Format Reglement Ondernemingsraad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Format Reglement Ondernemingsraad"

Transcriptie

1 Format Reglement Ondernemingsraad Format Reglement Ondernemingsraad I. Begripsbepaling 1 II. Samenstelling en zittingsduur 2 III. Voorbereiding van de verkiezing, actief en passief kiesrecht, kandidaatstelling 3 IV. Wijze van stemmen bij verkiezingen 6 V. Voorziening in tussentijdse vacatures 7 VI. Bezwarenregeling 8 VII. Werkwijze en secretariaat van de ondernemingsraad 8 VIII. Commissies 11 IX. Werkwijze overlegvergadering ondernemingsraad - ondernemer 12 X. Slotbepalingen 15 I. Begripsbepaling Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: a. de Wet: de Wet op de ondernemingsraden (WOR). b. ondernemer: degene die de onderneming waarvoor de ondernemingsraad is ingesteld, in stand houdt; zijnde het bestuur van de invullen naam organisatie c. onderneming: invullen naam organisatie, gevestigd te invullen plaats organisatie d. bestuurder: degene, die rechtstreeks is belast met de hoogste zeggenschap bij de leiding van de arbeid. e. werknemer: ieder, die krachtens arbeidsovereenkomst met de ondernemer werkzaam is in de onderneming, alsmede de personen die zijn gelijkgesteld, met uitzondering van de personen bedoeld onder d. f. werknemersorganisatie: een in artikel 9 lid 2a van de Wet bedoelde vereniging van werknemers. g. (ondernemings)raad: de overeenkomstig de Wet ingestelde ondernemingsraad binnen invullen naam organisatie h. commissie: een door de raad ingestelde commissie. i. bedrijfscommissie: de Bedrijfscommissie voor de Welzijnssector. j. vergadering van de raad: een bijeenkomst van de raad. k. overlegvergadering: een bijeenkomst van de raad met de bestuurder. Pagina 1 van 15

2 l. beraad / raadpleging: het contact van de leden van de raad met niet-leden van de raad. Artikel 2 De raad is een orgaan van overleg, advies, informatie, communicatie en een vertegenwoordiging van werknemers binnen de onderneming en zal op basis van de hem bij de Wet gegeven bevoegdheden participeren in de besluitvorming, dan wel zelfstandig besluiten nemen. Hij heeft tot taak door goede samenwerking tussen ondernemer, bestuurder en personeel het optimaal functioneren van de onderneming in al haar doelstellingen te bevorderen en het welzijn en de belangen van de werknemers in dienst van de ondernemer te behartigen. II. Samenstelling en zittingsduur Artikel 3 1. De raad bestaat uit 7 leden, die door de kiesgerechtigde werknemers in de onderneming rechtstreeks uit hun midden worden gekozen. 2. Met toestemming van de ondernemer kan de raad een van artikel 6, lid 1 WOR afwijkend aantal leden vaststellen. 3. Tijdens een zittingsperiode van de raad kan geen wijziging worden gebracht in het aantal leden van de raad op grond van vermeerdering of vermindering van het aantal werknemers. Artikel 4 1. De ondernemingsraad kiest uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangende voorzitter. 2. De voorzitter, of bij diens verhindering de plaatsvervangende voorzitter, vertegenwoordigt de ondernemingsraad in rechte. Artikel 5 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de 3 jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. Artikel 6 1. Het lidmaatschap van de raad eindigt van rechtswege, wanneer de arbeidsovereenkomst van het betrokken lid met de ondernemer wordt beëindigd. 2. Een lid kan te allen tijde door schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter voor het lidmaatschap bedanken. 3. De secretaris van de raad stelt de bestuurder van de beëindiging van het lidmaatschap van een lid van de raad zoals gesteld in lid 2 zo spoedig mogelijk in kennis. Pagina 2 van 15

3 III. Voorbereiding van de verkiezing, actief en passief kiesrecht, kandidaatstelling Artikel 7 1. De organisatie van de verkiezing van de leden van de ondernemingsraad geschiedt onder verantwoordelijkheid van de ondernemingsraad. 2. De ondernemingsraad draagt de organisatie van de verkiezing op aan een verkiezingscommissie. Op deze commissie is van toepassing hetgeen in artikel 33 is bepaald. 3. Bij het ontbreken van een raad wordt door de bestuurder in overleg met de werknemers een commissie benoemd ter voorbereiding van de verkiezing. 4. Voor de in lid 3 genoemde commissie gelden dezelfde bepalingen als voor de in lid 2 genoemde verkiezingscommissie, voor zover van toepassing. Artikel 8 1. De raad bepaalt na overleg met de bestuurder de datum van de verkiezingen voor de nieuwe raad. De datum van de bekendmaking van de verkiezingen aan het personeel dient ten minste 13 weken voor de eigenlijke verkiezingsdatum te liggen. De datum van de verkiezing dient ten minste zes weken te liggen vóór de datum van aftreden van de raad. 2. Terstond na de bekendmaking van de verkiezingsdatum stelt de verkiezingscommissie de werknemersorganisatie(s) en de ondernemer schriftelijk daarvan op de hoogte, onder vermelding van de termijn van kandidaatstelling. 3. Bij het ontbreken van een raad wordt de datum van de verkiezingen vastgesteld door de bestuurder in overleg met de verkiezingscommissie. Artikel 9 1. De termijn van kandidaatstelling begint bij de bekendmaking van de verkiezingsdatum. 2. Kandidatenlijsten van werknemersorganisaties dienen ten minste zeven weken voor de verkiezingsdatum te worden ingediend. 3. Andere kandidatenlijsten dienen ten minste vijf weken voor de verkiezingsdatum te worden ingediend. 4. De verkiezingscommissie dient alle ingediende kandidatenlijsten ten minste vier weken voor de verkiezingen te publiceren. Pagina 3 van 15

4 Artikel De verkiezingscommissie treft maatregelen in geval van ziekte of een andere reden van verhindering van de kiesgerechtigde werknemer op de verkiezingsdatum, waardoor elke kiesgerechtigde in de gelegenheid wordt gesteld aan de stemming deel te nemen. 2. Een kiesgerechtigde werknemer kan slechts twee stemmen bij volmacht uitbrengen. De volmacht dient schriftelijk te worden verleend. 3. Deze maatregel wordt tegelijk met de bekendmaking van de verkiezingsdatum in de onderneming bekend gemaakt. Artikel Verkiesbaar tot lid van de raad zijn die werknemers die op de dag van de verkiezingen zes maanden in dienst zijn. 2. Kiesgerechtigd zijn de werknemers die op de dag dat de kandidaatstelling voor de werknemersorganisatie(s) openstaat werkzaam zijn in de onderneming. 3. Tegelijkertijd met de bekendmaking van de datum van de verkiezingen, maakt de verkiezingscommissie een lijst op van de in de onderneming werkzame personen die kiesgerechtigd en/of verkiesbaar zijn en maakt deze lijst in de onderneming bekend. 4. Binnen twee weken na publikatie van de lijst kan iedere werknemer bezwaar maken tegen het toekennen van het recht om te kiezen en/of gekozen te worden, aan één of meer op de lijst voorkomende namen van werknemers, uitsluitend op grond van het feit dat niet is voldaan aan het gestelde in lid 1 en De verkiezingscommissie beslist over de al dan niet juistheid van de ingediende bezwaren. Artikel De kandidaatstelling geschiedt door het indienen bij de verkiezingscommissie van één of meer lijsten door: a. één of meer werknemersorganisaties, die werknemers onder hun leden tellen, mits de lijst in overleg met de leden/werknemers uit de onderneming is opgesteld; b. een derde gedeelte of meer van de in de onderneming werkzame kiesgerechtigde werknemers die geen lid zijn van een werknemersorganisatie die kandidaten heeft gesteld, met dien verstande dat voor het indienen van een kandidatenlijst met dertig handtekeningen kan worden volstaan. 2. De verkiezingscommissie stelt vast hoeveel handtekeningen vereist zijn voor de kandidaatstelling bedoeld in het eerste lid sub b. Zij maakt dit aantal zeven weken vóór de verkiezingsdatum bekend. 3. Iedere kiesgerechtigde werknemer bedoeld in lid 1 sub b mag één kandidatenlijst ondertekenen. Pagina 4 van 15

