Hoger onderwijs MEEKIJKEN OP HET DASH BOARD. Drie hogescholen en hun visualisaties

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoger onderwijs MEEKIJKEN OP HET DASH BOARD. Drie hogescholen en hun visualisaties"

Transcriptie

1 TH MA 5-14 Vernieuwingen Datarubriek in de praktijk MEEKIJKEN OP HET DASH BOARD Drie hogescholen en hun visualisaties Deze bijdrage kwam tot stand onder redactie van Reinout van Brakel met medewerking van: Maarten Panhuijsen (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, voorbeeld 1) Hiske Koldijk (NHL Hogeschool, voorbeeld 2) Martine Jansen (Fontys Hogeschool, voorbeeld 3) De Dataredactie van Th&ma vroeg aan drie hogescholen of die hun instellingsdashboard met ons wilde delen. Op verschillende manieren visualiseren ze aldus gegevens die ze gebruiken om te sturen en te verantwoorden. Dataredactie Th&ma 82

2 Vernieuwingen in de praktijk TH MA themahogeronderwijs.org Stanford-professor Jim Collins schreef na zijn bestseller Good to Great over kenmerken van succesvolle bedrijven, een kort vervolg dat veel minder aandacht kreeg maar voor onderwijsinstellingen veel relevanter is: Good to Great and the Social Sectors. Daarin schrijft hij met bewondering over organisaties en leiders in de publieke sector. Er is een wezenlijk verschil met ondernemingen volgens hem. In de publieke sector moet een leider een veel bredere diversiteit aan doelstellingen bereiken. Een zeer zichtbare uiting van de vele doelstellingen zijn de dashboards of balanced scorecards die onderwijsinstellingen gebruiken voor sturing en verantwoording. Die bevatten veelal een diversiteit aan indicatoren en datavisualisaties. In het primair en voortgezet onderwijs is er inmiddels een zekere standaardisatie bij het gebruik van dashboards. Het project Vensters voor Verantwoording is door een meerderheid van de scholen geadopteerd (zie en voor iedereen zichtbaar. DA SH BOARD Wij vroegen drie hogescholen om (delen van) een instellingsdashboard met ons te delen. Het eerste voorbeeld laat een volledig dashboard zien, het tweede voorbeeld toont enkele schermafdrukken uit een online systeem, en het derde voorbeeld laat zien dat je met visualisaties ook complexere bewegingen in kaart kunt brengen. 83

