Rapportage Kennis- en adviescentrum

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage Kennis- en adviescentrum"

Transcriptie

1 Rapportage Kennis- en adviescentrum maart 2012

2 In februari 2011 belt een moeder naar het Kennis- en adviescentrum van KansPlus. Haar dochter is al jaren afhankelijk van zorg bij een grote zorginstelling en krijgt naar het idee van moeder te weinig begeleiding. Samen met de medewerkers van het Kennis- en adviescentrum KansPlus begint een zoektocht naar een oplossing waarbij contact gezocht wordt met o.a. MEE, het Zorgkantoor, de instelling. Op advies van KansPlus wordt ook het CCE betrokken bij het vinden van oplossingen. De dochter krijgt een andere woonplek aangeboden waar het nu redelijk gaat en waar ze in ieder geval intensievere begeleiding krijgt. Moeder heeft in deze periode zeer regelmatig contact met de medewerkers van het Kennis- en adviescentrum; het Kennis- en adviescentrum fungeert als adviseur, ondersteuner, maar moeder belt ook gewoon om af en toe haar verhaal kwijt te kunnen. KansPlus: Samen voor een mooi leven 1

3 Inhoud 1. Inleiding Het Kennis- en adviescentrum van KansPlus Rapportage Persoonlijke Dienstverlening Servicepunt VraagRaak...22 KansPlus: Samen voor een mooi leven 2

4 1. Inleiding KansPlus, belangennetwerk verstandelijk gehandicapten, zet zich in voor een goed leven van mensen met een verstandelijke beperking. KansPlus is in Nederland de grootste vereniging voor de belangenbehartiging van mensen met een verstandelijke beperking met ongeveer 70 ledengroepen, circa leden en ruim 600 vrijwilligers. Het Kennis- en adviescentrum van KansPlus is hét adviesorgaan wat klaarstaat voor vragen van individuele leden, bestuursleden, vrijwilligers en cliëntenraden. Niet-leden kunnen eenmalig voor een hulpvraag terecht bij het Kennis- en adviescentrum. In 2011 is het Kennis- en adviescentrum 5 dagen per week telefonisch bereikbaar geweest voor leden, bestuursleden, vrijwilligers en cliëntenraden. In 2012 zal deze dienstverlening in verband met bezuinigingen op de PGO-organisaties moeten worden beperkt. Individuele vragen van leden Ouders, broers, zussen, verwanten en andere betrokkenen kunnen terecht bij de advieslijn met vragen met betrekking tot de zorg en ondersteuning van hun kind, broer, zus of anders betrokkene. Ondersteuning van ledengroepen Het Kennis- en adviescentrum staat bestuurders en vrijwilligers van ledengroepen van KansPlus bij in hun werkzaamheden. De advieslijn is er dus ook voor bijvoorbeeld vragen over samenwerken in de regio, het organiseren van themabijeenkomsten en het opzetten van een nieuwe (thema)ledengroep of ledenwerving. Cliëntenraden De advieslijn bedient ook de cliëntenraden die zijn aangesloten bij VraagRaak, het steunpunt medezeggenschap van KansPlus. Leden van cliëntenraden, hun coaches, vertegenwoordigers en andere betrokken bij zeggenschap kunnen terecht met alle vragen over zeggenschap en medezeggenschap. Het bestuur van KansPlus heeft in haar vergadering van 16 februari 2012 de Rapportage 2011 van het Kennis- en adviescentrum vastgesteld. Doel van de rapportages is het signaleren van knelpunten en ontwikkelingen binnen het werkveld van KansPlus en deze vertalen naar beleid. Mede om deze reden worden rapportages van ons Kennis- en adviescentrum eveneens aangeboden aan Platform VG. Het ligt in de bedoeling van KansPlus om in goed overleg met Platform VG steeds te bezien welke nadere acties er geboden zijn richting organisaties als bijvoorbeeld VGN, VNG, Inspectie en de Ministeries van VWS en OCW. Uitgangspunt van de rapportages zijn de registraties zoals deze zijn vastgelegd in het CRM systeem. Gerapporteerd wordt over de meldingen die in 2011 zijn binnengekomen bij het Kennis- en adviescentrum, zowel kwantitatief als (waar mogelijk) kwalitatief. Naast het KansPlus: Samen voor een mooi leven 3

5 Kennis- en adviescentrum zijn ook andere onderdelen van het landelijk bureau van KansPlus actief. 2. Het Kennis- en adviescentrum van KansPlus KansPlus, Belangennetwerk verstandelijk gehandicapten is dé vereniging voor mensen met een verstandelijke beperking, hun ouders, broers, zussen en andere naasten. KansPlus staat mensen met raad en daad bij. KansPlus behartigt de belangen van mensen met een verstandelijke beperking, lokaal, regionaal en landelijk. KansPlus zet zich samen met andere organisaties in voor de belangen van alle mensen met een verstandelijke handicap in Nederland op landelijk niveau. Landelijke belangenbehartiging richt zich op thema's als kwaliteit van zorg en keuzevrijheid. KansPlus wil de positie van mensen met een verstandelijke handicap in de maatschappij verbeteren en bijdragen aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke handicap Op regionaal niveau of op het niveau van instellingen voor mensen met een verstandelijke handicap behartigen regionale ledengroepen en ledengroepen rond instellingen de belangen van onze leden. Missie KansPlus KansPlus streeft naar een waardevol leven voor mensen met een verstandelijke handicap. De kwaliteit van leven staat centraal en de eigen mogelijkheden van de cliënt dienen ten volle benut en ontwikkeld te worden. Visie Bij beleid en uitvoering worden de volgende uitgangspunten in acht genomen: Recht op het ontwikkelen van eigen mogelijkheden, kwaliteit van zorg en ondersteuning, keuzevrijheid, veiligheid en stabiliteit zijn kernwaarden. De zorg moet uitgaan van een 'duizendsporen-beleid': zorg afgestemd op de wensen, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt. De erkenning dat geloofs- en levensovertuiging van grote betekenis kunnen zijn voor de zorg aan verstandelijk gehandicapten en dat zij een bron van inspiratie kunnen zijn voor verenigingsactiviteiten. De 'Standaardregels betreffende het bieden van gelijke kansen voor gehandicapten' van de Verenigde Naties dienen richtinggevend te zijn. De overheid draagt zorg voor het creëren en waarborgen van deze bestaansvoorwaarden. KansPlus: Samen voor een mooi leven 4

6 De vereniging zal bij de belangenbehartiging zo veel mogelijk samen optrekken met de andere organisaties die actief zijn in de belangenbehartiging van mensen met een verstandelijke beperking en waar mogelijk samenwerken met andere betrokkenen. Samenwerkingsovereenkomst Zorgverzekeraar Menzis Vanaf eind 2010 heeft KansPlus een samenwerkingsovereenkomst met de Zorgverzekeraar Menzis, die ons in staat stelt om structurele knelpunten in de VG sector rechtstreeks onder de aandacht te brengen van deze grote verzekeraar. Waar noodzakelijk, kan Menzis nader overleg voeren met de andere grote zorgverzekeraars in het verband van Zorgverzekeraars Nederland. Vanaf medio 2011 wordt de naam van de zorginstelling waar de melding betrekking op heeft gekoppeld aan de registratie. Dit om meer gericht signaleringsrapportages te kunnen genereren. In het Kennis- en adviescentrum KansPlus-VraagRaak zijn de KansPlus-lijn (voorheen VIA-lijn), het Servicepunt en de VraagRaaklijn samengevoegd. De medewerkers van de verschillende lijnen hebben allemaal hun eigen deskundigheidsgebied, zodat leden met moeilijkere vragen of een uitgebreidere hulpvraag naar de meest deskundige persoon kunnen worden doorverwezen. Op de eenvoudigere vragen geven de medewerkers waar mogelijk direct antwoord. KansPlus hoopt zo haar leden beter en efficiënter bij te kunnen staan. Kennis- en adviescentrum KansPlus-VraagRaak telefoon: Eén punt voor vragen van individuele leden, bestuursleden, vrijwilligers en cliëntenraden. Met één centraal telefoonnummer en een centraal mailadres. Het Kennis- en adviescentrum is er dus ook voor u. KansPlus: Samen voor een mooi leven 5

