Reglement voor de Ondernemingsraad van de Technische Universiteit Delft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement voor de Ondernemingsraad van de Technische Universiteit Delft"

Transcriptie

1 Vastgesteld bij OR-besluit OR d.d Gewijzigd bij OR-besluit OR d.d Gewijzigd bij OR-besluit OR d.d Gewijzigd bij OR-besluit OR d.d Laatstelijk gewijzigd bij OR-besluit OR d.d Reglement voor de Ondernemingsraad van de Technische Universiteit Delft Reglement zoals bedoeld in artikel 8 van de Wet op de Ondernemingsraden Hoofdstuk I Artikel 1. definities 1. Dit reglement verstaat onder: Begripsbepaling a. de WOR de wet op de ondernemingsraden; b. de WHW de wet op het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek; c. de onderneming de Technische Universiteit Delft als een in de maatschappij als zelfstandige eenheid optredend organisatorisch verband bedoeld in artikel 1, lid 1, onderdeel c, van de WOR; d. de ondernemer de rechtspersoonlijkheid bezittende openbare universiteit te Delft bedoeld in artikel 1.8, tweede lid, en de bijlage van de WHW; e. de universiteit de Technische Universiteit Delft, verder aan te duiden met, zijnde de onderneming in de zin van artikel 1, lid 1, onderdeel c van de WOR; f. het college van bestuur het college van bestuur van de, als bestuurder bedoeld in artikel 1, lid 1, onderdeel e van de WOR; g. bestuurder het college van bestuur; h. werknemersorganisaties de verenigingen van werknemers bedoeld in artikel 9, lid 2, onder a, van de WOR; i. bij de universiteit werkzame personen degenen die volgens art. 1, lid 2 van de WOR een aanstelling hebben bij de of volgens art. 1, lid 3 een detacheringsovereenkomst hebben bij de ; j. de bedrijfscommissie de door de Sociaal-economische Raad op grond van artikel 37 van de WOR ingestelde advies- en geschillencommissie; k. de verkiezingscommissie de commissie als bedoeld in artikel 4, lid 2; l. NetID het persoonsgebonden identificatiemiddel dat toegang geeft tot centrale elektronische voorzieningen van de onderneming; m. Kiesregister het in art. 7, lid 1 bedoelde register; n. kandidatenlijst de lijst als bedoeld in artikel 8, lid 1; o. vergadering de vergadering van de ondernemingsraad, niet zijnde de overlegvergadering bedoeld in artikel 23, lid 1, van de WOR; p. secretaris de secretaris van de ondernemingsraad; q. ambtelijk secretaris de ambtelijk secretaris van de ondernemingsraad; r. bijlage document dat geen deel uit maakt van dit reglement. 2. Waar in dit reglement gesproken wordt van een uiterste datum waarop een bepaalde actie moet plaatsvinden, geldt als uiterste tijd uur op die datum. OR-reglement 1

2 Hoofdstuk II Samenstelling en zittingstermijn Artikel 2. samenstelling 1. De ondernemingsraad bestaat uit het aantal leden dat volgt uit artikel 6, lid 1, van de WOR. 2. De ondernemingsraad kiest uit zijn midden een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en een secretaris. 3. De voorzitter, of bij diens verhindering de plaatsvervangend voorzitter, vertegenwoordigt de ondernemingsraad in rechte. 4. De secretaris is belast met het bijeenroepen van de ondernemingsraad, het opmaken van de agenda en het opstellen van het verslag van de vergaderingen, alsmede met het voeren van de briefwisseling en het beheren van de voor de ondernemingsraad bestemde en van de ondernemingsraad uitgaande stukken. Artikel 3. zittingstermijn 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de 3 jaar tegelijk af. 2. De zittingstermijn van de ondernemingsraad vangt aan op de vierde dinsdag in november van het jaar waarin de verkiezing plaatsvindt. 3. Indien bij een besluit op grond van artikel 17 van dit reglement de uitslag van de verkiezing ongeldig wordt verklaard blijven de aftredende leden van de ondernemingsraad in functie tot de uitslag van nieuwe verkiezingen onaantastbaar is geworden. 4. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. 5. Behalve door periodieke aftreding eindigt het lidmaatschap van de leden van de ondernemingsraad: a. door schriftelijke opzegging gericht aan de voorzitter van de ondernemingsraad en aan de ondernemer; b. door niet meer bij de universiteit werkzaam te zijn volgens de definitie van art. 1, lid i; 6. Het lid dat ter vervulling van een vacature is gekozen, treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats het is gekozen, zou moeten aftreden. Hoofdstuk III PARAGRAAF 1 Verkiezing van de ondernemingsraad VOORBEREIDING VAN DE VERKIEZING Artikel 4. verkiezing 1. De organisatie van de verkiezing van de leden van de ondernemingsraad berust bij de ondernemingsraad. 2. De ondernemingsraad draagt de organisatie van de verkiezing op aan een verkiezingscommissie. 3. Deze commissie bestaat uit drie leden en drie plaatsvervangende leden. Artikel 5. kiesrecht Kiesgerechtigd en verkiesbaar zijn de personen die gedurende ten minste zes maanden voor de datum van de verkiezing bij de universiteit werkzaam zijn. Artikel 6. datum verkiezingen 1. De ondernemingsraad bepaalt na overleg met het college van bestuur de datum van de verkiezing alsmede de tijdstippen van aanvang en einde van de stemming. De (ambtelijk) secretaris deelt deze gegevens ten minste 12 weken voor de verkiezing mede aan het college van bestuur, aan de bij de universiteit werkzame personen en aan de werknemersorganisaties. OR-reglement 2

3 2. De datum van de verkiezing valt tussen de vierde zondag in oktober en de tweede woensdag in november van het jaar waarin de zittingstermijn eindigt. Artikel 7. kiesregister 1. Uiterlijk 9 weken voor de verkiezingsdatum stelt de verkiezingscommissie een lijst op van bij de universiteit werkzame personen die op de verkiezingsdatum kiesgerechtigd, respectievelijk verkiesbaar zijn, en maakt deze lijst bij de universiteit bekend. Deze lijsten worden gedurende een week door de verkiezingscommissie ter inzage gelegd op een door de verkiezingscommissie te bepalen plaats, ingangsdatum en tijd. 2. Iedere bij de universiteit werkzame persoon kan gedurende de in het vorige lid bedoelde week schriftelijk aan de verkiezingscommissie verbetering van de lijst van kiesgerechtigde en verkiesbare personen vragen, indien hij van mening is dat hij zelf of een andere persoon in strijd met de wet of dit reglement daarin niet, of niet behoorlijk, dan wel ten onrechte, is opgenomen. 3. De verkiezingscommissie kan in dezelfde week ook ambtshalve de lijst van kiesgerechtigde en verkiesbare personen verbeteren. Artikel 8. kandidaatstelling 1. Kandidaatstelling geschiedt door indiening van een lijst van één of meer kandidaten bij de (ambtelijk) secretaris van de ondernemingsraad. Deze verstrekt een gedagtekend bewijs van ontvangst, gesteld ten name van degene die de lijst heeft ingediend. 2. Tot uiterlijk 6 weken voor de verkiezingsdatum kunnen werknemersorganisaties die kiesgerechtigde personen onder hun leden tellen, kandidatenlijsten indienen. 3. Voor het indienen van een kandidatenlijst, niet zijnde een lijst van een werknemersorganisatie welke op grond van het tweede lid een kandidatenlijst heeft ingediend, is ondersteuning vereist door 30 kiesgerechtigden die geen lid zijn van een werknemersorganisatie die een lijst heeft ingediend, blijkend uit de handtekeningen van die kiesgerechtigden. Een kiesgerechtigde mag slechts één lijst ondersteunen. 4. Tot uiterlijk 4 weken voor de verkiezingsdatum kunnen de in het derde lid bedoelde kandidatenlijsten bij de (ambtelijk) secretaris van de ondernemingsraad worden ingediend. 5. Een kandidatenlijst bevat ten hoogste 40 namen van kandidaten. 6. Een kandidaat wordt op de kandidatenlijst vermeld met zijn achternaam, de voorletters, alsmede woonplaats en adres. De voorletters mogen geheel of ten dele vervangen worden door de voornaam. De naam mag voorafgegaan, dan wel gevolgd, worden door eventuele titels en/of de aanduiding WP of OBP alsmede een aanduiding van de beheerseenheid waar de kandidaat werkzaam is. 7. Bij elke kandidatenlijst wordt van iedere daarop voorkomende kandidaat de schriftelijke verklaring overgelegd inhoudende dat hij/zij de kandidatuur aanvaardt. 8. De naam van een kandidaat mag slechts op één kandidatenlijst voorkomen. 9. Tot uiterlijk 4 weken voor de verkiezingsdatum kunnen kandidatenlijsten in een lijstverbinding worden opgenomen door inlevering bij de (ambtelijk) secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke gemeenschappelijke verklaring van de op de lijsten vermelde gemachtigden. Indien een lijstverbinding wordt aangegaan tussen meer dan twee lijsten, wordt per lijst een voorkeursvolgorde aangegeven. Artikel 9. onderzoek kandidatenlijsten 1. De verkiezingscommissie onderzoekt of de ingediende kandidatenlijsten en de daarop voorkomende kandidaten voldoen aan de vereisten van de WOR en van dit reglement. OR-reglement 3

