(VO 183/2005 Bijlage III) De productie-eenheid is zo ontworpen dat zij adequaat kan worden gereinigd.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(VO 183/2005 Bijlage III) De productie-eenheid is zo ontworpen dat zij adequaat kan worden gereinigd."

Transcriptie

1 Toelatingsvoorwaarden voor veehouderijen welke voedermiddelen van dierlijke oorsprong vervoederen aan veedieren gehouden voor de productie van levensmiddelen. (implementatie van VO 79/2005) Bijlage III.8.9. bij het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. Activiteit: het gebruiken van voedermiddelen van dierlijke oorsprong volgens de uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG)nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 3 oktober Activiteitencode: : Veehouderij Bijkomende informatie te verstrekken bij de aanvraag: - het algemeen plan van de inrichting met vermelding van de schaal of de afmetingen - de technische schema s van de installaties - een kopie van de etiketten van de meest gebruikte producten Infrastructuur (VO 183/2005 Bijlage III) De productie-eenheid is zo ontworpen dat zij adequaat kan worden gereinigd. (VO 79/2005 Bijlage I en II) De melkinrichting die de melk, melkproducten en melkderivaten levert moet binnen België liggen. Voor minder behandelde producten zijn er extra voorwaarden (afstand tot de melkinrichting, enkel voor varkenshouders en onderlinge afstand tussen de veehouders die melk(producten) van een bepaalde melkinrichting afnemen). Vraag hiervoor inlichtingen aan uw PCE. UITRUSTING (VO 183/2005 Bijlage III) Voeder- en drinkinstallaties worden zodanig ontworpen, gebouwd en geplaatst dat het gevaar van verontreiniging van voeder en water tot een minimum wordt beperkt. (VO 1774/2002 Bijlage II hfdst II) Dierlijke bijproducten en verwerkte producten moeten worden verzameld en vervoerd in gesloten nieuwe verpakkingen of afgedekte lekvrije recipiënten of voertuigen. Voertuigen en recipiënten die opnieuw gebruikt kunnen worden, en alle opnieuw te gebruiken uitrusting of apparatuur die in contact komt met dierlijke bijproducten of verwerkte producten, moeten: a) na elk gebruik gereinigd, gewassen en ontsmet worden; b) schoon worden gehouden, en c) schoon en droog zijn voor gebruik. Recipiënten die opnieuw gebruikt kunnen worden, moeten specifiek bestemd worden voor het vervoer van een bepaald product, voorzover dat nodig is om kruisbesmetting te voorkomen.

2 EXPLOITATIEVOORWAARDEN PERSONEEL (VO 183/2005 Bijlage III)De persoon die verantwoordelijk is voor het voederen en behandelen van dieren beschikt over de nodige vaardigheden, kennis en bekwaamheid. ORGANISATIE (VO 183/2005 Bijlage I) Exploitanten zorgen ervoor dat de werkzaamheden zodanig worden beheerd en uitgevoerd dat gevaren die de voederveiligheid in het gedrang kunnen brengen, voorkomen, geëlimineerd of tot een minimum beperkt worden (VO 183/2005 Bijlage I) Exploitanten zorgen er, voorzover mogelijk, voor dat de onder hun verantwoordelijkheid geproduceerde, bereide, gereinigde, verpakte, opgeslagen en vervoerde primaire producten tegen verontreiniging en bederf worden beschermd. (VO 183/2005 Bijlage I) Exploitanten van diervoederbedrijven voldoen aan in de 2 voorgaande paragrafen omschreven verplichtingen door naleving van de toepasselijke communautaire en nationale wettelijke bepalingen betreffende het onder controle houden van gevaren, met inbegrip van: a) maatregelen voor het beheersen van gevaarlijke verontreiniging zoals die welke wordt veroorzaakt door lucht, bodem, water, meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, biociden, geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik, en het hanteren en verwijderen van afvalstoffen; b) maatregelen die verband houden met de gezondheid van planten en dieren en het milieu, en die gevolgen hebben voor de voederveiligheid, inclusief programma's voor bewaking en bestrijding van zoönoses en zoönoseverwekkers. (VO 183/2005 Bijlage I) In voorkomend geval nemen exploitanten van diervoederbedrijven passende maatregelen om met name: a) alle voor het produceren, bereiden, sorteren, verpakken, opslaan en vervoeren van diervoeders gebruikte voorzieningen, apparatuur, recipiënten, kisten en voertuigen schoon te houden en die, waar nodig, na het schoonmaken op passende wijze te ontsmetten; b) er, waar nodig, voor te zorgen dat de productie, het vervoer en de opslag onder hygiënische omstandigheden plaatsvinden en de diervoeders schoon zijn; c) altijd schoon water te gebruiken wanneer zulks noodzakelijk is om gevaarlijke verontreiniging te voorkomen; d) voorzover mogelijk, te voorkomen dat dieren en schadelijke organismen gevaarlijke verontreiniging veroorzaken; e) afval en gevaarlijke stoffen apart en veilig op te slaan en te hanteren, zodat gevaarlijke verontreiniging voorkomen wordt; f) ervoor te zorgen dat verpakkingsmateriaal geen bron van gevaarlijke verontreiniging voor diervoeders is; g) rekening te houden met de resultaten van analyses van monsters van primaire producten of andere monsters die van belang zijn voor de voederveiligheid.

