Format Reglement Ondernemingsraad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Format Reglement Ondernemingsraad"

Transcriptie

1 Format Reglement Ondernemingsraad Format Reglement Ondernemingsraad I. Begripsbepaling 1 II. Samenstelling en zittingsduur 2 III. Voorbereiding van de verkiezing, actief en passief kiesrecht, kandidaatstelling 3 IV. Wijze van stemmen bij verkiezingen 6 V. Voorziening in tussentijdse vacatures 7 VI. Bezwarenregeling 8 VII. Werkwijze en secretariaat van de ondernemingsraad 8 VIII. Commissies 11 IX. Werkwijze overlegvergadering ondernemingsraad - ondernemer 12 X. Slotbepalingen 15 I. Begripsbepaling Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: a. de Wet: de Wet op de ondernemingsraden (WOR). b. ondernemer: degene die de onderneming waarvoor de ondernemingsraad is ingesteld, in stand houdt; zijnde het bestuur van de invullen naam organisatie c. onderneming: invullen naam organisatie, gevestigd te invullen plaats organisatie d. bestuurder: degene, die rechtstreeks is belast met de hoogste zeggenschap bij de leiding van de arbeid. e. werknemer: ieder, die krachtens arbeidsovereenkomst met de ondernemer werkzaam is in de onderneming, alsmede de personen die zijn gelijkgesteld, met uitzondering van de personen bedoeld onder d. f. werknemersorganisatie: een in artikel 9 lid 2a van de Wet bedoelde vereniging van werknemers. g. (ondernemings)raad: de overeenkomstig de Wet ingestelde ondernemingsraad binnen invullen naam organisatie h. commissie: een door de raad ingestelde commissie. i. bedrijfscommissie: de Bedrijfscommissie voor de Welzijnssector. j. vergadering van de raad: een bijeenkomst van de raad. k. overlegvergadering: een bijeenkomst van de raad met de bestuurder. Pagina 1 van 15

2 l. beraad / raadpleging: het contact van de leden van de raad met niet-leden van de raad. Artikel 2 De raad is een orgaan van overleg, advies, informatie, communicatie en een vertegenwoordiging van werknemers binnen de onderneming en zal op basis van de hem bij de Wet gegeven bevoegdheden participeren in de besluitvorming, dan wel zelfstandig besluiten nemen. Hij heeft tot taak door goede samenwerking tussen ondernemer, bestuurder en personeel het optimaal functioneren van de onderneming in al haar doelstellingen te bevorderen en het welzijn en de belangen van de werknemers in dienst van de ondernemer te behartigen. II. Samenstelling en zittingsduur Artikel 3 1. De raad bestaat uit 7 leden, die door de kiesgerechtigde werknemers in de onderneming rechtstreeks uit hun midden worden gekozen. 2. Met toestemming van de ondernemer kan de raad een van artikel 6, lid 1 WOR afwijkend aantal leden vaststellen. 3. Tijdens een zittingsperiode van de raad kan geen wijziging worden gebracht in het aantal leden van de raad op grond van vermeerdering of vermindering van het aantal werknemers. Artikel 4 1. De ondernemingsraad kiest uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangende voorzitter. 2. De voorzitter, of bij diens verhindering de plaatsvervangende voorzitter, vertegenwoordigt de ondernemingsraad in rechte. Artikel 5 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de 3 jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. Artikel 6 1. Het lidmaatschap van de raad eindigt van rechtswege, wanneer de arbeidsovereenkomst van het betrokken lid met de ondernemer wordt beëindigd. 2. Een lid kan te allen tijde door schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter voor het lidmaatschap bedanken. 3. De secretaris van de raad stelt de bestuurder van de beëindiging van het lidmaatschap van een lid van de raad zoals gesteld in lid 2 zo spoedig mogelijk in kennis. Pagina 2 van 15

3 III. Voorbereiding van de verkiezing, actief en passief kiesrecht, kandidaatstelling Artikel 7 1. De organisatie van de verkiezing van de leden van de ondernemingsraad geschiedt onder verantwoordelijkheid van de ondernemingsraad. 2. De ondernemingsraad draagt de organisatie van de verkiezing op aan een verkiezingscommissie. Op deze commissie is van toepassing hetgeen in artikel 33 is bepaald. 3. Bij het ontbreken van een raad wordt door de bestuurder in overleg met de werknemers een commissie benoemd ter voorbereiding van de verkiezing. 4. Voor de in lid 3 genoemde commissie gelden dezelfde bepalingen als voor de in lid 2 genoemde verkiezingscommissie, voor zover van toepassing. Artikel 8 1. De raad bepaalt na overleg met de bestuurder de datum van de verkiezingen voor de nieuwe raad. De datum van de bekendmaking van de verkiezingen aan het personeel dient ten minste 13 weken voor de eigenlijke verkiezingsdatum te liggen. De datum van de verkiezing dient ten minste zes weken te liggen vóór de datum van aftreden van de raad. 2. Terstond na de bekendmaking van de verkiezingsdatum stelt de verkiezingscommissie de werknemersorganisatie(s) en de ondernemer schriftelijk daarvan op de hoogte, onder vermelding van de termijn van kandidaatstelling. 3. Bij het ontbreken van een raad wordt de datum van de verkiezingen vastgesteld door de bestuurder in overleg met de verkiezingscommissie. Artikel 9 1. De termijn van kandidaatstelling begint bij de bekendmaking van de verkiezingsdatum. 2. Kandidatenlijsten van werknemersorganisaties dienen ten minste zeven weken voor de verkiezingsdatum te worden ingediend. 3. Andere kandidatenlijsten dienen ten minste vijf weken voor de verkiezingsdatum te worden ingediend. 4. De verkiezingscommissie dient alle ingediende kandidatenlijsten ten minste vier weken voor de verkiezingen te publiceren. Pagina 3 van 15

