HET REGLEMENT VAN DE ONDERNEMINGSRAAD CURAMUS REGELT DE WERKWIJZE VAN:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HET REGLEMENT VAN DE ONDERNEMINGSRAAD CURAMUS REGELT DE WERKWIJZE VAN:"

Transcriptie

1 HET REGLEMENT VAN DE ONDERNEMINGSRAAD CURAMUS REGELT DE WERKWIJZE VAN: ONDERNEMINGSRAAD VAN STICHTING CURAMUS HULST Onderdelen: Reglement van de Ondernemingsraad Bijlage1: Besluit instelling van commissies Bijlage 2:Ondernemingsovereenkomst/faciliteitenregeling Vastgesteld conform artikel 14 van de WOR wet op de ondernemingsraden d.d. 16 maart 2015 Versie 2015 Pagina 1

2 HET REGLEMENT VAN DE ONDERNEMINGSRAAD STICHTING CURAMUS VERSIE 2015 Versie 2015 Pagina 2

3 INHOUDSOPGAVE: I. BEGRIPSBEPALINGEN EN FUNCTIE VAN DE ONDERNEMINGSRAAD 4 Artikel 1: Begripsbepalingen II. SAMENSTELLING EN ZITTINGSDUUR 5 Artikel 2: Samenstelling Artikel 3: Zittingsduur III. KANDIDAATSTELLING EN VERKIEZINGEN 6 Artikel 4: Voorbereiding/Verkiezingscommissie Artikel 5: Verkiezingsdatum Artikel 6: Passief en actief kiesrecht Artikel 7: Kandidaatstelling Artikel 8: Eisen voor kandidaatstelling Artikel 9: Bezwaar Artikel 10: voldoende of te weinig kandidaten dan zetels Artikel 11: Stemming/volmacht Artikel 12: Stemmingsprocedure in het personenstelsel Artikel 13: Procedure na verkiezing IV. TUSSENTIJDSE VACATURES 11 Artikel 14 V. WERKWIJZE EN SECRETARIAAT VAN DE ONDERNEMINGSRAAD 12 Artikel 15: Organisatie OR-vergadering Artikel 16 : Beslissen in de OR Artikel 17: Secretaris van de OR Artikel 18: Taken van de secretaris VI. SLOTBEPALING 15 Artikel 20: slotbepaling Versie 2015 Pagina 3

4 I. BEGRIPSBEPALING EN FUNCTIE VAN DE ONDERNEMINGSRAAD ARTIKEL 1 In dit reglement wordt verstaan onder: A) de wet De wet op de ondernemingsraden (WOR) B) Ondernemer De Stichting Curamus C) Onderneming Stichting Curamus, D) Werknemersorganisatie Een in artikel 9, tweede lid onder a van de wet bedoelde vereniging van werknemers. E) Bedrijfscommissie Bedrijfscommissie markt II Versie 2015 Pagina 4

5 II. SAMENSTELLING EN ZITTINGSDUUR ARTIKEL 2: Samenstelling 1. De raad bestaat uit 11 leden, die door de kiesgerechtigde werknemers in de onderneming rechtstreeks uit hun midden worden gekozen 2. De raad kiest uit zijn midden een voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter 3. De voorzitter, of bij diens verhindering de plaatsvervangende voorzitter, vertegenwoordigt de ondernemingsraad in rechte. ARTIKEL 3: Zittingsduur 1. De leden van de raad treden om de vier jaar tegelijk af. In verband met de mogelijke fusie per 1 januari 2017 wordt vier jaar eenmalig aangepast in twee jaar. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. Versie 2015 Pagina 5

6 III. KANDIDAATSTELLING EN VERKIEZINGEN ARTIKEL 4: Voorbereiding/verkiezingscommissie 1. De organisatie van de verkiezing van de leden van de ondernemingsraad geschiedt onder verantwoordelijkheid van de ondernemingsraad. 2. De ondernemingsraad kan de organisatie van de verkiezing opdragen aan de verkiezingscommissie. 3. De leiding van de verkiezing berust bij de verkiezingscommissie. Zij kan zich doen bijstaan door één of meer stembureaus, die elk bestaan uit ten hoogste drie in de onderneming werkzame personen. ARTIKEL 5: Datum verkiezing 1. De ondernemingsraad bepaalt na overleg met de ondernemer de datum van de verkiezingen, alsmede de plaats en tijdstippen van aanvang en einde van de stemming. De verkiezingscommissie doet van een en ander melding aan de ondernemer, aan de in de onderneming werkzame personen en aan de werknemersorganisaties. Tussen het doen van deze melding en de datum waarop de verkiezing wordt gehouden, liggen tenminste 10 weken. 2. De datum van de verkiezing ligt niet eerder dan vier weken en niet later dan twee weken voor de afloop van de zittingsperiode van de aftredende leden van de ondernemingsraad. 3. De kiesgerechtigde werknemers kunnen binnen één week na bekendmaking van de datum van verkiezingen, alsmede de plaats en tijdstippen van de stemming schriftelijk bezwaar hiertegen indienen bij de verkiezingscommissie. Versie 2015 Pagina 6

7 ARTIKEL 6: Passief en actief kiesrecht 1. Verkiesbaar tot lid van de ondernemingsraad zijn de werknemers die op de dag van de verkiezing tenminste 1 jaar werkzaam zijn in de onderneming. 2. Kiesgerechtigd zijn de werknemers die op de dag van de verkiezing 6 maanden werkzaam zijn in de onderneming. 3. Uiterlijk 9 weken voor de verkiezingsdatum stelt de verkiezingscommissie een lijst op van de in de onderneming werkzame personen, die op de dag van de verkiezing verkiesbaar, respectievelijk kiesgerechtigd zijn en maakt deze lijst in de onderneming bekend. 4. Binnen een week na publicatie van de lijst kan iedere werknemer bezwaar maken tegen de opstelling van de lijst van de kiesgerechtigde en verkiesbare personen. 5. De verkiezingscommissie beslist over de ingediende bezwaren. ARTIKEL 7: kandidaatstelling 1. De termijn van kandidaatstelling begint bij de bekendmaking van de lijst kiesgerechtigd/verkiesbaar. 2. Kandidaatstelling geschiedt door het indienen van een lijst van één of meer kandidaten bij de verkiezingscommissie. De secretaris van de verkiezingscommissie verstrekt een gedagtekend bewijs van ontvangst op naam van degene die de lijst heeft ingediend 3. Kandidatenlijst van werknemersorganisaties en vrije kandidatenlijsten dienen tenminste 6 weken voor de verkiezingsdatum te zijn ingediend. 4. Binnen een week nadat in de lid 3 bedoelde termijn voor de werknemersorganisaties is verstreken, maakt de ondernemingsraad bekend welke werknemersorganisaties kandidatenlijsten hebben ingediend. 5. Na deze bekendmaking kunnen een of meer kiesgerechtigde werknemers die geen lid zijn van een werknemersorganisatie welke kandidaten heeft gesteld, een kandidatenlijst indienen. 6. Vrije kandidatenlijsten dienen tenminste 4 weken voor de verkiezingsdatum te worden ingediend. 7. De verkiezingscommissie dient alle ingediende kandidatenlijsten tenminste 2 weken voor de verkiezingen te publiceren. Versie 2015 Pagina 7

8 ARTIKEL 8: Voldoen aan eisen kandidaatstelling 1. De verkiezingscommissie onderzoekt onmiddellijk na het indienen of de ingediende kandidaatstelling en de kandidaten die daarop voorkomen voldoen aan de vereisten van de wet en van dit reglement. 2. De ondernemingsraad verklaart een kandidatenlijst die niet voldoet aan de in het vorige lid bedoelde vereisten, ongeldig en doet hiervan onmiddellijk schriftelijk en met opgave van redenen mededeling aan degene(n) door wie de lijst is ingediend. Gedurende 1 week na deze mededeling bestaat de gelegenheid de lijst aan de gestelde vereisten aan te passen 3. Een kandidaatstelling die niet aan de gestelde eisen blijft voldoen, wordt door de verkiezingscommissie ongeldig verklaard. De verkiezingscommissie maakt dit aan de kandidaatsteller en in de onderneming bekend. ARTIKEL 9: Bezwaar maken 1. Binnen een week na de publicatie van de kandidatenlijsten kan door één of meer werknemersorganisaties of door in de organisatie werkzame personen bezwaar worden gemaakt. 2. De verkiezingscommissie beslist over de al dan niet juistheid van de genoemde bezwaren ARTIKEL 10: Aantal kandidaten gelijk of kleiner dan aantal zetels 1. Indien er niet meer kandidaten zijn gesteld dan er plaatsen in de ondernemingsraad zijn te vervullen, vindt er geen verkiezing plaats en worden de gestelde kandidaten geacht te zijn gekozen Versie 2015 Pagina 8

