Begripsbepalingen. Functie van de raad. Samenstelling en zittingsduur REGLEMENT VAN DE PLEEGOUDERRAAD. Artikel 1.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Begripsbepalingen. Functie van de raad. Samenstelling en zittingsduur REGLEMENT VAN DE PLEEGOUDERRAAD. Artikel 1."

Transcriptie

1 REGLEMENT VAN DE PLEEGOUDERRAAD Begripsbepalingen Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: a. het bestuur : het bestuur van de William Schrikker Stichting b. de instelling : de William Schrikker Stichting c. de voorziening : de Stichting Voorziening voor Pleegzorg van de William Schrikker Stichting. d. de directeur : de directeur van de instelling e. het sectorhoofd : het sectorhoofd pleegzorg van de instelling f. het pleeggezin : de leefeenheid waarin het pleegkind wordt verzorgd g. de raad : de pleegouderraad h. commissie : een door de raad ingestelde commissie i. vergadering van de raad : een bijeenkomst van de raad j. overlegvergadering' : een bijeenkomst van de raad met het sectorhoofd k. raadpleging/beraad: contact van leden van de raad met niet-leden van de raad Functie van de raad Artikel 2. De raad is een orgaan van overleg, adviesinformatie, communicatie en een vertegenwoordiging van pleegouders binnen de instelling en zal op basis van de hem bij dit reglement gegeven bevoegdheid participeren in de besluitvorming, dan wel zelfstandig besluiten nemen. Hij heeft tot taak door goede samenwerking met het sectorhoofd en de directeur het welzijn en de belangen van pleegouders en pleegkinderen te behartigen en het optimaal functioneren van de instelling in al haar doelstellingen te bevorderen. Samenstelling en zittingsduur Artikel 3. De raad bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste negen leden. Artikel De raad kiest uit zijn midden een voorzitter. een vice-voorzitter, een secretaris. een vice-secretaris en een penningmeester. 2. De voorzitter en bij diens afwezigheid de vice-voorzitter, vertegenwoordigt de raad in rechte. 1

2 Artikel 5. De leden van de raad treden om de drie jaar af. Zij zijn maximaal 3x herkiesbaar, indien zij voldoen aan het bepaalde in artikel 11. Artikel Wordt een pleegovereenkomst met een lid van de raad beëindigd, dan is hij bevoegd de resterende termijn als volledig lid van de raad aan te blijven. 2. Een lid kan te allen tijde door schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter voor het lidmaatschap bedanken. 3. Het lidmaatschap van de raad eindigt indien het inzake betrokken lid de ten behoeve van diens pleegzorgactiviteiten door de Raad voor de Kinderbescherming afgegeven "Verklaring van geen bezwaar" onherroepelijk is ingetrokken. 4. De secretaris van de raad stelt het sectorhoofd van de beëindiging van het lidmaatschap van een lid van de raad zoals gesteld in lid 2 zo spoedig mogelijk in kennis. Kandidaatstelling en verkiezing Artikel De raad benoemt een verkiezingscommissie. 2. De leiding van de verkiezingen berust bij de verkiezingscommissie. 3. De verkiezingscommissie benoemt uit haar midden een voorzitter en een secretaris. 4. Bij het ontbreken van een raad stelt het sectorhoofd samen met de Voorbereidingscommissie POR- WSS een verkiezingscommissie samen. Artikel De raad bepaalt in overleg met het sectorhoofd de datum van de verkiezingen voor de nieuwe raad en de datum van bekendmaking van deze verkiezingen aan de pleegouders. De datum van. bekendmaking dient tenminste acht weken voor de eigenlijke verkiezingsdatum te liggen. De datum van de verkiezingen dient tenminste zes weken te liggen voor het aftreden van de raad. 2. De raad bepaalt de peildatum als bedoeld in artikel 11 op twee weken voor de datum van bekendmaking als bedoeld in lid Bij het ontbreken van een raad treedt de verkiezingscommissie in deze bevoegdheden. Artikel Het sectorhoofd verschaft de verkiezingscommissie onverwijld na de peildatum zoals bedoeld in artikel 8 lid 2 een lijst met namen en adressen van kiesgerechtigde en verkiesbare pleegouders zoals bepaald in artikel De verkiezingscommissie stelt de pleegouders schriftelijk op de hoogte van de verkiezingen, de kandidaatstelling en de kiesprocedure. 2

3 Artikel De termijn van kandidaatstelling begint bij de bekendmaking van de verkiezingsdatum aan de pleegouders. 2. De namen en de profielschets van de kandidaten dienen ten minste vier weken voor de verkiezingsdatum te worden ingediend. Artikel Individueel kiesgerechtigd zijn de pleegouders die op de peildatum zoals bedoeld in artikel 8 lid 2, een pleegovereenkomst met de instelling hebben. 2. Tevens zijn kiesgerechtigd de pleegouders die in de 12 maanden voorafgaand aan de peildatum een pleegovereenkomst met de instelling hadden, mits: - een nieuwe plaatsing voorbereid wordt, of - de pleegouders beschikbaar zijn voor crisisopvang. 3. Verkiesbaar tot lid van de raad zijn de kiesgerechtigde pleegouders, mits zij geen arbeidsovereenkomst hebben met de instelling. In dat geval zijn zij niet verkiesbaar. 4. Indien de verkiezingscommissie reden heeft om aan te nemen dat de lijst, genoemd in artikel 9 lid I, niet juist of onvolledig is, kan de commissie de directeur verzoeken een gezamenlijke controle uit te voeren. 5. Aan de hand van de controle besluit, de verkiezingscommissie over de omvang van de lijst en stelt deze definitief vast. 6. De definitieve lijst wordt aan het sectorhoofd gezonden. Artikel Kandidaatstelling geschiedt bij de verkiezingscommissie door persoonlijke kandidaatstelling door een individuele pleegouder. 2. Elke kandidaat is verplicht de kandidaatstelling gepaard te laten gaan met een profielschets, naar ontwerp van de verkiezingscommissie. Artikel Indien een persoonlijke kandidaatstelling naar het oordeel van de verkiezingscommissie niet voldoet aan dit reglement. wordt de indiener in staat gesteld binnen een week na kennisgeving deze aan de gestelde eisen aan te passen. De termijn van een week geldt ook indien de sluitingsdatum samenvalt met de datum van kennisgeving. 2. Een kandidaatstelling die niet aan de gestelde eisen blijft voldoen wordt door de verkiezingscommissie ongeldig verklaard. De verkiezingscommissie maakt dit aan de indiener en aan het sectorhoofd bekend. Artikel Indien er niet meer kandidaten zijn dan er plaatsen te vervullen zijn, worden de kandidaten geacht te zijn gekozen, zonder dat een stemming hoeft plaats te vinden. 2. Wanneer er onvoldoende kandidaten zijn gesteld, dan is het bedoelde in lid 1. van overeenkomstige toepassing. Binnen een termijn van zes maanden zullen nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven om in de niet vervulde vacatures te voorzien. 3

