Juridische functie op academisch niveau

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Juridische functie op academisch niveau"

Transcriptie

1 Vakspecialisme Juridische Control Advies Primair Proces (PP) Bezwaar & Beroep (B&B) dienstverlening gemeente Rotterdam Functieniveau WO WO WO WO Functiefamilie(s) Uitvoering en ondersteuning Beleid, ondersteuning (en uitvoering) Ondersteuning en uitvoering Beleid, uitvoering en ondersteuning Functies Wat breng ik mee? Definitie Wat vraagt mijn vak? Startkwalificatie Minimale vereisten Juridische controller (stadsregionale jeugdzorg), Senior beleidscoördinator GGD (in ondersteuning Directie, Juridisch adviseur/ control Dienst/ deelgemeente, Juridisch adviseur control BJI, et cetera + Controle op juridische aspecten bij (voorbereiding van) besluitvorming en het aangaan van verplichtingen/verbintenissen: - In beeld brengen relevante juridische aspecten - Beoordelen risico s - Optimaliseren processen gericht op juridische kwaliteit - Brede bestuurlijk-juridische oriëntatie, een goed inschattingsvermogen, gebaseerd op brede en langdurige ervaring (minstens vijf jaar) met bestuurlijkjuridische processen binnen de gemeente Rotterdam. - Vaardigheden procesgericht kwaliteitstoezicht: reguliere checks in organisaties kunnen onderkennen, organiseren en bevorderen Juridisch adviseur GGD (juridische ondersteuning bij toezicht en handhaving kinderopvang), juridisch adviseur (JD/BJI), beleidsmedewerker (doet zaken bij de Awb), et cetera. - Relevante werkervaring - Affiniteit met werkveld Juridische functie in de staf en in de lijn jurist In staf: juridisch adviseur BJI, beleidsmedewerker GGD (doet zaken bij de Awb), beleidsmedewerker/ ketenregisseur GGD (stuurt onder meer juridische adviseur aan gericht op tijdelijke huisverbonden) In ondersteuning: expert ondersteuning A (JOS), juridisch adviseur GGD (juridische ondersteuning bij toezicht en handhaving kinderopvang) In uitvoering: juridisch adviseur GGD (taken mbt uitvoering/ coördinatie tijdelijke huisverboden, et cetera - Relevante werkervaring - Affiniteit met werkveld Juridische functies: in staf/ civiel (secr./ juristen/ rechtbank) Staf: beleidsmedewerker GGD (doet zaken voor Awb), juridisch adviseur GGD (juridische ondersteuning bij toezicht en handhaving kinderopvang) *en advocaten, die vallen echter onder de Orde van Advocaten, met verplichte regels op grond van de Verordening Permanente Opleiding binnen de advocatuur et cetera. - Relevante werkervaring - Affiniteit met werkveld + - Accounthouderschap - Bestuursadvies - Projectregie - Wijkexpertise 1

