KPI Woordenboek Ten behoeve van Managementinformatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KPI Woordenboek Ten behoeve van Managementinformatie"

Transcriptie

1 KPI Woordenboek Ten behoeve van Managementinformatie Initiële versie 2.0 Opdrachtgever: College van Bestuur Opdrachtnemer: Management Informatie Team Opgesteld door: Management Informatie Team Datum: Geldig tot:

2 Inhoud 1. LEESWIJZER OVERZICHT VAN DE KPI S PER PIJLER KPI S PIJLER ONDERWIJS KPI S PIJLER ONDERZOEK EN KENNISVALORISATIE KPI S PIJLER PERSONEEL KPI S PIJLER MIDDELEN BEGRIPPENLIJST , Hogeschool van Amsterdam blz: 2 van 19

3 1. Leeswijzer Dit woordenboek bevat de definities van prestatie indicatoren voor de Hogeschool van Amsterdam en heeft als doel om duidelijkheid en uniformiteit in definities te bewerkstelligen. Het woordenboek biedt een verzameling van relevante indicatoren die domeinen kunnen gebruiken bij het aansturen van de interne organisatie. Op dit moment worden nog niet alle indicatoren geregistreerd en kan nog niet over alle indicatoren worden gerapporteerd. De (K)PI's zijn voortgekomen uit diverse worskhops en gesprekken met lijnmanagers, medewerkers vanuit domeinen, stafmedewerkers, domeinvoorzitters en het CvB. In de woordenboeken wordt onderscheid gemaakt tussen KPI's en PI's. KPI's zijn indicatoren die gebruikt worden in het gesprek tussen het CvB en de Domeinen. Deze indicatoren zijn ook opgenomen in de convenanten. PI s kunnen door de domeinen worden ingezte voor interne sturing en (accreditatie) van het domein en de opleidingen. Huis der Prestaties Bij het definiëren van de managementinformatie voor de HvA is gebruik gemaakt van het Huis der Prestaties. Dit model vormt een belangrijk hulpmiddel bij het overzichtelijk presenteren en communiceren van de sturingsprincipes van een organisatie. Het geeft een overzicht van de belangrijkste prestatie indicatoren (KPI's). Het dak van het huis wordt gevormd door de missie van de organisatie. De onderliggende indicatoren moeten hier op aansluiten. De opzet van het Huis der Prestaties stelt de Hogeschool van Amsterdam in staat om in één oogslag alle belangrijke (K)PI's op overzichtelijke wijze te presenteren. Hierdoor vormt het Huis der Prestaties een stimulans om de indicatoren evenwichtig over de aandachtsgebieden te verdelen, zodat een eenzijdige (financiële) focus wordt vermeden. Het Huis der Prestaties vormt daarmee tevens een leidraad voor het opzetten van dashboards en de rapportagestructuur. De KPI s zijn verdeeld in 4 hoofdstukken, op basis van de 4 pijlers in het Huis der Prestaties: onderwijs, onderzoek & kennisvalorisatie, personeel en middelen. In hoofdstuk 2 is het totaaloverzicht van de KPI s per pijler weergegeven. 2009, Hogeschool van Amsterdam blz: 3 van 19

4 2. Overzicht van de KPI s per pijler KPI s HvA Onderwijs Onderzoek & Kennisvalorisatie Personeel Middelen KPI s HvA Score van (domein) opleiding(en) op geselecteerde benchmark Studiesucces propedeuse Studiesucces hoofdfase % Groei van bekostigde studenten per domein % Groei van het aantal studenten in de propedeuse % Groei van het aantal van studenten in de hoofdfase Beoordeling accreditatie Score studenttevredenheid m.b.t. opleiding % Budget onderzoeksactiviteiten t.o.v. totaal domeinbudget % Fte vast versus variabel % Directe medewerkers werkzaam of actief in de beroepspraktijk % Directe medewerkers met een HBO- of WOmaster % Directe medewerkers met een Ph.D. % Medewerkers met een didactische aantekening Studenttevredenheid mbt de kwaliteit van het onderwijsgevend personeel % Bijdrage aan nettoresultaat van de HvA OnderwijsVraagfactor (OVF) Score docenttevredenheid m.b.t. onderwijsprogramma Score medewerkerstevredenheid m.b.t. voorzieningen Aantal promotietrajecten % Van het domeinbudget dat wordt uitgegeven aan scholingskosten Score studenttevredenheid m.b.t. voorzieningen 2009, Hogeschool van Amsterdam blz: 4 van 19

5 3. KPI s pijler onderwijs 3.1 Definities pijler en thema s onderwijs Pijlers Onderwijs Definitie Een formele leeromgeving gericht op kennis- en competentieontwikkeling. Pijler Thema s Definitie Onderwijs Onderwijs portfolio Het onderwijsaanbod van een domein. Studiesucces Instroom Onderwijs kwaliteit Voorzieningen Studiesucces is het met een diploma afsluiten van een fase (propedeuse, bachelor, master) Studiesucces van een cluster van opleidingen, domein of hogeschool is de optelling van de studiesuccessen van de onderliggende opleidingen. De instroom in de propedeuse in een bepaald jaar omvat de studenten van het propedeusecohort van dat jaar en de instroom in de hoofdfase omvat de studenten van het hoofdfasecohort van dat jaar. Het geheel van eigenschappen en kenmerken dat van belang is voor het voldoen aan vastgestelde of vanzelfsprekende behoeften die leiden tot de beoogde formele leeromgeving die gericht is op kennis- en competentieontwikkeling. De kwaliteit van het onderwijs blijkt enerzijds uit het studiesucces (zie eerder) anderzijds uit accreditatiebeoordelingen en geselecteerde benchmarks van opleidingen die deel uitmaken van het portfolio van een domein. Met voorzieningen worden in eerste instantie de middelen bedoeld die gebruikt worden in onderwijssituaties, zoals lokalen, audiovisuele middelen, computers en dergelijke. Daarnaast dragen ook de meer algemene voorzieningen, zoals catering, sanitaire voorzieningen, indeling van het gebouw en status van onderhoud bij aan de (onderwijs)beleving van studenten en medewerkers. Bij het meten van de performance gaat het zowel om de voorzieningen zelf als de dienstverlening er omheen. 2009, Hogeschool van Amsterdam blz: 5 van 19

6 3.2 KPI s onderwijs Nr Pijler Onderwijs Thema KPI Definitie Meetfrequentie Onderwijsportfolio Score van (domein) De positie die het domein met zijn opleidingen Jaarlijks opleiding(en) op inneemt op bij voorkeur een door de HBO-raad geselecteerde benchmark gecertificeerde rangorde van opleidingen in Nederland (m.b.t. kwaliteit). Bron Keuzegids Studiesucces Studiesucces propedeuse Percentage van het propedeusecohort dat het propedeusediploma heeft behaald na een studieduur van 2 jaar. Tot het propedeusecohort van een bepaald jaar van een opleiding horen de studenten die per 1 september van dat jaar voor het eerst zijn toegelaten tot de propedeutische fase van de opleiding. Indeling vindt plaats op basis van de startdatum zoals die per student is vastgelegd in het studievolgsysteem, waarbij rekening wordt gehouden met een aantal uitzonderingen. Voor verdere toelichting zie: 7 Begrippenlijst Studiesucces Studiesucces hoofdfase Percentage van het hoofdfasecohort dat het einddiploma heeft behaald na een studieduur in de hoofdfase van 4 jaar (i.e. exclusief propedeuse). Tot het hoofdfasecohort van een bepaald jaar van een opleiding horen de studenten die per 1 september van dat jaar voor het eerst zijn toegelaten tot de hoofdfase van de opleiding. Indeling vindt plaats op basis van de startdatum zoals die per student is vastgelegd in het studievolgsysteem, waarbij rekening wordt gehouden met een aantal uitzonderingen. Verdere toelichting zie: 7. Begrippenlijst Jaarlijks Jaarlijks VolgCentraal, pijplijngrafieken peildatum 31 augustus VolgCentraal, pijplijngrafieken peildatum 31 augustus 2009, Hogeschool van Amsterdam blz: 6 van 19