9 ARTIKEL 11: Stemming/volmacht 1. De verkiezing geschiedt bij: a. geheime schriftelijke stemming b. geheime elektronische stemming 2a. Namens de verkiezingscommissie wordt op de dag van de verkiezingen aan iedere kiesgerechtigde werknemer een gewaarmerkt stembiljet uitgereikt. Op dit stembiljet staan de kandidaten vermeld. Dadelijk na invulling deponeert de kiesgerechtigde persoon dit stembiljet in een daartoe bestemde bus. 2b. Op de dag van de verkiezing brengt de kiesgerechtigde persoon zijn stem uit via het netwerk van de onderneming op de site waarop de elektronische OR-verkiezing is geplaatst. 3. Iedere kiesgerechtigde werknemer brengt evenveel stemmen uit als er zetels in de ondernemingsraad zijn te bezetten. Met dien verstande dat hij per kandidaat slechts een stem kan uitbrengen. 4. Iedere kiesgerechtigde persoon kan voor ten hoogste twee andere kiesgerechtigde personen een stembiljet invullen mits hij door deze personen schriftelijk daartoe is gemachtigd. Het volmacht formulier is te verkrijgen bij de verkiezingscommissie. Versie 2015 Pagina 9

10 ARTIKEL 12: Stemmingsprocedure in het personenstelsel 1. Na het einde van de stemming stelt de verkiezingscommissie het aantal geldige stemmen vast dat op elke kandidaat is uitgebracht. 2. Ongeldig zijn stembiljetten: a) Die niet door of namens de verkiezingscommissie zijn gewaarmerkt. b) Waaruit niet duidelijk de keuze van de kiesgerechtigde blijkt. c) Waarop niet het vereist aantal stemmen zijn uitgebracht. d) Waarop aantekeningen zijn gemaakt anders dan op het stembiljet aangegeven. 3. Gekozen zijn de kandidaten die achtereenvolgens het hoogste aantal stemmen op zich hebben verenigd. Indien er voor de laatste te bezetten zetel(s) meer kandidaten zijn die een gelijk aantal stemmen op zich hebben verenigd, beslist het lot. 4. De uitslag van de verkiezing wordt door de verkiezingscommissie vastgesteld en volledig bekendgemaakt aan de bestuurder, aan de in de onderneming werkzame personen en aan de werknemersorganisaties die een kandidaatslijst hebben ingediend. 5. De raad draagt er zorg voor, dat de namen en de functies van de leden van de ondernemingsraad in de onderneming blijvend worden vermeld op een plaats die vrij toegankelijk is voor alle in de onderneming werkzame personen, op zodanige wijze dat daarvan gemakkelijk kennis kan worden genomen. ARTIKEL 13: Procedure na verkiezing 1. De gebruikte stembiljetten worden na vaststelling van de verkiezingsuitslag drie maanden in één of meer gesloten enveloppen bewaard door de secretaris van de ondernemingsraad. Versie 2015 Pagina 10

11 IV. TUSSENTIJDSE VACATURES ARTIKEL 14: Tussentijdse vacature 1. In geval van tussentijdse vacatures in de ondernemingsraad wijst de ondernemingsraad als opvolger van het betrokken lid aan de kandidaat die volgens de vastgestelde en volledig bekend gemaakte uitslag van de laatste gehouden verkiezingen daarvoor als eerste in aanmerking komt. 2. De aanwijzing geschiedt binnen een maand na het ontstaan van de vacature. 3. Indien geen opvolger als bedoeld in lid 1 van dit artikel aanwezig is, wordt in de vacature voorzien door het houden van een tussentijdse verkiezing, tenzij binnen zes maanden algemene verkiezingen plaatsvinden. 4. Indien het aantal kandidaten kleiner is dan het aantal te bezetten zetels, zal er na een half jaar een tussentijdse verkiezing worden georganiseerd ter bezetting van deze vacante zetel(s). Versie 2015 Pagina 11

12 V. WERKWIJZE EN SECRETARIAAT VAN DE ONDERNEMINGSRAAD ARTIKEL 15: Organiseren OR-vergadering 1. De raad vergadert tenminste zes maal per jaar 2. De raad bespreekt tenminste twee maal per jaar de algemene gang van zaken in de onderneming, waarbij tenminste eenmaal op basis van artikel 31a van de wet bedoelde gegevens en tenminste eenmaal op basis van artikel 31b van de wet bedoelde gegevens worden besproken. 3. De ondernemingsraad komt in vergadering bijeen: a. op verzoek van de voorzitter b. op gemotiveerd verzoek van tenminste ¼ van de leden 4. De voorzitter bepaalt tijd en plaats van de vergadering. Een vergadering, belegd op verzoek van de leden van de raad wordt zo spoedig mogelijk gehouden, doch uiterlijk 14 dagen nadat de voorzitter het verzoek heeft ontvangen. 5. De bijeenroeping geschiedt door de secretaris, door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de leden van de ondernemingsraad. De bijeenroeping geschiedt behoudens in spoedeisende gevallen, niet later dan zeven dagen voor de vergadering. 6. Een vergadering kan slechts plaats vinden indien een meerderheid van het aantal zitting hebbende leden van de raad aanwezig is. 7. Is het vereiste aantal leden niet aanwezig, dan wordt binnen drie weken doch niet op kortere termijn dan acht dagen een nieuwe vergadering gehouden. Deze vergadering vindt doorgang ongeacht het aantal leden dat aanwezig is. 8. Bij afwezigheid van de voorzitter en van diens plaatsvervanger(s) kiest de ondernemingsraad uit de aanwezige leden een voorzitter voor de vergadering. Versie 2015 Pagina 12

13 ARTIKEL 16: Beslissen in de OR 1. Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. Voor de bepaling of aan dit voorschrift wordt voldaan, tellen de blanco stemmen niet mee. 2. Over personen wordt schriftelijk gestemd. De raad beslist of over zaken schriftelijk dan wel mondeling zal worden gestemd. 3. Indien bij een besluit met betrekking tot de benoeming van een persoon geen van de kandidaten bij de eerste stemming de gewone meerderheid haalt, vindt herstemming plaats tussen de twee kandidaten die bij de eerste stemming de meeste stemmen kregen. Bij deze herstemming is degene die de meeste stemmen op zich heeft verenigd, gekozen. Indien de stemmen staken beslist het lot. 4. Bij staking van stemmen wordt het voorstel tot een door de ondernemingsraad te nemen besluit dat geen betrekking heeft op een te benoemen persoon, op de eerst volgende vergadering opnieuw aan de orde gesteld. Indien dan wederom de stemmen staken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. ARTIKEL 17: Secretaris van de OR 1. De ondernemingsraad benoemt uit zijn midden een secretaris. 2. De secretaris is belast met het bijeenroepen van de ondernemingsraad, het opmaken van de agenda en het opstellen van het verslag van de vergadering, evenals met het voeren van de briefwisseling en het beheren van de voor de ondernemingsraad bestemde en van de ondernemingsraad uitgaande stukken. 3. De secretaris kan bij de uitvoering van zijn taak worden bijgestaan door (een) op voordracht van de raad persoon/personen die geen lid is/zijn van de raad. Dit gebeurt in overleg met de bestuurder. 4. Indien de secretaris voor een korte periode (korter dan 3 maanden) niet in staat is om zijn taken uit te voeren, nemen de overige leden van het dagelijks bestuur zijn taken over. Indien deze periode langer dan 3 maanden duurt, zal er binnen de ondernemingsraad een vervanger worden aangewezen. Versie 2015 Pagina 13

14 ARTIKEL 18: Taken van de secretaris 1. De secretaris stelt in overleg met de voorzitter voor iedere vergadering een agenda op. Ieder lid van de ondernemingsraad kan de secretaris verzoeken een onderwerp op de agenda te plaatsen. 2. De secretaris brengt de agenda ter kennis van de leden van de ondernemingsraad, alsmede van de ondernemer en bevordert, zoveel als in zijn vermogen ligt, dat de in de onderneming werkzame personen van de agenda kunnen kennisnemen. Behoudens in spoedeisende gevallen geschiedt de bekendmaking van de agenda niet later dan 7 dagen voor de vergadering van de ondernemingsraad. 3. Zo spoedig mogelijk na iedere vergadering van de ondernemingsraad maakt de secretaris daarvan een verslag en zendt hij dit in concept toe aan de leden. De leden hebben de mogelijkheid, bij voorkeur gemotiveerd, bezwaar te maken tegen de inhoud van het verslag. De ondernemingsraad beslist over de inhoud van het verslag en stelt het vast in zijn eerstvolgende vergadering. 4. De secretaris maakt het verslag bekend aan de in de onderneming werkzame personen en aan de ondernemer. Het aan de in de onderneming werkzame personen bekend te maken verslag bevat geen gegevens waaromtrent in gevolge artikel 20 van de WOR geheimhouding moet worden getracht. 5. De secretaris stelt jaarlijks voor 1 september een verslag op van de werkzaamheden van de ondernemingsraad en van de commissies van de raad in het afgelopen zittingsjaar. Dit verslag behoeft de goedkeuring van de ondernemingsraad. 6. De secretaris maakt het jaarverslag na de goedkeuring van de ondernemingsraad bekend aan de ondernemer en aan de in de onderneming werkzame personen. Versie 2015 Pagina 14