7 2.1 De plaats van het Kennis- en adviescentrum in de organisatie Landelijk bestuur vereniging Directie Stafdiensten; - PR & Communicatie - Financiële administratie - Ledenadministratie - secretariaat Kennis- en adviescentrum; - Persoonlijke dienstverlening - Servicepunt - Ondersteuning clientenraden (VraagRaak) Beleid 2.2 Informatieverstrekking Tijdschriften PlusPunt en ZEG s PlusPunt is het verenigingsmagazine van KansPlus en verschijnt vijf keer per jaar. Het tijdschrift bevat artikelen over de thema's zorg, wonen, werk, sport en vrijetijdsbesteding. Het volgt actuele ontwikkelingen in de zorg voor en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke handicap kritisch en nauwgezet. Artikelen zijn informerend, opiniërend, beschouwend van aard. Ook vaste rubrieken als een agenda, ingezonden brieven, oproepen, publicaties en columns maken onderdeel uit van PlusPunt. KansPlus: Samen voor een mooi leven 6

8 Het Kennis- en adviescentrum levert een bijdrage aan het verenigingsmagazine door; het signaleren van mogelijke onderwerpen het schrijven van artikelen en het aanleveren van teksten voor de rubrieken Hoe bestaat het en Tekst en Uitleg het ondersteunen van de redactie in de contacten met (potentiële) schrijvers van artikelen Dickie van de Kaa (adjunct-directeur) maakt deel uit van de redactie van PlusPunt Het tijdschrift heeft in 2011 een nieuwe en frisse lay-out gekregen. Blijkens de geregistreerde reacties op artikelen in PlusPunt wordt het blad door de leden zeer gewaardeerd. ZEG's is het tijdschrift dat gaat over (mede)zeggenschap. Vier keer per jaar brengt VraagRaak dit blad uit. In ZEG's: ervaringen van cliëntenraden en hun ondersteuners, van mensen die met medezeggenschap bezig zijn informatie over belangrijke ontwikkelingen, wetten en regels informatie over boeken, video's die net verschenen zijn informatie over trainingen, cursussen en studiedagen. De ZEG s kan ook in gesproken vorm beluisterd worden. Zowel Nella Meijer (specialist ondersteuning clientenraden) als Dickie van de Kaa (adjunctdirecteur) hebben in 2011 deel uit gemaakt van de redactie van ZEG s. Daarnaast levert het Kennis- en adviescentrum een bijdrage aan ZEG s door; het signaleren van mogelijke onderwerpen het schrijven van artikelen KansPlus: Samen voor een mooi leven 7

9 2.2.2 Website KansPlus en VraagRaak De website van KansPlus (www.kansplus.nl) bevat naast informatie over de vereniging nieuws, een agenda, informatie voor de leden en informatie over en van de ledengroepen. De medewerkers van het Kennis- en adviescentrum leveren een bijdrage aan de website door: het signaleren van mogelijke onderwerpen voor de rubriek nieuws en agenda het ondersteunen van de ledengroepen bij het beheer van hun eigen deel van de website het plaatsen van nieuws- en agenda-items het up to date houden van de informatie op de website Eind 2011 is de website vernieuwd, mede dankzij financiële ondersteuning van het Fonds verstandelijk gehandicapten en een bijdrage van Menzis. De website heeft een nieuwe en frisse lay-out gekregen en is daarnaast veel toegankelijker en gebruikersvriendelijker geworden. VraagRaak heeft een website volgens het principe Drempels weg. De site (www.vraagraak.nl) is een informatiebron op het gebied van zeggenschap en medezeggenschap en geeft toegang tot veel aanverwante informatie voor of over mensen met een verstandelijke beperking. Via de site kunnen de publicaties van VraagRaak besteld worden door zowel de cliëntenraden die zijn aangesloten als raden die dat niet zijn. 2.3 Medewerkers De medewerkers van het Kennis- en adviescentrum waren in 2011: Dickie van de Kaa Han Mennen Gerrie Beumer Nella Meijer Adjunct-directeur Coördinator Kennis- en adviescentrum Consulent persoonlijke dienstverlening Adviseur VraagRaak De heer Hoeben heeft namens het Kennis- en adviescentrum de contacten met de ledengroepen onderhouden. Helaas moest de heer Hoeben in maart 2011 wegens privéomstandigheden zijn werkzaamheden beëindigen. Mevrouw Angele Sleebos heeft tot november 2011 de medewerkers van het Kennis- en adviescentrum als vrijwilligerster ondersteund met het maken van PowerPointpresentaties en factsheets. Door de bezuinigingen op de PGO-organisaties was het voor KansPlus helaas niet mogelijk het tijdelijk dienstverband van de heer Mennen na 31 december 2011 te verlengen. KansPlus: Samen voor een mooi leven 8

10 2.4 Deelname aan klankbord- en expertgroepen Medewerkers van KansPlus/VraagRaak hebben in 2011 hun medewerking gegeven aan diverse klankbord- en expertgroepen. Klankbordgroep project Meer Meedoen (van het Gouverneur Kremers Centrum - Maastricht Universitair Medisch Centrum in samenwerking met Koraalgroep) Er zijn veel vormen van cliëntparticipatie in beleid, o.a. participatie in de besluitvorming van zorginstellingen. Mogen meepraten over beleid impliceert echter niet automatisch dat de inbreng van cliënten gevolgen heeft voor het beleid. De deelnemers in een participatieproces en de gebruikte methoden bepalen mede of de inbreng van cliënten gehoord wordt. In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking heeft collectieve participatie een eigen dynamiek en kleuring vanwege de mogelijkheden en beperkingen van de doelgroep. Het Gouverneur Kremers Centrum van de Universiteit Maastricht richt in een onderzoeksproject in samenwerking met de zorginstelling Koraal Groep de aandacht op mogelijkheden voor empowerment en cliëntparticipatie. Het project is getiteld: Méér meedoen! Overige klankbord- en expertgroepen Klankbordgroep Onderzoek en Rapportage Ouderen van de VGN rapport ouderenbeleid, hoe ver zijn we al? Zie: en Klankbordgroep werkplaats Dementie mensen met een verstandelijke beperking- Kennisplein Gehandicaptensector Klankbordgroep en expertgroep Palliatieve zorg - NIVEL (zie: ) Verschenen boek met casuistiek en rapport (zie: ) Klankbordgroep werkplaats ondersteuningsplannen - Kennisplein Gehandicaptenzorg (2012) Klankbordgroep pijn Denktank complexe zorg van VWS Rondetafelgesprek WCZ Colleges Hogeschool Utrecht over de VGZ en samenwerking tussen professionals en ouders, familie Interne klankbordgroep vernieuwing website Congres Sport en Handicap Bijeenkomsten Sturen en samenwerken (ZZP Spel) Ledenbijeenkomsten VGN over ouderenbeleid Interne stuurgroep financiën Diverse lokale themacafé s KansPlus: Samen voor een mooi leven 9

11 2.5 Registraties 2011 Totaal aantal registraties periode januari december Verschil in % 2010 / 2011 In % van totaal PD ,32 % 70 Servicepunt* % 14 VraagRaak ,6 % 16 Totaal ,06 % 100 *De activiteiten voor de ledengroepen zijn slechts voor een deel in CRM verwerkt. 2.5 Analyse registraties algemeen In 2011 zijn er registraties vastgelegd in het CRM-systeem. Iedere registratie is te vergelijken met een dossier, waarin meerdere acties kunnen worden vastgelegd. Registraties KansPlus: Samen voor een mooi leven 10

