REGLEMENT, REGELENDE DE WERKWIJZE VAN DE EN ONDERDEELCOMMISSIES. conform artikel 14 van de Wet op de Ondernemingsraden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGLEMENT, REGELENDE DE WERKWIJZE VAN DE EN ONDERDEELCOMMISSIES. conform artikel 14 van de Wet op de Ondernemingsraden"

Transcriptie

1 voorlopig REGLEMENT, REGELENDE DE WERKWIJZE VAN DE ONDERNEMINGSRAAD EN ONDERDEELCOMMISSIES conform artikel 14 van de Wet op de Ondernemingsraden Juli

2 INHOUDSOPGAVE pagina REGLEMENT ONDERNEMINGSRAAD Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Doelstelling ondernemingsraad 4 Artikel 3 Samenstelling ondernemingsraad 4 Artikel 4 Zittingsduur 5 Artikel 5 Artikel 6 Voorbereiding verkiezingen 5 Artikel 7 Actief en passief kiesrecht 5 Artikel 8 Datum verkiezingen 5 Artikel 9 Kandidaatstelling 6 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Personenstelsel 7 Artikel 14 Artikel 15 Artikel 16 Bewaartermijn stembiljetten 7 Artikel 17 Voorziening in tussentijdse vacatures 7 Artikel 18 Bezwaarregeling 7 Artikel 19 Organiseren vergadering ondernemingsraad 8 Artikel 20 Secretaris ondernemingsraad 8 Artikel 21 Agenda 9 Artikel 22 Beslissen in de ondernemingsraad 9 Artikel 23 Verslag van de vergadering van de 9 ondernemingsraad Artikel 24 Jaarverslag van de ondernemingsraad 9 Artikel 25 Overgangsbepaling 9 REGLEMENT ONDERDEELCOMMISSIES 10 Instellingsbesluit onderdeelcommissie Cluster Eindhoven Zuid 13 Instellingsbesluit onderdeelcommissie Cluster Eindhoven Oost 14 Instellingsbesluit onderdeelcommissie Cluster Eindhoven West 15 Instellingsbesluit onderdeelcommissie Vitalis Parc Imstenrade 16 Instellingsbesluit onderdeelcommissie Directoraat Vastgoed/ Directoraat Bedrijfsondersteuning 17 Instellingsbesluit onderdeelcommissie Stichting Vitalis Behandelgroep 18 Instellingsbesluit onderdeelcommissie Vitaalflex B.V. 19 2

3 3

4 REGLEMENT ONDERNEMINGSRAAD Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: De ondernemer: Stichting Vitalis WoonZorg Groep, optredende als vertegenwoordiger van Stichting Vitalis Zorg Groep, Stichting Vitalis Behandelgroep en Vitaalflex B.V, De onderneming: * Stichting Vitalis Zorg Groep te Eindhoven Directoraat Zorg, Wonen, Welzijn, zijnde de door de Stichting beheerde Zorgcentra: - cluster Eindhoven Zuid: Vitalis Residentie Gennep Vitalis Wissehaege Vitalis Kortonjo Vitalis t Lint Vitalis Wilgenhof Vitalis Residentie Wilgenhof Vitalis Den Elzent (in herontwikkeling) - cluster Eindhoven Oost: Vitalis Peppelrode Vitalis Kronehoef Vitalis De Horst Vitalis De Dreef Vitalis De Hoeve Vitalis Residentie Petruspark Vitalis Berckelhof - cluster Eindhoven West: Vitalis Brunswijck Vaandelhof Vitalis Wonen aan de Fakkellaan Vitalis Engelsbergen Vitalis De Hagen Vitalis Genderstate Vitalis Vonderhof Vitalis Theresia - Vitalis Parc Imstenrade Directoraat Vastgoed Directoraat Bedrijfsondersteuning * Stichting Vitalis Behandelgroep te Eindhoven * Vitaalflex B.V. te Eindhoven De wet: de Wet op de ondernemingsraden (WOR) De Bedrijfscommissie: Bedrijfscommissie Markt II 4

5 Werknemersorganisaties: de verenigingen van werknemers bedoeld in artikel 9 lid 2 onder a van de wet Bestuurder: Degene die alleen dan wel tezamen met anderen in een onderneming rechtstreeks de hoogste zeggenschap uitoefent bij de leiding van de arbeid. Werknemer: - degene die in de onderneming werkzaam zijn krachtens een publiekrechtelijke aanstelling bij dan wel krachtens een arbeidsovereenkomst met de ondernemer die de onderneming in stand houd; - personen die in meer dan een onderneming van dezelfde ondernemer werkzaam zijn, worden geacht uitsluitend werkzaam te zijn in die onderneming van waaruit hun werkzaamheden worden geleid; - degenen die in het kader van werkzaamheden van de onderneming daarin tenminste 24 maanden werkzaam zijn krachtens een uitzendovereenkomst als bedoeld in artikel 690 van Titel 7.10 Burgerlijk Wetboek - degenen die krachtens een publiekrechtelijke aanstelling bij dan wel krachtens arbeidsovereenkomst met de ondernemer werkzaam zijn in een door een andere ondernemer in stand gehouden onderneming, alsmede - de personen die op grond van artikel 6, vierde lid van de wet met voornoemden zijn gelijkgesteld. Kiesgroep: het aantal werknemers dat ten behoeve van de verkiezingen als een eenheid wordt beschouwd Artikel 2 Doelstelling ondernemingsraad De ondernemingsraad heeft tot taak in het belang van het goed functioneren van de Onderneming in al haar doelstellingen door middel van overleg, het geven van advies en het nemen van besluiten op basis van de aan hem toegekende bevoegdheden bij te dragen tot een goede onderlinge samenwerking binnen de onderneming en daarbij het welzijn en de belangen te bevorderen van de in de onderneming werkzame personen. Artikel 3 Samenstelling ondernemingsraad 1. De Ondernemingsraad bestaat uit 17 leden die worden gekozen door en uit de volgende kiesgroepen: Stichting Vitalis Zorg Groep: Vier leden door en uit het organisatieonderdeel cluster Eindhoven Zuid Vier leden door en uit het organisatieonderdeel cluster Eindhoven Oost Vier leden door en uit het organisatieonderdeel cluster Eindhoven West Een lid door en uit het organisatieonderdeel Vitalis Parc Imstenrade Een lid door en uit het organisatieonderdeel Directoraat Vastgoed/Directoraat Bedrijfsondersteuning Stichting Vitalis Behandelgroep Een lid door en uit het organisatieonderdeel Stichting Vitalis Behandelgroep Stichting Vitaalflex B.V. Twee leden door en uit het organisatieonderdeel Vitaalflex B.V. 2. Tijdens een zittingsperiode van de ondernemingsraad kan geen wijziging worden gebracht in het aantal leden van de ondernemingsraad op grond van een vermeerdering of vermindering van het aantal werknemers. 5

6 3. De ondernemingsraad kiest uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. 4. De voorzitter, of bij dienst verhindering de plaatsvervangend voorzitter, vertegenwoordigt de ondernemingsraad in rechte. Artikel 4 Zittingsduur 1. De zittingsduur van de leden van de ondernemingsraad is vier jaar. Om de twee jaar treedt de helft van de leden af volgens een door de raad tevoren opgesteld rooster van aftreden. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. Artikel 5 1. Het lidmaatschap van de ondernemingsraad eindigt van rechtswege wanneer de arbeidsovereenkomst van het betrokken lid met de ondernemer wordt beëindigd, of wanneer een werknemer zijn werkzaamheden in de onderneming beëindigt. 2. Een lid kan te allen tijde door schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter voor het lidmaatschap bedanken. 3. De secretaris van de ondernemingsraad stelt de ondernemer van de beëindiging van het lidmaatschap van een lid van de ondernemingsraad, zoals gesteld in lid 2, zo spoedig mogelijk in kennis. 4. Indien een lid niet langer deel uitmaakt van de kiesgroep die hij vertegenwoordigt doch als werknemer in de onderneming werkzaam blijft, eindigt zijn lidmaatschap eerst bij het einde van de lopende zittingsperiode. Artikel 6 Voorbereiding verkiezing 1. De organisatie van de verkiezing van de leden van de ondernemingsraad geschiedt onder verantwoordelijkheid van de ondernemingsraad. 2. De ondernemingsraad kan de organisatie van de verkiezing opdragen aan een commissie. Artikel 7 Actief en passief kiesrecht 1. Kiesgerechtigd zijn de personen die op de dag van de verkiezing gedurende tenminste zes maanden in de onderneming werkzaam zijn. 2. Verkiesbaar tot lid van de ondernemingsraad zijn de personen die op de dag van de verkiezingen gedurende tenminste een jaar in de onderneming werkzaam zijn. Artikel 8 Datum verkiezingen 1. De ondernemingsraad bepaalt na overleg met de ondernemer de datum van de verkiezingen, alsmede de tijdstippen van aanvang en einde van de stemming. De secretaris van de ondernemingsraad doet van een en ander mededeling aan de ondernemer, aan de in de onderneming werkzame personen en aan de werknemersorganisaties. Tussen het doen van deze mededeling en de datum waarop de verkiezing wordt gehouden, liggen tenminste dertien weken. 2. De datum van de verkiezing ligt niet eerder dan vier weken en niet later dan twee weken voor de afloop van de zittingsperiode van de aftredende leden van de ondernemingsraad 3. De ondernemingsraad of de door hem ingestelde verkiezingscommissie kan zich 6

