GMP+ Feed Safety Assurance scheme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GMP+ Feed Safety Assurance scheme"

Transcriptie

1 GMP+ Feed Safety Assurance scheme Tarieven GMP+ C4 Versie: 1 januari 2010 Uiterste implementatiedatum: 1 januari 2010 Identiek met versie 28 december 2009 van GMP + :2006 C 4 NL GMP+ International B.V. Alle rechten voorbehouden. De informatie uit deze publicatie mag worden geraadpleegd op het scherm, gedownload en geprint, mits dit gebeurt voor eigen, niet-commercieel gebruik. Voor ieder ander gewenst gebruik dient vooraf schriftelijke toestemming van GMP+ International B.V. te worden verkregen.

2 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING ALGEMEEN STRUCTUUR VAN HET GMP+ FEED SAFETY ASSURANCE SCHEME (GMP+ FSA) 3 2 DOEL VAN HET DOCUMENT 5 3 CERTIFICATIE-INSTELLINGEN BASISVERGOEDING OVERIGE VERGOEDINGEN 6 4 GMP+ GECERTIFICEERDE BEDRIJVEN ALGEMEEN GMP+ B1 GECERTIFICEERDE BEDRIJVEN GMP+ B2, GMP+ B3 EN GMP+ B3.2. GECERTIFICEERDE BEDRIJVEN GMP+ B4.1 GECERTIFICEERDE BEDRIJVEN: WEGTRANSPORT GMP+ B4.1, GMP+ B4.2, GMP+ B4.4 EN GMP+ B4.5 GECERTIFICEERDE BEDRIJVEN: TRANSPORTBEVRACHTING GMP+ B4.3. GECERTIFICEERDE BEDRIJVEN: BINNENVAARTTRANSPORT GMP+ B5 GECERTIFICEERDE BEDRIJVEN: OP- EN OVERSLAG GMP+ B6 GECERTIFICEERDE BEDRIJVEN: TEELT VOEDERMIDDELEN GMP+ B8 GECERTIFICEERDE BEDRIJVEN GMP+ B9.1 EN GMP+ B9.2 GECERTIFICEERDE BEDRIJVEN GMP+ B10 GECERTIFICEERDE BEDRIJVEN IFIS GECERTIFICEERDE BEDRIJVEN 12 5 AANVRAGEN UITWISSELBAARHEID 13 Tarieven 2/13

3 1 Inleiding 1.1 Algemeen Het GMP+ Feed Safety Assurance scheme (GMP+ FSA) heeft zich ontwikkeld vanaf Van 1992 tot en met 2009 is het Productschap Diervoeder beheerder, maar vanaf 2010 beheert GMP+ International dit schema. Het GMP+ Feed Safety Assurance scheme (GMP+ FSA) is een volwaardig schema voor het waarborgen van de diervoederveiligheid in alle schakels van de diervoederketen. Het is ook een internationaal toe te passen schema. De totstandkoming en ontwikkeling van het schema was primair ingegeven door vragen uit de vervolgschakels in de dierlijke productieketen om de diervoederveiligheid beter te beheersen. Mede aanleiding hiertoe was de schade van meer en minder ernstige incidenten met verontreinigingen. In de beginfase kwam de vraag op om zich in de Europese (in toenemende mate verzadigde) afzetmarkten van dierlijke producten beter te kunnen onderscheiden. Vanaf 1999 is voedselveiligheid, vanwege de ernstige incidenten in de diervoedersector, internationaal bij politiek en bedrijfsleven een top issue. Hierdoor is aantoonbare waarborging van de diervoederveiligheid een license to sell geworden. Het GMP+ Feed Safety Assurance scheme (GMP+ FSA) heeft als uitgangspunt dat de diervoederketen deel uitmaakt van de voedselproductieketen. Een adequate borging van de diervoederveiligheid wereldwijd heeft een hoge prioriteit. Het is zaak dat de bedrijven daarvoor hun verantwoordelijkheid nemen, waarbij zij op een adequate en overtuigende wijze op de behoefte in de voedselproductie reageren. GMP+ Feed Safety Assurance scheme (GMP+ FSA) is een hulpmiddel om dat te realiseren. 1.2 Structuur van het GMP+ Feed Safety Assurance scheme De documenten binnen het GMP+ Feed Safety Assurance scheme (GMP+ FSA) zijn onderverdeeld in een aantal series. Hierna is een schematische beschrijving opgenomen: A Algemene (kader) documenten Deze documenten bevatten de eisen voor deelname in het certificatieschema voor bedrijven en certificatie instellingen (kaderregulering, het gebruik van logo's etc.). Deze serie bevat daarnaast een algemene lijst van definities en afkortingen. Tarieven 3/13

4 B Normatieve documenten Deze documenten bevatten de internationale standaarden en aanvullende country notes voor gebruik door bedrijven met betrekking tot de verschillende diervoederproducten en de verschillende productiefasen, waaronder teelt en industriële productie, behandeling en verwerking, collectie, handel, verschillende transportwijzen, op- en overslag. C Certificatievoorwaarden Deze documenten bevatten de certificatievoorwaarden, waaronder die voor de acceptatie van certificatie instellingen en auditoren, de frequentie van audits, de minimum audittijd, beoordelingscriteria, controlelijsten enzovoorts. Ook wordt uiteengezet hoe het toezicht door de certificatie instellingen wordt uitgevoerd en op welke wijze GMP+ International toezicht houdt op het certificatieproces. Document Code Name Standaard GMP+ Cxx e.g. GMP+ C4 Tarieven D Interpretaties en begeleidende teksten Naast de vorengenoemde normatieve documenten is ook een aantal ondersteunende documenten in serie D beschikbaar, waaronder een lijst met veelgestelde vragen, handleidingen en toelichtingen met nadere informatie Alle deze documenten zijn beschikbaar via de website van GMP+ International ( Het onderhavige document wordt aangeduid als de standaard GMP+ C4 Tarieven 2010 en maakt onderdeel uit van het GMP+ FSA-scheme. Tarieven 4/13

5 2 Doel van het document Dit document bevat de tarieven voor de financiële bijdragen in 2010, die certificatieinstellingen én gecertificeerde bedrijven verschuldigd zijn aan GMP+ International. Het betreft de certificatie-instellingen die geaccepteerd zijn om GMP+ certificaten aan bedrijven te verlenen op basis van het GMP+ Feed Safety Assurance scheme (GMP+ FSA scheme). Het betreft voorts bedrijven die op basis van het GMP+ FSA scheme gecertificeerd zijn. De verplichting tot het betalen van deze financiële bijdragen is enerzijds vastgelegd in de acceptatiecontracten tussen de certificatie-instellingen en GMP+ International en anderzijds in de contracten tussen de certificatie-instellingen en de GMP+ gecertificeerde bedrijven. Tevens zijn tarieven opgenomen voor het afnemen van andere diensten en producten of het komen tot uitwisselbaarheid van een ander certificatieschema met het GMP+ FSA scheme. Uitgangspunt van de tarieven is dat de opbrengst kostendekkend is voor alle kosten die te maken hebben met het beheer van het GMP+ FSA scheme en daarmee samenhangende ondersteunende werkzaamheden. Alle bedragen zijn exclusief btw. Met GMP+ International wordt hierna bedoeld: GMP+ International B.V. Veranderingen t.o.v Uitgangspunt voor de tarieven in 2010 is deze niet te verhogen ten opzichte van Wel zijn enige aanpassingen doorgevoerd, te weten de volgende: a. De peildatum voor de basisvergoedingen was voorheen 31 december van het betreffende jaar. Voor zowel de basisvergoeding van de certificatie-instellingen (paragraaf 3.1.1) als voor de bedrijven (paragraaf 3.2.7) is de peildatum zodanig vastgesteld, dat de incasso meer verspreid over het jaar plaatsvindt, zodat er een evenwichtigere inkomende cashstroom wordt gerealiseerd. Dit is uit oogpunt van de liquiditeitsbehoefte noodzakelijk. b. Voor de certificatie-instellingen is een tarief opgenomen voor het maken van kopieën van gemaakte examens, om de administratieve kosten daarvoor te dekken (paragraaf 3.2.5). c. De tarieven voor de identieke scopes bij de verschillende standaarden zijn geüniformeerd, om ongelijkheid op te heffen. d. De weergave van de tarieven is verduidelijkt, door de tarieven per toepassingsgebied (scope) binnen de afzonderlijke standaarden weer te geven. Hierdoor wordt uniforme toepassing bevorderd. e. Met ingang van 2010 wordt over de gefactureerde bedragen voor zover van toepassing belasting toegevoegde waarde (btw) berekend. Tarieven 5/13