5 4. De kandidatenlijsten bedoeld in het eerste lid dienen door de kandidaten mede ondertekend te worden ten bewijze dat zij bij eventuele verkiezing een plaats in de raad zullen aanvaarden. Artikel De verkiezingscommissie onderzoekt onmiddellijk na het indienen ervan of de ingediende kandidatenlijsten en de daarop voorkomende kandidaten voldoen aan de vereisten van de wet en van dit reglement. 2. De verkiezingscommissie verklaart een kandidatenlijst die niet aan de in het vorige lid bedoelde vereisten voldoet ongeldig en deelt dit onverwijld schriftelijk en met opgave van redenen mede aan degene(n) die de lijst heeft (hebben) ingediend. Gedurende één week na deze mededeling bestaat de gelegenheid de lijst aan de gestelde vereisten aan te passen. De termijn van één week geldt ook indien de sluitingsdatum samenvalt met de datum van kennisgeving. 3. Een kandidatenlijst die niet aan de gestelde eisen blijft voldoen, wordt door de verkiezingscommissie ongeldig verklaard. De verkiezingscommissie maakt dit aan de indiener en in de onderneming bekend. 4. De kandidatenlijsten worden uiterlijk 4 weken voor de verkiezingsdatum door de verkiezingscommissie aan de in de onderneming werkzame personen bekend gemaakt. 5. Binnen twee weken na de publikatie van de lijsten kan door één of meer werknemersorganisaties of door één of meer werknemers bezwaar worden gemaakt tegen de lijst bij de verkiezingscommissie op grond van het feit dat: a. de in artikel 12 lid 1 sub b bedoelde lijst ondersteuningshandtekeningen bevat van personen die zijn aangesloten bij één van de werknemersorganisaties die kandidaten hebben gesteld; b. de in artikel 12 lid 1 sub b bedoelde werknemers meer kandidatenlijsten hebben getekend. 6. De verkiezingscommissie beslist over de al dan niet juistheid van de in lid 5 genoemde bezwaren. Artikel Indien er niet meer kandidaten zijn gesteld dan er plaatsen zijn te vervullen in de ondernemingsraad, worden de kandidaten geacht te zijn gekozen, zonder dat een stemming behoeft plaats te vinden. 2. Wanneer met betrekking tot een verkiezing onvoldoende kandidaten zijn gesteld, is het bepaalde in lid 1 van overeenkomstige toepassing. Binnen een termijn van zes maanden zullen nieuwe verkiezingen worden gehouden om in de niet vervulde vacature(s) te voorzien. Artikel 15 Plaats en tijdstip van de verkiezingen worden uiterlijk zeven werkdagen tevoren aan de werknemers in de onderneming bekend gemaakt. Pagina 5 van 15

6 IV. Wijze van stemmen bij verkiezingen Artikel De verkiezing vindt plaats bij geheime schriftelijke stemming met stembriefjes, waarop de kandidaten per lijst zijn vermeld in een volgorde als door de indieners van die lijst bepaald. 2. De verkiezing vindt plaats bij geheime stemming met stembriefjes, waarop de kandidaten per lijst zijn vermeld in een volgorde als door de indieners van die lijst bepaald. 3. Namens de verkiezingscommissie wordt op de dag der verkiezing aan iedere kiesgerechtigde werknemer een gewaarmerkt stembriefje uitgereikt, dat terstond na invulling gesloten wordt ingeleverd. 4. Ieder kiesgerechtigde brengt één stem uit. 5. Het uitbrengen van de stem geschiedt door invulling van het daartoe voor de naam van een kandidaat aangebrachte hokje. 6. De kiesgerechtigde werknemers kunnen binnen twee dagen na het bekendmaken van de plaats en het tijdstip van de verkiezingen schriftelijk bezwaren hiertegen indienen bij de verkiezingscommissie. Artikel De binnengekomen stembiljetten worden door of namens de voorzitter van de verkiezingscommissie op een vooraf vastgestelde tijd en plaats geopend tijdens een openbare en voltallige zitting van de verkiezingscommissie. 2. Ongeldig zijn de stembiljetten die niet door of vanwege de verkiezingscommissie zijn uitgereikt. 3. Van onwaarde zijn de stembiljetten: a. wanneer meer dan één stem is uitgebracht; b. wanneer op het stembiljet aantekeningen zijn gemaakt anders dan volgens de op het stembiljet aangegeven wijze. 4. Door de verkiezingscommissie wordt de kiesdeler na de stemming berekend door het aantal geldig uitgebrachte stemmen te delen door het aantal te bezetten zetels. 5. Een lijst heeft recht op zoveel zetels als het aantal malen dat de kiesdeler is behaald. 6. Eventueel nog te verdelen restzetels worden toegewezen volgens het stelsel van de grootste stemoverschotten. Stemmen, uitgebracht op een lijst die de kiesdeler niet haalde, gelden als stemoverschotten. 7. De aan een lijst toegewezen zetels worden bezet door de kandidaten in volgorde van de lijst; kandidaten die ten minste een vierde van de kiesdeler hebben gehaald, gaan echter vóór eventueel hoger geplaatste kandidaten met minder stemmen. Pagina 6 van 15

7 8. Bij gelijk aantal overschotstemmen wordt tussen de betrokken lijsten geloot. 9. De verkiezingscommissie stelt de uitslag van de verkiezingen vast. Artikel De ondernemingsraad draagt er zorg voor, dat de uitslag van de verkiezingen bekend gemaakt wordt aan de ondernemer, bestuurder en aan de in de onderneming werkzame personen, alsmede aan degenen die kandidatenlijsten hebben ingediend. 2. De raad draagt er zorg voor, dat de namen en de functies in de onderneming van de leden van de ondernemingsraad blijvend worden vermeld op een plaats die vrij toegankelijk is voor alle in de onderneming werkzame personen, op zodanige wijze dat daarvan gemakkelijk kennis kan worden genomen. Artikel De gebruikte stembiljetten worden na vaststelling van de verkiezingsuitslag zes weken in één of meer gesloten enveloppen bewaard. 2. Wanneer in die periode geen bezwaren tegen de vaststelling van de verkiezingsuitslag worden ingediend, worden de enveloppen ongeopend vernietigd, 3. Indien binnen de gestelde termijn bezwaren tegen de vaststelling van de verkiezingsuitslag worden ingediend, worden de enveloppen niet eerder vernietigd, dan nadat de raad een beslissing over de ingediende bezwaren en de daarbij behorende procedure heeft genomen. 4. Bezwaren dienen schriftelijk bij de raad te worden ingediend. V. Voorziening in tussentijdse vacatures Artikel In geval van tussentijdse vacatures in de raad wordt de open gevallen plaats bezet door de kandidaat, die op de lijst waarop het voormalige lid kandidaat was gesteld de eerstvolgende niet-gekozen kandidaat is, met dien verstande dat de kandidaten die tenminste een vierde van de kiesdeler hebben behaald, vóór eventueel hoger geplaatste kandidaten met minder stemmen gaan. 2. De aanwijzing geschiedt binnen één maand na het ontstaan van de vacature. 3. Indien op de in het eerste lid bedoelde wijze niet in een tussentijdse vacature kan worden voorzien doordat de betreffende lijst is uitgeput, word(t)(en) de vacante zetel(s) toegewezen aan een andere lijst respectievelijk lijsten volgens het systeem van de grootste stemoverschotten. Indien ook dit niet mogelijk is, worden nieuwe verkiezingen gehouden volgens de bepalingen van hoofdstuk III van dit reglement, tenzij de vacature ontstaat 6 maanden voor het einde van de lopende zittingsduur. Pagina 7 van 15