4 2. De verkiezingscommissie schrapt van de kandidatenlijst de kandidaat die niet aan de in het vorige lid bedoelde vereisten voldoet respectievelijk verklaart een kandidatenlijst die niet aan de in het vorige lid bedoelde vereisten voldoet, ongeldig en deelt dit onverwijld schriftelijk en met opgave van redenen mede aan degene(n) die de lijst heeft (hebben) ingediend. Gedurende één week na deze mededeling bestaat de gelegenheid de lijst aan de gestelde vereisten aan te passen. 3. De kandidatenlijsten worden uiterlijk 2 weken voor de verkiezingsdatum door de verkiezingscommissie aan de bij de universiteit werkzame personen bekend gemaakt. 4. De naam of aanduiding van een groepering mag niet meer dan vijfentwintig letters, cijfers of spaties bevatten. 5. De naam of aanduiding van een nieuwe groepering mag niet geheel of in hoofdzaak overeenkomen met die van een groepering die bij de laatstgehouden verkiezing van de ondernemingsraad één of meer zetels heeft behaald. 6. De naam of aanduiding van een groepering mag eveneens niet geheel of in hoofdzaak overeenkomen met die van een andere groepering die voor de deelname aan de verkiezing het eerst onder die naam of aanduiding een kandidatenlijst heeft ingediend. 7. Aan de kandidatenlijst wordt een uniek lijstnummer toegekend dat in het geval van een bestaande groepering zo mogelijk overeenstemt met het lijstnummer bij voorgaande verkiezingen. Artikel 10. geen verkiezing nodig Indien niet meer kandidaten zijn gesteld dan er plaatsen zijn te vervullen in de ondernemingsraad, vindt er geen verkiezing plaats en worden de gestelde kandidaten geacht te zijn gekozen. PARAGRAAF 2 STEMMEN EN UITSLAGBEPALING Artikel 11. kennisgeving 1. Ten minste tien dagen voor de dag of de dagen der stemming, bedoeld in artikel 6, zendt de verkiezingscommissie aan elke kiezer een brief toe. 2. In deze brief worden in ieder geval vermeld: a. de naam, en de voorletters, alsmede het adres van de kiezer; b. het NetID, waaronder de kiezer in het kiesregister voorkomt; c. de wijze waarop en gedurende welke dagen en uren het stemmen kan geschieden; d. dat het stemmen bij volmacht niet mogelijk is. Artikel 12. stemmen met een elektronische techniek 1. De verkiezing geschiedt bij geheime stemming. 2. Voor de verkiezing wordt een elektronische techniek gebruikt. 3. Een dergelijke techniek voldoet ten minste aan de volgende eisen: a. het geheime karakter van de stemming moet zijn gewaarborgd, ook indien de kiezer geen keuze wenst te maken; b. de te bezigen techniek dient zodanig te zijn dat de kiezer op eenvoudige wijze en zonder gevaar voor storingen of onvolkomen werking zijn stem kan uitbrengen; c. de kandidatenlijsten, het aan elke lijst toegekende nummer en de aanduiding van de groepering, moeten op duidelijke wijze kunnen worden vermeld; d. er de mogelijkheid is geboden om blanco te stemmen; e. de kiezer moet zijn stem slechts éénmaal kunnen uitbrengen; f. de kiezer moet de gelegenheid hebben een gemaakte vergissing onverwijld te herstellen; zijn keuze is onherroepelijk zodra hij haar uitdrukkelijk heeft bevestigd; g. de kiezer moet ten minste een algemeen toegankelijke elektronische faciliteit worden geboden waarmee hij ook aan de stemming kan deelnemen als hij niet op zijn gebruikelijke werkplek aanwezig is. OR-reglement 4

5 4. De totaalstand van de stemmen wordt opgemaakt na het sluiten van de mogelijkheid een stem uit te brengen. Indien de verkiezingen twee dagen duren wordt een tussenstand van het aantal uitgebrachte stemmen om 09:00 uur s ochtends op de tweede verkiezingsdag opgemaakt, en op de website van de ondernemingsraad vermeld. Artikel 13. één stem per kiezer Iedere kiesgerechtigde kan slechts één stem uitbrengen. Artikel 14. einde van de stemming 1. Na het einde van de stemming stelt de verkiezingscommissie het aantal stemmen vast dat op elke kandidaat is uitgebracht. 2. Indien zich bij een stemming onregelmatigheden hebben voorgedaan waarvan moet worden aangenomen dat zij van invloed kunnen zijn op de vaststelling van de uitslag der verkiezing, wordt deze stemming door de verkiezingscommissie van onwaarde verklaard. De ondernemingsraad schrijft in dat geval onverwijld een nieuwe verkiezing uit. Artikel 15. vaststellen van de uitslag 1. Ter bepaling van de uitslag van de verkiezing berekent de verkiezingscommissie de kiesdeler door het aantal geldig uitgebrachte stemmen te delen door het aantal te bezetten zetels in de ondernemingsraad. 2. Vervolgens worden aan iedere kandidatenlijst zoveel zetels toegewezen als de kiesdeler een geheel aantal malen begrepen is in het aantal op die lijst uitgebrachte stemmen. De daarbij overblijvende stemmen alsmede de stemmen uitgebracht op een lijst die de kiesdeler niet haalde, gelden daarbij als overschotstemmen. 3. Zetels die op de in de voorgaande leden bepaalde wijze niet kunnen worden vervuld, worden als restzetels achtereenvolgens toegekend aan de lijsten met de grootste stemmenoverschotten. Bij een gelijk stemmenoverschot van twee of meer lijsten beslist het lot welke lijst het eerst een restzetel krijgt. 4. De aan een lijst toegevallen zetels worden toegewezen aan de daarop staande kandidaten in de volgorde waarop zij op de lijst voorkomen, met dien verstande dat de kandidaten die een aantal stemmen hebben verkregen groter dan eenderde van de kiesdeler, door de verkiezingscommissie in de volgorde van het door ieder van hen verkregen aantal stemmen bovenaan de lijst worden geplaatst; daarna volgen de resterende kandidaten in de volgorde van de kandidatenlijst. 5. Indien een lijst niet alle toegewezen zetels kan bezetten en een lijstverbinding is aangegaan met een andere lijst, kunnen de niet-bezette zetels door kandidaten van deze andere lijst worden bezet. Voor de toewijzing van de zetels aan kandidaten geldt daarbij het voorgaande lid. 6. Indien een lijstverbinding is aangegaan met meerdere andere lijsten, geldt voor de toepassing van het vorige lid de voorkeursvolgorde die is aangegeven bij het aangaan van de lijstverbinding conform artikel 8, lid De uitslag van de verkiezing wordt door de verkiezingscommissie vastgesteld en volledig bekend gemaakt aan het college van bestuur, aan de bij de universiteit werkzame personen en aan de werknemersorganisaties die de kandidatenlijsten hebben ingediend. 8. De verkiezingscommissie deelt, nadat de in artikel 17, lid 1, genoemde termijn van bezwaar is verstreken, schriftelijk iedere kandidaat mee of hij al dan niet gekozen is. 9. Indien de kandidaat gekozen is, geschiedt deze mededeling bij aangetekend schrijven of wordt deze tegen gedagtekend ontvangstbewijs uitgereikt. 10. Indien de kandidaat niet binnen één maand na ontvangst van de in voorgaande lid bedoelde mededeling aan de verkiezingscommissie meedeelt dat hij zijn verkiezing aanvaardt, wordt hij geacht zijn verkiezing niet te aanvaarden. OR-reglement 5

