Reglement Ondernemingsraad Stadsregio Arnhem Nijmegen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement Ondernemingsraad Stadsregio Arnhem Nijmegen"

Transcriptie

1 Reglement Ondernemingsraad Stadsregio Arnhem Nijmegen 9 maart Begripsbepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 1 Dit reglement verstaat onder: a Ondernemer: de Stadsregio Arnhem Nijmegen; b Onderneming: de Stadsregio Arnhem Nijmegen; c Ondernemingsraad (OR): de voor de in lid 1b genoemde onderneming ingestelde Ondernemingsraad; d Wet: de Wet op de ondernemingsraden (WOR); e Bestuurder: de secretaris/directeur van de Stadsregio Arnhem Nijmegen; f Personen die bij de onderneming werkzaam zijn: 1. degenen die in de onderneming werkzaam zijn uit hoofde van een met de ondernemer gesloten arbeidsovereenkomst; 2. ingeleende werknemers (als gedetacheerden, uitzendkrachten,) mits zij langer dan 6 maanden (en voor tenminste 40% van een fulltime dienstverband) in die onderneming werken in het kader van de werkzaamheden van de onderneming; dit werk moet hebben bijgedragen aan ondernemingsactiviteiten. (Uitgeleende werknemers, gedetacheerden en uitzendkrachten, hebben eveneens medezeggenschapsrechten in de onderneming van waaruit zij zijn uitgeleend). Artikel 2 Bestuurder Voor de toepassing van de bij of krachtens het Reglement Ondernemingsraad Stadsregio Arnhem Nijmegen bepaalde, wordt de bestuurder van de onderneming geacht niet te behoren tot de in de onderneming werkzame personen. Artikel 3 Doel De OR heeft tot doel door goede samenwerking tussen bestuurder en personeel het functioneren van de onderneming in al haar doelstellingen te bevorderen en het welzijn en de belangen van de werknemers in dienst van de onderneming te behartigen _Reglement OR Stadsregio.doc pag. 1 van 11

2 Het is een orgaan van overleg, advies, informatie en communicatie en een vertegenwoordiging van werknemers binnen de onderneming en zij zal op basis van de hen bij de wet, gegeven bevoegdheden participeren in de besluitvorming, dan wel zelfstandig besluiten en initiatieven nemen. 2 Samenstelling en zittingsduur Artikel 4 Samenstelling Ondernemingsraad (OR) 1 De OR bestaat uit 5 leden; 2 De leden worden rechtstreeks gekozen door alle kiesgerechtigde personen uit de onderneming. 3 De OR kiest uit haar midden een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en een secretaris. 4 De voorzitter, of bij diens verhindering een plaatsvervangende voorzitter, vertegenwoordigt de OR in rechte. 5 In ieder geval gedurende de eerste zittingsperiode van de OR, zal deze gezien de huidige personele omvang van de onderneming functioneren met 3 actieve leden en 2 vacatures. Artikel 5 Secretariaat Het secretariaat wordt uitgevoerd door de secretaris. Artikel 6 Zittingsduur 1 De leden van de OR treden om de 3 jaar tegelijk af. 2 De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar voor de OR. 3 Bij voorkeur blijven OR-leden niet langer dan twee termijnen van drie jaar lid. Dit om goede doorstroming en bredere / wisselende deelname te bevorderen. 4 De zittingsduur van de leden van de OR eindigt op de dag waarop de nieuwe leden van deze OR in functie treden. 5 Aan het einde van de zittingsperiode zullen de dan aftredende leden voor een adequate overdracht aan de nieuwe leden zorgdragen. Artikel 7 Beëindiging lidmaatschap 1 Het lidmaatschap van de OR eindigt van rechtswege, wanneer de werknemer ophoudt in de onderneming werkzaam te zijn. 2 Een lid kan door schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter voor het lidmaatschap bedanken. 3 Het lidmaatschap wordt beëindigd op de dag dat in de opvolging van het betreffende lid is voorzien. 4 De voorzitter van de OR stelt de bestuurder van de beëindiging van het lidmaatschap van een lid zoals gesteld in lid 2 zo spoedig mogelijk in kennis. 3 Voorbereiding van de verkiezing Artikel 8 Organisatie verkiezingen De organisatie van de verkiezing van de leden van de OR geschiedt onder verantwoordelijkheid van de OR. Hiertoe stelt de OR een verkiezingscommissie in. Artikel 9 Kiesgerechtigd / verkiesbaar Overeenkomstig het gestelde in artikel 1, lid h1 en lid h2 gelden hierbij de volgende regels: 1 Kiesgerechtigd zijn degenen die op de verkiezingsdatum tenminste zes maanden in de onderneming werkzaam zijn uit hoofde van een met de ondernemer gesloten arbeidsovereenkomst, dan wel uit hoofde van een publiekrechtelijke aanstelling _Reglement OR Stadsregio.doc pag. 2 van 11

3 2 Kiesgerechtigd zijn ingeleende werknemers mits zij op de verkiezingsdatum langer dan zes maanden in die onderneming werkzaam zijn in het kader van de werkzaamheden van de onderneming. 3 Verkiesbaar tot lid van de OR, zijn degenen die op de verkiezingsdatum langer dan zes maanden in de onderneming werkzaam zijn uit hoofde van een met de ondernemer gesloten arbeidsovereenkomst, dan wel uit hoofde van een publiekrechtelijke aanstelling. Artikel 10 Verkiezingen De voorbereiding van de verkiezingen, de wijze van stemmen en het kiesstelsel staan beschreven in bijlage 1 van dit reglement. 4 Voorziening in een tussentijdse vacature Artikel 11 Tussentijdse vacatures 1 In geval van een tussentijdse vacature bij de actieve leden die rechtstreeks uit de gehele organisatie gekozen zijn in de OR, wijst de OR tot opvolger van het betrokken lid aan de kandidaat die bij de laatstgehouden verkiezing als volgende de meeste stemmen vergaarde. 2 Indien artikel 11, lid 1 niet van toepassing is en er ontstaat een vacature, dan wordt het personeel benaderd zich kandidaat te stellen. Als zich een kandidaat meldt, kan het personeel binnen een termijn van 10 werkdagen bezwaar maken tegen deze benoeming en/of zich tevens aanmelden als kandidaat. Bij geen bezwaar kan betrokkene toetreden tot de OR en wordt in eerstvolgende overlegvergadering door de directeur benoemd. Zijn er meerdere kandidaten dan vacatures dan volgen er verkiezingen. 3 Indien zich geen kandidaten melden voor de in artikel11, lid 2 genoemde procedure, zullen nieuwe verkiezingen worden gehouden en zullen de zittende OR-leden tot dat moment demissionair hun taken voortzetten. 5 Bezwaarregeling Artikel 12 Bezwaarregeling 1 Iedere belanghebbende kan, binnen een week na de bekendmaking daarvan, bij de OR bezwaar maken tegen een besluit van de OR of de verkiezingscommissie met betrekking tot: a de bepaling van de datum van de verkiezing en de tijdstippen van aanvang en einde van de stemming, zoals geregeld in artikel 1 lid 1 van bijlage 1; b de opstelling van de lijst van kiesgerechtigde en verkiesbare personen, zoals geregeld in artikel 2 lid 1 van bijlage 1; c de geldigheid van de lijst met kandidaten, zoals geregeld in artikel 3 van bijlage 1; d de vaststelling van de uitslag van de verkiezing, zoals geregeld in artikel 11 lid 2 van bijlage 1; e de voorziening in een tussentijdse vacature, zoals geregeld in artikel De OR beslist zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 3 weken na ontvangst van het bezwaar, op het bezwaar en treft daarbij de voorzieningen die nodig zijn. 6 Werkwijze van de Ondernemingsraad Artikel 13 Vergaderingen 1 De OR komt in vergadering bijeen: a op verzoek van de voorzitter; b op gemotiveerd verzoek van ten minste twee leden; c voorafgaand aan elke overlegvergadering _Reglement OR Stadsregio.doc pag. 3 van 11