8 4. Tussentijds gekozen leden van de raad treden eveneens af aan het einde van de lopende zittingsduur van de raad. VI. Bezwarenregeling Artikel Bezwaren tegen de kandidaatstelling en/of verkiezingen zijn slechts mogelijk voor zover bij de diverse artikelen daarvoor een regeling is getroffen. 2. De verkiezingscommissie of de raad beslist onverwijld op een bezwaar en treft daarbij zonodig de noodzakelijke voorzieningen. 3. Deze bezwarenregeling laat onverlet de beroepsmogelijkheid bij de kantonrechter ex artikel 36 WOR. VII. Werkwijze en secretariaat van de ondernemingsraad Artikel De raad vergadert tenminste zes maal per jaar, met dien verstande dat ten minste éénmaal per kwartaal een vergadering wordt belegd. 2. De raad bespreekt ten minste twee maal per jaar de algemene gang van zaken in de onderneming, waarbij ten minste één maal op basis van de in artikel 31 A WOR bedoelde gegevens en ten minste één maal op basis van de in artikel 31 B WOR bedoelde gegevens wordt gesproken. Artikel De voorzitter kan de raad bijeenroepen op eigen initiatief. Hij is verplicht de raad bijeen te roepen indien ten minste één vierde van de in functie zijnde leden dit schriftelijk verzoekt, onder opgave van de in die vergadering te behandelen onderwerpen. 2. Een vergadering, belegd op verzoek van de leden van de raad wordt zo spoedig mogelijk gehouden, doch uiterlijk veertien dagen nadat de voorzitter het verzoek ontvangen heeft. 3. De raad wordt schriftelijk bijeengeroepen. Artikel Een vergadering kan slechts plaats vinden indien ten minste de helft van de leden van de raad aanwezig is. 2. Bij het bepalen van het vergaderquorum wordt uitgegaan van het feitelijk aantal leden, mits dit feitelijke aantal niet beneden de tweederde van het reglementair aantal komt. Pagina 8 van 15

9 3. Is het vereiste aantal leden niet aanwezig, dan wordt binnen drie weken doch niet op kortere termijn dan acht dagen een nieuwe vergadering gehouden. Deze vergadering vindt doorgang ongeacht het aantal leden dat aanwezig is. 4. De ontstentenis van de voorzitter en van diens plaatsvervanger(s) kiest de ondernemingsraad uit de aanwezige leden een voorzitter voor de vergadering. Artikel Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige leden, voorzover niet anders in het reglement is bepaald. 2. Over personen wordt schriftelijk gestemd. De raad beslist of over zaken schriftelijk dan wel mondeling zal worden gestemd. 3. Blanco stemmen worden niet geacht te zijn uitgebracht. 4. Bij staking van stemmen wordt het voorstel, waarop de stemming betrekking had, op de eerstvolgende vergadering opnieuw aan de orde gesteld. Indien dan wederom de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Gaat het voorstel echter over de benoeming van een persoon, dan beslist het lot. Artikel De ondernemingsraad benoemt uit zijn midden een secretaris. 2. De secretaris kan bij de uitvoering van zijn / haar taak worden bijgestaan door op voordracht van de raad door de bestuurder aangewezen persoon of personen die geen lid is/zijn van de raad. 3. De secretaris is belast met: a. de correspondentie van de raad b. de verzorging van het archief van de raad c. het in overleg met de voorzitter bepalen van de tijd en plaats van de vergadering d. het in overleg met de voorzitter opstellen van de agenda voor de vergaderingen van de raad e. het tijdig bekend maken van de agenda aan de leden van de raad, aan de werknemers van de onderneming en aan de ondernemer / bestuurder f. het notuleren van de raad g. maken van een communiqué en de bekendmaking daarvan aan de werknemers van de onderneming en aan de ondernemer / bestuurder h. het maken van een jaarverslag over de werkzaamheden van de raad in het afgelopen jaar en de bekendmaking daarvan aan de werknemers van de onderneming en aan de ondernemer / bestuurder i. alle andere werkzaamheden die hem / haar in dit reglement of door de raad worden opgedragen. Artikel De secretaris stelt de leden ten minste zeven dagen tevoren schriftelijk op de hoogte van plaats en tijd van de vergadering onder bijvoeging van de agenda en de bijbehorende stukken. Bij ieder agendapunt dient te worden vermeld door wie het punt is ingebracht. De secretaris draagt er zorg voor dat een schriftelijke Pagina 9 van 15

10 toelichting wordt gegeven op ieder agendapunt, dat naar zijn/haar oordeel toelichting behoeft. 2. De secretaris draagt er eveneens zorg voor dat de in lid 1 genoemde stukken op door de raad te bepalen wijze aan het overige personeel bekend worden gemaakt. 3. De secretaris stelt de ondernemer en de bestuurder ten minste zeven dagen tevoren schriftelijk op de hoogte van plaats en tijd van de vergadering onder bijvoeging van de agenda. 4. In spoedeisende gevallen kan van het bepaalde in de voorgaande leden alsmede van het bepaalde in artikel 22 worden afgeweken. De bespreking beperkt zich in dat geval tot het onderwerp, dat tot spoedige behandeling aanleiding geeft, tenzij de raad anders beslist. Artikel De secretaris is verantwoordelijk voor het opstellen van de notulen van de vergadering van de raad. Deze notulen worden voor de eerstkomende vergadering aan de leden toegezonden. In die vergadering worden de notulen aan de raad ter goedkeuring en vaststelling voorgelegd. Na vaststelling van de notulen worden deze de ondernemer toegezonden. 2. De secretaris maakt van iedere vergadering een communiqué over de punten die door de raad aan het eind van iedere vergadering hiertoe zijn aangegeven. Hij/zij laat dit communiqué zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen één week na de vergadering bekend maken aan alle in de onderneming werkzame personen. 3. De secretaris maakt een jaarverslag binnen 3 maanden na afloop van een zittingsjaar op, waarin alle besluiten en besprekingen van de raad in het kort worden weergegeven. De raad stelt het jaarverslag vast en bepaalt de wijze waarop dit verslag aan de werknemers, de ondernemer, aan de Bedrijfscommissie en aan de arbeidsinspectie bekend zal worden gemaakt. Artikel De raad kan een uitnodiging tot het bijwonen van een vergadering van die raad doen aan één of meer bestuurders van de onderneming of één of meer bestuursleden van de onderneming. 2. De raad kan één of meer deskundigen uitnodigen tot het bijwonen van een vergadering van die raad, met het oog op de behandeling van een bepaald onderwerp. De raad die besluit een deskundige uit te nodigen stelt de ondernemer tijdig vooraf in kennis. de kosten die redelijkerwijze noodzakelijk zijn van het uitnodigen van een deskundige komen ten laste van de ondernemer, tenzij de ondernemingsraad beschikt over een eigen budget, als bedoeld in artikel 22 lid 3 WOR. 3. Aan de in het eerste en tweede lid bedoelde personen worden tijdig de agenda van betrokken vergadering en de stukken die zij behoeven verstrekt. 4. De leden van de raad kunnen in de vergadering aan de in het eerste en tweede lid bedoelde personen inlichtingen en adviezen vragen. Pagina 10 van 15

11 5. Een deskundige kan eveneens worden uitgenodigd een schriftelijk advies uit te brengen. 6. De voorgaande leden zijn van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de commissies van de ondernemingsraad. Artikel De leden van de raad leggen één maal per jaar in een algemene personeelsvergadering tegenover alle in de onderneming werkzame personen verantwoording af over hun werkzaamheden. 2. De voorzitter van de raad treedt op als voorzitter van de in lid 1 bedoelde vergadering. Artikel De werknemers worden in de gelegenheid gesteld het jaarverslag van de raad op de in artikel 28 bedoelde algemene vergadering te bespreken. Het jaarverslag wordt daartoe uiterlijk twee weken voor die vergadering aan alle werknemers van de onderneming toegezonden. VIII. Commissies Artikel De raad kan de commissies instellen die hij voor de vervulling van zijn taak redelijker wijze nodig heeft. 2. De raad legt zijn voornemen om een commissie in te stellen schriftelijk voor aan de ondernemer, met vermelding van de taak, samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van de door hem in te stellen commissie. 3. Bij bezwaar van de ondernemer tegen het instellen van commissies, kan de raad een beslissing aan de kantonrechter vragen. 4. Het definitieve instellingsbesluit wordt als bijlage bij dit reglement gevoegd, dan wel als artikel in dit reglement opgenomen. Artikel De ondernemingsraad heeft als vaste commissie de verkiezingscommissie. 2. Deze commissie bestaat uit drie leden. De meerderheid van dit aantal leden moet lid zijn van de ondernemingsraad. Indien niet-ondernemingsraadsleden worden benoemd, moeten deze leden in de onderneming werkzaam zijn. De samenstelling van de commissie wordt bekend gemaakt aan de ondernemer en in de onderneming werkzame personen. 3. Deze commissie bereidt de ondernemingsraadverkiezingen voor. Pagina 11 van 15