12 kunnen daarom meerdere contacten bevatten, zowel telefonisch, per mail of op locatie. Net als in 2009 en 2010 heeft het grootste deel van de registraties (70 %) betrekking op individuele ondersteuning van leden (persoonlijke dienstverlening). Hierbij kan worden opgemerkt dat de contacten met ledengroepen van een andere aard zijn dan in Gebleken is dat de ledengroepen de weg naar het Kennis- en adviescentrum wel weten te vinden, maar dat de aard van de vragen veranderd van administratieve ondersteuning naar meer inhoudelijke ondersteuning. Voor een uitgebreidere analyse van de registraties wordt verwezen naar de rapportage per cluster. KansPlus: Samen voor een mooi leven 11

13 3. Rapportage Persoonlijke Dienstverlening Individuele vragen van leden Ouders, broers, zussen en andere naasten kunnen terecht bij de advieslijn met allerlei vragen over de zorg en ondersteuning van hun kind, broers of zus. Heeft u een moeizame relatie met de begeleiders van uw kind en wilt u advies? Heeft u vragen over wonen of het PGB? Wilt u weten hoe het zit met de zorgzwaartepakketten? Of bent u op zoek naar een vakantiebestemming voor het hele gezin? De medewerkers van Het Kennis- en adviescentrum kunnen uw vraag beantwoorden of u op weg helpen. 3.1 Registraties Totaal aantal registraties persoonlijke dienstverlening periode januari december ter vergelijking 2009: : 903 KansPlus: Samen voor een mooi leven 12

14 Opgemerkt dient te worden dat het aantal registraties niets zegt over de aard van de problematiek. Op basis van de tijdsinvestering per registratie kan worden gesteld dat de aard van de vraagstelling in 2011 moeilijker is geworden en een grotere tijdsinvestering vergt Top 10 registraties persoonlijke dienstverlening op onderwerp Onderwerp 1 Registraties Wet- en regelgeving 203 Kwaliteit van de 116 dienstverlening PlusPunt en Media 52 PGB 43 Wonen 39 Financieel 28 Bezuinigingen 26 Brandon 22 ZZP 21 Indicatiestelling 19 Wet- en regelgeving Het betreft hier vragen voor ondersteuning op het gebied van juridische dienstverlening, rechtsbescherming (bewindvoering, mentorschap, curatorschap), regelgeving AWBZ, eigen bijdragen, Wajong en Wmo. Kwaliteit van de dienstverlening Registraties over begeleiding, bejegening, communicatie, dagbesteding. Pluspunt en Media Reacties op artikelen in PlusPunt, verzoeken voor plaatsen van oproepen of artikelen. PGB In 2011 naast inhoudelijke vragen ook vooral veel registraties over de bezuinigingen op het PGB. Wonen Meldingen rond de woonsituatie van mensen met een verstandelijke beperking Financieel 1 De registraties die te maken hebben met relatiebeheer (o.a. ledenadministratie, toegang tot de portal en dergelijke) zijn in dit inhoudelijke overzicht buiten beschouwing gelaten) KansPlus: Samen voor een mooi leven 13

15 Waskosten en andere vrijwillige eigen betalingen, vergoedingen en verzekeringen Bezuinigingen Protestacties, regeringsbeleid, bezuinigingen KansPlus Brandon Reacties naar aanleiding van uitzendingen en oproep in PlusPunt ZZP Ondersteuning ZZP-spel, inhoudelijke vragen zorgzwaartepakketten Indicatiestelling Vragen over (her)indicaties, bezwaren tegen indicatie door CIZ Registraties per maand persoonlijke dienstverlening Het CRM registratiesysteem is in 2009 in gebruik genomen, zodat een vergelijking mogelijk is van het aantal registraties per maand. Gemiddeld werden in registraties per maand vastgelegd, in en in 2011 ruim 71. De meeste registraties zijn in maart vastgelegd (128), bijna het dubbele van het maandgemiddelde. Vooral in de vakantiemaanden juli en augustus is het aantal registraties relatief laag (respectievelijk 47 en 45) Registraties persoonlijke dienstverlening per zorginstelling Vanaf augustus 2011 is gestart met het registreren van de naam van de zorginstelling waarop de melding betrekking heeft. Doel hiervan is om meer gericht aandachtspunten te kunnen signaleren bij zorginstellingen. Voor de periode augustus december 2011 is uit de registraties een top 3 samengesteld. Hierbij moet nadrukkelijk gesteld worden dat gezien de aard van de registraties niet kan worden gesteld dat bij de zorginstellingen die het meest voorkomen ook de grootste problemen zijn. KansPlus: Samen voor een mooi leven 14

16 Zorginstelling Registraties s Heerenloo 22 Philadelphia Zorg 21 De Hartekampgroep 10 Gezien de korte tijdsperiode (augustus tot en met december) kunnen nog geen directe conclusies worden getrokken uit het aantal registraties per zorginstelling over de kwaliteit van de zorg. s Heerenloo is als grootste aanbieder in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking het meest in de registraties vertegenwoordigd. Opvallend daarbij is dat de aard van de registraties in het algemeen een positief beeld geven van de (mede)zeggenschap bij deze instelling. De registraties betreffende Philadelphia Zorg zijn meer inhoudelijk gericht op de kwaliteit van de zorg. Naar aanleiding van de registraties ziet KansPlus aanleiding om nader te overleggen met de Raad van Bestuur van Philadelphia Zorg om inhoudelijk te praten over de kwaliteit van zorg bij deze instelling. Hiertoe zijn in 2011 vanuit de directie en bestuur een aantal pogingen ondernomen die helaas nog niet tot resultaat hebben geleid Zorginhoudelijke ontwikkelingen Waar heb ik recht op in een AWBZ-instelling? blijkt lang niet in alle gevallen even duidelijk te beantwoorden vraag gezien het grote aantal registraties over dit onderwerp in Geconstateerd moet worden dat zorginstellingen (blijkbaar gedwongen door financiële beperkingen) steeds meer de randen opzoeken van wat wettelijk toegestaan is. Daar waar vroeger geen eigen (financiële) bijdrage gevraagd werd, worden cliënten en hun vertegenwoordigers door zorginstellingen steeds meer onder druk gezet om zelf een (financiële) eigen bijdrage te leveren. Voorbeelden hiervan zijn: Begeleiding bij doktersbezoek Begeleiding bij vakanties of uitstapjes Kosten inrichting kamer of appartement Kosten pedicure (ook als dit medisch noodzakelijk is) KansPlus houdt zorgvuldig in de gaten of de gevraagde eigen bijdrage daadwerkelijk geoorloofd is en ziet zich hierin gesteund door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). In 2011 valt te constateren dat steeds meer vragen gesteld worden over de rechten van cliënten in het kader van de Huishoudelijke verzorging en (leerlingen)vervoer zoals geregeld via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). De regelgeving hieromtrent is lang niet KansPlus: Samen voor een mooi leven 15

