GMP+ A1 Algemeen Reglement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GMP+ A1 Algemeen Reglement"

Transcriptie

1 A GMP+ A1 Algemeen Reglement 1 Versie: 1 maart 2013 NL B.V. Alle rechten voorbehouden. De informatie uit deze publicatie mag worden geraadpleegd op het scherm, gedownload en geprint, mits dit gebeurt voor eigen, niet-commercieel gebruik. Voor ieder ander gewenst gebruik dient vooraf schriftelijke toestemming van B.V. te worden verkregen.

2 Historie van het document Revisie nr./ Datum van Wijziging goedkeuring 0.0 / Overgang van de documenten van PDV naar 0.1 / Inleiding is geactualiseerd Certificatiemogelijkheden per bedrijf en per locatie zijn verduidelijkt Gebruik van GMP+ logo etc. is verduidelijkt Heeft betrekking op Gehele document 1.1; Uiterste implementatiedatum Monstername kan deel uitmaken van de audit 0.2 / Relatie van tractionair en nevenlocatie met hoofdlocatie 0.3 / Aanpassing verplichting deelnemer Overdracht toegevoegd Nieuwe inleiding en gewijzigde tekst met betrekking tot het Feed Certification scheme Hoofdstuk 12 Gehele Document GMP+ A1 Algemeen Reglement 2/18

3 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING ALGEMEEN STRUCTUUR VAN HET GMP+ FEED CERTIFICATION SCHEME SCOPE EN TOEPASSING VAN DEZE STANDAARD 5 2 BEGRIPSBEPALING 6 3 AANVRAAG VAN EEN GMP+ CERTIFICAAT 7 4 CERTIFICATIEPROCEDURE 8 5 OPENBAAR REGISTER 9 6 GEBRUIK VAN GMP+ AANDUIDINGEN EN COLLECTIEVE BEELDMERKEN 10 7 CERTIFICATIE-INSTELLINGEN 11 8 VERPLICHTINGEN DEELNEMERS 13 9 MAATREGELEN EN SANCTIES GESCHILLENBESLECHTING TIJDELIJKE VOORSCHRIFTEN OVERSTAP VAN EEN GMP+ DEELNEMER TIJDENS DE CERTIFICATIECYCLUS 18 GMP+ A1 Algemeen Reglement 3/18

4 1 INLEIDING 1.1 Algemeen Het GMP+ Feed Certification scheme is geïniteerd en ontwikkeld in 1992 door de Nederlandse diervoederindustrie als reactie op verschillende ernstige en minder ernstige incidenten met betrekking tot de besmetting van voedermiddelen. Het werd in eerste instantie opgezet als een nationaal schema, maar is uitgegroeid tot een internationaal schema dat wordt beheerd door in samenwerking met verschillende internationale belanghebbenden. Hoewel het GMP+ Feed Certification scheme is ontstaan vanuit het perspectief van de veiligheid van diervoeder, is in 2013 de eerste standaard voor verantwoord diervoeder gepubliceerd. Daartoe zijn twee modules ontwikkeld; GMP+ Feed Safety Assurance (gericht op diervoederveiligheid) en GMP+ Feed Responsibility Assurance (gericht op verantwoord diervoeder). GMP+ Feed Safety Assurance is een complete module voor de borging van diervoederveiligheid in alle schakels van de diervoederketen. Aantoonbare borging van diervoederveiligheid is een verkooplicentie in veel landen en markten en deelname aan de GMP+ FSA module kan dit uitstekend faciliteren. Op basis van praktijkbehoeften, zijn verschillende componenten in de GMP+ FSA module geïntegreerd, zoals voorschriften voor het kwaliteitsmanagementsysteem (ISO 9001), HACCP, productnormen, traceerbaarheid, monitoring, basisvoorwaardenprogramma, ketenbenadering en het Early Warning System. Met de ontwikkeling van de GMP+ Feed Responsibility Assurance module, reageert op de vraag van GMP+ deelnemers. De diervoederindustrie wordt geconfronteerd met vragen over verantwoord werken, zoals bijvoorbeeld het gebruik van soja (met inbegrip van soja derivaten en sojaproducten) en vismeel dat wordt geproduceerd en verhandeld met respect voor mens, dier en het milieu. Om een verantwoord productieproces en handel aan te tonen, kan een bedrijf certificering aanvragen voor de GMP+ Feed Responsibility Assurance. Samen met de GMP+ partners, definieert op transparante wijze duidelijke voorschriften om veilig en verantwoord diervoeder te garanderen. Certificatie-instellingen zijn in staat om op onafhankelijke wijze de GMP+ certificering uit te voeren. ondersteunt de GMP+ deelnemers met nuttige en praktische informatie door middel van een aantal hulpdocumenten, databases, nieuwsbrieven, vraag- en antwoordlijsten en seminars. 1.2 Structuur van het GMP+ Feed Certification scheme De documenten in het GMP+ Feed Certification scheme zijn onderverdeeld in een aantal reeksen. De volgende pagina toont een schematische weergave van de inhoud van het GMP+ Feed Certification scheme: GMP+ A1 Algemeen Reglement 4/18

5 GMP+ Feed Certification scheme A documenten Algemene eisen voor deelname aan het GMP+ FC scheme B documenten Normatieve documenten, bijlagen en country notes Feed Safety Assurance Feed Responsibility Assurance C documenten Certificeringeisen van het GMP+ FC scheme D documenten Richtlijnen ter ondersteuning van bedrijven bij de implementatie van de GMP+ eisen Al deze documenten zijn beschikbaar via de website van ( Het onderhavige document wordt aangeduid als de standaard GMP+ A1 Algemeen Reglement en maakt onderdeel uit van het GMP+ FC scheme. 1.3 Scope en toepassing van deze standaard Deze standaard beschrijft de algemene bepalingen met betrekking tot de certificatie procedure, het openbaar register, het gebruik van aanduidingen en collectieve beeldmerken, de verplichtingen van deelnemers en andere algemene voorwaarden. Het is toepasbaar op alle andere GMP+ FC standaarden. GMP+ A1 Algemeen Reglement 5/18

6 2 Begripsbepaling In dit algemeen reglement gelden de definities van de aanvullende lijst van definities (GMP+ A2 Definities en Afkortingen) en wordt verstaan onder: : GMP+ FC scheme: Ondernemer: Deelnemer: certificatiecriteria: overeenkomst GMP+: GMP+ certificaat: certificatie-instelling: Bedrijfseenheid: B.V., gezeteld in Den Haag, Nederland (Kamer van Koophandel, geregistreerd onder ); Het GMP+ Feed Certification scheme van GMP+ International; de natuurlijke- of rechtspersoon ongeacht nationaliteit, woon- of vestigingsplaats die een onderneming drijft als bedoeld in GMP+ A2 Definities en Afkortingen; de ondernemer die beschikt over een geldig GMP+ FC certificaat; Beoordelings- en certificatiecriteria GMP+FC scheme; schriftelijke overeenkomst die wordt gesloten tussen de ondernemer en de certificatie -instelling en waarin het bepaalde bij of krachtens het GMP+ FC scheme van toepassing is verklaard; document, uitgegeven door de certificatie- instelling waarin wordt verklaard dat een ondernemer voor een bepaalde bedrijfseenheid met ingang van een bepaald tijdstip is gecertificeerd in het kader van het GMP+ FC scheme en waarin de GMP+ standaarden en de scopes worden genoemd, die zijn beoordeeld en waaraan wordt voldaan; De instelling die ingevolge het GMP+ FC scheme door het als zodanig is geaccepteerd; iedere naar locatie of functie te onderscheiden eenheid binnen een onderneming waarbinnen activiteiten worden verricht waarvoor een GMP+ scope bestaat. GMP+ A1 Algemeen Reglement 6/18