4 Artikel De verkiezing vindt plaats bij geheime schriftelijke stemming. 2. Uiterlijk tien dagen voor de datum van de verkiezing zendt de verkiezingscommissie aan de kiesgerechtigde pleegouders een schrijven bevattende: - een kandidatenlijst - een korte beschrijving van de kandidaten - een beschrijving van de verkiezingsprocedure - een gewaarmerkt stembiljet per individuele pleegouder tezamen met een antwoordenveloppe - plaats en datum van de telling der stemmen 3. Op het gewaarmerkt stembiljet mogen uitsluitend de namen van de kandidaten in volgorde van de kandidatenlijst worden aangegeven en wordt aangegeven hoe de stem moet worden uitgebracht en binnen welke termijn het stembiljet aan de verkiezingscommissie moet worden teruggezonden. 4. Iedere stem die niet op het door de verkiezingscommissie uitgereikte stembiljet is uitgebracht is ongeldig. 5. Iedere kiesgerechtigde brengt maximaal één stem uit. 6. Het uitbrengen van een stem geschiedt door invulling van het daartoe voor de naam van de kandidaat aangebrachte hokje.. Artikel De binnengekomen stembiljetten worden door of namens de voorzitter van de verkiezingscommissie op de vastgestelde tijd en plaats geteld tijdens een openbare zitting van de verkiezingscommissie. 2. Ongeldig zijn de stembiljetten: a. die niet door de verkiezingscommissie zijn uitgereikt; b. wanneer op het stembiljet aantekeningen zijn gemaakt anders dan de volgens de op het stembiljet aangegeven wijze; c. waarop meer dan één stem is uitgebracht. 3. Gekozen zijn de kandidaten die achtereenvolgens het grootste aantal stemmen op zich hebben verenigd. Indien voor de te bezetten zetels meerdere kandidaten zijn die een gelijk aantal stemmen op zich hebben verenigd. beslist het lot. 4. De verkiezingscommissie stelt de uitslag van de verkiezingen vast en maakt deze, via de instelling. schriftelijk bekend aan de pleegouders en het sectorhoofd. De uitslag wordt door de secretaris van de raad gedurende de zittingsperiode bewaard. De verkiezingscommissie draagt zorg voor de vernietiging van de stembiljetten en de lijst. bedoeld in artikel 9.1ia Binnen vier weken na het vaststellen van de uitslag van de verkiezingen roept de voorzitter van de verkiezingscommissie de leden van de raad bijeen voor een eerste vergadering. Tussentijdse vacatures Artikel Ingeval van tussentijdse vacatures in de raad wordt de opengevallen plaats bezet door die kandidaat die blijkens de vastgestelde uitslag van de laatstgehouden verkiezingen volgens art daarvoor als eerste in aanmerking komt. Deze kandidaat moet dan voldoen aan de eisen gesteld in artikel De aanwijzing geschiedt binnen een maand na het ontstaan van een vacature. 4

5 3. Indien dit niet mogelijk is, hoeven alleen nieuwe verkiezingen te worden gehouden als het aantal leden van de raad minder dan vijf wordt, tenzij de laatste vacature ontstaat zes maanden voor het einde van de lopende zittingsduur. 4. De tussentijds gekozen leden van de raad treden eveneens af volgens het door de raad vastgestelde rooster. Bezwarenregeling Artikel Bezwaren tegen kandidaatstelling of verkiezingen zijn slechts mogelijk voor zover bij de diverse artikelen daarvoor een regeling is getroffen. 2. De raad, of bij ontbreken van de raad, de verkiezingscommissie beslist onverwijld op een bezwaar en treft daarbij zonodig de noodzakelijke maatregelen. Algemene bevoegdheden en taken Artikel De raad wordt tenminste eenmaal per jaar in de gelegenheid gesteld de algemene gang van zaken in de instelling en in de voorziening met de directeur te bespreken. 2. Het sectorhoofd en de raad komen tenminste viermaal per kaienderjaar in overlegvergadering bijeen. 3. De raad belegt tenminste eenmaal per jaar een algemene vergadering van pleegouders van de instelling. De raad kan naar eigen goeddunken deze vergadering centraal beleggen of in alle regio's, die de voorziening kent. Indien de algemene vergadering in alle regio's gehouden wordt, dient de agenda voor al deze algemene vergaderingen hetzelfde te zijn. 4. De raad heeft tot taak een jaarverslag op te stellen over de werkzaamheden van de raad in het afgelopen jaar. 5. De raad is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden de instelling betreffende. Hij is bevoegd over deze aangelegenheden aan het sectorhoofd voorstellen te doen of standpunten kenbaar te maken. Het sectorhoofd deelt zijn standpunt over deze voorstellen met redenen omkleed aan de raad mede. Bijzondere bevoegdheden Artikel De raad wordt in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over de volgende aangelegenheden: a) bij de benoeming van de directeur en het sectorhoofd: de profielschets waaraan de kandidaat dient te voldoen; b. vaststelling of wijziging van de taakstelling van de onder a. genoemde functionarissen; c. het beleid met betrekking tot beoordeling en deskundigheidsbevordering van de medewerkers van de voorziening; d. het beleid m.b.t. vervanging bij ziekte of langdurig verlof; e. deelneming of beëindiging van deelneming aan projecten of experimenten door de voorziening. 2. Het advies moet op zodanig tijdstip worden aangevraagd, dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit. 5