6 PARAGRAAF 3 TUSSENTIJDSE VACATURES Artikel 16. vacatures 1. In het geval dat een kandidaat zijn verkiezing niet aanvaardt, verklaart de verkiezingscommissie gekozen de in volgorde hoogstgeplaatste, niet in de ondernemingsraad zittende kandidaat, van de lijst waarop hij die moet worden opgevolgd, is gekozen. Hierbij wordt buiten beschouwing gelaten de kandidaat: a. wiens vacature wordt vervuld; b. die niet bereid is op dat moment een eventuele verkiezing te aanvaarden; c. die niet meer bij de universiteit werkzaam is volgens de definitie van art. 1, lid 1 onder i. 2. In het geval van een vacature in de ondernemingsraad, ontstaan op grond van artikel 3, lid 5, is het eerste lid van dit artikel van overeenkomstige toepassing. 3. De aanwijzing geschiedt zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de vacature. De leden 7, 9, en 10 van artikel 15 zijn van overeenkomstige toepassing. 4. Indien er geen opvolger als bedoeld in het eerste lid aanwezig is, blijft de opengevallen zetel onbezet, tenzij er een lijstverbinding was aangegaan met een andere lijst. In dat geval wordt de procedure van het eerste lid van dit artikel voor die andere lijst gevolgd. 5. Indien een lijstverbinding was aangegaan met meer dan een andere lijst, geldt voor de toepassing van het vorige lid de voorkeursvolgorde die is aangegeven bij het aangaan van de lijstverbinding conform artikel 8, lid Indien het aantal onbezette zetels meer dan 7 bedraagt, wordt een tussentijdse verkiezing gehouden voor de gehele ondernemingsraad, tenzij binnen 6 maanden na het ontstaan van de laatste vacature de reguliere zittingstermijn genoemd in artikel 3 ten einde loopt. De zittingsduur van een tussentijds gekozen OR eindigt op de datum dat de zittingsduur van de ondernemingsraad waarvoor hij in de plaats komt, zou zijn geëindigd. PARAGRAAF 4 BEZWARENREGELING Artikel 17. bezwaren 1. Tegen een besluit van de ondernemingsraad, dan wel de verkiezingscommissie, met betrekking tot: a. de bepaling van de datum van de verkiezing en de tijdstippen van het begin en einde van de stemming (artikel 6, lid 1), b. de opstelling van de lijst van kiesgerechtigde en verkiesbare personen (artikel 7, lid 1); c. de geldigheid van een kandidatenlijst (artikel 9), d. de vaststelling van de uitslag van de verkiezing (artikel 15, lid 7), of e. de voorziening in een tussentijdse vacature (artikel 16), kan iedere belanghebbende binnen een week na de bekendmaking van het besluit bezwaar maken bij de ondernemingsraad. 2. De ondernemingsraad beslist onverwijld op het bezwaar en treft daarbij zo nodig de noodzakelijke voorzieningen. Hoofdstuk IV Werkwijze en secretariaat Artikel 18. werkwijze OR 1. De ondernemingsraad komt bijeen in de navolgende gevallen: a. op verzoek van de voorzitter; b. op een gemotiveerd verzoek van ten minste zeven leden. 2. De voorzitter bepaalt tijd en plaats van de vergadering. Een vergadering op verzoek van de leden wordt gehouden binnen 14 dagen nadat het verzoek bij de voorzitter is ingekomen. 3. De bijeenroeping geschiedt door de (ambtelijk) secretaris, door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de leden. Behoudens in spoedeisende gevallen geschiedt de bijeenroeping ten minste 7 dagen voor de te houden vergadering. OR-reglement 6

7 4. Een vergadering kan slechts plaatsvinden indien de meerderheid van de leden van de ondernemingsraad aanwezig is. Bij ontstentenis van de voorzitter en diens plaatsvervanger kiest de ondernemingsraad uit zijn midden een voorzitter voor de vergadering. 5. De voertaal van de beraadslagingen van de ondernemingsraad is in de regel Nederlands. Artikel 19. (ambtelijk) secretaris 1. De (ambtelijk) secretaris maakt voor iedere vergadering een agenda op. Ieder lid van de ondernemingsraad kan een onderwerp op de agenda doen plaatsen. 2. De (ambtelijk) secretaris maakt de agenda bekend aan de leden van de ondernemingsraad, aan het college van bestuur en aan de bij de universiteit werkzame personen. Behoudens in spoedeisende gevallen geschiedt de bekendmaking ten minste 7 dagen voor de vergadering van de ondernemingsraad. Artikel 20. stemmingen OR 1. Tenzij dit reglement anders bepaalt, beslist de ondernemingsraad bij gewone meerderheid van stemmen. Over zaken wordt mondeling en over personen wordt schriftelijk gestemd. Voor de berekening van het aantal uitgebrachte stemmen tellen blanco stemmen niet mee. 2. Indien bij een besluit met betrekking tot de benoeming van een persoon geen van de kandidaten bij de eerste stemming de gewone meerderheid haalt, vindt herstemming plaats tussen de twee kandidaten die bij de eerste stemming de meeste stemmen kregen. Bij deze herstemming is diegene gekozen die alsdan de meeste stemmen op zich verenigd heeft. Indien de stemmen staken beslist het lot. Indien in de eerste stemronde meer dan twee kandidaten een gelijk aantal stemmen behalen, beslist de voorzitter over de te volgen procedure. 3. Bij staking van stemmen over een door de ondernemingsraad te nemen besluit, dat geen betrekking heeft op een te benoemen persoon, wordt dit voorstel op de eerstvolgende vergadering opnieuw aan de orde gesteld. Indien dan wederom de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Artikel 21. verslag 1. Van iedere vergadering van de ondernemingsraad wordt een verslag gemaakt. 2. Dit verslag zendt de (ambtelijk) secretaris zo spoedig mogelijk toe aan de leden van de ondernemingsraad. Tenzij een lid van de ondernemingsraad binnen 1 week na bedoelde toezending een met redenen toegelicht bezwaar heeft gemaakt tegen de inhoud van het verslag, maakt de (ambtelijk) secretaris het verslag bekend aan de bij de universiteit werkzame personen en aan het college van bestuur. 3. Indien een bezwaar als bedoeld in het vorige lid is gemaakt, maakt de (ambtelijk) secretaris het verslag eerst bekend nadat de ondernemingsraad over het bezwaar heeft beslist. 4. De in de vergadering besproken conceptadviezen worden door de secretaris geformuleerd in adviezen die zo spoedig mogelijk aan de leden van de ondernemingsraad worden gestuurd. Artikel 22. jaarverslag 1. De (ambtelijk) secretaris maakt jaarlijks binnen 12 maanden na afloop van een zittingsjaar een verslag op van de werkzaamheden van de ondernemingsraad en van de commissies in die raad in het afgelopen zittingsjaar. Dit jaarverslag behoeft de goedkeuring van de ondernemingsraad. 2. De secretaris maakt het jaarverslag zo spoedig mogelijk na de goedkeuring door de ondernemingsraad bekend aan de leden van zijn commissies, aan het college van bestuur en aan de bij de universiteit werkzame personen, alsmede aan het bevoegde districtshoofd van de Arbeidsinspectie en aan de bedrijfscommissie. OR-reglement 7