15 VI. SLOTBEPALING ARTIKEL 20: slotbepaling 1. Dit reglement kan worden gewijzigd of aangevuld bij besluit van de raad. 2. De raad dient, alvorens de aanvulling of wijziging van het reglement vast te stellen, de ondernemer in de gelegenheid te stellen zijn standpunt daarover kenbaar te maken. 3. In de vergadering waarin wordt besloten het reglement te wijzigen of aan te vullen, dient tenminste twee derde van het aantal leden van de ondernemingsraad aanwezig te zijn. 4. Een dergelijk besluit behoeft een meerderheid van tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen. Voor de bepaling of aan dit voorschrift is voldaan, tellen de blanco stemmen niet mee. 5. De ondernemingsraad maakt de wijziging of aanvulling bekend aan de in de onderneming werkzame personen en verstrekt een afschrift daarvan aan de ondernemer. Vastgesteld op: 20 oktober 2014 Versie 2015 Pagina 15

16 BIJLAGE 1: BESLUIT INSTELLING VAN COMMISSIES STICHTING CURAMUS VERSIE 2015 Versie 2015 Pagina 16

17 INHOUDSOPGAVE I. INSTELLING VASTE COMMISSIES 18 Artikel 1: Werkwijze van vaste commissies Artikel 2: Vaste commissie dagelijks bestuur Artikel 3: Vaste commissie Financiën Artikel 4: Vaste commissie vgwm Artikel 5: Vaste commissie Personeel en sociaal beleid II. VOORBEREIDINGSCOMMISSIES 20 Artikel 6: Werkwijze van voorbereidingscommissies Artikel 7: Voorbereidingscommissie "verkiezingen" Artikel 8: Voorbereidingscommissie Vakliteratuur Artikel 9: Voorbereidingscommissie Contactpersonen achterban Artikel 10: Voorbereidingscommissie "Public Relations" Versie 2015 Pagina 17

18 I. INSTELLING VASTE COMMISSIES Artikel 1: Werkwijze van vaste commissies 1. De leden van de ondernemingsraad dienen de meerderheid te vormen binnen een vaste commissie. Daarnaast kunnen ook andere werknemers deel uitmaken van de commissie vanwege hun deskundigheid voor of betrokkenheid bij het onderwerp. 2. Een vaste commissie kan ook uitsluitend uit leden van de ondernemingsraad bestaan. 3. De leden van de commissie worden door de ondernemingsraad benoemd voor een periode die aanvangt met de benoeming en eindigt wanneer de zittingstermijn van de leden van de ondernemingsraad afloopt. 4. De commissie kiest uit haar midden een voorzitter en een secretaris. 5. De commissie vergadert op verzoek van de voorzitter en op verzoek van twee leden van de commissie. Een vergadering kan slechts worden gehouden indien ten minste twee leden van de commissie aanwezig zijn. 6. De artikelen 15 leden 4 en 5, 16, 17 lid 2, 18d,e,f van het reglement van de ondernemingsraad zijn van overeenkomstige toepassing voor de commissie. 7. De leden van de commissie kunnen te allen tijde hun lidmaatschap van de commissie beëindigen. Zij geven daarvan schriftelijk kennis aan de voorzitter van de ondernemingsraad, aan de voorzitter van de commissie en aan de ondernemer. Artikel 2: Vaste commissie het dagelijks bestuur 1. Er is een vaste commissie het dagelijks bestuur 2. De commissie bestaat uit minimaal twee leden, die allen lid zijn van de ondernemingsraad. 3. De commissie behandelt voor de ondernemingsraad de aangelegenheden betreffende de dagelijkse zaken en brengt daarover desgevraagd of uit eigen beweging advies uit aan de ondernemingsraad. Versie 2015 Pagina 18

19 Artikel 3: Vaste commissie financiën 1. Er is een vaste commissie financiën 2. De commissie bestaat uit minimaal drie leden, die allen lid zijn van de ondernemingsraad. 3. De commissie behandelt voor de ondernemingsraad de aangelegenheden betreffende jaarrekening/begroting/kaderbrief/cijfers MIS-verslagen en brengt daarover desgevraagd of uit eigen beweging advies uit aan de ondernemingsraad. Artikel 4: Vaste commissie vgwm 1. Er is een vaste commissie vgwm 2. De commissie bestaat uit minimaal drie leden, die allen lid zijn van de ondernemingsraad. 3. De commissie behandelt voor de ondernemingsraad de aangelegenheden betreffende arbeidsomstandighedenbeleid; ziekteverzuim; re-integratiebeleid; en dergelijke en brengt daarover desgevraagd of uit eigen beweging advies uit aan de ondernemingsraad. Artikel 5: Vaste commissie personeel en sociaal beleid 1. Er is een vaste commissie personeel en sociaal beleid 2. De commissie bestaat uit minimaal drie leden, die allen lid zijn van de ondernemingsraad. 3. De commissie behandelt voor de ondernemingsraad de aangelegenheden betreffende CAO; ondernemingsovereenkomst; sociaal plan; aanstellingsbeleid; werving en selectie;opleiding; leerlingen; scholing; FWG; personeelsbeleid en brengt daarover desgevraagd of uit eigen beweging advies uit aan de ondernemingsraad. Versie 2015 Pagina 19

20 II. INSTELLING VOORBEREIDINGSCOMMISSIES Artikel 6: Werkwijze voorbereidingscommissies 1. De commissie kiest uit haar midden een voorzitter en een secretaris. 2. De commissie vergadert op verzoek van de voorzitter en op verzoek van ten minste twee van de leden van de commissie. Een vergadering kan slecht worden gehouden indien ten minste twee van het aantal leden van de commissie aanwezig zijn. 3. De artikelen 15 leden 4 en 5, 16, 17 lid 2 en 18d,e,f van het reglement van de ondernemingsraad zijn van overeenkomstige toepassing. 4. De leden van de commissie kunnen te allen tijde hun lidmaatschap beëindigen. Zij geven daarvan schriftelijk kennis aan de voorzitter van de ondernemingsraad, aan de voorzitter van de commissie en aan de ondernemer. Artikel 7: Voorbereidingscommissie Verkiezingen 1. Er is een commissie ter voorbereiding en uitvoering van de verschillende onderdelen betreffende het traject rondom de (tussentijdse) verkiezing van de ondernemingsraad. 2. De commissie bestaat uit minimaal 3 leden, die door en uit de ondernemingsraad worden benoemd. 3. De commissie wordt ingesteld voor de periode van 4 maanden, die toelopen naar de verkiezingsdatum van de (tussentijdse) verkiezingen. Artikel 8: Voorbereidingscommissie Vakliteratuur 1. Er is een commissie ter voorbereiding van het doornemen van de tijdschriften waarop de ondernemingsraad is geabonneerd. 2. De commissie bestaat uit 1 lid, die door en uit de ondernemingsraad worden benoemd. 3. De commissie wordt ingesteld voor de tijd van een jaar. Versie 2015 Pagina 20

21 Artikel 9: Voorbereidingscommissie Contactpersonen achterban 1. Er is een commissie ter voorbereiding om desgevraagd vraagstukken aan een groep contactpersonen uit de achterban voor te leggen. 2. De commissie bestaat uit leden, die door en uit de ondernemingsraad worden benoemd. 3. De commissie wordt ingesteld voor de tijd van een jaar. Artikel 10: Public Relations 1. Er is een commissie ter voorbereiding en uitvoering van artikelen in het personeelsblad. 2. De commissie bestaat uit minimaal twee leden, die door en uit de ondernemingsraad worden benoemd. 3. De commissie wordt ingesteld voor de tijd van een jaar. Versie 2015 Pagina 21