7 bij de verkiezingen laten bijstaan door een of meer stembureaus, die elk bestaan uit ten hoogste drie in de onderneming werkzame personen. Artikel 9 Kandidaatstelling 1. Uiterlijk negen weken voor de verkiezingen stelt de ondernemingsraad per kiesgroep een lijst op van medewerkers die op de verkiezingsdatum verkiesbaar en/of kiesgerechtigd zijn en maakt hij deze lijst in de onderneming bekend. 2. Kandidaatstelling geschiedt per kiesgroep door indiening van een lijst van een of meer kandidaten bij de secretaris van de ondernemingsraad. Deze verstrekt een gedagtekend bewijs van ontvangst op naam van degene die de lijst heeft ingediend. 3. Tot uiterlijk zes weken voor de verkiezingsdatum kunnen werknemersorganisaties die tot een kiesgroep behorende kiesgerechtigde medewerkers onder haar leden tellen, voor die kiesgroep kandidatenlijsten indienen. 4. Binnen een week nadat de in lid 3 bedoelde termijn is verstreken, bepaalt de ondernemingsraad voor iedere kiesgroep het aantal handtekeningen dat tenminste nodig is voor de indiening van de kandidatenlijst door personen uit de betrokken kiesgroep die geen lid zijn van een werknemersorganisatie welke voor die kiesgroep een kandidatenlijst heeft ingediend. 5. Tot uiterlijk drie weken voor de verkiezingsdatum kunnen de in lid 4 bedoelde kandidatenlijsten bij de secretaris van de ondernemingsraad worden ingediend. 6. Bij elke kandidatenlijst wordt van iedere daarop voorkomende kandidaat een schriftelijke verklaring overlegd dat deze de kandidatuur aanvaardt. 7. De naam van de kandidaat mag slechts op één kandidatenlijst voorkomen. Artikel De ondernemingsraad onderzoekt of de ingediende kandidatenlijsten en de daarop voorkomende kandidaten voldoen aan de vereisten van de wet en van dit reglement. 2. De ondernemingsraad verklaart een kandidatenlijst die niet voldoet aan de in het vorige lid bedoelde vereisten, ongeldig en doet hiervan onmiddellijk schriftelijk en met opgave van redenen mededeling aan degene door wie de lijst is ingediend. Gedurende één week na deze mededeling bestaat de gelegenheid de lijst aan de gestelde eisen aan te passen. 3. De kandidatenlijsten worden uiterlijk twee weken voor de verkiezingsdatum door de ondernemingsraad aan de in de onderneming werkzame personen bekend gemaakt. Artikel Indien er in een kiesgroep niet meer kandidaten gesteld zijn dan er voor die kiesgroep plaatsen zijn te vervullen, vinden in die kiesgroep geen verkiezingen plaats en worden de gestelde kandidaten geacht te zijn verkozen. Artikel De verkiezing geschiedt bij geheime schriftelijke stemming. 2. Op de dag van de verkiezing wordt door of namens de ondernemingsraad, op de door hem daarvoor aangewezen plaatsen aan iedere kiesgerechtigde medewerker een gewaarmerkt stembiljet uitgereikt. Op dit stembiljet staan voor elke kiesgroep 7

8 de kandidaten voor die kiesgroep vermeld. Dadelijk na invulling deponeert de kiesgerechtigde medewerker dit stembiljet in een daartoe bestemde bus. 3. Iedere kiesgerechtigde medewerker kan voor ten hoogste twee andere kiesgerechtigde medewerker een stembiljet invullen, mits hij door deze personen schriftelijk daartoe is gemachtigd. Artikel 13 Personenstelsel Iedere kiesgerechtigde medewerker wijst op het stembiljet uit de voor zijn kiesgroep gestelde kandidaten zoveel kandidaten aan als er voor de kiesgroep zetels in de ondernemingsraad te bezetten zijn, met dien verstande dat hij per kandidaat slechts een stem kan uitbrengen. Artikel Na het einde van de stemming stelt de ondernemingsraad het aantal geldige stemmen vast dat op elke kandidaat is uitgebracht. 2. Ongeldig zijn de stembiljetten: die niet door of namens de ondernemingsraad zijn gewaarmerkt waaruit niet duidelijk de keuze van de kiesgerechtigde blijkt waarop niet het vereiste aantal stemmen is uitgebracht waarop andere aantekeningen voorkomen dan de uitgebrachte stemmen Artikel Gekozen zijn de kandidaten die per kiesgroep achtereenvolgens het hoogste aantal stemmen op zich hebben verenigd. Indien voor de laatste te bezetten zetel(s) meerdere kandidaten zijn die een gelijk aantal stemmen op zich hebben verenigd, beslist het lot. 2. De uitslag van de verkiezing wordt door de ondernemingsraad vastgesteld en volledig bekend gemaakt aan de ondernemer, aan de in de onderneming werkzame personen en aan de werknemersorganisaties die de kandidaten hebben voorgedragen. Artikel 16 Bewaartermijn stembiljetten De gebruikte stembiljetten worden door de secretaris van de ondernemingsraad in gesloten enveloppe tenminste drie maanden bewaard. Artikel 17 Voorziening in tussentijdse vacatures 1. In geval van een tussentijdse vacature in de ondernemingsraad wijst de ondernemingsraad tot opvolger van het betrokken lid aan de kandidaat die volgens de uitslag van de laatstgehouden verkiezing daarvoor als eerste in aanmerking komt. 2. De aanwijzing geschiedt binnen één maand na het ontstaan van de vacature. Artikel 15, tweede lid, van dit reglement is van overeenkomstige toepassing. 3. Indien er geen opvolger als bedoeld in het eerste lid voorhanden is, wordt in de vacature voorzien door het houden van een tussentijdse verkiezing, tenzij binnen zes maanden een algemene verkiezing plaatsvindt. Artikel 18 Bezwaarregeling 1. Iedere belanghebbende kan, binnen een week na de bekendmaking daarvan, bij de ondernemingsraad bezwaar maken tegen een besluit van de ondernemingsraad met betrekking tot: 8

9 a. de bepaling van de datum van de verkiezing en de tijdstippen van aanvang en einde van de stemming zoals geregeld in artikel 6 lid 1; b. de opstelling van de lijst van kiesgerechtigde en verkiesbare personen zoals geregeld in artikel 7, lid 1; c. de vaststelling van het aantal handtekeningen dat nodig is voor de indiening van de kandidatenlijst door degene die geen lid zijn van een werknemersorganisatie welke een kandidatenlijst heeft ingediend zoals geregeld in artikel 7 lid 4; d. de geldigheid van een kandidatenlijst zoals geregeld in artikel 8; e. de vaststelling van de uitslag van de verkiezing zoals geregeld in artikel 13 lid 2; f. de voorziening in een tussentijdse vacature zoals geregeld in artikel De ondernemingsraad beslist zo spoedig mogelijk op het bezwaar en treft daarbij de voorzieningen die nodig zijn. Artikel 19 Organiseren vergadering ondernemingsraad 1. De ondernemingsraad komt tenminste 11 maal per jaar in vergadering bijeen, alsmede in de navolgende gevallen: - op verzoek van de voorzitter - op gemotiveerd verzoek van tenminste vier leden. 2. De voorzitter bepaalt tijd en plaats van de vergadering. Een vergadering op verzoek van leden van de ondernemingsraad wordt gehouden binnen veertien dagen nadat hun verzoek bij de voorzitter is ingekomen. 3. De bijeenroeping geschiedt door de secretaris, door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de leden van de ondernemingsraad. De bijeenroeping geschiedt, behoudens in spoedeisende gevallen, niet later dan zeven dagen voor de vergadering. 4. Een vergadering kan slechts plaatsvinden indien de meerderheid van de leden van de ondernemingsraad aanwezig is. 5. Indien het vereiste aantal leden niet aanwezig is, wordt binnen 3 weken - doch niet op kortere termijn dan 8 dagen - een nieuwe vergadering gehouden. Deze vergadering vindt doorgang ongeacht het aantal leden dat aanwezig is. 6. Bij ontstentenis van de voorzitter en van diens plaatsvervanger kiest de ondernemingsraad uit de aanwezige leden een voorzitter voor de vergadering. Artikel 20 Secretaris van de ondernemingsraad 1. De ondernemingsraad benoemd uit zijn midden een secretaris 2. De secretaris is belast met het bijeenroepen van de ondernemingsraad, het opmaken van de agenda en het opstellen van het verslag van de vergadering, evenals met het voeren van de briefwisseling en het beheren van de voor de ondernemingsraad bestemde en van de ondernemingsraad uitgaande stukken. 3. De secretaris wordt bij de uitvoering van zijn taak bijgestaan door een ambtelijk secretaris, die geen lid van de ondernemingsraad is en op voordracht van de ondernemingsraad door de Bestuurder wordt benoemd. Artikel 21 Dagelijks Bestuur De voorzitter, plaatsvervangend voorzitter en de secretaris alsmede de ambtelijk secretaris vormen gezamenlijk het Dagelijks Bestuur (DB) van de Ondernemingsraad. Dit Dagelijks Bestuur houdt zich specifiek bezig met de bewaking van de voortgang en continuïteit van de dagelijkse gang van zaken. 9

