Vastgesteld op 5 november 2014 REGLEMENT ONDERNEMINGSRAAD VRIJE UNIVERSITEIT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vastgesteld op 5 november 2014 REGLEMENT ONDERNEMINGSRAAD VRIJE UNIVERSITEIT"

Transcriptie

1 Vastgesteld op 5 november 2014 REGLEMENT ONDERNEMINGSRAAD VRIJE UNIVERSITEIT

2 REGLEMENT VAN DE ONDERNEMINGSRAAD VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT Gelet op de artikelen 6 t/m 14 van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). 1 ALGEMEEN 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: Wet : de Wet op de Ondernemingsraden van 28 januari 1971, S 54, zoals laatstelijk gewijzigd; Onderneming : de Vrije Universiteit, verder te noemen de VU, te Amsterdam; Ondernemer : de Stichting VU-VUmc Bestuurder : het College van Bestuur van de VU; Ondernemingsraad : de overeenkomstig de Wet ingestelde ondernemingsraad van de VU; Commissie : een door de ondernemingsraad ingestelde commissie; Werknemer : a) ieder die krachtens arbeidsovereenkomst met de ondernemer werkzaam is in de onderneming, met uitzondering van de leden van het College van Bestuur; b) ieder die krachtens een uitzendovereenkomst ten minste 24 maanden werkzaam is in de onderneming in het kader van werkzaamheden van de onderneming overeenkomstig artikel 1 lid 3 a van de Wet; c) degenen die bedoeld zijn in artikel 1 lid 3 b van de Wet; d) medewerkers, zoals bedoeld in artikel 6, lid 4 van de Wet, die geen arbeidsovereenkomst hebben met de ondernemer, maar die wel regelmatig werkzaamheden verrichten in de onderneming, gefinancierd vanuit de 2 e, 3 e of 4 e geldstroom; e) zelfstandige zonder personeel die ten minste 24 maanden werkzaam is in de onderneming in het kader van werkzaamheden van de onderneming. Werknemersorganisatie : de in artikel 9, lid 2a van de Wet bedoelde vereniging van werknemers; Lijstverbinding : overeenkomst van de indieners van een kandidatenlijst met die van een andere kandidatenlijst, bedoeld in artikel 7, lid 8 van dit reglement, waarbij een verbinding tussen die lijsten wordt aangegaan die inhoudt: a) dat indien aan de ene lijst meer zetels toekomen dan er kandidaten zijn, deze worden ingenomen door kandidaten van de andere lijst overeenkomstig het bepaalde in artikel 12, lid 5 van dit reglement; b) dat wanneer bij een tussentijdse vacature de ene lijst geen opvolger kan leveren bedoeld in artikel 14, lid 1 van dit reglement, een kandidaat van de andere lijst als opvolger wordt aangewezen overeenkomstig het bepaalde in artikel 14, lid 2 van dit reglement; Vrije lijst : een kandidatenlijst, ingediend door een in artikel 9, lid 2b van de Wet bedoelde groep kiesgerechtigden; Bedrijfscommissie : de (door de SER ingestelde) Bedrijfscommissie voor de Overheid. 1.2 Samenstelling en zittingsduur Artikel 2 1. Zes maanden vóór het begin van de verkiezingsperiode wordt de omvang van de nieuwe ondernemingsraad vastgesteld op basis van de in artikel 6 lid 1 van de Wet opgenomen tabel. 2. De ondernemingsraad kiest uit zijn midden een voorzitter en twee overige leden van een dagelijks bestuur. 2

3 3. De voorzitter, of bij diens verhindering een van de andere leden van het dagelijks bestuur, optredend als plaatsvervangend voorzitter, vertegenwoordigt de ondernemingsraad in rechte. Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de drie jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. 2 VERKIEZINGEN 2.1 Organisatie, kandidaatstelling en verkiesbaarheid Artikel 4 1. De organisatie van de verkiezing van de leden van de ondernemingsraad geschiedt onder verantwoordelijkheid van de ondernemingsraad. 2. De ondernemingsraad kan de organisatie van de verkiezingen opdragen aan de verkiezingscommissie. 3. De verkiezing van de leden van de ondernemingsraad geschiedt bij geheime schriftelijke stemming met papieren of elektronische stembiljetten. 4. De verkiezing van de leden van de ondernemingsraad geschiedt volgens een lijstenstelsel. Artikel 5 1. Kiesgerechtigd zijn de werknemers die op het moment van opstelling van het kiesregister in de onderneming werkzaam zijn. 2. Verkiesbaar zijn de werknemers die op het moment van opstelling van het kiesregister in de onderneming werkzaam zijn en in het jaar dat voorafgaat aan het moment van opstelling van het kiesregister, in totaal ten minste zes maanden in de onderneming werkzaam zijn geweest, alsmede degenen die op het moment van opstelling van het kiesregister krachtens arbeidsovereenkomst met de ondernemer in de onderneming werkzaam zijn en in het jaar dat voorafgaat aan het moment van opstelling van het kiesregister, in totaal ten minste zes maanden krachtens uitzendovereenkomst in het kader van werkzaamheden van de onderneming in de onderneming werkzaam zijn geweest. Artikel 6 1. De ondernemingsraad bepaalt na overleg met de ondernemer de verkiezingsperiode. Dit is het tijdvak waarbinnen het stembiljet door de ambtelijk secretaris moet zijn terugontvangen respectievelijk de stem elektronisch moet zijn uitgebracht. De ambtelijk secretaris doet hiervan mededeling aan de ondernemer, aan de werknemers en aan de werknemersorganisaties. Tussen het doen van deze mededelingen en de verkiezingsperiode liggen ten minste 13 weken. 2. Het begin van de verkiezingsperiode ligt niet eerder dan 5 weken en niet later dan 3 weken voor de afloop van de zittingsperiode van de aftredende leden van de Ondernemingsraad. Artikel 7 1. Uiterlijk 8 weken voor het begin van de verkiezingsperiode stelt de ondernemingsraad het kiesregister op: de lijst van personen die ten tijde van de verkiezingsperiode verkiesbaar en van personen die kiesgerechtigd zijn, en maakt dit register in de onderneming bekend. 2. Kandidaatstelling geschiedt door indiening van een lijst van vijf of meer kandidaten bij de ambtelijk secretaris van de ondernemingsraad. Deze verstrekt een gedagtekend bewijs van ontvangst, gesteld ten name van degene die de lijst heeft ingediend. 3. Tot uiterlijk 5 weken voor het begin van de verkiezingsperiode kunnen werknemersorganisaties kandidatenlijsten indienen. 4. Tot uiterlijk 4 weken voor het begin van de verkiezingsperiode kunnen de vrije lijsten bij de ambtelijk secretaris van de ondernemingsraad worden ingediend. 5. Bij elke kandidatenlijst wordt van iedere daarop voorkomende kandidaat een schriftelijke verklaring overgelegd, inhoudende dat hij de kandidatuur aanvaardt. 6. De naam van een kandidaat mag slechts op één kandidatenlijst voorkomen. 7. De indieners van een kandidatenlijst kunnen verklaren dat deze wordt verbonden met een of meer andere kandidatenlijsten. Daartoe dient bij de indiening van de kandidatenlijst een schriftelijke gemeenschappelijke verklaring van de indieners van de betrokken kandidatenlijsten te worden 3

