KPI Woordenboek Ten behoeve van Managementinformatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KPI Woordenboek Ten behoeve van Managementinformatie"

Transcriptie

1 KPI Woordenboek Ten behoeve van Managementinformatie Initiële versie 2.0 Opdrachtgever: College van Bestuur Opdrachtnemer: Management Informatie Team Opgesteld door: Management Informatie Team Datum: Geldig tot:

2 Inhoud 1. LEESWIJZER OVERZICHT VAN DE KPI S PER PIJLER KPI S PIJLER ONDERWIJS KPI S PIJLER ONDERZOEK EN KENNISVALORISATIE KPI S PIJLER PERSONEEL KPI S PIJLER MIDDELEN BEGRIPPENLIJST , Hogeschool van Amsterdam blz: 2 van 19

3 1. Leeswijzer Dit woordenboek bevat de definities van prestatie indicatoren voor de Hogeschool van Amsterdam en heeft als doel om duidelijkheid en uniformiteit in definities te bewerkstelligen. Het woordenboek biedt een verzameling van relevante indicatoren die domeinen kunnen gebruiken bij het aansturen van de interne organisatie. Op dit moment worden nog niet alle indicatoren geregistreerd en kan nog niet over alle indicatoren worden gerapporteerd. De (K)PI's zijn voortgekomen uit diverse worskhops en gesprekken met lijnmanagers, medewerkers vanuit domeinen, stafmedewerkers, domeinvoorzitters en het CvB. In de woordenboeken wordt onderscheid gemaakt tussen KPI's en PI's. KPI's zijn indicatoren die gebruikt worden in het gesprek tussen het CvB en de Domeinen. Deze indicatoren zijn ook opgenomen in de convenanten. PI s kunnen door de domeinen worden ingezte voor interne sturing en (accreditatie) van het domein en de opleidingen. Huis der Prestaties Bij het definiëren van de managementinformatie voor de HvA is gebruik gemaakt van het Huis der Prestaties. Dit model vormt een belangrijk hulpmiddel bij het overzichtelijk presenteren en communiceren van de sturingsprincipes van een organisatie. Het geeft een overzicht van de belangrijkste prestatie indicatoren (KPI's). Het dak van het huis wordt gevormd door de missie van de organisatie. De onderliggende indicatoren moeten hier op aansluiten. De opzet van het Huis der Prestaties stelt de Hogeschool van Amsterdam in staat om in één oogslag alle belangrijke (K)PI's op overzichtelijke wijze te presenteren. Hierdoor vormt het Huis der Prestaties een stimulans om de indicatoren evenwichtig over de aandachtsgebieden te verdelen, zodat een eenzijdige (financiële) focus wordt vermeden. Het Huis der Prestaties vormt daarmee tevens een leidraad voor het opzetten van dashboards en de rapportagestructuur. De KPI s zijn verdeeld in 4 hoofdstukken, op basis van de 4 pijlers in het Huis der Prestaties: onderwijs, onderzoek & kennisvalorisatie, personeel en middelen. In hoofdstuk 2 is het totaaloverzicht van de KPI s per pijler weergegeven. 2009, Hogeschool van Amsterdam blz: 3 van 19

4 2. Overzicht van de KPI s per pijler KPI s HvA Onderwijs Onderzoek & Kennisvalorisatie Personeel Middelen KPI s HvA Score van (domein) opleiding(en) op geselecteerde benchmark Studiesucces propedeuse Studiesucces hoofdfase % Groei van bekostigde studenten per domein % Groei van het aantal studenten in de propedeuse % Groei van het aantal van studenten in de hoofdfase Beoordeling accreditatie Score studenttevredenheid m.b.t. opleiding % Budget onderzoeksactiviteiten t.o.v. totaal domeinbudget % Fte vast versus variabel % Directe medewerkers werkzaam of actief in de beroepspraktijk % Directe medewerkers met een HBO- of WOmaster % Directe medewerkers met een Ph.D. % Medewerkers met een didactische aantekening Studenttevredenheid mbt de kwaliteit van het onderwijsgevend personeel % Bijdrage aan nettoresultaat van de HvA OnderwijsVraagfactor (OVF) Score docenttevredenheid m.b.t. onderwijsprogramma Score medewerkerstevredenheid m.b.t. voorzieningen Aantal promotietrajecten % Van het domeinbudget dat wordt uitgegeven aan scholingskosten Score studenttevredenheid m.b.t. voorzieningen 2009, Hogeschool van Amsterdam blz: 4 van 19