4 2 De OR vergadert minimaal vier keer per jaar. 3 De voorzitter bepaalt datum en tijdstip van de vergadering in overleg met de leden. Het secretariaat regelt de plaats. Een vergadering op verzoek van leden van de raad wordt gehouden binnen 14 dagen nadat hun verzoek daartoe bij de voorzitter is ingekomen. 4 De bijeenroeping geschiedt door het secretariaat door middel van een schriftelijke uitnodiging of via de elektronische post aan de leden van de OR. De bijeenroeping geschiedt, behoudens in spoedeisende gevallen, niet later dan zes dagen voor de vergadering. 5 Een vergadering kan slechts plaatsvinden indien de meerderheid van het formele aantal leden van de OR (het quorum) aanwezig is. Indien deze meerderheid niet aanwezig is, is er sprake van informeel overleg. In een informeel overleg gemaakte afspraken dienen ter bevestiging aan de eerstvolgende Ondernemingsraadvergadering te worden voorgelegd. Afspraken kunnen dan vastgelegd worden zonder vereist quorum. Tussen deze vergaderingen zit ten minste een periode van twee weken. 6 Bij ontstentenis van de voorzitter en van diens plaatsvervanger kiest de raad of de commissie uit de aanwezige leden een voorzitter voor de vergadering. 7 De vergaderingen van de OR zijn toegankelijk voor de in de onderneming werkzame personen, tenzij de OR anders besluit. Artikel 14 Besluitvorming 1 De OR beslist bij gewone meerderheid van stemmen. Hierbij tellen de blanco stemmen niet mee. 2 Over zaken wordt mondeling en over personen wordt schriftelijk gestemd. 3 Indien bij een besluit met betrekking tot de benoeming van een persoon geen van de kandidaten bij de eerste stemming de gewone meerderheid haalt, vindt herstemming plaats tussen de twee kandidaten die bij de eerste stemming de meeste stemmen kregen. Bij deze herstemming is degene die de meeste stemmen heeft, gekozen. Indien de stemmen staken beslist het lot. 4 Bij staking van stemmen over een voorstel waarover de OR een besluit moet nemen dat geen betrekking heeft op een te benoemen persoon, wordt dit voorstel op de eerstvolgende vergadering opnieuw aan de orde gesteld. Indien dan wederom de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Artikel 15 Verslaglegging 1 Zo spoedig mogelijk na iedere vergadering van de Overlegvergadering maakt de secretaris daarvan een verslag en zendt dit toe aan de leden. Dit verslag wordt vastgesteld in de volgende Ondernemingsraadvergadering of in het vooroverleg van de overlegvergadering. 2 Na het vaststellen wordt het verslag gepubliceerd op het intranet van de onderneming. Het aan de in de onderneming werkzame personen bekend te maken verslag bevat geen gegevens waarover ingevolge WOR artikel 20 geheimhouding moet worden in acht genomen. 7 Ondersteuning en deskundigheid Artikel 16 Ondersteuning algemeen 1 De OR heeft recht op ondersteuning; 2 De ondersteuning kan geschieden door het raadplegen van in- of externe deskundigen. Artikel 17 Deskundigen 1 De ondersteuning door in- of externe deskundigen geschiedt in overleg met de bestuurder. 2 Kosten voor deze deskundigen zijn voor rekening van de bestuurder indien hij van de te maken kosten vooraf in kennis is gesteld _Reglement OR Stadsregio.doc pag. 4 van 11

5 Artikel 18 1 De secretaris maakt in overleg met de voorzitter van de OR voor iedere vergadering een agenda op. Ieder lid van de OR kan verzoeken een onderwerp op de agenda te plaatsen. 2 In de onderneming werkzame personen kunnen via een gemotiveerd verzoek aan de voorzitter een onderwerp op de agenda van de OR plaatsen. 3 De secretaris brengt de agenda ter kennis van de leden van de OR. 4 De secretaris bevordert, dat de in de onderneming werkzame personen van de agenda kunnen kennisnemen. 5 Behoudens in spoedeisende gevallen geschiedt de bekendmaking van de agenda niet later dan zes dagen voor de vergadering van de OR. Artikel 19 1 De secretaris maakt jaarlijks vóór 1 mei een verslag op van de werkzaamheden van de OR in het afgelopen jaar (april-april). 2 Dit verslag behoeft de goedkeuring van de OR. 3 De secretaris maakt het jaarverslag na de goedkeuring van de OR bekend aan de ondernemer en aan de in de onderneming werkzame personen. Artikel 20 1 Deskundigheid van de OR-leden wordt bevorderd door scholing. 2 De OR maakt zoveel mogelijk gebruik van de in de wet bepaalde scholingsdagen om een bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit van de medezeggenschap. 8 Werkwijze van de Overlegvergadering Artikel 21 In de overlegvergadering kunnen alle aangelegenheden, de onderneming betreffende, aan de orde worden gesteld ten aanzien waarvan de ondernemer of de OR overleg wenselijk acht of waarover ingevolge het bij of krachtens de wet of het reglement bepaalde overleg tussen de ondernemer en de OR moet plaatsvinden. Artikel 22 1 De OR komt in overlegvergadering bijeen: a op verzoek van de bestuurder b op verzoek van de voorzitter van de OR c op gemotiveerd verzoek van ten minste twee leden van de OR 2 De OR vergadert minimaal vier keer per jaar met haar bestuurder. 3 De agenda van de overlegvergadering bevat alle onderwerpen, die door of namens de ondernemer of door de OR bij het opstellen van de agenda voor het overleg zijn aangemeld. 4 In overleg worden datum en tijdstip van vergaderen bepaald. 5 De secretaris stelt (eventueel in samenspraak met een secretaris van bestuurderszijde) de leden van de OR en de ondernemer ten minste zes dagen tevoren schriftelijk op de hoogte van plaats en tijd van de vergadering onder bijvoeging van de agenda en de bijbehorende stukken. De secretaris draagt er zorg voor dat een schriftelijke toelichting wordt gegeven op ieder agendapunt, dat een toelichting behoeft. 6 De secretaris draagt er eveneens zorg voor dat de in lid 5 genoemde stukken ter inzage liggen bij hem/haar. 7 In spoedeisende gevallen kan van het bepaalde in de voorgaande leden worden afgeweken. De bespreking beperkt zich in dat geval tot het onderwerp, dat tot spoedige behandeling aanleiding geeft, tenzij de vergadering anders beslist. 8 Met de bestuurder maakt de OR afspraken over het maken van een verslag van de overlegvergadering. In principe maakt de secretaris van de OR het verslag van de _Reglement OR Stadsregio.doc pag. 5 van 11

