Protocol voor acceptatie Nederlandse hygiënecodes voor levensmiddelensectoren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Protocol voor acceptatie Nederlandse hygiënecodes voor levensmiddelensectoren"

Transcriptie

1 Productschap Diervoeder Protocol voor acceptatie Nederlandse hygiënecodes voor levensmiddelensectoren Productschap Diervoeder (Den Haag, Nederland) februari 2004 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opname of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever / eigenaar. Protocol voor acceptatie van hygiënecodes voor levensmiddelensectoren 1 van 12

2 Inhoudsopgave 1. INLEIDING ALGEMENE UITGANGSPUNTEN OPBOUW VAN DE NOTITIE ACHTERGROND STANDAARDEN WARENWET, HACCP EN HYGIËNECODE HYGIËNECODES, BIJPRODUCTEN EN GMP UITGANGSPUNTEN AANVULLENDE INHOUDELIJKE VOORWAARDEN HYGIENECODE REIKWIJDTE HYGIËNECODE EINDPRODUCTSPECIFICATIES VAN DE BIJPRODUCTEN RISICOBEOORDELING VAN DE BIJPRODUCTEN Stroomschema s van het gehele proces Risico beoordeling van de bijproducten Beheersmaatregelen MONITORING VOORWAARDEN VOOR CONTROLE EN TOEZICHT ACCEPTATIE CERTIFICATIE-INSTELLINGEN UITVOERINGSCRITERIA PROCEDURE...8 BIJLAGE I GMP BEHEERSMAATREGELEN...9 BIJLAGE II OVERZICHT GMP BORGING T.O.V. EEN HYGIËNECODE...10 Protocol voor acceptatie van hygiënecodes voor levensmiddelensectoren 2 van 12

3 1. Inleiding 1.1 Algemene uitgangspunten De GMP-regeling diervoedersector beschrijft de kwaliteitsborgingeisen voor alle bedrijven die op enigerlei wijze actief zijn in de diervoederketen. Het uitgangspunt van de GMP-regeling diervoedersector is dat er sprake moet zijn van een geborgde keten, d.w.z. vanaf het ontstaansmoment van een (diervoeder)product t/m de vervoedering. Voor alle schakels geldt dat er een vorm van GMP-certificatie verplicht is. De diervoederproductieketen vormt geen afgesloten geheel en staat in verbinding met andere productieketens. Bijproducten uit bijv. een levensmiddelenproductiebedrijf vinden hun weg in de diervoederproductieketen. Een producent van levensmiddelen is daarmee ook een schakel in de diervoederproductieketen en dient daarom als zijn afnemers dat eisen ook te voldoen aan deze GMP-certificatie. Het Productschap Diervoeder staat open voor de mogelijkheid dat bedrijven niet expliciet door middel van een GMP-certificaat aantonen dat zij de voor de diervoederketen vereiste kwaliteitsborging toepassen, maar dit op basis van een andere vorm van certificatie doen. Dit betekent dat een bedrijf geen GMP-certificaat behoeft te hebben, maar op basis van een aan GMP gelijkwaardig verklaard certificaat gerechtigd is om producten aan GMP-gecertificeerde bedrijven te leveren. Aan de acceptatie van een dergelijk certificaat worden de voorwaarden zoals gesteld in hoofdstuk 2 tot en met 5 Alleen als aan deze voorwaarden wordt voldaan kan PDV verklaren dat de kwaliteitsborging, die met de betreffende standaard wordt gerealiseerd, overeenkomt met GMP-borging, en is een als zodanig gecertificeerd bedrijf gerechtigd om aan GMP-gecertificeerde bedrijven producten te leveren. 1.2 Opbouw van de notitie In deze notitie wordt het bovenstaande uitgewerkt voor hygiënecodes, die in Nederland worden toegepast door levensmiddelenproductiebedrijven. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op deze hygiënecodes en worden de uitgangspunten voor acceptatie beschreven. Hoofdstuk 3 geeft een opsomming van de inhoudelijke eisen en voorwaarden, waaraan de hygiënecode dient te voldoen om een voor GMP acceptabele kwaliteitsborging te kunnen garanderen. Hoofdstuk 4 geeft de eisen voor de certificatie weer. In hoofdstuk 5 wordt tenslotte de procedure beschreven die doorlopen moet worden om te komen tot acceptatie van het hygiënecertificaat. Protocol voor acceptatie van hygiënecodes voor levensmiddelensectoren 3 van 12

4 2 Achtergrond standaarden 2.1 Warenwet, HACCP en hygiënecode Levensmiddelenbedrijven moeten in Nederland v.w.b. de afzet van levensmiddelen in het kader van de Warenwetregeling Hygiëne van levensmiddelen werken volgens HACCP. Het opstellen van HACCP procedures vereist specifieke kennis en de nodige tijd. Vooral voor de wat kleinere ondernemingen is daarom in de Warenwetregeling Hygiëne van levensmiddelen de mogelijkheid gegeven tot het toepassen van HACCP door middel van zogeheten Hygiënecodes. In een hygiënecode wordt, eveneens op basis van HACCP, beschreven op welke wijze bepaalde eet- en drinkwaren zodanig hygiënisch bereid, verwerkt, behandeld, verpakt, vervoerd, gedistribueerd of verhandeld kunnen worden, dat zij voor wat betreft de veiligheid van de bereide levensmiddelen voor de consument voldoen aan de bepalingen van de Warenwetregeling Hygiëne van levensmiddelen. De hygiënecode wordt opgesteld door de branche- en sectororganisaties. Uitgaande van een gemiddeld bedrijf wordt centraal geïnventariseerd welke risico's voorkomen. Deze code kunnen ondernemers van de betreffende sector toepassen als voedselveiligheidssysteem. Inmiddels is een groot aantal Hygiënecodes door de verschillende sectoren van de levensmiddelenindustrie tot stand gebracht. 2.2 Hygiënecodes, bijproducten en GMP Bij de productie van levensmiddelen ontstaan restproducten (in vervolg bijproducten genoemd), zoals misproducten, opstartverliezen, resten, uitval, afval, enz. Deze producten zijn vaak uitstekend geschikt als diervoeder en krijgen ook meestal deze bestemming. Levensmiddelenbedrijven, die deze bijproducten afleveren aan een GMP-erkend diervoederbedrijf, moeten in dat geval ook voldoen aan de GMP regeling. Zij krijgen dus, naast de eisen uit de Hygiënecode, die gelden voor het borgen van de voedselveiligheid van de levensmiddelen, ook te maken met eisen (uit de GMP-regeling) die zij moeten toepassen om de voederveiligheid van de bijproducten die zij voor diervoeder bestemmen, te garanderen. 2.3 Uitgangspunten Aan de volgende voorwaarden dient te worden voldaan om te realiseren dat een bedrijf met een hygiënecodecertificaat zijn bijproduct kan leveren aan een GMP-gecertificeerd bedrijf: o De bijproducten worden uitsluitend aan GMP-gecertificeerde bedrijven geleverd en niet direct aan veehouders; o In de hygiënecode zijn de eisen en voorwaarden uit de GMP-standaard opgenomen. Zie verder hoofdstuk 3 o De hygiënecode wordt gecertificeerd volgens een wijze die vergelijkbaar is met GMPcertificatie. Zie hiervoor verder hoofdstuk 4. o De procedure in hoofdstuk 5 is volledig afgerond. Protocol voor acceptatie van hygiënecodes voor levensmiddelensectoren 4 van 12