7 Nr Pijler Onderwijs Thema Instroom en doorstroom KPI Definitie Meetfrequentie % Groei van het aantal De relatieve toename of afname van het aantal Jaarlijks bekostigde studenten per bekostigde studenten per domein. domein (Het grootste deel van de bekostigde instroom wordt gevormd door studenten die zich voor het eerst inschrijven als student bij de instelling. Studenten die in het voorgaande studiejaar niet ingeschreven dan wel toen niet bekostigd waren, worden eveneens tot de instroom gerekend.) Bron HSA Peildatum 1 oktober Instroom en doorstroom % Groei van het aantal studenten in de propedeuse De groei per jaar is de relatieve toename of afname van het aantal studenten (bekostigd en onbekostigd) in het propedeusecohort t.o.v. het propedeusecohort van het voorgaande jaar. Jaarlijks VolgCentraal, Pijplijngrafieken peildatum 1 september Instroom en doorstroom % Groei van het aantal studenten in de hoofdfase De groei per jaar is de relatieve toename of afname van het aantal studenten (bekostigd en onbekostigd) in het hoofdfasecohort van dat jaar t.o.v. het hoofdfasecohort van het voorgaande jaar. Jaarlijks VolgCentraal, pijplijngrafieken peildatum 1 september Onderwijs Kwaliteit Beoordeling accreditatie Beoordelingskader accreditatie: scores op facetniveau (excellent, goed, voldoende en onvoldoende). 1x per 6 jaar NVAO Onderwijs Kwaliteit Score studenttevredenheid m.b.t. opleiding Tevredenheid van studenten over de opleiding (gemiddeld rapportcijfer). Jaarlijks STM Deel III vragen over tevredenheid opleiding rubriek Onderwijsprogramma (In STM 2008 Vraag 16 het rapportcijfer) 2009, Hogeschool van Amsterdam blz: 7 van 19

8 Nr Pijler Onderwijs Thema Onderwijs Kwaliteit Voorzieningen Score medewerkertevredenheid m.b.t. voorzieningen Voorzieningen Score studenttevredenheid m.b.t. voorzieningen KPI Definitie Meetfrequentie Score docenttevredenheid m.b.t. onderwijsprogramma De mate van tevredenheid van docenten binnen een domein over het onderwijsprogramma volgens de uitslag van de MTM uitgedrukt in een schaal van 1 t/m 5. De mate van tevredenheid van medewerkers over de voorzieningen van de HvA uitgedrukt in een schaal van 1 t/m 5. De mate van tevredenheid van studenten over de voorzieningen van de HvA volgens de uitkomst van de STM uitgedrukt in een schaal van 1 t/m 5. Bron Tweejaarlijks MTM (In MTM 2006 C (oordelen over onderwijs), vraag 16) Tweejaarlijks MTM (In MTM 2006 B, vraag 14) Jaarlijks STM Deel III - vragen over tevredenheid opleiding Rubriek: Voorzieningen 2009, Hogeschool van Amsterdam blz: 8 van 19

9 4. KPI s pijler onderzoek en kennisvalorisatie Pijlers Onderzoek Definitie Onderzoek is de systematische studie van een bepaald kennisgebied, uitgevoerd om bepaalde feiten of principes te ontdekken of te grondvesten. Het is een manier om ergens achter te komen. Bij de HvA is sprake van een systematische studie naar de praktijk vanwege het beroepsgerichte karakter en de praktijkgerichte oriëntatie van het onderzoek. Nr Pijler Onderzoek Thema Onderzoeksportfolio KPI Definitie en formule Meetfrequentie % Budget Percentage van de gerealiseerde kosten van Maandelijks onderzoeksactiviteiten onderzoeksactiviteiten ten opzichte van de t.o.v. totaal domeinbudget gerealiseerde totale kosten van het domein. Heeft betrekking op het budget dat is besteed aan het verrichten van het onderzoek bij een of meer van de onderzoekseenheden (lectoraten, kenniscentra, etc.) per domein. Het gaat dus om bestede middelen aan onderzoek. Formule: (Kosten onderzoeksactiviteiten / totale kosten) * 100% Bron SAP FICO 2009, Hogeschool van Amsterdam blz: 9 van 19

10 5. KPI s pijler personeel 5.1 Definities pijler en thema s personeel Pijlers Personeel Definitie De gezamenlijke personen die in opdracht van de HvA werkzaamheden verrichten. Pijler Thema s Definitie Personeel Strategische personeelsplanning Het voorbereiden, vormgeven en implementeren van strategisch beleid rondom instroom, doorstroom en uitstroom van personeel zodat een doeltreffende en doelmatige allocatie van arbeid tot stand wordt gebracht Professionaliseren medewerkers Het totaal aan maatregelen en middelen om professionaliteit van een medewerker verder te ontwikkelen teneinde de organisatiedoelstellingen te bereiken 2009, Hogeschool van Amsterdam blz: 10 van 19

11 4.2 KPI s personeel Nr Pijler Personeel Thema Strategische personeelsplanning KPI Definitie Meetfrequentie % Fte vast versus variabel % fte vast = % fte medewerkers met een vast dienstverband bij de HvA (= D2-, D3 contract) t.o.v. het totaal fte medewerkers % fte variabel = % fte medewerkers met een tijdelijk dienstverband bij de HvA (D4, en D6-contract) en externe arbeidsrelaties (inzet op basis van uitzendovereenkomst, detacheringovereenkomst, of overeenkomst tot opdracht (waaronder VAR en IB-47), Bron/ opmerkingen Maandelijks SAP HR KPI is gedeeltelijk te meten: de externe arbeidsrelaties worden op dit moment niet geregistreerd. (direct en indirect personeel afzonderlijk weergegeven) Strategische personeelsplanning % Directe medewerkers werkzaam of actief in de beroepspraktijk % Medewerkers t.o.v. het totale directe personeel werkzaam bij het domein (eigen of extern personeel), dat tevens en minimaal voor 0,2 fte werkzaam is bij een organisatie danwel anderszins actief is (bijv. vervullen van een bestuursfunctie) in een relevant werkveld. 2x per jaar SAP HR (nulmeting vindt middels enquête plaats) 2009, Hogeschool van Amsterdam blz: 11 van 19

12 Nr Pijler Personeel Thema Professionaliser en medewerkers KPI Definitie Meetfrequentie % Directe medewerkers met HBO- of WOmaster Het % direct personeel t.o.v. het totale directe personeel dat beschikt over: een HBO-mastersgraad behaald aan een geaccrediteerd en erkend Nederlands Hboopleidinginstituut opgenomen in het CROHOregister of over een universitaire master-graad, behaald aan een Nederlandse geaccrediteerde en erkende universiteit (master of laws = LLM, master of arts = MA en master of science = Msc) Vroegere gelijkwaardige opleidingen vallen eveneens onder dit percentage. Een vergelijkbare buitenlandse opleiding dient door het Nuffic te zijn erkend en valt dan eveneens onder dit percentage. 2x per jaar Bron/ opmerkingen SAP HR (nulmeting vindt middels enquête plaats) Professionaliser en medewerkers Professionaliser en medewerkers % Directe medewerkers met een Ph.D. % Medewerkers met een didactische aantekening Het % direct personeel t.o.v. het totale directe personeel dat een universitair promotieonderzoek succesvol heeft afgerond. Het % direct personeel t.o.v. het totale directe personeel met een bewijs van voldoende didactische voorbereiding. 2x per jaar 2x per jaar SAP HR (nulmeting vindt middels enquête plaats) SAP HR (nulmeting vindt middels enquête plaats) 2009, Hogeschool van Amsterdam blz: 12 van 19