6 eigen voorbereidende vergadering en het verslag van de Overlegvergadering. Het verslag van de Overlegvergadering wordt binnen 4 weken, maar uiterlijk twee weken voor de eerstkomende Overlegvergadering aan de leden en de bestuurder toegezonden. In die vergadering wordt het verslag aan de Overlegvergadering ter goedkeuring en vaststelling voorgelegd. 9 Het overleg wordt voor de ondernemer gevoerd door de bestuurder van de onderneming. 10 Bij verhindering kan de bestuurder zich doen vervangen. 11 De bestuurder kan zich bij het overleg laten bijstaan door een of meer in de onderneming werkzame personen. 12 Voorzitter van de overlegvergadering is bij toerbeurt de bestuurder en de voorzitter van de OR. 13 De overlegvergadering is niet openbaar tenzij de vergadering anders besluit. 14 Een overlegvergadering vindt slechts plaats indien de meerderheid van het formele aantal leden van de OR aanwezig is. Bij het niet aanwezig zijn van het quorum kan er alleen informeel overlegd worden. In dit overleg eventueel gemaakte afspraken dienen ter bevestiging aan de eerstvolgende overlegvergadering te worden voorgelegd. Afspraken kunnen dan vastgelegd worden zonder vereist quorum. Tussen deze vergaderingen zit ten minste een periode van twee weken. Artikel 23 1 In de overlegvergadering wordt ten minste tweemaal per jaar de algemene gang van zaken in de onderneming besproken, waarbij invulling wordt gegeven aan hetgeen de WOR daarover bepaalt in de artikelen 24, 31A en 31B. Artikel 24 1 Tijdens de overlegvergadering kunnen zowel door de ondernemer als door de OR besluiten worden genomen. 2 Een overlegvergadering wordt door de voorzitter geschorst, wanneer de ondernemer of de OR ten aanzien van een bepaald onderwerp afzonderlijk beraad wenselijk acht. 3 De ondernemer neemt geen besluiten over voorstellen van de OR die in als buiten de overlegvergadering zijn gedaan, dan nadat hij hierover ten minste éénmaal met de OR in een overlegvergadering heeft overlegd. 4 Na het overleg deelt de ondernemer zo spoedig mogelijk schriftelijk en met redenen omkleed aan de OR mee of en in hoeverre hij overeenkomstig het voorstel zal besluiten. Wanneer de ondernemer of de OR te kennen geeft daarop prijs te stellen, wordt het besluit in een overlegvergadering desgewenst nader toegelicht en vastgelegd. Artikel 25 Ten aanzien van de overlegvergadering zijn de WOR artikelen 17 en 22 van overeenkomstige toepassing. Deze wetsartikelen bepalen de faciliteiten voor de medezeggenschap zoals vergaderen onder werktijd, onderling beraad, loondoorbetaling, ambtelijke ondersteuning en raadplegen van deskundigen. Artikel 26 1 Zowel de OR als de ondernemer kunnen een of meer deskundigen uitnodigen met het oog op de behandeling van een bepaald onderwerp. 2 De ondernemer en/of de OR die besluit(en) een deskundige te raadplegen op grond van dit artikel, stellen elkaar hiervan tijdig vooraf in kennis. 3 De kosten die redelijkerwijze noodzakelijk zijn van het uitnodigen van een deskundige komen ten laste van de ondernemer, tenzij de OR beschikt over een eigen budget, als bedoeld in WOR artikel 22 lid _Reglement OR Stadsregio.doc pag. 6 van 11

7 4 Bij bezwaar van de ondernemer onderscheidenlijk de OR tegen het uitnodigen van een deskundige, kan de OR, onderscheidenlijk de ondernemer een beslissing aan de kantonrechter vragen. 9 Slotbepaling Artikel 27 1 Dit reglement inclusief de bijlagen kan uitsluitend worden gewijzigd en aangevuld bij besluit van de OR. 2 Alvorens de wijziging of aanvulling vast te stellen, stelt de OR de ondernemer in de gelegenheid daarover zijn standpunt kenbaar te maken. 3 In de vergadering waarin wordt besloten het reglement te wijzigen of aan te vullen dient ten minste twee derde van het aantal leden van de OR aanwezig te zijn. 4 Een dergelijk besluit behoeft een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen. Voor de bepaling of aan dit voorschrift is voldaan, tellen de blanco stemmen niet mee. 5 De OR maakt de wijziging of aanvulling bekend aan de in de onderneming werkzame personen en verstrekt een afschrift daarvan aan de ondernemer _Reglement OR Stadsregio.doc pag. 7 van 11

8 BIJLAGE 1 VERKIEZINGSREGLEMENT 1 Verkiezingsdatum, kandidaatstelling Artikel 1 Verkiezingsdatum en verkiezingscommissie 1 De eerstvolgende verkiezingen van de OR zal plaatsvinden medio maart De secretaris doet mededeling van de data aan de ondernemer, aan de in de onderneming werkzame personen. Tussen het doen van deze mededeling en de datum waarop de verkiezing wordt gehouden, liggen ten minste dertien weken. 3 De datum van de verkiezing ligt niet eerder dan vier weken en niet later dan twee weken voor de afloop van de zittingsperiode van de aftredende leden van de OR, tenzij buitengewone omstandigheden als een reorganisatie een andere datum voor de verkiezingen vereisen. 4 De organisatie van de verkiezingen wordt gerealiseerd door de OR in goed overleg. Daartoe wordt een verkiezingscommissie in het leven geroepen. 5 In de verkiezingscommissie hebben in ieder geval de secretaris zitting en minimaal één OR lid. 6 De ingestelde verkiezingscommissie benoemt uit haar midden een lid tot voorzitter en een ander tot secretaris van de commissie. Artikel 2 Kandidaatstelling 1 Uiterlijk negen weken voor de verkiezingsdatum stelt de verkiezingscommissie een lijst op van de in de onderneming werkzame personen die op de verkiezingsdatum kiesgerechtigd, respectievelijk verkiesbaar zijn en maakt deze lijst in de onderneming bekend. 2 Kandidaatstelling geschiedt door aanmelding bij de secretaris uiterlijk 11 weken voor de beoogde verkiezingsdatum. De aanmelding dient te zijn voorzien van een handtekening op het daarvoor bedoelde aanmeldingsformulier. De secretaris bevestigt de ontvangst van het aanmeldingsformulier schriftelijk en voorzien van handtekening. 3 Medewerkers kunnen zich conform artikel 2 lid 2 van dit verkiezingsreglement kandidaat stellen voor de OR. Artikel 3 Geldigheid kandidaatstelling 1 De verkiezingscommissie onderzoekt of de kandidaatstelling voldoet aan de vereisten van de wet en van dit verkiezingsreglement. 2 De verkiezingscommissie verklaart een kandidaatstelling die niet voldoet aan de in het vorige lid bedoelde vereisten ongeldig en doet hiervan onmiddellijk schriftelijk en met opgave van redenen mededeling aan degene zie zich kandidaat heeft gesteld. Gedurende één week na deze mededeling bestaat de gelegenheid de kandidaatstelling aan de gestelde vereisten aan te passen. 3 De lijst met kandidaten wordt uiterlijk twee weken voor de verkiezingsdatum door de verkiezingscommissie aan de in de onderneming werkzame personen bekend gemaakt. Artikel 4 Geen verkiezingen Indien er niet meer kandidaten zijn gesteld dan er plaatsen in de OR zijn te vervullen, vindt er geen (deel)verkiezing plaats en worden de gestelde kandidaten geacht te zijn gekozen _Reglement OR Stadsregio.doc pag. 8 van 11