3 TH MA 5-14 Vernieuwingen in de praktijk IP/ OCW Indicator ONDERWIJS 2011 (nulmeting) REALISATIE DOELSTELLING /- Survival (na één jaar inschrijving bij de instelling, bachelor) vt 69,2% 70,9% 70,9% 71,1% 70,2% nee dt 71,6% 71,1% 74,8% 72,1% 73,5% nee du 67,6% 65,9% 70,8% 67,6% 70,9% nee 2/- Diplomarendement na 5 jaar (survivors, bachelor) vt 65,9% 66,4% 63,2% 65,7% 70,2% nee dt 61,8% 64,1% 63,7% 61,5% 61,8% nee du 69,9% 75,7% 64,4% 72,0% 70,9% nee -/1 Uitval (na één jaar inschrijving instelling, bachelor) vt 30,2% 29,7% 29,5% 30,0% 30% ja HBO 1 -/2 Switch (na één jaar inschrijving instelling, bachelor) vt 11,3% 11,5% 11,2% 13,0% < 13% ja HBO 2 -/3 Diplomarendement (survivors, bachelor) vt 66,2% 68,2% 64,4% 66,0% 66% ja HBO 3 3/4 Studenttevredenheid vt 85,5% 90,2% 95,2% 98% 100% ja Percentage opleidingen met minimaal 7,0 dt 74,3% 63,2% 82,1% 80% 100% ja Gemiddelde studenttevredenheid 4/5 Geprogrammeerde contacttijd du 71,4% 83,3% 85,7% 76% 100% ja inst 7,17 7,25 7,28 7,30 7,3 ja HBO 4 M 7,41 7,43 7,32 7,43 7,4-7,5 ja Minimaal 15 uur in 1e jaar vt 82,2% 88,3% 95,0% 97% 100% ja HBO 6 Minimaal 15 uur in 2e jaar vt 50,8% 78,3% 88,5% 85% 100% ja ONDERZOEK 5/6 Aantal fte voor onderzoek inst 116,7 124,0 140,3 152,0 134,2 fte ja 6/7 Implementatie leerlijn onderzoek in curriculum vt 69% 72% 77% 76% 100%* ja 7/8 Middelen voor onderzoek Percentage faculteiten dat euro aan externe middelen per fte lector verwerft inst 75% 75% 75% 84% 100% ja Gemiddelde verwerving van externe middelen per fte lector inst ja BEROEPSPRAKTIJK EN REGIO 8/9 Personele inzet in valorisatie en ondernemerschap inst 8,0% nb 8,7% 8,0% 8,0% ja 9/10 Middelen voor valorisatie en ondernemerschap inst 5,5% nb 6,2% 5,5% 5,5% ja 10/11 Omzet contractonderwijs inst 6,0% nb 3,8% 6,0% 6,0% ja 11/12 Deelname studenten aan ondernemerschapsonderwijs Percentage opleidingen met minimaal tussen de 1% en 3% ondernemerschapsonderwijs vt - 47% nnb 32,5% 65% ja Percentageopleidingen met meer dan 3% ondernemerschapsonderwijs vt - 43% nnb 15,0% 30% ja Percentage afgestudeerden dat de minor Ondernemerschap heeft gevolgd inst 3,8% 4,4% 3,4% 3,8% 1% ja KWALITEIT IS MENSENWERK 12/13 Docenten met een mastergraad dan wel gepromoveerd Voorbeeld 1 Realisatie van het instellingsplan Het eerste voorbeeld toont een dashboard waarmee de instelling zowel intern als extern de voortgang ten aanzien van het instellingsplan laat zien. Het instellingsbestuur gebruikt deze rapportage in de externe verantwoording naar de raad van toezicht en het ministerie van OCW. De rapportage is onderdeel van het jaarverslag en de rapportages over de managementafspraken aan de raad van toezicht. De afdelingen krijgen afgeleide versies hiervan, als hulpmiddel bij het rapporteren over de voortgang op de managementafspraken door de afdelingsdirecteuren aan het college van bestuur. Percentage met ten hoogste een mastergraad inst 57,2% 59,2% 61,3% 60,8% ja HBO 5 76% Precentage docenten met ten hoogste een doctorsgraad inst 6,3% 6,7% 7,9% 7,0% ja HBO 5 13/14 Medewerkerstevredenheid inst 7,8 7,6 7,6 7,7 minimaal 7,8 ja 14/- Ziekteverzuim inst 4,4% 4,4% 4,5% 4,0% 4,0% nee 15/15 Professionaliseringsuitgaven inst 5,6% n.n.b. n.n.b. minimaal 5% ja 16/16 Percentage OP (in fte) inst 60,9% 62,2% 62,9% 63,0% 65,0% ja HBO 7 PRESTATIE- AFSPRAAK 99% of meer van de begroting 2013 gerealiseerd. Waar niet opgenomen in begroting 2013: op koers m.b.t. instellingsplan tussen de 99% en 95% van begroting 2013 gerealiseerd: Waar niet opgenomen in begroting 2013: redelijk op koers m.b.t. instellingsplan minder dan 95% van de begroting 2013 gerealiseerd. Waar niet opgenomen in begroting 2013: niet op koers m.b.t. instellingsplan * Percentage is pas 100% als alle curriculumjaren van een opleiding van doorlopende leerlijn zijn voorzien vt voltijd inst instelling nb niet bekend dt deeltijd M master nnb nog niet bekend du duaal 84