6 3 Certificatie-instellingen 3.1 Basisvergoeding De certificatie-instelling is aan GMP+ International jaarlijks de in tabel 1 vermelde basisvergoedingen verschuldigd Tabel 1: Tarieven basisvergoedingen (in euro s) certificatie-instellingen a. basistarief 1.200,00 b. gebruik database webapplicatie 800,00 c. per te certificeren standaard /scope 900,00 d. per geaccepteerde auditor 120, De certificatie-instelling is de basistarieven verschuldigd in april Betaling dient plaats te vinden op basis van een door GMP+ International te verstrekken factuur Ingeval van de toepassing van de International Feed Ingredient Standard (IFIS) zijn de in tabel 1 genoemde tarieven overeenkomstig van toepassing. 3.2 Overige vergoedingen De certificatie-instelling die een acceptatieaanvraag indient als bedoeld in standaard C1 voor het verkrijgen van een licentie om GMP+ certificatie te mogen uitvoeren, is voorafgaand aan de start van de beoordeling aan GMP+ International de vergoeding verschuldigd als vermeld onder a. in tabel De certificatie-instelling die een acceptatieaanvraag indient voor de acceptatie van een auditor, is voorafgaand aan de start van de beoordeling aan GMP+ International de vergoeding verschuldigd als vermeld onder b. in tabel De certificatie-instelling die auditoren aanmeldt voor het afleggen van examens, is aan GMP+ International per aangemelde auditor per standaard de vergoeding verschuldigd als vermeld onder c. in tabel De certificatie- instelling is voor de afgifte van een schriftelijk examencertificaat voor een auditor aan GMP+ International de vergoeding verschuldigd als vermeld in onder d. in tabel De certificatie-instelling is voor het verstrekken van een kopie van de door een auditor gemaakte examens de vergoeding per examenformulier aan GMP+ International verschuldigd als vermeld onder e. in tabel 2. Tarieven 6/13

7 Tabel 2: Tarieven overige vergoedingen (in euro s) certificatie-instellingen a. aanvraag acceptatie certiifcatie-instelling 1.500,00 b. aanvraag acceptatie auditoren 380,00 c. aanmelding auditor voor examen 90,00 d. afgifte examencertificaat 25,00 e. verstrekken kopie van examenformuleren 10, De certificatie-instellingen zijn verplicht de in par. 4 vermelde bijdragen van de GMP+ gecertificeerde bedrijven aan GMP+ International af te dragen. Dit bedrag is de certificatie-instelling verschuldigd twee maanden na de afgifte van het certificaat, en in de overeenkomstige maand in elk daarop volgend jaar dat het certificaat geldig is De bedragen als bedoeld in par t/m dienen binnen 30 dagen op de rekening van GMP+ International te zijn overgemaakt na ontvangst van een factuur. Tarieven 7/13

8 4 GMP+ gecertificeerde bedrijven 4.1 Algemeen Een GMP+ gecertificeerd bedrijf is jaarlijks een financiële bijdrage als hierna vermeld aan GMP+ International verschuldigd. Het GMP+ gecertificeerd bedrijf betaalt deze bijdrage via de certificatie-instelling waarmee het een overeenkomst heeft, die het bedrag in overeenstemming met het bepaalde in par aan GMP+ International dient te betalen Indien de certificatie voor een bedrijfslocatie betrekking heeft op meerdere toepassingsgebieden (scopes) of op meerdere standaarden, is voor elk aanvullend toepassingsgebied (scope) en/of standaard 40% van het daarvoor geldende bedrag verschuldigd. In deze gevallen is het hoogste bedrag volledig verschuldigd en is de korting van toepassing op de lagere tarieven. 4.2 GMP+ B1 gecertificeerde bedrijven De GMP+ B1 gecertificeerde bedrijven zijn per bedrijfslocatie en per vermeld toepassingsgebied (scope) de in tabel 3 vermelde basisvergoeding verschuldigd te betalen. Tabel 3. Tarieven basisvergoeding (in euro s) voor GMP+ B1 gecertificeerde bedrijven Aantal bedrijfslocaties: 1e t/m 5e 6e t/m 10e 11e t/m 15e 16e t/m 40e 41e t/m 60e 61e t/m 80e >80 GMP+ B1: productie voedermiddelen 235,00 176,25 117,50 70,50 70,50 70,50 70,50 GMP+ B1: productie toevoegsmiddelen 235,00 176,25 117,50 70,50 70,50 70,50 70,50 GMP+ B1: productie voormengsels 235,00 176,25 117,50 70,50 70,50 70,50 70,50 GMP+ B1: productie mengvoeders 235,00 176,25 117,50 70,50 70,50 70,50 70,50 GMP+ B1: handel in diervoeders 235,00 176,25 117,50 70,50 70,50 70,50 70,50 GMP+ B1: collectie diervoeders 235,00 176,25 117,50 70,50 70,50 70,50 70,50 GMP+ B1: op- en overslag diervoeders 235,00 176,25 117,50 70,50 50,00 35,00 20,00 Tarieven 8/13

9 4.3 GMP+ B2, GMP+ B3 en GMP+ B3.2. gecertificeerde bedrijven De GMP+ B2, GMP+ B2(2010), GMP+ B3(2006), GMP+ B3(2007) en GMP+ B3.2 gecertificeerde bedrijven zijn per bedrijfslocatie per standaard en per vermeld toepassingsgebied (scope) de in tabel 4 vermelde basisvergoeding verschuldigd te betalen. Tabel 4. Tarieven basisvergoeding (in euro s) voor GMP+ B2 en GMP+ B3 gecertificeerde bedrijven Aantal bedrijfslocaties: 1e t/m 5e 6e t/m 10e 11e t/m 15e 16e t/m 40e 41e t/m 60e 61e t/m 80e >80 GMP+ B2 (2006): op- en overslag / (collecterende) handel (kan multisite) 235,00 176,25 117,50 70,50 50,00 35,00 20,00 GMP+ B2 (2006): overigen 235,00 176,25 117,50 70,50 70,50 70,50 70,50 GMP+ B2 (2010): productie voedermiddelen 235,00 176,25 117,50 70,50 70,50 70,50 70,50 GMP+ B2 (2010): productie toevoegingmiddelen 235,00 176,25 117,50 70,50 70,50 70,50 70,50 GMP+ B3 (2006): handel 235,00 176,25 117,50 70,50 70,50 70,50 70,50 GMP+ B3 (2007): handel diervoeder 235,00 176,25 117,50 70,50 70,50 70,50 70,50 GMP+ B3 (2007): op- en overslag / (collecterende) handel (kan multisite) / transport van eigen producten 235,00 176,25 117,50 70,50 50,00 35,00 20,00 GMP+ B3.2 (2008): tussenhandel (kan multisite) 40,00 30,00 20,00 12,00 12,00 12,00 12, Een bedrijf, dat volgens GMP+ B2 (2006) voor meer dan één scope is gecertificeerd, zal bij de overgang naar GMP+ B2 (2010) én GMP+ B3 (2007) gedurende een overgangsperiode van niet meer dan het totale bedrag dat volgens GMP+B2 (2006) verschuldigd is, dienen af te dragen Tarieven 9/13