10 Artikel 21 Agenda 1. De secretaris stelt in overleg met de voorzitter voor iedere vergadering een agenda op. Ieder lid van de ondernemingsraad kan de secretaris verzoeken een onderwerp op de agenda te plaatsen. 2. De secretaris brengt de agenda ter kennis van de leden van de ondernemingsraad, alsook van de ondernemer en bevordert, zoveel als in zijn vermogen ligt, dat de in de onderneming werkzame personen van de agenda kunnen kennisnemen. Behoudens in spoedeisende gevallen geschiedt de bekendmaking van de agenda niet later dan zeven dagen voor de vergadering van de ondernemingsraad. Artikel 22 Beslissen in de ondernemingsraad 1. De ondernemingsraad beslist bij gewone meerderheid van stemmen. Voor bepaling of aan dit voorschrift wordt voldaan, tellen de blanco stemmen niet mee. 2. Over zaken wordt mondeling en over personen wordt schriftelijk gestemd. 3. Indien bij een besluit met betrekking tot de benoeming van een persoon geen van de kandidaten bij de eerste stemming de gewone meerderheid haalt, vindt herstemming plaats tussen de twee kandidaten die bij de eerste stemming de meeste stemmen kregen. Bij deze herstemming is degene die de meeste stemmen op zich heeft verenigd, gekozen. Indien de stemmen staken beslist het lot. 4. Bij staking van stemmen over een voorstel tot een door de ondernemingsraad te nemen besluit dat geen betrekking heeft op een te benoemen persoon, wordt dit voorstel op de eerstvolgende vergadering opnieuw aan de orde gesteld. Indien dan wederom de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Artikel 23 Verslag van de vergadering van de ondernemingsraad 1. Zo spoedig mogelijk na iedere vergadering van de ondernemingsraad maakt de secretaris daarvan een verslag en zendt hij dit concept toe aan de leden. De leden hebben de mogelijkheid bij voorkeur gemotiveerd bezwaar te maken tegen de inhoud van het verslag. De ondernemingsraad beslist over de inhoud van het verslag en stelt het vast in zijn eerstvolgende vergadering. 2. De secretaris maakt het vastgestelde verslag bekend aan de in de onderneming werkzame personen en aan de ondernemer. Het aan de in de onderneming werkzame personen bekend te maken verslag bevat geen gegevens waaromtrent ingevolge artikel 20 van de wet geheimhouding moet worden betracht. Artikel 24 Jaarverslag van de ondernemingsraad 1. De secretaris stelt jaarlijks een verslag op van de werkzaamheden van de ondernemingsraad en van de commissies van de ondernemingsraad in het afgelopen jaar. Dit verslag behoeft de goedkeuring van de ondernemingsraad. 2. De secretaris maakt het jaarverslag na de goedkeuring van de ondernemingsraad bekend aan de ondernemer en aan de in de onderneming werkzame personen alsmede aan de Bedrijfscommissie. Artikel 25 Overgangsbepaling In afwijking van artikel 3.1 van dit reglement treedt de helft van de leden van de eerste op grond van dit reglement gekozen ondernemingsraad af wanneer twee jaar van hun zittingstermijn is verstreken. De ondernemingsraad wijst zelf tevoren de 10

11 leden aan die tot deze helft zullen behoren. 11

12 REGLEMENT ONDERDEELCOMMISSIES Artikel 1 Begripsbepaling De ondernemingsraad van Vitalis WoonZorg Groep heeft onderdeelcommissies ingesteld voor: Stichting Vitalis Zorg Groep te Eindhoven - Directoraat Zorg, Wonen, Welzijn, zijnde de door de Stichting beheerde Zorgcentra: - cluster Eindhoven Zuid: Vitalis Residentie Gennep Vitalis Wissehaege Vitalis Kortonjo Vitalis t Lint Vitalis Wilgenhof Vitalis Residentie Wilgenhof Vitalis Den Elzent (in herontwikkeling) - cluster Eindhoven Oost: Vitalis Peppelrode Vitalis Kronehoef Vitalis De Horst Vitalis De Dreef Vitalis De Hoeve Vitalis Residentie Petruspark Vitalis Berckelhof - cluster Eindhoven West: Vitalis Brunswijck Vaandelhof Vitalis Wonen aan de Fakkellaan Vitalis Engelsbergen Vitalis De Hagen Vitalis Genderstate Vitalis Vonderhof Vitalis Theresia - Vitalis Parc Imstenrade - Directoraat Vastgoed - Directoraat Bedrijfsondersteuning Stichting Vitalis Behandelgroep te Eindhoven Vitaalflex B.V. te Eindhoven Hierna te noemen organisatieonderdelen. Artikel 2 Doelstelling De onderdeelcommissie heeft in het belang van het goed functioneren van bedrijfseenheden in al haar doelstellingen, de taak door middel van overleg, het geven van advies en het nemen van besluiten op basis van de aan de commissie toegekende bevoegdheden, bij te dragen aan een goede onderlinge samenwerking binnen het organisatieonderdeel en daarbij het welzijn en de belangen te bevorderen van de in deze organisatieonderdelen werkzame personen. Het instellen van onderdeelcommissies is wenselijk omdat voor de bedrijfseenheden een afzonderlijke vorm van belangenbehartiging geldt. 12

13 Artikel 3 Instelling onderdeelcommissies De ondernemingsraad stelt in iedere organisatieonderdeel onderdeelcommissies in conform artikel 15 lid 3 van de Wet op de ondernemingsraden. Artikel 4 Bevoegdheden 1. De ondernemingsraad kent aan deze commissies - in het belang van het goed functioneren van het organisatieonderdeel in al haar doelstellingen - de bevoegdheid toe overleg te plegen met de degene die de hoogste zeggenschap heeft in het betreffende organisatieonderdeel ten aanzien van de aangelegenheden betreffende dit organisatieonderdeel. 2. Ten aanzien van dit overleg zijn de artikelen 17, 18, 22, 23, 23a lid 2-4-6, 23b, 24 lid 1, 25, 27, 28, 31, 31a, 31b, 31c van de Wet op de Ondernemingsraden van overeenkomstige toepassing. 3. Op de onderdeelcommissie van Vitaalflex B.V. is eveneens artikel 24, lid 2 en 3 van overeenkomstige toepassing. 4. De onderdeelcommissie heeft adviesrecht conform art. 30 van de Wet op de ondernemingsraden met betrekking tot ontslag of benoeming van de directeur van het organisatieonderdeel waarvoor de onderdeelcommissie is ingesteld. Artikel 4 Samenstelling 1. De onderdeelcommissie kiest uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. 5. De voorzitter, of bij diens verhindering de plaatsvervangend voorzitter, vertegenwoordigt de onderdeelcommissie. 6. Iedere onderdeelcommissie heeft recht op minimaal 3 zetels. 7. Leden die het organisatieonderdeel in de ondernemingsraad vertegenwoordigen hebben zitting in de onderdeelcommissie. Deze leden zit zonder last of ruggespraak in de onderdeelcommissie Artikel 5 Zittingsduur 1. De zittingsduur van de leden van de onderdeelcommissie is vier jaar. Om de twee jaar treedt de helft van de leden af volgens een door de ondernemingsraad tevoren opgesteld rooster van aftreden. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. Artikel 6 Kiesrecht en kandidaatstelling 1. Kiesgerechtigd zijn de personen die ten tijde van de verkiezing gedurende tenminste zes maanden in de onderneming werkzaam zijn. 2. Verkiesbaar tot lid van de onderdeelcommissie zijn de personen die ten tijde van de verkiezingen gedurende een jaar in de onderneming werkzaam zijn. 3. Een medewerker die gedurende een vaste tijd gedetacheerd is in een andere locatie dan waarin betrokkene op de loonlijst staat, kan zich als lid van de onderdeelcommissie verkiesbaar stellen voor de locatie waarin de medewerkende daadwerkelijk werkzaam is. 4. Voor de in te stellen onderdeelcommissies is het kiesgroepenstelsel van 13