2 Welke richtingen zijn er in mijn vak? Specialisaties De breedheid van de functie maakt dat specialisatie juist niet aan de orde is, uitoefening van juridische control vraagt generalisten. + Aandachtsgebieden ter verdere verdieping: - juridisch-inhoudelijk : bestuurs(proces)recht, subsidierecht, rechtspersonenrecht, et cetera - procesmatig : kwaliteitszorg Algemeen - Awb (verdiepend) en/of BW (verdiepend) en RV (verdiepend) - Eventueel Fiscaal Onderdeel Bezwaar - Omgevingsrecht - spositioneel - Handhaving - GBA - WMO Juridisch adviseur 4: - Awb (verdiepend) - RO (verdiepend) - Ambtenarenrecht (verdiepend), actualiteiten (verdiepend) - Hoofdstuk 4 Awb e.v. - Wet GBA (verdiepend) - WMO overig (verdiepend) Onderdeel Bijstand - WWB - Bbz/ WIK -Terugvordering - Bijzondere bijstand + - WWB (verdiepend) - Cursus Zelft/ Kunst (verdiepend - Terugvordering (verdiepend) Onderdeel P&A Bestuursrecht - spositioneel: zie onderdeel Bezwaar Juridisch adviseur 3, 2 en 1 - Openbare Orde: zie onderdeel Bezwaar Juridisch adviseur 3, 2 en 1 - Handhaving: zie onderdeel Bezwaar Juridisch adviseur 3, 2 en 1 -Omgevingsrecht - Milieu: WM beheer voor juridisch adviseur 3, 2 en 1 Cluster Sociaal JOS regelgeving op het gebied van onderwijs: - Leerplicht - Leerlingenvervoer - Scholenstichting - Onderwijshuisvesting - Mandaten - Volmachten - Machtigingen - Klachten - Contracten - Bezwaarschriften - Bestuursrecht SoZaWe regelgeving op andere: - Bijstandswetgeving burgers, zelfstandigen en kunstenaars (WWB, IOAW, IOAZ, Bbz 2004, WWIK) - Wet Werk en Bijstand (WWB) - Wet Investeren in Jongeren (WIJ) - ESF, terugvorderen (loonkosten) subsidie - Wet op Lijkbezorging - Contractrecht - Algemene Inkoopvoorwaarden- Wei Inburgering Aanbesteding - Gezondheidsrecht - Privacy (vraagstukken) - Gemeenschappelijke regelingen - Governance vraagstukken (bij rechtspersonen) - Bestuursrecht - Aansprakelijkheidsrecht - Regelgeving mandaat, verordeningen - Wet maatschappelijke ondersteuning - Awb - Wob - Handhaving - Bezwaarschriftenprocedure (zie ook Bezwaar & Beroep) - Huurrecht - Staatssteun Juridische diensten I Juridisch adviseurs - Juridisch adviseur 3 - HBO/ Academisch (Sk 10): minimaal 3 jaar werkervaring vereist, waarvan 1 jaar relevant rechtsgeleerdheid - Juridisch adviseur 2 - Academisch (Sk 11): minimaal 6 jaar werkervaring vereist, waarvan 3 jaar in relevant rechtsgebied - Juridisch adviseur 1 Academisch + (Sk 12): minimaal 9 jaar werkervaring vereist, waarvan 4 jaar in relevant rechtsgebied Algemeen - Awb (basis) voor Juridisch adviseur 4 - Awb (verdiepend) en/ of BW (verdiepend) en RV (verdiepend) voor Juridisch adviseur 2 en 1 Onderdeel Bezwaar - Omgevingsrecht - spositioneel - Handhaving - GBA - WMO Juridisch adviseur 4: - Handhaving (basis) - Hoofdstuk 5 Awb - WMO-HV (basis) Onderdeel Bijstand - WWB - Bbz/ WIK - Terugvordering - Bijzondere bijstand - WWB - basis - Bijzondere bijstand - basis 2

3 Inzicht/ weten/ weten waar te vinden en kunnen/ Juridisch boerenverstand - De vraag/ opdracht precies/ helder weten te krijgen (doorvragen et cetera) - Ongevraagd nieuwe producten/ diensten signaleren en doorpakken - Weet hebben waar informatie gevonden wordt 1.Algemene en meer specialistische juridische kennis in combinatie met kennis van/ inzicht in de context (omgeving) 2.Algemene juridische kennis over de organisatie en de regelgeving van Rotterdam 3.Rotterdamse basiskennis met juridische accenten 1. Bestuursrecht in politiek, historisch en maatschappelijk perspectief kunnen plaatsen. De meerwaarde valt onder een meer algemene noemer, op abstracter niveau 2. De inrichting en bevoegdheden van openbaar bestuur en bestuursprocesrecht 3. Rotterdam, de stad, de organisatie, het ambtenaarschap, normen en kernwaarden, werkwijzen en systemen in concern. Ofwel Rotterdamse basiskennis: onderdelen Rotterdamkunde 3a. Hoe de gemeente Rotterdam in elkaar steekt: bestuur, concern Rotterdam, diensten, clusters, stichtingen, Wet Gemeentelijke Regelingen/ WGR) 3b. De politieke krachtenvelden, bestuurlijke / ambtelijke lagen en verhoudingen en hoe de lijnen lopen (aan voorkant, in zijlijn en aan achterkant) 3c. De kennisbronnen in de cluster-/ ketensamenwerking: wat, waar te halen en welke verbindingspunten er zijn en hoe dat aanbod gewaardeerd wordt 4. De route van de bestuurlijke besluitvorming (o.a. agendaposten, termijnen, communicatie) 5. De organisatie van de juridische functie in Rotterdam (juridisch platform, juridisch programma (4 soorten juristen), BDS, JKZ, inhuur externen, rolverdeling BJI/ JD 6. Juridische databanken GGD-RR regelgeving onder meer op het terrein van: -Bestuursrecht - Subsidierecht - (onder) Mandaten - (onder) Volmachten - (onder) Machtigingen Jeugdzorg: - Bezwaarzaken jeugdzorg SRR - Dwangsompreventie 1.Bestuursrecht in politiek, historisch en maatschappelijk perspectief kunnen plaatsen. De meerwaarde valt onder een meer algemene noemer, op abstracter niveau 2. Ken Rotterdam, de stad, de organisatie, het ambtenaarschap, normen en kernwaarden, werkwijzen en systemen in het concern. 3. Ken de inrichting en bevoegdheden van het openbaar bestuur en het bestuursprocesrecht 4. Weet hebben van politieke krachtenvelden, bestuurlijke / ambtelijke lagen en verhoudingen 5. Rotterdamse basiskennis: onderdelen Rotterdamkunde 6. bronnen in de cluster-/ ketensamenwerking: wat, waar te halen en welke verbindingspunten er zijn en hoe dat aanbod gewaardeerd wordt Basiskennis. Bijv. Wabo tot en met kernwaarden Serviceorganisatie Rotterdam Vakkennis Functiekennis In het algemeen weet hebben waar informatie gevonden wordt 3