4 bijgevoegd. Indien een lijstverbinding wordt aangegaan tussen meer dan twee lijsten, wordt een bij het vervullen van tussentijdse vacatures te hanteren voorkeursvolgorde aangegeven. Artikel 8 1. De ondernemingsraad onderzoekt of de ingediende kandidatenlijsten en de daarop voorkomende kandidaten voldoen aan de vereisten van de Wet en van dit reglement. 2. De ondernemingsraad verklaart een kandidatenlijst die niet aan de in het vorige lid bedoelde vereisten voldoet, ongeldig en deelt dit onverwijld mede aan degene die de kandidatenlijst heeft ingediend. 3. Indien een kandidatenlijst niet voldoet aan de in lid 1 bedoelde vereisten, wordt de indiener gedurende een week na de kennisgeving daarvan in de gelegenheid gesteld de lijst aan de gestelde eisen aan te passen. 4. De geldige kandidatenlijsten worden uiterlijk 2 weken voor het begin van de verkiezingsperiode door de ondernemingsraad aan het College van Bestuur en de werknemers bekendgemaakt. Artikel 9 Indien er niet meer kandidaten zijn gesteld dan er plaatsen te vervullen zijn in de ondernemingsraad, vinden er geen verkiezingen plaats en worden de gestelde kandidaten geacht te zijn gekozen. 2.2 Stemming Artikel Iedere kiesgerechtigde persoon brengt één stem uit. 2. De verkiezingen vinden conform artikel 11 of artikel 11a plaats. Artikel 11 Verkiezingen met papieren stembiljetten 1. De ondernemingsraad zendt aan de kiesgerechtigde personen de stembrieven, waarin zijn gevoegd een gewaarmerkt stembiljet, een oproepkaart en twee in elkaar passende retourenveloppen, alsmede een opgave van de verkiezingsperiode. De kiesgerechtigde persoon stemt door het stemvakje voor de naam van de kandidaat van zijn/haar keuze in te vullen of blanco te stemmen door zich van enige invulling te onthouden. De kiesgerechtigde persoon sluit in de grote retourenvelop, die als antwoordomslag dient, de daarin passende kleine envelop met het stembiljet, alsmede de door hem/haar getekende oproepkaart en zendt deze terug, hetzij rechtstreeks, hetzij met gebruikmaking van een stembus. Aldus verklaart de kiesgerechtigde persoon dat op bijgaand stembiljet zijn/haar persoonlijke keuze is aangegeven. 2. Aan de kiesgerechtigde persoon die meedeelt vermoedelijk niet aan de stemming te kunnen deelnemen, kan worden toegestaan te stemmen bij volmacht. Een verzoek hiertoe dient te worden ingediend bij de ondernemingsraad vergezeld van een bewilliging in de machtiging door de gemachtigde. De ondernemingsraad beslist zo spoedig mogelijk na ontvangst over dit verzoek. De ondernemingsraad deelt de beslissing op dit verzoek schriftelijk mee aan volmachtgever en gemachtigde. Afwijkende beslissingen worden gemotiveerd. Wordt het verzoek ingewilligd, dan wordt het stembiljet aan het adres van de gemachtigde gezonden. Voor het overige treedt deze ter zake in de rechten en plichten van de volmachtgever. De ondernemingsraad houdt in het kiesregister aantekening van de verlening van volmachten. Een gemachtigde kan ten hoogste twee aanwijzingen als gemachtigde aanvaarden. Artikel 11a Verkiezingen met elektronische stembiljetten 1. De ondernemingsraad zendt aan de kiesgerechtigde personen een oproep tot deelname aan de verkiezing, vergezeld van informatie over het stemproces, alsmede een opgave van de verkiezingsperiode. De kiesgerechtigde persoon stemt door op het elektronisch stembiljet het stemvakje voor de naam van de kandidaat van zijn/haar keuze in te vullen of de optie blanco te kiezen en het stembiljet elektronisch te verzenden. Voor deelname aan elektronische verkiezingen is het noodzakelijk dat de kiesgerechtigde in het bezit is van een vu-net-id. 2. Indien een kiesgerechtigde persoon naar het oordeel van de ondernemingsraad door bijzondere omstandigheden verhinderd is persoonlijk aan de elektronische stemming deel te nemen, kan deze worden toegestaan via een aangepaste procedure te stemmen. De kiesgerechtigde dient een verzoek 4

5 hiertoe in bij de ondernemingsraad. De ondernemingsraad beslist zo spoedig mogelijk na ontvangst over dit verzoek en deelt de aanvrager de beslissing op dit verzoek schriftelijk en met redenen omkleed mee. Artikel Na de verkiezingsperiode stelt de ondernemingsraad het aantal geldige stemmen vast dat èn op elke kandidatenlijst èn op elke daarop voorkomende kandidaat is uitgebracht, benevens het aantal blanco stemmen. 2. Ongeldig zijn de papieren stembiljetten: a) die niet door de ondernemingsraad zijn gewaarmerkt; b) die niet door of namens de ondernemingsraad zijn uitgereikt c.q. verzonden; c) waaruit niet duidelijk de keuze van de kiesgerechtigde persoon blijkt, terwijl het niet om een blanco stem gaat; d) waarbij het oproepbiljet niet of zonder handtekening is teruggezonden; e) waarop andere aantekeningen voorkomen dan de aanwijzing van de verkozen kandidaat; f) die na het einde van de verkiezingsperiode zijn ontvangen. 3. Ter bepaling van de uitslag van de verkiezingen berekent de ondernemingsraad in de eerste plaats de kiesdeler door het aantal geldig uitgebrachte stemmen te delen door het aantal te bezetten zetels en het resultaat naar boven af te ronden op hele getallen. Blanco stemmen tellen hierbij niet mee. Vervolgens worden aan iedere kandidatenlijst zoveel zetels toegewezen als de kiesdeler begrepen is in het aantal op de lijst uitgebrachte geldige stemmen. De daarbij overblijvende stemmen alsmede de stemmen uitgebracht op een lijst die de kiesdeler niet haalde, gelden als overschotstemmen. Aan een lijst worden slechts zetels toegekend indien deze een aantal stemmen heeft verkregen dat meer bedraagt dan 50% van de kiesdeler. 4. Zetels die op deze wijze niet kunnen worden vervuld, worden als restzetels achtereenvolgens toegekend aan de lijsten met de grootste stemoverschotten. Bij een gelijk stemmenoverschot van twee of meer lijsten beslist het lot welke lijst het eerst een restzetel krijgt. 5. Wanneer na voltooiing van de berekeningen genoemd in lid 3 en lid 4 aan een lijst op grond van deze berekeningen meer zetels zouden moeten worden toegekend dan het aantal van de kandidaten op die lijst, wordt het overschot aan zetels toegekend aan de lijst waarmee die lijst een lijstverbinding is aangegaan, voor zover er op die lijst nog kandidaten over zijn. Indien een lijst met meerdere lijsten een lijstverbinding is aangegaan, worden de overschotzetels achtereenvolgens toegekend aan die van deze lijsten welke nog het grootste stemmenoverschot heeft, voor zover er op die lijst nog kandidaten over zijn. Dit wordt voortgezet zolang er onder die lijsten nog een lijst met een stemmenoverschot overblijft. Daarna worden de overblijvende overschotzetels toegekend aan telkens die van deze lijsten welke het grootste gemiddelde aantal stemmen per zetel heeft als de zetel toegekend zou worden, voor zover er op die lijst nog kandidaten over zijn. Indien een lijst geen lijstverbinding met andere lijsten is aangegaan, worden de overschotzetels achtereenvolgens toegekend aan die van de andere lijsten welke nog het grootste stemmenoverschot heeft, voor zover er op die lijst nog kandidaten over zijn. Dit wordt voortgezet zolang er onder de andere lijsten nog een lijst met een stemmenoverschot overblijft. Daarna worden de overblijvende overschotzetels toegekend aan telkens die van de andere lijsten welke het grootste gemiddelde aantal stemmen per zetel heeft als de zetel toegekend zou worden, voor zover er op die lijst nog kandidaten over zijn. 6. De ondernemingsraad rangschikt ten aanzien van iedere lijst de daarop voorkomende kandidaten zodanig, dat bovenaan komen te staan de kandidaten aan wie een zetel van de lijst is toegewezen. Daarbij staan, in de volgorde van het grootste aantal verkregen stemmen, eerst de kandidaten die een aantal stemmen hebben verkregen dat groter is dan de helft van de kiesdeler. Vervolgens wordt de volgorde bepaald gelijk aan die van de oorspronkelijk ingediende lijst. Wanneer er twee of meer kandidaten als bedoeld in de tweede volzin van dit lid een gelijk aantal stemmen hebben verkregen, wordt de volgorde bepaald gelijk aan die waarin zij voorkwamen op de oorspronkelijk ingediende lijst. 7. De uitslag van de verkiezingen wordt door de ondernemingsraad vastgesteld en volledig bekend gemaakt aan de ondernemer, de werknemers en aan de werknemersorganisaties die kandidatenlijsten hebben ingediend. Artikel 13 5