7 3 Aanvraag van een GMP+ certificaat 3.1 De ondernemer die wil deelnemen aan het GMP+ FC scheme kan bij een certificatie-instelling een GMP+ certificaat aanvragen. 3.2 Na aanvraag, als bedoeld in bovenstaande paragraaf, wordt overeenkomstig de certificatiecriteria de overeenkomst GMP+ gesloten waarna de controle als bedoeld in paragraaf 4.1 wordt uitgevoerd. GMP+ A1 Algemeen Reglement 7/18

8 4 Certificatieprocedure 4.1 De certificatie-instelling verstrekt alleen een GMP+ certificaat indien de GMP+ deelnemer voldoet aan de volgende criteria: - Indien verschillende bedrijven op één locatie activiteiten uitvoeren die kunnen worden gedekt door de GMP+ FC scheme, dan moet ieder van hen GMP+ gecertificeerd zijn of gecertificeerd via een andere scheme die wordt geaccepteerd binnen de GMP+ FC scheme. Voor geaccepteerde schema s zie GMP+ BA10 Minimumvoorwaarden inkoop - Een bedrijf met meer locaties kan per locatie besluiten om certificatie aan te vragen. - Het gevolg van een initiële audit moet, naar tevredenheid van de certificatie instelling, aantonen dat alle activiteiten waarvoor een GMP+ standaard van toepassing is, op alle locaties die onder de scope van het voederveiligheidssysteem van het bedrijf worden gebracht, in overeenstemming zijn met de GMP+ FC scheme, - Een bedrijf kan per locatie besluiten om niet-gmp+ voeder te verhandelen, op te slaan of te transporteren, zolang er een strikte (fysieke) scheiding is die wordt verzekerd door het voederveiligheidssysteem van het bedrijf. Voor meer details, zie de relevante normen. - Een bedrijf kan niet besluiten om niet-gmp+ voeder te produceren op dezelfde locatie waar GMP+ voeder wordt geproduceerd. Alleen de productie van huisdiervoeder mag worden uitgesloten. Zie hiervoor de relevante standaarden. De gehele productie moet zijn geborgd binnen de GMP+ FC scheme. Een bedrijf kan echter delen van deze gehele productie dekken met een andere schema dat is goedgekeurd binnen het GMP+ FC scheme, zo lang de gehele productie is gedekt. Voor overige geaccepteerde schema s zie GMP+ BA10 Minimumvoorwaarden inkoop.. - alle juridisch vereiste registraties, goedkeuringen en licentieszijn aanwezig; - er een verklaring van de bestuurlijke verhoudingen binnen het bedrijf aanwezig is, evenals de samenstelling van eventuele andere bedrijven waarvan het bedrijf onderdeel uitmaakt. 4.2 Het GMP+ certificaat heeft een geldigheidsduur van maximaal drie jaar (behalve als anders bepaald in de C3/C6 documenten). De geldigheidsduur wordt telkenmale met maximaal drie jaar verlengd tenzij: a. de overeenkomst tussen de certificatie-instelling en de deelnemer voor het verstrijken van de geldigheidsduur van het GMP+ certificaat is opgezegd, of b. de herbeoordeling als bedoeld in paragraaf 4.4 tot een negatieve uitkomst leidt, of c. toepassing wordt gegeven aan een maatregel als bedoeld in paragraaf Alvorens de certificatie-instelling tot verlenging van het GMP+ certificaat overgaat, voert hij een herbeoordeling uit ten aanzien van het voldoen aan alle voorwaarden van het GMP+ FC scheme. GMP+ A1 Algemeen Reglement 8/18

9 5 Openbaar register 5.1 De certificatie-instelling doet aan het onverwijld opgave van de naam, het adres en de vestigingsplaats, voor zover nodig met vermelding van bedrijfseenheden, van elke ondernemer waaraan hij een certificaat verleent, alsmede voor welke GMP+ standaard(en) en aanvullende aanduidingen als bedoeld in paragraaf 5, derde lid, het certificaat is verleend. Daarbij moet van iedere ondernemer een telefoonnummer worden geregistreerd zodat bij calamiteiten de onderneming onmiddellijk kan worden geïnformeerd (een 24/7 nummer). Indien er sprake is van een multisite certificering of een certificering voor een tractionair, die is opgenomen in het kwaliteitshandboek van een opdrachtgever, moet het hoofdkantoor worden geregistreerd in het bedrijvendatabank en aangesloten zijn op de sublocatie / tractionair. 5.2 De certificatie-instelling stelt onverwijld het binnen één maand schriftelijk (via de bedrijvendatabank) in kennis van iedere wijziging van de gegevens als bedoeld in het eerste lid. 5.3 De certificatie-instelling stelt het binnen 24 uur schriftelijk in kennis van de namen, adressen en vestigingsplaatsen van de ondernemers ten aanzien waarvan een schorsing of intrekking is toegepast. B.V. is gerechtigd om belanghebbenden hierover actief te informeren. 5.4 Het legt de in de voorgaande leden bedoelde gegevens vast in een openbaar register. GMP+ A1 Algemeen Reglement 9/18

10 6 Gebruik van GMP+ aanduidingen en collectieve beeldmerken 6.1 Alleen GMP+ deelnemers en geaccepteerde certificatie instellingen zijn gerechtigd tot het gebruik van GMP+ aanduidingen en het collectieve beeldmerk GMP+ Feed Safety Assurance : a. op of bij de bedrijfseenheid waarvoor het GMP+ certificaat is verleend; b. op of bij de producten afkomstig van de onder a bedoelde bedrijfseenheid, mits de handel in, op- en overslag, bevrachting, transport, be- en verwerking dan wel productie van de producten heeft plaatsgevonden overeenkomstig de daarop van toepassing zijnde GMP+ standaarden; c. op bescheiden afgegeven door de onder lid a bedoelde bedrijfseenheid. d. op de website van de GMP+ deelnemer en van de geaccepteerde certificatie instelling. 6.2 Iedere gerechtigde gebruiker van het collectieve beeldmerk is verplicht iedere inbreuk die hem ter kennis komt met betrekking tot GMP+ aanduidingen en collectieve GMP+ beeldmerken mede te delen aan zijn certificatie-instelling, die op zijn beurt de inbreuk meldt aan het. 6.3 Onverminderd de bevoegdheid van het is iedere certificatie-instelling zelfstandig bevoegd tot het instellen van een vordering tegen een ieder die, zonder daartoe gerechtigd te zijn, gebruik maakt van een collectief beeldmerk of van een daarmee overeenstemmend teken. 6.4 Iedere gerechtigde gebruiker van één van de collectieve beeldmerken is bevoegd om zich te voegen of tussen te komen in een geding als bedoeld in paragraaf Het is niet geoorloofd om een eigen logo met referenties naar het GMP+ FSA/FRA logo of het logo te maken, alleen de kleuren van de eigen huisstijl mogen worden gebruikt. 6.6 vordert kosten die gemaakt zijn om iedere inbreuk van GMP+ aanduidingen en collectieve beeldmerken tegen te gaan terug bij organisaties/bedrijven die deze inbreuk hebben gedaan. GMP+ A1 Algemeen Reglement 10/18

