de kabels op de gewenste diepte worden neergelegd. Er dient in de wet een regeling te worden getroffen die ervoor zorgt dat in particuliere gronden dezelfde diepteeisen voor kabels en leidingen gelden als in openbare grond. Dit zorgt ervoor dat melkveehouders zonder vertraging de noodzakelijke grondbewerkingen op hun percelen kunnen uitvoeren. De NMV heeft bij het ministerie de vraag neergelegd of zij er voor kunnen zorgen dat deze wetgeving er komt. Verantwoordelijkheid voor breuk aan ondergrondse netten De NMV is tevens ongerust over de juridische gevolgen van de invoe- Mag het drinkwaterbedrijf op mijn bedrijf? controleren? Ja, het drinkwaterbedrijf mag en kan op uw bedrijf komen controleren. De regels voor een veilige drinkwaterinstallatie zijn neergelegd in de Waterleidingwet en het besluit. Het toezicht op naleving van deze regels wordt verzorgd door Waterleiding- de VROM-Inspectie. De drinkwaterbedrijven hebben hierbij een controlerende taak. Het doel van deze controles is een veilige drinkwaterinstallatie zonder verontreinigingen. Door de mogelijke risico s in beeld te brengen en te beoordelen, kunnen de verantwoordelijke instanties gericht actie ondernemen om deze risico s te vermijden of te beheersen. Als eigenaar of beheerder van een leidingwaterinstallatie bent u verantwoordelijk voor een goede aanleg en beheer van uw leidingwaterinstallatie. Die installatie staat immers in contact met het openbare waterleidingnet. Zo bestaat het gevaar dat een verontreiniging vanuit een aangesloten apparaat uw leidingnet en uiteindelijk het openbare waterleidingnet instroomt. Een keerklep, ook wel terugstroombeveiliging genoemd, voorkomt dat het waterleidingnet verontreinigd wordt. Drinkwaterbedrijven bepalen zelf hun controlefrequentie, maar hanteren de Inspectierichtlijn hiervoor als uitgangspunt. ring van de WION. Het Burgerlijk wetboek stelt weliswaar dat degene die het eigendom van een ander kapot maakt aansprakelijk is, maar jurisprudentie leert dat de schuld van de schade tot nu toe meestal bij de netwerkbeheerder wordt neergelegd. Met de komst van de WION zou de rechter in de toekomst wel eens anders kunnen gaan oordelen. De WION stelt dat grondroerders verplicht om zijn om schades en afwijkende liggingen, dus fouten in het kaartmateriaal, te melden. Dit betekent in de praktijk dat netbeheerders eerst de schade zullen repareren alvorens de landeigenaar zijn weersafhankelijke grondwerkzaamheden kan voorzetten. De NMV vindt dat hiermee aan de belangen van landeigenaren te kort gedaan wordt. De NMV vraagt zich af wat er bereikt moet worden met de WION en waarom de wet niet voorziet in een regeling aangaande de gevolgschade, die optreedt wanneer de werkzaamheden van een melkveehouder als gevolg van breuk buiten zijn schuld om stagneren. Er moet meer wettelijke duidelijkheid komen om problemen in de toekomst te voorkomen. Zodra het ministerie heeft gereageerd op onze vragen, zullen wij u hierover informeren. 5

6 Visie NMV actuele vraagstukken Met het oog op de Tweede Kamerverkiezingen op 9 juni a.s. heeft de NMV haar visie over voor de sector meest actuele vraagstukken, verstuurd aan de politieke partijen. Zuivel Doel is een economisch, sociaal en maatschappelijk duurzame melkveehouderij. Voorwaarden hiervoor zijn een kostendekkende melkprijs en een stabiele markt. Het inkomen moet uit de markt komen, melkveehouders willen niet afhankelijk zijn van subsidies. Exportsubsidies moeten afgeschaft worden. De NMV is voor een volumeregulering waarbij het aanbod wordt afstemt op de vraag en waarbij de melkprijs zich binnen een bandbreedte beweegt van een minimale melkprijs op kostprijsniveau en een bovengrens. De European Milk Board (EMB) heeft hiervoor een voorstel uitgewerkt wat ook is ingebracht bij de HLG van de EU. De EMB wil de markt zelf sturen, maar hiervoor is wel een wettelijk raamwerk van de overheid noodzakelijk. Mestbeleid Pas wanneer onomstotelijk vast is komen te staan of de melkveehouderij een negatieve invloed heeft op het milieu kan er beleid gemaakt worden. De wetenschappelijke basis voor de effecten van ammoniak zijn bijvoorbeeld op dit moment onvoldoende aanwezig. Door mest te koppelen aan grond en door het stimuleren van weidegang dient de melkveehouderij haar bijdrage te leveren aan de oplossing voor de mestvraagstukken. Er moet ruimte blijven voor voldoende bedrijfsontwikkeling, maar dat mag niet ten koste gaan van het landschap en het dierenwelzijn. Om dit te borgen moeten bedrijven die extensief melkkoeien houden, nu en in de toekomst gevrijwaard worden van extra kosten, die hen opgelegd worden voor stalaanpassingen e.d. in het kader van Natura 2000 om het ammoniakprobleem van een intensief bedrijf op te lossen. Diergezondheid Eind 2008 is het Antibioticaconvenant afgesloten door verschillende partijen wat door de NMV bewust niet is ondertekend omdat de administratieve lastenverlichting te weinig prioriteit krijgt bij het ministerie van LNV. Hot item is hierbij het gebruik en antibioticaresistentie. Uit rapportages van onder andere Maran en Fidin blijkt dat het antibioticagebruik in de melkveehouderij erg laag is en resistentie amper voorkomt, zeker vergeleken met de intensieve sectoren. In 2008 is de verkoop van antibiotica met 7% gedaald en in 2009 met 2%. Veel winst zou behaald kunnen worden door de administratieve lasten en de daarmee gepaard gaande hoge kosten, te verminderen door de sys temen die al voorhanden zijn (zoals de kwaliteitssystemen in de zuivel), optimaal te gebruiken en geen nieuwe organen te creëren. Natura 2000 Natura 2000 gaat alleen uit van ecologische belangen en doelstellingen. Er is geen economische afweging gemaakt tussen de belangen van de natuur en het bedrijfsleven. Het is voor melkveehouders dan ook volstrekt onduidelijk wat de gevolgen zijn voor bestaande en nieuwe bedrijfsactiviteiten in en rondom een aangewezen Natura gebied. - Ammoniak Ammoniak wordt niet genoemd in de Vogel- en Habitatrichtlijn. Ook is beoordeling van emissie aan de hand van Natura 2000 niet relevant, omdat we daarvoor de NECrichtlijn hebben. De berekening van de achtergronddepositie is te onnauwkeurig voor praktische toepassingen (Jaarsveld RIVM-rapport ). Bovendien is een kritische depositiewaarde van enige praktische betekenis niet vast te stellen(van Dobben, Alterra-rapport 953). Rechtmatig is dat de veroorzaker van de achteruitgang van een habitat of wilde flora en fauna zelf het probleem oplost. Daar dit binnen een gebied niet is vast te stellen, dienen alle bedrijven die ammoniak uitstoten in verenigd Europa de instandhouding van de Natura 2000-gebieden te bekostigen. Het rapport Effecten van ammoniak op de Nederlandse natuur (Alterrarapport 1698) bevestigt onze zienswijze. - Alle factoren Niet alleen de stikstofdepositie vanuit de landbouw maar ook voor de depositie afkomstig van het autoverkeer, de luchtvaart, het terreinverkeer, de industrie en de energiebedrijven moeten maatregelen in de beheersplannen opgenomen worden. - Bestaand gebruik Nederland had de aanwezigheid van alle bedrijven, woningen en infrastructuur rondom de betreffende gebieden al bij de aanmelding moeten inventariseren en de invloed daarvan moeten melden, zoals voorgeschreven in de procedure. De EU-richtlijn schrijft voor dat de maatregelen passend en proportioneel moeten zijn. Nu worden zelfs van oudsher aanwezige bedrijven door toedoen van een fout van het ministerie in hun bestaan bedreigd. - Juridische zekerheid Beheerplannen bieden geen duide- 6