22 BIJLAGE 2: ONDERNEMINGSOVEREENKOMST/FACILITEITENREGELING STICHTING CURAMUS VERSIE 2015 Versie 2015 Pagina 22

23 INHOUDSOPGAVE I. AFSPRAKEN OVER DE GANG VAN ZAKEN BIJ EN ROND DE 24 OVERLEGVERGADERING Artikel 1: Procedure overlegvergadering Artikel 2: Woordvoerder onderneming Artikel 3: Voorzitter overlegvergadering Artikel 4: Secretaris overlegvergadering Artikel 5: Agenda overlegvergadering Artikel 6: Afspraken over overlegvergadering Artikel 7: Besluitvorming II. AFSPRAKEN OVER (ONDERLING) BERAAD EN OVER 27 SCHOLING EN VORMING Artikel 8: Vrije uren uitvoering van taken en volgen van scholing voor een lid van de ondernemingsraad Artikel 9: Vrije uren voor uitvoering taken van voorzitter/secretaris Artikel 10: Faciliteren van de uren ten behoeve van de ondernemingsraad III. AFSPRAKEN OVER EEN JAARBUDGET VAN DE 28 ONDERNEMINGSRAAD EN ZIJN COMMISSIES Artikel 11: Kosten van de ondernemingsraad Versie 2015 Pagina 23

24 I. AFSPRAKEN OVER DE GANG VAN ZAKEN BIJ EN ROND DE OVERLEGVERGADERING ARTIKEL 1: Procedure overlegvergadering 1. In de overlegvergaderingen kunnen alle aangelegenheden, de onderneming betreffende, aan de orde worden gesteld, ten aanzien waarvan hetzij de ondernemer, hetzij de ondernemingsraad overleg wenselijk acht of waarover ingevolge het bij of krachtens de wet of het reglement bepaalde overleg tussen de ondernemer en de ondernemingsraad moet plaatsvinden. 2. Een overlegvergadering kan slechts worden gehouden, indien ten aanzien van de ondernemingsraad wordt voldaan aan de bepalingen in het reglement van de ondernemingsraad voor het houden van een or-vergadering. (art. 15 lid 6 t/m 8) 3. Alle leden van de ondernemingsraad kunnen in een overlegvergadering het woord voeren. ARTIKEL 2: Woordvoerder onderneming 1. Het overleg wordt voor de ondernemer gevoerd door de voorzitter raad van bestuur van de onderneming. 2. De in lid 1 bedoelde raad van bestuur kan zich in geval van verhindering of ten aanzien van een bepaald onderwerp laten vervangen door een lid van de raad van toezicht of door een in de onderneming werkzame persoon die beschikt over bevoegdheden om namens de raad van bestuur overleg te voeren met de ondernemingsraad. 3. De raad van bestuur of degene die hem vervangt kan zich bij het overleg laten bijstaan door een of meer leden van de raad van toezicht of in de onderneming werkzame personen. ARTIKEL 3: Voorzitter overlegvergadering 1. De overlegvergadering wordt beurtelings geleid door de bestuurder en de voorzitter van de ondernemingsraad. Versie 2015 Pagina 24

25 ARTIKEL 4; Secretaris overlegvergadering 1. De secretaris van de raad treedt op als secretaris van de overlegvergadering, tenzij de ondernemer en de ondernemingsraad tezamen een andere persoon kiezen. (zie bijlage) 2. De secretaris is verantwoordelijk voor het opstellen van de notulen van de overlegvergadering. Tenzij de ondernemer en de ondernemingsraad tezamen een ander persoon hiervoor kiezen. Deze notulen worden voor de eerstkomende vergadering aan de leden en de raad van bestuur toegezonden. In die vergadering worden de notulen aan de overlegvergadering ter goedkeuring en vaststelling voorgelegd. ARTIKEL 5: Agenda overlegvergadering 1. De agenda van de overlegvergadering bevat alle onderwerpen, die door de ondernemer of door de ondernemingsraad bij de secretaris voor het overleg zijn aangemeld. 2. De secretaris maakt de agenda op tijdens de agendacommissie. Deze commissie bestaat uit de bestuurder, het manager P&O, de voorzitter, vice voorzitter en de secretaris van de ondernemingsraad. ARTIKEL 6: Afspraken over overlegvergadering 1. Een overlegvergadering vindt plaats binnen twee weken nadat de ondernemingsraad of de ondernemer daarom onder opgave van redenen heeft verzocht. 2. De overlegvergadering wordt schriftelijk bijeen geroepen. 3. De secretaris stelt de leden van de raad en de raad van bestuur ten minste zeven dagen tevoren schriftelijk op de hoogte van plaats en tijd van de vergadering onder bijvoeging van de agenda en de bijbehorende stukken. 4. De secretaris draagt er eveneens zorg voor dat de in lid 3 genoemde stukken op een door de raad van bestuur te bepalen wijze aan het overige personeel bekend worden gemaakt. 5. In spoedeisende gevallen kan van het bepaalde in de voorgaande leden alsmede van het bepaalde in het reglement van de ondernemingsraad met betrekking tot het bijeenroepen van de raad worden afgeweken. De bespreking beperkt zich in dat geval tot het onderwerp, dat tot spoedige behandeling aanleiding geeft, tenzij de vergadering anders beslist. Versie 2015 Pagina 25

26 ARTIKEL 7: Besluitvorming 1. Tijdens de overlegvergadering kunnen zowel door de ondernemer als door de raad besluiten worden genomen. 2. De ondernemer neemt geen besluiten over voorstellen van de raad, zowel die in als buiten de overlegvergadering zijn gedaan, dan nadat hij hierover ten minste één maal met de raad in een overlegvergadering heeft overlegd. 3. De bepalingen in het reglement van de ondernemingsraad omtrent de uitoefening van het stemrecht gelden ook, indien de ondernemingsraad tijdens een overlegvergadering een besluit wil nemen. (art. 16) 4. Na het overleg deelt de raad van bestuur zo spoedig mogelijk schriftelijk en met redenen omkleed aan de raad mee of en in hoeverre hij overeenkomstig het voorstel zal besluiten. 5. Een overlegvergadering wordt door de voorzitter geschorst, wanneer de ondernemer of de ondernemingsraad ten aanzien van een bepaald onderwerp afzonderlijk beraad wenselijk acht. Versie 2015 Pagina 26

27 II. AFSPRAKEN OVER (ONDERLING) BERAAD EN OVER SCHOLING EN VORMING ARTIKEL 8: Vrije uren voor uitvoering taken en volgen van scholing voor een lid van de ondernemingsraad 1. De afzonderlijke leden van de raad hebben recht hun arbeid gedurende een afgesproken gemiddeld aantal uren, met behoud van loon, te onderbreken voor werkzaamheden ten behoeve van de ondernemingsraad, de commissies en het volgen van scholing. Lid ondernemingsraad: gemiddeld 220 uur per jaar 2. De bovenstaande uren worden ingepland in een jaarplanning. Hierbij kunnen ongeveer 160 uur vast en ongeveer 60 uur flexibel ingepland worden. 3. De planning zal worden beheerd door de secretaris van de raad, tenzij de ondernemer en de ondernemingsraad tezamen een andere persoon kiezen. ARTIKEL 9: Vrije uren voor uitvoering taken van voorzitter/vice-voorzitter /secretaris 1. De voorzitter, vice-voorzitter en de secretaris van de raad hebben naast het in artikel 13; lid 1 genoemde aantal uren het recht hun arbeid gedurende een afgesproken aantal uren per kwartaal of jaar, met behoud van loon, te onderbreken voor werkzaamheden ten behoeve van de ondernemingsraad. De voorzitter: 12 uren per kwartaal of 48 uren per jaar De vice-voorzitter: 12 uur per kwartaal of 48 uur per De secretaris: 36 uur per kwartaal of 144 per jaar ARTIKEL 10: Het faciliteren van de uren ten behoeve van de ondernemingsraad 1. De formaties waaruit uren ten behoeve van de ondernemingsraad worden ingezet, dienen te worden gefaciliteerd. De faciliteit houdt in dat er extra uren op de formatie kan worden ingezet, om deze uren ten behoeve van de ondernemingsraad te vervangen. 2. De ondernemer stelt de betreffende leidinggevenden, bij aanvang van de zittingsperiode van de ondernemingsraad, op de hoogte van het genoemde in lid 1. Versie 2015 Pagina 27

28 III. AFSPRAKEN OVER EEN JAARBUDGET VAN DE ONDERNEMINGS- RAAD EN ZIJN COMMISSIES ARTIKEL 11: Kosten van de ondernemingsraad 1. De ondernemingsraad maakt voor het begin van het kalenderjaar een raming over de te maken kosten. Versie 2015 Pagina 28