6 3. Het sectorhoofd stelt de raad een redelijke termijn (minimaal één maand) waarbinnen advies uitgebracht dient te worden. 4. Brengt de raad binnen de gestelde termijn geen advies uit, dan wordt de raad geacht het eens te zijn met het voorgenomen advies. 5. Het sectorhoofd neemt geen besluiten over voorstellen van de raad dan nadat hij hier tenminste éénmaal met de raad in een overlegvergadering heeft overlegd. 6. Indien het advies of het voorstel van de pleegouderraad niet of niet geheel is gevolgd, wordt aan de raad schriftelijk en beargumenteerd medegedeeld, waarom van het advies of het voorstel is afgeweken. 7. Betreft het een advies als bedoeld in lid 1 a dan dient. in de overige leden voor "sectorhoofd" "bestuur" resp. "directeur" gelezen te worden. Artikel Het sectorhoofd behoeft de voorafgaande instemming van de pleegouderraad voor elk voorgenomen besluit omtrent vaststelling, wijziging of intrekking van: a. het beleid met betrekking tot en de formulering van het afsluiten van een pleegcontract, waarin onder meer geregeld wordt: - richtlijnen met betrekking tot de begeleiding van pleegouders; - de bereikbaarheid en de beschikbaarheid van de medewerkers; - de regeling van nazorg bij beëindigde plaatsingen; - de regeling met betrekking tot de wijze van uitbetalen van pleeg- en onkostenvergoedingen; b. het algemeen beleidsplan en -werkplan van de voorziening, uitgezonderd plannen, opgesteld ten behoeve van subsidieaanvragen e.d.; c. het beleid met betrekking tot deskundigheidsbevordering van (aspirant-)- pleegouders; d. het beleid met betrekking tot het op- en bijstellen van hulpverlenings-/begeleidingsplannen en het en het betrekken van de pleegouders hierbij e. de regeling en het beleid op het gebied van de behandeling van klachten; f. het beleid van de voorziening met betrekking tot het proces van plaatsing in pleeggeziiu1en; g. het beleid en de regeling met betrekking tot de mogelijke inschakeling van specialistische ondersteuning of hulpverlening in pleeggezinnen ten behoeve van het pleegkind. h. het aangaan, verbreken of belangrijk wijzigen van een duurzame samenwerking van de voorziening met een andere instelling. 2. Het sectorhoofd stelt de pleegouderraad een redelijke termijn (minimaal één maand) waarbinnen uitsluitsel gegeven dient te worden of al dan niet instemming verleend wordt met de voorgenomen besluiten met betrekking tot de aangelegenheden als bedoeld in lid Geeft de raad binnen de in lid 2 genoemde termijn geen uitsluitsel over het al of niet verlenen van instemming, dan wordt de raad geacht in te stemmen met het hem voorgelegde voorgenomen besluit. 4. Bij ontbreken van instemming worden de pleegouderraad en het sectorhoofd in de gelegenheid gesteld binnen één maand hun standpunten schriftelijk aan de directeur voor te leggen. Deze neemt vervolgens binnen een maand een definitief besluit. Artikel Het sectorhoofd is verplicht desgevraagd aan de pleegouderraad tijdig alle inlichtingen en gegevens te verstrekken die deze voor de vervulling van hun taak redelijkerwijs nodig hebben. 2. Wordt de raad om instemming verzocht, c.q. wenst de raad te adviseren, omtrent een aangelegenheid 6

7 die de beslissingsbevoegdheid van het sectorhoofd overstijgt, dan treedt de directeur ten opzichte van de raad in de plaats van het sectorhoofd. Werkwijze en secretariaat van de pleegouderraad Artikel 23. De raad vergadert buiten de in artikel 19 genoemde vergaderingen, tenminste vier maal per jaar. Artikel De voorzitter kan de raad bijeenroepen op eigen initiatief. Hij is verplicht de raad bijeen te roepen indien ten minste een vierde van de in functie zijnde leden dit schriftelijk verzoekt. onder opgave van de in die vergadering te behandelen onderwerpen. 2. Een vergadering, belegd op verzoek van de leden van de raad wordt zo spoedig mogelijk gehouden, doch uiterlijk veertien dagen nadat de voorzitter het verzoek ontvangen heeft. 3. De raad wordt schriftelijk bijeengeroepen. Artikel Een vergadering kan slechts plaatsvinden indien tenminste de helft van de leden van de raad aanwezig is. Indien minder dan de helft van de leden van de raad aanwezig is, vindt de vergadering doorgang maar worden geen besluiten genomen. 2. Bij het bepalen van het vergaderquorum wordt uitgegaan van het feitelijk aantal leden, mits dit feitelijk aantal niet beneden de tweederde van het reglementair aantal komt. 3. Is het vereiste aantal leden niet aanwezig, dan wordt binnen drie weken doch niet op kortere termijn dan acht dagen een nieuwe vergadering gehouden. Deze vergadering vindt doorgang ongeacht het aantal leden dat aanwezig is en is besluitvormend. 4. Bij ontstentenis van de voorzitter en van diens plaatsvervanger(s) kiest de raad uit de aanwezige leden een voorzitter voor de vergadering. Artikel Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige leden, voorzover niet anders in het reglement is bepaald. 2. Over personen wordt schriftelijk gestemd. De raad beslist of over zaken schriftelijk dan wel mondeling zal worden gestemd. 3. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. 4. Bij staking van stemmen wordt het voorstel, waarop de stemming betrekking had, op de eerstvolgende vergadering aan de orde gesteld. indien dan wederom de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Gaat het voorstel echter over de benoeming van een persoon, dan beslist het lot. 7

8 Artikel De secretaris kan bij de uitvoering van zijn taak worden bijgestaan door een aangewezen persoon die geen lid is van de raad. 2. De secretaris is belast met: a. de correspondentie van de raad; b. de verzorging van het archief van de raad; c. het in overleg met de voorzitter bepalen van tijd en plaats van de vergadering d. het in overleg met de voorzitter opstellen van de agenda voor de vergaderingen van de raad; e. het notuleren of doen notuleren van de vergaderingen van de raad; f. het maken van een jaarverslag over de werkzaamheden van de raad in het afgelopen jaar; g. alle andere werkzaamheden die hem in dit reglement of door de raad worden opgedragen. Artikel De secretaris stelt de leden tenminste zeven dagen tevoren schriftelijk op de hoogte van plaats en tijd van de vergadering onder bijvoeging van de agenda en de bijbehorende stukken 2. De secretaris stelt het sectorhoofd tenminste zeven dagen tevoren schriftelijk op de hoogte van plaats en tijd van de overlegvergadering onder bijvoeging van de agenda. Artikel De secretaris is verantwoordelijk voor het opstellen van de notulen van de vergadering van de raad. Deze notulen worden voor de eerstkomende vergadering aan de leden toegezonden. In die vergadering worden de notulen aan de raad ter goedkeuring en ter vaststelling voorgelegd en na vaststelling het sectorhoofd toegezonden. 2. De secretaris maakt een jaarverslag binnen drie maanden na afloop van het zittingsjaar op waarin alle besluiten en besprekingen van de raad in het kort worden weergegeven. De raad stelt het jaarverslag vast en bepaalt de wijze waarop dit verslag aan de pleegouders. het bestuur en de instelling bekend zal worden gemaakt. Artikel De penningmeester dient jaarlijks een begroting in bij de raad. 2. De penningmeester is verantwoordelijk, voor het bewaken van het door de instelling toegezegde budget van de pleegouderraad en legt jaarlijks schriftelijk verantwoording af aan de raad inzake de besteding van de gelden. Artikel De raad kan een uitnodiging tot het bijwonen van een vergadering van die raad doen aan de directeur en aan het sectorhoofd. 2. De raad kan één of meer deskundigen uitnodigen tot het bijwonen van een vergadering van die raad met het oog op de behandeling van een bepaald onderwerp. De raad die besluit een deskundige uit te 8