5 3. KPI s pijler onderwijs 3.1 Definities pijler en thema s onderwijs Pijlers Onderwijs Definitie Een formele leeromgeving gericht op kennis- en competentieontwikkeling. Pijler Thema s Definitie Onderwijs Onderwijs portfolio Het onderwijsaanbod van een domein. Studiesucces Instroom Onderwijs kwaliteit Voorzieningen Studiesucces is het met een diploma afsluiten van een fase (propedeuse, bachelor, master) Studiesucces van een cluster van opleidingen, domein of hogeschool is de optelling van de studiesuccessen van de onderliggende opleidingen. De instroom in de propedeuse in een bepaald jaar omvat de studenten van het propedeusecohort van dat jaar en de instroom in de hoofdfase omvat de studenten van het hoofdfasecohort van dat jaar. Het geheel van eigenschappen en kenmerken dat van belang is voor het voldoen aan vastgestelde of vanzelfsprekende behoeften die leiden tot de beoogde formele leeromgeving die gericht is op kennis- en competentieontwikkeling. De kwaliteit van het onderwijs blijkt enerzijds uit het studiesucces (zie eerder) anderzijds uit accreditatiebeoordelingen en geselecteerde benchmarks van opleidingen die deel uitmaken van het portfolio van een domein. Met voorzieningen worden in eerste instantie de middelen bedoeld die gebruikt worden in onderwijssituaties, zoals lokalen, audiovisuele middelen, computers en dergelijke. Daarnaast dragen ook de meer algemene voorzieningen, zoals catering, sanitaire voorzieningen, indeling van het gebouw en status van onderhoud bij aan de (onderwijs)beleving van studenten en medewerkers. Bij het meten van de performance gaat het zowel om de voorzieningen zelf als de dienstverlening er omheen. 2009, Hogeschool van Amsterdam blz: 5 van 19

6 3.2 KPI s onderwijs Nr Pijler Onderwijs Thema KPI Definitie Meetfrequentie Onderwijsportfolio Score van (domein) De positie die het domein met zijn opleidingen Jaarlijks opleiding(en) op inneemt op bij voorkeur een door de HBO-raad geselecteerde benchmark gecertificeerde rangorde van opleidingen in Nederland (m.b.t. kwaliteit). Bron Keuzegids Studiesucces Studiesucces propedeuse Percentage van het propedeusecohort dat het propedeusediploma heeft behaald na een studieduur van 2 jaar. Tot het propedeusecohort van een bepaald jaar van een opleiding horen de studenten die per 1 september van dat jaar voor het eerst zijn toegelaten tot de propedeutische fase van de opleiding. Indeling vindt plaats op basis van de startdatum zoals die per student is vastgelegd in het studievolgsysteem, waarbij rekening wordt gehouden met een aantal uitzonderingen. Voor verdere toelichting zie: 7 Begrippenlijst Studiesucces Studiesucces hoofdfase Percentage van het hoofdfasecohort dat het einddiploma heeft behaald na een studieduur in de hoofdfase van 4 jaar (i.e. exclusief propedeuse). Tot het hoofdfasecohort van een bepaald jaar van een opleiding horen de studenten die per 1 september van dat jaar voor het eerst zijn toegelaten tot de hoofdfase van de opleiding. Indeling vindt plaats op basis van de startdatum zoals die per student is vastgelegd in het studievolgsysteem, waarbij rekening wordt gehouden met een aantal uitzonderingen. Verdere toelichting zie: 7. Begrippenlijst Jaarlijks Jaarlijks VolgCentraal, pijplijngrafieken peildatum 31 augustus VolgCentraal, pijplijngrafieken peildatum 31 augustus 2009, Hogeschool van Amsterdam blz: 6 van 19