29 BIJLAGE: Werkrichtlijnen voor notulist van de vergaderingen ondernemingsraad bij conflictsituaties. - Notulist vergadering ondernemingsraad en overlegvergadering = directiesecretariaat. Dit blijft gehandhaafd en ondernemingsraad is hiermee akkoord. Mede omdat het voor de secretaris van de ondernemingsraad niet werkbaar is om de vergaderingen (eigen + overleg) te notuleren en ook mee te kunnen vergaderen. Daarnaast heeft de ondernemingsraad de optie van een ambtelijk secretariaat in overweging genomen, maar is tot de conclusie gekomen dat de huidige situatie, met enige richtlijnen, voor zittingsperiode het meest werkbaar is voor alle partijen. In overeenstemming met raad van bestuur is er tot een volgende richtlijn,hoe om te mogen/kunnen gaan met de schijnbare partijdigheid van de notulist, gekomen: 1) De ondernemingsraad kan de notulist, met opgaaf van reden, verzoeken de (eigen) vergadering voor een bepaalde tijd te verlaten. De secretaris van de raad zal dan de taak van notuleren op zich nemen. 2) De notulist kan zelf aangeven, met opgaaf van reden, een bepaald onderwerp niet te kunnen notuleren. De secretaris van de raad zal dan de taak van notuleren op zich nemen. 3) Bestuurder/manager p&o respecteren ten alle tijden het verzoek van ondernemingsraad dan wel de notulist. Versie 2015 Pagina 29

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. Verkiezingsreglement Begripsbepalingen Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer: b. de onderneming: c. de wet: de Wet op de ondernemingsraden (WOR); d. bedrijfscommissie: de bedrijfscommissie:

Nadere informatie

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris.

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris. 4.1 Personeelsbeleid: 1.5.4.1 Or reglement 1 van 7 Reglement ondernemingsraad Artikel 1 2.1 Begripsbepalingen 1 Dit reglement verstaat onder: a. De ondernemer: S. Romijn b. De ondernemingen: KDV De Drie

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraden

Reglement ondernemingsraden Reglement ondernemingsraden 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1 1 Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer:... b. de onderneming:... c. de wet: de Wet op de ondernemingsraden. d. de bedrijfscommissie:

Nadere informatie

Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8)

Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8) Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8) Inhoudsopgave pag. I Begripsbepalingen 1 Artikel 1 1 II Samenstelling en zittingsduur 2 Artikel 2 2 Artikel 3 2 III Voorbereiding van de

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Begripsbepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. ondernemer: Stichting Hogeschool Leiden, gevestigd te Leiden; b. onderneming: Hogeschool

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Inhoudsopgave Begripsbepalingen... 3 Samenstelling en zittingsduur... 3 Voorbereiding van de verkiezing; actief en passief kiesrecht... 3

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek vast te stellen het Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek Hoofdstuk I.

Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek vast te stellen het Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek Hoofdstuk I. CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR311502_1 1 juni 2016 Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek 2013 De ondernemingsraad van de gemeente Leek; B E S L U I T: vast te stellen het Reglement Ondernemingsraad

Nadere informatie

Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland

Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland 25 januari 1996 Vastgesteld in de vergadering van de ondernemingsraad van 25 januari 1996 en gewijzigd in de vergadering van 21 maart 1996, 18

Nadere informatie

Voorbeeldreglement Ondernemingsraden

Voorbeeldreglement Ondernemingsraden Voorbeeldreglement Ondernemingsraden Een publikatie van het OR-Centrum van FNV Bondgenoten Met dit Voorbeeldreglement Ondernemingsraden kunt u het or-reglement opstellen dat specifiek voor uw onderneming

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad. Vastgesteld 15 oktober 2015

Reglement Ondernemingsraad. Vastgesteld 15 oktober 2015 Reglement Ondernemingsraad Vastgesteld 15 oktober 2015 Inhoudsopgave: Begripsbepalingen 3 Samenstelling en zittingsduur 3 Voorbereiding van de verkiezing;actief en passief kiesrecht; kandidaatstelling

Nadere informatie

III Voorbereiding van de verkiezing/actief en passief kiesrecht/kandidaatstelling

III Voorbereiding van de verkiezing/actief en passief kiesrecht/kandidaatstelling CVDR Officiële uitgave van Gelderland. Nr. CVDR78917_1 6 december 2016 Reglement ondernemingsraad Vastgesteld bij besluit van de Ondernemingsraad d.d. 12 april 2006 (Provinciaal Blad nr. 2006/43 van 27

Nadere informatie

3 Modelreglementsbepalingen inzake kiesgroepen

3 Modelreglementsbepalingen inzake kiesgroepen 3 Modelreglementsbepalingen inzake kiesgroepen 3.1 Algemene toelichting Dit hoofdstuk van het Voorbeeldreglement ondernemingsraden is van belang indien in het reglement voor de OR het zogenoemde kiesgroepensysteem

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad AB Vakwerk. I. Begripsbepalingen. Artikel 1.

Reglement Ondernemingsraad AB Vakwerk. I. Begripsbepalingen. Artikel 1. Reglement Ondernemingsraad AB Vakwerk. I. Begripsbepalingen. Artikel 1. 1. Dit reglement verstaat onder: a. Ondernemer: de coöperatie voor agrarische bedrijfsverzorging AB Vakwerk U.A. b. Onderneming:

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad. Vastgesteld februari 2016

Reglement Ondernemingsraad. Vastgesteld februari 2016 Reglement Ondernemingsraad Vastgesteld februari 2016 Inhoudsopgave: Begripsbepalingen Artikel 1 3 Samenstelling en zittingsduur 3 Voorbereiding van de verkiezing; actief en passief kiesrecht; kandidaatstelling

Nadere informatie

OR-Reglement. Algemeen. Artikel 1 Begrippen

OR-Reglement. Algemeen. Artikel 1 Begrippen Algemeen Artikel 1 Begrippen Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer: Directie Opleidingsbedrijf InstallatieWerk Midden b. de onderneming: Opleidingsbedrijf InstallatieWerk Midden c. de wet: de

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2. Hoofdstuk I. Begripsbepalingen 4. Hoofdstuk II. Samenstelling en zittingsduur 4. Hoofdstuk IV. Wijze van stemmen bij verkiezingen 7

Inhoudsopgave 2. Hoofdstuk I. Begripsbepalingen 4. Hoofdstuk II. Samenstelling en zittingsduur 4. Hoofdstuk IV. Wijze van stemmen bij verkiezingen 7 - 1 - Pagina Inhoudsopgave 2 Hoofdstuk I. Begripsbepalingen 4 Artikel 1. Definities Hoofdstuk II. Samenstelling en zittingsduur 4 Artikel 2. (integraal) Aantal leden; voorzitter, plaatsvervangend voorzitter,

Nadere informatie

Format Reglement Ondernemingsraad

Format Reglement Ondernemingsraad Format Reglement Ondernemingsraad Format Reglement Ondernemingsraad I. Begripsbepaling 1 II. Samenstelling en zittingsduur 2 III. Voorbereiding van de verkiezing, actief en passief kiesrecht, kandidaatstelling

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad gemeente Heerenveen

Reglement Ondernemingsraad gemeente Heerenveen Bijlage 15. Reglement Ondernemingsraad gemeente Heerenveen Aldus vastgesteld door de ondernemingsraad 13 maart 2003. 1. Begripsbepalingen. Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: bedrijfscommissie de bedrijfscommissie

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraad Woonbedrijf ieder1

Reglement ondernemingsraad Woonbedrijf ieder1 Reglement ondernemingsraad Woonbedrijf ieder1 I. Begripsbepalingen en functie van de ondernemingsraad Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. de wet : De Wet op de ondernemingsraden (WOR) b.