4 Artikel De verkiezingscommissie treft maatregelen in geval van ziekte of een andere reden van verhindering van de kiesgerechtigde werknemer op de verkiezingsdatum, waardoor elke kiesgerechtigde in de gelegenheid wordt gesteld aan de stemming deel te nemen. 2. Een kiesgerechtigde werknemer kan slechts twee stemmen bij volmacht uitbrengen. De volmacht dient schriftelijk te worden verleend. 3. Deze maatregel wordt tegelijk met de bekendmaking van de verkiezingsdatum in de onderneming bekend gemaakt. Artikel Verkiesbaar tot lid van de raad zijn die werknemers die op de dag van de verkiezingen zes maanden in dienst zijn. 2. Kiesgerechtigd zijn de werknemers die op de dag dat de kandidaatstelling voor de werknemersorganisatie(s) openstaat werkzaam zijn in de onderneming. 3. Tegelijkertijd met de bekendmaking van de datum van de verkiezingen, maakt de verkiezingscommissie een lijst op van de in de onderneming werkzame personen die kiesgerechtigd en/of verkiesbaar zijn en maakt deze lijst in de onderneming bekend. 4. Binnen twee weken na publikatie van de lijst kan iedere werknemer bezwaar maken tegen het toekennen van het recht om te kiezen en/of gekozen te worden, aan één of meer op de lijst voorkomende namen van werknemers, uitsluitend op grond van het feit dat niet is voldaan aan het gestelde in lid 1 en De verkiezingscommissie beslist over de al dan niet juistheid van de ingediende bezwaren. Artikel De kandidaatstelling geschiedt door het indienen bij de verkiezingscommissie van één of meer lijsten door: a. één of meer werknemersorganisaties, die werknemers onder hun leden tellen, mits de lijst in overleg met de leden/werknemers uit de onderneming is opgesteld; b. een derde gedeelte of meer van de in de onderneming werkzame kiesgerechtigde werknemers die geen lid zijn van een werknemersorganisatie die kandidaten heeft gesteld, met dien verstande dat voor het indienen van een kandidatenlijst met dertig handtekeningen kan worden volstaan. 2. De verkiezingscommissie stelt vast hoeveel handtekeningen vereist zijn voor de kandidaatstelling bedoeld in het eerste lid sub b. Zij maakt dit aantal zeven weken vóór de verkiezingsdatum bekend. 3. Iedere kiesgerechtigde werknemer bedoeld in lid 1 sub b mag één kandidatenlijst ondertekenen. Pagina 4 van 15

5 4. De kandidatenlijsten bedoeld in het eerste lid dienen door de kandidaten mede ondertekend te worden ten bewijze dat zij bij eventuele verkiezing een plaats in de raad zullen aanvaarden. Artikel De verkiezingscommissie onderzoekt onmiddellijk na het indienen ervan of de ingediende kandidatenlijsten en de daarop voorkomende kandidaten voldoen aan de vereisten van de wet en van dit reglement. 2. De verkiezingscommissie verklaart een kandidatenlijst die niet aan de in het vorige lid bedoelde vereisten voldoet ongeldig en deelt dit onverwijld schriftelijk en met opgave van redenen mede aan degene(n) die de lijst heeft (hebben) ingediend. Gedurende één week na deze mededeling bestaat de gelegenheid de lijst aan de gestelde vereisten aan te passen. De termijn van één week geldt ook indien de sluitingsdatum samenvalt met de datum van kennisgeving. 3. Een kandidatenlijst die niet aan de gestelde eisen blijft voldoen, wordt door de verkiezingscommissie ongeldig verklaard. De verkiezingscommissie maakt dit aan de indiener en in de onderneming bekend. 4. De kandidatenlijsten worden uiterlijk 4 weken voor de verkiezingsdatum door de verkiezingscommissie aan de in de onderneming werkzame personen bekend gemaakt. 5. Binnen twee weken na de publikatie van de lijsten kan door één of meer werknemersorganisaties of door één of meer werknemers bezwaar worden gemaakt tegen de lijst bij de verkiezingscommissie op grond van het feit dat: a. de in artikel 12 lid 1 sub b bedoelde lijst ondersteuningshandtekeningen bevat van personen die zijn aangesloten bij één van de werknemersorganisaties die kandidaten hebben gesteld; b. de in artikel 12 lid 1 sub b bedoelde werknemers meer kandidatenlijsten hebben getekend. 6. De verkiezingscommissie beslist over de al dan niet juistheid van de in lid 5 genoemde bezwaren. Artikel Indien er niet meer kandidaten zijn gesteld dan er plaatsen zijn te vervullen in de ondernemingsraad, worden de kandidaten geacht te zijn gekozen, zonder dat een stemming behoeft plaats te vinden. 2. Wanneer met betrekking tot een verkiezing onvoldoende kandidaten zijn gesteld, is het bepaalde in lid 1 van overeenkomstige toepassing. Binnen een termijn van zes maanden zullen nieuwe verkiezingen worden gehouden om in de niet vervulde vacature(s) te voorzien. Artikel 15 Plaats en tijdstip van de verkiezingen worden uiterlijk zeven werkdagen tevoren aan de werknemers in de onderneming bekend gemaakt. Pagina 5 van 15