4 Algemene kennis 1. Wet Openbaarheid van bestuur (Wob) 2. overeenkomsten/ convenanten 3. Algemene wet bestuursrecht (Awb) 4. Gemeentewet 5. subsidies 6. wie is bevoegd: mandaten en delegatie 7. geheimhouding/ vertrouwelijkheid / Toepassen 1.Bestuursrecht in politiek en maatschappelijk perspectief kunnen plaatsen. De meerwaarde valt onder een meer algemene noemer, op abstracter niveau 2.Handelen vanuit een basiskennis over Rotterdam, de stad, de organisatie, het ambtenaarschap, normen en kernwaarden, werkwijzen en systemen in het concern 3.Het bestuurlijk besluitvormingsproces in al zijn aspecten kunnen doorgronden. 4.In staat om snel de benodigde actuele informatie te vinden, bedreven in het raadplegen van het bestuurlijke documentair systeem 5.In staat om via netwerk zo nodig snel adequate juridische deskundigheid in te schakelen van regeldruk: wet- en regelgeving Hoe gaat de gemeente Rotterdam met regels om - Kaders/ draaiboek voor de regelgeving - Lokale effectentoets - Vaste momenten voor wijziging van regels (+ evt. i.s.m. wetgevingsacademie van het Rijk en Amsterdam) Bestuurlijke besluitvorming kunnen Bestuurlijke besluitvorming kunnen Bestuurlijke besluitvorming kunnen 4

5 Hoe doe ik mijn werk? Toepassen - Vraagbaak voor directie / bestuurder over juridische kwesties, schakelrol bij eventuele inschakeling deskundigheid van een specialist binnen of buiten de gemeente - Vraagbaak voor organisatie: verwijzing naar specialisten of zelf afdoen Coördineren -Cursussen/trainingen/presentaties voor beleidsmedewerkers, die meer vertrouwd maken met juridische aspecten van het werk, vooral bij bestuurlijke processen - goede ontsluiting van kennis over bestuurlijk-juridische aspecten door actueel houden van praktische informatie over afhandeling bestuurlijke stukken die online beschikbaar is (o.a. checklists e.d.) - Invulling opdrachtgeverschap bij inhuur externe juridische deskundigheid Controleren - Gevraagd en ongevraagd uitvoeren van juridische toets op uitgaande stukken geadviseerde in de stappen van de beslisroute kunnen meenemen Competenties Niveau Omgevingsbewustzijn (bestuurlijke sensitiviteit) - Organisatiebewustzijn (juridische control functie) - Durf - Samenwerken en resultaatgerichtheid: oplossingsgericht samenwerken aan resultaat vanuit openheid en toekomstgerichtheid - Accuratesse geadviseerde in de stappen van de beslisroute kunnen meenemen Niveau Probleemanalyse - Juridisch beoordelend vermogen: logisch-/ praktisch denkvermogen - Omgevingsbewustzijn politieke krachtenveld en kennis Rotterdam) - Flexibiliteit - Overwicht (overtuigingskracht) - Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid ( in duidelijke en heldere taal) - Resultaatgerichtheid (samenwerken aan resultaat vanuit openheid en toekomstgerichtheid) - Samenwerken geadviseerde in de stappen van de beslisroute kunnen meenemen Niveau Resultaatgerichtheid (en soms niet te juridisch) - Omgevingsbewustzijn - Bestuurlijke sensitiviteit (voorbij kaders denken) - Durf - Oplossingsgerichtheid (samenwerken aan resultaat vanuit openheid en toekomst gerichtheid) - Ondernemen - Samenwerken - Klantgerichtheid geadviseerde in de stappen van de beslisroute kunnen meenemen Niveau 3-4 Afhankelijk van functie(-niveau): Juridische diensten Juridisch adviseur - Resultaatgerichtheid - Verantwoordelijkheid - Besluitvaardigheid - Onafhankelijkheid - Integriteit - Klantgerichtheid - Samenwerken 5