7 Nr Pijler Onderwijs Thema Instroom en doorstroom KPI Definitie Meetfrequentie % Groei van het aantal De relatieve toename of afname van het aantal Jaarlijks bekostigde studenten per bekostigde studenten per domein. domein (Het grootste deel van de bekostigde instroom wordt gevormd door studenten die zich voor het eerst inschrijven als student bij de instelling. Studenten die in het voorgaande studiejaar niet ingeschreven dan wel toen niet bekostigd waren, worden eveneens tot de instroom gerekend.) Bron HSA Peildatum 1 oktober Instroom en doorstroom % Groei van het aantal studenten in de propedeuse De groei per jaar is de relatieve toename of afname van het aantal studenten (bekostigd en onbekostigd) in het propedeusecohort t.o.v. het propedeusecohort van het voorgaande jaar. Jaarlijks VolgCentraal, Pijplijngrafieken peildatum 1 september Instroom en doorstroom % Groei van het aantal studenten in de hoofdfase De groei per jaar is de relatieve toename of afname van het aantal studenten (bekostigd en onbekostigd) in het hoofdfasecohort van dat jaar t.o.v. het hoofdfasecohort van het voorgaande jaar. Jaarlijks VolgCentraal, pijplijngrafieken peildatum 1 september Onderwijs Kwaliteit Beoordeling accreditatie Beoordelingskader accreditatie: scores op facetniveau (excellent, goed, voldoende en onvoldoende). 1x per 6 jaar NVAO Onderwijs Kwaliteit Score studenttevredenheid m.b.t. opleiding Tevredenheid van studenten over de opleiding (gemiddeld rapportcijfer). Jaarlijks STM Deel III vragen over tevredenheid opleiding rubriek Onderwijsprogramma (In STM 2008 Vraag 16 het rapportcijfer) 2009, Hogeschool van Amsterdam blz: 7 van 19

8 Nr Pijler Onderwijs Thema Onderwijs Kwaliteit Voorzieningen Score medewerkertevredenheid m.b.t. voorzieningen Voorzieningen Score studenttevredenheid m.b.t. voorzieningen KPI Definitie Meetfrequentie Score docenttevredenheid m.b.t. onderwijsprogramma De mate van tevredenheid van docenten binnen een domein over het onderwijsprogramma volgens de uitslag van de MTM uitgedrukt in een schaal van 1 t/m 5. De mate van tevredenheid van medewerkers over de voorzieningen van de HvA uitgedrukt in een schaal van 1 t/m 5. De mate van tevredenheid van studenten over de voorzieningen van de HvA volgens de uitkomst van de STM uitgedrukt in een schaal van 1 t/m 5. Bron Tweejaarlijks MTM (In MTM 2006 C (oordelen over onderwijs), vraag 16) Tweejaarlijks MTM (In MTM 2006 B, vraag 14) Jaarlijks STM Deel III - vragen over tevredenheid opleiding Rubriek: Voorzieningen 2009, Hogeschool van Amsterdam blz: 8 van 19

9 4. KPI s pijler onderzoek en kennisvalorisatie Pijlers Onderzoek Definitie Onderzoek is de systematische studie van een bepaald kennisgebied, uitgevoerd om bepaalde feiten of principes te ontdekken of te grondvesten. Het is een manier om ergens achter te komen. Bij de HvA is sprake van een systematische studie naar de praktijk vanwege het beroepsgerichte karakter en de praktijkgerichte oriëntatie van het onderzoek. Nr Pijler Onderzoek Thema Onderzoeksportfolio KPI Definitie en formule Meetfrequentie % Budget Percentage van de gerealiseerde kosten van Maandelijks onderzoeksactiviteiten onderzoeksactiviteiten ten opzichte van de t.o.v. totaal domeinbudget gerealiseerde totale kosten van het domein. Heeft betrekking op het budget dat is besteed aan het verrichten van het onderzoek bij een of meer van de onderzoekseenheden (lectoraten, kenniscentra, etc.) per domein. Het gaat dus om bestede middelen aan onderzoek. Formule: (Kosten onderzoeksactiviteiten / totale kosten) * 100% Bron SAP FICO 2009, Hogeschool van Amsterdam blz: 9 van 19

