Risico-Inventarisatie en Evaluatie. Arbeidsomstandigheden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Risico-Inventarisatie en Evaluatie. Arbeidsomstandigheden"

Transcriptie

1

2 Risico-Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak Arbeidsomstandigheden voor horecabedrijven met minder dan 20 medewerkers Colofon: Deze uitgave is ontwikkeld in opdracht van het Bedrijfschap Horeca en Catering door Arbodienst de Boer & Rienks te Houten ISBN : X Bestelnr. : 3047 Prijs : 10,- Bedrijfschap Horeca en Catering Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch, of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Zoetermeer, februari 2002

3 De Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) voor horecabedrijven tot 20 werknemers is ontwikkeld in het kader van het arboconvenant werkdruk horeca. Goede arbeidsomstandigheden spelen een belangrijke rol bij het terugdringen van werkdruk en daarmee van het verminderen van het ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in de horeca. Deze vereenvoudigde RI&E is daarbij een belangrijk hulpmiddel. Aan het arboconvenant nemen deel het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Koninklijk Horeca Nederland, FNV Horecabond, CNV Horeca en het Bedrijfschap voor Horeca en Catering. Meer weten? Heeft u nog vragen over verminderen van werkdruk of verbeteren van de arbeidsomstandigheden? Kijk op dé Arbosite voor de horeca!. De volgende organisaties helpen u ook graag verder: Bedrijfschap Horeca en Catering Baron de Coubertinlaan 6 Postbus 121, 2700 AC Zoetermeer Telefoon (079) Telefax (079) website TNO Arbeid Polaris venue 151 Postbus 718, 2130 AS Hoofddorp Telefoon (023) Telefax (023) website Koninklijk Horeca Nederland Pelmolenlaan 10 Postbus 566, 3440 AN Woerden Telefoon (0348) Telefax (0348) website FNV Horecabond Louis Armstrongweg 100 Postbus 1435, 1300 BK Almere Telefoon (036) Telefax (036) website CVN Horeca Prins Bernhardweg 69 Postbus 327, 3990 GC Houten Telefoon (030) Telefax (030) website Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Anna van Hanoverstraat 4 Postbus 90801, 2509 LV Den Haag Telefoon (070) Telefax (070) website

4 Inhoudsopgave Bedrijf: Adres: Postcode en plaats: Telefoonnummer: Contactpersoon: Datum toetsing Arbodienst: Inleiding: Stappenplan van RI&E naar Plan van aanpak Hulp bij het invullen van de modules Selectie van de modules Bronnen van normen en regels 7 Module 1. Bedrijfsgegevens 8 Module 2. Arbozorg 10 Module 3. Werk- en rusttijden 16 Module 4. Agressie, geweld en werkdruk 20 Module 5. Bedrijfshulpverlening en brandveiligheid 26 Module 6. Algemene voorzieningen: 32 Gebouw, onderhoud, schoonmaak Module 7. Opslag: 40 Magazijn, kelder, tapinstallatie, koel- en vriescellen Module 8. Bediening: 44 Eetzaal, café, bar, danszaal, zaal Module 9. Voedselbereiding en afwassen: 50 Keuken, frituur en spoelkeuken Module 10. Hotel: 58 Hotelkamers, linnenkamer, wasserij Module 11. Receptie/ kantoor/ beeldschermwerkplekken 60 Bijlagen: 63 Bijlage I. Overzicht van te nemen maatregelen: Plan van aanpak 65 Bijlage II. Overzicht van Arboregels ten aanzien van jeugdigen 67 Bijlage III. Ongevallenregister 68 Bijlage IV. Brandveiligheidsvoorzieningen 69 Bijlage V. Overzicht van boetetarieven Arbeidsinspectie 70 Bijlage VI. Literatuur 71 3

5 0. Inleiding Met deze Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) brengt u de risico s voor de veiligheid, gezondheid en welzijn in uw bedrijf in kaart. Tegelijkertijd kiest u de maatregelen voor uw Plan van aanpak om deze risico s te verminderen. Betrek uw medewerkers bij het invullen en kiezen van de maatregelen. Nb. De goedkeuring van de RI&E door een gecertificeerde Arbodienst is niet verplicht voor bedrijven waar men personeel voor in totaal ten hoogste 40 uur per week werk laat verrichten. U moet dan wel zelf de RI&E uitvoeren en een Plan van aanpak opstellen. Het instrument is zo opgebouwd dat u alles zelf (samen met de medewerkers) in kunt vullen. De Arbodienst hoeft dan alleen maar te controleren of u het goed gedaan heeft en kan gerichte adviezen geven over de door u gekozen verbetermaatregelen (zie 0.1 en 0.2). De bedoeling is dat de checklist een aantal heldere actiepunten oplevert waarmee u de arbeidsomstandigheden in het bedrijf kunt verbeteren. De voordelen van betere arbeidsomstandigheden zijn: een lager ziekteverzuim; minder personeelsverloop; meer werkplezier en een betere sfeer in het bedrijf, dus klantvriendelijker; minder kans op aansprakelijkheid door schades; voldoen aan de Arbowet en Arbeidstijdenwet. De Arbeidsinspectie beboet bedrijven die geen actuele getoetste RI&E en een compleet Plan van aanpak hebben. De hoogte van de boete hangt af van de grootte van het bedrijf, maar bedraagt al snel meer dan 1000,-. In bijlage V is een verkort overzicht van boetetarieven van de Arbeidsinspectie opgenomen. In deze RI&E is steeds sprake van medewerkers. Dat is iedereen die werkzaamheden verricht in het bedrijf, zoals de vaste krachten, oproepkrachten, uitzendkrachten, vakantiekrachten, stagiairs, leerlingen en vrijwilligers. Als u deze RI&E en Plan van aanpak volledig invult en de maatregelen uitvoert, voldoet u aan de wettelijke verplichtingen. IN DE ARBOWET IS HET VOLGENDE VERPLICHT: 1. uitvoeren van een RI&E; 2. opstellen van een Plan van aanpak: in de RI&E moet u aangeven hoe u de aandachtspunten die in de RI&E naar voren komen, zult aanpakken (verbetermaatregelen en een planning formuleren); 3. goedkeuring (toetsing) van de RI&E door een gecertificeerde Arbodienst: 4. de Arbodienst kijkt daarbij of alle risico s in het bedrijf op een juiste wijze zijn weergegeven en adviseert over de te nemen maatregelen; 5. uitvoering van de maatregelen uit het Plan van aanpak; 6. jaarlijkse controle of de RI&E nog actueel is en of het Plan van aanpak goed wordt uitgevoerd. 4

6 0.1 Stappenplan van RI&E naar Plan van aanpak 1. Maak afspraken met een Arbodienst over de verplichte goedkeuring (toetsing) van de RI&E. (De geschatte tijd die een Arbodienst nodig heeft voor de goedkeuring bedraagt, als u de lijsten volledig heeft ingevuld, inclusief bedrijfsbezoek, tussen de 3 en 4,5 uur). Als de lijsten niet volledig zijn ingevuld, zal een Arbodienst meer tijd nodig hebben om u te adviseren en uw RI&E goed te keuren. U kunt er ook voor kiezen de hele RI&E uit te laten voeren door een Arbodienst. 2. Kies de in te vullen modules aan de hand van het schema in paragraaf Aan de slag met verbeteringen! 7. Controleer jaarlijks samen met de medewerkers, aan de hand van het schema in paragraaf 0.3, of de RI&E nog past bij de bedrijfssituatie. Controleer of de uitvoering van de gekozen maatregelen (Plan van aanpak) op schema ligt (Arbowet art.5, lid 2). Houd daarbij rekening met: - ziekteverzuim; - ongevallen; - WAO-instroom. Pas zo nodig het Plan van aanpak aan. 3. Laat de medewerkers de modules volledig invullen, bijvoorbeeld tijdens het werkoverleg. Als de leiding de lijst zelf invult komen sommige aandachtspunten niet goed naar voren. Met name bij module 3 en 4 (Arbeidstijden en Agressie, geweld en werkdruk) is dat het geval. Bij deze 2 modules is het mogelijk de antwoorden van de werkgever en de medewerkers gescheiden weer te geven. Wettelijk verplicht is om in elk geval overleg te plegen met de medewerkers over de uitvoering van de RI&E (Arbowet art.12). 4. Bespreek de volledig ingevulde modules en de gekozen maatregelen in een werkoverleg. Uiteindelijk moet er een plan liggen waarvoor de werkgever de verantwoordelijkheid neemt en dat de medewerkers steunen. Wettelijk verplicht is minimaal de medewerkers de gelegenheid te bieden kennis te laten nemen van de uitkomsten van de RI&E (Arbowet art.5 en art.12). 5. Laat de RI&E en het Plan van Aanpak goedkeuren (toetsen) door de gekozen Arbodienst. 5