17 bij alle gemeenten even duidelijk en transparant. Tevens bestaat grote ongerustheid over het voornemen van de Regering om begeleiding over te brengen van AWBZ naar Wmo. Dit onderwerp zal de komende jaren veel aandacht vragen van (lokale en regionale) belangenbehartigers. Een derde onderwerp waar veel vragen over zijn is de (wettelijke) vertegenwoordiging van mensen met een (verstandelijke) beperking. De rechten van mentor of curator blijken niet in alle gevallen duidelijk te zijn voor zorginstellingen. Door het Kennis- en adviescentrum is in 2011 hierover een nieuwe brochure opgesteld, waarbij rekening is gehouden met de vernieuwde wetgeving. 3.3 Brandon De manier waarop Brandon van Ingen behandeld werd (drie jaar vastgeketend in een kale kamer) heeft veel los gemaakt, ook onder de leden van KansPlus. Naar aanleiding van de televisie-uitzendingen hierover en de artikelen in PlusPunt zijn verschillende meldingen bij KansPlus binnengekomen van soortgelijke situaties. KansPlus is van mening dat mensen met een verstandelijke beperking net als ieder ander recht hebben op een volwaardig bestaan. Bij een volwaardig bestaan past geen vastketenen. Mede door de duidelijke stellingname van KansPlus is de vereniging gevraagd zitting te nemen in de Denktank complexe zorg die door staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten- Hyllner is ingesteld. Ook in deze Denktank zal KansPlus kritisch blijven kijken naar de rol betrokken zorginstellingen, zorgverzekeraars, inspectie en CCE om ervoor te zorgen dat deze situaties zo snel mogelijk tot het verleden behoren. Naar aanleiding van uw nieuwsbrief over Brandon voel ik mij genoodzaakt u de volgende situaties te melden. In het huis waar onze zoon tot drie jaar geleden deeltijd heeft gewoond woonde ook een jongen van circa 15 jaar van allochtone afkomst. Hij heeft "moeilijk verstaanbaar" gedrag. Hij kan nauwelijks communiceren en spreekt niet, maakt slechts "twietgeluiden". In een korte periode tijds zagen wij en andere ouders de jongeman, steeds vaker op zijn kamer zitten met de deur op slot. Op een gegeven moment waarschijnlijk mede naar aanleiding van opmerkingen van mede ouders kreeg hij een kamer aan de achterkant van het huis, met geblindeerde ramen en een traliewerk voor zijn deur, waardoor hij zijn handje stak en probeerde de aandacht te vragen. Het leek net een aapje in een kooi. Ons hart brak als we hem zo zagen. Wij zagen de situatie rondom hem snel achteruit gaan. Helaas hebben wij ook het idee, dat de ouders, de taal niet machtig, niet goed begrepen wat er allemaal gebeurde. Hoe het nu met hem gaat is mij niet bekend. Ook met onze eigen zoon (moeilijk verstaanbaar gedrag en autisme) hebben wij flink strijd moeten leveren om niet in een soortgelijke situatie te vervallen. De orthopedagoog en de leiding/personeel grepen naar ons idee (en van andere ouders) erg makkelijk naar de vrijheidsbeperkende maatregelen (deuren op slot, zweedse banden e.d.). KansPlus: Samen voor een mooi leven 16

18 Doordat mijn man en ik er bovenop hebben gezeten en het autisme team van hebben ingeschakeld, hebben wij de zorg rondom onze zoon kunnen verbeteren. Toch waren wij erg gelukkig, toen hij kort na deze interventie van het autisme team kon verlaten omdat er een plekje voor hem was vrijgekomen op te. Wij merkten dat de tips van het autisme team niet gewaarborgd werden en men alweer gauw in oude routines verviel. Deze ervaring hadden wij al gehad met tips van het CCE. Een maand of drie voor onze zoon zijn vertrek uit, is een huisgenoot van onze zoon, toen circa 18 jaar, ook naar vertrokken. Voordien zat hij de hele dag op zijn kamer. Moest alleen eten. Op een dag probeerde hij uit frustratie een stoel door het raam te gooien... De beperkingen werden aangescherpt. Op gaat het met deze jongeman erg goed. Hij loopt, zoals het hoort, vrij rond. De deuren gaan nooit op slot en hij is binnen korte tijd zindelijk geworden. Ook met onze zoon gaat het heel goed. Hij is veel relaxter geworden en veel minder angstig en prettiger qua gedrag. Hiermee wil ik aantonen, dat deskundigheid en daardoor geen angst bij personeel naar ons idee essentieel is bij het begeleiden van mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag. Tijdens deze gebeurtenissen heb ik een paar keer contact gehad met de inspectie om deze slechte omgang met de jongens aan te kaarten. Men reageerde zeer formeel. Iedere ouder moest apart een klacht indienen. In bovenstaande gevallen... Ouders, die de taal niet machtig zijn. Een grootmoeder, die de zorg voor haar kleinzoon had. En wijzelf, terwijl je weet dat je o zo voorzichtig moet manoeuvreren binnen een instelling. Kortom er werd niets gedaan met onze opmerkingen. Als lid van KansPlus wens ik u veel succes met de strijd tegen deze ongewenste situaties in de zorg en dank ik u voor alles wat er tot nog toe door toedoen van uw vereniging is bereikt. 3.4 Projecten Project specifiek cliëntperspectief In 1998 heeft het de voormalige VOGG (in 2007 gefuseerd met het WOI - Werkverband van Ouder- en familieverenigingen in Instellingen en rechtsvoorganger van KansPlus) de zogenaamde VIA (VOGG Informatie en Advies) lijn opgericht. Bij de vereniging kwamen veel vragen m.b.t. de zorg- en dienstverlening binnen die door de vrijwillige bestuurders van de toenmalige afdelingen niet meer goed beantwoord konden worden. Er bleek aanvullende kennis en kunde nodig te zijn van professionals die opgeleid waren om deze ondersteuning wel te kunnen bieden. De VIA lijn groeide uit tot een steunpunt voor de individuele leden, die hier met hun vragen en zorgen terecht konden. Steeds weer werden de medewerkers geconfronteerd met complexe vragen van ouders, broers en zussen, en wettelijk vertegenwoordigers, die vaak betrekking hadden op onvrede en teleurstelling over de manier waarop de zorg en dienstverlening door zorgaanbieders geboden werd en een daarmee samenhangende verstoorde relatie en communicatie. De KansPlus: Samen voor een mooi leven 17

19 cliënt dreigde daarvan de dupe te worden. De medewerkers stelden alles in het werk om deze verstoorde relatie weer op gang te brengen en te bemiddelen teneinde het welzijn van de cliënt weer centraal te stellen. Dit vroeg een zeer intensieve ondersteuning die niet paste binnen de reguliere ondersteuning die de medewerkers van de VIA lijn boden. Desalniettemin werd er buiten de gebruikelijke kaders gedacht en gehandeld en werd het intensieve traject, vaak met goede resultaten, gelopen. De medewerkers hebben gedurende al die jaren veel kennis en expertise opgebouwd en vastgelegd. Na de fusie in 2007 met het WOI werd de VIA lijn onder gebracht bij het nieuw opgerichte Kennis- en adviescentrum. Gezien alle bezuinigingen werd afgesproken dat er nog slechts telefonisch en via de mail advies zou worden verleend: geen huisbezoeken meer. In de praktijk van alle dag bleek echter dat de complexe vragen van mensen bleven binnenkomen, advies op afstand was en is hiervoor niet toereikend. Het gaat om mensen die nergens anders meer terecht kunnen, heel veel geprobeerd hebben, maar niet voldoende gehoord zijn. En nog steeds met een levensgroot probleem rondlopen. KansPlus voelde zich geroepen deze mensen te ondersteunen en op weg te helpen, ook al was er geen ruimte in de begroting en betekende het een zware taak voor de medewerkers. In 2010 is een beroep gedaan op subsidie van VWS om een coördinatiepunt op te richten. Terwijl de ondersteuning gewoon doorgaat was de eerste stap het in kaart brengen van alle ervaringskennis die door de professionals in dertien jaar is opgedaan, over wie hebben we het, wat is er nodig, welke stappen moeten we doorlopen, welke kwaliteiten hebben we nodig, wat willen we bereiken? Dit is uitgemond in een startnotitie. We gaan hier graag over in gesprek met partners zoals de MEE. We beseffen dat we het als KansPlus niet alleen kunnen doen. In de praktijk is gebleken dat samenwerking met het CIZ, het CCE, de VGN (of de betrokken aanbieder) en de MEE van belang is om te komen tot een oplossing die leidt naar nieuw perspectief voor de cliënt en het betrokken cliëntsysteem. De werkwijze van de VIA lijn is verschillende keren geëvalueerd, vooral de verzoeken tot ondersteuning. Hoe kan de VIA lijn met weinig middelen bezuinigen op de intensieve trajecten die worden ingegaan. Welke andere instanties werken op ons terrein en kunnen wij inschakelen voor onze leden. Het dilemma van kosten en baten. In 2012 gaat KansPlus een aantal intensieve trajecten ondersteunen ZZP - wat kan de woning ermee? De nieuwe ZorgZwaartefinanciering is in 2011 op organisatieniveau als financieringssysteem ingevoerd. Op het niveau van de cliënten en woningen wordt er helaas nog maar weinig met ZorgZwaartePakketten gewerkt. KansPlus-VraagRaak heeft een project uitgevoerd dat is gefinancierd door het Fonds Verstandelijk Gehandicapten: ZZP wat kan de woning ermee? Er is een bordspel ontwikkeld en er zijn bijeenkomsten geweest. Het ZZP-spel richt zich op het inzicht geven in de mogelijkheden en begrenzingen van de ZZP-systematiek. KansPlus begeleidt het spelen van het spel, maar geeft tevens trainingen aan medewerkers zodat het spel ook op andere woongroepen gespeeld kan worden. In het najaar is hiertoe een speciale aanbieding gedaan. Men kon tegen een gereduceerd tarief intekenen voor een training. Het spel is niet echt gemakkelijk, maar toch zijn er zeer enthousiaste reacties KansPlus: Samen voor een mooi leven 18