10 5. KPI s pijler personeel 5.1 Definities pijler en thema s personeel Pijlers Personeel Definitie De gezamenlijke personen die in opdracht van de HvA werkzaamheden verrichten. Pijler Thema s Definitie Personeel Strategische personeelsplanning Het voorbereiden, vormgeven en implementeren van strategisch beleid rondom instroom, doorstroom en uitstroom van personeel zodat een doeltreffende en doelmatige allocatie van arbeid tot stand wordt gebracht Professionaliseren medewerkers Het totaal aan maatregelen en middelen om professionaliteit van een medewerker verder te ontwikkelen teneinde de organisatiedoelstellingen te bereiken 2009, Hogeschool van Amsterdam blz: 10 van 19

11 4.2 KPI s personeel Nr Pijler Personeel Thema Strategische personeelsplanning KPI Definitie Meetfrequentie % Fte vast versus variabel % fte vast = % fte medewerkers met een vast dienstverband bij de HvA (= D2-, D3 contract) t.o.v. het totaal fte medewerkers % fte variabel = % fte medewerkers met een tijdelijk dienstverband bij de HvA (D4, en D6-contract) en externe arbeidsrelaties (inzet op basis van uitzendovereenkomst, detacheringovereenkomst, of overeenkomst tot opdracht (waaronder VAR en IB-47), Bron/ opmerkingen Maandelijks SAP HR KPI is gedeeltelijk te meten: de externe arbeidsrelaties worden op dit moment niet geregistreerd. (direct en indirect personeel afzonderlijk weergegeven) Strategische personeelsplanning % Directe medewerkers werkzaam of actief in de beroepspraktijk % Medewerkers t.o.v. het totale directe personeel werkzaam bij het domein (eigen of extern personeel), dat tevens en minimaal voor 0,2 fte werkzaam is bij een organisatie danwel anderszins actief is (bijv. vervullen van een bestuursfunctie) in een relevant werkveld. 2x per jaar SAP HR (nulmeting vindt middels enquête plaats) 2009, Hogeschool van Amsterdam blz: 11 van 19

12 Nr Pijler Personeel Thema Professionaliser en medewerkers KPI Definitie Meetfrequentie % Directe medewerkers met HBO- of WOmaster Het % direct personeel t.o.v. het totale directe personeel dat beschikt over: een HBO-mastersgraad behaald aan een geaccrediteerd en erkend Nederlands Hboopleidinginstituut opgenomen in het CROHOregister of over een universitaire master-graad, behaald aan een Nederlandse geaccrediteerde en erkende universiteit (master of laws = LLM, master of arts = MA en master of science = Msc) Vroegere gelijkwaardige opleidingen vallen eveneens onder dit percentage. Een vergelijkbare buitenlandse opleiding dient door het Nuffic te zijn erkend en valt dan eveneens onder dit percentage. 2x per jaar Bron/ opmerkingen SAP HR (nulmeting vindt middels enquête plaats) Professionaliser en medewerkers Professionaliser en medewerkers % Directe medewerkers met een Ph.D. % Medewerkers met een didactische aantekening Het % direct personeel t.o.v. het totale directe personeel dat een universitair promotieonderzoek succesvol heeft afgerond. Het % direct personeel t.o.v. het totale directe personeel met een bewijs van voldoende didactische voorbereiding. 2x per jaar 2x per jaar SAP HR (nulmeting vindt middels enquête plaats) SAP HR (nulmeting vindt middels enquête plaats) 2009, Hogeschool van Amsterdam blz: 12 van 19

13 Nr Pijler Personeel Thema Professionaliser en medewerkers Professionaliser en medewerkers KPI Definitie Meetfrequentie Studenttevredenheid m.b.t. de kwaliteit van het onderwijsgevend personeel Tevredenheidscore van studenten over docenten. # Promotietrajecten Het aantal docenten dat gestart is met een promotietraject en waarvoor een aanvraag voor medefinanciering is gedaan bij het CvB, t.o.v. het door het domein vastgestelde aantal trajecten, waarmee in 2010 het doel wordt bereikt dat 20% van het docentencorps is gepromoveerd. Jaarlijks 2x per jaar Bron/ opmerkingen STM Deel III vragen over tevredenheid opleiding: rubriek Docenten SAP HR (nulmeting vindt middels enquête plaats) Professionaliser en medewerkers % Van het domeinbudget dat wordt uitgegeven aan scholingskosten % Van de kosten per domein dat wordt uitgegeven aan scholing, inclusief verletkosten van personeel en reis- en verblijfskosten die verband houden met de scholing. Formule: (scholingskosten/totale kosten) * 100% Maandelijks KPI wordt gemeten o.b.v. geboekte kosten op grootboekreke ning Scholingskost en in SAP. 2009, Hogeschool van Amsterdam blz: 13 van 19