12 4. De leden van de commissie worden door de ondernemingsraad benoemd voor een periode aanvangende op het tijdstip van benoeming en eindigend op het moment dat de zittingstermijn van leden van de ondernemingsraad afloopt. 5. De verkiezingscommissie kiest uit haar midden een voorzitter. 6. Voor wat betreft de werkwijze van het secretariaat van de verkiezingscommissie zijn de artikelen 22 tot en met 27 van overeenkomstige toepassing. 7. De leden van de verkiezingscommissie kunnen te allen tijde als zodanig ontslag nemen. Zij geven daarvan schriftelijk kennis aan de voorzitter van de ondernemingsraad, aan de voorzitter van de commissie en aan de ondernemer. 8. Ten aanzien van de leden van de commissie die geen lid zijn van de ondernemingsraad, is artikel 20 WOR van overeenkomstige toepassing. IX. Werkwijze overlegvergadering ondernemingsraad - ondernemer Artikel 34 In de overlegvergadering kunnen alle aangelegenheden, de onderneming betreffende, aan de orde worden gesteld ten aanzien waarvan de ondernemer of de raad overleg wenselijk acht of waarover ingevolge het bij of krachtens de wet of het reglement bepaalde overleg tussen ondernemer en de raad moet plaatsvinden. Artikel Het overleg wordt voor de ondernemer gevoerd door een bestuurder van de onderneming. 2. Bij verhindering kan de bestuurder zich doen vervangen door een medebestuurder. Bij afwezigheid van een medebestuurder kan de bestuurder zich bij verhindering doen vervangen door een lid van het dagelijks bestuur. 3. De bestuurder kan zich bij het overleg laten bijstaan door één of meer medebestuurders, bestuursleden van invullen naam organisatie of in de onderneming werkzame personen. Artikel De ondernemer en de raad komen ten minste zes maal per kalenderjaar in vergadering bijeen. 2. Een overlegvergadering vindt plaats binnen twee weken nadat de raad of de ondernemer daarom onder opgave van redenen heeft verzocht. Artikel In de overlegvergadering wordt ten minste twee maal per jaar de algemene gang van zaken in de onderneming besproken, waarbij ten minste één maal op basis Pagina 12 van 15

13 van de in artikel 31 A WOR bedoelde gegevens en tenminste één maal op basis van de in artikel 31 B WOR bedoelde gegevens wordt gesproken. 2. Bij de in lid 1 bedoelde besprekingen zijn een of meer leden van het bestuur van invullen naam organisatie aanwezig tenzij de ondernemingsraad anders beslist. Artikel Tijdens de overlegvergadering kunnen zowel door de ondernemer als door de raad besluiten worden genomen. 2. Een overlegvergadering wordt door de voorzitter geschorst, wanneer de ondernemer of de ondernemingsraad ten aanzien van een bepaald onderwerp afzonderlijk beraad wenselijk acht. 3. De ondernemer neemt geen besluiten over voorstellen van de raad, zowel die in als buiten de overlegvergadering zijn gedaan, dan nadat hij hierover tenminste één maal met de raad in een overlegvergadering heeft overlegd. 4. Na het overleg deelt de ondernemer zo spoedig mogelijk schriftelijk en met redenen omkleed aan de raad mee of en in hoeverre hij overeenkomstig het voorstel zal besluiten. Wanneer de ondernemer of de raad te kennen geeft daar prijs op te stellen, wordt het besluit in een overlegvergadering kenbaar gemaakt. Artikel 39 Ten aanzien van de overlegvergadering zijn de artikelen 17 en 22 WOR van overeenkomstige toepassing. Artikel Zowel de raad als de ondernemer kunnen één of meer deskundigen uitnodigen, waarbij het bepaalde in artikel 26 van overeenkomstige toepassing is. 2. De ondernemer en/of de raad die besluit(en) een deskundige te raadplegen op grond van dit artikel, stellen elkaar hiervan tijdig vooraf in kennis. 3. De kosten die redelijkerwijze noodzakelijk zijn van het uitnodigen van een deskundige komen ten laste van de ondernemer, tenzij de ondernemingsraad beschikt over een eigen budget, als bedoeld in artikel 22 lid 3 WOR. 4. Bij bezwaar van de ondernemer onderscheidenlijk de ondernemingsraad tegen het uitnodigen van een deskundige, kan de ondernemingsraad, onderscheidenlijk de ondernemer een beslissing aan de kantonrechter vragen. Artikel Een overlegvergadering kan slechts worden gehouden indien ten aanzien van de raad voldaan is aan het bepaalde in artikel Alle leden van de raad kunnen in de overlegvergadering het woord voeren. Pagina 13 van 15

14 Artikel De overlegvergadering wordt beurtelings geleid door de bestuurder en de voorzitter van de ondernemingsraad. 2. De secretaris van de raad treedt op als secretaris van de overlegvergadering. Artikel 43 De agenda van de overlegvergadering bevat alle onderwerpen, die door of namens de ondernemer of door de ondernemingsraad bij de secretaris voor het overleg zijn aangemeld. Artikel De overlegvergadering wordt schriftelijk bijeen geroepen. 2. De secretaris stelt de leden van de raad en de ondernemer ten minste zeven dagen tevoren schriftelijk op de hoogte van plaats en tijd van de vergadering onder bijvoeging van de agenda en de bijbehorende stukken. Bij ieder agendapunt dient te worden vermeld door wie dit punt is ingebracht. De secretaris draagt er zorg voor dat een schriftelijke toelichting wordt gegeven op ieder agendapunt, dat naar zijn oordeel toelichting behoeft. 3. De secretaris draagt er eveneens zorg voor dat de in lid 2 genoemde stukken op door de ondernemer te bepalen wijze aan het overige personeel bekend worden gemaakt. 4. In spoedeisende gevallen kan van het bepaalde in de voorgaande leden alsmede van het bepaalde in artikel 33 worden afgeweken. De bespreking beperkt zich in dat geval tot het onderwerp, dat tot spoedige behandeling aanleiding geeft, tenzij de vergadering anders beslist. Artikel De secretaris is verantwoordelijk voor het opstellen van de notulen van de overlegvergadering. Deze notulen worden voor de eerstkomende vergadering aan de leden en de ondernemer / bestuurder toegezonden. In die vergadering worden de notulen aan de overlegvergadering ter goedkeuring en vaststelling voorgelegd. 2. De secretaris maakt van iedere vergadering een communiqué over de punten die door de overlegvergadering aan het eind van iedere vergadering hiertoe zijn aangegeven. Hij / zij laat dit communiqué zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen één week na de vergadering bekend maken aan alle in de onderneming werkzame personen. 3. De secretaris maakt een jaarverslag binnen drie maanden na afloop van een zittingsjaar op, waarin alle besluiten en besprekingen van de overlegvergadering in het kort worden weergegeven. De vergadering stelt het jaarverslag vast en bepaalt de wijze waarop dit verslag aan de werknemers en de ondernemer bekend zal worden gemaakt. Pagina 14 van 15

Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland

Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland 25 januari 1996 Vastgesteld in de vergadering van de ondernemingsraad van 25 januari 1996 en gewijzigd in de vergadering van 21 maart 1996, 18

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraden

Reglement ondernemingsraden Reglement ondernemingsraden 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1 1 Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer:... b. de onderneming:... c. de wet: de Wet op de ondernemingsraden. d. de bedrijfscommissie:

Nadere informatie

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. Verkiezingsreglement Begripsbepalingen Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer: b. de onderneming: c. de wet: de Wet op de ondernemingsraden (WOR); d. bedrijfscommissie: de bedrijfscommissie:

Nadere informatie

Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8)

Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8) Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8) Inhoudsopgave pag. I Begripsbepalingen 1 Artikel 1 1 II Samenstelling en zittingsduur 2 Artikel 2 2 Artikel 3 2 III Voorbereiding van de

Nadere informatie

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris.