6 IV. Wijze van stemmen bij verkiezingen Artikel De verkiezing vindt plaats bij geheime schriftelijke stemming met stembriefjes, waarop de kandidaten per lijst zijn vermeld in een volgorde als door de indieners van die lijst bepaald. 2. De verkiezing vindt plaats bij geheime stemming met stembriefjes, waarop de kandidaten per lijst zijn vermeld in een volgorde als door de indieners van die lijst bepaald. 3. Namens de verkiezingscommissie wordt op de dag der verkiezing aan iedere kiesgerechtigde werknemer een gewaarmerkt stembriefje uitgereikt, dat terstond na invulling gesloten wordt ingeleverd. 4. Ieder kiesgerechtigde brengt één stem uit. 5. Het uitbrengen van de stem geschiedt door invulling van het daartoe voor de naam van een kandidaat aangebrachte hokje. 6. De kiesgerechtigde werknemers kunnen binnen twee dagen na het bekendmaken van de plaats en het tijdstip van de verkiezingen schriftelijk bezwaren hiertegen indienen bij de verkiezingscommissie. Artikel De binnengekomen stembiljetten worden door of namens de voorzitter van de verkiezingscommissie op een vooraf vastgestelde tijd en plaats geopend tijdens een openbare en voltallige zitting van de verkiezingscommissie. 2. Ongeldig zijn de stembiljetten die niet door of vanwege de verkiezingscommissie zijn uitgereikt. 3. Van onwaarde zijn de stembiljetten: a. wanneer meer dan één stem is uitgebracht; b. wanneer op het stembiljet aantekeningen zijn gemaakt anders dan volgens de op het stembiljet aangegeven wijze. 4. Door de verkiezingscommissie wordt de kiesdeler na de stemming berekend door het aantal geldig uitgebrachte stemmen te delen door het aantal te bezetten zetels. 5. Een lijst heeft recht op zoveel zetels als het aantal malen dat de kiesdeler is behaald. 6. Eventueel nog te verdelen restzetels worden toegewezen volgens het stelsel van de grootste stemoverschotten. Stemmen, uitgebracht op een lijst die de kiesdeler niet haalde, gelden als stemoverschotten. 7. De aan een lijst toegewezen zetels worden bezet door de kandidaten in volgorde van de lijst; kandidaten die ten minste een vierde van de kiesdeler hebben gehaald, gaan echter vóór eventueel hoger geplaatste kandidaten met minder stemmen. Pagina 6 van 15

7 8. Bij gelijk aantal overschotstemmen wordt tussen de betrokken lijsten geloot. 9. De verkiezingscommissie stelt de uitslag van de verkiezingen vast. Artikel De ondernemingsraad draagt er zorg voor, dat de uitslag van de verkiezingen bekend gemaakt wordt aan de ondernemer, bestuurder en aan de in de onderneming werkzame personen, alsmede aan degenen die kandidatenlijsten hebben ingediend. 2. De raad draagt er zorg voor, dat de namen en de functies in de onderneming van de leden van de ondernemingsraad blijvend worden vermeld op een plaats die vrij toegankelijk is voor alle in de onderneming werkzame personen, op zodanige wijze dat daarvan gemakkelijk kennis kan worden genomen. Artikel De gebruikte stembiljetten worden na vaststelling van de verkiezingsuitslag zes weken in één of meer gesloten enveloppen bewaard. 2. Wanneer in die periode geen bezwaren tegen de vaststelling van de verkiezingsuitslag worden ingediend, worden de enveloppen ongeopend vernietigd, 3. Indien binnen de gestelde termijn bezwaren tegen de vaststelling van de verkiezingsuitslag worden ingediend, worden de enveloppen niet eerder vernietigd, dan nadat de raad een beslissing over de ingediende bezwaren en de daarbij behorende procedure heeft genomen. 4. Bezwaren dienen schriftelijk bij de raad te worden ingediend. V. Voorziening in tussentijdse vacatures Artikel In geval van tussentijdse vacatures in de raad wordt de open gevallen plaats bezet door de kandidaat, die op de lijst waarop het voormalige lid kandidaat was gesteld de eerstvolgende niet-gekozen kandidaat is, met dien verstande dat de kandidaten die tenminste een vierde van de kiesdeler hebben behaald, vóór eventueel hoger geplaatste kandidaten met minder stemmen gaan. 2. De aanwijzing geschiedt binnen één maand na het ontstaan van de vacature. 3. Indien op de in het eerste lid bedoelde wijze niet in een tussentijdse vacature kan worden voorzien doordat de betreffende lijst is uitgeput, word(t)(en) de vacante zetel(s) toegewezen aan een andere lijst respectievelijk lijsten volgens het systeem van de grootste stemoverschotten. Indien ook dit niet mogelijk is, worden nieuwe verkiezingen gehouden volgens de bepalingen van hoofdstuk III van dit reglement, tenzij de vacature ontstaat 6 maanden voor het einde van de lopende zittingsduur. Pagina 7 van 15