13 Nr Pijler Personeel Thema Professionaliser en medewerkers Professionaliser en medewerkers KPI Definitie Meetfrequentie Studenttevredenheid m.b.t. de kwaliteit van het onderwijsgevend personeel Tevredenheidscore van studenten over docenten. # Promotietrajecten Het aantal docenten dat gestart is met een promotietraject en waarvoor een aanvraag voor medefinanciering is gedaan bij het CvB, t.o.v. het door het domein vastgestelde aantal trajecten, waarmee in 2010 het doel wordt bereikt dat 20% van het docentencorps is gepromoveerd. Jaarlijks 2x per jaar Bron/ opmerkingen STM Deel III vragen over tevredenheid opleiding: rubriek Docenten SAP HR (nulmeting vindt middels enquête plaats) Professionaliser en medewerkers % Van het domeinbudget dat wordt uitgegeven aan scholingskosten % Van de kosten per domein dat wordt uitgegeven aan scholing, inclusief verletkosten van personeel en reis- en verblijfskosten die verband houden met de scholing. Formule: (scholingskosten/totale kosten) * 100% Maandelijks KPI wordt gemeten o.b.v. geboekte kosten op grootboekreke ning Scholingskost en in SAP. 2009, Hogeschool van Amsterdam blz: 13 van 19

14 6. KPI s pijler middelen 5.1 Definitie pijler en thema s middelen Pijlers Middelen Pijler Thema s Definitie Middelen Aandeel algemene lasten Studiesucces Definitie Hulpbronnen die worden ingezet om het onderwijs (in brede zin) en de daarvoor noodzakelijke processen van dat domein te kunnen uitvoeren Studiesucces is het met een diploma afsluiten van een fase (propedeuse, bachelor, master) Studiesucces van een cluster van opleidingen, domein of hogeschool is de optelling van de studiesuccessen van de onderliggende opleidingen. 5.2 KPI s middelen Nr Pijler Middelen Thema Aandeel algemene lasten KPI Definitie Meetfrequentie % Bijdrage aan netto Het nettoresultaat is een aanduiding voor de Maandelijks resultaat van HvA winst. Het nettoresultaat wordt vastgesteld uit de exploitatierekening; een overzicht van de opbrengsten en kosten van het domein over het kalenderjaar. Het nettoresultaat is het verschil tussen opbrengst en de totale kosten. Formule: % bijdrage aan netto resultaat = (netto resultaat van het domein / totale opbrengsten van het domein) * 100% Bron SAP 2009, Hogeschool van Amsterdam blz: 14 van 19

15 Nr Pijler Middelen Thema KPI Definitie Meetfrequentie Studiesucces Onderwijs Vraag Factor Voor de bepaling van onderwijsvraagfactor Jaarlijks (OVF) wordt het aantal onderwijsvragenden van de stabiele opleidingen gedeeld door het aantal ingeschreven studenten voor die opleidingen. OVF = (1,35 * ((A*NBA)+(U*NBU))/(JA+JU)) 0,35 Bron Jaarboek Centrale Studenten Administratie Voor uitleg formule zie 7. Begrippenlijst 2009, Hogeschool van Amsterdam blz: 15 van 19

16 7. Begrippenlijst Woord Accreditatie Definitie Accreditatie is "het verlenen van een keurmerk dat aangeeft dat aan bepaalde maatstaven is voldaan". In Nederland en Vlaanderen is accreditatie een voorwaarde voor bekostiging/financiering van een bachelor- of masteropleiding door de overheid, voor het recht om erkende diploma's af te geven en in Nederland een voorwaarde voor toekenning van studiefinanciering aan studenten. In het licht van de internationalisering van studie en arbeidsmarkt zorgt accreditatie voor (vergelijkbare) kwaliteitsborging van opleidingen binnen het hoger onderwijs. Bij accreditatie wordt de opleiding beoordeeld aan de hand van de volgende onderwerpen: doelstellingen opleiding programma inzet van personeel voorzieningen interne kwaliteitszorg resultaten Deze onderwerpen (6) zijn onderverdeeld in facetten (21) en daarbij horende criteria. Bij het beoordelen van de facetten door de VBI/evaluatieorgaan wordt een vierpuntsbeoordelingsschaal (onvoldoende, voldoende, goed, excellent) toegepast. De verschillende onderwerpen moeten om voor accreditatie in aanmerking te komen allen afzonderlijk met een voldoende beoordeeld zijn. De NVAO valideert het oordeel van de VBI/het evaluatieorgaan. Copyright NVAO - Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie 2009, Hogeschool van Amsterdam blz: 16 van 19

17 Woord Cohort: Propedeusecohort Definitie Tot het propedeusecohort van een bepaald jaar van een opleiding behoren de studenten die per 1 september van dat jaar voor het eerst zijn toegelaten tot de propedeutische fase van de opleiding. Een propedeusecohort wordt genoemd naar het startjaar. Bijvoorbeeld Propedeusecohort Indeling vindt plaats op basis van de startdatum op het propedeuseprogramma zoals die per student is vastgelegd in het studievolgsysteem, waarbij rekening wordt gehouden met onderstaande uitzonderingen. De volgende studenten worden uitgesloten: Late starters, (studenten die per 1 oktober van het cohortjaar nog niet waren toegelaten) Studenten met meer dan 50% vrijstelling voor de propedeuse (afhankelijk van beleid van de opleiding) Studenten die omzwaaien tellen tweemaal mee, ze tellen als uitvaller mee in het oude cohort van de oude opleiding en als nieuwe student in het nieuwe cohort van de nieuwe opleiding. Uitzondering hierop vormt de groep studenten die omzwaait binnen een gemeenschappelijke propedeuse. Deze worden met terugwerkende kracht ingedeeld op basis van de oude startdatum bij de nieuwe opleiding. Cohort: Hoofdfasecohort Tot het hoofdfasecohort van een bepaald jaar van een opleiding horen de studenten die per 1 september van dat jaar voor het eerst zijn toegelaten tot de hoofdfase van de opleiding. Een hoofdfasecohort wordt genoemd naar het startjaar. Bijvoorbeeld Hoofdfasecohort 2008 Indeling vindt plaats op basis van de startdatum op het hoofdfaseprogramma zoals die per student is vastgelegd in het studievolgsysteem, waarbij rekening wordt gehouden met onderstaande uitzonderingen: Late starters in een jaar worden ingedeeld bij het daaropvolgende hoofdfasecohort Uitsluiting bij meer dan 50% vrijstellingen (afhankelijk van beleid van de opleiding) Examencommissie bepaalt of een student wordt toegelaten tot de hoofdfase, het propedeusediploma hoeft nog niet behaald te zijn. Een student kan dus tegelijkertijd in de propedeutische en de hoofdfase actief zijn, en zelfs tegelijkertijd in beide fases gestart zijn Onderbreking van de studie dient te worden gecorrigeerd in studieduur Studenten die omzwaaien tellen tweemaal mee, ze tellen als uitvaller mee in het oude hoofdfasecohort van de oude opleiding en als nieuwe student in het nieuwe hoofdfasecohort van de nieuwe opleiding. Uitzondering hierop vormt de groep studenten die omzwaait binnen een gemeenschappelijke propedeuse. Deze worden met terugwerkende kracht ingedeeld op basis van de oude startdatum bij de nieuwe opleiding. Direct Personeel FTE De onderwijsgevenden. Hay kent de volgende onderwijsgevende functies: lector 1 en 2, hoofddocent, docent 1,2 en 3 en instructeur 1, 2 en 3. Alle andere functies zijn niet- onderwijsgevende. Fulltime equivalent. Rekeneenheid waarmee de omvang van een functie of de personeelssterkte kan worden uitgedrukt. Eén fte is een volledige werkweek van 36 uur. 2009, Hogeschool van Amsterdam blz: 17 van 19