7 lijkheid en zekerheid en zijn juridisch niet bindend. De huidige Nederlandse aanpak leidt daarentegen wel tot claims op de grond van de veehouders. De in de richtlijn verplicht gestelde maatregelen betreffende het beheer kunnen, daar waar de grond in eigendom is bij de melkveehouders, alleen gerealiseerd worden door middel van privaatrechtelijke overeenkomsten tussen individuele grondeigenaren en bevoegd gezag. - Zonering De betreffende gebieden zijn begrensd aangemeld bij de Europese Commissie, dit kan nu niet meer veranderd worden. De Nederlandse overheid kan volgens de Habitatrichtlijn niet, zoals men nu doet, zones om de gebieden leggen. Besluitvorming rode diesel opgeschort In het kader van de 35 miljard aan bezuinigingen die het kabinet als doel heeft gesteld, staat ook de BTW-vrije rode diesel, die voornamelijk in de landbouw gebruikt wordt, als onderwerp van discussie. De NMV heeft aan het ministerie van Financiën gevraagd welke standpunten ten grondslag liggen aan de overweging om de regeling voor rode diesel af te schaffen. In haar reactie heeft het ministerie verklaard dat naar aanleiding van een onderzoek door Ecorys BV gekeken is naar het gebruik van rode diesel en de mogelijkheden voor terugsluis via groene prikkels. Gelet op de demissionaire status van het huidige kabinet, worden er nu geen consequenties verbonden aan de resultaten van het onderzoek en geen standpunten ingenomen. De NMV blijft deze zaak nauwkeurig volgen. VAN DE VOORZITTER Verlaging kostprijs Midden mei kwam het LEI met het nieuwste rapport over het toekomstige zuivelbeleid. Hierin wordt uitgegaan van een te verwachten lange termijn melkprijs van 28 cent. Volgens het LEI haalbaar voor een groot deel van de Nederlandse melkveebedrijven, als ze hun bedrijven maar verder vergroten. Uitgangspunt hierbij is dat een derde deel van de Nederlandse melkveebedrijven nu al melken voor een kritische melkprijs van 30 cent of minder. De gemiddelde kritische melkprijs in de EU is volgens datzelfde rapport op dit moment echter 34 cent. Dan hebben we het dus over de kritische melkprijs. De melkprijs die je minimaal nodig hebt om aan alle verplichtingen te voldoen. Dit is geen duurzame melkprijs met voldoende vergoeding voor arbeid, voor nieuwe investeringen, enz. Daarvoor moet de melkprijs op dit moment nog hoger liggen. Het zal best zo zijn dat een groot gedeelte van de Nederlandse melkveehouders voor 30 cent kunnen melken. Op de eerste plaats heb je de uitgekochte boeren. Ik gun het ze van harte, maar met een flinke smak geld van de gemeente is het inderdaad gemakkelijk boeren. Verder hebben veel melkveehouders de grond voor agrarische waarde overgenomen, zijn de gebouwen volledig afgeschreven en staat ook het machinepark voor nog maar weinig op de balans. Dan kun je de kostprijs inderdaad laag houden. Maar is dit reëel, kun je zo duurzaam boeren? Kan een opvolger het op deze manier overnemen? Als deze bedrijven op een gegeven moment moeten investeren in een nieuwe stal en nieuwe machines, vliegt de kostprijs omhoog. Verder schaalvergroten dan? Je vraagt je af, leren ze het nu nooit? Kijk eens naar Denemarken en je weet wat dat oplevert. Daar staan genoeg prachtige bedrijven voor 200 koeien en meer, maar die kunnen echt niet melken voor 28 cent. Zou dat in Nederland anders zijn met grondprijzen van euro en meer? Of alleen een stal bouwen, alle voer aankopen, alle mest afvoeren en dat met een melkprijs van 28 cent? En dan hebben het nog niet over de maatschappelijke weerstand die een dergelijke melkveehouderij zal krijgen. We moeten eens op houden elkaar voor de gek te houden. Een duurzame melkveehouderij, met perspectief voor de opvolgers, kan niet voor 28 cent. Er zijn grenzen aan het verlagen van de kostprijs, al verschilt dit natuurlijk wel per bedrijf. De politiek dient zich te richten op een melkprijs waarbij een duurzame melkveehouderij mogelijk is en die ligt dus beduidend boven de 34 cent. Hans Geurts, voorzitter NMV 7