10 4.4 GMP+ B4.1 gecertificeerde bedrijven: Wegtransport De GMP+ B4.1 (wegtransport) gecertificeerde bedrijven zijn de in tabel 5 vermelde basisvergoeding verschuldigd te betalen. Tabel 5. Tarieven basisvergoeding (in euro s) voor GMP+ B4.1 gecertificeerde bedrijven Aantal bedrijfslocaties: 1e t/m 5e 6e t/m 10e 11e t/m 15e 16e t/m 40e 41e t/m 60e 61e t/m 80e >80 GMP+ B4.1: wegtransport (kan multisite) 235,00 176,25 117,50 70,50 50,00 35,00 20, Met ingang van 2010 is de certificatie-instelling verplicht GMP+ International te informeren over de aantallen transporteenheden (laadruimten en trekkers) voor wegtransport per gecertificeerd bedrijf. De wijze waarop het aantal transporteenheden vastgesteld zal moeten worden, wordt z.s.m. nader bepaald. De reden om het aantal transporteenheden vast te leggen, hangt samen met het doel om met ingang van 2011 een tarief per laadruimte c.q. trekker vast te stellen. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wens om de bijdrage per bedrijf af te stemmen op de omvang van het transportbedrijf. 4.5 GMP+ B4.1, GMP+ B4.2, GMP+ B4.4 en GMP+ B4.5 gecertificeerde bedrijven: transportbevrachting Per scope voor de bevrachting van de verschillende vormen van bevrachting van transport in GMP+ B4.1, GMP+ B4.2, GMP+ B4.4 en GMP+ B4.5 zijn de gecertificeerde bedrijven de in tabel 6 vermelde basisvergoeding verschuldigd te betalen. Tarieven 10/13

11 Tabel 6. Tarieven basisvergoeding (in euro s) voor GMP+ B4.1, GMP+ B4. 2, GMP+ B4.4 en GMP+ 4.5 gecertificeerde bedrijven: transportbevrachting Aantal bedrijfslocaties: 1e t/m 5e 6e t/m 10e 11e t/m 15e 16 => GMP+ B4.1: bevrachting wegtransport 235,00 176,25 117,50 70,50 GMP+ B4.2: bevrachting kust/binnenvaart 235,00 176,25 117,50 70,50 GMP+ B4.4: bevrachting zeetransport 235,00 176,25 117,50 70,50 GMP+ B4.5: bevrachting railtransport 235,00 176,25 117,50 70, GMP+ B4.3. gecertificeerde bedrijven: binnenvaarttransport De GMP+ B4.3 (binnenvaarttransport) gecertificeerde bedrijven zijn per transportmiddel per standaard c.q. toepassingsgebied (scope) de in tabel 7 vermelde basisvergoeding verschuldigd te betalen. Tabel 7. Tarieven basisvergoeding (in euro s) voor GMP+ B4. 3 gecertificeerde bedrijven Aantal binnenvaartschepen 1e t/m 5e 6e t/m 10e 11e t/m 15e 16 => GMP+ B4.3: binnenvaarttransport 40,00 30,00 20,00 12, GMP+ B5 gecertificeerde bedrijven: op- en overslag De GMP+ B5 gecertificeerde bedrijven zijn per bedrijfslocatie de in tabel 8 vermelde basisvergoeding verschuldigd te betalen. Tabel 8. Tarieven basisvergoeding (in euro s) voor GMP+ B5 gecertificeerde bedrijven Aantal bedrijfslocaties: GMP+ B5: open overslag 1e t/m 5e 6e t/m 10e 11e t/m 15e 16e t/m 40e 41e t/m 60e 61e t/m 80e >80 (kan multisite) 235,00 176,25 117,50 70,50 50,00 35,00 20, GMP+ B6 gecertificeerde bedrijven: teelt voedermiddelen De GMP+ B6 gecertificeerde bedrijven zijn per bedrijfslocatie 25,- per locatie als basisvergoeding verschuldigd te betalen. 4.9 GMP+ B8 gecertificeerde bedrijven De GMP+ B8 gecertificeerde bedrijven zijn per bedrijfslocatie de in tabel 9 vermelde basisvergoeding verschuldigd te betalen. Tarieven 11/13

12 Tabel 9. Tarieven basisvergoeding (in euro s) voor GMP+ B8 gecertificeerde bedrijven. Aantal bedrijfslocaties: 1e t/m 5e 6e t/m 10e 11e t/m 15e 16 => GMP+ B8: productie/handel huisdiervoer 235,00 176,25 117,50 70, GMP+ B9.1 en GMP+ B9.2 gecertificeerde bedrijven De GMP+ B9.1 en GMP+ 9.2 gecertificeerde bedrijven zijn per bedrijfslocatie 30,- als basisvergoeding verschuldigd te betalen GMP+ B10 gecertificeerde bedrijven De GMP+ B10 gecertificeerde bedrijven zijn per bedrijfslocatie de in tabel 10 vermelde basisvergoeding verschuldigd te betalen. Tabel 10. Tarieven basisvergoeding (in euro s) voor GMP+ B10 gecertificeerde bedrijven. Aantal bedrijfslocaties: 1e t/m 5e 6e t/m 10e 11e t/m 15e 16 => GMP+ B10: laboratoriumonderzoek 235,00 176,25 117,50 70, IFIS gecertificeerde bedrijven Ingeval een bedrijf volgens de International Feed Ingredient Standard (IFIS) is gecertificeerd, is een bedrag verschuldigd, dat gelijk is aan een GMP+ B2 bedrijf voor de scope: productie voedermiddelen. Tarieven 12/13

13 5 Aanvragen uitwisselbaarheid 5.1 Indien een houder van een certificatieschema uitwisselbaarheid wil met GMP+ Feed Safety Assurance Scheme (GMP+ FSA scheme), kan hij schriftelijk een aanvraag indienen. Voordat deze aanvraag in behandeling wordt genomen, dient de betreffende aanvrager vooraf een bedrag van 750, - over te maken op de bankrekening van GMP+ International. 5.2 Vervolgens wordt een traject afgestemd over de te nemen stappen om te komen tot uitwisselbaarheid waarbij een uurtarief van 110, - wordt gehanteerd en een minimum verschuldigde bedrag van 1.100, -, de meerdere kosten worden in rekening gebracht. De beoordeling over gelijkwaardigheid vindt plaats op basis van het door GMP+ International vastgestelde protocol, waarbij tenminste een bijwoning door GMP+ International bij vijf bedrijven een onderdeel uitmaakt van het onderzoek. Tarieven 13/13

GMP+ C4 Tarieven. GMP+ International B.V.