3 (VO 183/2005 Bijlage III) De productie-eenheid en de voederapparatuur worden regelmatig grondig gereinigd om te voorkomen dat er gevaren ontstaan. Voor reiniging en sanering van de productieeenheden gebruikte chemicaliën worden volgens de gebruiksaanwijzing gebruikt en worden gescheiden van het diervoeder en de voederplaatsen opgeslagen. (VO 183/2005 Bijlage III) Er is een systeem voor ongediertebestrijding om de toegang van schadelijke organismen tot de productie-eenheid onder controle te houden teneinde de kans op verontreiniging van het voeder, het strooisel of de diereenheden zo klein mogelijk te maken. (VO 183/2005 Bijlage III) De gebouwen en de voederapparatuur worden schoongehouden. Er zijn systemen aanwezig om mest, afval en andere mogelijke bronnen van verontreiniging van het diervoeder op gezette tijden te verwijderen. (VO 183/2005 Bijlage III) Het in de productie-eenheid gebruikte diervoeder en strooisel wordt vaak ververst en mag niet beschimmelen. (VO 183/2005 Bijlage III) Diervoeder wordt gescheiden van chemische stoffen en andere voor diervoeder verboden producten opgeslagen. De opslagruimten en recipiënten zijn schoon en droog en, waar nodig, worden er passende maatregelen ter bestrijding van schadelijke organismen genomen. De opslagruimten en recipiënten worden op gezette tijden gereinigd om onnodige kruisverontreiniging te voorkomen. (VO 183/2005 Bijlage III) Het voederdistributiesysteem op het bedrijf is zodanig dat het juiste voeder op de juiste bestemming komt. Bij de distributie en voedering wordt het diervoeder zodanig gehanteerd dat er geen verontreiniging optreedt door verontreinigde opslagruimten en apparatuur. Niet-gemedicineerde diervoeders worden gescheiden van gemedicineerde diervoeders gehanteerd om verontreiniging te voorkomen. (VO 183/2005 Bijlage III) Voertuigen en apparatuur die op het bedrijf ten behoeve van het voederen worden gebruikt, worden op gezette tijden gereinigd, met name wanneer zij worden gebruikt voor het afleveren en distribueren van gemedicineerde diervoeders. (VO 183/2005 Bijlage III) Drinkwater is van een passende kwaliteit voor de dieren. Indien er reden tot bezorgdheid over verontreiniging van dieren of dierlijke producten door water is, worden er maatregelen genomen om de gevaren te evalueren en tot een minimum te beperken. (VO 183/2005 Bijlage III) Drinkinstallaties worden, voorzover mogelijk, op gezette tijden gereinigd en onderhouden. (VO 1774/2002 Bijlage II hfdst VI) Temperatuurvoorschriften: a) Dierlijke bijproducten moeten tijdens het vervoer op een passende temperatuur gehouden worden, zodat er geen gevaar voor de gezondheid van mens of dier ontstaat. b) Onverwerkt categorie 3-materiaal dat bestemd is voor de productie van voedermiddelen moet gekoeld of ingevroren vervoerd worden, tenzij het binnen 24 uur na vertrek verwerkt wordt. c) De koelwagens die voor het vervoer gebruikt worden, moeten zo ontworpen zijn dat gedurende de gehele vervoersperiode de temperatuur op een passend niveau kan worden gehandhaafd. (VO 1774/2002 Bijlage II hfdst II.4) Verpakkingsmateriaal moet worden verbrand of op een andere wijze worden verwijderd volgens de instructies van de bevoegde autoriteit.

4 (VO 79/2005 artikel 1) Enkel melk, melkproducten en melkderivaten die vallen onder de definitie van categorie 3-materiaal zoals bedoeld in artikel 6, lid 1, onder e), f) en g), van Verordening (EG) nr. 1774/2002 kunnen worden gebruikt. (VO 79/2005 artikel 2) Gebruik van verwerkte producten en wei, en onverwerkte producten als veevoeder: a) Verwerkte producten en wei zoals bedoeld in bijlage I van VO 79/2005 mogen overeenkomstig de voorschriften van die bijlage als veevoeder worden gebruikt. b) Onverwerkte producten en andere producten zoals bedoeld in bijlage II van VO 79/2005 mogen overeenkomstig de voorschriften van die bijlage als veevoeder worden gebruikt. KWALITEITSCONTROLE (KB 21 februari 2006 Bijlage I.I) De exploitant van een diervoederinrichting die diervoeders vervaardigt, houdt de door hem genomen monsters van voedermiddelen met het oog op de traceerbaarheid zes maanden ter beschikking van het Agentschap. DOCUMENTEN (VO 183/2005 Bijlage I) Exploitanten van diervoederbedrijven houden registers bij inzake maatregelen ter beheersing van gevaren en zij bewaren die registers op passende wijze en gedurende een passende termijn die afgestemd is op de aard en de omvang van het diervoederbedrijf. Zij stellen relevante informatie in deze registers op verzoek ter beschikking van de bevoegde autoriteit. (VO 183/2005 Bijlage I) Exploitanten van diervoederbedrijven houden in het bijzonder registers bij over: a) de aanwezigheid van ziekten die de veiligheid van primaire producten in het gedrang kunnen brengen; b) de resultaten van analyses van monsters van primaire producten of andere voor diagnosedoeleinden genomen monsters die van belang zijn voor de voederveiligheid; c) de bron en hoeveelheid van elk diervoeder dat het bedrijf binnenkomt. (VO 183/2005 Bijlage I) Andere personen zoals dierenartsen, agronomen en landbouwtechnici mogen de exploitanten van diervoederbedrijven bijstaan bij het bijhouden van registers aangaande de activiteiten die zij op het landbouwbedrijf hebben verricht. (KB 21 februari 2006 Bijlage I.II) Exploitanten in de diervoedersector moeten de vereiste documenten gedurende vijf jaar bijhouden vanaf 1 januari van het jaar volgend op de erop vermelde datum, zodat zij deze aan de controleambtenaren kunnen tonen wanneer die daarom verzoeken en zonder dat een extra verplaatsing vereist is. (VO 1774/2002 Bijlage II hfdst III) Dierlijke bijproducten en verwerkte producten moeten tijdens het vervoer vergezeld gaan van een handelsdocument. Op het handelsdocument moeten de volgende gegevens worden vermeld: a) de datum waarop het materiaal op het bedrijf is opgehaald; b) de omschrijving van het materiaal, met inbegrip van de in hoofdstuk I van bijlage II van VO 1774/2002 bedoelde gegevens, de diersoort van het categorie 3-materiaal en de daarvan afgeleide producten die voor voedermiddelen bestemd zijn;