8 Agenda 21 juni NMV-bestuursvergadering om uur in De Schakel, Nijkerk. 23 juni Extra Algemene Leden Vergadering om uur in De Keet van Heerde te Heerde. Alleen toegankelijk voor leden. Op de NMV-site vindt u actueel nieuws. Adressen NMV NMV T-shirt Wilt u ook aan iedereen laten zien, dat u lid bent van een melkveehoudersorganisatie die uw inkomen centraal stelt? De NMV heeft T-shirts laten drukken met op de voorkant een mooie koeienkop en het NMV-motto: Inkomen, daar draait t om! In diverse kleuren en maten. Voor het bedrag van 7,50, excl. de verzendkosten ad 2,45 per stuk (boven de drie stuks bedraagt de porto 7,50) kunt u de trotse bezitter worden van dit exclusieve NMVshirt. U kunt het T-shirt bestellen door te bellen met het NMV-secretariaat tel Vele NMV-ers hebben al via MAIN Energie geprofiteerd van de gunstige tarieven en besparen nu zo n 10 tot 20% per jaar op hun energienota. Naast de financiële voordelen, bieden wij u ook persoonlijk contact. Bij MAIN Energie krijgt u direct een medewerker aan de lijn, die uw vragen kan beantwoorden. U heeft geen administratieve rompslomp en MAIN Energie zegt voor u uw huidige contract op. Voor meer informatie bel naar MAIN Energie, tel , en vermeld duidelijk dat u lid bent van de NMV en van het NMV-tarief gebruik wilt maken. Zijn er daarna nog vragen over het tarief of anderszins, bel dan met het NMVsecretariaat, dan zullen wij samen met u en MAIN Energie de onduidelijkheden wegnemen. Secretariaat NMV Tabaksland 73, 4031 MH Ingen tel / fax Contactpersonen NMV Groningen en Drenthe: Steef Pronk, De Wilp, Friesland: Harm Wiegersma, Rinsumageest, Flevoland: Laurens van Bavel, Zeewolde, Noord-Overijssel: Ronald van der Scheer, Kamperveen, Oost-Nederland: Marion Logtenberg, Baak, Rivierengebied: Peter van Beest, Lienden, Gelderse Vallei/Utrecht-Oost: Kees Groenestein, Eemnes, Noord-Holland Noord: Sjaak Ruyter, Schagen, Gooi- en Vechtstreek: Jan Galesloot, Weesp, De Ronde Venen: Rene Wahle, Zevenhoven, Krimpenerwaard en Lopikerwaard: Chiel Markus, Papekop, tel Alblasserwaard en Vijfheerenlanden: Teunis Sterk, Hei- en Boeicop, Holland-West: Ard van der Harg, Pijnacker, West-Brabant, Zeeland en Zuidhollandse Eilanden: M. Bouwmeester, Bosschenhoofd, Langstraat e.o.: Frank van Pelt, Oosteind, Midden-Brabant: Jos Klijs, Tilburg, De Kempen: Peter Vingerhoets, Diessen, Maaskant: Pieter Sommers, Elsendorp, Limburg en Zuidoost-Brabant: Gerda Huzen, Nederweert, Ledenactie Bent u nog geen lid van de NMV? En wilt u lid zijn van een organisatie waarin u mee kan denken, praten en beslissen? Word dan nu lid van de NMV: de sectorale belangenbehartiger van en voor melkveehouders waar uw inkomen en belang centraal staan. Wie nu lid wordt, kan kiezen uit een welkomstgeschenk: ontvang één van de prachtige De faire melk doeken-gratis of kies voor een blauwe overall met op het voorzakje het logo van de NMV en op het achterpand de kreet Inkomen, daar draait t om. Ook wanneer u uw collega lid maakt, kunt u kiezen uit de welkomstgeschenken. Meer informatie over de faire melk vindt u op: Geef u op bij het NMV-secretariaat, tel of via onze site Deze nieuwe NMV-overalls zijn ook te bestellen. Ze kosten 29,- per stuk, de verzendkosten bedragen 7,50. Verkrijgbaar in de maten 50, 52, 54, 56, 58, 60 en 62. Vanaf nu zijn deze overalls ook te bestellen in kindermaten 116, 128, 134, 140, 158 en 164. De kinderoveralls kosten 35,- per stuk. U kunt zich aanmelden als lid of informatie aanvragen via de contact personen of bij het NMV-secretariaat. NMV-meldpunt I&R: tel Foto Koebont : Roeland Koning 8

NMV-congres Koe en Klimaat

NMV-congres Koe en Klimaat n u m m e r 151 m e i 2 0 1 0 L e d e n b l a d N e d e r l a n d s e M e l k v e e h o u d e r s V a k b o n d NMV-congres Koe en Klimaat Koe is niet het probleem en kan het probleem ook niet oplossen

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering geeft groen licht voor oprichting De faire melk BV

Algemene Leden Vergadering geeft groen licht voor oprichting De faire melk BV n u m m e r 157 d e c. 2 0 1 0 L e d e n b l a d N e d e r l a n d s e M e l k v e e h o u d e r s V a k b o n d Algemene Leden Vergadering geeft groen licht voor oprichting De faire melk BV Tijdens de

Nadere informatie

Gedetailleerde doelen Duurzame Zuivelketen

Gedetailleerde doelen Duurzame Zuivelketen Gedetailleerde doelen Duurzame Zuivelketen Inleiding Via de Duurzame Zuivelketen streven zuivelondernemingen (NZO) en melkveehouders (LTO) gezamenlijk naar een toekomstbestendige en verantwoorde zuivelsector.

Nadere informatie

Toekomst voor eeuwenoud bos Samenvatting van het beheerplan Norgerholt Concept

Toekomst voor eeuwenoud bos Samenvatting van het beheerplan Norgerholt Concept Toekomst voor eeuwenoud bos Samenvatting van het beheerplan Norgerholt Concept a Toekomst voor eeuwenoud bos Samenvatting van het beheerplan Norgerholt Colofon Deze samenvatting is een uitgave van de

Nadere informatie

Fosfaatuitscheiding verlagen moet eerlijk en met gezond verstand

Fosfaatuitscheiding verlagen moet eerlijk en met gezond verstand n u m m e r 163 j u n i 2 0 1 1 L e d e n b l a d N e d e r l a n d s e M e l k v e e h o u d e r s V a k b o n d Fosfaatuitscheiding verlagen moet eerlijk en met gezond verstand Fosfaat wordt steeds meer

Nadere informatie

Verder verduurzamen melkveehouderij; Pro-actieve aanpak Route2020

Verder verduurzamen melkveehouderij; Pro-actieve aanpak Route2020 Verder verduurzamen melkveehouderij; Pro-actieve aanpak Route2020 0 Experts verwachten een volumegroei van ~20% tot 2020 door het afschaffen van de quota... Nederlandse melkproductie (mln kg/jaar) 14,000

Nadere informatie

Behoort bij schrijven no. 689.865

Behoort bij schrijven no. 689.865 Behoort bij schrijven no. 689.865 Ex. no.,2-c VERKIEZING TWEEDE KAMER 1963 - PSP Bij de ruim 70,000, door de PSP in maart 1962 gewonnen t.o.v. 1959» voegden zich op 15 mei jl. die van nog bijna 8.000 kiezers.