9 2 Kiesstelsel Artikel 5 Kiesstelsel 1 Bij de Ondernemingsraadsverkiezingen wordt het personenstelsel gehanteerd. Dit houdt in dat de personen op de ingediende lijsten op één lijst verzameld worden en in alfabetische volgorde geplaatst. 2 In het personenstelsel dienen de kiesgerechtigde personen zoveel kandidaten aan te kruisen als er voor de te kiezen OR noodzakelijk zijn. 3 Wijze van stemmen bij verkiezingen Artikel 6 Stemmen geheim 1 De verkiezing geschiedt bij geheime schriftelijke stemming. 2 Op de dag van de verkiezing wordt door of namens de OR één formulier of inlogcode uitgereikt aan alle kiesgerechtigden. Ook wordt een overzicht van alle kandidaten uitgereikt. Artikel 7 Oproepingskaarten 1 De verkiezingscommissie stuurt de kiesgerechtigden, behalve in de situatie zoals opgenomen in artikel 4 van deze bijlage, uiterlijk tien dagen voor de verkiezingsdatum een oproep tot deelname aan de verkiezingen voor de OR. 2 De verkiezingscommissie gebruikt een lijst van de kiesgerechtigde personen als stemregister op de verkiezingsdatum. 3 Op de oproepingskaarten wordt in ieder geval vermeld: a. de naam en voorletters van de kiesgerechtigde; b. de plaats(en) waar de stem kan worden uitgebracht; c. de datum van de verkiezingen; d. de uren waarop de stembureaus geopend zijn; Artikel 8 Stembiljetten 1 De verkiezingscommissie verschaft het stembureau op de dag van de verkiezing de stembiljetten. 2 Omdat het personenstelsel gehanteerd wordt, plaatst de verkiezingscommissie de kandidaten van alle lijsten op één alfabetisch lijst. Daarbij wordt voor zover relevant vermeld van welke lijst de kandidaat komt. Tevens wordt op de alfabetische namenlijst de afdeling van de kandidaat vermeld. 3 Om bevoordeling te voorkomen van de kandidaten met een achternaam beginnend met een letter vooraan in het alfabet, worden ook in dezelfde mate lijsten gehanteerd met een volgorde van z naar a. De verkiezingscommissie kan eventuele andere volgordes op de lijst hanteren om een zo eerlijk mogelijke verkiezing te garanderen. 4 Ten behoeve van het uitbrengen van de stem is op de stembiljetten voor iedere kandidaat een vakje geplaatst. Artikel 9 Stembureau(s) 1 De verkiezingscommissie kan één of meer stembureau(s) aanwijzen, die tijdens de verkiezingen zorg dragen voor een regelmatig verloop van de verkiezingen. Als de verkiezingscommissie zelf geen stembureau(s) aanwijst, treedt zij zelf op als stembureau. 2 De verkiezingscommissie draagt er zorg voor, dat het stembureau zodanig is ingericht dat een geheime stemming is gewaarborgd. 3 De verkiezingscommissie plaatst het stembureau op de verkiezingsdag op een, of achtereenvolgens op meer, zodanige plaats(en) dat zoveel mogelijk kiesgerechtigden aan de stemming kunnen deelnemen _Reglement OR Stadsregio.doc pag. 9 van 11

10 4 De verkiezingscommissie stelt de openingstijden van het stembureau vast met inachtneming van de werktijden van het personeel. Artikel 10 Stemmen Iedere kiesgerechtigde persoon brengt evenveel stemmen uit als er vacatures zijn in de te verkiezen (deel van de ) OR. Zie ook artikel 5, lid 2. Artikel 11 Geldigheid 1 Een geldig (eventueel digitaal) stembiljet is elk stembiljet waarop de stem is uitgebracht door middel van het aanvinken van de naam van de kandidaten op de daartoe bestemde plaats. 2 Ongeldig zijn de stembiljetten: a waaruit niet duidelijk de keuze van de stemgerechtigde blijkt; b waarop meer of minder dan het voor de OR vereiste aantal stemmen is uitgebracht; 3 Omtrent de geldigheid van de uitgebrachte stemmen beslist de verkiezingscommissie. Artikel 12 Uitslag 1 Na het einde van de stemming stelt de verkiezingscommissie het aantal geldige stemmen vast dat op elke kandidaat is uitgebracht. 2 De kandidaat met de meeste stemmen krijgt de vacature toegewezen. Bij meerdere vacatures worden de plaatsen toegewezen aan degenen die verder in volgorde de meeste stemmen hebben gekregen. Bij een gelijk aantal stemmen beslist het lot welke kandidaat voorrang verkrijgt. De secretaris van de verkiezingscommissie legt de uitkomst van de loting vast in een proces-verbaal, dat door alle leden van de verkiezingscommissie wordt ondertekend. 3 De uitslag van de verkiezing wordt door de verkiezingscommissie vastgesteld en volledig bekend gemaakt aan de ondernemer en aan de in de onderneming werkzame personen. 4 De verkiezingscommissie maakt van de uitslag van de verkiezing een proces-verbaal op. Dit proces-verbaal vermeldt: a. de openingstijden van het stembureau, onderscheidenlijk de stembureaus; b. het aantal kiesgerechtigden; c. het aantal uitgereikte stembiljetten; d. het aantal geldig uitgebrachte stemmen; e. het aantal ongeldig verklaarde stemmen; f. het aantal stemmen per kandidaat; g. het tijdstip waarop de telling werd verricht; h. eventuele bijzondere voorvallen die zich hebben voorgedaan. 5 Het proces-verbaal wordt door minimaal drie leden van de verkiezingscommissie ondertekend. De verkiezingscommissie legt het proces-verbaal ter inzage bij haar secretaris. 6 De verkiezingscommissie maakt de uitslag van de stemming onverwijld bekend aan degenen die de kandidatenlijsten hebben ingediend, de OR, de bestuurder en het voltallige personeel. Hierbij worden tevens de functie van de leden vermeld. 7 De voorzitter van de verkiezingscommissie stelt de kandidaten aan wie een zetel is toegewezen, schriftelijk in kennis van hun verkiezing. Deze kandidaten berichten binnen zeven dagen na deze in kennisstelling schriftelijk aan de voorzitter van de verkiezingscommissie of zij de hun toegewezen zetel aanvaarden. 4 Afhandeling Artikel 13 Afhandeling 1 De gekozen kandidaten treden binnen 30 dagen na de stemming in hun functie _Reglement OR Stadsregio.doc pag. 10 van 11

11 2 De uitslag zoals die is opgesteld door de verkiezingscommissie wordt door de secretaris van de verkiezingscommissie in gesloten envelop ten minste drie maanden bewaard _Reglement OR Stadsregio.doc pag. 11 van 11

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. Verkiezingsreglement Begripsbepalingen Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer: b. de onderneming: c. de wet: de Wet op de ondernemingsraden (WOR); d. bedrijfscommissie: de bedrijfscommissie:

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraden

Reglement ondernemingsraden Reglement ondernemingsraden 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1 1 Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer:... b. de onderneming:... c. de wet: de Wet op de ondernemingsraden. d. de bedrijfscommissie:

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Inhoudsopgave Begripsbepalingen... 3 Samenstelling en zittingsduur... 3 Voorbereiding van de verkiezing; actief en passief kiesrecht... 3

Nadere informatie

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris.

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris. 4.1 Personeelsbeleid: 1.5.4.1 Or reglement 1 van 7 Reglement ondernemingsraad Artikel 1 2.1 Begripsbepalingen 1 Dit reglement verstaat onder: a. De ondernemer: S. Romijn b. De ondernemingen: KDV De Drie

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Begripsbepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. ondernemer: Stichting Hogeschool Leiden, gevestigd te Leiden; b. onderneming: Hogeschool

Nadere informatie

Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8)

Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8) Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8) Inhoudsopgave pag. I Begripsbepalingen 1 Artikel 1 1 II Samenstelling en zittingsduur 2 Artikel 2 2 Artikel 3 2 III Voorbereiding van de

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek vast te stellen het Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek Hoofdstuk I.

Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek vast te stellen het Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek Hoofdstuk I. CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR311502_1 1 juni 2016 Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek 2013 De ondernemingsraad van de gemeente Leek; B E S L U I T: vast te stellen het Reglement Ondernemingsraad

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad. Vastgesteld 15 oktober 2015

Reglement Ondernemingsraad. Vastgesteld 15 oktober 2015 Reglement Ondernemingsraad Vastgesteld 15 oktober 2015 Inhoudsopgave: Begripsbepalingen 3 Samenstelling en zittingsduur 3 Voorbereiding van de verkiezing;actief en passief kiesrecht; kandidaatstelling

Nadere informatie

Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland

Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland 25 januari 1996 Vastgesteld in de vergadering van de ondernemingsraad van 25 januari 1996 en gewijzigd in de vergadering van 21 maart 1996, 18

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad. Vastgesteld februari 2016

Reglement Ondernemingsraad. Vastgesteld februari 2016 Reglement Ondernemingsraad Vastgesteld februari 2016 Inhoudsopgave: Begripsbepalingen Artikel 1 3 Samenstelling en zittingsduur 3 Voorbereiding van de verkiezing; actief en passief kiesrecht; kandidaatstelling

Nadere informatie

III Voorbereiding van de verkiezing/actief en passief kiesrecht/kandidaatstelling

III Voorbereiding van de verkiezing/actief en passief kiesrecht/kandidaatstelling CVDR Officiële uitgave van Gelderland. Nr. CVDR78917_1 6 december 2016 Reglement ondernemingsraad Vastgesteld bij besluit van de Ondernemingsraad d.d. 12 april 2006 (Provinciaal Blad nr. 2006/43 van 27

Nadere informatie

3 Modelreglementsbepalingen inzake kiesgroepen

3 Modelreglementsbepalingen inzake kiesgroepen 3 Modelreglementsbepalingen inzake kiesgroepen 3.1 Algemene toelichting Dit hoofdstuk van het Voorbeeldreglement ondernemingsraden is van belang indien in het reglement voor de OR het zogenoemde kiesgroepensysteem

Nadere informatie

OR-Reglement. Algemeen. Artikel 1 Begrippen

OR-Reglement. Algemeen. Artikel 1 Begrippen Algemeen Artikel 1 Begrippen Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer: Directie Opleidingsbedrijf InstallatieWerk Midden b. de onderneming: Opleidingsbedrijf InstallatieWerk Midden c. de wet: de

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad AB Vakwerk. I. Begripsbepalingen. Artikel 1.

Reglement Ondernemingsraad AB Vakwerk. I. Begripsbepalingen. Artikel 1. Reglement Ondernemingsraad AB Vakwerk. I. Begripsbepalingen. Artikel 1. 1. Dit reglement verstaat onder: a. Ondernemer: de coöperatie voor agrarische bedrijfsverzorging AB Vakwerk U.A. b. Onderneming:

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2. Hoofdstuk I. Begripsbepalingen 4. Hoofdstuk II. Samenstelling en zittingsduur 4. Hoofdstuk IV. Wijze van stemmen bij verkiezingen 7

Inhoudsopgave 2. Hoofdstuk I. Begripsbepalingen 4. Hoofdstuk II. Samenstelling en zittingsduur 4. Hoofdstuk IV. Wijze van stemmen bij verkiezingen 7 - 1 - Pagina Inhoudsopgave 2 Hoofdstuk I. Begripsbepalingen 4 Artikel 1. Definities Hoofdstuk II. Samenstelling en zittingsduur 4 Artikel 2. (integraal) Aantal leden; voorzitter, plaatsvervangend voorzitter,

Nadere informatie

Voorbeeldreglement Ondernemingsraden

Voorbeeldreglement Ondernemingsraden Voorbeeldreglement Ondernemingsraden Een publikatie van het OR-Centrum van FNV Bondgenoten Met dit Voorbeeldreglement Ondernemingsraden kunt u het or-reglement opstellen dat specifiek voor uw onderneming

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE ONDERNEMINGSRAAD VAN DE GEMEENTE HOUTEN 1999

REGLEMENT VOOR DE ONDERNEMINGSRAAD VAN DE GEMEENTE HOUTEN 1999 REGLEMENT VOOR DE ONDERNEMINGSRAAD VAN DE GEMEENTE HOUTEN 1999 BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 13:1:1 Dit reglement verstaat onder: - ondernemer: het bestuur van de gemeente Houten - onderneming: de gemeente

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad. Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Reglement Ondernemingsraad. Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Zorggroep Oude en Nieuwe Land Reglement Ondernemingsraad Zorggroep Oude en Nieuwe Land Opgesteld door Ondernemingsraad Zorggroep Oude en Nieuwe Land Goedgekeurd 6 december 2012 REGLEMENT ONDERNEMINGSRAAD Artikel 1 1. Dit reglement

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad gemeente Heerenveen

Reglement Ondernemingsraad gemeente Heerenveen Bijlage 15. Reglement Ondernemingsraad gemeente Heerenveen Aldus vastgesteld door de ondernemingsraad 13 maart 2003. 1. Begripsbepalingen. Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: bedrijfscommissie de bedrijfscommissie

Nadere informatie

Format Reglement Ondernemingsraad

Format Reglement Ondernemingsraad Format Reglement Ondernemingsraad Format Reglement Ondernemingsraad I. Begripsbepaling 1 II. Samenstelling en zittingsduur 2 III. Voorbereiding van de verkiezing, actief en passief kiesrecht, kandidaatstelling

Nadere informatie

oaseo Reglement Oasen Algemene begripsbepalingen

oaseo Reglement Oasen Algemene begripsbepalingen Algemene begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. de vennootschap b. de ondernemer c. de onderneming d. de bestuurder e. In onderneming werkzame persoon f. de raad g. de commissie h.

Nadere informatie

VERKIEZINGEN LEAN & MEAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators

VERKIEZINGEN LEAN & MEAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators VERKIEZINGEN LEAN & MEAN Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators POLLS Waar of niet? Verkiezingen duren 13 weken Toegestaan of niet toegestaan? Niet iedereen krijgt

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraad Woonbedrijf ieder1

Reglement ondernemingsraad Woonbedrijf ieder1 Reglement ondernemingsraad Woonbedrijf ieder1 I. Begripsbepalingen en functie van de ondernemingsraad Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. de wet : De Wet op de ondernemingsraden (WOR) b.

Nadere informatie

REGLEMENT, REGELENDE DE WERKWIJZE VAN DE EN ONDERDEELCOMMISSIES. conform artikel 14 van de Wet op de Ondernemingsraden

REGLEMENT, REGELENDE DE WERKWIJZE VAN DE EN ONDERDEELCOMMISSIES. conform artikel 14 van de Wet op de Ondernemingsraden voorlopig REGLEMENT, REGELENDE DE WERKWIJZE VAN DE ONDERNEMINGSRAAD EN ONDERDEELCOMMISSIES conform artikel 14 van de Wet op de Ondernemingsraden Juli 2010 1 INHOUDSOPGAVE pagina REGLEMENT ONDERNEMINGSRAAD

Nadere informatie

4 Modelreglement COR; Modelreglement GOR

4 Modelreglement COR; Modelreglement GOR 4 Modelreglement COR; Modelreglement GOR 4.1 Algemene toelichting aantekening 1 COR en GOR In het geval van een samenwerkingsverband van ondernemingen (door één ondernemer in stand gehouden of deel uitmakend

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT Medezeggenschapsreglement van Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Reglement Gemeenschappelijke Ondernemingsraad N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, BNG Vermogensbeheer B.V. en BNG Gebiedsontwikkeling B.V.