20 ontvangen na het spelen van het spel. In 2012 zal de implementatie van het spel worden voortgezet. 4. Servicepunt 4.1 Algemeen Het Kennis- en adviescentrum staat bestuurders en vrijwilligers van ledengroepen van KansPlus bij in hun werkzaamheden. De advieslijn is er dus ook voor bijvoorbeeld vragen over samenwerken in de regio, het organiseren van themabijeenkomsten en het opzetten van een nieuwe (thema)ledengroep of ledenwerving. Ondersteuning van de ledengroepen van KansPlus was voor het Kennis- en adviescentrum in 2011 opnieuw een van de belangrijkste speerpunten. 4.2 Registraties Totaal aantal registraties servicepunt periode januari december * ter vergelijking 2009: : 210 * De activiteiten voor de ledengroepen zijn slechts voor een deel in CRM verwerkt Registraties ledengroepen (servicepunt) Het Kennis- en adviescentrum heeft ook in 2011 ledengroepen ondersteund bij; Het geven van informatie en advies. Het geven van voorlichtingsbijeenkomsten. Het deelnemen aan VG-themacafe s. Bestuurlijke en inhoudelijke vraagstukken van de ledengroep zelf. De overgang van familievereniging naar ledengroep. Het geven van bekendheid aan activiteiten van ledengroepen. Het ondersteunen van ledenadministrateurs bij het beheren van hun administratie via de Portal KansPlus: Samen voor een mooi leven 19

Uitwerking scenario Belangenbehartiging

Uitwerking scenario Belangenbehartiging Uitwerking scenario Belangenbehartiging Korte omschrijving Belangenbehartiging voor mensen met een verstandelijke / cognitieve beperking gebeurt op 3 niveaus. 1. Individueel doorgaans wordt dit gedaan

Nadere informatie

3A: Bejegening Tips bij het maken van een ondersteuningsplan Tips namens cliënten

3A: Bejegening Tips bij het maken van een ondersteuningsplan Tips namens cliënten 3A: Bejegening Tips bij het maken van een ondersteuningsplan - Maak afspraken over hoe de cliënt aangesproken wil worden. In het kader van bejegening is het klantvriendelijk om te bespreken of iemand met

Nadere informatie

4. Positionering organisatie en uitstraling naar buiten: PR en communicatie... 6

4. Positionering organisatie en uitstraling naar buiten: PR en communicatie... 6 Concept Jaarplan 2015 Inhoudsopgave Jaarplan 2015... 0 Voorwoord... 3 1. Missie & Visie... 4 Missie... 4 Visie... 4 2. Capaciteit en middelen... 4 3. Informatievoorziening en belangenbehartiging... 5 3.1

Nadere informatie

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Zorginkoop Wlz 2017 Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017 April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Inkoopplan Jaarlijks bepalen we onze inkoopdoelen die

Nadere informatie

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma (Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma Mijn naam is Jos van de Ven en ben binnen Dichterbij werkzaam als ambtelijk secretaris van de cliëntenraad. Onafhankelijke ondersteuning Onafhankelijke cliëntondersteuning

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2014

Evaluatie Jaarplan 2014 Evaluatie Jaarplan 2014 1. Inleiding Aan het jaarplan 2014 is dankzij de inzet van velen; mentoren, coördinatoren op een goede manier invulling gegeven. Hieronder de bereikte resultaten. 2. Doelen De volgende

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2015 2019

BELEIDSPLAN 2015 2019 BELEIDSPLAN 2015 2019 Werkplan 2015 Collectieve belangenbehartiging en dienstverlening van en voor mensen met een verstandelijke beperking en hun ouders/vertegenwoordigers INLEIDING Voor u ligt het beleidsplan

Nadere informatie

Goede zorg & ondersteuning

Goede zorg & ondersteuning Goede zorg & ondersteuning voor ouderen met een verstandelijke beperking voor familie en vertegenwoordigers, cliëntenraden, begeleiders Mensen worden steeds ouder. Ook mensen met een verstandelijke beperking

Nadere informatie

Is het ondersteuningsplan wel echt van de cliënt?

Is het ondersteuningsplan wel echt van de cliënt? Is het ondersteuningsplan wel echt van de cliënt? Regels voor een goed ondersteuningsplan voor cliënten in de gehandicaptenzorg Handleiding voor cliëntenraden (eenvoudige versie) februari 2010 Over deze

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Rapportage. Cliëntenraden en. Extra bijdragen. AWBZ-instellingen

Rapportage. Cliëntenraden en. Extra bijdragen. AWBZ-instellingen Rapportage Cliëntenraden en Extra bijdragen AWBZ-instellingen LOC Zeggenschap in zorg 20 januari 2011 1 Inleiding Aanleiding Bij LOC Zeggenschap in zorg zijn 2.200 cliëntenraden aangesloten. Voor cliëntenraden

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Doetinchem 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

Regionale samenwerking

Regionale samenwerking Regionale samenwerking Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Hoofdstuk 2: Hoofdstuk 3: Hoofdstuk 4: Hoofdstuk 5: Inleiding. In de inleiding zal ingegaan worden op het doel van het onderzoek. De enquête. Ingegaan

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Wijchen 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

Samen staan we sterk!

Samen staan we sterk! Samen staan we sterk! KansPlus is het Landelijke Belangennetwerk voor mensen met een verstandelijke beperking en hun sociale netwerk. Zij heeft 8000 leden, 1000 vrijwilligers en 70 ledengroepen. Zij zet

Nadere informatie

De cliënt(enraad) en zorginkoop: ervaringen van een zorgkantoor

De cliënt(enraad) en zorginkoop: ervaringen van een zorgkantoor De cliënt(enraad) en zorginkoop: ervaringen van een zorgkantoor De cliënt(enraad) en zorginkoop: ervaringen van een zorgkantoor Daphne Schelling Beleidsmedewerker zorginkoop zorginhoudelijk Zorgkantoor

Nadere informatie

Medezeggenschap en Ondersteuningsplannen. Dialoog in de dagelijkse praktijk van cliëntenraden en zorgaanbieders

Medezeggenschap en Ondersteuningsplannen. Dialoog in de dagelijkse praktijk van cliëntenraden en zorgaanbieders 1 Medezeggenschap en Ondersteuningsplannen Dialoog in de dagelijkse praktijk van cliëntenraden en zorgaanbieders Workshops Marion Kersten VGN Stelling: Met de nieuwe Handreiking hebben medewerkers alles

Nadere informatie

Hoe kunnen we de financieringsbepalingen verduidelijken, ook voor de ondersteuning, en deze beter en explicieter vastleggen?

Hoe kunnen we de financieringsbepalingen verduidelijken, ook voor de ondersteuning, en deze beter en explicieter vastleggen? Kenmerk: WMCZ 2.0 Betreft: Ondersteuning voor Cliëntenraden geregeld in de WMCZ 2.0 Utrecht, zaterdag 10 oktober 2015 Geacht Cliëntenraadslid, beste heer of mevrouw, Hoe kunnen we de financieringsbepalingen

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD

JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2012 1 Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2012 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 Doelstelling 6 Samenstelling van

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over veranderingen in de zorg

Veelgestelde vragen over veranderingen in de zorg Veelgestelde vragen over veranderingen in de zorg WMO - GEMEENTE Is het al officieel dat de Wmo ingaat op 1 januari 2015? Ja, met dien verstande dat 2015 een overgangsjaar wordt. Verandert het recht op

Nadere informatie

UITNODIGING. Waar? In vergadercentrum t Lichtpunt van Abrona, Amersfoortseweg 56 in Huis ter Heide.