14 toepassing. 8. De verkiezingen voor de onderdeelcommissies worden zoveel mogelijk gelijktijdig met de ondernemingsraadsverkiezingen gehouden. Artikel 7 Werkwijze 1. De onderdeelcommissie voert minimaal 6 maal per jaar overleg met de directeur en daarnaast zo vaak als de onderdeelcommissie of directeur dit nodig achten. Artikel 8 1. De ondernemingsraad brengt niet eerder advies en/of instemming uit voordat overleg door het lid van de ondernemingsraad van de locatie met de onderdeelcommissie heeft plaatsgevonden. 2. De ondernemingsraad kan besluiten om een aangelegenheid die de bedrijfseenheden betreffen zelf te behandelen. 3. Indien daartoe besloten wordt, kan de onderdeelcommissie daarover geen overleg meer voeren met de directeur van het organisatieonderdeel. Artikel 9 1. Onderdeelcommissie en ondernemingsraad wisselen de agenda s en verslagen van de vergaderingen uit. Informatiestukken betreffende de locatie lopen via de voorzitter van de onderdeelcommissie. 2. Agenda's en notulen van onderdeelcommissie worden binnen twee weken voor dan wel na de vergadering aan de medewerkers bekend gemaakt. 3. De agenda s en het communiqué van de overlegvergadering met de bestuurder eveneens. Artikel 10 Overgangsbepaling In afwijking van artikel 3.1 van dit reglement treedt de helft van de leden van de eerste op grond van dit reglement gekozen ondernemingsraad af wanneer twee jaar van hun zittingstermijn is verstreken. De ondernemingsraad wijst zelf tevoren de leden aan die tot deze helft zullen behoren. 14

15 INSTELLINGSBESLUIT ONDERDEELCOMMISSIES. De Ondernemingsraad, gelet op artikel 15 leden 1 en 3 van de Wet op de ondernemingsraden, neemt het volgende besluit tot het instellen van een Onderdeelcommissie. 1. Er is een commissie voor het organisatieonderdeel cluster Eindhoven Zuid van de Stichting Vitalis Zorg Groep. Cluster Eindhoven Zuid bestaat uit: Vitalis Residentie Gennep Vitalis Wissehaege Vitalis Kortonjo Vitalis t Lint Vitalis Wilgenhof Vitalis Residentie Wilgenhof Vitalis Den Elzent (in herontwikkeling) 2. De commissie bestaat uit negen leden, die gekozen worden door kiesgerechtigde personen die in het organisatieonderdeel werkzaam zijn uit verkiesbare personen die in hetzelfde organisatieonderdeel werkzaam zijn. 3. De artikelen 4 tot en met 15 van het reglement van de ondernemingsraad zijn hierbij van overeenkomstige toepassing. De samenstelling van de onderdeelcommissie wordt bekend gemaakt aan de ondernemer en aan de in het organisatieonderdeel werkzame personen. 4. De commissie behandelt voor de ondernemingsraad de aangelegenheden betreffende het organisatieonderdeel waarvoor zij is ingesteld en heeft daarbij de bevoegdheid tot het plegen van overleg met degene die de hoogste leiding heeft van het organisatieonderdeel. 15

16 INSTELLINGSBESLUIT ONDERDEELCOMMISSIES. De Ondernemingsraad, gelet op artikel 15 leden 1 en 3 van de Wet op de ondernemingsraden, neemt het volgende besluit tot het instellen van een Onderdeelcommissie. 1. Er is een commissie voor het organisatieonderdeel cluster Eindhoven Oost van de Stichting Vitalis Zorg Groep. Cluster Eindhoven Oost bestaat uit: Vitalis Peppelrode Vitalis Kronehoef Vitalis De Horst Vitalis De Dreef Vitalis De Hoeve Vitalis Residentie Petruspark Vitalis Berckelhof 2. De commissie bestaat uit negen leden, die gekozen worden door kiesgerechtigde personen die in het organisatieonderdeel werkzaam zijn uit verkiesbare personen die in hetzelfde organisatieonderdeel werkzaam zijn. 3. De artikelen 4 tot en met 15 van het reglement van de ondernemingsraad zijn hierbij van overeenkomstige toepassing. De samenstelling van de onderdeelcommissie wordt bekend gemaakt aan de ondernemer en aan de in het organisatieonderdeel werkzame personen. 4. De commissie behandelt voor de ondernemingsraad de aangelegenheden betreffende het organisatieonderdeel waarvoor zij is ingesteld en heeft daarbij de bevoegdheid tot het plegen van overleg met degene die de hoogste leiding heeft van het organisatieonderdeel. 16

17 INSTELLINGSBESLUIT ONDERDEELCOMMISSIES. De Ondernemingsraad, gelet op artikel 15 leden 1 en 3 van de Wet op de ondernemingsraden, neemt het volgende besluit tot het instellen van een Onderdeelcommissie. 1. Er is een commissie voor het organisatieonderdeel cluster Eindhoven West van de Stichting Vitalis Zorg Groep. Cluster Eindhoven West bestaat uit: Vitalis Brunswijck Vaandelhof Vitalis Wonen aan de Fakkellaan Vitalis Engelsbergen Vitalis De Hagen Vitalis Genderstate Vitalis Vonderhof Vitalis Theresia 2. De commissie bestaat uit negen leden, die gekozen worden door kiesgerechtigde personen die in het organisatieonderdeel werkzaam zijn uit verkiesbare personen die in hetzelfde organisatieonderdeel werkzaam zijn. 3. De artikelen 4 tot en met 15 van het reglement van de ondernemingsraad zijn hierbij van overeenkomstige toepassing. De samenstelling van de onderdeelcommissie wordt bekend gemaakt aan de ondernemer en aan de in het organisatieonderdeel werkzame personen. 4. De commissie behandelt voor de ondernemingsraad de aangelegenheden betreffende het organisatieonderdeel waarvoor zij is ingesteld en heeft daarbij de bevoegdheid tot het plegen van overleg met degene die de hoogste leiding heeft van het organisatieonderdeel. 17

18 INSTELLINGSBESLUIT ONDERDEELCOMMISSIES. De Ondernemingsraad, gelet op artikel 15 leden 1 en 3 van de Wet op de ondernemingsraden, neemt het volgende besluit tot het instellen van een Onderdeelcommissie. 1. Er is een commissie voor het organisatieonderdeel Vitalis Parc Imstenrade van de Stichting Vitalis Zorg Groep. 2. De commissie bestaat uit vijf leden, die gekozen worden door kiesgerechtigde personen die in het organisatieonderdeel werkzaam zijn uit verkiesbare personen die in hetzelfde organisatieonderdeel werkzaam zijn. 3. De artikelen 4 tot en met 15 van het reglement van de ondernemingsraad zijn hierbij van overeenkomstige toepassing. De samenstelling van de onderdeelcommissie wordt bekend gemaakt aan de ondernemer en aan de in het organisatieonderdeel werkzame personen. 4. De commissie behandelt voor de ondernemingsraad de aangelegenheden betreffende het organisatieonderdeel waarvoor zij is ingesteld en heeft daarbij de bevoegdheid tot het plegen van overleg met degene die de hoogste leiding heeft van het organisatieonderdeel. 18

19 INSTELLINGSBESLUIT ONDERDEELCOMMISSIES. De Ondernemingsraad, gelet op artikel 15 leden 1 en 3 van de Wet op de ondernemingsraden, neemt het volgende besluit tot het instellen van een Onderdeelcommissie. 1. Er is een commissie voor het organisatieonderdeel Directoraat Vastgoed/Directoraat Bedrijfsondersteuning van de Stichting Vitalis Zorg Groep. 2. De commissie bestaat uit vijf leden, die gekozen worden door kiesgerechtigde personen die in het organisatieonderdeel werkzaam zijn uit verkiesbare personen die in hetzelfde organisatieonderdeel werkzaam zijn. 3. De artikelen 4 tot en met 15 van het reglement van de ondernemingsraad zijn hierbij van overeenkomstige toepassing. De samenstelling van de onderdeelcommissie wordt bekend gemaakt aan de ondernemer en aan de in het organisatieonderdeel werkzame personen. 4. De commissie behandelt voor de ondernemingsraad de aangelegenheden betreffende het organisatieonderdeel waarvoor zij is ingesteld en heeft daarbij de bevoegdheid tot het plegen van overleg met degene die de hoogste leiding heeft van het organisatieonderdeel. 19

20 INSTELLINGSBESLUIT ONDERDEELCOMMISSIES. De Ondernemingsraad, gelet op artikel 15 leden 1 en 3 van de Wet op de ondernemingsraden, neemt het volgende besluit tot het instellen van een Onderdeelcommissie. 1. Er is een commissie voor het organisatieonderdeel Stichting Vitalis Behandelgroep. 2. De commissie bestaat uit vijf leden, die gekozen worden door kiesgerechtigde personen die in het organisatieonderdeel werkzaam zijn uit verkiesbare personen die in hetzelfde organisatieonderdeel werkzaam zijn. 3. De artikelen 4 tot en met 15 van het reglement van de ondernemingsraad zijn hierbij van overeenkomstige toepassing. De samenstelling van de onderdeelcommissie wordt bekend gemaakt aan de ondernemer en aan de in het organisatieonderdeel werkzame personen. 4. De commissie behandelt voor de ondernemingsraad de aangelegenheden betreffende het organisatieonderdeel waarvoor zij is ingesteld en heeft daarbij de bevoegdheid tot het plegen van overleg met degene die de hoogste leiding heeft van het organisatieonderdeel. 20

21 INSTELLINGSBESLUIT ONDERDEELCOMMISSIES. De Ondernemingsraad, gelet op artikel 15 leden 1 en 3 van de Wet op de ondernemingsraden, neemt het volgende besluit tot het instellen van een Onderdeelcommissie. 1. Er is een commissie voor het organisatieonderdeel Vitaalflex B.V.. 2. De commissie bestaat uit vijf leden, die gekozen worden door kiesgerechtigde personen die in het organisatieonderdeel werkzaam zijn uit verkiesbare personen die in hetzelfde organisatieonderdeel werkzaam zijn. 3. De artikelen 4 tot en met 15 van het reglement van de ondernemingsraad zijn hierbij van overeenkomstige toepassing. De samenstelling van de onderdeelcommissie wordt bekend gemaakt aan de ondernemer en aan de in het organisatieonderdeel werkzame personen. 4. De commissie behandelt voor de ondernemingsraad de aangelegenheden betreffende het organisatieonderdeel waarvoor zij is ingesteld en heeft daarbij de bevoegdheid tot het plegen van overleg met degene die de hoogste leiding heeft van het organisatieonderdeel. 21

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. Verkiezingsreglement Begripsbepalingen Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer: b. de onderneming: c. de wet: de Wet op de ondernemingsraden (WOR); d. bedrijfscommissie: de bedrijfscommissie:

Nadere informatie

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris.