14 6. KPI s pijler middelen 5.1 Definitie pijler en thema s middelen Pijlers Middelen Pijler Thema s Definitie Middelen Aandeel algemene lasten Studiesucces Definitie Hulpbronnen die worden ingezet om het onderwijs (in brede zin) en de daarvoor noodzakelijke processen van dat domein te kunnen uitvoeren Studiesucces is het met een diploma afsluiten van een fase (propedeuse, bachelor, master) Studiesucces van een cluster van opleidingen, domein of hogeschool is de optelling van de studiesuccessen van de onderliggende opleidingen. 5.2 KPI s middelen Nr Pijler Middelen Thema Aandeel algemene lasten KPI Definitie Meetfrequentie % Bijdrage aan netto Het nettoresultaat is een aanduiding voor de Maandelijks resultaat van HvA winst. Het nettoresultaat wordt vastgesteld uit de exploitatierekening; een overzicht van de opbrengsten en kosten van het domein over het kalenderjaar. Het nettoresultaat is het verschil tussen opbrengst en de totale kosten. Formule: % bijdrage aan netto resultaat = (netto resultaat van het domein / totale opbrengsten van het domein) * 100% Bron SAP 2009, Hogeschool van Amsterdam blz: 14 van 19

15 Nr Pijler Middelen Thema KPI Definitie Meetfrequentie Studiesucces Onderwijs Vraag Factor Voor de bepaling van onderwijsvraagfactor Jaarlijks (OVF) wordt het aantal onderwijsvragenden van de stabiele opleidingen gedeeld door het aantal ingeschreven studenten voor die opleidingen. OVF = (1,35 * ((A*NBA)+(U*NBU))/(JA+JU)) 0,35 Bron Jaarboek Centrale Studenten Administratie Voor uitleg formule zie 7. Begrippenlijst 2009, Hogeschool van Amsterdam blz: 15 van 19

16 7. Begrippenlijst Woord Accreditatie Definitie Accreditatie is "het verlenen van een keurmerk dat aangeeft dat aan bepaalde maatstaven is voldaan". In Nederland en Vlaanderen is accreditatie een voorwaarde voor bekostiging/financiering van een bachelor- of masteropleiding door de overheid, voor het recht om erkende diploma's af te geven en in Nederland een voorwaarde voor toekenning van studiefinanciering aan studenten. In het licht van de internationalisering van studie en arbeidsmarkt zorgt accreditatie voor (vergelijkbare) kwaliteitsborging van opleidingen binnen het hoger onderwijs. Bij accreditatie wordt de opleiding beoordeeld aan de hand van de volgende onderwerpen: doelstellingen opleiding programma inzet van personeel voorzieningen interne kwaliteitszorg resultaten Deze onderwerpen (6) zijn onderverdeeld in facetten (21) en daarbij horende criteria. Bij het beoordelen van de facetten door de VBI/evaluatieorgaan wordt een vierpuntsbeoordelingsschaal (onvoldoende, voldoende, goed, excellent) toegepast. De verschillende onderwerpen moeten om voor accreditatie in aanmerking te komen allen afzonderlijk met een voldoende beoordeeld zijn. De NVAO valideert het oordeel van de VBI/het evaluatieorgaan. Copyright NVAO - Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie 2009, Hogeschool van Amsterdam blz: 16 van 19