7 0.2 Hulp bij het invullen van de modules 1. Beantwoord iedere vraag uit de in te vullen modules. Aan het eind van elke regel is een nadere toelichting gegeven die kan helpen bij het beantwoorden. Kijk ook eens op de Arbosite op het Internet: Daar staat aanvullende informatie die kan helpen bij het invullen van deze Risicoinventarisatie en -evaluatie en bij het maken van het Plan van aanpak. Heeft u nog een vraag, mail dan naar of bel het Bedrijfschap Horeca en Catering ( ). 2. Als het antwoord een knelpunt aangeeft (grijs gemarkeerd O ja of O nee) moet u gekozen maatregelen formuleren. U kunt daarbij gebruik maken van de gepresenteerde mogelijke maatregelen. Het staat u vrij ook andere maatregelen te kiezen, die in uw situatie misschien meer voor de hand liggen. Bij de keuze van maatregelen moet u zoveel mogelijk streven naar aanpak bij de bron (bijv. muziek dimmen). 3. Vervolgens moet van de knelpunten worden bepaald of de prioriteit (=noodzaak) van het uitvoeren van maatregelen hoog, gemiddeld of laag is. Dat heeft te maken met de ernst van het knelpunt. U kunt kiezen uit 3 mogelijkheden: H. Hoge prioriteit : Grote kans op gezondheidsschade, ongevallen of verzuim, maatregelen zijn noodzakelijk. M. Gemiddelde prioriteit : Redelijke kans op gezondheidsschade, ongevallen of verzuim, maatregelen zijn zeer wenselijk. L. Lage prioriteit : Hinder of zeer beperkte kans op gezondheidsschade, ongevallen of verzuim, maatregelen overwegen. 4. Ten slotte moet u de termijn waarop de maatregel gerealiseerd zal zijn en de uitvoerder vastleggen. Houd bij de termijnbepaling rekening met: - De prioriteit die de maatregel heeft vanwege de ernst van het risico (ernstige risico s eerst); - Het aantal mensen dat last heeft van het knelpunt en baat heeft bij de maatregel; - De tijd en kosten die nodig zijn om een maatregel uit te voeren. 5. Het overzicht van de maatregelen heet een Plan van aanpak. Zet bij voorkeur alle gekozen maatregelen op een rijtje in bijlage I: - Dat is makkelijker en overzichtelijker bij het overleg tussen werkgever en werknemers; - U hoeft niet telkens door alle modules te bladeren om de stand van zaken te bekijken; - Het is herkenbaar voor de Arbodienst en vereenvoudigt de toetsing en het geven van advies (en is dus kostenbesparend); - Het is herkenbaar voor de Arbeidsinspectie als wettelijk verplicht Plan van Aanpak. Een voorbeeld van een ingevuld deel van de vragenlijst: Vraag Antwoord 5.1 Is een actueel Bedrijfshulpverleningsplan (bedrijfsnood- Nee plan) aanwezig? Minimaal 1 maal per kwartaal controleren of het BHV-plan nog klopt met de situatie. - BHV-plan aan het eind van ieder kwartaal controleren H Bedrijfshulpverleningsplan - BHV-plan opstellen (BHV-plan) opstellen. Dec Mrt AG AG Af? Toelichting Zie bijlage IV. In een Bedrijfshulpverlenings-plan (bedrijfsnoodplan) moet worden aangegeven wat te doen bij een brand, ongeval, bommelding, ontruiming en dergelijke. (Arbowet art.3, lid 1 en art.15 en Arbobesluit art.2.16 t/m 2.18) 6

8 0.3 Selectie van de modules Kies met dit schema welke modules u gaat (laten) invullen. Blok Antwoord In te vullen modules 1 Heeft het bedrijf al een RI&E, die is getoetst door een Arbodienst, van minder dan 4 jaar oud? 2 Is er een eetzaal, café, bar, danszaal, zaal of andere ruimte waar bediend wordt?, ga verder met blok 3, ga verder met blok 2 1 t/m 7 8 * Deze RI&E is praktisch van opzet en sluit goed aan bij de gangbare praktijk in de kleine horeca en kan daardoor ook concrete oplossingen bieden. Zie hiervoor in de kolom Mogelijke maatregelen. Dit betekent wel dat bijzondere omstandigheden niet aan bod komen. U dient dan zelf, in samenwerking met uw Arbodienst, zorg te dragen voor aanvulling van de RI&E. In het schema is aangegeven wanneer dat het geval is. ** U kunt de hele RI&E opnieuw uitvoeren, maar dat is niet nodig. Herhaal alleen de modules die horen bij de veranderde bedrijfssituatie. Enkele voorbeelden: - Verbouwing keuken: Module 6 en 9 - Uitbreiding café: Module 1, 5, 6 en 8 - Aanpassing openingstijden: Module 1, 3, 4 en 5 Is er een keuken, spoelkeuken of frituurplaats? Zijn er hotelkamers? 9 10 Nb. Als u al eerder met dit instrument een RI&E heeft uitgevoerd, kunt u de nieuwe modules invullen en de betreffende module uit de al bestaande RI&E vervangen. Is er een receptie of een beeldschermwerkplek, waar meer dan 2 uur per dag medewerkers zitten? Zijn er activiteiten die nog niet zijn aangegeven, zoals*: - zwembad, sauna; - fitnessruimte, kegelbaan; - catering buiten de deur; bezorging aan huis? 3 Is er ten opzichte van de RI&E die er ligt, iets veranderd in de bedrijfssituatie? 4 Is de wetgeving veranderd sinds de vorige RI&E is uitgevoerd (zie 0.4 en de meest recente informatie op ga verder met blok 4, nu geen nieuwe RI&E nodig; Wel jaarlijks Plan van Aanpak bijwerken. 11 Aanvullende RI&E nodig, overleg met de Arbodienst Vul de betreffende modules in.** Vul modules in waarvan wetgeving is veranderd. 0.4 Bronnen van normen en regels Bij het opstellen van deze checklist is veel verwezen naar wettelijke eisen en regels die op het werk in de horeca van toepassing zijn. Hier volgt een overzicht: - Arbowet Arbobesluit - Arboregeling - Arbobeleidsregels - Arbeidstijdenwet - Arbeidstijdenbesluit - Bouwbesluit - Model Bouwverordening (bijlage 3 en 4, Gebruikseisen voor bouwwerken)(gebruiksvergunning) - Brandbeveiligingsconcept Gebouwen met een publieksfunctie Een brandveilig gebouw bouwen (NBF) - Een brandveilig gebouw installeren (NBF) - CAO juli 2000 t/m juli Op overtreding van de wetten staan zowel voor de werkgever als de werknemers flinke boetes (zie bijlage V). De Arbeidsinspectie kan het bedrijf zelfs laten ontruimen of sluiten. 7

9 Module 1. Bedrijfsgegevens In deze module worden gegevens gevraagd die voor de Arbodienst van belang zijn om de toetsing goed te kunnen doen. 1.1 Onder welke sector valt uw bedrijf? O Restaurants O Café-Barbedrijven O Fastfood- en IJsbedrijven otels, Pensions en B&B-bedrijven O Discotheek- en Zaalbedrijven 1.2 Gebouwgegevens: - aantal verdiepingen (inclusief begane grond en kelder): vloeroppervlak in het gebouw: (ongeveer) m 2 - heeft het bedrijf ook nog andere vestigingen? / 1.3 Welke ruimten zijn te onderscheiden? O Keuken/ bakwand O Eetzaal O Zaal (feesten/ vergaderen) O Bar agazijn O Koelcel / vriescel O Kelder O Receptie / balie otelkamer innenkamer O Kantoor (beeldscherm) O Terras O Anders, nl.: Wat zijn de openingstijden? Hoeveel medewerkers heeft het bedrijf in dienst (inclusief familieleden, stagiairs, leerlingen, etc.)? - fulltime:..... pers. (> 35 uur/week) - parttime (vaste uren):..... pers. (< 35 uur/week) - oproepkrachten:..... pers. (geen uitzendkrachten) 1.6 Hoeveel uitzendkrachten werken er gemiddeld: - in het seizoen:..... pers. - buiten het seizoen:..... pers. 1.7 Komen de volgende bijzondere groepen personen in het bedrijf voor (denk ook aan de vakantieperiodes)? Bijzondere groep O Jeugdigen (16-17 jaar) O Kinderen (13-15 jaar) O Ouderen (>55 jaar) O Zwangeren O Vrouwen die borstvoeding geven edewerkers die geen of onvoldoende Nederlands spreken edewerkers die alleen werken O Stagiairs / leerlingen O Gehandicapten O Uitzendkrachten O Beveiligingsbedrijf O Schoonmaakbedrijf O Onderhoudsbedrijf 1.8 Hoeveel ziekteverzuimdagen (exclusief zwangerschap) waren er in het afgelopen jaar? Wat was over het afgelopen jaar het ziekteverzuim?: % ( totaal aantal ziektedagen X gemiddelde personeelssterkte X 100%) Heeft zich in de afgelopen 5 jaar een bedrijfsongeval voorgedaan dat tot ziekteverzuim leidde?: 1.10 Is er in de afgelopen 5 jaar een medewerker in de WAO terechtgekomen?: / / 8