11 7 Certificatie-instellingen 7.1 Het verzoek tot acceptatie als certificatie-instelling wordt ingediend bij het. 7.2 Het stelt, gehoord het International Expert Committee, bij besluit de procedure en voorwaarden voor acceptatie van een certificatieinstelling vast. 7.3 Na indiening van het volledig ingevulde aanvraagformulier en alle gevraagde documenten beoordeelt het binnen een termijn van minimaal vier en maximaal zes weken of de certificatie-instelling voldoet aan de voorwaarden bedoeld in het tweede lid. 7.4 De acceptatie van een certificatie-instelling wordt door het verleend bij wederzijdse overeenkomst met een duur van vier jaren. 7.5 Bij acceptatie verkrijgt de certificatie-instelling het niet-exclusieve recht, onder de bij de in paragraaf 7.4 genoemde overeenkomst nader te stellen voorwaarden, aan ondernemers in de diervoedersector GMP+ FC certificaten te verlenen. 7.6 De namen, adressen en vestigingsplaatsen van de geaccepteerde certificatieinstellingen worden door het vastgelegd in een openbaar register. 7.7 Bij wijziging van de naam, het adres of de vestigingsplaats dan wel bij opheffing is de certificatie-instelling verplicht het binnen één maand vooraf daarvan in kennis te stellen. 7.8 De certificatie-instelling die een verzoek tot acceptatie indient als bedoeld in het paragraaf 7.1 is aan het een vergoeding verschuldigd. De geaccepteerde certificatie-instellingen zijn jaarlijks aan het een door deze vast te stellen licentievergoeding verschuldigd, dat bestaat uit een vast bedrag per certificatie-instelling en een bedrag per door deze gecertificeerde deelnemer. 7.9 Een certificatie-instelling neemt bij de beoordeling van ondernemers, alsmede bij de controle van deelnemers strikt in acht het bepaalde bij of krachtens het GMP+ FC scheme. Monstername en analyse kunnen deel uitmaken van de beoordeling Het is gemachtigd toezicht te houden op de naleving door de certificatie-instellingen van de verplichtingen bedoeld in paragraaf 7.9, zowel ten kantore van de certificatie-instellingen als ten kantore van de gecertificeerde locatie Het neemt bij de beoordeling van certificatie-instellingen strikt in acht het bepaalde in het GMP+ FC scheme. GMP+ A1 Algemeen Reglement 11/18

12 7.12 Indien de certificatie-instelling de verplichtingen in het GMP+ FC scheme niet naleeft, kan het : a. geen verlenging van de acceptatie verlenen, of b. de acceptatie schorsen voor een periode van maximaal drie maanden of c. de acceptatie intrekken, al dan niet na schorsingen, en dit besluit bekend maken. Ingevolge van intrekking wordt de certificatie-instelling in beginsel voor een jaar uitgesloten van deelname aan het GMP+ FC scheme Tijdens een schorsing dient de geschorste certificatie-instelling er zorg voor te dragen dat haar taken door een andere certificatie-instelling worden waargenomen Het kan een certificatie-instelling een bindende aanwijzing geven omtrent: a. het instellen van een vordering tegen een ondernemer die misbruik maakt van een collectief beeldmerk als bedoeld in paragraaf 6; b. het implementeren van maatregelen en sancties. GMP+ A1 Algemeen Reglement 12/18

13 8 Verplichtingen deelnemers 8.1 De deelnemer is verplicht het bepaalde bij of krachtens het GMP+ FC scheme en de overeenkomst GMP+ na te leven. 8.2 De deelnemer is verplicht alle medewerking te verlenen aan de controle en het toezicht, bedoeld in paragraaf De deelnemer dient bij wijziging van het GMP+ FC scheme binnen één jaar na bekendmaking daarvan aan de wijziging te voldoen, tenzij het om dringende redenen een kortere termijn bepaalt. 8.4 Indien de acceptatie van de certificatie-instelling van wie de deelnemer een GMP+ certificaat heeft, wordt ingetrokken, of w anneer de certificatie instelling de GMP+ certificatie op eigen verzoek beëindigt, is de deelnemer verplicht binnen drie maanden een overeenkomst met een andere geaccepteerde certificatie-instelling te sluiten. Deze certificatie-instelling dient vervolgens binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst een initiële audit uit te voeren. GMP+ A1 Algemeen Reglement 13/18

14 9 Maatregelen en sancties 9.1 Indien de certificatie-instelling naar aanleiding van een controle als bedoeld in paragraaf 7 dan wel anderszins vaststelt dat een deelnemer het bepaalde bij of krachtens het GMP+ FC scheme of de overeenkomst GMP+ niet of niet behoorlijk nakomt, worden jegens de deelnemer door de certificatie-instelling maatregelen of sancties toegepast. 9.2 Ten aanzien van het toepassen van maatregelen of sancties door de certificatie-instelling is het bepaalde bij of krachtens de GMP+ FC scheme van toepassing. 9.3 Toegepaste maatregelen of sancties kunnen, al dan niet op aanvraag, door of namens de certificatie-instelling worden gemeld aan instanties die (mede) door of namens overheden zijn belast met de handhaving van wettelijke voorschriften. 9.4 De maatregelen kunnen bestaan uit: a. een herstelcontrole, zijnde een controle gericht op specifieke voorschriften ter zake waarvan tijdens de vorige controle overtredingen zijn geconstateerd, voor rekening van de deelnemer; b. een hercontrole, zijnde een controle gericht op alle voorschriften uit het GMP+ FC scheme, voor rekening van de deelnemer; c. het stellen van de deelnemer onder verscherpte controle gedurende de periode van ten hoogste een jaar voor rekening van de deelnemer; 9.5 De sancties kunnen bestaan uit: a. schorsing van het GMP+ certificaat voor de periode van maximaal drie maanden; b. intrekking, al dan niet na schorsing, van het GMP+ certificaat; c. publicatie van de geconstateerde overtreding en toegepaste maatregel of sanctie, voor rekening van en met vermelding van de naam van de in overtreding zijnde deelnemer door het. 9.6 Ingevolge de sanctie van paragraaf 9.5, lid b, wordt de deelnemer in beginsel voor een jaar uitgesloten van deelname aan het GMP+ FC scheme. 9.7 In afwijking van paragraaf 9.6 is uitsluiting van een deelnemer voor een langere termijn mogelijk wanneer uit eerdere afwijkingen blijkt dat de ondernemer een gebrek aan kwaliteitsbewustzijn heeft. 9.8 Indien daartoe naar het oordeel van het, gehoord het International Expert Committee, aanleiding bestaat, kan de in de vorige paragrafen bedoelde uitsluiting tevens iedere andere ondernemer betreffen waarin al dan niet middellijk en op welke wijze ook beslissende zeggenschap wordt uitgeoefend of verkregen door: a. de uitgesloten ondernemer; b. een rechtspersoon die in de uitgesloten ondernemer al dan niet middellijk en op welke wijze ook beslissende zeggenschap uitoefent of in de certificatieperiode heeft uitgeoefend, of GMP+ A1 Algemeen Reglement 14/18

15 c. een natuurlijke persoon die in de uitgesloten ondernemer al dan niet middellijk en op welke wijze ook beslissende zeggenschap uitoefent of in de certificatieperiode heeft uitgeoefend. 9.9 Bevindingen op basis van controle en toezicht in het kader van het GMP+ FC scheme kunnen - al dan niet op aanvraag door het of de certificatie-instelling worden gemeld aan instanties die (mede) door of namens de overheden zijn belast met de handhaving van wettelijke voorschriften. GMP+ A1 Algemeen Reglement 15/18