5 3 Aanvullende inhoudelijke voorwaarden hygienecode 3.1 Reikwijdte hygiënecode De reikwijdte van de hygiënecode dient uitgebreid te worden met de voederveiligheid van bijproducten die het bedrijf afzet naar de diervoedersector. Hiervoor dienen minimaal de volgende definities opgenomen te worden in de hygiënecode: - Bijproducten: producten die vrijkomen bij de productie van onder andere levensmiddelen en de bestemming diervoeder krijgen; - Afval(stof):producten die vrijkomen bij de productie van onder andere levensmiddelen en voor de storthoop bestemd zijn. 3.2 Eindproductspecificaties van de bijproducten Eindproductspecificaties geven een eerste indicatie van de mogelijke gevaren. Minimaal dienen de volgende onderdelen opgenomen te worden in de eindproductspecificaties: Kenmerken van het product: - algemene gegevens (benaming, codering, etc.) (invullen door het individuele bedrijf) - samenstelling (chemisch, fysisch, microbiologisch) - normen (wet- en regelgeving, afspraken met afnemers) en toleranties; - overige kenmerken (o.a. opslag, verpakking) (invullen door het individuele bedrijf) - gegevens over ontstaanswijze, etc. Kenmerken voor gebruik: - opslag en bewaarcondities; - transport- en aflevercondities; - houdbaarheid. 3.3 Risicobeoordeling van de bijproducten Een risicobeoordeling bestaat uit meerdere onderdelen, o Een stroomschema (3.3.1) o Risicobeoordeling (3.3.2) o Beheersmaatregelen (3.3.3) Deze onderdelen dienen opgenomen te worden in de hygiënecode. Daarnaast geldt dat In het kader van de GMP-regeling diervoedersector is vastgelegd dat met ingang van 1 januari 2004 uitsluitend nog voedermiddelen mogen worden gebruikt, waarvan een generieke risicobeoordeling in de Databank Risicobeoordeling Voedermiddelen (DRV) van het Productschap Diervoeder is opgenomen. De risicobeoordeling dient opgesteld te worden conform het sjabloon van de databank, zie en voorgelegd te worden aan: Productschap Diervoeder, Databank Risicobeoordelingen Voedermiddelen, Postbus 29739, 2502 LS Den Haag of, bij voorkeur, via Protocol voor acceptatie van hygiënecodes voor levensmiddelensectoren 5 van 12

6 3.3.1 Stroomschema s van het gehele proces In de stroomschema s dient duidelijk aangegeven te worden: a) welke processtappen doorlopen worden om te komen tot het levensmiddeleindproduct; b) waar in het proces het bijproduct ontstaat en welke processtappen het bijproduct ondergaat; c) waar in het proces afval ontstaat; d) de wijze van fysieke scheiding tussen b en c Risico beoordeling van de bijproducten Producten mogen pas afgezet worden in de diervoedersector indien er een risicobeoordeling van het product aanwezig is in de Databank Risicobeoordelingen Voedermiddelen. De risicobeoordeling kan al aanwezig zijn in de Databank Risicobeoordelingen Voedermiddelen. Indien het desbetreffende (bij)product van de hygiënecode hier niet mee overeenstemt, dient eerst een risicobeoordeling aan het Productschap aangeboden te worden voor opname in de bedoelde Databank Beheersmaatregelen Een van de elementen van de risicobeoordeling is het inventariseren van de gevaren en risico s en het vaststellen van beheersmaatregelen om deze gevaren en risico s te beheersen. Hierbij dient minimaal invulling gegeven te worden aan de GMP beheersmaatregelen zoals opgenomen in bijlage I. 3.4 Monitoring Voor diervoeders zijn wettelijke normen voor ongewenste stoffen van toepassing welke opgenomen zijn in de diervoederwetgeving. Daarnaast zijn in de GMP regeling normen opgenomen. Zowel de normen uit de diervoederwetgeving als de GMP normen zijn opgenomen in GMP 14 van de GMP regeling. De frequentie van onderzoek voor kritische parameters dient te worden vastgesteld op basis van de risicobeoordeling. De uitvoering dient plaats te vinden door de betreffende onderneming die gecertificeerd is ingevolge de hygiënecode of door de eerste ontvanger die GMP gecertificeerd is. Protocol voor acceptatie van hygiënecodes voor levensmiddelensectoren 6 van 12

7 4 Voorwaarden voor controle en toezicht Een tweede belangrijk punt (naast inhoudelijke gelijkwaardigheid), waarvan aangetoond moet worden dat het overeenkomt met de GMP-certificatie in het kader van acceptatie van een hygiënecodecertificaat, is de wijze van toezicht en certificatie. 4.1 Acceptatie certificatie-instellingen De certificatie ingevolge de GMP-regeling diervoedersector wordt uitgevoerd door daarvoor door het Productschap Diervoeder (PDV) geaccepteerde instellingen. De uitvoeringvoorwaarden voor acceptatie en uitvoering van de certificatie zijn geüniformeerd. Bij de acceptatie van certificatie-instellingen en bij de coördinatie van de uitvoering van de GMP-certificatie vervult het Bureau Coördinatie Diervoedercertificatie en controle (BCD) van het PDV een belangrijke rol. Certificatie-instellingen worden voor certificatie in het kader van de GMP-regeling diervoedersector geaccepteerd, indien voldaan wordt aan de GMP 30: acceptatievoorwaarden en procedure certificatie-instellingen GMP diervoedersector 2003 (zie bijlage II). Voor de wijze van controle en toezicht op een hygiënecode dienen de voorwaarden uit dit protocol als uitgangspunt waarbij minimaal invulling gegeven dient te worden aan de elementen vermeld in bijlage II. 4.2 Uitvoeringscriteria Er worden ook voorwaarden gesteld aan de wijze waarop de uitvoering van de controles plaatsvinden. De certificatie-instellingen dienen de beoordeling van de bedrijven op het voldoen aan één of meerdere GMP -standaarden uit te voeren aan de hand van dan wel met behulp van de volgende documenten: GMP 31 : Beoordelings- en certificatiecriteria GMP diervoedersector 2003; GMP 32 : Checklijsten beoordeling GMP diervoedersector 2003; Ook hier geldt dat voor de wijze van toezicht en controle op een hygiënecode deze protocollen als uitgangspunt dienen en dat minimale invulling gegeven dient te worden aan de elementen uit bijlage II. Protocol voor acceptatie van hygiënecodes voor levensmiddelensectoren 7 van 12