8 Hoofdstuk V Commissies Artikel 23. commissies 1. De ondernemingsraad kan op grond van artikel 15, lid 1 en 2 van de WOR de commissies instellen die hij voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft. De ondernemingsraad legt zijn voornemen om een commissie in te stellen schriftelijk voor aan het college van bestuur, met vermelding van de taak, samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van de door hem in te stellen commissie. 2. De ondernemingsraad kan op grond van artikel 15, lid 1 en 3 van de WOR voor de beheerseenheden van de universiteit onderdeelcommissies instellen. De ondernemingsraad legt zijn voornemen om een onderdeelcommissie in te stellen schriftelijk voor aan het college van bestuur. Hoofdstuk VI Slotbepaling Artikel 24. wijzigingen reglement 1. Dit reglement kan worden gewijzigd of aangevuld bij besluit van de ondernemingsraad. 2. In een vergadering waarin besloten wordt het reglement te wijzigen of aan te vullen dient ten minste 2/3 van het aantal leden van de ondernemingsraad aanwezig te zijn. 3. Een zodanig besluit behoeft een meerderheid van 2/3 van het aantal uitgebrachte stemmen. Ter bepaling of aan dit voorschrift is voldaan tellen de blanco stemmen niet mee. Artikel 25. citeerwijze Dit reglement kan worden aangehaald als Reglement Ondernemingsraad, OR-reglement of OR-reglement. OR-reglement 8

9 Bijlage 1 Vaste commissies van de ondernemingsraad Ter voorbereiding van zijn vergaderingen heeft de ondernemingsraad de volgende vaste commissies: Financiële en Materiële Zaken (FMZ) Onderwijs en Onderzoek (O&O) Personeel en Organisatie (P&O) Reglementen en Werkwijze (R&W) Public Relations (PR) Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu (VGWM) De commissies bestaan in meerderheid uit leden van de ondernemingsraad. Voor de commissies FMZ, O&O, P&O en VGWM en PR kan iedere fractie twee leden voordragen. Voor de commissie R&W kan iedere fractie één lid voordragen. De Ondernemingsraad benoemt de leden van de commissies. Iedere commissie kiest uit zijn midden een voorzitter. De VGWM-commissie is de in Arbeidsomstandighedenwet bedoelde commissie. OR-reglement 9

10 Bijlage 2 Onderdeelcommissies van de ondernemingsraad Besluit van de Ondernemingsraad d.d Laatstelijk gewijzigd Artikel Er zijn onderdeelcommissies (OdC's) voor de volgende onderdelen: a. De Faculteit Bouwkunde (Bk); b. De Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG); c. De Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI); d. De Faculteit Industrieel Ontwerpen (IO) e. De Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek (L&R); f. De Faculteit Techniek, Bestuur en Management (TBM); g. De Faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW); h. De Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen (3mE); i. De Universiteitsdienst (UD); j. Het onderzoeksinstituut OTB (OTB). 2. Het aantal leden van een onderdeelcommissie bedraagt in een onderdeel met minder dan 100 personen 5 leden, met 100 tot 200 personen 7 leden, met 200 tot 400 personen 9 leden, met 400 tot 600 personen 11 leden, met 600 tot 1000 personen 13 leden, met meer dan 1000 personen 15 leden. 3. Met inachtneming van lid 4 worden de leden gekozen uit en door de personen die werkzaam zijn in het desbetreffende onderdeel. 4. Van elke commissie wordt één lid door de ondernemingsraad benoemd uit de leden van de ondernemingsraad. 5. Voor de verkiezing van de leden is het gestelde in hoofdstuk III van het OdC-reglement van toepassing. Artikel 2. Elke onderdeelcommissie behandelt voor de ondernemingsraad de aangelegenheden betreffende het onderdeel waarvoor zij is ingesteld, en heeft daarbij de bevoegdheid tot het voeren van overleg met degene die de leiding heeft van het onderdeel. Artikel 3. Voor de onderdeelcommissie is het Reglement voor de Onderdeelcommissies van de Ondernemingsraad van de Technische Universiteit Delft (OdC-reglement) van toepassing. OR-reglement 10

11 Bijlage 3 Procedure ter aanvulling van onderbezette onderdeelcommissies Besluit van de Ondernemingsraad d.d Laatstelijk gewijzigd: Artikel 1. De OR spreekt met de bestuurder (decaan of directeur) van het organisatieonderdeel en de OdC over de situatie en deelt mee dat hij gebruik zal maken van zijn recht de OdC aan te vullen. De bestuurder en de OdC krijgen de gelegenheid om hun zienswijze aan de OR kenbaar te maken. Artikel 2. De OR vraagt alle personeelsleden op de laatstelijk vastgestelde kieslijst van de OdC per om zich binnen 2 weken kandidaat te stellen voor een zetel in de OdC. Artikel 3. Indien er meer kandidaten zich aanmelden dan er vacatures zijn, kiest de OR de leden voor de OdC uit de kandidaten. Elk OR-lid krijgt zoveel stemmen als er vacatures zijn. Een OR-lid mag een kandidaat meer dan één stem uitbrengen. Artikel 4. Indien er zich minder kandidaten aanmelden dan er vacatures zijn, dan benoemt de OR, op voordracht van de fractievoorzitters, voor de overige vacatures leden uit de kieslijst voor de OR. OR-reglement 11

12 Overzicht van wijzigingen per De voorgestelde wijzigingen in het OR-reglement behelzen: 1.1 j: duidelijker omschrijving van de bedrijfscommissie 1.1 k: betiteling van de centrale verkiezingscommissie als verkiezingscommissie 1.1 l: het NetID benoemd als identificatie- in plaats van als authenticatiemiddel 1.1 n: toevoeging definitie kandidatenlijst 2.1: het aantal leden is niet 23, maar het standaard aantal uit de WOR (thans 21) 9.7: het lijstnummer wordt zoveel mogelijk gehandhaafd 12.3 f: stemmen gelden pas na bevestiging (als nieuw lid opgenomen) 12.3 g: de kiezer wordt zo nodig gelegenheid geboden op een centrale plaats te stemmen (was f) 12.4: nieuw lid (was 12.3 g) 16.6: verduidelijkt dat een tussentijdse verkiezing de gehele OR betreft Bijl. 3: de procedure ter aanvulling van een OdC is toegevoegd (wijzigingen in de opmaak en kleine taalkundige verbeteringen staan niet in de lijst) OR-reglement 12

Reglement voor de Onderdeelcommissies van de Ondernemingsraad van de Technische Universiteit Delft

Reglement voor de Onderdeelcommissies van de Ondernemingsraad van de Technische Universiteit Delft Vastgesteld bij OR besluit OR 11.06.1 d.d. 18-03-98 Gewijzigd bij OR besluit OR 87.6.2 d.d. 25-09-2002 Gewijzigd bij OR besluit OR 109.7.2 dd 17-0304 Laatstelijk gewijzigd bij OR besluit OR 140.8.2 d.d.

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraden

Reglement ondernemingsraden Reglement ondernemingsraden 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1 1 Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer:... b. de onderneming:... c. de wet: de Wet op de ondernemingsraden. d. de bedrijfscommissie:

Nadere informatie

Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland

Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland 25 januari 1996 Vastgesteld in de vergadering van de ondernemingsraad van 25 januari 1996 en gewijzigd in de vergadering van 21 maart 1996, 18

Nadere informatie

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. Verkiezingsreglement Begripsbepalingen Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer: b. de onderneming: c. de wet: de Wet op de ondernemingsraden (WOR); d. bedrijfscommissie: de bedrijfscommissie:

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek vast te stellen het Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek Hoofdstuk I.

Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek vast te stellen het Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek Hoofdstuk I. CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR311502_1 1 juni 2016 Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek 2013 De ondernemingsraad van de gemeente Leek; B E S L U I T: vast te stellen het Reglement Ondernemingsraad

Nadere informatie

III Voorbereiding van de verkiezing/actief en passief kiesrecht/kandidaatstelling

III Voorbereiding van de verkiezing/actief en passief kiesrecht/kandidaatstelling CVDR Officiële uitgave van Gelderland. Nr. CVDR78917_1 6 december 2016 Reglement ondernemingsraad Vastgesteld bij besluit van de Ondernemingsraad d.d. 12 april 2006 (Provinciaal Blad nr. 2006/43 van 27

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Inhoudsopgave Begripsbepalingen... 3 Samenstelling en zittingsduur... 3 Voorbereiding van de verkiezing; actief en passief kiesrecht... 3

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Begripsbepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. ondernemer: Stichting Hogeschool Leiden, gevestigd te Leiden; b. onderneming: Hogeschool

Nadere informatie

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris.