8 4. Tussentijds gekozen leden van de raad treden eveneens af aan het einde van de lopende zittingsduur van de raad. VI. Bezwarenregeling Artikel Bezwaren tegen de kandidaatstelling en/of verkiezingen zijn slechts mogelijk voor zover bij de diverse artikelen daarvoor een regeling is getroffen. 2. De verkiezingscommissie of de raad beslist onverwijld op een bezwaar en treft daarbij zonodig de noodzakelijke voorzieningen. 3. Deze bezwarenregeling laat onverlet de beroepsmogelijkheid bij de kantonrechter ex artikel 36 WOR. VII. Werkwijze en secretariaat van de ondernemingsraad Artikel De raad vergadert tenminste zes maal per jaar, met dien verstande dat ten minste éénmaal per kwartaal een vergadering wordt belegd. 2. De raad bespreekt ten minste twee maal per jaar de algemene gang van zaken in de onderneming, waarbij ten minste één maal op basis van de in artikel 31 A WOR bedoelde gegevens en ten minste één maal op basis van de in artikel 31 B WOR bedoelde gegevens wordt gesproken. Artikel De voorzitter kan de raad bijeenroepen op eigen initiatief. Hij is verplicht de raad bijeen te roepen indien ten minste één vierde van de in functie zijnde leden dit schriftelijk verzoekt, onder opgave van de in die vergadering te behandelen onderwerpen. 2. Een vergadering, belegd op verzoek van de leden van de raad wordt zo spoedig mogelijk gehouden, doch uiterlijk veertien dagen nadat de voorzitter het verzoek ontvangen heeft. 3. De raad wordt schriftelijk bijeengeroepen. Artikel Een vergadering kan slechts plaats vinden indien ten minste de helft van de leden van de raad aanwezig is. 2. Bij het bepalen van het vergaderquorum wordt uitgegaan van het feitelijk aantal leden, mits dit feitelijke aantal niet beneden de tweederde van het reglementair aantal komt. Pagina 8 van 15

9 3. Is het vereiste aantal leden niet aanwezig, dan wordt binnen drie weken doch niet op kortere termijn dan acht dagen een nieuwe vergadering gehouden. Deze vergadering vindt doorgang ongeacht het aantal leden dat aanwezig is. 4. De ontstentenis van de voorzitter en van diens plaatsvervanger(s) kiest de ondernemingsraad uit de aanwezige leden een voorzitter voor de vergadering. Artikel Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige leden, voorzover niet anders in het reglement is bepaald. 2. Over personen wordt schriftelijk gestemd. De raad beslist of over zaken schriftelijk dan wel mondeling zal worden gestemd. 3. Blanco stemmen worden niet geacht te zijn uitgebracht. 4. Bij staking van stemmen wordt het voorstel, waarop de stemming betrekking had, op de eerstvolgende vergadering opnieuw aan de orde gesteld. Indien dan wederom de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Gaat het voorstel echter over de benoeming van een persoon, dan beslist het lot. Artikel De ondernemingsraad benoemt uit zijn midden een secretaris. 2. De secretaris kan bij de uitvoering van zijn / haar taak worden bijgestaan door op voordracht van de raad door de bestuurder aangewezen persoon of personen die geen lid is/zijn van de raad. 3. De secretaris is belast met: a. de correspondentie van de raad b. de verzorging van het archief van de raad c. het in overleg met de voorzitter bepalen van de tijd en plaats van de vergadering d. het in overleg met de voorzitter opstellen van de agenda voor de vergaderingen van de raad e. het tijdig bekend maken van de agenda aan de leden van de raad, aan de werknemers van de onderneming en aan de ondernemer / bestuurder f. het notuleren van de raad g. maken van een communiqué en de bekendmaking daarvan aan de werknemers van de onderneming en aan de ondernemer / bestuurder h. het maken van een jaarverslag over de werkzaamheden van de raad in het afgelopen jaar en de bekendmaking daarvan aan de werknemers van de onderneming en aan de ondernemer / bestuurder i. alle andere werkzaamheden die hem / haar in dit reglement of door de raad worden opgedragen. Artikel De secretaris stelt de leden ten minste zeven dagen tevoren schriftelijk op de hoogte van plaats en tijd van de vergadering onder bijvoeging van de agenda en de bijbehorende stukken. Bij ieder agendapunt dient te worden vermeld door wie het punt is ingebracht. De secretaris draagt er zorg voor dat een schriftelijke Pagina 9 van 15