9 nodigen stelt het sectorhoofd tijdig vooraf in kennis. De kosten die redelijkerwijze noodzakelijk zijn voor het uitnodigen van een deskundige komen ten laste van de instelling nadat terzake overleg is gepleegd 3. Aan de in het eerste tweede lid bedoelde personen worden tijdig de agenda van de betrokken vergadering en de stukken die zij behoeven verstrekt. 4. De leden van de raad kunnen in de vergadering aan de in het eerste en tweede lid genoemde bedoelde personen inlichtingen en adviezen vragen. 5. Een deskundige kan eveneens worden uitgenodigd een schriftelijk advies uit te brengen. Artikel De leden van de raad leggen éénmaal per jaar in een algemene pleegoudervergadering tegenover alle bij de instelling betrokken pleegouders verantwoording af voor hun werkzaamheden. 2. De voorzitter van de raad treedt op als voorzitter van de in lid 1. bedoelde vergadering. Artikel 33. De pleegouders worden in de gelegenheid gesteld het jaarverslag van de raad op de in artikel 19 lid 3 bedóélde algemene vergadering te bespreken. Het jaarverslag wordt daartoe uiterlijk twee weken voor die vergadering toegezonden. Werkwijze overlegvergadering pleegouderraad-directeur en overlegvergadering pleegouder-sectorhoofd. Artikel 34. In de overlegvergaderingen kunnen alle aangelegenheden. de instelling betreffende aan de orde worden gesteld ten aanzien waarvan het sectorhoofd of de raad overleg wenselijk acht. Artikel 35. Het sectorhoofd kan zich bij het overleg laten bijstaan door in de instelling werkzame personen. Artikel Het sectorhoofd en de raad komen tenminste vier maal per kalenderjaar in overlegvergadering bijeen. 2. Een overlegvergadering vindt plaats binnen drie weken nadat de raad of het sectorhoofd daarom onder opgave van redenen heeft verzocht. 9

10 Artikel 37. In een overleg vergadering kunnen alle onderwerpen ter sprake komen die door het sectorhoofd of de raad van belang geacht worden voor de instelling. Tenminste een maal per jaar wordt met het sectorhoofd gesproken over de onderwerpen genoemd in artikel 21 van dit reglement. Artikel Tijdens de overlegvergadering kunnen zowel door het sectorhoofd als door de raad besluiten worden genomen. 2. Een overlegvergadering wordt door de voorzitter geschorst, wanneer het sectorhoofd of de raad ten aanzien van een bepaald onderwerp afzonderlijk beraad wenselijk acht. 3. Het sectorhoofd neemt geen besluiten over voorstellen van de raad, zowel die in als buiten de overlegvergadering zijn gedaan, dan nadat zij hierover tenminste éénmaal met de raad in een vergadering hebben overlegd. 4. Na het overleg deelt het sectorhoofd zo spoedig mogelijk schriftelijk en met redenen omkleed aan de raad mee of en in hoeverre hij overeenkomstig het voorstel zal besluiten. Wanneer het sectorhoofd of de raad te kennen geeft daarop prijs te stellen, wordt het besluit in een overlegvergadering kenbaar gemaakt. Artikel De overlegvergadering wordt beurtelings geleid door het sectorhoofd en de voorzitter van de pleegouderraad. 2. De secretaris van de raad treedt op als secretaris van de overlegvergadering. Artikel 40. De agenda van overlegvergaderingen bevat alle onderwerpen die door of namens het sectorhoofd of door de pleegouderraad bij de secretaris voor het overleg zijn aangemeld. Artikel De overlegvergadering wordt schriftelijk bijeengeroepen. 2. De secretaris stelt de leden van de raad en het sectorhoofd tenminste zeven dagen tevoren schriftelijk op de hoogte van plaats en tijd van de vergadering onder bijvoeging van de agenda en de bijbehorende stukken. Bij ieder agendapunt dient te worden vermeld door wie dit punt is ingebracht. De secretaris draagt er zorg voor dat een schriftelijke toelichting wordt gegeven op ieder agendapunt, dat naar zijn oordeel toelichting behoeft. Artikel 42. De secretaris is verantwoordelijk voor het opstellen van de notulen van de overlegvergadering. Deze notulen worden voor de eerstkomende vergadering aan de leden van de raad en aan het sectorhoofd toegezonden. In die vergadering worden de notulen aan de overlegvergadering ter ter goedkeuring voorgelegd. 10

11 Slotbepalingen Artikel Wijzigingen van het reglement van de raad worden door het bestuur na instemming van de raad vastgesteld. 2. Een voorstel tot wijziging van dit reglement door de raad aan het bestuur gedaan. wordt door het bestuur niet afgewezen dan zorgvuldig omkleed met redenen. 3. Volhardt de raad in het wijzigingsvoorstel, dan vindt overleg tussen bestuur en raad eventueel in tweede termijn plaats waarbij partijen de hulp van externe deskundigen kunnen inroepen. 4. Besluitvorming binnen de raad over wijzigingsvoorstellen van dit reglement behoeft de meerderheid van 2/3 van het aantal gebrachte stemmen. Artikel 44. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet. beslist de raad, zo nodig met instemming van het bestuur. Betreft het de verkiezingsprocedure, dan beslist de verkiezingscommissie. Vastgesteld door de directeur van de William Schrikker Stichting, zoals daartoe gemachtigd in de bestuursvergadering van 21 november Diemen, 22 februari 1996, J.N. de la Mar, Directeur. 11

REGLEMENT PLEEGOUDERRAAD versie 01032004

REGLEMENT PLEEGOUDERRAAD versie 01032004 REGLEMENT PLEEGOUDERRAAD versie 01032004 VOORZIENING VOOR PLEEGZORG NOORDOOST-BRABANT/STICHTING OOSTERPOORT Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: a. de instelling de Stichting Oosterpoort te

Nadere informatie

Format Reglement Ondernemingsraad

Format Reglement Ondernemingsraad Format Reglement Ondernemingsraad Format Reglement Ondernemingsraad I. Begripsbepaling 1 II. Samenstelling en zittingsduur 2 III. Voorbereiding van de verkiezing, actief en passief kiesrecht, kandidaatstelling

Nadere informatie

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris.