8 5 Procedure De eigenaar van de hygiënecode 1 dient aantoonbaar invulling te geven aan de voorwaarden zoals vermeld in hoofdstuk 3 en 4 en de daaraan gekoppelde bijlagen. De procedure verloopt als volgt: 1. Op basis van deze notitie maakt de eigenaar van de hygiënecode een vergelijking tussen het certificatieschema van de hygiënecode en de GMP-standaard. Hij neemt daarbij de opmerkingen in hoofdstuk 3 en 4 in acht. De vergelijking wordt weergegeven volgens het format van bijlage II 2. De vergelijking wordt opgestuurd naar het Productschap Diervoeder inclusief: a. de (aangepaste) hygiënecode; b. een beschrijving van de certificatiestructuur; c. de ingevulde vergelijkingstabel conform bijlage II; d. de van toepassing zijnde risico-beoordeling; e. overige documenten. Ad. d: De risicobeoordeling (2d) dient opgesteld te worden conform het sjabloon van de databank, zie en voorgelegd te worden aan: Productschap Diervoeder, Databank Risicobeoordelingen Voedermiddelen, Postbus 9739, 2520 LS Den Haag of, bij voorkeur, via 3. De documenten 2a,b,c en e kunnen eventueel beoordeeld worden door een onafhankelijke instelling; 4. Documenten van 2d worden conform de procedure in GMP26a beoordeeld. 5. Het resultaat van deze beoordeling zal in een gesprek met de standaardhouders van de hygiënecode kortgesloten worden; 6. De beoordeling zoals vermeld onder 3. zal voorgelegd worden aan de colleges van het Productschap Diervoeder; 7. Vervolgens zal het voor vaststelling aan het bestuur van het Productschap Diervoeder voorgelegd wordt; 8. Bij vaststelling door het bestuur wordt een overeenkomst tussen de standaardhouder van de hygiënecode en het Productschap Diervoeder afgesloten; 9. Op het certificaat van de hygiënecode zal bij de betreffende bedrijven een aantekening gemaakt worden dat de voedermiddelen GMP waardig zijn. 10. De wijze van communicatie en implementatie richting de diervoedersector wordt vastgesteld. 1 Dit is bijvoorbeeld de branche-organisatie Protocol voor acceptatie van hygiënecodes voor levensmiddelensectoren 8 van 12

9 Bijlage I GMP beheersmaatregelen 1. Conform de Algemene code Paragraaf Onderwerp Voorwaarden Opmerkingen Transport Volgens GMP voorschriften bedrijf 4.6 Inkoop Geschikt voor diervoeder Zie ook Tracking en tracing Bijlage III bij hfst 10: De voorwaarden gelden vanaf het ontstaansmoment van het bijproduct Bedrijfsinrichting Ongediertebestrijding Bedrijfsreiniging 4.10 Normen en inspectie Zie ad Beheersing keurings- en beproevingsmiddelen 4.13 Beheersing bijproducten met afwijkingen In procedure vastleggen 4.14 Actie bij overschrijding van normen (n.a.v. 4.10) 4.15 Behandeling/opslag/verpakking etc Registraties Gevolg van andere voorwaarden 4.18 Opleiding In de vorm van instructies (intern) 2. Conform de aanvullende codes GMP 04/05: code handel en productie van voedermiddelen Paragraaf Onderwerp Voorwaarden Opmerkingen Op- en overslag Bij GMP erkend bedrijf Protocol voor acceptatie van hygiënecodes voor levensmiddelensectoren 9 van 12

10 Bijlage II Overzicht GMP borging t.o.v. een hygiënecode Criterium Paragraaf notitie 1. Inhoudelijke eisen a. Reikwijdte 3.1 GMP 01 1: Diervoeders b. Eindproductspecificaties 3.2 GMP :Vereist c. Stroomschema s 3.3 GMP :Vereist d. Risicobeoordelingen 3.4 GMP : Opname in Databank Risicobeoordelingen Voedermiddelen e. Beheersmaatregelen en monitoring 2. Acceptatie certificatieinstellingen a. Eisen aan certificatie instellingen b. Onafhankelijkheid/Onpartijdigheid GMP + Hygiënecode Conclusie 3.5 GMP 01 en 04/05: minimaal bijlage I bij deze notitie 4.1 GMP30; 4.1 Accreditatie EN45011 voor GMP diervoeder (Deze voorwaarden geldt 1 jaar nadat de nieuwe GMP-standaarden zijn vastgesteld) CI sluit overeenkomst met PDV Overeenkomst kan worden opgezegd bij niet voldoen aan de voorwaarden 4.1 GMP30; 4.4 Auditoren dan wel CI moet aantoonbaar bevestigen dat men onafhankelijk is. Accreditatie EN45011 voor GMP diervoeder (Deze voorwaarden geldt 1 jaar nadat de nieuwe GMP-standaarden zijn vastgesteld). Protocol voor acceptatie van hygiënecodes voor levensmiddelensectoren 10 van 12

11 d. Eisen aan auditoren (materiedeskundigheid en vaardigheid) e. Eisen aan auditoren (training en opleiding) f. Eisen aan auditoren (actualisatie vaktechnische kennis) g. Toezicht op certificatie instellingen Criterium Paragraaf GMP + Hygiënecode Conclusie notitie c. Advisering 4.1 GMP30; 4.4 CI s en auditoren mogen binnen een periode van 2 jaar voorafgaand aan de audit geen advies of training activiteiten bij het bedrijf hebben uitgevoerd. 4.1 GMP 30; 4.5 Materiedeskundigheid en auditvaardigheden worden geëist. 4.1 GMP 30; 4.5 Auditoren moeten door BCD vastgesteld opleidingsprogramma volgen. 4.1 GMP 30; 4.10 Iedere auditor volgt minimaal 4 dagen (4 x 8 uur) vaktechnisch overleg. Deelname aan door BCD georganiseerd harmonisatie overleg is verplicht. Periodieke toetsing door BCD. 4.1 GMP 30; 4.12; bijlage 3 Via harmonisatie overleg; 2x per jaar Per CI 2x per jaar co-audit Per CI 1x per jaar parallel-audit. Steekproefsgewijze controle van rapportage. Categorie 1 tekortkoming moet aan PDV/BCD worden gemeld. h. Frequentie en duur audit 4.1 GMP 30; 4.9 GMP31; bijlage 2 Minimale tijdsbesteding audit voorgeschreven door PDV/BCD; afhankelijk van activiteiten en grootte bedrijf. Protocol voor acceptatie van hygiënecodes voor levensmiddelensectoren 11 van 12

12 Criterium Paragraaf GMP + Hygiënecode Conclusie notitie i. Geschillen 4.1 GMP 30; 4.18, 4.19 Wet algemeen bestuursrecht Geschillen reglement zoals bedoeld in artikel 14 Verordening PDV erkenningsregeling GMP diervoedersector Uitvoeringscriteria a. Beoordeling/auditbevindingen 4.2 GMP 31; bijlage 1 Men moet volledig aan voorwaarden voldoen. Er wordt gewerkt met een systeem van categorieën auditbevindingen (cat.1, cat. 2, cat. 3). Auditbevindingen die niet tijdig of volledig zijn verbeterd worden opnieuw vastgelegd (herclassificatie). b. Diepgang van de audit 4.2 GMP 31; 3.1 GMP32 Er moet gebruik worden gemaakt van door BCD vastgestelde checklijsten (GMP32) en rapportagemodel. c. Sancties 4.2 GMP 30; 4.14 GMP 31; 3.6, bijlage 1 Adequate verbetermaatregelen binnen door auditor vastgestelde termijn. Eventueel recall van producten. Intensivering van de controle. Schorsing certificaat. Intrekking certificaat d. Geldigheidsperiode van een certificaat 4.2 GMP 31; 3.6 Geldigheidsduur van een GMP diervoedercertificaat is 3 jaar. Protocol voor acceptatie van hygiënecodes voor levensmiddelensectoren 12 van 12

In het belang van sector en samenleving

In het belang van sector en samenleving In het belang van sector en samenleving Productschap Diervoeder Productschap Diervoeder Het Productschap Diervoeder (PDV) is een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Het is ingesteld op verzoek van

Nadere informatie

TUSSENHANDEL IN DIERVOEDERS (HYGIËNECODE/GMP + B 3.2)

TUSSENHANDEL IN DIERVOEDERS (HYGIËNECODE/GMP + B 3.2) TUSSENHANDEL IN DIERVOEDERS (HYGIËNECODE/GMP + B 3.2) 1 juli 2008 1 Toepassing in uw onderneming HTP Advies B.V. Begeleiding bij o.a. ISO (9001, 22000), GMP +, HACCP (www.htp-advies.nl) Praktijkervaring

Nadere informatie

Informatieblad Transport van levensmiddelen, diervoeders en dierlijke bijproducten.