6 De gebruikte papieren stembiljetten worden door de ambtelijk secretaris van de ondernemingsraad in één of meer gesloten enveloppen ten minste drie maanden bewaard en daarna vernietigd. Het resultaat van de elektronische stemming wordt door de ambtelijk secretaris van de ondernemingsraad in één of meer niet voor anderen toegankelijke elektronische bestanden of mappen ten minste drie maanden bewaard en daarna vernietigd. De ambtelijk secretaris van de ondernemingsraad bewaart gedurende de hele zittingstermijn van de ondernemingsraad de berekeningen die ten grondslag liggen aan de uitslag van de daaraan voorafgaande verkiezingen. 2.3 Voorziening in tussentijdse vacatures Artikel In geval van een tussentijdse vacature in de ondernemingsraad wijst de ondernemingsraad tot opvolger van het betrokken lid aan de daarvoor in aanmerking komende kandidaat die in de volgorde, bedoeld in lid 6 van artikel 12 het hoogst is geplaatst op de lijst waarop degene die moet worden vervangen, is gekozen, ongeacht of deze kandidaat een eerdere benoeming heeft afgewezen, dan wel eerder gedurende de geldende zittingsperiode ontslag nam. De plaats van een kandidaat die schriftelijk heeft verklaard gedurende de geldende zittingsperiode niet meer beschikbaar te zijn voor een zetel in de ondernemingsraad wordt geacht ingenomen te zijn door de volgende kandidaat van de lijst. De aanwijzing geschiedt binnen een maand na het ontstaan van de vacature. Indien de aangewezen kandidaat de benoeming niet binnen één maand aanvaardt, wordt de volgende kandidaat van de lijst aangewezen. 2. Indien er geen opvolger als bedoeld in lid 1 aanwezig is, maar de daar genoemde lijst bij de laatst gehouden verkiezingen een lijstverbinding is aangegaan met een andere lijst, dan wijst de ondernemingsraad tot opvolger van het betrokken lid de daarvoor in aanmerking komende kandidaat op de laatstgenoemde lijst aan op overeenkomstige wijze als vermeld in lid 1. Indien de eerstgenoemde lijst met meerdere andere lijsten een lijstverbinding is aangegaan, wordt bij de toepassing van de in de eerste volzin van dit lid genoemde procedure de voorkeursvolgorde in acht genomen die is aangegeven in de verklaring genoemd in artikel 7, lid Indien in de vacature door toepassing van de in lid 1 en lid 2 genoemde procedures niet kan worden voorzien, wijst de Ondernemingsraad tot opvolger van het betrokken lid de werknemer aan die unaniem wordt voorgedragen door de leden van de ondernemingsraad die behoren tot de lijst waarop degene die moet worden vervangen, is gekozen. Zolang een boven bedoelde voordracht uitblijft, wordt in de vacature eerst bij de volgende verkiezingen voorzien. 4. Indien zich binnen twee jaar na de installatie van de ondernemingsraad een situatie voordoet dat door onvervulbare vacatures minder dan twee derde van de zetels bezet is, gaat de Ondernemingsraad over tot het houden van verkiezingen, met inachtneming van de artikelen 4 t/m 13 en artikel 16. Artikel 15 In geval van voorzienbare afwezigheid van een ondernemingsraadslid van meer dan twee maanden wordt het desbetreffende lid voor de duur van de afwezigheid op diens verzoek vervangen door de eerstvolgende niet gekozen kandidaat van de lijst waaruit het afwezige ondernemingsraadslid werd gekozen. Het ondernemingsraadslid dient van zijn afwezigheid schriftelijk mededeling te doen aan de ondernemingsraad, met vermelding van de verwachte duur van de afwezigheid. Indien de door de ondernemingsraad aangewezen kandidaat de benoeming niet binnen één maand aanvaardt, wordt de volgende kandidaat van de lijst aangewezen. 2.4 Bezwarenregeling Artikel Tegen een besluit van de ondernemingsraad met betrekking tot: a) de vaststelling van de verkiezingsperiode; b) de opstelling van het kiesregister; c) de geldigheid van een kandidatenlijst; d) de vaststelling van de uitslag van verkiezingen; e) de voorziening in een tussentijdse vacature 6

7 kan iedere belanghebbende binnen een week na de bekendmaking van het desbetreffende besluit schriftelijk bezwaar maken bij de ondernemingsraad. 2. De ondernemingsraad beslist onverwijld op dit bezwaar en treft daarbij zo nodig de noodzakelijke voorzieningen. 3. De ondernemingsraad kan de lijst van de kiesgerechtigde en verkiesbare personen ook ambtshalve verbeteren. 3 WERKWIJZE Artikel Het dagelijks bestuur vertegenwoordigt de ondernemingsraad buiten de vergaderingen inzake lopende of snel te behandelen zaken. Het dagelijks bestuur is niet gerechtigd beslissingen te nemen buiten de goedkeuring van de ondernemingsraad. Informatie ten behoeve van de ondernemingsraad dient het dagelijks bestuur mede te delen aan de ondernemingsraad. 2. De ondernemingsraad vergadert ten minste zes maal per jaar. 3. De ondernemingsraad komt ten behoeve van de uitoefening van zijn taak bijeen in de navolgende gevallen: a) op verzoek van het dagelijks bestuur b) op verzoek van ten minste vijf leden. 4. Het dagelijks bestuur bepaalt tijd en plaats van de vergadering. Een vergadering op verzoek van de leden wordt gehouden binnen 14 dagen nadat het verzoek bij het dagelijks bestuur is ingekomen. 5. De bijeenroeping geschiedt door de ambtelijk secretaris door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de leden. Behoudens in spoedeisende gevallen geschiedt de bijeenroeping ten minste zeven dagen voor de te houden vergadering. 6. Een vergadering kan slechts plaatsvinden indien meer dan de helft van het aantal zittende leden van de ondernemingsraad aanwezig of vertegenwoordigd is. Bij afwezigheid van de voorzitter en de andere leden van het dagelijks bestuur kiest de ondernemingsraad uit de aanwezige leden een voorzitter voor die vergadering. 7. De vergadering van de ondernemingsraad en de vergaderstukken zijn als regel openbaar, tenzij de ondernemingsraad anders beslist, en behoudens de beperkingen die voortvloeien uit overeenkomstige toepassing van artikel 20, lid 1 van de Wet. 8. De ondernemingsraad stelt aan het begin van de vergadering de agenda vast en bepaalt daarbij tevens welke agendapunten openbaar dan wel in beslotenheid worden behandeld. Artikel Tenzij dit reglement anders bepaalt, beslist de ondernemingsraad bij gewone meerderheid van stemmen. Voor de berekening van het aantal uitgebrachte stemmen tellen blanco stemmen niet mee. Over zaken wordt mondeling en over personen wordt schriftelijk gestemd, tenzij de ondernemingsraad in een bepaald geval anders besluit. 2. Een OR-lid kan zich door een mede-or-lid ter vergadering door middel van een schriftelijk daartoe op te maken volmacht doen vertegenwoordigen. De gevolmachtigde kan slechts een rechtsgeldige stem uitbrengen ten aanzien van in de volmacht omschreven onderwerpen. Een lid kan slechts één ander lid bij volmacht vertegenwoordigen. 3. Indien bij een besluit met betrekking tot de benoeming van een persoon geen van de kandidaten bij een eerste stemming de gewone meerderheid haalt, vindt herstemming plaats tussen de twee kandidaten die bij eerste stemming de meeste stemmen kregen. Bij deze herstemming is diegene gekozen die dan de meeste stemmen op zich verenigd heeft. Indien de stemmen staken, beslist het lot. 4. Bij staking van stemmen over een door de ondernemingsraad te nemen besluit dat geen betrekking heeft op een te benoemen persoon, wordt dit voorstel op de eerstvolgende vergadering opnieuw aan de orde gesteld. Indien dan wederom de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Artikel De ondernemingsraad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. De ambtelijk secretaris oefent zijn functie uit onder verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur. 7