10 toelichting wordt gegeven op ieder agendapunt, dat naar zijn/haar oordeel toelichting behoeft. 2. De secretaris draagt er eveneens zorg voor dat de in lid 1 genoemde stukken op door de raad te bepalen wijze aan het overige personeel bekend worden gemaakt. 3. De secretaris stelt de ondernemer en de bestuurder ten minste zeven dagen tevoren schriftelijk op de hoogte van plaats en tijd van de vergadering onder bijvoeging van de agenda. 4. In spoedeisende gevallen kan van het bepaalde in de voorgaande leden alsmede van het bepaalde in artikel 22 worden afgeweken. De bespreking beperkt zich in dat geval tot het onderwerp, dat tot spoedige behandeling aanleiding geeft, tenzij de raad anders beslist. Artikel De secretaris is verantwoordelijk voor het opstellen van de notulen van de vergadering van de raad. Deze notulen worden voor de eerstkomende vergadering aan de leden toegezonden. In die vergadering worden de notulen aan de raad ter goedkeuring en vaststelling voorgelegd. Na vaststelling van de notulen worden deze de ondernemer toegezonden. 2. De secretaris maakt van iedere vergadering een communiqué over de punten die door de raad aan het eind van iedere vergadering hiertoe zijn aangegeven. Hij/zij laat dit communiqué zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen één week na de vergadering bekend maken aan alle in de onderneming werkzame personen. 3. De secretaris maakt een jaarverslag binnen 3 maanden na afloop van een zittingsjaar op, waarin alle besluiten en besprekingen van de raad in het kort worden weergegeven. De raad stelt het jaarverslag vast en bepaalt de wijze waarop dit verslag aan de werknemers, de ondernemer, aan de Bedrijfscommissie en aan de arbeidsinspectie bekend zal worden gemaakt. Artikel De raad kan een uitnodiging tot het bijwonen van een vergadering van die raad doen aan één of meer bestuurders van de onderneming of één of meer bestuursleden van de onderneming. 2. De raad kan één of meer deskundigen uitnodigen tot het bijwonen van een vergadering van die raad, met het oog op de behandeling van een bepaald onderwerp. De raad die besluit een deskundige uit te nodigen stelt de ondernemer tijdig vooraf in kennis. de kosten die redelijkerwijze noodzakelijk zijn van het uitnodigen van een deskundige komen ten laste van de ondernemer, tenzij de ondernemingsraad beschikt over een eigen budget, als bedoeld in artikel 22 lid 3 WOR. 3. Aan de in het eerste en tweede lid bedoelde personen worden tijdig de agenda van betrokken vergadering en de stukken die zij behoeven verstrekt. 4. De leden van de raad kunnen in de vergadering aan de in het eerste en tweede lid bedoelde personen inlichtingen en adviezen vragen. Pagina 10 van 15

11 5. Een deskundige kan eveneens worden uitgenodigd een schriftelijk advies uit te brengen. 6. De voorgaande leden zijn van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de commissies van de ondernemingsraad. Artikel De leden van de raad leggen één maal per jaar in een algemene personeelsvergadering tegenover alle in de onderneming werkzame personen verantwoording af over hun werkzaamheden. 2. De voorzitter van de raad treedt op als voorzitter van de in lid 1 bedoelde vergadering. Artikel De werknemers worden in de gelegenheid gesteld het jaarverslag van de raad op de in artikel 28 bedoelde algemene vergadering te bespreken. Het jaarverslag wordt daartoe uiterlijk twee weken voor die vergadering aan alle werknemers van de onderneming toegezonden. VIII. Commissies Artikel De raad kan de commissies instellen die hij voor de vervulling van zijn taak redelijker wijze nodig heeft. 2. De raad legt zijn voornemen om een commissie in te stellen schriftelijk voor aan de ondernemer, met vermelding van de taak, samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van de door hem in te stellen commissie. 3. Bij bezwaar van de ondernemer tegen het instellen van commissies, kan de raad een beslissing aan de kantonrechter vragen. 4. Het definitieve instellingsbesluit wordt als bijlage bij dit reglement gevoegd, dan wel als artikel in dit reglement opgenomen. Artikel De ondernemingsraad heeft als vaste commissie de verkiezingscommissie. 2. Deze commissie bestaat uit drie leden. De meerderheid van dit aantal leden moet lid zijn van de ondernemingsraad. Indien niet-ondernemingsraadsleden worden benoemd, moeten deze leden in de onderneming werkzaam zijn. De samenstelling van de commissie wordt bekend gemaakt aan de ondernemer en in de onderneming werkzame personen. 3. Deze commissie bereidt de ondernemingsraadverkiezingen voor. Pagina 11 van 15