Informatieblad Transport van levensmiddelen, diervoeders en dierlijke bijproducten. Informatieblad Transport van levensmiddelen, diervoeders en dierlijke bijproducten. Nadere uitwerking van de Hygiënecode Transport Opslag en Distributie en de Hygiënecode Diervoedersector Wegtransport

Nadere informatie

GMP+ BA6 Minimumvoorwaarden Etiketteren en Afleveren 6

GMP+ BA6 Minimumvoorwaarden Etiketteren en Afleveren 6 BA Module: Feed Safety Assurance GMP+ BA6 Minimumvoorwaarden Etiketteren en Afleveren 6 NL B.V. Alle rechten voorbehouden. De informatie uit deze publicatie mag worden geraadpleegd op het scherm, gedownload

Nadere informatie

De beste kwaliteitsborging voor vlees én diervoeder komt uit Nederland

De beste kwaliteitsborging voor vlees én diervoeder komt uit Nederland De beste kwaliteitsborging voor vlees én diervoeder komt uit Nederland De Nederlandse vee- en vleessector heeft wereldwijd een naam hoog te houden als betrouwbare leverancier van kwaliteitsproducten. Alle

Nadere informatie

Bijlage II: Criteria voor acceptatie van kwaliteitssystemen door de NVWA

Bijlage II: Criteria voor acceptatie van kwaliteitssystemen door de NVWA Bijlage II: Criteria voor acceptatie van kwaliteitssystemen door de NVWA NVWA, vastgesteld 4 juni 2014 Introductie Omdat de overheid moet zorgen voor een passende infrastructuur voor nalevingstoezicht,

Nadere informatie

Introductie LRQA 2003

Introductie LRQA 2003 ! Introductie ! Lloyd s Register Quality Assurance(LRQA) " Onderdeel van de Lloyd s Register group " Wereldwijd marktleider in certificatie " + 1 300 assessors " + 33 000 certificaten " Geaccrediteerd

Nadere informatie

Erkenningsvoorwaarden CI

Erkenningsvoorwaarden CI 1 Doel document Het vaststellen van de voorwaarden en procedure voor erkenning van Certificerende Instanties voor het certificeren van bedrijven zoals bedoeld in de POV Regeling Stalkeuring, hierna te

Nadere informatie

Specifieke Productvoorwaarden D-24a1 Vetten, Oliën en Bijproducten Versie: 1.0 Datum: 20 januari 2017

Specifieke Productvoorwaarden D-24a1 Vetten, Oliën en Bijproducten Versie: 1.0 Datum: 20 januari 2017 1 INLEIDING 1.1 Toepassingsgebied Om het vertrouwen in veilig vlees, zuivel en eieren te herstellen, zijn extra inspanningen nodig. Met SecureFeed draagt de diervoedersector bij aan ketenborging en versterking

Nadere informatie

Samen werken aan voedselveiligheid

Samen werken aan voedselveiligheid Samen werken aan voedselveiligheid Een eerste kennismaking Roel Robbertsen, voorzitter SecureFeed Jaarvergadering Comité van Graanhandelaren Rotterdam, 20-11-2014 Inhoud presentatie Wie en wat is SecureFeed

Nadere informatie

GMP+ A1 Algemeen Reglement

GMP+ A1 Algemeen Reglement A GMP+ A1 Algemeen Reglement 1 Versie: 1 maart 2013 NL B.V. Alle rechten voorbehouden. De informatie uit deze publicatie mag worden geraadpleegd op het scherm, gedownload en geprint, mits dit gebeurt voor

Nadere informatie

VERGADERING : OPENBAAR BESTUUR DATUM : 30 SEPTEMBER 2009 AGENDAPUNT : 3 BIJLAGE : OB-09-46. : Mededelingen en ingekomen stukken

VERGADERING : OPENBAAR BESTUUR DATUM : 30 SEPTEMBER 2009 AGENDAPUNT : 3 BIJLAGE : OB-09-46. : Mededelingen en ingekomen stukken VERGADERING : OPENBAAR BESTUUR DATUM : 30 SEPTEMBER 2009 AGENDAPUNT : 3 BIJLAGE : OB-09-46 BETREFT : Mededelingen en ingekomen stukken Nr. Van Datum Omschrijving Voorstel 1. LNV 15-07-09 Brief Minister

Nadere informatie

GMP+ Feed Safety Assurance scheme

GMP+ Feed Safety Assurance scheme GMP+ Feed Safety Assurance scheme Tarieven GMP+ C4 Versie: 1 januari 2010 Uiterste implementatiedatum: 1 januari 2010 Identiek met versie 28 december 2009 van GMP + :2006 C 4 NL GMP+ International B.V.

Nadere informatie

Protocol monitoring bietenpulp. GMP regeling diervoedersector

Protocol monitoring bietenpulp. GMP regeling diervoedersector Productschap Diervoeder Protocol monitoring bietenpulp GMP regeling diervoedersector Den Haag, 24 november 2004 Versie 2 (25-11-2004) Protocol monitoring bietenpulp 1 van 7 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3

Nadere informatie

Beleid voor afhandeling afwijkingen Vastgesteld door het CvD voor Gastec QA op 21/03/2014

Beleid voor afhandeling afwijkingen Vastgesteld door het CvD voor Gastec QA op 21/03/2014 Vastgesteld door het CvD voor Gastec QA op 21/03/2014 Toelichting Het Kiwa reglement voor productcertificatie beschrijft in artikel 12.7 tekortkomingen en en bij tekortkomingen. Naar aanleiding van een

Nadere informatie

GMP+ Feed Safety Assurance scheme. Beoordelings- en certificatiecriteria bij GMP+ certificatie - procescertificatie. Versie: 1 januari 2012

GMP+ Feed Safety Assurance scheme. Beoordelings- en certificatiecriteria bij GMP+ certificatie - procescertificatie. Versie: 1 januari 2012 GMP+ Feed Safety Assurance scheme Beoordelings- en certificatiecriteria bij GMP+ certificatie - procescertificatie GMP+ C6 C 6 NL B.V. Alle rechten voorbehouden. De informatie uit deze publicatie mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Coördinatie GMP + : 2006 certificatie

Jaarverslag 2006 Coördinatie GMP + : 2006 certificatie Jaarverslag 2006 Coördinatie GMP + : 2006 certificatie Kwaliteitsreeks nr. 121 April 2007 Productschap Diervoeder Jaarverslag 2006 Coördinatie GMP + : 2006 certificatie Kwaliteitsreeks nr.121 April 2007

Nadere informatie

BRL Keurcompost Uitgifte: 1 januari 2013 Bijlage: 040 Certificatie Voorbeeld Checklist Toepassingsgebied GFT compost Groencompost

BRL Keurcompost Uitgifte: 1 januari 2013 Bijlage: 040 Certificatie Voorbeeld Checklist Toepassingsgebied GFT compost Groencompost BRL Keurcompost Uitgifte: 1 januari 2013 Bijlage: 040 Certificatie Voorbeeld Checklist Toepassingsgebied GFT compost Groencompost Naam bedrijf:... Datum audit:... Auditor(en):... Dit is een toelatingsaudit/opvolgingsaudit

Nadere informatie

Certificering: Workshop hoe werkt dat? Regionale Bodemdagen Ketenhandhaving 2010 door SIKB en CI (Kiwa-Intron-Eerland)

Certificering: Workshop hoe werkt dat? Regionale Bodemdagen Ketenhandhaving 2010 door SIKB en CI (Kiwa-Intron-Eerland) Certificering: Workshop hoe werkt dat? Regionale Bodemdagen Ketenhandhaving 2010 door SIKB en CI (Kiwa-Intron-Eerland) Inleiding Beleid overheid Wet: Bodemkwaliteit Toezicht CI's en bevoegd gezag Normen

Nadere informatie

HACCP-stappenplan. Aan de slag met HACCP 24-09-08. Stap 6 Basisvoorwaardenprogramma. Stap 6 Basisvoorwaardenprogramma. Govert Schouten.