UITNODIGING. Waar? In vergadercentrum t Lichtpunt van Abrona, Amersfoortseweg 56 in Huis ter Heide. UITNODIGING Feestelijk CONGRES zaterdag 14 november 2009 Waarom dit congres? VraagRaak bestaat eind van dit jaar 10 jaar! Begonnen als zelfstandige stichting is VraagRaak nu het steunpunt medezeggenschap

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

Werkplan Deelnemersraad MJD 2015

Werkplan Deelnemersraad MJD 2015 Werkplan Deelnemersraad MJD 2015 Inleiding Sinds december 2006 heeft de MJD de beschikking over een officiële deelnemersraad Deze raad gaat sinds 2014, na de fusie met Stiel, door het leven als 'De Deelnemersraad

Nadere informatie

Sites voor de intramurale fysiotherapie

Sites voor de intramurale fysiotherapie Sites voor de intramurale fysiotherapie In bijgaand document een overzicht van sites waarop informatie is te vinden over onderwerpen die van belang kunnen zijn voor de intramuraal werkende fysiotherapeut.

Nadere informatie

Medezeggenschap cliënten en belangenbehartigers

Medezeggenschap cliënten en belangenbehartigers Medezeggenschap cliënten en belangenbehartigers Stichting Philadelphia Zorg Afspraken voor locatiemanagers, regiodirecteuren en Raad van Bestuur rond medezeggenschap van cliëntenen belangenbehartigers

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf Inleiding Met dit jaarverslag beschrijft de Cliëntenraad (CR) van het Reinier de Graaf Ziekenhuis de activiteiten in 2014. De missie van de CR is een bijdrage

Nadere informatie

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de webversie. Klik hier voor een PDF van de nieuwsbrief. Socius januari 2014 Zoektocht Op de drempel van 2014 kijk ik nog eens naar wat ons het

Nadere informatie

KansPlus Jaarverslag 2010

KansPlus Jaarverslag 2010 KansPlus Jaarverslag 2010 INHOUD Voorwoord 3 1. Landelijk bureau 6 2. Belangenbehartiging 8 3. Kwaliteit van zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke handicap 9 3.1 Projecten van KansPlus

Nadere informatie

DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5

DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5 DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5 Zorgleefplan brochure bronnen www.loc.nl, (LOC, zeggenschap in de zorg is de koepelorganisatie van de cliëntenraden van de sectoren verpleging en verzorging,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Maandag 28 juli 2014 Nieuwsbrief nummer 3 Colleges Den Helder, Schagen en Hollands Kroon wijzigen samenwerking Sociaal Domein De colleges van Den Helder,

Nadere informatie

ZORGZWAARTEPAKKETTEN. Informatie voor cliëntenraden en vrijwilligers van cliënten- en familieorganisaties

ZORGZWAARTEPAKKETTEN. Informatie voor cliëntenraden en vrijwilligers van cliënten- en familieorganisaties ZORGZWAARTEPAKKETTEN Informatie voor cliëntenraden en vrijwilligers van cliënten- en familieorganisaties ZORGZWAARTEPAKKETTEN Informatie voor cliëntenraden en vrijwilligers van cliënten- en familieorganisaties

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar de Wmo

Decentralisatie begeleiding naar de Wmo Oktober 2011 Decentralisatie begeleiding naar de Wmo Plan van aanpak TransitieBureau Inhoudsopgave Aanleiding Ambitie en Visie van het TransitieBureau Werkwijze TransitieBureau Activiteiten TransitieBureau

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. KansPlus

Jaarverslag 2010. KansPlus Jaarverslag 2010 KansPlus Inhoud VOORWOORD... 3 1. LANDELIJK BUREAU... 5 2. BELANGENBEHARTIGING... 7 3. KWALITEIT VAN ZORG EN ONDERSTEUNING AAN MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE HANDICAP... 8 3.1 Projecten

Nadere informatie

SOL handreiking voor een menswaardig burgerschap voor mensen met een verstandelijke beperking in Limburg

SOL handreiking voor een menswaardig burgerschap voor mensen met een verstandelijke beperking in Limburg Net als ieder ander, meetellen en meedoen in onze gemeente! SOL handreiking voor een menswaardig burgerschap voor mensen met een verstandelijke beperking in Limburg Praktische handreiking In deze handreiking

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 2, vierde lid, van het Besluit zorgaanspraken AWBZ;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 2, vierde lid, van het Besluit zorgaanspraken AWBZ; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26775 21 december 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 december 2012, Z-3145524,

Nadere informatie

Rapportage Monitor Transitie Jeugd Kwartaal 1, 2015

Rapportage Monitor Transitie Jeugd Kwartaal 1, 2015 Rapportage Monitor Transitie Jeugd Kwartaal 1, 2015 De Monitor Transitie Jeugd brengt de onbedoelde effecten en knelpunten van de transitie van de jeugdhulp naar de gemeenten vanuit cliëntperspectief in

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Resultaat Enquête Platform VG ZOB. Maart 2014 Marja Briels, Maarten Haasnoot, Lex Krzyzanowski

Resultaat Enquête Platform VG ZOB. Maart 2014 Marja Briels, Maarten Haasnoot, Lex Krzyzanowski Resultaat Enquête Platform VG ZOB Maart 2014 Marja Briels, Maarten Haasnoot, Lex Krzyzanowski Allereerst dank aan diegenen die hebben gereageerd op deze enquête Constateringen (1) Respons: Aantal respondenten

Nadere informatie

De cliëntenraad bestaat uit cliënten en is er voor cliënten.

De cliëntenraad bestaat uit cliënten en is er voor cliënten. Beste cliënten, In deze folder leggen we uit wat medezeggenschap is, wat de cliëntenraad (CR) doet, hoe wij werken en wie wij zijn. De cliëntenraad bestaat uit cliënten en is er voor cliënten. 2 Wat doen

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Ede 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 juli 2011: sector Inwonerszaken, team Openbare Orde, Welzijn en Onderwijs 1 Inleiding Voor u ligt de startnotitie beleidsplan Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

Mede-zeggenschap Cliënten Pluryn Jaarverslag 2008

Mede-zeggenschap Cliënten Pluryn Jaarverslag 2008 Mede-zeggenschap Cliënten Pluryn Jaarverslag 2008 Dit is het verslag van de Mede-zeggenschap van Pluryn. Het verslag gaat over het jaar 2008. Bijvoorbeeld wat deden de lokale cliëntenraden en wat deed

Nadere informatie

Logeren waarderen. Kiezen van logeeropvang door ouders van meervoudig complex gehandicapte kinderen/mensen

Logeren waarderen. Kiezen van logeeropvang door ouders van meervoudig complex gehandicapte kinderen/mensen Logeren waarderen Kiezen van logeeropvang door ouders van meervoudig complex gehandicapte kinderen/mensen Auteurs : Bram van Beek, Kees van der Pijl Datum : 5 juni 2007 Inhoudsopgave 1. Achtergrond...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarplan KansPlus 2012

Inhoudsopgave. Jaarplan KansPlus 2012 Jaarplan 2012 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 1. Missie & Visie... 5 Missie... 5 Visie... 5 2. Capaciteit en middelen... 5 3. Dienstverlening... 6 3.1 Het Kennis- en adviescentrum: ondersteuning aan individuen,

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Zintuiglijk gehandicapten en ouderen van 80 jaar en ouder geen indicatie meer nodig van CIZ

Zintuiglijk gehandicapten en ouderen van 80 jaar en ouder geen indicatie meer nodig van CIZ Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.3.437 Zintuiglijk gehandicapten en ouderen van 80 jaar en ouder geen indicatie meer nodig van CIZ bronnen Rijksoverheid, Nieuwsbericht van het Ministerie van VWS: Indicatiebesluit