5 c) de hoeveelheid materiaal; d) de plaats van herkomst van het materiaal; e) de naam en het adres van de vervoerder; f) de naam en het adres van de ontvanger en, indien van toepassing, het erkenningsnummer; en g) het erkenningsnummer van het bedrijf van herkomst, en h) de aard en de methoden van de behandeling. Dit handelsdocument moet ten minste in drievoud worden opgemaakt (een origineel en twee afschriften). Het origineel gaat samen met de zending naar de eindbestemming. De ontvanger moet het bewaren. De producent en de vervoerder bewaren ieder een afschrift. (VO 1774/2002 Bijlage II hfdst V) Het handelsdocument wordt ten minste twee jaar bewaard, zodat het aan de bevoegde autoriteit kan worden voorgelegd. Wetgeving: - KB van 21 februari 2006 : koninklijk besluit van 21 februari 2006 tot vaststelling van de voorwaarden inzake erkenning en toelating van inrichtingen in de diervoedersector - VO 183/2005 : Verordening (EG) nr. 183/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 12 januari 2005 tot vaststelling van voorschriften van diervoederhygiëne - VO 79/2005 : Verordening (EG) nr. 79/2005 van de Commissie van 19 januari 2005 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het gebruik van melk, melkproducten en melkderivaten die in die verordening zijn omschreven als categorie 3-materiaal - VO 1774/2002 : Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 3 oktober 2002 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten

Toelatingsvoorwaarden voor opslagbedrijven voor producten afkomstig van categorie 2- en 3 materiaal

Toelatingsvoorwaarden voor opslagbedrijven voor producten afkomstig van categorie 2- en 3 materiaal Toelatingsvoorwaarden voor opslagbedrijven voor producten afkomstig van categorie 2- en 3 materiaal Bijlage III.7.1. bij het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen T.8.9 Toelatingsvoorwaarden voor veehouderijen welke melk, biest en bepaalde andere van melk of biest afgeleide producten vervoederen aan veedieren

Nadere informatie

Toelatingsvoorwaarden voor opslagbedrijf voor materiaal afkomstig van categorie 3-materiaal

Toelatingsvoorwaarden voor opslagbedrijf voor materiaal afkomstig van categorie 3-materiaal Toelatingsvoorwaarden voor opslagbedrijf voor materiaal afkomstig van categorie 3-materiaal Bijlage III.8.11. bij het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de

Nadere informatie

Gearchiveerd op 23/12/2010 1

Gearchiveerd op 23/12/2010 1 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator : Adres :... N uniek......... TRA 2 Melkinrichting: niet bestemd voor menselijke consumptie - Beheer van afval [2]

Nadere informatie

Gearchiveerd op 01/01/2017

Gearchiveerd op 01/01/2017 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... TRA 2497 Hanteren en opslag van dierlijke bijproducten voor diervoeding - Dierlijke bijproducten

Nadere informatie

Gearchiveerd op 01/01/2017

Gearchiveerd op 01/01/2017 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... TRA 2495 Productie van voeder voor gezelschapsdieren dat categorie materiaal bevat -

Nadere informatie

TRA 3132 petfoodfabrikant - DIERLIJKE BIJPRODUCTEN NHC [3132] v1

TRA 3132 petfoodfabrikant - DIERLIJKE BIJPRODUCTEN NHC [3132] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : TRA 2 petfoodfabrikant - DIERLIJKE BIJPRODUCTEN NHC [2] v C: conform NC: Niet-conform NA: niet van toepassing

Nadere informatie

Handleiding intracommunautair handelsverkeer van dierlijke bijproducten

Handleiding intracommunautair handelsverkeer van dierlijke bijproducten Handleiding intracommunautair handelsverkeer van dierlijke bijproducten Voor het grensoverschrijdende transport van niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten (DBP) gelden de voorwaarden

Nadere informatie

VISSERIJVAARTUIGEN. Plaatscode: PL61 Activiteitencode: AC57 Productcode: PR132. 1. INFRASTRUCTUURVOORWAARDEN: verordening (EG) nr. 853/2004.

VISSERIJVAARTUIGEN. Plaatscode: PL61 Activiteitencode: AC57 Productcode: PR132. 1. INFRASTRUCTUURVOORWAARDEN: verordening (EG) nr. 853/2004. VISSERIJVAARTUIGEN. Bijlage III.3.1. bij het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het

Nadere informatie

Gearchiveerd op 02/02/2015

Gearchiveerd op 02/02/2015 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... PRI 2494 Fabrieksvaartuig (garnalenkotter waar schaaldieren aan boord worden gekookt)

Nadere informatie

Informatieblad Transport van levensmiddelen, diervoeders en dierlijke bijproducten.

Informatieblad Transport van levensmiddelen, diervoeders en dierlijke bijproducten. Informatieblad Transport van levensmiddelen, diervoeders en dierlijke bijproducten. Nadere uitwerking van de Hygiënecode Transport Opslag en Distributie en de Hygiënecode Diervoedersector Wegtransport

Nadere informatie

PRI 2563 Productie van voedermiddelen andere dan voor eigen gebruik op het landbouwbedrijf en andere dan akkerbouwgewassen - Traceerbaarheid [2563] v2

PRI 2563 Productie van voedermiddelen andere dan voor eigen gebruik op het landbouwbedrijf en andere dan akkerbouwgewassen - Traceerbaarheid [2563] v2 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... PRI 2563 Productie van voedermiddelen andere dan voor eigen gebruik op het landbouwbedrijf

Nadere informatie

TRA 3190 oleochemie - DIERLIJKE BIJPRODUCTEN NHC [3190] v1

TRA 3190 oleochemie - DIERLIJKE BIJPRODUCTEN NHC [3190] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : TRA 9 oleochemie - DIERLIJKE BIJPRODUCTEN NHC [9] v C: conform NC: Niet-conform NA: niet van toepassing