18 Woord Indirect Personeel Instroom Nominale studieduur Nominaal studieprogramma Opleiding Onderwijsvraagfactor (OVF) Definitie De niet- onderwijsgevenden. Zie Direct Personeel De instroom wordt onderscheiden naar de propedeuse-instroom en de hoofdfase-instroom. De instroom in de propedeuse in een bepaald jaar omvat de studenten van het propedeusecohort van dat jaar en de instroom in de hoofdfase omvat de studenten van het hoofdfasecohort van dat jaar. Toelichting: Instroom bekostigde instroom of (vollediger) de voor het eerste keer bekostigde instroom bij de HvA. is een puur financieel gegeven dit in tegenstelling tot de propedeuse- en hoofdfascohorten. De studieduur die staat voor het op een standaard manier doorlopen van het onderwijsprogramma, voor de bachelor is dat vier jaar, voor de propedeuse is dit één jaar en voor de hoofdfase drie jaar. Het nominale studieprogramma is het standaard aangeboden onderwijsprogramma. Het nominale programma van de bachelor omvat nominaal 240 studiepunten, de hoofdfase omvat nominaal 180 studiepunten en de propedeuse omvat nominaal 60 studiepunten. Bachelor opleiding omvat 240 studiepunten met een nominale studieduur van 4 jaar. Formule: OVF = (1,35 * ((A*NBA)+(U*NBU))/(JA+JU)) 0,35 waarbij: A NBA U NBU JA JU : aantal (bekostigde) afstudeerders gedurende peilperiode 1-10-jaar t-1/ 1-10-jaar t : normatieve bekostigingsjaren van het aantal afstudeerders (vanuit OCW = 4,5 jaar) : aantal (bekostigde) uitvallers gedurende peilperiode 1-10-jaar t-1/ 1-10-jaar t : normatieve bekostigingsjaren van het aantal uitvallers (vanuit OCW = 1,35 jaar) : cumulatief aantal (ingeschreven-/) bekostigingsjaren van het aantal afstudeerders onder A : cumulatief aantal (ingeschreven-/) bekostigingsjaren van het aantal uitvallers onder U 1,35/0,35: de vermenigvuldiging met 1,35 en de vermindering van de uitkomst met een constante 0,35 heeft te maken met een correctie op het collegegeld. In het verleden maakte het collegegeld deel uit van de rijksbijdrage. Vanaf het moment van overdracht van de collegegelden aan hogescholen maakt hiervoor genoemde correctie deel uit van de onderwijsvraagformule. Deze toevoeging aan de formule heeft als kenmerkende eigenschap dat deze het onderwijsvraageffect versterkt (een z.g.hefboomeffect). 2009, Hogeschool van Amsterdam blz: 18 van 19

19 Woord Studiesucces Werkelijke studieduur Zittende studenten Definitie Studiesucces is het met een diploma afsluiten van een fase (propedeuse, bachelor, master) Studiesucces van een cluster van opleidingen, domein of hogeschool is de optelling van de studiesuccessen van de onderliggende opleidingen. Tijdsduur gemeten vanaf de startdatum van het cohort, dat wil zeggen 1 september van het cohortjaar. De zittende studenten van een bepaald jaar zijn alle (bekostigde en niet-bekostigde) studenten die op 1 oktober van het jaar ingeschreven staan. 2009, Hogeschool van Amsterdam blz: 19 van 19

Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour

Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour In deze bijlage zijn feiten en cijfers opgenomen over het hoger onderwijs die illustratief kunnen zijn voor de discussies in de

Nadere informatie

Subsector overig. Subsector overig

Subsector overig. Subsector overig Subsector overig Samenvatting... Grote subsector... 2 Veel switchende studenten... 3 Hoge uitval onder mbo ers... 4 Hoog wo-diplomarendement... 4 Minste studenten van hbo naar wo... 4 8 accreditaties na

Nadere informatie

Kerncijfers. Onderwijs. Onderzoek [ 6 ]

Kerncijfers. Onderwijs. Onderzoek [ 6 ] [ 6 ] Kerncijfers Onderwijs Studenten 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 Instroom propedeuse bachelor 3.857 4.153 4.541 5.222 4.937 Deelnemers excellentie 7,2% 6,3% 6,0% 7,9% 10,4% Contacturen

Nadere informatie

Rapportnaam: Accreditatie bachelor

Rapportnaam: Accreditatie bachelor Handleiding HvA-data Rapportnaam: Accreditatie bachelor Titel rapport: Basisgegevens Opleidingsbeoordelingen t.b.v. accreditatieaanvraag Versie 0.4 Inhoud 1. REVISIEOVERZICHT... 2 2. RAPPORTGEGEVENS...

Nadere informatie

Subsector geografie. Sectorbeeld Gedrag & Maatschappij, Inspectie van het Onderwijs,

Subsector geografie. Sectorbeeld Gedrag & Maatschappij, Inspectie van het Onderwijs, Samenvatting... 2 Minst aantal opleidingen... 2 Minst aantal studenten... 3 Instroom neemt af... 3 Laagste uitval... 3 Lager diplomarendement... 3 Daling in switch... 3 Twee nieuwe opleidingen... 4 Weinig

Nadere informatie

Jaarverslag Kwaliteitszorg CMD

Jaarverslag Kwaliteitszorg CMD Jaarverslag Kwaliteitszorg CMD 2014-2015 INHOUD WAARDERING... 2 RENDEMENT... 2 AUDIT/ACCREDITATIE... 3 BIJLAGEN WAARDERING Rapportcijfers Propedeusevakken... 4 Rapportcijfers kernvakken V1... 4 Rapportcijfers

Nadere informatie

Subsector politicologie en bestuurskundige opleidingen

Subsector politicologie en bestuurskundige opleidingen Subsector politicologie en bestuurskundige Samenvatting... 2 Weinig deeltijd... 2 Wo-instroom... 3 Weinig uitval iets toegenomen... 3 Veel switch... 3 Vier in herstel... 3 Veel studenten raden opleiding

Nadere informatie

handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; Subsidieregeling tweede graden hbo en wo Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van... (datum), nr. HO&S/2010/228578, houdende subsidiëring van tweede bachelor- en mastergraden

Nadere informatie

Basisgegevens opleidingsbeoordelingen Indicatoren en definities. 19 februari 2015

Basisgegevens opleidingsbeoordelingen Indicatoren en definities. 19 februari 2015 Basisgegevens opleidingsbeoordelingen Indicatoren en definities 19 februari 2015 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Basisgegevens hbo-bacheloropleidingen 4 2.1 Voltijd hbo-ba 4 2.2 Deeltijd en duaal hbo-ba 5 3 Basisgegevens

Nadere informatie

Subsector sociale wetenschappen

Subsector sociale wetenschappen Samenvatting... 2 Weinig opleidingen... 2 Kleinste aantal instromende studenten... 3 Uitval lager... 3 Veel switch... 3 Diplomarendement beter dan sector, slechter dan totaal ho... 3 Accreditaties met

Nadere informatie

Subsector pedagogische opleidingen

Subsector pedagogische opleidingen Samenvatting... 2 Gemiddeld in aantal en inschrijvingen... 2 Meeste instroom in hbo-... 3 Weinig uitval... 3 Relatief minder switchers... 3 Hoog rendement in hbo-bachelor en wo-master... 3 Accreditatie-uitkomsten:

Nadere informatie

Meerjarenafspraken studiesucces allochtone studenten Hogeschool van Amsterdam

Meerjarenafspraken studiesucces allochtone studenten Hogeschool van Amsterdam Meerjarenafspraken studiesucces allochtone studenten Hogeschool van Amsterdam Utrecht, 24 augustus 2009 In dit convenant worden de principeafspraken van het convenant Meer studiesucces voor allochtone

Nadere informatie

Bijlage A1. Definities en bronnen bij indicatoren prestatieafspraken

Bijlage A1. Definities en bronnen bij indicatoren prestatieafspraken HAN Jaarverslag 2013 Bijlage A / Prestatieafspraken: Overzicht resultaten/prestatieindicatoren Bijlage A1. Definities en bronnen bij indicatoren prestatieafspraken Uitval Het aandeel van het totaal aantal

Nadere informatie

Regeling collegegeld

Regeling collegegeld Regeling collegegeld 2012-2013 Status: Vastgesteld door CvB met positief advies CMR d.d. 23 september 2011 over beleid ten aanzien van instellingscollegegeld. Wijzigingen als gevolg van wettelijke besluitvorming

Nadere informatie

Meerjarenafspraken studiesucces allochtone studenten Hogeschool Rotterdam

Meerjarenafspraken studiesucces allochtone studenten Hogeschool Rotterdam Meerjarenafspraken studiesucces allochtone studenten Hogeschool Rotterdam Utrecht, 24 augustus 2009 In dit convenant worden de principeafspraken van het convenant Meer studiesucces voor allochtone studenten

Nadere informatie

Fontys Kwaliteitsagenda Groei door aandacht en uitdaging

Fontys Kwaliteitsagenda Groei door aandacht en uitdaging Fontys Kwaliteitsagenda Groei door aandacht en uitdaging Met grote passie en betrokkenheid wordt bij Fontys elke dag hard gewerkt aan de kwaliteit waar wij trots op zijn. Tegelijkertijd vinden wij dat

Nadere informatie

Sectoren ho vergeleken profiel Dit overzicht bevat de volgende grafieken:

Sectoren ho vergeleken profiel Dit overzicht bevat de volgende grafieken: Sectoren ho vergeleken profiel 2016 Dit overzicht bevat de volgende grafieken: Aanbod Sectoren ho vergeleken: aantal opleidingsvarianten (brin-isat, naar voltijd en deeltijd/duaal) in het hoger onderwijs,

Nadere informatie

VRAGENLIJST HBO. Ingevuld door: Naam instelling: Adres instelling: Contactpersoon: Naam: Telefoon:

VRAGENLIJST HBO. Ingevuld door: Naam instelling: Adres instelling: Contactpersoon: Naam: Telefoon: VRAGENLIJST HBO Ingevuld door: Naam instelling: Adres instelling: Contactpersoon: Naam: Telefoon: E-mail: Vooraf: bij de beantwoording van de onderstaande vragen wordt verwacht dat u aangeeft of die situatie

Nadere informatie

Afgestudeerden en uitvallers in Avans en het hoger beroepsonderwijs

Afgestudeerden en uitvallers in Avans en het hoger beroepsonderwijs Leer- en Innovatiecentrum Breda, 's-hertogenbosch, Tilburg NOTITIE ons kenmerk IR24052017 contactpersoon Daniël Rijckborst telefoon 0610359505 onderwerp Factsheet Vereniging Hogescholen e-mail d.rijckborst@avans.nl

Nadere informatie

Tevredenheid over docenten

Tevredenheid over docenten Studenten in sector tevredener dan in totale hoger onderwijs... 2 Studenten tevreden over docenten bij niet-bekostigde tweedegraads lerarenopleidingen hbo... 3 Pabo-studenten minder tevreden over docenten

Nadere informatie

Dit onderdeel gaat over diploma s van bekostigde opleidingen. Hierbij onderscheiden we diplomarendement en het aantal diploma s.

Dit onderdeel gaat over diploma s van bekostigde opleidingen. Hierbij onderscheiden we diplomarendement en het aantal diploma s. Na vijf jaar 38 procent met hbo-diploma Onderwijs... 2 Hbo-rendement tot voor kort dalend... 3 Wo-rendement stijgt... 4 Mbo ers in Onderwijs hoger rendement dan havisten... 6 Vrouwen halen hoger rendement

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

Meerjarenafspraken studiesucces allochtone studenten Hogeschool Utrecht

Meerjarenafspraken studiesucces allochtone studenten Hogeschool Utrecht Meerjarenafspraken studiesucces allochtone studenten Hogeschool Utrecht Utrecht, 24 augustus 2009 In dit convenant worden de principeafspraken van het convenant Meer studiesucces voor allochtone studenten

Nadere informatie

Uitval studenten. Sectorbeeld Onderwijs, Inspectie van het Onderwijs,

Uitval studenten. Sectorbeeld Onderwijs, Inspectie van het Onderwijs, Studenten sector Onderwijs vallen vaker uit... 2 Veel uitval bij 2 e graads hbo... 3 Meer uitval van pabo studenten met mbo-achtergrond... 5 Steeds meer mannen vallen uit bij pabo... 7 Studenten met niet-westerse

Nadere informatie

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 12 november 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Handreiking voor specifieke invulling van de standaarden

Nadere informatie

1. Studenttevredenheid TOELICHTING

1. Studenttevredenheid TOELICHTING 1. Studenttevredenheid TOELICHTING Dit criteria geeft een beeld van het oordeel dat studenten over hun studie geven. Het is een eenvoudige maar robuuste indicatie van hoe de studenten de kwaliteit van

Nadere informatie

TECHNISCH RAPPORT SECTORHOOFDSTUK HOGER ONDERWIJS. De Staat van het Onderwijs 2014/2015. April 2016

TECHNISCH RAPPORT SECTORHOOFDSTUK HOGER ONDERWIJS. De Staat van het Onderwijs 2014/2015. April 2016 TECHNISCH RAPPORT SECTORHOOFDSTUK HOGER ONDERWIJS De Staat van het Onderwijs 2014/2015 April 2016 INHOUD Inleiding 3 Belangrijkste bevindingen en aandachtspunten 4 1 Databronnen en definities 5 1.1 Databronnen

Nadere informatie

Flexibilisering van het onderwijs aan volwassenen kan alleen door het systeem volledig anders te gaan opzetten en is niet gebaat bij het veranderen

Flexibilisering van het onderwijs aan volwassenen kan alleen door het systeem volledig anders te gaan opzetten en is niet gebaat bij het veranderen 19 JUNI 2014 Flexibilisering van het onderwijs aan volwassenen kan alleen door het systeem volledig anders te gaan opzetten en is niet gebaat bij het veranderen van de bestaande situatie Flexibilisering

Nadere informatie

Eerstegraadslerarenopleidingen hbo-master

Eerstegraadslerarenopleidingen hbo-master Samenvattingen en conclusies... 2 De eerstegraads lerarenopleidingen hbo-master... 4 Inschrijvingen... 6 Onderwijskwaliteit: accreditaties... 7 Tevredenheid: studie aanraden... 8 Tevredenheid: over docenten...