Nadere informatie

H o e v e r d e r m e t b e s t e m m i n g s p l a n n e n v o o r h e t l a n d e l i j k g e b i e d n a d e

H o e v e r d e r m e t b e s t e m m i n g s p l a n n e n v o o r h e t l a n d e l i j k g e b i e d n a d e H o e v e r d e r m e t b e s t e m m i n g s p l a n n e n v o o r h e t l a n d e l i j k g e b i e d n a d e u i t s p r a a k v a n d e R a a d v a n S t a t e o v e r h e t b e s t e m m i n g s p

Nadere informatie

website - 47-RO-2009015319-ab.doc Pagina 1

website - 47-RO-2009015319-ab.doc Pagina 1 website - 47-RO-2009015319-ab.doc Pagina 1 Ons kenmerk RO/2009015319 Behandeld door de heer B. Klijs (0592) 36 56 64 Onderwerp: Vergunning artikel 19d van de Natuurbeschermingswet (Nb-wet) 1998 BESLUIT

Nadere informatie

Snel stijgend overschot zet melkprijs onder druk

Snel stijgend overschot zet melkprijs onder druk n u m m e r 173 m e i 2 0 1 2 L e d e n b l a d N e d e r l a n d s e M e l k v e e h o u d e r s V a k b o n d Snel stijgend overschot zet melkprijs onder druk Als gevolg van een fors gestegen melkproductie

Nadere informatie

De faire melk centraal thema tijdens ALV NMV

De faire melk centraal thema tijdens ALV NMV n u m m e r 156 n o v. 2 0 1 0 Afscheid Marion Logtenberg Om statutaire redenen zal Marion Logtenberg, na een periode van zeven jaar, aftreden als Dagelijks Bestuurslid. Hiermee neemt de NMV afscheid van

Nadere informatie

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee).

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee). Ontwikkeling melkveebedrijven in Utrecht, Gelderland en Brabant Analyse van mogelijke groei van melkveebedrijven op basis van gegevens van CBS en provincies Het CBS inventariseert jaarlijks de feitelijk

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Ontwikkelingsmaatschappij Midden-IJsselmonde. Datum: 1 juli 2013. Rapportnummer: 2013/077

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Ontwikkelingsmaatschappij Midden-IJsselmonde. Datum: 1 juli 2013. Rapportnummer: 2013/077 Rapport Rapport betreffende een klacht over de Ontwikkelingsmaatschappij Midden-IJsselmonde Datum: 1 juli 2013 Rapportnummer: 2013/077 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het bestuur van de Ontwikkelingsmaatschappij

Nadere informatie

Rondetafelgesprek Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Rondetafelgesprek Gemeenschappelijk Landbouwbeleid n u m m e r 160 m r t. 2 0 1 1 L e d e n b l a d N e d e r l a n d s e M e l k v e e h o u d e r s V a k b o n d Rondetafelgesprek Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Op 9 februari jl. heeft in het Tweede

Nadere informatie

OVEREENKOMST. Verbeteren mineralenefficiëntie van melkveebedrijven via KringloopWijzer

OVEREENKOMST. Verbeteren mineralenefficiëntie van melkveebedrijven via KringloopWijzer OVEREENKOMST Verbeteren mineralenefficiëntie van melkveebedrijven via KringloopWijzer Van 1 januari 2014 tot 1 januari 2016 zijn de volgende afspraken van kracht tussen: - De Nederlandse Zuivelorganisatie,

Nadere informatie

Natura 2000 en Ammoniak. Afsprakenkader Brabant en Limburg

Natura 2000 en Ammoniak. Afsprakenkader Brabant en Limburg Natura 2000 en Ammoniak Afsprakenkader Brabant en Limburg Waar lopen we tegen aan? Europese Vogel en Habitatrichtlijn Natura 2000; 162 gebieden in Nederland o O.a De Kampina, Leenderbos, Kempenland-West

Nadere informatie

Omgevingsvergunning OV 20140031

Omgevingsvergunning OV 20140031 Omgevingsvergunning OV 20140031 Aanvraag Op 28 februari 2014 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het veranderen van een paardenhouderij (inclusief camping) op het adres Grasdijk

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens van Wethouders

Persoonlijke gegevens van Wethouders Persoonlijke gegevens van Wethouders Dit document bevat de volgende gegevens van wethouders: Aantal wethouders naar gemeentegrootte 1998-2014 Aandeel wethouders naar politieke partij 1998-2014 Aandeel

Nadere informatie

Dierrechten of Fosfaatrechten?

Dierrechten of Fosfaatrechten? nummer 206 juni 2015 Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond Dierrechten of Fosfaatrechten? In dit nummer: - Verslag ALV - NMV-lid in the spotlight - Uitslag fotowedstrijd De CBS-cijfers over de fosfaatproductie

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004.

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004. Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004. 1 In deze notitie wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt over de periode vanaf 1 januari tot 1 juli 2004.

Nadere informatie

PAS in de praktijk. ervaringen met gebiedsontwikkeling Klavertje 4 en ervaringen met de veehouderij. VVM-Commissie m.e.r.

PAS in de praktijk. ervaringen met gebiedsontwikkeling Klavertje 4 en ervaringen met de veehouderij. VVM-Commissie m.e.r. PAS in de praktijk ervaringen met gebiedsontwikkeling Klavertje 4 en ervaringen met de veehouderij VVM-Commissie m.e.r. 23 november 2015 Henk Ullenbroeck ARCADIS Imagine the result Een verhaal over het

Nadere informatie

20-4-2012. Afwegingskader Opstallen - Weiden. Stichting Weidegang (missie) Programma

20-4-2012. Afwegingskader Opstallen - Weiden. Stichting Weidegang (missie) Programma Afwegingskader Opstallen - Weiden Symposium Lekker Buiten: Outdoor Animal Husbandry De kracht en uitdagingen van het buiten houden van vee 19 april Wageningen Ir. Q.G.W. (René) van den Oord sr. adviseur

Nadere informatie

De faire melk Fairtrade chocolademelk nu in de schappen van C1000

De faire melk Fairtrade chocolademelk nu in de schappen van C1000 n u m m e r 168 d e c. 2 0 1 1 L e d e n b l a d N e d e r l a n d s e M e l k v e e h o u d e r s V a k b o n d De faire melk Fairtrade chocolademelk nu in de schappen van C1000 Na jaren voorbereiding

Nadere informatie

Grond of opstallen verkopen aan Rijkswaterstaat? Wat u moet weten over regelingen en procedures

Grond of opstallen verkopen aan Rijkswaterstaat? Wat u moet weten over regelingen en procedures Grond of opstallen verkopen aan Rijkswaterstaat? Wat u moet weten over regelingen en procedures Het land beschermen tegen overstromingen. Aanleg, reconstructie en onderhoud van rijkswegen. Het bevorderen

Nadere informatie

Diervriendelijke keuzes door consumenten

Diervriendelijke keuzes door consumenten Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Diervriendelijke keuzes door consumenten Monitor Duurzame Dierlijke Producten 2009 Deze brochure is een uitgave van: Rijksoverheid Postbus 00000 2500