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris. 4.1 Personeelsbeleid: 1.5.4.1 Or reglement 1 van 7 Reglement ondernemingsraad Artikel 1 2.1 Begripsbepalingen 1 Dit reglement verstaat onder: a. De ondernemer: S. Romijn b. De ondernemingen: KDV De Drie

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraden

Reglement ondernemingsraden Reglement ondernemingsraden 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1 1 Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer:... b. de onderneming:... c. de wet: de Wet op de ondernemingsraden. d. de bedrijfscommissie:

Nadere informatie

Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8)

Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8) Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8) Inhoudsopgave pag. I Begripsbepalingen 1 Artikel 1 1 II Samenstelling en zittingsduur 2 Artikel 2 2 Artikel 3 2 III Voorbereiding van de

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Inhoudsopgave Begripsbepalingen... 3 Samenstelling en zittingsduur... 3 Voorbereiding van de verkiezing; actief en passief kiesrecht... 3

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Begripsbepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. ondernemer: Stichting Hogeschool Leiden, gevestigd te Leiden; b. onderneming: Hogeschool

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek vast te stellen het Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek Hoofdstuk I.

Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek vast te stellen het Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek Hoofdstuk I. CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR311502_1 1 juni 2016 Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek 2013 De ondernemingsraad van de gemeente Leek; B E S L U I T: vast te stellen het Reglement Ondernemingsraad

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad. Vastgesteld 15 oktober 2015

Reglement Ondernemingsraad. Vastgesteld 15 oktober 2015 Reglement Ondernemingsraad Vastgesteld 15 oktober 2015 Inhoudsopgave: Begripsbepalingen 3 Samenstelling en zittingsduur 3 Voorbereiding van de verkiezing;actief en passief kiesrecht; kandidaatstelling

Nadere informatie

Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland

Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland 25 januari 1996 Vastgesteld in de vergadering van de ondernemingsraad van 25 januari 1996 en gewijzigd in de vergadering van 21 maart 1996, 18

Nadere informatie

3 Modelreglementsbepalingen inzake kiesgroepen

3 Modelreglementsbepalingen inzake kiesgroepen 3 Modelreglementsbepalingen inzake kiesgroepen 3.1 Algemene toelichting Dit hoofdstuk van het Voorbeeldreglement ondernemingsraden is van belang indien in het reglement voor de OR het zogenoemde kiesgroepensysteem

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad. Vastgesteld februari 2016

Reglement Ondernemingsraad. Vastgesteld februari 2016 Reglement Ondernemingsraad Vastgesteld februari 2016 Inhoudsopgave: Begripsbepalingen Artikel 1 3 Samenstelling en zittingsduur 3 Voorbereiding van de verkiezing; actief en passief kiesrecht; kandidaatstelling

Nadere informatie

III Voorbereiding van de verkiezing/actief en passief kiesrecht/kandidaatstelling

III Voorbereiding van de verkiezing/actief en passief kiesrecht/kandidaatstelling CVDR Officiële uitgave van Gelderland. Nr. CVDR78917_1 6 december 2016 Reglement ondernemingsraad Vastgesteld bij besluit van de Ondernemingsraad d.d. 12 april 2006 (Provinciaal Blad nr. 2006/43 van 27

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad AB Vakwerk. I. Begripsbepalingen. Artikel 1.

Reglement Ondernemingsraad AB Vakwerk. I. Begripsbepalingen. Artikel 1. Reglement Ondernemingsraad AB Vakwerk. I. Begripsbepalingen. Artikel 1. 1. Dit reglement verstaat onder: a. Ondernemer: de coöperatie voor agrarische bedrijfsverzorging AB Vakwerk U.A. b. Onderneming:

Nadere informatie

OR-Reglement. Algemeen. Artikel 1 Begrippen

OR-Reglement. Algemeen. Artikel 1 Begrippen Algemeen Artikel 1 Begrippen Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer: Directie Opleidingsbedrijf InstallatieWerk Midden b. de onderneming: Opleidingsbedrijf InstallatieWerk Midden c. de wet: de

Nadere informatie

Voorbeeldreglement Ondernemingsraden

Voorbeeldreglement Ondernemingsraden Voorbeeldreglement Ondernemingsraden Een publikatie van het OR-Centrum van FNV Bondgenoten Met dit Voorbeeldreglement Ondernemingsraden kunt u het or-reglement opstellen dat specifiek voor uw onderneming

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad gemeente Heerenveen

Reglement Ondernemingsraad gemeente Heerenveen Bijlage 15. Reglement Ondernemingsraad gemeente Heerenveen Aldus vastgesteld door de ondernemingsraad 13 maart 2003. 1. Begripsbepalingen. Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: bedrijfscommissie de bedrijfscommissie

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2. Hoofdstuk I. Begripsbepalingen 4. Hoofdstuk II. Samenstelling en zittingsduur 4. Hoofdstuk IV. Wijze van stemmen bij verkiezingen 7

Inhoudsopgave 2. Hoofdstuk I. Begripsbepalingen 4. Hoofdstuk II. Samenstelling en zittingsduur 4. Hoofdstuk IV. Wijze van stemmen bij verkiezingen 7 - 1 - Pagina Inhoudsopgave 2 Hoofdstuk I. Begripsbepalingen 4 Artikel 1. Definities Hoofdstuk II. Samenstelling en zittingsduur 4 Artikel 2. (integraal) Aantal leden; voorzitter, plaatsvervangend voorzitter,

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad. Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Reglement Ondernemingsraad. Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Zorggroep Oude en Nieuwe Land Reglement Ondernemingsraad Zorggroep Oude en Nieuwe Land Opgesteld door Ondernemingsraad Zorggroep Oude en Nieuwe Land Goedgekeurd 6 december 2012 REGLEMENT ONDERNEMINGSRAAD Artikel 1 1. Dit reglement

Nadere informatie

VERKIEZINGEN LEAN & MEAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators

VERKIEZINGEN LEAN & MEAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators VERKIEZINGEN LEAN & MEAN Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators POLLS Waar of niet? Verkiezingen duren 13 weken Toegestaan of niet toegestaan? Niet iedereen krijgt

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE ONDERNEMINGSRAAD VAN DE GEMEENTE HOUTEN 1999

REGLEMENT VOOR DE ONDERNEMINGSRAAD VAN DE GEMEENTE HOUTEN 1999 REGLEMENT VOOR DE ONDERNEMINGSRAAD VAN DE GEMEENTE HOUTEN 1999 BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 13:1:1 Dit reglement verstaat onder: - ondernemer: het bestuur van de gemeente Houten - onderneming: de gemeente

Nadere informatie

Format Reglement Ondernemingsraad

Format Reglement Ondernemingsraad Format Reglement Ondernemingsraad Format Reglement Ondernemingsraad I. Begripsbepaling 1 II. Samenstelling en zittingsduur 2 III. Voorbereiding van de verkiezing, actief en passief kiesrecht, kandidaatstelling

Nadere informatie

oaseo Reglement Oasen Algemene begripsbepalingen

oaseo Reglement Oasen Algemene begripsbepalingen Algemene begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. de vennootschap b. de ondernemer c. de onderneming d. de bestuurder e. In onderneming werkzame persoon f. de raad g. de commissie h.

Nadere informatie

1. De leden van de ondernemingsraad treden om de 3 jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

1. De leden van de ondernemingsraad treden om de 3 jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. IX.1 REGLEMENT ONDERNEMINGSRAAD GEMEENTE VOORST VERSIE JANUARI 1999 REGLEMENT ONDERNEMINGSRAAD GEMEENTE VOORST 1. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: a. ondernemer: de gemeente Voorst;

Nadere informatie

Reglement Gemeenschappelijke Ondernemingsraad N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, BNG Vermogensbeheer B.V. en BNG Gebiedsontwikkeling B.V.