17 Woord Cohort: Propedeusecohort Definitie Tot het propedeusecohort van een bepaald jaar van een opleiding behoren de studenten die per 1 september van dat jaar voor het eerst zijn toegelaten tot de propedeutische fase van de opleiding. Een propedeusecohort wordt genoemd naar het startjaar. Bijvoorbeeld Propedeusecohort Indeling vindt plaats op basis van de startdatum op het propedeuseprogramma zoals die per student is vastgelegd in het studievolgsysteem, waarbij rekening wordt gehouden met onderstaande uitzonderingen. De volgende studenten worden uitgesloten: Late starters, (studenten die per 1 oktober van het cohortjaar nog niet waren toegelaten) Studenten met meer dan 50% vrijstelling voor de propedeuse (afhankelijk van beleid van de opleiding) Studenten die omzwaaien tellen tweemaal mee, ze tellen als uitvaller mee in het oude cohort van de oude opleiding en als nieuwe student in het nieuwe cohort van de nieuwe opleiding. Uitzondering hierop vormt de groep studenten die omzwaait binnen een gemeenschappelijke propedeuse. Deze worden met terugwerkende kracht ingedeeld op basis van de oude startdatum bij de nieuwe opleiding. Cohort: Hoofdfasecohort Tot het hoofdfasecohort van een bepaald jaar van een opleiding horen de studenten die per 1 september van dat jaar voor het eerst zijn toegelaten tot de hoofdfase van de opleiding. Een hoofdfasecohort wordt genoemd naar het startjaar. Bijvoorbeeld Hoofdfasecohort 2008 Indeling vindt plaats op basis van de startdatum op het hoofdfaseprogramma zoals die per student is vastgelegd in het studievolgsysteem, waarbij rekening wordt gehouden met onderstaande uitzonderingen: Late starters in een jaar worden ingedeeld bij het daaropvolgende hoofdfasecohort Uitsluiting bij meer dan 50% vrijstellingen (afhankelijk van beleid van de opleiding) Examencommissie bepaalt of een student wordt toegelaten tot de hoofdfase, het propedeusediploma hoeft nog niet behaald te zijn. Een student kan dus tegelijkertijd in de propedeutische en de hoofdfase actief zijn, en zelfs tegelijkertijd in beide fases gestart zijn Onderbreking van de studie dient te worden gecorrigeerd in studieduur Studenten die omzwaaien tellen tweemaal mee, ze tellen als uitvaller mee in het oude hoofdfasecohort van de oude opleiding en als nieuwe student in het nieuwe hoofdfasecohort van de nieuwe opleiding. Uitzondering hierop vormt de groep studenten die omzwaait binnen een gemeenschappelijke propedeuse. Deze worden met terugwerkende kracht ingedeeld op basis van de oude startdatum bij de nieuwe opleiding. Direct Personeel FTE De onderwijsgevenden. Hay kent de volgende onderwijsgevende functies: lector 1 en 2, hoofddocent, docent 1,2 en 3 en instructeur 1, 2 en 3. Alle andere functies zijn niet- onderwijsgevende. Fulltime equivalent. Rekeneenheid waarmee de omvang van een functie of de personeelssterkte kan worden uitgedrukt. Eén fte is een volledige werkweek van 36 uur. 2009, Hogeschool van Amsterdam blz: 17 van 19

18 Woord Indirect Personeel Instroom Nominale studieduur Nominaal studieprogramma Opleiding Onderwijsvraagfactor (OVF) Definitie De niet- onderwijsgevenden. Zie Direct Personeel De instroom wordt onderscheiden naar de propedeuse-instroom en de hoofdfase-instroom. De instroom in de propedeuse in een bepaald jaar omvat de studenten van het propedeusecohort van dat jaar en de instroom in de hoofdfase omvat de studenten van het hoofdfasecohort van dat jaar. Toelichting: Instroom bekostigde instroom of (vollediger) de voor het eerste keer bekostigde instroom bij de HvA. is een puur financieel gegeven dit in tegenstelling tot de propedeuse- en hoofdfascohorten. De studieduur die staat voor het op een standaard manier doorlopen van het onderwijsprogramma, voor de bachelor is dat vier jaar, voor de propedeuse is dit één jaar en voor de hoofdfase drie jaar. Het nominale studieprogramma is het standaard aangeboden onderwijsprogramma. Het nominale programma van de bachelor omvat nominaal 240 studiepunten, de hoofdfase omvat nominaal 180 studiepunten en de propedeuse omvat nominaal 60 studiepunten. Bachelor opleiding omvat 240 studiepunten met een nominale studieduur van 4 jaar. Formule: OVF = (1,35 * ((A*NBA)+(U*NBU))/(JA+JU)) 0,35 waarbij: A NBA U NBU JA JU : aantal (bekostigde) afstudeerders gedurende peilperiode 1-10-jaar t-1/ 1-10-jaar t : normatieve bekostigingsjaren van het aantal afstudeerders (vanuit OCW = 4,5 jaar) : aantal (bekostigde) uitvallers gedurende peilperiode 1-10-jaar t-1/ 1-10-jaar t : normatieve bekostigingsjaren van het aantal uitvallers (vanuit OCW = 1,35 jaar) : cumulatief aantal (ingeschreven-/) bekostigingsjaren van het aantal afstudeerders onder A : cumulatief aantal (ingeschreven-/) bekostigingsjaren van het aantal uitvallers onder U 1,35/0,35: de vermenigvuldiging met 1,35 en de vermindering van de uitkomst met een constante 0,35 heeft te maken met een correctie op het collegegeld. In het verleden maakte het collegegeld deel uit van de rijksbijdrage. Vanaf het moment van overdracht van de collegegelden aan hogescholen maakt hiervoor genoemde correctie deel uit van de onderwijsvraagformule. Deze toevoeging aan de formule heeft als kenmerkende eigenschap dat deze het onderwijsvraageffect versterkt (een z.g.hefboomeffect). 2009, Hogeschool van Amsterdam blz: 18 van 19