4 Vernieuwingen in de praktijk TH MA themahogeronderwijs.org Opleiding Deze rapportage geeft in de kern weer in hoeverre de instelling slaagt in de realisatie van het instellingsplan De signalering is gebaseerd op het verschil tussen de doelstellingen voor 2013 (conform de begroting) en de realisatie in In de doelstellingen wordt onderscheid gemaakt tussen streefwaarden, prestatieafspraken en de verplichte prestatieafspraken met het ministerie van ocw. Op bepaalde aspecten zijn de doelstellingen voor 2013 hoger dan de initiële doelstellingen op de prestatieafspraken in Afdeling A visitatie of audit jaar visitatie of audit S1 S2 S3 Survival 1e jaar cohort 2012 Diplomarendement na 5 jaar cohort 2008 Eindkwalificaties (Afgestudeerden 2013) 1 visitatie visitatie visitatie Afdeling B Studiesucces Accreditatiekalender Accreditatie/a udit Accreditatie / auditoordeel Tevredenheid op standaarden 4 audit audit audit audit visitatie Programma (NSE 2014) Aanvullend op dit dashboard maakt de instelling gebruik van een onderwijsmonitor. De monitor geeft een indicatie van de status van de kwaliteit van de opleidingen vanuit vier perspectieven, te weten; accrediteerbaarheid, studiesucces, tevredenheid op de standaarden en de algemene tevredenheid. De gegevens worden maandelijks bijgewerkt. Hoewel de monitor onderdeel uitmaakt van het instrumentarium van de planning & control is het geen verantwoordingsinstrument. De monitor doet geen absolute uitspraken over de onderwijskwaliteit van een opleiding; het is een hulpmiddel bij het monitoren van de kwaliteit van het onderwijs en dient als gemeenschappelijk referentiekader bij het bepalen van opleidingen die extra aandacht en/of hulp nodig hebben. De monitor geeft vooralsnog de totaalstatus van de opleidingen weer zonder onderscheid naar inrichtingsvorm en locatie. De monitor is operationeel en tevens in ontwikkeling. Aanpassingen vinden plaats op basis van ervaringen van het bestuur, de verfijning/aanpassing van de methodologische onderbouwing en de gewenste normering. Toetsing (NSE 2014) Algemene te vrede nheid Studenttevredenheid Medewerkerstevredenh eid (2014) Werkgeverstevredenheid In ontwikkeling Samenvatting Studiesucces Tevredenheid op standaarden Algemene tevredenheid 85

5 TH MA 5-14 Vernieuwingen in de praktijk Voorbeeld 2 Managementdashboard Het tweede voorbeeld laat een intern managementdashboard zien, dat ontwikkeld is in een presentatietool. Het dashboard bestaat uit verschillende tabbladen: ontwikkeling studentenpopulatie, behaalde graden, NVAO-tabellen & scores uit de NSE (Nationale Studenten Enquête). Cijfers worden in beginsel voor de hogeschool als geheel weergegeven, maar vervolgens kan ingezoomd worden op instituten, afdelingen en opleidingen. Ook kunnen de gegevens uitgesplitst worden naar jaren. Een belangrijk nieuw en complex onderwerp is het voortgangsrendement (gemiddeld aantal ec s ofwel studiepunten per onderwijsperiode). Daarmee krijgt de instelling snel een overzicht van het gemiddelde aantal ec s dat studenten binnen een onderwijsperiode behalen ten opzichte van de te behalen norm. Het dashboard is tot nu toe opengesteld voor directeuren van instituten, afdelingshoofden en beleidsmedewerkers van de staf. Op termijn kan de informatie ook zinvol zijn voor studieloopbaanbegeleiders, zodat (ook) zij meer zicht krijgen op de voortgang van de studentenpopulatie. 86

6 Vernieuwingen in de praktijk TH MA themahogeronderwijs.org Voorbeeld 3 Studentenstromen Een van de uitdagingen bij het weergeven van ontwikkelingen binnen een organisatie, is de dynamiek van de studentenpopulatie. Het volgende plaatje geeft weer hoe een instroomcohort studenten uit 2007 zich heeft ontwikkeld. Dit gestapeld vlakdiagram is gemaakt met Excel. DASH BOARD Een nog krachtiger visualisatie van studentenstromen is het zogenaamde Sankey-diagram. Met dit diagram kunnen studentenstromen goed gevisualiseerd worden. De breedte van een weergegeven stroom is evenredig met de omvang van de groep die gerepresenteerd wordt door de stroom. De hogeschool gebruikt dit diagram om inzicht te krijgen in interne switchpatronen: van welke eenheid (sector/insituut) naar welke eenheid wordt er geswitcht. In de onderstaande (fictieve) afbeelding valt bijvoorbeeld op dat waar het gros van de switchers vanuit eenheid C in eenheid C blijven, de switchers van eenheid F vooral vertrekken naar eenheid A. 87

Rapportage mei t/m augustus 2014

Rapportage mei t/m augustus 2014 Aan: Raad van Toezicht Van: College van Bestuur Onderwerp: Bestuurlijke rapportage Kenmerk: NOTCVB14/13866 Bijlage: 3.2 Rapportage mei t/m augustus 2014 Inleiding In deze bestuurlijke rapportage geeft

Nadere informatie

PRESTATIEAFSPRAKEN...