10 9

11 Module 2. Arbozorg Vraag 2.1 Is er een regeling voor melding, registratie en begeleiding van zieke medewerkers? Antwoord Verzuimprocedure vastleggen. Verzuimregistratie bijhouden. Verzuimprocedure overhandigen aan de medewerkers. Af? Toelichting De spelregels voor het omgaan met zieke medewerkers moeten schriftelijk zijn vastgelegd. Vaak kan een Arbodienst een conceptprocedure aanreiken. De medewerkers moeten de procedure schriftelijk ontvangen. Registratie van verzuim is verplicht en kan informatie verschaffen over de verzuimoorzaken. (Arbowet art.4, lid 1 en art.14, lid 3 en 4) Bijzondere groepen medewerkers 2.2 Zijn uitzendbureaus en ingehuurde bedrijven op de hoogte van de risico s? Risico-inventarisatie ter beschikking stellen aan bedrijven die medewerkers in uw bedrijf laten werken (beveiliging, schoonmaak, uitzendbureau). Afspraken maken met bedrijven die medewerkers ter beschikking stellen over de invulling van de arbozorg (voorlichting, bedrijfshulpverlening, etc.). Wanneer de volgende mensen in uw bedrijf werken moet u degene die die medewerkers ter beschikking stelt, informeren over de uitkomsten van de risico-inventarisatie: - uitzendorganisatie; - opleiding (stagiairs); - beveiligingsbedrijf; - schoonmaakbedrijf; - onderhoudsbedrijf. Ook moet u met diegene afspraken maken over de invulling van de arbozorg. (Arbodienst, voorlichting, bedrijfshulpverlening, werkoverleg, etc.) (Arbowet art.5, lid 5 en art.19, lid 1) 10

12 Vraag 2.3 Ontvangen nieuwe medewerkers (ook uitzendkrachten en stagiairs) een instructie over veiligheid in het werk? 2.4 Besteedt u voldoende aandacht aan de arbeidstijden en veiligheid van jeugdigen (< 18 jaar) in uw bedrijf (zie toelichting in bijlage II)? Antwoord Jeugdigen niet te veel laten werken (zie toelichting in bijlage II.). Jeugdigen niet in lawaai laten werken. Jeugdigen intensief instrueren en onder toezicht laten werken bij gevaarlijke werkzaamheden (continu samenwerken). Extra gevaarlijke werkzaamheden niet door jeugdigen laten uitvoeren (zie toelichting in bijlage II.). Nieuwe medewerkers (ook stagiairs en uitzendkrachten) stan- daard voorzien van een uitgebreide uitleg en instructie. Instructie voor nieuwe medewerkers zo veel mogelijk schriftelijk vastleggen. Medewerkers informeren over hun plicht tot veilig werkgedrag volgens de Arbowet. Af? Toelichting Veel ongelukken gebeuren op een eerste werkdag, door onbekendheid en onervarenheid met de specifieke omstandigheden. Besteed in de instructie aandacht aan: - goede werkhoudingen; - werkverdeling en pauzes; - verzuimprocedure; - algemene veiligheidsregels; - bedrijfshulpverleningsplan; - veilig werken met apparatuur; - veilig werken met gevaarlijke stoffen (etiketten lezen); - lawaai. De medewerkers hebben volgens de Arbowet de verplichting de gegeven instructies op te volgen. Ook zijn ze verplicht mee te werken aan voor hen georganiseerde voorlichting en instructie en moeten ze gevaarlijke situaties melden. Het bedrijf kan pas aanspraak maken op deze plichten als medewerkers daarover zijn geïnformeerd. Leg de instructies daarom schriftelijk vast en laat medewerkers eventueel tekenen voor ontvangst van de instructie). (Arbowet art.8 en 11) Jeugdigen kunnen risico s minder goed inschatten en zijn vaker het slachtoffer van ongevallen. Bovendien zijn jeugdigen nog verminderd belastbaar, vanwege hun groei en geestelijke ontwikkeling. U moet daarmee rekening houden bij het werk dat u door jeugdigen laat verrichten. Voor kinderen (13, 14 en 15 jaar) gelden extra strenge regels. Voor hen is werken verboden op tijden dat alcoholhoudende dranken worden verstrekt. Bovendien mogen zij niet frituren, geen snijmachine gebruiken of werken met schoonmaakmiddelen. Zie de toelichting in bijlage II. (Arbeidstijdenwet art.5.6, 5.7 en 5.8 en CAO art.8.2, Arbowet art.3, 5 en 8 en Arbobesluit art 1.37) 11

13 Vraag 2.5 Houd u bij de verdeling van het werk rekening met de bijzondere eigenschappen van jeugdigen (< 18 jaar), zwangeren en andere bijzondere medewerkers (zie module 1, vraag 7)? 2.6 Krijgen medewerkers voorlichting over risico s in het werk? 2.7 Werken de medewerkers veilig en volgens de instructies? Antwoord Ten minste 1 maal per jaar voorlichting verzorgen over risico s in het werk, bijvoorbeeld gekoppeld aan werkoverleg. Mogelijke onderwerpen: - lichamelijke belasting; - veiligheid; - lawaai. Medewerkers informeren over hun plicht volgens de arbowet tot veilig werkgedrag. Toezicht houden op werken volgens de instructies (o.a. ook op alcoholgebruik door de medewerkers). Wanneer toezichthoudende taken worden gedelegeerd (overgedragen) dit schriftelijk vastleggen, bijvoorbeeld in een functieomschrijving. Bij de verdeling en uitvoering van de werkzaamheden rekening houden met de bijzondere eigenschappen van de in module 1 genoemde bijzondere groepen. Af? Toelichting U moet rekening houden met bijzondere kenmerken van de medewerkers, zoals onervarenheid, onbevangenheid, verminderde belastbaarheid, onvoldoende kennis van de Nederlandse taal, alleen zijn en onbekendheid met het bedrijf. Voor zwangeren geldt o.a.: - Niet verplicht tot overwerk; - Aanpassen arbeidstijden indien nodig; - Aanpassen van de werkbelasting; - Geen werkverplichting boven 80 db(a). (Arbowet art.3, art.5 en art.8 en Arbobesluit art 1.37) Licht medewerkers regelmatig voor over risico s in het werk. Het verzorgen van voorlichting is nodig om medewerkers bewust te maken van het belang van een goede werkhouding. Enkele werkzaamheden waarbij de houding erg belangrijk is: - het dragen van dienbladen; - uitserveren; - voorovergebogen werken bij koken en schoonmaken; - boven de macht roeren; - tilwerkzaamheden. (Arbowet art.8 lid 1 en Arbobesluit art.5.5) De werkgever moet toezicht (laten) houden op naleving van de instructies. Delegeren van toezichthoudende taken moet schriftelijk gebeuren. (Arbowet art.8, lid 4). 2.8 Beschikken de medewerkers over goede schoenen? Stel goede schoenen ter beschikking aan alle medewerkers: een stevige, niet gladde zool en een goed voetbed. Voor keuken en schoonmaak: waterdichte schoen of klomp. Bij verplaatsen van fusten en zware goederen: stalen neus. Verplicht medewerkers tot het dragen van goede schoenen. Goede schoenen zijn erg belangrijk in functies waar veel wordt gestaan en gelopen. Dat geldt dus zowel voor bediening, keuken als schoonmaak. Schoenen mogen niet glad zijn en moeten goed passen en voldoende stevig zijn. Bovendien moeten ze indien nodig bestand zijn tegen nattigheid en agressieve stoffen (schoonmaakmiddelen). Bij vervoer van zware lasten zijn schoenen met een stalen neus van belang. (Arbobesluit art.8.1) 12

14 Vraag 2.9 Zijn ongevallen die leiden tot ziekteverzuim geregistreerd? 2.10 Worden ernstige ongevallen gemeld bij de Arbeidsinspectie? 2.11 Is er minstens 1 maal per 2 maanden werkoverleg, waarbij Arbo-zaken aan de orde komen? 2.12 Heeft het bedrijf een contract met een gecertificeerde Arbodienst? 2.13 Zijn de medewerkers op hoogte van de mogelijkheid gebruik te maken van het arbeidsomstandighedenspreekuur van de Arbodienst? Antwoord Ernstige ongevallen onmiddellijk melden bij de Regionale Hoofdinspecteur van de Arbeidsinspectie (landelijk nummer Arbeidsinspectie: ) Regelmatig (bijvoorbeeld 1 maal per maand) werkoverleg houden. RI&E bespreken in werkoverleg. Voortgang van de in de RI&E gekozen maatregelen jaarlijks bespreken. Overleg plegen over de bedrijfshulpverlening en de samenwerking met de Arbodienst. Contract afsluiten met een gecertificeerde Arbodienst. Medewerkers informeren over de mogelijkheid het arbeidsomstandigheden-spreekuur van de Arbodienst te bezoeken (bijvoorbeeld aanvullend op de verzuimprocedure). Ongevallenregister zoals bijgevoegd in bijlage III. bijhouden. Ongevallenregister bewaren bij de risico-inventarisatie. Af? Toelichting Alle ongevallen die in verband met het werk optreden en leiden tot ziekteverzuim moeten worden geregistreerd. Er moet een register zijn (ook bij 0 ongevallen) dat bij de risicoinventarisatie hoort. In bijlage III is een ongevallenregister bijgevoegd. (Arbowet art.5, lid 1) De volgende ongevallen moet u onmiddellijk melden bij de Arbeidsinspectie (schriftelijk en mondeling): - Ongevallen die binnen 24 uur leiden tot ziekenhuisopname; - ongevallen die zeer waarschijnlijk blijvend letsel tot gevolg hebben; - dodelijke ongevallen. (Arbowet art.9) Het voeren van werkoverleg over de arbeidsomstandigheden in brede zin (buiten het dagelijks overleg over de gang van zaken) levert niet alleen zinvolle verbeterpunten en een goede werksfeer op, maar is ook verplicht. De Arbowet geeft bovendien aan dat overleg nodig is over: - keuze Arbodienst; - verzuimprocedures; - frequentie PAGO s (medische keuringen, zie 2.14); - uitvoering RI&E; - bedrijfshulpverlening. (Arbowet art.12 en art.13) Bij de volgende activiteiten moet een Arbodienst worden betrokken: - Begeleiding van zieke medewerkers; - verzorgen van een arbeidsomstandighedenspreekuur; - uitvoering van PAGO;s (zie 2.14); - uitvoering van aanstellingsonderzoeken; - uitvoering/toetsing van de risicoinventarisatie. (Arbowet art.14) De medewerkers hebben altijd het recht om preventief (zonder dat ze ziek zijn) het spreekuur van een Arbodienst te bezoeken. Daarmee kan verzuim worden voorkomen. (Arbowet art.14) 13