8 2. De ambtelijk secretaris stelt voor iedere vergadering een agenda op. Ieder lid van de ondernemingsraad kan een onderwerp op de agenda doen plaatsen. 3. De ambtelijk secretaris maakt de agenda bekend aan de leden van de ondernemingsraad, de vakbonden, de ondernemer en de werknemers. Behoudens in spoedeisende gevallen geschiedt de bekendmaking ten minste zeven dagen voor de vergadering van de ondernemingsraad. 4. Van iedere vergadering van de ondernemingsraad worden notulen gemaakt. De ambtelijk secretaris zendt deze voor de eerstvolgende vergadering aan de leden. In die vergadering of de daarop volgende worden de notulen aan de ondernemingsraad ter goedkeuring en vaststelling voorgelegd. Binnen 15 dagen na vaststelling worden de notulen, voor zover betrekking hebbend op het openbare gedeelte van de vergadering, kenbaar gemaakt aan de werknemers, de bestuurder en de ondernemer. Deze notulen bevatten geen gegevens waaromtrent geheimhouding moet worden betracht ingevolge het bepaalde in artikel 20 van de Wet. Naast de notulen worden ook de besluiten en de standpunten en opvattingen van de raad, voortvloeiend uit de vergaderingen, bekend gemaakt. 5. De ambtelijk secretaris stelt jaarlijks vóór 1 juli een verslag op van de werkzaamheden in het afgelopen kalenderjaar van de ondernemingsraad en van de commissies van de raad, anders dan de onderdeelcommissies van de raad. Dit jaarverslag wordt vastgesteld door de ondernemingsraad. 6. De ambtelijk secretaris maakt het jaarverslag zo spoedig mogelijk na de vaststelling bekend aan de leden van de ondernemingsraad en zijn commissies, aan de ondernemer en aan de werknemers van de universiteit. Voorts zendt de ambtelijk secretaris het jaarverslag aan het districtshoofd van de Arbeidsinspectie. 7. De ambtelijk secretaris maakt notities en schrijft brieven namens de ondernemingsraad, beheert de inkomende en uitgaande stukken, en bewaakt de procedures, regelgeving en voortgang van dossiers. 8. De ambtelijk secretaris stelt de akte van overdracht op ten behoeve van de nieuwe ondernemingsraad. 9. De ambtelijk secretaris is secretaris van de verkiezingscommissie. 10. De ambtelijk secretaris verricht taken voor de Gezamenlijke Vergadering vergelijkbaar met die welke in de voorgaande leden zijn geformuleerd. 4 ONDERDEELCOMMISSIES Artikel De ondernemingsraad stelt onderdeelcommissies in voor onderdelen van de onderneming. 2. Bij de vaststelling van het aantal leden van een onderdeelcommissie is de in artikel 6 lid 1 van de Wet geformuleerde norm van overeenkomstige toepassing. 3. Zes maanden vóór het begin van de verkiezingsperiode bepaalt de ondernemingsraad voor welke onderdelen een onderdeelcommissie wordt ingesteld, en stelt hij met inachtneming van lid 2 de omvang van de nieuwe onderdeelcommissies vast op basis van het aantal dan in het onderdeel werkzame personen. 4. Bij wijzigingen in de organisatie van onderdelen kan de ondernemingsraad ten aanzien van het instellen van onderdeelcommissies afwijken van het in lid 3 gestelde. 5. De ondernemingsraad onderhoudt regelmatige contacten met de onderdeelcommissies. 6. De onderdeelcommissies van de ondernemingsraad maken evenals de ondernemingsraad, jaarlijks vóór 1 juli een jaarverslag op. Deze verslagen worden geacht deel uit te maken van het jaarverslag van de ondernemingsraad. 5 SLOTBEPALINGEN Artikel Dit reglement kan worden gewijzigd of aangevuld bij besluit van de ondernemingsraad. 2. In een vergadering waarin besloten wordt tot vaststelling van een wijziging of aanvulling van het reglement, dient ten minste twee derde van het aantal zittende leden van de ondernemingsraad aanwezig of vertegenwoordigd te zijn. 3. Een zodanig besluit behoeft een meerderheid van ten minste de helft plus één van het aantal uitgebrachte stemmen. Voor de vaststelling van het aantal uitgebracht stemmen tellen ook de blanco stemmen mee. 8

9 4. Het reglement kan niet gewijzigd worden in de periode van 12 weken voor het begin van de verkiezingsperiode tot 4 weken na de verkiezingsperiode. Artikel 22 Voor gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de ondernemingsraad. 9

10 TOELICHTING BIJ HET REGLEMENT ONDERNEMINGSRAAD VU Artikel 7 De ondernemingsraad ziet er, zoveel als mogelijk, op toe dat werknemers van wie het dienstverband beëindigd is voor de aanvang van de verkiezingsperiode, niet worden opgenomen in, dan wel verwijderd worden uit, het kiesregister. Artikel 11a lid 2 Bij bijzondere omstandigheden dient men te denken aan ziekte, invaliditeit e.d. die persoonlijke deelname aan de verkiezingen onmogelijk maken. Gelet op de hedendaagse technische mogelijkheden en maatschappelijke faciliteiten om van buiten de VU in te loggen in het VU-netwerk en daarmee ook in het elektronisch verkiezingssysteem, geldt de loutere omstandigheid dat men gedurende de verkiezingsperiode niet in de VU aanwezig kan zijn wegens een noodzakelijk verblijf elders in principe niet als een bijzondere omstandigheid. Artikel 12 lid 6 Aan een oorspronkelijk ingediende lijst, waarop de onderstaande personen in de aangegeven volgorde staan met de behaalde aantallen stemmen, worden vier zetels toegewezen. Adema 120 stemmen Barendse 15 stemmen Christiaanse 156 stemmen Dirkse 24 stemmen Enthoven 178 stemmen Frederiks 78 stemmen Groen 5 stemmen Halsema 57 stemmen De helft van de kiesdeler is 123. Omdat Enthoven en Christiaanse beiden een aantal stemmen hebben verkregen dat groter is dan 123 komen zij bovenaan te staan, waarbij Enthoven op plaats 1 staat en Christiaanse op plaats 2. De lijstvolgorde wordt dan: 1. Enthoven 2. Christiaanse 3. Adema 4. Barendse 5. Dirkse 6. Frederiks 7. Groen 8. Halsema De nummers 1 t/m 4 van bovenstaande personen worden benoemd verklaard. Indien nu Enthoven de benoeming niet aanvaardt, wordt Dirkse benoemd, ongeacht het feit dat Frederiks en Halsema meer stemmen verwierven. Artikel 17 lid 1 Om praktische redenen wordt het mogelijk gemaakt dat het dagelijks bestuur van de ondernemingsraad spoedeisende zaken behandelt. Het DB is echter niet bevoegd voor de OR bindende uitspraken te doen. 10

Reglement ondernemingsraden

Reglement ondernemingsraden Reglement ondernemingsraden 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1 1 Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer:... b. de onderneming:... c. de wet: de Wet op de ondernemingsraden. d. de bedrijfscommissie:

Nadere informatie

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. Verkiezingsreglement Begripsbepalingen Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer: b. de onderneming: c. de wet: de Wet op de ondernemingsraden (WOR); d. bedrijfscommissie: de bedrijfscommissie:

Nadere informatie

Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland

Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland 25 januari 1996 Vastgesteld in de vergadering van de ondernemingsraad van 25 januari 1996 en gewijzigd in de vergadering van 21 maart 1996, 18

Nadere informatie

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris.

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris. 4.1 Personeelsbeleid: 1.5.4.1 Or reglement 1 van 7 Reglement ondernemingsraad Artikel 1 2.1 Begripsbepalingen 1 Dit reglement verstaat onder: a. De ondernemer: S. Romijn b. De ondernemingen: KDV De Drie

Nadere informatie

III Voorbereiding van de verkiezing/actief en passief kiesrecht/kandidaatstelling

III Voorbereiding van de verkiezing/actief en passief kiesrecht/kandidaatstelling CVDR Officiële uitgave van Gelderland. Nr. CVDR78917_1 6 december 2016 Reglement ondernemingsraad Vastgesteld bij besluit van de Ondernemingsraad d.d. 12 april 2006 (Provinciaal Blad nr. 2006/43 van 27

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Inhoudsopgave Begripsbepalingen... 3 Samenstelling en zittingsduur... 3 Voorbereiding van de verkiezing; actief en passief kiesrecht... 3

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek vast te stellen het Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek Hoofdstuk I.

Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek vast te stellen het Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek Hoofdstuk I. CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR311502_1 1 juni 2016 Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek 2013 De ondernemingsraad van de gemeente Leek; B E S L U I T: vast te stellen het Reglement Ondernemingsraad

Nadere informatie

Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8)

Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8) Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8) Inhoudsopgave pag. I Begripsbepalingen 1 Artikel 1 1 II Samenstelling en zittingsduur 2 Artikel 2 2 Artikel 3 2 III Voorbereiding van de

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad gemeente Heerenveen

Reglement Ondernemingsraad gemeente Heerenveen Bijlage 15. Reglement Ondernemingsraad gemeente Heerenveen Aldus vastgesteld door de ondernemingsraad 13 maart 2003. 1. Begripsbepalingen. Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: bedrijfscommissie de bedrijfscommissie

Nadere informatie

Voorbeeldreglement Ondernemingsraden

Voorbeeldreglement Ondernemingsraden Voorbeeldreglement Ondernemingsraden Een publikatie van het OR-Centrum van FNV Bondgenoten Met dit Voorbeeldreglement Ondernemingsraden kunt u het or-reglement opstellen dat specifiek voor uw onderneming

Nadere informatie

3 Modelreglementsbepalingen inzake kiesgroepen

3 Modelreglementsbepalingen inzake kiesgroepen 3 Modelreglementsbepalingen inzake kiesgroepen 3.1 Algemene toelichting Dit hoofdstuk van het Voorbeeldreglement ondernemingsraden is van belang indien in het reglement voor de OR het zogenoemde kiesgroepensysteem

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad. Vastgesteld 15 oktober 2015

Reglement Ondernemingsraad. Vastgesteld 15 oktober 2015 Reglement Ondernemingsraad Vastgesteld 15 oktober 2015 Inhoudsopgave: Begripsbepalingen 3 Samenstelling en zittingsduur 3 Voorbereiding van de verkiezing;actief en passief kiesrecht; kandidaatstelling

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Begripsbepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. ondernemer: Stichting Hogeschool Leiden, gevestigd te Leiden; b. onderneming: Hogeschool

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad. Vastgesteld februari 2016

Reglement Ondernemingsraad. Vastgesteld februari 2016 Reglement Ondernemingsraad Vastgesteld februari 2016 Inhoudsopgave: Begripsbepalingen Artikel 1 3 Samenstelling en zittingsduur 3 Voorbereiding van de verkiezing; actief en passief kiesrecht; kandidaatstelling

Nadere informatie

OR-Reglement. Algemeen. Artikel 1 Begrippen

OR-Reglement. Algemeen. Artikel 1 Begrippen Algemeen Artikel 1 Begrippen Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer: Directie Opleidingsbedrijf InstallatieWerk Midden b. de onderneming: Opleidingsbedrijf InstallatieWerk Midden c. de wet: de

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad AB Vakwerk. I. Begripsbepalingen. Artikel 1.

Reglement Ondernemingsraad AB Vakwerk. I. Begripsbepalingen. Artikel 1. Reglement Ondernemingsraad AB Vakwerk. I. Begripsbepalingen. Artikel 1. 1. Dit reglement verstaat onder: a. Ondernemer: de coöperatie voor agrarische bedrijfsverzorging AB Vakwerk U.A. b. Onderneming:

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad. Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Reglement Ondernemingsraad. Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Zorggroep Oude en Nieuwe Land Reglement Ondernemingsraad Zorggroep Oude en Nieuwe Land Opgesteld door Ondernemingsraad Zorggroep Oude en Nieuwe Land Goedgekeurd 6 december 2012 REGLEMENT ONDERNEMINGSRAAD Artikel 1 1. Dit reglement

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE ONDERNEMINGSRAAD VAN DE GEMEENTE HOUTEN 1999

REGLEMENT VOOR DE ONDERNEMINGSRAAD VAN DE GEMEENTE HOUTEN 1999 REGLEMENT VOOR DE ONDERNEMINGSRAAD VAN DE GEMEENTE HOUTEN 1999 BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 13:1:1 Dit reglement verstaat onder: - ondernemer: het bestuur van de gemeente Houten - onderneming: de gemeente

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2. Hoofdstuk I. Begripsbepalingen 4. Hoofdstuk II. Samenstelling en zittingsduur 4. Hoofdstuk IV. Wijze van stemmen bij verkiezingen 7

Inhoudsopgave 2. Hoofdstuk I. Begripsbepalingen 4. Hoofdstuk II. Samenstelling en zittingsduur 4. Hoofdstuk IV. Wijze van stemmen bij verkiezingen 7 - 1 - Pagina Inhoudsopgave 2 Hoofdstuk I. Begripsbepalingen 4 Artikel 1. Definities Hoofdstuk II. Samenstelling en zittingsduur 4 Artikel 2. (integraal) Aantal leden; voorzitter, plaatsvervangend voorzitter,

Nadere informatie

VERKIEZINGEN LEAN & MEAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators

VERKIEZINGEN LEAN & MEAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators VERKIEZINGEN LEAN & MEAN Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators POLLS Waar of niet? Verkiezingen duren 13 weken Toegestaan of niet toegestaan? Niet iedereen krijgt

Nadere informatie

Reglement voor de Onderdeelcommissies van de Ondernemingsraad van de Technische Universiteit Delft

Reglement voor de Onderdeelcommissies van de Ondernemingsraad van de Technische Universiteit Delft Vastgesteld bij OR besluit OR 11.06.1 d.d. 18-03-98 Gewijzigd bij OR besluit OR 87.6.2 d.d. 25-09-2002 Gewijzigd bij OR besluit OR 109.7.2 dd 17-0304 Laatstelijk gewijzigd bij OR besluit OR 140.8.2 d.d.

Nadere informatie

REGLEMENT, REGELENDE DE WERKWIJZE VAN DE EN ONDERDEELCOMMISSIES. conform artikel 14 van de Wet op de Ondernemingsraden

REGLEMENT, REGELENDE DE WERKWIJZE VAN DE EN ONDERDEELCOMMISSIES. conform artikel 14 van de Wet op de Ondernemingsraden voorlopig REGLEMENT, REGELENDE DE WERKWIJZE VAN DE ONDERNEMINGSRAAD EN ONDERDEELCOMMISSIES conform artikel 14 van de Wet op de Ondernemingsraden Juli 2010 1 INHOUDSOPGAVE pagina REGLEMENT ONDERNEMINGSRAAD

Nadere informatie

Format Reglement Ondernemingsraad

Format Reglement Ondernemingsraad Format Reglement Ondernemingsraad Format Reglement Ondernemingsraad I. Begripsbepaling 1 II. Samenstelling en zittingsduur 2 III. Voorbereiding van de verkiezing, actief en passief kiesrecht, kandidaatstelling

Nadere informatie

oaseo Reglement Oasen Algemene begripsbepalingen

oaseo Reglement Oasen Algemene begripsbepalingen Algemene begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. de vennootschap b. de ondernemer c. de onderneming d. de bestuurder e. In onderneming werkzame persoon f. de raad g. de commissie h.

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraad Woonbedrijf ieder1

Reglement ondernemingsraad Woonbedrijf ieder1 Reglement ondernemingsraad Woonbedrijf ieder1 I. Begripsbepalingen en functie van de ondernemingsraad Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. de wet : De Wet op de ondernemingsraden (WOR) b.

Nadere informatie

Reglement Gemeenschappelijke Ondernemingsraad N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, BNG Vermogensbeheer B.V. en BNG Gebiedsontwikkeling B.V.

Reglement Gemeenschappelijke Ondernemingsraad N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, BNG Vermogensbeheer B.V. en BNG Gebiedsontwikkeling B.V. Reglement Gemeenschappelijke Ondernemingsraad N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, BNG Vermogensbeheer B.V. en BNG Gebiedsontwikkeling B.V. Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bng.nl Vastgesteld

Nadere informatie

4 Modelreglement COR; Modelreglement GOR

4 Modelreglement COR; Modelreglement GOR 4 Modelreglement COR; Modelreglement GOR 4.1 Algemene toelichting aantekening 1 COR en GOR In het geval van een samenwerkingsverband van ondernemingen (door één ondernemer in stand gehouden of deel uitmakend

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: ouders, voogden en verzorgers van leerlingen van de school.

Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: ouders, voogden en verzorgers van leerlingen van de school. Reglement Ouderraad Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: Ouders: ouders, voogden en verzorgers van leerlingen van de school. Leerlingen: leerlingen in de zin van de Wet Primair Onderwijs

Nadere informatie

1. De leden van de ondernemingsraad treden om de 3 jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

1. De leden van de ondernemingsraad treden om de 3 jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. IX.1 REGLEMENT ONDERNEMINGSRAAD GEMEENTE VOORST VERSIE JANUARI 1999 REGLEMENT ONDERNEMINGSRAAD GEMEENTE VOORST 1. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: a. ondernemer: de gemeente Voorst;

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT Medezeggenschapsreglement van Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband )

Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband ) Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband ) Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. wet: de Wet medezeggenschap op scholen (Stb. 2006, 658);

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Medezeggenschapsraad J.H. Isingsschool Empe. Juli 2014

Huishoudelijk Reglement Medezeggenschapsraad J.H. Isingsschool Empe. Juli 2014 Huishoudelijk Reglement Medezeggenschapsraad J.H. Isingsschool Empe Juli 2014 2 Huishoudelijk reglement medezeggenschapsraad basisschool JH Isings Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 1.

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland

Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 Cliënt: een natuurlijk persoon ten behoeve van wie de instelling werkzaam is. 1.2 Cliëntenraad: De op basis

Nadere informatie

Reglement voor de Ondernemingsraad van de Technische Universiteit Delft

Reglement voor de Ondernemingsraad van de Technische Universiteit Delft Vastgesteld bij OR-besluit OR 27.7.1 d.d. 31-03-1999 Gewijzigd bij OR-besluit OR 87.6.2 d.d. 25-09-2002 Gewijzigd bij OR-besluit OR 109.7.1 d.d. 17-03-2004 Gewijzigd bij OR-besluit OR 140.8.2 d.d. 15-02-2006

Nadere informatie

Nota van B&W. Ter voorbereiding van deze verkiezingen wordt een verkiezingscommissie ingesteld.

Nota van B&W. Ter voorbereiding van deze verkiezingen wordt een verkiezingscommissie ingesteld. Nota van B&W Onderwerp Tijdelijke medezeggenschap en organisatie OR-verkiezingen Portefeuille C. van Velzen Auteur Dhr. R. Bos Telefoon 5113987 E-mail: robos@haarlem.nl CS/POI Reg.nr. 2007/230857 bijlagen

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Transavia Vliegers

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Transavia Vliegers Dec 2014 Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Transavia Vliegers Artikel 1. Begripsomschrijvingen Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (PO)

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (PO) MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (PO) Medezeggenschapsreglement van Stichting samenwerkingsverband de Liemers po te Zevenaar (samenwerkingsverband 25-04). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan. Stichting Pensioenfonds Transavia Grond & Cabinepersoneel

Reglement Verantwoordingsorgaan. Stichting Pensioenfonds Transavia Grond & Cabinepersoneel Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Transavia Grond & Cabinepersoneel 1 juli 2014 Artikel 1. Begripsomschrijvingen Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet zoals gewijzigd per 1 juni Artikel 1 - Zetel van de Orde

Huishoudelijk reglement. bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet zoals gewijzigd per 1 juni Artikel 1 - Zetel van de Orde Huishoudelijk reglement bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet 1995 zoals gewijzigd per 1 juni 2014 Artikel 1 - Zetel van de Orde De Orde van Octrooigemachtigden is gevestigd te Den Haag. Artikel

Nadere informatie

Preambule Artikel 1 - Begripsbepalingen Artikel 2- COR en Dagelijks Bestuur - samenstelling en zittingsduur... 4

Preambule Artikel 1 - Begripsbepalingen Artikel 2- COR en Dagelijks Bestuur - samenstelling en zittingsduur... 4 1 januari 2017 REGLEMENT CENTRALE ONDERNEMINGSRAAD NWO VASTGESTELD OP 31 JANUARI 2017 Inhoud Preambule... 2 Artikel 1 - Begripsbepalingen... 3 Artikel 2- COR en Dagelijks Bestuur - samenstelling en zittingsduur...

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO te Groningen ( het samenwerkingsverband ).

Medezeggenschapsreglement van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO te Groningen ( het samenwerkingsverband ). MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD VO Medezeggenschapsreglement van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 20.01 te Groningen ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene

Nadere informatie

Artikel 9.34 Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek

Artikel 9.34 Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek INHOUD Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD UNIVERSITEIT UTRECHT Algemeen Centraal stembureau Kiesrecht Kandidaatstelling

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO te Apeldoorn

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO te Apeldoorn Versie 4 december 2014 MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs 25.05 PO te Apeldoorn Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD. VAN CBS de Rehoboth. te Vriezenveen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD. VAN CBS de Rehoboth. te Vriezenveen HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD VAN CBS de Rehoboth te Vriezenveen HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIES Artikel 1. Wet: De Wet Medezeggenschap Onderwijs 1992, staatsblad 1992, nummer

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraad

Reglement ondernemingsraad Reglement ondernemingsraad Geldig sinds: 28-4-2006 Wetstechnische informatie Type overheidsorganisatie Naam overheidsorganisatie WWW-adres overheidsorganisatie Type informatie Bestandsformaat Taal Copyright

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAP OR-REGLEMENT EN VERKIEZINGEN ORGANISEREN INCLUSIEF CHECKLIST MET TIJDPAD

MEDEZEGGENSCHAP OR-REGLEMENT EN VERKIEZINGEN ORGANISEREN INCLUSIEF CHECKLIST MET TIJDPAD MEDEZEGGENSCHAP OR-REGLEMENT EN VERKIEZINGEN ORGANISEREN INCLUSIEF CHECKLIST MET TIJDPAD 1. HET REGLEMENT VAN DE ONDERNEMINGSRAAD Stap 1: Voorlopig reglement Wanneer voor het eerst een ondernemingsraad

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad Stadsregio Arnhem Nijmegen

Reglement Ondernemingsraad Stadsregio Arnhem Nijmegen Reglement Ondernemingsraad Stadsregio Arnhem Nijmegen 9 maart 2010 1 Begripsbepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 1 Dit reglement verstaat onder: a Ondernemer: de Stadsregio Arnhem Nijmegen; b Onderneming:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool "Het Tweespan" locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool Het Tweespan locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool "Het Tweespan" locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen. Definities Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken

Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Verkiezingsreglement voor de vertegenwoordiger(s) van de Pensioengerechtigden in het Verantwoordingsorgaan Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor dit reglement

Nadere informatie

Pre-ambule. Werkingsduur en wijzigingen reglement

Pre-ambule. Werkingsduur en wijzigingen reglement Reglement Ondersteuningsplanraad (OPR) van de Vereniging Reformatorisch Passend Onderwijs voor primair en speciaal onderwijs, h.o. Berséba, statutair gevestigd te Utrecht, opnieuw vastgesteld door de raad

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds HAL. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting Pensioenfonds HAL. Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds HAL Reglement Verantwoordingsorgaan 2 Begripsbepalingen Artikel 1.1 In dit reglement wordt verstaan onder: - het "Fonds": de Stichting Pensioenfonds HAL; - het "bestuur": het bestuur

Nadere informatie

Reglement COR Koninklijke BAM Groep nv

Reglement COR Koninklijke BAM Groep nv Reglement COR Koninklijke BAM Groep nv 2013-2016 HOOFDSTUK I - BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: ondernemer ondernemingen bestuurder wet holding centrale ondernemingsraad groepsondernemingsraden

Nadere informatie

HET REGLEMENT VAN DE ONDERNEMINGSRAAD CURAMUS REGELT DE WERKWIJZE VAN:

HET REGLEMENT VAN DE ONDERNEMINGSRAAD CURAMUS REGELT DE WERKWIJZE VAN: HET REGLEMENT VAN DE ONDERNEMINGSRAAD CURAMUS REGELT DE WERKWIJZE VAN: ONDERNEMINGSRAAD VAN STICHTING CURAMUS HULST Onderdelen: Reglement van de Ondernemingsraad Bijlage1: Besluit instelling van commissies