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6, maart 2011

Nieuwsbrief 6, maart 2011 Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Nieuwsbrief 6, maart 2011 Steeds beter op de kaart Na de presentatie van de glossy in september is er weer genoeg gebeurd. In de gemeente Lopik is in

Nadere informatie

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Voorwoord 3 hoofdstuk 1 Functioneren van de cliëntenraad 4 1.1 Samenstelling 4 1.2 Vergaderingen 4 1.3 Onderwerpen

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2011 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord 2 2. De Mantelzorg Adviesraad 2 3. PR en communicatie 3 4. Activiteiten 3 5. Advisering 3 6. Deskundigheidsbevordering 3 7. Vertegenwoordiging

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Platform Mantelzorg Amsterdam

JAARVERSLAG 2013. Platform Mantelzorg Amsterdam JAARVERSLAG 2013 Het PMA behartigt op basis van een onafhankelijke positie de collectieve belangen van mantelzorgers in Amsterdam. Dit gebeurt onder andere door middel van gevraagde en ongevraagde adviezen

Nadere informatie

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Jongeren in het praktijkonderwijs (pro) en

Nadere informatie

ADL-assistentie per 1.1.2014 een AWBZ-aanspraak: overgangsregeling tijdelijke aanspraak ADL-assistentie

ADL-assistentie per 1.1.2014 een AWBZ-aanspraak: overgangsregeling tijdelijke aanspraak ADL-assistentie Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.3.27 ADL-assistentie per 1.1.2014 een AWBZ-aanspraak: overgangsregeling tijdelijke aanspraak ADL-assistentie bronnen Tweede Kamer, vergaderjaar 2010-2011, 30597, nr.

Nadere informatie

Unieke mensen verdienen persoonlijke zorg. Ziekenhuiszorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Unieke mensen verdienen persoonlijke zorg. Ziekenhuiszorg voor mensen met een verstandelijke beperking Unieke mensen verdienen persoonlijke zorg Ziekenhuiszorg voor mensen met een verstandelijke beperking COLOFON Platform VG Brabant i.s.m. werkgroep Kind en Ziekenhuis en Zorgbelang Brabant Juni 2012 Auteurs:

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Lingewaal 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad

Reglement Cliëntenraad Reglement Cliëntenraad Stichting Cedere Zorg 2013 Stichting Cedere Zorg Valeriusstraat 1 5921 CP Venlo +31 6 54340564 zorg@cederezorg.nl Artikel 1. Begripsomschrijving... 3 1.1. Cliënt... 3 1.2. Wettelijke

Nadere informatie

AVI-nieuwsbrief 22 25 november 2013

AVI-nieuwsbrief 22 25 november 2013 AVI-nieuwsbrief 22 25 november 2013 Geachte lezer, De nieuwe Wmo biedt niet alleen onzekerheid, maar ook kansen om zaken te vernieuwen. Stel, we zouden de Kanteling doortrekken naar bezwaar en beroep.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Cliëntenraad BJZ Groningen 1. Inleiding

Jaarverslag 2013. Cliëntenraad BJZ Groningen 1. Inleiding Inleiding In 2013 kon Cliëntenraad van Bureau Jeugdzorg Groningen uitbouwen wat in het jaar daarvoor was gestart. De raad groeide van vijf naar acht leden. Met een scholingsdag werd een goede basis gelegd

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs IPC 2400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG DE FRIESE WOUDEN 2011 Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden Postbus 181 9200 AD Drachten Tel.: 088-5120072 E-mail-adres: clientenraad@friesewouden.nl

Nadere informatie

Goede Raad.. Handreiking Cliëntenparticipatie Werkpleinen Raad voor Werk en Inkomen, juni 2009. Samenvatting

Goede Raad.. Handreiking Cliëntenparticipatie Werkpleinen Raad voor Werk en Inkomen, juni 2009. Samenvatting Goede Raad Handreiking Cliëntenparticipatie Werkpleinen Raad voor Werk en Inkomen, juni 2009 Samenvatting Inleiding De uitvoeringsstructuur in de sociale zekerheid is veranderd: CWI en UWV zijn samengevoegd.

Nadere informatie

verstandelijke beperking

verstandelijke beperking Besluitvorming in de palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Over verhuizingen & medische interventies Informatie voor familie en andere naasten Wat is palliatieve zorg? Palliatieve

Nadere informatie

AGENDA Datum: Dinsdag 2 juni 2015, achterbanbijeenkomst Plaats: Droom Tijd: 19.30-21.30 uur Aanwezig: 1. Opening -

AGENDA Datum: Dinsdag 2 juni 2015, achterbanbijeenkomst Plaats: Droom Tijd: 19.30-21.30 uur Aanwezig: 1. Opening - Achterbanbijeenkomst: 2 juni 2015 Nummer: 165-2015 AGENDA Datum: Dinsdag 2 juni 2015, achterbanbijeenkomst Plaats: Droom Tijd: 19.30-21.30 uur Aanwezig: 1. Opening - 2. Voor de pauze VGZ zorgkantoor Vragen

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht

Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht Utrecht, april 2011 Wsw-raad Utrecht Biltstraat 439 3572 AW UTRECHT 030-2331176 1. Inleiding In 2008 is de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) gewijzigd. Eén van deze wijzigingen

Nadere informatie

Bijdrage Algemeen Overleg over de AWBZ 349-PVG/GR/DK/dvb Dorien Kloosterman (d.kloosterman@platformvg.nl) Marijke Hempenius (mhempenius@cg-raad.

Bijdrage Algemeen Overleg over de AWBZ 349-PVG/GR/DK/dvb Dorien Kloosterman (d.kloosterman@platformvg.nl) Marijke Hempenius (mhempenius@cg-raad. Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20018 2500 EA Den Haag Utrecht, 3 oktober 2013 Betreft: Ref.: Inlichtingen bij: Bijdrage Algemeen Overleg over de AWBZ 349-PVG/GR/DK/dvb Dorien

Nadere informatie

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Zorgleefplan, ondersteuningsplan en begeleidingsplan Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Om goede zorg en/of ondersteuning te kunnen geven aan een cliënt is het werken

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1 Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan de volgende activiteiten

Nadere informatie

Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2012. Diabetes Zorgsysteem West-Friesland

Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2012. Diabetes Zorgsysteem West-Friesland Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2012 Diabetes Zorgsysteem West-Friesland Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Cliëntenraad 4 3. Bevoegdheden van de cliëntenraad 5 4. Activiteiten in 2012 6 5. Adviezen 7

Nadere informatie

Rob de Breij opent de avond. Wettelijke vertegenwoordiging, Zandroos, Vertrouwenspersonen en Regelgeving in de zorg zijn de onderwerpen van vanavond.

Rob de Breij opent de avond. Wettelijke vertegenwoordiging, Zandroos, Vertrouwenspersonen en Regelgeving in de zorg zijn de onderwerpen van vanavond. Ouderavond 15 maart, georganiseerd door OlmenEs. Rob de Breij opent de avond. Wettelijke vertegenwoordiging, Zandroos, Vertrouwenspersonen en Regelgeving in de zorg zijn de onderwerpen van vanavond. Bridie

Nadere informatie

Ouderraad Lindenborg Bevordering van ouderbetrokkenheid door uitwisseling van ideeën, informatie en inspiratie

Ouderraad Lindenborg Bevordering van ouderbetrokkenheid door uitwisseling van ideeën, informatie en inspiratie Meerjaren ontwikkelplan 2014-2016 Ouderraad Lindenborg Bevordering van ouderbetrokkenheid door uitwisseling van ideeën, informatie en inspiratie Januari 2014 Opbouw 1. OUDERRAAD LINDENBORG... 3 1.1 DUIDELIJKHEID

Nadere informatie

Toelichting voor ouders en verzorgers van kinderen tot 18 jaar

Toelichting voor ouders en verzorgers van kinderen tot 18 jaar REINAERDE Meer informatie Mocht u nog vragen hebben over de overeenkomst van zorg- en dienstverlening, neemt u dan contact op met de manager van de locatie waar u zorg en ondersteuning ontvangt of gaat

Nadere informatie

Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding

Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding STAND VAN ZAKEN DECENTRALISATIE BEGELEIDING Ontwikkelingen: - Wijzigingswet Wmo: besluitvorming Tweede Kamer (april 2012) - Controversieel verklaring

Nadere informatie

de familieraad voor u! is er ook verder met autisme dr. leo kannerhuis

de familieraad voor u! is er ook verder met autisme dr. leo kannerhuis de familieraad is er ook voor u! Informatie voor ouders, familie en wettelijke vertegenwoordigers van cliënten van het Dr. Leo Kannerhuis februari 2013 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met

Nadere informatie

Vertrouwenspersoon Wmo Sociaal domein

Vertrouwenspersoon Wmo Sociaal domein Vertrouwenspersoon Wmo Sociaal domein Opvang onvrede burger Voorkomen dat onvrede uitmondt in een klacht Verbeteren kwaliteit van uw dienstverlening Vertrouwenspersoon Wmo Sociaal domein Gemeenten krijgen

Nadere informatie

Op weg naar een Integraal PGB Gaat u mee?