PRESTATIEAFSPRAKEN... Aanvullende verplichte bijlagen bij het Jaarverslag Hogeschool Utrecht 2014 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 PRESTATIEAFSPRAKEN... 3 2.1 STUDIESUCCES... 3 2.1.1 Uitval uit de instelling... 3 2.1.2 Uitval binnen

Nadere informatie

de han op de kaart gezet

de han op de kaart gezet de han op de kaart gezet Ook in 2007 is de Raad van Toezicht op adequate wijze door het College van Bestuur geïnformeerd over de ontwikkelingen en resultaten van de HAN. De viermaandelijkse managementrapportages,

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling. hbo-bacheloropleiding Bedrijfseconomie Locatie Eindhoven voltijd/deeltijd

Beperkte opleidingsbeoordeling. hbo-bacheloropleiding Bedrijfseconomie Locatie Eindhoven voltijd/deeltijd BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Bedrijfseconomie Locatie Eindhoven voltijd/deeltijd Fontys Hogescholen Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070)

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 GROEI DOOR AANDACHT EN UITDAGING: OP KOERS. Hoofdstuk - Fontys JAARVERSLAG 2013 1

JAARVERSLAG 2013 GROEI DOOR AANDACHT EN UITDAGING: OP KOERS. Hoofdstuk - Fontys JAARVERSLAG 2013 1 JAARVERSLAG 2013 GROEI DOOR AANDACHT EN UITDAGING: OP KOERS Hoofdstuk - Fontys JAARVERSLAG 2013 1 2 Fontys JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 Groei door aandacht en uitdaging: op koers Fontys JAARVERSLAG

Nadere informatie

De effecten van de prestatieafspraken

De effecten van de prestatieafspraken De Landelijks Studenten Vakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) presenteren: De effecten van de prestatieafspraken Een vervolg onderzoek naar de effecten van de prestatieafspraken

Nadere informatie

Algemeen Jaarverslag 2007

Algemeen Jaarverslag 2007 Algemeen Jaarverslag 2007 www.nhl.nl Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Samenvatting 3. Omgeving, Strategie & Beleid 3.1 Omgeving 3.2 Strategie en beleid: Strategisch Plan 2008-2001 4. Primair Proces 4.1 Opleidingenaanbod

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling. hbo-bacheloropleiding Accountancy voltijd

Beperkte opleidingsbeoordeling. hbo-bacheloropleiding Accountancy voltijd BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Accountancy voltijd Saxion Hogeschool Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling. Hogeschool van Amsterdam

Beperkte opleidingsbeoordeling. Hogeschool van Amsterdam BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Bedrijfseconomie voltijd/deeltijd/duaal Hogeschool van Amsterdam Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30

Nadere informatie

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS Utrecht, 9 november 2012 VOORWOORD Wij hebben een onderzoek uitgevoerd naar (ver)korte opleidingen

Nadere informatie

Leren vernieuwen Managementinformatie aan het stuur

Leren vernieuwen Managementinformatie aan het stuur Leren vernieuwen Managementinformatie aan het stuur Managementinformatiesystemen in het MBO Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Mogelijkheden 4 3 en analyse vier scholen 6 3.1 Wellantcollege 8 3.2 Noorderpoortcollege

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling. & aanvraag Bijzonder kenmerk Topsportgerichtheid. Hogeschool van Amsterdam

Beperkte opleidingsbeoordeling. & aanvraag Bijzonder kenmerk Topsportgerichtheid. Hogeschool van Amsterdam BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie voltijd/deeltijd/duaal & aanvraag Bijzonder kenmerk Topsportgerichtheid Hogeschool van Amsterdam Lange Voorhout

Nadere informatie

KPI Woordenboek Ten behoeve van Managementinformatie

KPI Woordenboek Ten behoeve van Managementinformatie KPI Woordenboek Ten behoeve van Managementinformatie Initiële versie 2.0 Opdrachtgever: College van Bestuur Opdrachtnemer: Management Informatie Team Opgesteld door: Management Informatie Team Datum: Geldig