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris. 4.1 Personeelsbeleid: 1.5.4.1 Or reglement 1 van 7 Reglement ondernemingsraad Artikel 1 2.1 Begripsbepalingen 1 Dit reglement verstaat onder: a. De ondernemer: S. Romijn b. De ondernemingen: KDV De Drie

Nadere informatie

Voorbeeldreglement Ondernemingsraden

Voorbeeldreglement Ondernemingsraden Voorbeeldreglement Ondernemingsraden Een publikatie van het OR-Centrum van FNV Bondgenoten Met dit Voorbeeldreglement Ondernemingsraden kunt u het or-reglement opstellen dat specifiek voor uw onderneming

Nadere informatie

Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8)

Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8) Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8) Inhoudsopgave pag. I Begripsbepalingen 1 Artikel 1 1 II Samenstelling en zittingsduur 2 Artikel 2 2 Artikel 3 2 III Voorbereiding van de

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad gemeente Heerenveen

Reglement Ondernemingsraad gemeente Heerenveen Bijlage 15. Reglement Ondernemingsraad gemeente Heerenveen Aldus vastgesteld door de ondernemingsraad 13 maart 2003. 1. Begripsbepalingen. Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: bedrijfscommissie de bedrijfscommissie

Nadere informatie

3 Modelreglementsbepalingen inzake kiesgroepen

3 Modelreglementsbepalingen inzake kiesgroepen 3 Modelreglementsbepalingen inzake kiesgroepen 3.1 Algemene toelichting Dit hoofdstuk van het Voorbeeldreglement ondernemingsraden is van belang indien in het reglement voor de OR het zogenoemde kiesgroepensysteem

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE ONDERNEMINGSRAAD VAN DE GEMEENTE HOUTEN 1999

REGLEMENT VOOR DE ONDERNEMINGSRAAD VAN DE GEMEENTE HOUTEN 1999 REGLEMENT VOOR DE ONDERNEMINGSRAAD VAN DE GEMEENTE HOUTEN 1999 BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 13:1:1 Dit reglement verstaat onder: - ondernemer: het bestuur van de gemeente Houten - onderneming: de gemeente

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad. Vastgesteld 15 oktober 2015

Reglement Ondernemingsraad. Vastgesteld 15 oktober 2015 Reglement Ondernemingsraad Vastgesteld 15 oktober 2015 Inhoudsopgave: Begripsbepalingen 3 Samenstelling en zittingsduur 3 Voorbereiding van de verkiezing;actief en passief kiesrecht; kandidaatstelling

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad. Vastgesteld februari 2016

Reglement Ondernemingsraad. Vastgesteld februari 2016 Reglement Ondernemingsraad Vastgesteld februari 2016 Inhoudsopgave: Begripsbepalingen Artikel 1 3 Samenstelling en zittingsduur 3 Voorbereiding van de verkiezing; actief en passief kiesrecht; kandidaatstelling

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad. Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Reglement Ondernemingsraad. Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Zorggroep Oude en Nieuwe Land Reglement Ondernemingsraad Zorggroep Oude en Nieuwe Land Opgesteld door Ondernemingsraad Zorggroep Oude en Nieuwe Land Goedgekeurd 6 december 2012 REGLEMENT ONDERNEMINGSRAAD Artikel 1 1. Dit reglement

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad AB Vakwerk. I. Begripsbepalingen. Artikel 1.

Reglement Ondernemingsraad AB Vakwerk. I. Begripsbepalingen. Artikel 1. Reglement Ondernemingsraad AB Vakwerk. I. Begripsbepalingen. Artikel 1. 1. Dit reglement verstaat onder: a. Ondernemer: de coöperatie voor agrarische bedrijfsverzorging AB Vakwerk U.A. b. Onderneming:

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2. Hoofdstuk I. Begripsbepalingen 4. Hoofdstuk II. Samenstelling en zittingsduur 4. Hoofdstuk IV. Wijze van stemmen bij verkiezingen 7

Inhoudsopgave 2. Hoofdstuk I. Begripsbepalingen 4. Hoofdstuk II. Samenstelling en zittingsduur 4. Hoofdstuk IV. Wijze van stemmen bij verkiezingen 7 - 1 - Pagina Inhoudsopgave 2 Hoofdstuk I. Begripsbepalingen 4 Artikel 1. Definities Hoofdstuk II. Samenstelling en zittingsduur 4 Artikel 2. (integraal) Aantal leden; voorzitter, plaatsvervangend voorzitter,

Nadere informatie

OR-Reglement. Algemeen. Artikel 1 Begrippen

OR-Reglement. Algemeen. Artikel 1 Begrippen Algemeen Artikel 1 Begrippen Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer: Directie Opleidingsbedrijf InstallatieWerk Midden b. de onderneming: Opleidingsbedrijf InstallatieWerk Midden c. de wet: de

Nadere informatie

VERKIEZINGEN LEAN & MEAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators

VERKIEZINGEN LEAN & MEAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators VERKIEZINGEN LEAN & MEAN Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators POLLS Waar of niet? Verkiezingen duren 13 weken Toegestaan of niet toegestaan? Niet iedereen krijgt

Nadere informatie

Format Reglement Ondernemingsraad

Format Reglement Ondernemingsraad Format Reglement Ondernemingsraad Format Reglement Ondernemingsraad I. Begripsbepaling 1 II. Samenstelling en zittingsduur 2 III. Voorbereiding van de verkiezing, actief en passief kiesrecht, kandidaatstelling

Nadere informatie

REGLEMENT, REGELENDE DE WERKWIJZE VAN DE EN ONDERDEELCOMMISSIES. conform artikel 14 van de Wet op de Ondernemingsraden

REGLEMENT, REGELENDE DE WERKWIJZE VAN DE EN ONDERDEELCOMMISSIES. conform artikel 14 van de Wet op de Ondernemingsraden voorlopig REGLEMENT, REGELENDE DE WERKWIJZE VAN DE ONDERNEMINGSRAAD EN ONDERDEELCOMMISSIES conform artikel 14 van de Wet op de Ondernemingsraden Juli 2010 1 INHOUDSOPGAVE pagina REGLEMENT ONDERNEMINGSRAAD

Nadere informatie

Vastgesteld op 5 november 2014 REGLEMENT ONDERNEMINGSRAAD VRIJE UNIVERSITEIT

Vastgesteld op 5 november 2014 REGLEMENT ONDERNEMINGSRAAD VRIJE UNIVERSITEIT Vastgesteld op 5 november 2014 REGLEMENT ONDERNEMINGSRAAD VRIJE UNIVERSITEIT REGLEMENT VAN DE ONDERNEMINGSRAAD VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT Gelet op de artikelen 6 t/m 14 van de Wet op de Ondernemingsraden

Nadere informatie

oaseo Reglement Oasen Algemene begripsbepalingen

oaseo Reglement Oasen Algemene begripsbepalingen Algemene begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. de vennootschap b. de ondernemer c. de onderneming d. de bestuurder e. In onderneming werkzame persoon f. de raad g. de commissie h.

Nadere informatie

KIESREGLEMENT VOOR DE STUDENTENRAAD OP INSTELLINGSNIVEAU EN DE FACULTAIRE STUDENTENRADEN VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT1

KIESREGLEMENT VOOR DE STUDENTENRAAD OP INSTELLINGSNIVEAU EN DE FACULTAIRE STUDENTENRADEN VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT1 Bijlage bij Reglement Studentenraad op instellingsniveau KIESREGLEMENT VOOR DE STUDENTENRAAD OP INSTELLINGSNIVEAU EN DE FACULTAIRE STUDENTENRADEN VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT1 I Begripsbepalingen

Nadere informatie

Reglement Gemeenschappelijke Ondernemingsraad N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, BNG Vermogensbeheer B.V. en BNG Gebiedsontwikkeling B.V.