GMP+ C4 Tarieven. GMP+ International B.V. C GMP+ C4 Tarieven 4 NL B.V. Alle rechten voorbehouden. De informatie uit deze publicatie mag worden geraadpleegd op het scherm, gedownload en geprint, mits dit gebeurt voor eigen, niet-commercieel gebruik.

Nadere informatie

GMP+ A3 GMP+ Logo s. GMP+ International B.V.

GMP+ A3 GMP+ Logo s. GMP+ International B.V. A GMP+ A3 GMP+ Logo s 3 NL B.V. Alle rechten voorbehouden. De informatie uit deze publicatie mag worden geraadpleegd op het scherm, gedownload en geprint, mits dit gebeurt voor eigen, niet-commercieel

Nadere informatie

GMP+ Feed Safety Assurance scheme. Dioxine-monitoring in leghennen(opfok)voeders

GMP+ Feed Safety Assurance scheme. Dioxine-monitoring in leghennen(opfok)voeders GMP+ Feed Safety Assurance scheme Dioxine-monitoring in leghennen(opfok)voeders GMP+ BCN-NL2 BCN NL2 NL B.V. Alle rechten voorbehouden. De informatie uit deze publicatie mag worden geraadpleegd op het

Nadere informatie

GMP+ BA6 Minimumvoorwaarden Etiketteren en Afleveren 6

GMP+ BA6 Minimumvoorwaarden Etiketteren en Afleveren 6 BA Module: Feed Safety Assurance GMP+ BA6 Minimumvoorwaarden Etiketteren en Afleveren 6 NL B.V. Alle rechten voorbehouden. De informatie uit deze publicatie mag worden geraadpleegd op het scherm, gedownload

Nadere informatie

GMP+ Feed Certification scheme

GMP+ Feed Certification scheme GMP+ Feed Certification scheme MI Module: Feed Responsibility Assurance GMP+ MI102 Verantwoord varkens- en pluimveevoeder 102 Te gebruiken in combinatie met: GMP+ B100 Feed Responsibility Management System

Nadere informatie

GMP+ Feed Certification scheme. GMP+ MI103 Verantwoord melkveevoeder

GMP+ Feed Certification scheme. GMP+ MI103 Verantwoord melkveevoeder GMP+ Feed Certification scheme MI Module: Feed Responsibility Assurance GMP+ MI103 Verantwoord melkveevoeder 103 Te gebruiken in combinatie met: GMP+ B100 Feed Responsibility Management System In samenwerking

Nadere informatie

Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd. Hoofdkantoor

Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd. Hoofdkantoor Malledijk 18 3208 LA Nederland Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor SGS Product- & Procescertificatie Plantaardige producten uit de open teelt Plantaardige producten

Nadere informatie

GMP+ A1 Algemeen Reglement

GMP+ A1 Algemeen Reglement A GMP+ A1 Algemeen Reglement 1 Versie: 1 maart 2013 NL B.V. Alle rechten voorbehouden. De informatie uit deze publicatie mag worden geraadpleegd op het scherm, gedownload en geprint, mits dit gebeurt voor

Nadere informatie

GMP+ BA5 Minimumvoorwaarden EWS

GMP+ BA5 Minimumvoorwaarden EWS BA Module: Feed Safety Assurance GMP+ BA5 Minimumvoorwaarden EWS 5 NL B.V. Alle rechten voorbehouden. De informatie uit deze publicatie mag worden geraadpleegd op het scherm, gedownload en geprint, mits

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Coördinatie GMP + : 2006 certificatie

Jaarverslag 2006 Coördinatie GMP + : 2006 certificatie Jaarverslag 2006 Coördinatie GMP + : 2006 certificatie Kwaliteitsreeks nr. 121 April 2007 Productschap Diervoeder Jaarverslag 2006 Coördinatie GMP + : 2006 certificatie Kwaliteitsreeks nr.121 April 2007

Nadere informatie

Protocol voor acceptatie Nederlandse hygiënecodes voor levensmiddelensectoren

Protocol voor acceptatie Nederlandse hygiënecodes voor levensmiddelensectoren Productschap Diervoeder Protocol voor acceptatie Nederlandse hygiënecodes voor levensmiddelensectoren Productschap Diervoeder (Den Haag, Nederland) februari 2004 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

Informatieblad Transport van levensmiddelen, diervoeders en dierlijke bijproducten.

Informatieblad Transport van levensmiddelen, diervoeders en dierlijke bijproducten. Informatieblad Transport van levensmiddelen, diervoeders en dierlijke bijproducten. Nadere uitwerking van de Hygiënecode Transport Opslag en Distributie en de Hygiënecode Diervoedersector Wegtransport

Nadere informatie

GMP+ BA5 Minimumvoorwaarden EWS

GMP+ BA5 Minimumvoorwaarden EWS BA Module: Feed Safety Assurance GMP+ BA5 Minimumvoorwaarden EWS 5 Versie:1 januari 2015 NL B.V. Alle rechten voorbehouden. De informatie uit deze publicatie mag worden geraadpleegd op het scherm, gedownload

Nadere informatie

Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd. Hoofdkantoor. Certificatie Schema

Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd. Hoofdkantoor. Certificatie Schema Celsiusstraat 42 6711 HA Ede Nederland Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Vinçotte ISACert Nederland Obrechtsestraat 28E 8031 AZ Zwolle Nederland Locatie Certificatie

Nadere informatie

Samen werken aan voedselveiligheid

Samen werken aan voedselveiligheid Samen werken aan voedselveiligheid Een eerste kennismaking Roel Robbertsen, voorzitter SecureFeed Jaarvergadering Comité van Graanhandelaren Rotterdam, 20-11-2014 Inhoud presentatie Wie en wat is SecureFeed

Nadere informatie

Examinering volgens Persoonscertificatie. Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen,

Examinering volgens Persoonscertificatie. Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen, Examinering volgens Persoonscertificatie Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen, op basis van de NEN-EN ISO-IEC 17024:2003. PERSOONS CERTIFICATIE 1. Persoonscertificatie Een persoonscertificaat

Nadere informatie

In het belang van sector en samenleving

In het belang van sector en samenleving In het belang van sector en samenleving Productschap Diervoeder Productschap Diervoeder Het Productschap Diervoeder (PDV) is een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Het is ingesteld op verzoek van

Nadere informatie

Elke varkenshouder betaalt voor de Sectorgids G-037 een jaarlijkse vergoeding van 20 EUR per jaar aan Codiplan vzw.

Elke varkenshouder betaalt voor de Sectorgids G-037 een jaarlijkse vergoeding van 20 EUR per jaar aan Codiplan vzw. Lastenboek CodiplanPLUS Varkens 1. Toepassingsgebied en werkwijze Voorliggend lastenboek is van toepassing voor varkenshouders en is uitsluitend samen met de Sectorgids Autocontrole G-037 voor de primaire

Nadere informatie

Partie B. Deel B. BC-00 Inleiding

Partie B. Deel B. BC-00 Inleiding Deel B Partie B BC-00 Inleiding asbl vzw Gasthuisstraat 31 31, Rue de l Hôpital B-1000 BRUSSEL B-1000 BRUXELLES T: +32 (0)2 514 01 86 Fax: +32 (0)2 514 05 29 Web: www.ovocom.be HISTORIEK VAN HET DOCUMENT

Nadere informatie

GMP+ D3.12 FAQ Positieve declaratie

GMP+ D3.12 FAQ Positieve declaratie D GMP+ D3.12 FAQ Positieve declaratie 3.12 NL B.V. Alle rechten voorbehouden. De informatie uit deze publicatie mag worden geraadpleegd op het scherm, gedownload en geprint, mits dit gebeurt voor eigen,

Nadere informatie

Erkenningsvoorwaarden CI

Erkenningsvoorwaarden CI 1 Doel document Het vaststellen van de voorwaarden en procedure voor erkenning van Certificerende Instanties voor het certificeren van bedrijven zoals bedoeld in de POV Regeling Stalkeuring, hierna te

Nadere informatie

Betreffende het gebruik van en het toezicht op het bij het Benelux Merkenbureau ten name van de Stichting HKZ gedeponeerde collectieve HKZ-beeldmerk.