19 Woord Studiesucces Werkelijke studieduur Zittende studenten Definitie Studiesucces is het met een diploma afsluiten van een fase (propedeuse, bachelor, master) Studiesucces van een cluster van opleidingen, domein of hogeschool is de optelling van de studiesuccessen van de onderliggende opleidingen. Tijdsduur gemeten vanaf de startdatum van het cohort, dat wil zeggen 1 september van het cohortjaar. De zittende studenten van een bepaald jaar zijn alle (bekostigde en niet-bekostigde) studenten die op 1 oktober van het jaar ingeschreven staan. 2009, Hogeschool van Amsterdam blz: 19 van 19

de han op de kaart gezet

de han op de kaart gezet de han op de kaart gezet Ook in 2007 is de Raad van Toezicht op adequate wijze door het College van Bestuur geïnformeerd over de ontwikkelingen en resultaten van de HAN. De viermaandelijkse managementrapportages,

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO Bachelor Accountancy Crohonummer: 34406 voltijd / deeltijd / duaal Accreditatiedatum: 21-03-2019 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS Utrecht, 9 november 2012 VOORWOORD Wij hebben een onderzoek uitgevoerd naar (ver)korte opleidingen

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling. Hogeschool van Amsterdam

Beperkte opleidingsbeoordeling. Hogeschool van Amsterdam BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Bedrijfseconomie voltijd/deeltijd/duaal Hogeschool van Amsterdam Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30

Nadere informatie

Vier jaar nieuw accreditatiestelsel hoger onderwijs in Nederland in cijfers

Vier jaar nieuw accreditatiestelsel hoger onderwijs in Nederland in cijfers Vier jaar nieuw accreditatiestelsel hoger onderwijs in Nederland in cijfers April 2015 Vier jaar nieuw accreditatiestelsel hoger onderwijs in Nederland in cijfers April 2015 pagina 2 Inleiding Op 1 januari

Nadere informatie

Kwaliteit is prioriteit

Kwaliteit is prioriteit Kwaliteit is prioriteit Jaarverslag 2011 Kwaliteit is prioriteit Jaarverslag 2011 Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB Zwolle Bezoekadres: Campus 2-6, Zwolle Telefoon: (088) 469 99

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015 Eigenaar O2 Instemming van de CMR d.d. 17 december 2013 Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 17 december 2013 2013, Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling. hbo-bacheloropleiding Accountancy voltijd

Beperkte opleidingsbeoordeling. hbo-bacheloropleiding Accountancy voltijd BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Accountancy voltijd Saxion Hogeschool Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E

Nadere informatie

PRESTATIEAFSPRAKEN...