Nadere informatie

Beoordeeld: Werknemersoverleg Versie 1.11 Goedgekeurd Geldig vanaf:

Beoordeeld: Werknemersoverleg Versie 1.11 Goedgekeurd Geldig vanaf: Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a) de wet - de Wet op de ondernemingsraden (WOR) b) ondernemer - (directeur/bestuur Miks welzijn) c) onderneming - (Miks welzijn) d) bestuurder - degene,

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (OPR) Samenwerkingsverband Roosendaal- Moerdijk e.o. (PO 30.02)

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (OPR) Samenwerkingsverband Roosendaal- Moerdijk e.o. (PO 30.02) MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (OPR) Samenwerkingsverband Roosendaal- Moerdijk e.o. (PO 30.02) Medezeggenschapsreglement van Vereniging Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Roosendaal

Nadere informatie

REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (Primair Onderwijs) Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noord Limburg Vastgesteld

REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (Primair Onderwijs) Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noord Limburg Vastgesteld REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (Primair Onderwijs) Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noord Limburg Vastgesteld 25092013 Toelichting vooraf Bij de in het reglement genoemde termijnen gaat het steeds

Nadere informatie

OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1

OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1 OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders

Nadere informatie

Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de. lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen;

Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de. lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen; Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen Het bestuur, gelet op artikel 33 van de Pensioenwet; gelet op de Code Pensioenfondsen,

Nadere informatie

Vastgesteld door het College van Bestuur op 26 juni 2013 na instemming van de Studentenraad.

Vastgesteld door het College van Bestuur op 26 juni 2013 na instemming van de Studentenraad. Reglement Studentenraad van Hogeschool Leiden Vastgesteld door het College van Bestuur op 26 juni 2013 na instemming van de Studentenraad. Datum van inwerkingtreding: 27 juni 2013. Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

VERKIEZINGSREGLEMENT voor bestuursleden namens pensioengerechtigden

VERKIEZINGSREGLEMENT voor bestuursleden namens pensioengerechtigden VERKIEZINGSREGLEMENT voor bestuursleden namens pensioengerechtigden Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel SPNG versie februari 2014 versie februari 2014 Verkiezingsreglement 1 Artikel

Nadere informatie

Bijlage bij het Faculteitsreglement, laatstelijk vastgesteld op 21 september 2010 en in werking getreden op 21 september 2010.

Bijlage bij het Faculteitsreglement, laatstelijk vastgesteld op 21 september 2010 en in werking getreden op 21 september 2010. KIESREGLEMENT FACULTEITSRAAD 1 Faculteit sociale wetenschappen Bijlage bij het Faculteitsreglement, laatstelijk vastgesteld op 21 september 2010 en in werking getreden op 21 september 2010. INHOUD Hoofdstuk

Nadere informatie

Bijlage 14. Reglement OPR

Bijlage 14. Reglement OPR Bijlage 14 Reglement OPR 137 Bijlage 14; Reglement OPR MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD Toelichting vooraf Bij de in het reglement genoemde termijnen gaat het steeds om werkbare of lesweken,

Nadere informatie

Reglement. Ondernemingsraad. Nyenrode Business Universiteit

Reglement. Ondernemingsraad. Nyenrode Business Universiteit Reglement Ondernemingsraad Nyenrode Business Universiteit Pagina: 1 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I BEGRIPSBEPALINGEN 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 HOOFDSTUK II ORGANISATIE VAN DE ONDERNEMINGSRAAD 4 Artikel

Nadere informatie

1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD

1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD 1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders. Wet:

Nadere informatie

Verkiezingsreglement. Inhoudsopgave

Verkiezingsreglement. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 1 Artikel 2 Verkiezingscommissie 1 Artikel 3 Kiesgerechtigden 1 Artikel 4 Verkiesbaarheid 2 Artikel 5 Kandidaatstelling 2 Artikel 6 Verkiezingen 3 Artikel 7 Uitslag 3

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE mei 2009 B EGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Definities Dit reglement verstaat onder: fonds: bestuur:

Nadere informatie

Reglement Deelnemersraad

Reglement Deelnemersraad Reglement Deelnemersraad Deelnemersraad versie 1 maart 2011 Pagina 1 van 8 Reglement Deelnemersraad 1. Begrippen en hun betekenis Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: a. College van Bestuur: Zo noemt

Nadere informatie

REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SWV VO WEST-FRIESLAND

REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SWV VO WEST-FRIESLAND Vereniging Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs West-Friesland (27.02) Secretariaat Postbus 3057 1620 GB HOORN Tel/fax: 0229 210 666 Mobiel: 06 519 36 727 e-mail: secretariaat@praktijkschoolwf.nl

Nadere informatie

REGLEMENT VERKIEZINGEN BESTUUR STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 3 APRIL 2014

REGLEMENT VERKIEZINGEN BESTUUR STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 3 APRIL 2014 REGLEMENT VERKIEZINGEN BESTUUR STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 3 APRIL 2014 Begripsbepalingen Artikel 1 Definities Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (VO)

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (VO) MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (VO) Toelichting vooraf Bij de in het reglement genoemde termijnen gaat het steeds om werkbare of lesweken, -dagen of maanden. Vakanties tellen dus niet

Nadere informatie

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1 Activiteitencommissie Huishoudelijk Reglement Definities Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Activiteitencommissie: de geledingraad van

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Medezeggenschapsraad

Huishoudelijk reglement Medezeggenschapsraad Huishoudelijk reglement Medezeggenschapsraad 2010 Pagina 2 / 6 Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Paragraaf 2 Organisatie van de raad... 3 Artikel 2 Samenstelling

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 2. Hoofdstuk 2 Inrichting van de OPR 3. Hoofdstuk 3 Afvaardiging leden OPR 4

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 2. Hoofdstuk 2 Inrichting van de OPR 3. Hoofdstuk 3 Afvaardiging leden OPR 4 Medezeggenschapsreglement van STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/SVO 2805 GOEREE-OVERFLAKKEE in COÖPERATIE REGIONAAL SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS VO GOEREE-OVERFLAKKEE U.A. Toelichting vooraf

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging OBS de Baayaert oktober

Huishoudelijk reglement Oudervereniging OBS de Baayaert oktober HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING OBS DE BAAYAERT DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Oudervereniging: de afvaardiging

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SAMENWERKINGSVERBAND PO 2502 OOST-ACHTERHOEK WINTERSWIJK

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SAMENWERKINGSVERBAND PO 2502 OOST-ACHTERHOEK WINTERSWIJK MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SAMENWERKINGSVERBAND PO 2502 OOST-ACHTERHOEK WINTERSWIJK Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. wet: de Wet medezeggenschap op scholen

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement. (Voortgezet) Speciaal Onderwijs. Openbaar Onderwijs Zwolle

Medezeggenschapsreglement. (Voortgezet) Speciaal Onderwijs. Openbaar Onderwijs Zwolle Medezeggenschapsreglement (Voortgezet) Speciaal Onderwijs Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio Inhoudsopgave Paragraaf 1 ALGEMEEN... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Paragraaf 2 DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD...