16 10 Geschillenbeslechting 10.1 De geschillenprocedure, gepubliceerd als GMP+ A4 Geschillenreglement is van toepassing op geschillen tussen deelnemers en certificatie-instellingen inzake het gebruik door de certificatie-instelling van zijn bevoegdheden op grond van de toepasselijke bepalingen van de GMP+ FC scheme, als aanvulling op de eigen geschillen procedure van de certificatie instelling De geschillenprocedure, gepubliceerd als GMP+ A4 Geschillenreglement is eveneens toepasbaar in het geval van een geschil tussen een deelnemer en. GMP+ A1 Algemeen Reglement 16/18

17 11 Tijdelijke voorschriften 11.1 Het kan in uitzonderlijke situaties of in geval van calamiteiten omtrent de in het GMP+ FC scheme geregelde onderwerpen bij uitvoeringsbesluit tijdelijke, kortdurende nadere voorschriften stellen De deelnemers zijn verplicht de tijdelijke nadere voorschriften, bedoeld in het eerste lid, na te leven en/of te doen naleven Het kan: a. in een daarvoor in aanmerking komend geval van het bepaalde bij of krachtens het GMP+ FC scheme, geheel of gedeeltelijk ontheffing verlenen en aan een zodanige ontheffing voorwaarden of voorschriften verbinden, bij welke niet, niet tijdige, of niet behoorlijke nakoming de desbetreffende ontheffing geacht wordt te zijn vervallen; en/of b. een verleende ontheffing intrekken. GMP+ A1 Algemeen Reglement 17/18

18 12 Overstap van een GMP+ deelnemer tijdens de certificatiecyclus Tijdens de looptijd van hun GMP+ certificaat, kunnen GMP+ deelnemers overstappen naar een andere door geaccepteerde certificatie-instelling. Deze overstap wordt uitgevoerd onder de volgende voorwaarden: 12.1 Alle contractuele verplichtingen die voortkomen uit de (scheidende) certificatie-instelling en de GMP+ deelnemer dienen te worden nagekomen tot op het moment van beëindiging van de certificatieovereenkomst De scheidende certificatie-instelling blijft verantwoordelijk voor GMP+ certificering van de GMP+ deelnemer tot aan beëindiging van certificatie Voorafaand aan het moment van overstappen van de GMP+ deelnemer, moeten alle openstaande tekortkomingen (derde, tweede en eerste categorie) zijn gesloten Na controle dat de voorwaarde, zoals genoemd in Artikel 1.3, is nageleefd, zal de GMP+ deelnemer overzetten naar de nieuwe certificatie-instelling. Na de overdracht, is de nieuwe certificatie-instelling verantwoordelijk voor GMP+ certificatie van de GMP+ deelnemer De nieuwe certificatie-instelling moet altijd een nieuwe GMP+ overeenkomst aangaan (die moet voldoen aan de voorwaarden in overeenstemming met artikel 2.11 van de GMP+ C3/C6 documenten) met de nieuwe GMP+ deelnemer De certificatiecyclus tussen de nieuwe certificatie-instelling en de GMP+ deelnemer dient altijd te beginnen met een initiële audit. Het overdragen van een GMP+ certificaat van de oude certificatie-instelling naar de nieuwe certificatie-instelling is niet toegestaan. GMP+ A1 Algemeen Reglement 18/18

GMP+ A3 GMP+ Logo s. GMP+ International B.V.

GMP+ A3 GMP+ Logo s. GMP+ International B.V. A GMP+ A3 GMP+ Logo s 3 NL B.V. Alle rechten voorbehouden. De informatie uit deze publicatie mag worden geraadpleegd op het scherm, gedownload en geprint, mits dit gebeurt voor eigen, niet-commercieel

Nadere informatie

GMP+ BA6 Minimumvoorwaarden Etiketteren en Afleveren 6

GMP+ BA6 Minimumvoorwaarden Etiketteren en Afleveren 6 BA Module: Feed Safety Assurance GMP+ BA6 Minimumvoorwaarden Etiketteren en Afleveren 6 NL B.V. Alle rechten voorbehouden. De informatie uit deze publicatie mag worden geraadpleegd op het scherm, gedownload

Nadere informatie

GMP+ Feed Certification scheme

GMP+ Feed Certification scheme GMP+ Feed Certification scheme MI Module: Feed Responsibility Assurance GMP+ MI102 Verantwoord varkens- en pluimveevoeder 102 Te gebruiken in combinatie met: GMP+ B100 Feed Responsibility Management System

Nadere informatie

GMP+ Feed Safety Assurance scheme. Dioxine-monitoring in leghennen(opfok)voeders

GMP+ Feed Safety Assurance scheme. Dioxine-monitoring in leghennen(opfok)voeders GMP+ Feed Safety Assurance scheme Dioxine-monitoring in leghennen(opfok)voeders GMP+ BCN-NL2 BCN NL2 NL B.V. Alle rechten voorbehouden. De informatie uit deze publicatie mag worden geraadpleegd op het

Nadere informatie

GMP+ Feed Certification scheme. GMP+ MI103 Verantwoord melkveevoeder

GMP+ Feed Certification scheme. GMP+ MI103 Verantwoord melkveevoeder GMP+ Feed Certification scheme MI Module: Feed Responsibility Assurance GMP+ MI103 Verantwoord melkveevoeder 103 Te gebruiken in combinatie met: GMP+ B100 Feed Responsibility Management System In samenwerking

Nadere informatie

GMP+ BA5 Minimumvoorwaarden EWS

GMP+ BA5 Minimumvoorwaarden EWS BA Module: Feed Safety Assurance GMP+ BA5 Minimumvoorwaarden EWS 5 NL B.V. Alle rechten voorbehouden. De informatie uit deze publicatie mag worden geraadpleegd op het scherm, gedownload en geprint, mits

Nadere informatie

GMP+ C4 Tarieven. GMP+ International B.V.

GMP+ C4 Tarieven. GMP+ International B.V. C GMP+ C4 Tarieven 4 NL B.V. Alle rechten voorbehouden. De informatie uit deze publicatie mag worden geraadpleegd op het scherm, gedownload en geprint, mits dit gebeurt voor eigen, niet-commercieel gebruik.

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN EN HET TOEZICHT OP HET COLLECTIEVE BEELDMERK MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORDE DIERVOEDERSTROMEN (MVDS)

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN EN HET TOEZICHT OP HET COLLECTIEVE BEELDMERK MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORDE DIERVOEDERSTROMEN (MVDS) REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN EN HET TOEZICHT OP HET COLLECTIEVE BEELDMERK MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORDE DIERVOEDERSTROMEN (MVDS) 1 Inhoud GEBRUIK VAN HET COLLECTIEVE MERK... 3 Artikel 1... 3 Artikel 2...

Nadere informatie

GMP+ Feed Safety Assurance scheme

GMP+ Feed Safety Assurance scheme GMP+ Feed Safety Assurance scheme Tarieven GMP+ C4 Versie: 1 januari 2010 Uiterste implementatiedatum: 1 januari 2010 Identiek met versie 28 december 2009 van GMP + :2006 C 4 NL GMP+ International B.V.