15 Vraag 2.14 Worden medewerkers in de gelegenheid gesteld een PAGO (Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek) te ondergaan? 2.15 Krijgen (nieuwe) medewerkers die nachtdiensten gaan draaien (na uur doorwerken of voor 6.00 uur beginnen) een medisch onderzoek aangeboden? Antwoord (Nieuwe) medewerkers die nachtdiensten gaan draaien (na uur doorwerken of voor 6.00 uur beginnen) een medisch onderzoek aanbieden bij een Arbodienst. PAGO (Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek) om de vier jaar aanbieden aan de medewerkers. Aanbieden is verplicht, deelname is vrijwillig. Af? Toelichting Om vroegtijdig klachten als gevolg van het werk op te sporen, moet het bedrijf de medewerkers periodiek een Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek aanbieden. Daarbij wordt onderzocht of de medewerkers klachten hebben die verband houden met het werk. Deelname van de medewerker is vrijwillig. Een Arbodienst moet advies uitbrengen over inhoud en frequentie van een PAGO. (Arbowet art.18) Aan medewerkers die voor de eerste keer nachtdiensten gaan draaien moet een Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek worden aangeboden. Dit onderzoek is vergelijkbaar met een PAGO (zie 2.14). Deelname van de medewerker is vrijwillig. (Arbobesluit art. 2.43) 2.16 Zijn veiligheid en gezondheid vaste onderwerpen bij nieuwbouw, renovatie en inkoop van apparatuur? Bij nieuwbouw, renovatie en inkoop rekening houden met veiligheids- en gezondheidsaspecten. Met name bij nieuwbouw en inkoop kunnen zonder veel extra kosten verbeteringen in de arbeidsomstandigheden worden gerealiseerd. Denk aan werkhoogtes, klimaatbeheersing, nooduitgangen en blusmiddelen. 14

16 15

17 Module 3. Werk- en rusttijden In de horeca zijn werk- en rusttijden bijna steeds een risico: het wijkt vaak af van het schema maandag tot vrijdag van tot uur. Daarnaast komt het regelmatig voor dat medewerkers voor meer dan één bedrijf werken. Bij bepalen van de toegestane werk- en rusttijden geldt de totale werktijd van de werknemer. Werk- en rusttijden zijn geregeld in de CAO en de Arbeidstijdenwet. Op overtreding staan hoge boetes. Let op: voor jeugdigen (16 en 17 jaar) en kinderen (14 en 15 jaar) gelden strengere regels. Zie ook bijlage II. Antwoord Mede werker(s) Mogelijke maatregelen Gekozen maatregelen Vraag Antwoord Leidinggevende Prioriteit Dienstroosters 3.1 Is het dienstrooster minimaal 2 weken van tevoren bekend? Dienstroosters minstens 2 weken van tevoren bekend maken. Dienstroosters, met name de vrije dagen, moeten 2 weken van tevoren bekend zijn. Verder is het belangrijk dat dienstroosters niet voortdurend veranderen. (Arbeidstijdenwet art.4.2 en CAO) 3.2 Zijn medewerkers zeker van hun vrije dagen? 3.3 Werken medewerkers regelmatig op zon- en feestdagen? 3.4 Is er een registratie van de dienstroosters? Vrije dagen van de medewerkers garanderen. Gebruik maken van invalkrachten om verzuim op te vangen. Medewerkers inspraak geven bij het maken van de dienstroosters. Minimaal 2 vrije zondagen per 6 weken inroosteren. Minimaal 17 vrije weekeinden (za/zo of zo/ma) per kalenderjaar inroosteren. Afgewerkte dienstroosters (met inbegrip van aanvangsen eindtijden) minimaal een jaar bewaren. In de horeca komt het geregeld voor dat medewerkers die vrij hebben in een laat stadium het verzoek krijgen alsnog te werken. Dit verhoogt de gevoelde werkdruk. De CAO laat daar overigens wel ruimte voor. (Arbeidstijdenwet art.4.2 en CAO lid 7.4) Werken op zondagen kan verstorend werken op het sociale leven. Medewerkers moeten tenminste 4 vrije zondagen hebben per 13 weken. (Arbeidstijdenwet art.5.4 en 5.7 en CAO art.8.4) Zorg dat medewerkers een vrij ingeroosterde zondag ook werkelijk vrij hebben. (Arbeidstijdenwet art.4.3 en CAO art.7.1) 16

18 Antwoord Mede werker(s) Mogelijke maatregelen Gekozen maatregelen Vraag Antwoord Leidinggevende Prioriteit Werk- en rusttijden 3.5 Zijn er medewerkers die geregeld meer dan 9 uur op een dag werken? ( zie voor jeugdigen bijlage II.) 3.6 Werken medewerkers wel eens meer dan 11 uur per dag? ( zie voor jeugdigen bijlage II.) 3.7 Zijn er medewerkers die tussen 0.00 en 6.00 uur werken? 3.8 Werken medewerkers wel eens meer dan 5 dagen achter elkaar? Werktijden structureel korter dan 9 uur per dag houden. Wanneer vaker dan 1 maal per week overgewerkt moet worden: dienstroosters aanpassen. Een medewerker nooit meer dan 11 uur op een dag laten werken (een jeugdige nooit meer dan 9 uur). Een medewerker nooit meer dan 12 uur op een dag laten werken (een jeugdige nooit meer dan 9 uur). Dienstroosters aanpassen zodat overwerk wordt vermeden. Nachtdiensten verdelen over de medewerkers zodat het werken tussen 0.00 en 6.00 uur per medewerker beperkt blijft. Medewerkers bij voorkeur maximaal 5 dagen per week inroosteren. Het maximum aantal uren dat per dag gewerkt mag worden is 10, anders gelden de regels voor overwerk. Wanneer na 2.00 uur s nachts wordt geëindigd of voor 6.00 uur wordt gestart geldt maximaal 9 uur. Voor jeugdigen (< 18 jaar) geldt altijd maximaal 8 uur. Op schooldagen moet de schooltijd bij de werktijd opgeteld worden. Incidenteel mag worden afgeweken van deze maximumtijden. Dit heet overwerk. Dan geldt een maximum van 12 uur (voor jeugdigen 9 uur, zie ook bijlage II.). (Arbeidstijdenwet art.5.6, 5.7 en 5.8 en CAO art.8.2 en 8.5) Incidenteel mag worden afgeweken van de maximum werktijden zoals bij punt 3.6 genoemd. Dit heet overwerk. Er geldt een absoluut maximum van 12 uur (voor jeugdigen 9 uur). Overtreding leidt direct tot een Proces Verbaal. In een kwartaal mag maximaal 38 uur worden overgewerkt. (Arbeidstijdenwet art.5.9 en CAO art.9.1) Nachtdiensten zijn aan strakke regels gebonden. De ruimste regeling houdt in: maximaal 38 uur per 2 weken werken tussen 0.00 en 6.00 uur. Als deze regeling niet schriftelijk is afgesproken met de medewerkers geldt: a. maximaal 10 nachtdiensten (na 2.00 uur) per 4 weken; b. maximaal 16 nachtdiensten (tot 2.00 uur) per 4 weken. Leerlingen en stagiairs mag u niet verplichten nachtdiensten te vervullen. (Arbeidstijdenwet art.5.8 en CAO art.8.5) In de horeca mag maximaal 8 dagen achter elkaar worden gewerkt. Maar alleen als binnen een tijdvak van 9X24 uur tenminste een rust valt van 60 uur aaneengesloten. Normaliter moet binnnen een periode van 7X24 uur een aaneengesloten rust vallen van tenminste 36 uur. (Arbeidstijdenwet art.5.6 en 5.7 en CAO art.8.2) 17

19 3.9 Wordt overwerk gecompenseerd als vrije tijd? Antwoord Mede werker(s) Mogelijke maatregelen Gekozen maatregelen Overwerk beperken tot het minimum door aanpassen van de dienstroosters. Overwerk zo snel mogelijk compenseren in de vorm van vrije tijd. In zeer incidentele gevallen overwerk uitbetalen (150% van het uurloon). Vraag Antwoord Leidinggevende Prioriteit Een veel gehoorde klacht in de branche is dat overuren onvoldoende worden gecompenseerd. De CAO schrijft compensatie in de vorm van vrije tijd voor. Indien dit onmogelijk is, moet men overgaan tot uitbetaling (150% van het uurloon). Per kwartaal mag iemand niet meer dan 38 uur overwerken. (CAO art.9.1, 9.4 en 9.5) Wordt het werk na hooguit 5,5 uur afgewisseld met minimaal 30 minuten pauzen (jeugdigen na 4,5 uur)? Pauzeregeling opstellen en strak naleven (in ieder geval 30 minuten pauze na hooguit 5,5 uur werk). Zitgelegenheid bieden waar meer dan 30 minuten aaneen gepauzeerd kan worden. Bij langdurig staan en lopen, zoals in de horeca gebeurt, is een goede pauzeregeling essentieel. Onderdeel daarvan vormen kleinere pauzes tussen de werkzaamheden door, maar ook een pauze van minimaal 30 minuten na hooguit 5,5 uur werken, jeugdigen na 4,5 uur. Zie ook bijlage II. (Arbeidstijdenwet art.5.20 en CAO art.8.3) 18