PRESTATIEAFSPRAKEN... Aanvullende verplichte bijlagen bij het Jaarverslag Hogeschool Utrecht 2014 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 PRESTATIEAFSPRAKEN... 3 2.1 STUDIESUCCES... 3 2.1.1 Uitval uit de instelling... 3 2.1.2 Uitval binnen

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Financial Services Management Chroho: 34414 voltijd /duaal Accreditatie: 30 juni 2014 t/m 29 juni 2018 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Cluster Commerciële Economie Locaties: Zwolle en Almere Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2013 2/65 NQA Christelijke Hogeschool

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer: 34402 Graad: Bachelor of Communication De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Opleiding: Communicatie, hbo bachelor Croho: 34405 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 10 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, oktober 2007 2/63

Nadere informatie

Hogeschool Zeeland, Vlissingen

Hogeschool Zeeland, Vlissingen Hogeschool Zeeland, Vlissingen Opleiding: Personeel en Arbeid, hbo-bachelor; Croho: 34609 Varianten: voltijd, deeltijd Visitatiedatum: 9 januari 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, april 2008

Nadere informatie

Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd

Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd Visitatiedata: 28 en 29 september 2005 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport accreditatie. hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport accreditatie hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Human Resource Management [34609] voltijd / deeltijd Accreditatietermijn: 01-01-2012 t/m 31-12-2017 INHOUDSOPGAVE INLEIDING:

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen. Versie 2014. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014

Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen. Versie 2014. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014 Versie 2014 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014 Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor eigen gebruik of intern gebruik

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling. Hogeschool van Amsterdam

Beperkte opleidingsbeoordeling. Hogeschool van Amsterdam BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Elektrotechniek voltijd Hogeschool van Amsterdam Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling

Beperkte opleidingsbeoordeling BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie voltijd/deeltijd/duaal Hogeschool Utrecht Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal. Hogeschool NCOI

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal. Hogeschool NCOI Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal Hogeschool NCOI Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2013-2014

Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Bacheloropleiding Technische Commerciële Confectiekunde CROHO-nummer 34254 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: OPLEIDING: Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO)

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) OPLEIDINGEN: hbo-bachelor Bedrijfskundige Informatica (dt) Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie

Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie VERZOEKONDERZOEK NAAR DE RE-INTEGRATIE VAN MOBILITEITSKANDIDATEN IN DE GEMEENTE ARNHEM Onderzoeksrapport 1 oktober 2014 Zaaknummer: 2013-12-00921 Kenmerk: 2014.0.088.137

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd. Hogeschool NTI

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd. Hogeschool NTI Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd Hogeschool NTI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Zuyd Hogeschool. Cluster Bedrijfseconomie/ Accountancy. Uitgebreide opleidingsbeoordeling. Netherlands Quality Agency (NQA)

Zuyd Hogeschool. Cluster Bedrijfseconomie/ Accountancy. Uitgebreide opleidingsbeoordeling. Netherlands Quality Agency (NQA) Zuyd Hogeschool Cluster Bedrijfseconomie/ Accountancy Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 0 /7 NQA Zuyd Hogeschool: Cluster BE/AC - UOB Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 11613 3 augustus 2009 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 juli 2009, nr. HO&S/Prog/139873,

Nadere informatie

INSPANNINGEN VOOR STUDIESUCCES EN ONDERWIJSKWALITEIT IN BEELD EVALUATIEONDERZOEK MEERJARENAFSPRAKEN IN HET HOGER ONDERWIJS EINDRAPPORT

INSPANNINGEN VOOR STUDIESUCCES EN ONDERWIJSKWALITEIT IN BEELD EVALUATIEONDERZOEK MEERJARENAFSPRAKEN IN HET HOGER ONDERWIJS EINDRAPPORT INSPANNINGEN VOOR STUDIESUCCES EN ONDERWIJSKWALITEIT IN BEELD EVALUATIEONDERZOEK MEERJARENAFSPRAKEN IN HET HOGER ONDERWIJS EINDRAPPORT Utrecht, juli 2011 Voorwoord Steeds meer universiteiten en hogescholen

Nadere informatie

wo-master Software Engineering Open Universiteit Nederland 17 februari 2012 NVAO beperkte Toets nieuwe opleiding

wo-master Software Engineering Open Universiteit Nederland 17 februari 2012 NVAO beperkte Toets nieuwe opleiding wo-master Software Engineering Open Universiteit Nederland 17 februari 2012 NVAO beperkte Toets nieuwe opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze panel 5 3 Beschrijving van de opleiding

Nadere informatie