Betreffende het gebruik van en het toezicht op het bij het Benelux Merkenbureau ten name van de Stichting HKZ gedeponeerde collectieve HKZ-beeldmerk. 8. Richtlijn gebruik beeldmerk Betreffende het gebruik van en het toezicht op het bij het Benelux Merkenbureau ten name van de Stichting HKZ gedeponeerde collectieve HKZ-beeldmerk. Ter nadere uitwerking

Nadere informatie

1. kwaliteitssystemen en voedselveiligheid 2. organiseren 3. projecten. 1 Kwaliteitssystemen & voedselveiligheid

1. kwaliteitssystemen en voedselveiligheid 2. organiseren 3. projecten. 1 Kwaliteitssystemen & voedselveiligheid nr Tekst 0 Home Thielen Consult is de partner voor bedrijven en organisaties in de voedselketen. Samen met onze klanten bouwen wij aan veilig en eerlijk voedsel. We begeleiden onze klanten en organiseren

Nadere informatie

GMP+ B4 Transport. Wegtransport, treintransport en bevrachting. Module: Feed Safety Assurance. GMP+ International B.V.

GMP+ B4 Transport. Wegtransport, treintransport en bevrachting. Module: Feed Safety Assurance. GMP+ International B.V. B Module: Feed Safety Assurance GMP+ B4 Transport Wegtransport, treintransport en bevrachting 4 NL B.V. Alle rechten voorbehouden. De informatie uit deze publicatie mag worden geraadpleegd op het scherm,

Nadere informatie

BDT Certificatie reglement

BDT Certificatie reglement Pagina 1 van 6 Dit reglement is onderdeel van het certificatiesysteem van Cicero certificaties en vastgesteld te Zwolle. Definities:... 1 Algemeen... 2 Artikel 1. Aanmelding en uitbrengen offerte... 2

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15245 27 mei 2014 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 15 mei 2014, nr. WJZ/14059862, houdende de vaststelling

Nadere informatie

Seminarie Vegaplan.be

Seminarie Vegaplan.be Seminarie Vegaplan.be Brussel, 14 november 2007 Willy Kusters 1 Grensoverschrijdende voedselveiligheid VKL-certificatieschema Stichting Pro act Wat is VKL Positionering / opbouw / werking Doelgroep Stand

Nadere informatie

ACTIVITEIT PRODUCTSCHAP AKKERBOUW RISKPLAZA DEEL A: OMSCHRIJVING RISKPLAZA. 14 juni 2013

ACTIVITEIT PRODUCTSCHAP AKKERBOUW RISKPLAZA DEEL A: OMSCHRIJVING RISKPLAZA. 14 juni 2013 ACTIVITEIT PRODUCTSCHAP AKKERBOUW RISKPLAZA 14 juni 2013 Deze activiteit is omschreven ten behoeve van de overdracht van activiteiten van het Productschap Akkerbouw (PA) aan private organisaties naar aanleiding

Nadere informatie

Certificatieschema. Examinatorcertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code

Certificatieschema. Examinatorcertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code Certificatieschema Examinatorcertificatie Start Veilig SWB S2 18-05-2011 18-05-2011 18-05-2011 1 van 8 INHOUD 1. Inleiding 1.1. Algemeen 1.2. 'Start Veilig' 2. Definities 3. Examenprotocol 3.1. Doelstellingen

Nadere informatie

Introductie LRQA 2003

Introductie LRQA 2003 ! Introductie ! Lloyd s Register Quality Assurance(LRQA) " Onderdeel van de Lloyd s Register group " Wereldwijd marktleider in certificatie " + 1 300 assessors " + 33 000 certificaten " Geaccrediteerd

Nadere informatie

Aanvraag tot erkenning als OCI door VEGAPLAN.BE vzw (contract OCI VEGAPLAN.BE vzw)

Aanvraag tot erkenning als OCI door VEGAPLAN.BE vzw (contract OCI VEGAPLAN.BE vzw) Aanvraag tot erkenning als OCI door VEGAPLAN.BE vzw Vegaplan.be vzw, afgekort Vegaplan, met maatschappelijke zetel te Bolwerklaan 21, Bus 35, B-1210 Brussel Tel.: 02.880.22.00 Fax: 02.880.22.19 Ondernemingsnr.:

Nadere informatie

GMP+ B3 voorheen B3(2007) Handel, Collectie en Op- & Overslag van diervoeder

GMP+ B3 voorheen B3(2007) Handel, Collectie en Op- & Overslag van diervoeder B Module: Feed Safety Assurance GMP+ B3 voorheen B3(2007) Handel, Collectie en Op- & Overslag van diervoeder 3 NL B.V. Alle rechten voorbehouden. De informatie uit deze publicatie mag worden geraadpleegd

Nadere informatie

Handleiding Milieuthermometer Zorg

Handleiding Milieuthermometer Zorg Handleiding Milieuthermometer Zorg Versie dd.: 5 januari 2015 Eigendom Het certificatieschema Milieuthermometer Zorg is eigendom van Vereniging MPZ en SMK (Stichting Milieukeur). Het gouden niveau is gekoppeld

Nadere informatie

GMP+ B101 Productie en handel van verantwoorde soja 101

GMP+ B101 Productie en handel van verantwoorde soja 101 B Module: Feed Responsibility Assurance GMP+ B101 Productie en handel van verantwoorde soja 101 In samenwerking met EN B.V. Alle rechten voorbehouden. De informatie in deze publicatie mag op het scherm

Nadere informatie

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L R EGLEMENT U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L Teneinde handelaars te stimuleren een veilige en klantvriendelijke webwinkel te ontwikkelen, heeft UNIZO het e-commerce label ontwikkeld (het UNIZO e-commerce

Nadere informatie

TUSSENHANDEL IN DIERVOEDERS (HYGIËNECODE/GMP + B 3.2)

TUSSENHANDEL IN DIERVOEDERS (HYGIËNECODE/GMP + B 3.2) TUSSENHANDEL IN DIERVOEDERS (HYGIËNECODE/GMP + B 3.2) 1 juli 2008 1 Toepassing in uw onderneming HTP Advies B.V. Begeleiding bij o.a. ISO (9001, 22000), GMP +, HACCP (www.htp-advies.nl) Praktijkervaring

Nadere informatie

Certificatieschema Certificering Exameninstelling Transport & Logistiek

Certificatieschema Certificering Exameninstelling Transport & Logistiek Certificatieschema Certificering Exameninstelling Transport & Logistiek Toepassingsgebied: Certificering Exameninstelling Transport & Logistiek Certificering en geldigheidsduur Eisen te stellen aan de

Nadere informatie

Aflatoxine protocol versie Oktober 2016

Aflatoxine protocol versie Oktober 2016 Aflatoxine protocol versie Oktober 2016 2 Bemonstering en analyse van voedermiddelen Het hiernavolgende protocol dient, in overeenstemming met Artikel 11.1 van GMP+ A1 Algemeen Reglement te worden beschouwd