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris. 4.1 Personeelsbeleid: 1.5.4.1 Or reglement 1 van 7 Reglement ondernemingsraad Artikel 1 2.1 Begripsbepalingen 1 Dit reglement verstaat onder: a. De ondernemer: S. Romijn b. De ondernemingen: KDV De Drie

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Begripsbepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. ondernemer: Stichting Hogeschool Leiden, gevestigd te Leiden; b. onderneming: Hogeschool

Nadere informatie

Voorbeeldreglement Ondernemingsraden

Voorbeeldreglement Ondernemingsraden Voorbeeldreglement Ondernemingsraden Een publikatie van het OR-Centrum van FNV Bondgenoten Met dit Voorbeeldreglement Ondernemingsraden kunt u het or-reglement opstellen dat specifiek voor uw onderneming

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek vast te stellen het Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek Hoofdstuk I.

Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek vast te stellen het Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek Hoofdstuk I. CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR311502_1 1 juni 2016 Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek 2013 De ondernemingsraad van de gemeente Leek; B E S L U I T: vast te stellen het Reglement Ondernemingsraad

Nadere informatie

III Voorbereiding van de verkiezing/actief en passief kiesrecht/kandidaatstelling

III Voorbereiding van de verkiezing/actief en passief kiesrecht/kandidaatstelling CVDR Officiële uitgave van Gelderland. Nr. CVDR78917_1 6 december 2016 Reglement ondernemingsraad Vastgesteld bij besluit van de Ondernemingsraad d.d. 12 april 2006 (Provinciaal Blad nr. 2006/43 van 27

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Inhoudsopgave Begripsbepalingen... 3 Samenstelling en zittingsduur... 3 Voorbereiding van de verkiezing; actief en passief kiesrecht... 3

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraad Woonbedrijf ieder1

Reglement ondernemingsraad Woonbedrijf ieder1 Reglement ondernemingsraad Woonbedrijf ieder1 I. Begripsbepalingen en functie van de ondernemingsraad Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. de wet : De Wet op de ondernemingsraden (WOR) b.

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad. Vastgesteld 15 oktober 2015

Reglement Ondernemingsraad. Vastgesteld 15 oktober 2015 Reglement Ondernemingsraad Vastgesteld 15 oktober 2015 Inhoudsopgave: Begripsbepalingen 3 Samenstelling en zittingsduur 3 Voorbereiding van de verkiezing;actief en passief kiesrecht; kandidaatstelling

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad gemeente Heerenveen

Reglement Ondernemingsraad gemeente Heerenveen Bijlage 15. Reglement Ondernemingsraad gemeente Heerenveen Aldus vastgesteld door de ondernemingsraad 13 maart 2003. 1. Begripsbepalingen. Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: bedrijfscommissie de bedrijfscommissie

Nadere informatie

OR-Reglement. Algemeen. Artikel 1 Begrippen

OR-Reglement. Algemeen. Artikel 1 Begrippen Algemeen Artikel 1 Begrippen Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer: Directie Opleidingsbedrijf InstallatieWerk Midden b. de onderneming: Opleidingsbedrijf InstallatieWerk Midden c. de wet: de

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE ONDERNEMINGSRAAD VAN DE GEMEENTE HOUTEN 1999

REGLEMENT VOOR DE ONDERNEMINGSRAAD VAN DE GEMEENTE HOUTEN 1999 REGLEMENT VOOR DE ONDERNEMINGSRAAD VAN DE GEMEENTE HOUTEN 1999 BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 13:1:1 Dit reglement verstaat onder: - ondernemer: het bestuur van de gemeente Houten - onderneming: de gemeente

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad. Vastgesteld februari 2016

Reglement Ondernemingsraad. Vastgesteld februari 2016 Reglement Ondernemingsraad Vastgesteld februari 2016 Inhoudsopgave: Begripsbepalingen Artikel 1 3 Samenstelling en zittingsduur 3 Voorbereiding van de verkiezing; actief en passief kiesrecht; kandidaatstelling

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad AB Vakwerk. I. Begripsbepalingen. Artikel 1.

Reglement Ondernemingsraad AB Vakwerk. I. Begripsbepalingen. Artikel 1. Reglement Ondernemingsraad AB Vakwerk. I. Begripsbepalingen. Artikel 1. 1. Dit reglement verstaat onder: a. Ondernemer: de coöperatie voor agrarische bedrijfsverzorging AB Vakwerk U.A. b. Onderneming:

Nadere informatie

3 Modelreglementsbepalingen inzake kiesgroepen

3 Modelreglementsbepalingen inzake kiesgroepen 3 Modelreglementsbepalingen inzake kiesgroepen 3.1 Algemene toelichting Dit hoofdstuk van het Voorbeeldreglement ondernemingsraden is van belang indien in het reglement voor de OR het zogenoemde kiesgroepensysteem

Nadere informatie

Begripsbepalingen. Functie van de raad. Samenstelling en zittingsduur REGLEMENT VAN DE PLEEGOUDERRAAD. Artikel 1.

Begripsbepalingen. Functie van de raad. Samenstelling en zittingsduur REGLEMENT VAN DE PLEEGOUDERRAAD. Artikel 1. REGLEMENT VAN DE PLEEGOUDERRAAD Begripsbepalingen Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: a. het bestuur : het bestuur van de William Schrikker Stichting b. de instelling : de William Schrikker

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad. Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Reglement Ondernemingsraad. Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Zorggroep Oude en Nieuwe Land Reglement Ondernemingsraad Zorggroep Oude en Nieuwe Land Opgesteld door Ondernemingsraad Zorggroep Oude en Nieuwe Land Goedgekeurd 6 december 2012 REGLEMENT ONDERNEMINGSRAAD Artikel 1 1. Dit reglement

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2. Hoofdstuk I. Begripsbepalingen 4. Hoofdstuk II. Samenstelling en zittingsduur 4. Hoofdstuk IV. Wijze van stemmen bij verkiezingen 7

Inhoudsopgave 2. Hoofdstuk I. Begripsbepalingen 4. Hoofdstuk II. Samenstelling en zittingsduur 4. Hoofdstuk IV. Wijze van stemmen bij verkiezingen 7 - 1 - Pagina Inhoudsopgave 2 Hoofdstuk I. Begripsbepalingen 4 Artikel 1. Definities Hoofdstuk II. Samenstelling en zittingsduur 4 Artikel 2. (integraal) Aantal leden; voorzitter, plaatsvervangend voorzitter,

Nadere informatie

REGLEMENT PLEEGOUDERRAAD versie 01032004

REGLEMENT PLEEGOUDERRAAD versie 01032004 REGLEMENT PLEEGOUDERRAAD versie 01032004 VOORZIENING VOOR PLEEGZORG NOORDOOST-BRABANT/STICHTING OOSTERPOORT Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: a. de instelling de Stichting Oosterpoort te

Nadere informatie

oaseo Reglement Oasen Algemene begripsbepalingen

oaseo Reglement Oasen Algemene begripsbepalingen Algemene begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. de vennootschap b. de ondernemer c. de onderneming d. de bestuurder e. In onderneming werkzame persoon f. de raad g. de commissie h.