Nadere informatie

Infoblad dierlijke bijproducten in de eiersector

Infoblad dierlijke bijproducten in de eiersector Infoblad dierlijke bijproducten in de eiersector Wettelijk kader Verordening (EG) nr. 1069/2009, tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke

Nadere informatie

PRI 3238 Fabrieksvaartuig (garnalenkotters) - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIËNE [3238] v1

PRI 3238 Fabrieksvaartuig (garnalenkotters) - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIËNE [3238] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : PRI 28 Fabrieksvaartuig (garnalenkotters) - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIËNE [28] v1 C: conform NC:

Nadere informatie

Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres :

Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : TRA 78 fabrikant van meststoffen/bodemverbeterende middelen bevattende van dierlijke bijproducten afgeleide

Nadere informatie

VERZAMELCENTRUM EN LEERLOOIERIJ

VERZAMELCENTRUM EN LEERLOOIERIJ VERZAMELCENTRUM EN LEERLOOIERIJ 1. Inleiding 7 2. Verordening (EG) nr. 853/2004 8 2.1. Infrastructuurvoorwaarden 8 2.2. Exploitatievoorwaarden 9 2.2.1. Bepalingen van toepassing op grondstoffen 9 2.2.2.

Nadere informatie

November 2013. Infoblad dierlijke bijproducten in de zuivelsector. Wettelijk kader

November 2013. Infoblad dierlijke bijproducten in de zuivelsector. Wettelijk kader Infoblad dierlijke bijproducten in de zuivelsector Wettelijk kader Verordening (EG) nr. 1069/2009, tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot erkenning-/registratievoorwaarden van opslagbedrijven van dierlijke bijproducten en afgeleide producten die niet

Nadere informatie

Kanalisatie van dierlijke bijproducten bij slagerijen en poeliers

Kanalisatie van dierlijke bijproducten bij slagerijen en poeliers Kanalisatie van dierlijke bijproducten bij slagerijen en poeliers Inleiding informatieblad 67 / 9 februari 2009 Op 1 mei 2003 werd de 'Verordening (EG) nr. 1774/2002 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften

Nadere informatie

E.8.11 Erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor de opslag van dierlijke bijproducten

E.8.11 Erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor de opslag van dierlijke bijproducten Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen E.8.11 Erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor de opslag van dierlijke bijproducten Referentie PCCB/S1/CKS/ Datum 24/02/2016 Huidige versie

Nadere informatie

van mest en mestproducten: TOELICHTING TRACES

van mest en mestproducten: TOELICHTING TRACES Export van mest en mestproducten: TOELICHTING TRACES datum presentatie: 21 april 2010 Johan Standaert Sibylle Verplaetse INHOUD SITUERING WETGEVING: Verordening (EG) 1774/2002: Algemene voorwaarden Bijzondere

Nadere informatie

TRA 3191 Onmiddelijke verpakking diervoeders - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE [3191] v1

TRA 3191 Onmiddelijke verpakking diervoeders - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE [3191] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : TRA 9 Onmiddelijke verpakking diervoeders - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE [9] v C: conform NC: Niet-conform

Nadere informatie

KOPERS VAN MELK AFKOMSTIG VAN MELKGEVENDE DIEREN ANDERE DAN KOEIEN

KOPERS VAN MELK AFKOMSTIG VAN MELKGEVENDE DIEREN ANDERE DAN KOEIEN KOPERS VAN MELK AFKOMSTIG VAN MELKGEVENDE DIEREN ANDERE DAN KOEIEN 1 Uitrustingsvoorwaarden 2 1.1 Verordening (EG) nr. 852/2004 2 1.1.1 Voorschriften inzake de uitrusting 2 2 Exploitatievoorwaarden 4 2.1

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen T.8.8 Toelatingsvoorwaarden voor productie-inrichtingen van melk, biest en bepaalde andere van melk of biest afgeleide producten bestemd als voedermiddelen

Nadere informatie

(VO 183/2005 Bijlage II) Ruimten voor de be- en verwerking en de opslag van diervoeders en de onmiddellijke omgeving ervan, moeten schoon zijn.

(VO 183/2005 Bijlage II) Ruimten voor de be- en verwerking en de opslag van diervoeders en de onmiddellijke omgeving ervan, moeten schoon zijn. Erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor de vervaardiging van mengvoeders voor herkauwers en van mengvoeders voor niet-herkauwers die bepaalde dierlijke eiwitten bevatten. Bijlage II.8.4. bij het koninklijk

Nadere informatie

gebruikers (verzamelaars) vervoerders

gebruikers (verzamelaars) vervoerders Fiche voor de toepassing van de bepalingen van artikel 18 van verordening (EG) nr. 1069/2009 Voeder voor dierentuindieren, circusdieren, dieren in meutes, in asielen voor honden en katten of in pelsdierfokkerijen

Nadere informatie

IEC 2475 Infrastructuur, inrichting, hygiëne : Erkende inspectieplaatsen voor fytosanitaire invoercontroles (plantaardige productie) [2475] v2

IEC 2475 Infrastructuur, inrichting, hygiëne : Erkende inspectieplaatsen voor fytosanitaire invoercontroles (plantaardige productie) [2475] v2 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... IEC 2475 Infrastructuur, inrichting, hygiëne : Erkende inspectieplaatsen voor fytosanitaire

Nadere informatie

DPA 2303 Handelsnormen eieren in de pakstations [2303] v3

DPA 2303 Handelsnormen eieren in de pakstations [2303] v3 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator : Adres :... N uniek......... DPA 20 Handelsnormen eieren in de pakstations [20] v C : conform NC : niet-conform NA

Nadere informatie

TRA 3169 Groothandel in diervoeders - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE [3169] v1

TRA 3169 Groothandel in diervoeders - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE [3169] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : TRA 69 Groothandel in diervoeders - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE [69] v C: conform NC: Niet-conform