Nadere informatie

IEUWSBR. Fiscale behandeling UWS. van toeslagrechten. Task Force Economie IEUWS S NIEUWSBRIE

IEUWSBR. Fiscale behandeling UWS. van toeslagrechten. Task Force Economie IEUWS S NIEUWSBRIE UWS Fiscale behandeling S UWSBR S BR UWS IEUWS IEUWSBR BR van toeslagrechten Task Force Economie S IEUWSBR BR IEUWS NIEUWSBRIE NIEUWS BRIE S NIEUWSBRIE Fiscale behandeling van toeslagrechten De ministers

Nadere informatie

Een onderzoek naar de handelwijze van de Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden

Een onderzoek naar de handelwijze van de Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden Rapport Een onderzoek naar de handelwijze van de Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (het COKZ) Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over het COKZ te Leusden

Nadere informatie

Nadeelcompensatieregeling Kabels en leidingen Gemeente Castricum 2014

Nadeelcompensatieregeling Kabels en leidingen Gemeente Castricum 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Castricum. Nr. 78794 31 december 2014 Nadeelcompensatieregeling Kabels en leidingen Gemeente Castricum 2014 Het college van burgemeester en wethouders maakt

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 13. Datum: 12 augustus 2014. Decosnummer: 226. E. m.borkent@dalfsen.nl T.

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 13. Datum: 12 augustus 2014. Decosnummer: 226. E. m.borkent@dalfsen.nl T. Raadsvoorstel Status: Besluitvormend Agendapunt: 13 Onderwerp: Geurverordening Datum: 12 augustus 2014 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer: 226 Informant: Marco Borkent E. m.borkent@dalfsen.nl

Nadere informatie

2015: Kans(en) en/of bedreiging voor de melkveehouder?!

2015: Kans(en) en/of bedreiging voor de melkveehouder?! 2015: Kans(en) en/of bedreiging voor de melkveehouder?! Vic Boeren (06 53407806) Eric Bouwman (06 26544114) november 2014 DLV Dier Groep BV Onafhankelijk, toonaangevend en landelijk werkend adviesbedrijf

Nadere informatie

FACTSHEET. Hoe denken Nederlanders over natuur van het boerenland, in de stad en natuurgebieden?

FACTSHEET. Hoe denken Nederlanders over natuur van het boerenland, in de stad en natuurgebieden? Onderzoeksresultaten Motivaction: FACTSHEET Hoe denken Nederlanders over natuur van het boerenland, in de stad en natuurgebieden? september 2015 Onderzoeksinstituut Motivaction heeft in opdracht van Vogelbescherming

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Fijnstof. Jos van Lent, provincie Noord Brabant

Informatiebijeenkomst Fijnstof. Jos van Lent, provincie Noord Brabant Informatiebijeenkomst Fijnstof Jos van Lent, provincie Noord Brabant Overzicht presentatie Omvang problematiek Brabantse aanpak Saneringsopgave Voorkomen nieuwe overschrijdingen Voorlichting & stimulering

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. GEDEPUTEERDE STATEN VAN PROVINCIE UTRECHT, hierna te noemen: Gedeputeerde Staten;

PROVINCIAAL BLAD. GEDEPUTEERDE STATEN VAN PROVINCIE UTRECHT, hierna te noemen: Gedeputeerde Staten; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 3311 19 juni 2015 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht van16 juni 2015 nr. 8150649C houdende verlening van mandaat en machtiging

Nadere informatie

Duurzame landbouw Gezond voedsel - Vitaal platteland. Studiedag NVTL. Frits van der Schans. 11 maart 2014

Duurzame landbouw Gezond voedsel - Vitaal platteland. Studiedag NVTL. Frits van der Schans. 11 maart 2014 Duurzame landbouw Gezond voedsel - Vitaal platteland Studiedag NVTL Weidegang Frits van der Schans 11 maart 2014 Uitnodiging - Wat is weidegang precies? - Hoe belangrijk is het en hoe belangrijk vinden

Nadere informatie

Samen verminderen we graafschade. Wat moet u weten?

Samen verminderen we graafschade. Wat moet u weten? Samen verminderen we graafschade Wat moet u weten? Gaat u graven, heien, een damwand slaan? Dan is het goed vooraf te weten wat u in de bodem kunt tegenkomen. Zo voorkomt u graafschade. Minder graafschade

Nadere informatie

GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998

GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 Datum besluit : 2 juni 2016 Onderwerp Artikel Activiteit : Ontwerpbesluit Natuurbeschermingswet 1998-588927 - gemeente

Nadere informatie

De legionellacontrole van collectieve drinkwaterinstallaties in 2011 en 2012

De legionellacontrole van collectieve drinkwaterinstallaties in 2011 en 2012 De legionellacontrole van collectieve drinkwaterinstallaties in 2011 en 2012 Colofon Inspectie Leefomgeving en Transport Water, Bodem en Bouwen Graadt van Roggenweg 500 Utrecht Pagina 2 van 10 Colofon

Nadere informatie

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Hollands Kroon 2015

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Hollands Kroon 2015 Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Hollands Kroon 2015 Beleidsregels over nadeelcompensatie als gevolg van het verplaatsen op verzoek van de gemeente of het anderszins nemen van maatregelen

Nadere informatie

Onderwerp Voorstel tot het vaststellen van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI) gemeente Olst-Wijhe

Onderwerp Voorstel tot het vaststellen van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI) gemeente Olst-Wijhe Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 19 januari 2015 8 2015/02 n.v.t. wethouder M. Blind Kenmerk 14.408410

Nadere informatie

De vragenlijst van de openbare raadpleging

De vragenlijst van de openbare raadpleging SAMENVATTING De vragenlijst van de openbare raadpleging Tussen april en juli 2015 heeft de Europese Commissie een openbare raadpleging gehouden over de vogel- en de habitatrichtlijn. Deze raadpleging maakte

Nadere informatie

Controle en toezicht op kwaliteit en beheer van collectieve leidingwaterinstallaties

Controle en toezicht op kwaliteit en beheer van collectieve leidingwaterinstallaties Controle en toezicht op kwaliteit en beheer van collectieve leidingwaterinstallaties Bent u eigenaar of beheerder van een leidingwaterinstallatie of bent u verbruiker (klant) van het waterbedrijf? Dan

Nadere informatie

Toelichting Ontwerp correctieve herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied NL.IMRO.0342.CHLG0001-0201 10 juni 2014 Toelichting correctieve

Toelichting Ontwerp correctieve herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied NL.IMRO.0342.CHLG0001-0201 10 juni 2014 Toelichting correctieve Toelichting Ontwerp correctieve herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied NL.IMRO.0342.CHLG0001-0201 10 juni 2014 Raad op dd maand jjjj) 1 Raad op dd maand jjjj) 2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 INLEIDING...