12 4. De leden van de commissie worden door de ondernemingsraad benoemd voor een periode aanvangende op het tijdstip van benoeming en eindigend op het moment dat de zittingstermijn van leden van de ondernemingsraad afloopt. 5. De verkiezingscommissie kiest uit haar midden een voorzitter. 6. Voor wat betreft de werkwijze van het secretariaat van de verkiezingscommissie zijn de artikelen 22 tot en met 27 van overeenkomstige toepassing. 7. De leden van de verkiezingscommissie kunnen te allen tijde als zodanig ontslag nemen. Zij geven daarvan schriftelijk kennis aan de voorzitter van de ondernemingsraad, aan de voorzitter van de commissie en aan de ondernemer. 8. Ten aanzien van de leden van de commissie die geen lid zijn van de ondernemingsraad, is artikel 20 WOR van overeenkomstige toepassing. IX. Werkwijze overlegvergadering ondernemingsraad - ondernemer Artikel 34 In de overlegvergadering kunnen alle aangelegenheden, de onderneming betreffende, aan de orde worden gesteld ten aanzien waarvan de ondernemer of de raad overleg wenselijk acht of waarover ingevolge het bij of krachtens de wet of het reglement bepaalde overleg tussen ondernemer en de raad moet plaatsvinden. Artikel Het overleg wordt voor de ondernemer gevoerd door een bestuurder van de onderneming. 2. Bij verhindering kan de bestuurder zich doen vervangen door een medebestuurder. Bij afwezigheid van een medebestuurder kan de bestuurder zich bij verhindering doen vervangen door een lid van het dagelijks bestuur. 3. De bestuurder kan zich bij het overleg laten bijstaan door één of meer medebestuurders, bestuursleden van invullen naam organisatie of in de onderneming werkzame personen. Artikel De ondernemer en de raad komen ten minste zes maal per kalenderjaar in vergadering bijeen. 2. Een overlegvergadering vindt plaats binnen twee weken nadat de raad of de ondernemer daarom onder opgave van redenen heeft verzocht. Artikel In de overlegvergadering wordt ten minste twee maal per jaar de algemene gang van zaken in de onderneming besproken, waarbij ten minste één maal op basis Pagina 12 van 15

13 van de in artikel 31 A WOR bedoelde gegevens en tenminste één maal op basis van de in artikel 31 B WOR bedoelde gegevens wordt gesproken. 2. Bij de in lid 1 bedoelde besprekingen zijn een of meer leden van het bestuur van invullen naam organisatie aanwezig tenzij de ondernemingsraad anders beslist. Artikel Tijdens de overlegvergadering kunnen zowel door de ondernemer als door de raad besluiten worden genomen. 2. Een overlegvergadering wordt door de voorzitter geschorst, wanneer de ondernemer of de ondernemingsraad ten aanzien van een bepaald onderwerp afzonderlijk beraad wenselijk acht. 3. De ondernemer neemt geen besluiten over voorstellen van de raad, zowel die in als buiten de overlegvergadering zijn gedaan, dan nadat hij hierover tenminste één maal met de raad in een overlegvergadering heeft overlegd. 4. Na het overleg deelt de ondernemer zo spoedig mogelijk schriftelijk en met redenen omkleed aan de raad mee of en in hoeverre hij overeenkomstig het voorstel zal besluiten. Wanneer de ondernemer of de raad te kennen geeft daar prijs op te stellen, wordt het besluit in een overlegvergadering kenbaar gemaakt. Artikel 39 Ten aanzien van de overlegvergadering zijn de artikelen 17 en 22 WOR van overeenkomstige toepassing. Artikel Zowel de raad als de ondernemer kunnen één of meer deskundigen uitnodigen, waarbij het bepaalde in artikel 26 van overeenkomstige toepassing is. 2. De ondernemer en/of de raad die besluit(en) een deskundige te raadplegen op grond van dit artikel, stellen elkaar hiervan tijdig vooraf in kennis. 3. De kosten die redelijkerwijze noodzakelijk zijn van het uitnodigen van een deskundige komen ten laste van de ondernemer, tenzij de ondernemingsraad beschikt over een eigen budget, als bedoeld in artikel 22 lid 3 WOR. 4. Bij bezwaar van de ondernemer onderscheidenlijk de ondernemingsraad tegen het uitnodigen van een deskundige, kan de ondernemingsraad, onderscheidenlijk de ondernemer een beslissing aan de kantonrechter vragen. Artikel Een overlegvergadering kan slechts worden gehouden indien ten aanzien van de raad voldaan is aan het bepaalde in artikel Alle leden van de raad kunnen in de overlegvergadering het woord voeren. Pagina 13 van 15