Reglement Gemeenschappelijke Ondernemingsraad N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, BNG Vermogensbeheer B.V. en BNG Gebiedsontwikkeling B.V. Reglement Gemeenschappelijke Ondernemingsraad N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, BNG Vermogensbeheer B.V. en BNG Gebiedsontwikkeling B.V. Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bng.nl Vastgesteld

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraad Woonbedrijf ieder1

Reglement ondernemingsraad Woonbedrijf ieder1 Reglement ondernemingsraad Woonbedrijf ieder1 I. Begripsbepalingen en functie van de ondernemingsraad Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. de wet : De Wet op de ondernemingsraden (WOR) b.

Nadere informatie

4 Modelreglement COR; Modelreglement GOR

4 Modelreglement COR; Modelreglement GOR 4 Modelreglement COR; Modelreglement GOR 4.1 Algemene toelichting aantekening 1 COR en GOR In het geval van een samenwerkingsverband van ondernemingen (door één ondernemer in stand gehouden of deel uitmakend

Nadere informatie

HET REGLEMENT VAN DE ONDERNEMINGSRAAD CURAMUS REGELT DE WERKWIJZE VAN:

HET REGLEMENT VAN DE ONDERNEMINGSRAAD CURAMUS REGELT DE WERKWIJZE VAN: HET REGLEMENT VAN DE ONDERNEMINGSRAAD CURAMUS REGELT DE WERKWIJZE VAN: ONDERNEMINGSRAAD VAN STICHTING CURAMUS HULST Onderdelen: Reglement van de Ondernemingsraad Bijlage1: Besluit instelling van commissies

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad Stadsregio Arnhem Nijmegen

Reglement Ondernemingsraad Stadsregio Arnhem Nijmegen Reglement Ondernemingsraad Stadsregio Arnhem Nijmegen 9 maart 2010 1 Begripsbepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 1 Dit reglement verstaat onder: a Ondernemer: de Stadsregio Arnhem Nijmegen; b Onderneming:

Nadere informatie

Vastgesteld op 5 november 2014 REGLEMENT ONDERNEMINGSRAAD VRIJE UNIVERSITEIT

Vastgesteld op 5 november 2014 REGLEMENT ONDERNEMINGSRAAD VRIJE UNIVERSITEIT Vastgesteld op 5 november 2014 REGLEMENT ONDERNEMINGSRAAD VRIJE UNIVERSITEIT REGLEMENT VAN DE ONDERNEMINGSRAAD VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT Gelet op de artikelen 6 t/m 14 van de Wet op de Ondernemingsraden

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland

Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 Cliënt: een natuurlijk persoon ten behoeve van wie de instelling werkzaam is. 1.2 Cliëntenraad: De op basis

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT Medezeggenschapsreglement van Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Beoordeeld: Werknemersoverleg Versie 1.11 Goedgekeurd Geldig vanaf:

Beoordeeld: Werknemersoverleg Versie 1.11 Goedgekeurd Geldig vanaf: Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a) de wet - de Wet op de ondernemingsraden (WOR) b) ondernemer - (directeur/bestuur Miks welzijn) c) onderneming - (Miks welzijn) d) bestuurder - degene,

Nadere informatie

Reglement voor de Onderdeelcommissies van de Ondernemingsraad van de Technische Universiteit Delft

Reglement voor de Onderdeelcommissies van de Ondernemingsraad van de Technische Universiteit Delft Vastgesteld bij OR besluit OR 11.06.1 d.d. 18-03-98 Gewijzigd bij OR besluit OR 87.6.2 d.d. 25-09-2002 Gewijzigd bij OR besluit OR 109.7.2 dd 17-0304 Laatstelijk gewijzigd bij OR besluit OR 140.8.2 d.d.

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband )

Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband ) Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband ) Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. wet: de Wet medezeggenschap op scholen (Stb. 2006, 658);

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds HAL. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting Pensioenfonds HAL. Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds HAL Reglement Verantwoordingsorgaan 2 Begripsbepalingen Artikel 1.1 In dit reglement wordt verstaan onder: - het "Fonds": de Stichting Pensioenfonds HAL; - het "bestuur": het bestuur

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (PO)

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (PO) MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (PO) Medezeggenschapsreglement van Stichting samenwerkingsverband de Liemers po te Zevenaar (samenwerkingsverband 25-04). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraad

Reglement ondernemingsraad Reglement ondernemingsraad Geldig sinds: 28-4-2006 Wetstechnische informatie Type overheidsorganisatie Naam overheidsorganisatie WWW-adres overheidsorganisatie Type informatie Bestandsformaat Taal Copyright

Nadere informatie

Reglement Deelnemersraad

Reglement Deelnemersraad Reglement Deelnemersraad Deelnemersraad versie 1 maart 2011 Pagina 1 van 8 Reglement Deelnemersraad 1. Begrippen en hun betekenis Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: a. College van Bestuur: Zo noemt

Nadere informatie

Preambule Artikel 1 - Begripsbepalingen Artikel 2- COR en Dagelijks Bestuur - samenstelling en zittingsduur... 4

Preambule Artikel 1 - Begripsbepalingen Artikel 2- COR en Dagelijks Bestuur - samenstelling en zittingsduur... 4 1 januari 2017 REGLEMENT CENTRALE ONDERNEMINGSRAAD NWO VASTGESTELD OP 31 JANUARI 2017 Inhoud Preambule... 2 Artikel 1 - Begripsbepalingen... 3 Artikel 2- COR en Dagelijks Bestuur - samenstelling en zittingsduur...

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Transavia Vliegers

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Transavia Vliegers Dec 2014 Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Transavia Vliegers Artikel 1. Begripsomschrijvingen Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Voorbeeldreglement. personeelsvertegenwoordiging

Voorbeeldreglement. personeelsvertegenwoordiging Voorbeeldreglement personeelsvertegenwoordiging Inhoud 1. Inleiding 3 2. Artikelen voorbeeldreglement 4 3. Toelichting voorbeeldreglement 8 4. Artikelen uit de Wet op de ondernemingsraden 13 Voorbeeldreglement

Nadere informatie

Reglement. Ondernemingsraad. Nyenrode Business Universiteit

Reglement. Ondernemingsraad. Nyenrode Business Universiteit Reglement Ondernemingsraad Nyenrode Business Universiteit Pagina: 1 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I BEGRIPSBEPALINGEN 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 HOOFDSTUK II ORGANISATIE VAN DE ONDERNEMINGSRAAD 4 Artikel

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan. Stichting Pensioenfonds Transavia Grond & Cabinepersoneel

Reglement Verantwoordingsorgaan. Stichting Pensioenfonds Transavia Grond & Cabinepersoneel Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Transavia Grond & Cabinepersoneel 1 juli 2014 Artikel 1. Begripsomschrijvingen Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van

Nadere informatie

Nota van B&W. Ter voorbereiding van deze verkiezingen wordt een verkiezingscommissie ingesteld.

Nota van B&W. Ter voorbereiding van deze verkiezingen wordt een verkiezingscommissie ingesteld. Nota van B&W Onderwerp Tijdelijke medezeggenschap en organisatie OR-verkiezingen Portefeuille C. van Velzen Auteur Dhr. R. Bos Telefoon 5113987 E-mail: robos@haarlem.nl CS/POI Reg.nr. 2007/230857 bijlagen

Nadere informatie

Bijlage 14. Reglement OPR

Bijlage 14. Reglement OPR Bijlage 14 Reglement OPR 137 Bijlage 14; Reglement OPR MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD Toelichting vooraf Bij de in het reglement genoemde termijnen gaat het steeds om werkbare of lesweken,

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO te Apeldoorn

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO te Apeldoorn Versie 4 december 2014 MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs 25.05 PO te Apeldoorn Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad Regio Twente

Reglement Ondernemingsraad Regio Twente Reglement Ondernemingsraad Regio Twente I Begripsbepalingen Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer: Regio Twente; b. de onderneming: Regio Twente; c. de wet: de Wet op de ondernemingsraden;

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO te Groningen ( het samenwerkingsverband ).

Medezeggenschapsreglement van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO te Groningen ( het samenwerkingsverband ). MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD VO Medezeggenschapsreglement van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 20.01 te Groningen ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: ouders, voogden en verzorgers van leerlingen van de school.

Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: ouders, voogden en verzorgers van leerlingen van de school. Reglement Ouderraad Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: Ouders: ouders, voogden en verzorgers van leerlingen van de school. Leerlingen: leerlingen in de zin van de Wet Primair Onderwijs

Nadere informatie

REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (Primair Onderwijs) Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noord Limburg Vastgesteld

REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (Primair Onderwijs) Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noord Limburg Vastgesteld REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (Primair Onderwijs) Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noord Limburg Vastgesteld 25092013 Toelichting vooraf Bij de in het reglement genoemde termijnen gaat het steeds

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken

Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Verkiezingsreglement voor de vertegenwoordiger(s) van de Pensioengerechtigden in het Verantwoordingsorgaan Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor dit reglement

Nadere informatie

CENTRALE ONDERNEMINGSRAAD STICHTING VOOR FUNDAMENTEEL ONDERZOEK DER MATERIE

CENTRALE ONDERNEMINGSRAAD STICHTING VOOR FUNDAMENTEEL ONDERZOEK DER MATERIE Reglement COR FOM Vastgesteld 18 augustus 2015 REGLEMENT CENTRALE ONDERNEMINGSRAAD STICHTING VOOR FUNDAMENTEEL ONDERZOEK DER MATERIE 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Samenstelling

Nadere informatie

Pre-ambule. Werkingsduur en wijzigingen reglement

Pre-ambule. Werkingsduur en wijzigingen reglement Reglement Ondersteuningsplanraad (OPR) van de Vereniging Reformatorisch Passend Onderwijs voor primair en speciaal onderwijs, h.o. Berséba, statutair gevestigd te Utrecht, opnieuw vastgesteld door de raad

Nadere informatie

Begripsbepalingen. Functie van de raad. Samenstelling en zittingsduur REGLEMENT VAN DE PLEEGOUDERRAAD. Artikel 1.

Begripsbepalingen. Functie van de raad. Samenstelling en zittingsduur REGLEMENT VAN DE PLEEGOUDERRAAD. Artikel 1. REGLEMENT VAN DE PLEEGOUDERRAAD Begripsbepalingen Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: a. het bestuur : het bestuur van de William Schrikker Stichting b. de instelling : de William Schrikker

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (OPR) Samenwerkingsverband Roosendaal- Moerdijk e.o. (PO 30.02)

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (OPR) Samenwerkingsverband Roosendaal- Moerdijk e.o. (PO 30.02) MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (OPR) Samenwerkingsverband Roosendaal- Moerdijk e.o. (PO 30.02) Medezeggenschapsreglement van Vereniging Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Roosendaal

Nadere informatie

Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de. lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen;

Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de. lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen; Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen Het bestuur, gelet op artikel 33 van de Pensioenwet; gelet op de Code Pensioenfondsen,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE mei 2009 B EGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Definities Dit reglement verstaat onder: fonds: bestuur:

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Medezeggenschapsraad Huishoudelijk reglement 1 BEGRIPSBEPALING ARTIKEL 1 geleding: het aan de school verbonden personeel, respectievelijk de ouders of de leerlingen; locatie: de volgende locaties worden

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SAMENWERKINGSVERBAND PO 2502 OOST-ACHTERHOEK WINTERSWIJK

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SAMENWERKINGSVERBAND PO 2502 OOST-ACHTERHOEK WINTERSWIJK MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SAMENWERKINGSVERBAND PO 2502 OOST-ACHTERHOEK WINTERSWIJK Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. wet: de Wet medezeggenschap op scholen

Nadere informatie

REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SAMENWERKINGSVERBAND VO WESTLAND

REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SAMENWERKINGSVERBAND VO WESTLAND REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SAMENWERKINGSVERBAND VO WESTLAND Preambule Dit reglement is in juli 2013 opgesteld door het bestuur van het Samenwerkingsverband VO Westland in nauw overleg met de medezeggenschapsraden

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Medezeggenschapsraad J.H. Isingsschool Empe. Juli 2014

Huishoudelijk Reglement Medezeggenschapsraad J.H. Isingsschool Empe. Juli 2014 Huishoudelijk Reglement Medezeggenschapsraad J.H. Isingsschool Empe Juli 2014 2 Huishoudelijk reglement medezeggenschapsraad basisschool JH Isings Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 1.

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (VO)

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (VO) MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (VO) Toelichting vooraf Bij de in het reglement genoemde termijnen gaat het steeds om werkbare of lesweken, -dagen of maanden. Vakanties tellen dus niet

Nadere informatie

Reglement Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Het Stedelijk Lyceum Enschede 2015

Reglement Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Het Stedelijk Lyceum Enschede 2015 Reglement Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Het Stedelijk Lyceum Enschede 2015 Dit is het reglement van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de onder het bevoegd gezag staande scholen:

Nadere informatie

- 1 - Voorbeeldreglement WOR-Kamer Zoals laatstelijk gewijzigd op 21 augustus 2014. Algemene toelichting

- 1 - Voorbeeldreglement WOR-Kamer Zoals laatstelijk gewijzigd op 21 augustus 2014. Algemene toelichting - 1 - Voorbeeldreglement WOR-Kamer Zoals laatstelijk gewijzigd op 21 augustus 2014 Algemene toelichting 1. Inleiding De Wet op de ondernemingsraden (WOR) schrijft in artikel 8 voor dat een OR een reglement

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD. VAN CBS de Rehoboth. te Vriezenveen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD. VAN CBS de Rehoboth. te Vriezenveen HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD VAN CBS de Rehoboth te Vriezenveen HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIES Artikel 1. Wet: De Wet Medezeggenschap Onderwijs 1992, staatsblad 1992, nummer

Nadere informatie

Model voor een pvt-reglement

Model voor een pvt-reglement 5 Model voor een pvt-reglement Het is al gezegd dat de werkwijze van de pvt in beginsel een zaak van de pvt zelf is. Er gelden geen wettelijke regels voor de organisatie van de werkzaamheden van de pvt

Nadere informatie

Reglement COR Koninklijke BAM Groep nv

Reglement COR Koninklijke BAM Groep nv Reglement COR Koninklijke BAM Groep nv 2013-2016 HOOFDSTUK I - BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: ondernemer ondernemingen bestuurder wet holding centrale ondernemingsraad groepsondernemingsraden

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement. (Voortgezet) Speciaal Onderwijs. Openbaar Onderwijs Zwolle

Medezeggenschapsreglement. (Voortgezet) Speciaal Onderwijs. Openbaar Onderwijs Zwolle Medezeggenschapsreglement (Voortgezet) Speciaal Onderwijs Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio Inhoudsopgave Paragraaf 1 ALGEMEEN... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Paragraaf 2 DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD...

Nadere informatie

Adegeest Besluit tot instelling van een cliëntenraad

Adegeest Besluit tot instelling van een cliëntenraad Adegeest Besluit tot instelling van een cliëntenraad Paragraaf 1 Begripsbepalingen Artikel 1. (begripsbepalingen) In dit besluit wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder : Florence te Rijswijk; b. instelling

Nadere informatie

Vastgesteld door het College van Bestuur op 26 juni 2013 na instemming van de Studentenraad.

Vastgesteld door het College van Bestuur op 26 juni 2013 na instemming van de Studentenraad. Reglement Studentenraad van Hogeschool Leiden Vastgesteld door het College van Bestuur op 26 juni 2013 na instemming van de Studentenraad. Datum van inwerkingtreding: 27 juni 2013. Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 2. Hoofdstuk 2 Inrichting van de OPR 3. Hoofdstuk 3 Afvaardiging leden OPR 4

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 2. Hoofdstuk 2 Inrichting van de OPR 3. Hoofdstuk 3 Afvaardiging leden OPR 4 Medezeggenschapsreglement van STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/SVO 2805 GOEREE-OVERFLAKKEE in COÖPERATIE REGIONAAL SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS VO GOEREE-OVERFLAKKEE U.A. Toelichting vooraf

Nadere informatie

REGLEMENT PLEEGOUDERRAAD versie 01032004

REGLEMENT PLEEGOUDERRAAD versie 01032004 REGLEMENT PLEEGOUDERRAAD versie 01032004 VOORZIENING VOOR PLEEGZORG NOORDOOST-BRABANT/STICHTING OOSTERPOORT Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: a. de instelling de Stichting Oosterpoort te

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet zoals gewijzigd per 1 juni Artikel 1 - Zetel van de Orde

Huishoudelijk reglement. bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet zoals gewijzigd per 1 juni Artikel 1 - Zetel van de Orde Huishoudelijk reglement bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet 1995 zoals gewijzigd per 1 juni 2014 Artikel 1 - Zetel van de Orde De Orde van Octrooigemachtigden is gevestigd te Den Haag. Artikel

Nadere informatie

Voorbeeldreglement ondernemingsraad

Voorbeeldreglement ondernemingsraad Voorbeeldreglement ondernemingsraad (voor alle kiesstelsels) inclusief toelichting 2 bedrijfschap Horeca en Catering Inhoud 1. Inleiding 3 2. Artikelen voorbeeldreglement 5 3. Toelichting 12 4. Artikelen

Nadere informatie

REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SWV VO WEST-FRIESLAND

REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SWV VO WEST-FRIESLAND Vereniging Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs West-Friesland (27.02) Secretariaat Postbus 3057 1620 GB HOORN Tel/fax: 0229 210 666 Mobiel: 06 519 36 727 e-mail: secretariaat@praktijkschoolwf.nl

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het verantwoordingsorgaan (definitief) Bedrijfstakpensioenfonds voor de drankindustrie

Huishoudelijk reglement van het verantwoordingsorgaan (definitief) Bedrijfstakpensioenfonds voor de drankindustrie Huishoudelijk reglement van het verantwoordingsorgaan (definitief) Bedrijfstakpensioenfonds voor de drankindustrie Juli 2014 Artikel 1 Begripsbepalingen Definities Dit reglement verstaat onder: fonds:

Nadere informatie

Reglement Ondersteuningsplanraad Plein 013

Reglement Ondersteuningsplanraad Plein 013 Reglement Ondersteuningsplanraad Plein 013 Preambule: Dit reglement is, op voordracht van de werkgroep Inrichting OPR, opgesteld door het bestuur van het samenwerkingsverband Plein 013. In deze Ondersteuningsplanraad

Nadere informatie

VERKIEZINGSREGLEMENT voor bestuursleden namens pensioengerechtigden

VERKIEZINGSREGLEMENT voor bestuursleden namens pensioengerechtigden VERKIEZINGSREGLEMENT voor bestuursleden namens pensioengerechtigden Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel SPNG versie februari 2014 versie februari 2014 Verkiezingsreglement 1 Artikel

Nadere informatie

INSTELLINGSBESLUIT CLIËNTENRAAD WOONZORGCENTRUM RAFFY

INSTELLINGSBESLUIT CLIËNTENRAAD WOONZORGCENTRUM RAFFY INSTELLINGSBESLUIT CLIËNTENRAAD WOONZORGCENTRUM RAFFY Inhoudsopgave Voorwoord 1 Inleiding 2 Instellingsbesluit van de cliëntenraad 3 Paragraaf 1 Begripsbepalingen 3 Paragraaf 2 Algemene bepalingen 4 Paragraaf

Nadere informatie

REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SAMENWERKINGSVERBAND VO WESTLAND

REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SAMENWERKINGSVERBAND VO WESTLAND REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SAMENWERKINGSVERBAND VO WESTLAND Preambule Dit reglement is in december 2015 opgesteld door het bestuur van het Samenwerkingsverband VO Westland in nauw overleg met de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN VAN DE SCHOLEN VAN HET BERNARDINUSCOLLEGE (vastgesteld door de MR en d.d.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN VAN DE SCHOLEN VAN HET BERNARDINUSCOLLEGE (vastgesteld door de MR en d.d. MR1112.27 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN VAN DE SCHOLEN VAN HET BERNARDINUSCOLLEGE (vastgesteld door de MR en d.d. 7 mei 2012) Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter

Nadere informatie

Reglement Locatieraad Openbare Scholen Groep Sevenwolden

Reglement Locatieraad Openbare Scholen Groep Sevenwolden GMR/100901c Heerenveen, 1 september 2010 Reglement Locatieraad Openbare Scholen Groep Sevenwolden Dit is het reglement dat van toepassing is op de locatieraden van de stichting Openbare Scholen Groep Sevenwolden.

Nadere informatie

REGLEMENT VERKIEZINGEN BESTUUR STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 3 APRIL 2014

REGLEMENT VERKIEZINGEN BESTUUR STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 3 APRIL 2014 REGLEMENT VERKIEZINGEN BESTUUR STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 3 APRIL 2014 Begripsbepalingen Artikel 1 Definities Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Reglement voor de Ondernemingsraad van de Technische Universiteit Delft

Reglement voor de Ondernemingsraad van de Technische Universiteit Delft Vastgesteld bij OR-besluit OR 27.7.1 d.d. 31-03-1999 Gewijzigd bij OR-besluit OR 87.6.2 d.d. 25-09-2002 Gewijzigd bij OR-besluit OR 109.7.1 d.d. 17-03-2004 Gewijzigd bij OR-besluit OR 140.8.2 d.d. 15-02-2006

Nadere informatie

Samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel. Medezeggenschapsreglement ondersteuningsplanraad

Samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel. Medezeggenschapsreglement ondersteuningsplanraad Samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel Wijzigingen bestuurlijk geaccordeerd op 21 januari 2015 Wijzigingen doorgevoerd op 19 februari 2015 Reglement wordt vastgesteld d.d. 17 maart

Nadere informatie

Artikel 9.34 Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek

Artikel 9.34 Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek INHOUD Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD UNIVERSITEIT UTRECHT Algemeen Centraal stembureau Kiesrecht Kandidaatstelling

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Medezeggenschapsraad. RKBS Het Baken

Huishoudelijk reglement. Medezeggenschapsraad. RKBS Het Baken Huishoudelijk reglement Medezeggenschapsraad RKBS Het Baken Datum: 1 Oktober 2015 Versie: 1.0 Status: definitief PAGINA 1 VAN 8 1. Strekking Dit Huishoudelijk Reglement van de Medezeggenschapsraad van

Nadere informatie

Stichting IKEA Pensioenfonds. Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan

Stichting IKEA Pensioenfonds. Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan Stichting IKEA Pensioenfonds Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1 Begripsbepalingen In dit verkiezingsreglement wordt verstaan onder: a. bestuur: het bestuur van het fonds; b. deelnemer:

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Reglement Verantwoordingsorgaan Reglement Verantwoordingsorgaan Versie 01-07-2014 Artikel 1. Definities Bestuur: Intern Toezicht: Verantwoordingsorgaan: Het bestuur van het pensioenfonds. De visitatiecommissie van het pensioenfonds.

Nadere informatie

Reglement deelnemersraad BPF Bouw

Reglement deelnemersraad BPF Bouw Reglement deelnemersraad BPF Bouw Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit reglement wordt verstaan onder: Stichting: Bestuur: Statuten: Pensioenreglement: Deelnemers: Pensioengerechtigden: Stichting Bedrijfstakpensioenfonds

Nadere informatie

Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen

Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen 9 september 2014 Reglement verantwoordingsorgaan SPD 1 van 7 Artikel 1. Definities Bestuur: Deelnemer: Pensioengerechtigde: Intern

Nadere informatie

2. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit drie personen. Het bestuur benoemt de leden van het Verantwoordingsorgaan.

2. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit drie personen. Het bestuur benoemt de leden van het Verantwoordingsorgaan. Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas Reglement voor het Verantwoordingsorgaan 1. Het bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het beleid, de wijze waarop het beleid is uitgevoerd

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa

Stichting Pensioenfonds Trespa Postbus 110 6000 AC Weert Nederland Tel. +31(0)495458297 Fax +31(0)495458883 E-mail: pensioen@trespa.com Reglement deelnemersraad Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen Artikel 2. Algemene bepalingen

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAP OR-REGLEMENT EN VERKIEZINGEN ORGANISEREN INCLUSIEF CHECKLIST MET TIJDPAD

MEDEZEGGENSCHAP OR-REGLEMENT EN VERKIEZINGEN ORGANISEREN INCLUSIEF CHECKLIST MET TIJDPAD MEDEZEGGENSCHAP OR-REGLEMENT EN VERKIEZINGEN ORGANISEREN INCLUSIEF CHECKLIST MET TIJDPAD 1. HET REGLEMENT VAN DE ONDERNEMINGSRAAD Stap 1: Voorlopig reglement Wanneer voor het eerst een ondernemingsraad

Nadere informatie

Reglement van het verantwoordingsorgaan

Reglement van het verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV Reglement van het verantwoordingsorgaan Reglement van het verantwoordingsorgaan van de Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV, in overeenstemming

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. obs t Kofschip Papendrecht. Versie datum: Januari 2015 Inhoudsopgave

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. obs t Kofschip Papendrecht. Versie datum: Januari 2015 Inhoudsopgave HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD obs t Kofschip Papendrecht Versie datum: Januari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. De MR leden 3.1. bezetting 3.2. zittingstermijn 3.3. kandidaatstelling

Nadere informatie

Reglement ouderraden Atlas College

Reglement ouderraden Atlas College Reglement ouderraden Atlas College (versie juni 2012) 03.10 REGLEMENT OUDERRADEN 06-12 1 Inhoud Titel 1: Algemeen... 3 Artikel 1: Begripsbepaling... 3 Titel 2: De ouderraden van het Atlas College... 3

Nadere informatie

Verkiezingsreglement. Inhoudsopgave

Verkiezingsreglement. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 1 Artikel 2 Verkiezingscommissie 1 Artikel 3 Kiesgerechtigden 1 Artikel 4 Verkiesbaarheid 2 Artikel 5 Kandidaatstelling 2 Artikel 6 Verkiezingen 3 Artikel 7 Uitslag 3

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement voor de Orde van Advocaten en de raad van de orde in het arrondissement Amsterdam

Huishoudelijk reglement voor de Orde van Advocaten en de raad van de orde in het arrondissement Amsterdam Huishoudelijk reglement voor de Orde van Advocaten en de raad van de orde in het arrondissement Amsterdam Vastgesteld op 24 maart 2016 tijdens de jaarvergadering van de Amsterdamse Orde van Advocaten,

Nadere informatie

Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan Pensioenfonds ANWB concept v2. Degenen die pensioen opbouwt bij Stichting Pensioenfonds ANWB.

Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan Pensioenfonds ANWB concept v2. Degenen die pensioen opbouwt bij Stichting Pensioenfonds ANWB. Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan Pensioenfonds ANWB concept v2 Artikel 1: Begripsbepalingen Bestuur Bestuursbureau Deelnemer Het bestuur van het pensioenfonds Het bestuursbureau van het pensioenfonds

Nadere informatie