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad. Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Reglement Ondernemingsraad. Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Zorggroep Oude en Nieuwe Land Reglement Ondernemingsraad Zorggroep Oude en Nieuwe Land Opgesteld door Ondernemingsraad Zorggroep Oude en Nieuwe Land Goedgekeurd 6 december 2012 REGLEMENT ONDERNEMINGSRAAD Artikel 1 1. Dit reglement

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE ONDERNEMINGSRAAD VAN DE GEMEENTE HOUTEN 1999

REGLEMENT VOOR DE ONDERNEMINGSRAAD VAN DE GEMEENTE HOUTEN 1999 REGLEMENT VOOR DE ONDERNEMINGSRAAD VAN DE GEMEENTE HOUTEN 1999 BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 13:1:1 Dit reglement verstaat onder: - ondernemer: het bestuur van de gemeente Houten - onderneming: de gemeente

Nadere informatie

REGLEMENT, REGELENDE DE WERKWIJZE VAN DE EN ONDERDEELCOMMISSIES. conform artikel 14 van de Wet op de Ondernemingsraden

REGLEMENT, REGELENDE DE WERKWIJZE VAN DE EN ONDERDEELCOMMISSIES. conform artikel 14 van de Wet op de Ondernemingsraden voorlopig REGLEMENT, REGELENDE DE WERKWIJZE VAN DE ONDERNEMINGSRAAD EN ONDERDEELCOMMISSIES conform artikel 14 van de Wet op de Ondernemingsraden Juli 2010 1 INHOUDSOPGAVE pagina REGLEMENT ONDERNEMINGSRAAD

Nadere informatie

4 Modelreglement COR; Modelreglement GOR

4 Modelreglement COR; Modelreglement GOR 4 Modelreglement COR; Modelreglement GOR 4.1 Algemene toelichting aantekening 1 COR en GOR In het geval van een samenwerkingsverband van ondernemingen (door één ondernemer in stand gehouden of deel uitmakend

Nadere informatie

VERKIEZINGEN LEAN & MEAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators

VERKIEZINGEN LEAN & MEAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators VERKIEZINGEN LEAN & MEAN Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators POLLS Waar of niet? Verkiezingen duren 13 weken Toegestaan of niet toegestaan? Niet iedereen krijgt

Nadere informatie

oaseo Reglement Oasen Algemene begripsbepalingen

oaseo Reglement Oasen Algemene begripsbepalingen Algemene begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. de vennootschap b. de ondernemer c. de onderneming d. de bestuurder e. In onderneming werkzame persoon f. de raad g. de commissie h.

Nadere informatie

Reglement Gemeenschappelijke Ondernemingsraad N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, BNG Vermogensbeheer B.V. en BNG Gebiedsontwikkeling B.V.

Reglement Gemeenschappelijke Ondernemingsraad N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, BNG Vermogensbeheer B.V. en BNG Gebiedsontwikkeling B.V. Reglement Gemeenschappelijke Ondernemingsraad N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, BNG Vermogensbeheer B.V. en BNG Gebiedsontwikkeling B.V. Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bng.nl Vastgesteld

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband )

Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband ) Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband ) Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. wet: de Wet medezeggenschap op scholen (Stb. 2006, 658);

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT Medezeggenschapsreglement van Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (PO)

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (PO) MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (PO) Medezeggenschapsreglement van Stichting samenwerkingsverband de Liemers po te Zevenaar (samenwerkingsverband 25-04). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Beoordeeld: Werknemersoverleg Versie 1.11 Goedgekeurd Geldig vanaf:

Beoordeeld: Werknemersoverleg Versie 1.11 Goedgekeurd Geldig vanaf: Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a) de wet - de Wet op de ondernemingsraden (WOR) b) ondernemer - (directeur/bestuur Miks welzijn) c) onderneming - (Miks welzijn) d) bestuurder - degene,

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad Stadsregio Arnhem Nijmegen

Reglement Ondernemingsraad Stadsregio Arnhem Nijmegen Reglement Ondernemingsraad Stadsregio Arnhem Nijmegen 9 maart 2010 1 Begripsbepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 1 Dit reglement verstaat onder: a Ondernemer: de Stadsregio Arnhem Nijmegen; b Onderneming:

Nadere informatie

1. De leden van de ondernemingsraad treden om de 3 jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

1. De leden van de ondernemingsraad treden om de 3 jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. IX.1 REGLEMENT ONDERNEMINGSRAAD GEMEENTE VOORST VERSIE JANUARI 1999 REGLEMENT ONDERNEMINGSRAAD GEMEENTE VOORST 1. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: a. ondernemer: de gemeente Voorst;

Nadere informatie

Reglement COR Koninklijke BAM Groep nv

Reglement COR Koninklijke BAM Groep nv Reglement COR Koninklijke BAM Groep nv 2013-2016 HOOFDSTUK I - BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: ondernemer ondernemingen bestuurder wet holding centrale ondernemingsraad groepsondernemingsraden

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO te Groningen ( het samenwerkingsverband ).

Medezeggenschapsreglement van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO te Groningen ( het samenwerkingsverband ). MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD VO Medezeggenschapsreglement van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 20.01 te Groningen ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene

Nadere informatie

Reglement. Ondernemingsraad. Nyenrode Business Universiteit

Reglement. Ondernemingsraad. Nyenrode Business Universiteit Reglement Ondernemingsraad Nyenrode Business Universiteit Pagina: 1 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I BEGRIPSBEPALINGEN 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 HOOFDSTUK II ORGANISATIE VAN DE ONDERNEMINGSRAAD 4 Artikel

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (OPR) Samenwerkingsverband Roosendaal- Moerdijk e.o. (PO 30.02)

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (OPR) Samenwerkingsverband Roosendaal- Moerdijk e.o. (PO 30.02) MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (OPR) Samenwerkingsverband Roosendaal- Moerdijk e.o. (PO 30.02) Medezeggenschapsreglement van Vereniging Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Roosendaal

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland

Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 Cliënt: een natuurlijk persoon ten behoeve van wie de instelling werkzaam is. 1.2 Cliëntenraad: De op basis

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE mei 2009 B EGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Definities Dit reglement verstaat onder: fonds: bestuur:

Nadere informatie

Bijlage 14. Reglement OPR

Bijlage 14. Reglement OPR Bijlage 14 Reglement OPR 137 Bijlage 14; Reglement OPR MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD Toelichting vooraf Bij de in het reglement genoemde termijnen gaat het steeds om werkbare of lesweken,

Nadere informatie

Begripsbepalingen. Functie van de raad. Samenstelling en zittingsduur REGLEMENT VAN DE PLEEGOUDERRAAD. Artikel 1.

Begripsbepalingen. Functie van de raad. Samenstelling en zittingsduur REGLEMENT VAN DE PLEEGOUDERRAAD. Artikel 1. REGLEMENT VAN DE PLEEGOUDERRAAD Begripsbepalingen Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: a. het bestuur : het bestuur van de William Schrikker Stichting b. de instelling : de William Schrikker

Nadere informatie

Pre-ambule. Werkingsduur en wijzigingen reglement

Pre-ambule. Werkingsduur en wijzigingen reglement Reglement Ondersteuningsplanraad (OPR) van de Vereniging Reformatorisch Passend Onderwijs voor primair en speciaal onderwijs, h.o. Berséba, statutair gevestigd te Utrecht, opnieuw vastgesteld door de raad

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (VO)

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (VO) MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (VO) Toelichting vooraf Bij de in het reglement genoemde termijnen gaat het steeds om werkbare of lesweken, -dagen of maanden. Vakanties tellen dus niet

Nadere informatie

Reglement van het Verantwoordingsorgaan

Reglement van het Verantwoordingsorgaan Reglement van het Verantwoordingsorgaan Per 3 december 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 4 Artikel 3

Nadere informatie

Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de. lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen;

Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de. lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen; Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen Het bestuur, gelet op artikel 33 van de Pensioenwet; gelet op de Code Pensioenfondsen,

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SAMENWERKINGSVERBAND PO 2502 OOST-ACHTERHOEK WINTERSWIJK

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SAMENWERKINGSVERBAND PO 2502 OOST-ACHTERHOEK WINTERSWIJK MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SAMENWERKINGSVERBAND PO 2502 OOST-ACHTERHOEK WINTERSWIJK Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. wet: de Wet medezeggenschap op scholen

Nadere informatie

Vastgesteld op 5 november 2014 REGLEMENT ONDERNEMINGSRAAD VRIJE UNIVERSITEIT

Vastgesteld op 5 november 2014 REGLEMENT ONDERNEMINGSRAAD VRIJE UNIVERSITEIT Vastgesteld op 5 november 2014 REGLEMENT ONDERNEMINGSRAAD VRIJE UNIVERSITEIT REGLEMENT VAN DE ONDERNEMINGSRAAD VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT Gelet op de artikelen 6 t/m 14 van de Wet op de Ondernemingsraden

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Transavia Vliegers

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Transavia Vliegers Dec 2014 Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Transavia Vliegers Artikel 1. Begripsomschrijvingen Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO te Apeldoorn

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO te Apeldoorn Versie 4 december 2014 MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs 25.05 PO te Apeldoorn Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement. (Voortgezet) Speciaal Onderwijs. Openbaar Onderwijs Zwolle

Medezeggenschapsreglement. (Voortgezet) Speciaal Onderwijs. Openbaar Onderwijs Zwolle Medezeggenschapsreglement (Voortgezet) Speciaal Onderwijs Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio Inhoudsopgave Paragraaf 1 ALGEMEEN... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Paragraaf 2 DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD...

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: ouders, voogden en verzorgers van leerlingen van de school.

Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: ouders, voogden en verzorgers van leerlingen van de school. Reglement Ouderraad Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: Ouders: ouders, voogden en verzorgers van leerlingen van de school. Leerlingen: leerlingen in de zin van de Wet Primair Onderwijs

Nadere informatie

REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (Primair Onderwijs) Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noord Limburg Vastgesteld

REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (Primair Onderwijs) Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noord Limburg Vastgesteld REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (Primair Onderwijs) Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noord Limburg Vastgesteld 25092013 Toelichting vooraf Bij de in het reglement genoemde termijnen gaat het steeds

Nadere informatie

REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SWV VO WEST-FRIESLAND

REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SWV VO WEST-FRIESLAND Vereniging Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs West-Friesland (27.02) Secretariaat Postbus 3057 1620 GB HOORN Tel/fax: 0229 210 666 Mobiel: 06 519 36 727 e-mail: secretariaat@praktijkschoolwf.nl

Nadere informatie

Preambule Artikel 1 - Begripsbepalingen Artikel 2- COR en Dagelijks Bestuur - samenstelling en zittingsduur... 4

Preambule Artikel 1 - Begripsbepalingen Artikel 2- COR en Dagelijks Bestuur - samenstelling en zittingsduur... 4 1 januari 2017 REGLEMENT CENTRALE ONDERNEMINGSRAAD NWO VASTGESTELD OP 31 JANUARI 2017 Inhoud Preambule... 2 Artikel 1 - Begripsbepalingen... 3 Artikel 2- COR en Dagelijks Bestuur - samenstelling en zittingsduur...

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan. Stichting Pensioenfonds Transavia Grond & Cabinepersoneel

Reglement Verantwoordingsorgaan. Stichting Pensioenfonds Transavia Grond & Cabinepersoneel Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Transavia Grond & Cabinepersoneel 1 juli 2014 Artikel 1. Begripsomschrijvingen Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 2. Hoofdstuk 2 Inrichting van de OPR 3. Hoofdstuk 3 Afvaardiging leden OPR 4

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 2. Hoofdstuk 2 Inrichting van de OPR 3. Hoofdstuk 3 Afvaardiging leden OPR 4 Medezeggenschapsreglement van STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/SVO 2805 GOEREE-OVERFLAKKEE in COÖPERATIE REGIONAAL SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS VO GOEREE-OVERFLAKKEE U.A. Toelichting vooraf

Nadere informatie

Reglement Deelnemersraad

Reglement Deelnemersraad Reglement Deelnemersraad Deelnemersraad versie 1 maart 2011 Pagina 1 van 8 Reglement Deelnemersraad 1. Begrippen en hun betekenis Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: a. College van Bestuur: Zo noemt

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het verantwoordingsorgaan (definitief) Bedrijfstakpensioenfonds voor de drankindustrie

Huishoudelijk reglement van het verantwoordingsorgaan (definitief) Bedrijfstakpensioenfonds voor de drankindustrie Huishoudelijk reglement van het verantwoordingsorgaan (definitief) Bedrijfstakpensioenfonds voor de drankindustrie Juli 2014 Artikel 1 Begripsbepalingen Definities Dit reglement verstaat onder: fonds:

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Medezeggenschapsraad J.H. Isingsschool Empe. Juli 2014

Huishoudelijk Reglement Medezeggenschapsraad J.H. Isingsschool Empe. Juli 2014 Huishoudelijk Reglement Medezeggenschapsraad J.H. Isingsschool Empe Juli 2014 2 Huishoudelijk reglement medezeggenschapsraad basisschool JH Isings Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 1.

Nadere informatie

Voorbeeldreglement ondernemingsraad

Voorbeeldreglement ondernemingsraad Voorbeeldreglement ondernemingsraad (voor alle kiesstelsels) inclusief toelichting 2 bedrijfschap Horeca en Catering Inhoud 1. Inleiding 3 2. Artikelen voorbeeldreglement 5 3. Toelichting 12 4. Artikelen

Nadere informatie

Samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel. Medezeggenschapsreglement ondersteuningsplanraad

Samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel. Medezeggenschapsreglement ondersteuningsplanraad Samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel Wijzigingen bestuurlijk geaccordeerd op 21 januari 2015 Wijzigingen doorgevoerd op 19 februari 2015 Reglement wordt vastgesteld d.d. 17 maart

Nadere informatie

REGLEMENT PLEEGOUDERRAAD versie 01032004

REGLEMENT PLEEGOUDERRAAD versie 01032004 REGLEMENT PLEEGOUDERRAAD versie 01032004 VOORZIENING VOOR PLEEGZORG NOORDOOST-BRABANT/STICHTING OOSTERPOORT Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: a. de instelling de Stichting Oosterpoort te

Nadere informatie

Reglement voor de Onderdeelcommissies van de Ondernemingsraad van de Technische Universiteit Delft

Reglement voor de Onderdeelcommissies van de Ondernemingsraad van de Technische Universiteit Delft Vastgesteld bij OR besluit OR 11.06.1 d.d. 18-03-98 Gewijzigd bij OR besluit OR 87.6.2 d.d. 25-09-2002 Gewijzigd bij OR besluit OR 109.7.2 dd 17-0304 Laatstelijk gewijzigd bij OR besluit OR 140.8.2 d.d.

Nadere informatie

Reglement Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Het Stedelijk Lyceum Enschede 2015

Reglement Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Het Stedelijk Lyceum Enschede 2015 Reglement Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Het Stedelijk Lyceum Enschede 2015 Dit is het reglement van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de onder het bevoegd gezag staande scholen:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD. VAN CBS de Rehoboth. te Vriezenveen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD. VAN CBS de Rehoboth. te Vriezenveen HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD VAN CBS de Rehoboth te Vriezenveen HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIES Artikel 1. Wet: De Wet Medezeggenschap Onderwijs 1992, staatsblad 1992, nummer

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Medezeggenschapsraad Huishoudelijk reglement 1 BEGRIPSBEPALING ARTIKEL 1 geleding: het aan de school verbonden personeel, respectievelijk de ouders of de leerlingen; locatie: de volgende locaties worden

Nadere informatie

CENTRALE ONDERNEMINGSRAAD STICHTING VOOR FUNDAMENTEEL ONDERZOEK DER MATERIE

CENTRALE ONDERNEMINGSRAAD STICHTING VOOR FUNDAMENTEEL ONDERZOEK DER MATERIE Reglement COR FOM Vastgesteld 18 augustus 2015 REGLEMENT CENTRALE ONDERNEMINGSRAAD STICHTING VOOR FUNDAMENTEEL ONDERZOEK DER MATERIE 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Samenstelling

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds HAL. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting Pensioenfonds HAL. Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds HAL Reglement Verantwoordingsorgaan 2 Begripsbepalingen Artikel 1.1 In dit reglement wordt verstaan onder: - het "Fonds": de Stichting Pensioenfonds HAL; - het "bestuur": het bestuur

Nadere informatie

Voorbeeldreglement. personeelsvertegenwoordiging

Voorbeeldreglement. personeelsvertegenwoordiging Voorbeeldreglement personeelsvertegenwoordiging Inhoud 1. Inleiding 3 2. Artikelen voorbeeldreglement 4 3. Toelichting voorbeeldreglement 8 4. Artikelen uit de Wet op de ondernemingsraden 13 Voorbeeldreglement

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet zoals gewijzigd per 1 juni Artikel 1 - Zetel van de Orde

Huishoudelijk reglement. bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet zoals gewijzigd per 1 juni Artikel 1 - Zetel van de Orde Huishoudelijk reglement bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet 1995 zoals gewijzigd per 1 juni 2014 Artikel 1 - Zetel van de Orde De Orde van Octrooigemachtigden is gevestigd te Den Haag. Artikel

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Medezeggenschapsraad. RKBS Het Baken

Huishoudelijk reglement. Medezeggenschapsraad. RKBS Het Baken Huishoudelijk reglement Medezeggenschapsraad RKBS Het Baken Datum: 1 Oktober 2015 Versie: 1.0 Status: definitief PAGINA 1 VAN 8 1. Strekking Dit Huishoudelijk Reglement van de Medezeggenschapsraad van

Nadere informatie

Nota van B&W. Ter voorbereiding van deze verkiezingen wordt een verkiezingscommissie ingesteld.

Nota van B&W. Ter voorbereiding van deze verkiezingen wordt een verkiezingscommissie ingesteld. Nota van B&W Onderwerp Tijdelijke medezeggenschap en organisatie OR-verkiezingen Portefeuille C. van Velzen Auteur Dhr. R. Bos Telefoon 5113987 E-mail: robos@haarlem.nl CS/POI Reg.nr. 2007/230857 bijlagen

Nadere informatie

Reglement Locatieraad Openbare Scholen Groep Sevenwolden

Reglement Locatieraad Openbare Scholen Groep Sevenwolden GMR/100901c Heerenveen, 1 september 2010 Reglement Locatieraad Openbare Scholen Groep Sevenwolden Dit is het reglement dat van toepassing is op de locatieraden van de stichting Openbare Scholen Groep Sevenwolden.