Nadere informatie

BIJLAGE 4: KEURMERKREGLEMENT IKB KIP

BIJLAGE 4: KEURMERKREGLEMENT IKB KIP BIJLAGE 4: KEURMERKREGLEMENT IKB KIP Het bestuur van de Stichting PLUIMNED, in aanmerking nemende dat het Kip-keurmerk IKB staat ingeschreven bij het Benelux Merkenbureau, ten behoeve van de herkenbaarheid

Nadere informatie

Certificatiereglement Beter Leven kenmerk. Vleesverwerkende Bedrijven

Certificatiereglement Beter Leven kenmerk. Vleesverwerkende Bedrijven Page 1 of 5 Certificatiereglement Beter Leven kenmerk Vleesverwerkende Bedrijven Versie 1.0 d.d.16.08.2012 Dit certificatiereglement bevat de werkwijze voor het toekennen van certificaten door certificerende

Nadere informatie

Keurmerkreglement IKB Ei

Keurmerkreglement IKB Ei Definities Artikel 1 1. Dit reglement is een bijlage bij de AV IKB Ei. in dit reglement zijn de definities van de AV IKB Ei overgenomen, in aanvulling hierop wordt verstaan onder: 1. Aangewezen rechtspersoon:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN IKB PSB (buitenland versie)

ALGEMENE VOORWAARDEN IKB PSB (buitenland versie) ALGEMENE VOORWAARDEN IKB PSB Het bestuur van de Stichting AVINED heeft, overwegende dat er in de markt voor pluimvee certificatieschema s zijn vastgesteld die uitgaan van een aaneengesloten kwaliteitsbeheersingssysteem

Nadere informatie

het EU-depot van het collectieve woord- / beeldmerk IKB is ingeschreven, d.d. 26 mei 2004, onder nummer 002864593;

het EU-depot van het collectieve woord- / beeldmerk IKB is ingeschreven, d.d. 26 mei 2004, onder nummer 002864593; Het bestuur van de regelinghouder, in aanmerking nemende dat: het EU-depot van het collectieve woord- / beeldmerk IKB is ingeschreven, d.d. 26 mei 2004, onder nummer 002864593; het collectieve woord- /

Nadere informatie

Betreffende het gebruik van en het toezicht op het bij het Benelux Merkenbureau ten name van de Stichting HKZ gedeponeerde collectieve HKZ-beeldmerk.

Betreffende het gebruik van en het toezicht op het bij het Benelux Merkenbureau ten name van de Stichting HKZ gedeponeerde collectieve HKZ-beeldmerk. 8. Richtlijn gebruik beeldmerk Betreffende het gebruik van en het toezicht op het bij het Benelux Merkenbureau ten name van de Stichting HKZ gedeponeerde collectieve HKZ-beeldmerk. Ter nadere uitwerking

Nadere informatie

REGLEMENT KEURMERK STICHTING GARANTIEWONING

REGLEMENT KEURMERK STICHTING GARANTIEWONING REGLEMENT KEURMERK STICHTING GARANTIEWONING Artikel 0: Definities Artikel 1: Stichting GarantieWoning Artikel 2: Reglement Artikel 3: Keurmerk Artikel 4: Het verlenen van het keurmerk GarantieWoning Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN EN TOEZICHT OP HET COLLECTIEVE EI-KEURMERK IKB

REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN EN TOEZICHT OP HET COLLECTIEVE EI-KEURMERK IKB REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN EN TOEZICHT OP HET COLLECTIEVE EI-KEURMERK IKB Het bestuur van de Stichting IKB EI, hierna te noemen: de Stichting, in aanmerking nemende dat, het Productschap Pluimvee en

Nadere informatie

ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING. Uitgave juni 2004

ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING. Uitgave juni 2004 ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING Uitgave juni 2004 NIBHV 2004 Artikel 1 Begrippen Hierna wordt verstaan onder: Erkenningsregeling: de Erkenningsregeling Keurmerk Opleidingsinstituten

Nadere informatie

BIJLAGE 7: VOORBEELDOVEREENKOMST INZAKE DE TOEPASSING VAN HET CERTIFICATIESCHEMA IKB KIP

BIJLAGE 7: VOORBEELDOVEREENKOMST INZAKE DE TOEPASSING VAN HET CERTIFICATIESCHEMA IKB KIP Pagina 1 van 6 BIJLAGE 7: VOORBEELDOVEREENKOMST INZAKE DE TOEPASSING VAN HET CERTIFICATIESCHEMA IKB KIP Certificerende Instantie (CI): En Bedrijfsnaam: Rechtsvorm: Bedrijfsadres: Postcode/vestigingsplaats:

Nadere informatie

Deelnemersvoorwaarden Stichting Keurmerk Online Veilen

Deelnemersvoorwaarden Stichting Keurmerk Online Veilen Deelnemersvoorwaarden Stichting Keurmerk Online Veilen 1. Inleiding 1.1 De Stichting Keurmerk Online Veilen beoogt jegens consumenten de kwaliteit van online veilingplatformen te waarborgen door deze te

Nadere informatie

GMP+ Feed Safety Assurance scheme. Beoordelings- en certificatiecriteria bij GMP+ certificatie - procescertificatie. Versie: 1 januari 2012

GMP+ Feed Safety Assurance scheme. Beoordelings- en certificatiecriteria bij GMP+ certificatie - procescertificatie. Versie: 1 januari 2012 GMP+ Feed Safety Assurance scheme Beoordelings- en certificatiecriteria bij GMP+ certificatie - procescertificatie GMP+ C6 C 6 NL B.V. Alle rechten voorbehouden. De informatie uit deze publicatie mag worden

Nadere informatie

GMP+ B101 Productie en handel van verantwoorde soja 101

GMP+ B101 Productie en handel van verantwoorde soja 101 B Module: Feed Responsibility Assurance GMP+ B101 Productie en handel van verantwoorde soja 101 In samenwerking met EN B.V. Alle rechten voorbehouden. De informatie in deze publicatie mag op het scherm

Nadere informatie

BC-00. Inleiding. Ver BT-12 v0.12

BC-00. Inleiding. Ver BT-12 v0.12 BC-00 Ver 0.3 Inleiding 1 BT-12 v0.12 HISTORIEK VAN HET DOCUMENT Versie en datum van goedkeuring 0.0 03/07/2008 0.1 02/05/2013 0.2 22/06/2015 Reden van revisie Start van de nieuwe Feed Chain Alliance-

Nadere informatie

(2).. (Touringcarbedrijf en standplaats)

(2).. (Touringcarbedrijf en standplaats) LICENTIEOVEREENKOMST VOOR TOURINGCARBEDRIJVEN. (datum van erkenning) (1) STICHTING KEURMERK TOURINGCARBEDRIJF EN (2).. (Touringcarbedrijf en standplaats) 1 INHOUD ARTIKEL 1. Definities 2. Verlening licentie

Nadere informatie

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel;

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Het bestuur van het bureau architectenregister; Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Besluit: Hoofdstuk I Definities Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder a. wet:

Nadere informatie

Certificatieprocedure Voor

Certificatieprocedure Voor Certificatieprocedure Voor DNV-Gecertificeerd Register-Makelaar/Taxateur o.z, DNV-Gecertificeerd Register-Makelaar/Taxateur Agrarisch Vastgoed DNV-Gecertificeerd Register-Makelaar/Taxateur Bedrijfsmatig

Nadere informatie

Reglement op het gebruik van en toezicht op het collectieve merk Kabelkeur NLkabel goedgekeurd

Reglement op het gebruik van en toezicht op het collectieve merk Kabelkeur NLkabel goedgekeurd Reglement op het gebruik van en toezicht op het collectieve merk Kabelkeur NLkabel goedgekeurd Versie 3.1, augustus 2015 "Het bestuur van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid NLkabel, hierna te

Nadere informatie

Partie B. Deel B. BC-00 Inleiding

Partie B. Deel B. BC-00 Inleiding Deel B Partie B BC-00 Inleiding asbl vzw Gasthuisstraat 31 31, Rue de l Hôpital B-1000 BRUSSEL B-1000 BRUXELLES T: +32 (0)2 514 01 86 Fax: +32 (0)2 514 05 29 Web: www.ovocom.be HISTORIEK VAN HET DOCUMENT

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement ICTWaarborg

Huishoudelijk reglement ICTWaarborg Huishoudelijk reglement ICTWaarborg Aanvragen van deelname Artikel 1 1. De aanvraag voor deelname wordt bij het stichtingsbureau ingediend door middel van een daartoe vastgesteld aanmeldingsformulier.