Nadere informatie

Meerjarenafspraken studiesucces allochtone studenten De Haagse Hogeschool

Meerjarenafspraken studiesucces allochtone studenten De Haagse Hogeschool Meerjarenafspraken studiesucces allochtone studenten De Haagse Hogeschool Utrecht, 24 augustus 2009 In dit convenant worden de principeafspraken van het convenant Meer studiesucces voor allochtone studenten

Nadere informatie

Hoger onderwijs MEEKIJKEN OP HET DASH BOARD. Drie hogescholen en hun visualisaties

Hoger onderwijs MEEKIJKEN OP HET DASH BOARD. Drie hogescholen en hun visualisaties TH MA 5-14 Vernieuwingen Datarubriek in de praktijk MEEKIJKEN OP HET DASH BOARD Drie hogescholen en hun visualisaties Deze bijdrage kwam tot stand onder redactie van Reinout van Brakel met medewerking

Nadere informatie

Bron Definities Onderwerpen

Bron Definities Onderwerpen Bron De kengetallen van de HBO-raad over studenten zijn gebaseerd op een extract uit het Centraal Register Inschrijvingen Hoger Onderwijs (CRIHO) dat de IB-groep in de eerste week van december 2010 heeft

Nadere informatie

Beschrijving MISUT rapporten en definities Onderwijs

Beschrijving MISUT rapporten en definities Onderwijs Beschrijving MISUT rapporten en definities Onderwijs versie 1.0 31-10-2013 Inhoudsopgave Rapport 1: Omvang en samenstelling van de instroom in een bacheloropleiding (aantallen)... 4 Rapport 2: Omvang en

Nadere informatie

Protocol voor Nederlandse aanvragen Toets Nieuwe Opleiding leidend tot een Joint degree. 7 juni 2010

Protocol voor Nederlandse aanvragen Toets Nieuwe Opleiding leidend tot een Joint degree. 7 juni 2010 Protocol voor Nederlandse aanvragen Toets Nieuwe Opleiding leidend tot een Joint degree 7 juni 2010 versie februari 2011 Inhoud Voorwoord 3 1 Inleiding 3 2 Wanneer kan een toets nieuwe opleiding leidend

Nadere informatie

TECHNISCH RAPPORT SECTORHOOFDSTUK HO. Onderwijsverslag 2013/2014

TECHNISCH RAPPORT SECTORHOOFDSTUK HO. Onderwijsverslag 2013/2014 TECHNISCH RAPPORT SECTORHOOFDSTUK HO Onderwijsverslag 2013/2014 April 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Databronnen en definities... 4 3. Aantal bekostigde en niet bekostigde opleidingen per 1 oktober 2013...

Nadere informatie

Regeling bekostiging hoger onderwijs 2006

Regeling bekostiging hoger onderwijs 2006 Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek bvh 079-3232.666 Bestemd voor Instellingen voor hoger onderwijs. inwerkingtreding

Nadere informatie

NSE: Van vraag naar verbetering

NSE: Van vraag naar verbetering NSE: Van vraag naar verbetering Olof Wiegert Hogeschool van Amsterdam Stafafdeling Onderwijs en Onderzoek Hogeschool van Amsterdam 46444 studenten 3539 medewerkers 7 domeinen 68 voltijd bachelor opleidingen

Nadere informatie

Regeling Bestuursbeurzen voor studentbestuurders in studentenorganisaties van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht

Regeling Bestuursbeurzen voor studentbestuurders in studentenorganisaties van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht Regeling Bestuursbeurzen voor studentbestuurders in studentenorganisaties van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht Art. 7.51 en art. 7.51h van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA)

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Academie Mercuur en AdviCo verzorgen in samenwerking met Hogeschool SDO de opleiding HBO Bachelor Bedrijfskunde. Het programma

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. Mei 2015

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. Mei 2015 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Mei 2015 Feiten en cijfers 2 Inleiding Op 19 mei 2015 hebben de hogescholen hun strategische agenda #hbo2025: wendbaar & weerbaar1

Nadere informatie

Masterclass nieuwe bekostiging en Regeling collegegelden 2010-2011

Masterclass nieuwe bekostiging en Regeling collegegelden 2010-2011 Masterclass nieuwe bekostiging en Regeling collegegelden 2010-2011 2011 Sander Annink - Teamleider Studentregistratie Saxion SISLINK 2010 Kom verder. Saxion. Waarom deze masterclass en wat gaan we doen?

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2008. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Verkort jaarverslag 2008. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Verbonden in kwaliteit Verkort jaarverslag 2008 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Verbonden in kwaliteit Onder de titel Verbonden in kwaliteit presenteren wij deze brochure als een verkorte weergave van

Nadere informatie

Onderwijs; verplichte indicatoren

Onderwijs; verplichte indicatoren RC schets: overzicht van gebruikte indicatoren en bronnen Onderwijs; verplichte indicatoren Kwaliteit /excellentie: Studentenoordeel over de opleiding in het algemeen Studentenoordeel over de opleiding

Nadere informatie

luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool

luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool m a o v nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool datum 31

Nadere informatie

Subsector maatschappelijke hulp en dienstverlening

Subsector maatschappelijke hulp en dienstverlening Subsector maatschappelijke hulp en dienstverlening Samenvatting... Grootste subsector... Gemiddeld meer studenten per opleiding... 3 Weinig instroom in relatief veel deeltijdopleidingen... 3 Mbo-instroom

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 2-0 6 8 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen de Bachelor Examencommissie Geneeskunde, verweerder 1. Ontstaan

Nadere informatie

Biologie, scheikunde en medische opleidingen

Biologie, scheikunde en medische opleidingen Biologie, scheikunde en medische opleidingen... 2 Wiskunde, natuurkunde en informatica... 2 Bouwkunde en civiele techniek... 3 Ontwerpopleidingen... 4 Techniek en maatschappij... 4 Biologie, scheikunde

Nadere informatie

Contextschets Techniek

Contextschets Techniek Contextschets Techniek Nationaal Techniekpact 2020... 2 Welke activiteiten ondernemen de hbo-instellingen?... 2 Welke activiteiten ondernemen de universiteiten?... 3 Welke activiteiten onderneemt de 3TU?...

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. April 2016

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. April 2016 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs April 2016 Feiten en cijfers 2 Het algemene beeld Start van de studie uitval en wisselaars Tal van inspanningen bij hogescholen

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2011

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2011 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs juni 2011 2 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Meer dan zeven op de tien studenten

Nadere informatie

Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Positionering van de opleidingen De vergelijking met Vlaanderen

Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Positionering van de opleidingen De vergelijking met Vlaanderen Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Het is aan het beoordelingspanel om te bepalen of deze toelichting relevant is bij de beoordeling van de onderhavige opleiding. Positionering

Nadere informatie

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Oordeel bij de aanvraag tot inrichting van een anderstalige equivalente initiële bachelor- of masteropleiding (Codex Hoger Onderwijs dd. 20 december 2013, deel 2. Structuur

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit. Onderwijskwaliteit

Onderwijskwaliteit. Onderwijskwaliteit 14 opleidingen oordeel goed... 3 Meeste opleidingen voldoende op gerealiseerd eindniveau... 5 Klein aantal opleidingen met hersteltermijn... 7 Meer wo-opleidingen in herstelfase... 8 Maatschappelijke hulp

Nadere informatie

Begroting 2014 Meta-data Monitor streefdoelen onderwijs

Begroting 2014 Meta-data Monitor streefdoelen onderwijs Begroting 2014 Meta-data Monitor streefdoelen onderwijs Overzicht per indicator: 1. De prestaties van leerlingen en studenten gaan omhoog Gemiddelde score Cito-eindtoets omhoog Gemiddeld eindcijfer (Centraal

Nadere informatie

De OU kiest een nieuwe koers. Lex Bijlsma 23 november 2013

De OU kiest een nieuwe koers. Lex Bijlsma 23 november 2013 De OU kiest een nieuwe koers Lex Bijlsma 23 november 2013 Accreditatie en visitaties Bachelor Informatiekunde: gevisiteerd 4 april 2012 Accreditatie definitief 13 juni 2013 Master Software Engineering:

Nadere informatie

Achtergrondinformatie

Achtergrondinformatie BIJLAGE 3 Achtergrondinformatie Diplomarendement Daling diplomarendement voltijd hbo-bacheloropleidingen De trend die de Inspectie van het Onderwijs de afgelopen jaren signaleerde in het hbo zet door:

Nadere informatie

Subsector psychologie

Subsector psychologie Samenvatting... 2 Gemiddeld qua aantallen opleidingen... 2 Groot aantal studenten... 3 Grotendeels wo-subsector... 3 Weinig mbo-instroom in hbo-bachelor... 3 Weinig uitval... 3 Minste switch... 3 Diplomarendement

Nadere informatie

Het nieuwe Studentprognosemodel.