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 16.3.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 225/2012 VAN DE COMMISSIE van 15 maart 2012 tot wijziging van bijlage II bij Verordening

Nadere informatie

E.8.10 Erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor het hanteren van dierlijke bijproducten

E.8.10 Erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor het hanteren van dierlijke bijproducten Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen E.8.10 Erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor het hanteren van dierlijke bijproducten Referentie PCCB/S1/CKS/ Datum 24/02/2016 Huidige versie

Nadere informatie

Titel Feedban Nummer DV-01 Datum juli 2016

Titel Feedban Nummer DV-01 Datum juli 2016 Catharijnesingel 59 3511 GG Utrecht Postbus 43006 3540 AA Utrecht www.nvwa.nl Contactpersoon T 088 223 33 33 F 088 223 33 34 info@nvwa.nl Titel Feedban Nummer DV-01 Om de verspreiding van BSE en soortgelijke

Nadere informatie

FAQ. 2. Op wie heeft de Europese Verordening 183/2005 betrekking?

FAQ. 2. Op wie heeft de Europese Verordening 183/2005 betrekking? FAQ 1. Waaruit bestaat de Europese Verordening 183/2005? Deze nieuwe Verordening bepaalt de voorschriften voor diervoederhygiëne. Alle verschillende activiteiten in de diervoederketen worden onderverdeeld

Nadere informatie

Bijlage III Inrichtingen waarvan de activiteiten onderworpen zijn aan een toelating door het Agentschap

Bijlage III Inrichtingen waarvan de activiteiten onderworpen zijn aan een toelating door het Agentschap Bijlage III Inrichtingen waarvan de activiteiten onderworpen zijn aan een toelating door het Agentschap 1. Voedingsmiddelen 1.1. Inrichtingen voor de De fabricage, de verwerking en het in de fabricage,

Nadere informatie

KOPERS VAN MELK AFKOMSTIG VAN MELKGEVENDE DIEREN ANDERE DAN KOEIEN

KOPERS VAN MELK AFKOMSTIG VAN MELKGEVENDE DIEREN ANDERE DAN KOEIEN KOPERS VAN MELK AFKOMSTIG VAN MELKGEVENDE DIEREN ANDERE DAN KOEIEN 1 Uitrustingsvoorwaarden 2 1.1 Verordening (EG) nr. 852/2004 2 1.1.1 Voorschriften inzake de uitrusting 2 2 Exploitatievoorwaarden 4 2.1

Nadere informatie

2. Vleeshandel, vleesvervoer, vleesbereiding en vishandel

2. Vleeshandel, vleesvervoer, vleesbereiding en vishandel Bijlage III Inrichtingen waarvan de activiteiten onderworpen zijn aan een toelating door het Agentschap 1. Voedingsmiddelen 1.1. Detailhandel in De detailhandel in levensmiddelen levensmiddelen overeenkomstig

Nadere informatie

T.8.2. Toelatingsvoorwaarden voor inrichtingen voor de vervaardiging en/of het in de handel brengen van voormengsels.

T.8.2. Toelatingsvoorwaarden voor inrichtingen voor de vervaardiging en/of het in de handel brengen van voormengsels. Bijlage I Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen T.8.2. Toelatingsvoorwaarden voor inrichtingen voor de vervaardiging en/of het in de handel brengen van voormengsels. Referentie PCCB/S1/NDJ/

Nadere informatie

Titel Feedban Nummer DV-01 Datum januari 2017

Titel Feedban Nummer DV-01 Datum januari 2017 Catharijnesingel 59 3511 GG Utrecht Postbus 43006 3540 AA Utrecht www.nvwa.nl Contactpersoon T 088 223 33 33 F 088 223 33 34 info@nvwa.nl Titel Feedban Nummer DV-01 Om de verspreiding van BSE en soortgelijke

Nadere informatie

TRA 3147 Vervaardigen van diervoeders - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE [3147] v2

TRA 3147 Vervaardigen van diervoeders - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE [3147] v2 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : TRA 47 Vervaardigen van diervoeders - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE [47] v2 C : conform NC : niet-conform

Nadere informatie

3328 PRI-TRA-DIS Food - VERVOER [3328] v1

3328 PRI-TRA-DIS Food - VERVOER [3328] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : 28 PRI-TRA-DIS Food - VERVOER [28] v1 C: conform NC: Niet-conform NA: niet van toepassing H: hoofdstuk B:

Nadere informatie

Gearchiveerd op 01/01/2017

Gearchiveerd op 01/01/2017 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... DIS 2493 Vleeswinkel: dierlijke bijproducten niet bestemd voor menselijke consumptie

Nadere informatie

Wijziging Regeling dierlijke bijproducten

Wijziging Regeling dierlijke bijproducten LNV Wijziging Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 8 december 2006, nr. TRCJZ/2006/3608, houdende wijziging van de in verband met de uitvoering van enkele Europese verordeningen

Nadere informatie

PRI 3373 Vervaardiging van mengvoeders op de boerderij - Infrastructuur, inrichting en hygiëne [3373] v1

PRI 3373 Vervaardiging van mengvoeders op de boerderij - Infrastructuur, inrichting en hygiëne [3373] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : PRI 7 Vervaardiging van mengvoeders op de boerderij - Infrastructuur, inrichting en hygiëne [7] v C: conform

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de registratie, de toelating en de erkenningen van inrichtingen uit de diervoedersector

Omzendbrief betreffende de registratie, de toelating en de erkenningen van inrichtingen uit de diervoedersector Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Omzendbrief betreffende de registratie, de toelating en de erkenningen van inrichtingen uit de diervoedersector Huidige versie 1 Kenmerk PCCB/S1/637117

Nadere informatie

Gearchiveerd op 01/09/2014

Gearchiveerd op 01/09/2014 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... PPV 28 Infrastructuur, inrichting en hygiëne - Groothandel primaire plantaardige producten

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 326/3

Publicatieblad van de Europese Unie L 326/3 24.11.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 326/3 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1097/2012 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2012 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 142/2011 tot uitvoering van