Reglement Gemeenschappelijke Ondernemingsraad N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, BNG Vermogensbeheer B.V. en BNG Gebiedsontwikkeling B.V. Reglement Gemeenschappelijke Ondernemingsraad N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, BNG Vermogensbeheer B.V. en BNG Gebiedsontwikkeling B.V. Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bng.nl Vastgesteld

Nadere informatie

Beoordeeld: Werknemersoverleg Versie 1.11 Goedgekeurd Geldig vanaf:

Beoordeeld: Werknemersoverleg Versie 1.11 Goedgekeurd Geldig vanaf: Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a) de wet - de Wet op de ondernemingsraden (WOR) b) ondernemer - (directeur/bestuur Miks welzijn) c) onderneming - (Miks welzijn) d) bestuurder - degene,

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband )

Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband ) Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband ) Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. wet: de Wet medezeggenschap op scholen (Stb. 2006, 658);

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE mei 2009 B EGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Definities Dit reglement verstaat onder: fonds: bestuur:

Nadere informatie

Reglement van het Verantwoordingsorgaan

Reglement van het Verantwoordingsorgaan Reglement van het Verantwoordingsorgaan Per 3 december 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 4 Artikel 3

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (PO)

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (PO) MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (PO) Medezeggenschapsreglement van Stichting samenwerkingsverband de Liemers po te Zevenaar (samenwerkingsverband 25-04). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Medezeggenschapsraad J.H. Isingsschool Empe. Juli 2014

Huishoudelijk Reglement Medezeggenschapsraad J.H. Isingsschool Empe. Juli 2014 Huishoudelijk Reglement Medezeggenschapsraad J.H. Isingsschool Empe Juli 2014 2 Huishoudelijk reglement medezeggenschapsraad basisschool JH Isings Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 1.

Nadere informatie

Reglement Deelnemersraad

Reglement Deelnemersraad Reglement Deelnemersraad Deelnemersraad versie 1 maart 2011 Pagina 1 van 8 Reglement Deelnemersraad 1. Begrippen en hun betekenis Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: a. College van Bestuur: Zo noemt

Nadere informatie

1. De leden van de ondernemingsraad treden om de 3 jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

1. De leden van de ondernemingsraad treden om de 3 jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. IX.1 REGLEMENT ONDERNEMINGSRAAD GEMEENTE VOORST VERSIE JANUARI 1999 REGLEMENT ONDERNEMINGSRAAD GEMEENTE VOORST 1. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: a. ondernemer: de gemeente Voorst;

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland

Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 Cliënt: een natuurlijk persoon ten behoeve van wie de instelling werkzaam is. 1.2 Cliëntenraad: De op basis

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO te Groningen ( het samenwerkingsverband ).

Medezeggenschapsreglement van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO te Groningen ( het samenwerkingsverband ). MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD VO Medezeggenschapsreglement van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 20.01 te Groningen ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene

Nadere informatie

Preambule Artikel 1 - Begripsbepalingen Artikel 2- COR en Dagelijks Bestuur - samenstelling en zittingsduur... 4

Preambule Artikel 1 - Begripsbepalingen Artikel 2- COR en Dagelijks Bestuur - samenstelling en zittingsduur... 4 1 januari 2017 REGLEMENT CENTRALE ONDERNEMINGSRAAD NWO VASTGESTELD OP 31 JANUARI 2017 Inhoud Preambule... 2 Artikel 1 - Begripsbepalingen... 3 Artikel 2- COR en Dagelijks Bestuur - samenstelling en zittingsduur...

Nadere informatie

Reglement voor de Onderdeelcommissies van de Ondernemingsraad van de Technische Universiteit Delft

Reglement voor de Onderdeelcommissies van de Ondernemingsraad van de Technische Universiteit Delft Vastgesteld bij OR besluit OR 11.06.1 d.d. 18-03-98 Gewijzigd bij OR besluit OR 87.6.2 d.d. 25-09-2002 Gewijzigd bij OR besluit OR 109.7.2 dd 17-0304 Laatstelijk gewijzigd bij OR besluit OR 140.8.2 d.d.

Nadere informatie

Begripsbepalingen. Functie van de raad. Samenstelling en zittingsduur REGLEMENT VAN DE PLEEGOUDERRAAD. Artikel 1.

Begripsbepalingen. Functie van de raad. Samenstelling en zittingsduur REGLEMENT VAN DE PLEEGOUDERRAAD. Artikel 1. REGLEMENT VAN DE PLEEGOUDERRAAD Begripsbepalingen Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: a. het bestuur : het bestuur van de William Schrikker Stichting b. de instelling : de William Schrikker

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SAMENWERKINGSVERBAND PO 2502 OOST-ACHTERHOEK WINTERSWIJK

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SAMENWERKINGSVERBAND PO 2502 OOST-ACHTERHOEK WINTERSWIJK MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SAMENWERKINGSVERBAND PO 2502 OOST-ACHTERHOEK WINTERSWIJK Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. wet: de Wet medezeggenschap op scholen

Nadere informatie

Pre-ambule. Werkingsduur en wijzigingen reglement

Pre-ambule. Werkingsduur en wijzigingen reglement Reglement Ondersteuningsplanraad (OPR) van de Vereniging Reformatorisch Passend Onderwijs voor primair en speciaal onderwijs, h.o. Berséba, statutair gevestigd te Utrecht, opnieuw vastgesteld door de raad

Nadere informatie

REGLEMENT PLEEGOUDERRAAD versie 01032004

REGLEMENT PLEEGOUDERRAAD versie 01032004 REGLEMENT PLEEGOUDERRAAD versie 01032004 VOORZIENING VOOR PLEEGZORG NOORDOOST-BRABANT/STICHTING OOSTERPOORT Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: a. de instelling de Stichting Oosterpoort te

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Transavia Vliegers

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Transavia Vliegers Dec 2014 Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Transavia Vliegers Artikel 1. Begripsomschrijvingen Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

HET REGLEMENT VAN DE ONDERNEMINGSRAAD CURAMUS REGELT DE WERKWIJZE VAN:

HET REGLEMENT VAN DE ONDERNEMINGSRAAD CURAMUS REGELT DE WERKWIJZE VAN: HET REGLEMENT VAN DE ONDERNEMINGSRAAD CURAMUS REGELT DE WERKWIJZE VAN: ONDERNEMINGSRAAD VAN STICHTING CURAMUS HULST Onderdelen: Reglement van de Ondernemingsraad Bijlage1: Besluit instelling van commissies

Nadere informatie

Bijlage 14. Reglement OPR

Bijlage 14. Reglement OPR Bijlage 14 Reglement OPR 137 Bijlage 14; Reglement OPR MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD Toelichting vooraf Bij de in het reglement genoemde termijnen gaat het steeds om werkbare of lesweken,

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan. Stichting Pensioenfonds Transavia Grond & Cabinepersoneel

Reglement Verantwoordingsorgaan. Stichting Pensioenfonds Transavia Grond & Cabinepersoneel Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Transavia Grond & Cabinepersoneel 1 juli 2014 Artikel 1. Begripsomschrijvingen Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van

Nadere informatie

Reglement. Ondernemingsraad. Nyenrode Business Universiteit

Reglement. Ondernemingsraad. Nyenrode Business Universiteit Reglement Ondernemingsraad Nyenrode Business Universiteit Pagina: 1 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I BEGRIPSBEPALINGEN 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 HOOFDSTUK II ORGANISATIE VAN DE ONDERNEMINGSRAAD 4 Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (Primair Onderwijs) Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noord Limburg Vastgesteld

REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (Primair Onderwijs) Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noord Limburg Vastgesteld REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (Primair Onderwijs) Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noord Limburg Vastgesteld 25092013 Toelichting vooraf Bij de in het reglement genoemde termijnen gaat het steeds

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het verantwoordingsorgaan (definitief) Bedrijfstakpensioenfonds voor de drankindustrie

Huishoudelijk reglement van het verantwoordingsorgaan (definitief) Bedrijfstakpensioenfonds voor de drankindustrie Huishoudelijk reglement van het verantwoordingsorgaan (definitief) Bedrijfstakpensioenfonds voor de drankindustrie Juli 2014 Artikel 1 Begripsbepalingen Definities Dit reglement verstaat onder: fonds:

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (OPR) Samenwerkingsverband Roosendaal- Moerdijk e.o. (PO 30.02)

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (OPR) Samenwerkingsverband Roosendaal- Moerdijk e.o. (PO 30.02) MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (OPR) Samenwerkingsverband Roosendaal- Moerdijk e.o. (PO 30.02) Medezeggenschapsreglement van Vereniging Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Roosendaal

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (VO)

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (VO) MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (VO) Toelichting vooraf Bij de in het reglement genoemde termijnen gaat het steeds om werkbare of lesweken, -dagen of maanden. Vakanties tellen dus niet

Nadere informatie

Model-huishoudelijk reglement. van de Cliëntenraad van een Cluster

Model-huishoudelijk reglement. van de Cliëntenraad van een Cluster Versiedatum Evaluatiedatum Proceseigenaar HKZ-norm Augustus 2000 2007 Raad van Bestuur 4.18 Model-huishoudelijk reglement Augustus 2000 Ten geleide De wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ)

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO te Apeldoorn

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO te Apeldoorn Versie 4 december 2014 MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs 25.05 PO te Apeldoorn Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds HAL. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting Pensioenfonds HAL. Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds HAL Reglement Verantwoordingsorgaan 2 Begripsbepalingen Artikel 1.1 In dit reglement wordt verstaan onder: - het "Fonds": de Stichting Pensioenfonds HAL; - het "bestuur": het bestuur

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement. (Voortgezet) Speciaal Onderwijs. Openbaar Onderwijs Zwolle

Medezeggenschapsreglement. (Voortgezet) Speciaal Onderwijs. Openbaar Onderwijs Zwolle Medezeggenschapsreglement (Voortgezet) Speciaal Onderwijs Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio Inhoudsopgave Paragraaf 1 ALGEMEEN... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Paragraaf 2 DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD...

Nadere informatie

Voorbeeldreglement. personeelsvertegenwoordiging

Voorbeeldreglement. personeelsvertegenwoordiging Voorbeeldreglement personeelsvertegenwoordiging Inhoud 1. Inleiding 3 2. Artikelen voorbeeldreglement 4 3. Toelichting voorbeeldreglement 8 4. Artikelen uit de Wet op de ondernemingsraden 13 Voorbeeldreglement

Nadere informatie

Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de. lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen;

Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de. lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen; Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen Het bestuur, gelet op artikel 33 van de Pensioenwet; gelet op de Code Pensioenfondsen,

Nadere informatie

Samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel. Medezeggenschapsreglement ondersteuningsplanraad

Samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel. Medezeggenschapsreglement ondersteuningsplanraad Samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel Wijzigingen bestuurlijk geaccordeerd op 21 januari 2015 Wijzigingen doorgevoerd op 19 februari 2015 Reglement wordt vastgesteld d.d. 17 maart

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: ouders, voogden en verzorgers van leerlingen van de school.

Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: ouders, voogden en verzorgers van leerlingen van de school. Reglement Ouderraad Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: Ouders: ouders, voogden en verzorgers van leerlingen van de school. Leerlingen: leerlingen in de zin van de Wet Primair Onderwijs

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 2. Hoofdstuk 2 Inrichting van de OPR 3. Hoofdstuk 3 Afvaardiging leden OPR 4

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 2. Hoofdstuk 2 Inrichting van de OPR 3. Hoofdstuk 3 Afvaardiging leden OPR 4 Medezeggenschapsreglement van STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/SVO 2805 GOEREE-OVERFLAKKEE in COÖPERATIE REGIONAAL SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS VO GOEREE-OVERFLAKKEE U.A. Toelichting vooraf

Nadere informatie

REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SWV VO WEST-FRIESLAND

REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SWV VO WEST-FRIESLAND Vereniging Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs West-Friesland (27.02) Secretariaat Postbus 3057 1620 GB HOORN Tel/fax: 0229 210 666 Mobiel: 06 519 36 727 e-mail: secretariaat@praktijkschoolwf.nl

Nadere informatie

Model voor een pvt-reglement

Model voor een pvt-reglement 5 Model voor een pvt-reglement Het is al gezegd dat de werkwijze van de pvt in beginsel een zaak van de pvt zelf is. Er gelden geen wettelijke regels voor de organisatie van de werkzaamheden van de pvt

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Medezeggenschapsraad Huishoudelijk reglement 1 BEGRIPSBEPALING ARTIKEL 1 geleding: het aan de school verbonden personeel, respectievelijk de ouders of de leerlingen; locatie: de volgende locaties worden

Nadere informatie

Reglement COR Koninklijke BAM Groep nv

Reglement COR Koninklijke BAM Groep nv Reglement COR Koninklijke BAM Groep nv 2013-2016 HOOFDSTUK I - BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: ondernemer ondernemingen bestuurder wet holding centrale ondernemingsraad groepsondernemingsraden

Nadere informatie

Artikel 9.34 Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek

Artikel 9.34 Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek INHOUD Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD UNIVERSITEIT UTRECHT Algemeen Centraal stembureau Kiesrecht Kandidaatstelling

Nadere informatie

Stichting IKEA Pensioenfonds. Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan

Stichting IKEA Pensioenfonds. Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan Stichting IKEA Pensioenfonds Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1 Begripsbepalingen In dit verkiezingsreglement wordt verstaan onder: a. bestuur: het bestuur van het fonds; b. deelnemer:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool "Het Tweespan" locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool Het Tweespan locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool "Het Tweespan" locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen. Definities Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD RSM ERASMUS UNIVERSITY

REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD RSM ERASMUS UNIVERSITY REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD RSM ERASMUS UNIVERSITY HOOFDSTUK 1: BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 In dit artikel wordt verstaan onder: de faculteit: het van overheidswege gefinancierde gedeelte van de

Nadere informatie

Reglement Locatieraad Openbare Scholen Groep Sevenwolden

Reglement Locatieraad Openbare Scholen Groep Sevenwolden GMR/100901c Heerenveen, 1 september 2010 Reglement Locatieraad Openbare Scholen Groep Sevenwolden Dit is het reglement dat van toepassing is op de locatieraden van de stichting Openbare Scholen Groep Sevenwolden.

Nadere informatie

Adegeest Besluit tot instelling van een cliëntenraad

Adegeest Besluit tot instelling van een cliëntenraad Adegeest Besluit tot instelling van een cliëntenraad Paragraaf 1 Begripsbepalingen Artikel 1. (begripsbepalingen) In dit besluit wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder : Florence te Rijswijk; b. instelling

Nadere informatie

Reglement Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Het Stedelijk Lyceum Enschede 2015

Reglement Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Het Stedelijk Lyceum Enschede 2015 Reglement Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Het Stedelijk Lyceum Enschede 2015 Dit is het reglement van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de onder het bevoegd gezag staande scholen:

Nadere informatie

Vastgesteld door het College van Bestuur op 26 juni 2013 na instemming van de Studentenraad.