Nadere informatie

GMP+ BA5 Minimumvoorwaarden EWS

GMP+ BA5 Minimumvoorwaarden EWS BA Module: Feed Safety Assurance GMP+ BA5 Minimumvoorwaarden EWS 5 Versie:1 januari 2015 NL B.V. Alle rechten voorbehouden. De informatie uit deze publicatie mag worden geraadpleegd op het scherm, gedownload

Nadere informatie

Behorend bij de statuten van de Stichting VastgoedCert gevestigd te Rotterdam

Behorend bij de statuten van de Stichting VastgoedCert gevestigd te Rotterdam REGLEMENT OP HET GEBRUIK EN TOEZICHT OP HET COLLECTIEVE WOORDMERK RM, HET COLLECTIEVE BEELDMERK RM, EN HET COLLECTIEVE BEELDMERK VASTGOEDCERT GECERTIFICEERD Behorend bij de statuten van de Stichting VastgoedCert

Nadere informatie

Liftinstituut. Reglement Productcertificatie volgens NEN-EN

Liftinstituut. Reglement Productcertificatie volgens NEN-EN Liftinstituut Reglement Productcertificatie volgens NEN-EN 45011 Document Pagina 1 van 7 Inhoud 0. Inleiding 3 1. Termen en definities 3 2. Behandeling van een aanvraag 3 2.1 Aanbiedingen en opdrachten

Nadere informatie

Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX

Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Stichting ATEX Bestuur van Stichting ATEX. b. Opleidingsinstituut Het bedrijf of organisatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 415 (R1915) Bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisumwet) Nr. 2 VOORSTEL VAN RIJKSWET

Nadere informatie

BIJLAGE 2 REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN EN TOEZICHT OP HET COLLECTIEVE MERK IKB PSB 2010

BIJLAGE 2 REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN EN TOEZICHT OP HET COLLECTIEVE MERK IKB PSB 2010 BIJLAGE 2 REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN EN TOEZICHT OP HET COLLECTIEVE MERK IKB PSB 2010 De schemabeheerder heeft, Overwegende dat de naleving van de voorschriften door deelnemers aan het regeling IKB PSB

Nadere informatie

STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN, hierna AFM, Gevestigd te Amsterdam, STICHTING DSI, hierna: DSI, Gevestigd te Amsterdam

STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN, hierna AFM, Gevestigd te Amsterdam, STICHTING DSI, hierna: DSI, Gevestigd te Amsterdam Convenant tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten en de Stichting DSI inzake vakbekwaamheid van Relevante personen werkzaam onder de verantwoordelijkheid van Ondernemingen STICHTING AUTORITEIT

Nadere informatie

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal Artikel 1 Algemene bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle offertes als door MKB Flex Personeel B.V. ( MKB Flex Personeel ) uitgebracht,

Nadere informatie

Disciplinaire maatregelen (opschorten & intrekken certificaat)

Disciplinaire maatregelen (opschorten & intrekken certificaat) Disciplinaire maatregelen (opschorten & intrekken certificaat) Info Disciplinaire maatregelen Versie 1.0 Pagina 1 of 5 1 Inleiding De gecertificeerde wordt geregistreerd in een openbaar register van het

Nadere informatie

1. Met inachtneming van de bepalingen van dit reglement kan erkenning worden afgegeven:

1. Met inachtneming van de bepalingen van dit reglement kan erkenning worden afgegeven: Reglement erkenning opleidingsinstituten Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Nederlandse Reanimatie Raad Bestuur van de Nederlandse Reanimatie Raad te Den Haag. b. Opleidingsinstituut

Nadere informatie

REG03.V1 Status : GELDIG 27 mrt 06 Pagina : 1 van 10. Reglement voor het gebruik van het accreditatiemerk CCKL CCKL

REG03.V1 Status : GELDIG 27 mrt 06 Pagina : 1 van 10. Reglement voor het gebruik van het accreditatiemerk CCKL CCKL Pagina : 1 van 10 Reglement voor het gebruik van het CCKL Pagina : 2 van 10 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 2. Accreditatielogo en...3 3. Gebruik van het...3 3.1 Algemene regels...3 3.2 Documenten en promotiemateriaal...4

Nadere informatie

De DIfAM Werkwijze. DIfAM Certification B.V. Seinstraat 22-l 1223 DA Hilversum. Inleiding

De DIfAM Werkwijze. DIfAM Certification B.V. Seinstraat 22-l 1223 DA Hilversum. Inleiding DIfAM Certification B.V. Seinstraat 22-l 1223 DA Hilversum De DIfAM Werkwijze Inleiding DIfAM Certification BV. is zich bewust van het feit dat transparantie een belangrijke bijdrage levert aan vertrouwen

Nadere informatie

Currence ideal B.V. B.V.Currence ideal B.V. TOELATINGSREGLEMENT ideal

Currence ideal B.V. B.V.Currence ideal B.V. TOELATINGSREGLEMENT ideal Currence ideal B.V. B.V.Currence ideal B.V. TOELATINGSREGLEMENT ideal Versie: 3.51 Datum: februari 2015 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Procedure... 3 Artikel 2 Aanvraagprocedure... 3 Artikel 3 Beoordelingsprocedure...

Nadere informatie

Modelovereenkomst Stichting SCOOR - te certificeren opleidingsinstituut

Modelovereenkomst Stichting SCOOR - te certificeren opleidingsinstituut Modelovereenkomst Stichting SCOOR - te certificeren opleidingsinstituut Overeenkomst met betrekking tot de samenwerking tussen de Stichting Certificering Opleiding Ondernemingsraden (Stichting SCOOR) en

Nadere informatie

BIJLAGE 5D: OVEREENKOMST INZAKE DE TOEPASSING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN IKB VLEESKALVEREN 2008 BE- EN VERWERKERS

BIJLAGE 5D: OVEREENKOMST INZAKE DE TOEPASSING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN IKB VLEESKALVEREN 2008 BE- EN VERWERKERS BIJLAGE 5D: OVEREENKOMST INZAKE DE TOEPASSING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN IKB VLEESKALVEREN 2008 BE- EN VERWERKERS Certificerende Instantie en Be- of verwerker Bedrijfsadres Postcode / vestigingsplaats

Nadere informatie

BIJLAGE 5C: OVEREENKOMST INZAKE DE TOEPASSING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN IKB VLEESKALVEREN 2008 TRANSPORTEUR

BIJLAGE 5C: OVEREENKOMST INZAKE DE TOEPASSING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN IKB VLEESKALVEREN 2008 TRANSPORTEUR BIJLAGE 5C OVEREENKOMST INZAKE DE TOEPASSING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN IKB VLEESKALVEREN 2008 TRANSPORTEUR Certificerende Instantie en Naam Transporteur Contactpersoon Bedrijfsadres. Postcode / vestigingsplaats