HACCP-stappenplan. Aan de slag met HACCP 24-09-08. Stap 6 Basisvoorwaardenprogramma. Stap 6 Basisvoorwaardenprogramma. Govert Schouten. HACCP-stappenplan Aan de slag met HACCP Govert Schouten Schouten Advies B.V. Giessen www.schoutenadvies.nl Stap 1 HACCP-team en validatie-team samenstellen Stap 2 Beschrijven van producten Stap 3 Bedoeld

Nadere informatie

OHSAS certificaat voor het waarborgen van veiligheid

OHSAS certificaat voor het waarborgen van veiligheid OHSAS 18001-certificaat voor het waarborgen van veiligheid > continue verbetering > voordelen > internationaal erkende norm > eigen verantwoordelijkheid > compleet arbo- en veiligheidsmanagementsysteem

Nadere informatie

KvINL. WB 9500-01 d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 01 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, BIJZONDER DEEL ENERGIE-INDEX, BESTAANDE WONINGEN

KvINL. WB 9500-01 d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 01 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, BIJZONDER DEEL ENERGIE-INDEX, BESTAANDE WONINGEN WB 9500-01 d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 01 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, BIJZONDER DEEL ENERGIE-INDEX, BESTAANDE WONINGEN Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteit voor Installaties

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen.

Omzendbrief met betrekking tot materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen. Referentie PCCB/S3/CDP/5200333 Datum

Nadere informatie

TOELICHTING (behorende bij Vo. PDV Gemedicineerde voeders 2003; versie: )

TOELICHTING (behorende bij Vo. PDV Gemedicineerde voeders 2003; versie: ) TOELICHTING (behorende bij Vo. Gemedicineerde voeders 2003; versie: 12-02-03) Overeenkomstig het overgangsrecht van de laatste wijziging (1999) van de Wet op de bedrijfsorganisatie (artikel XIV onderdeel

Nadere informatie

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN 27-05-2014 SKG RICHTLIJN VOOR DE AFGIFTE VAN EEN VERKLARING IN HET KADER VAN DE CPR OF EEN SKG-CERTIFICATE OF CONFORMITY Uitgave SKG Nadruk verboden Pagina 2. dd. 27-05-2014 VOORWOORD Deze richtlijn zal

Nadere informatie

Rutges vernieuwt onderhoud en renovatie

Rutges vernieuwt onderhoud en renovatie 130508 Nummer OHSAS-K83614/01 Vervangt - Uitgegeven 2014-07-01 Eerste uitgave 2014-07-01 Geldig tot 2017-07-01 Arbomanagementsysteemcertificaat BS OHSAS 18001 Kiwa heeft vastgesteld dat het door Rutges

Nadere informatie

Rekenen Groep 7-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 7-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

Convenant horizontaal toezicht. tussen het Productschap Akkerbouw (systeemeigenaar RiskPlaza) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Convenant horizontaal toezicht. tussen het Productschap Akkerbouw (systeemeigenaar RiskPlaza) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit Nederlandse VoedseI- en WareniDltmiteil: ~iuilemidafiisdlfltltrn, lji:ndfloui.r mhmlll'llri! RISK PLA ZA Convenant horizontaal toezicht tussen het Productschap Akkerbouw (systeemeigenaar RiskPlaza) en

Nadere informatie

(VO 183/2005 Bijlage III) De productie-eenheid is zo ontworpen dat zij adequaat kan worden gereinigd.

(VO 183/2005 Bijlage III) De productie-eenheid is zo ontworpen dat zij adequaat kan worden gereinigd. Toelatingsvoorwaarden voor veehouderijen welke voedermiddelen van dierlijke oorsprong vervoederen aan veedieren gehouden voor de productie van levensmiddelen. (implementatie van VO 79/2005) Bijlage III.8.9.

Nadere informatie

Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen met betrekking tot de gevaren verbonden aan inkoop van consumptiegerede producten

Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen met betrekking tot de gevaren verbonden aan inkoop van consumptiegerede producten Contact info@vwa.nl 65 Titel Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen met betrekking tot de gevaren verbonden aan inkoop van consumptiegerede producten Inleiding Volgens de Algemene Levensmiddelenverordening

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1999 429 Besluit van 23 september 1999, houdende wijziging van het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen en van het Warenwetbesluit

Nadere informatie

GMP+ A3 GMP+ Logo s. GMP+ International B.V.

GMP+ A3 GMP+ Logo s. GMP+ International B.V. A GMP+ A3 GMP+ Logo s 3 NL B.V. Alle rechten voorbehouden. De informatie uit deze publicatie mag worden geraadpleegd op het scherm, gedownload en geprint, mits dit gebeurt voor eigen, niet-commercieel

Nadere informatie

Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen betreffende de gevaren verbonden aan inkoop van consumptiegerede producten

Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen betreffende de gevaren verbonden aan inkoop van consumptiegerede producten Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen betreffende de gevaren verbonden aan inkoop van consumptiegerede producten Informatieblad 65 / maart 2009 Inleiding Volgens de Algemene Levensmiddelenverordening

Nadere informatie

DÉ ONLINE DATABANK VOOR INFORMATIE OVER VOEDSELVEILIGHEID VAN INGREDIËNTEN

DÉ ONLINE DATABANK VOOR INFORMATIE OVER VOEDSELVEILIGHEID VAN INGREDIËNTEN DÉ ONLINE DATABANK VOOR INFORMATIE OVER VOEDSELVEILIGHEID VAN INGREDIËNTEN RISKPLAZA, DÉ TOEGANG TOT UP-TO-DATE DATA VOOR RISICOANALYSE VAN GRONDSTOFGEVAREN Riskplaza is een systeem voor de borging van

Nadere informatie

General Food Law. T&T, meldplicht en aansprakelijkheid definitieve interpretatie EU. d.d. 25 en 27 januari 2005. Anneke van de Kamp

General Food Law. T&T, meldplicht en aansprakelijkheid definitieve interpretatie EU. d.d. 25 en 27 januari 2005. Anneke van de Kamp General Food Law T&T, meldplicht en aansprakelijkheid definitieve interpretatie EU d.d. 25 en 27 januari 2005 Anneke van de Kamp Afdelingshoofd Voedsel en Voeding Hoofdproductschap Akkerbouw Inhoud Wat

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 16.3.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 225/2012 VAN DE COMMISSIE van 15 maart 2012 tot wijziging van bijlage II bij Verordening

Nadere informatie

Vragen en antwoorden toezichtondersteunende private kwaliteitssystemen Versiedatum: 13 september 2016