Nadere informatie

30-11-2015 PROGRAMMA VOERWINST VERGELIJKING ZEUGEN ONTWIKKELINGEN EN TRENDS. 2015 is prognose bedragen exclusief btw

30-11-2015 PROGRAMMA VOERWINST VERGELIJKING ZEUGEN ONTWIKKELINGEN EN TRENDS. 2015 is prognose bedragen exclusief btw PROGRAMMA DE ROL VAN DE ADVISEUR Woensdag 2 december 2015 Ontwikkelingen en trends Uitbreiden zin of onzin? Toekomst bedrijven Risicomanagement / prijsfluctuaties De succesvolle melkveehouders De rol van

Nadere informatie

Resultaten landbouwenquête. September 2013

Resultaten landbouwenquête. September 2013 Resultaten landbouwenquête September 2013 1 Landbouwenquête 2013 Inleiding In juni 2013 hebben de noordelijke Natuur en Milieufederaties en LTO Noord in samenwerking met het Dagblad van het Noorden en

Nadere informatie

Anders melken Seminar over de toekomst van de Nederlandse Melkveehouderij.

Anders melken Seminar over de toekomst van de Nederlandse Melkveehouderij. Anders melken Seminar over de toekomst van de Nederlandse Melkveehouderij. Programma Opening Wim Thus Visie van de Rabobank op de mondiale melkveehouderij Hans Huijbers Visie van de ZLTO op de Nederlandse

Nadere informatie

Analyse Megastallen en Megabedrijven 2005, 2010 en 2013

Analyse Megastallen en Megabedrijven 2005, 2010 en 2013 Analyse Megastallen en 2005, 2010 en 2013 Edo Gies, m.m.v. Han Naeff en Jaap van Os Alterra Wageningen UR 12 februari 2015 Inleiding Milieudefensie wil inzicht in de ontwikkelingen van het aantal megastallen

Nadere informatie

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Verordening vastgesteld: 26-06-2003 In werking getreden: 15-09-2003 COMPENSATIEVERPLICHTING Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

Voorwaarden Preproductieomgeving DigiD (Leverancier)

Voorwaarden Preproductieomgeving DigiD (Leverancier) Voorwaarden Preproductieomgeving DigiD (Leverancier) Datum 15 mei 2012 Versie 4.0 Artikel 1 Begrippen De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Voorwaarden de volgende betekenis:

Nadere informatie

Visie op het EU zuivelbeleid na de quota

Visie op het EU zuivelbeleid na de quota Jan Maarten Vrij Indeling presentatie 1. De zuivelsector in Nederland 2. Hoog Niveau Expert Groep Zuivel 3. Discussiepunten Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 4. Standpunten Nederlandse Zuivelindustrie 2van

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Boxtel

Bestemmingsplan buitengebied Boxtel Bestemmingsplan buitengebied Boxtel Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 26 januari 2012 / rapportnummer 2438 76 1. Oordeel over het MER De gemeente Boxtel wil het bestemmingsplan

Nadere informatie

SCHADEREGELING DE RONDE HOEP

SCHADEREGELING DE RONDE HOEP INLEIDING WAT TE DOEN BIJ SCHADE VERZOEK SCHADE VERGOEDING VERKORTE PROCEDURE VOORSCHOT SCHADEVORMEN b SCHADEREGELING DE RONDE HOEP De Ronde Hoep is aangewezen als calamiteitenberging. Als bewoner van

Nadere informatie

Paragraaf 1, Algemeen

Paragraaf 1, Algemeen Mandaat- en machtigingenbesluit Programma Beheer, Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer, Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap en de provinciale Subsidieverordening Inrichting

Nadere informatie

Verplaatsing varkenshouderij van de Geerstraat naar de Begijnenstraat te Winssen, gemeente Beuningen

Verplaatsing varkenshouderij van de Geerstraat naar de Begijnenstraat te Winssen, gemeente Beuningen Verplaatsing varkenshouderij van de Geerstraat naar de Begijnenstraat te Winssen, gemeente Beuningen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 28 januari 2013 / rapportnummer 2725 31 1. Oordeel over

Nadere informatie

Toelichting: AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER. Raadsvergadering: 26 juni 2013. Registratienummer: TB 13.3745548. Agendapunt: 6

Toelichting: AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER. Raadsvergadering: 26 juni 2013. Registratienummer: TB 13.3745548. Agendapunt: 6 AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 26 juni 2013 Registratienummer: TB 13.3745548 Agendapunt: 6 Onderwerp: Contractering en tarieven huishoudelijke hulp 2014 Voorstel: 1. De volgende

Nadere informatie

G. Akkerman-Wielinga Ruimtelijke Ontwikkeling en Economische Zaken

G. Akkerman-Wielinga Ruimtelijke Ontwikkeling en Economische Zaken Gemeente Südwest-Fryslan Raadsvoorstel gemeente Südwest-Fryslan Ons nummer: R14.000175 llllllllilllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Onderwerp Bestemmingsplan Kilewierwei 1 in Tirns Raadsvergadering

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. handelende in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. handelende in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5289 6 april 2010 Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 26 maart 2010, nr. 115877, houdende

Nadere informatie

Toekomst Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Herman Snijders Programmadirectie GLB, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)

Toekomst Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Herman Snijders Programmadirectie GLB, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) Toekomst Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Herman Snijders Programmadirectie GLB, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) Ontstaan Jaren vijftig: Voedselzekerheid Deviezen sparen

Nadere informatie

Gelet op artikel 21, eerste lid, van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en artikel 5d van de Mededingingswet;

Gelet op artikel 21, eerste lid, van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en artikel 5d van de Mededingingswet; CONCEPT 26 juni 2013 Besluit van de Minister van Economische Zaken van (datum), (nr.), houdende beleidsregel inzake de toepassing door de Autoriteit Consument en Markt van artikel 6, derde lid, van de

Nadere informatie

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk Nationale landschappen: aandacht en geld nodig! 170610SC9 tk 7 Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzoek

Nadere informatie

Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren

Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren WAARDERINGSKAMER Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren Een onderzoek naar overschrijding van de jaargrens bij de afhandeling van WOZ-bezwaarschriften 18 juli 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ingekomen Reactieformulieren inzake de ACR-vergadering d.d. 31 januari 2012

Ingekomen Reactieformulieren inzake de ACR-vergadering d.d. 31 januari 2012 Ingekomen Reactieformulieren inzake de ACR-vergadering d.d. 31 januari 2012 Inleiding Op de website van de PVE worden de vergaderdata, agenda s, mededelingen uit de voorgaande vergadering en eventuele

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 1 September 2015 Collectief Agrarisch Natuurbeheer West-Brabant

Nieuwsbrief nr. 1 September 2015 Collectief Agrarisch Natuurbeheer West-Brabant Voorwoord Nieuwsbrief nr. 1 September 2015 Collectief Agrarisch Natuurbeheer West-Brabant Beste lezer, Na eerdere informatie in bijeenkomsten, brieven en e-mails ontvangt u hierbij de eerste nieuwsbrief

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Heeze-Leende van 4 november 2014

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Heeze-Leende van 4 november 2014 . De Raad van de gemeente Heeze-Leende; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Heeze-Leende van 4 november 2014 gelet op Artikel 149 Gemeentewet besluit vast te stellen:.