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: OPLEIDING: NHTV 1) Hbo-bachelor Management Toerisme, duaal (Croho 34410) 2) Associate degree Functiegerichte Bachelor in

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim. HBO-Bachelor Communicatie

Christelijke Hogeschool Windesheim. HBO-Bachelor Communicatie Christelijke Hogeschool Windesheim HBO-Bachelor Communicatie Netherlands Quality Agency (NQA) November 2010 2/67 NQA CHW: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Communicatie Managementsamenvatting Dit rapport

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport accreditatie. hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport accreditatie hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Zuyd Hogeschool. People and Business Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling

Zuyd Hogeschool. People and Business Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling Zuyd Hogeschool People and Business Management Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency September 2013 2/73 NQA Zuyd Hogeschool: People and Business Management - UOB Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Cluster Commerciële Economie Locaties: Zwolle en Almere Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2013 2/65 NQA Christelijke Hogeschool

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal. Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal. Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Monitor Beleidsmaatregelen 2014

Monitor Beleidsmaatregelen 2014 Monitor Beleidsmaatregelen 2014 Studiekeuze, studiegedrag en leengedrag in relatie tot beleidsmaatregelen in het hoger onderwijs Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling

Beperkte opleidingsbeoordeling BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie voltijd/deeltijd/duaal Hogeschool Utrecht Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30

Nadere informatie

Stelselrapportage 2013 Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek

Stelselrapportage 2013 Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek Stelselrapportage 2013 Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek Eerste jaarlijkse monitorrapport over de voortgang van het proces van profilering en kwaliteitsverbetering in het hoger onderwijs en

Nadere informatie

INSPANNINGEN VOOR STUDIESUCCES EN ONDERWIJSKWALITEIT IN BEELD EVALUATIEONDERZOEK MEERJARENAFSPRAKEN IN HET HOGER ONDERWIJS EINDRAPPORT

INSPANNINGEN VOOR STUDIESUCCES EN ONDERWIJSKWALITEIT IN BEELD EVALUATIEONDERZOEK MEERJARENAFSPRAKEN IN HET HOGER ONDERWIJS EINDRAPPORT INSPANNINGEN VOOR STUDIESUCCES EN ONDERWIJSKWALITEIT IN BEELD EVALUATIEONDERZOEK MEERJARENAFSPRAKEN IN HET HOGER ONDERWIJS EINDRAPPORT Utrecht, juli 2011 Voorwoord Steeds meer universiteiten en hogescholen

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: OPLEIDING: Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

Scorion. Personal Development

Scorion. Personal Development Scorion Personal Development Wat is Scorion Personal Development in beeld Scorion is een volledig web-based Portfolio. We noemen het een 3 e generatie portfolio omdat het volledig uitgaat van het leerproces.

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Embedded Systems Engineering Variant: HBO-bachelor voltijd

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Embedded Systems Engineering Variant: HBO-bachelor voltijd Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Embedded Systems Engineering Variant: HBO-bachelor voltijd Visitatiedatum: 24 april 2006 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, juli

Nadere informatie

Onderwijskwaliteitsplan. TU Delft. Technische Universiteit Delft

Onderwijskwaliteitsplan. TU Delft. Technische Universiteit Delft Onderwijskwaliteitsplan TU Delft Technische Universiteit Delft Onderwijskwaliteitsplan TU Delft 1 2 Voorwoord Een universiteit die onderwijs hoog in haar vaandel heeft staan, heeft een duidelijke visie

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Small Business & Retail Management Almere en Lelystad Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2011 2/47 NQA Hogeschool Windesheim: hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie

Stuurinformatie in de Gezondheidszorg: Keurslijf of Kompas?

Stuurinformatie in de Gezondheidszorg: Keurslijf of Kompas? Stuurinformatie in de Gezondheidszorg: Keurslijf of Kompas? Dit rapport is tot stand gekomen door samenwerking tussen Nyenrode Business Universiteit en ConQuaestor. De Nyenrode Business Universiteit is

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Kader beoordeling bestaande Associate-degree programma s

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Kader beoordeling bestaande Associate-degree programma s STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9834 4 april 2014 Kader beoordeling bestaande Associate-degree programma s 9 september 2013 Inhoudsopgave 1 Beoordeling

Nadere informatie