Vragen en antwoorden toezichtondersteunende private kwaliteitssystemen Versiedatum: 13 september 2016 Vragen en antwoorden toezichtondersteunende private kwaliteitssystemen Versiedatum: 13 september 2016 Korte inleiding In 2014 heeft de Taskforce Voedselvertrouwen een set criteria opgesteld waaraan private

Nadere informatie

Documentatie Food Contact Materials in de levensmiddelenindustrie. Datum februari 2014

Documentatie Food Contact Materials in de levensmiddelenindustrie. Datum februari 2014 Documentatie Food Contact Materials in de levensmiddelenindustrie Datum februari 2014 Documentatiecontrole FCM in levensmiddelenindustrie januari 2014 Colofon Projectnaam Projectnummer Versienummer Documentatiecontrole

Nadere informatie

Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen met betrekking tot de gevaren verbonden aan grondstoffen

Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen met betrekking tot de gevaren verbonden aan grondstoffen Contact info@vwa.nl 64 Titel Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen met betrekking tot de gevaren verbonden aan grondstoffen Inleiding Volgens Verordening (EG) 852/2004 zijn levensmiddelenbedrijven

Nadere informatie

1. kwaliteitssystemen en voedselveiligheid 2. organiseren 3. projecten. 1 Kwaliteitssystemen & voedselveiligheid

1. kwaliteitssystemen en voedselveiligheid 2. organiseren 3. projecten. 1 Kwaliteitssystemen & voedselveiligheid nr Tekst 0 Home Thielen Consult is de partner voor bedrijven en organisaties in de voedselketen. Samen met onze klanten bouwen wij aan veilig en eerlijk voedsel. We begeleiden onze klanten en organiseren

Nadere informatie

BRL 9500 Deel 02 2006-12-06

BRL 9500 Deel 02 2006-12-06 BRL 9500 Deel 02 2006-12-06 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het KOMO -procescertificaat voor het afgeven

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 5023 d.d

Wijzigingsblad BRL 5023 d.d Het proces van het meten van trillingen Vastgesteld door CvD Bouwtechnische Diensten d.d. 18 oktober 2013. Aanvaard door de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie d.d. 20-11-2015. Bindend verklaard door

Nadere informatie

4. De toetsing vindt of individueel (per systeem of schema) plaats of breder (per sector, groep, formule).

4. De toetsing vindt of individueel (per systeem of schema) plaats of breder (per sector, groep, formule). Criteria voor toezichtondersteuning door private kwaliteitssystemen Introductie Omdat de overheid moet zorgen voor een passende infrastructuur voor nalevingstoezicht, opsporing en vervolging in het kader

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 22 343 Handhaving milieuwetgeving 28 173 Bepalingen aangaande onder meer de bereiding en het in het verkeer brengen van diervoeders (Kaderwet diervoeders)

Nadere informatie

BRL 9500 Deel 03 2006-12-06

BRL 9500 Deel 03 2006-12-06 BRL 9500 Deel 03 2006-12-06 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het NL-EPBD -procescertificaat voor het

Nadere informatie

Deze Erkenningsvoorwaarden zijn vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen IKB Varken (CCVD).

Deze Erkenningsvoorwaarden zijn vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen IKB Varken (CCVD). 1 Doel document Het vaststellen van de voorwaarden en procedure voor erkenning van Certificerende Instanties voor het certificeren van bedrijven die varkens of varkensvlees produceren zoals bedoeld in

Nadere informatie

Productcerticificering co-substraten

Productcerticificering co-substraten Productcerticificering co-substraten Op weg naar kwalitatief betrouwbare co-substraten 16 januari 2013 W.A. (Bert) van Asselt Inhoudsopgave Aanleiding Intermezzo wettelijke kader Inventarisatie (stap 1)

Nadere informatie

Certificering Mechanisch boren

Certificering Mechanisch boren SIKB, 18 juni 2010 Partner for progress Certificering Mechanisch boren BRL 2100, protocol 2101 Jan Keijzer Inhoud van de prestatie 1. Inleiding 2. Het certificatieproces 3. Planning tot 31-12-2010 Presentatie

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA 's-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC

Nadere informatie

Kies voor. CERCAT gecertificeerde. catering

Kies voor. CERCAT gecertificeerde. catering Kies voor CERCAT gecertificeerde catering Uitgave en redactie: Stichting Certificatie Contractcatering, Gorinchem Vormgeving: BURO18 communicatie bv, Gorinchem Fotografie: Henk de Graaf Fotografie, Leiderdorp

Nadere informatie

KvINL. Wijzigingsblad d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 00 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, ALGEMEEN DEEL

KvINL. Wijzigingsblad d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 00 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, ALGEMEEN DEEL Wijzigingsblad d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 00 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, ALGEMEEN DEEL Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteit voor Installaties Nederland op 17 april 2015. Aanvaard

Nadere informatie

Examinering volgens Persoonscertificatie. Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen,

Examinering volgens Persoonscertificatie. Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen, Examinering volgens Persoonscertificatie Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen, op basis van de NEN-EN ISO-IEC 17024:2003. PERSOONS CERTIFICATIE 1. Persoonscertificatie Een persoonscertificaat

Nadere informatie

STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN, hierna AFM, Gevestigd te Amsterdam, STICHTING DSI, hierna: DSI, Gevestigd te Amsterdam

STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN, hierna AFM, Gevestigd te Amsterdam, STICHTING DSI, hierna: DSI, Gevestigd te Amsterdam Convenant tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten en de Stichting DSI inzake vakbekwaamheid van Relevante personen werkzaam onder de verantwoordelijkheid van Ondernemingen STICHTING AUTORITEIT

Nadere informatie

De betekenis van certificatie in relatie tot naleving wet- en regelgeving. n versie 29 november 2012

De betekenis van certificatie in relatie tot naleving wet- en regelgeving. n versie 29 november 2012 De betekenis van certificatie in relatie tot naleving wet- en regelgeving 1 De overtuiging -en ervaring- van SCCM is dat elke organisatie (hoe klein ook) betere milieu- en arboprestaties behaalt door het

Nadere informatie

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025)

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) NEa, 20-07-2012, versie 1.0 INTRODUCTIE In artikel 34 van de Monitoring en Rapportage Verordening (MRV) is beschreven

Nadere informatie

Rekenen Groep 6-1e helft schooljaar.

Rekenen Groep 6-1e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 4.1 Niet samenvoegen Samenwerken met certificaathouder, onder de vlag van erkend intermediair 3

Inhoudsopgave. 4.1 Niet samenvoegen Samenwerken met certificaathouder, onder de vlag van erkend intermediair 3 Informatiebrochure Opslag, bewerking en levering grond op eigen terrein Een handreiking die toelicht hoe te voldoen aan de eisen zoals opgenomen in het Besluit bodemkwaliteit Aanleiding Reeds op 1 januari

Nadere informatie

Deel 10. Inkoop en ontvangst grondstoffen

Deel 10. Inkoop en ontvangst grondstoffen Goedgekeurd door: Pagina 1 van 6 Deel 10 Inkoop en ontvangst grondstoffen Goedgekeurd door: Pagina 2 van 6 Inhoudsopgave deel 10 Inkoop en ontvangst grondstoffen Pagina 1. DEFINITIE... 3 2. DOEL... 3 3.