Reglement Gemeenschappelijke Ondernemingsraad N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, BNG Vermogensbeheer B.V. en BNG Gebiedsontwikkeling B.V. Reglement Gemeenschappelijke Ondernemingsraad N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, BNG Vermogensbeheer B.V. en BNG Gebiedsontwikkeling B.V. Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bng.nl Vastgesteld

Nadere informatie

4 Modelreglement COR; Modelreglement GOR

4 Modelreglement COR; Modelreglement GOR 4 Modelreglement COR; Modelreglement GOR 4.1 Algemene toelichting aantekening 1 COR en GOR In het geval van een samenwerkingsverband van ondernemingen (door één ondernemer in stand gehouden of deel uitmakend

Nadere informatie

1. De leden van de ondernemingsraad treden om de 3 jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

1. De leden van de ondernemingsraad treden om de 3 jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. IX.1 REGLEMENT ONDERNEMINGSRAAD GEMEENTE VOORST VERSIE JANUARI 1999 REGLEMENT ONDERNEMINGSRAAD GEMEENTE VOORST 1. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: a. ondernemer: de gemeente Voorst;

Nadere informatie

Artikel 9.34 Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek

Artikel 9.34 Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek INHOUD Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD UNIVERSITEIT UTRECHT Algemeen Centraal stembureau Kiesrecht Kandidaatstelling

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraad Woonbedrijf ieder1

Reglement ondernemingsraad Woonbedrijf ieder1 Reglement ondernemingsraad Woonbedrijf ieder1 I. Begripsbepalingen en functie van de ondernemingsraad Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. de wet : De Wet op de ondernemingsraden (WOR) b.

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT Medezeggenschapsreglement van Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Preambule Artikel 1 - Begripsbepalingen Artikel 2- COR en Dagelijks Bestuur - samenstelling en zittingsduur... 4

Preambule Artikel 1 - Begripsbepalingen Artikel 2- COR en Dagelijks Bestuur - samenstelling en zittingsduur... 4 1 januari 2017 REGLEMENT CENTRALE ONDERNEMINGSRAAD NWO VASTGESTELD OP 31 JANUARI 2017 Inhoud Preambule... 2 Artikel 1 - Begripsbepalingen... 3 Artikel 2- COR en Dagelijks Bestuur - samenstelling en zittingsduur...

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband )

Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband ) Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband ) Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. wet: de Wet medezeggenschap op scholen (Stb. 2006, 658);

Nadere informatie

Bijlage bij het Faculteitsreglement, laatstelijk vastgesteld op 21 september 2010 en in werking getreden op 21 september 2010.

Bijlage bij het Faculteitsreglement, laatstelijk vastgesteld op 21 september 2010 en in werking getreden op 21 september 2010. KIESREGLEMENT FACULTEITSRAAD 1 Faculteit sociale wetenschappen Bijlage bij het Faculteitsreglement, laatstelijk vastgesteld op 21 september 2010 en in werking getreden op 21 september 2010. INHOUD Hoofdstuk

Nadere informatie

Nota van B&W. Ter voorbereiding van deze verkiezingen wordt een verkiezingscommissie ingesteld.

Nota van B&W. Ter voorbereiding van deze verkiezingen wordt een verkiezingscommissie ingesteld. Nota van B&W Onderwerp Tijdelijke medezeggenschap en organisatie OR-verkiezingen Portefeuille C. van Velzen Auteur Dhr. R. Bos Telefoon 5113987 E-mail: robos@haarlem.nl CS/POI Reg.nr. 2007/230857 bijlagen

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad Stadsregio Arnhem Nijmegen

Reglement Ondernemingsraad Stadsregio Arnhem Nijmegen Reglement Ondernemingsraad Stadsregio Arnhem Nijmegen 9 maart 2010 1 Begripsbepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 1 Dit reglement verstaat onder: a Ondernemer: de Stadsregio Arnhem Nijmegen; b Onderneming:

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (PO)

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (PO) MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (PO) Medezeggenschapsreglement van Stichting samenwerkingsverband de Liemers po te Zevenaar (samenwerkingsverband 25-04). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraad

Reglement ondernemingsraad Reglement ondernemingsraad Geldig sinds: 28-4-2006 Wetstechnische informatie Type overheidsorganisatie Naam overheidsorganisatie WWW-adres overheidsorganisatie Type informatie Bestandsformaat Taal Copyright

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD. VAN CBS de Rehoboth. te Vriezenveen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD. VAN CBS de Rehoboth. te Vriezenveen HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD VAN CBS de Rehoboth te Vriezenveen HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIES Artikel 1. Wet: De Wet Medezeggenschap Onderwijs 1992, staatsblad 1992, nummer

Nadere informatie

HET REGLEMENT VAN DE ONDERNEMINGSRAAD CURAMUS REGELT DE WERKWIJZE VAN:

HET REGLEMENT VAN DE ONDERNEMINGSRAAD CURAMUS REGELT DE WERKWIJZE VAN: HET REGLEMENT VAN DE ONDERNEMINGSRAAD CURAMUS REGELT DE WERKWIJZE VAN: ONDERNEMINGSRAAD VAN STICHTING CURAMUS HULST Onderdelen: Reglement van de Ondernemingsraad Bijlage1: Besluit instelling van commissies

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO te Groningen ( het samenwerkingsverband ).

Medezeggenschapsreglement van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO te Groningen ( het samenwerkingsverband ). MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD VO Medezeggenschapsreglement van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 20.01 te Groningen ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene

Nadere informatie

Voorbeeldreglement ondernemingsraad

Voorbeeldreglement ondernemingsraad Voorbeeldreglement ondernemingsraad (voor alle kiesstelsels) inclusief toelichting 2 bedrijfschap Horeca en Catering Inhoud 1. Inleiding 3 2. Artikelen voorbeeldreglement 5 3. Toelichting 12 4. Artikelen

Nadere informatie

Pre-ambule. Werkingsduur en wijzigingen reglement

Pre-ambule. Werkingsduur en wijzigingen reglement Reglement Ondersteuningsplanraad (OPR) van de Vereniging Reformatorisch Passend Onderwijs voor primair en speciaal onderwijs, h.o. Berséba, statutair gevestigd te Utrecht, opnieuw vastgesteld door de raad

Nadere informatie

Bijlage 14. Reglement OPR

Bijlage 14. Reglement OPR Bijlage 14 Reglement OPR 137 Bijlage 14; Reglement OPR MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD Toelichting vooraf Bij de in het reglement genoemde termijnen gaat het steeds om werkbare of lesweken,

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO te Apeldoorn

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO te Apeldoorn Versie 4 december 2014 MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs 25.05 PO te Apeldoorn Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

CENTRALE ONDERNEMINGSRAAD STICHTING VOOR FUNDAMENTEEL ONDERZOEK DER MATERIE

CENTRALE ONDERNEMINGSRAAD STICHTING VOOR FUNDAMENTEEL ONDERZOEK DER MATERIE Reglement COR FOM Vastgesteld 18 augustus 2015 REGLEMENT CENTRALE ONDERNEMINGSRAAD STICHTING VOOR FUNDAMENTEEL ONDERZOEK DER MATERIE 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Samenstelling

Nadere informatie

KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD UNIVERSITEIT UTRECHT

KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD UNIVERSITEIT UTRECHT KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD UNIVERSITEIT UTRECHT INHOUD Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Algemeen Centraal stembureau / Decaan Geneeskunde

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD RSM ERASMUS UNIVERSITY

REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD RSM ERASMUS UNIVERSITY REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD RSM ERASMUS UNIVERSITY HOOFDSTUK 1: BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 In dit artikel wordt verstaan onder: de faculteit: het van overheidswege gefinancierde gedeelte van de

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: ouders, voogden en verzorgers van leerlingen van de school.

Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: ouders, voogden en verzorgers van leerlingen van de school. Reglement Ouderraad Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: Ouders: ouders, voogden en verzorgers van leerlingen van de school. Leerlingen: leerlingen in de zin van de Wet Primair Onderwijs

Nadere informatie

KIESREGLEMENT VOOR DE VERKIEZING VAN DE FACULTEITSRAAD VAN DE FACULTEIT ELEKTROTECHNIEK, WISKUNDE EN INFORMATICA

KIESREGLEMENT VOOR DE VERKIEZING VAN DE FACULTEITSRAAD VAN DE FACULTEIT ELEKTROTECHNIEK, WISKUNDE EN INFORMATICA Bijlage B KIESREGLEMENT VOOR DE VERKIEZING VAN DE FACULTEITSRAAD VAN DE FACULTEIT ELEKTROTECHNIEK, WISKUNDE EN INFORMATICA Versie april 2004 11 Inhoudsopgave blz. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Voorbeeldreglement. personeelsvertegenwoordiging

Voorbeeldreglement. personeelsvertegenwoordiging Voorbeeldreglement personeelsvertegenwoordiging Inhoud 1. Inleiding 3 2. Artikelen voorbeeldreglement 4 3. Toelichting voorbeeldreglement 8 4. Artikelen uit de Wet op de ondernemingsraden 13 Voorbeeldreglement

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Medezeggenschapsraad J.H. Isingsschool Empe. Juli 2014

Huishoudelijk Reglement Medezeggenschapsraad J.H. Isingsschool Empe. Juli 2014 Huishoudelijk Reglement Medezeggenschapsraad J.H. Isingsschool Empe Juli 2014 2 Huishoudelijk reglement medezeggenschapsraad basisschool JH Isings Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 1.

Nadere informatie

Vastgesteld door het College van Bestuur op 26 juni 2013 na instemming van de Studentenraad.

Vastgesteld door het College van Bestuur op 26 juni 2013 na instemming van de Studentenraad. Reglement Studentenraad van Hogeschool Leiden Vastgesteld door het College van Bestuur op 26 juni 2013 na instemming van de Studentenraad. Datum van inwerkingtreding: 27 juni 2013. Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (OPR) Samenwerkingsverband Roosendaal- Moerdijk e.o. (PO 30.02)

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (OPR) Samenwerkingsverband Roosendaal- Moerdijk e.o. (PO 30.02) MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (OPR) Samenwerkingsverband Roosendaal- Moerdijk e.o. (PO 30.02) Medezeggenschapsreglement van Vereniging Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Roosendaal

Nadere informatie

Reglement. Ondernemingsraad. Nyenrode Business Universiteit

Reglement. Ondernemingsraad. Nyenrode Business Universiteit Reglement Ondernemingsraad Nyenrode Business Universiteit Pagina: 1 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I BEGRIPSBEPALINGEN 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 HOOFDSTUK II ORGANISATIE VAN DE ONDERNEMINGSRAAD 4 Artikel

Nadere informatie

Reglement COR Koninklijke BAM Groep nv

Reglement COR Koninklijke BAM Groep nv Reglement COR Koninklijke BAM Groep nv 2013-2016 HOOFDSTUK I - BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: ondernemer ondernemingen bestuurder wet holding centrale ondernemingsraad groepsondernemingsraden

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SAMENWERKINGSVERBAND PO 2502 OOST-ACHTERHOEK WINTERSWIJK

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SAMENWERKINGSVERBAND PO 2502 OOST-ACHTERHOEK WINTERSWIJK MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SAMENWERKINGSVERBAND PO 2502 OOST-ACHTERHOEK WINTERSWIJK Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. wet: de Wet medezeggenschap op scholen

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD PROTESTANTSE THEOLOGISCHE UNIVERSITEIT (bijlage bij het reglement van de Universiteitsraad Protestantse Theologische Universiteit) Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement

Nadere informatie

KIESREGLEMENT VOOR DE VERKIEZING VAN DE UNIVERSITEITSRAAD VAN DE UNIVERSITEIT TWENTE. Versie Versie

KIESREGLEMENT VOOR DE VERKIEZING VAN DE UNIVERSITEITSRAAD VAN DE UNIVERSITEIT TWENTE. Versie Versie KIESREGLEMENT VOOR DE VERKIEZING VAN DE UNIVERSITEITSRAAD VAN DE UNIVERSITEIT TWENTE Versie 2011 Versie 2011 1 Inhoudsopgave blz. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 3 Hoofdstuk 2 Het kiesrecht 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement. (Voortgezet) Speciaal Onderwijs. Openbaar Onderwijs Zwolle

Medezeggenschapsreglement. (Voortgezet) Speciaal Onderwijs. Openbaar Onderwijs Zwolle Medezeggenschapsreglement (Voortgezet) Speciaal Onderwijs Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio Inhoudsopgave Paragraaf 1 ALGEMEEN... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Paragraaf 2 DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD...

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE mei 2009 B EGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Definities Dit reglement verstaat onder: fonds: bestuur:

Nadere informatie

Reglement Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Het Stedelijk Lyceum Enschede 2015

Reglement Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Het Stedelijk Lyceum Enschede 2015 Reglement Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Het Stedelijk Lyceum Enschede 2015 Dit is het reglement van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de onder het bevoegd gezag staande scholen:

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet zoals gewijzigd per 1 juni Artikel 1 - Zetel van de Orde

Huishoudelijk reglement. bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet zoals gewijzigd per 1 juni Artikel 1 - Zetel van de Orde Huishoudelijk reglement bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet 1995 zoals gewijzigd per 1 juni 2014 Artikel 1 - Zetel van de Orde De Orde van Octrooigemachtigden is gevestigd te Den Haag. Artikel

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (VO)

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (VO) MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (VO) Toelichting vooraf Bij de in het reglement genoemde termijnen gaat het steeds om werkbare of lesweken, -dagen of maanden. Vakanties tellen dus niet

Nadere informatie

Reglement van het Verantwoordingsorgaan

Reglement van het Verantwoordingsorgaan Reglement van het Verantwoordingsorgaan Per 3 december 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 4 Artikel 3

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland

Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 Cliënt: een natuurlijk persoon ten behoeve van wie de instelling werkzaam is. 1.2 Cliëntenraad: De op basis

Nadere informatie

RICHTLIJN FACULTAIR KIESREGLEMENT

RICHTLIJN FACULTAIR KIESREGLEMENT RICHTLIJN FACULTAIR KIESREGLEMENT Vastgesteld op 30 augustus 2006 Gewijzigd door het college van bestuur op 22 november 2011, na verkregen instemming van de universiteitsraad op 7 november 2011. Gewijzigd

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Medezeggenschapsraad Huishoudelijk reglement 1 BEGRIPSBEPALING ARTIKEL 1 geleding: het aan de school verbonden personeel, respectievelijk de ouders of de leerlingen; locatie: de volgende locaties worden

Nadere informatie

VERKIEZINGSREGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN verkiezing van vertegenwoordigers van deelnemers en pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan

VERKIEZINGSREGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN verkiezing van vertegenwoordigers van deelnemers en pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan VERKIEZINGSREGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN 2014 verkiezing van vertegenwoordigers van deelnemers en pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan Het bestuur van Stichting Pensioenfonds ABP, Overwegende

Nadere informatie

REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (Primair Onderwijs) Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noord Limburg Vastgesteld

REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (Primair Onderwijs) Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noord Limburg Vastgesteld REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (Primair Onderwijs) Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noord Limburg Vastgesteld 25092013 Toelichting vooraf Bij de in het reglement genoemde termijnen gaat het steeds

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAP OR-REGLEMENT EN VERKIEZINGEN ORGANISEREN INCLUSIEF CHECKLIST MET TIJDPAD

MEDEZEGGENSCHAP OR-REGLEMENT EN VERKIEZINGEN ORGANISEREN INCLUSIEF CHECKLIST MET TIJDPAD MEDEZEGGENSCHAP OR-REGLEMENT EN VERKIEZINGEN ORGANISEREN INCLUSIEF CHECKLIST MET TIJDPAD 1. HET REGLEMENT VAN DE ONDERNEMINGSRAAD Stap 1: Voorlopig reglement Wanneer voor het eerst een ondernemingsraad

Nadere informatie

REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SWV VO WEST-FRIESLAND

REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SWV VO WEST-FRIESLAND Vereniging Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs West-Friesland (27.02) Secretariaat Postbus 3057 1620 GB HOORN Tel/fax: 0229 210 666 Mobiel: 06 519 36 727 e-mail: secretariaat@praktijkschoolwf.nl

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds HAL. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting Pensioenfonds HAL. Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds HAL Reglement Verantwoordingsorgaan 2 Begripsbepalingen Artikel 1.1 In dit reglement wordt verstaan onder: - het "Fonds": de Stichting Pensioenfonds HAL; - het "bestuur": het bestuur