14 Artikel De overlegvergadering wordt beurtelings geleid door de bestuurder en de voorzitter van de ondernemingsraad. 2. De secretaris van de raad treedt op als secretaris van de overlegvergadering. Artikel 43 De agenda van de overlegvergadering bevat alle onderwerpen, die door of namens de ondernemer of door de ondernemingsraad bij de secretaris voor het overleg zijn aangemeld. Artikel De overlegvergadering wordt schriftelijk bijeen geroepen. 2. De secretaris stelt de leden van de raad en de ondernemer ten minste zeven dagen tevoren schriftelijk op de hoogte van plaats en tijd van de vergadering onder bijvoeging van de agenda en de bijbehorende stukken. Bij ieder agendapunt dient te worden vermeld door wie dit punt is ingebracht. De secretaris draagt er zorg voor dat een schriftelijke toelichting wordt gegeven op ieder agendapunt, dat naar zijn oordeel toelichting behoeft. 3. De secretaris draagt er eveneens zorg voor dat de in lid 2 genoemde stukken op door de ondernemer te bepalen wijze aan het overige personeel bekend worden gemaakt. 4. In spoedeisende gevallen kan van het bepaalde in de voorgaande leden alsmede van het bepaalde in artikel 33 worden afgeweken. De bespreking beperkt zich in dat geval tot het onderwerp, dat tot spoedige behandeling aanleiding geeft, tenzij de vergadering anders beslist. Artikel De secretaris is verantwoordelijk voor het opstellen van de notulen van de overlegvergadering. Deze notulen worden voor de eerstkomende vergadering aan de leden en de ondernemer / bestuurder toegezonden. In die vergadering worden de notulen aan de overlegvergadering ter goedkeuring en vaststelling voorgelegd. 2. De secretaris maakt van iedere vergadering een communiqué over de punten die door de overlegvergadering aan het eind van iedere vergadering hiertoe zijn aangegeven. Hij / zij laat dit communiqué zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen één week na de vergadering bekend maken aan alle in de onderneming werkzame personen. 3. De secretaris maakt een jaarverslag binnen drie maanden na afloop van een zittingsjaar op, waarin alle besluiten en besprekingen van de overlegvergadering in het kort worden weergegeven. De vergadering stelt het jaarverslag vast en bepaalt de wijze waarop dit verslag aan de werknemers en de ondernemer bekend zal worden gemaakt. Pagina 14 van 15

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT Heden, één en dertig januari tweeduizend één, verscheen voor mij, Jacobus Cornelis Gerard ten Brink, notaris te Dieren (gemeente Rheden): de heer mr Björn Niels van

Nadere informatie

TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN

TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: TVR Car Club Holland. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amersfoort. DOEL Artikel 2. 1. De vereniging

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010

Huishoudelijk Reglement van de Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 1 Gewoon lidmaatschap. Artikel 1. Zij die als gewoon lid tot de vereniging willen toetreden

Nadere informatie

Statuten Per 01-07-2012 1 1

Statuten Per 01-07-2012 1 1 Statuten Per 01-07-2012 1 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Naam, zetel, duur en structuurwet 3 Artikel 2 Doel 3 Artikel 3 Kapitaal en aandelen 3 Artikel 4 Aandeelhoudersregister 4 Artikel 5 Vruchtgebruik, pandrecht

Nadere informatie

Groninger. Reddings. Brigade. Statuten en Huishoudelijk Reglement

Groninger. Reddings. Brigade. Statuten en Huishoudelijk Reglement Groninger Reddings Brigade Statuten en Huishoudelijk Reglement Groninger Reddings Brigade Statuten Statuten blad 1 NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging draagt de naam: GRONINGER REDDINGSBRIGADE kortweg

Nadere informatie

maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen;

maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen; -1- Volledi e en doorlo ende tekst van de statuten van Coo Holdin B.V. na de akte van statutenwrzi in verleden voor een waarnemer van mr. B.H.Th. Terhorst notaris te Amsterdam o 22 anuari 2014. STATUTEN

Nadere informatie

Amateurtuindersvereniging Barendrecht

Amateurtuindersvereniging Barendrecht Amateurtuindersvereniging Barendrecht Versie 2006/7 Statuten en Huishoudelijk/Tuinreglement pagina 1 Inhoud A. STATUTEN Pagina Artikel 1. Naam, zetel en duur 6 Artikel 2. Organen 6 Artikel 3. Doel 6 Artikel

Nadere informatie

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20 STATUTEN IMCD N.V. Naam. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam IMCD N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam. Doel. Artikel 3. De vennootschap heeft ten doel: a. het oprichten

Nadere informatie

STATUTEN DPA GROUP N.V.

STATUTEN DPA GROUP N.V. STATUTEN DPA GROUP N.V. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1. In deze statuten wordt verstaan onder: a. de vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben, te weten de naamloze vennootschap

Nadere informatie

STATUTEN HOOFDSTUK I.

STATUTEN HOOFDSTUK I. Doorlopende tekst van de statuten van argen-x N.V. zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende algehele statutenwijziging voor mr. Dirk-Jan Jeroen Smit, notaris te Amsterdam, op 9 juli 2014

Nadere informatie

1.1. Naam. De coöperatie draagt de naam: Coöperatie Blijstroom B.A.

1.1. Naam. De coöperatie draagt de naam: Coöperatie Blijstroom B.A. ALLEEN BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN RWC/OFB/MT Concept 14 november 2014 S T A T U T E N van: Coöperatie Blijstroom B.A. Definities: In deze statuten wordt onder de navolgende begrippen, indien met

Nadere informatie

STATUTEN VAN TOMTOM N.V.