Op weg naar een Integraal PGB Gaat u mee? Op weg naar een Integraal PGB Gaat u mee? Programma Waarom een pilot i-pgb? Wat is een i-pgb? Hoe werkt het? Wat hebt u eraan? Waaruit bestaat de pilot i-pgb? Kunt u deelnemen? Hoe kunt u deelnemen? Waarom

Nadere informatie

ZUID-HOLLAND ZUID WERKDOCUMENT. 2 juli 2012

ZUID-HOLLAND ZUID WERKDOCUMENT. 2 juli 2012 ZUID-HOLLAND ZUID WERKDOCUMENT 2012 2013 2 juli 2012 Inhoudsopgave blz. Voorwoord 3 1. Inleiding 3 1.1 Missie, en doelstelling 3 1.1.1 Missie 1.1.2 Doelstelling 1.2 Bestuurlijke organisatie 4 1.3 Financieel

Nadere informatie

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support PG-monitor 2011 Factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten support pg-monitor 2011 Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord 1 1 Organisatie 2 2 Opbouw achterban 3 Organisaties van patiënten,

Nadere informatie

2016D07727 LIJST VAN VRAGEN

2016D07727 LIJST VAN VRAGEN 2016D07727 LIJST VAN VRAGEN De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over

Nadere informatie

uw partner in toegankelijkheid

uw partner in toegankelijkheid Overleg Lichamelijk Gehandicapten Amstelland uw partner in toegankelijkheid Werkplan OLGA 2012 1. Inleiding. a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Aandacht! d. Bewustwording 2. Activiteiten 2012. a. Extern

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

ZORGZWAARTEPAKKETTEN: KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN VANUIT CLIENTEN- EN FAMILIEPERSPECTIEF GGZ

ZORGZWAARTEPAKKETTEN: KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN VANUIT CLIENTEN- EN FAMILIEPERSPECTIEF GGZ ZORGZWAARTEPAKKETTEN: KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN VANUIT CLIENTEN- EN FAMILIEPERSPECTIEF GGZ Tijdens het voorlichtingstraject over zorgzwaartepakketten zijn veel knelpunten naar voren gekomen. Hieronder

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant 1 oktober 2011 Reglement Cliëntenraad van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant stelt conform

Nadere informatie

Diabetes Zorgsysteem West-Friesland

Diabetes Zorgsysteem West-Friesland Jaarverslag van de Cliëntenraad DZS 2011 Diabetes Zorgsysteem West-Friesland Als het getij verandert moet men de bakens verzetten Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Cliëntenraad 4 3. Bevoegdheden Cliëntenraad

Nadere informatie

Zorgweigering en Zorgbeëindiging

Zorgweigering en Zorgbeëindiging Beschrijving Zorgweigering en Zorgbeëindiging Menzis zorgkantoren Enschede, april 2011 Februari 2012 1 Beschrijving te ondernemen stappen t.a.v. Zorgweigering en Zorgbeëindiging Juridisch kader: Art 7:460

Nadere informatie

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL 1 INLEIDING De Wmo Adviesraad is op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning bij besluit van de gemeenteraad van 27-9-2007 (de z.g. participatieverordening) door

Nadere informatie

Sociaal plan voor cliënten Spelregels bij veranderingen herontwerp

Sociaal plan voor cliënten Spelregels bij veranderingen herontwerp Sociaal plan voor cliënten Spelregels bij veranderingen herontwerp Zorgvuldig, betrokken en transparant Voor veel cliënten van Amerpoort gaat er komende jaren wat veranderen. Dat komt door ingrijpende

Nadere informatie

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert!

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert! Zozijn en de Stelselwijzigingen Zozijn participeert! Doel van deze bijeenkomst Informeren over belangrijke veranderingen De impact hiervan op de dienstverlening en cliënten De aanpak van Zozijn Vragen

Nadere informatie

Jaarverslag MR Basisschool St. Jan 2014 2015. Datum: 11 september 2015. Schrijver: Caroline van Erp. Inleiding. Algemeen:

Jaarverslag MR Basisschool St. Jan 2014 2015. Datum: 11 september 2015. Schrijver: Caroline van Erp. Inleiding. Algemeen: Jaarverslag MR Basisschool St. Jan 2014 2015 Datum: 11 september 2015 Schrijver: Caroline van Erp Inleiding Algemeen: Op de school worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die direct te maken

Nadere informatie

Programma. Regeerakkoord; Platform VG. Dorien Kloosterman. Belangenbehartiging AWBZ

Programma. Regeerakkoord; Platform VG. Dorien Kloosterman. Belangenbehartiging AWBZ Regeerakkoord; wat betekent dat voor mensen met een verstandelijke beperking Programma Veranderingen AWBZ in 2009 en 2010 - pakketmaatregel - eigen bijdrage begeleiding Veranderingen AWBZ in toekomst -

Nadere informatie

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging 13-0010/mh/rs/ph Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging Gevraagde actie: - Deelt u de filosofie van Regie in eigen hand? - Bent u bereid

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Mark van den Einde ministerie van VWS PIANOo-bijeenkomst Hoorn (8 februari 2012) Transitie: wat verandert er? Regeer-

Nadere informatie

Stichting VG - BelangenPlatform Drenthe. voor een beter bestaan van mensen met een verstandelijke handicap

Stichting VG - BelangenPlatform Drenthe. voor een beter bestaan van mensen met een verstandelijke handicap Stichting VG - BelangenPlatform Drenthe voor een beter bestaan van mensen met een verstandelijke handicap Jaarverslag Inhoudsopgave: Voorwoord van de voorzitter Deel 1: jaarverslag blz. 1. Stichting VG-BelangenPlatform

Nadere informatie

Hoe kunnen we de financieringsbepalingen verduidelijken, ook voor de ondersteuning, en deze beter en explicieter vastleggen?

Hoe kunnen we de financieringsbepalingen verduidelijken, ook voor de ondersteuning, en deze beter en explicieter vastleggen? Kenmerk: WMCZ 2.0 Betreft: Ondersteuning voor Cliëntenraden geregeld in de WMCZ 2.0 Utrecht, dinsdag 13 oktober 2015 Geacht Cliëntenraadslid, beste heer of mevrouw, Hoe kunnen we de financieringsbepalingen

Nadere informatie

Gedragscode medewerkers en cliënten

Gedragscode medewerkers en cliënten Gedragscode medewerkers en cliënten 2014 1/9 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Werkwijze... 3 3. Samenvatting gedragscode... 4 4. Gedragscode medewerkers stichting Zorg Almere... 5 - clientgerichtheid....5

Nadere informatie

Beleid mantelzorg. Versie 031109 Herzieningsdatum 031112

Beleid mantelzorg. Versie 031109 Herzieningsdatum 031112 Beleid mantelzorg Herzieningsdatum 031112 Mantelzorgbeleid Cederhof Mantelzorg kan worden gedefinieerd als de extra zorg en begeleiding die mensen, vrijwillig, langdurig en onbetaald, verlenen aan personen

Nadere informatie