20 19

Module 9. Bedrijfshulpverlening Vraag Antwoord Mogelijke maatregelen Prioriteit Toelichting

Module 9. Bedrijfshulpverlening Vraag Antwoord Mogelijke maatregelen Prioriteit Toelichting Branche RI&E vereniging SZS (versie oktober 2008) 9.1 9.1 Is een actueel bedrijfshulpverleningsplan (bedrijfsnoodplan) aanwezig? Stel bedrijfshulpverleningsplan (bedrijfsnoodplan) op. Controleer minimaal

Nadere informatie

HORECA INVENTARISATIE & EVALUATIE CHECKLIST

HORECA INVENTARISATIE & EVALUATIE CHECKLIST HORECA INVENTARISATIE & EVALUATIE CHECKLIST Bent u zich bewust van alle risico's? Kent u alle risico s? Ook voor uw personeel en uw materieel? Maar wat als er plotseling een ongeval met een machine gebeurt?

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Elk bedrijf heeft één of meerdere bedrijfshulpverleners nodig. De bedrijfshulpverleners hebben een voorpostfunctie: zij treden op als voorpost van brandweer,

Nadere informatie

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL 1 Betrekken medewerkers bij de uitvoering van de RI&E. Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

Voorbeeld-RI&E, met Plan van Aanpak (met dank aan ArboUnie Noordwest Nederland)

Voorbeeld-RI&E, met Plan van Aanpak (met dank aan ArboUnie Noordwest Nederland) Voorbeeld-RI&E, met (met dank aan ArboUnie Noordwest Nederland) De rapportage van een RI&E vindt meestal plaats in tabelvorm. Hierin komen de volgende onderdelen voor: Het onderwerp waar het risico betrekking

Nadere informatie

Veel gestelde vragen 1

Veel gestelde vragen 1 In dit document zijn de antwoorden op veel gestelde vragen opgenomen. Veel gestelde vragen 1 1. Wat is een BHV-plan? Een document waarin een werkgever schriftelijk vastlegt op welke restrisico s de BHV

Nadere informatie

Arbobeleidskader Lucas

Arbobeleidskader Lucas Arbobeleidskader Lucas t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Uitgangspunten Het bestuur van Lucas en de directie(s) van de aangesloten scholen zijn verantwoordelijk voor het schoolbeleid. Het arbobeleid

Nadere informatie

Een werkgever is ook verplicht zich aan allerlei wetten te houden. Een van die wetten is de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbo-wet.

Een werkgever is ook verplicht zich aan allerlei wetten te houden. Een van die wetten is de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbo-wet. Arbo Inhoud Arbowet Als werknemer in een winkel heb je samen met de werkgever afspraken genaakt over het werk dat je doet. Dat zijn niet de enige regels waaraan een bedrijf zich moet houden. We gaan het

Nadere informatie

Veiligheidsplan horeca Hoeksche Waard Verplichte bijlage bij formulier aanvraag vrijstelling sluitingsuur horecabedrijf

Veiligheidsplan horeca Hoeksche Waard Verplichte bijlage bij formulier aanvraag vrijstelling sluitingsuur horecabedrijf Dit formulier graag volledig ingevuld opsturen naar: Gemeente Binnenmaas Afdeling Ruimte & Groen Postbus 5455 3299 ZH Maasdam Voor informatie kunt u contact opnemen met afdeling Ruimte & Groen: telefoonnummer

Nadere informatie

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:.

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. 1 Inhoud 1. Basisgegevens bureau 2. BHV-organisatie 3. BHV-materialen 4. Instructies voor het personeel 5. Noodkaarten

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

ARBO BELEID. Krammer HE Brielle /

ARBO BELEID. Krammer HE Brielle / ARBO BELEID Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 Inleiding Op scholen vormen arbeidsomstandigheden een veel besproken onderwerp. De gezondheid en het welzijn van het personeel is vaak in

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening Alle regels op een rij

Bedrijfshulpverlening Alle regels op een rij Bedrijfshulpverlening Alle regels op een rij 2 Bedrijfshulpverlening? Alle regels op een rij! INHOUD 1 Wat is BHV? 2 BHV verplicht? 3 Aantal BHV ers 4 Taken BHV ers 5 Opleidingseisen 6 Boetes en aansprakelijkheid

Nadere informatie

Beleidsplan Arbeidsomstandigheden

Beleidsplan Arbeidsomstandigheden Vastgesteld 2 december 2010, in revisie oktober 2016 1. Inleiding Het College van Bestuur (CvB) van CSG De Waard en de directies van de scholen zijn verantwoordelijk voor het arbobeleid. Dit beleidsplan

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Bedrijfshulpverleningsplan voor de openbare apotheek te Datum opmaak: bijlage 8 61 Inhoud 1 Basisgegevens Apotheek Arts Ziekenhuis met EHBO-post Aanwezige bedrijfshulpverleners 2 Informatie/instructie

Nadere informatie

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Frank Rijshouwer Hogere Veiligheidskundige 20 juni 2006 1 Arbowetgeving Arbeidsomstandighedenwet Arbeidsomstandighedenbesluit Arbeidsomstandighedenregeling Arbo-

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening. MKB-inforeeks Arbo in de praktijk. Zekerheid en veiligheid bij calamiteiten

Bedrijfshulpverlening. MKB-inforeeks Arbo in de praktijk. Zekerheid en veiligheid bij calamiteiten b Bedrijfshulpverlening MKB-inforeeks Arbo in de praktijk Zekerheid en veiligheid bij calamiteiten Bedrijfshulpverlening: de actiepunten op een rij... Volgens de Arbowet zijn werkgevers (= ondernemers

Nadere informatie

1. Arbowet: plichten van de werkgever

1. Arbowet: plichten van de werkgever Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave 1. Arbowet: plichten van de werkgever... 1 1.1 Pak risico s aan bij de bron... 2 1.2 Wat is psychosociale arbeidsbelasting (PSA)?...

Nadere informatie

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

BHV Organisatie. BHV organisatie. Organisatie: Dikkertje Dap Adres : Paulus Potterstraat 6 Postcode/plaats: 7204 CV Zutphen

BHV Organisatie. BHV organisatie. Organisatie: Dikkertje Dap Adres : Paulus Potterstraat 6 Postcode/plaats: 7204 CV Zutphen BHV Organisatie Organisatie: Dikkertje Dap Adres : Paulus Potterstraat 6 Postcode/plaats: 7204 CV Zutphen Versie: 20-07-2016 Pagina 1 van 5 Inhoud Pagina Inleiding 3 Preventie 4 Bedrijfshulp Verlening

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN 2012

ARBOBELEIDSPLAN 2012 ARBOBELEIDSPLAN 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie en Verantwoordelijkheden... 4 2.1 Organogram... 4 2.2 Verantwoordelijkheden... 5 2.2.1... 5 2.2.2 Preventiemedewerkers... 5 2.2.3 Direct

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Calamiteitenplan

Calamiteitenplan. Calamiteitenplan Calamiteitenplan Calamiteitenplan Volgens de ARBO-wet is een werkgever verplicht om de arbeid zodanig te organiseren dat daarvan geen nadelige invloed uitgaat op de veiligheid en de gezondheid van de werknemer.

Nadere informatie

Veilig en gezond werken in het MKB

Veilig en gezond werken in het MKB Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Veilig en gezond werken in het MKB Informatie over de risico-inventarisatie en -evaluatie in het midden- en kleinbedrijf Veilig en gezond werken in het MKB

Nadere informatie

Stafpersoneel / leidinggevenden / technici

Stafpersoneel / leidinggevenden / technici Stafpersoneel / leidinggevenden / technici Onder stafpersoneel / leidinggevenden / technici (hierna stafpersoneel) vallen meerdere beroepen. Veel administratief, calculatie- en voorbereidend werk is geautomatiseerd.

Nadere informatie

Plan van aanpak 2012 Risico-inventarisatie Brandveiligheid: acties/afspraken/borging

Plan van aanpak 2012 Risico-inventarisatie Brandveiligheid: acties/afspraken/borging Plan van aanpak 2012 Risico-inventarisatie Brandveiligheid: acties/afspraken/borging Peuterspeelzaal Uitgangen en vluchtroutes. 1 ja U kunt met uw kinderen snel en goed altijd alle uitgangen bereiken?