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD RSM ERASMUS UNIVERSITY

REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD RSM ERASMUS UNIVERSITY REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD RSM ERASMUS UNIVERSITY HOOFDSTUK 1: BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 In dit artikel wordt verstaan onder: de faculteit: het van overheidswege gefinancierde gedeelte van de

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT van de stichting Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Zaanstreek 2705

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT van de stichting Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Zaanstreek 2705 MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT van de stichting Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Zaanstreek 2705 Per bestuursbesluit van 12 mei 2014 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. wet:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. obs t Kofschip Papendrecht. Versie datum: Januari 2015 Inhoudsopgave

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. obs t Kofschip Papendrecht. Versie datum: Januari 2015 Inhoudsopgave HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD obs t Kofschip Papendrecht Versie datum: Januari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. De MR leden 3.1. bezetting 3.2. zittingstermijn 3.3. kandidaatstelling

Nadere informatie

Vastgesteld door het College van Bestuur op 26 juni 2013 na instemming van de Studentenraad.

Vastgesteld door het College van Bestuur op 26 juni 2013 na instemming van de Studentenraad. Reglement Studentenraad van Hogeschool Leiden Vastgesteld door het College van Bestuur op 26 juni 2013 na instemming van de Studentenraad. Datum van inwerkingtreding: 27 juni 2013. Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Model voor een pvt-reglement

Model voor een pvt-reglement 5 Model voor een pvt-reglement Het is al gezegd dat de werkwijze van de pvt in beginsel een zaak van de pvt zelf is. Er gelden geen wettelijke regels voor de organisatie van de werkzaamheden van de pvt

Nadere informatie

Reglement Ondersteuningsplanraad Plein 013

Reglement Ondersteuningsplanraad Plein 013 Reglement Ondersteuningsplanraad Plein 013 Preambule: Dit reglement is, op voordracht van de werkgroep Inrichting OPR, opgesteld door het bestuur van het samenwerkingsverband Plein 013. In deze Ondersteuningsplanraad

Nadere informatie

Reglement ouderraden Atlas College

Reglement ouderraden Atlas College Reglement ouderraden Atlas College (versie juni 2012) 03.10 REGLEMENT OUDERRADEN 06-12 1 Inhoud Titel 1: Algemeen... 3 Artikel 1: Begripsbepaling... 3 Titel 2: De ouderraden van het Atlas College... 3

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad Regio Twente

Reglement Ondernemingsraad Regio Twente Reglement Ondernemingsraad Regio Twente I Begripsbepalingen Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer: Regio Twente; b. de onderneming: Regio Twente; c. de wet: de Wet op de ondernemingsraden;

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraad

Reglement ondernemingsraad Reglement ondernemingsraad Geldig sinds: 28-4-2006 Wetstechnische informatie Type overheidsorganisatie Naam overheidsorganisatie WWW-adres overheidsorganisatie Type informatie Bestandsformaat Taal Copyright

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad Stichting Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad Vastgesteld door het algemeen bestuur d.d. 21 januari 2014 na instemming

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad De Tafelronde Huishoudelijk Reglement 17.04.2008

Medezeggenschapsraad De Tafelronde Huishoudelijk Reglement 17.04.2008 1. Strekking Dit Huishoudelijk Reglement (HH) van de Medezeggenschapsraad (MR) van De Tafelronde regelt de werkzaamheden van de MR van De Tafelronde. 2. Referenties Medezeggenschapsreglement voor scholen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken

Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Verkiezingsreglement voor de vertegenwoordiger(s) van de Pensioengerechtigden in het Verantwoordingsorgaan Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor dit reglement

Nadere informatie

VERKIEZINGSREGLEMENT voor bestuursleden namens pensioengerechtigden

VERKIEZINGSREGLEMENT voor bestuursleden namens pensioengerechtigden VERKIEZINGSREGLEMENT voor bestuursleden namens pensioengerechtigden Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel SPNG versie februari 2014 versie februari 2014 Verkiezingsreglement 1 Artikel

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan van Stichting Pensioenfonds Urenco Nederland

Reglement Verantwoordingsorgaan van Stichting Pensioenfonds Urenco Nederland Reglement Verantwoordingsorgaan van Stichting Pensioenfonds Urenco Nederland Artikel 1 Definities Dit reglement verstaat onder: fonds: bestuur: dagelijks bestuur: statuten: de Stichting Pensioenfonds Urenco

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN VAN DE SCHOLEN VAN HET BERNARDINUSCOLLEGE (vastgesteld door de MR en d.d.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN VAN DE SCHOLEN VAN HET BERNARDINUSCOLLEGE (vastgesteld door de MR en d.d. MR1112.27 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN VAN DE SCHOLEN VAN HET BERNARDINUSCOLLEGE (vastgesteld door de MR en d.d. 7 mei 2012) Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter

Nadere informatie

Stichting IKEA Pensioenfonds. Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan

Stichting IKEA Pensioenfonds. Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan Stichting IKEA Pensioenfonds Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1 Begripsbepalingen In dit verkiezingsreglement wordt verstaan onder: a. bestuur: het bestuur van het fonds; b. deelnemer:

Nadere informatie

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1 Activiteitencommissie Huishoudelijk Reglement Definities Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Activiteitencommissie: de geledingraad van

Nadere informatie

Model-huishoudelijk reglement. van de Cliëntenraad van een Cluster

Model-huishoudelijk reglement. van de Cliëntenraad van een Cluster Versiedatum Evaluatiedatum Proceseigenaar HKZ-norm Augustus 2000 2007 Raad van Bestuur 4.18 Model-huishoudelijk reglement Augustus 2000 Ten geleide De wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ)

Nadere informatie

REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SAMENWERKINGSVERBAND VO WESTLAND

REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SAMENWERKINGSVERBAND VO WESTLAND REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SAMENWERKINGSVERBAND VO WESTLAND Preambule Dit reglement is in juli 2013 opgesteld door het bestuur van het Samenwerkingsverband VO Westland in nauw overleg met de medezeggenschapsraden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool "Het Tweespan" locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool Het Tweespan locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool "Het Tweespan" locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen. Definities Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa

Stichting Pensioenfonds Trespa Postbus 110 6000 AC Weert Nederland Tel. +31(0)495458297 Fax +31(0)495458883 E-mail: pensioen@trespa.com Reglement deelnemersraad Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen Artikel 2. Algemene bepalingen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD RIJSWIJKSLYCEUM & VAN VREDENBURGCOLLEGE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD RIJSWIJKSLYCEUM & VAN VREDENBURGCOLLEGE HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD RIJSWIJKSLYCEUM & VAN VREDENBURGCOLLEGE DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de

Nadere informatie

OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1

OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1 OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders

Nadere informatie

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL DEFINITIE Artikel 1 - Oudervereniging De Kraal: De vereniging van ouders van de school. Opgericht 01-11-2005 en ingeschreven bij de KvK onder nummer 34237720 als een vereniging

Nadere informatie

MR huishoudelijk reglement Sjaloom School

MR huishoudelijk reglement Sjaloom School SJALOOMSCHOOL SCHOOL MR-huishoudelijk reglement 2012-2013 1 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 2 2 HUISHOUDELIJK REGLEMENT MR SJALOOM... 3 2.1 Doelstelling... 3 2.2 Leden van de medezeggenschapsraad...

Nadere informatie

REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SAMENWERKINGSVERBAND VO WESTLAND

REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SAMENWERKINGSVERBAND VO WESTLAND REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SAMENWERKINGSVERBAND VO WESTLAND Preambule Dit reglement is in december 2015 opgesteld door het bestuur van het Samenwerkingsverband VO Westland in nauw overleg met de

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van de medezeggenschapsraad van openbare basisschool Het Bolwerk te Sassenheim

Medezeggenschapsreglement van de medezeggenschapsraad van openbare basisschool Het Bolwerk te Sassenheim Medezeggenschapsreglement van de medezeggenschapsraad van openbare basisschool Het Bolwerk te Sassenheim Paragraaf 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepaling Dit reglement verstaat onder: a. de wet: de Wet medezeggenschap

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging OBS de Baayaert oktober

Huishoudelijk reglement Oudervereniging OBS de Baayaert oktober HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING OBS DE BAAYAERT DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Oudervereniging: de afvaardiging

Nadere informatie