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris. 4.1 Personeelsbeleid: 1.5.4.1 Or reglement 1 van 7 Reglement ondernemingsraad Artikel 1 2.1 Begripsbepalingen 1 Dit reglement verstaat onder: a. De ondernemer: S. Romijn b. De ondernemingen: KDV De Drie

Nadere informatie

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. Verkiezingsreglement Begripsbepalingen Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer: b. de onderneming: c. de wet: de Wet op de ondernemingsraden (WOR); d. bedrijfscommissie: de bedrijfscommissie:

Nadere informatie

Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8)

Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8) Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8) Inhoudsopgave pag. I Begripsbepalingen 1 Artikel 1 1 II Samenstelling en zittingsduur 2 Artikel 2 2 Artikel 3 2 III Voorbereiding van de

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Inhoudsopgave Begripsbepalingen... 3 Samenstelling en zittingsduur... 3 Voorbereiding van de verkiezing; actief en passief kiesrecht... 3

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Begripsbepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. ondernemer: Stichting Hogeschool Leiden, gevestigd te Leiden; b. onderneming: Hogeschool

Nadere informatie

Voorbeeldreglement Ondernemingsraden

Voorbeeldreglement Ondernemingsraden Voorbeeldreglement Ondernemingsraden Een publikatie van het OR-Centrum van FNV Bondgenoten Met dit Voorbeeldreglement Ondernemingsraden kunt u het or-reglement opstellen dat specifiek voor uw onderneming

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraad Woonbedrijf ieder1

Reglement ondernemingsraad Woonbedrijf ieder1 Reglement ondernemingsraad Woonbedrijf ieder1 I. Begripsbepalingen en functie van de ondernemingsraad Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. de wet : De Wet op de ondernemingsraden (WOR) b.

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad. Vastgesteld 15 oktober 2015

Reglement Ondernemingsraad. Vastgesteld 15 oktober 2015 Reglement Ondernemingsraad Vastgesteld 15 oktober 2015 Inhoudsopgave: Begripsbepalingen 3 Samenstelling en zittingsduur 3 Voorbereiding van de verkiezing;actief en passief kiesrecht; kandidaatstelling

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE ONDERNEMINGSRAAD VAN DE GEMEENTE HOUTEN 1999

REGLEMENT VOOR DE ONDERNEMINGSRAAD VAN DE GEMEENTE HOUTEN 1999 REGLEMENT VOOR DE ONDERNEMINGSRAAD VAN DE GEMEENTE HOUTEN 1999 BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 13:1:1 Dit reglement verstaat onder: - ondernemer: het bestuur van de gemeente Houten - onderneming: de gemeente

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD VAN DE BERNADETTE MARIA SCHOOL (BMS) DELFT DEFINITIES

REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD VAN DE BERNADETTE MARIA SCHOOL (BMS) DELFT DEFINITIES REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD VAN DE BERNADETTE MARIA SCHOOL (BMS) DELFT DEFINITIES Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. school: Bernadette Maria School te Delft; b. ouders: de ouders, voogden

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad gemeente Heerenveen

Reglement Ondernemingsraad gemeente Heerenveen Bijlage 15. Reglement Ondernemingsraad gemeente Heerenveen Aldus vastgesteld door de ondernemingsraad 13 maart 2003. 1. Begripsbepalingen. Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: bedrijfscommissie de bedrijfscommissie

Nadere informatie

OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1

OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1 OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool "Het Tweespan" locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool Het Tweespan locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool "Het Tweespan" locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen. Definities Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad AB Vakwerk. I. Begripsbepalingen. Artikel 1.

Reglement Ondernemingsraad AB Vakwerk. I. Begripsbepalingen. Artikel 1. Reglement Ondernemingsraad AB Vakwerk. I. Begripsbepalingen. Artikel 1. 1. Dit reglement verstaat onder: a. Ondernemer: de coöperatie voor agrarische bedrijfsverzorging AB Vakwerk U.A. b. Onderneming:

Nadere informatie

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL DEFINITIE Artikel 1 - Oudervereniging De Kraal: De vereniging van ouders van de school. Opgericht 01-11-2005 en ingeschreven bij de KvK onder nummer 34237720 als een vereniging

Nadere informatie

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1 Activiteitencommissie Huishoudelijk Reglement Definities Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Activiteitencommissie: de geledingraad van

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2. Hoofdstuk I. Begripsbepalingen 4. Hoofdstuk II. Samenstelling en zittingsduur 4. Hoofdstuk IV. Wijze van stemmen bij verkiezingen 7

Inhoudsopgave 2. Hoofdstuk I. Begripsbepalingen 4. Hoofdstuk II. Samenstelling en zittingsduur 4. Hoofdstuk IV. Wijze van stemmen bij verkiezingen 7 - 1 - Pagina Inhoudsopgave 2 Hoofdstuk I. Begripsbepalingen 4 Artikel 1. Definities Hoofdstuk II. Samenstelling en zittingsduur 4 Artikel 2. (integraal) Aantal leden; voorzitter, plaatsvervangend voorzitter,

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland

Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 Cliënt: een natuurlijk persoon ten behoeve van wie de instelling werkzaam is. 1.2 Cliëntenraad: De op basis

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD RSM ERASMUS UNIVERSITY

REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD RSM ERASMUS UNIVERSITY REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD RSM ERASMUS UNIVERSITY HOOFDSTUK 1: BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 In dit artikel wordt verstaan onder: de faculteit: het van overheidswege gefinancierde gedeelte van de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE mei 2009 B EGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Definities Dit reglement verstaat onder: fonds: bestuur:

Nadere informatie

Reglement Gemeenschappelijke Ondernemingsraad N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, BNG Vermogensbeheer B.V. en BNG Gebiedsontwikkeling B.V.

Reglement Gemeenschappelijke Ondernemingsraad N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, BNG Vermogensbeheer B.V. en BNG Gebiedsontwikkeling B.V. Reglement Gemeenschappelijke Ondernemingsraad N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, BNG Vermogensbeheer B.V. en BNG Gebiedsontwikkeling B.V. Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bng.nl Vastgesteld

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad Stadsregio Arnhem Nijmegen

Reglement Ondernemingsraad Stadsregio Arnhem Nijmegen Reglement Ondernemingsraad Stadsregio Arnhem Nijmegen 9 maart 2010 1 Begripsbepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 1 Dit reglement verstaat onder: a Ondernemer: de Stadsregio Arnhem Nijmegen; b Onderneming:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS De Eshoek Annen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS De Eshoek Annen HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS De Eshoek Annen DEFINITIE Artikel 1 Leden: Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: De geledingenraad

Nadere informatie

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN.