6 Welke rollen speel ik? Hoe houd ik mezelf up-todate? Waar kan ik naartoe ontwikkelen? Rollen -/ informatiemanagement Loopbaanmogelijkheden Expert: controller Adviseur Beleidscoördinator - Actuele trends en ontwikkelingen in politiek/maatschappij concern Rotterdam: visie, beleid en organisatiekoers Overall - Omgevingsbewustzijn: bestuurlijke sensitiviteit (voorbij kaders denken) - Flexibiliteit - Oplossingsgerichtheid (samenwerken aan resultaat vanuit openheid en toekomst gerichtheid) - Communiceren: feedback geven en ontvangen Expert Expert Expert - Actuele trends en ontwikkelingen in politiek/maatschappij concern Rotterdam: visie, beleid en organisatiekoers - Actuele trends en ontwikkelingen in politiek/maatschappij concern Rotterdam: visie, beleid en organisatiekoers Maatwerk Maatwerk Maatwerk Maatwerk - Actuele trends en ontwikkelingen in politiek/maatschappij concern Rotterdam: visie, beleid en organisatiekoers Aanvullend: volgen vakinhoudelijke (juridische) opleidingen en ontwikkelen methodische instrumenten 6

FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11

FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11 FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11 15 april 2013 1. INLEIDING De provincie Fryslân, het Wetterskip Fryslân en alle Friese gemeenten hebben de FUMO opgericht om taken op het gebied van toetsing, vergunningverlening,

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015. Werkplan Sociale Firma s

Gemeente Amsterdam Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015. Werkplan Sociale Firma s Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015 Werkplan Sociale Firma s Project Sociale Firma`s Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Definitie, doel en ontwikkelopgave 5 2.1 Definitie Sociale firma 5 2.2 Doel van

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in beweging

Arbeidsmarkt in beweging Arbeidsmarkt in beweging Actuele ontwikkelingen in het beroep ondersteuner / assistent uitvoering financiële wettelijke beschermingsmaatregelen - mbo niveau 4 ECABO Sector Juridisch Februari 2014 Deborah

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

School for. Leadership. Professionaliseringsgids 2011/2012. Kader Primair. Nieuwe website! www.avspifo.nl. trainingen opleidingen maatwerk

School for. Leadership. Professionaliseringsgids 2011/2012. Kader Primair. Nieuwe website! www.avspifo.nl. trainingen opleidingen maatwerk Kader Primair AVS Professionaliserings- en Innovatiecentrum Funderend Onderwijs Professionaliseringsgids 2011/2012 trainingen opleidingen maatwerk Nieuwe website! www.avspifo.nl School for Leadership Jaargang

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Financiën, Control Ingekomen stuk D5 (PA 14 november 2012) Datum uw brief

Financiën, Control Ingekomen stuk D5 (PA 14 november 2012) Datum uw brief Financiën, Control Ingekomen stuk D5 (PA 14 november 2012) Aan de Gemeenteraad van Nijmegen cc Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59

Nadere informatie

Bodembeheer: kwaliteit & opleiding

Bodembeheer: kwaliteit & opleiding Bodembeheer: kwaliteit & opleiding Competentiemanagement en kader voor het ontwikkelen van cursussen en trainingen voor ambtenaren VOORT fase 1 SIKB Prj. 44, fase 1 voor de programmagemeenten December