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

BDT Certificatie reglement

BDT Certificatie reglement Pagina 1 van 6 Dit reglement is onderdeel van het certificatiesysteem van Cicero certificaties en vastgesteld te Zwolle. Definities:... 1 Algemeen... 2 Artikel 1. Aanmelding en uitbrengen offerte... 2

Nadere informatie

Protocol voor acceptatie Nederlandse hygiënecodes voor levensmiddelensectoren

Protocol voor acceptatie Nederlandse hygiënecodes voor levensmiddelensectoren Productschap Diervoeder Protocol voor acceptatie Nederlandse hygiënecodes voor levensmiddelensectoren Productschap Diervoeder (Den Haag, Nederland) februari 2004 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

AANGESLOTENEN-REGLEMENT. Stichting Taxaties en Validaties

AANGESLOTENEN-REGLEMENT. Stichting Taxaties en Validaties AANGESLOTENEN-REGLEMENT Stichting Taxaties en Validaties 31 december 2012 Inhoudsopgave 1 Definities... 3 2 Inschrijfprocedure... 4 3 Toelatingsprocedure... 4 4 Jaarlijkse Bijdrage... 4 5 Verplichtingen

Nadere informatie

Reglement. Gebruik keurmerk VbV. - Stichting VbV Reglement; Gebruik keurmerken VbV Revisiedatum: 11 november 2010

Reglement. Gebruik keurmerk VbV. - Stichting VbV Reglement; Gebruik keurmerken VbV Revisiedatum: 11 november 2010 Reglement Gebruik keurmerk VbV - Stichting VbV - - 1 - - 2 - Reglement gebruik keurmerk VbV 1. Algemeen 1.1. De Stichting VbV is eigenaar van de volgende keurmerken: VbV keurmerk voertuigbeveiliging, (kleurnummer:

Nadere informatie

Controle- en certificeringsreglement PROduCERT gecertificeerd Scharrelkippenvlees, versie 3, 21 januari 2014

Controle- en certificeringsreglement PROduCERT gecertificeerd Scharrelkippenvlees, versie 3, 21 januari 2014 Controle- en certificeringsreglement PROduCERT gecertificeerd Scharrelkippenvlees, versie, januari 0 Artikel Registratieverplichting Ieder bedrijf dat bij wege van bedrijf scharrelkippenvlees verhandelt

Nadere informatie

Certificatieschema. Examinatorcertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code

Certificatieschema. Examinatorcertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code Certificatieschema Examinatorcertificatie Start Veilig SWB S2 18-05-2011 18-05-2011 18-05-2011 1 van 8 INHOUD 1. Inleiding 1.1. Algemeen 1.2. 'Start Veilig' 2. Definities 3. Examenprotocol 3.1. Doelstellingen

Nadere informatie

Keurmerkreglement voor registratie en toezicht

Keurmerkreglement voor registratie en toezicht Keurmerkreglement voor registratie en toezicht Stichting Keurmerk Leegstandbeheer Versie 1 1 januari 2017 REGLEMENT REGISTRATIE De Stichting Keurmerk Leegstand Beheer beheert een register van gecertificeerde

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Administratiekantoor Van Bavel m.i.v. 01-01-2017 Artikel 1. Toepasselijkheid. De voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Administratiekantoor Van Bavel

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Administratievoorwaarden van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de notariële akte van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten

Nadere informatie

2.2 Huis & Hypotheek Bergen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.2 Huis & Hypotheek Bergen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. Algemene voorwaarden 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Huis & Hypotheek Bergen verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Detachering, Consultancy en Projectmanagement. april 2013

Aanvullende voorwaarden Detachering, Consultancy en Projectmanagement. april 2013 Aanvullende voorwaarden Detachering, Consultancy en Projectmanagement april 2013 I N H O U D 1 BEGRIPSBEPALINGEN....2 2 Toepasselijkheid...2 3 Prijs en betaling...2 4 Rechten van intellectuele eigendom...3

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. Algemene voorwaarden van den Boorn Financieel Advies B.V. Betrekking hebbende op het gebied van advisering in financiële diensten in de ruimste zin des woord evenals het besturen en deelnemen van management-

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

BT-17. Incident- en crisismanagement: communicatie naar OVOCOM en de certificatieinstelling. Ver BT-07 v0.2

BT-17. Incident- en crisismanagement: communicatie naar OVOCOM en de certificatieinstelling. Ver BT-07 v0.2 BT-17 Ver 0.2 Incident- en crisismanagement: communicatie naar OVOCOM en de certificatieinstelling 1 BT-07 v0.2 HISTORIEK VAN HET DOCUMENT Versie en datum van goedkeuring Reden van revisie Draagwijdte

Nadere informatie

Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur

Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur Geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder kenmerk 65495861. Artikel 1 Definities 1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Artikel 1 Voor de toepassing van dit reglement en haar Bijlagen I t/m VI wordt verstaan onder:

Artikel 1 Voor de toepassing van dit reglement en haar Bijlagen I t/m VI wordt verstaan onder: REGLEMENT GEBORGDE PLUIMVEEDIERENARTS Het bestuur van de Stichting Geborgde Dierenarts heeft, overwegende een regeling in het leven te roepen op grond waarvan dierenartsen, werkzaam op pluimveebedrijven,

Nadere informatie

Het Kiwa Reglement voor Certificatie. Versie

Het Kiwa Reglement voor Certificatie. Versie Het Kiwa Reglement voor Certificatie Versie 15-10-2017 Versie 15-10-2017 Het Kiwa Reglement voor Certificatie bevat de rechten en verplichtingen van Kiwa en de Klant in verband met het certificeren van

Nadere informatie

Gebruiksreglement logo s en certificaten

Gebruiksreglement logo s en certificaten Gebruiksreglement logo s en certificaten Dit reglement is eigendom van en betreft een onbeheerste versie. Wijzigingen en/of aanpassingen worden niet automatisch toegestuurd. Niets uit dit examenreglement

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement ICTWaarborg

Huishoudelijk reglement ICTWaarborg Huishoudelijk reglement ICTWaarborg Aanvragen van deelname Artikel 1 1. De aanvraag voor deelname wordt bij het stichtingsbureau ingediend op een daartoe vastgesteld aanmeldingsformulier. 2. Het aanmeldingsformulier

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Aan de deelnemers van het Beter Leven kenmerk,

Aan de deelnemers van het Beter Leven kenmerk, Postbus 85980, 2508 CR Den Haag Scheveningseweg 58 Aan de deelnemers van het Beter Leven kenmerk, Postbus 85980 2508 CR Den Haag T 088-8113244 F 088-8113077 denise.mellema@dierenbescherming.nl www.dierenbescherming.nl

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN SCHRIJVER ASSURANTIE MANAGEMENT OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Samen werken aan voedselveiligheid

Samen werken aan voedselveiligheid Samen werken aan voedselveiligheid Een eerste kennismaking Roel Robbertsen, voorzitter SecureFeed Jaarvergadering Comité van Graanhandelaren Rotterdam, 20-11-2014 Inhoud presentatie Wie en wat is SecureFeed

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PENSIOENADVISERING D.B. van der Oord Advies BV handelend onder VDO Pensioen

ALGEMENE VOORWAARDEN PENSIOENADVISERING D.B. van der Oord Advies BV handelend onder VDO Pensioen ALGEMENE VOORWAARDEN PENSIOENADVISERING D.B. van der Oord Advies BV handelend onder VDO Pensioen 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door D.B. van der