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden

Arbeidsomstandigheden t b r o n s e k Arbeidsomstandigheden T Inleiding Wettelijke regels Veiligheid, gezondheid en welzijn Rechten en plichten Uitvoering arbobeleid Inleiding Johan ter Veer, administratief medewerker bij blikfabriek

Nadere informatie

U kunt met uw kinderen snel en goed altijd alle uitgangen bereiken

U kunt met uw kinderen snel en goed altijd alle uitgangen bereiken U kunt met uw kinderen snel en goed altijd alle uitgangen bereiken Zijn de ingangen, doorgangen, uitgangen, nooduitgangen, gangpaden, trappen, hellingbanen en vluchtroutes over de minimaal vereiste breedte

Nadere informatie

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor opvang bij ernstige incidenten Sint Clemensschool School Sint Clemensschool Bevoegd gezag Stichting Catent Bestuursnummer

Nadere informatie

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV voor jou In het kader van het project: Duurzaam inzetbaar dakwerk Veilig en gezond op het dak Wet- en regelgeving Aanpak risico s en BHV op basis van

Nadere informatie

Controlelijst brandveiligheid

Controlelijst brandveiligheid Controlelijst brandveiligheid Handleiding Uitgangen en vluchtwegen Brandblusmiddelen Noodverlichting en vluchtbewegwijzering Brandbeveiligingsinstructies Gebruiksvergunningen De directie van een school

Nadere informatie

Veiligheidsplan. Versie: apr.2014. Veiligheidsplan Pagina 1 van 6

Veiligheidsplan. Versie: apr.2014. Veiligheidsplan Pagina 1 van 6 Veiligheidsplan Versie: apr.2014 Veiligheidsplan Pagina 1 van 6 Inhoud blz. 2 Inleiding blz. 3 1. Informatie bestuur blz. 3 2. Fysieke veiligheid: inspectie van de accommodatie blz. 3 Stappenplan inspectie

Nadere informatie

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers Arbodienstverlening Informatie voor werkgevers Bedrijven moeten zich bij het opstellen en uitvoeren van een goed arbeidsomstandighedenbeleid en ziekteverzuimbeleid deskundig laten ondersteunen. Dit is

Nadere informatie

Risico-inventarisatie en evaluatie Arbeidsomstandigheden Plan van Aanpak

Risico-inventarisatie en evaluatie Arbeidsomstandigheden Plan van Aanpak Risico-inventarisatie en evaluatie Arbeidsomstandigheden Plan van Aanpak Basisschool t Eimink Johan Buziaustraat 14 Hengelo HumanCapitalCare B.V. Plaats, datum Uitgevoerd door Inhoudsopgave 1 INLEIDING

Nadere informatie

actiepunten voor kleine bedrijven

actiepunten voor kleine bedrijven actiepunten voor kleine bedrijven De Arbowet: 10 actiepunten voor kleine bedrijven Alle bedrijven in Nederland die iemand in dienst hebben, moeten voldoen aan de Arbowet. Dit geldt ook voor verenigingen

Nadere informatie

Toelichting Arbochecklist Algemeen

Toelichting Arbochecklist Algemeen 1 2 Gegevens in te vullen door inlenende partij Let hierbij op, dat voor iedere functie en aparte checklist wordt ingevuld! Als het vak je Ja is aangekruist Voeg de kopie toe aan het dossier en zorg voor

Nadere informatie

Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie

Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie Sint Clemensschool School

Nadere informatie

Melden van (bijna )ongevallen en gevaarlijke situaties

Melden van (bijna )ongevallen en gevaarlijke situaties Datum Kenmerk Melden van (bijna )ongevallen en gevaarlijke situaties Voor het invullen van dit formulier kunt u contact opnemen met de preventiemedewerker 1 (arbo en milieucoördinator) van uw faculteit

Nadere informatie

Wanneer je door Lemon geselecteerd bent, kan je pas gaan werken nadat wij van jou het inschrijfformulier volledig ingevuld retour hebben ontvangen.

Wanneer je door Lemon geselecteerd bent, kan je pas gaan werken nadat wij van jou het inschrijfformulier volledig ingevuld retour hebben ontvangen. Huisregels Wanneer je door Lemon geselecteerd bent, kan je pas gaan werken nadat wij van jou het inschrijfformulier volledig ingevuld retour hebben ontvangen. De volgende formulieren dienen ingevuld te

Nadere informatie

Stafpersoneel/ leidinggevenden/ technici

Stafpersoneel/ leidinggevenden/ technici Stafpersoneel/ leidinggevenden/ technici Onder stafpersoneel / leidinggevenden / technici (hierna stafpersoneel) vallen meerdere beroepen. Veel administratief, calculatie- en voorbereidend werk is geautomatiseerd.

Nadere informatie

Psycho Sociale Arbeidsbelasting

Psycho Sociale Arbeidsbelasting Psycho Sociale Arbeidsbelasting Webinar SCCM 17 juni 2014 Tamara Onos Auxilium HSE Onderwerpen webinar - Relevantie PSA - Onderwerpen PSA - Arbowet- en regelgeving - PSA in praktijk - Inventarisatie van

Nadere informatie

Veilig en gezond werken in de bloemendetailhandel

Veilig en gezond werken in de bloemendetailhandel Centrale Vereniging Bloemendetailhandel b.v. Risico-inventarisatie en -Evaluatie Veilig en gezond werken in de bloemendetailhandel : Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en Plan van Aanpak Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rapport Inspectie Arbeidsomstandigheden

Rapport Inspectie Arbeidsomstandigheden Rapport Inspectie Arbeidsomstandigheden School: PCSS voor basisonderwijs De Arend Vestiging: Nunspeet Beschrijving: Protestants Christelijk Speciale School voor Basisonderwijs Onderzoek: drs. P.A. de Kloe

Nadere informatie

Bijlage Veiligheidsplan

Bijlage Veiligheidsplan Bijlage Veiligheidsplan Algemeen In Breda bestaat de mogelijkheid voor horecaondernemers in het aangewezen horecaconcentratiegebied hun zaak geopend te hebben tot maximaal 04.00 uur. Om voor deze ontheffing

Nadere informatie

Checklist: werken in koel- en vrieshuizen

Checklist: werken in koel- en vrieshuizen Checklist: werken in koel- en vrieshuizen Intro Terwijl in de zomermaanden veel mensen klagen over de hitte, buiten of op kantoor, zijn er in Nederland ook werknemers voor wie het bijna altijd koud is.

Nadere informatie

Checklist Zorg voor de veiligheid in kerkgebouwen

Checklist Zorg voor de veiligheid in kerkgebouwen Checklist Zorg voor de veiligheid in kerkgebouwen Stappenplan Om tot een verantwoord plan van aanpak te komen, is het noodzakelijk een stappenplan te maken waarin de volgende stappen worden onderscheiden:

Nadere informatie

Een werknemer mag maximaal 12 uur per dienst werken. Per week mag hij maximaal 60 uur werken.

Een werknemer mag maximaal 12 uur per dienst werken. Per week mag hij maximaal 60 uur werken. DE NIEUWE ARBEIDSTIJDENWET Op 1 april 2007 is de nieuwe arbeidstijdenwet in werking getreden. De regels in de Arbeidstijdenwet zijn vereenvoudigd. Hierdoor krijgen werkgever en werknemer meer mogelijkheden

Nadere informatie

7. Arbodeskundige(n) en arbodienst

7. Arbodeskundige(n) en arbodienst Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave 7. Arbodeskundige(n) en arbodienst... 1 7.1 Wat is een arbodeskundige?... 3 7.2 Wie toetst en geeft advies over de RI&E?... 3 7.3

Nadere informatie

Vakjargon uit Arbowet en arbocatalogus. FNV Woordenlijst

Vakjargon uit Arbowet en arbocatalogus. FNV Woordenlijst Vakjargon uit Arbowet en arbocatalogus FNV Woordenlijst Woordenboekje: jargon rond Arbowet en arbocatalogus arbeidshygiënische strategie arbeidsinspectie arbeidsrisico arbo arbobeleid arbobeleidsregels

Nadere informatie

Bureau KAM/Arbo Waternet Deel RI&E Bodem- en Milieu Technologie

Bureau KAM/Arbo Waternet Deel RI&E Bodem- en Milieu Technologie Bureau KAM/Arbo Waternet Deel RI&E Bodem- en Milieu Technologie Datum inspectie mei 2010 Datum rapport 25 mei 2010 Sector Sector O&P/ sector Drinkwater Auditeur Henk Blaauw / Martin Hammer Opsteller Martin

Nadere informatie

Veiligheid in De Vliegert

Veiligheid in De Vliegert Veiligheid in De Vliegert PRESENTATIE : BEN JANSSEN PLAATSVERVAN GEN D PREVENTIE - EN ARBO COÖRDINATOR Beleidsuitgangspunten De veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en vrijwilligers

Nadere informatie

a. Bijlage 1 tekeningen

a. Bijlage 1 tekeningen 1 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding 3. Situatietekening (ligging van het gebouw) 4. Gebouw en organisatiegegevens 5. Alarmeringsprocedure 6. Stroomschema alarmering 7. Wijze van ontruiming 8.

Nadere informatie

Praktijkopdrachten Oriëntatie op de organisatie (niveau 2)

Praktijkopdrachten Oriëntatie op de organisatie (niveau 2) Praktijkopdrachten Oriëntatie op de organisatie (niveau 2) Inhoudsopgave Inleiding... 3 Oriënterende opdracht 1: De organisatie, haar taken, doelstellingen en werkzaamheden... 4 Oriënterende opdracht 2:

Nadere informatie

Addendum op naslagwerk Werken met kwaliteit Aanpassingen en aanvullingen ISBN 978 90 6053 613 1 Januari 2012

Addendum op naslagwerk Werken met kwaliteit Aanpassingen en aanvullingen ISBN 978 90 6053 613 1 Januari 2012 Addendum op naslagwerk Werken met kwaliteit Aanpassingen en aanvullingen ISBN 978 90 6053 613 1 Januari 2012 Paragraaf 1.2 Veiligheid (pagina 11) Paragraaf 3.5 Milieubewust handelen (pagina 49-50) Alinea

Nadere informatie

Korte Checklist. 1. Organisatorische aspecten Zorg voor een brandveilige bedrijfsvoering!