Nadere informatie

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Stichting Normering Arbeid 10-10-2013 2 Stichting Normering Arbeid Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs "kwalificatie

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie. VeiligHeidsHuizen. Vóór en dóór partners. Landelijk kader

Ministerie van Veiligheid en Justitie. VeiligHeidsHuizen. Vóór en dóór partners. Landelijk kader Ministerie van Veiligheid en Justitie Landelijk kader VeiligHeidsHuizen Vóór en dóór partners Landelijk kader VeiligHeidsHuizen Vóór en dóór partners 1 : Voorwoord 6 1.1 Aanleiding 7 1.2 Waarom een landelijk

Nadere informatie

Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente

Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente Toelichting Gemeenten zijn voor steeds meer beleidsterreinen verantwoordelijk. In vrijwel alle gevallen wordt daarbij gebruik gemaakt

Nadere informatie

DEEL 2. DEELRAPPORTAGES van het Programma juridische functie Rijk

DEEL 2. DEELRAPPORTAGES van het Programma juridische functie Rijk DEEL 2 DEELRAPPORTAGES van het Programma juridische functie Rijk Inhoudsopgave I Deelrapportage over het kwaliteitssysteem van de juridische functie II Deelrapportage over de structuur en rijksbrede kaders

Nadere informatie

Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden

Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden Colofon Dit onderzoek is uitgevoerd door een samenwerkingsverband van de Rekenkamercommissies Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht en Sliedrecht en de

Nadere informatie

Uitbesteden Belastingwerkzaamheden

Uitbesteden Belastingwerkzaamheden Uitbesteden Belastingwerkzaamheden Zorgeloze dienstverlening voor een scherpe prijs De visie en werkwijze van nader belicht Inhoud Hoofdstuk 1 Uitbesteden als nieuwe trend Blz. 03 Hoofdstuk 2 Doelgericht

Nadere informatie

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Samen sterk Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Colofon Landelijke Cliëntenraad en

Nadere informatie

Programmamanager Mens & Natuur

Programmamanager Mens & Natuur Programmamanager Mens & Natuur Beschrijving van Organisatie & Positie Adessium Referentie: 28202 De informatie die in dit document is opgenomen is vertrouwelijk. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord. 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s. 2 Opzet jaarplan

Inhoudsopgave. Voorwoord. 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s. 2 Opzet jaarplan Jaarplan 2015 Inhoudsopgave 5 Voorwoord 6 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s 7 6 7 8 2 Opzet jaarplan 3 Missie, visie, kernwaarden 3.1 Missie 3.2 Visie 3.3 Kernwaarden

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

mei 2012, www.duurzaamadviseren.nl blad 2

mei 2012, www.duurzaamadviseren.nl blad 2 Dit is een voorbeeld van hoe een handboek MVO eruit zou kunnen zien. Indien u meer wilt weten of zelf een MVO handboek voor uw organisatie wilt maken, dan kunt u gebruik maken van De MVO-Wijzer Organizer.

Nadere informatie

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Inhoud Actie-overzicht bij plan van aanpak HRM 5 1. Inleiding 7 2. Visie 9 3. Positionering en verdere professionalisering unit HRM 11 3.1 Positionering HRM 11 3.2

Nadere informatie

Handleiding RSPW. Projectmanagement. op zijn Rotterdams. Werken aan fysieke projecten op z n Rotterdams

Handleiding RSPW. Projectmanagement. op zijn Rotterdams. Werken aan fysieke projecten op z n Rotterdams Projectmanagement op zijn Rotterdams De visie op projectmatig werken volgens de Rotterdamse Standaard binnen de fysieke diensten De Rotterdamse Standaard voor projectmatig werken Handleiding RSPW Werken

Nadere informatie

HANDREIKING IB-FUNCTIEPROFIEL CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER (CISO)

HANDREIKING IB-FUNCTIEPROFIEL CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER (CISO) HANDREIKING IB-FUNCTIEPROFIEL CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER (CISO) Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document

Nadere informatie

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2 DAADWERKELIJK in bedrijf Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. Aangepaste versie 1.2 Verstuurd ten behoeve van adviesaanvraag BOR gemeenten en OR Breed Inclusief wijziging

Nadere informatie

Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT

Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT Bijdragen De hieronder genoemde organisaties hebben in samenwerking met KING bijgedragen aan de totstandkoming van deze handreiking. Drechtsteden

Nadere informatie