Vastgesteld door het College van Bestuur op 26 juni 2013 na instemming van de Studentenraad. Reglement Studentenraad van Hogeschool Leiden Vastgesteld door het College van Bestuur op 26 juni 2013 na instemming van de Studentenraad. Datum van inwerkingtreding: 27 juni 2013. Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Vastgesteld op 5 november 2014 REGLEMENT ONDERNEMINGSRAAD VRIJE UNIVERSITEIT

Vastgesteld op 5 november 2014 REGLEMENT ONDERNEMINGSRAAD VRIJE UNIVERSITEIT Vastgesteld op 5 november 2014 REGLEMENT ONDERNEMINGSRAAD VRIJE UNIVERSITEIT REGLEMENT VAN DE ONDERNEMINGSRAAD VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT Gelet op de artikelen 6 t/m 14 van de Wet op de Ondernemingsraden

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ouderraad De Achtbaan

Huishoudelijk reglement Ouderraad De Achtbaan Huishoudelijk reglement Ouderraad De Achtbaan Definities Artikel 1 De Achtbaan: Dalton Openbare Basisschool de Achtbaan; Locatie: een van de 4 locaties van De Achtbaan te weten: 1. De Achtbaan locatie

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraad

Reglement ondernemingsraad Reglement ondernemingsraad Geldig sinds: 28-4-2006 Wetstechnische informatie Type overheidsorganisatie Naam overheidsorganisatie WWW-adres overheidsorganisatie Type informatie Bestandsformaat Taal Copyright

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Reglement Verantwoordingsorgaan Reglement Verantwoordingsorgaan Versie 01-07-2014 Artikel 1. Definities Bestuur: Intern Toezicht: Verantwoordingsorgaan: Het bestuur van het pensioenfonds. De visitatiecommissie van het pensioenfonds.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet zoals gewijzigd per 1 juni Artikel 1 - Zetel van de Orde

Huishoudelijk reglement. bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet zoals gewijzigd per 1 juni Artikel 1 - Zetel van de Orde Huishoudelijk reglement bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet 1995 zoals gewijzigd per 1 juni 2014 Artikel 1 - Zetel van de Orde De Orde van Octrooigemachtigden is gevestigd te Den Haag. Artikel

Nadere informatie

Reglement verantwoordingsorgaan van Stichting Pensioenfonds HaskoningDHV

Reglement verantwoordingsorgaan van Stichting Pensioenfonds HaskoningDHV van Stichting Pensioenfonds HaskoningDHV Artikel 1. Begripsbepalingen Bestuur Het bestuur van het pensioenfonds Code Pensioenfondsen De Code Pensioenfondsen van september 2013 zoals opgesteld door de Pensioenfederatie

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD. VAN CBS de Rehoboth. te Vriezenveen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD. VAN CBS de Rehoboth. te Vriezenveen HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD VAN CBS de Rehoboth te Vriezenveen HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIES Artikel 1. Wet: De Wet Medezeggenschap Onderwijs 1992, staatsblad 1992, nummer

Nadere informatie

INSTELLINGSBESLUIT CLIËNTENRAAD WOONZORGCENTRUM RAFFY

INSTELLINGSBESLUIT CLIËNTENRAAD WOONZORGCENTRUM RAFFY INSTELLINGSBESLUIT CLIËNTENRAAD WOONZORGCENTRUM RAFFY Inhoudsopgave Voorwoord 1 Inleiding 2 Instellingsbesluit van de cliëntenraad 3 Paragraaf 1 Begripsbepalingen 3 Paragraaf 2 Algemene bepalingen 4 Paragraaf

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden

Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden Definities Artikel 1. Ouders: de ouders en verzorgers van de leerlingen die aan de school

Nadere informatie

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1 Activiteitencommissie Huishoudelijk Reglement Definities Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Activiteitencommissie: de geledingraad van

Nadere informatie

OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1

OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1 OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 1 DE VERENIGING 1.1 De vereniging Kring Praktiserende Boomverzorgers is een vereniging waarin mensen die zich bezig houden

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad De Tafelronde Huishoudelijk Reglement 17.04.2008

Medezeggenschapsraad De Tafelronde Huishoudelijk Reglement 17.04.2008 1. Strekking Dit Huishoudelijk Reglement (HH) van de Medezeggenschapsraad (MR) van De Tafelronde regelt de werkzaamheden van de MR van De Tafelronde. 2. Referenties Medezeggenschapsreglement voor scholen

Nadere informatie

Reglement Ondersteuningsplanraad Plein 013

Reglement Ondersteuningsplanraad Plein 013 Reglement Ondersteuningsplanraad Plein 013 Preambule: Dit reglement is, op voordracht van de werkgroep Inrichting OPR, opgesteld door het bestuur van het samenwerkingsverband Plein 013. In deze Ondersteuningsplanraad

Nadere informatie

Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de weg

Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de weg Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de weg Artikel 1: Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: I. Het pensioenfonds:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD RIJSWIJKSLYCEUM & VAN VREDENBURGCOLLEGE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD RIJSWIJKSLYCEUM & VAN VREDENBURGCOLLEGE HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD RIJSWIJKSLYCEUM & VAN VREDENBURGCOLLEGE DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de

Nadere informatie

Reglement van het verantwoordingsorgaan

Reglement van het verantwoordingsorgaan Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart Reglement van het verantwoordingsorgaan Artikel 1 Begripsbepalingen Voor dit reglement zijn de volgende begripsomschrijvingen van toepassing:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. obs t Kofschip Papendrecht. Versie datum: Januari 2015 Inhoudsopgave

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. obs t Kofschip Papendrecht. Versie datum: Januari 2015 Inhoudsopgave HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD obs t Kofschip Papendrecht Versie datum: Januari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. De MR leden 3.1. bezetting 3.2. zittingstermijn 3.3. kandidaatstelling

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT van de stichting Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Zaanstreek 2705

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT van de stichting Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Zaanstreek 2705 MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT van de stichting Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Zaanstreek 2705 Per bestuursbesluit van 12 mei 2014 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. wet:

Nadere informatie

REGLEMENT VERKIEZINGEN BESTUUR STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 3 APRIL 2014

REGLEMENT VERKIEZINGEN BESTUUR STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 3 APRIL 2014 REGLEMENT VERKIEZINGEN BESTUUR STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 3 APRIL 2014 Begripsbepalingen Artikel 1 Definities Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

VERKIEZINGSREGLEMENT voor bestuursleden namens pensioengerechtigden

VERKIEZINGSREGLEMENT voor bestuursleden namens pensioengerechtigden VERKIEZINGSREGLEMENT voor bestuursleden namens pensioengerechtigden Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel SPNG versie februari 2014 versie februari 2014 Verkiezingsreglement 1 Artikel

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van de medezeggenschapsraad van openbare basisschool Het Bolwerk te Sassenheim

Medezeggenschapsreglement van de medezeggenschapsraad van openbare basisschool Het Bolwerk te Sassenheim Medezeggenschapsreglement van de medezeggenschapsraad van openbare basisschool Het Bolwerk te Sassenheim Paragraaf 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepaling Dit reglement verstaat onder: a. de wet: de Wet medezeggenschap

Nadere informatie

Voorbeeldreglement ondernemingsraad

Voorbeeldreglement ondernemingsraad Voorbeeldreglement ondernemingsraad (voor alle kiesstelsels) inclusief toelichting 2 bedrijfschap Horeca en Catering Inhoud 1. Inleiding 3 2. Artikelen voorbeeldreglement 5 3. Toelichting 12 4. Artikelen

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad Stichting Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad Vastgesteld door het algemeen bestuur d.d. 21 januari 2014 na instemming

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD VAN DE BERNADETTE MARIA SCHOOL (BMS) DELFT DEFINITIES

REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD VAN DE BERNADETTE MARIA SCHOOL (BMS) DELFT DEFINITIES REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD VAN DE BERNADETTE MARIA SCHOOL (BMS) DELFT DEFINITIES Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. school: Bernadette Maria School te Delft; b. ouders: de ouders, voogden

Nadere informatie

Reglement voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad voor de Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland te Beverwijk.

Reglement voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad voor de Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland te Beverwijk. Reglement voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad voor de Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland te Beverwijk. versie september 2015 Dit is het reglement van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Reglement voor het Belanghebbendenorgaan

Reglement voor het Belanghebbendenorgaan Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zuivel en aanverwante industrie (BPZ) Reglement voor het Belanghebbendenorgaan Colofon Dit reglement is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor

Nadere informatie