Nadere informatie

PROCEDURE EQUIVALENTIE VAN BEPAALDE AUDITREFERENTIELEN MET DE AUTOCONTROLEGIDSEN

PROCEDURE EQUIVALENTIE VAN BEPAALDE AUDITREFERENTIELEN MET DE AUTOCONTROLEGIDSEN Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 2014/767/PCCB PROCEDURE EQUIVALENTIE VAN BEPAALDE AUDITREFERENTIELEN MET DE AUTOCONTROLEGIDSEN Versie 1 dd 8-07-14 In toepassing vanaf 28-07-14

Nadere informatie

Verzoekcertificering (VCA-01) 3 juli 2014 Versie: 1.0.8 1 DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED

Verzoekcertificering (VCA-01) 3 juli 2014 Versie: 1.0.8 1 DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED 1 DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED Deze instructie beschrijft de procedure van de beoordeling van teksten in het kader van verzoekcertificering. Deze instructie is van toepassing op certificaatteksten die worden

Nadere informatie

HACCP-stappenplan. Aan de slag met HACCP 24-09-08. Stap 6 Basisvoorwaardenprogramma. Stap 6 Basisvoorwaardenprogramma. Govert Schouten.

HACCP-stappenplan. Aan de slag met HACCP 24-09-08. Stap 6 Basisvoorwaardenprogramma. Stap 6 Basisvoorwaardenprogramma. Govert Schouten. HACCP-stappenplan Aan de slag met HACCP Govert Schouten Schouten Advies B.V. Giessen www.schoutenadvies.nl Stap 1 HACCP-team en validatie-team samenstellen Stap 2 Beschrijven van producten Stap 3 Bedoeld

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen door VAC, KvK 28059048, gevestigd te Zoetermeer. Versie mei 2013

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen door VAC, KvK 28059048, gevestigd te Zoetermeer. Versie mei 2013 Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen door VAC, KvK 28059048, gevestigd te Zoetermeer. Versie mei 2013 Artikel 1.Definities Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan de

Nadere informatie

Stichting Registratie European Quality Mark (REQ) Informatie over beveiligingsproducten www.req.nu

Stichting Registratie European Quality Mark (REQ) Informatie over beveiligingsproducten www.req.nu Stichting Registratie European Quality Mark (REQ) Informatie over beveiligingsproducten www.req.nu Toelichting en Tarieven Voor Registratie en Publicatie versie 11-06-2010. Inhoudsopgave 1 Introductie

Nadere informatie

Handleiding Milieuthermometer Zorg

Handleiding Milieuthermometer Zorg Handleiding Milieuthermometer Zorg Versie dd.: 12 juni mei 2012 Eigendom Het certificatieschema Milieuthermometer Zorg is eigendom van Vereniging MPZ en SMK (Stichting Milieukeur). Het gouden niveau is

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Certificatieschema s

Aanvullende voorwaarden Certificatieschema s Aanvullende voorwaarden Certificatieschema s Toepassing aanvullende voorwaarden Naast de Algemene voorwaarden en het Certificatiereglement zijn de in dit document opgenomen aanvullende voorwaarden van

Nadere informatie

Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008

Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008 Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 1.1 Doel van dit document... 3 1.2 Toepassingsgebied... 3 1.3 Beheer van dit document... 3 1.4 Referenties... 3 1.5 Definities

Nadere informatie

SCIOS certificatieregeling

SCIOS certificatieregeling SCIOS certificatieregeling SCIOS certificatieregeling SCIOS certificatieregeling is een kwaliteitsmanagementsysteem voor het uitvoeren voor inspectie- en onderhoudswerkzaamheden aan technische installaties.

Nadere informatie

Productcerticificering co-substraten

Productcerticificering co-substraten Productcerticificering co-substraten Op weg naar kwalitatief betrouwbare co-substraten 16 januari 2013 W.A. (Bert) van Asselt Inhoudsopgave Aanleiding Intermezzo wettelijke kader Inventarisatie (stap 1)

Nadere informatie

Kies voor. CERCAT gecertificeerde. catering

Kies voor. CERCAT gecertificeerde. catering Kies voor CERCAT gecertificeerde catering Uitgave en redactie: Stichting Certificatie Contractcatering, Gorinchem Vormgeving: BURO18 communicatie bv, Gorinchem Fotografie: Henk de Graaf Fotografie, Leiderdorp

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Keurmerk Veilig Ondernemen. Bedrijventerreinen

Aanvraagformulier. Keurmerk Veilig Ondernemen. Bedrijventerreinen Aanvraagformulier Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Kiwa NCP. Aanvraagformulier Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen versie 2015 Handleiding Dit aanvraagformulier is bedoeld voor het

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 1332 d.d. 2013-01-02. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door het College van Deskundigen Na-Isolatie d.d. 01-07-2015.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36662 17 december 2014 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 16 december 2014, nr. WJZ / 14191493, tot vaststelling

Nadere informatie

Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten.

Nadere informatie

Vragen en antwoorden toezichtondersteunende private kwaliteitssystemen Versiedatum: 13 september 2016

Vragen en antwoorden toezichtondersteunende private kwaliteitssystemen Versiedatum: 13 september 2016 Vragen en antwoorden toezichtondersteunende private kwaliteitssystemen Versiedatum: 13 september 2016 Korte inleiding In 2014 heeft de Taskforce Voedselvertrouwen een set criteria opgesteld waaraan private

Nadere informatie

Inschrijfvoorwaarden voor individuele deelname aan evenementen bij Innovam Versie 13 d.d. 15 maart 2010 Pagina 1 van 6

Inschrijfvoorwaarden voor individuele deelname aan evenementen bij Innovam Versie 13 d.d. 15 maart 2010 Pagina 1 van 6 Versie 13 d.d. 15 maart 2010 Pagina 1 van 6 Artikel 1 Definities Aanmeldingsformulier Het formulier dat Innovam beschikbaar stelt en waarmee een Deelnemer voor deelname aan een Evenement wordt aangemeld.

Nadere informatie

Rutges vernieuwt onderhoud en renovatie

Rutges vernieuwt onderhoud en renovatie 130508 Nummer OHSAS-K83614/01 Vervangt - Uitgegeven 2014-07-01 Eerste uitgave 2014-07-01 Geldig tot 2017-07-01 Arbomanagementsysteemcertificaat BS OHSAS 18001 Kiwa heeft vastgesteld dat het door Rutges

Nadere informatie

Voorwoord. Henk Flipsen Directeur Nevedi

Voorwoord. Henk Flipsen Directeur Nevedi Verantwoorde soja in de diervoedersector in 2015 Voorwoord Op 15 december 2011 sprak de Nederlandse diervoederindustrie samen met de zuivel-, vlees- eier-, MVO- en retailsector de ambitie uit om in 2015

Nadere informatie

DEKRA Certification B.V. Marco Erdhuizen Ex Certification Manager SHAPING THE FUTURE

DEKRA Certification B.V. Marco Erdhuizen Ex Certification Manager SHAPING THE FUTURE DEKRA Certification B.V. Marco Erdhuizen Ex Certification Manager SHAPING THE FUTURE Even voorstellen Marco Erdhuizen: Ruim 9 jaar werkzaam bij DEKRA (KEMA), afdeling Explosion & Process Safety als projectleider,

Nadere informatie

FAQ - Autocontrolegids Dierenvoeders

FAQ - Autocontrolegids Dierenvoeders PB 07 FAQ (G-001) REV 3 2011-1/10 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Autocontrolegids Dierenvoeders Van toepassing vanaf: 25-04-2013 Opgesteld door: DG Controlebeleid Jacques

Nadere informatie

Raad voor Accreditatie (RvA) Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor Productcertificatie BRL 9500 Energieprestatieadvisering

Raad voor Accreditatie (RvA) Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor Productcertificatie BRL 9500 Energieprestatieadvisering Raad voor Accreditatie (RvA) Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor Productcertificatie BRL 9500 Document code: RvA-SAP-C017-NL Versie 1, 15 november 2012 Een Specifiek Accreditatieprotocol (SAP)

Nadere informatie

Certificatiecriteria VCU versie 2011/05

Certificatiecriteria VCU versie 2011/05 Certificatiecriteria VCU versie 2011/05 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 1.1 Doel van dit document... 3 1.2 Toepassingsgebied... 3 1.3 Beheer van dit document... 3 1.4 Referenties... 3 1.5 Definities en afkortingen...