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. NAAM EN ZETEL Artikel 1. De Ouderraad draagt de naam Ouderraad van basisschool St. Antonius. De Ouderraad is gevestigd op Pastoor Arnoldstraat

Nadere informatie

REGLEMENT, REGELENDE DE WERKWIJZE VAN DE EN ONDERDEELCOMMISSIES. conform artikel 14 van de Wet op de Ondernemingsraden

REGLEMENT, REGELENDE DE WERKWIJZE VAN DE EN ONDERDEELCOMMISSIES. conform artikel 14 van de Wet op de Ondernemingsraden voorlopig REGLEMENT, REGELENDE DE WERKWIJZE VAN DE ONDERNEMINGSRAAD EN ONDERDEELCOMMISSIES conform artikel 14 van de Wet op de Ondernemingsraden Juli 2010 1 INHOUDSOPGAVE pagina REGLEMENT ONDERNEMINGSRAAD

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. obs t Kofschip Papendrecht. Versie datum: Januari 2015 Inhoudsopgave

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. obs t Kofschip Papendrecht. Versie datum: Januari 2015 Inhoudsopgave HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD obs t Kofschip Papendrecht Versie datum: Januari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. De MR leden 3.1. bezetting 3.2. zittingstermijn 3.3. kandidaatstelling

Nadere informatie

Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen

Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen 9 september 2014 Reglement verantwoordingsorgaan SPD 1 van 7 Artikel 1. Definities Bestuur: Deelnemer: Pensioengerechtigde: Intern

Nadere informatie

Reglement van de kringen

Reglement van de kringen Reglement van de kringen Reglement van de kringen, overeenkomstig artikel 66 van de statuten van Rabobank Nederland. Artikel 1 1. Leden van de kring kunnen uitsluitend zijn coöperatieve banken die lid

Nadere informatie

Reglement van het Verantwoordingsorgaan

Reglement van het Verantwoordingsorgaan Reglement van het Verantwoordingsorgaan Per 3 december 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 4 Artikel 3

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad. Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Reglement Ondernemingsraad. Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Zorggroep Oude en Nieuwe Land Reglement Ondernemingsraad Zorggroep Oude en Nieuwe Land Opgesteld door Ondernemingsraad Zorggroep Oude en Nieuwe Land Goedgekeurd 6 december 2012 REGLEMENT ONDERNEMINGSRAAD Artikel 1 1. Dit reglement

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS STERRENDONK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS STERRENDONK HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS STERRENDONK DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders,

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG Laatstelijk gewijzigd door het bestuur van Stichting Personeelspensioenfonds APG op 27 november 2013 1 REGLEMENT VOOR HET VERANTWOORDINGSORGAAN

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD. VAN CBS de Rehoboth. te Vriezenveen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD. VAN CBS de Rehoboth. te Vriezenveen HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD VAN CBS de Rehoboth te Vriezenveen HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIES Artikel 1. Wet: De Wet Medezeggenschap Onderwijs 1992, staatsblad 1992, nummer

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Medezeggenschapsraad. RKBS Het Baken

Huishoudelijk reglement. Medezeggenschapsraad. RKBS Het Baken Huishoudelijk reglement Medezeggenschapsraad RKBS Het Baken Datum: 1 Oktober 2015 Versie: 1.0 Status: definitief PAGINA 1 VAN 8 1. Strekking Dit Huishoudelijk Reglement van de Medezeggenschapsraad van

Nadere informatie

MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1

MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders. Wet: de

Nadere informatie

2. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit drie personen. Het bestuur benoemt de leden van het Verantwoordingsorgaan.

2. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit drie personen. Het bestuur benoemt de leden van het Verantwoordingsorgaan. Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas Reglement voor het Verantwoordingsorgaan 1. Het bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het beleid, de wijze waarop het beleid is uitgevoerd

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa

Stichting Pensioenfonds Trespa Postbus 110 6000 AC Weert Nederland Tel. +31(0)495458297 Fax +31(0)495458883 E-mail: pensioen@trespa.com Reglement deelnemersraad Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen Artikel 2. Algemene bepalingen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 1 DE VERENIGING 1.1 De vereniging Kring Praktiserende Boomverzorgers is een vereniging waarin mensen die zich bezig houden

Nadere informatie

de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die op school zijn ingeschreven.

de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die op school zijn ingeschreven. HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD O.B.S. DE GOUWZEE Wilhelminalaan 58 1141 CW Monnickendam DEFINITIES Artikel 1 Ouders : de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die op school zijn ingeschreven.

Nadere informatie

VERKIEZINGEN LEAN & MEAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators

VERKIEZINGEN LEAN & MEAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators VERKIEZINGEN LEAN & MEAN Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators POLLS Waar of niet? Verkiezingen duren 13 weken Toegestaan of niet toegestaan? Niet iedereen krijgt

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Medezeggenschapsraad J.H. Isingsschool Empe. Juli 2014

Huishoudelijk Reglement Medezeggenschapsraad J.H. Isingsschool Empe. Juli 2014 Huishoudelijk Reglement Medezeggenschapsraad J.H. Isingsschool Empe Juli 2014 2 Huishoudelijk reglement medezeggenschapsraad basisschool JH Isings Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 1.

Nadere informatie

Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert.

Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. Pagina 1 van 3 Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon (stichting

Nadere informatie

Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de. lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen;

Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de. lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen; Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen Het bestuur, gelet op artikel 33 van de Pensioenwet; gelet op de Code Pensioenfondsen,

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad De Tafelronde Huishoudelijk Reglement 17.04.2008

Medezeggenschapsraad De Tafelronde Huishoudelijk Reglement 17.04.2008 1. Strekking Dit Huishoudelijk Reglement (HH) van de Medezeggenschapsraad (MR) van De Tafelronde regelt de werkzaamheden van de MR van De Tafelronde. 2. Referenties Medezeggenschapsreglement voor scholen

Nadere informatie

het bevoegd gezag c.q. de bestuurder van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Progresso.

het bevoegd gezag c.q. de bestuurder van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Progresso. REGLEMENT OUDERRADEN STICHTING PROGRESSO I/I UI STICHTING UI OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS /"N cstl DEFINITIE Artikel 1 Bestuur: het bevoegd gezag c.q. de bestuurder van de Stichting Openbaar Voortgezet

Nadere informatie

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD NEHALENNIA, september 2013

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD NEHALENNIA, september 2013 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD NEHALENNIA, september 2013 DEFINITIES Artikel 1 Ouders : de ouders, voogden of verzorgers van de leerlingen Ouderraad : de raad van ouders die deze ouders vertegenwoordigt

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DA VINCI COLLEGE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DA VINCI COLLEGE HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DA VINCI COLLEGE vestiging Kagerstraat 7 - Leiden DEFINITIES Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement verstaat onder: wet de Wet medezeggenschap onderwijs (Stb. 1992, 663);

Nadere informatie

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND STATUTEN Artikel 1 Naam, zetel, oprichtingsdatum en verenigingsjaar 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Kledingbanken in Nederland (VKN), Zij 2. De vereniging