Het nieuwe Studentprognosemodel. Het nieuwe Studentprognosemodel. Voor de begrotingscyclus wordt tot op heden vanuit P&C-data een model (studentenprognosemodel = SPM) opgeleverd voor de raming van het aantal studenten dat zal deelnemen

Nadere informatie

Benchmark Hogescholen In opdracht van Platform Bètatechniek Ten behoeve van bestuurlijk overleg met hogescholen

Benchmark Hogescholen In opdracht van Platform Bètatechniek Ten behoeve van bestuurlijk overleg met hogescholen Benchmark Hogescholen In opdracht van Platform Bètatechniek Ten behoeve van bestuurlijk overleg met hogescholen Auteur: ir.ing. R.M.F. Brennenraedts Datum: mei 2007 Projectnummer: 2007.039 Achtergrond

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

Overgangsregelingen Nederlands recht, Fiscaal recht en Criminologie 2002

Overgangsregelingen Nederlands recht, Fiscaal recht en Criminologie 2002 Overgangsregelingen Nederlands recht, Fiscaal recht en Criminologie 2002 Inhoud 1. Uitgangspunten overgangsregelingen 2. Invoering nieuwe structuur 3. Studiepunten en ECTS-credits 4. Samenhang diploma

Nadere informatie

Brug tussen onderwijs en ondernemer. Seminar Onderwijsrelatiemanagers als belangenbehartigers 4 november 2008 Verslag van de workshops

Brug tussen onderwijs en ondernemer. Seminar Onderwijsrelatiemanagers als belangenbehartigers 4 november 2008 Verslag van de workshops Brug tussen onderwijs en ondernemer Seminar Onderwijsrelatiemanagers als belangenbehartigers 4 november 2008 Verslag van de workshops Brug tussen onderwijs en ondernemer Wie is het belangrijkst in de samenwerking?

Nadere informatie

Aanbod van opleidingen

Aanbod van opleidingen Onderwijs de grootste sector... 2 Minder tweedegraads- en universitaire lerarenopleidingen... 4 Ruim 900 opleidingsvarianten... 5 Nieuwe opleidingsvarianten in sector Onderwijs... 7 Ontwikkelingen in voltijd-

Nadere informatie

De Studiekeuzecheck: voor wie werkt het?

De Studiekeuzecheck: voor wie werkt het? De Studiekeuzecheck: voor wie werkt het? Onderzoek naar SKC bij de Randstad hogescholen Dr. F. Rutger Kappe 17 maart, Utrecht rutger.kappe@inholland.nl Opzet Landelijk overzicht SKC in het hbo Resultaten

Nadere informatie

TOELICHTING INDICATOREN STUDIE IN CIJFERS HBO d.d. mei 2017

TOELICHTING INDICATOREN STUDIE IN CIJFERS HBO d.d. mei 2017 TOELICHTING INDICATOREN STUDIE IN CIJFERS HBO d.d. mei 2017 Studie in Cijfers (vaak ook studiebijsluiter genoemd) geeft een beeld van hoe een opleiding aan een hogeschool het doet in vergelijking met dezelfde

Nadere informatie

3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag

3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag 3 Onze studenten 3.1 Oriëntatie op vervolgonderwijs 3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag Bezoekersaantallen per vestiging nov 06 2007 2008 2009 2010 De Haagse Hogeschool 2832 14926 15575 19529 17405 De Haagse

Nadere informatie

Kwaliteitszorg en accreditatie

Kwaliteitszorg en accreditatie Infofiche Kwaliteitszorg en accreditatie Om kwaliteitsvol onderwijs te garanderen, worden opleidingen en instellingen beoordeeld. Enerzijds is er interne kwaliteitszorg die binnen de hogeschool of universiteit

Nadere informatie

Professionele Masters. Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters

Professionele Masters. Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Professionele Masters Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Professionele Masters Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Inhoud 5 Voorwoord 7 Inleiding 8 Professionele

Nadere informatie

Toetsingskader Raad van Toezicht Zuyd

Toetsingskader Raad van Toezicht Zuyd Toetsingskader Raad van Toezicht Zuyd Vastgesteld door de Raad van Toezicht Zuyd Hogeschool op 18 december 2014 Uitgangspunten van het toetsingskader De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering

Nadere informatie

Eerstegraads lerarenopleidingen kunst/lichamelijke opvoeding

Eerstegraads lerarenopleidingen kunst/lichamelijke opvoeding Eerstegraads lerarenopleidingen kunst/lichamelijke opvoeding Samenvatting en conclusies... 3 Inleiding... 4 De eerstegraadslerarenopleidingen kunst/lichamelijke opvoeding... 8 Inschrijvingen aan de eerstegraads

Nadere informatie

Nieuw accreditatiestelsel: de opleidingsbeoordeling

Nieuw accreditatiestelsel: de opleidingsbeoordeling Wie zijn wij? Patrick van den Bosch Expert Kwaliteitszorg Patrick.vandenbosch@vluhr.be Nieuw accreditatiestelsel: de opleidingsbeoordeling Wouter Teerlinck Expert Kwaliteitszorg Wouter.teerlinck@vluhr.be

Nadere informatie

Advies Universiteit van Tilburg

Advies Universiteit van Tilburg Advies Universiteit van Tilburg De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van het voorstel van de Universiteit van Tilburg (hierna UvT) dat het College van Bestuur met zijn brieven van

Nadere informatie

INTRODUCTIE & STUDIESUCCES

INTRODUCTIE & STUDIESUCCES INTRODUCTIE & STUDIESUCCES DEELRAPPORT STUDENT ANALYTICS 201 1 AUGUSTUS 201, V1 INHOUD CONTEXT ONDERZOEK: STUDENT ANALYTICS Dit deelrapport van het project Student Analytics 201 behandelt de relatie tussen

Nadere informatie

TOELICHTING INDICATOREN STUDIE IN CIJFERS WO d.d. mei 2017

TOELICHTING INDICATOREN STUDIE IN CIJFERS WO d.d. mei 2017 TOELICHTING INDICATOREN STUDIE IN CIJFERS WO d.d. mei 2017 Studie in Cijfers (vaak ook studiebijsluiter genoemd) geeft een beeld van hoe een opleiding aan een universiteit het doet in vergelijking met

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Instituut Functiecode: 0204

Functieprofiel: Directeur Instituut Functiecode: 0204 Functieprofiel: Directeur Instituut Functiecode: 0204 Doel Voorbereiden en uitvoeren van (een deel van) het beleid van een faculteit in het algemeen en van een in het bijzonder, alsmede het leidinggeven

Nadere informatie

Raad van Toezicht De Haagse Hogeschool Toezichtkader

Raad van Toezicht De Haagse Hogeschool Toezichtkader 1 Raad van Toezicht De Haagse Hogeschool 2 INLEIDING 3 De Raad van Toezicht van De Haagse Hogeschool formuleert in dit de inhoudelijke uitgangspunten van zijn toezicht en de manier waarop hij daaraan invulling

Nadere informatie

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Medical Imaging/ Radiation Oncology Verschillende studies laten zien dat de druk op de gezondheidszorg

Nadere informatie

Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD)

Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD) Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD) Onderwijs- en Examenregeling AVD 17-18 deel B (opleidingsspecifiek) Academie voor Deeltijd Vastgesteld per 9 juni 2017 Instemming

Nadere informatie

Databronnen en definities. Databestanden... 2 Nadere inkadering opleidings- en studentkenmerken... 5 Kengetallen... 6

Databronnen en definities. Databestanden... 2 Nadere inkadering opleidings- en studentkenmerken... 5 Kengetallen... 6 Databestanden... 2 Nadere inkadering opleidings- en studentkenmerken... 5 Kengetallen... 6 Databestanden 1. BRON-HO (Basis Register Onderwijs (BRON) Hoger Onderwijs) BRON-HO (voormalig CRI-HO) wordt door

Nadere informatie

Dit onderdeel gaat over diploma s van bekostigde opleidingen. Hierbij onderscheiden we diplomarendement en het aantal diploma s.