Nadere informatie

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER CERTIFICATIE MANAGEMENTSYSTEMEN. RvA-F006-2-NL

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER CERTIFICATIE MANAGEMENTSYSTEMEN. RvA-F006-2-NL AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER CERTIFICATIE MANAGEMENTSYSTEMEN RvA-F006-2-NL Naam aanvragende organisatie : Registratienummer (indien aanwezig) : Gevestigd te : Datum aanvraag : Naam aanvrager : Algemeen

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

Algemene aanmeldings- en betalingsvoorwaarden RAS-Examenbureau

Algemene aanmeldings- en betalingsvoorwaarden RAS-Examenbureau Algemene aanmeldings- en betalingsvoorwaarden RAS-Examenbureau Algemene aanmeldings- en betalingsvoorwaarden RAS-Examenbureau september 2014 Pagina 1 van 6 DEFINITIES Artikel 1 a. RAS: Stichting Raad voor

Nadere informatie

Certificatiereglement. Keurmerk Bemiddelingsbureaus Buitenlandse Werknemers

Certificatiereglement. Keurmerk Bemiddelingsbureaus Buitenlandse Werknemers Certificatiereglement Keurmerk Bemiddelingsbureaus Buitenlandse Werknemers 1 Inleiding Het certificatiereglement is onlosmakelijk verbonden met het certificatieschema Keurmerk Bemiddelingbureaus Buitenlandse

Nadere informatie

Algemene voorwaarden mbt trainingen en workshops van CustersCoaching. vallende onder het aanbod van www.authentiekpresenteren.eu

Algemene voorwaarden mbt trainingen en workshops van CustersCoaching. vallende onder het aanbod van www.authentiekpresenteren.eu Algemene voorwaarden mbt trainingen en workshops van CustersCoaching vallende onder het aanbod van www.authentiekpresenteren.eu Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon,

Nadere informatie

REGLEMENT VAN HET CENTRAAL COLLEGE VAN DESKUNDIGEN RESTAURATIEKWALITEIT

REGLEMENT VAN HET CENTRAAL COLLEGE VAN DESKUNDIGEN RESTAURATIEKWALITEIT REGLEMENT VAN HET CENTRAAL COLLEGE VAN DESKUNDIGEN RESTAURATIEKWALITEIT Vastgesteld door de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg na advies van het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit.

Nadere informatie

Granen, (oliehoudende)zaden en peulvruchten in onbewerkte vorm, voorzover deze voorkomen in de Databank Risicobeoordelingen Voedermiddelen (DRV).

Granen, (oliehoudende)zaden en peulvruchten in onbewerkte vorm, voorzover deze voorkomen in de Databank Risicobeoordelingen Voedermiddelen (DRV). Protocol P10: Monitoring Granen, Zaden en Peulvruchten 1. Doelgroep Het GMP + -gecertificeerde bedrijf dat de in par. 2 genoemde voedermiddelen, afkomstig uit een nieuw of overig herkomstland, aankoopt

Nadere informatie

BRL Keurcompost Uitgifte: 1 januari 2013 Bijlage: 040 Certificatie Voorbeeld Checklist Toepassingsgebied GFT compost Groencompost

BRL Keurcompost Uitgifte: 1 januari 2013 Bijlage: 040 Certificatie Voorbeeld Checklist Toepassingsgebied GFT compost Groencompost BRL Keurcompost Uitgifte: 1 januari 2013 Bijlage: 040 Certificatie Voorbeeld Checklist Toepassingsgebied GFT compost Groencompost Naam bedrijf:... Datum audit:... Auditor(en):... Dit is een toelatingsaudit/opvolgingsaudit

Nadere informatie

Deze Erkenningsvoorwaarden zijn vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen IKB Varken (CCVD).

Deze Erkenningsvoorwaarden zijn vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen IKB Varken (CCVD). 1 Doel document Het vaststellen van de voorwaarden en procedure voor erkenning van Certificerende Instanties voor het certificeren van bedrijven die varkens of varkensvlees produceren zoals bedoeld in

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Op alle reserveringen zijn van toepassing de algemene voorwaarden Congres- & Vergadercentrum Domus Medica en de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH). Deze voorwaarden zijn bindend voor een ieder die van onze

Nadere informatie

Bijlage. Validatie van het autocontrolesysteem

Bijlage. Validatie van het autocontrolesysteem Bijlage Validatie van het autocontrolesysteem 1 Inhoudstafel 1. Toelichting voor de operatoren 5 2. Vereisten voor de OCI s 5 2.1 Accreditatie 5 2.2 Erkenning 5 2.3 Inspectiemethode 6 2.4 Kwalificatie

Nadere informatie

De beste kwaliteitsborging voor vlees én diervoeder komt uit Nederland

De beste kwaliteitsborging voor vlees én diervoeder komt uit Nederland De beste kwaliteitsborging voor vlees én diervoeder komt uit Nederland De Nederlandse vee- en vleessector heeft wereldwijd een naam hoog te houden als betrouwbare leverancier van kwaliteitsproducten. Alle

Nadere informatie

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven versie oktober 2015 LOSSE BIJLAGE 1 PROCEDURE AUDITS EN AUDITRAPPORTAGE Stichting CKB, Postbus 366, 2700 AJ Zoetermeer 1 Terminologie Met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Open Inschrijvingen Stenden Professionals

Algemene voorwaarden Open Inschrijvingen Stenden Professionals Algemene voorwaarden Open Inschrijvingen Stenden Professionals Deze algemene voorwaarden zijn aanvullend op de algemene leveringsvoorwaarden van Stichting Stenden hogeschool. Deze voorwaarden behoren bij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de reizen van de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV) Artikel 1. Vooraf

Algemene voorwaarden voor de reizen van de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV) Artikel 1. Vooraf Algemene voorwaarden voor de reizen van de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV) Artikel 1. Vooraf Deze voorwaarden zijn van toepassing op de reizen die door de NSkiV worden uitgevoerd. Voordat de overeenkomst

Nadere informatie

GMP+ B100 Feed Responsibility Management System

GMP+ B100 Feed Responsibility Management System B Module: Feed Responsibility Assurance GMP+ B100 Feed Responsibility Management System 100 NL B.V. Alle rechten voorbehouden. De informatie uit deze publicatie mag worden geraadpleegd op het scherm, gedownload

Nadere informatie

BC-05. Wegtransport van diervoeders of te verwerken nevenstromen : Aanvullende bepalingen. Ver BT-12 v0.12

BC-05. Wegtransport van diervoeders of te verwerken nevenstromen : Aanvullende bepalingen. Ver BT-12 v0.12 BC-05 Ver 0.3 Wegtransport van diervoeders of te verwerken nevenstromen : Aanvullende bepalingen 1 BT-12 v0.12 HISTORIEK VAN HET DOCUMENT Revisie en datum van goedkeuring Reden voor de revisie Draagwijdte