Nadere informatie

Model-huishoudelijk reglement. van de Cliëntenraad van een Cluster

Model-huishoudelijk reglement. van de Cliëntenraad van een Cluster Versiedatum Evaluatiedatum Proceseigenaar HKZ-norm Augustus 2000 2007 Raad van Bestuur 4.18 Model-huishoudelijk reglement Augustus 2000 Ten geleide De wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ)

Nadere informatie

CENTRALE ONDERNEMINGSRAAD STICHTING VOOR FUNDAMENTEEL ONDERZOEK DER MATERIE

CENTRALE ONDERNEMINGSRAAD STICHTING VOOR FUNDAMENTEEL ONDERZOEK DER MATERIE Reglement COR FOM Vastgesteld 18 augustus 2015 REGLEMENT CENTRALE ONDERNEMINGSRAAD STICHTING VOOR FUNDAMENTEEL ONDERZOEK DER MATERIE 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Samenstelling

Nadere informatie

Voorbeeldreglement ondernemingsraad

Voorbeeldreglement ondernemingsraad Voorbeeldreglement ondernemingsraad (voor alle kiesstelsels) inclusief toelichting 2 bedrijfschap Horeca en Catering Inhoud 1. Inleiding 3 2. Artikelen voorbeeldreglement 5 3. Toelichting 12 4. Artikelen

Nadere informatie

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL DEFINITIE Artikel 1 - Oudervereniging De Kraal: De vereniging van ouders van de school. Opgericht 01-11-2005 en ingeschreven bij de KvK onder nummer 34237720 als een vereniging

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD PROTESTANTSE THEOLOGISCHE UNIVERSITEIT (bijlage bij het reglement van de Universiteitsraad Protestantse Theologische Universiteit) Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement

Nadere informatie

Samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel. Medezeggenschapsreglement ondersteuningsplanraad

Samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel. Medezeggenschapsreglement ondersteuningsplanraad Samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel Wijzigingen bestuurlijk geaccordeerd op 21 januari 2015 Wijzigingen doorgevoerd op 19 februari 2015 Reglement wordt vastgesteld d.d. 17 maart

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BS NOORDERBREEDTE DEFINITIE. Artikel 1 TAKEN EN BEVOEGDHEDEN. Artikel 2

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BS NOORDERBREEDTE DEFINITIE. Artikel 1 TAKEN EN BEVOEGDHEDEN. Artikel 2 HUISHOUDELIJK REGLEMENT BS NOORDERBREEDTE DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. De Stichting: de geledingenraad van ouders. Wet:

Nadere informatie

KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD UNIVERSITEIT UTRECHT

KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD UNIVERSITEIT UTRECHT KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD UNIVERSITEIT UTRECHT INHOUD Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Algemeen Centraal stembureau / Decaan Geneeskunde

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN VAN DE SCHOLEN VAN HET BERNARDINUSCOLLEGE (vastgesteld door de MR en d.d.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN VAN DE SCHOLEN VAN HET BERNARDINUSCOLLEGE (vastgesteld door de MR en d.d. MR1112.27 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN VAN DE SCHOLEN VAN HET BERNARDINUSCOLLEGE (vastgesteld door de MR en d.d. 7 mei 2012) Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter

Nadere informatie

Reglement Locatieraad Openbare Scholen Groep Sevenwolden

Reglement Locatieraad Openbare Scholen Groep Sevenwolden GMR/100901c Heerenveen, 1 september 2010 Reglement Locatieraad Openbare Scholen Groep Sevenwolden Dit is het reglement dat van toepassing is op de locatieraden van de stichting Openbare Scholen Groep Sevenwolden.

Nadere informatie

Conform het bestaande aftreedschema treedt in 2016 het volgende bondsbestuurslid af: Ton Wijers

Conform het bestaande aftreedschema treedt in 2016 het volgende bondsbestuurslid af: Ton Wijers Agendapunt 11. Verkiezing leden bondsbestuur 11.1 Voordracht bestuursleden Conform het bestaande aftreedschema treedt in 2016 het volgende bondsbestuurslid af: Ton Wijers Het aftreedschema ziet er als

Nadere informatie

Reglement van het Verantwoordingsorgaan

Reglement van het Verantwoordingsorgaan Reglement van het Verantwoordingsorgaan Per 3 december 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 4 Artikel 3

Nadere informatie

PENSIOENFONDS HORECA & CATERING VERKIEZINGSREGLEMENT. (voor de verkiezing van een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden in het bestuur)

PENSIOENFONDS HORECA & CATERING VERKIEZINGSREGLEMENT. (voor de verkiezing van een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden in het bestuur) PENSIOENFONDS HORECA & CATERING VERKIEZINGSREGLEMENT (voor de verkiezing van een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden in het bestuur) Zoetermeer, 10 december 2015 ARTIKEL 1 DEFINITIES 1. Fonds: Pensioenfonds

Nadere informatie

Voorbeeldreglement. personeelsvertegenwoordiging

Voorbeeldreglement. personeelsvertegenwoordiging Voorbeeldreglement personeelsvertegenwoordiging Inhoud 1. Inleiding 3 2. Artikelen voorbeeldreglement 4 3. Toelichting voorbeeldreglement 8 4. Artikelen uit de Wet op de ondernemingsraden 13 Voorbeeldreglement

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Medezeggenschapsraad Huishoudelijk reglement 1 BEGRIPSBEPALING ARTIKEL 1 geleding: het aan de school verbonden personeel, respectievelijk de ouders of de leerlingen; locatie: de volgende locaties worden

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD RSM ERASMUS UNIVERSITY

REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD RSM ERASMUS UNIVERSITY REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD RSM ERASMUS UNIVERSITY HOOFDSTUK 1: BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 In dit artikel wordt verstaan onder: de faculteit: het van overheidswege gefinancierde gedeelte van de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. obs t Kofschip Papendrecht. Versie datum: Januari 2015 Inhoudsopgave

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. obs t Kofschip Papendrecht. Versie datum: Januari 2015 Inhoudsopgave HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD obs t Kofschip Papendrecht Versie datum: Januari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. De MR leden 3.1. bezetting 3.2. zittingstermijn 3.3. kandidaatstelling

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Medezeggenschapsraad. RKBS Het Baken

Huishoudelijk reglement. Medezeggenschapsraad. RKBS Het Baken Huishoudelijk reglement Medezeggenschapsraad RKBS Het Baken Datum: 1 Oktober 2015 Versie: 1.0 Status: definitief PAGINA 1 VAN 8 1. Strekking Dit Huishoudelijk Reglement van de Medezeggenschapsraad van

Nadere informatie

Stappenplan en tijdschema OR-verkiezingen 2017

Stappenplan en tijdschema OR-verkiezingen 2017 Stappenplan en tijdschema OR-verkiezingen 2017 Overleg van Plan van Aanpak 1 WEEK 47 (15 weken voor verkiezingen) 2 Overleg en bekendmaking verkiezingsdatum Opstellen lijsten actief en passief kiesgerechtigden

Nadere informatie

Or-verkiezingen vallen in twee fasen uiteen: de kandidaatstellingsprocedure en het in stemming brengen van de kandidaten.

Or-verkiezingen vallen in twee fasen uiteen: de kandidaatstellingsprocedure en het in stemming brengen van de kandidaten. MEDEZEGGENSCHAP WOR-PROOF VERKIEZINGEN ORGANISEREN Ondernemingsraadverkiezingen moeten voldoen aan de artikelen 9 tot en met 11 van de Wet op de Ondernemingsraden. Om dat te realiseren heeft de or een

Nadere informatie

Stichting IKEA Pensioenfonds. Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan

Stichting IKEA Pensioenfonds. Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan Stichting IKEA Pensioenfonds Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1 Begripsbepalingen In dit verkiezingsreglement wordt verstaan onder: a. bestuur: het bestuur van het fonds; b. deelnemer:

Nadere informatie

Reglement Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Het Stedelijk Lyceum Enschede 2015

Reglement Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Het Stedelijk Lyceum Enschede 2015 Reglement Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Het Stedelijk Lyceum Enschede 2015 Dit is het reglement van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de onder het bevoegd gezag staande scholen:

Nadere informatie

Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan Pensioenfonds ANWB concept v2. Degenen die pensioen opbouwt bij Stichting Pensioenfonds ANWB.

Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan Pensioenfonds ANWB concept v2. Degenen die pensioen opbouwt bij Stichting Pensioenfonds ANWB. Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan Pensioenfonds ANWB concept v2 Artikel 1: Begripsbepalingen Bestuur Bestuursbureau Deelnemer Het bestuur van het pensioenfonds Het bestuursbureau van het pensioenfonds

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het verantwoordingsorgaan (definitief) Bedrijfstakpensioenfonds voor de drankindustrie

Huishoudelijk reglement van het verantwoordingsorgaan (definitief) Bedrijfstakpensioenfonds voor de drankindustrie Huishoudelijk reglement van het verantwoordingsorgaan (definitief) Bedrijfstakpensioenfonds voor de drankindustrie Juli 2014 Artikel 1 Begripsbepalingen Definities Dit reglement verstaat onder: fonds:

Nadere informatie