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 * CPR - REGULATION (EU) No 05/2011 Sir W. Churchill-laan 2 Telefoon +1 (0) 0 1 00 Fax +1 (0) 0 1 20 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Grondslag: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid

Nadere informatie

NTA 8120 certificaat voor veilig netbeheer

NTA 8120 certificaat voor veilig netbeheer NTA 8120 certificaat voor veilig netbeheer Veiligheidstoezicht bij gastransport 2006; SodM wordt aangewezen als veiligheidstoezichthouder op gastransport; De Gaswet legt de netbeheerders een zorgplicht

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot erkenning-/registratievoorwaarden van opslagbedrijven van dierlijke bijproducten en afgeleide producten die niet

Nadere informatie

GMP+ Feed Certification scheme

GMP+ Feed Certification scheme GMP+ Feed Certification scheme MI Module: Feed Responsibility Assurance GMP+ MI102 Verantwoord varkens- en pluimveevoeder 102 Te gebruiken in combinatie met: GMP+ B100 Feed Responsibility Management System

Nadere informatie

ACTIVITEIT PRODUCTSCHAP AKKERBOUW RISKPLAZA DEEL A: OMSCHRIJVING RISKPLAZA. 14 juni 2013

ACTIVITEIT PRODUCTSCHAP AKKERBOUW RISKPLAZA DEEL A: OMSCHRIJVING RISKPLAZA. 14 juni 2013 ACTIVITEIT PRODUCTSCHAP AKKERBOUW RISKPLAZA 14 juni 2013 Deze activiteit is omschreven ten behoeve van de overdracht van activiteiten van het Productschap Akkerbouw (PA) aan private organisaties naar aanleiding

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief betreffende versleping van de diervoeders Huidige versie Referenties PCCB/S1/626741 Datum 15/03/2011 Trefwoorden Kruisverontreiniging,

Nadere informatie

.. EISEN VOOR CERTIFICATIE INSTELLINGEN 2004.. ten aanzien van werkterrein, deskundigheid en certificatiepersoneel...

.. EISEN VOOR CERTIFICATIE INSTELLINGEN 2004.. ten aanzien van werkterrein, deskundigheid en certificatiepersoneel... .. EISEN VOOR CERTIFICATIE INSTELLINGEN 2004.. ten aanzien van werkterrein, deskundigheid en certificatiepersoneel... INLEIDING: In dit document zijn de eisen vastgelegd voor certificatie-instellingen

Nadere informatie

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN 22 MAART 2013. - Ministerieel besluit betreffende de van de toepassingsmodaliteiten van de en de traceerbaarheid

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Agro Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

BC-00. Inleiding. Ver BT-12 v0.12

BC-00. Inleiding. Ver BT-12 v0.12 BC-00 Ver 0.3 Inleiding 1 BT-12 v0.12 HISTORIEK VAN HET DOCUMENT Versie en datum van goedkeuring 0.0 03/07/2008 0.1 02/05/2013 0.2 22/06/2015 Reden van revisie Start van de nieuwe Feed Chain Alliance-

Nadere informatie

Belangrijkste wijzigingen BRL 9335 (versie 2.1 naar versie 3.2)

Belangrijkste wijzigingen BRL 9335 (versie 2.1 naar versie 3.2) Belangrijkste wijzigingen BRL 9335 (versie 2.1 naar versie 3.2) Versie 3.2 van BRL 9335 en de bijbehorende protocollen bevat een aantal belangrijke wijzigingen ten opzichte van versie 2.1. - Versie 2.1

Nadere informatie

BRL 9500 Deel 00 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING

BRL 9500 Deel 00 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING BRL 9500 Deel 00 2011-08-31 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteitsborging

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 599 Besluit van 12 november 2004, houdende intrekking en wijziging van diverse Warenwetbesluiten in verband met de intrekking van beschikkingen

Nadere informatie

PRI 3045 Dierlijke producten (rauwe melk) - geneesmiddelen en bedrijfsbegeleiding [3045] v1

PRI 3045 Dierlijke producten (rauwe melk) - geneesmiddelen en bedrijfsbegeleiding [3045] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : PRI 045 Dierlijke producten (rauwe melk) - geneesmiddelen en bedrijfsbegeleiding [045] v C: conform NC:

Nadere informatie

Brunelleschi. De Dom van Florence

Brunelleschi. De Dom van Florence Copyright 2011 Uitgeverij Lambo bv, Arnhem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of

Nadere informatie

BRL s. drs. ir. T. (Ton) van Oostwaard. Presentatie Workshop BRL6000-10/ 03-02-2009

BRL s. drs. ir. T. (Ton) van Oostwaard. Presentatie Workshop BRL6000-10/ 03-02-2009 Het Wat en Waarom van Komo Instal BRL s drs. ir. T. (Ton) van Oostwaard Presentatie Workshop BRL6000-10/ 03-02-2009 Inhoud Het Wat en Waarom van KOMO INSTAL Organisatiestructuur KBI Wat is een BRL? BRL6000

Nadere informatie

Besluit van 4 juni 2003, houdende vaststelling van retributies krachtens de Warenwet (Warenwetbesluit retributies veterinaire controles)

Besluit van 4 juni 2003, houdende vaststelling van retributies krachtens de Warenwet (Warenwetbesluit retributies veterinaire controles) (Tekst geldend op: 12-04-2011) Besluit van 4 juni 2003, houdende vaststelling van retributies krachtens de Warenwet (Warenwetbesluit retributies veterinaire controles) Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Rekenen Groep 4-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 4-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag 2013 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

Rekenen Groep 4-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 4-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven versie januari 2014 LOSSE BIJLAGE 1 PROCEDURE AUDITS EN AUDITRAPPORTAGE Stichting CKB, Postbus 366, 2700 AJ Zoetermeer 1 Terminologie Met

Nadere informatie

N O T I T I E V O E D S E L V E I L I G H E I D/H A C C P

N O T I T I E V O E D S E L V E I L I G H E I D/H A C C P N O T I T I E V O E D S E L V E I L I G H E I D/H A C C P Lichtenvoorde, juni 2015 W. Warmerdam, sectormanager Wlz 1 Status Beleidsnotitie Auteur(s) Voedselveiligheid/Haccp W. Warmerdam, sectormanager

Nadere informatie

Raad voor Accreditatie (RvA) Beleidsregel Evaluatie van conformiteitsbeoordelingsschema s

Raad voor Accreditatie (RvA) Beleidsregel Evaluatie van conformiteitsbeoordelingsschema s Raad voor Accreditatie (RvA) Beleidsregel Evaluatie van conformiteitsbeoordelingsschema s Documentcode: RvA-BR012-NL Versie 1, 22-12-2016 INHOUD 1. Toepassingsgebied 4 2. Definities en begrippen 5 3.

Nadere informatie

Congres alternatieve technieken legionellapreventie. Certificatie

Congres alternatieve technieken legionellapreventie. Certificatie Kiwa Nederland B.V. 9 april 2013, Unit Drinkwaterinstallaties, Jos van der Westen Partner for progress Congres alternatieve technieken legionellapreventie Certificatie Inhoud Certificatie in het Drinkwaterbesluit

Nadere informatie

Geen fabriekswerk. Roeien met de wind mee en de stroom tegen. Jac Willekens

Geen fabriekswerk. Roeien met de wind mee en de stroom tegen. Jac Willekens Copyright 2011 Uitgeverij Lambo bv Arnhem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of

Nadere informatie

GMP+ C4 Tarieven. GMP+ International B.V.

GMP+ C4 Tarieven. GMP+ International B.V. C GMP+ C4 Tarieven 4 NL B.V. Alle rechten voorbehouden. De informatie uit deze publicatie mag worden geraadpleegd op het scherm, gedownload en geprint, mits dit gebeurt voor eigen, niet-commercieel gebruik.