Nadere informatie

Overheid betaalt mee aan verplichte bodemsanering

Overheid betaalt mee aan verplichte bodemsanering Overheid betaalt mee aan verplichte bodemsanering Informatieblad voor bedrijven In juni 2001 hebben overheid en bedrijfsleven afspraken gemaakt over een nieuwe regeling voor bodemsaneringen op bedrijfsterreinen.

Nadere informatie

Uitvoering bezwaaradviescommissie

Uitvoering bezwaaradviescommissie Uitvoering bezwaaradviescommissie Aanleiding bezwaaradviescommissie Eerder is door de samenwerkingsverbanden passend primair onderwijs regio Leiden (PO2801), passend onderwijs Rijnstreek (PO2813) en primair

Nadere informatie

Mailwisseling Hans Baaij en Wim van den Brink

Mailwisseling Hans Baaij en Wim van den Brink Mailwisseling Hans Baaij en Wim van den Brink Dit is de mailwisseling die wij hadden met Hans Baaij (Varkens in Nood) en Wim van den Brink (Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie) naar aanleiding van

Nadere informatie

Wanneer zijn zonnepanelen voor huurders interessant en hoe moet Acantus zonnepanelen inzetten, zodat het voor huurders en Acantus aantrekkelijk is?.

Wanneer zijn zonnepanelen voor huurders interessant en hoe moet Acantus zonnepanelen inzetten, zodat het voor huurders en Acantus aantrekkelijk is?. Onderwerp: reactie op advies HAG Zonnepanelen Bijlage: reactie op deelvragen Geachte heer, mevrouw, In september is de eerste huurdersadviesgroep (HAG) van Acantus gestart. U heeft deelgenomen aan deze

Nadere informatie

Lessen en Uitdagingen uit Duurzaam Bodembeheer Utrecht West.

Lessen en Uitdagingen uit Duurzaam Bodembeheer Utrecht West. Lessen en Uitdagingen uit Duurzaam Bodembeheer Utrecht West. Wim Honkoop Begeleiding 35 individuele melkveehouders. Al ruim 3 jaar actief in het opstellen en optimaliseren van Kringloopwijzer resultaten.

Nadere informatie

Bewonersvereniging Noordwest

Bewonersvereniging Noordwest Bewonersvereniging Noordwest Centrum Publieksparticipatie Natura 2000 T.a.v. 65 Postbus 30316 2500 GH Den Haag Betreft: Zienswijze van de Bewonersvereniging Noordwest (Wageningen) op aanwijzing van Het

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2014 No. 4 Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 10 de januari 2014 tot vaststelling van de jaarlijkse bijdrage van het Land aan het Algemeen Fonds

Nadere informatie

Betreffende beantwoording schriftelijke vragen van de heer Maxim van Luttikhuizen (SP) inzake Deregulering in het fysieke domein.

Betreffende beantwoording schriftelijke vragen van de heer Maxim van Luttikhuizen (SP) inzake Deregulering in het fysieke domein. Corsanummer: 1400276623 Op 16 oktober 2014 zijn bij de raadsgriffie vragen binnen gekomen van de heer Maxim van Luttikhuizen van de fractie SP gericht aan de voorzitter van de Raad op grond van ex artikel

Nadere informatie

Minder ammoniak door innovatief voer en management

Minder ammoniak door innovatief voer en management SBIR Oproep Minder ammoniak door innovatief voer en management Openingsdatum: 20 augustus 2014 Sluitingsdatum: 1 oktober 2014 om 17:00 uur Budget: 2,25 mln. De staatssecretaris van Economische Zaken (EZ)

Nadere informatie

Reactie ingediende zienswijze. inzake het bestemmingsplan Hoeveplan Rollestraat 24 te Wapse

Reactie ingediende zienswijze. inzake het bestemmingsplan Hoeveplan Rollestraat 24 te Wapse Reactie ingediende zienswijze inzake het bestemmingsplan Hoeveplan Rollestraat 24 te Wapse BEHORENDE BIJ HET VOORSTEL AAN DE RAAD VOOR DE VERGADERING OP 5 JULI 2011 1 Reactie ingediende zienswijze inzake

Nadere informatie

Rapport. Datum: 9 november 2007 Rapportnummer: 2007/248

Rapport. Datum: 9 november 2007 Rapportnummer: 2007/248 Rapport Datum: 9 november 2007 Rapportnummer: 2007/248 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het college van burgmeester en wethouders van Delft de kosten van een herstel van zijn huisaansluiting op het

Nadere informatie

Resultaat EU-landbouwministerraad teleurstellend

Resultaat EU-landbouwministerraad teleurstellend LEDENBLAD NEDERLANDSE MELKVEEHOUDERS VAKBOND NUMMER 139, APRIL 2009 Resultaat EU-landbouwministerraad teleurstellend De NMV is teleurgesteld in de uitkomst van de raad van landbouwministers in Brussel.

Nadere informatie

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Naar aanleiding van de 1 oktobertelling 2014 heeft VGS Adivio weer een korte analyse uitgevoerd waarbij onderzocht is in hoeverre de leerlingaantallen onderhevig

Nadere informatie

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL Veldwerk Optimaal B.V. 's-hertogenbosch, september 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. ONDERZOEKSVERANTWOORDING 2

Nadere informatie

: Nieuw belastingstelsel

: Nieuw belastingstelsel A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 7 september 2011 Agendapunt: 7 Onderwerp : Nieuw belastingstelsel KORTE SAMENVATTING: In het Bestuursakkoord Water is overeengekomen dat de waterschappen

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

Presentatie voor de Gemeente Roermond

Presentatie voor de Gemeente Roermond Presentatie voor de Gemeente Roermond Geschiedenis en huidige status Wat is de Mosquito (niet)? Veel gehoorde kritiek Hoe en waarom werkt de Mosquito? Het gaat om de toon, niet het volume. Verantwoorde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1984-1985 Rijksbegroting van het jaar 1985 18600 Hoofdstuk XI Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Nr. 72 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 9 Onderwerp: Grondslag rioolheffing Datum: 11 november 2014 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer: 279 Informant: G.