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Ouderraad O.B.S. de Lingewaard Harpstraat 13, 4241 CA Arkel Definities

Huishoudelijk reglement van de Ouderraad O.B.S. de Lingewaard Harpstraat 13, 4241 CA Arkel Definities Huishoudelijk reglement van de Ouderraad O.B.S. de Lingewaard Harpstraat 13, 4241 CA Arkel Definities Artikel 1. Dit reglement verstaat onder: a) ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen

Nadere informatie

Naam en zetel. Organisatie. Geldmiddelen

Naam en zetel. Organisatie. Geldmiddelen Artikel 1. Naam en zetel De vereniging, opgericht op 29 april 1929 en gewoon lid van de Centrale Organisatie van Voetbalscheidsrechters (C.O.V.S.), draagt de naam: "C.O.V.S.-Groep Leiden en Omstreken"

Nadere informatie

1. Alle leden zijn bevoegd zichzelf kandidaat te stellen voor de ouderraad. 2. Uit een gezin kan slechts één persoon zich kandidaat stellen.

1. Alle leden zijn bevoegd zichzelf kandidaat te stellen voor de ouderraad. 2. Uit een gezin kan slechts één persoon zich kandidaat stellen. Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement ouderraad basisschool de Regenboog. Artikel 1 definities Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Schoolleiding:

Nadere informatie

Voorbeeld reglement deelnemersraad van Stichting Pensioenfonds

Voorbeeld reglement deelnemersraad van Stichting Pensioenfonds Voorbeeld reglement deelnemersraad van Stichting Pensioenfonds Leeswijzer voorbeeld voor reglement deelnemersraad Met onder meer dit voorbeelddocument geeft OPF invulling aan de services voor de aangesloten

Nadere informatie

VERKIEZINGSREGLEMENT voor bestuursleden namens pensioengerechtigden

VERKIEZINGSREGLEMENT voor bestuursleden namens pensioengerechtigden VERKIEZINGSREGLEMENT voor bestuursleden namens pensioengerechtigden Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel SPNG versie februari 2014 versie februari 2014 Verkiezingsreglement 1 Artikel

Nadere informatie

Aan de school is een ouderraad verbonden als bedoeld in artikel 10, sub d., van de wet.

Aan de school is een ouderraad verbonden als bedoeld in artikel 10, sub d., van de wet. REGLEMENT OUDERRAAD BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: Ouders: ouders, voogden en verzorgers van bij de school ingeschreven leerlingen. Ouderraad: de geledingenraad van ouders als

Nadere informatie

Reglement deelnemersraad BPF Bouw

Reglement deelnemersraad BPF Bouw Reglement deelnemersraad BPF Bouw Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit reglement wordt verstaan onder: Stichting: Bestuur: Statuten: Pensioenreglement: Deelnemers: Pensioengerechtigden: Stichting Bedrijfstakpensioenfonds

Nadere informatie

REGLEMENT VERKIEZINGEN BESTUUR STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 3 APRIL 2014

REGLEMENT VERKIEZINGEN BESTUUR STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 3 APRIL 2014 REGLEMENT VERKIEZINGEN BESTUUR STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 3 APRIL 2014 Begripsbepalingen Artikel 1 Definities Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Vrijwilligerscentrum/ vrijwilligersbeleid/ MHO & CMO augustus 2011 1

Vrijwilligerscentrum/ vrijwilligersbeleid/ MHO & CMO augustus 2011 1 Reglement Vrijwilligersraad Welzijn Rijswijk Het belang van inspraak Betrokkenheid van medewerkers is belangrijk voor het goed functioneren van de organisatie. Dat geldt ook voor vrijwillige medewerkers.

Nadere informatie

REGLEMENT DEELNEMERSRAAD STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA

REGLEMENT DEELNEMERSRAAD STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA REGLEMENT DEELNEMERSRAAD STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA SPA Reglement Deelnemersraad 1 versie 16-11-2011 ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN In dit reglement wordt verstaan onder: a. het fonds: Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Reglement van het verantwoordingsorgaan

Reglement van het verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV Reglement van het verantwoordingsorgaan Reglement van het verantwoordingsorgaan van de Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV, in overeenstemming

Nadere informatie

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek Reglement vastgesteld in de vergadering van het Samenwerkingsverband UKB op 26 oktober 1988 en herzien

Nadere informatie

reglement oudercommissie

reglement oudercommissie reglement oudercommissie OBS J.P. MINCKELERS Inhoudsopgave 1 Begripsbepalingen... 3 2 Doelstelling... 3 3 Samenstelling... 3 4 Dagelijks bestuur... 4 5 Taakomschrijving... 5 6 Taakuitvoering... 5 7 Vergaderingen...

Nadere informatie

VASTGESTELD DOOR DE KINDCENTRUMRAAD OP 16 november 2015

VASTGESTELD DOOR DE KINDCENTRUMRAAD OP 16 november 2015 KCR Kindcentrum THERESIA Kw Huishoudelijk Reglement KCR Kindcentrum Theresia Eindhoven gevormd door MR en LO (bijlage bij Reglement KCR voor SKPO scholen) VASTGESTELD DOOR DE KINDCENTRUMRAAD OP 16 november

Nadere informatie

Bijlage 8 LEDENRAAD / RAAD VAN AANGESLOTENEN REGLEMENT van Vereniging Buma en Stichting Stemra beide statutair gevestigd te Amstelveen

Bijlage 8 LEDENRAAD / RAAD VAN AANGESLOTENEN REGLEMENT van Vereniging Buma en Stichting Stemra beide statutair gevestigd te Amstelveen Bijlage 8 LEDENRAAD / RAAD VAN AANGESLOTENEN REGLEMENT van Vereniging Buma en Stichting Stemra beide statutair gevestigd te Amstelveen De Ledenraad van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Vereniging

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Ouderraad van Openbare Basisschool de Boomhut

Huishoudelijk Reglement van de Ouderraad van Openbare Basisschool de Boomhut Huishoudelijk Reglement van de Ouderraad van Openbare Basisschool de Boomhut Definities Artikel 1 Ouders: De ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad

Nadere informatie

STATUTEN. van. Stichting VUT-fonds ECI

STATUTEN. van. Stichting VUT-fonds ECI STATUTEN van Stichting VUT-fonds ECI DEFINITIES Artikel 1 1. In deze statuten wordt verstaan onder: stichting: Stichting VUT-fonds ECI; bestuur: het bestuur van de stichting aangesloten ondernemingen:

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement MR Obs Kortland

Huishoudelijk reglement MR Obs Kortland Huishoudelijk reglement MR Obs Kortland 1) Inleiding Dit Huishoudelijk Reglement van de MR van Obs Kortland is vastgesteld door de medezeggenschapsraad op 8 oktober 2013. In dit huishoudelijk reglement