Nadere informatie

Beoordeeld: Werknemersoverleg Versie 1.11 Goedgekeurd Geldig vanaf:

Beoordeeld: Werknemersoverleg Versie 1.11 Goedgekeurd Geldig vanaf: Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a) de wet - de Wet op de ondernemingsraden (WOR) b) ondernemer - (directeur/bestuur Miks welzijn) c) onderneming - (Miks welzijn) d) bestuurder - degene,

Nadere informatie

REGLEMENT, REGELENDE DE WERKWIJZE VAN DE EN ONDERDEELCOMMISSIES. conform artikel 14 van de Wet op de Ondernemingsraden

REGLEMENT, REGELENDE DE WERKWIJZE VAN DE EN ONDERDEELCOMMISSIES. conform artikel 14 van de Wet op de Ondernemingsraden voorlopig REGLEMENT, REGELENDE DE WERKWIJZE VAN DE ONDERNEMINGSRAAD EN ONDERDEELCOMMISSIES conform artikel 14 van de Wet op de Ondernemingsraden Juli 2010 1 INHOUDSOPGAVE pagina REGLEMENT ONDERNEMINGSRAAD

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad Stadsregio Arnhem Nijmegen

Reglement Ondernemingsraad Stadsregio Arnhem Nijmegen Reglement Ondernemingsraad Stadsregio Arnhem Nijmegen 9 maart 2010 1 Begripsbepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 1 Dit reglement verstaat onder: a Ondernemer: de Stadsregio Arnhem Nijmegen; b Onderneming:

Nadere informatie

VERKIEZINGEN LEAN & MEAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators

VERKIEZINGEN LEAN & MEAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators VERKIEZINGEN LEAN & MEAN Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators POLLS Waar of niet? Verkiezingen duren 13 weken Toegestaan of niet toegestaan? Niet iedereen krijgt

Nadere informatie

HET REGLEMENT VAN DE ONDERNEMINGSRAAD CURAMUS REGELT DE WERKWIJZE VAN:

HET REGLEMENT VAN DE ONDERNEMINGSRAAD CURAMUS REGELT DE WERKWIJZE VAN: HET REGLEMENT VAN DE ONDERNEMINGSRAAD CURAMUS REGELT DE WERKWIJZE VAN: ONDERNEMINGSRAAD VAN STICHTING CURAMUS HULST Onderdelen: Reglement van de Ondernemingsraad Bijlage1: Besluit instelling van commissies

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE mei 2009 B EGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Definities Dit reglement verstaat onder: fonds: bestuur:

Nadere informatie

Reglement van het Verantwoordingsorgaan

Reglement van het Verantwoordingsorgaan Reglement van het Verantwoordingsorgaan Per 3 december 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 4 Artikel 3

Nadere informatie

Reglement Gemeenschappelijke Ondernemingsraad N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, BNG Vermogensbeheer B.V. en BNG Gebiedsontwikkeling B.V.

Reglement Gemeenschappelijke Ondernemingsraad N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, BNG Vermogensbeheer B.V. en BNG Gebiedsontwikkeling B.V. Reglement Gemeenschappelijke Ondernemingsraad N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, BNG Vermogensbeheer B.V. en BNG Gebiedsontwikkeling B.V. Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bng.nl Vastgesteld

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD RSM ERASMUS UNIVERSITY

REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD RSM ERASMUS UNIVERSITY REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD RSM ERASMUS UNIVERSITY HOOFDSTUK 1: BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 In dit artikel wordt verstaan onder: de faculteit: het van overheidswege gefinancierde gedeelte van de

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Transavia Vliegers

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Transavia Vliegers Dec 2014 Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Transavia Vliegers Artikel 1. Begripsomschrijvingen Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Preambule Artikel 1 - Begripsbepalingen Artikel 2- COR en Dagelijks Bestuur - samenstelling en zittingsduur... 4

Preambule Artikel 1 - Begripsbepalingen Artikel 2- COR en Dagelijks Bestuur - samenstelling en zittingsduur... 4 1 januari 2017 REGLEMENT CENTRALE ONDERNEMINGSRAAD NWO VASTGESTELD OP 31 JANUARI 2017 Inhoud Preambule... 2 Artikel 1 - Begripsbepalingen... 3 Artikel 2- COR en Dagelijks Bestuur - samenstelling en zittingsduur...

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT Medezeggenschapsreglement van Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan. Stichting Pensioenfonds Transavia Grond & Cabinepersoneel

Reglement Verantwoordingsorgaan. Stichting Pensioenfonds Transavia Grond & Cabinepersoneel Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Transavia Grond & Cabinepersoneel 1 juli 2014 Artikel 1. Begripsomschrijvingen Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van

Nadere informatie

Reglement voor de Onderdeelcommissies van de Ondernemingsraad van de Technische Universiteit Delft

Reglement voor de Onderdeelcommissies van de Ondernemingsraad van de Technische Universiteit Delft Vastgesteld bij OR besluit OR 11.06.1 d.d. 18-03-98 Gewijzigd bij OR besluit OR 87.6.2 d.d. 25-09-2002 Gewijzigd bij OR besluit OR 109.7.2 dd 17-0304 Laatstelijk gewijzigd bij OR besluit OR 140.8.2 d.d.

Nadere informatie

2. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit drie personen. Het bestuur benoemt de leden van het Verantwoordingsorgaan.

2. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit drie personen. Het bestuur benoemt de leden van het Verantwoordingsorgaan. Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas Reglement voor het Verantwoordingsorgaan 1. Het bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het beleid, de wijze waarop het beleid is uitgevoerd

Nadere informatie

1. De leden van de ondernemingsraad treden om de 3 jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

1. De leden van de ondernemingsraad treden om de 3 jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. IX.1 REGLEMENT ONDERNEMINGSRAAD GEMEENTE VOORST VERSIE JANUARI 1999 REGLEMENT ONDERNEMINGSRAAD GEMEENTE VOORST 1. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: a. ondernemer: de gemeente Voorst;

Nadere informatie

Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen

Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen 9 september 2014 Reglement verantwoordingsorgaan SPD 1 van 7 Artikel 1. Definities Bestuur: Deelnemer: Pensioengerechtigde: Intern

Nadere informatie

4 Modelreglement COR; Modelreglement GOR

4 Modelreglement COR; Modelreglement GOR 4 Modelreglement COR; Modelreglement GOR 4.1 Algemene toelichting aantekening 1 COR en GOR In het geval van een samenwerkingsverband van ondernemingen (door één ondernemer in stand gehouden of deel uitmakend

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband )

Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband ) Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband ) Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. wet: de Wet medezeggenschap op scholen (Stb. 2006, 658);

Nadere informatie

Model-huishoudelijk reglement. van de Cliëntenraad van een Cluster

Model-huishoudelijk reglement. van de Cliëntenraad van een Cluster Versiedatum Evaluatiedatum Proceseigenaar HKZ-norm Augustus 2000 2007 Raad van Bestuur 4.18 Model-huishoudelijk reglement Augustus 2000 Ten geleide De wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ)

Nadere informatie

Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de. lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen;

Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de. lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen; Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen Het bestuur, gelet op artikel 33 van de Pensioenwet; gelet op de Code Pensioenfondsen,

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: ouders, voogden en verzorgers van leerlingen van de school.

Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: ouders, voogden en verzorgers van leerlingen van de school. Reglement Ouderraad Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: Ouders: ouders, voogden en verzorgers van leerlingen van de school. Leerlingen: leerlingen in de zin van de Wet Primair Onderwijs

Nadere informatie

Vastgesteld op 5 november 2014 REGLEMENT ONDERNEMINGSRAAD VRIJE UNIVERSITEIT

Vastgesteld op 5 november 2014 REGLEMENT ONDERNEMINGSRAAD VRIJE UNIVERSITEIT Vastgesteld op 5 november 2014 REGLEMENT ONDERNEMINGSRAAD VRIJE UNIVERSITEIT REGLEMENT VAN DE ONDERNEMINGSRAAD VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT Gelet op de artikelen 6 t/m 14 van de Wet op de Ondernemingsraden

Nadere informatie

Reglement COR Koninklijke BAM Groep nv

Reglement COR Koninklijke BAM Groep nv Reglement COR Koninklijke BAM Groep nv 2013-2016 HOOFDSTUK I - BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: ondernemer ondernemingen bestuurder wet holding centrale ondernemingsraad groepsondernemingsraden

Nadere informatie

Reglement van de kringen

Reglement van de kringen Reglement van de kringen Reglement van de kringen, overeenkomstig artikel 66 van de statuten van Rabobank Nederland. Artikel 1 1. Leden van de kring kunnen uitsluitend zijn coöperatieve banken die lid

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO te Groningen ( het samenwerkingsverband ).