Nadere informatie

Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008

Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008 Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 1.1 Doel van dit document... 3 1.2 Toepassingsgebied... 3 1.3 Beheer van dit document... 3 1.4 Referenties... 3 1.5 Definities

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 12 Besluit van 14 december 2009, houdende wijziging van het Warenwetbesluit Producten voor bijzondere voeding en van het Warenwetbesluit bestuurlijke

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Normdocument en wijzigingsbladen

1. Inleiding. 2. Normdocument en wijzigingsbladen Notitie : 0SVMS-SEC.01435.R Datum : 31-12-2010 Voor : CCvD Slopen en overige betrokkenen BRL SVMS-007 Van : secretariaat Betreft : samenvattend jaarverslag periode 2009 Status : definitief 1. Inleiding

Nadere informatie

Energielabels Inhoudelijke gevolgen van de overgang naar de nieuwe BRL 9500, d.d. 2011-08-31

Energielabels Inhoudelijke gevolgen van de overgang naar de nieuwe BRL 9500, d.d. 2011-08-31 Energielabels Inhoudelijke gevolgen van de overgang naar de nieuwe BRL 9500, d.d. 2011-08-31 KBI heeft per 31 augustus 2011 nieuwe versies vastgesteld van BRL 9500-00, 01 en 03. De overgang van BRL 9500,

Nadere informatie

2. In afwijking van het eerste lid, onder a, bedraagt de retributie indien het de invoercontrole betreft van:

2. In afwijking van het eerste lid, onder a, bedraagt de retributie indien het de invoercontrole betreft van: (Tekst geldend op: 19-12-2013) Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 december 2007, nr. VGP/VV 2821211, houdende vaststelling van tarieven voor retributies in de levensmiddelensector

Nadere informatie

Kiwa Reglement voor het: Algemeen Beleidscollege Sectorspecifieke Beleidscolleges Colleges van Deskundigen

Kiwa Reglement voor het: Algemeen Beleidscollege Sectorspecifieke Beleidscolleges Colleges van Deskundigen 1 mei 2014 Kiwa Reglement voor het: Algemeen Beleidscollege Sectorspecifieke Beleidscolleges Colleges van Deskundigen 1 mei 2014 Kiwa Reglement voor het: Algemeen Beleidscollege Sectorspecifieke Beleidscolleges

Nadere informatie

Reglement Zekerheid in Veilig Voedsel

Reglement Zekerheid in Veilig Voedsel Reglement Zekerheid in Veilig Voedsel Door: Marcel Kappert Functie: Senior Adviseur Datum: 25 februari 2016 Versie: 15 D 1. Wie zijn wij? Eurofins Food Testing NL is een onafhankelijk voedingslaboratorium

Nadere informatie

GMP+ Feed Safety Assurance scheme. Dioxine-monitoring in leghennen(opfok)voeders

GMP+ Feed Safety Assurance scheme. Dioxine-monitoring in leghennen(opfok)voeders GMP+ Feed Safety Assurance scheme Dioxine-monitoring in leghennen(opfok)voeders GMP+ BCN-NL2 BCN NL2 NL B.V. Alle rechten voorbehouden. De informatie uit deze publicatie mag worden geraadpleegd op het

Nadere informatie

BIJLAGE 5: ERKENNINGSVOORWAARDEN CERTIFICERENDE INSTANTIES IKB KIP

BIJLAGE 5: ERKENNINGSVOORWAARDEN CERTIFICERENDE INSTANTIES IKB KIP BIJLAGE 5: ERKENNINGSVOORWAARDEN CERTIFICERENDE INSTANTIES IKB KIP Het bestuur van de Stichting PLUIMNED heeft, gelet op artikel 3, vijfde en zesde lid, van de Algemene Voorwaarden IKB Kip, ter zake het

Nadere informatie

Erkenningen Buitengrens Inspectie Post / Sub Inspectiepost Verlenen en onderhoud erkenning (HPIE0201) 8 juni 2016 Versie: 1.1.1

Erkenningen Buitengrens Inspectie Post / Sub Inspectiepost Verlenen en onderhoud erkenning (HPIE0201) 8 juni 2016 Versie: 1.1.1 1. DOEL Deze instructie beschrijft de werkwijze voor het verlenen en onderhouden van een erkenning van een Buitengrens Inspectie Post (BIP) of een Sub Inspectiepost (SIP) 2. TOEPASSINGSGEBIED Levende dieren

Nadere informatie

BESLUIT ERKENNINGSVOORWAARDEN CONTROLE-INSTANTIES VERORDENINGEN HYGIËNEMAATREGELEN (PPE) 2011

BESLUIT ERKENNINGSVOORWAARDEN CONTROLE-INSTANTIES VERORDENINGEN HYGIËNEMAATREGELEN (PPE) 2011 BESLUIT ERKENNINGSVOORWAARDEN CONTROLE-INSTANTIES VERORDENINGEN HYGIËNEMAATREGELEN (PPE) 2011 Besluit van het Productschap Pluimvee en Eieren van 3 november 2011 tot vaststelling van erkenningsvoorwaarden

Nadere informatie

Kiwa Reglement voor het: - Algemeen Beleidscollege - Sectorspecifieke Beleidscolleges - Colleges van Deskundigen.

Kiwa Reglement voor het: - Algemeen Beleidscollege - Sectorspecifieke Beleidscolleges - Colleges van Deskundigen. Versie 01-05-2014 Versie 01-05-2014 2014 Kiwa N.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in

Nadere informatie

Aantoonbaar leiderschap door opdrachtgevers

Aantoonbaar leiderschap door opdrachtgevers V C O GM HECKLIST PDRACHTGEVERS V C O GM HECKLIST PDRACHTGEVERS Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV) Postbus 443 2260 AK Leidschendam +31 (0) 70-337 87 55 info@ssvv.nl www.vca.nl veiligheid gezondheid

Nadere informatie

Certificatieschema THP HS LNB (THP LNB)

Certificatieschema THP HS LNB (THP LNB) Pagina 1 van 8 Certificatieschema THP HS LNB (THP LNB) Stichting Persoonscertificatie Energietechniek Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Kwaliteitsborging cursusmateriaal

Kwaliteitsborging cursusmateriaal Kwaliteitsborging cursusmateriaal Nog nader vast te stellen en te bekrachtigen Postbus 42530 3006 DA Rotterdam 010-212 46 85 info@nrvt.nl www.nrvt.nl 2/5 Beoordeling cursusmateriaal Permanente Educatie

Nadere informatie

Leveranciersverklaring van EBC golfkarton bv Naaldwijk

Leveranciersverklaring van EBC golfkarton bv Naaldwijk Leveranciersverklaring van EBC golfkarton bv Naaldwijk Leveranciersverklaring met betrekking tot de kartonnen verpakkingen, in relatie tot de geldende wetgeving op het gebied van milieu, verpakken en verpakkingsafval.

Nadere informatie

Examenomschrijving Inspectie van elektrische installaties volgens ATEX-ADN. Bedrijfsexamen

Examenomschrijving Inspectie van elektrische installaties volgens ATEX-ADN. Bedrijfsexamen Examenomschrijving Inspectie van elektrische installaties volgens ATEX-ADN Bedrijfsexamen Stichting algemene basisvaardigheden Deze examenomschrijving is goedgekeurd door het bestuur van SABV d.d. SABV,

Nadere informatie