Nadere informatie

Export van verwerkte dierlijke eiwitten en producten die verwerkte dierlijke eiwitten bevatten

Export van verwerkte dierlijke eiwitten en producten die verwerkte dierlijke eiwitten bevatten Export van verwerkte dierlijke eiwitten en producten die verwerkte dierlijke eiwitten bevatten 1. Doel Verordening (EG) nr. 999/2001 zoals gewijzigd door verordening (EU) nr. 893/2017 legt voorwaarden

Nadere informatie

PRI 3045 Dierlijke producten (rauwe melk) - geneesmiddelen en bedrijfsbegeleiding [3045] v1

PRI 3045 Dierlijke producten (rauwe melk) - geneesmiddelen en bedrijfsbegeleiding [3045] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : PRI 045 Dierlijke producten (rauwe melk) - geneesmiddelen en bedrijfsbegeleiding [045] v C: conform NC:

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen E.7.3 Erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor de vervaardiging van voeders voor gezelschapsdieren die dierlijke bijproducten of afgeleide

Nadere informatie

PRI 3263 Sorteren en/of verzamelen van eieren - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIËNE [3263] v1

PRI 3263 Sorteren en/of verzamelen van eieren - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIËNE [3263] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : PRI 26 Sorteren en/of verzamelen van eieren - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIËNE [26] v C: conform NC:

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen T.8.6 Toelatingsvoorwaarden voor inrichtingen voor de vervaardiging van mengvoeders voor niet-herkauwers die bepaalde dierlijke eiwitten bevatten,

Nadere informatie

Erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor de vervaardiging van gemedicineerde diervoeders.

Erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor de vervaardiging van gemedicineerde diervoeders. Erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor de vervaardiging van gemedicineerde diervoeders. Bijlage II.8.6. bij het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) 23.10.2015 L 278/5 VERORDENING (EU) 2015/1905 VAN DE COMMISSIE van 22 oktober 2015 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 183/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat het testen op

Nadere informatie

Erkenningsvoorwaarden voor embryoteams en embryoproductieteams voor paarden VANAF 01/09/2010

Erkenningsvoorwaarden voor embryoteams en embryoproductieteams voor paarden VANAF 01/09/2010 Erkenningsvoorwaarden voor embryoteams en embryoproductieteams voor paarden VANAF 01/09/2010 Bijlage II.9.3 bij het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen,

Nadere informatie

E.8.12 Erkenningsvoorwaarden voor de inrichtingen voor de verwerking van plantaardige ruwe oliën niet gedekt door Verordening (EU) nr.

E.8.12 Erkenningsvoorwaarden voor de inrichtingen voor de verwerking van plantaardige ruwe oliën niet gedekt door Verordening (EU) nr. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Bij I lage E.8.12 Erkenningsvoorwaarden voor de inrichtingen voor de verwerking van plantaardige ruwe oliën niet gedekt door Verordening (EU)

Nadere informatie

Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres :

Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : TRA 251 Wildbewerkingsinrichting en uitsnijderij van vlees van gekweekt en/of vrij wild - INFRASTRUCTUUR,

Nadere informatie

Gearchiveerd op 05/01/2015

Gearchiveerd op 05/01/2015 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... TRA 2044 Levensmiddelen ZONDER ERKENNINGSPLICHT: Infrastructuur, inrichting en hygiëne

Nadere informatie

PRI 3050 Konijnenbedrijven - geneesmiddelen en bedrijfsbegeleiding [3050] v1

PRI 3050 Konijnenbedrijven - geneesmiddelen en bedrijfsbegeleiding [3050] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : PRI 050 Konijnenbedrijven - geneesmiddelen en bedrijfsbegeleiding [050] v C: conform NC: Niet-conform NA:

Nadere informatie

Gearchiveerd op 01/01/2017

Gearchiveerd op 01/01/2017 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... TRA 205 Opslag van vlees en afgeleide producten voor koel- en vrieshuis - Infrastructuur,

Nadere informatie

Gearchiveerd op 01/01/2017

Gearchiveerd op 01/01/2017 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... TRA 25 Kritische voedermiddelen: Inspectie etikettering en verpakking [25] v C : conform

Nadere informatie

FAQ - Autocontrolegids Dierenvoeders

FAQ - Autocontrolegids Dierenvoeders PB 07 FAQ (G-001) REV 4 2019-1/10 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Autocontrolegids Dierenvoeders Van toepassing vanaf: 26-04-2019 Naam functie/ dienst Datum Handtekening

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief betreffende de dioxinemonitoring van voor de diervoeding bestemde risicovolle producten Kenmerk PCCB/S1/DVO/912984 Datum 16/12/2015

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot meststoffen/bodemverbeterende middelen die dierlijke bijproducten bevatten

Omzendbrief met betrekking tot meststoffen/bodemverbeterende middelen die dierlijke bijproducten bevatten Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot meststoffen/bodemverbeterende middelen die dierlijke bijproducten bevatten Huidige versie 1 Referentie PCCB/S1/LSW/575349

Nadere informatie

Gearchiveerd op 01/01/2017

Gearchiveerd op 01/01/2017 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... PRI 28 Groothandel aardappelen, fruit en groenten - Infrastructuur, uitrusting en hygiëne

Nadere informatie

1. De indeling, het ontwerp, de constructie, de ligging en de afmetingen van ruimtes voor levensmiddelen moeten zodanig zijn dat:

1. De indeling, het ontwerp, de constructie, de ligging en de afmetingen van ruimtes voor levensmiddelen moeten zodanig zijn dat: Verzamelaars Bijlage III.5.1 bij het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal

Nadere informatie

T.8.4 Toelatingsvoorwaarden voor inrichtingen voor de vervaardiging van diervoeders voor niet-herkauwers die bepaalde dierlijke eiwitten bevatten