Nadere informatie

- 1 - Voorbeeldreglement WOR-Kamer Zoals laatstelijk gewijzigd op 21 augustus 2014. Algemene toelichting

- 1 - Voorbeeldreglement WOR-Kamer Zoals laatstelijk gewijzigd op 21 augustus 2014. Algemene toelichting - 1 - Voorbeeldreglement WOR-Kamer Zoals laatstelijk gewijzigd op 21 augustus 2014 Algemene toelichting 1. Inleiding De Wet op de ondernemingsraden (WOR) schrijft in artikel 8 voor dat een OR een reglement

Nadere informatie

Samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel. Medezeggenschapsreglement ondersteuningsplanraad

Samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel. Medezeggenschapsreglement ondersteuningsplanraad Samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel Wijzigingen bestuurlijk geaccordeerd op 21 januari 2015 Wijzigingen doorgevoerd op 19 februari 2015 Reglement wordt vastgesteld d.d. 17 maart

Nadere informatie

Reglement Deelnemersraad

Reglement Deelnemersraad Reglement Deelnemersraad Deelnemersraad versie 1 maart 2011 Pagina 1 van 8 Reglement Deelnemersraad 1. Begrippen en hun betekenis Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: a. College van Bestuur: Zo noemt

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Transavia Vliegers

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Transavia Vliegers Dec 2014 Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Transavia Vliegers Artikel 1. Begripsomschrijvingen Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool "Het Tweespan" locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool Het Tweespan locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool "Het Tweespan" locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen. Definities Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 2. Hoofdstuk 2 Inrichting van de OPR 3. Hoofdstuk 3 Afvaardiging leden OPR 4

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 2. Hoofdstuk 2 Inrichting van de OPR 3. Hoofdstuk 3 Afvaardiging leden OPR 4 Medezeggenschapsreglement van STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/SVO 2805 GOEREE-OVERFLAKKEE in COÖPERATIE REGIONAAL SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS VO GOEREE-OVERFLAKKEE U.A. Toelichting vooraf

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN VAN DE SCHOLEN VAN HET BERNARDINUSCOLLEGE (vastgesteld door de MR en d.d.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN VAN DE SCHOLEN VAN HET BERNARDINUSCOLLEGE (vastgesteld door de MR en d.d. MR1112.27 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN VAN DE SCHOLEN VAN HET BERNARDINUSCOLLEGE (vastgesteld door de MR en d.d. 7 mei 2012) Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Huishoudelijk reglement van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Openbaar Onderwijs aan de Amstel Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Huishoudelijk reglement van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Huishoudelijk reglement van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Stichting IKEA Pensioenfonds. Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan

Stichting IKEA Pensioenfonds. Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan Stichting IKEA Pensioenfonds Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1 Begripsbepalingen In dit verkiezingsreglement wordt verstaan onder: a. bestuur: het bestuur van het fonds; b. deelnemer:

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Medezeggenschapsraad. RKBS Het Baken

Huishoudelijk reglement. Medezeggenschapsraad. RKBS Het Baken Huishoudelijk reglement Medezeggenschapsraad RKBS Het Baken Datum: 1 Oktober 2015 Versie: 1.0 Status: definitief PAGINA 1 VAN 8 1. Strekking Dit Huishoudelijk Reglement van de Medezeggenschapsraad van

Nadere informatie

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011 TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 1. Dit reglement is van toepassing op de vereniging "Bridgedistrict Noord-Holland. 2. In dit reglement worden de begrippen gebruikt zoals vastgesteld in artikel 1 van de statuten.

Nadere informatie

Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan Pensioenfonds ANWB concept v2. Degenen die pensioen opbouwt bij Stichting Pensioenfonds ANWB.

Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan Pensioenfonds ANWB concept v2. Degenen die pensioen opbouwt bij Stichting Pensioenfonds ANWB. Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan Pensioenfonds ANWB concept v2 Artikel 1: Begripsbepalingen Bestuur Bestuursbureau Deelnemer Het bestuur van het pensioenfonds Het bestuursbureau van het pensioenfonds

Nadere informatie

Reglement Ondersteuningsplanraad Plein 013

Reglement Ondersteuningsplanraad Plein 013 Reglement Ondersteuningsplanraad Plein 013 Preambule: Dit reglement is, op voordracht van de werkgroep Inrichting OPR, opgesteld door het bestuur van het samenwerkingsverband Plein 013. In deze Ondersteuningsplanraad

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan. Stichting Pensioenfonds Transavia Grond & Cabinepersoneel

Reglement Verantwoordingsorgaan. Stichting Pensioenfonds Transavia Grond & Cabinepersoneel Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Transavia Grond & Cabinepersoneel 1 juli 2014 Artikel 1. Begripsomschrijvingen Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van

Nadere informatie

VERKIEZINGSREGLEMENT voor bestuursleden namens pensioengerechtigden

VERKIEZINGSREGLEMENT voor bestuursleden namens pensioengerechtigden VERKIEZINGSREGLEMENT voor bestuursleden namens pensioengerechtigden Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel SPNG versie februari 2014 versie februari 2014 Verkiezingsreglement 1 Artikel

Nadere informatie

Artikel 21: Ondertekening kandidaatstelling --------------------------------- 9

Artikel 21: Ondertekening kandidaatstelling --------------------------------- 9 KIESREGLEMENT FACULTEITS- EN DIENSTRADEN INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1: Definities ---------------------------------------------------------- 3 Artikel 2: Het Centraal Stembureau

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement MR montessorischool Cascade

Huishoudelijk reglement MR montessorischool Cascade Huishoudelijk reglement MR montessorischool Cascade Artikel1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 1. De medezeggenschapsraad kiest uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

Nadere informatie

OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1

OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1 OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders

Nadere informatie

Beoordeeld: Werknemersoverleg Versie 1.11 Goedgekeurd Geldig vanaf:

Beoordeeld: Werknemersoverleg Versie 1.11 Goedgekeurd Geldig vanaf: Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a) de wet - de Wet op de ondernemingsraden (WOR) b) ondernemer - (directeur/bestuur Miks welzijn) c) onderneming - (Miks welzijn) d) bestuurder - degene,

Nadere informatie

Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de. lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen;

Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de. lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen; Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen Het bestuur, gelet op artikel 33 van de Pensioenwet; gelet op de Code Pensioenfondsen,

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken

Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Verkiezingsreglement voor de vertegenwoordiger(s) van de Pensioengerechtigden in het Verantwoordingsorgaan Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor dit reglement

Nadere informatie

REGLEMENT VERKIEZINGEN BESTUUR STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 3 APRIL 2014

REGLEMENT VERKIEZINGEN BESTUUR STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 3 APRIL 2014 REGLEMENT VERKIEZINGEN BESTUUR STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 3 APRIL 2014 Begripsbepalingen Artikel 1 Definities Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. obs t Kofschip Papendrecht. Versie datum: Januari 2015 Inhoudsopgave

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. obs t Kofschip Papendrecht. Versie datum: Januari 2015 Inhoudsopgave HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD obs t Kofschip Papendrecht Versie datum: Januari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. De MR leden 3.1. bezetting 3.2. zittingstermijn 3.3. kandidaatstelling

Nadere informatie

Reglement Universitaire Studentenraad en Facultaire Studentenraden

Reglement Universitaire Studentenraad en Facultaire Studentenraden Reglement Universitaire Studentenraad en Facultaire Studentenraden (als bedoeld in artikel 23 en 24 van de Structuurregeling van de Radboud Universiteit Nijmegen) Laatstelijk gewijzigd per 1 mei 2010 bij

Nadere informatie

Kiesreglement, elektronisch

Kiesreglement, elektronisch Faculteit Gedrags- Management- en Maatschappijwetenschappen Bureau Faculteitsdecaan Kenmerk: MB14.1149 Kiesreglement, elektronisch voor de elektronische verkiezing van de faculteitsraad van de faculteit

Nadere informatie

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1 Activiteitencommissie Huishoudelijk Reglement Definities Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Activiteitencommissie: de geledingraad van

Nadere informatie