Korte Checklist. 1. Organisatorische aspecten Zorg voor een brandveilige bedrijfsvoering! Korte Checklist 1. Organisatorische aspecten Zorg voor een brandveilige bedrijfsvoering! Er is een logboek aanwezig op het bedrijf / in de stallen. Hierin zijn o.a. certificaten (installaties, brandveiligheidsvoorzieningen)

Nadere informatie

Scenario 1 Kans Ernst Brandblusmiddelen zijn, ook voor bijvoorbeeld bezoekers, duidelijk te herkennen en direct bruikbaar

Scenario 1 Kans Ernst Brandblusmiddelen zijn, ook voor bijvoorbeeld bezoekers, duidelijk te herkennen en direct bruikbaar Toetsingsrapportage Arbo voor arbodeskundige / arbodienst Afgedrukt op: 31-3-2014 Datum voltooien inventarisatie: 31-3-2014 21:27:26 Organisatienaam: Stichting Peuterspeelgroep Heemstede Locatienaam: Meerlnest

Nadere informatie

Samenwerken aan een veilig winkelcentrum: Inventarisatie bedrijfshulpverlening in uw winkel

Samenwerken aan een veilig winkelcentrum: Inventarisatie bedrijfshulpverlening in uw winkel Samenwerken aan een veilig winkelcentrum: Inventarisatie bedrijfshulpverlening in uw winkel 1 Bedrijfshulpverlening en de wet Samenwerken aan veilig ondernemen: Inventarisatie bedrijfshulpverlening in

Nadere informatie

Checklist Brandveiligheid per pand

Checklist Brandveiligheid per pand Checklist Brandveiligheid per pand Referentie: VGIB_000_checklist brandveiligheid_do_008 Datum: 5 febuari 2009 Samenstelling: Vgib onderhoudsmanagement BV Daan Korzelius 2009 Gebruiksbesluit ja nee n.v.t.

Nadere informatie

Workshop: Training preventiemedewerker. Door: Mark Smakman Arbeids- & Organisatieadviseur/Veiligheidskundige

Workshop: Training preventiemedewerker. Door: Mark Smakman Arbeids- & Organisatieadviseur/Veiligheidskundige Workshop: Training preventiemedewerker Door: Mark Smakman Arbeids- & Organisatieadviseur/Veiligheidskundige Programma Introductie; Kennismaking; Arbo-wet; Partijen in de Arbo-wet; Arbobeleidscyclus; De

Nadere informatie

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen BEDRIJFSNOODPLAN Amstelveen 1. Inleiding Algemeen De Arbo-wet verplicht ieder bedrijf of instelling om passende bedrijfshulpverlening (BHV) te organiseren teneinde de gevolgen voor werknemers bij ongevallen

Nadere informatie

Werkdruk en uw team Checklist voor leidinggevenden.

Werkdruk en uw team Checklist voor leidinggevenden. Werkdruk en uw team Checklist voor leidinggevenden. Met deze vragenlijst kunt u knelpunten in het werk binnen uw team of afdeling opsporen. Vragen die u met nee beantwoordt, tonen aan dat er verbetering

Nadere informatie

Praktijkopdrachten Oriëntatie op de organisatie (niveau 3 en 4)

Praktijkopdrachten Oriëntatie op de organisatie (niveau 3 en 4) Praktijkopdrachten Oriëntatie op de organisatie (niveau 3 en 4) Inhoudsopgave Inleiding... 3 Oriënterende opdracht 1: De organisatie, haar taken, doelstellingen en werkzaamheden... 4 Oriënterende opdracht

Nadere informatie

RSI. Informatie voor werknemers en werkgevers

RSI. Informatie voor werknemers en werkgevers RSI Informatie voor werknemers en werkgevers RSI RSI (Repetitive Strain Injury) is de veelgebruikte verzamelnaam voor klachten aan nek, bovenrug, schouders, armen, polsen en handen. Deze klachten komen

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector havo-vwo

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector havo-vwo ONTRUIMINGSPLAN Udens College sector havo-vwo 2015 pagina 1 van 13 Algemene gegevens: Adres Udens College sector HV Schepenhoek 101 5403 GA Uden Aanwezige personen Op schooldagen van maandag t/m vrijdag

Nadere informatie

Procedure melden ongeval, incident/bijna ongeval of gevaarlijke situatie

Procedure melden ongeval, incident/bijna ongeval of gevaarlijke situatie Procedure melden ongeval, incident/bijna ongeval of gevaarlijke situatie Inleiding Ondanks alle preventieve maatregelen kan het toch zijn dat zich een ongeval, incident/bijna ongeval of gevaarlijke situatie

Nadere informatie

Voorbeeldontruimingsplan 1

Voorbeeldontruimingsplan 1 Dit document bevat een model voor een ontruimingsplan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen ontruimingsplan maken. Voorbeeldontruimingsplan 1 Met het model voor een ontruimingsplan kunt u eenvoudig uw eigen

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. Delta-onderwijs: prettig, veilig en gezond. (maart 2017)

ARBOBELEIDSPLAN. Delta-onderwijs: prettig, veilig en gezond. (maart 2017) ARBOBELEIDSPLAN Delta-onderwijs: prettig, veilig en gezond (maart 2017) 1 1. Inleiding Onze medewerkers zijn de dragers van de kwaliteit van onderwijs. Delta-onderwijs streeft ernaar alle medewerkers een

Nadere informatie

Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden

Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden Syllabus Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden Verzuimpreventie, veilig werken en een integrale aanpak U lapt de regels van de Arbowet natuurlijk niet aan uw laars. Maar kent u al uw arboverantwoordelijkheden?

Nadere informatie

In de maand september heeft FNV Metaal onderzoek gedaan naar de praktijk en de ervaringen met werktijden in de branche..

In de maand september heeft FNV Metaal onderzoek gedaan naar de praktijk en de ervaringen met werktijden in de branche.. In de maand september heeft FNV Metaal onderzoek gedaan naar de praktijk en de ervaringen met werktijden in de branche.. Drie hoofdvragen: 1. Dragen de werktijden in de branche bij aan behoud van vitaliteit

Nadere informatie

Checklist Arbeidstijdenwet

Checklist Arbeidstijdenwet Checklist Arbeidstijdenwet Overtreding van de arbeidstijdenregels heeft doorgaans een bedrijfseconomisch motief. De I-SZW streeft er daarom na om overtreders in hun portemonnee te raken. U kunt dit voorkomen

Nadere informatie

PSYCHOSOCIALE ARBEIDSBELASTING (PSA)

PSYCHOSOCIALE ARBEIDSBELASTING (PSA) PSYCHOSOCIALE ARBEIDSBELASTING (PSA) Wettelijke grondslag De maatregelen beschrijven op welke wijze werkgevers en werknemers invulling kunnen geven aan de wettelijke bepalingen uit de Arbowet. Bron: Arbowet

Nadere informatie

Voorkomen is nog altijd beter dan. Risico- inventarisatie en -evaluatie

Voorkomen is nog altijd beter dan. Risico- inventarisatie en -evaluatie Voorkomen is nog altijd beter dan. Risico- inventarisatie en -evaluatie Colofon Auteur Erwin Napjus Human-Invest B.V. Loosdrecht/ juni 2010 Inleiding Een gezonde en veilige werkomgeving is belangrijk.

Nadere informatie

Checklist Brandveilig gebruik horecabedrijven. Gegevens van u en uw horecabedrijf. Naam Horecabedrijf. Adres

Checklist Brandveilig gebruik horecabedrijven. Gegevens van u en uw horecabedrijf. Naam Horecabedrijf. Adres Checklist Brandveilig gebruik horecabedrijven. Gegevens van u en uw horecabedrijf. Naam Horecabedrijf Adres Postcode en plaats Soort bedrijf Restaurant / Café / anders nl.: Contactpersoon Functie Eigenaar/

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

Arbocatalogus Grafimedia

Arbocatalogus Grafimedia Arbocatalogus Grafimedia Van werkdruk naar werkplezier Presentatie voor gebruik in eigen bedrijf Arbocatalogus Grafimedia Van Werkdruk naar Werkplezier Presentatie voor gebruik in het eigen bedrijf Deze

Nadere informatie

Handboek Rubriek 5 Personeel P05.02.2 Bedrijfshulpverlening en leidraad BHV-plan

Handboek Rubriek 5 Personeel P05.02.2 Bedrijfshulpverlening en leidraad BHV-plan Wat is bedrijfshulpverlening? Bedrijfshulpverlening is het door het bedrijf georganiseerde verlenen van hulp door werknemers bij gevaarlijke situaties. Het doel hiervan is om de nadelige gevolgen van calamiteiten,

Nadere informatie

Checklist brandveiligheid per pand

Checklist brandveiligheid per pand Datum : 22 maart 2012 Auteur : Vgib onderhoudsmanagement B.V. Vgib Onderhoudsmanagement B.V. 44 R.I.-straat 10, 4051 AR Ochten T +31(0)344 643981 info@vgib.nl www.vgib.nl Pagina 1 Gebruiksbesluit ja nee