STATUTEN VAN TOMTOM N.V. STATUTEN VAN TOMTOM N.V. met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging, verleden op 23 april 2013 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam. De vennootschap

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE

STATUTEN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE STATUTEN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE Maart 2012 Artikel 1 Naam en zetel 1. De stichting draagt de naam: "Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Dranken". 2. Zij heeft

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Statuten van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de akte van oprichting van 4 januari 2010,

Nadere informatie

Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert.

Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. Pagina 1 van 3 Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon (stichting

Nadere informatie

Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector. Voorbeeld klachtenreglement Corporatie X Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Nadere informatie

11-06-2012. AB OFGV Installatie. 16:30 uur

11-06-2012. AB OFGV Installatie. 16:30 uur 11-06-2012 AB OFGV Installatie 16:30 uur CONCEPT Agenda overleg Algemeen Bestuur OFGV Bladnummer 1 Documentnummer: 1298187 Agenda Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek Datum

Nadere informatie

huishoudelijk reglement redactie-statuut statuten martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie

huishoudelijk reglement redactie-statuut statuten martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie statuten huishoudelijk reglement en redactie-statuut STATUTEN VERENIGING "MARTIJN" NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging is genaamd: VERENIGING MARTIJN.

Nadere informatie

HERSTELD HERVORMDE KERK. Ordinantie 16

HERSTELD HERVORMDE KERK. Ordinantie 16 HERSTELD HERVORMDE KERK Ordinantie 16 In tweede lezing vastgesteld door de generale synode op 15 en 16 juni 2012 16. Ordinantie voor de kerkelijke financiën en goederen I Het college van kerkvoogden Artikel

Nadere informatie

STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013

STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013 STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013 met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging, verleden op 29 april 2013 voor een waarnemer van mr. P.H.N.

Nadere informatie

S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer

S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer Naam en zetel. Artikel 1. 1.1. De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de naam: Nutreco N.V. 1.2. De vennootschap is gevestigd

Nadere informatie

WATERSPORTVERENIGING. De Eemkruisers

WATERSPORTVERENIGING. De Eemkruisers WATERSPORTVERENIGING De Eemkruisers Opgericht 16 juni 1952 Koninklijk goedgekeurd 14 maar 1959 Geregistreerd bij de K.v.K. nummer 40506042 Laatste statuten wijziging 22 augustus 2012 WSV De Eemkruisers

Nadere informatie

STATUTEN VAN UNILEVER N.V. statutair gevestigd te Rotterdam d.d. 9 mei 2012

STATUTEN VAN UNILEVER N.V. statutair gevestigd te Rotterdam d.d. 9 mei 2012 STATUTEN VAN UNILEVER N.V. statutair gevestigd te Rotterdam d.d. 9 mei 2012 STATUTEN VAN UNILEVER N.V. statutair gevestigd te Rotterdam d.d. 9 mei 2012 Hoofdstuk I Naam en zetel Artikel 1 De vennootschap

Nadere informatie

Voorwoord... 2. Solidamentum... 3. Logo Solidamentum... 4. Statuten... 5. Huishoudelijk reglement... 19

Voorwoord... 2. Solidamentum... 3. Logo Solidamentum... 4. Statuten... 5. Huishoudelijk reglement... 19 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Solidamentum... 3 Logo Solidamentum... 4 Statuten... 5 Huishoudelijk reglement... 19 Huishoudelijk reglement met betrekking tot de kringen... 23 Huishoudelijk reglement Fundamenteel...

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem,

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

Statuten van Akzo Nobel N.V. Gewijzigd op 2 mei 2012

Statuten van Akzo Nobel N.V. Gewijzigd op 2 mei 2012 Statuten van Akzo Nobel N.V. Gewijzigd op 2 mei 2012 Statuten 2012 2 Statuten 2012 3 Statuten van Akzo Nobel N.V. Naam Artikel 1 De naam van de vennootschap is Akzo Nobel N.V. Zetel Artikel 2 De vennootschap

Nadere informatie

VOORBEELD STATUTEN BIZ -VERENIGING (versie 23 april 2009) 1

VOORBEELD STATUTEN BIZ -VERENIGING (versie 23 april 2009) 1 VOORBEELD STATUTEN BIZ -VERENIGING (versie 23 april 2009) 1 Toelichting vooraf Dit voorbeeld kan behulpzaam zijn bij het opstellen van de statuten voor een vereniging die wordt opgericht om gebruik te

Nadere informatie

***concept*** Akte van Statutenwijziging STATUTEN. Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig

***concept*** Akte van Statutenwijziging STATUTEN. Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig 1 Akte van Statutenwijziging van: Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig Heden * * tweeduizend vijftien is voor mij, mr. Freerk Volders, notaris te Rotterdam, verschenen:

Nadere informatie

OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A.

OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A. OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A. Heden, +, verschenen voor mij, mr. PIETER MATHIJS KUIPER, notaris te Putten: a. de heer GERRIT VAN WINKOOP, wonende te 3882 MJ Putten, Hogesteeg

Nadere informatie