Medezeggenschapsreglement van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO te Groningen ( het samenwerkingsverband ). MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD VO Medezeggenschapsreglement van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 20.01 te Groningen ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene

Nadere informatie

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1 Activiteitencommissie Huishoudelijk Reglement Definities Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Activiteitencommissie: de geledingraad van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool "Het Tweespan" locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool Het Tweespan locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool "Het Tweespan" locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen. Definities Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (PO)

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (PO) MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (PO) Medezeggenschapsreglement van Stichting samenwerkingsverband de Liemers po te Zevenaar (samenwerkingsverband 25-04). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

VERKIEZINGSREGLEMENT voor bestuursleden namens pensioengerechtigden

VERKIEZINGSREGLEMENT voor bestuursleden namens pensioengerechtigden VERKIEZINGSREGLEMENT voor bestuursleden namens pensioengerechtigden Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel SPNG versie februari 2014 versie februari 2014 Verkiezingsreglement 1 Artikel

Nadere informatie

Reglement. Ondernemingsraad. Nyenrode Business Universiteit

Reglement. Ondernemingsraad. Nyenrode Business Universiteit Reglement Ondernemingsraad Nyenrode Business Universiteit Pagina: 1 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I BEGRIPSBEPALINGEN 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 HOOFDSTUK II ORGANISATIE VAN DE ONDERNEMINGSRAAD 4 Artikel

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Reglement Verantwoordingsorgaan Reglement Verantwoordingsorgaan Versie 01-07-2014 Artikel 1. Definities Bestuur: Intern Toezicht: Verantwoordingsorgaan: Het bestuur van het pensioenfonds. De visitatiecommissie van het pensioenfonds.

Nadere informatie

CENTRALE ONDERNEMINGSRAAD STICHTING VOOR FUNDAMENTEEL ONDERZOEK DER MATERIE

CENTRALE ONDERNEMINGSRAAD STICHTING VOOR FUNDAMENTEEL ONDERZOEK DER MATERIE Reglement COR FOM Vastgesteld 18 augustus 2015 REGLEMENT CENTRALE ONDERNEMINGSRAAD STICHTING VOOR FUNDAMENTEEL ONDERZOEK DER MATERIE 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Samenstelling

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken

Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Verkiezingsreglement voor de vertegenwoordiger(s) van de Pensioengerechtigden in het Verantwoordingsorgaan Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor dit reglement

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland

Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 Cliënt: een natuurlijk persoon ten behoeve van wie de instelling werkzaam is. 1.2 Cliëntenraad: De op basis

Nadere informatie

OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1

OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1 OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 1 DE VERENIGING 1.1 De vereniging Kring Praktiserende Boomverzorgers is een vereniging waarin mensen die zich bezig houden

Nadere informatie

Artikel 9.34 Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek

Artikel 9.34 Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek INHOUD Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD UNIVERSITEIT UTRECHT Algemeen Centraal stembureau Kiesrecht Kandidaatstelling

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het verantwoordingsorgaan (definitief) Bedrijfstakpensioenfonds voor de drankindustrie

Huishoudelijk reglement van het verantwoordingsorgaan (definitief) Bedrijfstakpensioenfonds voor de drankindustrie Huishoudelijk reglement van het verantwoordingsorgaan (definitief) Bedrijfstakpensioenfonds voor de drankindustrie Juli 2014 Artikel 1 Begripsbepalingen Definities Dit reglement verstaat onder: fonds:

Nadere informatie

1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD

1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD 1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders. Wet:

Nadere informatie

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL DEFINITIE Artikel 1 - Oudervereniging De Kraal: De vereniging van ouders van de school. Opgericht 01-11-2005 en ingeschreven bij de KvK onder nummer 34237720 als een vereniging

Nadere informatie

Conform het bestaande aftreedschema treedt in 2016 het volgende bondsbestuurslid af: Ton Wijers

Conform het bestaande aftreedschema treedt in 2016 het volgende bondsbestuurslid af: Ton Wijers Agendapunt 11. Verkiezing leden bondsbestuur 11.1 Voordracht bestuursleden Conform het bestaande aftreedschema treedt in 2016 het volgende bondsbestuurslid af: Ton Wijers Het aftreedschema ziet er als

Nadere informatie

Reglement ouderraden Atlas College

Reglement ouderraden Atlas College Reglement ouderraden Atlas College (versie juni 2012) 03.10 REGLEMENT OUDERRADEN 06-12 1 Inhoud Titel 1: Algemeen... 3 Artikel 1: Begripsbepaling... 3 Titel 2: De ouderraden van het Atlas College... 3

Nadere informatie

Reglement Deelnemersraad

Reglement Deelnemersraad Reglement Deelnemersraad Deelnemersraad versie 1 maart 2011 Pagina 1 van 8 Reglement Deelnemersraad 1. Begrippen en hun betekenis Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: a. College van Bestuur: Zo noemt

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet zoals gewijzigd per 1 juni Artikel 1 - Zetel van de Orde

Huishoudelijk reglement. bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet zoals gewijzigd per 1 juni Artikel 1 - Zetel van de Orde Huishoudelijk reglement bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet 1995 zoals gewijzigd per 1 juni 2014 Artikel 1 - Zetel van de Orde De Orde van Octrooigemachtigden is gevestigd te Den Haag. Artikel

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds HAL. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting Pensioenfonds HAL. Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds HAL Reglement Verantwoordingsorgaan 2 Begripsbepalingen Artikel 1.1 In dit reglement wordt verstaan onder: - het "Fonds": de Stichting Pensioenfonds HAL; - het "bestuur": het bestuur

Nadere informatie

REGLEMENT VERKIEZINGEN BESTUUR STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 3 APRIL 2014

REGLEMENT VERKIEZINGEN BESTUUR STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 3 APRIL 2014 REGLEMENT VERKIEZINGEN BESTUUR STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 3 APRIL 2014 Begripsbepalingen Artikel 1 Definities Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Medezeggenschapsraad Huishoudelijk reglement 1 BEGRIPSBEPALING ARTIKEL 1 geleding: het aan de school verbonden personeel, respectievelijk de ouders of de leerlingen; locatie: de volgende locaties worden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD RIJSWIJKSLYCEUM & VAN VREDENBURGCOLLEGE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD RIJSWIJKSLYCEUM & VAN VREDENBURGCOLLEGE HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD RIJSWIJKSLYCEUM & VAN VREDENBURGCOLLEGE DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ouderraad De Achtbaan

Huishoudelijk reglement Ouderraad De Achtbaan Huishoudelijk reglement Ouderraad De Achtbaan Definities Artikel 1 De Achtbaan: Dalton Openbare Basisschool de Achtbaan; Locatie: een van de 4 locaties van De Achtbaan te weten: 1. De Achtbaan locatie

Nadere informatie

Stichting IKEA Pensioenfonds. Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan

Stichting IKEA Pensioenfonds. Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan Stichting IKEA Pensioenfonds Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1 Begripsbepalingen In dit verkiezingsreglement wordt verstaan onder: a. bestuur: het bestuur van het fonds; b. deelnemer:

Nadere informatie

Reglement deelnemersraad BPF Bouw

Reglement deelnemersraad BPF Bouw Reglement deelnemersraad BPF Bouw Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit reglement wordt verstaan onder: Stichting: Bestuur: Statuten: Pensioenreglement: Deelnemers: Pensioengerechtigden: Stichting Bedrijfstakpensioenfonds

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD VAN DE BERNADETTE MARIA SCHOOL (BMS) DELFT DEFINITIES

REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD VAN DE BERNADETTE MARIA SCHOOL (BMS) DELFT DEFINITIES REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD VAN DE BERNADETTE MARIA SCHOOL (BMS) DELFT DEFINITIES Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. school: Bernadette Maria School te Delft; b. ouders: de ouders, voogden