T.8.4 Toelatingsvoorwaarden voor inrichtingen voor de vervaardiging van diervoeders voor niet-herkauwers die bepaalde dierlijke eiwitten bevatten Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen T.8.4 Toelatingsvoorwaarden voor inrichtingen voor de vervaardiging van diervoeders voor niet-herkauwers die bepaalde dierlijke eiwitten bevatten

Nadere informatie

BIJLAGE 1: CHECKLIST AANVRAAG ERKENNING IN HET KADER VAN VERORDENING EG Nr. 1774/2002 ART COMPOSTEERINSTALLATIES

BIJLAGE 1: CHECKLIST AANVRAAG ERKENNING IN HET KADER VAN VERORDENING EG Nr. 1774/2002 ART COMPOSTEERINSTALLATIES BIJLAGE 1: CHECKLIST AANVRAAG ERKENNING IN HET KADER VAN VERORDENING EG Nr. 1774/2002 ART. 15 - COMPOSTEERINSTALLATIES 1. Algemeen 1.1 Beschikt het bedrijf over een milieuvergunning? 0 JA * 0 NEEN * Indien

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de registratie, de toelating en de erkenningen van inrichtingen uit de diervoedersector

Omzendbrief betreffende de registratie, de toelating en de erkenningen van inrichtingen uit de diervoedersector Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Omzendbrief betreffende de registratie, de toelating en de erkenningen van inrichtingen uit de diervoedersector Kenmerk PCCB/S1/DVO/637117 Datum

Nadere informatie

TOELICHTING HYGIËNEPAKKET LEGEINDPLUIMVEEHOUDERIJ

TOELICHTING HYGIËNEPAKKET LEGEINDPLUIMVEEHOUDERIJ 1 TOELICHTING HYGIËNEPAKKET LEGEINDPLUIMVEEHOUDERIJ Inhoud: 1 Algemeen 2 Administratie 3 Diervoeders 4 Diergeneesmiddelen 5 Diergezondheid 6 Huisvesting 7 Ongediertebestrijdingsmiddelen/gewasbeschermingsmiddelen

Nadere informatie

Gearchiveerd op 08/10/2015

Gearchiveerd op 08/10/2015 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... TRA 2283 Herverpakkingscentrum voor visserijproducten - Infrastructuur, uitrusting en

Nadere informatie

Fiche voor de toepassing van de bepalingen van artikel 17 van verordening. Voor onderzoek en diagnose bestemde monsters

Fiche voor de toepassing van de bepalingen van artikel 17 van verordening. Voor onderzoek en diagnose bestemde monsters Fiche voor de toepassing van de bepalingen van artikel 17 van verordening (EG) nr. 1069/2009 Voor onderzoek en diagnose bestemde monsters 1. Juridische basis Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees

Nadere informatie

TRA 3469 Uitsnijderij wild - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE (VERHOOGDE FREQUENTIE) [3469] v.1

TRA 3469 Uitsnijderij wild - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE (VERHOOGDE FREQUENTIE) [3469] v.1 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen LCE : Datum : Verantwoordelijke controleur : Operator : VEN : Adres : TRA 469 Uitsnijderij wild - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE (VERHOOGDE

Nadere informatie

VERORDENING (EG) Nr. 183/2005 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 januari 2005 tot vaststelling van voorschriften voor diervoederhygiëne

VERORDENING (EG) Nr. 183/2005 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 januari 2005 tot vaststelling van voorschriften voor diervoederhygiëne 2005R0183 NL 20.04.2009 001.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B VERORDENING (EG) Nr. 183/2005 VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Nadere informatie

Gearchiveerd op 01/01/2017

Gearchiveerd op 01/01/2017 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... TRA 2059 Opslag van vlees en afgeleide producten voor koel- en vrieshuis - Infrastructuur,

Nadere informatie

Hygiënemaatregelen in de sector van de diervoeders : synthese

Hygiënemaatregelen in de sector van de diervoeders : synthese Hygiënemaatregelen in de sector van de diervoeders : synthese 1. Wetteksten Koninklijk besluit van 14/11/2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen. Koninklijk

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen E.8.7 Erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor de vervaardiging van diervoeders voor herkauwers die bepaalde dierlijke eiwitten bevatten en

Nadere informatie

TRA 3255 Uitsnijderij van vlees van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE (VERHOOGDE FREQUENTIE) [3255] v1

TRA 3255 Uitsnijderij van vlees van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE (VERHOOGDE FREQUENTIE) [3255] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : TRA 255 Uitsnijderij van vlees van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING

Nadere informatie

PRI 3254 Groothandel groenten en fruit - Infrastructuur, inrichting en hygiëne [3254] v1

PRI 3254 Groothandel groenten en fruit - Infrastructuur, inrichting en hygiëne [3254] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : PRI 254 Groothandel groenten en fruit - Infrastructuur, inrichting en hygiëne [254] v C: conform NC: Niet-conform

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de registratie, de toelating en de erkenningen van inrichtingen uit de diervoedersector

Omzendbrief betreffende de registratie, de toelating en de erkenningen van inrichtingen uit de diervoedersector Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Omzendbrief betreffende de registratie, de toelating en de erkenningen van inrichtingen uit de diervoedersector Kenmerk PCCB/S1/DVO/637117 Datum

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Bijlage I Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen E.8.4 Erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor de vervaardiging van diervoeders voor herkauwers en van diervoeders voor niet-herkauwers

Nadere informatie

1. AANGIFTE IN DE GIP 2 2. CONTROLES 2 3. VERVOER NAAR SCHEEPSBEVOORRADER 3 4. ERKENNINGSVOORWAARDEN VOOR SCHEEPSBEVOORRADER 3

1. AANGIFTE IN DE GIP 2 2. CONTROLES 2 3. VERVOER NAAR SCHEEPSBEVOORRADER 3 4. ERKENNINGSVOORWAARDEN VOOR SCHEEPSBEVOORRADER 3 SCHEEPSBEVOORRADER 1. AANGIFTE IN DE GIP 2 2. CONTROLES 2 3. VERVOER NAAR SCHEEPSBEVOORRADER 3 4. ERKENNINGSVOORWAARDEN VOOR SCHEEPSBEVOORRADER 3 5. VOORWAARDEN VOOR INSLAG, OPSLAG EN UITSLAG 4 5.1. INSLAGVOORWAARDEN