Dit onderdeel gaat over diploma s van bekostigde opleidingen. Hierbij onderscheiden we diplomarendement en het aantal diploma s. Na nominaal plus 1 jaar 45 procent een diploma... 2 Rendement wo stijgt, hbo-rendement daalt... 4 Hbo-ontwerpopleidingen laagste rendement van de sector... 6 Hoger rendement wo biologie, scheikunde en

Nadere informatie

Aanbod van opleidingen

Aanbod van opleidingen Aanbod van Sector met zeven subsectoren... 2 Aanbod bekostigde neemt af... 3 Aandeel niet-bekostigde neemt toe... 4 Maatschappelijke hulp en dienstverlening grootste subsector... 4 Minder diversiteit aan

Nadere informatie

5.6 Het Nederlands hoger onderwijs in internationaal perspectief

5.6 Het Nederlands hoger onderwijs in internationaal perspectief 5.6 Het s hoger onderwijs in internationaal perspectief In de meeste landen van de is de vraag naar hoger onderwijs tussen 1995 en 2002 fors gegroeid. Ook in gaat een steeds groter deel van de bevolking

Nadere informatie

TUSSENBERICHT SELECTIE VAN VOLTIJD MASTEROPLEIDINGEN IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS EN STUDENTENSTROMEN

TUSSENBERICHT SELECTIE VAN VOLTIJD MASTEROPLEIDINGEN IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS EN STUDENTENSTROMEN TUSSENBERICHT SELECTIE VAN VOLTIJD MASTEROPLEIDINGEN IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS EN STUDENTENSTROMEN December 2016 In de wet Kwaliteit in Verscheidenheid is met ingang van het studiejaar 2014/2015

Nadere informatie

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek 1 Inhoud 1. Bepalingen... 3 2. Vooropleidingseisen... 3 2.1. Vooropleidingseisen Bachelor Humanistiek... 3 2.2. Vooropleidingseisen premaster

Nadere informatie

beperkte belastbaarheid, flexibilisering als antwoord

beperkte belastbaarheid, flexibilisering als antwoord beperkte belastbaarheid, flexibilisering als antwoord Even voorstellen Expertisecentrum handicap + studie ondersteunt hogescholen en universiteiten bij het toegankelijk maken van onderwijs voor studenten

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie () Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2016.

Nadere informatie

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor De opleiding interior design & Styling - hbo bachelor Mensen zien hun omgeving steeds meer als een verlengstuk van hun persoonlijkheid.

Nadere informatie

Hieronder vind je van a z de begrippen waar je (mogelijk) mee te maken krijgt als je gaat studeren.

Hieronder vind je van a z de begrippen waar je (mogelijk) mee te maken krijgt als je gaat studeren. Begrippenlijst Hieronder vind je van a z de begrippen waar je (mogelijk) mee te maken krijgt als je gaat studeren. Associate Degree De Associate degree (Ad) is een tweejarige studie in het hoger beroepsonderwijs

Nadere informatie

DOORSTUDEREN NA HET HBO

DOORSTUDEREN NA HET HBO DOORSTUDEREN NA HET HBO Met welke financiële gevolgen moet je rekening houden? Informatie van het Avans Studentendecanaat Stand van zaken 2015-2016 Kenmerk: 14 september 2015 Studeren na het HBO: onderwerpen

Nadere informatie

Aanbod van opleidingen

Aanbod van opleidingen Techniek grote sector... 2 450 opleidingen aangeboden in 600 varianten... 4 Veel lege opleidingsvarianten... 5 Minder deeltijdvarianten in Techniek... 6 In dit deel van het factsheet geven we een overzicht

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. mei 2009

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. mei 2009 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs mei 2009 1 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Inleiding Deze factsheet geeft informatie

Nadere informatie

Advies Radboud Universiteit Nijmegen

Advies Radboud Universiteit Nijmegen Advies Radboud Universiteit Nijmegen De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van het voorstel van de Radboud Universiteit Nijmegen (hierna RUN) dat het College van Bestuur met zijn brieven

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers April 2017 Inhoud 1 Het algemene beeld 2 2 Start van de studie: uitvallers 4 3 Start van de studie: wisselaars 5 4 Afsluiting van de studie: studiesucces

Nadere informatie

BIJLAGE 1 Uitwerking modellen

BIJLAGE 1 Uitwerking modellen Aspect Model 1: handhaven status quo Model 2: advies Wallage Model 3: Kleine ZBO Model 4: (gedeeltelijke) overheveling naar regulier onderwijs Model 5: splitsing in MBO bedrijfsopleiding en op regulier

Nadere informatie

Protocol TNO Educatieve Master

Protocol TNO Educatieve Master Protocol TNO Educatieve Master NVAO 14 maart 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Werkwijze toets nieuwe opleiding educatieve master (womaster) 4 3 Toelichting op het beoordelingskader beperkte toets nieuwe opleiding

Nadere informatie

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT)

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT) Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova Middenmanagement (MMOT) Doelgroep Inhoud Docenten die belangstelling hebben voor een functie als team- of afdelingsleider. Oriëntatie op management is bedoeld

Nadere informatie

Meerjarenafspraken OCW-HBO-raad

Meerjarenafspraken OCW-HBO-raad Bladnummer 1 Meerjarenafspraken OCW-HBO-raad Meerjarenafspraak tussen de minister van OCW en de HBO-raad ter uitvoering van Het Hoogste Goed, strategische agenda voor het hoger onderwijs - onderzoek- en

Nadere informatie

Studeren na het HBO. stand van zaken 2014-2015. Informatie van het Avans Studentendecanaat

Studeren na het HBO. stand van zaken 2014-2015. Informatie van het Avans Studentendecanaat Studeren na het HBO stand van zaken 2014-2015 Informatie van het Avans Studentendecanaat 1 Studeren na het HBO: onderwerpen 1. Wat moet je weten over het collegegeld als je kiest voor een nieuwe bachelor

Nadere informatie

Kan de minister voor de studierichting Bachelor in de Verpleegkunde volgende vragen beantwoorden.

Kan de minister voor de studierichting Bachelor in de Verpleegkunde volgende vragen beantwoorden. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 168 van GRIET COPPÉ datum: 23 december 2014 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Bachelor in de Verpleegkunde - In- en

Nadere informatie

FAQ s tegemoetkoming kosten aspirant-opleidingsscholen Versie 21 augustus 2015

FAQ s tegemoetkoming kosten aspirant-opleidingsscholen Versie 21 augustus 2015 FAQ s tegemoetkoming kosten aspirant-opleidingsscholen Versie 21 augustus 2015 Deze FAQ s richten zich alleen op de uitbreiding van het aantal bekostigde opleidingsscholen en niet op de verlenging en/of

Nadere informatie