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid

Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid pagina van 5 Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid Versie 4. VERVALLEN - Vervangen door RI&E en Preventiemedewerker (alle branche) Deelbranche(s) Camper en Caravan Algemene beschrijving & doelstelling

Nadere informatie

99 OPLOSSINGEN TEGEN WERKSTRESS

99 OPLOSSINGEN TEGEN WERKSTRESS 99 OPLOSSINGEN TEGEN WERKSTRESS Er is niet één oplossing voor werkstress: er zijn veel knoppen waar je aan kunt draaien. Dat geldt voor de werkgever en de werknemer. Daarom gaan we op zoek naar 99 oplossingen

Nadere informatie

Helger Siegert. Agenda

Helger Siegert. Agenda Stand van Zaken Arbeidsomstandigheden www.molens.nl en www.molen.pagina.nl Helger Siegert 1 Agenda Introductie Uitgangspunten Veranderingen in de wet Discussie 2 1 Arbeidsomstandigheden Wat is aandacht

Nadere informatie

ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR

ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR Opstellen ontruimingsplan: Uitgaan van aanwezigheid gebruikersverklaring en gekeurd centraal meldsysteem (slow whoop)

Nadere informatie

LOKAAL HORECACONVENANT OLDEBROEK

LOKAAL HORECACONVENANT OLDEBROEK LOKAAL HORECACONVENANT OLDEBROEK Ondergetekenden: de burgemeester van de gemeente Oldebroek; hierna te noemen 'de burgemeester'; de politie Oost Nederland, team Veluwe Noord, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening op scholen

Bedrijfshulpverlening op scholen Bedrijfshulpverlening op scholen 2 Bedrijfshulpverlening op scholen INHOUD 1 Inleiding 2 BHV organisatie op scholen 3 Taken, aantal en opleiding BHV ers 4 Samenvatting BHV-organisatie 3 Bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

Huisregels NB! Bij identiteitskaart voor- en achterkant kopiëren Werkafspraken: Afzeggen:

Huisregels NB! Bij identiteitskaart voor- en achterkant kopiëren Werkafspraken: Afzeggen: Huisregels Wanneer je door Selectium Uitzendbureau geselecteerd bent, kan je pas gaan werken nadat wij van jou het inschrijfformulier volledig ingevuld retour hebben ontvangen. De volgende formulieren

Nadere informatie

Noodplan - Samenvatting. Buitencentrum de Stevert Stevert 18 5524 KD Steensel tel Accommodatie: 0497-514497 / tel Beheerder: 0497-512762

Noodplan - Samenvatting. Buitencentrum de Stevert Stevert 18 5524 KD Steensel tel Accommodatie: 0497-514497 / tel Beheerder: 0497-512762 Noodplan - Samenvatting Buitencentrum de Stevert Stevert 18 5524 KD Steensel tel Accommodatie: 0497-514497 / tel Beheerder: 0497-512762 1 Algemene informatie 1.1 Bezetting Aantal Er overnachten maximaal

Nadere informatie

Model BHV-plan MKB-arbo-activiteitenprogramma

Model BHV-plan MKB-arbo-activiteitenprogramma Model BHV-plan MKB-arbo-activiteitenprogramma Elke werkgever moet schriftelijk vastleggen hoe de bedrijfshulpverlening (BHV) is georganiseerd in zijn bedrijf en welke maatregelen in dit verband zijn genomen.

Nadere informatie

Voorwoord: status model RI&E SW

Voorwoord: status model RI&E SW Voorwoord: status model RI&E SW De Model RI&E voor de SW-branche kan gebruikt worden als basis voor een RI&E in uw SW-organisatie. De model RI&E is nadrukkelijk geen goedgekeurde branche RI&E en de inhoud

Nadere informatie

Pesten. Wie heeft welke rol

Pesten. Wie heeft welke rol Pesten Wie heeft welke rol Wat zegt de wet Doelvoorschriften t.a.v. PSA Psychosociale arbeidsbelasting Seksuele intimidatie Agressie en geweld Pesten Discriminatie Werkdruk Werkgever verplicht beleid te

Nadere informatie

Jaargang 2013 / nieuwsbrief 17 / september en oktober 2013 INHOUD:

Jaargang 2013 / nieuwsbrief 17 / september en oktober 2013 INHOUD: Jaargang 2013 / nieuwsbrief 17 / september en oktober 2013 INHOUD: Verzuim daalt naar 3,8%, maar wel vaker ziek aan het werk Twee derde arbodiensten schendt privacy niet Naleving arbozorgverplichtingen

Nadere informatie

Arbeidsomstandighedenbeleid

Arbeidsomstandighedenbeleid Arbeidsomstandighedenbeleid informatie voor werkgevers en werknemers 170.indd 1 30-12-2008 10:38:37 170.indd 2 30-12-2008 10:38:38 Veilig en gezond werken is belangrijk. De overheid stelt doelen vast voor

Nadere informatie

Protocol voor het handelen bij ongevallen

Protocol voor het handelen bij ongevallen Protocol voor het handelen bij ongevallen Maart 2016 Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbowet, is de werkgever verplicht om ongevallen op te nemen in een ongevallenregister en ernstige

Nadere informatie

Voorbeeld-RI&E, met Plan van Aanpak (met dank aan ArboUnie Noordwest Nederland)

Voorbeeld-RI&E, met Plan van Aanpak (met dank aan ArboUnie Noordwest Nederland) Voorbeeld-RI&E, met (met dan aan ArboUnie Noordwest Nederland) De rapportage van een RI&E vindt meestal plaats in tabelvorm. Hierin omen de volgende onderdelen voor: Het onderwerp waar het risico betreing

Nadere informatie

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG INHOUD 0. ALGEMEEN 3 Wat is de bedoeling van het beleid voor ongewenst gedrag? 3 Voor wie? 3 Hoe pak je het aan? 3 1. MAATREGELEN

Nadere informatie

Voorlichting, onderricht & Toezicht

Voorlichting, onderricht & Toezicht Interne instructie Arbeidsinspectie Voorlichting, onderricht & Toezicht INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Inspectie 2.3 Handhaving 3. SCHEMA STAPPEN BIJ HANDHAVING Vastgesteld

Nadere informatie

Werk en rusttijden. Wat regelt de Arbeidstijdenwet? Wat regelt de CAO GHZ? Wat regel je met de werkgever? CNV Vakcentrale

Werk en rusttijden. Wat regelt de Arbeidstijdenwet? Wat regelt de CAO GHZ? Wat regel je met de werkgever? CNV Vakcentrale Werk en rusttijden Wat regelt de Arbeidstijdenwet? Wat regelt de CAO GHZ? Wat regel je met de werkgever? Sonja Baljeu Eur. Erg. Beleidsadviseur CNV Vakcentrale Drs. A. Mellema Bestuurder Zorg Wat regelt

Nadere informatie

Interne instructie Arbeidsinspectie. Beeldschermwerk. 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Indicatie beeldschermwerk 2.3 Inspectie 2.

Interne instructie Arbeidsinspectie. Beeldschermwerk. 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Indicatie beeldschermwerk 2.3 Inspectie 2. Interne instructie Arbeidsinspectie Beeldschermwerk INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Indicatie beeldschermwerk 2.3 Inspectie 2.4 Handhaving 3. ACHTERGRONDINFORMATIE 3.1

Nadere informatie

99 OPLOSSINGEN TEGEN WERKSTRESS

99 OPLOSSINGEN TEGEN WERKSTRESS 99 OPLOSSINGEN TEGEN WERKSTRESS Er is niet één oplossing voor werkstress: er zijn veel knoppen waar je aan kunt draaien. Dat geldt voor de werkgever en de werknemer. Daarom gaan we op zoek naar 99 oplossingen

Nadere informatie

Beleidskader Bedrijfshulpverlening 2009-2010. beleidskader BHV 1

Beleidskader Bedrijfshulpverlening 2009-2010. beleidskader BHV 1 Beleidskader Bedrijfshulpverlening 2009-2010 beleidskader BHV 1 1 INLEIDING Integraal veiligheid beleid zorgt voor veiligheid voor medewerkers en cliënten, plezier en productiviteit en uiteindelijk minder

Nadere informatie

Uw brief Ons kenmerk telefoonnummer 640100076/05 050-5225336

Uw brief Ons kenmerk telefoonnummer 640100076/05 050-5225336 Arbeidsinspectie regio Noord Aan de directie van Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers Postbus 3002 2280 ME RIJSWIJK Postbus 30016 9700 RM Groningen Engelse Kamp 4 Telefoon 050-5225880 Telefax 050-5267202

Nadere informatie

Arbowet, -beleid en arbeidsomstandigheden. Alle procedures op een rij!

Arbowet, -beleid en arbeidsomstandigheden. Alle procedures op een rij! Arbowet, -beleid en arbeidsomstandigheden Alle procedures op een rij! Inhoud Hoofdstuk 1: Arbodienstverlening 5 1.1 Liberalisering verplichte arbocontractering 6 1.2 Maatwerk en eigen regie 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Waar staat Preventief voor?

Waar staat Preventief voor? Over Preventief Preventief BV is een advies- en opleidingsinstituut dat actief is sinds 1997, wij kunnen dan ook putten uit een ruime ervaring als het gaat om het verzorgen van EHBO en BHV trainingen en

Nadere informatie