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden werving en selectie

Algemene Voorwaarden werving en selectie Inleiding Algemene Voorwaarden werving en selectie Dit document bevat de tekst van de Algemene Voorwaarden voor werving en selectie opdrachten zoals die gehanteerd worden door Nijssen & Van de Sluis werving,

Nadere informatie

Certificatie BRC7 vraagt ketenbeheer

Certificatie BRC7 vraagt ketenbeheer Certificatie BRC7 vraagt ketenbeheer Ambition Competence Lisette Stam: Competence Manager ISACert NL Confidence Algemeen Update BRC7 Standaard door bezorgdheid over: Traceerbaarheid in de hele keten Onduidelijkheid

Nadere informatie

TOP-audit Auditreglement

TOP-audit Auditreglement TOP-audit Auditreglement 1 Inleiding Zorgverzekeraars zijn richting haar verzekerden verantwoordelijk voor het inkopen van kwalitatief goede fysiotherapeutische zorg. Een manier om het begrip kwalitatief

Nadere informatie

Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Dienstverlener: MassageWorks, gevestigd Mahlerstraat 72 3131SH te Vlaardingen. Dienst: De dienst die vermeld wordt in de overeenkomst met de Klant. Dit kunnen zijn: diverse massagebehandelingen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden cursussen F.R.B. Fotografie. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid. Pagina 1 van 6

Algemene voorwaarden cursussen F.R.B. Fotografie. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid. Pagina 1 van 6 1 Algemene voorwaarden cursussen F.R.B. Fotografie Pagina 1 van 6 Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan

Nadere informatie

Certificatiecriteria VCA*/**/petrochemie versie 2008/5.1

Certificatiecriteria VCA*/**/petrochemie versie 2008/5.1 Certificatiecriteria VCA*/**/petrochemie versie 2008/5.1 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 1.1 Doel van dit document... 2 1.2 Toepassingsgebied... 2 1.3 Beheer van dit document... 2 1.4 Referenties... 2 1.5

Nadere informatie

TARIEFRICHTLIJN KLEINSCHALIGE DUURZAME STROOMVOORZIENING

TARIEFRICHTLIJN KLEINSCHALIGE DUURZAME STROOMVOORZIENING 2011 TARIEFRICHTLIJN KLEINSCHALIGE DUURZAME STROOMVOORZIENING NADERE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BEPALING VAN DE TERUGLEVERTARIEVEN BIJ DE KOPPELING VAN INSTALLATIES VOOR NIET-BEDRIJFSMATIGE OPWEKKING VAN DUURZAME

Nadere informatie

Protocol monitoring bietenpulp. GMP regeling diervoedersector

Protocol monitoring bietenpulp. GMP regeling diervoedersector Productschap Diervoeder Protocol monitoring bietenpulp GMP regeling diervoedersector Den Haag, 24 november 2004 Versie 2 (25-11-2004) Protocol monitoring bietenpulp 1 van 7 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Agrarisch Vastgoed Kamer Agrarisch Vastgoed

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Agrarisch Vastgoed Kamer Agrarisch Vastgoed Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Agrarisch Vastgoed Kamer Agrarisch Vastgoed Persoonsgegevens (Privé) Naam :.... m/v Voorletters :.. Geboortedatum:.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden New Resolution

Algemene voorwaarden New Resolution Art 1: Definities New Resolution onderscheidt in deze Algemene Voorwaarden "open cursussen", "maatwerkopdrachten", "werkgroepen", "documentatie" en coaching. Onder "open cursussen" worden verstaan al de

Nadere informatie

Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014

Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014 Partner for progress Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014 Even voorstellen - Drs. Petra van Mastrigt - Ing. Gerard Crone - Drs. Willy Limpens Kiwa Nederland B.V. Visie Kiwa B.V.: Kiwa

Nadere informatie

Incassodiensten. Wuite Recherche en Incasso. De Factorij 47F 1689 AK ZWAAG T 0229 24 7758 F 0229 29 9277

Incassodiensten. Wuite Recherche en Incasso. De Factorij 47F 1689 AK ZWAAG T 0229 24 7758 F 0229 29 9277 Wuite Recherche en Incasso De Factorij 47F 1689 AK ZWAAG T 0229 24 7758 F 0229 29 9277 E info@wuitereni.nl I www.wuiterechercheenincasso.nl Incassodiensten Versie 5.1 8 januari 2013 Wuite Recherche en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2014/2015

Algemene voorwaarden 2014/2015 Algemene voorwaarden 2014/2015 PEP coach Coaching, begeleiding en advies in het onderwijs Website: www.pepcoachsusan.nl E-mail: info@pepcoachsusan.nl Telefoon: 06-12713919 Dit document hoeft niet ondertekend

Nadere informatie

Vertrouwelijk. Beste relatie

Vertrouwelijk. Beste relatie Vertrouwelijk Beste relatie Datum: 26 februari 2013 Ons kenmerk: All Finance BV / directe beloning Behandeld door: J.C.W. de Laat Telefoonnummer: 040-257 49 40 sjakdelaat@all-finance.nl Onderwerp: Directe

Nadere informatie

Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie

Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie Verordeningenblad edrijfsorganisatie Tegen een besluit tot goedkeuring van een begroting of een herziene begroting van een bedrijfslichaam kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop dit besluit

Nadere informatie

1 Inleiding 99. 2 Definities 99. 3 Werkveldspecifieke kenmerken 100 3.1 Beschrijving document 100 3.2 Actieve partijen 100 3.3 Risicoanalyse 100

1 Inleiding 99. 2 Definities 99. 3 Werkveldspecifieke kenmerken 100 3.1 Beschrijving document 100 3.2 Actieve partijen 100 3.3 Risicoanalyse 100 BIJLAGE 5 Bijlage 5, behorend bij de ministeriële regeling van 28 februari 2012, nr. G&VW/GW/2012/2776, houdende wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling in verband met de gefaseerde invoering van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN ARTON.COM. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN ARTON.COM. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN ARTON.COM Artikel 1 Definities * Klant: een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder of een rechtspersoon met wie Arton.com een overeenkomst tot levering

Nadere informatie

1 van 14. NVRD Keurmerk Beeldschoon

1 van 14. NVRD Keurmerk Beeldschoon 1 van 14 NVRD Keurmerk Beeldschoon Certificatieschema bij de eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem voor beeldgericht werken bij het beheer van de buitenruimte Versie 3.1 Arnhem, 10 februari 2016 NVRD

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden versie: januari 2011 1. Definities 1.1. In dit document worden de volgende definities gehanteerd: 1.1.1. Opdrachtgever: de partij die de opdracht verstrekt; 1.1.2. Opdrachtnemer: Edificare;

Nadere informatie

Algemene voorwaarden AdviSafe Risk Management B.V. TRAINING. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden AdviSafe Risk Management B.V. TRAINING. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene voorwaarden AdviSafe Risk Management B.V. Artikel 1. Definities TRAINING 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een

Nadere informatie

CODIPLAN PLUS Rund 20.06.13

CODIPLAN PLUS Rund 20.06.13 CODIPLN PLUS Rund 20.06.13 20.06.13 LGEMENE VOORWRDEN Elke deelnemer aan het Generiek Lastenboek Rundvlees, kortweg GLR-systeem verbindt zich ertoe alle voor hem van toepassing zijnde regionale, nationale

Nadere informatie