Nadere informatie

Eerlijke melkprijzen voor een duurzame zuivelproductie in Europa

Eerlijke melkprijzen voor een duurzame zuivelproductie in Europa Eerlijke melkprijzen voor een duurzame zuivelproductie in Europa Nieuwsbrief december 2007 European Milk Board Oostenrijk Oostenrijk maakt gestadig vorderingen de melkveehouders bij elkaar te brengen,

Nadere informatie

Richtlijn voor de indeling in risicoklassen van drinkwaterinstallaties die aangesloten zijn op het drinkwaternet

Richtlijn voor de indeling in risicoklassen van drinkwaterinstallaties die aangesloten zijn op het drinkwaternet Richtlijn voor de indeling in risicoklassen van drinkwaterinstallaties die aangesloten zijn op het drinkwaternet Organisatie: Vewin Postbus 1019 2280 CA Rijswijk Auteurs - Treur (Waternet), De Veer (PWN),

Nadere informatie

Provinciaal Inpassingsplan bedrijventerrein Medel, provincie Gelderland

Provinciaal Inpassingsplan bedrijventerrein Medel, provincie Gelderland Provinciaal Inpassingsplan bedrijventerrein Medel, provincie Gelderland Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 7 juli 2014 / rapportnummer 2889 56 1. Oordeel over het milieueffectrapport

Nadere informatie

ADVIES REIKWIJDTE EN DETAILNIVEAU VOOR HET MILIEUEFFECTRAPPORT (MER) BETREFFENDE HET PLUIMVEEBEDRIJF AAN DE BARNEVELDSEWEG 21A EN 21C IN LUNTEREN

ADVIES REIKWIJDTE EN DETAILNIVEAU VOOR HET MILIEUEFFECTRAPPORT (MER) BETREFFENDE HET PLUIMVEEBEDRIJF AAN DE BARNEVELDSEWEG 21A EN 21C IN LUNTEREN ADVIES REIKWIJDTE EN DETAILNIVEAU VOOR HET MILIEUEFFECTRAPPORT (MER) BETREFFENDE HET PLUIMVEEBEDRIJF AAN DE BARNEVELDSEWEG 21A EN 21C IN LUNTEREN Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Het advies...4 3. Wet-

Nadere informatie

Aanvulling op Rapport 2 e bedrijfswoning Mts. H. van Dronkelaar en A. van Dronkelaar-Pijpers Koemkolkweg 25 8097 PG OOSTERWOLDE Adviseur T.G.M. Baak 06 53 42 94 38 Datum: 21 januari 2015 D L V R u n d

Nadere informatie

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden.

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. 1. Onderzoek, begeleiding, rapportages en advisering, vinden plaats in opdracht

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken; commissie

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Verordening kinderopvang op sociaal medische indicatie Haarlemmerliede en Spaarnwoude De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; Gelezen het voorstel van het college 19 januari ; Gelet op

Nadere informatie

Ammoniakbeleid moet gereviseerd worden

Ammoniakbeleid moet gereviseerd worden n u m m e r 181 f e b r. 2 0 1 3 L e d e n b l a d N e d e r l a n d s e M e l k v e e h o u d e r s V a k b o n d Ammoniakbeleid moet gereviseerd worden De afgelopen tijd is er veel publiciteit omtrent

Nadere informatie

Inspiratie voor een bezoek aan Varkens Innovatie Centrum Sterksel

Inspiratie voor een bezoek aan Varkens Innovatie Centrum Sterksel Inspiratie voor een bezoek aan Varkens Innovatie Centrum Sterksel Voorbeelden van onderwerpen en projecten Introductie Een bezoek aan Varkens Innovatie Centrum Sterksel is een inspirerende ervaring. Op

Nadere informatie

Voorsprong met mineralen

Voorsprong met mineralen Voorsprong met mineralen Samen staan de sectoren sterker Deze bijeenkomst werd mogelijk gemaakt door LTO Gelderland, Overijssel en de Rabobank. Circulaire Economie Nieuwe toverwoord of kansrijke uitdaging

Nadere informatie

Kiplekker Topklimaat

Kiplekker Topklimaat Kiplekker Topklimaat Symposium 3 februari 2015 Arvalis Jan Rutten Adviseur Intensieve veehouderij, Milieu en Vergunningen 06-20995446 jrutten@arvalis.nl Kiplekker Topklimaat Wet- en regelgeving: Wat moeten

Nadere informatie

Ik wil alle informatie over brandkranen. Wij hebben het voor u op een rij gezet

Ik wil alle informatie over brandkranen. Wij hebben het voor u op een rij gezet Ik wil alle informatie over brandkranen Wij hebben het voor u op een rij gezet De brandweer en PWN Een goede samenwerking tussen de brandweer en PWN is in het belang van alle gebruikers van het waterleidingnet.

Nadere informatie

De noodzaak van de focus op Melkkwaliteit bij ontwikkelingen in de primaire sector ir Margreet Hovenkamp

De noodzaak van de focus op Melkkwaliteit bij ontwikkelingen in de primaire sector ir Margreet Hovenkamp De noodzaak van de focus op Melkkwaliteit bij ontwikkelingen in de primaire sector ir Margreet Hovenkamp 10 maart 2015, NVTL-studiedag Inhoud Nederlandse Zuivelindustrie Duurzame zuivelketen Uitgangspunten

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage. Geachte Voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage. Geachte Voorzitter, Directie Regionale Zaken De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 21 december 2006 DRZ. 2007/256 30 januari 2007

Nadere informatie

Buitengebied Salland. Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop. 1 juli 2010 / rapportnummer 2301-79

Buitengebied Salland. Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop. 1 juli 2010 / rapportnummer 2301-79 Buitengebied Salland Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 1 juli 2010 / rapportnummer 2301-79 1. OORDEEL OVER HET MER De gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte stellen

Nadere informatie

Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 14 september 2011. Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011080189 J. Knollema (020) 797 86 22

Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 14 september 2011. Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011080189 J. Knollema (020) 797 86 22 De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ S-GRAVENHAGE Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 14 september 2011 Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011080189

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Provincie Noord-Holland. Publicatiedatum: 23 september 2014. Rapportnummer: 2014 /124

Rapport. Rapport over een klacht over de Provincie Noord-Holland. Publicatiedatum: 23 september 2014. Rapportnummer: 2014 /124 Rapport Rapport over een klacht over de Provincie Noord-Holland. Publicatiedatum: 23 september 2014 Rapportnummer: 2014 /124 20 14/124 d e Natio nale o mb ud sman 1/6 Klacht T evens klaagt hij erover dat

Nadere informatie