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan

Reglement Verantwoordingsorgaan Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1 Definities In dit reglement worden geacht te zijn overgenomen de definities van de statuten, terwijl voorts wordt verstaan onder: a. Selectiecommissie De commissie

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Medezeggenschapsraad J.H. Isingsschool Empe. Juli 2014

Huishoudelijk Reglement Medezeggenschapsraad J.H. Isingsschool Empe. Juli 2014 Huishoudelijk Reglement Medezeggenschapsraad J.H. Isingsschool Empe Juli 2014 2 Huishoudelijk reglement medezeggenschapsraad basisschool JH Isings Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 1.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden

Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden Definities Artikel 1. Ouders: de ouders en verzorgers van de leerlingen die aan de school

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging OBS de Baayaert oktober

Huishoudelijk reglement Oudervereniging OBS de Baayaert oktober HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING OBS DE BAAYAERT DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Oudervereniging: de afvaardiging

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (VO)

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (VO) MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (VO) Toelichting vooraf Bij de in het reglement genoemde termijnen gaat het steeds om werkbare of lesweken, -dagen of maanden. Vakanties tellen dus niet

Nadere informatie

Reglement Ondersteuningsplanraad Plein 013

Reglement Ondersteuningsplanraad Plein 013 Reglement Ondersteuningsplanraad Plein 013 Preambule: Dit reglement is, op voordracht van de werkgroep Inrichting OPR, opgesteld door het bestuur van het samenwerkingsverband Plein 013. In deze Ondersteuningsplanraad

Nadere informatie

REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (Primair Onderwijs) Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noord Limburg Vastgesteld

REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (Primair Onderwijs) Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noord Limburg Vastgesteld REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (Primair Onderwijs) Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noord Limburg Vastgesteld 25092013 Toelichting vooraf Bij de in het reglement genoemde termijnen gaat het steeds

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BS NOORDERBREEDTE DEFINITIE. Artikel 1 TAKEN EN BEVOEGDHEDEN. Artikel 2

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BS NOORDERBREEDTE DEFINITIE. Artikel 1 TAKEN EN BEVOEGDHEDEN. Artikel 2 HUISHOUDELIJK REGLEMENT BS NOORDERBREEDTE DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. De Stichting: de geledingenraad van ouders. Wet:

Nadere informatie

REGLEMENT DEELNEMERSRAAD STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA

REGLEMENT DEELNEMERSRAAD STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA REGLEMENT DEELNEMERSRAAD STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA SPA Reglement Deelnemersraad 1 versie 16-11-2011 ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN In dit reglement wordt verstaan onder: a. het fonds: Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Pre-ambule. Werkingsduur en wijzigingen reglement

Pre-ambule. Werkingsduur en wijzigingen reglement Reglement Ondersteuningsplanraad (OPR) van de Vereniging Reformatorisch Passend Onderwijs voor primair en speciaal onderwijs, h.o. Berséba, statutair gevestigd te Utrecht, opnieuw vastgesteld door de raad

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO te Apeldoorn

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO te Apeldoorn Versie 4 december 2014 MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs 25.05 PO te Apeldoorn Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Medezeggenschapsraad. RKBS Het Baken

Huishoudelijk reglement. Medezeggenschapsraad. RKBS Het Baken Huishoudelijk reglement Medezeggenschapsraad RKBS Het Baken Datum: 1 Oktober 2015 Versie: 1.0 Status: definitief PAGINA 1 VAN 8 1. Strekking Dit Huishoudelijk Reglement van de Medezeggenschapsraad van

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa

Stichting Pensioenfonds Trespa Postbus 110 6000 AC Weert Nederland Tel. +31(0)495458297 Fax +31(0)495458883 E-mail: pensioen@trespa.com Reglement deelnemersraad Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen Artikel 2. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Verkiezingsreglement. Inhoudsopgave

Verkiezingsreglement. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 1 Artikel 2 Verkiezingscommissie 1 Artikel 3 Kiesgerechtigden 1 Artikel 4 Verkiesbaarheid 2 Artikel 5 Kandidaatstelling 2 Artikel 6 Verkiezingen 3 Artikel 7 Uitslag 3

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG Laatstelijk gewijzigd door het bestuur van Stichting Personeelspensioenfonds APG op 27 november 2013 1 REGLEMENT VOOR HET VERANTWOORDINGSORGAAN

Nadere informatie

STATUTEN. van. Stichting VUT-fonds ECI

STATUTEN. van. Stichting VUT-fonds ECI STATUTEN van Stichting VUT-fonds ECI DEFINITIES Artikel 1 1. In deze statuten wordt verstaan onder: stichting: Stichting VUT-fonds ECI; bestuur: het bestuur van de stichting aangesloten ondernemingen:

Nadere informatie

Bijlage 14. Reglement OPR

Bijlage 14. Reglement OPR Bijlage 14 Reglement OPR 137 Bijlage 14; Reglement OPR MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD Toelichting vooraf Bij de in het reglement genoemde termijnen gaat het steeds om werkbare of lesweken,

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAP OR-REGLEMENT EN VERKIEZINGEN ORGANISEREN INCLUSIEF CHECKLIST MET TIJDPAD

MEDEZEGGENSCHAP OR-REGLEMENT EN VERKIEZINGEN ORGANISEREN INCLUSIEF CHECKLIST MET TIJDPAD MEDEZEGGENSCHAP OR-REGLEMENT EN VERKIEZINGEN ORGANISEREN INCLUSIEF CHECKLIST MET TIJDPAD 1. HET REGLEMENT VAN DE ONDERNEMINGSRAAD Stap 1: Voorlopig reglement Wanneer voor het eerst een ondernemingsraad

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan van Stichting Pensioenfonds Urenco Nederland

Reglement Verantwoordingsorgaan van Stichting Pensioenfonds Urenco Nederland Reglement Verantwoordingsorgaan van Stichting Pensioenfonds Urenco Nederland Artikel 1 Definities Dit reglement verstaat onder: fonds: bestuur: dagelijks bestuur: statuten: de Stichting Pensioenfonds Urenco

Nadere informatie

Reglement van het verantwoordingsorgaan

Reglement van het verantwoordingsorgaan Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart Reglement van het verantwoordingsorgaan Artikel 1 Begripsbepalingen Voor dit reglement zijn de volgende begripsomschrijvingen van toepassing:

Nadere informatie

Voorbeeld reglement deelnemersraad van Stichting Pensioenfonds

Voorbeeld reglement deelnemersraad van Stichting Pensioenfonds Voorbeeld reglement deelnemersraad van Stichting Pensioenfonds Leeswijzer voorbeeld voor reglement deelnemersraad Met onder meer dit voorbeelddocument geeft OPF invulling aan de services voor de aangesloten

Nadere informatie

reglement oudercommissie

reglement oudercommissie reglement oudercommissie OBS J.P. MINCKELERS Inhoudsopgave 1 Begripsbepalingen... 3 2 Doelstelling... 3 3 Samenstelling... 3 4 Dagelijks bestuur... 4 5 Taakomschrijving... 5 6 Taakuitvoering... 5 7 Vergaderingen...

Nadere informatie

Nota van B&W. Ter voorbereiding van deze verkiezingen wordt een verkiezingscommissie ingesteld.

Nota van B&W. Ter voorbereiding van deze verkiezingen wordt een verkiezingscommissie ingesteld. Nota van B&W Onderwerp Tijdelijke medezeggenschap en organisatie OR-verkiezingen Portefeuille C. van Velzen Auteur Dhr. R. Bos Telefoon 5113987 E-mail: robos@haarlem.nl CS/POI Reg.nr. 2007/230857 bijlagen

Nadere informatie

INSTELLING Artikel 2 1. BC Broekhin Roermond heeft een ouderraad ingesteld. 2. De ouderraad is samengesteld uit ouders.

INSTELLING Artikel 2 1. BC Broekhin Roermond heeft een ouderraad ingesteld. 2. De ouderraad is samengesteld uit ouders. REGLEMENT OUDERRAAD BC Broekhin Roermond Ouderraad BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: a. Ouders: de ouders, voogden of verzorgers van de leerlingen; b. Ouderraad: de geledingenraad

Nadere informatie