Nadere informatie

INSTELLINGSBESLUIT CLIËNTENRAAD WOONZORGCENTRUM RAFFY

INSTELLINGSBESLUIT CLIËNTENRAAD WOONZORGCENTRUM RAFFY INSTELLINGSBESLUIT CLIËNTENRAAD WOONZORGCENTRUM RAFFY Inhoudsopgave Voorwoord 1 Inleiding 2 Instellingsbesluit van de cliëntenraad 3 Paragraaf 1 Begripsbepalingen 3 Paragraaf 2 Algemene bepalingen 4 Paragraaf

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan van Stichting Pensioenfonds Urenco Nederland

Reglement Verantwoordingsorgaan van Stichting Pensioenfonds Urenco Nederland Reglement Verantwoordingsorgaan van Stichting Pensioenfonds Urenco Nederland Artikel 1 Definities Dit reglement verstaat onder: fonds: bestuur: dagelijks bestuur: statuten: de Stichting Pensioenfonds Urenco

Nadere informatie

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering.

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vergeb. Doelstelling Artikel 1 De vereniging heeft als doel het bewaken van de continuïteit van administratieve software pakketten van BCT Guiding Documents die in gebruik zijn

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING BRIDGEDISTRICT NOORD-HOLLAND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING BRIDGEDISTRICT NOORD-HOLLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING BRIDGEDISTRICT NOORD-HOLLAND Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Dit Huishoudelijk Reglement is ingesteld krachtens artikel 23 van de statuten. 2. In dit reglement

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland 1 Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1. Definities Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van

Nadere informatie

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg Vooraf De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) van de gemeente Doesburg adviseert het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant 1 oktober 2011 Reglement Cliëntenraad van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant stelt conform

Nadere informatie

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011 TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 1. Dit reglement is van toepassing op de vereniging "Bridgedistrict Noord-Holland. 2. In dit reglement worden de begrippen gebruikt zoals vastgesteld in artikel 1 van de statuten.

Nadere informatie

REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING PENSIOENFONDS OPENBARE BIBLIOTHEKEN

REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING PENSIOENFONDS OPENBARE BIBLIOTHEKEN REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING PENSIOENFONDS OPENBARE BIBLIOTHEKEN VERSIE 28 APRIL 2015 Definities Op dit reglement zijn de begripsbepalingen van de statuten van Stichting Pensioenfonds Openbare

Nadere informatie

Senioren Zorg Plan Dé thuiszorg die zich om ú bekommert! Overeenkomst Cliëntenraad. Senioren Zorg Plan

Senioren Zorg Plan Dé thuiszorg die zich om ú bekommert! Overeenkomst Cliëntenraad. Senioren Zorg Plan Dé thuiszorg die zich om ú bekommert! en Senioren Zorg Plan Begrippen Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: 1. zorgaanbieder - Senioren Zorg Plan, Achillestraat 108- bg, 1076 RJ te Amsterdam 2.

Nadere informatie

REGLEMENT OUDERCOMMISSIE

REGLEMENT OUDERCOMMISSIE REGLEMENT OUDERCOMMISSIE Inleiding De Flintstones kinderopvang bv, Den Haag en de oudercommissie wil de advisering van de ouders via een oudercommissiereglement vastleggen. Dit reglement omvat geen regels

Nadere informatie

Oprichting van een Stichting

Oprichting van een Stichting Oprichting van een Stichting Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting IxDA Nederland. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente Utrecht. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft

Nadere informatie

Reglement ouderraad. Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010

Reglement ouderraad. Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010 Reglement ouderraad Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010 Basisschool Sint Jozef Grotestraat 142 5931 CZ Tegelen Inhoudsopgave: Blz. 1. Begripsbepaling 3

Nadere informatie

REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SAMENWERKINGSVERBAND VO WESTLAND

REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SAMENWERKINGSVERBAND VO WESTLAND REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SAMENWERKINGSVERBAND VO WESTLAND Preambule Dit reglement is in juli 2013 opgesteld door het bestuur van het Samenwerkingsverband VO Westland in nauw overleg met de medezeggenschapsraden

Nadere informatie

Reglement voor het Belanghebbendenorgaan

Reglement voor het Belanghebbendenorgaan Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zuivel en aanverwante industrie (BPZ) Reglement voor het Belanghebbendenorgaan Colofon Dit reglement is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT O.b.s. Henri Dunant Kerkstraat 15 3363BP Sliedrecht Versie: April 2012 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Doelstelling... 2 3. De MR leden 3.1 bezetting...

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN VAN DE SCHOLEN VAN HET BERNARDINUSCOLLEGE (vastgesteld door de MR en d.d.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN VAN DE SCHOLEN VAN HET BERNARDINUSCOLLEGE (vastgesteld door de MR en d.d. MR1112.27 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN VAN DE SCHOLEN VAN HET BERNARDINUSCOLLEGE (vastgesteld door de MR en d.d. 7 mei 2012) Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter

Nadere informatie

Houder:* degene die een kindercentrum of gastouderbureau exploiteert Gastouderbureau: organisatie die gastouderopvang tot stand brengt en begeleidt;

Houder:* degene die een kindercentrum of gastouderbureau exploiteert Gastouderbureau: organisatie die gastouderopvang tot stand brengt en begeleidt; Reglement van de oudercommissie van Gastouderbureau EigenOppas Preambule Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende

Nadere informatie

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013)

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) STATUTEN STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) Definitie Artikel 1 Schriftelijk 1. Onder schriftelijk wordt in deze statuten tevens verstaan een langs elektronische weg toegezonden

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD PROTESTANTSE THEOLOGISCHE UNIVERSITEIT (bijlage bij het reglement van de Universiteitsraad Protestantse Theologische Universiteit) Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en de Wielenbranche

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en de Wielenbranche Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en de Wielenbranche Januari 2015 1 HOOFDSTUK I BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder:

Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: Reglement Ouderraad Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: Ouders: Ouderraad: Bevoegd gezag: Bestuur: Regenboog Ouders, voogden en verzorgers van bij de school ingeschreven leerlingen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS DE ONTDEKKING. juni 2015 DEFINITIE

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS DE ONTDEKKING. juni 2015 DEFINITIE CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS DE ONTDEKKING juni 2015 DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad (hierna

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging te Den Haag

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging te Den Haag Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging te Den Haag Preambule: Het bestuur van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, van de

Nadere informatie

gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep;

gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep; Het algemeen bestuur van de ISD Midden Langstraat gevestigd te Waalwijk gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep; mede gelet op artikelen 84 en 165

Nadere informatie