Nadere informatie

CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE BESLUIT NO. 11 BESLUIT REGISTRATIE EN HERREGISTRATIE ZIEKENHUISFARMACIE

CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE BESLUIT NO. 11 BESLUIT REGISTRATIE EN HERREGISTRATIE ZIEKENHUISFARMACIE CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE BESLUIT NO. 11 BESLUIT REGISTRATIE EN HERREGISTRATIE ZIEKENHUISFARMACIE Het Centraal College voor de Farmacie in vergadering bijeen op 3 november 2014 Gezien in aanmerking

Nadere informatie

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 CVDR Officiële uitgave van Groningen. Nr. CVDR244162_9 14 juli 2017 Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 Provinciale Staten van Groningen; Besluiten: Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015

ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door De Nederlandse Pensioen Associatie,

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits

Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits 1 Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Algemeen Subsidiereglement stichting Fonds voor Cultuurparticipatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Algemeen Subsidiereglement stichting Fonds voor Cultuurparticipatie STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3714 25 januari 2017 Algemeen Subsidiereglement stichting Fonds voor Cultuurparticipatie Het bestuur van stichting Fonds

Nadere informatie

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998. Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998. Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen Artikel 1 1. In deze verordening wordt verstaan onder provinciebestuur: het bevoegde orgaan van

Nadere informatie

Deelnemersreglement 1 september 2016

Deelnemersreglement 1 september 2016 Deelnemersreglement 1 september 2016 Inhoudsopgave Definities Artikel 1 Vereisten voor registratie bij DSI Artikel 2 Geassocieerd Deelnemerschap Artikel 2a Toelatingsprocedure Artikel 3 Beëindiging registratie

Nadere informatie

BIJLAGE 7 STANDAARD DEELNEMERSOVEREENKOMST IKB PSB

BIJLAGE 7 STANDAARD DEELNEMERSOVEREENKOMST IKB PSB BIJLAGE 7 STANDAARD DEELNEMERSOVEREENKOMST IKB PSB CI: En Bedrijfsnaam: Rechtsvorm: Bedrijfsadres: Bedrijfstype (bij laadbedrijf vermelden: meest geladen soort pluimvee): Postcode/vestigingsplaats: Naam

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2007, 06jos14047; raadsstuk ;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2007, 06jos14047; raadsstuk ; Verordening peuterspeelzaalwerk Rotterdam 2007 De raad van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2007, 06jos14047; raadsstuk 2007-592;

Nadere informatie

Nota van B&W. In 2009 zijn er 199 ontheffingen verleend op basis van deze artikelen. Probleemstelling

Nota van B&W. In 2009 zijn er 199 ontheffingen verleend op basis van deze artikelen. Probleemstelling Nota van B&W Onderwerp Beleidsregel ontheffing artikel 87 RVV en artikel 9.1 Rv Portefeuillehouder J.J. Nobel Collegevergadering 6 juli 2010 Inlichtingen mw. mr. R.E. Laman (023 567 3534) Registratienummer

Nadere informatie

Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd. Hoofdkantoor. Certificatie Schema

Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd. Hoofdkantoor. Certificatie Schema Celsiusstraat 42 6711 HA Ede Nederland Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Vinçotte ISACert Nederland Obrechtsestraat 28E 8031 AZ Zwolle Nederland Locatie Certificatie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. Onderstaand vindt u de voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. die van toepassing zijn op al onze diensten. 1. DEFINITIES

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren ( VOI E )

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren ( VOI E ) Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren ( VOI E ) INHOUDSOPGAVE OVERWEGINGEN ALGEMEEN 1. Definities 2. Het lidmaatschap CONTRIBUTIEREGELING

Nadere informatie

OSR -Reglement Uitvoeringsregeling Ontwikkelingsstimulering (OSR) Uitgangspunten

OSR -Reglement Uitvoeringsregeling Ontwikkelingsstimulering (OSR) Uitgangspunten OSR -Reglement Uitvoeringsregeling Ontwikkelingsstimulering (OSR) Uitgangspunten De OSR biedt mogelijkheden voor werknemers om cursussen/trainingen te volgen met een financiële tegemoetkoming van OTIB.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden (versie augustus 2012) 1/5 worktimer.nl

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden (versie augustus 2012) 1/5 worktimer.nl Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen 1a In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - WorkTimer: WorkTimer te Utrecht, KvK nr: 30158263; - Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met

Nadere informatie

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij b

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij b Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 2. Consument:

Nadere informatie

REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN EN TOEZICHT OP DEELNEMERS BEELDMERK SKV 1991

REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN EN TOEZICHT OP DEELNEMERS BEELDMERK SKV 1991 99 Aangevuld t/m wijziging IV REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN EN TOEZICHT OP DEELNEMERS BEELDMERK SKV 1991 Het bestuur van de Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector heeft, gelet op de artikelen 2,

Nadere informatie

SCVM REGLEMENT HERCERTIFICATIE MAKELAAR

SCVM REGLEMENT HERCERTIFICATIE MAKELAAR Bijlage 5 "SCVM Reglement hercertificatie (behorende bij Certificatieschema SCVM makelaar onroerende zaken ) SCVM REGLEMENT HERCERTIFICATIE MAKELAAR SCVM Reglement Hercertificatie 01 (Datum) (Datum) (17-12-2015)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TU Delft

Algemene voorwaarden TU Delft Algemene voorwaarden TU Delft ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET UITVOEREN VAN OPDRACHTEN DOOR DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Artikel 1: Begripsomschrijving In deze algemene voorwaarden voor opdrachten, verstrekt

Nadere informatie

Procedure inzake intrekking en schorsing keurmerk Stichting Keurmerk Letselschade

Procedure inzake intrekking en schorsing keurmerk Stichting Keurmerk Letselschade Procedure inzake intrekking en schorsing keurmerk Stichting Keurmerk Letselschade 1. Definities... 1 2. Intrekking van het keurmerk op verzoek van keurmerkhouder... 2 3. Schorsing en intrekking van het

Nadere informatie

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden OK Webshop

Algemene Voorwaarden OK Webshop Algemene Voorwaarden OK Webshop Artikel 1 Definities In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 OK Webshop: de organisatie welk verantwoordelijk is voor het beheer van het Keurmerk OK Webshop;

Nadere informatie

b. opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de uitvaartverzorger c.q. beheerder een overeenkomst sluit.

b. opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de uitvaartverzorger c.q. beheerder een overeenkomst sluit. Algemene Voorwaarden van Gerrie van den Hoef Uitvaartverzorging Broekhuizerweg 5 5866 BA Swolgen en Afscheidshuis t Pastoersweike Bosweg 5 5866 AC Swolgen Telefoon 06-19082814 E-mail info@gerrievandenhoef.nl

Nadere informatie

GMP+ D3.12 FAQ Positieve declaratie

GMP+ D3.12 FAQ Positieve declaratie D GMP+ D3.12 FAQ Positieve declaratie 3.12 NL B.V. Alle rechten voorbehouden. De informatie uit deze publicatie mag worden geraadpleegd op het scherm, gedownload en geprint, mits dit gebeurt voor eigen,

Nadere informatie

Wet op de loonvorming Wet van 12 februari 1970, houdende regelen met betrekking tot de loonvorming

Wet op de loonvorming Wet van 12 februari 1970, houdende regelen met betrekking tot de loonvorming Wet op de loonvorming Wet van 12 februari 1970, houdende regelen met betrekking tot de loonvorming (Wet op de loonvorming [Versie geldig vanaf: 17-02-1999]) Geschiedenis: Staatsblad 1997, 63;Staatsblad

Nadere informatie