Nadere informatie

Gearchiveerd op 01/03/2012

Gearchiveerd op 01/03/2012 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... PRI 228 Plantaardige productie bestemd voor consumptie - Pesticiden [228] v5 C : conform

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal gentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief betreffende de dioxinemonitoring van voor de diervoeding bestemde risicovolle producten Kenmerk PCCB/S1/JPM/912984 Datum 18/02/2014

Nadere informatie

TRA 3047 Uitsnijden, uitbenen en (opnieuw) onmiddellijk verpakken van vers vlees - TRACEERBAARHEID [3047] v1

TRA 3047 Uitsnijden, uitbenen en (opnieuw) onmiddellijk verpakken van vers vlees - TRACEERBAARHEID [3047] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : TRA 047 Uitsnijden, uitbenen en (opnieuw) onmiddellijk verpakken van vers vlees - TRACEERBAARHEID [047]

Nadere informatie

1. De indeling, het ontwerp, de constructie, de ligging en de afmetingen van ruimtes voor levensmiddelen moeten zodanig zijn dat:

1. De indeling, het ontwerp, de constructie, de ligging en de afmetingen van ruimtes voor levensmiddelen moeten zodanig zijn dat: Pakstations Bijlage III.5.2 bij het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal

Nadere informatie

FAQ - Gids autocontrolesysteem zuivelindustrie

FAQ - Gids autocontrolesysteem zuivelindustrie PB 07 FAQ (G-002) REV 2 2012-1/9 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids autocontrolesysteem zuivelindustrie Van toepassing vanaf: 09-09-2013 Opgesteld door: DG Controlebeleid

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Referentie PCCB/S3/EME/1136184

Nadere informatie

Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :... C NC Punten NA. 1.

Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :... C NC Punten NA. 1. Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... TRA 2277 Herverpakkingscentrum voor vlees, visserijproducten en levende tweekleppige

Nadere informatie

Technische fiche activiteit TRA ACT 125 versie n 2 11/06/2015

Technische fiche activiteit TRA ACT 125 versie n 2 11/06/2015 Korte omschrijving Fabrikant meststoffen dierlijke bijproducten Beschrijving Code Plaats Fabrikant PL43 Activiteit Vervaardiging AC39 Product Meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten PR128

Nadere informatie

TRA 2304 Herverpakkingscentrum voor visserijproducten - Infrastructuur, inrichting en hygiëne (verhoogde frequentie) [2304] v2

TRA 2304 Herverpakkingscentrum voor visserijproducten - Infrastructuur, inrichting en hygiëne (verhoogde frequentie) [2304] v2 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... TRA 2304 Herverpakkingscentrum voor visserijproducten - Infrastructuur, inrichting en

Nadere informatie

Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne

Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne PB 07 FAQ (G-033) REV 0 2009-2/8 I. DOELSTELLINGEN EN TOEPASSINGGEBIED De bedoeling van dit document is de vragen, afkomstig van operatoren, auditoren,... aangaande de sectorgids autocontrole van de aannemers

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de traceerbaarheid bij het verzenden van levensmiddelen van dierlijke oorsprong.

Omzendbrief met betrekking tot de traceerbaarheid bij het verzenden van levensmiddelen van dierlijke oorsprong. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de traceerbaarheid bij het verzenden van levensmiddelen van dierlijke oorsprong. Referentie PCCB/S2/GDS/891700

Nadere informatie

FAQ - Autocontrolegids Dierenvoeders

FAQ - Autocontrolegids Dierenvoeders PB 07 FAQ (G-001) REV 2 2011-1/10 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Autocontrolegids Dierenvoeders Van toepassing vanaf: 24-08-2012 Opgesteld door: DG Controlebeleid Jacques

Nadere informatie

TRA 3193 Levensmiddelen ZONDER erkenningsplicht - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE [3193] v1

TRA 3193 Levensmiddelen ZONDER erkenningsplicht - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE [3193] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : TRA 19 Levensmiddelen ZONDER erkenningsplicht - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE [19] v1 C: conform

Nadere informatie

1 Algemene bepalingen

1 Algemene bepalingen MINISTERIËLE BESCHIKKING met algemene werking van de 24ste september 1999 als bedoeld in artikel 3, zevende lid, van de Warenlandsverordening (P.B. 1997, no. 334) ter uitvoering van artikel 14, eerste

Nadere informatie

1 Infrastructuurvoorwaarden Verordening (EG) nr. 852/ Koninklijk besluit van 22 december 2005 betreffende levensmiddelenhygiëne 12

1 Infrastructuurvoorwaarden Verordening (EG) nr. 852/ Koninklijk besluit van 22 december 2005 betreffende levensmiddelenhygiëne 12 PAKSTATIONS 1 Infrastructuurvoorwaarden 2 1.1 Verordening (EG) nr. 852/2004 2 1.2 Koninklijk besluit van 22 december 2005 betreffende levensmiddelenhygiëne 3 1.3 Verordening (EG) Nr. 589/2008 van de commissie

Nadere informatie

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door professionele gebruikers en het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen door distributeurs.

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door professionele gebruikers en het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen door distributeurs. Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Omzendbrief betreffende het bijhouden van registers over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door de professionele gebruikers en de distributeurs

Nadere informatie

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013 1 TOELICHTING HANDELSNORMEN VOOR EIEREN VERZAMELAARS Inhoud 1 Algemeen 2 Vergunning / registratie 3 Ontvangst, transportverpakking, begeleidend document eieren 4 Intraverkeer van eieren 5 Merken van de

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 24.1.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 21/3 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 56/2013 VAN DE COMMISSIE van 16 januari 2013 tot wijziging van de bijlagen I en IV

Nadere informatie